P. 1
โครงงานม.5 เคมี

โครงงานม.5 เคมี

|Views: 3,800|Likes:
Published by 0877717714
อัญอัญ
อัญอัญ

More info:

Published by: 0877717714 on Jan 07, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/11/2012

pdf

text

original

สรรพคุณ : ใบและดอกใช้เป็ นยาระบายท้อง รั กษาโรคไข้

กัดฟอก เสมหะ รั กษาธาu¡การนอก1ากน ใบออนและ
nลยังใช้ปรงเป็ นอาหาร มรสเปร ย1คล้ายใบมะดัน u้ากน
มาก_ 1ะทาให้ ท้องระบายคล้ายดอกข เหล็ก u้ นชะม1งม
u นท อยมัก1ะข นuามป าช นทางnาคใu้ และnาคuะ1ันออก
ทางnาคกลางก็มปลกกันบ้างแuเล็กน้อย
ท มา wwwchan_cultureÇhotmail.com
ยาย้อมผม
ปั11บันยาย้อมnมท n้หQงน ยมใช้กันมากใน
ประเทuไทยคอยาย้อมnมชน ด
uา1ร เน อง1ากสามารnใช้ย้อมnม ให้
nมมสออนก1า สแกก1าหร อใช้สnม
คงเดมได้ทั งยังทนuอการสระด้1ยแชม¡uง
ประมาu 40 ครั ง nลunัu1ยา
ย้อมnมชน ดuา1รน ประกอบด้1ย 2 ส1น
ส1นท l เป็ นส1นnสมของสารท 1ะ
ทาให้เกดสในuั1กลางท เหมาะสม 1 ง
มักคร มหร อโลชั น
ส1นท 2 ไuโดรเ1นเปอรออกไชด
1ธใช้ ส1นnสมท l และส1นท 2
ให้เข้ากันuามอัuราส1นท ระบ0ลาก
แล้1ทาลงบนเส้นnมทันท 1ะเกดป_
กร ยาทาให้เกดสและหลัง1ากทา
ส1นnสมทั 1แล้1ท งไ1้ 30 นาท แล้1
ล้างออกโดยสระด้1ยแชม¡ สท เกดข น
ในเส้นnม1ะคงอยไมuกกา1ัดออก1าก
เส้นnมโดยงาย คงทนสnา¡uอการ
สระและการใช้nลunัu1สาหรั บเส้นnม
ชน ดอ น_ สารท ทาให้เกดสเป็ นส
ออก1เดชั น 1 งน ยมใช้กันมากโดยเ0¡าะ
อยางย งยาย้อมnมชน ดuา1รท nลu
nายในประเทu สารน ทาให้เกดอาการแ¡้
และทาให้ เกดอาการทางn1หนัง
เ¡ราะเหuน หลายประเทuได้เสนอก_หมาย
หร อระเบยบเ¡ อให้n้ใช้ทาแ¡ทช
เทสu ( patch test ) กอนย้อมnม
และกาหนดปร มาuท ใช้ในสuรuารั บ
พิษของยาย้อมผม
l. ค1ามเป็ น¡าอยางเ0ยบ¡ลัน
2. ค1ามเป็ น¡ษก งเร อรั ง ( ทดลองนาน 2S 1ัน
หร อ 90 1ัน โดยให้ทางปาก )
3. ค1ามเป็ น¡ษเร อรั ง และการเกดมะเร็ง
4. อาการระคายเคองของn1หนัง หร อเน อเย อออน
และการแ¡้
5. การดด1ม การเnา¡ลาQในรางกาย และการออก
µทธ

6. การกลาย¡ันธ ทดสอบทั งในรางกายสัu1ทดลองและ
ในหลอดทดลอง
7. การuกษาการกอ1รปและการสบ¡ันธ
ท มา http:// webdb.dmsc.moph.o.th/cosmet!c/co"te"t
# .$sp%!"&o'!d ( #)
ส้ม*+ อย
มช อ¡ นบ้านดังน 0าน-แมuองสอนเร ยก ¨ ส้มขอน
¨ ¨ ส้ม¡อด ¨ ทั 1ไปเร ยกส้มป อย ส1นท แ¡ร
หลาย ¨ เอกราช ¨ ส้มป อยเป็ นไม้มงคลของชา1ไทย
กาหนดปลกในทuเหน อ บางท้องu นเช อ1าการปลก
ส้มป อย1ะช1ยขับไลnunป uา1 และส งเล1ร้ายมให้มารบก
1น ใน¡ธกรรมการทาน ามนuเ¡ อสะเดาะห 1ะใช้ใบ
ส้มป อยร1มกับใบเงนใบทอง ใบมะกรด หQ้าแ¡รก ใบ
ราช¡µกษ ใบมะuม และใบหมากn้หมากเมย เม อ
นาน ามนu¡รมuร ษะ หร ออาบ สาหรั บn้ป 1ย1ะช1ยให้
เคราะห โuกบรรเทาลงได้ ใน¡ธกรรมและประเ¡u ท้อง
u นของชา1เหน อ ทั งท เป็ นมงคลและไมเป็ นมงคลมัก1ะม
ส้มป อยร1มด้1ยเสมอ เ¡ราะเช อ1าส้มป อยเป็ นของขลังท
1ะช1ยปกป้ อง1ากส งเล1ร้าย ทั งยังช1ยเสร มหร อคน
อานา1ให้สาหรั บn้ท มคาuาอาคมอกด้1ย โดยชา1เหน อ
นาnักส้มป อยป งไฟ¡อเหลอง แชน า และนาน าไปทา
น ามนu ใช้รด หร ออาบn้ป 1ย
¨ ส้มป อย ¨ มช อnาษาอังกµษ1า โ1ฟ¡็อด ( soap
Pod ) มช อ1ทยาuาสuร1า อะคาเ1ย คอน1นนา
[ Acacia concinna ( Willd. ) DC ] 1ั ดอยใน1งค
มโม1า1อ ( Mimosaceae )
¨ ส้มป อย ¨ เป็ นไม้ท ¡บในแหลงธรรมชาu nายใน
ป าดบแล้ง ป าเบQ1¡รรuและป าท ราบเชงเขา การขยาย
¡ันธส้มป อย ทาได้ 2 1ธ คอ การปักชา และการ
เ¡าะเมล็ด การปักชา โดยuัดก งแก ยา1ประมาu l
uอกมาปักชาในบร เ1uช น
¨ ส้มป อย ¨ เป็ นไม้เล อย มเuาเป็ นเน อไม้และมหนาม
ท เปลอกของลาu้น ลาu้นเล อย¡าด¡ันu้นไม้อ นได้
บร เ1uยอดออนเuา1ะเป็ นสแดงคล ามหนามออน ใบ เป็ น
ใบประกอบ ก้านใบประกอบยา1 6-l6 1ม. ก้านใบยา1
l.5 5.2 1ม. ประกอบด้1ยใบ 5 l0 ค มใบยอย
l0 35 ค ในแuละก้าน ใบยอยสเขย1ขนาดเล็ก
ดอก 1ะแuกออก1ากงามใบลักษuะเป็ นทรงกลมคล้าย
ดอกกระuน และมเกสรเป็ นขนออน รอบดอก เม อดอก
แก1ะกลายเป็ นnักยา1 nลเป็ นnัก n 1ของnักมคล น
ขรขระnักยา1 l0 l5 1ม. เปลอกของnักออนเป็ น
สเขย1อมแดง ¡อแกเป็ นสน าuาลเข้ม เมล็ดเร ยงอย
nายใน
,-.มา http://"$t/es.ps0.$c.th//$d!o//$d!o'$/t!c1e//$d!o)23
)4/)23)4/)23)45564.htm

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->