You are on page 1of 26

Podela elika prema nameni

Predavanje 8A

Podela elika prema nameni


Konstrukcioni(ugljenini, nelegirani i legirani)
Specijalni -nerajui elici (otporni na kiseline
i vatropostojani), elici za poviene
temperature(termopostojani elici CrMoV
elici), elici otporni na habanje
Alatni : ugljenini alatni, legirani alatni i
brzorezni elici.

Podela elika
Prema istoi: (sadraj fosfora i sumpora koji je uslovljen
nainom proizvodnje)
elici obinog kvaliteta(ugljenini elici proizvedeni u LD
konvertorima ili SM peima) (C<0,5%, S < (manji od) 0,06%,
P <0,07%
Kvalitetni elici (SM ugljenini i legirani elici sa 0,0350,04%P,S)
Visoko kvalitetni elici (legirani elici dobijeni u elektro
peima S i P<0,025%)
Plemeniti elici (legirani elici izraeni u elektro peima S i
P<0,015%)

Konstrukcioni elici
Konstrukcioni elici imaju dobra mehanika svojstva, dobro se obrauju
rezanjem, deformisanjem (kovanje, valjanje, izvlaenje, presovanje),
imaju dobru zavarljivost i nisku cenu.
Ovi elici mogu biti:
Ugljenini (nelegirani) i legirani
Prema vrstoi (naponu teenja) ovi elici se razvrstavaju u etiri grupe:

Primeri primene konstrukcionih elika


UGLJENINI (NELEGIRANI) ELICI
Opta podela
Obinog kvaliteta
Kvalitetni elici

Posebne namene
Za graevinarstvo
Za brodogradnju i eleznice
Za kotlove i sudove pod pritiskom
Za karoserijske limove
Za cevi, ice, zavrtnje, zakivke
Za zavarene lance
elici za automate
Za elektrotehniku
LEGIRANI ELICI

Opte namene
Za poboljanje
Za povrinsko kaljenje
Za cementaciju
Za nitriranje

Posebne namene
Za opreme
Za kotrljajne leajeve
Za rad na niskim temperaturama
Za ventile
elici poviene jaine(REH >360MPa)

UGLJENINI (NELEGIRANI)
KONSTRUKCIONI ELICI
Primena u SIROVOM stanju (BEZ TERMIKE OBRADE)
Niskougljenini kvalitetni elici imaju garantovani hemijski sastav i mehanike
osobine .
Primena za delove bicikla, ivaih maina, male zupanike
Srednje ugljenini elici (0,25-0,6%C)
Primena u normalizovanom stanju , a u poboljanom za delove manjih preseka.
elici sa 0,5-0,6%C primenjuju se za delove otporne na habanje
(zupanike, pune transportere,ekscentre, klinove, stanje normalizovano)
elici za graevinarstvo (C < 0,25%), u obliku profila, limova, traka,
ica za armirani beton.
Visoko ugljenini elik upotrebljava se armirani prednapregnuti beton.
elici za brodogradnju su u obliku limova i profila od mekog elika (zavarljivog).
Karoserijski limovi su elici sa 0,1%C, visoke istoe, dobro se izvlae i imaju
glatku povrinu.
elici za patentirane ice(0,3-1%C) slue za eline konopce, ice tokova kod bicikla,
ice kiobrana, opruge najveeg kvaliteta.
elici za automate (valjane ili vuene ipke), koriste se za izradu sitnih delova na
automatskim strugovima.

Legirani konstrukcioni elici


Legirani elici za poboljanje (0,25-0,6%C) mogu biti:
Manganski (1,2-1,6%Mn ) za osovine vratila, Mn-Si za vee zupanike
Hromni (1-1,5%Cr-Si) za jako optereena (kolenasta)vratila, zupanike,
Hrom-molibdenski (1%Cr, 0,2%Mo) elici
Hrom-niklovi (0,6-1.5%Cr i 1-3,5%Ni)-zupanici menjaa, delovi turbina
koji rade na temperaturama do 500C
elici za povrinsko otvrdnjavanje: Cr-Mn i Mn-Si elici sa 0,3-0,5%C
Za cementaciju upotrebljavaju se elici sa C<0,25% i LEGIRANI sa Cr,
Cr-Mn, Cr-Mo, Cr-Ni (bregaste osovine, osovinice klipova, vretena
maina alatki i drugih delova izloenih habanju) (5420, 4320)
elici za nitriranje (4531, 4739) ostvaruju traenu povrinsku tvrdou
(900-950HV) sitno dispergovanim nitridima Al,Cr i Mo, bez naknadne
termike obrade ali je potrebno predhodno poboljanje.

Legirani elici za posebne namene


elici za opruge treba da imaju visoku vrednost Re, izduenje, odgovarajuu
dinamiku izdrljivost, (opruge automobila, odbojnici vagona, oslonci temelja maina),
otpornost na koroziju i poviene temperature.
Ove osobine se postiu deformacijom na hladno (valjanje, vuenje) termikom
obradom.
elici za kotrljajua leita treba da imaju veliku tvrdou i otpornost na habanje,
obradivost rezanjem i deformisanjem.
Termika obrada(kaljenje sa 850C i nisko otputanje (160C)
elici za rad na niskim temperaturama sadre nikl ili mangan i nizak % ugljenika. Od
ovih elika prave se transportni i stacionarni rezervoari za suvi led (C02) ili tean metan.
elici za ventile motora sa unutranjim sagorevanjem izloeni su pri radu visokim
temperaturama (do 900C) i ciklinim promenama temperatura. Ovi elici moraju da
sadre dobre mehanike osobine na povienim temperaturama i da budu vatrootporni.

Specijalni elici
U ovu klasu elika svrstavaju se:
Nerdjajui elici (otporni na kiseline i vatropostojani)
elici otporni na kiseline moraju sadrati vie od 12%Cr, a vatrootporni elici
vie od 6%Cr i dodatke Si i Al radi spreavanja dubinske korozije.
Nerajui elici
prema hemijskom sastavu mogu biti:
Hromni (Cr)
Hrom-niklovi (Cr-Ni)
hrom-manganski (Cr-Mn)
Prema stanju isporuke mogu biti: valjani i liveni
Pri dugotrajnom dranju na temperaturi iznad 500C kod elika otpornih na
kiseline dolazi do izdvajanja hroma po granicama zrna i time osiromaenja
vrstog rastvora u hromu.

Nerdjajui elici
U ovu klasu elika svrstavaju se:

elici za poviene temperature( termo-postojani Cr-Mo-V


elici)

elici otporni na habanje

Nerdjajui elici
Austenitni nerajui elici: austenitna struktura je zadrana do sobne
temperature zahvaljujui prisustvu nikla (Ni) ( utie kao supstitucijski atom) .
Upotrebljavaju se za delove kod kojih je koroziona postojanost i ilavost
primarni zatev. (Cr-Ni elici koji su istovremeno otporni i na kiseline i
vatrootporni.
Feritni nerajui elici: manji sadraj nikla u odnosu na austenitne nerajue
elike: Sadre manje ugljenika, a vie hroma nego martenzitni elici pa se ne
mogu kaliti, ve ojaavaju samo preradom na hladno.
Martenzitni nerajui : Odlinu primenu za opruge i pribor za jelo.
Talono ojaani nerajui elici i martenzitno stareni elici (Maraging) :
Sastav ovih elika je takav da moe nastati ojaanje (izluivanje tvrdih
precipitata), stvaranje intermetalnih jedinjenja i istovremeno otputanje
martenzita.
Primena : za izradu delova od kojih se trai velika jaina, ne velika koroziona
postojanost i laka obrada.(rudarske builice, delovi pumpi visokog pritiska,
komponente aviona.

Nerdjajui elici
Feritni valjani nerajui elici
Primenom argonsko-kiseoninog razugljenisavanja (AOD) postupka
proizvedeno je nekoliko klasa feritnih elika: 18Cr-2Mo, 26Cr-1Mo, 29Cr4Mo-2Ni.
Uticaj hroma (Cr) na Fe-C fazni dijagram je da stabilizuje feritnu fazu.
Ferit ili alfa faza (BCC) postojana je do sobne temperature.
Hrom (Cr) (BCC) proiruje alfa podruje i suava gama podruje (FCC) .
Feritni nerajui elici su relativno jeftini jer ne sadre nikl(Ni).
Mnogi hrom nerajui elici sadre do 30% hroma (Cr) i manje od
0,12%C.
Namenjeni su za delove od kojih se trai srednja koroziona postojanost, a
ilavost nije glavni zahtev.
Najvie se koriste za izduvne sisteme motora, za opremu za prenos toplote
u hemijskoj i petrohemijskoj industriji, za unutranju opremu motornih
vozila.

Nerdjajui elici
Martenzitni nerdjajui elici
elici imaju povean sadraj ugljenika(do 1%), sadraj hroma (11,5 do 18%)
i male koliine drugih legirajuih elemenata.
Ovi elici mogu biti ojaani termikom obradom, tako da posle kaljenja i
otputanja imaju ne samo veliku jainu, ve i osrednju ilavost.
Plastina prerada ovih elika mora se izvesti pre kaljenja, tj. u arenom
stanju.
Ovi elici nisu otporni na koroziju kao ostali nerdjajui elici ali imaju
veliku vrstou i tvrdou.
Od ovih elika izrauju se kuglini leajevi, livaki kalupi, noevi
medicinskih instrumenata, delovi aviona i turbina.

Alatni elici
Ugljenini alatni elici
Legirani alatni elici
Brzorezni elici
Ostali materijali za alate

Alatni elici
Ugljenini

Legirani

Brzorezni (BRW)

Visokolegirani
Za rad na hladno

Niskougljenini
srednjeugljenini

Niskolegirani
Za rad na hladno
Za rad na toplo

Visokougljenini

Za rad na toplo

Ugljenini alatni elici


Sa niskim sadrajem ugljenika (sa 0,25%C)
Primena za merne alate i kontrolnike, metalne lenjire, ablone i sl.
Sa srednjim sadrajem ugljenika (sa 0,25-0,6%C)
Primena za izradu runih alata i pribora, reznih alata za obradu drveta, livakih kalupa i
sl.(na pr. 1540 za sekire, ekie, srpove)
Sa visokim sadrajem ugljenika ( vie od 0,6%C); 0,6-1,4% C
Primena za izradu alata za prosecanje, za preradu hladnim deformisanjem, za obradu
drveta i termoplasta, stezni alati, mali kalupi za izradu plastike i gume i sl.(1840,
1841, 1940)

Legirani alatni elici


Legirani alatni elici se koriste u sluaju kada je neophodna postojanost na
povienim temperaturama i vea prokaljivost.
Legirani alatni elici se dele na niskolegirane (ukupan sadraj legirajuih elemenata
ne prelazi 5%) i visokolegirane.
Niskolegirani elici za rad na hladno koriste se za razne vrste alata a obradu
elika, obojenih metala, drveta, plastike i papira.
Obrada se odvija na sobnoj temperaturi(na hladno), s tim to temperatura alata usled
trenja ne sme za due vreme da prei temperaturu od 300 C.
Primer: 6840(za spiralne burgije, glodala, ureznice i nareznice, hirurke
instrumente), 6441(za noeve za obradu drveta i papira), 4830( alati za jaka
dinamika optereenja).
Niskolegirani alatni elici za rad na toplo namenjeni su za radne uslove pri
temperaturama iznad 300 C.
Primeri: U ovu grupu spadaju elik 5742 namenejn za kovake alate i 5741 za
livake kalupe.

Legirani alatni elici


Visokolegirani alatni elici za rad na hladno sadre visok sadraj %Cr i C.
Predstavnik ove grupe elika je 4150 (elik sa 12%Cr i 2%C).
Ovaj elik se odlikuje velikom tvrdoom i otpornou na habanje.
Primena: Koristi se za izradu profilisanih glodala, burgija za lake metale i
mesing, testere za metal(uz vodeno hladjenje), kalupe za preradu plastike,
presovanje porcelana i keramike.
Visokolegirani alatni elici za rad na toplo sadre 5 do 10%W, 0,25-0,45%C i
dodatke Cr, V, Ni, Co.
Od ovih elika izrauju se alati najvie optereeni kako mehaniki tako i
termiki. 6451(za presovanje na toplo u dubokim gravurama, za matrice,
trnove alata za probijanje), 6450(matrice za toplo presovanje, trnovi, alati za
valjanje zavrtnjeva, alati za duboko izvlaenje, kalupi za livenje pod
pritiskom).
Cr-Ni elici austenitne strukture se koriste za izradu izuzetno termiki i
mehaniki optereenih matrica za ekstruziju profilisanih cevi i ipki od bakra,
nikla, bronze i mesinga.

Brzorezni elici
Brzorezni elici imaju najbolje rezne osobine sa visokim sadrajem W(volframa)
6,3-18%W i ugljenika (0,8 1.4%C) poto se zakale sa visoke temperature i
visoko otpuste. Klasini BRW elik (6880) sadri: 0,75%C, 18%W,4,5%Cr,1%V.
Sitnozrnost i ravnomerna rasporedjenost nastalih karbida (W2C, V4C3) u ovom
eliku postie se specifinim postupcima izrade, kovanja, i termike obrade
brzoreznih elika.
Iz ekonomskih razloga prelo se na izradu brzoreznih elika sa niim procentom
volframa(W) to je uticalo na smanjenje veka reznih alata.
elik sa 10-12%W i 3-5%V (9681, 9683)

Oznaavanje elika
Oznaka elika se sastoji iz etiri dela:
1. Slovni simbol , kojim se oznaava elik.
2. Osnovna oznaka, koja ima etiri brojna simbola, koje oznaavaju vrstu elika
i namenu.
3. Dopunska oznaka-ima jedan ili dva brojana simbola ili slovna simbola
kojima se oznaava stanje elika.
4. Ostale dopunske oznake po potrebi oznaavaju druge karakteristike elika

elici negarantovanog hemijskog


sastava (ugljenini elici)

Primer
Primer .0445

Ugljenini elik
Negarantovanog hemijskog sastava
Sa garantovanom zateznom vrstoom od 400-490 N/mm2
Garantovane istoe max. 0,06%S i 0,06%P.