You are on page 1of 1

*) mi ln cm cm Usb th T NG UNLOCK V KT NI:

1. i tn file Autoconnect thnh D-com 3G


2.

To shortcut cho cu hnh mng mong mun ra Desktop y ti chn Mobifone


3. Chut phi vo file shortcut va to trn Deshtop chn Propentien
th Shortcut key n Ctrl + Alt + i chnh Shortcut key thnh Ctrl + Alt + I
l => i