Inserarea graficelor ]n Word

CAPITOLUL 16 INSERAREA 16.1. Inserarea graficelor
}n multe cazuri, informa\iile reprezentate ]ntr-un tabel sunt mult mai elocvente dac[ sunt reprezentate grafic. Pentru introducerea de reprezent[ri grafice ]ntr-un document poate fi utilizat[ aplica\ia Microsoft Graph 2000. De=i nu atinge performan\ele unor aplica\ii specializate (Microsoft Excel Chart, Corel Chart), ea ofer[ o gam[ larg[ de opera\ii referitoare la reprezent[rile grafice. Pentru a lansa aceast[ aplica\ie trebuie parcur=i urm[torii pa=i: 1. Se aplic[ comanda Insert, Object. 2. Din lista Object Type se selecteaz[ Microsoft Graph 2000. 3. Se aplic[ un clic pe butonul OK. Dup[ efectuarea acestor opera\ii pe ecran apare o ferestr[ cu un tabel =i un grafic (figura 16. 1)

GRAFICELOR

}N WORD

Figura 16.1 – Freastra de dialog Microsoft Graph Graficul este reprezentarea grafic[ a informa\iilor din fereastra Datasheet care con\ine ni=te valori implicite. Aceste valori pot fi =terse =i ]n locul lor pot fi introduse alte valori. Pentru =tergerea acestor valori : 1. Se selecteaz[ toate celulele tabelului. 2. Se aplic[ comanda Edit, Delete. 3. Pe ecran apare fereastra de dialog Delete (figura 16.2 ) din care se selecteaz[ op\iunea Entire row =i se apas[ pe butonul OK.

Procesoare de texte – Microsoft Word 4. F[r[ a deselecta celulele se aplic[ din nou comanda Edit, Delete. 5. Pe ecran apare fereastra de dialog Delete (figura 16.2 ) din care se selecteaz[ op\iunea Entire column =i se apas[ pe butonul OK.

Figura 16.2 – Fereastra Delete }n continuare ]n fereastra Datasheet se introduc noile valori pe baza c[ruia se va genera graficul (dac[ fereastra Datasheet nu apare pe ecran, ea poate fi afi=at[ cu comanda View, Datasheet.). La introducerea acestora se vor respecta urm[toarele reguli : • Etichetele (textele) ce vor fi folosite ]n grafic vor fi plasate ]n primele linii =i coloane. • Valorile vor fi introduse ]n liniile sau coloanele corespunz[toare. Pe baza unui tabel se pot crea dou[ grafice diferite, ]n func\ie de modul ]n care sunt generate seriile de date – pe linie sau pe coloan[. O serie de date este un set de valori care descrie evolu\ia unei m[rimi sau a unui parametru. Toate valorile dintr-o serie sunt reprezentate prin bare de aceea=i culoare. Dac[ seriile sunt generate pe linii, ]n dreptul fiec[rei linii din tabel apare simbolul seriei respective. Dac[ seriile sunt generate pe coloane, ]n dreptul fiec[rei coloane din tabel apare simbolul seriei respective. Modul de generare al seriilor poate fi modificat cu comenziile Data, Series in Rows, (pentru serii generate pe linii) =i Data, Series in Columns (pentru serii generate pe coloan[) Tipul reprezent[rii grafice poate fi modificat prin intermediul comenzii Chart, Chart Type. Odat[ ales un tip de grafic, pot fi stabilite anumite particularit[\i particulare, aplic`nd comanda corespunz[toare din meniul Chart. Comenziile de formatare ale graficelor sunt similare cu cele din Excel, prezentate ]n volumul 2. Revenirea ]n Word se face aplic[nd un clic ]n afara spa\iului de lucru Microsoft Graph (alc[tuit[ din fereastra Datasheet =i fereastra graficului). Dac[ graficul nu este vizualizat ]n ]ntregime, se parcurg urm[torii pa=i : 1. Se selecteaz[ graficul (aplic`nd un clic pe suprafa\a lui). 2. Dup[ selectare graficul este ]ncadrat ]ntr-un dreptunghi care are ]n col\uri =i la mijlocul laturilor marcaje de selectare. Pozi\ion`nd cursorul pe unul din punctele de selectare, acesta capat[ forma unor s[ge\i. Se trage de aceste s[ge\i ]n direc\ia dorit[. Dac[ graficul este selectat =i se apas[ tasta <Delete>, atunci graficul va fi =ters.

Inserarea graficelor ]n Word

16.2. Exemplu
S[ se creeze urm[torul grafic:
100 80 60 40 20 0 Bucuresti Brasov Constanta Frigidere Combine frigorifice

}n grafic sunt reprezentate v`nz[rile unei firme pentru dou[ tipuri de articole (frigidere =i combine frigorifice) ]n trei ora=e (Bucure=ti, Bra=ov =i Constan\a). }n grafic sunt reprezentate dou[ serii: • Valorile pentru v`nz[rile de frigidere. • Valorile pentru v`nz[rile la combine frigorifice. Dac[ seriile vor fi generate pe linie, tabelul va avea forma urm[toare : Frigidere Combine frigorifice Bucure=ti 100 70 Bra=ov 70 50 Constan\a 80 30

Dac[ seriile vor fi generate pe coloane, tabelul va avea forma urm[toare Bucure=ti Bra=ov Constan\a Frigidere 100 70 80 Combine frigorifice 70 50 30

Pentru a crea graficul: 1. Se pozi\ioneaz[ cursorul text ]n punctul ]n care trebuie plasat graficul. 2. Se aplic[ comanda Insert, Object. 3. Din lista Object Type se selecteaz[ Microsoft Graph 2000. 4. Se aplic[ un clic pe butonul OK. 5. Se selecteaz[ toate celulele tabelului din fereastra Datasheet. 6. Se aplic[ comanda Edit, Delete. 7. Din fereastra Delete se selecteaz[ Entire row. 8. Se aplic[ comanda Edit, Delete. 9. Din fereastra Delete se selecteaz[ Entire column. 10. }n fereastra Datasheet se introduce tabelul ]n una din cele dou[ forme prezentate anterior.

Procesoare de texte – Microsoft Word 11. Se modific[ modul de generare a seriilor, ]n func\ie de modul ]n care a fost introdus tabelul, cu una din comenzile Data, Series in Row sau Data, Series in Column. 12. Se aplic[ comanda Chart, Chart Type =i se selecteaz[ graficul de tip cilindru. 13. Dac[ graficul nu apare ]n ]ntregime se selecteaz[ =i se trage de marcajele de selectare.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful