You are on page 1of 32

"Asko gara

Iruña-Veleiako
aurkikuntzak
benetakoak
direla uste
dugunak"
Juan Martin
Elexpuru
2010eko urtarrilaren 8a > Egubakoitza > X. urtea > 404. zenbakia > Doan banatzekoa www.goiena.net Filologoa > 06

G2a '2x1' ekimen
berria Elgetako
Espaloian > 21
ARRASATE
Ospitale ondoko autobusendako
geralekua estreinatu dute > 10
BERGARA
Nikolas Muxika Errastiren 20
margolan jaso ditu Udalak > 12
ANTZUOLA
Gimnasioak ordutegi aukera
zabalagoa izango du > 17

ZABORRA > MANKOMUNITATEA

Bailarako
hondakin
organikoak
aztergai
HITZARMENA Gaia BI EREDU Edukiontzi
sakondu gabe duelako marroiaren ordez
ez du sinatu akordioa beste eredu bat eroan
Debagoienak du Mankomunitateak
AINHOA SANCHEZ > MISS ARABA
partzuergoarekin Foru Aldundira > 05
"Lan honetan
TEKNOLOGIA > TELEBISTA ZERBITZUAK > GARRAIOA zure gorputza
Itzalaldi Lurraldebus saltzen duzu
analogikoa %1,87 eta beti
hilaren 30ean garestiago
izango da Herri arteko
zaindu behar
Itzalaldi analogikoa urtarri- bidaia 1,35 euro da duzu" > 24
laren 10ean izango dela entzun gurean > 04
bada ere, hori ez da hala izan-
go. Hain justu, hilaren 30ean
itzaliko da seinale analogi-
koa Debagoienean. Hala, Goie- EKONOMIA > KOMERTZIOA
na Telebista lanean ari da
data horretatik aurrera digi-
talean emititzeko Muruko
%30eko
antenatik. Arrasate, Aretxa-
baleta, Eskoriatza, Gatzaga
beherapena,
eta Aramaioko zati bat izan- ohikoena
go dira lehenengoak GOITB
digitalean ikusten. Gero eto- Beherapen sasoian
rriko dira Oñati eta Bergara
eta geroago, azkenik, Elgeta
hori da erabiliena Ainhoa Sanchez 22 urteko aretxabaletarra, Aretxabaletako erdialdean. MIRARI ALTUBE
eta Antzuola. > 27 Debagoienean > 02-03

BEZEROEKIN OSPATU NAHI DUGU
5
AURKIBIDEA

Debagoiena > 04-05
Elkarrizketa > 06
Iritzia > 08
Gutunak > 08
urte
Herriak > 09-19
Kirola > 20
Kultura > 22-24
URTEURREN FESTA
Gazteak > 26
Telebista-Irratia > 27
ITZIAR UGARTE Luncha eta GOSE taldearen musika
Sailkatuak > 28 optika entzutera gonbidatzen zaituztegu!
Berri-zakua > 29 Gaur, egubakoitza, 18:30 edo 19:00
Eskelak > 29 Arrasate Pasealekua 35-37
Arrasate (Bolintxoren ondoan)
aldera, optikan bertan.
Non-zer > 30-31
Zuen zain egongo gara!
GOIENKARIA
02 ASTEKO GAIA 2010eko urtarrilaren 8a

EKONOMIA > KOMERTZIOA

Deskontuen
gainetik,
jendeak gurago
beherapenak
HASI DIRA Atzo, urtarrilak 7, hasi URTARO ONENA Debagoienean,
ziren erkidegoan beherapenak, eta klima eta neguko arropen prezio
dendariek diote erosleak oraindik garestiagoa kontuan hartuta, neguko
haiei begira egoten direla beherapenak onenak izaten dira

LEIRE KORTABARRIA > BERGARA garrantzitsuak". Baina urtean
Atzo, urtarrilak 7, hasi ziren modu urteko berezitasunak dituzte:
ofizialean beherapenak erkidego Iaz ez bezala, orain "Aurten, urrian, udaberriko egu-
osoan. Krisiak nabarmen marka- raldia geneukan; horregatik,
tutako bigarren neguko behera-
merkatariak ez ditu neguko arropak berandu erosten
pen horiek iaz baino prestatuago ustekabean hasi da jendea".
harrapatu dituzte merkatariak: Lasagabaster dendan ere lege-
iaz ez zuten kontsumo beheraka- harrapatu krisiak: ak markatutako beherapen den-
darik espero, eta, dendak bete-bete produktu gutxiago boraldiarekin batera hasiko dira
zeudenez, produktu asko saltze- murriztutako prezioak eskain-
ke geratu zitzaizkien; aurten, erosi dute tzen. Ugazaben esanetan, "iga-
ordea, egoera ezagututa, merka- rriko da jendea gehiago mugitu-
tari askok produktu gutxiago ero- ko dela; pagotxaren bat ez bada-
si du, eta hala, gutxiago aterako Dendari batzuek go, ez dira hainbeste mugitzen,
dute beherapenetara ere. eta ohitura da beherapen garai-
Kontsumitzaileoi dagokienez deskontuak egitea ra arte itxarotea". Bergarako Mujika jantzi-dendako Trini Olabarria, beherapenak iragartzen.
ere, ohiturak zertxobait aldatu erabaki dute, baina
dira, krisiak-edo eraginda. Hego DESKONTUEKIN, HOBETO
Euskal Herrian eta Espainian onartzen dute Batzuek baikor hasi dute behe- deskontuak eman ditugu, eta ko denda horretan: "%40ko behe-
egindako galdeketa baten arabe- rapen sasoia, baina beste batzuek gehiago saldu dugu". rapenekin hasiko gara", esaten
ra, oro har, beste urte batzuetan
beherapenek asko aurreikuspen apalagoak dituz- du Idoia Elexpuruk.
baino %10 gutxiago gastatuko erakartzen dutela te. Gainera, merkatari guztiak ez MERKEAGO SALDU BEHAR Beherapenetara begira, ani-
dugu beherapenetan. Hala, EAE- dira iritzi berekoak: ikusi dugun Deskontuak eskaini dituzten muz dago Elexpuru: "Beherape-
ko biztanleok, batez beste, 92 euro moduan, batzuk deskontuak arren, beherapenak ere indar- nek beti erakartzen dute; gaine-
gastatuko dugu sasoi honetan, eta beherapen sasoirako gordetzea- tsu hasiko dituzte Aretxabaleta- ra, neguak hobeak izaten dira,
nafarrek, 95. ren aldekoak dira, baina beste
Debagoieneko merkatariei batzuek nahiago dute deskon-
galdetuta, ikusten da eurak ere rapenen zain egoten den jendea". tuak eta eskaintza bereziak egin, LABUR
egoerari ahalik eta ondoen ego- Bere iritziz, "beherapenak onak batez ere orain, krisiaren zailta-
kitzen ahalegindu direla, eta dira komertzioarendako, baina sunek hori egitea aholkatu die- Ondo erosteko gomendio batzuk
horretarako bide desberdinak bere garaian; hau da, denboral- telako: "Gu urtarrilaren 2an hasi
hartu dituztela. Debagoieneko dia bukatzen denean egitekoak ginen deskontuak-eta egiten, eta > ZERRENDA BAT, LAGUN ONENA > ONDO BEGIRATU
komertzioetan ohikoena da %30 dira". Mujikan, %20 eta %30 ingu- kanpaina beste batzuetan baino Beherapenak izan arren, zentzuz Beti begiratu lehengo eta oraingo
inguruko beherapenak ikustea, ruko beherapenekin hasiko dira. kaskarrago doa; jendea ez dago erosi behar da, larregiko gasturik prezioari eta, ahal dela, ziurtatu
eta aurten ere gehienek horrela Deskontu handiak beherapen erosteko hain animatuta. Zelan egin gabe. Lagungarria da behar oraingo denboraldiko arropak
hasiko dute denboraldia, nahiz sasoira mugatzearen aldekoa da doan denboraldia? Bada, ondo, ditugun arropen edo artikuluen direla, ez aurreko urteetakoak.
eta badagoen %50 ausartarekin ere Arrasateko Markiegi denda- baina urtearen eta egoeraren ara- zerrenda egitea; armairuari
ekingo diotenak ere. ko Jorge Markiegi: "Komertzio- bera, hau da, ohi baino eskasa- begiratu batek lagunduko digu > LUZAROAN ERABILTZEKO
aren osasunarengatik, data go; lehen bi edo hiru arropa eros- jakiten zeren premia dugun eta Aretxabaletako Belar Meta
"ONAK DIRA, BAINA SASOIAN" horien barruan gelditzea kome- ten zituenak orain bat erosten zer den kapritxo hutsa. dendako Idoia Elexpuruk hauxe
Urteak joan eta urteak etorri, ni da". Hark ere %30eko deskon- du", dio Arrasateko Carmen Oli- dio: "Hemen, mahuka luzedun
krisian zein goraldian, beherapen tuarekin hasiko du denboraldia, varesek, Troko jantzi-dendakoak. arropak eraman ditzakegu
sasoiak bere erakargarritasuna- "eta bukaeran, beharbada, Gaineratzen duenez, "jendeak maiatzean ere". Hala, neguko
ri eusten dio. Honela diosku Ber- eskaintza bereziren bat egiten beherapenetara itxoiten du, pre- beherapenetan erosteko aukera
garako Mujika jantzi-dendako da, zerbait geratzen bada", dios- mia ez badauka, behintzat; %30 daukagu luzaroan erabiliko
ugazaba Trini Olabarriak: "Bai, ku. Krisiaren eragina igartzen da, deskontu handia da". ditugun arropak, eta baita
jendea ibiliko dela uste dugu; hark dioenez, baina iaz baino Beherapen sasoi aurretik des- normalean garestiagoak direnak:
herrian, asko zain egon dira behe- gutxiago: "Aurten, finago ibili kontuak eskaini dituzte ere Are- berokiak, txamarrak, jertseak, e.a.
rapenak noiz hasiko ziren. Esan- gara merkatariok; kantitate txabaletako Belar Meta arropa-
go nuke orain bizpahiru urte bai- gutxiago eta beherapen sasoitik dendan. Idoia Elexpuru ardura- > KLASIKOAK
no gehiago igartzen dela orain gertuago erosi dugu". Haren esa- dunak esaten duenez, "krisiak Une aproposa da ere modaz
beherapenen eragina. Bezero netan, "aurtengo beherapenek ez argi ibiltzera behartu" ditu den- pasatzen ez diren klasikoak
batzuek beharra dutenean eros- dute alde handirik izango aurre- dariok. Eurei ondo irten zaie erosteko: alkandora edo blusa
ten dute, baina badago ere behe- ko urteetakoekin: beti dira apustua: "Gabon epe osoan %20ko Jaka bat. zuri bat, bakero batzuk…
GOIENKARIA
2010eko urtarrilaren 8a
ASTEKO GAIA 03

LABUR

Kontsumitzaileak betiko eskubideak ditu Etiketek
lehengo eta
> GUTXIENEZ, ASTEBETE > ZER EZ DEN oraingo
Gutxienez astebete eta gehienez Bereiztu behar dira beherapenak, prezioa agertu
bi hilabete irauten dute beherape- salgai-hondarrak (saldoak), behar dute.
nek. Beherapen izena erabil eskaintza bereziak eta likidazioak.
dezakete urtarrileko edo Salgai-hondarrak dira hondatuta
uztaileko eskaintza sasoietan dauden artikuluak, prezio merkea-
bakarrik. goan salgai, eta hala adierazi
beharko dira; ezingo dirabehera-
> OHIKO PRODUKTUAK pen gisa saldu. Eskaintza bereziak
Beherapenak hasi baino hilabete dira produktu batzuk edo komer-
lehenago, gutxienez, egon behar tzio-jarduera bultzatzeko egiten
izango dute arropek salgai ohiko diren promozioak; eta likidazioa > PREZIOA ADIERAZI
prezioan. egin daiteke egoera ezohikoetan Erakusleihoan dauden produktuek
bakarrik (denda ixtea edo lekuz lehengo eta oraingo prezioa
> ETIKETA, BEHAR BEZALA aldatzea, adibidez). erakutsi behar dute modu argian.
Beheratutako produktuek ondo
etiketatuta egon behar dute. > BANANDUTA > BETIKO POLITIKAK
Etiketak adierazi behar du Dendako produktu guztiak ez Komertzio bakoitzak urte osoan
konposaketa. badaude beherapenetan, batzuek dituen ordainketa aukerek eta
Lehengo eta oraingo prezioak eta besteek ondo bereiztuta egon itzulpen politikek indarrean
ere agertu behar ditu etiketak. behar dute. jarraitzen dute beherapenetan.

LEIRE KORTABARRIA

izan ere, hemen daukagun kli- Belar Metakoak baino are han-
marekin, maiatzera arte sal dai- diagoak izango dira Bergarako
teke honako arropa mota: mahu- Markeliñe 0 eta 16 urte arteko
ka luzedunak, izerditzeko jertse- umeendako arropen eta osaga-
ak… Txamarrak, guk, asko saldu rrien dendako beherapenak: ohi-
ditugu. Negu asko geratzen da ko prezioaren erdian ipiniko
oraindik". dituzte beherapenetako hainbat
artikulu. Han ere, "aspalditik,
%30ean" dituzte salgai produktu
DAT U A asko, arduradun Arantxa de la
Fuentek dioskunez; krisiari aurre

%30 MERKEAGO
egiteko ez ei da nahikoa, baina:
"Jendea azken momentura arte
egoten da prezio baxuen zain", esa-
ten du De la Fuentek. Hauxe gai-
neratzen du: "Denboraldia eskas
Debagoieneko merkatari gehienek joan da, eta aurten beherapen
%30 inguruko beherapena egiten handiagoak egin beharko ditu-
dute sasoi honetan, baina gu. Batez ere urritik hona, urte
badaude hortik gora egiten gogorra izan da; Gabonetarako-
dutenak ere: batzuek %40 edo eta, Erregeetarako-eta, orduan
%50 txikitzen dute prezioa. ibili da gehien jendea".
Merkatari batzuek promozio
bereziak beharrezko ikusten
ESANAK dituzte krisi garaitik onik irtete-
ko; beste batzuek beherapen
"Denboraldia ondo garaira mugatzen dituzte. Modu
batera edo bestera, beherapenak
doa, baina egoera hitzarekin martxoaren 31ra arte
kontuan hartuta, hau bakarrik saldu ahal izango da,
baina komertzio bakoitzak era-
da, eskasago; lehen bi bakitzen du aste bete, bi aste, hila-
erosten zuenak orain bete edo luzaroago egingo dituen
beherapenak. Kontsumitzaileak
bat erosten du" urte osoan dituen eskubide ber-
Carmen Olivares > Merkataria berak izango ditu.
04 DEBAGOIENA GOIENKARIA
2010eko urtarrilaren 8a

> GARRAIOA
Oñati eta Arantzazu
lotuko dituzte aurten
ere autobusek
Aurten ere domeketan eta jaie-
gunetan Oñati eta Arantzazu-
ko Santutegi arteko joan-eto-
rriak egiteko autobus zerbi-
tzua egongo da. Oñatiko
geltokiak San Lorentzon, Ave-
nidan eta Postetxean izango
dira. Goizean, 08:30etik
13:30era orduro irtengo da eta
arratsaldez, 17:30ean eta
18:30ean.
Arantzazutik, 09:00etatik
14:00etara orduro eta 18:00etan
eta 19:00etan irtengo dira. Txar-
telak 0,60 euro balioko du.

Bolu kalean igogailua hartzera doazen lagunak. A.E. Altamirako igogailua inauguratu zuten eguna. UBANE MADERA

> GARRAIOA
AZPIEGITURAK > IRISGARRITASUNA Lurraldebusko bidaia
bakoitza %1,87

Bergara eta Arrasateko herritarrak garestiago da orain
Urte berriarekin batera hain-
bat zerbitzuren prezioa igo

"pozik" igolailu publikoekin egin dute. Lurraldebusko
bidaia bakoitzak, esaterako,
iaz baino %1,87 gehiago balio
du urtarrilaren 1a ezkero.
autoa hartzeko beharra txikia- Bolu auzoko irisgarritasun Herri arteko joan-etorria 1,35
Bergaran Bolu auzora igotzeko hiru igogailu daude goa izango delako: "Ea autoa plana amaitzeko laugarren igo- euro da dagoeneko Debagoien
martxan; Arrasaten, Altamirara igotzeko bat gutxiago erabiltzen dugun aurre- gailua martxan jartzea falta da. barruan. Bestalde, Arrasate-
rantzean". Koldo Eleizalde eta Iraburu kale- tik edo Bergaratik Gasteize-
ARANTZAZU EZKIBEL > BERGARA duendako edo umeen karroekin Bolu auzoko igogailuak ak lotzen dituena, hain zuzen ra joateko 3,75 euro ordaindu
Bergarako Boluko auzotarrak ibili behar dutenendako oso irten- 07:00etatik 23:00ak arte egongo ere; bada, otsail amaierarako behar dira; Bilbora joateko,
eta Arrasateko Altamirako auzo- bide ona da", adierazi digu bizi- dira martxan egunero. Gauez amaituta egotea espero du Ber- 5,90 euro; eta Donostiara joa-
tarrak pozik daude eraiki berri lagun batek. itxita egotea ondo hartu dute garako Udalak. teko, 7,50 euro.
dizkieten igogailuekin. Aben- "Beharrezkoa zen igogailua auzotarrek; igogailua etxeko
duan jarri zituzten martxan. Hain edo eskailera mekanikoak jar- leiho ondoan duen bizilagun bati FERIXALEKUA ETA ALTAMIRA
zuzen, Bergara eta Bolu lotuko tzea", esan du beste bizilagun zaratarik ateratzen duen galde- Arrasateko Altamira auzoan
dituzten hiru igogailu ireki zituz- batek. Gaineratu digu erosketak tuta, berriz, esan digu ez dutela erantzun berberak entzun ditu- > IKERKETA
ten abenduaren 23an. egitea erosoagoa izango dela, inolako zaratarik ateratzen. gu. “Mesede ederra egingo digu”, MUk eta Traintic
“aspaldi itxaroten genbiltzan", enpresak hitzarmena
BEHARRA ZEGOEN eta halako esaldiak.
O Ñ AT I
sinatu dute
Boluko auzotarrak oso pozik dau- Abenduaren 18an inaugura-
de igogailuekin. "Behar handia" tu zuten Ferixalekutik Jose Luis Mondragon Unibertsitateko
zegoela uste dute; izan ere, auzo- San Lorentzon bi igogailu eraikiko dituzte Iñarra kalera doan igogailua; tar- Eskola Politeknikoak eta
ra igotzeko aldapa gogorrak eta tean, Gernika oinezkoen pasea- Traintic enpresak ikerketa
eskailera asko dituzte. San Lorentzo auzunea eraberritu eta irisgarri egiteko lanak onartu ditu lekuan geratuko da igogailua. sustatzeko hitzarmena sina-
Kalkulatu dute hiru igogai- Oñatiko Udalak. Lanok bi fasetan egingo dituzte: lehenengo fase honetan, Urtebeteko lana izan da igo- tu dute. Horren arabera, tren-
luek 601 etxebizitzari emango auzoaren erdian dauden plazak erabiliz irisgarritasuneko ardatz nagusia gailua martxan jartzea. Arrasa- industriaren arloko komuni-
dietela zerbitzu, 2.500 bergarar egingo dute; horretarako, bi igogailu publiko eraikiko dituzte. Urtea te 2007 izeneko enpresa elkarte- kazio-sistemetarako egindako
ingururi. Erabiltzaileei galdetu- amaitu aurretik hasiko dira lanokin, eta lehenengo fase honek milioi bat ak egin ditu lanok 1.885.013,13 baliabideak lantzen dituen
ta, diote ideia ona iruditzen zaie- euroko aurrekontua izango du. Igogailu batek hiru metroko altuera igoko euroko aurrekontuarekin. Feri- enpresak ikerketarako gela
la igogailuak jartzea. "Aldapa du eta besteak 8,50 metroko altuera. A2B Arquitectos enpresak idatzi du xalekuko igogailua 24 orduz egon- izango du Unibertsitateak
asko daude auzoan; hortaz, ezin- proiektua. Gaur egun San Lorentzon 1.611 lagun bizi dira. go da zabalik, egunero. Garaian izango duen erakine-
an, eta Telekomunikazioeta-
ko Ingeniaritzako eta Inge-
niaritza Informatikoko ikas-
leak horretan trebatuko dira.

Errege Magoek
Debagoiena bisitatu > IKERKETA
dute, txikienen Europatik saria jaso
dute Fagorrek eta
begiradapean Ikerlanek
Martitzen iluntzean iritsi ziren Fagor Etxetresna Elektriko-
Ekialdeko Errege Magoak Deba- en eta Ikerlanen parte-har-
goieneko etxeetara; eta, ohitura tzea duen SmartTouch proiek-
den moduan, hainbat herritan tuak Eureka-Itea ikerketa eta
kabalgata egin zuten hiru Errege garapeneko Europako pro-
Magoei ongietorria egiteko. gramaren urrezko domina
Umeen harridurazko begirada- jaso du. Proiektuak NFC tek-
pean egin zuten kabalgata nologia garatzen eta aplika-
Arrasaten, Bergaran, Oñatin, tzen du, pertsonen eta ingu-
Aretxabaletan, Eskoriatzan eta runearen arteko interakzio
Elgetan. Batez ere, Bergaran du intuitiboa lortzeko. Horren
tradizioa Errege bezperak; aurten, bidez, sakelako telefonoan edo
baina, esan behar da Elgetan 40 NFC dispositiboan ukitu bat
urteren ondoren berreskuratu eginez hainbat ekintza buru-
egin dutela Errege kabalgata. A.E. tzea da helburua.
GOIENKARIA
2010eko urtarrilaren 8a
BERRIAK DEBAGOIENA 05

INGURUMENA > ZABORRAK POLITIKA

Hondakin organikoen Presoak
etxera ekar
gaineko ereduak ditzatela
aztertuko dituzte exijitu dute
Manifestazioa egin
Mankomunitateak batzarra egingo du asteon,
zuten martitzen
mahai gainean dauden bi ereduak aztertzeko
iluntzean Bergarako
MIRIAN BITERI > BERGARA baliatuta, hori ezinbestekoa da-eta kaleetan
Debagoieneko Mankomunitateak zabor horretatik konpost erabil-
hondakin organikoen kudeaketa- garria lortzeko. Ormazabalek gai- M.B. > BERGARA
ren gainean eztabaidatuko du dato- neratu zuen akordioarekin zabor Aretxabaletan bakarrik daude edukiontzi marroiak. GOIENKARIA Martitzenean manifestazioa
rren asterako aurreikusita duen horren fakturan %25eko bonifika- egin zuten Bergaran, Euskal
batzordean. Mankomunitateko zioa izango dutela. presoak Euskal Herrira lelo-
Ingurumen batzordeburu Pedro aztertu barik geneukalako. Dato- marroiak. Mankomunitatetik pean. 18:00etan bildu ziren
Lasagabasterrek azaldu digunez, HITZARMENA GABONETAN rren asteko batzordean aztertuko azaldu digute edukiontzi horiek plazan; eta herriko kale nagu-
horren gaineko bi eredu dituzte Debagoieneko eta San Markoko dugu". herri gehiagotara zabaltzea ere sienak pasa ostean, Domingo
mahai gainean aztergai: Gipuzko- mankomunitateak dira hitzar- aztertuko dutela. Aretxabaletan Iralan eman zioten amaiera.
ako Hondakinen Partzuergoak men horretatik kanpo geratu dire- ARETXABALETAKOA, LAPATXERA jasotzen diren hondakinak Azpei- Jarraian, ibilbidean zehar
aurkeztutakoa bata eta Debagoie- nak. Lasagabasterren esanetan: Debagoienean, gaur egun Aretxa- tiko Lapatxeko konpost plantan martxaren aurrealdean eus-
neko Mankomunikateak horren "Gabonetan sinatzeko esan zigu- baletan bakarrik daude hondakin onartzen dituzte; hain justu, par- kal presoen herritaratzea exi-
ordez proposatutakoa eta Diputa- ten eta guk ezetz esan genuen, gaia organikoak biltzeko edukiontzi tzuegoarekin hitzarmena sinatu jitzen zuen banderatxoa era-
zioari aurkeztutakoa bestea. duten udalerrien hondakinak man zuten bi lagunek dantza
Gipuzkoako zortzi mankomu- eramaten dituzten tokira. egin zuten eta horrekin amai-
nitateetatik seik sinatu dute par- DAT U A ESANAK tzean, preso eta iheslari ber-
tzuergoarekin hondakin organiko- KONPOST PLANTA EPELEN gararren senitartekoei lore
en kudeaketarako hitzarmena.
Abenduaren 28an egindako age-
rraldian, Gipuzkoako Hondaki-
nen Partzuergoko presidente Car-
los Ormazabalek hitzarmen
%25 BONIFIKAZIOA
"Gabonetan sinatzeko
esan ziguten eta ezetz
esan genuen, aztertu
Bestalde, Debagoienean bertan
konpost planta egiteko asmoa
ere badago; Epele inguruan egin-
go dute, Bergarako lurretan.
Lasagabasterrek, baina, azaldu
bana eman zieten.
Amaitu aurretik, besteak
beste, gogorarazi zuten Eus-
kal Preso Politikoen Kolekti-
boak beste borrokaldi bati
horren berri eman zuen. Jakina- Hitzarmena sinatu duten manko- barik geneukagulako" du gaia atzeratuta dagoela eta ekin diola. Itxialdiak eta gose
razi zuen horren bidez hondakin munitateek %25eko bonifikazioa oraindik ez dakitela konpost plan- grebak egingo dituzte urtean
organikoen kalitatea ziurtatu egin izango dute hondakin organikoen Pedro Lasagabaster ta hori eraikitzen noiz hasiko zehar, "espetxe politika anke-
nahi dutela, edukiontzi marroiez fakturan. > Ingurumen batzordeburua diren. rrari aurre egiteko".
GOIENKARIA
06 ELKARRIZKETA 2010eko urtarrilaren 8a

Juan Martin Elexpuru (Berga- Auzia jarraitu bakarrik ez, 'Iru- auziari 'hauspoa' ematen aha- kikuntzak benetakoak direla:
ra, 1950) gertu-gertutik dabil ña-Veleia euskarazko grafitoak' legintzen da blog baten bitar- "Eta benetakoaren aldekoak
Iruña-Veleia auzia jarraitzen. izeneko liburua idatzi du, eta tez. Bergarakoak uste du aur- nabarmentzen gabiltza".

Juan Martin Elexpuru > Filologoa

"Asko gara Iruña-Veleiako aurkikuntzak
benetakoak direla pentsatzen dugunak"
XABIER URTZELAI > BERGARA zioa egitea edo bideratzea lepo-
2010ean lau urte beteko ditu Iru- ratzen diete.
ña-Veleia auziak. Arabako Diputa-
zioak agindutako azterketek zioten Baina argi dago aurkikuntzak
2006an egindako aurkikuntzak fal- faltsuak direla?
tsuak zirela, baina geroago eta Bai, zera! Gehiago esango dut:
gehiago dira baieztapen horren asko gara aurkikuntzak beneta-
kontra daudenak. Juan Martin Elex- koak direla pentsatzen dugunak.
puru da horietako bat, eta blog Gainera, azken hilabeteotan 13
honetan batzen ditu auziaren non- txosten mardul egin dira beneta-
dik norakoak: kotasunaren alde.
goiena.net/blogak/elexpuru. Cecil Harrisek, arkeologia
modernoaren metodoaren aitak,
Iruña-Veleia auziaren gainean egin du txosten bat praxi arkeo-
asko idatzi da, baina komeni logikoa zuzena dela esaten. Ulri-
da atzera egitea. Kanpotik ke Fritz egiptologo alemaniarrak
datorren lagun bati zelan azal- posibletzat jotzen ditu hierogli-
duko genioke zer den Iruña- foak... Horrekin batera, R. Colme-
Veleia? nero epigrafista galizarrarena,
Gasteiztik hamar kilometro- Koen van den Driessche geologo
ra dagoen hiri erromatar bat belgikarrarena, eta abar. Guzti-
egondako lekuaren izena da Iru- ra, 1.200 orrialdetik gora idatzi
ña-Veleia. Lehenagotik zegoen dituzte, inork euro bakarra ere
hiri euskaldun baten gainean kobratu gabe.
berreraiki zuten hiri hura, eta oso
handia izan zen garai batean. Euskarari buruzko txostenak
K.o V-VI. mendean hutsik gera- zeuk eta Hector Iglesiasek ida-
tu zen, eta gaur egun soroak eta tzi dituzue.
zelaiak daude leku hartan. Oso Bai. Hector Iglesias Baionako
egoera onean heldu zaigu aztar- filologo bat da; ez da oso ezagu-
nategia. na, baina bai oso jakintsua. 200
orrialdeko txostena idatzi du, eta,
Eta nola sortu zen Iruña-Veleia batzordeko filologoen argudioak
auzia? hankaz gora jartzearekin batera,
Eliseo Gil eta Idoia Filloy benetakotasunaren aldeko froga
arkeologoen zuzendaritzapean sendoak eman ditu. Gu bion txos-
indusketak egiten ari ziren 1994a tenak –Elexpururena liburuan
ezkero. Dena normal zihoan, 2005- dago– bat datoz funtsean.
2006 urte bitartean pieza bereziak
irteten hasi ziren arte. 400 bat pie- Momentu honetan zelan dago
za agertu ziren aztarnategiko auzia?
hainbat lekutan: euskarazko eta Epaileak kereila bat artxiba-
latinezko esaldiak, gurutze kris- tu du eta fiskalak beste bat artxi-
tauak, hieroglifo egiptoar batzuk, batzeko eskatu du. Oso baikor
era guztietako marrazkiak... gaude alde horretatik. Eztabaida
Gehienak zeramika gainean egi- Juan Martin Elexpuru. GOIENKARIA zientifikoa, berriz, nahiz eta Dipu-
nak, baina hezurrean, adreiluan tazioak amaituta dagoela esan,
eta beiran egindakoak ere dezen- aurrera doa eta benetakotasuna-
te zeuden. ren aldekoak ari gara gailentzen;
Unibertsitateko irakasle HIZKUNTZA AZTERKETA EZTABAIDA nabarmen, gainera.
batzuei erakutsi zitzaizkien pie- Datozen hilabeteotan jardu-
zak euren iritzia batzeko, eta "Aurkikuntzak oso "Euskarari buruzko "Diputazioari eskatuko naldiak edo kongresuak egingo
hasieran denek aho batez esan inportanteak izango azterketan Hector nioke kereilak dira. Uste dugu dena argituko
zuten benetakoak zirela. Aurki- lirateke antzinako Iglesias eta biok bat erretiratzeko eta dela lehentxeago edo geroxeago.
kuntzak poz handia sortu zuen, Baina gizarteak mugitu egin
eta jendartean aurkeztu ziren.
euskara ezagutzeko" gatoz funtsean" eztabaidari leku egiteko" behar du, ezin da dena lau fran-
kotiratzaileren esku utzi. Harri-
Aurkikuntza haiek hankaz garria da auzi honetan euskal-
gora jartzen zituzten teoria hori ez da drama bat. Kristauta- ziren zurrumurrua zabaldu zela, Gutxi gorabehera, bai. Hamar dungoa esaten zaion horrek ager-
asko. sunaren sarreraz eta abar ere eta horrek gaiztotu egin zuen txosten egin zituzten, eta horie- tu duen pasibotasuna.
Aurkikuntzak oso inportan- datu berriak izango genituzke. giroa. Hori ikusita, Eliseo Gilek tatik zortzik aurkikuntzak oro
teak izango lirateke gure histo- nazioarteko batzorde bat eskatu har faltsuak zirela esaten zuten. Zerbait gehitu nahi?
ria eta antzinako euskara ezagu- Gutxi iraun zuen pozak. zuen auzia argitzeko. Arabako Batzordearen bilera amai- Arabako Diputazioari eskatu-
tzeko, baina dena irauliko luke- Bai. Laster hasi ziren zalan- Diputazioak izendatu zuen tzeaz bat, Diputazioak dekretu ko nioke jarritako kereila erre-
ela esatea gehiegitxo esatea da. tzak azaleratzen. Grafitorik sus- batzordea 2008ko hasieran, bai- bat jarri zuen abian, eta Eliseo tiratzeko eta eztabaida zientifiko-
Euskarazko lehenengo esaldiak magarrienak Internetera eta na denak EHUko irakasleak Gil kalera bota, aztarnategia ari leku egiteko. Eta batzordeki-
izango genituzke, eta material prentsara ezkutuan pasa zituzten. ziren. itxi eta arkeologoak auzipetu deei esango nieke oraindik garaiz
dezente euskara zaharra ezagu- Eta hor, batak RIP berba azaltzea egin zituen. Hiru kereila jarri daudela duintasunez atzera egi-
tzeko. Filologia mailan gauza ezinezkoa zela; besteak, Neferti- Eta batzorde hark faltsuak dizkiete, eta ia hiru milioi euro teko. Bizitza honetan guztiok
batzuk aldatuko lirateke, baina ti izena... Kontua da faltsuak ote zirela erabaki zuen. eskatzen dizkiete; eta, faltsifika- egin izan ditugu hanka-sartzeak.
GOIENKARIA
2010eko urtarrilaren 8a
PUBLIZITATEA 07

Xacobeo 2010
Galicia

2010eko urriaren 7tik 13ra produktu freskoetan.
Urriaren 23ra 1, 2, eta 3 euroko sustapenean
eta urtarrilaren 27ra arte azokan, etxetresna elektrikoetan
eta ehunkietan.

www.eroski.es
Zuk esandakoa entzun egingo dugu:
902 54 03 40

Produktuak 1 2€ 3€
€ -tan

€ 1 4
puntu

2€
gehiago

DANONE VitaliNea jogurt
gaingabetua, naturala edo
zaporeak, 4x125 g-ko pack-a

Oliba-olioa
suabea, 0,4º edo bizia
1º, litro 1
GOIENKARIA
08 IRITZIA ETA GUTUNAK 2010eko urtarrilaren 8a

gutunak

Udaltzainei konbentzitu (engainatu)
nahian zabiltzala. Zuk, kontu
Entitate hauek ere guztio-
nak al dira gehiago boteredune-
Marian Perurena askotan aditua zaren horrek nak baino? Honen aurrean
Arrasate (gaur politologo, bihar nazioar- ostrukarena egin zuten zenbai-
teko gaietan aditua, ekonomia- tzuek. Ikusi behar, ordea, zure
Krisiak harrapatuta bazaude ez laria…) nabarmenki azaltzen itolarriak momentu berean
zabalik zaitezela gaixotu eta are duzu herri honetako sektore gertatu zirenekoak izan ziren
Iñaki Peña gutxiago Arrasateko ospitalera "batzuen" lana eta hitza edo ez... Agian gehiago gustatu-
joan autoz, baldin eta txofer ezkutatzeko nahi hori. ko zitzaizkizun EITBk azken bi
pertsonalik ez baduzu. Gehie- Azkena, zure Bertso botika- aste hauetan zenbait emanaldi-

'Txori Urdin' netan ez dago aparkatzeko
lekurik. Bueltaka hasten zara
eta lekurik ez duzu aurkitzen.
tik ateratako medizina: Bertso-
gintza "batzuena" denona baino
gehiago dela esaten duzu.
tan moztu dituen finaleko
bertsoaldiak…
Ez dakit nondik ulertu

O
sasunaz ez dot idatziko oraingoan, ezta Realaz be. Ezagu- Beraz, lehen larri bazaude, BECen sentitu zenituen zenbait bertsogintza "batzuena" dela
tzen nautenek badakite zelako forofoa nazen, neurea sen- zure egoera areagotzen hasten itolarri deskribatzen dituzu. esaten duzun hori. Bat: edo ez
timendu bitxia eta transprobintziala dala, Botxoan bizi da. Jakin badakizu espaloietan Bai, ni ere bertan izan nintzen, zitzaizkizun bertsotarako
edo Euskal Herritik kanpo beti izan nazela txuri-urdina ... ezin dela aparkatu, baina eta nire eserlekutik ez oso jarritako gaiak askorik gustatu;
Baina gaurkoan ez dot aldarrikapen futbolzalerik egingo, egoera horretan ia irtenbide urrun zeuden Ibarretxe, hori gustu kontua izan daiteke.
apunte zinemazalea baizik. Izan be Txori Urdin orain dala aste bakarra ikusten duzu ospitale Josune Ariztondo eta konpai- Edo bi: zure ezerosotasuna
batzuk geurean estreinatutako filmaren izenburua da, haurren- pareko espaloi zabalean autoa niari ere zenbait momentutan azaltzen duzu zenbait gairekiko.
tzat zuzendua. pareta kontran uztea; noski, ez itolarria nabaritzen zitzaien… Nire ustetan, Txapelketako
Kontu jakina da umeek euskarazko zinema kalean ikuste- auto eta ez oinezkoak oztopatu Bertsoaldi batzuetan, aurpe- finalean bertsolariek herri
ko zein aukera gitxi dagoan, etxean DVDei esker eskaintza zaba- gabe. giak gorritu zitzaizkien honen nahia/beharra ongi
lagoa dan arren. Eta badakigu batzuk geure hizkuntza umeei Ospitaletik irteterakoan nabarmen, eta txalotu gabeko irudikatu zuten, eta herriaren
eta txakurrei egiteko bakarrik erabiltzen dabela, baina beste konturatuko zara Udaltzaingo- txandapasa egin zizkieten boza hartu zutela esatea zilegi
heldu batzuoi be zinema euskaraz ikustea gustauko jakun. Kale- ak autoa eraman dizula eta zenbait bertsori. Zer esanik ez dela deritzot. Funtsean herri
an eta etxean. multa jarri, ia-ia 80 eurokoa. sari banaketan, ikusleek honekiko errepresioa eta
Bertoko ekoizpenak urriak dira, pelikula batzuk bikoizteko Gaixoa bertan utzi eta udale- banatu zituzten txistuen inposizioa (Egunkaria auzia,
ahaleginak hor dagoz, baina badago beste bide bat, azpititulue- txera joan behar duzu autoaren momentu horietan ere. Txis- tortura eta atxiloketak, estatuen
na alegia. Ohitura kontua da, besterik ez, eta orain dala hamar- bila. tuen arrazoia izan daiteke demokrazia eza, apartheid
kada askotatik hona ederto ohi- Udaltzaingo-buruei larrial- bertsozaleak ere ez dituela politikoa, dispertsioa…) irudi-
tu izan gara filmak beti bikoiztu- dietako paper guztiak erakutsi Diputazioak denonak direnik katu zuten, eta hauek dira gure
ta ikusteko. Baina hain eta berdin zaie, hori horrela sentitzen, edo bankuekiko herriak jasaten dituen ukazio
"Hain txaubinistak'
txaubinistak diran frantziarrek dela esaten dizute. Aldi berean, daukagun morrontza hori ez sistematikoaren erremintak.
be filmak jatorrizko bertsinoan diran frantziarrek herriko edozein lekutan autoak dugula gurea sentitzen… Argi dago gizarte sektore
eta azpitituluekin ikusten dituz- be filmak jatorrizko espaloi gainean ikusiko dituzu "batek" jasaten dituela hein
te, eta horixe bera gertatzen da bertsinoan ikusten (multarik gabe eta garabiak handi batean eraso gehientsue-
hainbat herrialdetan. Pelikulak dituzte" eraman gabe). Askotan oinez- nak. Eta inon hauen hitza eta
bikoiztea baino merkeagoa da, kook errepidetik joan behar IRAKURLEAREN GUTUNAK aldarrikapena gizarteratzen
aktoreen benetako abotsak ezagu- izaten dugu espaloian lekurik Orrialde honetan ahalik eta gutun bada, modu batean edo bestean,
tzeko aukera emoten dau, jatorriz- izaten ez delako. gehien kabitze aldera, ez da kome- ez zaizue larregi gustatzen.
ko hizkuntzetan entzuteak zeharo aldatu dezake film bat. Zine- Orduan nire galdera hauxe ni 1.900 karaktere edo 50 lerro bai- Beste kontu bat litzateke
maldian pelikulak holan emoten dituzte eta internauta batzuk da: herri honetan arau batzuk no gehiagoko gutunak bidaltzea. bertsolari ezagun batek izan
hasi dira azpitituluak eskaintzen euskaraz, baina areto komer- baldin badaude, zergatik ez GOIENKARIAk eskubidea du gutuna dezakeen ikuspuntua zuk ez
tzialetan egia da orain arte arrakastarik ez dabela eduki geu- dira leku guztietan berdin laburtzeko. Gutunarekin batera bida- konpartitzea, edo ikuspuntu
rean. Halandabe, zeinek esango euskun euroekin azkenean ohi- aplikatzen? Eta hori horrela ez li beharko dira datu hauek: egilea- horren aurrean zuk beste
tuko ginala? bada, jakin beharko genuke ren izen eta abizena, herria eta aldera begiratzea. Baina
non aplikatzen diren eta non harremanetarako telefonoa. Egile- orduan esango nizuke denbo-
ez. Nire ustez, ospitaleko aren izen eta abizenarekin argitara- raz zaudela hemendik lau
aparkaleku falta horri beste tuko dira gutunak. urterako Txapelketan parte
irtenbide bat eman beharko hartzeko. Agur bero bat.
usteak uste litzaioke, ez zigorra erabiliz
Mirian Biteri baizik eta herritarrei beste Barrenkalea 33
modu baten lagunduz. 20570 BERGARA
Bejondeizula, egunerokotasuna! Aurten bai!
Iñaki Rodriguez

A
maitu dira. Gehienak dagoeneko egunerokotasunera Arrasate
bueltatu gara. Eskerrak! Urtero moduan, jaten eta 'Bertso botika' Posta elektronikoa:
edaten pasa ditut egunak; familiakoekin ez bazen, Karmele Legorreta goienkaria@goiena.com Urtebete da Realeko oraingo
lagunekin nuen eginda hitzordua. Hori ondo dago. Baina, Bergara zuzendaritzak kargua hartu
egunak pasa ahala, ezer berezirik ez dudala egin eta oporrak zuela. Denborak erakutsi du
alferrik galdu ditudala iruditzen zait beti. Hortaz, datorren Mikel, aspalditxoan zuk norabide onean dabiltzala,
urteko Gabonak beste era batera pasako ditudala agindu diot idazten dituzun (iritzi) artiku- Telefonoa: Faxa: maila instituzionalean, ekono-
buruari. Izango da, bada? Iristen diren bitartean: bejondeizula, luen harira, badirudi zure 943 25 05 01 943 25 05 13 mikoan eta kirolean. Segi
egunerokotasuna! intelektual idatziekin jendea horrela eta... Reala lehenera!

LAGUNTZAILEAK

Argitaratzailea Goiena Komunikazio Zerbitzuak Kooperatiba Elkartea • Nafarroa etorbidea 2 • 20500 ARRASATE
Lehendakaria Estepan Plazaola Zuzendari nagusia Inazio Arregi
Zuzendaria Eneko Azkarate Erredaktore burua Monika Belastegi Sailetako arduradunakLeire Kortabarria
(Herriak), Xabi Urtzelai (Kirola), Edu Mendibil (Goienka2a), Iñaki Iturbe (Diseinua), Mireia Larrañaga (Publizitatea)
Oinarrizko diseinuaGoio Arana MaketazioaImanol Soriano PublizitateaMireia Larrañaga, Amaia Mundiñano, Eusko Gipuzkoako Arrasateko
Ziortza Martín, Itxaso Berezibar, Aintzane Muruamendiaraz Testuen zuzenketa Sergio Azkarate Harpidetza eta Jaurlaritza Foru Aldundia Udala
banaketa Marta Leturia Administrazioa Agurtzane Gaintzarain, Ane Berezibar, Iratxe Bengoa.
EGOITZA NAGUSIA
BERGARA 20570 Barrenkalea 33 • Tel.: 943 25 05 05 • Faxa: 943 25 05 12
Posta-e: goienkaria@goiena.com
ORDEZKARITZAK
ARRASATE 20500 Otalora Lizentziaduna 31 • 132 posta-kutxa • Tel.: 943 25 05 05 • Faxa: 943 25 05 00 Aretxabaletako Eskoriatzako
Bergarako Oñatiko
Posta-e: arrasate@goiena.com
Udala Udala Udala Udala
ARETXABALETA 20550 Durana 11 • Tel.: 943 79 86 21 • Faxa: 943 77 18 54
Posta-e: aretxabaleta@goiena.com
Publizitatea Aretxabaleta 20550 E05 Basabe Poligonoa • Tel.: 943 25 05 05 • Faxa: 943 25 05 09 Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailak
Posta-e: publi@goiena.com
Harpidetza Aretxabaleta 20550 E05 Basabe Poligonoa • Tel.: 943 08 10 50 • Posta-e: harpidetza@goiena.com
diruz lagundutako aldizkaria
Lege Gordailua: NA-3329/2000 • ISSN: 1577-1210 • Tirada: 20.000 ale • Difusioa: 19.724 ale.
OJD erakundeak Antzuolako Aramaioko Elgetako Leintz Gatzagako
ikuskatutako astekaria Udala Udala Udala Udala

GOIENKARIAk ez du bere gain hartzen IRITZIA eta GUTUNAK orrialdeetan edo kolaboratzaileek adierazitako iritzien erantzukizunik.
Herriak
> ARRASATE > BERGARA > ANTZUOLA > ARAMAIO
Badoa dagoeneko Muxika Errastiren Spinning eta 'Kanpaiak jo
Lurraldebuseko 20 margolan pilates ordu bitartean' komedia
Arrasate > 10-11 Bergara > 12-13 Oñati > 14 Aretxabaleta > 15 autobusa geltoki dohain gisa jaso gehiago izango da arrakastatsua
Eskoriatza > 16 Antzuola > 17 Elgeta > 18 Aramaio > 19 Gatzaga > 19 berrira > 10 ditu Udalak > 12 gimnasioan > 17 gaur ikusgai > 19

OÑATI > AZPIEGITURAK

"Oñatiko bide naturalak txukun
jartzea da lan hauen helburua"
ARGIAK FALTA DIRA
Egunotan piztuko
dituzte Elkarbizitza
bideko argiak

ENERGIA AURREZTU
Jarri dituzten kale-argi
berriekin posible da
energiaren %40
aurreztea

XABIER URTZELAI > OÑATI
Oñatiko Udala lanean dabil herri-
ko bide naturalak oinezkoenda- Torreauzoko bide zaharra eta Elkarbizitza bidea batzen dira aurrerago. X.U.
ko eta bizikletan ibiltzen direnen-
dako egokitzen. Helburu horre-
kin egin dute Torreauzo eta
Santxolopeztegi batzen dituen
bide berria; lanok Ulmak hartu
ditu bere gain, Munazategiko
industrialde berria egiteko lehen-
go bide zaharra kendu behar
izan dutelako, eta trukean bide
berria egin dute, 400 metro luze
dituena.
Bide horrek badu izena,
Elkarbizitza bidea; izan ere,
oinezkoek, bizikletan dabiltza-
nek eta autoek elkarrekin kon-
partituko dute: "Lehentasun osoa
oinezkoek eta bizikletan dabiltza- Oinezko bat Torreauzon bide berria hasten den lekuan. XABIER URTZELAI Kale-argi berriekin posible da energiaren %40 aurreztea. X.U.
nek izango dute, eta autoek kon-
tuz ibili beharko dute. Egia da,
baina, bide hori auzoetara doa- kletan dabiltzanek orain arte EFIKAZIA ENERGETIKOA eta bestetik, fluxu erregulatzai- behar duten lan –argiak kentze-
zenek baino ez dutela erabiliko lanak aurkitu dituzte hor ere; Elkarbizitza bidean, eta Torreau- le sistema daukatelako: "Kale- ko aukera ere ematen du siste-
autoan joateko", azaldu du Hiri- Udaleko ordezkariak argitu du zotik kanposantura bidean jar- argi berriek fluxu erregulatzai- mak. Herritarrok ez dugu alde
gintza zinegotzi Angel Biainek. lan horiek ez dutela zerikusirik tzen dabiltzan kale-argi berrietan lea dute, eta horri esker posible handirik igarriko, baina energia
Etorkizunean, Elkarbizitza bide berriarekin: "Inguru horre- –informazio hori beheko beheko da energia asko aurreztea. Siste- asko aurrezten da kale-argien
bidea izango da Oñati eta Zubi- tan egiten dabiltzan auzoetako taulan duzue– posible da energia- ma horrek tenporizadore bat du, energia fluxua txikituta. Izan ere,
llaga batzeko egingo duten bide- saneamenduko lanak dira horiek, ren %40 aurreztea, batetik, kale eta posible da zehaztea ordu ez du zentzu handirik gaueko
gorriko zati bat, eta, bidea era- baina lan horiek ere bukatzear argi berriak zaharrak baino zehatz bakoitzean kale-argi ordu txikietan edo iluntzean,
bilgarri badago ere, egunotan daude". askoz ere efikazagoak direlako, horiek ze intentsitaterekin egin kalean jende asko dabilenean,
amaituko dituzte argiteria lanak: kale-argiek intentsitate berbera
"Lanok dagoeneko amaituta dau- izatea".
de, margotuta daude oinezkoen- KO N T U A N H A RT Z E KO Hala, orain momentuan Oña-
dako eta bizikletendako bideak, tin argi horien intentsitatea
eta eserlekuak eta zakarrontziak Torreauzotik kanposanturako bidea ere argiztatzeko lanetan gauerditik aurrera jaisten dute:
ere jarri dituzte. Baina Iberdro- "Gainera, hemendik aurrera
lako baimen batzuen zain gaude Oñatiko bideak aisialdirako txukuntzeko asmoarekin "Lehenengo faseko lanak askoz ere errazago egin herriko argiteri publikoko zirkui-
argiak martxan jartzeko. Egu- jarraituta, Torreauzo eta kanposantu bitarteko bidea dituzte, Iberdrolak lehenagotik zituen azpiegiturak tu guztia baldintza horrekin jarri
notan piztuko ditugu argiok", argiztatzeko lanek aurrera jarraitzen dute. Dagoeneko aprobetxatu dituztelako kale-argi berriak jartzeko", behar dugu. Hau da, kale-argiak
adierazi du Biainek. amaituta dago lehenengo fasea –abenduaren 24tik–, argitu du Biainek, baina Zañartutik Kanposanturaino poliki-poliki berritzen goazen
Baina, Madalenako bideguru- Torreauzotik Zañarturaino doana, eta bigarren faseko argiak jartzeko lanak zerotik hasi behar izan dituzte: neurrian, sistema berriarekin
tzera iristear, oinezkoek eta bizi- lanak hil honen amaierarako amaitu nahi dituzte: kanalizazio lanak egin, kale-argiak jartzeko zulaketak... funtzionatuko dute".
ARRASATE
GOIENKARIA
10 2010eko urtarrilaren 8a

ZERBITZUAK > AUTOBUSAK URBANOAK, ZERBITZU HOBEA
Bestalde, gauza bera egin gura

Geltoki
dute Arrasate barruko urbanoa-
rekin: ibilbidea egokitu eta herri-
tarrei ospitalera joateko errazta-
sunak emateaz gainera, Arrasa-
ten sortu diren urbanizazio

berriarekin, berrietako bizilagunei ere zerbi-
tzu eman; kasu horretan, Gelma-
ko etxebizitzetako bizilagunei,
batetik, eta Caixako eta Zerraje-

gertuago dago
rako bizilagunei, bestetik.

ORDUTEGIA EGOKITU BEHAR
Urbanoaren ibilbidea egokitze-
ak, baina, zerbitzuaren ordutegian

ospitalea egokitzapenak egitea ere ekarri-
ko du, ibilbide berria luzeagoa
izango delako. Bada, ibilbide eta
ordutegi berriak egokitzen dabil-
tza asteotan, ibilbide berria aha-
Lurraldebus hasi da handik pasatzen eta urbanoa lik eta lasterren abiarazi guran.
oraingo hilabetean pasatzea espero du Udalak Autobusarendako egokitu duten geraleku berria. U.M. Udal iturriek aditzera emanda-
koaren arabera, urtarrilean ber-
tan egin gura dute hori.
UBANE MADERA > ARRASATE ko Udalak, Mataderoko zubian. Arrasate artekoak ibilbidea alda- ko etxeetarako noranzkoa har- Bukatzeko, urte hasierek ekar-
Urtarriletik aurrera errazagoa Eta dagoeneko estreinatu dute tu eta urtarrilaren 2az geroztik tzen dute, Gipuzkoa etorbideko tzen dituztenen artean prezio igo-
da anbulatorio ingurura joatea, Lurraldebusen erabiltzaileek. Nafarroa etorbidetik sartzen hasi biribilgune berriraino; eta han- erak ere badira; bada, urbanoak
autobusez ere joan daitekeelako. Hain justu, Eibartik Eskoriatza- dira. Mataderoko biribilgunetik dik Garibai etorbidera jotzen iazko prezio berak mantenduko
Geralekua egokitu du Arrasate- ra doazen autobusak eta Oñati eta pasa, zubian geratu, eta Gelma- dute, Abaroako geltokira. ditu 2010ean, oraingoz.

txaloak eta txistuak MERKATARIAK

Teneriferako
zozketa,
Gabonetan datorren
zikinkeria
handia pilatu astean
U.M. > ARRASATE
da hainbat Ibai Arteko bezero bi urte

txokotan berria ezin hobeto hastear
daude. Izan ere, Arrasateko
dendarien elkarteak datorren
Argazkiak argi era- astean egingo du 2009ko opa-
kusten du: joan ri izarraren zozketa: Teneri-
berri diren Gabone- ferako bi lagunendako aste-
tako zenbait egune- beteko bidaia.
tan, paper, kartoi Zozketan parte hartzeko
eta bestelakoen bilketa ez da egin baldintza da azaroaren 30a
behar den moduan. Horixe sala- baino lehen Ibai Arteren txar-
tu du irakurle batek. Eta baita ere tela erabilita erosketaren bat
herriko hainbat gune "zikin eginda izatea herriko salto-
samar" izaten direla behin bai- kietan. "Programa informati-
no gehiagotan. "Jose Luis Iñarra ko batek ditu erosketa guztien
kalera igotzeko eskaileretan, adi- datuak eta haren arabera
bidez, sarri egoten dira kristalak egingo dugu zozketa", jaki-
apurtuta lurrean. Leku ezkutua narazi du Eñaut Iraetak,
da hura eta gazteak egoten dira Debagoieneko Mankomuni-
sarri. Baina hori ez da arazoa; tateko merkataritza eta turis-
izan ere, arazoa da gero ez dituz- mo sailaren arduradunak.
tela eskailerak behar den moduan Irabazleari zuzenean jakina-
garbitzen", kontatu du. GOIENKARIA raziko diote.

Berezitasunak
Kazuelatxoak
• Lurrindegia

Ogitarteko Garagartza auzoa
• Kabina

hotz eta beroak Tel.: 943 79 76 58
• Fotodepilazioa

Olarte kalea 10 Arrasate pasealekua 33 ARRASATE
Tel.: 943 79 52 50
GOIENKARIA
2010eko urtarrilaren 8a
ARRASATE 11

MUSIKA > ANGER

'Sedukzioaz' aurkeztuko du
Angerrek sei emanalditan
Musikalki heldu egin du egin den adierazle garbia da
Sedukzioaz, beraz. Eta orain,
diren adierazle garbia disko berria zuzenean aurkez-
teko txanda da.
da lan berria; hamaika
estilo landu dituzte EUSKAL HERRIAN BARRENA
Sei kontzertu eskainiko ditu
J.B. > ARRASATE Euskal Herrian zehar Angerrek
2009ko abenduan kaleratu zuen datozen hiru hilabeteetan: urta-
Angerrek Sedukzioaz bataiatu rrilaren 16an Ekon taldearen
duten lan berria. Hamar kan- agur festan –Ekonfest–joko dute,
tuz osatutako diskoa da, eta, hilaren 22an Eskoriatzako Inker-
euren iragan metaleroa albo nu tabernan eta 29an, berriz,
batera utzi gabe, soinu eta esti- Tolosako Bonberenea aretoan.
Txikilandiako azken egunean zabaldu zen ur parkeak hainbat haur eta gaztetxo erakarri zituen. TXOMIN MADINA lo berrietara zabaldu da lauko- Otsailaren 5ean Zarauzko herri-
te arrasatearra. ko tabernan izango dira eta otsai-
Hala, metalaz gain, hardco- laren 25ean Markinako gaztetxe-
AISIALDIA > TXIKILANDIA 2010eko Txikilandiaren gainean. rea, rocka, rapa, stonerra, pop- an. Azkenik, kontzertu birari
Gabilondok dioenez, zapatuan rocka eta, zenbait pasartetan, amaiera emateko Andoaingo

1.100 sarrera salduta, "lasaiegi" ibili arren, domeka eta
astelehenean ume eta gaztetxo
"askotxo" joan zen Musakolako
sanba doinuak entzun daitezke.
Musikari dagokionez taldea hel-
gaztetxea aukeratu dute; martxo-
aren 6an joko dute bertan.

'balorazio positiboa' kiroldegira.
Zenbat gaztetxo joan den jaki-
teko saldu diren sarrera kopurua
da antolatzaileen neurgailua. MUSIKA > SOZIEDAD ALKOHOLIKA
Zapatuan "lasaiegi" ibili bazen ere, hilaren 3an Bada, guztira 1.100 sarrera saldu

eta 4an ume eta gaztetxo "askotxo" egon zen
dira. Gabilondoren esanetan, "ez
dago batere gaizki". Disko berriak eta hasierako
JOKIN BEREZIARTUA > ARRASATE
Krisiak Txikilandia ere astindu
inguruko herrietan ere –Berga-
ran, esaterako– jolasparkea ego-
HANKAPALUAK ETA UR PARKEA
Zazpi gune jarri dituzte eta gune-
garaiak bat, 3 aretoan gaur
du. Aurten, lautik hiru egunera teak Txikilandia baldintzatu rik arrakastatsuena azken egu- J.B. > ARRASATE rra eta abiadura ez dira falta-
pasa da Gabonetako jolasparkea; badu ere, Txatxilipurdiko Irune nean zabaldu zen ur parkea izan Goi mailako kontzertuarekin ko. 23:00etan hasiko da eta sarre-
hau da, urtarrilaren 5ean ez Gabilondok adierazi du "oso balo- da. Bestalde, hankapaluek "seku- gozatzeko aukera izango da ra 15 euro ordaindu beharko da.
zituen ateak zabaldu. Krisiak eta razio positiboa" egiten dutela lako arrakasta" izan dute. gaur 3 aretoan. Izan ere, Gas-
teizko Soziedad Alkoholikaren GITARRA-JOLEA, ARRASATEKOA
thrash, hardcore, metal eta pun- Gainera, 2009ko urria ezkero
ka izango dugu gaur Arrasaten. Soziedad Alkoholikako gita-
Session#2 izeneko disko berria- rra-joleetako bat Arrasatekoa
KIROLA > SASKIBALOIA rekin datoz eta kantu berriak da: hamaika taldetan jo duen
euren betiko ereserkiekin kon- eta Tako taldeko gitarra-jole

Iker Barbero, Euskadiko binatuko dituzte gaurko ema-
naldian. Beraz, talde gasteizta-
ohi Iñigo, hain zuzen ere.
Horrenbestez, etxean joko du
rraren bereizgarri diren inda- gaur Iñigok.
Kutxa txapelketako onena
Euskadiko kadeteek irabazi zuten gazte
mailako torneoa, finalean MU mendean hartuta > IKASTAROAK
Eskulanak egin eta
J.B. > ARRASATE ETXEKOAK, FINALERA estresa nola gainditu
Gabonetako Euskadiko Kutxa MU ondo ibili zen txapelketan,
saskibaloi txapelketa indarra eta finalerako txartela lortu
ikasi, Ekinen eskutik
hartzen ari da. Aurten bigarren zuen finalerdietan Guadalaja- Ekin elkarteak ikastaro bi ·
Elikadura Naturopatia
edizioa bete du txapelketak eta rako Rayet mendean hartuta. antolatu ditu: lehena, estre- Erreflexologia
torneoko maila handiaz gain, Finalean, Euskadiko selekzio- sa gainditzen irakatsiko due- Buruko masaje indiarra
hiru egunean zehar zale ugari aren aurrean, bigarren laurde- na, astelehenean amaituko
joan ziren Iturripeko kiroldegi- nean joan zitzaien lehen postua. da; eta eskulan ikastaroa urta- Aurretiazko zita:
ra. Sei taldek hartu zuten parte Hala ere, Iker Barbero arrasa- rrilaren 12tik martxoaren
943 79 05 77
txapelketan, eta Espainiako tal- tearrak txapelketako torneoko 23ra izango da. Informazio
deak eta Euskadiko selekzioa onenaren saria jaso zuen; izu- gehiagorako, elkartera jo edo Iturriotz 33, behea 2
izan ziren Arrasaten. garri aritu zen Barbero. Iker Barbero arrasatearra, finalean. OINTXE 651 70 79 36 telefonora deitu. ARRASATE

Elektrizitatea

IBABE GARAJEA * Elektragaiak * Proiektuak
* Instalazioak * Argiztapena
MEKANIKA, TXAPA ETA PINTURA * Automatismoak * Bobinaketak

Gesalibar auzoa z/g.
Musakola auzoa 26. Kataide Industrialdea 5. pabilioia. 214 posta-kutxa • ARRASATE
Tel.: 943 79 99 61 • ARRASATE Tel.: 943 79 78 15 / 943 77 10 42 Faxa: 943 77 14 76
BERGARA
GOIENKARIA
12 2010eko urtarrilaren 8a

ONDAREA > DOHAINTZA
oharrak

Nikolas Muxika Errastiren 20 UDALTZAINGOA
> Zirkulazioaren noranzkoa
aldatu egin dute asteon

margolan jaso ditu Udalak San Martin Agirre plaza-
tik Burdiñate aldera zihoan
zirkulazioaren noranzkoa
aldatu egin du Udaltzaingo-
ak. Hori horrela, aurreran-
Bergarako artistaren tzean Burdiñatetik San Mar-
(1885-1948) 19 paisaiak tin plazara egin beharko da.
Aldaketa hori egin dute Bide-
eta auto-erretratu berri kalea dagoeneko zaba-
lik dagoelako, bi noranzko-
batek osatzen dute tan, zirkulazioarendako.
bilduma; garaiko
MUSIKA ESKOLA
kritikariek paisajista > 25. urtemugako liburua sal-
bikaintzat zuten gai jarri dute
Musika Eskolak 25. urte-
mugako ospakizunen
MONIKA BELASTEGI > BERGARA barruan 2009ko abenduan
Nikolas Muxika Errasti paisajis- kaleratu zuen liburua salgai
ta bergararraren 20 margolan jarri dute. Musika Eskolan
eskuratu ditu Udalak. Artistaren eta Lazkano eta Saloki den-
seme-alabek 1997an egin zioten Nikolas Muxikaren argazkia. GOIENKARIA Usurbilen idi dema izeneko Muxikaren margolana. GOIENKARIA detan dago salgai, 10 eurotan.
dohaintza Udalari, baina hil arte-
ko usufruktu eskubidea eurenda- UDALA
ko gorde zuten. Hala ere, margo- da: "Artista oso interesgarria kalean. Alejandrino Irureta mai- Euskal Herrian egindako lane- > Film laburren lehiaketako
lariaren alaba bakarra bizi da, bada ere, ezer gutxi ezagutzen suarekin hasi zen pinturan, bai- kin arrakasta handia izan zuen He- DVDak eskuragarri
gaur egun, eta eskubide hori Uda- dugu haren gainean". Horiek egin na, diru arazoak zirela-eta, deko- go Amerikan eta ia bere koadro Kultura Sailetik jakinara-
lari eman dio. Lanok dagoeneko aurretik aurrekontua egin behar razio lanetan hasi behar izan zuen. guztiak hango bilduma partikula- zi dute film laburren lehia-
udal biltegi batean daude gorde- dela ere zehaztu du, eta gero iku- 1922an itxi egin zuen dekorazio- rretan daude. Garaiko ikerle-kri- ketara aurkeztutako lanen
ta: 19 paisaia eta autoerretratua. si "Udalak halako gastu bati aurre ko tailerra, eta buru-belarri pin- tikari garrantzitsu batek, Juan DVDak Udal Liburutegian
Xabier Aranburu udal muse- egiteko dirudik daukan". turan murgildu. Zarautzera joan de la Encinak, esan zuen Muxikaz: daudela eskuragarri. Hori
ologoak azaldu duenez, berrizta- zen bizi izatera eta estudioa ireki "Vasco decidido y valiente, junto horrela, interesa duen edo-
tze beharra dute lanek. Horrekin PAISAJISTA BIKAINA zuen han. Eta 1924an Madrilgo a paisajes insignifinantes, presen- nork hartu ahal izango ditu
batera, egilearen gaineko gutxie- 1985eko abenduaren 6an jaio zen museoetara joan zen ikastera, ta otros finos y delicados, discre- eta etxera eroan filmok, ikus-
neko txosten bat ere egin behar Nikolas Muxika Nikol, San Pedro Aldundiko beka bati esker. tos y bien construidos...". teko.

gabonetako zozketak

LOKATZA ZIKLISMO ESKOLA
> Hiru sari banatu dituzte
Ziklismo taldeko sarien ira-
bazleak izan dira: Iñigo Unamu-
no (1.200 euro eta MTB bizikle-
ta); Juan Manuel Ruiz (600 euro
eta bi lagunendako afaria Zume-
lagan) eta Pili eta Carmen Sam-
pietro (400 euro).

EZKER ABERTZALEA
> Ohiko mariskada zozkatu zuten
Abenduaren 24an egin zuten
egun horretan tradizio bihurtu Ezker abertzalearen marisko-otarraren zozketa ohitura bilakatu da. GOIENKARIA
den zozketa eta otarrea eroan
zuen 351 zenbakiak.
SAN JOXEPE ELKARTEA Eugenia Zubizarreta, Rosario
PERTXA ELKARTEA > Gabonetako 15 loteak banatuta Jimenez, Jesus Martin Jimenez,
> Saskiak badu irabazlea Zozketaren irabazleak dira: Angela Urtzelai, Vicenta Irazabal,
Gabonetako saskia egokitu Perfecto Bretaña, Juan Jose Maria Lamariano, Maria Urbie-
zaio 716 zenbakiari eta dagoene- Arrieta, Serapia Arantzabal, ta, Maria Estibaliz, Teresa Gabi-
ko agertu da irabazlea. Agustin Matilla, Miguel Moñux, londo eta Jose Maria Lete. Lokatzako zozketaren irabazleak pozik, txartel irabazlea eskuan dutela. GOIENKARIA

PINTXOAK eta
OGITARTEKOAK
SEKULAKO MARTXA!!

EUXEBIO II
Irala z/g
Bergara
943 76 07 92
Matxiategi 1. 943 76 72 73. Mizpildi 8. 943 76 12 32. BERGARA
GOIENKARIA
2010eko urtarrilaren 8a
BERGARA 13

KULTURA > IKUSKIZUNAK
> ESKUBALOIA
Domekan jokatuko
Joseba Irazokik du Bergarak
Ereintzaren aurka
'Euria ari du' diskoa Etzi, domeka, 12:15ean jokatu-
ko du senior mailako mutilen

aurkeztuko du
taldeak etxean Ereintzaren
aurka. Ereintza sailkapene-
ko bosgarren tokian dago 11
punturekin; Bergara puntu
Diskoaren aurkezpena domekan izango da bakarrera dago. Bestalde, elu-
rragatik atzeratutako lehia
Zabalotegin, 19:00etan, eta sarrera bost euro da astelehenean jokatu zuten; 35-
23 nagusitu ziren bergararrak.
ARANTZAZU EZKIBEL > BERGARA neko urteetan bakarkako ibilbi-
Aste bukaeran kulturaz gozatze- deari ekin dio. Hala, bihar Zaba-
ko aukera paregabea egongo da; lotegira bera bakarrik etorriko
izan ere, musika, antzerkia eta da. Gitarraren eta armonikaren > SASKIBALOIA
erakusketak izango ditugu gure- laguntza besterik ez du izango. Ordiziarren kantxara
an. Domekan, esaterako, musika egingo dute bisita
emanaldia eta diskoaren aurkez- BIHAR, ANTZERKIA
pena egingo du Joseba Irazokik Musikaz gain, antzerkia ere izan-
bergararrek
Zabalotegi aretoan. go dugu aste bukaeran. Lakrikun Nagusien taldeak bihar joka-
Kontzertua 19:00etan hasiko antzerki taldeak Prest gaude lana tuko du ligako 13. jardunal-
da. Irazokik Euria ari du diskoa taularatuko du zapatuan Zabalo- dia; hain zuzen, Ordiziako
aurkeztuko du jendaurrean eta tegin, 20:00etan. Sarrera bost euro Biok taldearen aurka,
kontzerturako sarrera bost euro kostako da. 16:00etan. Ordiziakoa talde
kostako da. Antzezlanak greban dauden gogorra izango da sailkapene-
hiru emakumeren istorioa kon- Joseba Irazoki beratarra. GOIENKARIA. an azkena den talde mahone-
FOLK DOINUAK tatzen du. Lehenengo, denbora roarentzat; izan ere, bigarren
Euria ari du izeneko lanarekin luzez egon ziren greban, baina ez postuan daude ordiziarrak 20
Irazokik sekulako jauzia egin du zituzten helburuak bete. Hala, bigarren zatia da bihar taulara- Helduentzako antzerki ema- punturekin.
bere ibilbidean. Kritika onak jaso orain prest daudela erabaki dute tuko dutena. naldia da eta ordu eta laurden
ditu, eta, horien arabera, lan bigarren ahalegin bat hasteko. Gurutze Eizmendi, Alaitz inguru iraungo du.
berriko kantuek folkaren iturri- Borrokarako grinarik ez zaie fal- Olaizola eta Idoia Uranga dira
tik edaten dute. Callahan, Laboa ta, arrazoiak badituzte, adinean Prest gaude laneko hiru antzez- TAILA ERAKUSKETA > PILOTA
eta Cohen maisuak gogorarazten aurrera doaz, eta, gainera, ema- leak. Taula gainean ibiliko dire- Aroztegi aretoan Taila elkartea- Ander Mugurutza
ditu Irazokik azken laneko doi- kumeak izanik prest daude nez gainer, teknikari lanetan Igor ren eta Buztinzale Zeramika izan ezik, etxeko beste
nuekin. Musikari askorekin lan zurrunbilo horretatik irteteko. Aranbarri eta Kepa Urbieta ibi- elkartearen erakusketa dago pilotariak kanpoan
egin izan du Irazokik; baina, azke- Greban gaude antzezlanaren liko dira. ikusgai domekara arte.
Abenduaren 26an hasi zuten
lau t'erdiko pilota txapelketa.
Ander Mugurutza izan ezik,
Bergarako beste pilotariak
txapelketatik kanpo geratu
dira. Mugurutza zuzenean
sartuko da final-hamaseirene-
tara. Martxoaren 23an izan-
go da finala; guztira, 86 pilo-
Urkik irabazi du tari ibili dira lehian.

gazte mailako
Gabonetako PATXI
futbol txapelketa CASTRO
Eibarrera eroan dute Urki taldeko
mutilek Gabonetako futbol
txapelketa, finalean Athletici 1-0 Era guztietako aulkien
konponketa
irabazi ondoren. Txapelketa lau •
taldek jokatu zuten: Bergarak, Tapizatu lanak
Realak, Urkik eta Athleticek. •
Zumezko eta kanaberazko
Azken urteetan bezala, giroa artikuluen salmenta
ezin hobea izan zen Agorrosin •
Besaulki, mahai, saskiak e.a
futbol zelaian. Gainera, aukera
aprobetxatu zuten Pedro Jausoro 943 78 71 65
eta Onesimo Manzano omentzeko. BERGARA K.E.
639 01 69 69

ANTIA
HARATEGIA URDAITEGIA CAMACHODrogeria
GURIA
Taberna
Txahal, idi,
txerri, bildots, Usaindegia
untxi eta
baserriko oilaskoak. Gidabaimena euskaraz zein gazteleraz atera dezakezu
Informa zaitez Bidekurutzeta 24 Bidekurutzeta 5
Matxiategi 8. BERGARA BERGARA BERGARA
Fraiskozuri plaza 5 Tel.: 943 76 41 50 BERGARA 943 76 13 35
Tel.: 943 76 15 09 943 76 20 34
OÑATI
GOIENKARIA
14 2010eko urtarrilaren 8a

UDALA > DIRUA ziak daude arlo horretan. Horre- go dituzte: besteak beste, San
gatik guztiagatik, abstenitu egin- Lorentzo, Errekalde eta Roke

Aurtengo aurrekontua
go gara". Azkune auzoetako eraberritzeak;
Bestalde, ezker abertzaleko bidegorrien herri barruko sarea;
ordezkariek aurrekontuak "legi- Osasun Zentroaren irisgarrita-
timitate bakoak" zirela esan zuten, sun plana; eta Ibarrako urbani-
"zazpigarren urtez herriko biga- zazio lanak. Inbertsioetarako,

%14,39 txikiagoa da rren indar politikoak bozketan
parte hartzeko aukerarik izan ez
duelako". PPko eta PSOEko zine-
gotziak ez ziren bilkuran egon.
guztira, 2,4 milioi euro edukiko
dituzte.
Alkateak esan zuen ura, elek-
trizitatea, telefonoa, garbitasuna
eta halako gastu arruntak murriz-
Abenduan egindako osokoan onartu zuten EAJko eta H1!eko zinegotzien 2,4 MILIOI INBERTSIOETARAKO tu egingo dituztela, baina lehen
Sarrera eta gastu arruntetarako sektoreari dirulaguntzak bidera-
aldeko botoekin: guztira, 15,8 milioi euro izango ditu Udalak gastuetarako 12,9 milioi euro izango ditu Uda- tuko zaizkiola. Bestalde, aurre-
lak, iaz baino milioi erdi gutxia- kontua egiterakoan gizarte zerbi-
MIREIA BIKUÑA > OÑATI milioi gutxiago). EAJko eta H1!eko kontuen alde bozkatu genuen go. Alkateak esan zuen Foru Fon- tzuak mantentzea; enplegu plan
Krisiak eragin zuzena du 2010eko zinegotziek alde bozkatu zuten zuengan konfidantza genuelako, doaren eta hirigintzaren inguru- berriaren finantzazioa; eta zorpe-
udal aurrekontuetan. Abenduan eta Oñati Ezkerretikeko zinego- baina adostutako proiektuetako ko aprobetxamenduak eta tzea inbertsioetarako izatea har-
egindako osokoan, 15,8 milioiko tziak abstenitu egin ziren. Koali- batzuk ez dituzue bete. Gainera, esleipenen jaitsierak nabarme- tu dute kontuan. Horren harira,
aurrekontua onartu zuten, iaz- zioko kide Joxe Ruizek botoaren herritarren parte-hartzea bultza- nak izango direla. Dena den, zorpetzeko 2,2 milioi euroko kre-
koa baino %14,39 txikiagoa (2,6 arrazoiak eman zituen: "Iaz aurre- tzearen aldekoak gara, eta gabe- aurrez finantzatutako lanak egin- ditua eskatuko dute.

KIROLA > ESKAINTZA

Spinning eta pilates hasiera
ikastaroak urtarrilean
Interesatuek hilaren HELBURUAK
Bizikletan posizio egokia lor-
11 baino lehen eman tzea; oinarrizko teknika men-
deratzea; musika erritmo ezber-
behar dute izena dinen jarraipena egitea; eta ohi-
kiroldegian tura osasuntsuekin trebatzea
dira ikastaroaren helburu
M.B. > OÑATI nagusiak. Hasiera ikastaroa
Zubikoa kiroldegian spinninge- egiten dutenek kiroldegian
ko hasiera ikastaroa emango martxan dauden taldeetan ize-
dute urtarrileko martitzenetan na emateko aukera izango dute.
eta eguenetan, doan; hain zuzen
ere, 12an, 19an eta 26an, PILATESA
19:45ean; eta 26an eta 28an, Bestalde, pilatesaren oinarriak Motozerrarekin moztu zuten Zuazola Institutuaren aurrean dauden urkietako bat. GOIENKARIA
09:15ean. Interesatuek kirolde- erakusteko ikastaroa egingo
gian eman beharko dute izena dute hilaren 19an, 21ean, 26an
hilaren 11 baino lehen. Ikasta- eta 28an 09:15ean eta 17:15etan; INGURUMENA > KALTEAK
roa spinninga ezagutzen ez eta 13an, 20an, eta 27an
dutenendako da. 20:15ean.
Udal arduradunek diote Institutu ondoko
urkiaren kontrako erasoa "lotsagarria" dela
oharrak
Urtarrilaren 3an, 04:00 aldera, ezezagun zaratak entzun eta ohetik altxa-
tu ziren. "Etxetik garrasi egin
HITZALDIA KIROLA batzuek motozerrarekin moztu zuten zuhaitza genien, baina ez ziguten kasurik
> Iñaki Uriarte arkitektoaren > Eski irteeretarako izenema- egin. Zuhaitza balantzaka egon
berbaldia kultura etxean tea, astelehenetan M.B. > OÑATI nean landatu zituzten urkiak. 30 zen, eta bost minutuan lurrera
Iñaki Uriartek hitzaldia Aloña Mendiko eski saileko- Hilaren 3an, Zuazola Institutua- urtetik gorako zuhaitzak dira. bota zuten. Ez dugu ulertzen.
egingo du kultura etxean hila- ak astelehenero egongo dira ren aurrean dagoen urkietako Errespetua bakarrik eskatzen Nork eduki dezake motozerra
ren 13an, 19:30ean. Hain zuzen Aloña Mendi tabernan 18:30etik bat moztu zuten ezezagun dugu", esan digu Lourdes Idoia- bat autoan ordu horietan? ", esan
ere, La industria, fabrica del 20:00etara. Aste bukaerako irte- batzuek. Udal arduradunek ga alkateak. digu lekuko batek.
paisaje: multiples miradas al erak egingo dituzte urtarrilaren zuhaitzaren kontrako erasoa Lorelan enpresako langileek
paisaje industrial como patri- 29tik 31ra eta otsailaren 26tik "lotsagarria eta naturaren eta MOTOZERRAREKIN urkia zegoen tokia garbitu, eta
monio visual delako berbaldia 28ra. Cerviniara joango dira ingurumenaren kontrakoa" dela Inguruko bizilagun batzuen esa- enborra eta adarrak kendu egin
egingo du. apirilaren 2tik 10era. esan dute. "Institutua egin zute- netan, 04:00 aldera motozerra dituzte asteon.

40 urte
2010eko
www.zelaia.net
elkarrekin
1970-2010 EROSKETA DOAN!
2010ean GURE DENDETAN EGINDAKO EROSKETAK DOAN IZAN DAITEZKE ZURETZAT!
Erosketa egiterakoan emango dizugun txartelaren zenbakiak Loteria Nazionalaren azkeneko hiru zenbakiekin bat egiten badu, egindako
erosketaren zenbateko osoa bueltatuko dizugu.

Anima zaitez eta ospatu urteurrena gurekin!
GOIENKARIA

ARETXABALETA
2010eko urtarrilaren 8a
15

HIRIGINTZA > PARTE-HARTZEA

Copreciko eraikina dela-
eta, herritarren iritzia
jasoko dute bi saiotan
Aparkalekuaren osoko bilkuran. Aurretik, bai- egiteko arrazoia da txiki geratu Gasteizko Jon Basabek jaso zuen UDAk zozketatutako Gabonetako otarrea. M.A.
na, herritarren parte-hartze pro- dela Copreci. Hala, orain dagoe-
jarduera aldaketaren zesua zabaltzera derrigortuta naren osagarri izango da eraikin
dago, Lurzoruaren Legeak hala berria eta Udalarekin hitzartu du
gaineko iritzia jakin dioelako. ahal den eraginik txikiena izan-
beharra du Udalak, Hori horrela, bi saio egingo go duela herritarrengan.
ditu herritarrekin eta elkartee- Datorren astean egingo dituz-
legeak hala aginduta tako kideekin datorren astean: ten bi parte-hartze saioetan herri-
martitzenean, hilak 12, Arkupe tarren iritzia jasoko du Udalak.
MIRARI ALTUBE > ARETXABALETA kultura etxean; eta eguenean, Batetik, Hirigintzako Plan Oro-
20 c alderdiaren, hau da, Copre- hilak 14, udaletxeko ganbaran korra egiten jardun duen batzor-
ciko aparkalekuaren Hiri Anto- (18:30-20:30). deko kideak izango dira eta, bes-
laketa Arauen elementuen alda- tetik, interesa duten herritar guz-
keta puntuala onartuko du Uda- LANTEGIA TXIKI GERATUTA tiak: "Badakigu inguru horretako
lak hil honetan. Copreci lantegiko Hiri Antolaketari dagokion alda- bizilagunek zeresanen bat edo
arduradunen asmoa da aparka- keta puntual horri azaroaren kezkaren bat izan dezaketela",
lekua dagoen tokian eraikin berri 30eko osoko bilkuran eman zion jakinarazi du alkateak.
bat egitea eta jarduera aldaketa hasierako onarpena udalbatzak. Parte-hartze prozesu horre-
hori da Udalak onartuko duena Lantegi alboan dagoen aparkale- tan jasotako iritziak, baina, ez UDAko txapeldunordeak (2001ean jaioak), garaikurrak aurrean dituztela. M.A.
urtarrilaren 25ean egingo duen kua kendu eta eraikin berri bat dira izango erabakitzaileak.

KIROLAK > FUTBOL ESKOLA

ERRETIRATUAK > EKINTZAK 200 gaztetxotik gora Bixente
Markeliñe Mendieta irabazle kantu txapelketan Etxeandia txapelketan
Etxekoek ez zuten zorterik izan eta Aloña,
Bestalde, urteko kuota Mondra eta Bergara nagusitu ziren
kobratuko die
bazkideei Basotxok; M.A. > ARETXABALETA eta bai jokalari eta gurasoak, bai
Abenduaren 23a eta urtarrilaren antolatzaileak oso pozik azaldu
eskuan ordaintzeko 4a bitartean jokatu dute Deba- ziren txapelketarekin.
goieneko futbol eskoletako nes- 22 urtean Peña Zubi izena
gaur edo astelehenean ka-mutikoek Bixente Etxean- izan duen txapelketak Bixente
jo behar da egoitzara dia txapelketa. 1999, 2000 eta Etxeandia izena hartu du aur-
2001ean jaiotako Oñati, Berga- ten. Hala, jokalari (UDA, Alaves,
M.A. > ARETXABALETA ra, Arrasate eta Aretxabaletako Huelvako Recreativo…), entre-
Abenduan banatu zituzten Baso- 200 gaztetxo baino gehiagok jar- natzaile (Mondra, Alaves…) eta
txok antolatutako kantu zaha- dun dute norgehiagokan. urte askoan Aretxabaleta Kirol
rren txapelketako sariak. Bede- Etxekoek final bakarra joka- Elkarteko presidente izandako-
ratzi lagunek hartu zuten parte tu zuten (2001ekoak), eta Aloña- ari omenalditxoa egin gura izan
eta 45 kantu grabatu zituzten ren aurka galdu. Mondra nagu- diote. Hark banatu zizkien
antolatzaileek. Irabazleak hiru situ zen 2000n jaiotakoen arte- sariak gaztetxoei.
emakume izan ziren: Markeliñe an eta Bergara 1999koen artean.
Mendieta, Al olivo abestiarekin; Maria Gallastegi, Markeliñe Mendieta eta Emilia Murillo irabazleak. M.A. Taldeek ez ezik, jokalari onenek LOTERIA KOBRATU, LA CAIXAN
Maria Gallastegi, San Juan kan- ere jaso zuten saria: Josu Aiz- Aretxabaleta Kirol Elkarteak
tuarekin; eta Emilia Murillo, Bue- purua aretxabaletarrak (2001), jakinarazi gura du UDAk saldu-
nos dias, padre cura abestirekin. txeen bitartez –8 euro–. Eskuan Eta hilaren 27an Bilbora egin- Julen Muxika arrasatearrak tako Gabonetako Loterian joka-
Bestalde, Basotxok gogorara- ordaintzen dutenak gaur edo aste- go duten irteerara joateko txar- (2000) eta Xabi Aspiazu berga- tutakoa berreskura daitekeela.
zi gura du hil honen 20an 2010eko lehenean, hilak 11, pasa daiteze- telak ere gaur eta astelehenean rarrak (1999). Eguraldia lagun, Horretarako, La Caixa banketxe-
kuota kobratuko duela banke- la egoitzatik (11:00-12:00). izango dituzte salgai Basotxon. giro ezin hobea izan zen Ibarran, ra jo dezatela loteria dutenek.

Lagunak nagusi
emakumezkoen
txapelketan
Abenduaren 27an jokatu zuten
Arizmendik antolatutako emakumez-
koen Gabonetako futbol txapelketa.
Reala, Eibar, Lagunak eta Debagoie-
neko Selekzioak jardun zuten
norgehiagokan Ibarra futbol zelaian.
Finalean Selekzioa eta Lagunak izan
ziren aurrez aurre eta iruindarrak
nagusitu zitzaizkien etxekoei (0-1). ARIZMENDI
ESKORIATZA
GOIENKARIA
16 2010eko urtarrilaren 8a

KULTURA > KONTZERTUA INGURUMENA

Udalak
Piararen hip- hondakinen
hop doinuek egutegia
kaleratu du
hartuko dute Urtarrilean hirutan
egongo da Puntu

gaur Inkernu Berdea Gorosarrin:
gaur, 15ean eta 29an
M.B. > ESKORIATZA
Aitzorrotz kultura elkartea musika emanaldi Udalak hiri hondakinen bil-
ketaren gaineko aurtengo
potoloak gertatzen ari da datozen asteotarako egutegia ezagutarazi du.
Orain arte bezala, traste zaha-
rrak atera nahi dituenak
Kontzertuez gain, bestelako ekimenak ere aurretik abisatu beharko du
antolatuko ditu taldeak; tartean, mendi irteerak 943 71 19 38 telefono zenba-
kian. Horrekin batera, Uda-
letik gogorarazi dute eguene-
MIRIAN BITERI > ESKORIATZA Horietaz gain, baina, kalean tan jasoko dituztela, eta herri-
Aitzorrotz kultura elkarteak dituzten beste hiru lanetako abes- tarrek 20:00etatik 22:00etara
dagoeneko gertu ditu datozen tiak ere joko dituzte. Dagoeneko atera beharko dituztela eta
asteotan Inkernu tabernan egin- hamar urte pasa dira Zuhaitz ezin izango direla edukion-
go dituen ekimenak. Gaur, egu- lehorra ereiten argitaratu zutene- tzietan utzi. Gaineratu dute
bakoitza, hasiko dira horiek. Pia- tik. Gero, Jarraitzen digun itza- industrialdeetan ez dela zer-
ra talde gasteiztarrak kontzertua la (2002) eta Biluztu (2005) etorri bitzu hori eskainiko.
eskainiko du, 23:00etan. Rap eta ziren.
hip-hop estiloak uztartuko dituz- Urtarrileko ekimenak ez dira PUNTU BERDEA, HIRUTAN
te Ariznabarra auzoko mutilek hor amaituko; izan ere, hilaren Bestalde, Puntu Berde Mugi-
gaur egingo duten musika ema- 24an, domeka, Euskal Herriko II. korra Gorosarri plazan izan-
naldian. Jabi, Moyo, Bravo eta mus txapelketa egingo dute Inker- go da hilero bizpahiru egu-
Ander musikariek kantu inte- nu tabernan. bakoitzetan, 09:00etatik
resgarriak eskainiko dizkiete 13:00etara. Urtarrilean, esa-
Inkernura joaten direnei. SORKUN ETA UEK, OTSAILEAN terako, gaur, 15ean eta 29an
Aitzorrotzetik esan digute- Hori, hasi berri dugun hilabete- egongo da. Etxeko honako
nez, gaur ohitura berria jarriko ari dagokionez. Baina otsailera- hondakinak utz daitezke, bes-
dute han martxan: hemendik ko gertatzen dabiltzan kontzertu teak beste, han: sukaldeko
aurrera, kontzertu bukaeretan, bereziak ere aurreratu dizkigu- olio erabilia, fluoreszente-
ikusleen artean txapela pasatze- te. Otsailaren 5ean, esaterako, ak, bonbillak, herbizidak,
ko ohitura egongo da. Sorkun igoko da Inkernuko ager- erradiografiak, pilak, termo-
tokira; eta hurrengo egunean, metroak, motor olioa, aero-
'SEDUKZIOAZ' LANAREN KANTUAK otsailak 6, UEK taldeak bere lana solak eta pinturak.
Bestalde, urtarrilaren 22an, Arra- aurkeztuko du. Zabor poltsak, azkenik,
sateko Anger taldeak azken lana Musika emanaldiez gain, bes- martitzenetan, eguenetan eta
aurkeztuko du ordu berean; joan telako ekimenak ere antolatuko domeketan jasoko dituzte.
den urteko abenduaren 2an kale- dituzte. Martxoan, esaterako, Hondakin horiek ere 20:00eta-
ratutako Sedukzioaz izeneko dis- sagardotegira joateko asmoa dute. tik 22:00etara atera behar
koa, hain justu ere. Horretan jaso- Horretaz gain, jakinarazi digute dira. Udaletik gogorarazi dute
tzen diren hamar kantu entzun urtean zehar hainbat mendi ibi- egutegi hori ez dela landa
ahal izango dira Inkernun. laldi prestatuko dituztela. Piara taldeko abeslaria. GOIENKARIA auzoetan aplikagarria.

ABIADURA HANDIKO TRENA > MOZIOA rien jarduera normala dena inte- > ERRETIRATUAK
res politiko jakin batzuen arabe- Imsersoko termalismo
Udalak "babes osoa" helarazi dio Aramaioko ra judizializatzea; eta herriari
hitza emateagatik gaitasungabe-
programa zabalik
hilaren 15era arte
alkateari, otsailean izango duen epaiketagatik tze zigorra eskatzea udalen auto-
nomiaren aurkako eraso larri Imsersoren bitartez Espainia-
gisa hartzen du". ko administrazioak erretira-
Asier Agirreren kontra eskatutako bederatzi urteko gaitasungabetze zigor tuendako antolatzen duen ter-
GALDEKETA, BEHARREZKOA malismo programan izena
eskaera erretira dezala eskatu dio Arabako Auzitegi Probintzialeko fiskalari Horrekin batera, aldarrikatzen eman daiteke. Otsailetik abuz-
du herriaren iritzia jakin nahi tura arte joateko asmoa dute-
M.B. > ESKORIATZA Eskaera horiek azaroaren 26an azpiegitura horren gaineko iri- izatea "ezin dela" delitu izan: nek urtarrilaren 15era arte
Abenduaren 28an egindako urte- Aramaioko udalbatzak onartuta- tzia galdetzeko eskatu zioten Uda- "Are gehiago, herriari hitza ema- tramitatu ahal izango dute
ko azken osoko bilkuran, Udalak ko mozioaren ondotik datoz. Bes- lari. Udalak aho batez onartu tea herritarren ordezkari gare- eskaera, Udaleko Gizarte Zer-
"babes osoa" helarazi zion Ara- teak beste, mozio hori Araba, Biz- zuen herri kontsulta egitea, bai- non betebehar eta demokrazian bitzuetan. Egun horretatik
maioko alkate Asier Agirreri, kaia, Gipuzkoa eta Nafarroako na Arabako Auzitegi Probintzia- sakontzeko ariketa bezala uler- maiatzaren 17ra bitartean ize-
Abiadura Handiko Trenaren gai- udaletara helaraztea adostu zuen lak debekatu egin zuen. Herrita- tzen dugu". Horren harira,"oso na ematen dutenak itxaron
neko herri-galdeketa egiteagatik orduan Aramaioko Udalak, hura rrek antolatuta, 2007ko irailaren beharrezkotzat" jotzen du Abia- zerrendan sartuko dira.
otsailaren 10ean egingo dioten eztabaidatu eta onar zezaten. 28a eta 30a bitartean galdeketa dura Handiko Trena bezalako Irailetik abendura joateko,
epaiketa dela-eta. Horren harira, Esan bezala, Aramaioko alka- egin zuten udalerrian eta estatu- azpiegitura handien kasuan, eta berriz, maiatzaren 17a baino
fiskaltzari bederatzi urteko gai- teak bederatzi urteko gaitasun- ko abokatuak debekua eskatu baita udalerrien etorkizunean lehen aurkeztu beharko dute
tasungabetze zigor eskaera erre- gabetze zigor eskaerari aurre zuen berriro. eragin handia izan dezaketen eskaera. Interesatuek
tira dezala eskatu zion; eta, bide egin behar dio. 2006ko azaroan, Onartutako mozioaren arabe- bestelako egitasmoen aurrean www.eskoriatza.net webgune-
beretik, epaileari prozedura ber- udalerriko 685 herritar eta hain- ra, "Eskoriatzako Udalak kezka ere, toki erakundeen eta herri- an dituzte inprimakiak eta
tan utz dezala exijitu zion. bat auzo alkate zein elkartek handiaz hartzen du udal ordezka- tarren iritzia kontuan hartzea. bestelako informazioa eskura.
GOIENKARIA

ANTZUOLA
2010eko urtarrilaren 8a
17

FUTBOLA ZERBITZUAK > KIROLA bere ustez

Atzeratu
egin dute Gimnasioak ordutegi
Barkeroren
omenaldia aukera zabala izango du Antonio Deogracias

Bihar egitekoa zen Aurrerantzean,
ekitaldia otsailaren spinning eta pilates
Hegaldia
13ra atzeratu dute ordu gehiago emango altxatzeko
azkenean dituzte eta gimnasioa goizegi

B
ere ordu gehiagoz anuen lagun bat guztion
A.E. > ANTZUOLA laguna zena. Hark baze-
Osasunako eta Antzuolako egongo da zabalik kien bakoitzarekin zeri
beteranoen arteko lehia ber- buruz berba egin behar zuen.
tan behera geratu da, orain- ARANTZAZU EZKIBEL > ANTZUOLA Askotan bihurgunean egoten
goz. Azken orduko arazoak Azaroan ireki zuten Eguzki auzo- zen, egurra mozten. Trekutze-
egon dira eta erabaki dute ko gimnasioa eta ordutik hona ra joan nahi genuenok haren
otsailaren 13ra atzeratzea martxa onean ibili da lanean. Hala, aurretik pasa behar izaten
Xabier Barkeroren omenezko urte berriari begira eskaintza han- genuen.
partidua. "Azken orduan abi- ditzea erabaki dute, baita gimna- Hurbiltzen zitzaion pertso-
satu digute jokalari barik dau- sioko ordutegia zabaltzea ere. Angel Zeziaga irakaslea spinning saioa ematen. A.E. na bere gustukoa izanez gero,
dela eta ezin izango direla eto- Egingo dituzten berrikuntzen berehala uzten zuen aizkora
rri", esan du Andoni Azkargor- artean dago aurrerantzean spi- egurrean, harresiaren gaine-
tak, Kirol zinegotziak. nning ordu gehiago emango dituz- arte bezala jarraituko dutela adie- eta espero dugu ordutegi berria- an esertzen zen eta solasaldi
tela; hain zuzen, martitzenetan razi du Xabier Azkarate gimna- rekin jende gehiago animatzea", alaia hasten zuen. Elizgizona
AURKARIA, ERABAKITZEKE eta egunenetan 18:30eko saioa sioko koordinatzaileak. azaldu du Azkaratek.
Beste aukera batzuk aztertu gehitu dute. Pilates eskolei dago- Aerobik, total fitness, sasoian Hau da gimnasioak izango
dituzten arren, erabaki dute kienez, martitzenetako eta egue- egoteko gimnasia, 3. adin, batu- duen ordutegi berria: astelehene- "Elizgizona izan
partidua atzeratzea. Orain, netako 18:30eko saioa kendu egin ka gazte eta karateak orain arte- tan 09:15etik 14:30era eta 17:30etik arren, munduko
aurkaria zehaztu behar dute. dute eta 17:30eko eta 19:30eko ko ordutegia izango dute. 21:30era; martitzenetan eta egue-
Aurtengoa Barkeroren saio berriak jarri dituzte. netan 09:15etik 12:15era eta
arazoez
omenezko 10. torneoa izango BAZKIDE EGITEKO AUKERA 15:00etatik 21:30era; eguaztenetan informatuta egotea
da. Athleticeko eta Realeko GAINONTZEKOAK, BERDIN Gimnasioa zabaldu zutenean 200 09:15etik 14:30era eta 16:30etik gustatzen zitzaion"
beteranoen aurka jokatu izan Aipatutako orduak dira gehitu bazkidera iristea zen asmoa: 21:30era; eta egubakoitzetan
du Antzuolak. direnak; gainontzekoek orain "Gaur egun 130 bazkide ditugu, 09:15etik 19:30era.
izan arren, munduko arazoez
informatuta egotea ere gusta-
tzen zitzaion. Gai horiei buruz-
ko solaskide onena izan behar
> PILOTA argazki zaharra
nuen nik. Bazekien gaua gus-
Mikelek irabazi du tuko nuela, eta horregatik
frontoi txikiko II. informazio iturri ezin hobea
txapelketa Barandiaran, nintzen. Ezagutzen nuen, eta
baita hark ni ere. Azkeneko
Mikel 22-13 gailendu zitzaion
Agirreri abenduaren 30ean
antzuolarrekin gau-ihesaldia kontatzen has-
ten nintzen, baina loratu egi-
jokatutako frontoi txikiko II. ten nuen, ikusgarriagoa izate-
pilota txapelketan. Aurten 14 Gervasio Legorburu, Migel ko. Hura, ordea, ez zen inozen-
pilotari ibili dira nor baino Uranga, Julian Iparragirre tea eta gehiegikeriak esaten
nor gehiago, eta giroa ezin eta Jesus Agirre antzuola- nituenean "nahikoa da", esa-
hobea izan da. rrak Jose Migel Barandia- ten zidan, "hori asmatu egin
Irailean hasi zuten txa- ranekin daude, Ataungo duzu". Gizon bikaina zen. Ezer
pelketa; lehenengo, ligaxka Sara etxean hartutako esan barik joan da. Maite
moduan jokatu zuten, eta irudian. 1987ko abenduaren genuen guztiok lekuz kanpo
gero, talde bakoitzeko lau one- 31n egon ziren antzuolarrak geratu gara. Uste dut haren
nek final-laurdenak jokatu Aita Barandiaranekin; hain garaia ez dela iritsi; horrega-
zituzten. Antolatzaileak gus- zuzen, Barandianek 98 urte tik, dagoen lekuan dagoela
tura geratu dira txapelketan bete zituen egunean. begira egongo da. Maite zintu-
zehar egon den giroarekin; gunok handik pasatzen garen
ikusle gutxi ibili den arren, Argazkia: Jesus Agirre. guztietan bihurgunera begi-
pilotarien arteko giroa bikai- Testua: GOIENKARIA. Urtea: 1987. ratuko dugu eta egurra moz-
na izan dela aitortu dute. ten ikusiko zaitugu.

Arin Jatetxea
ANTZUOLA Karta • Plater konbinatuak
Ogitartekoak • Pintxoak

LARREA Apainketak eta
isolamenduak

Apainketarako eta
industriarako pinturak
ETXEKO BEREZITASUNAK:
Pladurrezko dibisioak Buztana eta txuleta Zoruen kutxilatu
• (zaharrarena). eta
TABERNA Paper margotuak
bernizatzea
• Enkarguak ere hartzen ditugu.
Moketak eta tapizatuak
Astelehenetan eta martitzenetan itxita
Kalegoi 21 ANTZUOLA Kalegoi 21 Kalegoi 21
676 997 400 Tel.: eta faxa 943 76 64 07 Tel.: eta faxa 943 76 64 07
Poltsikokoa 616 277 999 Kalebarren 7 • 943 78 62 45 Poltsikokoa 616 277 999
Kalebarren 17 Biltegia: 943 78 70 40
ANTZUOLA / BERGARA ANTZUOLA ANTZUOLA / BERGARA
ANTZUOLA
ELGETA
GOIENKARIA
18 2010eko urtarrilaren 8a

GABONAK > BALORAZIOA IKASTAROAK

Urtarrilean
Aspaldiko herrian hiru
partez, Errege ikastaro
aukeran
kabalgata izan Nagusien zaintza,
web orrien diseinua

dugu aurten eta antzerkia izango
dituzte ardatz
L.Z. > ELGETA
Urtetan etorri barik egon ostean, Meltxor, Gaspar Udalak hiru proposamen ipi-
ni ditu mahai gainean, lehe-
eta Baltasar bisitan izan genituen martitzenean nengo biak nagusiendako eta
hirugarrena 3. mailatik gora-
ko umeendako.
Laguntzailez inguratuta eta zaldi gainean sartu Nahiko lagunek izena
Errege Magoak eta haien laguntzaileak, martitzenean, Elgetan. emanez gero, lehenengoa has-
ziren herrian San Roke kalean behera L.Z.
ten web orrien diseinuaren
gaineko ikastaroa izango da.
LARRAITZ ZEBERIO > ELGETA zahar egunean jokatu ziren fina- Urtarrilaren 11tik 22ra eskai-
Etorriko zirela iragarri zuten eta lak eta publiko ugari batu zen niko dute, egunero bi orduz;
ez zuten hutsik egin. Gasparrek, Udal Pilotalekuko harmailetan. Pilotako finalek bete egin zuten frontoia 18:00-20:00. Laster jakinara-
Meltxorrek eta Baltasarrek gozo- Umeek, aurten ere, Gaboneta- ziko dute aurrera atera den
kiak banatu zituzten herriko pla- ko haur parkea izan dute jolase- Gazteetan Txomin de Vegak eta David Peñalverrek jantzi dute aurten edo ez.
zan, eta Elgetako umeen gutunak rako: lehenengo saioan puzga- txapela; 40 urtetik gorakoen mailan, berriz, Alex Arantzabalek eta Koldo
jaso zituzten udaletxeko arkupe- rriak eta jolas gidatuak; bigarre- Goenagak. Urtero legez, Urtezahar egunean jokatu ziren bi finalak, eta NAGUSIEN ZAINTZA
an. Eguraldi euritsuari aurre egi- nean, berriz, jokoak, frontoia bete egin zen okasiorako. Urtarrilaren 19an, berriz,
nez ume mordoxka batu zen Erre- txokolate-jana eta disko-festa. Azken bi urteotan indarra hartu du txapelketak, eta antolatzaileak nagusien zaintzan trebatzeko
ge Magoen etorrera ikusteko, Udalak adierazi du egun bakoitze- oso gustura agertu dira aurtengoak ere emandakoarekin. Asko dira ikastaroa ipiniko dute mar-
baita helduak ere. Gazteendako, an batez beste 60 bat ume joan dire- txapelketa aurrera ateratzeko borondatezko lana egiten duten lanak. txan. Udalak batez ere herri-
herrian ikusten duten lehenen- la jolasparkera aurten. Guztiei, eskerrak ematen diete antolatzaileek. tarrak gonbidatu ditu bertan
go Errege kabalgata izan da aur- Herrian lehenengo aldiz egin parte hartzera. Hamabi ordu-
tengoa. Nagusienek badute oroi- den skate saioak ere harrera ona ko ikastaroa da, doan elgeta-
tzapenik, baina aspaldiko kon- izan du. Hilaren 3an skatean ikas- rrendako. Eibarko Adindu
tuak dira. teko irakaslea izan zuten bost gerontologia zerbitzuko psi-
Zaldi gainean, isilik eta lagun- urtetik gorako umeek Espaloia kologo batek gidatuko ditu
tzailez inguratuta egin zuten kafe antzokian. Batzuek harretaz martitzenetan eta eguenetan
kabalgata Errege Magoek. San jarraitu zituzten haren ikasgaiak. 15:30etik 17:30era egingo diren
Roke kalean behera sartu ziren saioak.
herrian eta Salbador kaletik ere BUELTA ESKOLARA
igaro ziren. Zalantzan gelditu Gabonetako etenaldiaren oste- ANTZERKI TAILERRA
zaiguna da datorren urtean itzu- an, atzo, eguena, itzuli ziren Elge- Umeendako, berriz, antzerki
liko diren. tako umeak eskolara. Ez da, tailerra proposatzen du Uda-
ordea, hurrengo ospakizunerako lak. Irakurzaletasuna bultza-
HAURRENDAKO EKITALDIAK askorik gelditzen. Bertan daude tzea da helburu nagusia, eta
Gabonak amaitu dira eta laneko Inauteriak, eta aurretik San Gabonetako oporren aurretik
martxa hartu dugu gehienok. Sebastian eguneko danborrada Eibarko Zurrumurruka talde-
Jaiegunetan, baina, izan dugu egingo dute, aurten ere Herri ko bi kide eskolan izan ziren
non gozatu. Umeen eta nagusien eskolan. Zintzo gordetako danbo- antzerkitxoa egiten. Ikastaroa
pilota txapelketek ikusmin han- rrak gordelekutik ateratzeko zapatu arratsaldeetan egingo
dia sortu dute aurten ere. Gabon unea etorri da, beraz, atzera ere. 2009ko pilota txapelketako bikote irabazleak. L.Z. dute, 16:00etan hasita.

PRESOAK > INTXORTARA IGOERA KIROLA > FRONTENISA

120 bat lagun elkartu ziren Hamar bikoterekin bihar, zapatua, emango
domekan Intxorta gainean diote hasiera II. frontenis txapelketari
L.Z. > ELGETA JARRAIPENA ELORRION L.Z. > ELGETA animatzen joan ziren pixkanaka. tzaileak. "Esan didate akaso biko-
Elorrioko, Elgetako, Arrasate- Intxortan salda eta sagardoa Amaitu berri den pilota txapel- Bi bikote daude, oraingoz, izena te gehiago animatuko direla.
ko eta Bergarako Amnistiaren banatu zituzten lehenengo. ketari laster etorri zaio ordezkoa. emanda. "Lotsati samarrak dira", Horrela izatea nahiko genuke, iaz
Aldeko Mugimenduak deituta Gero, ekitaldia eta urteroko Iaz izandako harrera ona ikusi- adierazi du Asier Osoro antola- ondo aritu ziren-eta".
ekitaldia egin zuten domekan, argazkia atera zuten Amnistia ta, atzera ere hemen dugu Elge-
hilak 3, Intxorta tontorrean. eta askatasuna zioen pankar- tako II. frontenis txapelketa.
Antolatzaileen esanetan, 120 tarekin. Gizonezkoetan, hamar biko-
lagunetik gora elkartu ziren Elorrion eman zieten jarrai- tek eman dute aurten izena, eta Partiduak
bertan. pena ekitaldiei. Trikipoteoa guztiak kantxan ikusteko auke- Zapatuan, hilak 9, 16:00etan
Atzo eta gaurko gudarien eta bazkaria egin zituzten. ra izango dugu aste bukaeran 1. Adrian Gorostiza - Asier Osoro / Iban Retolaza - Xabier Ubera
omenez izenburupean urtero Azken horretan 50 lagunetik jokatuko diren partiduetan. 2. Mikel Mandaluniz - Julen Barrutia / Eñaut Arantzeta - Haritz Gallastegi
egiten den ekitaldia da hona- gora elkartu zirela adierazi 3. Sergio Bouzas - Mikel Arkarazo / Asier Untzetabarrenetxea - Asier Morales
koa. Aurten ez dute eguraldia digute antolatzaileek: "Giro oso EMAKUMEZKO GUTXI
lagun izan, baina antolatzaile- ona egon zen, batik bat bazka- Deialdiak arrakasta txikiagoa Domekan, hilak 10, 10:30ean
ak pozik agertu dira tontorre- londoan". Bertsolariek eta tri- izan du aurten emakumezkoen 1. Josu Arantzabal - Eneko Ojanguren / Eneko Maguregi - Andoni Elortza
an elkartutako jende kopurua- kitilariek alaitu zuten bazka- artean. Iaz ere bikote gutxik eman 2. Oskar Sarasua - Santi Osuna / Hodei Zenitagoia - Mikel Beretxinaga
rekin. londoa. zuten izena hasiera baten, baina
GOIENKARIA

ARAMAIO - LEINTZ GATZAGA
2010eko urtarrilaren 8a
19

ARAMAIO > ANTZERKIA

'Kanpaiak jo bitartean' Abantailaz

zapatuan kultura etxean betetako kluba!
Bazkideen txokoa
ARRITXU BARRUSO > ARAMAIO Urtarrileko zozketa
Komedia eroa eta bizia da Kan-
paiak jo bitartean; Galder Pere-
zek idatzi eta zuzendutako antzez-
lana da eta eskarmentu handiko
bi aktore aurkituko ditugu tau-
la gainean: Libe Aranburu eta Telefonoa: 943 25 05 05
Ugaitz Alegria. e-posta: kluba@goiena.com
Emakumea amatasunaren Kuota: 45 euro
deia jaso ostean medikuaren kon-
tsultara joango da intseminazio
artifiziala egin diezaioten. Muti-
la, berriz, semen emailea da eta EUSKARAZKO
hilero bezala bere dosia ematera
JOSTAILUAK
doa. Ustekabeko kointzidentzia-
ren ondorioz ezagututako biko- Umeentzako
tea etengabeko gaizki ulertuan euskarazko jostailuak
murgilduko da eta egoera barre-
garri eta zalapartatsuak eragin-
go ditu horrek. Elkar ezagutu
behar ez zuten eta behar baino
gehiago elkar ezagutuko duten bi
pertsonaren arteko komedia
dibertigarria da Kanpaiak jo UMEENTZAKO
bitartean.
LIBURUAK
Euskal Herriko makina bat
areto bisitatu ostean, bihar, zapa- Pamiela etxearen
tua, Aramaioko kultura etxera umeentzako liburuak.
iritsiko dira. Antzezlana 22:30ean
hasiko da. Libe Aranburu eta Egoitz Alegria antzezlanaren momentu batean. GLU GLU PRODUCCIONES

oharrak > GIZARTE ZERBITZUAK SASKIBALOIRAKO
Bainuetxeetara SARRERAK
AUTOBUS INFORMATIBOA KZGUNEA joateko izenemate
> Lurreko Telebista Digitalaren > Urtarrilaren 11n eta 25ean ireki- Lagun Aro - Murcia
gaineko autobusa Aramaion ko ditu ateak
epea zabalik dago partidurako sarrerak.
Itzalaldi analogikoaren eta Urtarrilean KZgunea hilaren Otsaila eta abuztua bitartean
Lurreko Telebista Digitalaren 11an eta 25ean (biak ala biak, bainuetxeetara joan nahi
gaineko informazioa jasotzeko astelehenak) egongo da zabalik duten pentsiodunek urtarri-
autobusa etorriko da bihar, zapa- 16:00etatik 20:00etara. Honako laren 15a baino lehen eman
tua, Aramaiora. Bizente Goikoe- ikastaroak antolatu dituzte, bes- beharko dute izena udaletxe-
txea plazan egongo da 09:00etatik teak beste, urtarrilerako: Sare ko gizarte zerbitzuen bulego-
13:00etara bitartean. Herritarren sozialak, Skype, Google maps, an. Udal webgunean PENDRIVE
zalantzak argituko dituzte eta Google calendar, Wikipedia, You- (www.aramaio.org) aurkitu- BAT
instalazioak nola egokitu ere azal- tube, Wi-fia, Zuhaitz genealogikoa, ko duzue bete beharreko bal-
duko dute. Blogger eta Flickr. dintzen gaineko informazioa. Goienako
pendrive bat.

LEINTZ GATZAGA > AISIALDIA

Arrakastatsuak Gurelek egindako ekitaldiak
MIRARI ALTUBE > LEINTZ GATZAGA
Martitzenean, hilak 5, pilotale-
baina txikienak ere ez dira asper-
tu", esan zuten antolatzaileek.
SARI NAGUSIA
kuan egindako patin gaineko eki- Gaztetxoak, gainera, Gasteizko URTARRILA-MARTXOA
taldiarekin bukatu zituzten Gure- Gabonetako parkean egon dira. PARTE-HARTZAILE GUZTIEN ARTEAN ZOZKETATUKO DA
lek Gabonetarako antolatutako Astelehenean, ostera, fronte-
ekintzak. Inoiz baino gehiago nis txapelketa jokatu zuten pilo- JOCCA RACLETTE
egin ditu aurten Gurel guraso talekuan –argazkian, txapelketa-
elkarteak eta erantzun bikaina ko jokalariak–. Otxandion bizi
jaso dute herriko ume eta gazte- den Aitor Ajuria nagusitu
engandik. zitzaien gainerakoei eta txapel-
Abenduaren 20an hasi eta dunordea Asier Urizar izan zen.
urtarrilaren 5a arte iraun duten
Gabon ekitaldiotan aparteko arra- URTARRILEAN BATZAR OROKORRA
kasta izan du joan den zapatuan Gureleko kideak pozik daude eki- • Grill-plantxa estaldura itsasgaitzarekin eta ateragarria,
Donostiako Kutxagunera eginda- taldion arrakastarekin. Orain, erraz garbitzeko.
ko irteerak. 45 lagun joan ziren batzar orokorra antolatzen hasi- • Ez du oliorik behar.
–ume, gazte eta heldu– eta egun- ko dira –urtarrilean egingo dute–
pasa bikaina egin zuten. "Egun eta zuzendaritza berria osatzeko
guztia egin dugu Kutxagunean, Frontenis txapelketako jokalariak. M.A. kideak hautatuko dituzte.
20 KIROLA GOIENKARIA
2010eko urtarrilaren 8a

Jone Muxika > Ziklista
> FUTBOLA

"Asteburuan Liderraren kontra
jokatuko dute UDAko
gazteek bihar

Laredon Nazional mailako ligan dihar-
duen Aretxabaletak liderra-
ren bisita izango du bihar,
zapatua, 17:45ean Ibarra fut-

maila handiko bol zelaian. Urteko lehen par-
tiduan Athleticen kontra 5-1
galdu ondoren, UDAkoek itxu-

ziklistak izango ra ona eman gura dute zaleen
aurrean. Lider dagoen Alave-
sek 37 puntu ditu.

ditut aurrean" > SASKIBALOIA
MUk Nafarroa aldean
XABIER URTZELAI > BERGARA lasterketa egitera joango gara, oso hasiko du urtea,
Jone Muxikak (Elgeta, 1973) Euska- garrantzitsua izango da ondo has-
Ardoiren kontra
diko ziklo-kros txapeldunaren mai- tea, atzean ez geratzeko; ea las-
llota jantzi zuen abenduaren 27an, terketan sentsazio onak izaten Lehen nazional mailan MUk
Iraetako lasterketan. Elgetakoak ditudan. Ardoiren kantxan hasiko du
lau alditan irabazi du txapelketa urtea, Zizur Nagusian. Bihar,
hori, eta asteburuan Laredon izan- Zelako zirkuitua da? zapatua, jokatuko dute hiru-
go da, Espainiako txapelketan Ni lokatz handia egoten den garren postuan dagoen talde-
lehian. zirkuituetan moldatzen naiz aren kontra, 19:30ean
ondoen, baina Espainiako txapel- Arrasateko mutilek jai-
Ondo amaitu zenuen 2009a. ketetan ez da horrelakorik ego- tsiera fasea ahalik eta puntu
Bai, ezin naiteke kexatu. ten. Uste dut hareazko dunetan gehien batuta hasteko egin-
Lesio bat gainditzeko lanean ibiliko garela, eta azken batean, go dute lan.
nabil, eta badakit ez nagoela ziklo-krosean ondo ibiltzeko ezin-
%100ean. Eta, hala ere, Euskadi- bestekoa da zirkuitu guztietara
ko txapelketa irabazi dut. Ziklo- moldatzeko gaitasuna izatea.
krosean Muskizen, Aizarnaza- > SASKIBALOIA
balen eta Iraetan lehiatu naiz Bizpahiru urte pasa dira erre- Debagoiendarren
aurten, hiru lasterketa baino ez pideko lasterketak atzean utzi arteko derbia
ditut egin, eta pozteko moduko zenituela. Har hori barruan
emaitza da. izango duzu oraindik, ala?
seniorretan
Ez pentsa, denbora aurrera Gipuzkoako txapelketan,
Denboraldiko lehenengo las- doa, eta jakin egin behar da hori Soraluce Bergara taldeak
terketa ez zenuen ondo hasi. onartzen. 2007an ibili nintzen Beiztinberri hartuko du
Ez, Muskizen lasterketa hasi indartsuen, lehenengo Debaba- domekan (17:15).
eta berehala katea apurtu zitzai- rrena taldearekin, eta gero Pan- Seniorren bigarren mul-
dalako. Oso atzean geratu nin- da Bizkaia taldearekin. Emaku- tzoan debagoiendarren arte-
tzen, baina neure buruari esan meen Biran lehenengo euskaldu- ko derbia izango da, Aloña
nion poliki-poliki egingo nuela na izan nintzen, eta urte hartan Mendiko eta MUko mutilak
aurrera, eta azkenean lasterke- lehiatu nintzen Frantzian Gran Jone Muxika, Osintxun egindako ziklo-krosean. GOIENKARIA izango dira-eta aurrez aurre
ta irabazi nuen. Horregatik diot Boucle-n, eta baita Giroan ere. zapatuan Zubikoan (16:00).
ezin naitekeela kexatu.
Igotzailea izan zara. Bizikleta gainean duzun oroi- ere badut oso oroitzapen on bat,
Eta asteburuan Espainiakoa. Halaxe definitzen ninduten, tzapen onena? erlojupeko batekoa. Aurreko egu-
Bai, baina hori beste gauza bat eta bai, malda gora ondo ibiltzen Asko ditut. Emakumeen nean atzean ibili nintzen, eta sail- > ERRUGBIA
izango da, maila oso oneko kon- nintzen, arina naizelako edo... Biran Elgetatik pasa ginenekoa, kapenean azkenetakoa nintze- Etxetik kanpo
trarioak egongo direlako. Horiek edota Gran Boucle-n Tourmale- nez erlojupekoan bigarren irten jokatuko dute errugbi
ni baino koska bat gorago dabil- tera iristen tropelak ihes ez egi- nintzen. Lasterketa aldapa gora
tza, Rocio Ramonal, Rocio Mar- teko gorriak ikusten ibili nintze- zen, eta egin nuen markarekin
taldeek aste bukaeran
tin... Gainera, ezagutzen ez ditu- "Laredoko lasterketan nekoa. Mendatea igotzen haste- denbora asko egon nintzen lehe- Arrasateko errugbi talde guz-
dan arren, Katalunia aldean arekin batera ziklistak nengo postuan –hamaikagarren tiek etxetik kanpo jokatuko
badaude mendiko bizikletan oso
hareazko dunetan ibiliko aurreratzen hasi nintzen, eta sailkatu zen–. Horrek asko poz- dute aste bukaeran. Senior
ondo dabiltzan neskak, eta horiek gara; ondo moldatu lehenengo bost ziklisten artean tu ninduen, lehenetakoa irtenda mailako mutilek Elorrion
ere lasterketan egongo dira. Gure beharko dugu horra" iritsi nintzen gainera. Giroan kontrarioei lana eman nielako. jokatuko dute; neskek, San-
tanderren; eta kadete maila-
koek Irunen. Bestalde, dome-
kan, errugbi eskolako parti-
duak jokatuko dituzte
FUTBOLA > HIRUGARREN MAILA ETA OHOREZKO ERREGIONALA lak bosgarren postuan dagoen Mojategin (10:30-12:00).
Tolosaren kontra lehiatuko dira.

Aloña Mendiko entrenatzaile berria, Pablo Bigarren astez jarraian Ber-
garak etxetik kanpora jokatuko
> ESKUBALOIA
Diez, Hernanin estreinatuko da bihar du, oraingoan Oiartzunen (zapa-
tua, 15:45). Bergarako zaleak hase- Ford Mugarrik urteko
rre itzuli ziren joan den astean lehen lehia Gasteizen
Gasteizko entrenatzaileak Josu Zubia ordezkatuko du Oñatikoen aulkian Irunen jokatutako partidutik (2-
jokatuko du domekan
2), euren esanetan epaileak asma-
XABIER URTZELAI > BERGARA ta, taldeko zuzendaritzak Pablo ko derbian (2-0) Diezek Aloñaren tu egin zituelako Bergarari adie- Arrasateko Ford Mugarri tal-
Aldaketekin hasi du Aloña Men- Diez gasteiztarra fitxatu du. aulkitik jarraitu zuen partidua, razitako bi penaltiak. deak urteko lehen partidua
dik urtea, abenduan erabaki zuen- Diezek 46 urte ditu, Alavesen baina bihar, zapatua, estreinatu- jokatuko du domekan
eta zuzendaritzak Josu Zubia bost urte egin zituen oinarrizko ko da, Hernanin (16:30). ARETXABALETAK LEIOAN 12:00etan Corazonistas talde-
ordezkatuko zuen gizon baten futbolarekin lanean, eta iaz Club Ohorezko erregionalean Hirugarren mailan, Gordobilek aren kontra. Hala, Edu Orga-
bila hastea. Aretxabaletako entre- Deportivo Vitoria taldean ibili jarraituta, Mondrak urtea amai- taldearekin zorrotz izan nahi du zen mutilek etxean partidu
natzailearekin Aloña Mendik zen entrenatzaile modura –azken tu zuen moduan hasi nahi du, urte berrian. 2010eko lehen par- bakarra irabazi duten taldea
urte oso onak egin ditu, baina aur- jardunaldian hirugarren maila- garaipen batekin. Etxean tiduan Lagun Onak taldearen izango dute aurrean. Ford
ten taldea makal ibili da hasiera- ra igotzeko aukera barik geratu jarraian jokatuko duten biga- kontra 0-0 egin eta gero, UDAko- Mugarrik –sailkapenean
tik, eta Gabonetako oporraldira ziren; Salvatierra igo zen–. Aben- rren partidua izango da biharkoa ak domeka arratsaldean puntu hirugarren– 21 puntu ditu,
jaitsiera postuetatik gertu iritsi- duaren 31n, Mondraren kontra- (16:30), eta Azkargortaren muti- bila joango dira Leioara (18:30). eta gasteiztarrek zortzi.
G2a
> ESTER
BELLVER
'ProtAgonizo'
antzezlana
egingo du
aktore
Goienka2a > KULTURA ETA AISIALDIA madrildarrak
Bergaran
> 'BI GIRA' > ANE GONZALEZ gaur,
Bea Azurmendik Finantzetan egubakoitza;
eta Miren Oteitzak doktoretza eginda, elkarrizketa
ikusleen saria AEBetara doa sei egin diogu
irabazi zuten > 22 hilabeterako > 26 > 22

Bi sarrera baten prezioan jarrita,
kultura sustatuko dute Espaloian
KULTURA ZABALDU
Kultura ahalik eta
jende gehienarengana
zabaltzea da helburua

INTERESGARRIA
Goi mailako musika eta
antzerkia izango dira
urtarrilean Elgetan

JOKIN BEREZIARTUA > ELGETA
Gabonetako gehiegikeriek alda-
pa dakarte urtarrilean. Eta alda-
pa are maldatsuagoa da krisiak
jota bizi garen garai honetan.
Krisi ekonomikoak kultura bere-
ziki astintzen du, gizarte honek,
oro har, ez baitu uste kultura
oinarrizko beharra denik.
Bada, egoera zail horri irten-
bidea eman eta kultura sustatu
guran, neurri berritzailea hartu
du Elgetako Espaloia Kafe antzo-
kiak: 2x1 ekimena. Hau da, urta-
rrilerako antolatu duten edozein
kultura ekitalditarako sarrera
bat erosten duenak beste bat jaso-
ko du doan. Sarrera baten pre-
zioan bi eskuratzeko aukera;
hots, kultura oparitzeko aukera
paregabea.

KULTURA EZ DA DOAKOA
Kultura inoiz baino eskuraga-
rriago jartzeko saiakera egin du
Espaloiak. Eskuragarriagoa litza-
teke dena doan jartzea, baina, are-
toko arduradunek uste dutenez,
"kultura sorkuntza eta antola-
kuntza ordaindu egin behar da".
Ekitaldi guztiak doan jartzeak
kulturari berari kalte egingo lio-
keela uste dute eta, diotenez:
"Ordaintzen dugun euro bakoi- Patxi Montero, Julio Calleja eta Gorka Arizmendiarrieta Espaloian, 2x1 ekimenaren parte izango diren ekitaldien kartelak atzean dituztela. LARRAITZ ZEBERIO
tza da gure kultura gero eta abe-
ratsagoa izan dadin".
OREKA TX ko moduko ekitaldirik. Oreka Bestalde, urtarrilaren 22an
MUSIKA ETA ANTZERKIA TXren kontzertua martxoaren Desnudos en Central Park kome-
2x1 ekimena abian da dagoeneko. Oreka TX atzeratuta, eguraldia dela-eta 5era arte atzeratu denez, hurren- dia ikusi ahalko da. Bi saio egin-
Urtarrilaren 6an, Errege eguna, go ekitaldia Bill Lyerly Band eta go dituzte, 20:00etan eta 22:30ean.
Ni naiz Hectorantzerkiaz gozatze- Espaloia Kafe Antzokiak urtarrilerako antolatuta zuen eskaintzaren barruan Travelum Brothers-en kontzertua Hilaren 29an The Uski's eta Etxe-
ko aukera izan zen. Puntako akto- Oreka TXk gaur eman behar zuen kontzertua zen emanaldirik erakargarrie- izango da, hilaren 15ean (22:30). ren kontzertua egongo da eta
reak dituen obra interesgarria nenetakoa. Mundukide fundazioak antolatu du kontzertua, fundazioak 10 Bluesaren gaua izango da, mai- hilabetea herritik herrira sortu
izan arren, eguraldi iragarpenek urte bete ditu-eta aurten. Hala ere, eguraldi iragarpenek elurra dakarte bai su baten eskutik. Izan ere, Bill den ekimen batekin amaituko
eta jaiegun seinalatua izateak ez gaurko zein asteburu osorako eta Espaloiak kontzertua atzeratzea erabaki Lyerly letra larriz idatzi beharre- dute: Herrixa dantzan ekimena-
zuen batere lagundu eta ez zen jen- du. Hala, Oreka TXren Nomadak TX izeneko bidaia musikatuaz gozatu gura ko izena da bluesaren munduan; rekin, hain zuzen. Hala, dantzal-
de askorik izan. Hala ere, orain- duenak martxoaren 5era arte itxaron beharko du (22:30). Sarrerak erosi emanaldi bikaina izango dela di irekia egingo dute urtarrila-
dik geratzen da jendea erakartze- zituztenei dirua bueltatu dietela jakinarazi du aretoak. ziurtatuta dago. ren 31n, 19:00etan hasita.
GOIENKARIA
22 KULTURA 2010eko urtarrilaren 8a

Ester Bellver > Aktorea

"Arropa barik agertzen
naiz oholtzan, baina
guztiendako lana da"
MIREIA BIKUÑA > BERGARA rekin hasi nintzenean uste nuen zabalpena. Azaroaren 5etik aben-
Ester Bellver aktoreak (Madril, 1965) 30-50 urte arteko ikusleak izango duaren 19ra, egunero egin ditut
ProtAgonizo antzezlana eskainiko du nituela, baina adin tarte horreta- emanaldiak.
gaur, 22:30ean, Bergarako Zabalo- tik gorako eta beherako ikusleak
tegi aretoan. Sarrerak bost eurotan ere joaten dira. Oholtza gainean bakarrik zau-
eros daitezke. Harekin egin dugu ber- de. Zailagoa da bakarrizketak
ba, eta esan digu Madrilgo ikusleek Antzezlana Bergarko Zabalote- egitea?
harrera bikaina egin diotela lanari. gin egingo duzu, eta aurretik Ez, bakarrik ez zaudela pen-
Aretxabaletan egon zinen. Zai- tsatuz gero. Publikoak eta biok
Gaur Bergaran egingo duzun lagoa da herri txikietako are- elkarri eragiten diogu, eta kimi-
antzezlana bakarrizketa da. toak betetzea? ka berezia sortzen da gure arte-
Zure bizitzaren errepasoa egi- Aretxabaletako aretoa ez zen an.
ten duzu? guztiz bete, baina normalean bai-
Bai, hala da. Baina edonoren no jende gehiago egon zela esan 24 urterekin hasi zinen aktore
bizitzaren errepasoa dela esango zidaten antolatzaileek. Espero dut lanetan, baina aurretik, 17 urte-
nuke. Bergaran ikusle gehiago egotea. tik 23ra, dantzari moduan egin
Dena den, Madrildik kanpora egi- zenuen lan errebista musika-
Zer kontatzen duzu ProtAgoni- ten dudan bigarren emanaldia da letan. Zer nahiago duzu?
zo lanean? –estreinaldia Aretxabaletan egin Ez dakit, bietara txiripaz hel-
Yo prota-agonizo liburuan nuen–, eta ez dakit herri txikieta- du nintzen-eta. Dantzari nintze-
oinarritutako antzezlana da. Sei ko publikoak nola erantzuten nean, horretan nengoen buru-
hilabetez egon nintzen testua idaz- duen. belarri. Orduko hartan, 1980ko
ten, baina jatorrizko liburuak Madrilen arrakasta izan due- hamarkadan, Madrilen errebista
askoz gehiagorako ematen du. la esango nuke, hirugarren aldiz musikalak ziren nagusi: vedette-
Eta kontatzen dudan istorioaren ematen dihardugu. Hiriburu han- ak, komikoak, trabestiak, koreo-
gainean esango dizuet ipuin bat dietan ezinbestekoa da antzezla- grafoak… ProtAgonizo antzezla-
dela. Bakarrizketaren hasieran na ikusi dutenek egiten duten nean keinu egiten diot genero
horixe aipatzen dut, ipuina dela. berezi horri.

Ze pertsonarendako da apropo- Nortzuekin egin zenuen lan
sa antzezlana? "Nire bizitza kontatzen errebista musikaletan?
Promozio karteletan ikusten dut bakarrizketan, Askorekin; besteak beste, Nor-
den moduan, taula gainean arro- ma Duvalekin, Fernando Esteso-
baina ipuina bezala da"
pa barik agertzen naiz. Tarteka, rekin, Maria Jose Cantudorekin, Ester Bellver. GOIENKARIA
antzezten dudan pertsonaiekin Angel Hitorekin, Rosa Valentyre-
edo egoerarekin zerikusia duten "Taula gainean bakarrik kin eta Lilian de Celisekin. Rafa-
objektuak erabiltzen ditut. Horre- nagoen arren, el Lun izan zen lehen koreogra- tan. Errebista musikaletako dan- egon nintzen Philippe Gaulierren
gatik guztiagatik, programatzai- foa, eta askotan esan zidan: "Ez tzari bat behar zuen emagaldu aginduetara clown mundua eza-
publikoarekin kimika
leek eta banatzaileek askotan ate- ahaztu inoiz nire esanetara hasi papera egiteko. Ondoren, idazle gutzen.
ak itxi dizkiote ProtAgonizo lana- berezia sortzen da" zinela dantzari moduan". klasikoen lanak irakurtzen hasi
ri, adin guztietarako egokia ez zela nintzen. Antzerki klasikoaren Zeintzuk izan dira zure ibilbi-
uste zuten-eta. "Errebista Nolako bilakaera izan duzu konpainian sartu nintzen, eta urte deko pertsonarik inportantee-
Dena den, lana ikusi dutenek musikaletako dantzari ordutik hona? batzuk geroago, besteak beste, nak?
esan didate bakarrizketa hasi eta Errebista musikalak utzi Abadia antzerki taldean eta Ur Duda barik, Jose Luis Gomez,
berehala jantzi barik nagoela
izan nintzen 17 urtetik ondoren, Pedro Osinagaren kon- Teatro taldean jardun nuen. Ondo- Philippe Gaulier, Agustin Gartzia
ahaztu egiten zaiela. Antzezlana- 23 urtera arte" painian hasi nintzen aktore lane- ren, beka baten bidez, Londresen Calvo eta Ines Ribadeneira.

MUSIKA > ETB-KO LEHIAKETA ek. Finaleko kantuak izan ezik,
gainerakoak lehiaketako ardura-

Beak eta Mirenek ikusleen dunek aukeratu dituzte. "Kan-
tuen doinuak eta letra ematen

saria irabazi zuten 'Bi gira'-n zizkiguten. Gainerako guztia guk
egin behar genuen: konponketak,
koreografiak, arropak aukera-
Botoen %46rekin, 2.000 euroko txekea irabazi tu...", esan digu.
13 asteko lan gogorra izan dela
zuten domekan jokatutako zuzeneko finalean esan digu aramaioarrak: "Gogo-
rra izan da, lehiaketaz gain beste
M.B. > ARAMAIO baztea, eta are gutxiago botoen gauza batzuk genituelako; beste-
ETB1eko Bi gira lehiaketa dome- %46rekin", esan digu Bea Azur- ak beste, lana eta ikasketak. Dena
kan bukatu zen. Final handia mendik. den, gauza asko ikasi ditugu, lagun
zuzenean egin zuten, eta Aramaio- Epaimahaiko kideen ustez berriak egin ditugu, eta telebista-
ko Bea Azurmendik eta Eibarko (Fran Lasuen musikaria, Estitxu ko kantu lehiaketa barrutik eza-
Miren Oteitzak osatzen duten Sudupe kantaria, Oihan Vega Gaz- gutu dugu".
bikoteak ikusleen saria irabazi teako esataria, eta Esti Pinatxo Miren Oteitza eta Bea Azurmendi. BEA AZURMENDI Dena den, lehiaketak eman
zuen. 2.000 euroko txekea jaso kantaria), Tolosako Izaro eta Ele- dion gauza onena azpimarratze-
zuten saioko aurkezle Itxaso Mar- ne lehengusinak izan ziren one- rakoan ez du zalantzarik: "Mire-
tinen eskutik. "Bagenekien jarrai- nak domekako finalean. "Bikote na gainerako bikoteok maila ona 13 ASTEKO LANA nekin egin dudan adiskidetasuna.
tzaile asko genituela atzetik eta sendoa osatzen dute, eta primeran eman genuen, eta edonork irabaz Bi gira lehiaketan 13 gala egin Ez genuen elkar ezagutzen, bai-
SMSak bidaltzen egon zirela, bai- abestu zuten finalean. Gu asko poz- zezakeen", gaineratu ditu Azur- dituzte, guztira, eta askotariko na kantu irakasle bera genuen eta
na ez genuen espero sari hori ira- tu ginen, lagunak ditugulako. Bai- mendik. kantuak abestu dituzte lehiakide- txapelketarako prestatu gara".
GOIENKARIA
2010eko urtarrilaren 8a
PUBLIZITATEA 23
GOIENKARIA
24 2010eko urtarrilaren 8a

Ainhoa Sanchez Herrasti > Miss Araba

"Opari
pertsonalak
dira Miss
Euskadi eta
Miss Espainia"
NAROA ODRIOZOLA > BERGARA Gurasoen eta ingurukoen ba-
Nork ez du inoiz ametsik egin mo- besa izan duzu beti?
delo izatearekin? Ainhoa Sanchez Bai, Miss Araba aukeratzeko
aretxabaletarrak errealitate bihur- ekitaldian, bertan egon ziren koa-
tu du amets hori eta Miss Araba drilako guztiak, lagunik onenak,
berria dugu. Orain, erronka berriak mutila, mutilaren familiakoak,
ditu. GOITBn elkarrizketatu du Arri- nire familiakoak, lehengusinak...
txu Barrusok. Paperera ekarri ditu-
gu haren berbak. Zelakoak izaten dira lehiake-
ta horiek? Zelako probak egi-
Gipuzkoar bat Miss Araba? ten dituzue?
Hasieran nire intentzioa Hiru pase egoten dira: lehe-
Gipuzkoatik aurkeztea zen. Bai- nengoan, sport eran jantzita irte-
na First Models agentzian egiten ten zara; hau da, kaleko arropa-
dut lan arratsaldeetan adminis- rekin. Bigarrena bikiniarekin
trazioan eta First Models-ek aur- izaten da eta hirugarrena gaue-
ten Gipuzkoako lehiaketa anto- ko soineko batekin edo bi pieza-
latzen du. Agentziarekin lotura dun batekin. Aurretik kastinga
dudalako ezin izan naiz Gipuzko- pasatzen duzu eta casting hori
arekin aurkeztu. pasatzean hamar neska gelditzen
dira. Hamar horietatik kanpora-
Hortaz, lurraldetasun hori ez keta egiten dute eta sei gelditzen
dago zertan mantendu? dira. Sei horietako bakoitzari
Ez, orain ez. Lehen bai. galdera bana egiten zaio eta guz-
Lehen, erroldatuta egon behar tion aurrean erantzun behar
zenuen edo zuk edo familiako duzu. Ondoren, Eurovisionen
norbaitek bertakoa izan behar bezala, botoak ematen hasten
zuen. Baina orain ez, jendea ani- dira epaimahaikoak: "Sei puntu
matzen ez delako. honi, bost beste honi...".

Zelan iritsi zara Miss Araba iza- Zer-nolako galderak izaten
tera? Txikitatik gustatu zaizu dira?
mundu hau? Zer uste genuen geneukala
Maritxiko samarra nintzen. Miss Araba izateko galdetu zigu-
Futbolean ibiltzen nintzen eta ez ten, eta jendea zuri gelditu zen.
nuen mundu honetan imajinatu Ni, oso lasai nengoenez, zerbait
nire burua. Baina amak beti altue- erantzutea lortu nuen. Hala ere,
ra neukala eta animatzeko esa- lehenagotik ere epaileekin kon-
ten zidan; kasualitatez, egun bate- taktua edukitzen duzu elkarriz-
an agentziara eraman ninduen. keta pertsonala egiten dizutela-
Eta poliki-poliki desfileak egiten ko. Lanerako elkarrizketa baten
hasi nintzen, mundu hau ezagu- modukoa da. Epaimahaikoekin
tzen, eta gustatu egin zitzaidan. jartzen zara mahai baten bueltan Ainhoa Sanchez Herrasti, Miss Araba, Goiena Telebistan martitzenean. XABI URTZELAI
eta bakoitzak galdera bat egiten
dizu. Adibidez, niri galdetu zida-
ten zelan salduko nukeen Araba
Espainiako lehiaketan. Denetik "Txikitan futbolean "Epaimahaikoek galdetu "Lan honetan zure
galdetzen dute.
ibiltzen nintzen asko zidaten zelan salduko gorputza saltzen duzu
Irabazlea zein den esaterako- eta ez nuen inoiz mundu nukeen Araba eta beti zaindu behar
an, espero zenuen zure izena honetan imajinatu Espainiako lehiaketan; duzu; jaten, kirola egiten,
entzutea?
Ez. Baina sei da puntuaziorik
neure burua" denetik galdetu zidaten" kremak ematen..."
handiena eta bozketarekin hasi
zirenean epaimahaiko guztiek
erdira arte sei puntu eman zida- Zelan ikusten dituzu Miss Eus- nago hori bizi behar dudalako, Aurrera begira, zein da zure
ten. Orduan urduri jartzen hasi kadi eta Miss Espainia lehia- baina ez noa ezeren bila; ondo asmoa, mundu horretan jarrai-
nintzen eta irabazteko aukera ketak? pasatzera noa, besterik ez. tzeko asmorik badaukazu?
ikusi nuen. Niretako opari pertsonalak Irteten dena egingo dut. Izan
dira. Horrela hartzen ditut. Ez Zelan prestatzen da modelo ere, hau, niretako, beti hobby-a
Zer sentitu zenuen edo zeine- noa ezeren bila. Miss Espainia bat horrelako lehiaketa bate- izan da eta hemendik dirua ira-
kin gogoratu zinen zure izena zerbait ezinezkoa dela uste dut. rako? bazi baldin badezaket, ondo eto-
esan zutenean? Aurten, gainera, berezia da, 50 Lan honetan zure gorputza rria izango da. Baina mundu
Han zeuden hurbilekoez: urte egiten dituelako lehiaketak. saltzen duzu eta beti zaindu behar hau oso zaila da. Gainera, kan-
gurasoak, lagunak, lehengusi- Miss izan diren lagunak ditut duzu. Jaten, kirola egiten, kre- pora joan behar duzu eta ni oso
nak, nire zaintzailea, agentzia- eta denek oso esperientzia poli- mak ematen… Ahal dena egiten etxekoia naiz, asko kostatzen
Gerrikoa eta zapatak. XABI URTZELAI ko jendea... Beti hor daudenak. ta dela esan didate. Oso pozik da, baina normal, pasatu barik. zait kanpora irtetea.
GOIENKARIA
2010eko urtarrilaren 8a
PUBLIZITATEA 25

2010 urteko kuota: 40 €
Telefonoa: 943 25 05 05
Posta-e: kluba@goiena.com
GOIENKARIA
26 GAZTEAK 2010eko urtarrilaren 8a

Ana Gonzalez Urteaga > Matematikan lizentziaduna eta Finantzetan doktoretza

"Tesia, orain edo inoiz ez; gainditu
beharreko erronka izan zen niretzat"
Ikasle bizimodua zer den ondo lizentziaduna da eta Finantze- zuen. Orain, Euskal Herriko Uni- ko, sei hilabetez Ameriketako
daki Ana Gonzalez bergararrak. tan doktoretza dauka. Hori gutxi bertsitatean dabil ikerkuntza Estatu Batuetara joateko asmoa
28 urterekin, Matematiketan balitz, azaroan tesia aurkeztu lanetan. Alor horretan jarraitze- dauka otsailean.

NAROA ODRIOZOLA > BERGARA egiten da: Bilboko Euskal Herri-
Ikastea gustuko du Ana Gonzalez ko Unibertsitatean, Valentzian
bergararrak eta lan esparruan sar- eta Madrilen. Lehenengo urtea
tu baino lehen ondo prestatu nahi Bilbon egitea egokitu zitzaidan.
izan du, eta bere curriculuma pres- Bigarren urtea Madrilen egiten
taketa horren isla da. Gonzaleze- da eta gero Valentziara joan nin-
kin elkartu gara, egin duen ibilbi- tzen proiektua aurkeztera.
deaz gehiago jakiteko.
Hortaz, etxetik kanpo bizi izan
Zenbat urte daramatzazu ikas- zara. Zer moduzko esperientzia
ten? izan da?
Bizitza osoa. Azken urteotan, Hamazortzi urterekin etxe-
ikasten baino gehiago, tesiarekin tik eta norberaren ingurunetik
ikerkuntza arloan egin dut lan. irtetea oso esperientzia aberas-
garria da. Madrilen bizi izatea
Txikitan San Martin herri esko- desberdina izan zen, nagusiagoa
lan ikasi zenuen. Gero institu- nintzelako.
tuan egin zenituen batxilergo-
ko bi urteak. Eta ondoren? Ikasketak eta lana bateraga-
Batxilergoko bi urteak buka- rriak direla uste duzu?
tzean, zalantzan egon nintzen Baietz esango nuke, baina ez
Matematikaren eta Ekonomia- da nire kasua. Karrera bukatu
ren artean. Azkenean, Bilbora nuenean zalantzak izan nituen.
joan nintzen Matematika egite- Alde batetik, Ekonomia ikasi nahi
ra. Karrera amaitu ondoren, dok- nuen eta, bestetik, lanean haste-
toretzako bi urteak egin nituen ko garaia zela uste nuen. Baina
eta tesiarekin hasi nintzen. finantzazioa eman zidatenez, ez
nuen lanik egin behar izan. Egia
Doktoretza norbaitek esanda esan, egin dudan doktoretza nahi-
ala nahi zenuelako egin ko sakona da eta ez dakit biak bate-
zenuen? ra egitea posible izango zen.
Gustuko dut ikertzea, baina
beldurra ematen zidan horren- Etorkizunari begira zer asmo
beste denbora ikerkuntza lan daukazu?
batekin egoteak. Nire zuzenda- Orain, Euskal Herriko Uni-
riek asko animatu ninduten. Dok- bertsitatearekin bi urterako kon-
toretzako bi kurtsoak bukatzean tratua daukat ikerketan jarrai-
saria eman zidaten notengatik, tu eta tesia publikatzeko.
eta orduan, irakasle guztiak atze-
tik ibili ziren. Gero, graduondo- Matematika karrerako irtee-
ko beka bat eman zidaten iker- ra bat irakaskuntza da. Gura-
kuntzarako eta aurrera egitea ko zenuke irakasle jardun?
pentsatu nuen. Bai. Unibertsitatean, dokto-
retzarekin, aukera daukat. Lizen-
Zergatik erabaki zenuen tesia tziaturarekin ere aukera dago
egitea? plaza bat lortzeko, baina dokto-
Doktoretzako azkeneko urte- retzarekin aukerak handiagoak
an tesi txiki bat egiten da. Hiru dira.
hilabeteko ikerkuntza lan bat da,
eta gustatu egin zitzaidan. Zuzen- Esan digutenez, denboraldi
dariarekin oso pozik nengoen batez Ameriketako Estatu
eta, finantzazioa nuenez, jarrai- Batuetara joateko asmoa dau-
tzea pentsatu nuen. kazu. Zer dela eta?
Ikerkuntzan jarraitzeko.
Azaroaren 26an tesia aurkez- Tesiarekin kongresuetara joate-
tu zenuen eta nota altuarekin ko aukera dago, lanak aurkezte-
gainditu ere. Espero zenuen? ra, eta nire zuzendariaren kon-
Emaitza ona espero nuen. taktu batekin AEBetako uniber-
Tesiak hiru urteko lana batzen tsitate batean sei hilabete
du. Lan gogorra egin nuen eta pasatzera gonbidatu naute.
nire zuzendariaren abala eduki
nuen. Emaitzak harritu egin nin- Inoiz ikasketak lagatzeko nahi-
duen arren, oso pozgarria izan da. NAROA ODRIOZOLA rik sentitu duzu?
Batzuetan, bai. Karrera buka-
Bidaiatzeko denbora izan P E RT S O N A L A tzean, adibidez, oso nekatuta nen-
duzu. Valentzia, Madril eta goen. Enpresa baten lanean hasi
Bilbo artean ibili zara azken Herria: Bergara. Adina: 28 urte. Ikasketak: Matema- gomendagarri bat: Hayao Miyazakiren El viaje de nintzen, baina laga egin nuen.
urteotan. tikan lizentziaduna eta Finantzetan doktorea. Zale- Chihiro. Bidaiatzeko leku bat? Zeelanda Berria. Bizi Tesiarekin zalantzak izan nituen,
Bilbon karrerako bost urteak tasunak: Bizikletan ibiltzea eta irakurtzea. Abesti izateko leku bat: Euskal Herria. Amets bat: Zorion- baina erronka zen niretzat; izan
eman nituen. Ondoren egindako bat: Bob Dylanen Blowin' in the wind. Irakurritako tsua izatea. Matematikari bat: Pierre de Fermat. Bizi- ere, ez banuen orain egiten, zai-
doktoretza hiru unibertsitatetan azken liburua? Persepolis.Marjane Satrapirena. Film tzako leloa: Bizitzaz gozatzea. la izango zen gero egitea.
GOIENKARIA
2010eko urtarrilaren 8a
TELEBISTA-IRRATIA 27

Aldaketekin Urtarrilaren 30ean itzaliko telebegi
dator Edu Mendibil

'Magazinea' da seinale analogikoa gurean > 'emendibil@goiena.com'

God save the
O.E. > ARRASATE GOITB lanean ari da data horretatik aurrera azkarren heltzeko ari da lanean
Premier
Aldaketekin hasiko du urtea Goiena Telebista. Hala ere, zori-
digitalean ere emititzeko
J
Goiena magazinea-k. Eutsi txarrez, gero ere ez da bailarako oan dira Gabonak
egingo die orain arteko tar- txoko guztietan ikustiko GOITB. eta haiekin Erre-
teei, baina egun ezberdinetan Goienaren ardura da seinalea gearen urteroko
emitituko ditu datorren aste- Leintz bailarako herriak izango dira lehenak herrietara eramatea eta azken entziklika (ETBko
lehenetik aurrera, urtarrilak txokoetara eramateko ardura audientziari errepara-
11. Martitzenetan, esaterako, GOITB digitalean ikusten tokian tokiko udalarena da. tuta bietako bat: uste
adineko pertsonei zuzenduta- baino monarkiko ge-
ko tartea aurkeztuko dute eta OIHANA ELORTZA > ARRASATE Horrela, Arrasate, Aretxabale- KABLE BIDEZ hiago dago gure artean
eguenetan izango da osasuna- Urtarrilaren 30ean itzaliko da sei- ta, Eskoriatza, Leintz Gatzaga Momentu honetan Euskalteleko edo zori txarra: ziri
ri eskainitakoa. Eguenetako nale analogikoa Debagoienean, eta Aramaioko zati bat izango kable bidez ikusten dute GOITB ona sartu digute audi-
Alkateak zuzenean atala Antzuolan eta Aramaion izan ezik. dira lehenengoak GOITB digita- Debagoeineko ikus-entzule gehie- metroekin), jostailuen
Gabon jaien aurretik bukatu Herriotan, hilaren 10ean itzaliko lean ikusten. Ondoren etorriko nek, %60tik baino gehiagok, hain eta kolonien iragar-
zen, eta datorren astetik da. Antzuolan, ETB ez da itzaliko. dira Oñati eta Bergara eta gero- zuzen ere. Eta hemendik aurre- kiak (TVEn betiko,
aurrera erakundeetako ordez- ago Elgeta eta Antzuola. Muru- ra berdin-berdin ikusten jarrai- antza) eta Gabon zaha-
kariak elkarrizketatuko GOITB, DIGITALEAN tik seinalea hartzen dutenek urta- tuko dute, ez dute ezer aldatu rreko saio festiboak,
dituzte eguaztenetan. Goiena Telebista lanean ari da rrilaren 30a baino lehen ikusiko beharrik. 11. kanalean ikusten da iraungitze-data
data horretatik aurrera digitale- dute GOITB digitalean eta gaine- GOITB Debagoienean, eta baila- dutenez urtero errepi-
GOITB, 'Goiena magazinea' an emititzeko Muruko antenatik. rako herrietara ere ahalik eta rik kanpo 933an. katzen dituztenak.
> Aste barruan, 19:45 Futbolzaleondako,
Ingalaterrako ligak
etenik ez izatea izan da
Gabonetako albiste
pozgarrienetakoa

Saharako aurten ere. Ustezko
izarren ligak atseden

maratoia hartzen duen bitarte-
an, erritmo frenetiko-

irratian an murgiltzen dira
Ingalaterran. Telede-
porten bikain jarrai-
O.E. > ARRASATE tzen dituzte hango
Saharako maratoiaz hitz egin- partiduak, eta Jose
go dute Arrasate Irratian Manuel Diazek eta Pe-
datorren astelehenean. 10 ton-ek badute zeriku-
urte bete ditu maratoi horrek. sia horretan. Hango
Otsailean izango da eta orain- liga eta kopako parti-
dik zabalik dago izena ema- du biziak eskaintzeaz
teko epea. Nubi elkarteko gain, Premier TVk
Agurne Juldainek azken landutako (eta zain-
datuak emango ditu. Horre- dutako) erreportaje
kin batera, astelehenean hasi- bitxi eta bestelakoak
ko den Saharara bidaltzeko helarazten digu Diaz-
elikagai bilketaz ere jardun- ek. Aurten, futbolarien
go dute. Gabonetako agurrak
zintzo-zintzo itzultze-
Arrasate Irratia, raino iritsi da Diaz.
'Igo autobusera' Lurreko Telebista Digitala ikusteko dekodifikadorea eta urrutiko agintea. GOIENKARIA Ezin gehiago eskatu.
> Astelehena, 10:00

arrasate irratia astea GOITBn
FM 107.7
Egubakoitza, 8 Zapatua, 9 Domeka, 10 Astelehena, 11 Martitzena, 12 Eguaztena, 13 Eguena, 14
Zapatua
10:00 Asteko gainbegiratua. 13:15 Marrazki bizidunak . 08:00 Marrazki 08:00 Barrebusa. 13:15 Marrazki bizidunak. 13:15 Marrazki bizidunak. 13:15 Marrazki bizidunak. 13:15 Marrazki bizidunak.
Amaia Doyague arraunlaria; Igor Elordui
AEKko Komunikazio arduraduna; Ibili 13:45 Kantari. bizidunak. 09:00 Marrazki 13:45 Kantari. 13:45 Kantari. 13:45 Kantari. 13:45 Kantari.
munduan geltokian, Iñaki Araiz; Manu 14:15 On ein. 10:30 Barrebusa. bizidunak. 14:15 Eltze beroa. 14:15 On Ein. 14:15 Udazken loreak. 14:15 Eltze beroa.
Romano Golden Apple Quartet taldeko
kidea; lorategiaren geltokian kaktusen 14:45 Berriak. 11:30 Kantari. 11:30 28 klip. 14:45 Berriak. 14:45 Berriak. 14:45 Berriak. 14:45 Berriak.
gainen egingo dute berba... 15:15 Ur eta Lur. 14:00 On Ein. 12:00 Itsasoari begira. 15:15 Sakonduz. 15:10 Harmailatik. 15:10 Ilunpean. 15:15 Erreportajea.
15:45 Itsasoari begira. 14:30 Udazken loreak. 12:30 Wazemank. 15:45 Ikusmira. 15:50 Ikusten. 15:50 Sakonduz. 16:15 Ikusmira.
Domeka
10:00 Asteko gainbegiratua. 16:15 Ikusten. 13:00 Erreportajea. 16:15 28 Klip. 16:20 Itsasoari begira.
15:00 Barrebusa. 16:20 28 Klip. 16:45 Berriak.
16:45 Berriak. 13:45 Ur eta Lur. 16:45 Berriak. 16:45 Berriak.
Astelehenetik egubakoitzera 16:00 Marrazki bizidunak. 16:45 Berriak. 17:15 Marrazki bizidunak.
10:00-12:00 Igo autobusera! 17:15 Marrazki bizidunak. 14:15 28 Klip. 17:15 Marrazki bizidunak. 17:10 Marrazki bizidunak.
18:30 Gipuzkoa Kultura. 17:15 Marrazki bizidunak. 18:00 Sakonduz.
Albistegia 18:00 Ilunpean. 14:45 Kale kantoi. 17:45 Kalekantoi. 17:35 Wazemank.
Eguraldiaren iragarpena (Joxe Landa) 19:00 Kale kantoi. 17:35 Harmailatik. 18:45 Berriak.
18:45 Berriak. 15:15 Gipuzkoa Kultura. 18:15 Ilunpean. 18:15 Gipuzkoakultura.
Ibili Munduan geltokia 19:30 Itsasoari begira. 18:15 Ur eta lur. 19:15 Marrazki bizidunak.
Elkarrizketak 19:15 Marrazki bizidunak. 15:45 Marrazki bizidunak. 18:45 Berriak. 18:45 Berriak.
Lorategiaren gelltokia 20:30 28 Klip. 18:45 Berriak. 19:45 Goiena Magazinea.
19:45 Goiena Magazinea. 18:15 Barrebusa. 19:15 Marrazki bizidunak. 19:15 Marrazki bizidunak.
Zozketak 21:00 Ilunpean. 19:15 Marrazki bizidunak. 20:45 Kantari.
20:45 Kantari. 19:15 Kantari. 19:45 Goiena Magazinea. 19:45 Goiena Magazinea.
Zorion agurrak
21:15 Goiena Magazinea. 21:45 On ein. 21:15 Wazemank. 20:45 Kantari. 20:45 Kantari. 19:45 Goiena Magazinea. 21:15 Goiena Magazinea.
(parte hartzeko: 943 71 17 31)
12:05 Arrasate Irratiko albistegi laburra. 22:15 Sakonduz. 22:15 Ikusten. 22:00 Erreportajea. 21:15 Goiena Magazinea. 21:15 Goiena Magazinea. 20:45 Kantari. 22:15 Gipuzkoakultura.
12:20 Izarren ordua: abesti ezagunak
22:45 Udazken loreak. 22:45 Ikusmira. 22:45 GipuzkoaKultura. 22:15 Harmailatik. 22:15 Ilunpean. 21:15 Goiena Magazinea. 22:45 Kalekantoi.
13:00 Euskadi Irratiko albistegia.
14:00 Igo autobusera! (errep.) 23:15 Kale kantoi. 23:15 Wazemank. 23:15 Ilunpean. 23:00 Gipuzkoakultura. 23:00 Wazemank. 22:15 Erreportajea. 23:20 Itsasoari begira
17:00, 19:00, 21:00, 23:00 Arrasate 00:30 28 klip. 23:45 Goiena Magazinea. 23:45 Goiena Magazinea.
23:45 Magazinea 00:00 Itsasora begira. 23:30 Goiena Magazinea. 23:30 Goiena Magazinea.
Irratiko albistegi laburra.
17:15 Zorion agurren tartea (errep.) 00:45 Emisio amaiera. 01:00 Emisio amaiera. 00:30 Emisio amaiera. 00:30 Emisio amaiera. 00:30 Emisio amaiera. 00:45 Emisio amaiera. 00:45 Emisio amaiera.
GOIENKARIA
28 IRAGARKI SAILKATUAK 2010eko urtarrilaren 8a

IRAGARKI SAILKATUAK
1. ETXEBIZITZAK 3. LOKALAK 5. IRAKASKUNTZA 7. ANIMALIAK 9. HARREMANAK
101. SALDU 301. SALDU 501. JASO 701. SALDU 901. AGURRAK
102. EROSI 302. EROSI 502. EMAN 702. EROSI 902. HARREMANAK
103. ERRENTAN EMAN 303. ERRENTAN EMAN 503. BESTELAKOAK 703. EMAN 903. DEIAK
104. ERRENTAN HARTU 304. ERRENTAN HARTU 704. BESTELAKOAK 904. BESTELAKOAK
105. ETXEAK OSATU 305. BESTELAKOAK
106. BESTELAKOAK

2. GARAJEAK 4. LANA 6. MOTORRA 8. DENETARIK 10. RELAX
201. SALDU 401. ESKAINTZAK 601. SALDU 801. SALDU
202. EROSI 402. ESKAERAK 602. EROSI 802. EROSI
203. ERRENTAN EMAN 403. BESTELAKOAK 603. ALOKATU 803. EMAN
204. ERRENTAN HARTU 603. KONPONDU 804. HARTU
205. BESTELAKOAK 604. BESTELAKOAK 805. TRUKATU
806. GALDU
807. AURKITU
808. BESTELAKOAK

Eguazten eguerdira arte (12:00) jasotako iragarkiak bakarrik iragarriko ditugu.
Ordu horretatik aurrera ez da onartuko aldaketarik eta ezta iragarkia bertan behera uzterik ere.

943 25 05 05 sailkatuak@goiena.com
PARTIKULARREN IRAGARKIAK ORDAINDUTAKO ATALAK: ETXEBIZITZA SALDU/ALOKATU. LOKALA SALDU/ALOKATU. GARAJEA SALDU/ALOKATU.
MOTORRA SALDU. GOIENKARIA-N + ASTELEHENEKO GOIENKARIA-N 17 € (BEZ BARNE).
GOIENKARIAk ez du argitaratzen diren iragarkien ondorioz sor daitezkeen operazioen erantzukizunik.
GOIENKARIA
2010eko urtarrilaren 8a
ZERBITZUAK ETA BERRI-ZAKUA 29
GOIENKARIA
30 NON-ZER 2010eko urtarrilaren 8a

Urtarrilak 8-15
Zuon ekitaldien berri iragartzeko, bidali informazioa
eguazteneko eguerdia baino lehen.
Posta elektronikoa: kultura@goiena.com
Tel.: 943 25 05 05 • Faxa: 943 25 05 13

eguaztenetan, 09:30etik
Musika Antzerkia Musika 11:00etara; martitzen eta
eguenetan 14:30etik 16:00etara
eta 19:00etatik 20:30era.
Argibideak eta izenematea: 635 71 06
16 (Maite) edo 943 78 31 26 (Ana).

ARRASATE
> Eskulan ikastaroa Udaleko
Emakume Sailaren eskutik
10-12 lagunez osatutako
talde txikian eskulanetako
teknika ezberdinak ikasiz ondo
pasatzeko ikastaroa da. Egu-
rra, laminak, margoketa,
birziklatzea, Van Dal, eztainua,
OÑATI ARAMAION BERGARA zilarra, beruna eta kristala
> Sorkun abeslaria eta Mahaster River > Glu Glu taldearen 'Kanpaiak jo bitartean' > Joseba Irazokiren disko aurkezpena landuko dituzte Bea Arregire-
taldea kontzertu akustikoan gaztelekuan antzezlana zapatu gauean domekan Zabalotegin kin. Urtarrilaren 12tik
Sorkunen eta Mahaster River-en kon- Bihar, zapatua, Kanpaiak jo bitartean Joseba Irazokik Euria ari du bosga- martxoaren 23ra, martitzenero
tzertu akustikoa gaur, egubakoitza, antzezlana ikusteko aukera izango da rren diskoa aurkeztuko du domekan 15:30etik 17:30era edota
gaztelekuan, 22:00etan. Kashbad taldean Aramaioko kultura etxean, 22:30ean. Zabalotegin, 19:00etan. Hamar kantu batu 18:00etatik 20:00etara.
ezagutzera eman zenetik ibilbide oparoa Emakume gazte bat eta gizon gazte bat. ditu musikari beratarrak lan berrian; Argibideak eta izenematea 943 79 83
egin du Sorkunek. Bergararrek Nahaste- Elkar ezagutu behar ez zuten bi pertsona- Batzuek ixo, Beldurrik gabe eta Yemengo 70 eta 651 70 79 36 telefono zenbakietan.
rrekan diskoa aurkezten dihardute. 5 euro. ren arteko ezusteko komedia ero eta bizia. atuna tartean. Sarrerak, 5 eurotan.
ARRASATE
> 'Estresa, nola gainditu?'

Antzerkia Ikastaroak dantzen ikastaroa otsailetik
maiatzera, martitzenetan
27an eta 28an Bergaran; web
orrien tailerra, urtarrilaren
ikastaroa otsailean
Ekin Emakumeak elkarteak
19:30etik 21:00etara. Fandangoa 11tik 22ra Elgetan; mendekota- antolatuta, otsailaren 1etik
BERGARA ARETXABALETA eta arin-arina Juantxo Urbie- suna duten pertsona nagusien 10era, astelehen eta eguaztene-
> 'ProtAgonizo' gaur eta 'Prest > Dantza afrokaribearrak Jaiki tak erakutsiko ditu eguenetan, zaintza, urtarrilaren 19tik tan, 17:30etik 20:30era.
gaude' antzezlana bihar elkartearen eskutik 19:30etik 21:00etara: hastapen otsailaren 4ra Elgetan; sukal- Argibideak eta izenematea: 943 79 83
Ester Bellver aktoreak Martitzenero, 19:30etik maila urtarrilean eta otsailetik daritza begetarinoa, urtarrila- 70 edo 651 70 79 36 telefonoan.
ProtAgonizo antzezlana 21:00etara, Aretxabaletako maiatzera maila guztiak. ren 12tik aurrera Bergaran eta
eskainiko du gaur, 22:30ean; kuartel zaharrean. Ekainea arte. Izenematea urtarrilean hasiko da. Angiozarren.
bihar, zapatua, Lakrikun Izenematea 653 70 50 68 telefonoan Argibideak Jardunen (943 76 08 19). Argibideak Bizikasin: 943 76 93 94. Hitzaldiak
taldearen Prest gaude ikusteko edo jaikielkartea@ayahoo.es helbidean.
aukera izango da, 20:00etan. DEBAGOIENA ARRASATE BERGARA
Gaurko zein biharko emanaldirako BERGARA > Hainbat ikastaro urtarrilean > Yoga ikastarorako izenematea > 'Komunikatzen ikasi eta
sarrerak 5 eurotan salgai. > Erromeriako dantzak eta Bizikasiren eskutik zabalik erlazioak hobetu'
dantza soltea Arrisku handiko elikagaien Yoga ikastaroa Arrasaten Bizikasik antolatuta.
Jardun euskara elkarteak manipulazioa, urtarrilaren (Txindoki dorrea, Bañez Urtarrilaren 13an Miguel Altuna
Musika antolatuta, erromeriako 13an eta 14an edo urtarrilaren Doktorea 1): astelehen eta institutuan, 18:00etan.

ESKORIATZA
> Piara taldearen emanaldia PROPOSAMENA ZIENTZIAREN KUTXAGUNEA
gaur Inkernun

KUTXAGUNEA, GEROZ ETA HANDIAGO! museoa 1000
Piara talde gasteiztarrak hi-
m2 baino gehiago handitu dugu, GAIA izeneko gune berriarekin.
hop emanaldia egingo du gaur.
Gaur, egubakoitza, Inkernu tabernan,
Energia eta Natura dira erakusketa honetako ardatz nagusiak.
Energiaren kontsumo eraginkor batekin, gure Natura hobeto zain-
23:00etan.

tzeko aholku eta konpromezuak, modulu interaktibo eta audiobisua-
len bitartez.
ARRASATE
> Suversion X eta Txapelpunk
Bisita gidatuak GAIA erakusketan:
• 12:15 eta 17:15ean gaztelaniaz.
3 aretoan zapatuan

• 15 eta 18:15ean euskaraz.
Bihar, zapatua, izango da
kontzertua.
3 aretoan, 23:00etan. Sarrerak 6 eta 8
PLANETARIUM
Erresoluzio handiko irudi ikusgarriak kupula osoan
eurotan salgai.
proiektatuta.
12:00 (eusk.), 13:00 (gazt.), 15:30 (fran.), 17:00 (eusk.) eta 18:00 (gazt.)
Erakusketak Donostiatik zerura begira: Zuzeneko saioa.
Itsua izar begiekin: Itsu bat eta tirano bat protagonista dituen
BERGARA ipuin animatu bat.
> Taila eta Zeramika Elkarteko- Biziaren jatorria: Lurraren eta Eguzki Sistemaren jatorria
en erakusketa Aroztegin ARRASATE erakusten digun saioa.
> Soziedad Alkoholika gaur 3 aretoan Infinity Express: Unibertsoa eta Eguzki Sisteman zehar bidaia
Kartoizko suziriaren sekretua: Haurrei zuzendutako saioa .
Elkarteko kideek hainbat

Eboluzioa: Izakion historiako gertaera eta unerik
lan jarri dituzte ikusgai.
garrantzitsuenek azaltzen dizkigu.
Aroztegin, domekara arte, urtarrilaren Soziedad Alkoholika taldearen kontzertua izango da
10era arte. Martitzenetik egubakoitzera: gaur Arrasateko 3 aretoan. Sesion#2 da taldearen azken
18:00-20:30; zapatuetan: 12:00-14:00 eta diskoa eta lan horretako kantuak zein kantu ezagunenak SIMULAGAILUAK
18:00-20:30; eta jaiegunetan, goizez joko dituzte gaurko kontzertuan. SArekin Iñigo Zubizarreta Errusiar Mendia eta Tranbia gidatzailea
bakarrik. gitarra-jole arrasatearra dabil aspaldian eta kontzertuak
interes berezia piztu du alde horretatik. Ez da erraza estilo BESTE ZERBITZU BATZUK
Doako aparkaleku zabala, Ingurune Miramon-Donostia Tel.: 943 01 24 78
www.miramon.org
aparta, Haur-parkea, Lorategi botanikoa,
ARETXABALETA baten barruan kokatzea SA: thrash, metal, hardcore eta
Ordutegia
Jatetxe-kafetegia, Denda,Kontsignak,… Astelehenetan itxita.
> 'Beste xomorro batzuk' punk estiloetan koka daitezkeen kantuak eskainiko dituzte
Asteartetik ostiralera: 10:00-19:00
Asteburu eta jai-egunetan: 11:00-19:00
argazki erakusketa Arkupen Arrasateko kontzertuan.
Antonio Valenciaren Gaur, egubakoitza, Arrasateko 3 aretoan, 23:00etan. 15 euro.
argazkiak dira.
Arkupen, urtarrilaren 31ra arte.
GOIENKARIA
2010eko urtarrilaren 8a
NON-ZER 31

ESKORIATZA
> 'Pentsaera positiboa' nire aukera
Bizikasik eta Amuska
emakume elkarteak antolatuta-
ko hitzaldia.
Urtarrilaren 20an Eskoriatzako kultura
etxean, 18:00etan.
Zinema
ARETXABALETA ARRASATE EIBAR El erizo Spanish movie
18:00, 20:15, 22:30. 19:55, 21:55, 23:55.
> 'Eguberrietako festetan AMAIA ANTZOKIA COLISEO Capitalismo No es tan fácil
hartutako kiloak nola galdu' Avatar ANTZOKIA 17:30, 20:00, 22:30. 20:30, 22:35, 00:40.
Nahikari Usarragaren Zapatua: 19:00, 22:30. Teniente corrupto Avatar Bienvenidos a
Domeka: 19:30. Egubakoitza: 20:30. 22:00. Zombieland
hitzaldi-diaporama. Astelehena: 20:30. Zapatua: 19:45, 22:30. 20:35, 22:35, 00:35.
Domeka: 20:00. El cónsul de Sodoma
Eguaztenean, hilaren 12an, Arkupen, Lluvia de albóndigas Astelehena: 20:30 18:00, 20:15, 22:30. Alvin y las ardillas
19:30ean. Domeka: 17:00. 16:20 (zapatuan eta
Nico, el reino que Love happens
Donde viven los La caja de Pandora
Eguena: 20:30.
quería volar 20:15, 22:30. domekan), 18:20, 20:20.

Ikuskizunak monstruos ** Zapatua eta domeka:
17:00.
Todos están bien
17:30, 20:00.
Egubakoitzetik domekara.
Gauerdiko emanaldiak
Beñat Zamalloa
Ikus-entzunezko
ARETXABALETA COLISE0 1 Un tipo muy serio gaur eta bihar, zapatua.
Zuzendaria: Spike Jonze. 18:00, 20:15, 22:30.
Komunikazioko ikaslea
ARKUPE El cónsul de Sodoma ÁBACO
ARETXABALETA Aktoreak: Max Records, Mark Ruffalo, Egubakoitza: 20:30. Lluvia de albóndigas BOULEVARD
Luna nueva
> 'Paperezko zirkua' haurrenda- Catherine Keener. AEB, 2009. 101 minutu.
Egubakoitza eta zapatua:
Zapatua: 17:00, 19:45,
22:30.
18:00.
Avatar Egunean
ko ikuskizuna 22:00. 15:45, 18:55, 22:00, 22:15,
Apika taldearen eskutik, pike Jonze zuzendariak Domeka: 19:30.
Domeka: 17:00, 20:00. Urtarrilaren 8tik 14ra.
01:00. egunekoa
S
Astelehena: 20:30.
Astelehena: 16:00. YELMO CINEPLEX Nico, el reino que
bereziki 3-6 urteko neska- (Cómo ser John Malko- skoriatzako Huhezi
mutikoei zuzenduta.
Bihar, zapatua, Arkupeko liburutegian,
11:30ean.
vich eta Adaptation) oro-
korrean oso kritika onak jaso
ditu Maurice Sendak-en Don-
Monstruos contra
alienígenas
Domeka: 17:00.
Edén al oeste
Eguena: 19:30.
COLISEO 2
Todos están bien
Egubakoitza: 20:30.
Zapatua: 17:00, 19:45,
22:30.
Avatar
(3-D emanaldiak)
15:50 (zapatuan eta
domekan), 18:45.
Avatar
quería volar
16:00.
Bienvenidos a
Zombieland
20:00 22:00, 00:30.
E fakultatean Ikus-entzu-
nezko Komunikazioa
ikasi ondoren, karrera buka-
de viven los monstruos ipui- Domeka: 17:00, 20:00.
17:00 (zapatuan eta Celda 211 erako proiektuarekin dihar-
Astelehena: 20:30. 20:25, 22:40, 01:00.
na zinemara egokitzearren. du Beñat Zamalloa 23 urteko
Deiak Liburuak irudiak ditu eta
OÑATI
KULTUR ETXEA GASTEIZ
domekan), 18:00, 20:00,
21:00, 00:00.
Lluvia de albóndigas
Teniente corrupto
16:00, 20:30, 22:45,
aretxabaletarrak.
oso orri gutxikoa da; filmak, 16:15, 18:20 (zapatuan).
01:00. Berria egunkarian Eus-
ARRASATE aldiz, ordu eta erdi pasatxo El baile de la Victoria GURIDI Qué fue de los kal Herriko bertsolari txa-
Egubakoitza: 22:30. Solomon Kane Morgan
> Goikobaluren deia kantatu ditu, eta liburua irakurri ez Zapatua: 22:30. Avatar 18:05, 20:15, 22:25, 00:35.
16:05, 20:25, 22:35, 01:00.
pelketaren berri eman du;
Domeka: 19:30, 22:30. 17:30, 18:45.
nahi duten guztientzat dudanez, ezin dut jakin ber- Los fantasmas de mis Fama "Maialen Lujanbio izan zen
Astelehena: 19:30. Planet 51 ex-novias
Kantuan interesatuta tsio batetik bestera aldaketa 17:00 (zapatuan eta 16:05. bertsolaririk orekatuena eta
Planet 51 19:45, 21:45, 23:45.
dagoen edonorendako ateak handirik dagoen, baina kon- Zapatua eta domeka: domekan).
Love happens
Los fantasmas de egindako txapelketa ikaraga-
zabalik dituztela gogoratzen du tatzen zaigun istorioa azaltze- 17:00. Donde viven los mis ex-novias rriagatik eta erakutsitako
16:20 (zapatuan eta 16:10, 20:30, 22:35, 00:45.
monstruos domekan), 18:25.
Goikobaluk. Gaztetxo zein ko ez dut uste horrenbeste- 20:30, 22:30 (egubakoi- Ninja assassin nortasunagatik merezi izan
nagusiek elkarteko lau talde- ko denborarik behar zenik; BERGARA tzetik domekara). Número 9 15:45. zuen txapela", dio. Bertso txa-
15:45 (zapatuan eta
tan jarduteko aukera daukate: Jonzek egin duen bertsioa Los fantasmas de mis domekan), 17:45. Alvin y las ardillas pelketak tarte txikia utzi dio
ZABALOTEGI ex-novias 16:15, 20:20.
Goikobaluko tailerra (4-6 urte luzeegia iruditu zait, nahiko Lejano 18:45, 20:40, 22:35 (egu- El mejor aspaldian antzerki emanal-
Eguena: 20:00. bakoitzetik domekara). 19:50, 21:50, 23:50. Solomon Kane
bitartekoak) eguaztenetan aspergarria. 15:50, 20:20, 22:40, 01:00. diez edo musika kontzertuez
17:00etan; Goikobalu Txiki Errealitatea eta fantasia Solomon Kane Planet 51 gozatzeko. Gustuko musika-
17:30, 20:00, 22:30. 15:50 (zapatuan eta El mejor
(6-9 urte) eguenetan nahasten dira. Max, 9 urteko ELGETA domekan), 17:50. 16:15. rien artean Anariren izena
Qué fue de los
18:15etan; Goikobalu Gazte mutikoa, ez da pozik bizi, iza- ESPALOIA Morgan Celda 211 Número 9 nabarmentzen du gazte are-
17:30, 20:00, 22:30 20:25, 22:30, 00:35 (egu- 20:30, 22:30.
(11-20urte) eguaztenetan era nahiko amorratua du, Ahora o nunca txabaletarrak.
Alvin y las ardillas bakoitzean eta zapatuan); Planet 51
19:00etan eta Goikobalu familiako erdigunea izan Eguaztena: 21:30. 16:15 (zapatuan eta dome- 16:00.
17:00, 17:45 (zapatuan eta
Abesbatza (nagusiak) nahi du eta arrebak eta amak domekan). kan), 18:20, 20:25, 22:30. Asteburuan, zer?
No es tan fácil
martitzenetan 21:00etan ez diote nahi beste arretarik ARAMAIO Teniente corrupto Dos canguros muy 20:25, 22:45 Oraindik ez dakit zer egingo
17:30, 20:00, 22:30. maduros
eta eguenetan 20:00etan. prestatzen. Amarekin hase- KULTUR ETXEA 16:10 (zapatuan eta Todos están bien dudan. Pentsatzen dut Gabone-
No es tan fácil 20:15, 22:30, 00:40.
Argibideak 615 76 02 89 telefono rretu ondoren, etxetik ihes Bolt 17:30, 20:00, 22:30.
domekan). tako oporren bukaera ospatuko
zenbakian edo Goikobalu abesbatzaren egin eta fantasiako mundu Domeka: 17:00. Nico, el reino que Egubakoitzean eta zapa- dugula, afaritxoren batekin
Urtarrilaren 8tik 14ra. quería volar tuan. Gauerdiko emanal-
entsegu lokalean (Saiolan eraikinean, batera helduko da. Baina han 16:35 (zapatuan eta diak egubakoitzean eta agian... Aisialdia antolatzerako-
Zaldibarren, beheko solairuan) jaso ikusiko du bizitza pentsatzen domekan), 18:35. zapatuan. an nahiko inpultsiboa naiz,
FLORIDA-GURIDI
daitezke. zuena baino konplexuagoa Fama momentuaren arabera gauzak
Celda 211 15:55 (zapatuan eta dome-
dela. Horrela ikusita, istorio- 17:30, 20:00, 22:30. kan), 17:55. egitea atsegin dut. Izan ere,
aren proposamena nahiko gaur [eguena] ez dakit zer
Lehiaketak interesgarria dela pentsa
El secreto de sus ojos
17:30, 20:00, 22:30.
Todos están bien
22:20, 00:20. egingo dudan oraindik...
dezakegu: errealitatea eta fan-
ARRASATE tasia; haurren eta helduen Elurra iragarrita dago.
> Jokin Zaitegi beka, Herta ikuspuntuak; bizitzaren eta- Avatar Elurrarekin lotutako plan
Zuzendaria: James
Müller itzultzeko pa desberdinak... Baina isto- Cameron. AEB, 2009. 161 berezirik?
Arrasateko AED elkarteak rioaren garapenari ez diot minutu. Ikusiko dugu. Elurrak hasieran
Arrasatera iritsiko da aste-
eta Elkar argitaletxeak, magiarik aurkitu. Dena nahi- buruan James Cameronen
ez nau beldurtzen... Ez naiz
Kutxaren laguntzarekin, Jokin ko planoa iruditu zait, irudi (Titanic) azken filma. Jake mendira askorik joatekoa eta
Zaitegi Sariketa antolatu dute. aldetik denbora luzean esku soldadu izandakoa gurpil aspaldian nahiko alfertuta
baten azpian dago, baina
Aurtengoa 23. ekitaldia da. kamera erabiliz, ez dago gora- Pandorara bidali dute. Han nabil. Lagunei ere behin edo
Azken Literaturako Nobel behera handirik kontaketan, mineral bitxi bat ateratzen behin huts egin diet...
ari dira, ustez Lurraren
saridunaren lana itzultzeko pasadizo gehienak luzeegiak energia krisia konpon deza-
zuzenduta dago beka. dira, ez dut aurkitzen pertso- keena. Baina Pandorako Bertso saioak alde batera laga
Hain zuzen ere, Herta Müller naien xarma ; horrela, filma- atmosfera toxikoa denez, dituzu denboraldi batez?
Avatar programa sortu
idazle errumaniar- ren kontaketa nahiko mono- dute, gizakiek beste gorputz Guztiz ez, baina nahiago dut as-
alemanaren Atemschaukel tonoa gertatzen da. biologiko batzuetan lan paldian aukera izan ez dudan
egin dezaten.
(Arnasaren kulunka) Dena den, ez zaio ukatu gauzak egiteko astia izatea; in-
eleberria itzularaztea behar Spike Jonzi duen ausar- gurukoekin egoteko, esaterako.
da xedea. dia. Komertzialtasun erraze-
Argibideak AED elkartean, 943 77 12 28 tik ihes egiten du, ez du han- Eskasa:* Balekoa:** Ona: *** Oso ona:**** Bikaina:***** Zer ari zara irakurtzen?
telefono zenbakian. dikerian erori nahi, barne- Liburuak patxadaz hartzea
koiagoa izan nahi du, ematen El secreto de sus ojos Celda 211 Malditos bastardos
gustatzen zait eta momentuan
BERGARA du berarentzat proiektu per- Argentina 2009. Zuzendaria: Espainia, 2009. Zuzendaria: AEB-Alemania, 2009. Zuzendaria: hiru dauzkat mesanotxean:
> Amodiozko gutunen lehiaketa, tsonala izan dela, baina, hala Juan Jose Campanella. Daniel Monzon. Quentin Tarantino. Momentos estelares de la
Buenos Aireseko epaitegi bateko Espetxe funtzionario batek lehen Naziek Frantzia okupatu dute, eta
Jardunek deituta eta guztiz, nik, behintzat, ez idazkaria da Benjamin Exposito. eguna du kartzelan. Egun horretan Shosanna Dreyfusek familia nola hil
humanidad (Stefan Zweig),
1995ean edo lehenago diot filmari sakontasunik ezta Erretiratzera doa, eta duela 30 urte bertan, presoen matxinada baten dioten ikusi du. Ihes egingo du Eskarmentuaren paperak (Anjel
jaiotakoek parte har dezakete magia handirik aurkitu. Ikus- gertatutako zerbaiti buruzko elebe- artean geldituko da harrapatuta. Parisera, eta zinema areto bateko Lertxundi) eta Funky business
rri bat idazteari ekingo dio. 70eko Bizirirra eta kartzelako arduradu- zuzendari lanean hasiko da, beste
lehiaketan. Lau sari banatuko le askori gauza bera gertatu urteak ekarriko ditu gogora: orduan nek ez dakite nola jokatu harekin. izen batekin. Europako beste herri
forever: cómo disfrutar con el
dituzte otsailaren 13ko ekital- zaielakoan nago. izandako hilketa bat eta, aldi bere- Espetxetik kanpo, funtzionario-pre- batean, Aldo Raine tenienteak talde capitalismo (Kjell Nordstrom
dian. an, gauzatu gabeko maitasun istorio soak haurdun dagoen emaztea du bat sortuko du, soldadu juduekin eta Jonas Ridderstrale).
Antonio Zabala bat. zain... osatutakoa, naziak hiltzeko...
Argibideak Jardun euskara elkartean,
943 76 08 19 telefono zenbakian. Edu Mendibil
2010-01-08
EGOITZA NAGUSIA
Barrenkalea 33, 20570 BERGARA
Tel.: 943 25 05 05 • Faxa: 943 25 05 12 • Posta-e: goienkaria@goiena.com
Harpidetza: 943 08 10 50 • Posta-e: harpidetza@goiena.com

Aconcaguan haizea eta hotza
MENDIA Urtzi Berasaluze eta Josu Juan GARAIERA Juanek G2 igo zuen 2006an, HONDARTZARA Andeetan ibili eta gero,
arrasatearrak Gabonetan ahalegindu dira baina Berasaluze lehenengo aldiz egon azken egunak Uruguaiko hondartzetan
ia 7.000 metro dituen mendia igotzen da garaiera handiko mendi batean igaro zituzten, atseden hartzen

XABIER URTZELAI > ARRASATE tontorrera bidean lau gau egin
Urtzi Berasaluzek (Arrasate, genituen. Hasierako egunetan
1979) eta Josu Juanek (Arrasate, oso eguraldi ona izan genuen, bai-
1980) Argentinan igaro dituzte na tontorrera iristeko azken egu-
Gabonak. Aconcaguara (6.992 nean sekulako haizea zebilen;
metro) igotzeko asmoz joan ziren haizea eta hotza". 04:00etan jai-
Andeetara, baina 6.700 metro ki, kanpadenda harriz bete eta
inguruan buelta erdi ematea era- gora: "Penaz, baina bertan behe-
baki zuten: "Oraindik pare bat ra utzi genuen tontorra egiteko
ordu geneuzkan tontorrera iris- asmoa. Erabaki genuen atzera
teko, baina han zebilen haizea eta egin eta egun gutxira berriro
egiten zuen hotza ikusita, buel- ahalegintzea, baina behera jaitsi-
ta ematea erabaki genuen". takoan harriz betetako kanpaden-
Arrasatekoen asmoa zen da erabat apurtuta aurkitu
Aconcaguara Polacos glaziarre- genuen, gutxigatik ez zigun hai-
tik igotzea. Baina hango gida- zeak denda eraman".
riek ez zieten halakorik gomen- Arrasateko mendizaleek era-
datu, inor ez zebilelako zona har- OINARRIZKO KANPALEKUA "Denetik eros daiteke hor". U.B baki zuten Aconcagua atzean
tan: "Hori ikusita erabaki genuen utzi, eta beste erronka bati hel-
Polacostik hastea, baina garaie- tzea, Catamarca ondoan dagoen
ra hartu genuenean ohiko bide- Pissis sumendira igotzea (6.900).
arekin egin genuen bat". Bidaian ederto ibili dira, baina
egia da mendian ez dutela zorte-
LAU GAU EGIN ZITUZTEN IGOTZEN rik izan: "Jandako edo edandako
Tontorrerako bidean zer eraman zerbaitek kalte egin eta atzera
erabakitzeko orduan, traste guz- egin behar izan genuen. Santa-
tiak gainean hartu, eta gora egi- mas egunean, lagunak parran-
tea erabaki zuten: "Pisu handia- dan, eta gu sumendi batean geun-
rekin egin genuen mendian gora, den, beherako ederrarekin", bota
dena generaman gurekin. Eta ATSEDENA Josu Juan, Aconcagua atzean duela. URTZI BERASALUZE BIDAIRAKO GERTU Josu eta Urtzi arrasatearrak. I.BENGOA du Berasaluzek, barrez.

ahobero iturri onetik piperrautsa ai, ene!
Mikel Irizar > 'www.goiena.net/blogak/piperrautsa'
"Hamaikakoak nik Debagoieneko
egiten ditut, eta zikloturismo martxa
antolatzeko lanean
Aurten bai?
presidenteak kalera
dabiltza Bergaran

A
steak pasa ahala, zarata interesatuen artean
bota artean horrela melodia atsegin bat ari da indar hartzen, zera
jarraituko dut" Debagoieneko zikloturistak dioena: Arnaldok-eta bultzatutako ekimena
Pep Guardiola > Entrenatzailea urtero-urtero ibiltzen dira inoizko serioena izan daitekeela. Hasieran askok izan
batera eta bestera irteera genuen mesfidantza uxatuz doa, urratsak ikusita.
Guardiolak garbi egiten du zikloturistetan parte hartzen, Hogeita hamar urte inguruan ezagutu ditugu hamai-
berba. Oraingoan, haren esal- baina aurtengo Challengeko ka ahalegin –eta beste horrenbeste porrot– estrategia
di bat aukeratu dugu, baina probetako bat egiteko ez dute soilik politikoen alde, baina Arnaldo izan da porrotare- Asturiasko pilotuaren
onerako, porrota onartzeko oso urrun joan behar izango. kin desagertu ez den lehen liderra. Oraingoan, eztabaida Ferrari berria
gauza izan delako. Sevillaren Bergaran dagoeneko hasi zabala abiatu du eta bere tesiak argi ari omen dira
kontra hamaikako xelebrea dira horrelako martxa bat nagusitzen. Hori bai, gehiengo handia beharko dute Gabonetan jakin dugu Alonsok
atera zuela aurpegiratu dio- antolatzeko lanean, eta maia- disidentzia neutralizatu eta zatiketa arriskutsuak egunero deitzen duela Marane-
te: "Iaz ere hankasartzeak tzean egin nahi dute proba. saihesteko. Hain juxtu, prozesu honen arrakasta berma- llora, auto berria zelan dabilen
egin nituen, baina irabazi egi- Kanpoan ibiltzeko, baina, tzea aski arrazoi litzateke Arnaldo, Rafa eta enparauak galdetzeko. Jakingo balu...
ten genuenez inor ez zen etxeko proban laguntzea kartzelatik libratzeko.
kexu". komenigarria izango da. www.sarda.es

Eraman dotoretasuna zure etxera

Zubillaga auzoa 1
OÑATI
Tel.: 943 71 63 22
Faxa: 943 78 15 51