You are on page 1of 4

ANALIZA SWOT

MATRICEA SWOT – PESTE
P

E

S

W

O

Constituirea unei echipe de profesori-nucleu al schimbării
Constituirea unei echipe de evaluare internă conform OUG
privind asigurarea calității în educație
Transparența deciziilor Consiliului de Administrație
Curiculumul la decizia școlii a fost construit pe bază de
studii de caz, jocuri de rol, proiecte de echipă și practică
economică
Venituri exatrabugetare din proiecte extrașcolare ( ECDL),
taxe examene naționale de la licee particulare, chirii,
sponsorizări

Coeziunea echipei manageriale este
în curs de formare
Conformismul
pronunțat
al
membrilor Consiliului Profesoral
Curriculumul
nu
răspunde
aspirațiilor tutror elevilor

Strategia de descentralizare a
învățământului
OUG privind asigurarea
calității în educație

Instabilitatea politicilor
educaționale
Planul cadru nu permite
dezvoltarea de CDS, CD
interdisciplinare

Resursele extrabugetare nu acoperă
nevoile școlii

Sponsorizări, proiecte de
finanțare, proiecte și ONG-uri
interne

Acordul de parteneriat pentru
educație
Implicarea părților în mod
instituționalizat prin Consiliul
Reprezentativ al Părinților,
mediatorul școlar
1/3 din Consiliul de
Administrație format din
reprezentanți ai Consiliului
Local
Upgradarea echipamentelor
informatice și a mijloacelor
de învățământ (cu rezerva
existenței fondurilor)
Dotarea cu echipamente de
calcul pentru desfășurarea
orelor în sistem AEL
Colaborarea cu ONG-uri
pentru elaborarea de proiecte
de mediu

Finanțarea nu ține cont de
performanțe și de specificul unității
de învățământ
Lipsa prevederilor legale explicite
pentru agenții economici implicați
în procesul de educație și în special
în cel de pregătire practică
Starea economică a familiilor
Statutul social al profesorilor

S

Ținuta vestimentară a elevilor din Colegiul Economic „Virgil
Madgearu”, element de apartenență la organizație
Socializarea între profesori; personal didactic auxiliar,
personal nedidactic; intra și interdepartamentală
Existența consilierului școlar ca factor integrator al elevilor
în societate
Percepția comunității față de liceu

Lipsa de preocupare a unor diriginți
pentru dezvoltarea personală a
fiecărui elev în parte
În unele cazuri, slaba colaborare de
grup, datorită orgoliilor personale

T

3 rețele a câte 20 de computere, acces la internet prin cablu,
televizoare, video, retroproiectoare, videoproiectare, dotarea
cu echipamente de calcul pentru desfășurarea orelor în
sistem AEL, sistem de supraveghere video a școlii pentru
asigurarea protecției elevilor

E

Implicarea elevilor în amenajarea spațiilor verzi din incinta
școlii

Dotarea laboratoarelor de științe la
nivelul anilor ’70 (practic toate
materialele didactice din aceste
laboratoare au îndeplinit condițiile
de casare)
Insuficiente materiale și mijloace
didactice
Lipsa unui comportament adecvat al
unor elevi și profesori

T

Globalizarea informației (volumul
mare de informații = barieră în
optimizarea procesului de formare
a competențelor)

Creșterea poluării mediului
ambiant cu efect asupra stării de
sănătate

Anul școlar 2008-2009. Să asigure elevilor un nivel intelectual moral și civic universal. Această viziune poate să devină realitate în funcție de sincronizarea obiectivelor cu posibilitățile de realizare a acestora. 4. Să formeze personalități puternice. adaptabilitate la nou. Să formeze cei mai buni specialiști în domeniul economic. Să asigure un învățământ economic de calitate în contextul armonizării cu standardele Uniunii Europene.Colegiul Economic „Virgil Madgearu” are o viziune modernă care își propune: 1. 2. 2. socială și culturală în funcție de care să-și orienteze comportamentul și întreaga carieră. abilități și competențe ce permit încadrarea absolvenților pe piața europeană a muncii. 5. competitiv. 5. 6. Misiunea tuturor a fost: 1. Să creăm un cadru în care profesorii să se simtă împliniți profesional. Să realizăm reconversia profesională. Să-și mențina poziția de lider în topul liceelor cu profil economic. de a dobândi abilități de comunicare în limbile moderne. la schimbare. Să oferim elevilor posibilitatea de a-și satisface setea de cunoaștere. de a-și folosi tehnicile informaționale. 3. Să asigure implementarea programului de guvernare în domeniul Reformei învățământului . 3. 4. Să formăm și să consolidăm deprinderi. formare și dezvoltare continuă a cadrelor didactice concretizată în rezultate foarte bune în plan profesional sau la olimpiade și concursuri școlare. Să construiască un set de valori individuale de natură profesională. s-a aflat sub semnul schimbării: printr-un management instituțional și administrativ modern. .

. .Cabinete de informatică.Sală „Club European”. .În cadrul curriculumului în dezvoltare locală şi a curriculumului diferenţiat. contabilitate).Elevi bine pregătiţi. deschidere spre nou. numiţi prin concurs. decență.Profesori metodişti (biologie.Ofertă educaţională atractivă prin materialele opţionale propuse.Profesori formatori în domeniul reformei în învăţământ. . . didactic auxiliar și adminidtrativ de certitudini: educație.Profesori autori de manuale şi programe. . .Centru de documentare privind educaţia economică şi antreprenorială. . . . . . .Ocupare optimă a spaţiului existent.Manageri formaţi. siguranță. instituții publice au beneficiat prin implicare și competențele profesionale ale cadrelor didactice. . admişi în urma admiterii computerizate.Profesori colaboratori ai Serviciului Naţional de Evaluare. comunitate.O bună tradiţie a învăţământului economic (90% din absolvenţi devin studenţi ASE).Profesori foarte bine pregătiţi .Laborator de merceologie.6. • Puncte tari ale „mediului intern”: . economie.Cabinet AEL. părinți. . Partenerii educaționali ai liceului: elevi.

• Oportunităţi ale mediului extern .Situarea liceului într-o zonă centrală. autonomia unităţii şcolare.Rata demografică descendentă . .Starea precară a economiei . .Statutul de liceu reprezentativ.Slaba dotare a laboratoarelor de fizică şi chimie.Posibilitatea de retragere a resurselor financiare prin cursuri de formare şi reconversie profesională.Canale de comunicare defectuoase . . în vecinătatea ASE.Implicarea comunităţii. .Implicarea în programe de parteneriat.Accesul imediat după absolvire pe piaţa muncii. . .Motivaţia uneori slabă din partea elevilor.Lipsa resurselor financiare. sisteme de evaluare.• Puncte slabe ale „mediului intern”: .Migrarea specialiştilor spre domenii economice.Implicarea profesorilor în elaborarea de manuale. . . . • Ameninţări ale mediului extern . programe. administraţiei locale în relaţia cu şcoala.