You are on page 1of 17

KARAVAN

karavandakiadam.com
YEN BR EDEBYAT DERGS

Hakan Ko | Yeni Bir Dergicik : Karavan

Nihal Tali | Kartpostallar

ada Mehmetali Sakal | Trk Dili ve Etimoloji

Rukiye Yakar | zmarit

Fatma Begm Dalga | Yeni Umutlarn Pei Sra lerlemek

Hakan Ko | Uzak Diyarlardaki Bir Karavan

Hakan Ko | E-Kitap ve Okur

Hakan Ko | Simona: 1973

Aralk 2014 | Say: 1

NDEKLER
YEN BR DERGCK: KARAVAN 

KARAVANDAK SESLER 

ADA MEHMETAL SAKALLI 4


TRK DL VE ETMOLOJ

ADA MEHMET AL SAKALLIDAN OKURLARA BR MESAJ. 

RUKYE YAKAR

ZMARIT

FATMA BEGM DALGA

YEN UMUTLARIN PE SIRA LERLEMEK

NIHAL TALI

10

KARTPOSTALLAR

10

HAKAN KO

11

UZAK DYARLARDA BR KARAVAN

11

E-KTAP VE OKUR

13

SIMONA: 1973

14

OBLOVMOGRAF: KM BU OBLOMOVLAR?

16

YEN BR DERGCK: KARAVAN


Bundan yaklak bir yl nce bir Oblomov KaraYazan: Hakan Ko

vandaki Adam kurdu. Ardndan Karavandaki Adama bir Oblomov daha eklendi. Bu Oblomovlarn
kim olduuna dair olabilecek olas meraknz
sonlandrmak istediinizde karnza cevap olarak

gzel yazp dergimize koyacaz. Diyelim ki ok

ada ve ben geleceiz. kimiz Karavandaki Adam

beendiniz dergimizi hemececik okuyuverdiniz. Yeni

Oblomovlua yakr ekilde bunca zamandr ilerle-

sayy merakla bekler oldunuz. Bu sorun deil elbet-

tiyoruz. lk balarda sadece benim Oblomovluumla

te nk bir de Karavandaki Adam olacak. Bu arada

sonralarda adan Oblomovluunun da eklen-

bu projelerimiz Karavandaki Adam ve Karavan ile

mesiyle hibir zaman Karavandaki Adam ile youn

snrl kalacak yanlgsna dmeyin ltfen. lerleyen

ekilde ilgilenmedik. Ama ilgilendiimiz vakitler ie-

vakitlerde bir bakmsnz yepyeni eyler ile karnza

risinde her zaman var olan edebiyat bloglarnn hari-

kvermisiz.

cinde iler yapmaya, insanlarn ihtiya duyduu ko-

Ama tm bu sre ierisinde Karavan, Karavan-

nulara deinmeye altk. Bu dorultuda yaptmz

daki Adamn bir kolu olarak faaliyetine devam ede-

tm ilerde hibir maddi gaye gtmeden insanlara

cek. Birok konuda yazlar yazma hedefindeyiz.

yardm amal yaptk. Sonralar iimizdeki retme he-

Bazen yazdmz bir hikayeyi sizinle paylaabiliriz

vesi krklenmi olacak ki bir e-dergi karmaya ka-

veya bir iir. Ksacas gzel olan tm eyleri sizlerle

rar verdik. cretsiz olsun herkes okusun, bir de gzel

paylaacaz. Yazm bitirmeden nce Karavandaki

konularda yazlar olsun dedik. Ama sonra bir sorunla

Adam atmda yazdm Hakknda blmne

karlatk. Sorun uydu ki, bize daha fazla Oblomov

ait ksm imdi buraya uyarlayp yazy sona erdirmek

gerekiyordu. Bulduk mu? Elbette. yle iyisinden

istiyorum.

tane daha Oblomov bulduk. Gelin dedik hep birlikte

Son olarak acemi yazarlar olduumuzu tekrar

bir dergi kuralm. Kuralm kurmasna da ne yazacaz

hatrlatmak istiyorum. Bu hadiseden kaynaklana-

? dedi Oblomovlar. Bu soruyu sormakta hakl bulduk

cak acemilik belirtileri ve hatalarn affetmenizi de

onlar. Dedik ki yazn istediiniz gibi zgr bir dergi

sizden rica ediyorum. Hayatnza bizden gelecek en

olsun Karavan. Bu arada dergi ismimiz Karavan. Ne-

ufak bir katk, dergi yolculuumuzda bizi sonsuz bir

den diye soracak olursanz yle zetleyebiliriz: Kara-

mutlulua ulatracan da bilmenizi isteriz.

vandaki Adam tanyoruz, peki ya Karavann?

Oblomovluk Nedir?

Balkta dergicik dedim. Byle dedim nk

Ivan Gonarovun Oblomov adl romannn ba kahraman Oblomov adnda bir Rus soylusudur. Oblomov kendisi iin hep yeni projeler zerine dnr ama tembelleinden bir trl bunlar hayata
geiremez. Durumu daha da ktye gitmeye ve topran kaybetmeye balar. Olgaya olan byk ak bile deimesine sebep olmaya
yetmez. Oblomov aslnda yazarn Rus aristokrasisine bir eletirisidir.
Romann kahramanlarndan Stoltz ise disiplin ve alkanlyla
Avrupay simgeler. Oblomovun karakteri Oblomovluk diye bir
kavramn domasna da yol amtr. Bu kavram ar tembelliin en
gzel ifadesidir. Ayrca Oblomov ok drst, saf, insanlarn iyiliini
isteyen ve sadk bir insandr.

-arkadalarm bana ne kadar katlr bilemiyorum- henz tam bir dergi olduumuz sylenemez. Biz acemiyiz, dergimiz, yazlarmz da yle. Ama sanlmasn
hep acemi kalacaz. unun surasnda birka say
daha dergicik olarak kalacaz. Unutmadan belirteyim dergimiz aylk olacak. Her ay sizin iin gzel gzel

TRK DL VE ETMOLOJ
Dil gerekten nemli bir konu mudur? Trkenin deeri nedir?

Dil Nedir?
Yazan: ada Mehmetali Sakall

Dil hakknda bir eyler syleyebilmek iin ncelikle dilin ne olduunu biraz olsun tartmamz gerekir. Dil en yaln hliyle iletiimi salayan bir aratr.
Dilden kastmz duyu organ olan dil deil elbette. Ki

nimser. Mesela, Trk Dil Kurumu bundan sonra ek

bence ona verilen isim ok sama olmu. Sebebine

kullanmayacaksnz gibi bir kural getirse halk bunu

gelecek olursak: evet; insanlar konuarak anlar an-

uygulayamaz. Yani dil bunu kabul etmez. Ancak Ara-

cak yazarak, jest ve mimik kullanarak, eski alardaki

pa ve Farsa tamlamalar birleik yazlr gibi kurallar,

gibi dumanla hatta bizim toplumumuzda u an

dil kabul eder.

gzlemlediimiz gibi kornayla iletiim kurulabiliyor.

Trk Dili

letiim kurmak iin dil gerekli ancak bu duyu organ


olan dil deil anlayacanz. letiim kurmaya yarayan

Dil hakknda birka ksa bilgi verdikten sonra Trk

hemen her eye dil denebilir. Ancak biz daha ok konuma dili ve yaz dili zerinde duracaz.

dili hakknda bilgi vermek istiyorum. lk olarak Trkenin yalnzca Trkiyede konuulan bir dil olmadn

Dilin zellikleri Nedir?

belirtmekte fayda var. Gney Sibiryadan Gneydou

Dil, her eyden nce yaayan bir oluumdur.

corafyada dilimiz aktif bir ekilde konuulmaktadr.

Srekli deiir. zellikle de kelimeler... Mesela eski

Dnyada yaklak 220 milyon insann Trke

Trkede saf kelimesi insanlar iin drst temiz

konutuu tahmin edilmektedir. Peki ya konuu-

anlamnda kullanlrken gnmzde salak kelime-

lan Trke bizim konutuumuz Trke mi ya da

sinin daha kibar hli olarak kullanlmakta. Ya da eski

rahatlkla anlayabilir miyiz bu Trkeyi? Kesinlikle

Trkedeki ana kelimesi zamanla anne kelimesine

hayr! Trke kendi arasnda birok gruba ayrlmtr.

dnmtr. Ana kelimesi dilden tam olarak si-

Azerbaycan Trkesini bile anlamakta kimi zaman

linmese de ciddi bir anlam deiikliine uramtr.

glk ekerken bir Altay, uva Trkesini anlamak-

rnein: Ana kart, anayasa, ana haber... Bu rnekler

ta ne kadar zorlanacamz tahmin edebilir misiniz?

oaltlabilir.

Burada anlatmak istediim ey u: Azerice, Kazaka,

Asyaya, inden Orta Avrupaya kadar olan geni

Dil belli kurallara sahiptir. Ve insanlar bu kurallarn

Krgzca, uvaa... bunlar birbirinden apayr diller

birouna farkna varmadan uyarlar. rnein, hi

deil, konutuumuz Trkiye Trkesi gibi Trkenin

kimse sesleri bir uyum iinde kartmadan konua-

birer kolu. Birbirleriyle ok benzer yanlar olmasna

maz ya da kimse kalarn atarak karsndakine min-

ramen ok ayr ynleri de var. Bunlara daha sonraki

nette bulunmaz. Dil doaldr, her mdahleyi kabul

yazlarmda deineceim.

etmez. Dil sadece yapsna uygun olan kurallar be-

Dilimiz Altay dil ailesinde yer almaktadr. Bu dil aile-

sinde; Trke, Moolca Manuca, Tunguzca, Korece


ve Japonca yer almaktadr. Yani kulanza olduka
korkutucu gelen Japoncay renmek bir Trke bilen biri iin ok da zor deil. Altay dil ailesini dier dil
ailelerinden ayran en byk zellik sondan eklemeli diller grubuna girmesidir. Ayn zamanda bu diller
arasnda ge sralamas her zaman ayndr. Dilimize
en yakn dil ise Moolcadr.

Trke Dnyann En Eski Dillerinden Biridir


Evet, yanl okumadnz; Trke dnyann en eski
dillerinden biri. Bilinen en eski Trke yazl kaynaklar bildiiniz zere milattan sonra 8. yzylda yazlan
Orhun Yaztlardr. Ve bu yaztlarda olaanst bir
edebi dil kullanlmtr. Dilbilimciler bu denli bir edebi dilin olumas iin dilin 8-10 yzyl kullanlmas
gerektiini iddia ediyor. Yani Trkenin douunu milada dayandrabiliriz. Daha da ilgin bir bilgi vermem
gerekirse, Trkenin kullanmnn bilinen en eski yazl
dil olan Smerceyle ayn dneme kadar gittii bilgisini verebilirim. Smerceyle Trke arasnda bir iliki

Trkenin konuduu yerler.

olduu mutlak. Bu ortak kelimelere dayanyor. (Bu ortak kelimeleri Prof. Dr. Osman Nedim Tunann Smerce- Trke ilikisi adl makalesinde inceleyebilirsiniz.)
Bu da demek oluyor ki Trke ya Smerceden kelime
ald ya da Smerceye kelime verdi. Her ikisi de olabilir.
Bu yazmda size dilin ne olduunu ve Trkenin hafife alnmamas gereken,kkl bir dil olduundan
bahsettim. Bunlar ilerleyen zamanlarda gelecek olan
yazlarmn kk niteliindeydi. Gelecek ay grme
dileiyle, iyi gnler sevgili okur.

ada Mehmetali Sakalldan Okurlara Bir Mesaj


Sevgili Karavan okurlar, ben ada Mehmetali Sakall. 1 Kasm 1996 tarihinde stanbulda dodum. Reit
olmadan niversiteye baladm, neyse ki getiimiz gnlerde reit oldum ve zerimden byk bir yk kalkm
oldu. Kendimden bahsetmem gerekirse inanlmaz derecede enge ve dank bir insanm. Disiplinli olmam
nerdeyse imkansz. Bu dergide bir yazar olarak yaklak bir yldr roman okumadm sylemekten utanyorum.
Bir kitab beenmeyince uzun sre kitap okumaya ksme gibi bir zelliim var, umarm yakn zamanda aarm.
stanbul niversitesi, ada Trk Leheleri ve Edebiyatlar blm rencisiyim. Bu blmn ne olduunu
soracak olursanz Orta Asyadaki Trk lkelerinin ve Trk zerk blgelerin ive ve azlarn, edebiyatlarn ve
yaam ekillerini inceleyen bir blm. Neden bu blm setiimi soracak olursanz Trk dilini ok sevip Trk
edebiyatna ilgim olmamasndan kaynakl. Edebiyat dersleri u an beni zorlamakta ama olsun. Bu blmde daha
ok karlatrmal olarak inceliyoruz leheleri. Henz birinci snf olduumdan blm sevip sevemediim
hakknda syleyecek bir ey bulamyorum.
Blogu takip edenleriniz bilir ki sevgili dostum Hakan Koun yazd blog yazlarnn editln yapmaktaym
ayn zamanda dergimiz olan Karavann da editrln yapacam ve Trk Dili ve Etimoloji bal altnda
yazlar paylaacam.
Karavandakiadam.com olarak bir yldr mevcut olan blogumuzta yaklak son alt aydr aktif olarak yazlar
paylamaktayz. Dorusunu sylemek gerekirse byk bir zen gsteremedik blog iin. Gnde ortalama 80
ziyaretinin eritii bir blog iin, bir dergi karmak takdir edersiniz ki biraz cesaret isteyen bir i. Fakat biz karavandakiadam.com olarak bunu bir i deil de bir ura, hobi olarak grmekteyiz. Sizlere fayda salayalm yeter.
Bu yzden ne kadar okunduumuz deil de ne kadar faydal olduumuzu nemsemekteyiz. Bizi mutlu eden,
tklanmaktan ok bize gelen teekkr mesajlar. Bu sebepten teekkrlerinizi bizden esirgemeyin.

ZMART
Ksa bir hikaye.

Cierlerine doldurduu duman dnd. Zehrini cierlerine naketmek iin saniyeye ihtiyac olan duman... Sessizce fledi geceye. Aslnda
bu gece, bu sokakta, bu sokak lambasnn altnda cierlerine dolan ey
sigarasnn ac duman deil; gkyzyd.
Parmak ularnn arasnda tuttuu beyaz kada sarl birka ttn

Yazan: Rukiye Yakar

zerreciine kayd gzleri. Alyor muydu ondan derdini? Unutmak iin


frsat verebiliyor muydu? Hayr. Daha Tanrya bile inamanp ondan medet ummazken u ttn yaprandan yardm diledii iin utand kendinden, utand derdinden.
Ban ar ar kaldrd doruca gkyzne. Simsiyah bolua okkal bir
kfr savurdu, soluksuzca. Gittii geceye benzedii iin, ak olduu geceye benzedii iin, ona benzedii iin... Bitmeye yz tutmu sigarasnn
son dumann ekti feri snm cierlerine. Izmaritini ayak ucuna atp
acmaszca stne bast, sanki az nce dert arkada baskasym gibi.
Ikincisini yakmak iin derin ceplerinde sigarasnn paketini arad ancak
bulamad. Tabii ya, bu son sigarasyd. Dilek sigaras. Her seferinde ayn
eyi dilemekten hi vazgemeyecekti. Yaam boyunca tek bir dilek hakk
olsayd onu tam da bu gece harcard, biliyordu.
Mesafeler... demiti. Mesafeler olmasayd belki bir sonumuz olurdu
ama imdi gitmem gerek. Uzaklamalym. Bombo gzlerle terk ediinin
yegne ahidi olmutu. Baz anlar yaamak lmekten daha zordur, terk
edildii saniyelerde olduu gibi.
Gzleri bileindeki yldzlarda takl kalmt. Birbirlerine kazdklar siyah yldzlara... Ne kadar da inanmt, birlikte geirecekleri otuz seneleri
olduuna. Nasl bilebilirdi ki yarm kalacan, yarm braklacan... Bel7

ki de Tanrya bu yzden
inanmyordu; gidene Dur!
demedii iin, bu karanlkta
onu tek bana derin sessizlii
kucaklamasna sebep olduu
iin...

YEN UMUTLARIN PESIRA LERLEMEK


u bir gerek ki uzun uzun, gelecek hakknda dnmek yalnzca endieye yol ayor.
nsann dncelerinde yaad karmaann ve
Yazan: Fatma Begm Dalga

duygularyla akl arasndaki atmalarn ardndan


dlen umutsuzluk boluundakilere sesleniyorum.
Burada o rktc boluktan iplerini koparm ve
umudun kysna krek eken biri var! Ben.

lerde biz insanlar daha ok kabuumuza ekiliyoruz.

Melankolinin ve mitsizliin boyunduruu altnda

Aksine, kendi snrlarn amak pahasna el lemin ne

ezilen insanolu nasl yapmal da kurtulmal bu

diyeceine aldrmama pahasna ortaya kmalyz.

hastalkl hcreden? Nereden g almal, hangi

Mesela hayatmza ekil verdiine inandmz ve bize

dala tutunmal, nasl ekilmeli bir kuytuya; huzu-

bir yaama felsefesi kazandrdn dndmz,

run kucana? u bir gerek ki uzun uzun, gelecek

ayrca uzun zamandr aramadmz bir retmenimizi

hakknda dnmek yalnzca endieye yol ayor. En-

arayp, onun mutluluuyla ksa yoldan biz de mutlu

dielerse git gide byyerek korkuyu douruveriyor.

olabiliriz. retmenimizin syleyecei birka motive

Hayatmzda bir eylerin deimesini istiyorsak, sa-

edici sz, belki bize biraz evk verir. Ne dersiniz he? Ya

atler hatta gnler sren dnme faslnn alarndan

da kp doann cmertliine kavumak. Byk e-

temizlenmek ve harekete gemek gerekiyor bir an

hirlerde istiflenip kaldmz har kokulu, ayn tip, bir

nce. Korkunun eiinden kurtulmaya alrken sen-

hayli toplu(!) konutlardan syrlp; dinginliin yumuak

delemek olaandr kukusuz fakat geriye bakmadan,

kollarnda teskin olmak sizce de umut dolu deil mi?

kararl ve emin admlara ulamaya almalyz. Kolay

Kitabm kahvemi yanmdan ayrmyorum fa-

m? sorularnn doduunu hissedebiliyorum zihni-

kat artk bana kitaplar bile umut olmuyor.

nizde. Ancak, phesiz, her zorlukta bir kolaylk her

diyorsanz sylemek istediim u: kurtulun artk u

kolaylkta bir zorluk vardr. sz umut n karmyor

kitap&kahve kalbndan. Kitabnzn yanna yeni dem-

mu gn yzne? Biz istedikten sonra baklarmz

lenmi hlamurunuzu aln mesela. Hele ki bahardan

dedirdiimiz birok varl, bizi aydnla kavutura-

yaza geilen o gzel dnemde iekleri am bir

cak kaynak hline getiremez miyiz? Elbette getirebi-

hlamur aacnn glgesinde oturmu ve hafif hafif

liriz! En sarp kayalklarn atlaklarndan minik yeille-

esip hlamur kokusuyla ortal enlie dntren

rin filizlendiine tank olabiliyorsak pek tabii buna da

bir rzgar eliinde kitap okumuluunuz varsa me-

ahit olabiliriz. Geriye sadece karanl delip geecek

vsim ne olursa olsun, aldnz o bir yudum hlamur

umut nn kaynann ne olduuna karar vermek

evirdiiniz sayfalara kenetlenmenize ve huu iinde

kalyor.

okumanza yardmc olacaktr.

Burada sizlerle birka naizane fikrimi paylamak

Her insann bir zgrleme maceras olduuna

istiyorum. ncelikle sizi bu kr kuyularda tutsak eden

inananlardanm ve bu meakkatli yolda yanna deste-

yapmay farz edindiiniz davranlarnzdan kurtul-

ki olarak iiri seenlerden Bize retildiinin aksi-

mak iin yeni alkanlklar kazanmalsnz. Kanaatimce,

ne buz mavisi yahut gk mavisi deil, iir mavisinin

byle ruhsal knt ve kargaann yaand dnem-

umudun rengi olduuna inananlardanm. iir gibi!

szyle anlamlandrdmz nice somut varlklarn


yannda neden ruhumuzu da bu benzetmeyle
adlandrmayalm ki? iirin umudu ruhumuzu tamaz
m avularnda aydnln tahtna? Tar dostlarm,
tar... Okuyun da grn hele Severek okuyun,
balanarak, umarak Sevdiim airlerden olan Orhan Velinin Hrriyete Doru iirinden bir blm
sizlerle paylamak istiyorum.
Yeni hayat servenimde yol gstericim, desteim,

Heeey!

()

Ne duruyorsun be, at kendini denize


Geride bekleyenin varm aldrma
Grmyor musun her yanda hrriyet
Yelken ol, krek ol, dmen ol, balk ol, su ol
Git gidebildiin yere...

pusulam oldu bu iir benim. Sizin de dnerek iinden klmaz hale dnm fikirlerinize anahtar olabilir Hrriyete Doru Eer yeni bir hayat, yeni bir
siz istiyorsanz; Orhan Velinin de dedii gibi Gidin
gidebildiiniz yere! Emin olabilirsiniz ki uzaklar diye
tabir ettiiniz o yerlerde alabildiine zgrlk sizin
yollarnz gzlyor. Yeter ki siz bu tekdzelikten kurtulmak isteyin; umudun ekici siz adm atmaya
yeltendiiniz an itibariyle kollarn boynunuza dolam
oluyor oktan
Unutmayn: Bir iir hayatnz deitirebilir, bir tiyatro
gsterisi de Tpk kk bir kz ocuunun derin ve
hisli baklarnn bir hayat kknden deitirebilecei
gibi

Kartpostallar
lkokula gittiim dnemlerde babam

Ackm olabileceimi dnerek bana tost alrd babam.

i yerinin arabasyla beni aldktan son-

Aabeyin kara elleriyle dkt ayla beraber babam beklerken

ra, i yerine yakn olan sanayi sitesinin

yerdim tostumu. Bir de kartpostal alrd bana oyalanaym diye. Sahi

bir dkknna brakrd. Grdm

nerede imdi o kartpostallar? Kartpostallarmn konusu ou za-

en karanlk dkknd oras. Kar

man pastoraldi. Dorusu gzel manzara resimleriydi. Kimi zaman

tarafmda baka dkknlar da vard

gerek bir meknn fotoraf yahut karakalem almas eklindey-

son derece modern, gcr gcr Ama

di kartpostallarm. ki poet kartpostala sahiptim. Bazen annemle

ben o karanlk ve eski kafal olan sanayi

atrdk ama kt atrdk. O zaman kartpostallarm karrdm.

dkknnda babam beklerdim. Dk-

Kendime bir gn kavgalarn olduu can skc evimden giderek her-

kn sahibi bir aabey vard babamla

hangi bir kartpostalmda yaayacama dair telkinlerde bulunur-

yat. Elleri her daim motor yandan

dum. Ayakta ve umutlu kalmay buna borluyum diyebilirim.gzel

kapkara, yananda da kocaman, koyu

kyafetler, gzel yemekler

renkli bir ben lekesi vard. Dkknn

Lakin size bunlar sessiz, sakin, yemyeil ve yamur kokan doadaki

rktc havasn yumuatan sanrm

ahap evimden yazmyorum. Ne acdr ki gidemedim ve hala

aabeyin o beniydi. Mizacna tuhaf bir

bulunduum yerdeyim. Bu ok ac verici yle deil mi? Koca koca

sevimlilik tuhaf bir yumuaklk katard.

insan olmu bizlerin hala yerinde saymas Hadi ama eminim ki sizin de pek ok, pek gzel hayalleriniz vardr. Belki biroumuz hl
kuruyoruz o hayalleri. Ama olduumuz yerde sayyoruz hl. unu

Yazan: Nihal Tali

hepimiz diyoruz g sahibi olaym hepsini gerekletireceim.


g sahibi olunca da bu kez emeklilie atyoruz hayallerimi-

zi. Kurduumuz o hayaller bizi sadece psikolojik bir buhrandan kurtaryor hepsi bu. Sradan planlar bizim iin
daha mhim meseleler nk. Byk bir evde yaamak, son model araba, iyi maal bir i, gzel kyafetler, gzel
yemekler
Sonu olarak farknda olmadan varla yok aras rutin bir yarata dnyoruz. Doada yaamak iin o kadar
ok gzel yer varken -hem de herkese yetecek kadar- elektrik, doalgaz, internet gibi pek ok modern vr zvrla
donatlm beton ynlarna hapsoluyoruz kendi isteimizle. Git gide bencillememiz de cabas Olana bitene karmyoruz yeter ki bizim yaama artlarmz iyi(!) olsun.
Hlbuki dnyay bir dakikada deitirme zelliimiz bizde mevcutken Ben hepimizi birer taya benzetmekteyim. Morfinle uyutulan birer tayz hepimiz. lacn etkisi gese de birisi sokaa ksa uyandrmaya alsa bizi
hemen deli damgas yaptrrz. Buna bu yzden ben bile cesaret edemiyorum.
Tamam, dnyay bir dakikada deitiremeyiz henz. nk onun iin yeteri kadar ne gcmz ne de cesaretimiz var. Ama yava yava balayabiliriz. Pekala size bahsettiim o kartpostallarm kadar gzel bir dnya mmkn olabilir. Evvela bu ie kendimizi deitirerek balayabilirsek eer Birisi deise sonra evresindekileri
deitirse evresindekiler de bakalarn Byle byle dnya deimez mi zaten? Bunlar gecenin bir vaktinde
glmseyerek yazyorum. Siz de umarm ki glmseyerek okursunuz. Umarm iinizdeki o umuda dokunabilmiimdir. imden bir ses bunu baarabileceimi sylyor.
Burada yeterince vakit harcadk. Artk vakit sokaa kp karmza kan ilk insana glmseme vaktidir!
10

SIMONA: 1973
Keke bunu bilseymiim:
ok gl grnen eyler,
Geldi ve gitti.
Zaman

hibirimize

sorma-

dan hzlca geip gidiyor. Simona

yalanyor,

yalanyor,

biz

arkadalarmz
yalanyoruz

daha da kts yaadklarmz


yalanyor. Bazlar zamann kar
konulmaz etkisiyle unutulup gidiyor, bakalar da tpk arkda
anlatld gibi eskisi kadar gl
gzkmyorlar gzmze.
Simona,
Ciddi olman umut ediyorum.
Bu yzden u an akca grebiliyorum,
Yamur dindi.

Simona, James Bluntun All Lost


Souls (Tm Kayp Ruhlar) albmde yer alan 1973 adl arksnda
anlatlan bir karakter. Blunt, arky
spanyada yer alan Pacha Ibiza adl

Simona; yalanyorsun,
Tatilin cildinde iz brakm.
Yllar geiyor, Simona ortaya kveriyor. Fakat Simona; yalanm, hayat yolunda ald darbeler yzne kaznm.
Blunt, yle zetliyor; belki de hayatnn en gen, en dolu, en iten ve
en esiz yllarnn ardndan hissettiklerini:

bir bardan tand bir kza itafen


yazm. arknn ad da barn tam

Her Cumartesi seni arardm,

isminden geliyor denilebilir.


Tabii asl mesele arknn yazlma

Ve sabah klarna kadar darda kalrdk.

hikayesi deil elbette. 1973 ile

Here We Go Againi sylerdik.

ilgili bir yaz yazmaya sebebiyet

Zaman geip giderken,

veren husus, arknn szlerinin

Ben hep bir kulpte seninle olacam; 1973te,

gemite kalm bir insana ve o


insanla geirilen vakitlere duyulan
zlemi ok gzel dile getirmesi.
11

oumuz gemiimizi istemeden de olsa unutmaya mahkum kalyoruz. En gzel hatralarmz arzu
ettiimiz ekilde hatrlamyoruz. Bazen eskisi kadar
etkileyemiyor eski anlar bizi. Kalbimizi talam gibi
hissediyoruz onlar hatrlamaya alnca.

Simona,
Tahminimce bitti.
Hafzam ayn eski ark almay bitirdi.
1973, ksacas gemie duyulan bir zlemi szleriyle
olduka gzel anlatm arknn szleri ve 1970lerin
dnyas arknn klibine o kadar gzel uyarlam ki,
arknn baarsn klibe de yanstm. Klip boyunca James, Simona ile beraber vakit geirdikleri sokaklarda
yryor. Bardan geiyor. Tm bu anlarda eski vakitler
canlandrlyor. James tm klip boyunca o yerleri geiyor ve klip sonunda duruyor. Durduu nokta ise Simona ile konutuklar yer oluyor.
Eminim siz de gemie dair bir zlem duyuyorsu-

orsunuz. te 1973 de tam byle hisseden bir bireyi

nuz. Hatta belki de siz de bir Simonaya sahipsiniz.O

anlatyor. Keyifle dinlemeniz dileiyle...

Simonanzla geirdiiniz her bir any gemiinizin en zel anlar olarak gryorsunuz. Belki de zel
olduunu her ne kadar bilseniz de o anlardaki gibi his-

Yazan: Hakan

sedemiyor, zamann kalbinizi talatrdn fark ediy-

12

Ko

E-KTAP VE OKUR
Okurlar E-Kitaba Nasl Yaklamal?

3 Temel Unsurun zerinden E-Kitap Deerlendirmesi


E-kitaba nasl yaklamalyz? Srf manevi deeri olmad iin onu yok mu saymalyz? Basl kitaba gre ne tr
avantajlar var? Bu trden sorularn saylar elbette artrlabilir. Ama bir gerek var ki basl kitap okurlar kabullenmese de e-kitap dnyas glenmeye devam ediyor. Gn getike e-kitap, basl kitap zerindeki etkisini
artracak. Hatta ou okur e-kitap kullanmaya devam edecek. Her ne kadar ben de basl kitap taraftar olsam
da bu gerei gz ard edemiyorum. nk tpk aada listelediim gibi e-kitap olduka iyi avantajlara sahip.
Eer siz de e-kitap hakknda tam bilgiye sahip deilseniz. Karavandaki Adamda yaymlanan E-kitap m Basl
Kitap m? yazsna gz atmanz neriyorum.

Tanabilirlik

E-Kitap okuyucular ou kitaptan


daha hafiftir.
E-Kitap okuyucular ou kitaptan
daha incedir.
Basl bir kitap arl ve boyutuna
karlk binlerce e-kitap.

Ulalabilirlik

Basl kitaplara ulamak e-kitaplara


ulamaktan zor olabiliyor.

Bir kitap m okumaya karar verdiniz,


saniyeler ierisinde o kitab okumaya balayabilirsiniz.
E-kitaplar basl kitaplara gre daha
ucuzdur.

Kullanllk

Gece hibir k kullanmadan kitap


okuyabilirsiniz.
Kaln kitaplar elde tutma gibi sorunlar e-kitap okuyucularda yok.
Not alma gibi ilemleri olduka basit
bir ekilde e-kitap okuyucularda gerekletirebilirsiniz.

Tpk baz basl kitaplar e-kitap


olarak bulamazken, bazen de baz

Onlarca kitab yannzda kolayca


tayabilirsiniz.

kitaplar e-kitap olarak bulup basl


kitap olarak bulamayabilirsiniz.

Yazan: Hakan
1

Kargo, kitaplarn temin edilmesi veya fiziksel maazaya gidi sresi gibi eyler dikkate alndnda.

%20-25lik bir oranla ucuz olduunu sylemek yanl olmaz.

13

Ko

Uzak Diyarlarda Bir Karavan


Los Angelesdaki gayri resmi ubemiz iin bir yaz.

Henz fiziksel bir oluuma girmedik. Ama fiziksel olarak bizi bulmak isteyenler iin bir nerimiz
de yok deil. Yolunuz eer Los Angeles semalarna
derse Caravan Book Store adl gayri resmi kitap
maazamza sizi mutlaka bekliyoruz. ubemiz ilk 15
Mays 1954te Grand Caddesi zerinde kendine yer
edindi. Yani 60 yldr varln srdryor. Yaklak
12.000 kitap bardran ve sahaf zellii ar basan ubemizde dnyalar tatls bir amcamz olan Leonard
Bernsteini bulmanz mmkn. Kendisi ayn zamanda ubemizin sahibidir. Ona da babasndan kaldna
dair bilgilerimiz de mevcut. ubemiz olduka kk
grnyor olsa da iersinde birok eski ve nemli kitap mevcut. Bu da ok sevgili amcamz Bersteinin bir
baars. Kendisi Caravan Book Storeu ikinci evi olarak
tanmlyor. Haksz da saylmaz, insan bu kadar gzel
bir yerin sahibi olunca dar kmak istemez.

mekte- fiyatlarmzda maalesef ucuz olamyor.

Kk, kalabalk ve rahat maazamzda Abraham


Lincolne dair eserlerini ve denizcilik tarihi asndan
nemli eserleri bulabilirsiniz. Maalesef dergimiz
basl olarak yaymlanmad iin dergimizi orada
sata sunamadk. Ama basl olarak sata sunmaya
baladmzda Los Angelesta yaayan okularmz dergimizi oradan da temin edebilecek. Sevgili amcamz
Leonardn hayatnn orada gemesi sebebiyle, kendisiyle konutuunuzda edebiyat ve kitaplara dair bir
hazine kefetmeye hazr olun.

akay bir kenara brakrsak, byle bir ubemiz yok;


ama onun haricinde anlattklarmzn ou gerek. Geenlerde kefettiimiz bu ufak ve gzel maazaya hayran
kaldk. Yolumuz oralara derse mutlaka urayacaz. O
vakte dek fotoraflarna bakmaktan, hakknda yazlan
yazlar okumaktan baka aremiz yok gibi gzkyor.
Kim bilir belki bir gn gerekten dergimizi oradan satn
alabilirsiniz...

Her ne kadar fiyat politikasna biz karmasak da sevgili amcamz Leonard pazarlk yapma konusunda size ans
tanyacaktr. K vaktinde giderseniz biraz da snma bahanesiyle kitaplar bol bol incelemeye koyulabilirsiniz.
Bu durumda illa size uygun bir eyler kacaktr. Sylemeyi de unutmak istemiyoruz, Trke kitap bulabilir misiniz bilmiyoruz ama yine de ansnz denemekte fayda
var.
ubemizin gn ierisinde fazla kalabalklat sylenemez, bu yzden rahata ieride vakit geirebilirsiniz.
lerimiz u sralar pek iyi gitmiyor, hounuza giden bir
iki kitap da alrsanz seviniriz. Sonuta bylesine zel ve
marjinal mekanlar ayakta tutmak belli bir maddi kaynak
istiyor.

Fiyatlarmz hakknda kesin bilgi veremiyoruz ama


ok da ucuz olmamz beklemeyin ltfen. Halihazrda
1747den kalma yemek kitaplarmz mevcutken -fark
trlerdeki kitaplarda bu tarih 1500lere kadar gitmek-

Yazan: Hakan

Ko

Leonard Bernstein

14

15

Oblovmografi: Kim Bu Oblomovlar?


Oblomovlarn bol olduu bir diyardan itinayla seilmi bu Oblomovlar kim?

Hakan Ko
Kendisini ba Oblomov diye adlandrsak yanl olmaz diye tahmin ediyoruz. Ayrca kendisi Hibir
ey Yapmama Sanat zerine younlam ve bu alanda emektar olmu bir isim. Ne phe var ki kendisini Karavandaki Adamdan tanmak mmkn. Yanl hatrlamyorsak Karavandaki Adamda yer alan
Hakkmda ksmnda bir hayli gevezelik yapmt. imdi onun iin biz de gevezelik yapmayacaz.

ada Mehmetali Sakall


u koca zaman zarfnda Hakana rakip olabilecek nitelikte adatan baka bir Oblomov yoktur herhalde. Kendisinin hayat politikas olan Oblomovluu dergimiz iin bir hayli yok saydk. Kendisi derginin hem editrln hem yazarln hem de fikir babaln yapyor... Buray fazla uzatmann anlam
yok kendisi zaten bu say ierisinde kendisini tantt ama onu yakndan grmek isterseniz kendisinin
hayatnn byk ksm yollarda getii iin bir metrobsn ierisinde ona rastlamanz mmkn. Dipnot:
ada ve Esrann birinci yl dnmlerini, Karavan ve Karavanki Adam ailesi olarak en iten tebriklerimiz
ile kutluyoruz. Nice mutlu yllara ocuklar!

Fatma Begm Dalga


Yeni bir Oblomov o. En azndan profesyonel anlamda. Yoksa kendi hayatnda Oblomovluunu gayet
gzelce devam ettirmitir. .Ben yazamam edemem gzel olmaz. diyordu ama o da kendini birden dergide buluverdi. yle ya bir Oblomovu ikna edebilecek yalnzca baka bir Oblomovdur. Unutmadan dergiye yazy gnderen ilk o oldu. Aramzdaki en kt Oblomov olduu iin kendisini knamakta fayda var.

Rukiye Yakar
Bir Oblomov kendini klasik bir ekilde anlatamaz. En azndan bu blmde. O yzden o tr tantmlar
beklemeyin hele ki Rukiye iin hi beklemeyin deriz. Kendisi profesyonel bir Oblomovdur. Blog ilerine
bizden nce girimi ve iinin hakkn vermitir. kedilipijama.blogspot.com adndaki ilgin blogu okunmaya deer.

Nihal Tali
Bir Oblomov kefettiinizde ilk ncelikle onun Oblomovluk derecesini tahmin etmek gerekiyor. Bizde
Nihali tandmzda bu tr bir derecelendirme aray ierisine girmedik deil. Sonu mu ne oldu? 2.
dereceden yksek ehemmiyetli Oblomov. Ama kendisinin derecesini artrmadan kopardk ve dergiye
getirdik. Kendisi profesyonel Oblomovluk gemiine sahip deil. Sorun deil elbette. Dergimiz onu da
zamanla profesyonel bir Oblomov yapacak.

16

Hakan Ko | Genel Yayn Ynetmeni ve Yazar


hakankoc@karavandakiadam.com
ada Mehmetali Sakall | Editr ve Yazar
cagdassakalli@gmail.com
Fatma Begm Dalga | Yazar
begum_dalga_@hotmail.com
Nihal Tali | Yazar
nihaltal@outlook.com
Rukiye Yakar | Yazar
rukiyeyakar@gmail.com

karavandakiadam.com