You are on page 1of 51

Zoran Gaši

Fesme i frirasline

Poezija

Biblioteka: Eelektrični Vavilon
Knjiga 1.
Izdavač: IU „MISAO“
Za izdavača: Mirko Sebić
Glavni urednik : Mirko Sebić
Lektura: Tatjana Sebić
Oprema: Veljko Damajanović
Štampa: Stilos grup, Novi Sad
Tiraž: 500

ISBN 978-86-85217-12-8

FINTErpretacije
Zoran Gaši, Fesme i frirasline

Čitanje teksta započinje naslovom. Naslovi mogu biti različiti. Nekad su formalni, pa samo određuju žanr (napr. pesme), nekad
sudbinski (“Madam Bovari”) ili zagonetni (“Melanholija otpora”),
nekad upitni (“šta da se radi?”), pretenciozni (“Smisao istorije”), a
nekad su uputstvo za čitanje (“Leksikon-roman”). Ponekad su tuđi,
preuzeti od drugih, kao deo igre svojstvene pesnicima neoavangarde. “Naslov je nekad početak, nekad završetak dela, zavisno od
slučaja, nekad je kompromis, izlaz iz škripca, nekad bekstvo od odgovornosti, bekstvo od dela, nekad krhki oslonac sred uzburkanog
teksta, nekad oznaka suština koja izmiče” (Judita Šalgo). U retkim
slučajevima mogu da se prenebregnu i zaborave, a nekad upravo
naslov predstavlja onaj “okretaj zavrtnja” koji baca drugačije svetlo
na tekst koji sledi.

Finta o fesmama
Nazvati pesme “fesmama” kao što to Zoran Gaši čini svakako
nije naivno, niti bezazleno. Ponajmanje slučajno. Svakako je hrabro.
Jednim zamenjenim slovom on iz osnova menja vizuru i preokreće ukupan poetski ulog investiran u tekst. Proglašava ga propalom
investicijom. Fesme nisu pesme mada sasvim liče na njih. Naslov
unapred, još pre no što se pristupilo čitanju dekonstruiše žanr i
propituje njegovu autentičnost. Žanrovska subverzija nagoveštena
već u njegovoj odluci da zaobiđe tradicionalni format zbirke u korist

5

Fesme i frirasline

Finta o naslovima

Zoran Gaši

“Pesme su ono što se ne sme” (VRT)

neke vrste časopisnog podlistka ovim je bez sumnje zapečaćena.
Podsmeh inciran u zameni slova ironizuje pesnički subjekt. A budući da ga Gaši sam hotimice proizvodi rezultat je samoironizacija.

Finta o friraslinama

Zoran Gaši

6

U sledećem koraku fesmama su pridodate frirasline. A frirasline
su takođe fesme. Samo neke druge, ranije. U jednoj hermeneutičkoj
mimikriji starim pesmama u fusnotama “tumači” nove, ili novim
dovršava naum započet u starim. Ako staro hermenutičko pravilo
tumačenju nameće obavezu stalnog kretanja od celine ka delovima
i ponovo nazad od delova ka celini, ovde ova vrsta discipline zapada u ćorsokak. Jer postoje samo delovi. Frirasline i frirasline, koje
jedne drugima prirastaju. Zapravo je to jedan dugačak niz stihova
koje je Gaši započeo godinama unazad i sada se pridodaju, gomilaju, dopunjuju i uzajamno srastaju u jednu dugačku rečenicu koju
on izgovara suočen sa licem sveta.

Finta o koferu

Fesme i frirasline

Fingirani teorijski diskurs koji se samopotvrđuje upućivanjem
na izvore (fusnote), izmeštanjem u polje poezije, gubi smisao legitimisanja. Gubi težinu i pretencioznost dubokovidećeg pesničkog oka
i glasa. Ali ima smisao naporednog postavljanja jednog kulturnog,
književnog i sveživotnog ambijenta. A tu nema bitne razlike između
onog pre i onog posle. Zato ovaj niz fesama i započenje “Fesmom
iz funog kofera”. Ona kolokvijalna uzrečica “pun mi je kufer” strateško je mesto sa kojeg Gaši započinje svoj tekst: sve je već jasno,
uloge su uvežbane, ima i krvi, pljuvačke i suza, Pesnik je “ushićen”
kako doliči, ali njegova stvarna pozicija je sada već uveliko iskorak.
Reflektovana metapozicija za metapesnika: podeliće “staru partituru novim majmunima”
A onda fesma po fesma Gaši prazni sadržaj svog kofera: mali narativi o sećanju, govoru i ćutanju, o skrivanju ili prikrivanju,
pervertiranim rutinama svakodnevice, narativi iz notne sveske,
iz susednog stana, iz starog laboratorijskog nalaza, iz svečeničke
beležnice, iz velikog narodnog kuvara, iz gradske kuće i čekaonice,

iz mračne šume i iz šešira, o bibliotečkoj članarini i sitnišu, o majčinstvu, ujedima i kriptologiju… Njegovo oštro posmatračko oko
beleži, povezuje i razvezuje, jezikom onespokojava i nasmejava, vrlo
precizno ali uvek i sa humorom, kroz vlastite slike i vlastiti jezik,
sve do poslednje pesme koja naveštava druge svetove.

Finta o finti

U zapadnoj tradiciji svinja je simbol neznanja, proždrljivosti,
pohote i egoizma. Sveprisutni svinjski repić znak je raspoznavanja.
Niko nije pošteđen. Paralelni svetovi samo su lažna vest, utešiteljska glasina za naivne i neupućene.
Silvia Dražić

7

Fesme i frirasline

Ovaj grad živi u paralelnim svetovima
Svi imaju svinjski repić.
Oni koji ga nisu skrivali, davno su ga onako reš pečenog podelili
sa drugima na nekoj od sindikalnih slava,
Oni koji povraćaju pamet na nedužne
gurnuće ga sebi u guzicu i živeće
Život skrivenog repa.

Zoran Gaši

Fesma o paralelnim svetovima zaključuje tekst.:

Zoran

Gaši

FESMA IZ FUNOG KOFERA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
FESMA IZ NOTNE SVESKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
FESMA IZ SUSEDNOG STANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
FESMA IZ KLJUČAONICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
FESMA IZ SVESKE FATRONAŽNE SESTRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
FJESMA IZ FASTORALNE BILJEŽNICE NAŠEG SVEĆENIKA . . . . . . . . . . . . 18
FESMA IZ STAROG LABORATORISTOG NALAZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
FESMA IZ VELIKOG NARODNOG KUVARA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
FESMA IZ KOŠNICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
FESMA IZ TELEFONSKOG IMENIKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
FESMA SA MEĐUSPRATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
FESMA IZ KNJIGE O LEPOJ BAŠTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
FESMA IZ ŽELJEZNIČKE ČEKAONICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
FESMA IZ GRADSKE KUĆE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
FESMA SA ODELENJA ZA INTENZIVNU NEGU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
FESMA O ŽELJI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
FESMA IZA OGLEDALA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
FESMA IZ ARHIVARNICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
FESMA IZ MRAČNE ŠUME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

FESMA IZ DEČJE SOBE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
FESMA IZ FEKARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
FESMA IZ FROSEKTURE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
FESMA O BRATU, SESTRI I JEDNOM ČOVEKU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
FESMA O MAJČINSTVU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
FESMA SA DNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
FESMA O SITNIŠU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
FESMA IZ ŠEŠIRA ILI VUNICA, KONAC, HEKLICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
FESMA O MUZIČKIM VARIJETETIMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
FESMA O UJEDIMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
FESMA O LAPIDARIJUMU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
FESMA O KRIPTOLOGIJI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
FESMA U SVAKODNEVNICI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
FESMA O ŽRTVI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
FESMA O BIBLIOTEČKOJ ČLANARINI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
FESMA O BELINI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
FESMA O FROŽDRLJIVOSTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
FESMA O FARALELNIM SVETOVIMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

Ozvučena FESMARICA!
kliknite na ikonicu ispod
svake FESME ako Vas mrzi da
sami čitate i – FESME će Vam
pročitati AUTOR!

FESMA IZ FUNOG KOFERA
Ništa ga više iz usta ne zbunjuje.
Ni krvava nepca, ni pljuvačka, ni zubi, ni jezik, mada naglašava
vokaleeeee... maaadaaaaa...
mrviiiii... sliiikuuuuu... iiiii... teeelooooo... sliiikeeeee...
Ni ljubljenje, ni zloslutni govor, ni kletve, ni moljenje, ništa što ima cenu.

Zoran Gaši

Ushićen, podeliće staru partituru novim majmunima.[1]

Fesme i frirasline

13

[1] O tami ili pripremi tame / Da telu damo upravu koja će ga voditi / u pripremu tame / veru da
ne može iščeznuti / zanos smrću / da se neće izgubiti krv / raštimovana od jakog udaranja /
ova je pesma / zalog tišini tame / i ko kaže /da svinje ne lete / na krilima koja svi pamte / što
bliže suncu / iz koga luduje / uzvik / užas zenice / protiv strpljenja / poricanja tame / ali u vreme tame / pod uticajem despotski neodoljivog očaja / svinje će leteti / svakome iznad glave /
groktaće / svakim radnim danom / i neradnim / i praznikom / zaglušiće šuštanjem svojih krila
/udarce u dijafragmu i lice/ dokaze o kazni / ispred spomenika / letaču u tami / na dlanu hodati / na rukama /iznad i ispod kaveza / u koji se bacaju sveže / obrijane glave / da mame sebi
/ bliže / lepom pesmom / i prekorom tame / Zoran Gaši, Očevidac, Stražilovo, Novi Sad, 1980.

FESMA IZ NOTNE SVESKE
U oktetu jednocrevih žena, on peva kontratenor,
Sedam jednocrevih žena nišani njegov glas ako zapeva nežno i baršunasto
Njegovo čudesno pevanje i još slavniju smrt objavljuju svi mediji
Istog dana u podne sedam jednocrevih žena gasi dan.
U krilu majki, atrofiranih svingtera od trpanja,
jednocreve uvek mole staru molitvu tražeći miran i spokojan san.[2]
Zoran Gaši

14

Fesme i frirasline
[2] Pitaće priroda / klonuće ruka / beba je puna mesta. / Zoran Gaši, Šta se snima, Kov, Vršac,
1983.

FESMA IZ SUSEDNOG STANA

Ako neko iznenada zakuca na vrata, bljesak blica oteraće nepoznatog u pakao.
Heroina bez žrtve, lepotica od ljuspica, požuda na royal flush, carstvo ciljeva.
Njena umivena senka pregrupisaće likove na fotografiji.[4]

Zoran Gaši

Kada snese jaje u tanjir ona ga fotografiše pa fotokopira deset.
Ako deset jaja napuni tanjir, zaklinjaće se zauvek i uvek iznova
u kokošju slutnju. U deset.
Pun tanjir jaja, kost i koža od nepoznate bolesti iz susednog stana.[3]

Fesme i frirasline

15

[3] Skupljači tajanstvenih predmeta / U cik zore / hiljadu mlazeva vode / Zoran Gaši, Šta se snima,
Kov, Vršac, 1983.
[4] Leto / o sunčan vrat / perla / udavljena / čovek se okitio / tuđim perlama / koje ne mrznu / lako / bude zaljubljenom / zamišljenom / sve je / sasvim dozvoljeno / da je / pogrešno udavljen
/ perla bi ga štitila / smrti / krasila kapke / trepavice i obrve / krala / i pogled / jesen i / zima i
/ proleće i / leto / kao da je slučajno godišnje doba / zamrzlo / kupače / Zoran Gaši, Očevidac,
Stražilovo, Novi Sad, 1980.

FESMA IZ KLJUČAONICE
Uši iznad kvake, samouk, kreativan, štedljiv na vreme,
i uvek ranije, oko sa šiljkom.
Evo jednoga kako viri iz ključaonice:
Gomilanje slika, lica i boja.
Ima glas od zlata, vid koji kaplje na prolaznike.
Ukazati, pomaljati se, isijavati.
Zoran Gaši

16

Složiće se pad i uspon kao jednako na tasu.
Ovako valja, ovako na valja.
Cin, cin, cin.[5]
Ovo valja, ovo ne valja.
Za zatečene na autobuskoj stanici, put će biti dug i neizvestan.

Fesme i frirasline
[5] Zvonce i ogledalo / Jasno lice kosca, na vratu, / u spletu nerava, drhti, / izmiče, u ogledalu
prelepo izgleda / sve jednako, nesreća i dokaz. / Sagnuti, pokorni, u molitvi, mrtvi, / zatamnjeni, bez pokreta, / jednolično označeni: cin / jednolično: cin, cin, cin. / Sa druge strane / sagnut neko, odlepljen, ispruži ruku, / dohvati, unovči se, / ima lik od zlata, na novčanici / gest
o vrednosti; ovo valja, ovo ne valja, / pa ponavlja, / jednoličnim cin / jednoličnim: cin, cin, cin.
/ Zoran Gaši, Gramatika užasa, Književna zajednica, Novi Sad, 1986.

17

Fesme i frirasline

Ima jedna uska ulica...
– Uska ulica!?
Ima jedan mali stan od deset kvadrata
– Mali stan od deset kvadrata!?
Sasvim mali stan od deset kvadrata.
U njemu žive mali čovek i mala žena...
– Mali čovek i mala žena?Imaju li malo dete?
– Sasvim malo dete bebu, malu debelu bebu koja zauzima jedanipo kvadrat...
– Zauzima jedenipo kvadrat!?
Beba mesi hleb, kuva ručak, pere tanjire, veš, hrani i izdržava porodicu,
govori engleski.
Kada se roditelji umorni vrate sa posla, odpašće im suve oči od čuda.
Onako odpadnuti zaspaće do jutra.
U rano svitanje majka će podojiti bebu i dan će se ponoviti.
Za vreme vikenda niko ne kuva ručak.
Nasmejani će ručak u podne doneti debeli vrabac, jednog zaboravljenog pisca[6].

Zoran Gaši

FESMA IZ SVESKE FATRONAŽNE SESTRE

[6] Juče / Juče / pade opklada / potvrdnih reči / Kako odeven, telo je / detalj propušta, / deo nezavisne strategije. / U melodiju unesi šuštanje, / fizički dodir, mladež, hlad, / takt moje majke.
/ Zoran Gaši, Šta se snima, Kov, Vršac, 1983.

FJESMA IZ FASTORALNE BILJEŽNICE
NAŠEG SVEĆENIKA
Jedno istorijsko dete oficira JNA nespretno će kroz san upasti u obdanište
među decu čuvara civilnog društva. Tom grljenju i ljubljenju nikad kraja.
Oko na oko, usta na usta, izdvojiće ga vaspitačice.

Zoran Gaši

Pobeći će kraj obdaništa u šumicu,
podeliće nožicu i ručicu i san i svo bogatstvo koje nosi u koferu,
tačke i tačkice, linije i linijice, kvadrate i kvadratiće, krugove i kružiće,
i knjige pet strastnih ruskih pisaca uz koje je njegova majka plakala.
Zar te ljubavi među decom može ikad biti dosta.
Kakvo bolesničko pomazanje[7]!

18

Fesme i frirasline
[7] Gumibon / Hej, mališan je gumi – cajac, / majku sisa gumibonac, / cajka šiša roditelje grize, /
oko vrata gumibon radosti. / U liftu do petog sprata / tata kopa raku cajcu, / cajka hoće rupu
prva, / tatac rupu kopa gumibonu. / Zoran Gaši, Gramatika užasa, Književna zajednica, Novi
Sad, 1986.

FESMA IZ STAROG
LABORATORISTOG NALAZA

U nedelju kada se osvesti,
muž će je odvesti na sajam polovne odeće.
Kupiće joj policijsku uniformu sa pendrekom i čeono ogledalo.
“Vidim vaše nalaze!”, a držaće pendrek u ruci.
Jedva će je ugurati u autobus.

19

Fesme i frirasline

Oni iz prizemlja i prvog sprata će se odseliti,
Sa viših spratova, za izlazak iz zgrade, skakaće preko krovova.

Zoran Gaši

Nema čekanja!
Preko jedne dobre debele žene iz komšiluka,
radili smo laboratorijske nalaze[8], preko veze.
Nju će lekar ukoriti, policajac prebiti, muž otkinuti glavu.

[8] Uzorak / Primećujem da se moj stav / o mrtvom snevaču, / odlaže svakog jutra za dvadesetčetiri časa. / Tako dete bez roditelja / biva idealan mamac u ogledalu. / Zoran Gaši, Gramatika
užasa, Književna zajednica, Novi Sad, 1986.

FESMA IZ VELIKOG NARODNOG KUVARA
Jedna moja udobna prijateljica,
ako je uhvatiš u Malom danu bez Boga,
baca se u kofer svojih roditelja već sedamnaest godina
i uvek poplava, kipi
krvni cunami, da povratiš.

Zoran Gaši

Leukociti u vodenoj bašti,
Eritrociti u voću i povrću,
Trombociti u priboru za jelo.
U prolećnoj supi duša njene čudesno lepe majke[9],
praziluk, šargarepa, zelen, keleraba,
tikvica, celer, paštrnak, peršun i pasirani mladi krompir.

20

Fesme i frirasline
[9] Omaške / Voz na signalu stop, / tek, dim predstoji, / povratak, iz obilja bubnjeva, / trag je
omaška / narodne igre. / U punom kupeu / boja je plastelin / od putnika do putnika / umesto
odmora. / Od juče / pada sneg. / Zoran Gaši, Šta se snima, Kov, Vršac, 1983.

FESMA IZ KOŠNICE
Autobus škripi, voz klopara.
Jedna me cipela vuče na autobusku, druga na železničku stanicu.
Raskrečen stojim nad gradom koji mi je ponudio pičku[10].

Zoran Gaši

Neki umiljati pčelar dao mi je oko. Vid u ravni, oči pomerene.
Rekonstrukcija pčeljinje glave i dekonstrukcija događaja sa fotografije.
Sada pokajnički sklanjam zavesu da vratim i vidim pejzaž unazad.

Fesme i frirasline

21

[10] Joj, koja pizdarija / Mrvi se ogroman kip, sve bliži podu, čujem ga. / Ulice, stanovi u koje zalazi.
/ Daje prst, ruku, uvo, oko / podrigne, / dozvoli da pljuneš pičku. / hajde opet: / mrvi se ogroman kip, sve bliži podu, čujem ga. / Ulice, stanovi u koje zalazi. / Daje prst, ruku, uvo, oko /
podrigne, / dozvoli da pljuneš pičku. / Hajde opet, još, još, još: / mrvi se ogroman kip, sve bliži
podu, čujem ga. / Ulice, stanovi u koje zalazi. / Daje prst, ruku, uvo, oko / porigne, / dozvoli da
pljuneš pičku. / Zoran Gaši, Gramatika užasa, Književna zajednica, Novi Sad, 1986.

FESMA IZ TELEFONSKOG IMENIKA
Svake me večeri, oko ponoći, dvoglava baba zove na telefon.
Šah napamet do dva izjutra i opet.
Od dva sedim u sobi i analiziram partiju života i smrti.
Neke se knjige same listaju[11]
Trpim kratko disanje da ne udahnem njihov listajući lahor grabeži.
Ako se zagrcnem, platiće mi kučka pušenjem.
Zoran Gaši

22

Fesme i frirasline
[11] U tamnoj uskoj kali / osušena pacovčina i so prosuta / do kade, vlažna stopala bebe. / Stigli
smo do obale / kad-tad preuređen rast / ulice su vertikalne senke / i gest zapisujemo li? /
Zoran Gaši, Šta se snima, Kov, Vršac, 1983.

FESMA SA MEĐUSPRATA

Oficiri su naoružani, izbezumljeni jurili po hodnicima.
Sova je odletela u gustu krošnju, zec u šumu.
Mi smo se pipali do ludila čitajući na tačkice slepilo.
Nakon završene vojne vežbe, ništa više nije bilo isto[13].

Zoran Gaši

Ako se samo malo više od moći istegne, a moći će, zazvoniće na vrata.
Kratko, ali dovoljno da se pojavi sova i zec zaogrnuti u starost
Sova, krava i zec muzar sa prvog sprata.
“Evo ti dete šolja mleka, sutra ćeš dobiti šamarčinu.”
Tako su deca iz moga ulaza dva meseca sticala mudrost i brzinu[12].

Fesme i frirasline

23

[12] Zvezda u jelu / tamo gde počinje / snaga oktopoda. / Zoran Gaši, Šta se snima, Kov, Vršac, 1983.
[13] Hleb, hoda, / hlad, iz očnih zalogaja / komad struje / ima telo. / Zoran Gaši, Šta se snima, Kov,
Vršac, 1983.

FESMA IZ KNJIGE O LEPOJ BAŠTI
Evo me u rovitom jajetu, kao puding, kao voćni mus.
Zašto uvek kuvaš tvrdo i bez soli, zašto uvek pečeš moje oči.
Napipavam slagalicu od kokošijih glava, ljubaznih majki osmeh.
U napuštenom vagonu skrenutog iz kadra
Oživljavam krvlju i pljuvačkom cveće u bačenim saksijama[14].
Zoran Gaši

24

Fesme i frirasline
[14] Miris kupača / Zid je kao grudva hrane / više varljiva, prepredena / žuta koža kade, / iz koje
korak beži, / prepolovljen i lud / kupač. / U salonu lepote / zvezde beonjače sipaju / po hartiji,
/ gluv i slep / vrh; – / sobom same, / ručaju poslednji put. / Zoran Gaši, Šta se snima, Kov, Vršac, 1983.

FESMA IZ ŽELJEZNIČKE ČEKAONICE
Ja sam u sat-dva, pobrkao minute, događaji naduvani, neki ne,
Naredbe su iste proškrgutane, slane i lice orangutana. obrijano.
Ova me naredba usporava, a hteo bih brže; oči, sluh i jezik.

Zvučnik je nerazgovetno najavio dolazak voza.
I ova je noć vlažna u mojim očima, tiha i topla bez sećanja
Pod laganim pokrovcem koračam usporen i slep[15].

Zoran Gaši

U novom socijalnom prostoru, mrtvački sanduci izlaze iz svojih grobnih mesta
Društveni standardi, ukidaju strpljenje, šapat i osmeh.
Stalno cerekanje udara u dijafragmu.

Fesme i frirasline

25

[15] Mama hodaj / Zašto hodaš, okcu hodaš, / levo hodaš, mila muter, / desno, desno tatac, mamac,
/ više muter tate posto. / U postotku babc deki kroji / glavu, živac, novcem duži; / to ruskinja
prdi tata, / kravi, ovci gadi travku. / Zoran Gaši, Gramatika užasa, Književna zajednica, Novi
Sad, 1986.

FESMA IZ GRADSKE KUĆE

Zoran Gaši

U sivoj sobi na drugom spratu, zvone zaboravljeni telefoni.
Inspekcije, univerzitet, komunalne službe, policija...
Službenici često zaobilaze mrtvu sivu sobu, dele kafu i otimaju se za šećer.
Ispod praga sive sobe curi pljuvačka i lepi korake. Zalepljene cipele
i čarape vlažne.
Bosonogi kupuju u robnoj kući na rasprodaji[16].
Oni bolje stojeći s vremena na vrema menjaju penđžete
Neki udare blokeje radi boljeg uzemljenja. Neko sprema doručak.
Kiša zaliva cveće na grobu moje majke.
Mrtvi slušaju, beleže i odgovaraju na pozive.

26

Fesme i frirasline
[16] Slične namere / Potvrdne reči, / skinu sa dlana, / kratak dah; – / ponekom lingvisti zazuje: /
osobine važne, / kao tolerancija, / kao nataloženo svetlo: / ukras, bos / vodič, toplim putem /
zarobljeni skokovi, / fazu po fazu, / zadah, znak, / vandali oblače. / Zoran Gaši, Šta se snima,
Kov, Vršac, 1983.

FESMA SA ODELENJA
ZA INTENZIVNU NEGU

Oni sa infuzijom poštuju njihovu tišinu
Nekoliko pacijenata leglo je na pod i umrlo da se solidariše sa mrtvima
I jedan lekar anesteziolog je umro i jedna sestra milosrdnica.
Niko više nije tražio pomoć, umirali su po redu.

27

Fesme i frirasline

U Zavodu za socijalno osiguranje davali su kredite na mrtve,
Mogao si da dobiješ sledovanje za sahranu, ali sve umanjeno
Kažu pamuk, pa i sve ostalo, skuplja se na toploti.
Sandučić, odelce, pokrovčić, grobno mestašce, mali pop i mali
ožalošćeni skup[17].

Zoran Gaši

Vrata su se naglo otvorila i svetlost je grunula eksplozijom,
Imam nešto da ti pokažem.
Hrskavicu, creva, žuč, linfu i sukrvicu
Kosti udova, lobanja i posečeni nokti idu liftom.

[17] Mušac smrti / Na tavoli pik – ap mušac krešti, / živina se, oko vrata mami rukom, / kamu da
rspori snagu drage, / ovaj mušac Mimi hodi Didi. / Ćići padne, makaze se skupe, / glavu neće,
ali nokat hoće, niks, / niks, nećeš grebat guzu Gogi / viši jeste, aber, ti si mušac smrti. / Zoran
Gaši, Gramatika užasa, Književna zajednica, Novi Sad, 1986.

FESMA O ŽELJI
To se samo poželeti može, a ostvariće se.
Uješće ga jelo koje voli, tama ispod jezika, savršena proteza.
Grobno zujanje rasteraće čuvare svih uspomena.
Zubari će čupati otežale jezike i bacati na asvalt,
a oni će sa dna stope mamiti, lepim telom i pesmom o prekoru tame[18].

Zoran Gaši

28

Fesme i frirasline
[18] Happy new year / U tunelu usred kvakca / tegli mama muški žvak; / ovde sisak, ovde pink /
lagatoru mamac mama, mama. / Ko je ovde prvak sveta? / Gvozden ćuti ovog leta, neće prdit,
/ da konfeta ima amamlji sjaj. / Zoran Gaši, Gramatika užasa, Književna zajednica, Novi Sad,
1986.

FESMA IZA OGLEDALA[19]

Sutra će kraljici biti ugodno to ponavljanje reči za očni zalogaj,
Onih više rečenica sa uzdasima i onih manjih sa kricima.
Neću baciti oksidisano ulje od juče,
U to isto, ispržiću svoje otežale i mutne oči.

Zoran Gaši

Šta ima on tu da raspamećuje svojim staklenim sisama sa očima
umesto bradavica.
Modroguzi ima precizan jelovnik, melanž, kolaž od fotografija,
Oni koji su za jeftiniju ishranu neka sisaju na ulici, ili u kadi.
Neka sisaju za šankom bezumnici bezbožni, staklenu sisu ili kašiku punu tame.

Fesme i frirasline

29

[19] Iza zida okultnih knjiga / Udubiti se u crnu svesku, / skloniti iza zida okultnih knjiga; / Objašnjavati svoju inertnost voljom / da se zatvoriš u sebe; / Kopati, tražiti, pitati sutra, / dosvetljavati
prostor oko kuće, / pridodato pisanje kroz snove kao opsesiju. / Knjige nisu delirijum deteta,
/ ili jesu, ćapnuta predstava, pogodna žrtva; / u moćnoj sobi linija lovca je trag / ritual dominacije, ropstvo, / boja – crna, materijal – koža, zavodnica – lepota, / opravdanje – poštenje,
cilj – ekstaza, fantazija – smrt. / Zoran Gaši, Gramatika užasa, Književna zajednica, Novi Sad,
1986.

FESMA IZ ARHIVARNICE
Složene pijane kosti u nešto većoj kutiju za cipele-čizme,
Fluorescentna bablja stopala od broja četrdeset pa naviše,
Tup bat teških nogu po kartonu, pečatira pisarnica,
Samo pečati i potpisi u fijokama ne stare.

Zoran Gaši

Jedan čovek sa slušalicama, čuo je govor pečata i potpisa
Vratio se lavež koji se ukršta na autobuskoj stanici posle dva noću
Nemir i dobra akustka iz misli koje se brzo zaboravljaju[20].

30

Fesme i frirasline
[20] Ovo je on / Usedne na vrat, / lomi pršljenove, / zateže put, / baca gde sam već bio. / Diše u još
ponekom prolazniku, / gleda u oči, / ide sa njim na službeni put, / dugo izdrži bez sna. / Kod
kolebljivih se izmiče, trza, grize. / Tada ga je i nikada više moguće videti / kako pokazuje prstom sam / na koga liči havarija njegovih pokreta. / Zoran Gaši, Gramatika užasa, Književna
zajednica, Novi Sad, 1986.

FESMA IZ MRAČNE ŠUME

Ako dočeka ponoć sanjiv, vratiće ga roditeljima na lečenje.
Sto godina čitanja u crnoj šumi, da se izleči samim sobom.
Da čuva poverene stvari, šeta sam i redovno piše pisma gromkom spasitelju.
Budnog ga vraćaju među domaće životinje,
Krave, konje, patke, guske i kokoške, da da mleko, snese jaje,
Da skuva i usiri mleko, napravi sir i obilnu kajganu.
Oko kućnog vodenog creva, rastu nova zanimanja[21].

Zoran Gaši

Dodirne, uvrne, samo lizne, odvrne.
Dodirom i lizanjem glavu podvrne,
I eto mozga da skine lisice i izbriše sećanje.
Presanjao se i sada lovi insekte, bubuljice, mitisere i gnojanice.

Fesme i frirasline

31

[21] Tebi kolebljivče što želiš moju smrt / Usahnuo si od gorčine, / bez reči, bez panike, / sada kolješ živinu..../ Ovde sve liči na tebe; / zamke, ubice / i teške bolesti su greške. / Zoran Gaši,
Gramatika užasa, Književna zajednica, Novi Sad, 1986.

FESMA IZ DEČJE SOBE
Deca su izbezumljeno plakala kada je besna uvolača odgrizla babi uvo.
Sa tri zlatna dugmeta babi su vešti lekari zakopčali ušnu školjku.
Pincetom, odgriženo bacili u grobnu kesu.
Sledećeg jutra na neosveštenom groblju
Raspopi su pronašli grobnu kesu sa odgriženim uvetom[22] i
Predali je policajcima a oni raspisali poternicu.
Zoran Gaši

Već oko podne, siktanje je zavladalo dečjom sobom.

32

Fesme i frirasline
[22] Spasitelj, trn i surla / Iz uvca u uvce, pretače se, / dotiče srm i konop, / oko vrata bas i ropac.
/ Evo duše koju mrve deca, / spasitelju, trn i surla; – / dovoljno udišu. / Hranu sastavljaju karanfili crnci, / liči kap u kap, miris i zalogaj, / junak, delija, u mami, u tati, / u ovom medveđem
buketu. / Zoran Gaši, Gramatika užasa, Književna zajednica, Novi Sad, 1986.

FESMA IZ FEKARE
Zauvek lepa žena, sto-posto mrtva, prodaje u pekari tužna peciva,
Francuske perece, makedonsku naforu, beskvasni hleb, sve sveže,
For just one night on my mother’s warm grave.

Na tepihu sa agresivnim geometrijskim šarama iz ranih sedamdesetih
Oči kidišu, ne smeš da staneš, sve dok je ona topla, sve dok leži kao pereca
potpuno živa.

Zoran Gaši

U prakomerno ispunjenom predgrađu grobnog grada, posao cveta.
Sada, po kaučima i sofama leže punačke starije žene,
Malje im se pretvaraju u debele dlake, smeh i suze u grcanje i kletvu[23].

Fesme i frirasline

33

[23] U meni / Krkljaju krvni konsonanti; / lavor je čist, / poredak sličnih u meni, / u tihoj pobuni velikih reči, / tata i njegovo dečije odelce pobednika. / Zoran Gaši, Gramatika užasa, Književna
zajednica, Novi Sad, 1986.

FESMA IZ FROSEKTURE
Dok su spavali[24], moj otac je povraćao, hranio i opet povraćao,
Koračali smo kroz ubrzano vreme gde za života ne možeš.
Šuma duboka, crna, ispovraćana, ispišana i usrana.

Zoran Gaši

Kada su počeli da se bude, morali smo hitno da se vratimo u
Kancelarije prepune povezanih i spašenih vernika.
Pantljike od svile, končići od zlata, mašnice sa biserima i mnogo još,
vrednijeg od života.
Grob koji smo tražili nikada nismo našli, bio je prekriven sunčanim
zracima ljubavi.
Sve što je bilo pre, nije bilo tako.

34

Fesme i frirasline
[24] Noćne vene / Na podzemnom krstu / krklja kaspovo noćno dete / otvara – zatvara kasapnicu
/ zaspi, sanja uz tatinu vlažnu kecelju. / U snu je uključen televizor / mlati se zujalo, zubalo,
šišti, / mrvi crvić ludić, / mamin klik u odjavi. / Zoran Gaši, Gramatika užasa, Književna zajednica, Novi Sad, 1986.

FESMA O BRATU, SESTRI
I JEDNOM ČOVEKU

Sestro dodirni brata.
Sestra dodiruje lice, pokojni otac i majka
Kupa se sa onim za koga misli da mu je brat
Savija se od bola ispred identičnog i traži razlog identičnosti,
Sestra gleda u njihove tumore života i smrti i nemušto poredi[25].

Zoran Gaši

Čovek identičan njemu savija se od bola,
Ima neugodan osmeh oko usta, bore na mladom licu,
i kretnje mršavih ruku divlje i zbunjene
Oči u oči, ili ispred ogledala, misli da mu je brat.

Fesme i frirasline

35

[25] Ližem kakanj / Vučem dlaku, buljim guz, da se guzi / kobilica, kavalino, hors / da se stresem, da
joj liznem kakanj, / punu zdelcu salep čuva. / Ježim kurc da joj stavim, / prst u bulji babarogu
/ hoću meni, hoću odmah / hajd u pičku, amo tresi. / Zoran Gaši, Gramatika užasa, Književna
zajednica, Novi Sad, 1986.

FESMA O MAJČINSTVU
Jedna lepa žena na koju se palio kao konj,
a sada visoko pozicionirana u gradskoj hijerarhiji,
podcenila je staru tugu i izgubila je.

Zoran Gaši

Sve je pretražio, jer joj je obećao, da će je naći.
U sobi na podu, na tepihu, između stolica, ispod kreveta,
na keramičkim pločicama u kupatilu, na balkonu, u fijoci,
u koferu, u pozorišnom muzeju i muzeju starih zanata,
u herbarijumu i sasvim novim knjigama.
Voz je projurio grobljem, na kome su neki čekali da ih sahrane[26].
U otvorenim ne zatrpanim rakama, našao je bebu koja je pozdravljala
i smejala se majci.

36

Fesme i frirasline
[26] Lupa babca... oči, usta, ždrelo, / krvav bablji trag, vara vrisak / Zoran Gaši, Gramatika užasa,
Književna zajednica, Novi Sad, 1986.

FESMA SA DNA

Noć ubrzava creva, golub ih uči pozama,
Iz poruba gugutanjem svršio je kao pas na njene drhteće, vruće butine[27].

Zoran Gaši

Bio je golub prevrtač u širokom porubu njene vazdušaste suknje,
Dizao žipon, otkrivao, skrivao, trčao unazad, i
Vraćao se zadihan bez obavljenog posla.
Samo stezanje njenih električnih butina i prhut.
Samo prhut.

Fesme i frirasline

37

[27] Sunčane naočare / Preko ramena, ili ako se osvrneš / da pas bude fotoaparat iza tebe: / na prvoj
autobuskoj stanici, stani, zaustavi, / ako možeš, bilo kako, kupi. / Na nepoznatom traži liniju
lovca, kabanicu, / kojom zaogrće stado, uz plakat je gola dohvataljka, / ima natprirodnu moć
i surlu. / U zbegu se osvrće, ima lik sledećeg do tebe / i ako te dohvati pomiri se sa sudbinom,
/ koju prisluškuje crnonaočarka, životinja tvoga lika / i u koju uskačeš sa novim iskustvom
batinaša. / Zoran Gaši, Gramatika užasa, Književna zajednica, Novi Sad, 1986.

FESMA O SITNIŠU
Uvek lepo obučena pozorišna kritičarka, učiteljica života
Htela je da ga posle uspešne premijere počasti i
popuši mu preko optičkog kabla.
Izdrkao je...

Zoran Gaši

38

Tačno u ponoć stigla je mail-om negativna kritika
koja sutra izlazi u ilustrovanim novinama.
Bio je očajan i pao u bedaru.
Njegove kosti počele su nekontrolisano da rastu,
a penis uvija ispod, kroz dlake do podguzja.
Pored drveta, u parku, dočekao je prvog kolportera
Kupio novine, cigarete u trafici, za ostatak novca ništa.
Sitne metalne kovanice do sutra će zvečati u džepu[28].

Fesme i frirasline
[28] Uzor / U jednoj gradivnoj imenici / izgrađen sistem mrlja / taj pesak, to premeštanje peska /
hajde da opet dogovorimo kuću. / U jednoj pokaznoj zamenici / dva se broja dotiču / taj, to,
koji se ograđuje / sakuplja po određenom uzoru. / Zoran Gaši, Šta se snima, Kov, Vršac, 1983.

Jednom je mesecima kasnije, sam, otišao kod njega da potraži nekakav posao
Tek da dva puta mesečno natoči gorivo.
Ispod šešira blještalo je dvanaest sijaličnih mesta od sto vati
Ćutao je osvetljen
Rekao mu je da ostane u senci i za sat nestane iz grada ili se iseli zauvek.
Pobegao je iz sobe bez senki
Spasao sam ti život, spasao sam ti život,
vunica, konac, heklica, vunica konac heklica...
vikao je za njim...
Otrčao je ne osvrćući se do auta, odjurio na groblje i
Sve je ispričao svojim mrtvim prijateljima pesnicima[29].

[29] Veliki mladež / Suva kupa hrane / jesen uzasopce, / žute kože / otvoren i loš vidik; / sve ređi
deo zemlje / na kojoj stoji / veliki mladež / gipke prašine. / Zoran Gaši, Šta se snima, Kov, Vršac, 1983.

39

Fesme i frirasline

Udvorički, snishodljivo
skinuo je luster iz dnevne sobe
i poklonio ga uspešnom pesniku, lokalnom političaru kao šešir.
Ovaj ga je uporno nosio ne skidajući ga čak i kada odpozdravlja
Malac je svetleo upadljivo, svečano noću, pipao starije
ali i po danu, naročito u zamračenoj kancelariji.

Zoran Gaši

FESMA IZ ŠEŠIRA ILI VUNICA,
KONAC, HEKLICA

FESMA O MUZIČKIM VARIJETETIMA
Kad tad, zapaliće se u ogledalu,
I kosu, i ručice i kozje nožice koje ostavljaju tag i osvetitelja.
Biti dva iz jedan. Dve opasno opsesivno-kompulzivne životinje,
Gipke ležeće i puzeće poskokljive koje nemaju san[30].

Zoran Gaši

On nema san i skače iz rake u raku, on vidi muško u žensko.
Žensko u muško, samo dok ne odsvira melodiju i ne zapiše partituru
Nakon teškog slušanja, izdvojiće se refren i lagani uvod u prvi stav:
Jesen kao govno sa nešto malo kurtuaznih muzičkih upadica.

40

Fesme i frirasline
[30] Poslednji dan / Po koži / dan osvanuo, / sa stolice / razlio, razvukao, / poslednji dan / u deobi
poslednje nedelje. / Zoran Gaši, Šta se snima, Kov, Vršac, 1983.

FESMA O UJEDIMA
Moram da naslikam zalihe hrane, moja deco.
Idite kao stonoge bez cipela. I cipele ću doslikati.

Na poziv popa iz gradske kuće,
Ugrizćemo se za anus kao prevarene mušterije[31].

Zoran Gaši

Jasno je da ova buduća noć nema povratka.
Biće gadno vreme ugriza na zemlji

Fesme i frirasline

41

[31] Okrenut leđima / nahranjen, umesto dan, svetli / kolofonijum / reči u niskom položaju, / gubave
se, čuju, prenu / na porculanskom poslužavniku. / Zoran Gaši, Šta se snima, Kov, Vršac, 1983.

FESMA O LAPIDARIJUMU
U izometriskoj kocki slediće nas prezir i udvojiti plakanje, umiranje,
bacanje pod voz i samozapaljivanje.
U kutiji vere rasprodaja. Sve večno umnoženo.
Filmovi u slučaju opasnosti i olovke[32] u slučaju opasnosti.
Zapisi o kupovanju na veliko, malo i sve manje.
Zoran Gaši

Zašto lutaju nadgrobni spomenici mojim gradom?
Kameni ljudi su već davno mrtvi ušećerenih šaka i nadlaktica.
Svi nose papirnate kese na glavi.
Guraju jezik kroz otvor i pouzdano ližu.

42

Fesme i frirasline
[32] Predtekst / garaža prepuna, olovaka, / ubijam se, ispisujem / ubiću te, prehlado / potvrđuješ, /
lako konzerviraš i čuješ / daleko. / Kad zagrađuješ... / kamen lipti / iz tvojih uzanih vena / šušti
predtekst, / talon, / hajde da opet reskiramo. / Zoran Gaši, Šta se snima, Kov, Vršac, 1983.

FESMA O KRIPTOLOGIJI
Bezbedan si sa tatom i kada je pijan.
Lep, jak i sa preciznom kurčinom.

Neću da me jebe bezbedno obrazovanje
Neću da sve bude moja greška, a da se ja celog života slažem sa greškom.
Hoću kondom za greške.
Prekinite stimulacije iz šupljeg ogledala gde gori ram.
Zar ne vidite da nema čak ni šta da se napipa[33].

Zoran Gaši

Ima zlatne oči umesto bradavica,
Četri zlatna okca gledaju bebca kako izranja iz vode,

Fesme i frirasline

43

[33] Podnožje papira / Najstarija osoba u sobi / predlaže novu ravnotežu. / Skok po skok, / fazu
po fazu, / zadah, znak vandali oblače. / tako se iz brda činjenica / izdvajaju ludi skakči tame /
čije podnožje papira / beleži ostatke hrane, / umornog i iznemoglog / da kapne. / Zoran Gaši,
Gramatika užasa, Književna zajednica, Novi Sad, 1986.

FESMA U SVAKODNEVNICI
Iz kuhinjske slavine cure glasovi procenitelja,
Majka je oprala tanjire, kašike i viljuške
Samo je nož kao neon iznad njene glave pustio korenje i oštri vid.
Majka se gnjezdi u krevetu i zaspi ponovo[34].

Zoran Gaši

44

Fesme i frirasline
[34] Dugo u autu / Prtljažnik poslednjih misli, / melodija na harmonici. / U ogledalu / mirno jutro
je preblizu, / lice sa potpunim mirom, / ono ne vidi, nečuje, ne dodiruje, / ponekad ne okusi
večeru. / Zoran Gaši, Šta se snima, Kov, Vršac, 1983.

FESMA O ŽRTVI

Sve u proleće,
A već na jesen, žrtva bi sva napućenih usana od pažnje i ljubavi
coktala na prolaznike koji se grbave, šepaju ili vuku nogu.

Zoran Gaši

To mojoj komšinici nije išlo na ruku,
Išlo joj je na oči, usta, uši nos i nervne završetke na vrhovima prstiju.
Zakucavala je i lomila laktom, šakom i čelom,
A telo žrtve učila prvim koracima[35].

Fesme i frirasline

45

[35] Snažnije poznavanje prirode / U kasne popodnevne sate, / slučajno je u carstvu misli i ukočenosti / kroz tolike zablude, / gađenje, razočarenje i jad, / ostao sedeći: / vodopad rastočen,
jednostavan i lep, / opčinjen, zagolicao / vlastitu snagu: / reka / u kapljicama, / na postamentu
/ tas, teg, tovari, / snažnije poznavanje prirode. / Zoran Gaši, Šta se snima, Kov, Vršac, 1983.

FESMA O BIBLIOTEČKOJ ČLANARINI[36]
Jedan ispišani potpis iza zgrade gradske biblioteke
Zgroženi konzilijum mudrih bibliotekara-grafologa
Pokušava da iščita
Šećer, belančevine, infekcije, PH, metabolizam...
Ali nešto malo krvi u mokraći otkrilo je pokojnika
u fotelji knjižnog upravnika.
Zoran Gaši

Čempresi, žalosne vrbe, Miki i Mini, Paja i Pata, Baja i sestrići. i Pluton.
gomila poznatih i značajnih i zaslužnih, plakala je nad praznim odrom.

46

Fesme i frirasline
[36] Evo jedne nove pesme koja mekeće...

FESMA O BELINI

Nešto kasnije jedno dugo iš... oteraće kokoške,
a četiri stabilne noge pomeriće orman na drugu stranu.

Zoran Gaši

Na lovačkom ormanu
Dve izrezbarene divokoze gledaju jednu drugu,
dva karabina, dva roga, dva alpska predela, oko stubića ariš, list na list.
Pri otvaranju i zatvaranju bifea plišane rese u ruci[37].
Ispod ormana dve kokoške kljucaju hlebne mrvica od ručka.

Fesme i frirasline

47

[37] Da je... / Kroz maglu ostavljam šupljinu, / liči na telo u pokretu. / Telo još toplo stoji / od razlike
iskustva. / Da je otac te noći zatvorio prozor, / upalio sveću, doneo čašu vode, legao / među
decom, pokrio ih rukama, pa / onda misleći da su zaspali ustao / i dugo po sobi, kao da nešto
traži, / zastajkivao, osluškivao, pomerao / stolice, zagledao prolazeći pored / ogledala iz koga je predhodnik / divljak istrčao i sve uredno / ostavio nama. / Zoran Gaši, Gramatika užasa,
Književna zajednica, Novi Sad, 1986.

FESMA O FROŽDRLJIVOSTI
Na devojčicu krupnih očiju, lepšu od svih godišnjh doba
Tinki-Vinki, Po, La-La i Dipsi
bacili su kostur srdele, onako mali, slan i usitnjen.

Zoran Gaši

Jela im se njena noć i sve što joj u toj noći preti,
sve što joj je veselo i sa danom nedeljivo.
Noćni stojeći, klečeći, čučeći, ležeći rituali i skrivene,
nežne, blede, nepomične senke[38].

48

Fesme i frirasline
[38] Evo jedne takođe stare pesme koja mekeće bez meketanja...

FESMA O FARALELNIM SVETOVIMA

Faralelni svetovi otvaraju i zatvaraju vrata raja i pakla[39].

Zoran Gaši

Ovaj grad živi u faralelnim svetovima
Svi imaju svinjski repić.
Oni koji ga nisu skrivali, davno su ga onako reš pečenog podelili
sa drugima na nekoj od sindikalni slava,
Oni koji povraćaju pamet na nedužne
gurnuće ga sebi u guzicu i živeće
Život skrivenog repa.

Fesme i frirasline

49

[39] Na svakom svinja / Iz grbe kidiše slepić, / žutičar, patuljak, kepec, / amo, braci, amo, atlas
dajte / mapu sveta, davitelju lastiš. / Lastiš rastegljiv žutičar / i oko vrata i oko prepona gruša vid. / Čas je, braco, videt tatu / u sobi te čeka rov. / Zoran Gaši, Gramatika užasa, Književna
zajednica, Novi Sad, 1986.

CD je prateći besplatni promotivni sadržaj uz 27. broj časopisa NOVA MISAO.
Ni jedan njegov deo nije dozvoljeno presnimavati, umnožavati
i javno prikazivati bez dozvole autora!
NOVI SAD 2014. godina

CIP – Каталогизација у публикацији
Библиотека Матице српске, Нови Сад
821.163.41-14
ГАШИ, Зоран
Fesme i frirasline [Elektronski izvor] : poezija / Zoran Gaši. – Novi Sad :
Misao, 2014. – 1 elektronski optički disk (CD-ROM) : ilustr. ; 12 cm. –
(Biblioteka Električni vavilon ; knj. 1)
Nasl. sa naslovnog ekrana. – Tiraž 500.
ISBN 978-86-85217-12-8
COBISS.SR-ID 288016647