You are on page 1of 6

Ministarstvo poljoprivrede Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane

UPUTA
ZA POSTUPANJE PRILIKOM KLANJA SVINJA ZA POTRONJU U VLASTITOM
KUANSTVU

I.

Zakonodavna osnova

1. Zakon o provedbi uredbi Europske unije o zatiti ivotinja (Narodne novine, broj
125/13, 14/14, 92/14)
2. Uredba Vijea (EZ-a) br. 1099/2009 o zatiti ivotinja u vrijeme usmrivanja (u
daljnjem tekstu: Uredba Vijea (EZ-a) br. 1099/2009)
3. Zakon o veterinarstvu (Narodne novine, broj 82/13 i 148/13)
4. Pravilnik o klanju ivotinja namijenjenih potronji u kuanstvu (Narodne novine, broj
85/14)
II.

Uredba Vijea (EZ-a) br. 1099/2009

1. Pojmovi
omamljivanje bilo koji namjerno potaknuti proces koji dovodi do gubitka svijesti i
osjetljivosti bez boli, ukljuujui bilo koji postupak koji dovodi do trenutane smrti
ivotinje
klanje usmrivanje ivotinja namijenjenih ljudskoj potronji
2. Primjena Uredbe Vijea (EZ-a) br. 1099/2009
Uredbom Vijea (EZ-a) br. 1099/2009 propisano je da se na klanje ivotinja (osim peradi,
kunia i zeeva) izvan klaonice, koje provodi posjednik ivotinja ili osoba pod odgovornou
i nadzorom posjednika, a za potronju u vlastitom kuanstvu,primjenjuju sljedee odredbe:
a) ivotinje se mora potedjeti svake nepotrebne boli, nelagode ili patnje tijekom
usmrivanja i postupaka koji su povezani s usmrivanjem
b) ivotinje se moe zaklati samo nakon omamljivanja u skladu s jednom od metoda
koja je odreena u Dodatku I. Uredbe Vijea (EZ-a) br. 1099/2009. Gubitak svijesti i
osjeta mora se odravati do smrti ivotinje tj. ivotinja mora biti usmrena prije nego
se pone vraati svijesti.
c) postupci omamljivanja iz Dodatka I. Uredbe Vijea (EZ-a) br. 1099/2009 koji ne
zavravaju trenutanom smru (u daljnjem tekstu: samo omamljivanje) to je prije
mogue se moraju nastaviti postupkom koji osigurava smrt npr. iskrvarenjem
d) klanje mogu provoditi samo osobe koje su primjereno osposobljene za takve poslove
tako da ivotinjama ne uzrokuju nepotrebnu bol, nelagodu ili patnju.

Zagreb, studeni 2014. godine

Ministarstvo poljoprivrede Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane

2.1.Rukovanje ivotinjama i njihovo sputavanje


2.1.1. Prilikom rukovanja ivotinjama i premjetanja/kretanja ivotinja do mjesta
omamljivanja/klanja zabranjeno je:
a) udarati ili nogama tui ivotinje
b) primjenjivati pritisak na bilo koje posebno osjetljivo mjesto tijela na nain da se
ivotinjama nanosi nepotrebna bol ili patnja
c) podizati ili vui ivotinje za glavu, ui, noge ili rep, ili njima rukovati tako da im se
nanosi nepotrebna bol ili patnja
d) koristiti zailjene tapove ili druge iljate predmete
e) savijati, stiskati ili lomiti repove ivotinjama ili grabiti bilo koju ivotinju za oi
f) noge ivotinja se ne smiju vezati zajedno, a u sluaju da ivotinje moraju biti vezane,
ue, konopi ili drugo sredstvo mora biti:
dovoljno jako da ne pukne
dovoljno dugako da ivotinjama omoguuje, da po potrebi, legnu, jedu i piju
oblikovano tako da nema opasnosti od guenja ili ozljeivanja te da omoguuje
brzo oslobaanje ivotinja
ivotinje koje ne mogu hodati ne smije se vui na mjesto klanja, ve ih se treba usmrtiti
na mjestu gdje lee.
2.1.2. Pri sputavanju ivotinja nisu doputeni sljedei postupci:
a) vjeanje ili podizanje ivotinja pri svijesti
b) mehaniko sputavanje ili uvrivanje nogu kao i papaka ivotinja
c) presijecanje lene modine, na primjer koritenjem iljatog instrumenta ili bodea
d) imobilizacija ivotinje upotrebom elektrine struje koja ne omamljuje ili ne usmruje
ivotinju pod kontroliranim uvjetima, posebice svaka vrsta elektrine struje koja ne
prolazi prvo kroz mozak.
2.1.3. Upotreba opreme sa elektrookovima (elektrogoni) za pokretanje ivotinja:
a) upotreba naprava koje uzrokuju okove elektrinom strujom (u daljnjem tekstu:
elektrookovi) za pokretanje svinja mora se izbjegavati koliko je god to mogue.
b) naprave koje koriste elektrookove (elektrogonii) mogu se koristiti:
samo za odrasle svinje koje se odbijaju pokrenuti
samo ukoliko ispred njih ima dovoljno prostora da se pomaknu
ne dulje od jedne sekunde
u odgovarajuim razmacima te
samo na miiima stranjeg dijela tijela.
Elektrookovi se ne smiju ponovljeno primjenjivati ako ivotinja na njih ne reagira.
2.2. Osposobljenost osobe koja omamljuje ivotinju
Osoba koja provodi omamljivanje i klanje mora biti odgovarajue osposobljena te treba
osigurati da:
a) je ivotinje pravilno sputana
b) je sputana ivotinja omamljena to je prije mogue
c) je oprema koja se upotrebljava za omamljivanje odravana i da se pravilno koristi u
skladu s uputama proizvoaa, pogotovo s obzirom na vrstu i veliinu ivotinje
d) omamljena ivotinja iskrvari to je prije mogue i bez odlaganja i
e) se u sluaju nepravilnog omamljivanja postupak omamljivanja odmah ponovi.

Zagreb, studeni 2014. godine

Ministarstvo poljoprivrede Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane

2.3. Mehanike metode omamljivanja:


Naziv

Pitolj za
omamljivanje s
penetrirajuim
klinom

Opis
Izaziva znaajno i
nepovratno oteenje
mozga izazvano okom i
prodorom klina pitolja u
mozak.
Koristi se samo za
omamljivanje.

Uvjeti
upotrebe

to je vano pratiti
Mjesto primjene i smjer pucnja.

Za svinje.

Primjerena brzina, izlazna duina i promjer klina


pitolja usklaena s veliinom i vrstom ivotinje.
Najdulje vrijeme od omamljivanja do klanja/
usmrivanja.

2.3.1. Mjesto primjene i smjer pucnja

Optimalan smjetaj pitolja za omamljivanje kod svinje je 2 cm iznad sjecita uzdune


sredinje linije glave i linije koja povezuje unutarnje kutove oiju (tono iznad oiju),
usmjereno ravno prema repu (kraljenici). Kako svinje rastu i postaju starije sinusi lubanje se
ire, a kosti lubanje postaju deblje i vre. Za uinkovito omamljivanje veih i starijih
krmaa i nerasta potrebno je odabrati primjerenu veliinu pitolja za omamljivanje s klinom
vee duljine i promjera te koristiti jae punjenje. Ukoliko nije mogue osigurati pitolj za
omamljivanje primjeren veliini ivotinje, potrebno je osigurati klanje svinja u klaonici koja
posjeduje primjerenu opremu za klanje takvih ivotinja.
2.3.2. Provjera omamljivanja
Odmah nakon omamljivanja ivotinje, osoba koja je omamila ivotinju, bilo posjednik
ivotinje ili osoba koja je pod odgovornou i nadzorom posjednika provela
omamljivanje, duna je provjeriti uinkovitost omamljivanja.
2.3.2.1.
Znakovi uinkovitog omamljivanja pri upotrebi pribora za mehaniko
omamljivanje su sljedei:
a) ivotinja se trenutno rui i ne pokuava se dii
b) odmah nakon pucnja tijelo postaje ukoeno sa stranjim nogama stisnutim uz tijelo
c) prestaje normalno ritmiko disanje (nekoliko udisaja u nepravilnim razmacima ne
treba smatrati pravilnim disanjem to je nepravilno (agonalno) disanje traje kratko)
d) pogled ukoen i bez treptanja
e) zjenica oka proirena (ako se usmjeri svjetlost baterije u oko zjenica se nee suziti)
f) nema treptanja nakon doticanja ronice oka npr. vrkom prsta/olovke (paziti da se ne
dotakne gornji ili donji kapak ili okolno tkivo).
Zagreb, studeni 2014. godine

Ministarstvo poljoprivrede Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane

2.3.2.2. Znakovi neuinkovitog omamljivanja pri upotrebi pribora za mehaniko


omamljivanje su sljedei:
a) ivotinja podie glavu ili pokuava ustati
b) ivotinja die u pravilnim razmacima
c) pogled nije ukoen i prati zbivanja
d) ivotinja trepe pri pokuaju doticanja oka npr. vrkom prsta/olovke (paziti da se ne
dotakne gornji ili donji kapak ili okolno tkivo).
2.4. Najdulje vrijeme od omamljivanja do klanja/usmrivanja
ivotinje je nakon omamljivanja potrebno zaklati odmah, a najdulje za 20 sekundi
nakon poetka omamljivanja tako da iskrvare (budu usmrene) prije nego se vrate
svijesti.
Prilikom klanja se moraju prerezati dvije karotidne arterije s obje strane vrata (broj 1) na
slici) ili krvne ile iz kojih arterije izlaze (broj 2) na slici), tako da se osigura brzo i obilno
iskrvarenje prije nego se ivotinja osvijesti.

1) Rez blie glavi gdje je potrebno prerezati karotidne arterije s obje strane vrata tzv. vratni rez.
2) Rez u sredini linije vrata u udubini prije prsne kosti tako da se prereu krvne ile koje izlaze iz srca.

PRESJEK VRATA S PRIKAZOM KRVNIH ILA

Zagreb, studeni 2014. godine

Ministarstvo poljoprivrede Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane

2.5. Razlozi zbog kojih ivotinja nije omamljena:


a) loa pozicija pitolja
b) pitolj nije (pravilno) odravan.
2.5.1. to uiniti ako je omamljivanje neuinkovito zbog toga jer je pozicija pitolja loe
odabrana?
U tom je sluaju potrebno:
a) odmah ponoviti omamljivanje
b) izabrati novo mjesto za omamljivanje na lubanji ivotinje i to 1 cm vie i lijevo ili
desno od prethodne pozicije (tako da se osigura dio gdje kosti nisu oteene
prethodnim pucnjem).
2.5.2. to uiniti ako je omamljivanje neuinkovito zbog loeg odravanja pitolja?
U tom je sluaju potrebno:
a) odmah ponoviti omamljivanje rezervnim pitoljem
b) oistiti nakupine baruta u cijevi (zbog nakupina baruta je smanjena brzina i duljina
puta klina, jer se smanjuje prostor kompresijske komore)
c) pregledati elastinost gumenih prstena (amortizeri):
izgubili su elastinost:
mogu biti natopljeni vodom ako su bili izloeni vlazi ili
nisu mijenjani pa su istroeni zbog upotrebe treba redovno
mijenjati redoslijed prstena prilikom svakog ienja
istroeni su ako je veina prstena istroena potrebno ih je zamijeniti, jer
slabo elastini prsteni ne vraaju klin u poetnu poziciju pa je omamljivanje
loije jer klin kod okidanja ne djeluje punom snagom.
2.6. Kako odabrati, odravati i uvati pitolj za omamljivanje
a)
Pitolj za omamljivanje treba odabrati s obzirom na vrstu i kategoriju tj.
veliinu i starost ivotinje, jer se time osigurava i pravilna brzina, izlazna duina
i promjer klina pitolja za omamljivanje ime se postie uinkovito
omamljivanje.
b)
Pitolj mora biti u ispravnom radnom stanju tako da moe djelovati uinkovito.
c)
Potrebno je osigurati ienje i pravilno redovito odravanje pitolja za
omamljivanje. Ako se pitolj koristi i samo jednom dnevno potrebno ga je oistiti
svaki dan. Nedostatak odravanja moe njegovu djelotvornost smanjiti ak 50% ili
pitolj nee raditi kad je potrebno ivotinju omamiti.
d)
Pitolj treba uvati na suhom mjestu, a municiju drati odvojeno i takoer uvati na
suhom mjestu.
Pitolj za omamljivanje treba koristiti, odravati i uvati u skladu s uputama
proizvoaa.
2.7. Prednosti i nedostaci pitolja za omamljivanje
a) prednosti pitolja za omamljivanje
dobra metoda za omamljivanje svinja
lako prenosiv pa se ne moraju premjetati ivotinje.
b) nedostatci pitolja za omamljivanje
nije pouzdan kod velikih svinja
opasnost za promatrae, ako se ne koristi u skladu s uputama o koritenju
potrebna vjetina i osposobljenost za pravilnu primjenu
Zagreb, studeni 2014. godine

Ministarstvo poljoprivrede Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane

nesvjesne kretnje nogama nakon omamljivanja ivotinje oteavaju daljnje


postupke pri klanju
pregrijava se pri uestaloj upotrebi primjeren za rezervnu opremu ili za
usmrivanje malog broja ivotinja
istjecanje tjelesnih tekuina (krv) to moe predstavljati biosigurnosni rizik
unitavanje modanog tkiva
2.8. Inspekcijski nadzor
2.8.1. Ukoliko veterinarski inspektor zatrai, posjednik ivotinje ili osoba koja pod njegovim
nadzorom usmruje ivotinju mora dokazati da:
a) je omamljivanje ivotinje obavljeno jednom od propisanih metoda npr. pitoljem za
omamljivanje s penetrirajuim klinom
b) posjeduje upute proizvoaa o nainu koritenja i odravanja pitolja za omamljivanje
c) zna kako koristiti pitolj za omamljivanje i to osobito s obzirom na:
i. pravilno odreivanje toke na glavi ivotinje na kojoj se primjenjuje pitolj
ii. pravilno usmjerenje pitolja
d) zna pravilno odrediti vrijeme u kojem ivotinja mora biti usmrena (zaklana) prije
nego se pone vraati svijesti
e) zna kako odravati pitolj za omamljivanje
f) ukoliko ne posjeduje pitolj za omamljivanje ivotinja, dokaz da je ivotinju omamila
i zaklala/usmrtila osoba koja posjeduje potvrdu o osposobljavanju izdanu u skladu s
Uredbom Vijea (EZ-a) br. 1099/2009 (raun o obavljenoj usluzi).
2.8.2. Veterinarski inspektor pregledom trupa zaklane/usmrene ivotinje utvruje jesu li
potovani zahtjevi zatite ivotinja u skladu s Uredbom Vijea (EZ-a) br. 1099/2009 i to:
a) postoje li na koi ili nakon skidanja koe na trupu ivotinje masnice i krvni podljevi
koji pokazuju da je na ivotinji primijenjena neprimjerena sila (udaranje, nepravilno
koritenje elektrogonia)
b) postoje li lomovi kostiju zaklane/usmrene ivotinje
c) provjeru mjesta pucnja na glavi ivotinje.
2.9. Pravilnik o klanju ivotinja namijenjenih potronji u kuanstvu
Pravilnikom o klanju ivotinja namijenjenih potronji u kuanstvu propisani su uvjeti za
klanje ivotinja izvan klaonice ije su meso i mesni proizvodi namijenjeni potronji u
kuanstvu na slijedei nain:
a) doputa se klanje ivotinja namijenjenih potronji u kuanstvu, koje ne pokazuju
znakove poremeenog zdravlja, izvan klaonice, na gospodarstvu podrijetla, ako su
njihovo meso i mesni proizvodi namijenjeni za potronju u kuanstvu
b) nije doputeno stavljati u promet za javnu potronju meso i mesne proizvode od
ivotinja zaklanih u skladu s navedenim Pravilnikom
c) klanje ivotinje za potronju u kuanstvu mora se obavljati u skladu s posebnim
propisima o dobrobiti ivotinja.
d) klanje ivotinja za potronju u kuanstvu mora se evidentirati u propisanim registrima
domaih ivotinja.

Zagreb, studeni 2014. godine