You are on page 1of 1

CEIP MESTRE GUILLEMET

CIRCULAR NÚM. 16
Santa Eugènia, 3 de desembre de 2014

Benvolgudes famílies,
Hem finalitzat el procés de les eleccions al consell escolar i per això us informam com quedarà
constituït aquest òrgan, la durada del qual és per als propers dos anys.
Tot i que l’assistència de pares i mares a les votacions hauria pogut ser més elevada, cal fer constar
l’augment de participació si la comparam amb l’anterior convocatòria. Agraïm la participació de
tothom.

ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR 2014
RESULTAT I NOVA CONSTITUCIÓ

nombre de candidats 4

pares/mares
% votants (sobre el
cens)

18,26%

nombre de candidats 3

mestres

% votants (sobre el
cens)

100%

Membres elegits

PARES/MARES

Joana Llabrés Ferrer
Tomeu Parets Amengual
Felisa Cabrer Peñalver
Francesca Ramis Juan

9 vots
11 vots
19 vots
28 vots

Membres no electes
EQUIP DIRECTIU
REPRESENTANT
DE L´APIMA
REPRESENTANT
DE
L´AJUNTAMENT

Antoni Picó i Aguiló (president)
Miquel Vicens Sastre ( cap d´estudis)
Xesca Gamundí Serra ( secretària)
Teresa Lebrero Oncala
María José Bover

Representants que continuen
Maria Francisca Fuster Lladó (mestra)
Jaume Garcia Oliver (mestre)
Francesca M. Jaquotot Coll (mestra)
Javier Bascuñana Coll (pare)
Guillem Riera Palou(pare)

Propera de constitució del Consell Escolar: 9 de desembre de 2014.
La direcció