You are on page 1of 87

Program Operacyjny

Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Wersja zaakceptowana decyzj Komisji Europejskiej z dnia 5 grudnia 2014 r.

Spis treci
Strategia dotyczca wkadu programu w realizacj unijnej strategii Europa 2020 ....................... 3
1.1. Opis zawartej w programie strategii dotyczcej wkadu w realizacj unijnej strategii Europa
2020 .................................................................................................................................................... 3
1.2. Uzasadnienie wyboru celu tematycznego i priorytetw inwestycyjnych .................................... 11
1.3. Uzasadnienie alokacji finansowej .............................................................................................. 12
2. Osie priorytetowe............................................................................................................................... 15
2.1. O priorytetowa I. Powszechny dostp do szybkiego internetu ................................................. 15
2.2. O priorytetowa II. E-administracja i otwarty rzd...................................................................... 21
2.3. O priorytetowa III. Cyfrowe kompetencje spoeczestwa ........................................................ 33
2.4. O priorytetowa IV. Pomoc techniczna ...................................................................................... 41
3. Plan finansowy .................................................................................................................................. 45
3.1. rodki finansowe z poszczeglnych funduszy oraz kwoty na rezerw wykonania ................... 47
3.2. czne rodki finansowe w podziale na fundusz oraz wspfinansowanie krajowe (EUR) ....... 48
4. Zintegrowane podejcie do rozwoju terytorialnego ........................................................................... 50
4.1 Wkad planowanych przedsiwzi do strategii makroregionalnych i strategii morskich ........... 50
5. Szczeglne potrzeby obszarw geograficznych najbardziej dotkitnych ubstwem ........................ 51
6. Szczeglne potrzeby obszarw geograficznych dotknitych niekorzystnymi warunkami naturlanymi
lub demograficznymi .............................................................................................................................. 51
7. System instytucjonalny ...................................................................................................................... 52
7.1 Identyfikacja instytucji zaangaowanych w realizacj programu ................................................ 52
7.2 Zaangaowanie waciwych partnerw ....................................................................................... 53
8. System koordynacji ........................................................................................................................... 55
8.1. Zasady oglne ............................................................................................................................ 55
8.2. Koordynacja w obszarze sieci szerokopasmowych ................................................................... 55
8.3. Koordynacja w obszarze e-administracji i otwartego rzdu ....................................................... 56
8.4. Koordynacja w obszarze e-kompetencji i e-integracji ................................................................ 57
8.5. Koordynacja z innymi politykami i instrumentami UE ................................................................ 58
9. Warunkowo ex ante ....................................................................................................................... 59
9.1. Identyfikacja warunkw ex-ante dla programu oraz ocena ich spenienia ................................. 61
9.2. Opis dziaa zmierzajcych do spenienia warunkw ex-ante ................................................... 72
10. Redukcja obcie administracyjnych dla beneficjentw ............................................................... 74
11. Zasady horyzontalne ....................................................................................................................... 76
11.1. Zrwnowaony rozwj .............................................................................................................. 76
11.2. Rwno szans i niedyskryminacja ......................................................................................... 77
11.3. Rwnouprawnienie pci ............................................................................................................ 78
12. Elementy dodatkowe ....................................................................................................................... 79
12.1. Wykaz duych projektw.......................................................................................................... 79
12.2. Ramy wykonania programu operacyjnego............................................................................... 79
12.3. Lista partnerw zaangaowanych w przygotowanie programu ............................................... 82
13. Wykaz skrtw i poj ..................................................................................................................... 84
14. Lista zacznikw ............................................................................................................................. 87
1.

1. Strategia dotyczca wkadu programu w realizacj unijnej strategii Europa


2020
1.1. Opis zawartej w programie strategii dotyczcej wkadu w realizacj unijnej strategii Europa
2020
[max 70 000 znakw]
Celem programu jest wzmocnienie cyfrowych fundamentw dla rozwoju kraju. Zgodnie z Umow
Partnerstwa (UP), jako fundamenty te przyjto: szeroki dostp do szybkiego internetu, efektywne
i przyjazne uytkownikom e-usugi publiczne oraz stale rosncy poziom kompetencji cyfrowych
spoeczestwa.
Spjno z europejskimi dokumentami strategicznymi
Kluczowe wskazwki UE dla opracowania POPC zawarte s w nastpujcych dokumentach:
Zalecenia Rady w sprawie krajowego programu reform Polski z 2013 r. oraz zawierajce opini
Rady na temat przedstawionego przez Polsk programu konwergencji na lata 20122016,
1
Strategia Europa 2020 ,
2
EAC .
W Zaleceniach Rada stwierdzia, e pomimo wysikw podejmowanych w ostatnim czasie Polska
wci pozostaje znaczco w tyle za innymi pastwami czonkowskimi w zakresie wykorzystania
potencjau rozwoju TIK. W szczeglnoci, Rada wskazaa na:
niski zasig stacjonarnej cznoci szerokopasmowej,
wzgldnie nisk sprawno administracji publicznej,
wzgldnie niski poziom wykorzystania e-administracji,
bardzo niski odsetek osb dorosych angaujcych si w uczenie si przez cae ycie.
Realizacja POPC przyczyni si do poprawy sytuacji w ww. obszarach. Gwnymi kierunkami wsparcia
bd rozwj sieci szerokopasmowych oraz poprawa jakoci i efektywnoci usug publicznych poprzez
ich cyfryzacj.
Sposb wdraania e-usug publicznych bdzie zawiera mechanizmy zapobiegajce zjawisku
digitalizacji biurokracji, wymuszajce pozytywny wpyw projektw na procesy administracyjne.
Zaplanowane w POPC wsparcie kompetencji cyfrowych zwikszy liczb osb wykorzystujcych
narzdzia w zakresie TIK, a wic w obszarze, ktry posiada szczeglne znaczenie dla jakoci ycia,
partycypacji w yciu spoecznym, a czsto rwnie dla konkurencyjnoci na rynku pracy.
Strategia Europa 2020 wyznacza trzy wymiary, w ktrych powinna si rozwija europejska spoeczna
gospodarka rynkowa:
rozwj inteligentny (oparty na wiedzy i innowacjach),
rozwj zrwnowaony (przyjazny rodowisku),
rozwj sprzyjajcy wczeniu spoecznemu (zapewniajcy wysoki poziom zatrudnienia oraz
spjno gospodarcz, spoeczn i terytorialn).
POPC wpisuje si w Strategi Europa 2020 gwnie w wymiarze inteligentnego rozwoju. TIK stymuluj
innowacyjno zarwno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Innowacyjno ta przekada si
rwnie na rozwizania oszczdnociowe, ograniczajce zuycie energii, paliwa i papieru. Ponadto
internet zwiksza zasig wiadczenia usug, obnia ich koszt i poprawia ich transparentno. Czyni je
bardziej dostpnymi zarwno w sensie moliwoci zdalnego skorzystania z usugi (wymiar
availability), jak i w sensie dostosowania sposobu wiadczenia usugi do moliwoci percepcyjnych

Komunikat KE Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrwnowaonego rozwoju sprzyjajcego wczeniu
spoecznemu, COM (2010) 2020.
2
Komunikat KE Europejska Agenda Cyfrowa, COM(2010)245.

odbiorcy (wymiar accessibility). Cyfryzacja stwarza zatem szczeglne szanse dla poprawy jakoci
ycia osb niepenosprawnych oraz zagroonych wykluczeniem spoecznym.
POPC przyczynia si do osignicia celw EAC, bdcej jedn z siedmiu inicjatyw flagowych
3
przewidzianych w Strategii Europa 2020. Po zmianach z grudnia 2012 EAC zawiera 7 obszarw
priorytetowych:
1. Europejska gospodarka bez granic jednolity rynek cyfrowy,
2. Przypieszenie innowacji w sektorze publicznym,
3. Bardzo szybki Internet popyt i poda,
4. Chmura obliczeniowa,
5. Zaufanie i bezpieczestwo,
6. Przedsibiorczo oraz cyfrowe miejsca pracy i umiejtnoci,
7. Poza sfer bada, rozwoju technologicznego i innowacji: Program dziaa przemysowych na rzecz
kluczowych technologii wspomagajcych.
Ww. obszary stanowi dla POPC ukad odniesienia. Wymagaj przy tym reinterpretacji w wietle
specyficznych potrzeb i uwarunkowa Polski oraz zasad wykorzystywania funduszy strukturalnych.
Na potrzeby POPC przyjto nastpujce gwne obszary diagnostyczno-programistyczne:
dostp do szybkiego internetu (odpowiada obszarowi 3 z przegldu EAC),
e-usugi publiczne (odpowiada obszarowi 2 oraz czciowo obszarom 4 i 5 z przegldu EAC),
kompetencje cyfrowe (wpisuje si w obszary 5 i 6 z przegldu EAC, adresujc spoeczne
problemy z wykorzystywaniem TIK wynikajce z braku zaufania, umiejtnoci i wiadomoci
korzyci).

Wnioski z analizy potrzeb w zakresie sieci szerokopasmowych

Obecny stan rozwoju infrastruktury szerokopasmowej i poziom jej wykorzystania, jest niski
w porwnaniu z wikszoci krajw UE, a take odlegy od celw przyjtych w EAC.
Kluczowe mierniki tych celw przyjy na koniec 2012 r. nastpujce wartoci:
5
zapewniono moliwo stacjonarnego dostpu do internetu dla 69,1% gospodarstw domowych
(w porwnaniu do redniej 95,5% dla UE 27, przy celu ustalonym na 100% do roku 2013);
zapewniono pokrycie dostpem do internetu o przepustowoci co najmniej 30 Mb/s na poziomie
44,5% gospodarstw domowych (w porwnaniu do 53,8% dla UE 27, przy celu ustalonym na
100% do roku 2020);
okoo 1,3% gospodarstw domowych korzystao z czy stacjonarnych o prdkoci co najmniej
6.
100 Mb/s (w porwnaniu do 3,4% dla UE 27, przy celu ustalonym na 50% do roku 2020)
7

Aktywne cza internetowe w Polsce odbiegaj obecnie pod wzgldem prdkoci transmisji
od redniej europejskiej, a take od celw stawianych przez EAC. Blisko 76% aktywnych czy
pozwala na transmisj do uytkownika z prdkoci nie wiksz ni 10Mb/s, a jedynie 4% gwarantuje
dostp 30Mb/s. Z kolei, z punktu widzenia dostpnoci infrastruktury, w zasigu sieci NGA jest
44,5% gospodarstw domowych Polski. Oznacza to, e osignicie celw EAC bdzie wymagao nie
tylko rozwoju sieci w nowych lokalizacjach, ale take modernizacji istniejcej infrastruktury oraz
stymulacji popytu na usugi o najwyszych prdkociach transmisji.
Obecne w Polsce rozwizania mobilne nie zapewniaj staej prdkoci transmisji na poziomie 30 Mb/s
lub wikszej. Dalszy rozwj sieci czwartej generacji (4G) pozwoli w przyszoci na tak transmisj
w okrelonych warunkach. Wszystkie rodzaje rozwiza technicznych budowy sieci, w tym mobilnych,
bd jednak wymagay rozwoju szkieletowo-dystrybucyjnej sieci wiatowodowej, ktra jest niezbdna
dla masowego wprowadzenia FTTH i radiowych sieci komrkowych czwartej generacji.
3

Komunikat KE The Digital Agenda for Europe - Driving European growth digitally, COM(2012)784.
Pena diagnoza dla caego zakresu tematycznego POPC stanowi zacznik 1 do programu.
5
Gospodarstwa domowe w obszarach obsugiwanych przez dostawcw stacjonarnego dostpu szerokopasmowego.
6
Narodowy Plan Szerokopasmowy. NPS jest dokumentem wykonawczym do Strategii Sprawne Pastwo. Zgodno POPC z
NPS zapewnia jednoczenie wkad POPC w realizacj SSP.
7
Wg stanu na koniec 2012 r.
4

Polacy mniej chtnie ni inni obywatele UE kupuj usugi dostpu szerokopasmowego. Na kade
8
100 osb z moliwoci dostpu w Polsce przypada 19 aktywnych linii, podczas gdy przecitnie
w UE wskanik ten osiga warto 29. Przy zaoeniu utrzymania si obecnych trendw, w 2020 r.
wrd osb do 50 roku ycia z internetu korzysta bd prawie wszyscy (ju w tej chwili jest to ponad
85%), natomiast w starszych grupach wiekowych uytkownikw nadal bdzie niewielu, szczeglnie
wrd osb powyej 70 roku ycia. Istotnym zadaniem jest zatem popularyzacja wykorzystania
internetu przez osoby starsze.
Badania konsumenckie GUS ujawniaj dwie gwne przyczyny nieposiadania w domu cza
internetowego: brak potrzeby (prawie 60% badanych) oraz brak niezbdnych umiejtnoci (okoo 40%
9
badanych) . Jednoczenie coraz mniejszy odsetek nieposiadajcych internetu (w stosunku do lat
ubiegych) uzasadnia to zbyt duymi kosztami. Oznacza to, e wraz z upywem czasu i postpujc
konkurencj na rynku coraz mniejsz barier s czynniki cenowe, a zatem przysze dziaania
stymulujce popyt powinny skupia si na edukacji i uwiadamianiu korzyci z dostpu
szerokopasmowego.
Wnioski z analizy potrzeb w zakresie e-usug publicznych i otwartego rzdu
Badany przez KE poziom zaawansowania dostpnych e-usug publicznych w Polsce w 2010 r. wynosi
90% dla e-usug skierowanych do przedsibiorcw (przy redniej unijnej 94%) oraz 85% dla e-usug
10
dla obywateli (przy redniej UE27 rwnej 87%) . Jeli chodzi o wykorzystanie
e-usug, dysproporcja midzy przedsibiorstwami a obywatelami jest wyraniejsza. Na przeomie 2011
i 2012 r. z e-administracji korzystao ponad 90% przedsibiorstw (zatrudniajcych 10 lub wicej osb)
oraz 48% obywateli. 16% obywateli wysyao przez internet wypenione formularze przy redniej UE
29,5% oraz celu EAC wyznaczonym na rok 2015 na poziomie 25%.
11

Wedug badania E-administracja w oczach internautw , dla 89% uytkownikw sieci bardzo wany
lub wany jest dostp przez internet do ofert pracy, w tym do baz danych urzdw pracy. Dla 81%
znaczenie ma moliwo umwienia si na wizyt lekarsk przez internet. Innymi obszarami, ktre
maj due znaczenie dla internautw s: dostp przez internet do historii zdrowia/chorb (77%),
dostp do katalogw bibliotek (75%), moliwo kontaktu rodzicw ze szko (74%), udzia
w konsultacjach spoecznych (62%).
12

W oparciu o wyniki przedsiwzi diagnostycznych, w tym wykonanych na potrzeby PZIP mona


wyrni kilka kluczowych podobszarw, na ktrych powinna si skupi interwencja:
1. Funkcje horyzontalne,
2. Kluczowe obszary e-usug publicznych,
3. Poprawa dostpu do informacji sektora publicznego i moliwoci ich ponownego wykorzystania,
4. Cyfryzacja procesw wewntrznych w administracji dla poprawy obsugi klienta zewntrznego.
Poniej wskazano dalsze dziaania, jakie naley podj w poszczeglnych obszarach. Bardziej
szczegowe omwienie znajduje si w diagnozie stanowicej zacznik I do POPC.
1. Funkcje horyzontalne:
upowszechnienie i poprawa fukcjonalnoci gwnego mechanizmu potwierdzania tosamoci
obywatela w elektronicznych kontaktach z administracj, w tym za porednictwem urzdze
mobilnych (profil zaufany ePUAP),
poprawa jakoci danych oraz zdolnoci rejestrw publicznych do wzajemnej wymiany danych,
optymalizacja wydatkw na infrastruktur (poprzez m.in. wykorzystanie technologii chmury
obliczeniowej),
8

Wg stanu na koniec 2012 r.


Respondenci mogli wskaza na wicej ni jedn przyczyn braku posiadania cza. Badanie GUS z 2012 r.
Digitizing Public Services In Europe: Putting ambition into action, 9th Benchmark Measurement, przygotowany przez:
Capgemini, IDC, Rand Europe, Sogeti i DTi dla Komisji Europejskiej, grudzie 2010 r.
11
https://mac.gov.pl/wp-content/uploads/2011/12/e-administracja-w-oczach-interneut%C3%B3w-2012.pdf
12
Program Zintegrowanej Infromatyzacji Pastwa (PZIP), wersja z listopada 2013 r. PZIP jest dokumentem wykonawczym do
Strategii Sprawne Pastwo, wskazujcym, w jaki sposb informatyzacja przyczyni si do realizacji modelu pastwa optimum
okrelonego w SSP. Dziki zgodnoci POPC z PZIP, POPC jest jednoczenie zgodny z SSP.
9

10

rozwj funkcjonalnoci oraz niezawodnoci centralnego punktu dostpu do e-usug publicznych


(platformy ePUAP).
2. Kluczowe obszary e-usug:
Rynek pracy:
scentralizowanie usug dla osb bezrobotnych, poszukujcych pracy, pracodawcw
i przedsibiorcw oraz publicznych sub zatrudnienia poprzez e-PUP,
zapewnienie jednego punktu dostpu do wszystkich ofert pracy pochodzcych z sektora
publicznego,
umoliwienie aplikowania o prac w sektorze publicznym w formie elektronicznej; obecnie
wszystkie oferty pracy zamieszczane w BIP KPRM (ktry nie obejmuje caego sektora
publicznego, a tylko administracj rzdow) zawieraj wymg dostarczania dokumentw
papierowych,
przeniesienie kolejnych usug rynku pracy (poza ju dostpn rejestracj osb bezrobotnych
i przeszukiwaniem ofert) do internetu.
Ubezpieczenia i wiadczenia spoeczne:
internetowe konto ubezpieczonego, zintergrowane z innymi usugami e-administracji,
usugi Zakadu Ubezpiecze Spoecznych (ZUS): dalsza elektronizacja zwolnie lekarskich
i ich przesyania od lekarzy wystawiajcych do ZUS (usuga zaley rwnie od efektw
projektu P1 z obszaru e-zdrowia wymaga komunikacji midzy systemami
teleinformatycznymi podmiotw leczniczych, platform P1 oraz systemem ZUS); budowa
platformy analityczno-statystycznej moliwej do udostpnienia innym systemom i instytucjom,
utworzenie na poziomie centralnym skonsolidowanego systemu informatycznego,
wspomagajcego gminy, powiaty i wojewdztwa w realizacji zada z zakresu zabezpieczenia
spoecznego (racjonalizacja w skali caego kraju wydatkw na infrastruktur techniczn,
standaryzacja sposobu pracy jednostek, ograniczenie problemw kadrowych dot. IT
w gminach oraz poprawa efektywnoci mechanizmw sprawozdawczych).
Ochrona zdrowia:
rozwj e-usug, w tym udostpnionych w projektach P1 i P2, zwizanych z zarzdzaniem
elektroniczn dokumentacj medyczn przez pacjenta; e-recepta, e-skierowania, e-zwolnienia
(usuga zintegrowana z e-usug wiadczon przez ZUS); e-rejestracja na wizyt do lekarza
(z wykorzystaniem identyfikacji m.in. profilem zaufanym); wprowadzenie elektronicznej karty
ubezpieczenia zdrowotnego; informacja o dostpnoci lekw,
w RPO: rodki na dostosowanie systemw teleinformatycznych wiadczeniodawcw do
wymiany danych w ramach oglnopolskiego systemu informacji; kryteria wyboru projektw
weryfikujce komplementarno i niedublowanie si funkcji z systemami krajowymi,
dostosowanie podmiotw leczniczych nadzorowanych przez resorty do wymiany danych
z systemem informacji medycznej,
wsparcie telemedycyny: konsultacje midzy pracownikami medycznymi; kontakty pacjentlekarz; rozwj aplikacji cyfrowych wspomagajcych monitorowanie stanu zdrowia, profilaktyk
zdrowotn i procesy lecznicze; medycyna powypadkowa i ratownictwo medyczne.
Wyej wymienione usugi zostay zidentyfikowane w przygotowanym przez Ministerstwo Zdrowia
dokumencie wdroeniowym Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020 - Krajowe
Strategiczne Ramy. Dokument wskazuje kluczowe dziaania suce sprostaniu zidentyfikowanym
wyzwaniom w zakresie priorytetw zdrowotnych pastwa w latach 2014-2020.
Prowadzenie dziaalnoci gospodarczej:
wystawianie i przesyanie przez przedsibiorcw elektronicznych faktur do wszystkich
podmiotw publicznych (dziki utworzeniu platformy umoliwiajcej obrt e-fakturami),
rozwj Pojedynczego Punktu Kontaktowego o nowe funkcjonalnoci (np. angielska wersja
jzykowa, mechanizmy kreacji informacji zarzdczej dotyczcej realizacji procedur
administracyjnych, poszerzenie zakresu informacji dostpnych na portalu),
komunikacja elektroniczna z administracj podatkow za pomoc Portalu Podatkowego,
umoliwienie penego elektronicznego wgldu w akta spraw podatkowych.
6

Wymiar sprawiedliwoci i sdownictwo:


umoliwienie elektronicznego skadania pism procesowych w postpowaniu cywilnym wraz
z zacznikami (dowodami) oraz dokonywania dorcze,
wdroenie elektronicznych akt sprawy, dostpnych dla sdziw, uczestnikw postpowania
i ich penomocnikw przez internet (moliwo zapoznania si z aktami sdowymi oraz
protokoami elektronicznymi z rozpraw bez koniecznoci osobistej obecnoci w sdzie;
oszczdno kosztw zwizanych z wydrukami, korespondencj i przejazdami),
rejestracja rozpraw audio-wideo w sprawach cywilnych i wykroczeniowych (pene utrwalenie
rzeczywistego przebiegu rozpraw),
dokonywanie czynnoci procesowych (np. przesuchiwanie wiadkw, biegych i stron
postpowania) na odlego przy uyciu systemw do wideokonferencji.
Prezentacja i udostpnianie danych przestrzennych i statystycznych:
wektoryzacja map stanowicych zasb geodezyjny i kartograficzny,
kontynuacja procesu udostpniania e-usug wytworzonych w oparciu o zintegrowane dane
pastwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK) i dane geoprzestrzenne
administracji rzdowej i samorzdowej w standardzie dyrektywy INSPIRE,
zapewnienie kademu dostpu do danych i dokumentw gromadzonych w powiatowych
rejestrach publicznych pastwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
w szczeglnoci w ewidencji gruntw i budynkw EGIB (kataster nieruchomoci), bazie
danych obiektw topograficznych (BDOT500) oraz geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia
terenu (GESUT),
zapewnienie moliwoci przegldania, wyszukiwania, pobierania i przeksztacania danych
przestrzennych z rejestrw krajowej infrastruktury informacji przestrzennej prowadzonych
przez organy administracji inne ni suba geodezyjna i kartograficzna,
unowoczenienie procesw zwizanych z produkcj i udostpnianiem danych statystycznych.
Nauka i szkolnictwo wysze:
stworzenie centralnego narzdzia dostpu do informacji publicznej, zasobw naukowych
i interaktywnych usug elektronicznych dla studentw, naukowcw, przedsibiorcw,
administracji publicznej i obywateli,
umoliwienie zdalnego ubiegania si o finansowanie nauki, przy zaoeniu: najwyszego
stopnia transakcyjnoci procedury, podejcia procesowego, kompleksowej obsugi
elektronicznej od zoenia wniosku, poprzez opini recenzentw, a po wydanie decyzji,
wiadczenie usugi zdalnej sprawozdawczoci i centralnego zasilania bazy przez podmioty
szkolnictwa wyszego.
Podatki i ca:
utworzenie nowych usug dla podatnikw podatku VAT i CIT oraz podniesienie do poziomu 5
wybranych dostpnych ju e-usug,
podniesienie sprawnoci i wydajnoci obsugi klienta poprzez stworzenie elektronicznego
zintegrowanego systemu obsugi klienta na granicy (ldowej, morskiej, lotniczej i kolejowej),
umoliwienie automatycznej wymiany danych midzy Centraln Baz Danych administracji
skarbowej a innymi jednostkami administracji pastwowej (integracja Centralnego Rejestru
Podmiotw Krajowej Ewidencji Podatnikw jako rejestru referencyjnego z pozostaymi
pastwowymi rejestrami referencyjnymi),
automatyzacja czynnoci od objcia towarw procedur gospodarcz a do zakoczenia tej
procedury (obecnie w postaci elektronicznej obsugiwane jest jedynie zgoszenie celne do
procedury, a sam proces obsugi procedury gospodarczej, w tym komunikacja
z przedsibiorc, nie ma wsparcia elektronicznego).
Sprawy administracyjne, w szczeglnoci obywatelskie:
umoliwienie, w jak najszerszym zakresie, elektronicznego zaatwiania spraw urzdowych
w zakresie paszportw,
wprowadzenie usugi umawiania przez internet wizyty w urzdzie w celu zaatwienia sprawy,
umoliwienie zoenia w formie elektronicznej wniosku o wydanie zawiadczenia o prawie do
gosowania,
7

elektroniczne udostpnienie rejestru wyborcw i spisu wyborcw.


Zamwienia publiczne:
utworzenie e-usugi umoliwiajcej przeprowadzenie za pomoc rodkw elektronicznych
caego procesu postpowania o udzielenie zamwienia,
elektronizacja procesu postpowania o udzielenie zamwienia w trybach inicjowanych przez
publikacj ogoszenia oraz procesu dynamicznego systemu zakupw i aukcji elektronicznych,
automatyczne, biece dokumentowanie czynnoci podjtych w trakcie postpowania,
automatyczne generowanie dokumentacji postpowania,
automatyczna ocena ofert oraz wnioskw o dopuszczenie do udziau w postpowaniu,
w przypadku gdy moliwe bdzie skwantyfikowanie wybranych warunkw udziau
w postpowaniu oraz kryteriw oceny ofert.
Bezpieczestwo i powiadamianie ratunkowe:
umoliwienie masowego powiadamiania o zagroeniach za porednictwem wiadomoci
wysyanych na telefony komrkowe lub naziemnej telewizji cyfrowej,
moliwo dokonywania zgosze i zawiadomie Policji z wykorzystaniem aplikacji mobilnych,
spersonalizowane zgoszenia ratunkowe (automatyczne doczenie do zgoszenia
specjalnych danych przypisanych do konkretnego abonenta tzw. zota lista),
eCall: automatyzacja zgosze przy wypadkach drogowych (komunikacja systemu
zainstalowanego w pojedzie z systemem sub ratunkowych),
usugi wspomagajce przewidywanie zagroe naturalnych i zdarze niebezpiecznych
oraz zwikszajce ochron przed ich skutkami.

3. Poprawa dostpu do informacji sektora publicznego i moliwoci ich ponownego wykorzystania


Idea otwartego rzdu wie si ze zwikszaniem przejrzystoci i rozliczalnoci dziaa pastwa,
udostpnianiem posiadanych przez pastwo danych i zasobw oraz zaangaowaniem obywateli
w proces rzdzenia. Kluczowym elementem dziaa na rzecz otwartego rzdu jest poprawa
dostpnoci i jakoci informacji sektora publicznego (ISP).
13

Wedug KE warto caego rynku ISP w UE w 2008 r. signa 28 mld EUR . Korzyci gospodarcze
wynikajce z szerszego udostpniania informacji sektora publicznego, poprzez umoliwienie atwego
dostpu do tych danych, wynosz okoo 40 mld EUR rocznie dla UE-27. czne bezporednie
i porednie korzyci gospodarcze wynikajce z wykorzystywania informacji sektora publicznego
w gospodarce caej UE-27 szacowano na ok. 140 mld EUR rocznie.
W chwili obecnej brak jest dostpnych szacunkw tego typu dla Polski, jednak powszechnie dostrzega
si wiele istotnych saboci po stronie poday ISP. Wzgldnie niska jest zarwno ilo, jak i jako
otwartych danych oraz sposobw ich udostpniania. W rezultacie potencja ISP pozostaje
niewykorzystany. Wynika std potrzeba podjcia nastpujcych dziaa:
opracowania standardw dotyczcych elektronicznego, bezwnioskowego udostpniania ISP,
z wykorzystaniem nowoczesnych narzdzi, takich jak interfejsy programistyczne (API) i repozytoria
on-line,
opracowania spjnego systemu metadanych dla ISP,
opisania poszczeglnych zbiorw ISP metadanymi,
doprowadzenia wymagajcych tego ISP do postaci umoliwiajcych odczyt maszynowy,
zapewnienia w internecie portalu penicego rol katalogu, punktu dostpu oraz wyszukiwarki ISP
posiadanych przez poszczeglne instytucje publiczne (Centralnego Repozytorium Informacji
Publicznej CRIP),
zapewnienia moliwoci interaktywnego powizania CRIP z systemami dziedzinowymi lub
bezporedniego umieszczania informacji sektora publicznego w CRIP.
4. Cyfryzacja procesw wewntrznych w administracji dla poprawy obsugi klienta zewntrznego:
13

Komunikat KE do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Spoecznego i Komitetu Regionw


Otwarte dane sia napdowa innowacji, wzrostu gospodarczego oraz przejrzystego zarzdzania, KOM (2011) 882.

W administracji samorzdowej 44% urzdw stosuje wycznie papierowy obieg dokumentacji, a 55%
14
urzdw obieg mieszany . W administracji szczebla rzdowego analogiczne odsetki wynosz 24%
i 69%, natomiast 7% tych urzdw stosuje wycznie elektroniczny obieg dokumentw. Przybywa
urzdw korzystajcych z systemu elektronicznego zarzdzania dokumentacj w 2012 r. stanowiy
one 46% wszystkich urzdw (rok wczeniej 41%).
Ronie odsetek urzdw posiadajcych elektroniczn skrzynk podawcz. W 2012 r. wynis on 96%
(rok wczeniej 88%), z czego 87% umiejscowio j na platformie ePUAP. Jednak zaledwie 1% caej
korespondencji napywajcej do urzdw administracji rzdowej wpyn drog elektroniczn, a 2%
korespondencji wychodzcej wysano elektronicznie. Analogiczne odsetki w przypadku administracji
samorzdowej wyniosy 8% i 6%.
Badania MAC wskazuj rwnie m.in. na niezadowalajcy poziom umiejtnoci informatycznych
wrd urzdnikw administracji publicznej, brak wykwalifikowanej kadry specjalistw w zakresie eadministracji, nisk wiadomo decydentw (niecae 9% urzdw posiada dokument strategiczny
w rodzaju planu czy programu rozwoju teleinformatycznego), niewielk skonno do stosowania
innowacyjnych rozwiza, zbyt mae budety na zadania zwizane z cyfryzacj dziaa i usug,
niewystarczajc liczb osb wyznaczon do obsugi informatycznej w stosunku do potrzeb
(szczeglnie w administracji rzdowej).
Ponad jedna czwarta urzdw ocenia poziom kompetencji informatycznych pracownikw urzdu jako
niewystarczajcy. 71% urzdw nie szkolio swoich pracownikw w tym zakresie w pierwszym
proczu 2012 r. Obszary, w ktrych pracownikom urzdw potrzebne jest uzupenienie wiedzy, to
m.in.: zarzdzanie dokumentami elektronicznymi zgodnie z wymogami naoonymi przez KPA i now
15
instrukcj kancelaryjn (73% urzdw), zastosowanie i posugiwanie si bezpiecznym podpisem
elektronicznym, platforma ePUAP oraz Profil Zaufany (60% urzdw), aplikacje specjalistyczne (49%
urzdw), zasady bezpieczestwa teleinformatycznego (49% urzdw).
Natomiast gwne zidentyfikowane obszary potrzeb szkoleniowych sub informatycznych to m.in.:
zarzdzanie bazami danych, zarzdzanie serwerami, archiwizacja (backup) danych, integracja
z ePUAP, bezpieczestwo systemw, rozwj i integracja systemw informatycznych, dobre praktyki
informatyczne z kraju i zagranicy.
Wnioski z analizy potrzeb w zakresie kompetencji cyfrowych i cyfrowego wczenia
TIK maj ogromne znaczenie dla rozwoju gospodarki i prowadz do dynamicznych przeobrae
w yciu spoecznym. Oferuj potencja dla rozwoju kapitau twrczego i intelektualnego obywateli
przez szeroki dostp do ycia publicznego i kultury cyfrowej, tworz nowe zawody i miejsca pracy, ale
nios te ryzyko pogbienia podziaw spoecznych zwizanych z wykluczeniem cyfrowym.
Przy rosncej gamie zastosowa nowoczesnych technologii wypierajcych tradycyjne (analogowe)
rodki komunikacji i dostpu do wiedzy, informacji i kultury, skutki niekorzystania z nich mog by
coraz dotkliwsze. Korzyci z uytkowania TIK s natomiast ogromne zarwno w skali caego
spoeczestwa i gospodarki, jak i z perspektywy pojedynczego uytkownika. Wi si z wygod,
oszczdnoci czasu i pienidzy, tworzeniem warunkw do rozwoju osobistego oraz zawodowego,
zwikszajc najczciej szanse na rynku pracy, co w konsekwencji wpywa na podniesienie jakoci
ycia.
Wykorzystanie potencjau technologii cyfrowych wymaga z jednej strony stworzenia odpowiedniej
oferty podaowej (tj. dostp do infrastruktury szerokopasmowej, atrakcyjna oferta e-usug i e-treci),
z drugiej za wykreowania popytu na nie dziki upowszechnianiu wiedzy o korzyciach i praktycznych
sposobach zastosowania nowych technologii, a take budowaniu kompetencji uytkownikw.

14

Opis za: Strategia Sprawne Pastwo luty 2013, s. 15-16, w oparciu o badanie Wpyw cyfryzacji na dziaanie urzdw
administracji publicznej w Polsce 2012 roku, wykonane przez PBS Sp. z o. o. na zlecenie MAC we wrzeniu 2012 r., w ktrym
wzio udzia ponad 1500 urzdw wszystkich szczebli w Polsce.
15
Rozporzdzenie Prezesa Rady Ministrw z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych
wykazw akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dziaania archiww zakadowych

16

W Polsce w 2013 r. 32% osb przyznawao si do tego, e nigdy nie korzystao z internetu (w UE 28
17
20%), a tylko 60% uytkownikw korzystao z internetu regularnie (UE 28 72%) . Midzy
uytkownikami istniej jednak ogromne rnice w sposobach korzystania z internetu oraz w poziomie
zaawansowania kompetencji cyfrowych.
Ponad 30% korzystajcych z komputera nie ma nawet podstawowych umiejtnoci jego obsugi
18
i wykorzystuje komputer wycznie do korzystania z internetu . Wrd osb z niszym i rednim
wyksztaceniem, mieszkajcych w miastach poniej 100 tys. oraz osb o dochodach do trzeciego
kwartylu przewaa wykorzystanie internetu w celach rozrywkowych i komunikacyjnych.
Wszechstronne korzystanie z internetu to domena gwnie osb modszych, z wyszym
19
wyksztaceniem, mieszkacw duych miast .
Poziom umiejtnoci cyfrowych w Polsce jest zbliony do redniej UE, jednak w stosunku do Szwecji
(kraj bardzo zaawansowany w upowszechnieniu wykorzystania komputerw 95% populacji
korzystajcej) i Litwy (kraj, w ktrym odsetek osb korzystajcych z komputera jest bardzo zbliony do
20
Polski 68% w porwnaniu do 63%) , Polska ma znaczcy deficyt w rednich i wysokich
umiejtnociach. Jednoczenie w 2012 r. mielimy ok. 15 tysicy absolwentw kierunkw
21
informatycznych . W rankingu Top Coder (stan na czerwiec 2014 r.) w kategorii algorytmw Polska
22
zajmuje trzecie miejsce, za Rosj i Chinami . Wida zatem istotny potencja modych specjalistw IT,
ktry odpowiednio wykorzystany w praktyce moe znaczco wpyn na przyspieszenie rozwoju
gospodarczego.
Z drugiej strony mamy te do czynienia z wykluczeniem cyfrowym. To zjawisko dotyka gwnie osoby
starsze, emerytw i rencistw, osoby niepenosprawne, rolnikw i mieszkacw obszarw wiejskich
oraz osoby sabo wyksztacone. O ile w caym spoeczestwie z internetu nie korzysta jedna trzecia
23
osb, to ju wrd mieszkacw wsi jest to 39%, natomiast wrd mieszkacw miast 27,3% .
Jednak gwnym wymiarem wykluczenia cyfrowego w Polsce jest wiek. Wrd 13,7 mln osb w wieku
50+ z internetu nie korzysta a 67%, czyli ponad 9 mln osb. Na wykluczenie cyfrowe w Polsce
szczeglnie naraone s rwnie osoby niepenosprawne - jedynie 38% z nich korzysta z internetu.
Upowszechnianie wykorzystania TIK i internetu oraz wspieranie e-integracji nie moe ogranicza si
do dostarczenia internetu i sprztu komputerowego oraz podstawowego zestawu szkole z jego
obsugi. Jak pokazuj badania, bariery finansowe s obecnie mniej wane od barier mentalnych (tj.
braku motywacji i potrzeby korzystania z nowoczesnych technologii) i kompetencyjnych. Najczciej
wymienianym powodem niekorzystania z internetu jest brak potrzeby, na co wskazuje 57%
gospodarstw domowych w Polsce bez dostpu do sieci, przy czym niepokojce jest, i odsetek ten
24
wzrs w porwnaniu do poprzednich lat . Kolejnym wanym powodem braku dostpu do internetu
jest brak umiejtnoci korzystania, ktry dotyczy co czwartego gospodarstwa bez dostpu.
Jednoczenie, wobec znacznych rnic w wykorzystaniu nowych technologii i istniejcych luk
w umiejtnociach midzy pokoleniami i rnymi grupami spoecznymi, kluczowe jest dostarczenie
zarwno odpowiedniej informacji o korzyciach z uytkowania internetu, jak i waciwie dobranych
form wsparcia doradczo-szkoleniowego, w zalenoci od potrzeb danej grupy spoecznej
(personalizacja oferty szkoleniowej).

16

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tin00011&plugin=1
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tin00091&plugin=1
Diagnoza spoeczna, raporty: Czapiski J., Panek T. (red.) (2013). Diagnoza spoeczna 2013. www.diagnoza.com 11/07/2013
19
Diagnoza Spoeczna wyrnia cztery wymiary korzystania z internetu komunikacja, rozrywka, zastosowanie zawodowe i
ekonomiczne oraz korzystanie wszechstronne. Korzystanie wszechstronne jest poniej redniej wrd osb z wyksztaceniem
do redniego, z miejscowoci do 100 tys. osb oraz o dochodach do trzeciego kwartylu. Diagnoza spoeczna, raporty: Czapiski
J., Panek T. (red.) (2013). Diagnoza spoeczna 2013. www.diagnoza.com 11/07/2013
20
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tin00028&plugin=1
21
Szkoy wysze i ich finanse w 2012 r. GUS 2013
22
W pierwszej 20-tce szk w rankingu Top Coder w kategorii algorytm znalazy si trzy polskie uniwersytety,
http://community.topcoder.com/stat?c=country_avg_rating
23
http://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5497/3/10/4/nts_wyniki_badan_wykorzystania_ict_2013
_calosc.zip
17
18

24

Diagnoza spoeczna, raporty: Czapiski J., Panek T. (red.) (2013). Diagnoza spoeczna 2013.
www.diagnoza.com 11/07/2013

10

1.2. Uzasadnienie wyboru celu tematycznego i priorytetw inwestycyjnych


Cel tematyczny (CT) oraz priorytety inwestycyjne (PI) POPC zostay wskazane zgodnie z zapisami
UP. Wykorzystanie potencjau technologii cyfrowych jest jednym z priorytetw Polski na najblisze
lata. Dziaania dotyczce tego tematu przewiduje Dugookresowa Strategia Rozwoju Kraju 2030,
25
Strategia Rozwoju Kraju 2020 oraz wikszo z dziewiciu zintegrowanych strategii rozwoju .
W dokumentach tych rozwj cyfrowy jest traktowany, jako klucz do poprawy konkurencyjnoci
i innowacyjnoci polskiej gospodarki. Wskazuje si rwnie, e konieczne jest przejcie od absorpcji
do kreacji innowacji, od cigego nadrabiania zalegoci cyfrowych do tworzenia rozwiza
ponadprzecitnych w skali wiata pod wzgldem praktycznej uytecznoci, midzynarodowej
konkurencyjnoci oraz technologicznego zaawansowania.
Podsumowanie wszystkich dziaa dotyczcych rozwoju cyfrowego z pakietu dokumentw
26
strategicznych znajduje si w Policy Paper na rzecz rozwoju cyfrowego Polski do 2020 r . Zgodnie
z Policy paper, Polska w najbliszych latach bdzie prowadzi kompleksowe dziaania w trzech
filarach:
powszechnego dostpu do szerokopasmowego internetu,
treci i usug dostpnych przez sie,
kompetencji cyfrowych spoeczestwa.
Pierwsze dwa filary wskazuj kierunki poprawy iloci i jakoci infrastruktury, usug i treci. Trzeci filar
ma pomc wykreowa popyt, dziki zwikszeniu kompetencji cyfrowych spoeczestwa i eliminacji
barier mentalnych w wykorzystaniu szans, jakie nios technologie cyfrowe.
Istotnym uzupenieniem systemu zarzdzania rozwojem kraju jest Krajowy Program Reform (KPR),
ktry okrela sposb realizacji dziaa wytyczonych w polskich dokumentach strategicznych tak, aby
27
wpisyway si w priorytety wsplnych dziaa caej UE . Coroczna aktualizacja KPR jest elementem
procesu realizacji Strategii Europa 2020, powoduje jednak, e KPR nie moe stanowi staego punktu
odniesienia dla POPC. W miar moliwoci instytucje realizujce program bd bray pod uwag
dziaania zaplanowane do realizacji w danym roku w KPR.
Aby odpowiedzie na zidentyfikowane wyzwania, POPC bdzie realizowa nastpujce priorytety
inwestycyjne przypisane do CT2: 2.a. poszerzanie zakresu dostpnoci do czy szerokopasmowych
oraz wprowadzanie szybkich sieci internetowych oraz wspieranie wprowadzania nowych technologii i
sieci dla gospodarki cyfrowej oraz 2.c. wzmocnienie zastosowa TIK dla e-administracji, e- uczenia
si, e-wczenia spoecznego, e-kultury i e-zdrowia.
Wsparcie niektrych zastosowa TIK powinno zosta pozostawione poza POPC tak, aby odpowiadao
logikom sektorowym wykorzystujcym TIK dla osignicia specyficznych celw zdefiniowanych we
waciwych politykach, takich jak polityka badawczo-rozwojowa, edukacyjna, polityka rynku pracy,
rozwoju przedsibiorczoci, transportowa, energetyczna. Szczeglne powizania istniej natomiast
midzy POPC a dotyczcym sprawnoci pastwa CT11, realizowanym w ramach POWER. Zasady
koordynacji wsparcia midzy poszczeglnymi programami zostay opisane w rodziale 8.
[max 1 000 znakw na PI]
Tabela 1 Uzasadnienie wyboru celw tematycznych i priorytetw inwestycyjnych
Wybrany cel
Wybrany priotytet
Uzasadnienie wyboru
tematyczny
inwestycyjny
[max. 1 000 znakw]
2. Zwikszenie
dostpnoci, stopnia

1) Potrzeba wzmocnienia dziaa prowadzcych do


osignicia wskanikw realizacji EAC dotyczcych poday
szybkiego internetu,

2.a. poszerzanie zakresu


dostpnoci do czy
szerokopasmowych oraz

25

Strategia innowacyjnoci i efektywnoci gospodarki; Strategia rozwoju kapitau ludzkiego; Strategia rozwoju transportu;
Bezpieczestwo energetyczne i rodowisko; Strategia Sprawne Pastwo; Strategia rozwoju kapitau spoecznego; Krajowa
strategia rozwoju regionalnego 2010-2020. Regiony, miasta, obszary wiejskie; Strategia Bezpieczestwa Narodowego
Rzeczypospolitej Polskiej; Strategia zrwnowaonego rozwoju wsi i rolnictwa.
26
Dokument przyjty przez Komitet Rady Ministrw ds. Cyfryzacji w 21 majal2014 r.
27
Aktualizacj KPR na lata 2013-2014 Rada Ministrw przyja 30 kwietnia 2013 r. Dokument ten okrela, w jaki sposb Polska
w latach 2013-2014 bdzie realizowa cele strategii Europa 2020. Aktualizacja KPR odbywa si co roku, zgodnie z
harmonogramem Semestru Europejskiego, ktry od 2011 r. jest podstawowym mechanizmem koordynacji polityk
gospodarczych w UE.

11

wykorzystania i jakoci
technologii informacyjnokomunikacyjnych

wprowadzanie szybkich sieci


internetowych oraz
wspieranie wprowadzania
nowych technologii i sieci dla
gospodarki cyfrowej;

2) Potrzeba skrcenia okresu zwrotu z komercyjnych


inwestycji w sieci dostpowe na obszarach o niszej
gstoci zaludnienia.

1) Przyspieszenie osigania wskanikw EAC dot. eadministracji i korzystania z internetu,

2.c. wzmocnienie
zastosowa TIK dla eadministracji, e- uczenia si,
e-wczenia spoecznego, ekultury i e-zdrowia

2) Potrzeba podjcia wskazanych w diagnozie dziaa


podnoszcych efektywno sektora publicznego,
3) Pobudzenie e-gospodarki oraz usug NGO dziki
poprawie dostpnoci ISP oraz umoliwieniu tworzenia
zintegrowanych usug dodanych w oparciu o usugi eadministracji,
4) Potrzeba wzmacniania popytu na e-usugi,
5) Zwikszenie spjnoci spoecznej poprzez wczenie
cyfrowe oraz rozwj kompetencji cyfrowych.
6) Potrzeba wzmocnienia potencjau osb dysponujcych
zaawansowanymi
kompetencjami
cyfrowymi
oraz
podniesienie
wiadomoci spoecznej
w zakresie
moliwoci
rozwizywania
istotnych
problemw
spoecznych lub gospodarczych poprzez TIK.

1.3. Uzasadnienie alokacji finansowej


[max 7000 znakw]
Podstaw do okrelania alokacji rodkw na poszczeglne osie priorytetowe POPC, zawierajce w
sobie gwne obszary interwencji programu zgodne z analiz potrzeb przedstawion w rozdziale 1.1,
s dokumenty strategiczne, przyczyniajce si do wypenienia warunkowoci ex-ante dla CT2, a wic
NPS i PZIP. Naley przy tym podkreli, i dostpne w ramach POPC rodki nie s wystarczajce na
pokrycie caoci wydatkw oszacowanych w ww. dokumentach. Przedstawiony podzia alokacji moe
jednak przyczyni si do maksymalizacji stopnia osignicia ich celw.
Zgodnie z zapisami NPS, na stworzenie infrastruktury szerokopasmowego internetu, ktra wspierana
bdzie w ramach osi I POPC, umoliwiajcej osigniecie przez Polsk celw EAC, potrzebne jest
zrealizowanie inwestycji o koszcie cakowitym wynoszcym co najmniej 17,3 mld PLN (tj. ponad 4,1
mld euro). Przedstawiony w NPS podzia rde finansowania wskazuje na konieczno
zagwarantowania w ramach POPC na ten cel kwoty ok. 1,03 mld euro. Pozostaa cz rodkw
pochodzi bdzie przede wszystkim ze rodkw sektora komercyjnego oraz z programw
operacyjnych perspektywy finansowej 2007-2013, w ramach dokoczenia obecnie realizowanych
inwestycji, jak rwnie z budetu pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego.
W przypadku PZIP podstaw szacowania kosztw realizacji jego celw byy orientacyjne koszty
zaproponowanych projektw dotyczcych tworzenia lub rozwoju e-usug publicznych, ktrych warto
zostaa okrelona na kwot ok. 5 mld PLN (tj. ponad 1,2 mld euro). Naley jednak zauway, i koszty
te nie obejmuj wszystkich e-usug rekomendowanych przez PZIP, w tym nie odnosz si do realizacji
projektw ponadsektorowych dotyczcych m.in. bezpieczestwa systemw teleinformatycznych,
uporzdkowania rejestrw publicznych, czy optymalizacji inwestycji w infrastruktur publiczn
zwizan z technologiami przetwarzania i przechowywania danych. Nakady na pozostae obszary
objte POPC, dotyczce usprawnienia wewntrznych procesw administracji publicznej oraz
digitalizacji i udostpniania informacji sektora publicznego, nie powinny przekroczy 900 mln PLN.
W celu zapewnienia odpowiedniego popytu czynicego opacalnymi inwestycje w infrastruktur
dostpow oraz e-usugi publiczne niezbdne jest rwnie wsparcie budowania kompetencji
cyfrowych wrd obywateli. Zaplanowana w ramach POPC alokacja na o III pozwoli na wsparcie
szeregu kompleksowych dziaa z zakresu e-integracji, jak rwnie innowacyjnych rozwiza
w zakresie wykorzystania TIK, adresowanych do odbiorcw o ronych poziomach zaawansowania
12

umiejtnoci w tym zakresie, a przez to przyczyni si do zwikszenia poziomu wykorzystania efektw


inwestycji realizowanych w ramach osi I i II oraz realizacji celw EAC.
Tabela 2 Przegld strategii inwestycyjnej POPC
O

Fundu
sz

Wsparcie UE
(w EUR)

Udzia
cznego
wsparcia
UE w
caoci
rodkw
programu

Cel tematyczny

Priorytety
inwestycyjne

Cele szczegowe
priorytytw
inwestycyjnych

Wsplne i
specyficzne dla
programu
wskaniki
rezultatu, dla
ktrych
wyznaczono
warto
docelow

EFRR

1 020 222 652

46,96%

2. Zwikszenie
dostpnoci,
stopnia
wykorzystania i
jakoci
technologii
informacyjno
komunikacyjnych

1: Wyeliminowanie
terytorialnych rnic
w moliwoci
dostpu do
szerokopasmowego
internetu o
wysokich i bardzo
wysokich
przepustowociach

Gospodarstwa
domowe w
zasigu dostpu
do internetu o
przepustowoci
co najmniej 30
Mb/s (EAC)

II

EFRR

949 604 018

43,71%

2. Zwikszenie
dostpnoci,
stopnia
wykorzystania i
jakoci
technologii
informacyjnokomunikacyjnych

2.a. Poszerzanie
zakresu dostpnoci
do czy
szerokopasmowych
oraz wprowadzanie
szybkich sieci
internetowych oraz
wspieranie
wprowadzania
nowych technologii i
sieci dla gospodarki
cyfrowej;
2.c wzmocnienie
zastosowa TIK dla
e-administracji, euczenia si, ewczenia
spoecznego, ekultury i e-zdrowia

2: Wysoka
Odsetek osb
dostpno i jako korzystajcych z
e-usug publicznych internetu w
kontaktach z
administracj
publiczn (EAC)
Odsetek
przedsibiorstw
korzystajcych z
internetu w
kontaktach z
administracj
publiczn w celu
odsyania
wypenionych
formularzy w
formie
elektronicznej
3: Cyfryzacja
procesw backoffice w
administracji
rzdowej

13

Udzia
dokumentw
elektronicznych
w korespondencji
wychodzcej z
urzdw
administracji
pastwowej
Odsetek
urzdw
administracji
pastwowej
korzystajcych z
systemu
elektronicznego
zarzdzania
dokumentacj
jako
podstawowego
sposobu
dokumentowania
przebiegu
zaatwiania i
rozstrzygania
spraw

4: Cyfrowa
dostpno i
uyteczno
informacji sektora
publicznego

Odsetek
internautw
pozytywnie
oceniajcych
atwo
znalezienia
informacji
sektora
publicznego.
Odsetek
internautw
pozytywnie
oceniajcych
uyteczno
informacji
sektora
publicznego.

III

EFRR

145 000 000

6,67%

2. Zwikszenie
dostpnoci,
stopnia
wykorzystania i
jakoci
technologii
informacyjnokomunikacyjnych

2.c wzmocnienie
zastosowa TIK dla
e-administracji, euczenia si, ewczenia
spoecznego, ekultury i e-zdrowia

5: Zwikszenie
stopnia oraz
poprawa
umiejtnoci
korzystania z
internetu, w tym eusug publicznych

IV

EFRR

57 668 000

2,65%

Nie dotyczy

Nie dotyczy

6. Sprawne
zarzdzanie i
wdraanie
Programu
7. Spjny i
skuteczny system
informacji i promocji
8. Wzmocnione
kompetencje
beneficjentw w
procesie
przygotowania i
realizacji projektw

14

Odsetek osb
regularnie
korzystajcych z
Internetu
Odsetek osb,
ktre nigdy nie
korzystay z
internetu
Odsetek osb w
wieku 16-74 lata
prezentujcych
redni lub wysoki
poziom
umiejtnoci
internetowych

2. Osie priorytetowe
2.1. O priorytetowa I. Powszechny dostp do szybkiego internetu
Uzasadnienie utworzenia osi priorytetowej obejmujcej wicej ni jedn kategori regionu
[max 3500 znakw]
W ramach osi bd wspierane dziaania prowadzone przede wszystkim w oparciu o dane zbierane
w ramach prowadzonej przez Prezesa UKE inwentaryzacji usug i infrastruktury telekomunikacyjnej
oraz opracowane na jej podstawie analizy dostpu do usug szerokopasmowych. Wsparcie oraz jego
wysoko bd zalene od zidentyfikowanych w ten sposb na danym obszarze potrzeb
inwestycyjnych, wynikajcych z uwarunkowa poszczeglnych obszarw, w tym szczeglnie
z wieloaspektowej (np. obecno infrastruktury, dostpno usug, gsto zaludnienia, typ zabudowy,
uksztatowanie terenu) oceny ekonomicznej opacalnoci inwestycji. Konstrukcja osi uwzgldniajcej
tylko jedn kategori regionw byaby niezasadna z przyczyn techniczno-wdroeniowych. W regionie
lepiej rozwinitym (tj. w wojewdztwie mazowieckim) bd realizowane inwestycje tego samego typu
co w pozostaych wojewdztwach, ukierunkowane na takie same cele.
Kade wsparcie pochodzce ze rodkw POPC w ramach osi priorytetowej I bdzie udzielane
z uwzgldnieniem odpowiednich przepisw materialnych i proceduralnych dotyczcych pomocy
publicznej, obowizujcych w dniu jego udzielenia.
Fundusz, kategoria regionu i podstawa dla kalkulacji wsparcia unijnego
Fundusz
Kategoria regionu
Podstawa kalkulacji (publiczne lub ogem)

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego


Regiony sabiej rozwinite
ogem

Fundusz
Kategoria regionu
Podstawa kalkulacji (publiczne lub ogem)

Europejski fundusz Rozwoju Regionalnego


Regiony lepiej rozwinite
ogem

Priorytet inwestycyjny
PI 2.a Poszerzanie zakresu dostpnoci do czy
szerokopasmowych oraz wprowadzanie szybkich
sieci internetowych oraz wspieranie
wprowadzania nowych technologii i sieci dla
gospodarki cyfrowej

Priorytet inwestycyjny

Cel szczegowy 1: Wyeliminowanie terytorialnych rnic w


do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowociach
[max 500 znakw nazwa + max 3500 znakw opis oczekiwanych rezultatw]

moliwoci

dostpu

W ramach celu szczegowego 1 wspierane bd co do zasady dziaania umoliwiajce


jak najszerszy dostp do sieci szerokopasmowych, przy jak najwyszych parametrach technicznych
na obszarach, gdzie stwierdzono niedoskonao rynku lub istotne nierwnoci w zakresie dostpu
do sieci NGA. Tworzona infrastruktura powinna umoliwi osignicie parametrw min. 30 Mb/s,
28
zapewniajc skokow zmian . Jednoczenie promowane bd rozwizania umoliwiajce
28

step change w rozumieniu Komunikatu Komisji - Wytyczne UE w sprawie stosowania regu pomocy pastwa w odniesieniu
do szybkiej budowy/rozbudowy sieci szerokopasmowych (2013/C 25/01).

15

w przyszoci dalsze podnoszenie parametrw, przy relatywnie niskim poziomie dodatkowych


nakadw. W celu realizacji EAC moe zosta wprowadzone wymaganie, by infrastruktura umoliwiaa
osignicie parametrw min. 100 Mb/s. Zgodnie z NPS: interwencja POPC, inwestycje perspektywy
2007-2013 oraz inwestycje prywatne, powinny umoliwi osignicie wskanikw EAC zarwno dla
sieci 30 Mb/s, jak i sieci 100 Mb/s.
29

Z bada wynika, e na obszarach szczeglnie zagroonych trwaym wykluczeniem cyfrowym, na


ktrych nie ma odpowiedniego dostpu do podstawowych sieci szerokopasmowych i gdzie budowa
sieci min. 30 Mb/s jest szczeglnie nieefektywna ekonomicznie, uzasadnione moe okaza si
wsparcie projektw rozmieszczenia sieci szerokopasmowych o parametrach niszych ni 30 Mb/s,
zapewniajc skokow zmian oraz preferujc rozwizania umoliwiajce dalsze podnoszenie
parametrw, przy relatywnie niskim poziomie dodatkowych nakadw.
Powyej opisany zakres interwencji przyczyni si do uzyskania penego pokrycia terytorium kraju
zasigiem internetu szerokopasmowego.
Zakada si, e rezultatem interwencji powinno by m.in. podczenie do szybkiego lub bardzo
szybkiego internetu placwek edukacyjnych (np. szk publicznych) i innych podobnych placwek.
Tabela 3 Specyficzne dla programu wskaniki rezultatu dla celu szczegowego 1
Jednostka
pomiaru

Lp

Wskanik rezultatu

Gospodarstwa domowe
w zasigu dostpu do
internetu o
%
przepustowoci co
najmniej 30 Mb/s (EAC)

Kategoria
regionu

Polska
ogem

Warto
bazowa

44,50

Rok
bazowy

2012

Warto
docelowa
(2023)

rdo
danych

100

Scoreboa
rd
1 rok
Agendy
Cyfrowej

Czstotliwo
pomiaru

Przedsiwzicia, ktre maj zosta obtjte wsparciem w ramach PI 2.a osi I


[max 17 500 znakw na PI]
Cel szczegowy 1: Wyeliminowanie terytorialnych rnic w moliwoci dostpu do
szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowociach.
Rol rodkw publicznych bdzie uzupenianie inwestycji prywatnych i ich pobudzanie. Wsparciem
bd objte projekty w zakresie budowy/rozbudowy lub przebudowy sieci dostpowych wraz
z niezbdnymi odcinkami do wzw sieci dystrybucyjnych lub szkieletowych, a take z sieciami
szkieletowymi i dystrybucyjnymi. Realizowane sieci dostpowe bd zapewnia co najmniej
parametry NGA (min.
30 Mb/s). Sieci szkieletowe i dystrybucyjne mog by
budowane/rozbudowywane i przebudowywane w zakresie niezbdnym do realizacji sieci
dostpowych, a ich wzy szkieletowe i dystrybucyjne mog by realizowane wycznie
w lokalizacjach, ktre nie byy przewidziane do realizacji w latach 2007-2013.
Ponadto, jeeli inwestycje w perspektywie 2007-2013 oraz inwestycje operatorw prywatnych, bd
niewystarczajce do osignicia celu EAC dotyczcego wykorzystania dostpu do internetu
o parametrach min. 100 Mb/s dla co najmniej 50% gospodarstw domowych, wtedy, w ramach
dostpnych rodkw, interwencja moe by cilej ukierunkowana na wsparcie rozwoju bardzo
szybkich sieci szerokopasmowych (min. 100 Mb/s).
Wycznie w uzasadnionych przypadkach, jak wyej wskazano, moliwe bdzie wsparcie projektw
30
polegajcych na umoliwieniu dostpu do usug o parametrach niszych ni 30 Mb/s . Wdroenie tak
29

Zgodnie z ekspertyz pn. Estymacja dotyczca budowy infrastruktury telekomunikacyjnej zapewniajcej szerokopasmowy
dostp do Internetu, speniajcej wymagania Europejskiej Agendy Cyfrowej w Polsce do roku 2020 na podstawie aktualnego
stanu rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej. Obszary, koszty, technologie i najbardziej efektywne sposoby interwencji
publicznej InfoStrategia - Andrzej Szczerba i Wsplnicy Spka Jawna, 2013 r., odsetek ten wyniesie 6-8% gospodarstw
domowych.
30
Minimalne parametry dostpu do szerokopasmowego internetu zostan okrelone na etapie wdraania.

16

cile ukierunkowanej interwencji obejmie niewielki odsetek gospodarstw domowych i bdzie


31
rozpatrywane tam, gdzie inny sposb interwencji publicznej byby nieskuteczny lub nieefektywny .
Wsparcie moe by udzielane take na budow/rozbudow i przebudow pasywnej infrastruktury
szerokopasmowej oraz na roboty w zakresie inynierii ldowej i wodnej zwizane z infrastruktur
szerokopasmow.
Wsparcie w ramach celu szczegowego 1 bdzie udzielane przy zachowaniu zasady neutralnoci
technologicznej.
W ramach interwencji POPC nie bd wspfinansowane projekty perspektywy finansowej 2007-2013.
Wkad dla osigania celu szczegowego: Wsparcie w tym zakresie przyczyni si do ograniczenia
terytorialnych rnic w moliwoci dostpu do szerokopasmowego internetu poprzez dalszy rozwj
i uzupenienie istniejcych sieci dostpowych oraz szkieletowych i dystrybucyjnych.
Grupy beneficjentw: przedsibiorcy telekomunikacyjni, jednostki samorzdu terytorialnego lub ich
zwizki i stowarzyszenia (w uzasadnionych przypadkach, tj. w sytuacji, gdy przedsibiorcy
telekomunikacyjni nie bd zainteresowani realizacj inwestycji na danym obszarze).
Przewiduje si moliwo realizacji projektw w partnerstwie publiczno-prywatnym.
Ukierunkowania terytorialne: projekty konkursowe bd realizowane na obszarach, gdzie
stwierdzono niedoskonao rynku lub istotne nierwnoci w zakresie dostpu do sieci NGA, w tym na
obszarach wiejskich oraz z uwzgldnieniem waciwych przepisw o pomocy publicznej.

Kierunkowe zasady wyboru projektw


[max 5000 znakw]
Wszystkie projekty, w ramach POPC, bd wybierane do dofinansowania w oparciu o kryteria wyboru
zatwierdzone przez Komitet Monitorujcy POPC. Opracowanie propozycji kryteriw zostanie
poprzedzone procesem konsultacji z partnerami spoeczno-gospodarczymi, w tym z gronem
ekspertw posiadajcych specjalistyczn wiedz w danej dziedzinie oraz analiz dowiadcze w tym
obszarze z poprzedniej perspektywy finansowej.
Projekty wyaniane bd w trybie konkursowym. Podstaw do okrelenia szczegowych zasad
wyboru projektw bd przede wszystkim dane oraz informacje pozyskane przez UKE w ramach
corocznej inwentaryzacji usug i infrastruktury telekomunikacyjnej, ktra pozwoli na okrelenie
obszarw kraju wymagajcych interwencji publicznej przy udziale rodkw UE.
Kryteria wyboru oraz procedura konkursowa bd prowadzone w sposb zapewniajcy m.in.:
minimalizacj pomocy pastwa przy zachowaniu odpowiedniej jakoci sieci (maksymalizacja
zaangaowania kapitau prywatnego); niewypieranie inwestycji prywatnych; stosowanie rozwiza
technologicznych umoliwiajcych podnoszenie parametrw sieci w przyszoci, a take
uwzgldnienie wpywu na rodowisko naturalne.
Planowane wykorzystanie instrumentw finansowych
[max 7000 znakw]
Nie jest planowane wykorzystanie instrumentw finansowych w ramach osi I. Jeeli w trakcie
wdraania programu pojawi si potrzeba zastosowania instrumentw finansowych, wwczas zostanie
przeprowadzona ocena ex-ante, zgodnie z wymaganiami okrelonymi w art. 37 ust. 2 rozporzdzenia
ramowego.

31

Alokacja na ten zakres interwencji nie przekroczy 10% alokacji przeznaczonej na o priorytetow I POPC i nie przekroczy
kwoty 100 mln EUR.

17

Planowane wykorzystanie duych projektw


[max 3500 znakw]
W ramach osi I nie zaplanowano realizacji projektw duych.
Wskaniki produktu
Tabela 4 Wsplne i specyficzne dla programu wskaniki produktu dla PI 2.a w osi I
Lp

Wskanik produktu

Dodatkowe
gospodarstwa domowe
objte
szerokopasmowym
dostpem do sieci o
przepustowoci co
najmniej 30 Mb/s

Dodatkowe
gospodarstwa domowe
objte
szerokopasmowym
dostpem do sieci o
przepustowoci co
najmniej 30 Mb/s

Jednostka
pomiaru

Szt.

Fundusz

EFRR

Warto
docelowa
(2023)

Kategoria
regionu

Regiony
sabiej
rozwinite
679 682

Szt.

EFRR

Region
lepiej
rozwinity

46 835

rdo danych

Czstotliwo
pomiaru

informatyczny
system
monitorowania
programu

1 rok

informatyczny
system
monitorowania
programu

1 rok

Ramy wykonania osi priorytetowej I


Tabela 5. Ramy wykonania dla osi priorytetowej
Rodzaj
wskanika
(Kluczowy
etap
wdraania,
wskanik
finansowy,
wskanik
produktu
lub
wskanik
rezultatu)

Wskanik
produktu

Lp

Wskanik
lub
kluczowy
etap
wdraania

Dodatkow
e
gospodars
twa
domowe
objte
szerokopa
smowym
dostpem
do sieci o
przepusto
woci co
najmniej
30 Mb/s

Jedno
stka
pomia
ru

Szt.

Fundusz

EFRR

Kategoria
regionu

Cel
poredni
(2018)

Regiony
sabiej
rozwinite

679 682
0

18

Cel
kocowy
(2023)

rdo
danych

informat
yczny
system
monitoro
wania
program
u

Wyjanieni
e
adekwatno
ci
wskanika

Wskanik
mierzy
postp w
realizacji
celu osi

KEW

Wskanik
finansowy

Wskanik
produktu

KEW

Dodatkow
e
gospodars
twa
domowe
objte
szerokopa
smowym
dostpem
do sieci o
przepusto
woci co
najmniej
30 Mb/s
na
podstawie
wartoci
docelowej
z
zawartych
umw o
dofinanso
wanie
projektw

Cakowita
kwota
certyfikow
anych
wydatkw
kwalifikow
anych

Dodatkow
e
gospodars
twa
domowe
objte
szerokopa
smowym
dostpem
do sieci o
przepusto
woci co
najmniej
30 Mb/s

Dodatkow
e
gospodars
twa
domowe
objte
szerokopa
smowym
dostpem
do sieci o
przepusto
woci co

Szt.

EUR

Szt.

Szt.

EFRR

EFRR

EFRR

EFRR

Regiony
sabiej
rozwinite

Regiony
sabiej
rozwinite

Region
lepiej
rozwinity

Region
lepiej
rozwinity

19

475 777

183 389
995

32 785

informat
yczny
system
monitoro
wania
program
u

Wskanik
mierzy
postp w
realizacji
celu osi

1 119 793
809

informat
yczny
system
monitoro
wania
program
u

Wskanik
mierzy
rzeczywiste
tempo
ponoszenia i
weryfikowani
a wydatkw
kwalifikowal
nych w
projektach

46 835

informat
yczny
system
monitoro
wania
program
u

Wskanik
mierzy
postp w
realizacji
celu osi

informat
yczny
system
monitoro
wania
program
u

Wskanik
mierzy
postp w
realizacji
celu osi

najmniej
30 Mb/s
na
podstawie
wartoci
docelowej
z
zawartych
umw o
dofinanso
wanie
projektw

Wskanik
finansowy

Cakowita
kwota
certyfikow
anych
wydatkw
kwalifikow
anych

EUR

EFRR

region
lepiej
rozwinity

14 002
012

informat
yczny
system
monitoro
wania
program
u

85 497
394

Wskanik
mierzy
rzeczywiste
tempo
ponoszenia i
weryfikowani
a wydatkw
kwalifikowal
nych w
projektach

Kategorie interwencji osi priorytetowej I


Tabela 6 Kategorie interwencji dla osi I
EFRR, regiony sabiej rozwinite
Wymiar 1 Zakres
interwencji

Wymiar 2 Forma
finansowania

Wymiar 3 Typ obszaru

Wymiar 4 Terytorialne
mechanizmy wdraania

Kod

Suma w
EUR

Kod

Suma w
EUR

Kod

Suma w
EUR

Kod

Suma w
EUR

046

951 824 737

01

951 824 737

07

951 824 737

07

951 824 737

EFRR, regiony lepiej rozwinite


Wymiar 1 Zakres
interwencji

Wymiar 2 Forma
finansowania

Wymiar 3 Typ obszaru

Wymiar 4 Terytorialne
mechanizmy wdraania

Kod

Kod

Kod

Kod

Suma w
EUR

07

68 397 915

046

Suma w
EUR
68 397 915

01

Suma w
EUR
68 397 915

07

Suma w
EUR
68 397 915

Podsumowanie planowanego wykorzystania pomocy technicznej, z uwzgldnieniem w


razie potrzeby, dziaa wzmacniajcych potencja administracyjny instytucji
zaangaowanych w zarzdzanie programami i ich kontrol oraz beneficejentw
[maks. 2000 znakw]
Nie planuje si wykorzystania pomocy technicznej na poziomie osi priorytetowej.

20

2.2. O priorytetowa II. E-administracja i otwarty rzd


Uzasadnienie utworzenia osi priorytetowej obejmujcej wicej ni jedn kategori regionu
[max 3500 znakw]
W ramach osi bd wspierane projekty o oddziaywaniu oglnokrajowym. Z udostpnianych
elektronicznie usug i informacji sektora publicznego bd korzysta mieszkacy wszystkich regionw
Polski. Konstrukcja osi uwzgldniajcej tylko jedn kategori regionw nie byaby moliwa, poniewa
z uwagi na charakter projektw nie jest moliwe wykluczenie jakiegokolwiek wojewdztwa z
korzystania z ich efektw.
We wszystkich celach szczegowych osi priorytetowej II planowany jest cross-financing dotyczcy
przede wszystkim dziaa szkoleniowych w zakresie obsugi i wykorzystywania powstaych systemw
teleinformatycznych.
Kade wsparcie pochodzce ze rodkw POPC w ramach osi priorytetowej II bdzie udzielane z
uwzgldnieniem odpowiednich przepisw materialnych i proceduralnych dotyczcych pomocy
publicznej, obowizujcych w dniu jego udzielenia.
Fundusz, kategoria regionu i podstawa dla kalkulacji wsparcia unijnego
Fundusz
Kategoria regionu
Podstawa kalkulacji (publiczne lub ogem)

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego


Regiony sabiej rozwinite
ogem

Fundusz
Kategoria regionu
Podstawa kalkulacji (publiczne lub ogem)

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego


Regiony lepiej rozwinite
ogem

Priorytet inwestycyjny
PI 2.c Wzmocnienie zastosowa TIK dla eadministracji,
e-uczenia
si,
e-wczenia
spoecznego, e-kultury i e-zdrowia

Priorytet inwestycyjny

Cel szczegowy 2: Wysoka dostpno i jako e-usug publicznych


[max 500 znakw nazwa + max 3500 znakw opis oczekiwanych rezultatw]
Celem wsparcia bdzie poszerzenie zakresu spraw, ktre obywatele i przedsibiorcy mog zaatwi
drog elektroniczn. Bezporednio bdzie si to odbywa poprzez:
elektronizacj nowych usug,
32
popraw funkcjonalnoci oraz e-dojrzaoci istniejcych usug.
Istotne znaczenie bd miay te dziaania niewprowadzajce wprost nowych usug A2C lub A2B, ale
tworzce dla nich warunki, m.in. dziki modernizacji i zapewnieniu interoperacyjnoci rejestrw
publicznych oraz zapewnieniu bezpieczestwa systemw teleinformatycznych. Wspierana bdzie
optymalizacja inwestycji w infrastruktur dziki wykorzystaniu technologii chmury obliczeniowej.
Premiowany bdzie dodatkowy efekt w postaci profesjonalnego przygotowania danych z rejestrw do
ponownego wykorzystania.
Priorytetowe wsparcie otrzymaj projekty wpisujce si w kluczowe obszary opisane w czci 1.1.
programu..

32

E-dojrzao oznacza zakres, w jakim dana sprawa moe zosta zaatwiona przez internet. Jest mierzona wedug
piciostopniowej skali opracowanej przez firm Capgemini na zlecenie KE.

21

Syntetycznym miernikiem sukcesu bdzie, zgodnie z EAC i PZIP, popyt na e-usugi publiczne ze
strony obywateli i przedsibiorcw. Takie podejcie jest zgodne z oczekiwaniem KE, e liczba celw
33
szczegowych na PI powinna by ograniczona, jak tylko to moliwe . Wyznaczenie osobnych celw
szczegowych dla rejestrw, infrastruktury, bezpieczestwa oraz kadego z obszarw priorytetowych
e-usug grozioby nadmiern fragmentaryzacj programu. Kady z takich celw byby realizowany
przez zaledwie kilka lub tylko jeden projekt.
Poszczeglne projekty powinny odnosi si do konkretnych i mierzalnych celw, jakie dziki nim maj
zosta osignite. IZ za pomoc procedur naboru, sprawozdawczoci i ewaluacji wpynie na waciwe
sformuowanie i monitorowanie tych celw.
Tabela 7 Specyficzne dla programu wskaniki rezultatu dla celu szczegowego 2
L.p.

1.

2.

Wskanik rezultatu

Jednostka
pomiaru

Odsetek osb
korzystajcych z
internetu w
kontaktach z
administracj
publiczn

Odsetek
przedsibiorstw
korzystajcych z
internetu w
kontaktach z
administracj
publiczn w celu
odsyania
wypenionych
formularzy w formie
elektronicznej

Kategoria
regionu

Polska
ogem

Polska
ogem

Warto
bazowa

Rok
bazowy

Warto
docelowa
(2023)

rdo
danych

Czstotliwo
pomiaru

22,6

2013

45,6

Scoreboard
Agendy
Cyfrowej

1 rok

86,2

2013

91,5

Eurostat

1 rok

Cel szczegowy 3: Cyfryzacja procesw back-office w administracji rzdowej


[max 500 znakw nazwa + max 3500 znakw opis oczekiwanych rezultatw]
Wsparcie bdzie ukierunkowane na popraw pracy urzdw poprzez cyfryzacj procesw i procedur
dotyczcych oglnie rozumianiego usprawnienia fukcjonowania back-office. Powysze polega
bdzie na tworzeniu, rozwoju i wdraaniu przez urzdy standardw i dobrych praktyk organizacyjnych
w dziedzinie IT w zakresach kluczowych z tego punktu widzenia, takich jak: polityki bezpieczestwa
teleinformatycznego oraz przetwarzanie i ochrona danych osobowych, dobre praktyki zamwie na
systemy IT, jak rwnie elementy systemowe: nowoczesne, otwarte systemy elektronicznego
zarzdzania dokumentacj, sprawdzone w praktyce systemy klasy ERP, interfejsy usug oraz danych
midzy systemami w ramach instytucji oraz pomidzy instutucjami, wsplne platformy elektronicznych
usug. W ramach projektw realizowane bd rwnie szkolenia tematyczne, profilowane w
odniesieniu do kompetencji niezbdnych dla efektywnego dziaania instrumentw wspracia
informatyzacji urzdw, podnoszce kompetencje kadr IT, jak rwnie pozostaych urzdnikw. Dziki
tak kompleksowemu podejciu realizacja celu szczegowego przyczyni si do trwaej poprawy relacji
efektw cyfryzacji do nakadw na ni.
Kwesti horyzontaln zwikszajc transparentno funkcjonowania administracji oraz zapewniajc
otwarty kontakt z obywatelami i przedsibiorcami jest elektroniczne zarzdzanie dokumentami. W
PZIP w tym zakresie zaproponowane zostay dwa wskaniki: udzia dokumentw elektronicznych w
korespondencji wychodzcej z urzdu przy wykorzystaniu elektronicznej skrzynki podawczej oraz
odsetek urzdw korzystajcych z elektronicznego zarzdzania dokumentacj jako podstawowego
sposobu dokumentowania spraw. Sprawno obsugi klienta administracji czsto jest postrzegana w
powizaniu z tempem obiegu dokumentw, w tym szybkoci przekazywania i generowania informacji
zarwno midzy urzdami, jak i w ramach jednego urzdu. Tym samym naley wskaza na dwa
powizane ze sob wymierne efekty tego procesu, ktre przeo si na podniesienie jakoci obsugi
obywateli i przedsibiorcw.
33

Draft template and guidelines for the content of the operational programme, version 3, 21.05.2013, s. 9

22

Tabela 8 Specyficzne dla programu wskaniki rezultatu na celu szczegowego 3


L.p.

1.

2.

Wskanik
rezultatu

Jednostka
pomiaru

Udzia dokumentw
elektronicznych
wysyanych przy
wykorzystaniu
elektronicznej
skrzynki podawczej
w korespondencji
wychodzcej z
urzdw
administracji
pastwowej34
Odsetek urzdw
administracji
pastwowej
korzystajcych z
systemu
elektronicznego
zarzdzania
dokumentacj jako
podstawowego
sposobu
dokumentowania
przebiegu
zaatwiania i
rozstrzygania
spraw

Kategoria
regionu

Warto
bazowa

Rok
bazowy

Warto
docelowa
(2023)

rdo
danych

Czstotliwo
pomiaru

Polska
ogem

15

2013

65

MAC

1 rok

Polska
ogem

29

2013

62

MAC

1 rok

Cel szczegowy 4: Cyfrowa dostpno i uyteczno informacji sektora publicznego


[max 500 znakw nazwa + max 3500 znakw opis oczekiwanych rezultatw]
KE okrelia zasoby informacyjne sektora publicznego jako kopalni zota oraz wskazaa, e znaczna
cz tych danych nie jest ponownie wykorzystywana przez podmioty spoza administracji lub suy
tylko ograniczonym celom. Zalecia rwnie pastwom czonkowskim, aby zwikszyy warto
ponownego wykorzystania (re-use) tych danych poprzez ich ulepszon cyfrow poda, polegajc
m.in. na udostpnianiu surowych danych w odczytywalnych maszynowo formatach czy uruchamianiu
35
portali typu data.gov . Niniejszy cel szczegowy przyczynia si do realizacji tego zalecenia. Jako
wskaniki rezultatu proponuje si mierniki odzwierciedlajce dostpno i uyteczno informacji
udostpnianych w formie cyfrowej przez sektor publiczny. Wzrost wartoci tych miernikw bdzie
przesank do wnioskowania, e bariery dla re-use po stronie zbyt niskiej bd sabej jakociowo
poday zostay ograniczone.
Tabela 9 Specyficzne dla programu wskaniki rezultatu dla celu szczegowego 4
Wskanik
rezultatu

Jednostka
pomiaru

Kategoria
regionu

Warto
bazowa

Rok
bazowy

34

Warto
docelowa
(2023)

rdo danych

Czstotliwo
raportowania

Jako administracja pastwowa rozumiana jest administracja rzdowa oraz centralne urzdy niepodlegajce bezporednio
rzdowi, np. kancelarie Sejmu, Senatu i Prezydenta, NIK czy KRRiT.
35
KE, The European eGovernment Action Plan 2011-2015, Com(2010)743. Por. take: KE, Otwarte dane sia napdowa
innowacji, wzrostu gospodarczego oraz przejrzystego zarzdzania, Com(2011)882.

23

Odsetek
internautw
pozytywnie
oceniajcych
atwo
znalezienia
informacji sektora
publicznego.

Odsetek
internautw
pozytywnie
oceniajcych
uyteczno
informacji sektora
publicznego.

Polska
ogem

63

2013

80

MAC

1 rok

Polska
ogem

74

2013

80

MAC

1 rok

Przedsiwzicia, ktre maj zosta objte wsparciem w ramach PI 2.c w osi II


[max 17 500 znakw na PI]
Cel szczegowy 2: Wysoka dostpno i jako e-usug publicznych
Interwencja obejmie wsparcie podmiotw publicznych w tworzeniu i rozwoju nowoczesnych usug
wiadczonych drog elektroniczn, ze szczeglnym uwzgldnieniem usug o wysokim poziomie edojrzaoci, bezpieczestwa oraz integracji, m.in. na wsplnej platformie elektronicznych usug
administracji publicznej.
Kluczowe znaczenie przy informatyzacji usug publicznych bdzie miao unikanie cyfryzacji
biurokracji. Oznacza to, e warstwa informatyczna projektw powinna by elementem jakociowej
zmiany organizacyjnej.
Priorytetowo bd traktowane projekty ponadresortowe w obszarach:
- uporzdkowania rejestrw publicznych oraz zapewnienia ich interoperacyjnoci,
- optymalizacji wykorzystania infrastruktury dziki zastosowaniu technologii chmury obliczeniowej,
- zapewnienia bezpieczestwa systemw teleinformatycznych.
Ze wzgldu na cele i zakres (dostarczenie pewnych horyzontalnych funkcjonalnoci w skali
administracji rzdowej) oraz cise powizanie z usugami dziedzinowymi, projekty tego rodzaju,
mimo e realizuj funkcje wewntrzadministracyjne (A2A) powinny by realizowane w celu
szczegowym 2 a nie 3 (gdzie projekty bd dotyczy usprawnie pracy poszczeglnych urzdw).
Celem realizacji projektw o charakterze ponadresortowym jest zapewnienie odpowiednich
warunkw do wsppracy, efektywnej wymiany danych (zgodnie z wymogami interoperacyjnoci
oraz innymi standardami) oraz udostpniania informacji przy zapewnieniu odpowiedniego poziomu
bezpieczestwa. Realizacja tego typu projektw docelowo ma umoliwi wiadczenie w optymalny
sposb e-usug przez podmioty publiczne wchodzce w skad administracji rzdowej.
Premiowane bd projekty wpisujce si w kluczowe obszary opisane w w czci 1.1. programu, tj.:
rynek pracy,
ubezpieczenia i wiadczenia spoeczne,
ochrona zdrowia,
prowadzenie dziaalnoci gospodarczej,
24

wymiar sprawiedliwoci i sdownictwo,


prezentacja i udostpnianie danych przestrzennych i statystycznych,
nauka i szkolnictwo wysze,
podatki i ca,
sprawy administracyjne, w szczeglnoci obywatelskie,
zamwienia publiczne,
bezpieczestwo i powiadamianie ratunkowe.
W przypadku ww. projektw dziedzinowych, szczeglne preferencje uzyskaj projekty realizujce
zalecenia Rady w sprawie krajowego programu reform Polski na rok 2014 (CSR), tj.:
poprawa warunkw otoczenia biznesu poprzez:
redukcj kosztw rozpoczynania i prowadzenia dziaalnoci gospodarczej (w tym
pojedynczy punkt kontaktowy, podatki i ca, ubieganie si o zamwienia publiczne, efakturowanie),
redukcj czasu i kosztw egzekwowania umw,
redukcj czasu i kosztw uzyskiwania pozwole na budow,
usprawnienie skutecznoci administracji podatkowej i celnej,
zmniejszenie bezrobocia i zwikszenie aktywnoci zawodowej,
poprawa efektywnoci kosztowej wydatkw i oglnej wydajnoci sektora opieki zdrowotnej.
Projekty resortowe, ktrych gwnym celem jest zapewnienie infrastruktury, mog by realizowane
pod warunkiem, e infrastruktura ta jest niezbdna dla wytworzenia, wdroenia lub funkcjonowania
e-usug publicznych. W ramach tych projektw powinny by zastosowane rozwizania oraz usugi
wykorzystujce wirtualizacj rodowisk sprztowych i aplikacyjnych, umoliwiajce docelowo ich
integracj w ramach prywatnej chmury obliczeniowej administracji publicznej.
Inwestowanie w infrastruktur musi by uzasadnione celami projektu i analiz wykazujc
niedostpno wystarczajcych zasobw w ramach sektora finansw publicznych. Wielko
wsparcia na proponowane projekty bdzie powizana z ich rezultatami w celu zapewnienia
satysfakcjonujcej relacji efekty/nakady.
Usugi i treci, ktre powstan w wyniku realizacji projektw, musz charakteryzowa si wysok
dostpnoci zgodnie ze standardami co najmniej WCAG 2.0, cigoci dziaania, powszechnoci
i jakoci obsugi oczekiwan przez uytkownikw, ktra po wdroeniu bdzie monitorowana.
Korzystanie z e-usug publicznych powinno by moliwe niezalenie od miejsca przebywania
uytkownika i rodzaju technologii stosowanej przez odbiorc (sprztu, oprogramowania). Jako
element dodatkowy premiowane bdzie profesjonalne przygotowanie informacji sektora publicznego
do ponownego wykorzystania (np. poprzez udostpnienie interfejsu dla programistw, tzw. API).
Dokumentacja elektroniczna powstajca w wyniku realizacji e-usug musi by moliwa do utrwalenia
w sposb umoliwiajcy jej przechowywanie oraz udostpnianie w dugim czasie, niezalenie od
systemu teleinformatycznego, w ramach ktrego powstaa, w szczeglnoci ta cz dokumentacji,
ktra stanowi materiay archiwalne.
W ramach projektw realizowane bd rwnie szkolenia stanowiskowe podnoszce kompetencje
urzdnikw obsugujcych usugi wiadczone drog elektroniczn, z uwzgldnieniem
bezpieczestwa teleinformatycznego.
Wkad dla osigania celu szczegowego: wprowadzone rozwizania zwiksz trzy kluczowe
parametry wiadczenia usug publicznych, tj. dostpno (zarwno w wymiarze availability jak i
accessibility), jako i efektywno. Oczekiwanym efektem dla obywateli i przedsibiorcw bdzie
wiksza wygoda i skrcenie czasu realizacji poszczeglnych typw spraw oraz zmniejszenie
zwizanych z tym obcie administracyjnych.
Grupy beneficjentw: jednostki administracji rzdowej oraz jednostki im podlege lub przez nie
nadzorowane (z wyczniem podmiotw wskazanych niej jako potencjalni partnerzy), sdy i
jednostki prokuratury, partnerstwa ww. uprawnionych podmiotw z przedsibiorstwami,
organizacjami pozarzdowymi, jednostkami naukowymi lub podmiotami leczniczymi, dla ktrych
25

podmiotem tworzcym jest minister lub publiczna uczelnia medyczna.

Cel szczegowy 3: Cyfryzacja procesw back-office w administracji rzdowej


Celem wsparcia jest usprawnienie funkcjonowania administracji rzdowej poprzez tworzenie, rozwj
i upowszechnienie standardw i dobrych praktyk w zakresach kluczowych z tego punktu widzenia,
takich jak np.: polityki bezpieczestwa teleinformatycznego oraz przetwarzania i ochrony danych
osobowych, dobre praktyki zamwie na systemy IT, jak rwnie elementy systemowe:
nowoczesne, otwarte systemy elektronicznego zarzdzania dokumentacj, sprawdzone w praktyce
systemy klasy ERP, interfejsy usug oraz danych midzy systemami w ramach instytucji oraz
pomidzy instytucjami, wsplne platformy elektronicznych usug, podnoszenie kwalifikacji kadr IT i
urzdnikw.
Wsparcie w ramach celu szczegowego 3 dotyczy obszaru back-office (systemw horyzontalnie
usprawniajcych funkcjonowanie poszczeglnych urzdw) a w celu szczegowym 2 - obszaru
front-office (pojmowanego jako dziedzinowe e-usugi A2B/A2C wraz ze wspierajc je
infrastruktur oraz cile powizanymi usugami A2A). Dziaania w ramach CS3 bd zatem
przyczynia si do zwikszenia efektywnoci projektw realizowanych w ramach celu
szczegowego 2.
W ramach obydwu ww. celw bd realizowane uzupeniajco szkolenia. Cel szczegowy 2
koncentruje si na szkoleniach pracownikw obsugujcych konkretne e-usugi publiczne, natomiast
w ramach celu szczegowego 3 zakada si szerszy horyzont tematyczny. Przewiduje si wsparcie
szkole tematycznych, profilowanych w odniesieniu do kompetencji niezbdnych dla efektywnego
dziaania instrumentw wsparcia informatyzacji urzdw.
Dziaania celu szczegowego 3 wzmocni struktury organizacyjne, udroni przepyw dowiadcze
i sprawdzonych rozwiza, uatwi kontakt urzdnika z obywatelami. Bd promowa
interoperacyjno, wspdzielenie zasobw i ujednolicanie stosowanych rozwiza TIK w oparciu o
najlepsze zidentyfikowane praktyki.
Warunkiem wsparcia bdzie wpisywanie si projektowanych przedsiwzi w katalog rekomendacji
cyfrowego urzdu opracowany przez ministra waciwego ds. informatyzacji.
Wkad dla osigania celu szczegowego: Wdraanie powyszych rozwiza teleinformatycznych
przyczyni si do zwikszenia efektywnoci informatyzacji urzdw oraz poprawy usugowej roli
administracji
publicznej
oraz poprawi
relacj
efektw
wykorzystywanych
narzdzi
teleinformatycznych do nakadw ponoszonych na ich utrzymanie.
Grupy beneficjentw: jednostki administracji rzdowej, w tym urzdy wojewdzkie, oraz jednostki
im podlege lub przez nie nadzorowane. W przypadku urzdw posiadajcych jednostki terenowe
wnioskodawc aplikujcym o wsparcie bdzie urzd, natomiast wsparciem objte mog by rwnie
podlege mu jednostki terenowe. W przypadku terenowych urzdw administracji zespolonej
wnioskodawc aplikujcym o wsparcie bdzie urzd wojewdzki.

Cel szczegowy 4: Cyfrowa dostpno i uyteczno informacji sektora publicznego

36

36

Zakres interwencji w ramach celu szczegowego 4 obejmie:


- informacj publiczn w rozumieniu ustawy z dnia 6 wrzenia 2001 r. o dostpie do informacji publicznej oraz zasoby kultury
bdce w posiadaniu bibliotek, muzew i archiww w zwizku ze zmianami wprowadzonymi dyrektyw 2013/37/UE zmieniajc
dyrektyw 2003/98/WE dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego,
- zasoby audiowizualne, pod warunkiem ich udostpniania do ponownego wykorzystywania,
- zasoby nauki, pod warunkiem ich udostpniania do ponownego wykorzystywania.
Uywane w opisie niniejszego celu szczegowego sformuowanie informacje sektora publicznego oraz skrt ISP, naley
rozumie jako zawierajce wyszczeglnione powyej trzy kategorie zasobw.

26

1) Cyfrowa dostpno informacji sektora publicznego


W ramach celu szczegowego bd finansowane projekty usprawniajce poda ISP poprzez:
opisywanie ISP metadanymi wedug standardw zaproponowanych przez ministra waciwego
ds. informatyzacji,
dostosowanie informacji do formatw umoliwiajcych odczyt maszynowy,
powizanie systemw dziedzinowych z krajowymi i zagranicznymi systemami centralnymi (np.
37
CRIP ),
popraw jakoci danych,
udostpnienie informacji on-line za pomoc profesjonalnych narzdzi, w szczeglnoci
interfejsw programistycznych (API) oraz repozytoriw z danymi surowymi,
popraw dostpnoci ISP zgodnie ze standardami co najmniej WCAG 2.0,
zapewnienie elektronicznego dostpu on-line do rejestrw pastwowych,
zapewnienie bezpieczestwa systemw udostpniajcych ISP,
zapewnienie odpowiedniego poziomu usug udostpniania,
digitalizacj ISP, w szczeglnoci zasobw kultury i nauki,
budow lub rozbudow infrastruktury na potrzeby przechowywania udostpnianych informacji.
Wiele instytucji posiada informacje w wersji elektronicznej, lecz do tej pory nie byy one gromadzone
z myl o dalszym udostpnianiu, przez co nie s opisane metadanymi lub gromadzone s
w postaci uniemoliwiajcej odczyt maszynowy. Standaryzacja opisywania danych metadanymi
pozwoli na efektywniejsze udostpnianie i wyszukiwanie informacji w CRIP i repozytoriach
podmiotowych oraz uatwi przetwarzanie informacji w innowacyjnych aplikacjach i usugach.
Wsparcie bdzie kierowane na nastpujce obszary:
dane pochodzce ze rde administracyjnych, np. dane demograficzne, dotyczce produkcji
i zuycia energii, budetowe i podatkowe, dotyczce dziaalnoci gospodarczej, dane o ochronie
i zanieczyszczeniu rodowiska, informacja o prawie oraz procesach legislacyjnych;
zasoby kultury: kontynuacja projektw digitalizacyjnych zgodnie z zaleceniami dokumentw
unijnych wskazujcych priorytetowe znaczenie m.in. digitalizacji dbr kultury dla realizacji celw
38
EAC . Brana kulturalna i kreatywna zostaa uznana za jedn z najszybciej rozwijajcych si w
ostatnich latach, a jej szacowany udzia w PKB UE wynosi ok. 4,5%. TIK umoliwiaj powtrne
wykorzystanie zdigitalizowanych dbr poprzez budow wok treci o charakterze kulturowym
39
innowacyjnych modeli biznesowych ;
zasoby nauki: udostpnianie zasobw naukowych o istotnym znaczeniu dla rozwoju gospodarki,
konkurencyjnoci, rynku pracy i innowacyjnoci.
Do wyboru najlepszych projektw przyczyni si tryb konkursowy, w ktrym bdzie oceniany m.in.
potencjalny wpyw gospodarczy poszczeglnych projektw (spoeczno-ekonomiczna stopa zwrotu).
Zastosowanie bdzie miao rwnie kryterium dotyczce identyfikacji barier prawnych oraz planu ich
przezwycienia. Istotnym wymogiem bdzie przedstawienie przez wnioskodawc rodkw
przeciwdziaajcych wielokrotnemu digitalizowaniu tych samych zasobw. Premiowane bdzie
udostpnianie ISP w sposb otwarty, a wic nieodpatnie i przy jak najmniejszych barierach dla ich
wykorzystania.
Warunkiem uzyskania wsparcia na digitalizacj bdzie udostpnianie jej efektw do ponownego
wykorzystywania.
Wkad dla osigania celu szczegowego: Kluczowe bariery dla wzrostu ponownego
wykorzystania ISP le po stronie poday tych informacji, czyli w ich jakoci oraz zakresie i
sposobach ich udostpniania przez instytucje publiczne. Wsparcie dla podmiotw udostpniajcych
informacje i zasoby pozwoli odblokowa spoeczno-gospodarczy potencja ISP. Prowadzone
dziaania bezporednio powiksz dostpno (zarwno w wymiarze availability jak i accessibility)
37

CRIP (danepubliczne.gov.pl) jest to portal czcy funkcje katalogu, wyszukiwarki oraz punktu dostpu do innych miejsc
zawierajcych informacje sektora publicznego. Oferuje rwnie ustalony zbir funkcji (API), dziki ktremu twrcy aplikacji bd
mogli tworzy warto dodan w oparciu o zasoby dostpne w CRIP oraz w poczonych z nim systemach innych podmiotw.
38
Zalecenie Komisji z dnia 27 padziernika 2011 r. w sprawie digitalizacji i udostpniania w Internecie dorobku kulturowego
oraz w sprawie ochrony zasobw cyfrowych (2011/711/UE)
39
ICT PSP Work Programme 2012, Competitiveness and Innovation Framework Programme, European Commission, s. 15.

27

ISP, co powikszy przestrze dla obywateli i przedsibiorcw do dziaalnoci innowacyjnej.


Grupy beneficjentw: jednostki administracji rzdowej oraz jednostki im podlege lub przez nie
nadzorowane, pastwowe lub wspprowadzone z MKiDN instytucje kultury, archiwa pastwowe,
oglnokrajowi nadawcy radiowi i telewizyjni, jednostki naukowe, partnerstwa ww. podmiotw z
przedsibiorstwami lub organizacjami pozarzdowymi.
2) Tworzenie usug i aplikacji wykorzystujcych e-usugi publiczne i informacje sektora
publicznego
Wsparcie polega na dostarczeniu podmiotom spoza administracji publicznej finansowej zachty do
tworzenia usug, treci i aplikacji wykorzystujcych e-usugi publiczne i ISP. Usugi takie bd mogy
by oferowane przez rne podmioty, w rnych modelach organizacyjnych i biznesowych.
Podstawowym warunkiem wsparcia bdzie wpisywanie si projektw w zakres priorytetu
inwestycyjnego 2c. Tworzone usugi i treci bd musiay zatem przyczynia si do wzmocnienia
zastosowa TIK dla e-administracji (np. poprzez udostpnienie ponadstandardowego,
rozszerzonego interfejsu zintegrowanego korzystania z usug publicznych lub udostpnienie
przetworzonych informacji polityczno-administracyjnych), e-uczenia si, e-wczenia spoecznego,
e-kultury lub e-zdrowia.
Premiowane bd projekty realizujce cele publiczne oraz zwikszajce dostpno treci i usug
zgodnie ze standardami co najmniej WCAG 2.0. Wspierane projekty mog w szczeglnoci
rozwija:
e-usugi publiczne poprzez: rozszerzenie funkcji e-usug oferowanych przez administracj;
integracj e-usug publicznych pochodzcych z rnych instytucji i jednostek sektora
publicznego;
czenie e-usug publicznych z e-usugami komercyjnymi;
animowanie tworzenia przez sektor prywatny e-usug integrujcych rozproszone usugi i
informacje sektora publicznego (tzw. platformy e-usug).
Dziaanie pozwoli upowszechni ponowne wykorzystanie ISP.
Ponowne wykorzystanie ISP w formie e-usug tworzonych przez podmioty spoza sektora finansw
publicznych, przyczyni si do realizacji celw edukacyjnych i zawodowych obywateli, jak rwnie
umoliwia atwiejsze wczenie dorobku kulturowego i naukowego do usug i produktw cyfrowych.
Beneficjent musi mie zapewniony odpowiedni poziom e-usugi publicznej lub dostpnoci informacji
sektora publicznego przez cay wymagany okres trwaoci projektu. Zapewnienie to moe by
przedstawione w postaci umw pomidzy beneficjentem a instytucjami publicznymi
udostpniajcymi informacje i e-usugi lub poprzez wskazanie generalnego stanowiska instytucji
publicznej, zawierajcego deklaracj co do dostpnoci oferowanej informacji lub poziomu
wiadczonej e-usugi.
Wkad dla osigania celu szczegowego: dziaanie bezporednio zwikszy poziom ponownego
wykorzystania ISP. Pozwoli wytworzy usugi cyfrowe, ktrych powstanie byoby utrudnione ze
wzgldu na brak dostpu wnioskodawcw do rodkw finansowych oraz wiedzy o dostpnoci ISP.
W efekcie powstan nowe, atrakcyjne dla uytkownikw aplikacje cyfrowe. Wzrost poday usug
cyfrowych powinien porednio przyczyni si rwnie do wzrostu popytu na internet
szerokopasmowy.
Grupy beneficjentw: jednostki naukowe, organizacje pozarzdowe, przedsibiorcy.

Kierunkowe zasady wyboru operacji


[max 0500 znakw]
Wsparcie w osi II zostanie rozdzielone w trybie konkursowym, ktrego celem bdzie m.in.
zapewnienie konkurencji midzy poszczeglnymi sektorami e-usug.
28

Wszystkie projekty bd wybierane w oparciu o kryteria zatwierdzone przez Komitet Monitorujcy


POPC. Do najwaniejszych zagadnie, ktre Instytucja Zarzdzajca zamierza uj w ramach
kryteriw wyboru projektw w trybie konkursowym (adekwatnie do zakresu konkretnego celu
szczegowego), nale:
- gotowo legislacyjna niezbdna dla osignicia planowanych funkcjonalnoci,
- rzetelna analiza kosztw i korzyci pozwalajca oszacowa spoeczno-ekonomiczn stop zwrotu,
- uwierzytelnianie obywatela za pomoc profilu zaufanego ePUAP oraz umoliwienie udostpniania
wdraanych w projekcie usug poprzez platform ePUAP,
- cise powizania dziaa cyfryzacyjnych z polityk publiczn w danym zakresie,
- przedstawienie przez beneficjenta planu optymalizacji procesw biznesowych, ktrych dotyczy
informatyzacja,
- preferencje dla projektw porzdkujcych rejestry publiczne i zapewniajcych ich
interoperacyjno,
- preferencje dla projektw dziedzinowych, wpisujcych si w obszary tematyczne opisane w czci
1.1 programu oraz preferencje dla projektw realizujcych zalecenia Rady w sprawie krajowego
programu reform Polski,
- realizowanie inwestycji w metodyce projektowej speniajcej okrelone wymagania,
- jeeli projekt jest kontynuacj inwestycji z okresu 2007-2013 zakoczenie poprzedniego etapu
projektu.
Projekty z zakresu e-zdrowia bd zgodne z rekomendacjami Komitetu Sterujcego EFSI.
Planowane wykorzystanie instrumentw finansowych
[max 7000 znakw]
Nie jest planowane wykorzystanie instrumentw finansowych w ramach osi II. Jeeli w trakcie
wdraania programu pojawi si potrzeba zastosowania instrumentw finansowych, wwczas zostanie
przeprowadzona ocena ex-ante, zgodnie z wymaganiami okrelonymi w art. 37 ust. 2 rozporzdzenia
ramowego.
Planowane wykorzystanie duych projektw
[max 3500 znakw]
W ramach osi II nie zaplanowano realizacji projektw duych.
Wskaniki produktu
Tabela 10 Wsplne i specyficzne dla programu wskaniki produktu dla PI 2.c w ramach osi II
Lp.

Wskanik produktu dla


celu szczegowego 2.
Wysoka dostpno i
jako e-usug
publicznych

Jednostka
pomiaru

Fundusz

Kategoria
regionu

Warto
docelowa
(2023)

rdo
danych

Liczba usug publicznych


udostpnionych on-line o
poziomie dojrzaoci co
najmniej 3 (dwustronna
interakcja)

Szt.

EFRR

Region
sabiej
rozwinity

147

informatyczny
system
1 rok
monitorowani
a programu

Liczba usug publicznych


udostpnionych on-line o
poziomie dojrzaoci co
najmniej 3 (dwustronna
interakcja)

Szt.

EFRR

Region
lepiej
rozwinity

12

informatyczny
system
1 rok
monitorowani
a programu

Lp.

Wskanik produktu dla


celu szczegowego 3.
Cyfryzacja procesw
back-office w
administracji rzdowej

Jednostka
pomiaru

Fundusz

Kategoria
regionu

Warto
docelowa
(2023)

rdo
danych

29

Czstotliwo
pomiaru

Czstotliwo
pomiaru

15

system oceny
urzdw /
informatyczny
1 rok
system
monitorowani
a programu

Region
lepiej
rozwinity

system oceny
urzdw /
informatyczny
1 rok
system
monitorowani
a programu

Fundusz

Kategoria
regionu

Wart
o
docel
rdo danych
owa
(2023
)

Szt.

EFRR

Region
sabiej
rozwinity

44

informatyczny
system
monitorowania
programu

1 rok

Szt.

EFRR

Region
lepiej
rozwinity

informatyczny
system
monitorowania
programu

1 rok

Szt.

EFRR

Region
sabiej
rozwinity

40

informatyczny
system
monitorowania
programu

1 rok

Szt.

EFRR

Region
lepiej
rozwinity

informatyczny
system
monitorowania
programu

1 rok

Liczba urzdw, ktre


wdroyy katalog
rekomendacji dotyczcych
awansu cyfrowego

Liczba urzdw, ktre


wdroyy katalog
rekomendacji dotyczcych
awansu cyfrowego

Lp.

Wskanik produktu dla


celu szczegowego 4.
Cyfrowa dostpno i
uyteczno informacji
sektora publicznego

Jednostka
pomiaru

Liczba podmiotw, ktre


udostpniy on-line
informacje sektora
publicznego

Liczba podmiotw, ktre


udostpniy on-line
informacje sektora
publicznego

Liczba aplikacji opartych na


ponownym wykorzystaniu
informacji sektora
publicznego i e-usug
publicznych

Liczba aplikacji opartych na


ponownym wykorzystaniu
informacji sektora
publicznego i e-usug
publicznych

Szt.

Szt.

EFRR

Region
sabiej
rozwinity

EFRR

Czstotliwo
pomiaru

Ramy wykonania dla osi priorytetowej II


Tabela 11 Ramy wykonania dla osi priorytetowej II
Rodzaj
wskanika
(Kluczowy
etap
wdraania,
wskanik
finansowy,
wskanik
produktu, lub
w
stosownych
przypadkach
wskanik
rezultatu)

Lp

Wskanik lub
kluczowy
etap
wdraania

Jedno
stka
pomia
ru

Fundu
sz

Kategori
a regionu

30

Cel
pored
ni
(2018)

Cel
kocow
y (2023)

rdo
danych

Wyjanieni
e
adekwatno
ci
wskanika

Wskanik
produktu

KEW

Wskanik
finansowy

Wskanik
produktu

KEW

Liczba usug
publicznych
udostpnionyc
h on-line o
poziomie
dojrzaoci co
najmniej 3
(dwustronna
interakcja)

Liczba usug
publicznych
udostpnionyc
h on-line o
poziomie
dojrzaoci co
najmniej 3
(dwustronna
interakcja) na
podstawie
wartoci
docelowej z
zawartych
umw o
dofinansowani
e projektw

Cakowita
kwota
certyfikowanyc
h wydatkw
kwalifikowanyc
h

Liczba usug
publicznych
udostpnionyc
h on-line o
poziomie
dojrzaoci co
najmniej 3
(dwustronna
interakcja)

Liczba usug
publicznych
udostpnionyc
h on-line o
poziomie
dojrzaoci co
najmniej 3
(dwustronna
interakcja) na
podstawie
wartoci
docelowej z
zawartych
umw o
dofinansowani
e projektw

Szt.

Region
sabiej
rozwinity

EFRR

Region
sabiej
rozwinity

Szt
EFRR

EUR

Szt.

Szt

Region
sabiej
rozwinity

EFRR

24

174 51
5 517

Region
lepiej
rozwinity

EFRR

Region
lepiej
rozwinity

EFRR

31

147

informatyc
zny
system
monitorow
ania
programu

informatyc
zny
system
monitorow
ania
programu

Wskanik
mierzy
postp w
realizacji
celu osi

Wskanik
mierzy
postp w
realizacji
celu osi
.

Wskanik
mierzy
rzeczywiste
tempo
ponoszenia
i
weryfikowa
nia
wydatkw
kwalifikowal
nych w
projektach

1 038
978 516

informatyc
zny
system
monitorow
ania
programu

12

informatyc
zny
system
monitorow
ania
programu

Wskanik
mierzy
postp w
realizacji
celu osi

informatyc
zny
system
monitorow
ania
programu

Wskanik
mierzy
postp w
realizacji
celu osi

Wskanik
finansowy

Cakowita
kwota
certyfikowanyc
h wydatkw
kwalifikowanyc
h

EUR

Region
lepiej
rozwinity

EFRR

13 947
428

informatyc
zny
system
monitorow
ania
programu

83 090
352

Wskanik
mierzy
rzeczywiste
tempo
ponoszenia
i
weryfikowa
nia
wydatkw
kwalifikowal
nych w
projektach

Kategorie interwencji osi priorytetowej II


Tabela 12 Kategorie interwencji dla osi II
EFRR, regiony sabiej rozwinite
Wymiar
interwencji

Zakres

Wymiar
2
finansowania

Forma

Wymiar 3 Typ obszaru

Wymiar
4
Terytorialne
mechanizmy wdraania

Kod

Suma w
EUR

Kod

Suma w
EUR

Kod

Suma w
EUR

Kod

Suma
EUR

078

623 400 963

01

623 400 963

07

623 400 963

07

623 400 963

079

171 417 600

01

171 417 600

07

171 417 600

07

171 417 600

101

88 313 174

01

88 313 174

07

88 313 174

07

88 313 174

EFRR, regiony lepiej rozwinite


Wymiar
interwencji
Kod

Zakres

Suma w
EUR

Wymiar
2
finansowania
Kod

Forma

Suma w
EUR

Wymiar 3 Typ obszaru

Wymiar
4
Terytorialne
mechanizmy wdraania

Kod

Suma w
EUR

Kod

Suma
EUR

078

46 922 653

01

46 922 653

07

46 922 653

07

46 922 653

079

12 902 400

01

12 902 400

07

12 902 400

07

12 902 400

101

6 647 228

01

6 647 228

07

6 647 228

07

6 647 228

32

2.3. O priorytetowa III. Cyfrowe kompetencje spoeczestwa


Uzasadnienie utworzenia osi priorytetowej obejmujcej wicej ni jedn kategori regionu
[max 3500 znakw]
W ramach osi wspierane bd projekty realizowane na terenie caego kraju, z uwzgldnieniem
zdiagnozowanych potrzeb spoecznych w zakresie zwikszenia aktywnoci i poprawy umiejtnoci
korzystania z Internetu, w tym w szczeglnoci z usug publicznych wiadczonych drog
elektroniczn. Interwencja zaplanowana w osi III wdraana bdzie z poziomu krajowego co wynika
z dowiadcze z realizacji tego typu projektw w latach 2007-2013. Powysze umoliwi zapewnienie
spjnego charakteru prowadzonych dziaa oraz doprowadzi do zwikszenia ich efektywnoci,
synergii i ich skoordynowania (w tym take z innymi CT oraz wsparciem z innych rde publicznych
i prywatnych).
Konstrukcja osi uwzgldniajcej tylko jedn kategori regionw byaby niezasadna z przyczyn
techniczno-wdroeniowych, jak rwnie nie pozwalaaby na realizacj zaoonych celw
i wyraajcych je wskanikw. W regionie lepiej rozwinitym (tj. w wojewdztwie mazowieckim) bd
realizowane inwestycje tego samego typu, co w pozostaych wojewdztwach, ukierunkowane na takie
same cele.
Kade wsparcie pochodzce ze rodkw POPC w ramach osi priorytetowej III bdzie udzielane
z uwzgldnieniem odpowiednich przepisw materialnych i proceduralnych dotyczcych pomocy
publicznej, obowizujcych w dniu jego udzielenia.
Fundusz, kategoria regionu i podstawa dla kalkulacji wsparcia unijnego
Fundusz
Kategoria regionu
Podstawa kalkulacji (publiczne lub ogem)

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego


Regiony sabiej rozwinite
ogem

Fundusz
Kategoria regionu
Podstawa kalkulacji (publiczne lub ogem)

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego


Regiony lepiej rozwinite
ogem

Priorytet inwestycyjny
Priorytet inwestycyjny

PI 2.c. Wzmocnienie zastosowa TIK dla eadministracji, e- uczenia si, e-wczenia


spoecznego, e-kultury i e-zdrowia;

Cel szczegowy 5: Zwikszenie stopnia oraz poprawa umiejtnoci korzystania z internetu,


w tym e-usug publicznych
[max 500 znakw nazwa + max 3500 znakw opis oczekiwanych rezultatw]
Zwikszenie cyfrowej aktywnoci Polakw jest konieczne, aby wszyscy obywatele mogli korzysta
z efektw skoku cywilizacyjnego, wynikajcego z szerszego wykorzystania TIK w yciu spoecznym
i gospodarczym. Dostpne badania i analizy pokazuj, i twarde bariery dostpu do internetu
(infrastrukturalne czy finansowe) s coraz mniej znaczce, natomiast coraz wikszymi przeszkodami
w upowszechnieniu nowych technologii s bariery mikkie brak wiedzy i uwiadamianych potrzeb,
a take nieposiadanie odpowiednich kompetencji cyfrowych.
Aby umoliwi korzystanie z produktw rozwoju cyfrowego naley zatem zapewni jak najwikszej
grupie osb odpowiednio dotosowane do ich potrzeb mechanizmy nabywania oraz podnoszenia
kompetencji cyfrowych na rnych poziomach zaawansowania, a take promowa wrd ogu
spoeczestwa korzyci, jakie TIK przynosz tym, ktrzy potrafi w odpowiedni sposb je
wykorzystywa. Kompetencje cyfrowe naley w tym przypadku utosamia nie tyle z obsug
33

komputera i internetu, ile z umiejtnoci praktycznego wykorzystania dostpu do internetu


i wiadczonych za jego porednictwem usug, w tym w szczeglnoci e-usug publicznych. Naley
jednoczenie
zwrci
uwag
na
najbardziej
zaawansowane
umiejtnoci
zwizane
z programowaniem oraz tworzeniem produktw informatycznych i cyfrowych, jak rwnie zwizane
z nimi spektakularne sukcesy polskich studentw i modych naukowcw w midzynarodowych
zawodach informatycznych - czyli potencja, ktrego lepsze wykorzystanie moe przeoy si na
innowacyjny rozwj i szerokie zastosowanie TIK w rozwizywaniu problemw o charakterze
spoecznym lub gospodarczym.
Powysze podejcie wpynie na osignicie celw EAC w zakresie zwikszenia poziomu regularnego
korzystania z internetu oraz wczenia cyfrowego, przyczyniajc si porednio take do wzrostu
wykorzystania e-usug publicznych oraz narzdzi TIK opartych na ISP, jak rwnie zapewni popyt,
a przez to efektywno wydatkowania rodkw UE w ramach osi I i II POPC, jak i dziaa
realizowanych w latach 2007-2013.
Interwencja w osi III adresowana bdzie do grup o zrnicowanych poziomach kompetencji
cyfrowych, ze szczeglnym uwzgldnieniem dziaa na rzecz wczenia cyfrowego. Wsparcie
nakierowane bdzie na rozwj kompetencji osb z grupy zagroonej wykluczeniem cyfrowym,
umoliwiajce korzystanie z internetu, w tym e-usug publicznych i komercyjnych, pozwalajc przy tym
na dalszy rozwj umiejtnoci np. poprzez samoksztacenie. Ponadto interwencja skierowana bdzie
do uytkownikw chccych rozwija posiadane kompetencje cyfrowe, czemu suy bd nowatorskie
projekty zakadajce ich e-aktywizacj, rozumian jako zwikszenie aktywnego i wszechstronnego
stosowania nowych technologii. Dziaania majce na celu wzmocnienie i wykorzystanie potencjau
programistw zorientuj ich umiejtnoci na istotne potrzeby o charakterze spoecznym lub
gospodarczym i jednoczenie wypromuj korzyci, jakie TIK mog przynie dla ich posiadacza oraz
ogu spoeczestwa. Kwestia niwelowania barier mentalnych w zakresie korzystania z TIK bdzie
rwnie celem planowanych w ramach osi kampani edukacyjno-informacyjnych skierowanych do
ogu spoeczestwa.
Interwencja przyczyni si do nabycia i rozwoju umiejtnoci cyfrowych oraz zwikszenia wiadomoci
w zakresie korzyci wynikajcych ze stosowania TIK, a tym samym, w sposb komplementarny do osi
I i II POPC zaadresowane zostan gwne zidentyfikowane w Polsce bariery w korzystaniu z TIK i eusug publicznych.
Tabela 13 Specyficzne dla programu wskaniki rezultatu dla celu szczegowego 5
Lp

Wskanik
rezultatu

Jednostka
pomiaru

Kategoria
regionu

Warto
bazowa

Rok
bazowy

Warto
docelowa
(2023)

rdo
danych

Czstotliwo
pomiaru

Odsetek osb
regularnie
korzystajcych z
internetu

Polska
ogem

60

2013

81

GUS

1 rok

Odsetek osb,
ktre nigdy nie
korzystay z
internetu

Polska
ogem

32

2013

12

GUS

1 rok

Odsetek osb w
wieku 16-74 lata
prezentujcych
redni lub wysoki
poziom
umiejtnoci
internetowych

42,8

2013

54

GUS

1 rok

Polska
ogem

Przedsiwzicia, ktre maj zosta objte wsparciem w ramach PI 2.c w ramach osi III
[max 17 500 znakw na PI]
Cel szczegowy 5: Zwikszenie stopnia oraz poprawa umiejtnoci korzystania z internetu, w
tym e-usug publicznych
1) Dziaania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych
34

Dziaanie dotyczy wsparcia w zakresie nabywania i rozwoju kompetencji cyfrowych umoliwiajcych


stworzenie popytu na internet oraz TIK, ze szczeglnym uwzgldnieniem e-usug publicznych
dostpnych, jak i tych planowanych do uruchomienia przy udziale rodkw UE w najbliszych latach.
Prowadzone dziaania bd ukierunkowane na nauk korzystania z usug elektronicznych w takich
obszarach, jak np.: sprawy obywatelskie, ochrona zdrowia, wiadczenia spoeczne, podatki i ca,
prowadzenie dziaalnoci gospodarczej, wymiar sprawiedliwoci, czy te z zakresu ISP, w tym
informacji przestrzennej oraz cyfrowych zasobw kultury i nauki.
W oparciu o zidentyfikowane szczegowe potrzeby i charakterystyki poszczeglnych grup odbiorcw,
celem wsparcia bdzie nabycie umiejtnoci korzystania z e-usug, poczwszy od nauki obsugi
komputera i internetu jak i rozwijanie umiejtnoci bardziej zaawansowanych. W celu uzyskania
najbardziej efektywnego rezultatu ww. dziaa, moliwe bdzie wykorzystanie innych anieli
stacjonarne kursy i szkolenia form przekazywania wiedzy, ktre bd integrowa oraz angaowa ich
uczestnikw, wykorzystujc przy tym dostpne narzdzia TIK. W tym kontekcie dopuszczalne s
projekty kompleksowe czce rnorodne formy dotarcia do ostatecznego odbiorcy.
Jednym z warunkw uzyskania dofinansowania bdzie maksymalizacja efektywnoci wydatkowania
rodkw, w tym wykorzystanie ju istniejcej infrastruktury oraz sprztu dofinansowanych ze rodkw
UE oraz innych rodkw publicznych jak i prywatnych (np. rodki organizacji pozarzdowych)
w poprzednich latach. Dofinansowanie zakupu sprztu bdzie przyznawane jedynie w uzasadnionych
przypadkach i w ograniczonym zakresie, kadorazowo z uwzgldnieniem dokonanej uprzednio
inwentaryzacji na poziomie lokalnym. Takie podejcie przyczyni si do uzyskania komplementarnoci
realizowanych inwestycji, jak i zapewni odpowiednie warunki techniczne dla prowadzonej dziaalnoci
szkoleniowej. Promowane bd rwnie projekty angaujce JST na zasadzie partnerstwa, celem
zapewniania trwaoci realizowanych inicjatyw oraz stworzenia podstawy merytorycznej i technicznej
do kontynuowania tego typu dziaa rwnie po zakoczeniu interwencji POPC.
Interwencja bdzie miaa charakter oglnokrajowy, co zapewni spjno prowadzonych dziaa oraz
synergi z innymi instrumentami wsparcia TIK, w tym w ramach osi I i II POPC, a wdraana bdzie
w oparciu o sporzdzon analiz lokalnych potrzeb w przedmiotowym obszarze oraz wypracowany na
tej podstawie zakres szkole.
Prowadzony bdzie take szczegowy monitoring osb przeszkolonych, rwnie w kontekcie
osignitych przez nich kompetencji, w celu okrelenia wpywu na cele zdefiniowane w II osi POPC,
szczeglnie w kwestii zwikszenia poziomu wykorzystywania e-usug publicznych.
Wkad dla osigania celu szczegowego: Dziaanie zakada rozwj kompetencji cyfrowych
niezbdnych do korzystania z internetu oraz e-usug publicznych, a zatem jego realizacja przyczyni si
do aktywniejszego korzystania z internetu oraz nowych technologii cyfrowych, a co za tym idzie do
zwikszenia popytu na usugi szerokopasmowe oraz usugi i treci dostpne w formie cyfrowej.
Grupy beneficjentw: organizacje pozarzdowe, JST oraz ich zwizki i stowarzyszenia, instytucje
prowadzce dziaalno w zakresie uniwersytetw trzeciego wieku, jak rwnie partnerstwa
organizacji pozarzdowych z JST.
Zakada si moliwo realizacji projektw parasolowych, tj. projektw, na ktrych realizacj zostaa
przyznana dotacja i ktre s wdraane poprzez mikroprojekty (okrelone czci projektu
parasolowego). W projekcie parasolowym wystpuje jeden partner wiodcy (wnioskodawca),
partnerzy mikroprojektw oraz partnerzy uczestniczcy. Wszystkie dziaania mikroprojektw w ramach
projektu parasolowego maj cznie tworzy jeden spjny projekt i suy osigniciu wsplnego celu.
2) Innowacyjne rozwizania na rzecz aktywizacji cyfrowej
Dziaanie zakada wsparcie innowacyjnych rozwiza, ukierunkowanych na e-aktywizacj osb o co
najmniej podstawowych kompetencjach cyfrowych, celem ich podniesienia i rozwoju poprzez
praktyczne stosowanie, np. poprzez nauk programowania, czy te obsugi oprogramowania do
tworzenia multimediw. Porednio wsparcie przyczyni si rwnie do budowy kapitau spoecznego
z wykorzystaniem technologii cyfrowych.
Wspierane projekty mog przyjmowa form realizacji wsplnych przedsiwzi (projektw)
35

informatyczno-spoecznych, tj. udziau w pracach projektowych sucych budowie lub rozwijaniu


aplikacji, jak rwnie warsztatw tematycznych oraz rnych form samoksztacenia na odlego (np.
40
41
e-learning , masowe otwarte kursy online ) lub form mieszanych. Zakada si rwnie wsparcie
tworzenia oprogramowania, w tym aplikacji na rzecz rozwiajania kompetencji cyfrowych oraz cyfrowej
aktywizacji.
Zaoeniem tego typu inicjatyw powinno by pobudzanie kreatywnoci, rozwijanie postaw
partycypacyjnych i obywatelskich, budowanie wsppracy interdyscyplinarnej oraz wytworzenie
wartociowych i jakociowych treci ukazujcych moliwoci i korzyci wykorzystania TIK i internetu.
Wkad dla osigania celu szczegowego: Interwencja realizowana w ramach niniejszego dziaania
przyczyni si do zwikszenia stopnia i jako korzystania z TIK, a przez to zwikszenia wykorzystania
e-usug publicznych. Dziaanie przyczyni si take do e-aktywizacji spoeczestwa poprzez nabywanie
i rozwijanie kompetencji cyfrowych oraz do rozwoju kapitau spoecznego i twrczego w oparciu
o technologie cyfrowe.
Grupy beneficjentw: organizacje pozarzdowe, partnerstwa powyszych z JST, instytucje
prowadzce dziaalno w zakresie uniwersytetw trzeciego wieku, instytucje publiczne z obszaru
nauki, edukacji i kultury oraz szkoy wysze.
3) ePionier - wsparcie uzdolnionych programistw na rzecz rozwizywania zidentyfikowanych
problemw spoecznych lub gospodarczych.
W ramach dziaania przewiduje si realizacj przedsiwzicia, ktrego celem bdzie wsparcie
pomysw zdolnych programistw lub zespow interdyscyplinarnych z udziaem programistw na
rozwizywanie problemw istotnych spoecznie lub gospodarczo i bazujcych na narzdziach
opartych na TIK. Realizacja dziaania umoliwi nawizanie wsppracy midzy sektorem publicznym
i prywatnym na rzecz rozwoju innowacji w obszarach istotnych z punktu widzenia spoecznogospodarczego.
Do realizacji dziaania planuje si wykorzysta m.in. nowatorsk na rynku polskim formu zamwie
przedkomercyjnych (pre-commercial procurement), tj. problemy o charakterze spoecznym lub
gospodarczym bd uprzednio identyfikowane przy udziale zainteresowanych organw administracji
publicznej. Dopuszcza si moliwo wykorzystania propozycji zgaszanych rwnie przez: jednostki
sektora prywatnego, NGOs, a take przez obywateli, o ile bd one odpowiada celom dziaania.
Efektem udzielanego wsparcia powinno by wypracowanie odpowiednich rozwiza w formie MVP
(minimum viable product) lub prototypu oraz ich rozwj celem przetestowania przez potencjalnego
uytkownika.
Celem interwencji jest wykorzystanie potencjau programistw poprzez dziaania, ktre zorientuj ich
umiejtnoci na potrzeby rynku, czyli m.in. z zakresu projektowania rozwiza IT odpowiadajcych na
potrzeby klienta, zarzdzania projektami, przedsibiorczoci czy pracy w zespole interdyscyplinarnym.
W ramach oferowanego wsparcia zakada si prowadzenie weryfikacji technologicznej i biznesowej
proponowanych rozwiza. Programistom zostan take zapewnione m.in.: coaching, mentoring
z udziaem dowiadczonych praktykw, doradztwo, kanay pogbiania wiedzy i rozwj kompetencji.
Wkad dla osigania celu szczegowego: Dziaanie to przyczyni si do promowania
zaawansowanych umiejtnoci cyfrowych oraz korzyci, jakie mog one nie zarwno dla ich
posiadacza, jak i ogu spoeczestwa. W ten sposb realizowana interwencja przyczyni si do
zwikszenia poziomu korzystania z TIK, natomiast opracowane rozwizania problemw spoecznych
lub gospodarczych wpyn na zwikszenie poziomu korzystania z produktw TIK oraz realn
moliwo zaimplementowania nowych rozwiza w jednostkach administracji publicznej.
Grupy beneficjentw: Beneficjent projektu pozakonkursowego podmiot publiczny, wykazujcy si
odpowiednim potencjaem technicznym i merytorycznym oraz dowiadczeniem w zakresie realizacji
40

Elearning zdalne nauczanie z wykorzystaniem sieci komputerowych i internetu,


Masowe otwarte kursy online (ang. MOOC - massive open online courses) pozwalaj zdalnie i bezpatnie bra udzia w
wybranym akademickim kursie, czasem zakoczonym egzaminem. Nie jest przy tym wymagany status studenta uczelni
wyszej.
41

36

tego typu projektw, rwnie przy udziale rodkw UE w latach 2007-2013. Przy wyborze
ostatecznych odbiorcw wsparcia, tj. programistw lub zespow interdyscyplinarnych z udziaem
programistw, zapewniona zostanie procedura konkurencyjna oparta o przejrzyste i obiektywne
kryteria.
4) Kampanie edukacyjno-informacyjne na rzecz upowszechniania korzyci z wykorzystywania
technologii cyfrowych
Celem kampanii edukacyjno-informacyjnych bdzie podniesienie wiadomoci publicznej na temat
korzyci pyncych ze stosowania technologii cyfrowych, w tym e-usug publicznych. Dziaanie ma
budowa i utrwala wrd obywateli motywacje do korzystania z TIK, rozwj niezbdnych
umiejtnoci oraz zmian postaw negatywnych i przeciwnych wykorzystywaniu tych technologii, jak
rwnie likwidacj stereotypw wpywajcych na brak zainteresowania TIK. Podejmowane dziaania
bd dotyczy TIK w zakresie szerszym ni interwencja POPC, bdc odpowiedzi na zmieniajce si
trendy spoeczne, innowacje technologiczne czy efekty demograficzne.
Tematyka realizowanych kampanii edukacyjno-informacyjnych bdzie koncentrowa si na 3
gwnych aspektach, tj. wiadomoci, atrakcyjnoci i bezpieczestwie, a poszczeglne
przedsiwzicia bd dotyczyy m.in.:
a) w zakresie wiadomoci uytkownikw :
zwikszenia wiadomoci o korzyciach pyncych z korzystania z internetu, a w konsekwencji
42
stymulacj wzrostu zapotrzebowania na usugi publiczne wiadczone drog elektroniczn ;
b) w zakresie atrakcyjnoci korzystania z technologii cyfrowych:
podniesienia powszechnego/oglnego poziomu wiedzy spoeczestwa o moliwoci wykorzystania
internetu dla poprawy komfortu i jakoci ycia;
promowania w spoeczestwie informacji o usugach internetowych wykorzystujcych cza o duej
przepywnoci oraz kreowanie potrzeb w tym zakresie;
c) w zakresie bezpieczestwa:
podniesienia poziomu wiadomoci obywateli w zakresie bezpiecznego korzystania z internetu
oraz usug wiadczonych drog elektroniczn oraz wiedzy o dostpnych narzdziach
podnoszcych poziom bezpieczestwa.
Kampanie edukacyjno-informacyjne prowadzone bd w oparciu o uprzednio zidentyfikowane obszary
tematyczne, grupy docelowe i narzdzia przekazu skierowanego do ww. grup docelowych.
Wkad dla osigania celu szczegowego: Dziaanie to przyczyni si do eliminowania barier
mentalnych oraz podniesienia wiadomoci publicznej na temat korzyci pyncych ze umiejtnego
wykorzystywania TIK, co przyczyni si do: wzrostu popytu na usugi publiczne wiadczone drog
elektroniczn oraz do wzrostu zapotrzebowania na dostp do internetu o duej przepywnoci.
Grupy beneficjentw: beneficjent projektu pozakonkursowego jednostka administracji publicznej,
ktrej zadaniem bdzie przede wszystkim opracowanie szczegowej tematyki kampanii edukacyjnoinformacyjnych oraz wybr najbardziej efektywnej koncepcji ich realizacji przez wykonawc lub
wykonawcw (np. domy mediowe, agencje reklamowe) wybranych w procedurze konkurencyjnej,
opartej o przejrzyste i obiektywne kryteria.

Kierunkowe zasady wyboru operacji


[max 5000 znakw]
Wszystkie projekty wybierane bd do dofinansowania w ramach POPC w oparciu o kryteria wyboru
zatwierdzone przez Komitet Monitorujcy POPC. Opracowanie propozycji kryteriw zostanie
poprzedzone procesem konsultacji z partneterami spoeczno-gospodarczymi, w tym z gronem
ekspertw posiadajcych specjalistyczn wiedz w danej dziedzinie oraz analiz dowiadcze w tym
obszarze z poprzedniej perspektywy finansowej.

42

Czynniki stymulujce popyt na usugi szerokopasmowe za NPS rozdzia 3.1.3 Stymulacja popytu na usugi szerokopasmowe.

37

W przypadku pierwszego i drugiego obszaru wsparcia zakada si wybr projektw w trybie


konkursowym, w celu zagwarantowania wyboru obiektywnie najlepszych projektw dotyczcych
rozwoju kompetencji cyfrowych. W przypadku obszaru trzeciego przewiduje si wyonienie jednego
beneficjenta (podmiot publiczny) w trybie pozakonkursowym o odpowiednim dowiadczeniu i wiedzy
w przedmiotowej dziedzinie, ktrego zadaniem bdzie merytoryczna i techniczna obsuga wsparcia
kierowanego na rzecz programistw. Ostatecznym odbiorc wsparcia bd programici, rwnie
skupieni w interdyscyplinarnych zespoach, ktrych wybr zostanie dokonany w procedurze
konkurencyjnej. W zakresie czwartego obszaru wsparcia, ze wzgldu na konieczno zachowania
spjnoci przekazywanych treci, przewidywany jest jeden beneficjent pozakonkursowy (jednostka
administracji publicznej), ktry przeprowadzi konkurs na wykonawcw realizujcych kampanie
edukacyjno-informacyjne o okrelonej tematyce.
Planowane wykorzystanie instrumentw finansowych
[max 7000 znakw]
Nie jest planowane wykorzystanie instrumentw finansowych w ramach osi III. Jeeli w trakcie
wdraania programu pojawi si potrzeba zastosowania instrumentw finansowych, wwczas zostanie
przeprowadzona ocena ex-ante, zgodnie z wymaganiami okrelonymi w art. 37 ust. 2 rozporzdzenia
ramowego.
Planowane wykorzystanie duych projektw
[max 3500 znakw]
W ramach osi III nie planuje si realizacji projektw duych.
Wskaniki produktu
Tabela 14 Wsplne i specyficzne dla programu wskaniki dla PI 2.c w ramach osi III
Lp
Wskanik produktu

Liczba osb objtych


dziaaniami szkoleniowymi
w zakresie korzystania z
internetu (w tym e-usug)

Liczba osb objtych


dziaaniami szkoleniowymi
w zakresie korzystania z
internetu (w tym e-usug)

Liczba kampanii
edukacyjno-informacyjnych
dotyczcych TIK

Liczba wspartych
programistw

Liczba wspartych
programistw

Jednostka
pomiaru

Osoby

Osoby

Szt.

Szt.

Szt.

Fundusz

Kategoria
regionu

EFRR

Regiony
sabiej
rozwinite

EFRR

Region
lepiej
rozwinity

EFRR

Polska
ogem

EFRR

Regiony
sabiej
rozwinite

EFRR

Region
lepiej
rozwinity

38

Warto
docelowa
(2023)

rdo
danych

Czstotliwo
pomiaru

372 535

informatycz
ny system
monitorowa 1 rok
nia
programu

27 070

informatycz
ny system
monitorowa 1 rok
nia
programu

informatycz
ny system
monitorowa 1 rok
nia
programu

245

informatycz
ny system
monitorowa 1 rok
nia
programu

43

informatycz
ny system
monitorowa 1 rok
nia
programu

Ramy wykonania dla osi priorytetowej III


Tabela 15 Ramy wykonania dla osi priorytetowej III
Rodzaj
wskanika
(Kluczowy etap
wdraania,
wskanik
finansowy,
wskanik
produktu lub w
stosownych
przypadkach
wskanik,
rezultatu)

Wskanik
produktu

KEW

Wskanik
finansowy

Wskanik
produktu

KEW

Lp

Wskanik
lub
kluczowy
etap
wdraania

Liczba osb
objtych
dziaaniami
szkoleniowy
mi w
zakresie
korzystania
z internetu
(w tym eusug)

Liczba osb
objtych
dziaaniami
szkoleniowy
mi w
zakresie
korzystania
z internetu
(w tym eusug) na
podstawie
wartoci
docelowej z
zawartych
umw o
dofinansowa
nie
projektw

Cakowita
kwota
certyfikowan
ych
wydatkw
kwalifikowan
ych

Liczba osb
objtych
dziaaniami
szkoleniowy
mi w
zakresie
korzystania
z internetu
(w tym eusug)

Liczba osb
objtych
dziaaniami
szkoleniowy

Jedno
stka
pomia
ru

Osoby

Osoby

EUR

Osoby

Osoby

Cel
pore
dni
(2018)

Cel
koco
wy
(2023)

372
535

rdo
danych

Wyjanienie
adekwatnoci
wskanika

EFRR

Regiony
sabiej
rozwinit
e

informaty
czny
system
monitoro
wania
programu

Wskanik mierzy
postp w
realizacji celu
osi

EFRR

Regiony
sabiej
rozwinit
e

informaty
czny
system
monitoro
wania
programu

Wskanik mierzy
postp w
realizacji celu
osi

158
647
061

informaty
czny
system
monitoro
wania
programu

Wskanik mierzy
rzeczywiste
tempo
ponoszenia i
weryfikowania
wydatkw
kwalifikowalnych
w projektach

27 070

informaty
czny
system
monitoro
wania
programu

Wskanik mierzy
postp w
realizacji celu
osi

informaty
czny
system
monitoro

Wskanik mierzy
postp w
realizacji celu
osi

Kategori
a
regionu

Fundu
sz

EFRR

Regiony
sabiej
rozwinit
e

EFRR

Region
lepiej
rozwinit
y

EFRR

Region
lepiej
rozwinit
y

39

149
014

25 981
822

10 828

mi w
zakresie
korzystania
z internetu
(w tym eusug) na
podstawie
wartoci
docelowej z
zawartych
umw o
dofinansowa
nie
projektw

Wskanik
finansowy

Cakowita
kwota
certyfikowan
ych
wydatkw
kwalifikowan
ych

wania
programu

EUR

Region
lepiej
rozwinit
y

EFRR

2 077
848

12 687
500

informaty
czny
system
monitoro
wania
programu

Wskanik mierzy
rzeczywiste
tempo
ponoszenia i
weryfikowania
wydatkw
kwalifikowalnych
w projektach

Kategorie interwencji osi priorytetowej III


Tabela 16 Kategorie interwencji
EFRR, regiony sabiej rozwinite
Wymiar
interwencji

Zakres

Wymiar
2
finansowania

Forma

Kod

Suma w
EUR

Kod

Suma
EUR

080

134 850 000

01

134 850 000

Wymiar 3 Typ obszaru

Wymiar 4 Terytorialne
mechanizmy wdraania

Kod

Suma
EUR

07

134 850 000

Kod

Suma
EUR

07

134 850 000

EFRR, regiony lepiej rozwinite


Wymiar
interwencji
Kod

080

Zakres

Suma w
EUR
10 150 000

Wymiar
2
finansowania
Kod

01

Forma

Suma
EUR

10 150 000

40

Wymiar 3 Typ obszaru

Kod

07

Suma
EUR

Wymiar 4 Terytorialne
mechanizmy wdraania
w

10 150 000

Kod

07

Suma
EUR

10 150 000

2.4. O priorytetowa IV. Pomoc techniczna


Przyczyny utworzenia osi priorytetowej obejmujcej wicej ni jedn kategori regionu
[max 3500 znakw]
W ramach osi udzielane bdzie wsparcie instytucjom zaangaowanym w zarzdzanie oraz wdraanie
POPC, a nabr projektw bdzie si odbywa w trybie pozakonkursowym. Z uwagi na przyjty system
interwencji w ramach programu istnieje potrzeba zapewnienia jego efektywnoci poprzez zapewnienie
wykwalifikowanych zasobw kadrowych oraz odpowiednich narzdzi sucych obsudze procesu
realizacji POPC. Wymiar oglnokrajowy POPC oraz skala realizowanych dziaa powoduj, e nie ma
moliwoci wydzielenia interwencji w osiach dla poszczeglnych kategorii regionw. Zasadne jest
wic ustanowienie osi pomocy technicznej obejmujcej zasigiem dwie kategorie regionw.
Wsparcie w zakresie pomocy technicznej POPC odbywa si bdzie zgodnie z zapisami linii
demarkacyjnej pomidzy POPT i komponentem Pomocy Technicznej POPC.
Fundusz oraz kategoria regionu
Fundusz
Kategoria regionu
Podstawa kalkulacji (publiczne lub ogem)

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego


Regiony sabiej rozwinite
Ogem

Fundusz
Kategoria regionu
Podstawa kalkulacji (publiczne lub ogem)

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego


Regiony lepiej rozwinite
Ogem

Cele szczegowy 6 Sprawne zarzdzanie i wdraanie POPC


[maks. 3500 znakw]
Rezultatem interwencji w zakresie systemu zarzdzania i wdraania POPC bdzie wysoki poziom
kwalifikacji zawodowych pracownikw instytucji systemu wdraania programu, gwarantujcy sprawne i
prawidowe wdraanie Programu.
Tabela 17 Specyficzne dla programu wskaniki rezultatu dla celu szczegowego 6
L.p.

1.

Wskanik
rezultatu
rednioroczna
liczba form
szkoleniowych na
jednego
pracownika
instytucji systemu
wdraania FE

Jednostka
pomiaru

Liczba

Warto
bazowa

0,82

Rok
bazowy

2013

Warto
docelowa
(2023)
zwikszenie
liczby form
szkoleniowyc
h
przypadajcyc
h na
pracownika

rdo danych

Czstotliwo
pomiaru

informatyczny
system
monitorowania
programu

Raz na rok

Cele szczegowy 7 Spjny i skuteczny system informacji i promocji;


Rezultatem wsparcia w zakresie systemu informacji i promocji bdzie wysoka wiadomo
beneficjentw oraz potencjalnych beneficjentw w zakresie interwencji realizowanych w ramach
Programu.
Cele szczegowy 8 Wzmocnione kompetencje beneficjentw w procesie przygotowania i
realizacji projektw;
Rezultatem wsparcia w zakresie wzmocnienia kompetencji beneficjentw bdzie wysoka jako
przygotowywanych i realizowanych projektw w ramach Programu.

41

Tabela 18 Specyficzne dla programu wskaniki rezultatu dla celu szczegowego 8


Wskanik
rezultatu

Jednostka
pomiaru

Warto
bazowa

Rok
bazowy

Warto
docelowa
(2023)

rdo danych

Czstotliwo
pomiaru

1.

Ocena
przydatnoci form
szkoleniowych
dla beneficjentw

Skala 0-5

4,08

2013

4,2

Badania
ankietowe

Raz na rok

2.

redni czas
zatwierdzenia
projektu (od
zoenia wniosku
o dofinansowanie
do podpisania
umowy)

Liczba dni

301

2013

skrcenie
czasu
zatwierdzenia
projektu

informatyczny
system
monitorowania
programu

Raz na rok

L.p.

Przedsiwzicia, ktre maj zosta objte wsparciem oraz ich oczekiwany wkad
w realizacj celw szczegowych w osi IV
[max 7000 znakw opis oczekiwanych rezultatw]
Cel szczegowy 6: Sprawne zarzdzanie i wdraanie POPC
Istotnym z punktu widzenia realizacji celw programu, skupiajcego rozproszone w perspektywie
2007-2013 interwencje w zakresie cyfryzacji, jest zapewnienie kompleksowego wsparcia oraz
zaplecza administracyjno-technicznego dla tworzonego na potrzeby programu systemu instytucji
odpowiedzialnych za przygotowanie, zarzdzanie wdraanie tj.: monitorowanie, informowanie,
kontrol, rozliczanie finansowe oraz ocen i ewaluacj operacji finansowanych ze rodkw programu.
Jednym z wielu problemw zwizanych z realizacj osi priorytetowych w zakresie szeroko pojtej
cyfryzacji w perspektywie 2007-2013 by brak niezbdnego dowiadczenia i kompetencji (szczeglnie
na pocztkowym etapie wdraania zada) po stronie publicznej. W zwizku z powyszym dla
sprawnego zarzdzania i wdraania POPC podstaw jest zapewnienie odpowiedniej liczby
pracownikw o wysokich kwalifikacjach na kadym poziomie wdraania programu oraz zapewnienie
odpowiedniego systemu zarzdzania i motywowania pracownikw, chronicego przed rotacj kadr i
podnoszcego efektywno pracy m.in. poprzez podnoszenie kwalifikacji pracownikw instytucji
zaangaowanych w zarzdzanie i wdraanie POPC, w tym udzia w rnorodnych formach
doskonalenia zawodowego, tj. szkoleniach, warsztatach, seminariach, studiach podyplomowych,
wizytach studyjnych. Jednoczenie moliwo poszerzania wiedzy i doskonalenia zawodowego
stanowi jeden z waniejszych czynnikw motywacyjnych dla pracownikw zaangaowanych we
wdraanie programu.
Ponadto niezbdne jest zapewnienie odpowiednich warunkw pracy dla pracownikw instytucji oraz
odpowiednie wyposaanie stanowisk pracy.
Planowane s rwnie wydatki zwizane z utrzymaniem, eksploatacj oraz ewentualn budow
lokalnego systemu informatycznego na potrzeby POPC, ktry bdzie poczony z krajowym
systemem informatycznym.
W ramach celu szczegowego realizowane bd rwnie dziaania z zakresu zwalczania i
przeciwdziaania naduyciom finansowym oraz korupcji w obszarze TIK. W tym celu zostan
uwzgldnione i zaimplementowane dowiadczenia z perspektywy finansowej 2007-2013 wynikajce
m.in. z Remedial Action Plan dla osi VII POIG poprzez wprowadzenie standardw zapobiegajcych
naduyciom finansowym oraz korupcji na poziomie beneficjentw.
Dla sprawnej realizacji POPC, w tym tworzenia i zmian systemu prawnego oraz koordynacji dziaa
kraj-region konieczne jest zapewnienie instytucjom wspierajcym wdraanie POPC pomocy
merytorycznej w postaci m.in. dostpu do finansowania usug doradczych, tumacze, zamwie
publicznych, ekspertyz, analiz oraz bada. Konieczne jest rwnie wsparcie systemu monitorowania,
ewaluacji, audytu, kontroli i wykrywania nieprawidowoci, procesu wyboru projektw oraz organizacji
42

komitetw monitorujcych, grup i zespow roboczych, spotka i konferencji, pomocy ekspertw


zewntrznych oraz wsparcie techniczne w celu zapewnienia sprawnego i efektywnego dziaania
instytucji zaangaowanych oraz moliwoci programowania przyszych interwencji w obszarze
cyfryzacji.
W ramach powyszego wsparcia moliwe bdzie rwnie finansowanie wynagrodze oraz innych
wydatkw UKE niezbdnych do penienia roli instytucji o charakterze specjalistycznym w zakresie
cyfryzacji oraz MAC (jako instytucji wspierajcej wdraanie POPC) wycznie w zakresie
43
implementacji dyrektywy kosztowej .
Kolejnym istotnym obszarem realizacji celu bd dziaania o charakterze koordynacyjnym w zakresie
CT2 w Polsce w latach 20142020, okrelonego w rozporzdzeniu oglnym dla polityki spjnoci na
lata 2014-2020 w obszarze zwikszenie dostpnoci, stopnia wykorzystania i jakoci TIK. Wsparcie
procesu koordynacji jest istotne z punktu widzenia realizowanych przez program dziaa i wynika z
dotychczasowych dowiadcze tj. braku takich dziaa w perspektywie 2007-2013, ktre zapewniayby
wsparcie narzdzi niezbdnych do wymiany wiedzy i dowiadcze zwizanych z wdraaniem zada w
obszarze spoeczestwa informacyjnego.
Beneficjenci:
Instytucje: zaangaowane w realizacj POPC, wspierajce wdraanie POPC oraz o charakterze
specjalistycznym

Cel szczegowy 7: Spjny i skuteczny system informacji i promocji


Ze wzgldu na charakter programu, tj. zarwno zakres tematyczny, jak i to, e jest to zupenie nowa
interwencja w skali kraju dziaania informacyjno-promocyjno-edukacyjne skupi si na dostarczeniu
potencjalnym beneficjentom i beneficjentom rzetelnej i wyczerpujcej wiedzy o celach programu i
poszczeglnych osi zarwno w zakresie wsparcia w ramach POPC, jak i wymaga dotyczcych
realizacji projektw. W zakresie informacji i promocji podejmowany bdzie szeroki zakres dziaa
skierowanych w szczeglnoci do beneficjentw, potencjalnych beneficjentw, oraz opinii publicznej.
Podstawowym celem tych dziaa bdzie uatwienie beneficjentom podejmowania decyzji zwizanych
z aplikowaniem o rodki, a nastpnie ze sprawn realizacj i rozliczaniem realizowanych projektw
oraz rozpowszechnianie wiedzy o obszarach interwencji moliwych do wsparcia w ramach POPC, jak
i efektw, ktre za sob niesie jego wdraanie.
Beneficjenci:
Instytucje: zaangaowane w realizacj POPC, wspierajce wdraanie POPC oraz o charakterze
specjalistycznym

Cel szczegowy 8: Wzmocnione kompetencje beneficjentw w procesie przygotowania i


realizacji projektw
Ze wzgldu na wymagania stojce w procesie aplikacji i realizacji projektw przed czci
beneficjentw programu oraz w odniesieniu do zidentyfikowanych w poprzedniej perspektywie
finansowej problemw, szczeglnie na polu zamwie publicznych, studiw wykonalnoci, metodyk
zarzdzania projektami itd., w pomocy technicznej zaplanowano dziaania w zakresie podniesienia
kompetencji beneficjentw oraz potencjalnych, beneficjentw POPC poprzez udzielenie wsparcia
doradczo-szkoleniowego w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej oraz aplikowania i
realizacji projektw w ramach POPC. Wsparcie przyczyni si do prawidowego i terminowego
przygotowania projektw, przewidzianych do realizacji w ramach poszczeglnych osi. Czci
podjtych dziaa w zakresie zapobiegania naduyciom finansowym oraz korupcji bdzie podnoszenie
wrd beneficjentw wiadomoci w zakresie zagroe na tym polu, co pozwoli na zminimalizowanie
ryzyka wystpienia korupcji oraz naduy finansowych w programie.

43

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/61/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rodkw majcych
na celu zmniejszenie kosztw realizacji szybkich sieci cznoci elektronicznej.

43

Beneficjenci:
Instytucje zaangaowane w realizacj POPC
Tabela 19 Wskaniki produktu dla osi IV
Nazwa wskanika

Jednostka
pomiaru

Warto docelowa
(na rok 2023)
(opcjonalnie)

rdo danych

Liczba etatomiesicy
finansowanych ze rodkw
pomocy technicznej

sztuka

n/d

informatyczny system
monitorowania

Liczba uczestnikw form


szkoleniowych dla instytucji

osoba

n/d

informatyczny system
monitorowania

Liczba przeprowadzonych
ewaluacji

sztuka

n/d

informatyczny system
monitorowania

Liczba projektw objtych


wsparciem

sztuka

n/d

informatyczny system
monitorowania

Liczba uczestnikw form


szkoleniowych dla
beneficjentw

osoba

Liczba dziaa informacyjnopromocyjnych o szerokim


zasigu

sztuka

Liczba odwiedzin portalu


informacyjnego/serwisu
internetowego

sztuka

Lp

n/d

informatyczny system
monitorowania

n/d

informatyczny system
monitorowania

n/d

informatyczny system
monitorowania

Liczba zakupionych urzdze sztuka


oraz elementw wyposaenia
stanowiska pracy

n/d

informatyczny system
monitorowania

Liczba utworzonych lub


dostosowanych systemw
informatycznych

sztuka

n/d

informatyczny system
monitorowania

10

Liczba opracowanych
ekspertyz

sztuka

n/d

informatyczny system
monitorowania

11

Liczba zorganizowanych
spotka, konferencji,
seminariw

sztuka

n/d

informatyczny system
monitorowania

Kategorie interwencji dla osi priorytetowej IV


Tabela 20 Kategorie interwencji dla osi IV
Wymiar 1. Zakres interwencji

Wymiar 2. Forma finansowania

Wymiar 3. Typ obszaru

Kod

Kod

Kod

Suma w EUR

Suma w EUR

Suma w EUR

121

37 668 000

01

37 668 000

07

37 668 000

122

5 000 000

01

5 000 000

07

5 000 000

123

15 000 000

01

15 000 000

07

15 000 000

44

3. Plan finansowy
POPC jest krajowym programem operacyjnym finansowanym ze rodkw EFRR. Obszarem realizacji
programu jest obszar caej Polski, tj. 15 regionw zaliczonych do kategorii sabiej rozwinitych oraz
Mazowsze jako region lepiej rozwinity o specjalnym statusie wynikajcym z rozporzdzenia
ramowego jako byy region sabo rozwinity.
Zgodnie z UP alokacja rodkw EFRR na POPC wynosi 2 172,5 mln EUR. Minimalne zaangaowanie
rodkw krajowych - szacowane na podstawie art. 120 rozporzdzenia ramowego zakadajcego
maksymalny poziom dofinansowania kadej osi priorytetowej w regionach sabiej rozwinitych na
poziomie 85% i dla Mazowsza na poziomie 80% - wynosi w momencie programowania 394,3 mln
EUR. W realizacj POPC zaangaowane bd rodki krajowe publiczne i prywatne. Zakada si, e
ostateczne zaangaowanie rodkw krajowych, gwnie prywatnych w momencie zamknicia POPC
bdzie mogo by wysze w zalenoci od zakresu i stopnia udzielania pomocy publicznej w ramach
44
programu .
Podstawa certyfikacji
Podstaw obliczania wkadu UE w ramach POPC stanowi cakowite wydatki kwalifikowalne.
Kategorie regionw
Na kadej osi priorytetowej POPC funkcjonuj dwie koperty finansowe jedna dla 15 regionw,
a druga dla Mazowsza z poziomami stopy dofinansowania wynoszcymi odpowiednio 85% i 80%.
Zgodnie z zasadami przyjtymi w UP w programie wystpuj dwa rodzaje osi priorytetowych osie
pro rata i osie standardowe.
-

Osie pro rata to o II E-administracja i otwarty rzd, o III Cyfrowe kompetencje spoeczestwa
oraz o IV Pomoc techniczna. Osie te maj charakter oglnopolski wszystkie realizowane w nich
projekty dotycz caego kraju, a nie poszczeglnych kategorii regionw. Ustalona dla nich relacja
pomidzy kopertami regionw sabiej rozwinitych i Mazowsza wynosi 93% (15 regionw sabiej
rozwinitych) - 7% (Mazowsze), co odpowiada relacji rodkw funduszy strukturalnych w Polsce
przypadajcych na regiony sabiej rozwinite i na Mazowsze. Projekty realizowane w tych osiach
konsumowa bd alokacje z obydwu kopert w ustalonej wyej proporcji.

Osie standardowe to o I Powszechny dostp do szybkiego internetu. O ta nie ma co do zasady


charakteru oglnopolskiego zasig oddziaywania projektu mona przypisa do danego miejsca
realizacji. Ustalona dla niej relacja pomidzy kopertami regionw sabiej rozwinitych i Mazowsza
wynika z analizy potrzeb i dostpnoci rodkw. Na etapie wdraania projektw wydatki bd
przypisywane do kopert poszczeglnych kategorii regionw proporcjonalnie do liczby regionw,
ktrych dotyczy projekt. Przykadowo dla projektu realizowanego na obszarze 5 wojewdztw, w
tym wojewdztwa mazowieckiego, rodki bd pochodziy w 80% z koperty dla regionw sabiej
rozwinitych, a w 20% z koperty finansowej dla Mazowsza. Moliwe bdzie rwnie sfinansowanie
projektu realizowanego na obszarze caego kraju. W tym przypadku rodki na finansowanie
projektu bd pochodziy w 1/16 z koperty mazowieckiej, a w 15/16 ze rodkw przeznaczonych
na realizacj dziaa w kategorii regionw sabiej rozwinitych.

44

Przepisy rozporzdzenia ramowego, w szczeglnoci art. 129 gwarantuje, e niezalenie od poziomu stopy dofinansowania
przyjtej dla osi priorytetowej w tabeli 22, warto rodkw ostatecznie wypaconych przez Komisj Europejsk na moment
zamknicia programu nigdy nie bdzie wysza ni wkad publiczny przekazany beneficjentom. Art. 130.2 dodatkowo zapewnia,
e w ramach patnoci porednich KE zawsze bdzie wypaca kwot nisz z dwch kwot: kwoty wynikajcej z przemnoenia
podstawy certyfikacji z wniosku o patno przez stop dofinansowania na osi priorytetowej z tabeli 22 lub kwoty wykazanych
we wniosku wydatkw publicznych. Wielko patnoci porednich bdzie uwzgldniaa take zasady zwizane z systemem
rocznego badania i akceptacji kont, polegajcym m.in. na udzielaniu zaliczek rocznych, wypacaniu w trakcie roku jedynie 90%
nalenych patnoci i rocznym rozliczaniu kont poprzez bilansowanie zaliczki rocznej wypaconych rodkw i 10% zatrzymanych
patnoci porednich.

45

Rezerwa wykonania
W POPC wyodrbniona zostaa rezerwa wykonania w wysokoci 6% jego cakowitej alokacji EFRR, w
tym po 6% dla kadej z kategorii regionw.
Wielko rezerwy na poziomie poszczeglnych osi mieci si w przedziale 5%-7% jej wartoci, z
wyjtkiem osi Pomoc techniczna, dla ktrej zgodnie z przepisami nie ustanowiono rezerwy
(wyczenie osi Pomocy technicznej wymaga dla zachowania wymaganego poziomu na funduszu w
programie odpowiedniego zwikszenia rezerwy na inne osie) (tabela 22).
Koncentracja tematyczna
Zaoone w POPC poziomy koncentracji wynikaj z UP i pozwalaj zachowa wymagane na poziomie
UP przez rozporzdzenia unijne poziomy koncentracji.

46

3.1. rodki finansowe z poszczeglnych funduszy oraz kwoty na rezerw wykonania


Tabela 21 Tabela przedstawiajca cakowit kwot rodkw finansowych przewidzianych, jako wkad kadego z funduszy do programu, w podziale
na lata i kategorie regionw ze wskazaniem wysokoci rezerwy wykonania (EUR)

EFRR

Reg.
sabiej
rozwini
te
Reg.
lepiej
rozwini
te

Raze
m

45

rezerwa
wykonania

gwna
alokacja

Razem

rezerwa
wykonania

gwna
alokacja

2020

gwna
wykonania

gwna
alokacja

gwna
alokacja

2019

rezerwa
wykonania

2018

rezerwa
wykonania

gwna
alokacja

2017

rezerwa
wykonania

gwna
alokacja

2016

rezerwa
wykonania

gwna
alokacja

2015

rezerwa
wykonania

gwna
alokacja45

Kategoria regionu

Fundusz

2014

216 129 825

13 795 521

235 057 175

15 003 649

254 870 340

16 268 320

272 595 180

17 399 692

290 290 265

18 529 166

307 864 848

19 650 948

325 223 819

20 758 966

1 902 031 452

121 406 262

15 921 248

1 016 250

17 315 535

1 105 247

18 775 076

1 198 409

20 080 780

1 281 752

21 384 292

1 364 955

22 678 927

1 447 591

23 957 681

1 529 213

140 113 539

8 943 417

232 051 073

14 811 771

252 372 710

16 108 896

273 645 416

17 466 729

292 675 960

18 681 444

311 674 557

19 894 121

330 543 775

21 098 539

349 181 500

22 288 179

2 042 144 991

130 349 679

czna alokacja minus rezerwa wykonania.

47

3.2. czne rodki finansowe w podziale na fundusz oraz wspfinansowanie krajowe (EUR)
Tabela 22 Plan finansowy
O
priorytetowa

Fu
nd
usz

Kategoria
regionu

Podstawa
kalkulacji
wsparcia
UE
(Cakowit
e koszty
kwalifikow
alne albo
koszty
kwalifikow
alne
publiczne)

Wkad UE
(A)

Wkad
Krajowy
(B) = (C) +
(D)

Szacunkowy podzia
wkadu krajowego

Krajowe
rodki pub.
(C)

Finansowanie ogem
(E) = (A) + (B)

Krajowe
rodki pryw.
(D)

Stop
a
wsp
finans
owani
a
(F) =
(A)/(
E)

Dla
celw
informacyj
nych

Gwna alokacja46

Wka
d EBI

Wkad UE
(H)=(A)-(J)

46

O 1

EFRR

O 2

EFRR

O 3

EFRR

O 4

EFRR

Razem

EFRR

CZNIE

EFRR

Reg. sabiej
rozwinite
Reg. lepiej
rozwinite
Reg. sabiej
rozwinite
Reg. lepiej
rozwinite
Reg. sabiej
rozwinite
Reg. lepiej
rozwinite

Cakowite
koszty
kwalifikow
alne
Cakowite
koszty
kwalifikow
alne
Cakowite
koszty
kwalifikow
alne

Reg. sabiej
rozwinite
Reg. lepiej
rozwinite
Reg. sabiej
rozwinite
Reg. lepiej
rozwinite

Cakowite
koszty
kwalifikow
alne
Cakowite
koszty
kwalifikow
alne

Udzia
rezerwy
wykonan
ia
(wsparci
e UE)
w
cznej
kwocie
wsparcia
UE na o
priorytet
ow

Rezerwa wykonania

Wkad
krajowy
(I)=(B)-(K)

Wkad UE
(J)

Wkad
krajowy
(K)=(B)*((J)
/(A))

(L)=(J)/(
A)*
100%

951 824 737

167 969 072

167 969 072

1 119 793 809

85%

885 197 006

156 211 237

66 627 731

11 757 835

7%

68 397 915

17 099 479

17 099 479

85 497 394

80%

63 610 061

15 902 515

4 787 854

1 196 964

7%

883 131 737

155 846 779

154 205 602

1 641 177

1 038 978 516

85%

837 792 706

147 845 773

45 339 031

8 001 006

5%

66 472 281

16 618 071

16 443 071

175 000

83 090 352

80%

63 027 218

15 756 805

3 445 063

861 266

5%

134 850 000

23 797 061

17 300 737

6 496 324

158 647 061

85%

125 410 500

22 131 267

9 439 500

1 665 794

7%

10 150 000

2 537 500

2 012 500

525 000

12 687 500

80%

9 439 500

2 359 875

710 500

177 625

7%

53 631 240

9 464 338

9 464 338

63 095 578

85%

53 631 240

9 464 338

0%

4 036 760

1 009 190

1 009 190

5 045 950

80%

4 036 760

1 009 190

0%

335 652 615

121 406 262

21 424 635

6%

2 023 437 714

357 077 250

180 970 677

176 106 573

2 380 514 964

85%

1 902 031
452

149 056 956

37 264 240

19 464 761

17 799 479

186 321 196

80%

140 113 539

35 028 385

8 943 417

2 235 855

6%

2 042 144
991

370 681 000

130 349 679

23 660 490

6%

2 172 494 670

394 341 490

200 435 438

193 906 052

Alokacja czna minus rezerwa wykonania.

48

2 566 836 160

85%

Tabela 23 Plan finansowy w podziale na osie priorytetowe, fundusze, kategorie regionu i cele tematyczne

O priorytetowa
O Priorytetowa 1
O Priorytetowa 2
O Priorytetowa 3

Fundusz Kategoria regionu


Regiony sabiej rozwinite
Regiony lepiej rozwinite
EFRR
Regiony sabiej rozwinite
Regiony lepiej rozwinite
EFRR
Regiony sabiej rozwinite
Regiony lepiej rozwinite
EFRR
Regiony sabiej rozwinite

O Priorytetowa 4

EFRR

Regiony sabiej rozwinite

RAZEM
RAZEM

Regiony lepiej rozwinite

EFRR

EFRR
RAZEM
CZNIE PROGRAM
CZNIE PROGRAM EFRR
CZNIE PROGRAM EFRR

Regiony lepiej rozwinite

Finansowanie
Cel tematyczny Wkad UE
Wkad Krajowy ogem
Cel tematyczny 2
951 824 737
167 969 072 1 119 793 809
Cel tematyczny 2
68 397 915
17 099 479
85 497 394
Cel tematyczny 2
883 131 737
155 846 779 1 038 978 516
Cel tematyczny 2
66 472 281
16 618 071
83 090 352
Cel tematyczny 2
134 850 000
23 797 061
158 647 061
Cel tematyczny 2
10 150 000
2 537 500
12 687 500
pomoc
53 631 240
9 464 338
63 095 578
techniczna
pomoc
techniczna
Cel tematyczny
2
Cel tematyczny
2
Cel tematyczny
2

Regiony sabiej rozwinite


Regiony lepiej rozwinite

49

4 036 760

1 009 190

5 045 950

1 969 806 474

347 612 912

2 317 419 386

145 020 196

36 255 050

181 275 246

2 114 826 670

383 867 962

2 498 694 632

2 023 437 714


149 056 956
2 172 494 670

357 077 250


37 264 240
394 341 490

2 380 514 964


186 321 196
2 566 836 160

4. Zintegrowane podejcie do rozwoju terytorialnego


[max 3500 znakw]
Specyfika POPC jako programu majcego wspiera zwikszenie dostpnoci i stopnia wykorzystania
TIK dla poprawy jakoci ycia w Polsce sprawia, e przewidziane w nim dziaania maj przede
wszystkim charakter horyzontalny i nie wpisuj si jednoznacznie w poszczeglne OSI okrelone
w UP. Efektywne zaprogramowanie i realizacja celw szczegowych okrelonych w osiach
priorytetowych POPC wymaga uwzgldnienia barier i potencjaw poszczeglnych obszarw kraju
w kontekcie prowadzenia polityki rozwoju cyfrowego, co przeoy si musi na waciwe
dostosowanie interwencji do ich zidentyfikowanej specyfiki. Dlatego nie planuje si wydzielenia
alokacji dedykowanej konkretnym OSI, poniewa efekty POPC bd oceniane w skali caego kraju,
uwzgldniajc wszystkie typy OSI.
Poniej przedstawiono kwesti zintegrowanego podejcia do rozwoju terytorialnego w poszczeglnych
osiach POPC.
W I osi priorytetowej POPC dotyczcej powszechnego dostpu do szybkiego internetu identyfikacja
obszarw wsparcia nastpi m.in. w oparciu o dane zbierane w ramach prowadzonej przez Prezesa
UKE inwentaryzacji usug i infrastruktury telekomunikacyjnej oraz opracowane na jej podstawie
analizy dostpu do usug szerokopasmowych poczone z wieloaspektow ocen ekonomiczn
opacalnoci inwestycji. Obszarami o szczeglnym znaczeniu dla zakresu tematycznego programu
operacyjnego s obszary, na ktrych przedsibiorcy telekomunikacyjni nie oferuj moliwoci
podczenia si do sieci internetu szerokopasmowego. Biorc pod uwag wyniki ww. inwentaryzacji
oraz dane zawarte w diagnozie dotyczcej tej osi, mona zaoy, e interwencja w ramach tej osi
prowadzona bdzie przede wszystkim na terenach wiejskich, jednak nie wyklucza to wsparcia innych
obszarw, zakwalifikowanych w oparciu o wyej wymienione zasady.
Celem szczegowym 2 osi priorytetowej II POPC, powiconej e-administracji, jest uruchomienie eusug publicznych na poziomie krajowym, z ktrych korzystanie powinno by moliwe niezalenie od
miejsca pobytu i rodzaju technologii stosowanej przez odbiorc (sprztu, oprogramowania). O
realizuje zatem cele horyzontalne, bez ukierunkowania terytorialnego.
W III osi priorytetowej POPC, wspierajcej e-integracj i rozpowszechnienie TIK, realizowane
dziaania szkoleniowe i doradcze musz by okrelone w oparciu o szczegow diagnoz lokalnych
potrzeb w zakresie rozwijania e-kompetencji. Na podstawie danych przedstawionych w diagnozie dla
tej osi przewiduje si, e interwencja prowadzona bdzie przede wszystkim na obszarach wiejskich
i na terenie maych miast. Nie wyklucza to jednak ewentualnej interwencji na innych obszarach, o ile
spenione zostan okrelone dla tej osi warunki moliwoci ubiegania si o wsparcie.
Interwencja prowadzona w ramach IV osi priorytetowej POPC, powiconej pomocy technicznej,
bdzie zwizana z dziaaniami okrelonymi w pozostaych osiach.
Szacuje si, e na dziaania dla obszarw wiejskich moe zosta przeznaczonych ok. 800 mln EUR.
4.1 Wkad planowanych przedsiwzi do strategii makroregionalnych i strategii morskich
[max 3500 znakw]
Podstawowe zaoenia Strategii UE dla Rozwoju Regionu Morza Batyckiego (SUE RMB), dotyczce
rozwizywania istotnych problemw rodowiska naturalnego europejskiego morza wewntrznego oraz
poprawy dynamiki rozwoju gospodarczego obszarw nad nim pooonych, sprawiaj, e
ukierunkowany horyzontalnie i krajowo POPC jedynie porednio wpisuje si w realizacj celw SUE
RMB.
Interwencja prowadzona w ramach POPC przyczynia si porednio do wdraania nastpujcych
celw i obszarw priorytetowych SUE RMB:
rozwj pocze w regionie, w tym rozwj kontaktw pomidzy ludmi interwencja POPC
w zakresie budowy sieci internetu szerokopasmowego oraz wsparcia e-integracji
i rozpowszechniania TIK moe przyczynia si porednio do realizacji zaoe SUE RMB,
50

zwikszenie dobrobytu, w tym rozwj przedsibiorczoci, innowacyjnoci, edukacji i polepszenie


zdrowia ludnoci interwencja POPC w zakresie budowy sieci internetu szerokopasmowego,
rozwoju e-usug publicznych oraz wsparcia dla e-integracji i rozpowszechnienia TIK moe
przyczynia si porednio do realizacji zaoe SUE RMB.
Biorc pod uwag powysze, w trakcie definiowania osi i dziaa priorytetowych POPC nie
uwzgldniono bezporednio SUE RMB w zaplanowanych w programie typach interwencji. Nie planuje
si take prowadzenia konkursw ukierunkowanych na dziaania realizujce bezporednio wskaniki
SUE RMB, przyznawania dodatkowych punktw tego typu projektom, ani prowadzenia monitoringu
i kontroli w ramach POPC, dedykowanych wdraaniu SUE RMB.

5. Szczeglne potrzeby obszarw geograficznych najbardziej dotkitnych


ubstwem
W ramach POPC nie przewiduje si dziaa bezporednio ukierunkowanych na przeciwdziaanie
ubstwu. Wsparcie udzielane w ramach POPC moe w sposb poredni wpyn na ograniczanie
jego zakresu oraz minimalizowanie jego skutkw.

6. Szczeglne potrzeby obszarw geograficznych dotknitych niekorzystnymi


warunkami naturalnymi lub demograficznymi
POPC nie przewiduje interwencji ukierunkowanej na szczeglne potrzeby obszarw dotknitych
niekorzystnymi warunkami naturalnymi i demograficznymi.

51

7. System instytucjonalny
System instytucjonalny w ramach programu jest zgodny z system instytucjonalnym dla PS opisanym
w UP.
Funkcje IZ peni minister waciwy ds. rozwoju regionalnego. Instytucja zarzdzajca peni
rwnoczenie funkcj instytucji certyfikujcej. Przewiduje si powierzenie czci zada instytucji
poredniczcej, ktrej rola i funkcje okrelone s w stosownych porozumieniach
midzyinstytucjonalnych. Nie wyklucza si rwnie powoania w razie potrzeby instytucji
wdraajcych. Delegowanie zada bdzie miao miejsce jedynie wtedy, gdy bdzie prowadzi do
poprawy skutecznoci i efektywnoci wdraania programu.
IZ ustanawiajc system zarzdzania i kontroli w POPC uwzgldni usprawnienia wynikajce
z Remedial Action Plan dla osi VII POIG.
Ponadto, IZ wprowadzi skuteczne i proporcjonalne rodki ukierunkowane na zapobieganie,
wykrywanie, korygowanie i raportowanie oszustw, zgodnie z wymaganiami art. 125 ust. 4 lit c)
rozporzdzenia 1303/2013. Instytucje w systemie realizacji POPC bd prowadziy analiz ryzyka
zgodnie z Wytycznymi KE do oceny ryzyka oraz skutecznych i proporcjonalnych dziaa
przeciwdziaajcych oszustwom. Wyniki oceny ryzyka bd uwzgldniane w systemie kontroli.
Szczegowe zasady funkcjonowania systemu zarzdzania, kontroli, monitoringu, ewaluacji, informacji
i promocji, systemu IT przyjte w programie wynikaj z UP i waciwych przepisw rozporzdze.
7.1 Identyfikacja instytucji zaangaowanych w realizacj programu
Tabela 24 Odpowiednie instytucje i podmioty
Nazwa instytucji oraz waciwego
departamentu/wydziau

Osoba kierujca pracami


instytucji (stanowisko)

Podmiot udzielajcy
desygnacji

ministerstwo obsugujce ministra


waciwego ds. rozwoju regionalnego,
Departament Certyfikacji i Desygnacji

minister waciwy ds. rozwoju


regionalnego

Instytucja
zarzdzajaca

ministerstwo obsugujce ministra


waciwego ds. rozwoju regionalnego,
Departament Rozwoju Cyfrowego

minister waciwy ds. rozwoju


regionalnego

Instytucja
poredniczca

Wadza Wdraajca Programy


Europejskie (Ministerstwo Administracji
i Cyfryzacji)

dyrektor Wadzy Wdraajcej


Programy Europejskie

Instytucja certyfikujca

ministerstwo obsugujce ministra


waciwego ds. rozwoju regionalnego,
Departament Rozwoju Cyfrowego

minister waciwy ds. rozwoju


regionalnego

Instytucja audytowa

Ministerstwo Finansw, Departament


Ochrony Interesw Finansowych Unii
Europejskiej

minister waciwy ds. finansw


publicznych

Instytucja
odpowiedzialna za
otrzymywanie
patnoci z KE

Ministerstwo Finansw, Departament


Instytucji Patniczej

minister waciwy ds. finansw


publicznych

Instytucja

Rozwizania organizacyjne i procedury w ramach UP i poszczeglnych programw zapewni


niezaleno podmiotu odpowiedzialnego za desygnacj od podmiotw podlegajcych desygnacji
(IZ/IC) i odpowiedni rozdzia funkcji. W praktyce, regulamin organizacyjny MIR obsugujcego ministra
52

waciwego do spraw rozwoju regionalnego zapewni niezaleno podmiotu desygnujcego od IZ/IC


poprzez powierzenie zada podmiotu desygnujcego innej komrce organizacyjnej MIR ni komrka
organizacyjna penica funkcje IZ/IC POPC oraz zapewnienie nadzoru tych komrek organizacyjnych
przez rnych, niezalenych od siebie czonkw kierownictwa ministerstwa (podsekretarzy stanu).
7.2 Zaangaowanie waciwych partnerw
[max 14000 znakw]
W celu zapewnienia przestrzegania zasady partnerstwa przy programowaniu interwencji
w zakresie rozwoju cyfrowego ze rodkw polityki spjnoci w latach 2014 -2020 powoany zosta
nieformalny Zesp Roboczy, ktrego inauguracyjne spotkanie odbyo si w dniu 11 padziernika
2012 r. W ramach Zespou zostay powoane trzy grupy zadaniowe w zakresie: infrastruktury
szerokopasmowej, elektronicznych treci i usug publicznych oraz rozwoju kompetencji cyfrowych
spoeczestwa i przeciwdziaania wykluczeniu cyfrowemu. Posiedzenia ww. grup odbyy si w II
poowie grudnia 2012 r., a ich przedmiotem bya dyskusja na temat przygotowanej diagnozy oraz
analizy SWOT do POPC.
W lutym 2013 r. ww. zesp zosta przeksztacony w formaln Grup do spraw przygotowania
programu operacyjnego dotyczcego rozwoju cyfrowego oraz koordynacji CT2.
Grupa zostaa powoana na podstawie Zarzdzenia Nr 4 Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia
11 lutego 2013 roku. Do jej zada nalea udzia w pracach nad przygotowaniem projektu programu
operacyjnego dotyczcego rozwoju cyfrowego oraz zapewnienie koordynacji interwencji w ramach
CT2, w tym m.in. wypracowanie propozycji jego celw i zakresu, z uwzgldnieniem krajowych i
europejskich dokumentw strategicznych; wypracowywanie, omawianie, analizowanie i konsultowanie
rozwiza w zakresie zagadnie horyzontalnych, finansowych i instytucjonalnych oraz omawianie
kwestii dotyczcych ewaluacji ex-ante i oceny oddziaywania na rodowisko POPC.
Do udziau w pracach grupy zostali zaproszeni przedstawiciele waciwych resortw, Zwizku
Wojewdztw RP, rodowisk akademickich i naukowych, ekspertw w dziedzinie TIK, partnerw
spoecznych i gospodarczych, organizacji pozarzdowych oraz przedstawiciele zwizkw i izb
branowych.
Dodatkowo zostaa uruchomiona platforma internetowa, na ktrej zamieszczone zostay materiay do
zaopiniowania i dyskusji dotyczce POPC oraz ujcia CT2 w pozostaych programach operacyjnych
na lata 2014-2020. Jednoczenie w celu usprawnienia prac nad POPC uruchomiono adres e-mail do
kontaktw ws. POPC i CT2.
Posiedzenia Grupy byy zwoywane w miar postpw w pracach nad przygotowaniem POPC,
natomiast czonkowie Grupy za porednictwem poczty elektronicznej i/lub platformy internetowej
otrzymywali do zaopiniowania materiay zwizane z programowaniem rozwoju cyfrowego w latach
2014-2020. W 2013 roku odbyy si 4 posiedzenia Grupy. W ramach Grupy zostay powoane grupy
zadaniowe ds.:
infrastruktury szerokopasmowej,
e-administracji,
e-integracji i kompetencji cyfrowych,
e-gospodarki.
Odbyy si take robocze spotkania z przedstawicielami instytucji zarzdzajcych poszczeglnymi
RPO, dotyczce zakresu interwencji w ramach POPC i RPO.
W lipcu 2013 roku zostay zorganizowane 4 konferencje regionalne (w Warszawie, w Poznaniu,
w Gdasku i w Krakowie), na ktrych przedstawiono zaoenia projektu POPC. Konferencje byy
skierowane do szerokiego grona interesariuszy (w tym przedstawicieli partnerw spoecznogospodarczych oraz instytucji i organizacji dziaajcych w obszarze TIK na terenach wszystkich
wojewdztw, przedsibiorcw, przedstawicieli strony rzdowej i samorzdowej).

53

W wyniku przeprowadzonych konsultacji projektu programu w ramach prac Grupy ds. przygotowania
POPC, jak rwnie szeregu spotka dwustronnych i dyskusji roboczych, w dniu 2 padziernika 2013 r.
rozpoczto proces konsultacji spoecznych projektu POPC, w ramach ktrego zgoszono 556 uwag,
z czego blisko poowa dotyczya kontynuacji programu Polska Cyfrowa Rwnych Szans i zostaa
zgoszona przez osoby szkolce oraz osoby przeszkolone w ramach tego projektu. Pozostae uwagi
zgoszone zostay m.in. przez jednostki administracji rzdowej, JST, fundacje i stowarzyszenia,
instytucje kultury oraz edukacji, jednostki badawcze, podmioty lecznicze, izby gospodarcze,
przedsibiorcw oraz osoby fizyczne i dotyczyy przede wszystkim:
rozszerzenia lub doprecyzowania grup beneficjentw w poszczeglnych celach szczegowych
programu,
postulatw uwzgldnienia w programie propozycji konkretnych projektw do wsparcia,
modyfikacji planowanego zakresu interwencji w poszczeglnych osiach priorytetowych,
modyfikacji wskanikw,
doprecyzowania kwestii systemu instytucjonalnego oraz mechanizmw koordynacji,
rozkadu alokacji na poszczeglne osie oraz na kategorie regionw,
doprecyzowania opisw osi priorytetowych oraz zapisw diagnozy.
Ogem zostay uwzgldnione 84 uwagi (czciowo lub w caoci), natomiast 57 uwag, ze wzgldu na
swj szczegowy charakter, zostao skierowanych do rozpatrzenia na etapie przygotowywania
rozwiza i dokumentw o charakterze wdroeniowym. Pozostae uwagi zostay uznane za
niezasadne.
Do najwaniejszych zmian wprowadzonych w POPC 4.0 w wyniku analizy zebranych uwag naley
m.in. doprecyzowanie zapisw dotyczcych wymogw, jakie bd musiay speni projekty
dofinansowywane w ramach osi I, wskazanie obszaru rolnictwa oraz nauki i szkolnictwa wyszego
jako potencjalnego obszaru wsparcia w osi II oraz przeformuowanie zakresu wsparcia w celu
szczegowym 6 w osi III.
W toku trwania konsultacji spoecznych zorganizowano rwnie dodatkowe posiedzenie Grupy ds.
przygotowania POPC, natomiast w dniu 4 listopada 2013 r. odbya si konferencja konsultacyjna.
Ponadto zgodnie z wymogami ustawy z dnia 3 padziernika 2008 r. o udostpnianiu informacji
o rodowisku i jego ochronie, udziale spoeczestwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach
oddziaywania na rodowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 ze zm.) podjto prace majce na
celu przeprowadzenie prognozy oddziaywania na rodowisko dla projektu POPC. Jednym
z elementw prognozy byo sformuowanie zalece odnonie opracowania kryteriw wyboru projektw
w taki sposb, aby speni przy ich realizacji wymogi ochrony rodowiska i zaoenia
zrwnowaonego rozwoju. Te oraz inne rekomendacje sformuowane w prognozie zostan
uwzgldnione w toku prac zwizanych z ustaleniem zasad wdraania programu.
Do najwaniejszych wynikw procesu konsultowania projektu POPC naley zaliczy utworzenie
odrbnej osi priorytetowej dedykowanej rozwojowi kompetencji cyfrowych spoeczestwa i e-integracji
oraz rezygnacj z realizacji osi priorytetowej, w ramach ktrej przewidziane byy dziaania z zakresu egospodarki.
Projekt POPC zosta rwnie poddany ewaluacji ex-ante, realizowanej w sposb partycypacyjny.
Ewaluator na bieco dokonywa analizy projektu programu, przekazujc swoj ocen w odniesieniu
do kolejnych jego wersji.
Kluczow rol we wdraaniu POPC bdzie peni komitet monitorujcy, w ktrego skadzie bd
uczestniczyli przedstawicie organizacji wymienionych w art. 5 rozporzdzenia ramowego. Skad
komitetu monitorujcego zapewni rwnowag pomidzy stronami rzdow, samorzdow oraz
spoeczno-gospodarcz.
Na etapie monitorowania i ewaluacji zasada partnerstwa bdzie uwzgldniona poprzez udzia
partnerw w systemie sprawozdawczoci, przekazywanie informacji o postpie realizacji programu
oraz udzia w dyskusji nad rezultatami ewaluacji programu.

54

8. System koordynacji
[max 14 000 znakw]
8.1. Zasady oglne
POPC jako jeden z programw sucych realizacji UP objty jest systemem koordynacji opisanym
szczegowo w UP. cisa koordynacja zostaa zapewniona ju na etapie przygotowania programw
operacyjnych m.in. w ramach Zespou Midzyresortowego ds. programowania i wdraania Funduszy
UE, w skad ktrego wchodz wszystkie Instytucje Zarzdzajce oraz resorty penice najczciej
funkcje Instytucji Poredniczcych. Zgodnie z zapisami UP naczeln funkcj w zakresie koordynacji
dziaa pomidzy POPC a innymi programami operacyjnymi polityki spjnoci oraz wsplnej polityki
rolnej oraz wsplnej polityki rybowstwa peni minister waciwy ds. rozwoju regionalnego. Zadania i
funkcje KK UP s opisane w UP. Koordynacja na poziomie wdroeniowym i operacyjnym zapewniona
jest poprzez ww. Zesp midzyresortowy.
W przypadku CT2 sprawna koordynacja jest kluczowa zwaywszy na przekrojowy charakter TIK i ich
rol jako technologii oglnego zastosowania oraz dowiadczenia z perspektywy finansowej 20072013, w ktrej brak strategicznej koordynacji oraz fragmentaryczno dziaa okazay si istotnymi
czynnikami obniajcymi skuteczno i efektywno interwencji publicznej.
Zakres wsparcia realizowanego w ramach POPC jest komplementarny ze wsparciem innych
programw realizujcych cele UP. Tam, gdzie istnieje ryzyko pokrywania si obszarw wsparcia, ma
zastosowanie uzgodniona linia demarkacyjna.
Komplementarno interwencji bya istotnym czynnikiem na etapie programowania, ale rwnie istotne
bdzie jej praktyczne zapewnienie na etapie realizacji programu. Dlatego te podejmowane bd
dziaania zmierzajce do zapewnienia realnej komplementarnoci na etapie wyboru i realizacji
projektw. Mechanizmy te szerzej opisane zostay w UP i zostan ewentualnie uszczegowione
w dokumentach programowych.

8.2. Koordynacja w obszarze sieci szerokopasmowych


Zgodnie z zaoeniami UP, budowa, rozbudowa lub przebudowa sieci szerokopasmowych bdzie
finansowana ze rodkw UE wycznie w ramach POPC. Rozwizanie to jest odpowiedzi na
fragmentaryzacj wsparcia w perspektywie 2007-2013, w ramach ktrej projekty dotyczce tworzenia
infrastruktury dostpu do internetu realizowane byy na poziomie regionalnym oraz w dwch
programach zarzdzanych centralnie, co negatywnie wpyno zarwno na komplementarno, jak i
terminowo realizowanych przedsiwzi.
System realizacji POPC bdzie regularnie zasilany wiedz ze rde zewntrznych, takich jak system
wsppracy w ramach Memorandum w sprawie wsppracy na rzecz budowy i rozwoju pasywnej
infrastruktury
sieci
szerokopasmowych
oraz
corocznej
inwentaryzacji
infrastruktury
telekomunikacyjnej wykonywanej przez Prezesa UKE, ktra ograniczy ryzyko nakadania si
interwencji programu z planami inwestycyjnymi sektora komercyjnego realizowanymi przy udziale
rodkw prywatnych. Wdraanie POPC w zakresie infrastruktury szerokopasmowego dostpu do
internetu powinno by wspomagane dziaaniami prawnymi oraz politycznymi zmniejszajcymi
finansowe i proceduralne bariery, z jakimi niekiedy spotykaj si przedsibiorcy telekomunikacyjni,
wskazywanymi m. in. w wypracowanych w ramach Memorandum rekomendacjach.
Na etapie przygotowania POPC kwestie zwizane z zakresem wsparcia w obszarze infrastruktury
internetu szerokopasmowego byy konsultowane ze rodowiskami skupiajcymi przedstawicieli
ekspertw w przedmiotowej dziedzinie, w tym przedsibiorcw telekomunikacyjnych, jak rwnie
przedstawicielami wadz regionalnych. Przewiduje si, i wsppraca taka zostanie w okrelonej
formule utrzymana rwnie na etapie wdraania programu.
Jednoczenie dla realizacji POPC istotne bdzie wdroenie narzdzi redukcji kosztw tworzenia
infrastruktury szerokopasmowej, zarwno wypracowywanych obecnie na poziomie krajowym jak

55

47

i europejskim . Wdraanie tych mechanizmw, maksymalizujcych efektywno wdraania projektw


szerokopasmowych, ze wzgldu na wysoki poziom szczegowoci oraz ich interdyscyplinarno,
bdzie koordynowane z poziomu realizacji NPS.
8.3. Koordynacja w obszarze e-administracji i otwartego rzdu
W ramach POPC wspierane bd e-usugi publiczne o zasigu oglnokrajowym, wdraane w
szczeglnoci przez podmioty szczebla centralnego. W przypadku projektw wspierajcych realizacj
rekomendacji cyfrowego urzdu dopuszczalne bdzie wystpowanie urzdw wojewdzkich w roli
samodzielnego beneficjenta.
W ramach RPO wspierane bd e-usugi, ktrych zapewnienie ley w kompetencjach samorzdu
terytorialnego, samodzielne projekty e-usugowe terenowych jednostek administracji rzdowej oraz
projekty dot. udostpniania zasobw kultury posiadanych przez podmioty inne ni wskazane w opisie
celu szczegowego 4 POPC.
W celu efektywnego zarzdzania wspzalenoci midzy ww. szczeblami, wdroony zostanie
system koordynacji, oparty o powoany przez Ministra Administracji i Cyfryzacji Zesp ds. koordynacji
(ZK), w ktrego skad wejd m.in. przedstawiciele wszystkich samorzdw wojewdztw oraz
waciwych ministerstw.
Celem ZK bdzie koordynacja dziaa poprzez zapewnienie efektywnego wydatkowania rodkw
publicznych, w tym rodkw UE w obszarze informatyzacji pastwa. Zadaniem ZK bdzie w
szczeglnoci:
monitorowanie efektw polityki pastwa z uwzgldnieniem wpywu polityki spjnoci w obszarze
informatyzacji oraz formuowanie rekomendacji w tym zakresie,
wymiana informacji o projektach dot. e-usug publicznych i udostpniania informacji sektora
publicznego (ISP) majca na celu efektywne wykorzystanie rodkw publicznych,
zapewnienie interoperacyjnoci i komplementarnoci midzy projektami finansowanymi z POPC i
RPO, w tym poprzez rekomendacje dla waciwych komitetw monitorujcych dot. kryteriw
wyboru projektw w ww. obszarze,
identyfikacja i wsparcie usuwania barier w szczeglnoci prawno-organizacyjnych,
identyfikacja i rozpowszechnianie dobrych praktyk zarzdczych i technologicznych,
zapewnienie obiegu informacji o podejmowanych w obszarze e-administracji i otwartego rzdu
dziaaniach na szczeblu unijnym, krajowym i regionalnym,
wymiana informacji o dziaaniach strategicznych w obszarze e-usug publicznych oraz
udostpniania ISP.
Efekty prac ZK bd przekazywane odpowiednio: Midzyresortowemu Zespoowi ds. Programowania i
Wdraania Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spjnoci - w zakresie zwizanym bezporednio z
realizacj Umowy Partnerstwa lub programw oraz Komitetowi Koordynacyjnemu ds. Polityki Rozwoju
w kwestiach systemowych wykraczajcych poza zakres Umowy Partnerstwa.
ZK wsppracuje w zakresie koordynacji obszarw, w ktrych wdraane bd e-usugi publiczne oraz
udostpniane ISP, z:
Ministrem waciwym ds. informatyzacji w zakresie e-administracji poprzez tzw. Lini wsppracy
rzdu i samorzdu,
Ministrem waciwym ds. zdrowia poprzez dziaalno Komitetu Sterujcego do spraw koordynacji
interwencji EFSI w sektorze zdrowia (KS), w aspekcie dotyczcym e-zdrowia,
Gwnym Geodet Kraju (GGK) zapewniajcym wspprac z przedstawicielami wadz
regionalnych w obszarze informacji przestrzennej,
Ministrem waciwym ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego realizujcym dziaania
koordynacyjne w zakresie digitalizacji zasobw polskiego dziedzictwa kulturowego.
ZK bdzie wspiera Komitet Sterujcy do spraw koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia, w
aspekcie dotyczcym e-zdrowia.
47

Zwizanych rwnie z Rozporzdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rodkw majcych na celu
zmniejszenie kosztw wdraania szybkich sieci cznoci elektronicznej (COM(2013) 147).

56

W ramach POPC bd wspierane projekty z zakresu e-zdrowia, odbiorcami ktrych bd zarwno


podmioty publiczne i prywatne. Zakres wsparcia w POPC odrnia przede wszystkim od zakresu
wsparcia w RPO oglnokrajowy charakter inwestycji.
Odpowiedzialno za koordynacj w zakresie infrastruktury informacji przestrzennej ponosi minister
waciwy ds. administracji publicznej, ktry wykonuje te zadania przy pomocy GGK. GGK zapewnia
wspprac z wojewodami i jednostkami samorzdu terytorialnego w zakresie ich dziaa dotyczcych
tworzenia i funkcjonowania infrastruktury. GGK podpisuje listy intencyjne, porozumienia z
marszakami, wojewodami oraz starostami w celu realizacji zada z zakresu prowadzonych rejestrw
publicznych.
Synergia midzy POPC a POWER bdzie dotyczy w szczeglnoci planowania przestrzennego.
Przyczyni si do niej rozwj infrastruktury informacji przestrzennej, realizowany w POPC oraz
dziaania mikkie (szkoleniowe) prowadzone m.in. w ramach POWER 2014-2020. Podjcie dziaa
szkoleniowych jest konieczne w celu podniesienia poziomu i umiejtnoci wykorzystania danych
przestrzennych i usug danych przestrzennych w kraju jako niezbdnego elementu podniesienia
efektywnoci realizacji zada administracji w tym zada zwizanych z procesem inwestycyjnobudowalnym.
W krajowym systemie informatycznym zaimplementowane zostan wsplne dla POPC oraz RPO
wskaniki kluczowe.

8.4. Koordynacja w obszarze e-kompetencji i e-integracji


Wsparcie e-kompetencji finansowane z EFRR w CT2 ma charakter komplementarny wzgldem
interwencji z EFS. Wsparcie z EFRR skierowane jest na dziaania na rzecz e-wczenia, ktre wprost
wskazane zostao w priorytecie inwestycyjnym 2.c. CT2, rozumianego, jako zwikszenie poziomu
korzystania z internetu, jak rwnie budowanie popytu na internet, e-usugi i e-treci. Wsparcie z EFS
w ramach CT 8-10 traktowane jest jako element polityki ukierunkowanej na popraw sytuacji na rynku
pracy, wzrost aktywnoci zawodowej, popraw jakoci formalnej edukacji oraz zmniejszenie skali
wykluczenia spoecznego mierzonego przede wszystkim poziomem ubstwa.
Zgodnie z zapisami UP wsparcie EFRR w obszarze e-wczenia realizowane bdzie na poziomie
krajowym, a wic w osi III POPC. Z tego wzgldu w obszarze kompetencji cyfrowych koordynacja
dotyczy bdzie dziaa realizowanych w ramach POPC z dziaaniami finansowanymi ze rodkw
EFS na poziomie regionalnym i krajowym. W tym kontekcie naley rwnie zwrci uwag, i co do
zasady, poza kontynuacj rzdowego programu rozwijania kompetencji uczniw i nauczycieli
w zakresie stosowania TIK Cyfrowa szkoa", zarwno w ramach RPO jak i POWER nie planuje si
wyodrbniania dziaa dotyczcych wycznie e-kompetencji. Wsparcie EFS w tym zakresie bdzie
w wikszoci przypadkw elementem kompleksowych dziaa na rzecz zatrudnienia i rynku pracy.
Celem koordynacji, a przez to zapewnienia komplementarnoci prowadzonej interwencji oraz
ograniczenia ryzyka jej dublowania, planuje si prowadzenie m.in. nastpujcych dziaa:
powoanie nowego lub wykorzystanie istniejcego forum wsppracy pomidzy IZ POPC, IZ RPO
i IZ POWER (oraz innych instytucji zaangaowanych we wdraanie ww. programw) celem
zaprogramowania i wdroenia komplementarnych dziaa i rozwiza, dyskutowania ich
efektywnoci oraz wymiany wiedzy i informacji w obszarze kompetencji cyfrowych,
opiniowanie przez MIR zapisw dokumentw programowych RPO oraz propozycji kryteriw
wyboru projektw (w okrelonych dziaaniach) oraz ich zmian,
opracowania propozycji rekomendowanych wskanikw i kryteriw wyboru projektw w zakresie
kompetencji cyfrowych,
opracowanie wytycznych, dobrych praktyk, rekomendacji w zakresie rozwijania kompetencji
cyfrowych i dziaanie na rzecz ich upowszechnienia.

57

8.5. Koordynacja z innymi politykami i instrumentami UE


W ramach Programu Horyzont 2020 wspierane bd projekty z zakresu bada naukowych i innowacji,
realizujce 3 gwne cele: wspieranie czoowej pozycji UE w nauce, zapewnienie wiodcej roli
przedsibiorcom europejskim w zakresie innowacji oraz sprostanie wyzwaniom w najwaniejszych dla
Europejczykw obszarach takich jak zmiany klimatyczne oraz demograficzne, zrwnowaony
transport i mobilno, czy zwikszenie dostpnoci odnawialnych rde energii. W ramach ww.
celw, ze wzgldu na przekrojowe moliwoci zastosowania oraz potencja innowacyjny, niewtpliwe
kluczowe znaczenie bd miay rwnie komponenty dotyczce TIK. Niemniej jednak gwny
przedmiot udzielanego w ramach tego instrumentu wsparcia, a wic badania naukowe, nie bdzie
realizowany w ramach POPC, lecz w POIR.
Realizacja POPC bdzie komplementarna z zakresem wsparcia CEF, okrelonym m.in.
w Rozporzdzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 283/2014 z dnia 11 marca 2014 r.
w sprawie wytycznych dotyczcych sieci transeuropejskich w dziedzinie infrastruktury
telekomunikacyjnej.
Zgodnie z ww. rozporzdzeniem, gwnym kierunkiem wsparcia CEF w zakresie szeroko pojtych eusug maj by tzw. platformy usug podstawowych, rozumiane jako gwne wzy infrastruktury
usug cyfrowych zmierzajce do zapewnienia cznoci, dostpu i interoperacyjnoci w skali
transeuropejskiej. W drugiej kolejnoci realizowane maj by te usugi oglne, czyli poczenia
midzy infrastrukturami krajowymi a ww. platformami usug podstawowych. Warunkiem synergii
bdzie zatem zapewnienie interoperacyjnoci midzy projektami krajowymi (POPC)
a transeuropejskimi (CEF) w takich sektorach jak e-administracja, otwarte dane, zasoby kulturowe,
cyberbezpieczestwo, e-zamwienia publiczne, rejestry przedsibiorstw. Od beneficjentw POPC
bdzie zatem wymagane wykazanie powiza (lub uzasadnienie ich braku) z projektami i standardami
transeuropejskimi w odpowiednich sektorach. Tworzy to szans na osignicie interoperacyjnoci w
skali europejskiej, ktra moe umocni wsplny rynek, cilej zintegrowa gospodarki i administracje
pastw czonkowskich, zwikszy mobilno Europejczykw oraz zwikszy efektywno
funkcjonowania przedsibiorstw. Warunkiem realizacji tej szansy jest skuteczne rozpowszchnianie
przez podmioty zaangaowane we wdraanie i realizacj CEF informacji o zakresach i terminach
projektw oraz wypracowywanych standardach interoperacyjnoci.

58

9. Warunkowo ex ante
[max 14 000 znakw]
Warunkowo ex-ante jest wanym elementem systemu realizacji polityki spjnoci w perspektywie
finansowej 2014-2020, ktry polega na zidentyfikowaniu warunkw wstpnych, krytycznych dla
skutecznoci i efektywnoci inwestycji polityki spjnoci i ich spenieniu przed wdraaniem programw
operacyjnych lub na samym pocztku ich implementacji. Jej celem jest wykazanie, e pastwo
czonkowskie zapewnio odpowiednie ramy instytucjonalne (zdolnoci administracyjne), ramy
regulacyjne (zawarte w unijnych dyrektywach powizanych z obszarami interwencji funduszy) lub
ramy strategiczne (inwestycje wspfinansowane ze rodkw unijnych wspgraj z inwestycjami
krajowymi oraz s kierowane na obszary o priorytetowym znaczeniu z unijnego punktu widzenia).
Zawarcie warunkowoci ex ante w regulacjach dla polityki spjnoci implikuje konieczno ich
spenienia.
Oglne zasady zastosowania tego narzdzia zawarte s w art. 19 rozporzdzenia ramowego oraz w
Zaczniku XI do tego rozporzdzenia, ktre przedstawia warunki wstpne oraz kryteria ich spenienia.
Warunki wskazane w Zaczniku XI dziel si na warunki tematyczne, przypisane do celw
tematycznych oraz na warunki oglne. Przedstawiane przez Polsk projekty UP oraz programw
operacyjnych zgodnie z zapisami rozporzdzenia ramowego powinny zawiera samoocen pod ktem
spenienia warunkw powizanych z zakresem projektowanej interwencji funduszy unijnych. Jeeli
jakie kryterium nie bdzie spenione w momencie przekazywania tych dokumentw do KE, Polska
powinna przedstawi rwnie plan i harmonogram dziaa, ktre doprowadzi miayby do spenienia
danego kryterium do koca 2016 r. Jeeli do tego terminu wszystkie warunki wstpne dalej nie bd
spenione, KE bdzie moga wprowadzi sankcje w postaci zawieszenia patnoci dla danego
programu lub programw. Dodatkowo, jeeli w momencie akceptacji UP lub programw przez KE
jaki wyjtkowo istotny warunek nadal nie bdzie speniony, KE bdzie moga zawiesi cz lub
cao patnoci dla danego programu ju od samego pocztku jego wdraania. Zawieszenie nie
bdzie dotyczyo zaliczek. Pastwo czonkowskie wci bdzie mogo przekazywa wnioski o
patno, jednak patnoci zostan uruchomione dopiero po spenieniu tego przedmiotowego warunku.
Warunki ex ante odnoszce si do CT2 w rozporzdzeniu ramowym zostay sformuowane
w nastpujcy sposb:
2.1 Rozwj cyfrowy: Strategiczne ramy polityki w dziedzinie rozwoju cyfrowego w celu pobudzenia
rynku przystpnych, dobrej jakoci i interoperacyjnych usug, prywatnych i publicznych,
wykorzystujcych technologie informacyjno-komunikacyjne, a take aby przyspieszy ich
asymilacj przez obywateli, grupy w trudnej sytuacji, przedsibiorstwa i administracj publiczn, w
tym inicjatywy transgraniczne..
2.2 Infrastruktura sieci nowej generacji: Istnienie krajowych lub regionalnych planw sieci nowej
generacji uwzgldniajcych dziaania regionalne na rzecz osignicia celw Unii dotyczcych
dostpu do szybkiego internetu, koncentrujcych si na obszarach, na ktrych rynek nie zapewnia
otwartej infrastruktury po przystpnych kosztach i jakoci, zgodnych z przepisami unijnymi w
zakresie konkurencyjnoci i pomocy pastwa, a take wiadczcych usugi dostpne dla grup w
trudnej sytuacji.
Instytucj odpowiedzialn za spenienie warunkw dla CT2 jest MAC. Dokumentem strategicznym
zapewniajcym wypenienie cznie warunkw 2.1 i 2.2 jest Strategia Sprawne Pastwo (SSP)
przyjta przez RM 12 lutego 2013 r.
Dodatkowo, zostay przygotowane dwa dokumenty wykonawcze dla SSP:
PZIP (dotyczcy warunku 2.1)
NPS (dotyczy warunku 2.2).
Ponadto, zgodnie z zapisami SSP, dziaania w zakresie rozwoju technologii TIK zostay dodatkowo
uszczegowione w dokumencie Policy paper dotyczcym rozwoju cyfrowego Polski do 2020 r. (Policy
paper), ktry bazujc na redniookresowej Strategii Rozwoju Kraju 2020 oraz poszczeglnych
zintegrowanych strategiach rozwoju prezentuje wizj dziaa dotyczcych rozwoju cyfrowego
59

planowanych do podjcia w perspektywie do 2020 r. Jednoczenie Policy paper, jako dokument o


charakterze pomocniczym, stanowi punkt odniesienia dla programowania interwencji ze rodkw Unii
Europejskiej, w tym gwnie z polityki spjnoci w ramach CT2. Dokument zosta przyjty przez KRMC
w dniu 15 listopada 2012 r., a nastpnie zosta zaktualizowany przez MAC i ponownie przyjty przez
KRMC w dniu 21 maja 2014 r.

60

9.1. Identyfikacja warunkw ex-ante dla programu oraz ocena ich spenienia
Tabela 25 Majce zastosowanie warunki oraz ocena ich spenienia
Warunek ex-ante obowizujcy
program

Warunek oglny 1.Zapobieganie


dyskryminacji.
Istnienie zdolnoci
administracyjnych ktre zapewni
wdroenie i stosowanie prawa i
polityki UE w dziedzinie
zapobiegania dyskryminacji w
zakresie funduszy strukturalnych i
inwestycyjnych.

O priorytetowa, do ktrej
warunek ma zastosowanie

O 1
O 2
O 3

Spenienie
warunku ex-ante:

Kryteria

Spenienie
kryteriw:

Tak/Nie

Tak/Nie/
Czciowo

rozwizania zgodne z
ramami instytucjonalnymi i
prawnymi pastw
czonkowskich w zakresie
zaangaowania
odpowiedzialnych
podmiotw w promowanie
rwnego traktowania
wszystkich osb w
procesie przygotowania i
realizacji programw, w
tym doradztwo w zakresie
rwnego traktowania w
dziaaniach zwizanych z
funduszami strukturalnymi
i inwestycyjnymi

Czciowo

O 4

rozwizania w zakresie
szkole pracownikw
organw
zaangaowanych w
zarzdzanie funduszami
strukturalnymi i
inwestycyjnymi w zakresie
prawa i polityki UE w
dziedzinie zapobiegania
dyskryminacji i w
kontrolowanie tych
funduszy

61

Tak

Odwoanie (odwoanie do strategii, aktu


prawnego lub innego dokumentu,
zawierajcego odwoanie do
waciwych rozdziaw artykuw lub
czci wraz z podaniem odesania do
strony internetowej, gdzie umieszczony
zosta peen tekst)
Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o
wdroeniu niektrych przepisw Unii
Europejskiej w zakresie rwnego
traktowania
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id
=WDU20102541700
Agenda dziaa na rzecz rwnoci
szans i niedyskryminacji w ramach
funduszy unijnych 2014-2020.

Nie
Agenda zostaa przesana do KE przez
MIR w dn. 12.08.2014 r.

Warunek oglny 2.
Rwnouprawnienie pci
Istnienie zdolnoci
administracyjnych, ktre zapewni
wdroenie i stosowanie prawa i
polityki UE w dziedzinie
rwnouprawnienia pci w zakresie
funduszy strukturalnych i
inwestycyjnych.

O 1
O 2
O 3

rozwizania zgodne z
ramami instytucjonalnymi i
prawnymi pastw
czonkowskich w zakresie
rwnouprawnienia pci
poprzez zaangaowania
podmiotw
odpowiedzialnych za
przygotowanie i realizacj
programw, w tym
doradztwo w zakresie
rwnouprawnienia pci w
dziaaniach zwizanych z
funduszami strukturalnymi
i inwestycyjnymi

Czciowo

O 4

Tak

Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o


wdroeniu niektrych przepisw Unii
Europejskiej w zakresie rwnego
traktowania
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id
=WDU20102541700
Agenda dziaa na rzecz rwnoci
szans i niedyskryminacji w ramach
funduszy unijnych 2014-2020.

Nie

Agenda zostaa przesana do KE przez


MIR w dn. 12.08.2014 r.

rozwizania w zakresie
szkole pracownikw
organw
zaangaowanych w
zarzdzanie funduszami
strukturalnymi i
inwestycyjnymi w zakresie
prawa i polityki UE w
dziedzinie
rwnouprawnienia pci, i w
kontrolowanie tych
funduszy
Warunek oglny 3.
Niepenosprawno
Istnienie zdolnoci
administracyjnych, ktre zapewni
wdroenie i stosowanie konwencji
Narodw Zjednoczonych o prawach
osb niepenosprawnych
(UNCRPD) w zakresie funduszy
strukturalnych i inwestycyjnych
zgodnie z decyzj Rady
2010/48/WE

O 1
O 2
O 3

rozwizania zgodne z
ramami instytucjonalnymi i
prawnymi pastw
czonkowskich w celu
konsultacji i
zaangaowania
podmiotw
odpowiedzialnych ochron
praw osb
niepenosprawnych lub
organizacji
reprezentujcych osoby
niepenosprawne i inne
zainteresowane strony w

Czciowo

O 4

62

Tak

Agenda dziaa na rzecz rwnoci


szans i niedyskryminacji w ramach
funduszy unijnych 2014-2020.
Agenda zostaa przesana do KE przez
MIR w dn. 12.08.2014 r.

Nie

procesie przygotowania i
realizacji programw
rozwizania w zakresie
szkole pracownikw
organw zaangaowanych
w zarzdzanie funduszami
strukturalnymi i
inwestycyjnymi w zakresie
prawa i polityki na
szczeblu UE i na szczeblu
krajowym w dziedzinie
niepenosprawnoci, w
tym, w odpowiednich
przypadkach, dostpnoci
i praktycznego stosowania
UNCRPD odzwierciedlonej
w prawie UE i prawie
krajowym, i w
kontrolowanie tych
funduszy

Tak

rozwizania majce na
celu zapewnienie
monitorowania wdraania
art. 9 UNCRPD w
odniesieniu do funduszy
strukturalnych i
inwestycyjnych w procesie
przygotowani i realizacji
programw
Warunek oglny 4. Zamwienia
publiczne.
Istnienie uregulowa dotyczcych
skutecznego stosowania unijnych
przepisw w zakresie zamwie
publicznych w obszarze
europejskich funduszy
strukturalnych i inwestycyjnych.

O 1
O 2
O 3

rozwizania dotyczce
skutecznego stosowania
unijnych przepisw w
zakresie zamwie
publicznych poprzez
stosowne mechanizmy
rozwizania gwarantujce
przejrzysto postpowa
o udzielanie zamwienia
uregulowania dotyczce
szkole i
rozpowszechniania

Tak

O 4

63

Tak

Tak

Tak

Ustawa o zmianie ustawy Prawo


zamwie publicznych obejmujca
dostosowanie do wyroku Trybunau
Sprawiedliwoci UE w sprawie C465/11, tj. modyfikacji art. 24 ust. 1 pkt
1 i art. 24 ust. pkt 1a ustawy PZP
http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?F;2
48;ustawa_pzp.html

informacji wrd
pracownikw
zaangaowanych we
wdraanie funduszy

Tak

rozwizania gwarantujce
potencja administracyjny
w celu wdroenia i
stosowania unijnych
przepisw w zakresie
zamwie publicznych
Warunek oglny 5. Pomoc pastwa.
Istnienie uregulowa dotyczcych
skutecznego stosowania unijnych
przepisw w zakresie pomocy
pastwa w obszarze europejskich
funduszy strukturalnych i
inwestycyjnych.

O 1
O 2
O 3

rozwizania dotyczce
skutecznego stosowania
unijnych przepisw w
zakresie pomocy pastwa
rozwizania dotyczce
szkole i
rozpowszechniania
informacji wrd
pracownikw
zaangaowanych we
wdraanie funduszy

Tak

O 4

Tak

Tak

Tak

rozwizania gwarantujce
potencja administracyjny
w celu wdroenia i
stosowania unijnych
przepisw w zakresie
pomocy pastwa
Warunek oglny 6. Prawodawstwo
w dziedzinie ochrony rodowiska w
zakresie ocen oddziaywania na
rodowisko (EIA) oraz
strategicznych ocen oddziaywania
na rodowisko (SEA).

O 1
O 2
O 3
O 4

uregulowania dotyczce
skutecznego stosowania
dyrektyw w zakresie ocen
oddziaywania na
rodowisko (EIA) oraz
strategicznych ocen
oddziaywania na
rodowisko (SEA)
uregulowania w zakresie
szkole i
rozpowszechniania
informacji wrd
pracownikw

Tak

Istnienie uregulowa dotyczcych


efektywnego stosowania unijnych
przepisw w dziedzinie ochrony
rodowiska w zakresie ocen
oddziaywania na rodowisko (EIA)
oraz strategicznych ocen

64

Tak

Tak

Baza danych tzw. SHRIMP (System


Harmonogramowania, Raportowania i
Monitorowania Pomocy),
http://www.uokik.gov.pl/kompetencje_pr
ezesa_uokik_w_zakresie_pomocy_publ
icznej.php
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o
postpowaniu w sprawach dotyczcych
pomocy publicznej (t. j. Dz. U. z 2007 r.
Nr 59, poz. 404, z pn. zm.)
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id
=WDU20070590404

Ustawa o zmianie ustawy Prawo wodne


oraz niektrych innych ustaw
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id
=WDU20140000850
Ustawa o udostpnianiu informacji
o rodowisku i jego ochronie, udziale
spoeczestwa w ochronie rodowiska
oraz o ocenach oddziaywania
na rodowisko
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id
=WDU20081991227

Tak
Rozporzdzenie Rady Ministrw w

oddziaywania na rodowisko (SEA)

Warunek oglny 7. Systemy


statystyczne i wskaniki rezultatu

O 1

Istnienie podstawy statystycznej


niezbdnej do przeprowadzenia
ocen skutecznoci i ocen
oddziaywania programw.

O 3

zaangaowanych we
wdraanie dyrektyw EIA i
SEA

sprawie przedsiwzi mogcych


znaczco oddziaywa na rodowisko

uregulowania majce na
celu zapewnienie
odpowiedniego potencjau
administracyjnego

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id
=WDU20130000817

Gotowe s rozwizania w
zakresie terminowego
gromadzenia i
agregowania danych
statystycznych,
uwzgldniajce
nastpujce elementy:

TAK

O 2

O 4

Istnienie systemu wskanikw


rezultatu niezbdnych przy wyborze
dziaa, ktre w najefektywniejszy
sposb przyczyniaj si do
osignicia podanych rezultatw,
do monitorowania postpw
w osiganiu rezultatw oraz do
podejmowania ewaluacji
oddziaywania

Ustawa Prawo geologiczne i grnicze


oraz niektrych innych ustaw (Dz. U.
poz. 1238).
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id
=WDU20130001238

TAK

identyfikacj rde i
mechanizmw majcych
na celu zagwarantowanie
walidacji statystycznej
uregulowania dotyczce
publikacji i dostpnoci
publicznej zagregowanych
danych

skuteczny system
wskanikw rezultatu,
obejmujcy:
wybr wskanikw
rezultatu dla kadego
programu,
dostarczajcych informacji
na temat przyczyn

65

TAK

Ustawa o statystyce publicznej z dn. 29


czerwca 1995 r. (z pn. zm.).
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id
=WDU19950880439

uzasadniajcych wybr
dziaa z zakresu polityki
finansowanych przez dany
program,
ustanowienie wartoci
docelowych dla tych
wskanikw,
spjno kadego
wskanika z
nastpujcymi wymogami:
odporno oraz walidacja
statystyczna, jasno
interpretacji normatywnej,
reagowanie na polityk,
terminowe gromadzenie
danych

gotowe s procedury
zapewniajce, e
wszystkie operacje
finansowane z programu
stosuj skuteczny system
wskanikw.

66

TAK

2.1 Rozwj cyfrowy: Strategiczne


ramy polityki w dziedzinie rozwoju
cyfrowego w celu pobudzenia rynku
przystpnych, dobrej jakoci i
interoperacyjnych usug, prywatnych
i publicznych, wykorzystujcych
technologie informacyjnokomunikacyjne, a take aby
przyspieszy ich asymilacj przez
obywateli, grupy w trudnej sytuacji,
przedsibiorstwa i administracj
publiczn, w tym inicjatywy
transgraniczne.

O 2

TAK

Strategiczne ramy polityki


rozwoju cyfrowego, na
przykad, w ramach
krajowej lub regionalnej
strategii na rzecz
inteligentnej specjalizacji
zawieraj::

O 3

Tak

Warunek jest speniony przez:


Strategi Sprawne Pastwo
(http://monitorpolski.gov.pl/mp/201
48
3/136/1)
przyjcie programu rozwoju:
Program Zintegrowanej
Informatyzacji Pastwa (dokument
wykonawczy do SSP w zakresie
49
wypenienia warunku 2.1) .
Dla penego spenienia warunkw
ex-ante dla celu 2 MAC przygotowao
ponadto Policy paper dotyczcy
50
cyfrowego rozwoju Polski do 2020 r .,
ktry zosta przyjty przez Komitet
Rady Ministrw ds. Cyfryzacji. Jest to
horyzontalny dokument strategiczny
MAC, zbierajcy i uzupeniajcy
zagadnienia z zakresu TIK poruszane
we wszystkich strategiach
zintegrowanych i prezentujcy wizj
rozwoju cyfrowego Polski do 2020 r.

budet i priorytety dziaa


okrelone na podstawie
analizy SWOT lub
podobnej analizy spjnej z
tabel wynikw
Europejskiej Agendy
Cyfrowej;;

Tak

SSP zawiera cz priorytetw dot.


rozwoju cyfrowego: e-administracja,
otwarte zasoby publiczne, dostp do
internetu szerokopasmowego, aspekty
rozwoju spoeczestwa informacyjnego
w Polsce. Szczegowe priorytety w
tych obszarach okrelone s w PZIP,
ktry przedstawia te planowany
budet.
Z racji nieporuszania w SSP i PZIP
kwestii dotyczcych e-biznesu,
uzupeniajcy charakter w tym zakresie
ma Policy paper dotyczcy rozwoju

48

Strategia Sprawne Pastwo zostaa przyjta przez Rad Ministrw w dniu 12 lutego 2013 roku (http://monitorpolski.gov.pl/mp/2013/136/1),
Program Zintegrowanej Informatyzacji Pastwa przyjty przez Rad Ministrw w dniu 8 stycznia 2014 roku (https://mac.gov.pl/projekty/program-zintegrowanej-informatyzacji-panstwa-do-2020-r),
50
Policy Paper zosta przyjty przez Komitet Rady Ministrw ds. Cyfryzacji w dniu 15 listopada 2012 r., a nastpnie zosta zaktualizowany przez MAC i ponownie przyjty przez KRMC w dniu
21 maja 2014 r.
49

67

cyfrowego Polski do 2020r.

68

zostaa przeprowadzona
analiza rwnowaenia
wsparcia dla popytu i
poday TIK;

Tak

SSP nie zawiera wprost takiej analizy,


co wynika z zakresu tematycznego
strategii. Wsparcie dla popytu na
technologie teleinformatyczne polega
przede wszystkim na zwikszaniu
zainteresowania obywateli i
zwikszania ich umiejtnoci
wykorzystania nowych technologii;
kwestia poday tylko czciowo
wchodzi w zakres SSP (dostp do
internetu, usugi e-administracji).
Analiza strony podaowej i popytowej w
odniesieniu do rozwoju e-administracji,
w tym zapotrzebowania spoecznego
na jej usugi, kompetencji cyfrowych,
zostaa przeprowadzona w PZIP.
Dodatkowe elementy analizy, w tym w
odniesieniu do e-biznesu, znalazy si
w Policy Paper dotyczcym cyfrowego
rozwoju kraju do 2020 r. szczegowa
analiza popyt-poda w odniesieniu do
dostpnoci sieci internetu znajduje si
w NPS.

wskaniki miary postpw


interwencji w takich
dziedzinach jak
umiejtnoci cyfrowe, eintegracja, e-dostpno,
oraz postp w zakresie ezdrowia w granicach
okrelonych w art. 168
TFUE, spjne w
stosownych przypadkach
z istniejcymi
odpowiednimi unijnymi,
krajowymi lub
regionalnymi strategiami
sektorowymi;

Tak

Takie wskaniki na poziomie


strategicznym znajduj si w Strategii
Sprawne Pastwo.
Uzupenieniem i uszczegowieniem w
tym zakresie jest PZIP.

ocen potrzeb w zakresie


budowania wikszego
potencjau TIK.

Tak

SSP odnosi si do kwestii potrzeb w


zakresie budowy sieci
szerokopasmowych (kierunek
interwencji 5.6. Powszechna
dostpno wysokiej jakoci usug
szerokopasmowego dostpu do
Internetu). Dokumentem wspierajcym
bdzie program rozwoju Narodowy
Plan Szerokopasmowy.
SSP wskazuje te, e jednym z
wyzwa rozwojowych jest szerokie
wykorzystanie TIK w budowaniu
sprawnego pastwa. Znajduje to
odzwierciedlenie przekrojowe we
wszystkich 7 celach szczegowych
Strategii. Obecnie kluczowym
elementem dla sprawnie
funkcjonujcego pastwa jest pene,
kompleksowe i
wszechstronnewykorzystanie nowych
technologii informatycznych w celu
uproszczenia usug i udostpnienia ich
drog elektroniczn.
Z tego tytuu pyn bd wymierne
korzyci zarwno dla obywateli, jak i
administracji publicznej.
Ponadto dokumentem konkretyzujcym
w zakresie e-administracji jest program
rozwoju Program Zintegrowanej
Informatyzacji Pastwa.

2.2 Infrastruktura sieci nowej


generacji: Istnienie krajowych lub
regionalnych planw sieci nowej
generacji uwzgldniajcych
dziaania regionalne na rzecz
osignicia celw Unii dotyczcych
51

O 1

TAK

Gotowy jest krajowy lub


regionalny plan dostpu
nowej generacji, ktry
zawiera:

Tak

Warunki te s wypeniane przez


Narodowy Plan Szerokopasmowy
dokument wykonawczy do SSP
51
(program rozwoju) .

Narodowy Plan Szerokopasmowy przyjty przez Rad Ministrw w dniu 8 stycznia 2014 r. (https://mac.gov.pl/files/narodowy_plan_szerokopasmowy_-_08.01.2014_przyjety_przez_rm.pdf).

69

dostpu do szybkiego internetu,


koncentrujcych si na obszarach,
na ktrych rynek nie zapewnia
otwartej infrastruktury po
przystpnych kosztach i jakoci,
zgodnych z przepisami unijnymi w
zakresie konkurencyjnoci i pomocy
pastwa, a take wiadczcych
usugi dostpne dla grup w trudnej
sytuacji.

plan inwestycji
w infrastruktur oparty na
analizie ekonomicznej
uwzgldniajcej istniejc
infrastruktur
i opublikowane plany
inwestycyjne sektora
prywatnego;

Tak

NPS jest opracowany przy


uwzgldnieniu danych odnonie
istniejcej infrastruktury, planw
inwestycyjnych operatorw
telekomunikacyjnych i opracowanych
na ich podstawie prognoz
inwestycyjnych w perspektywie do roku
2020. NPS uwzgldnia take prognozy
dotyczce popytu na usugi
telekomunikacyjne.

modele zrwnowaonych
inwestycji, ktre
zwikszaj
konkurencyjno
i zapewniaj dostp do
otwartej, przystpnej
cenowo i dobrej jakoci
infrastruktury i usug,
uwzgldniajcych przysze
potrzeby;

Tak

NPS prezentuje zrwnowaone modele


inwestycyjne. Uwzgldniaj one wnioski
wynikajce z publikacji w tym zakresie,
szczeglnie Broadband Strategies
Handbook (World Bank) oraz
opracowanego dla Komisji Europejskiej
raportu Guide to broadband investment
(analysys mason).
Na potrzeby NPS zostaa wykonana
ekspertyza w ramach ktrej m.in.
opracowano model inwestycji ze
rodkw publicznych, zapewniajcy
maksymalizacj efektw przy
dostpnych rodkach finansowych.
Dodatkowo poprzez poddawanie staym
konsultacjom NPS w ramach
Memorandum, modele te uzupeniane
s i rozwijane o elementy konieczne do
uwzgldnienia w warunkach polskiego
rynku telekomunikacyjnego.

rodki na stymulowanie
inwestycji prywatnych.

70

Tak

Jednym z kluczowych celw NPS jest


tworzenie warunkw sprzyjajcych
prowadzeniu inwestycji
telekomunikacyjnych przez podmioty
prywatne. W tym zakresie opracowano
szczegowe narzdzia, jak np.
przegld przepisw prawa pod ktem
barier inwestycyjnych i ich likwidacja

(obnienie kosztw i czasu inwestycji),


zapewnienie instalacji
telekomunikacyjnych w budynkach
wielorodzinnych (nowelizacja
rozporzdzenia w sprawie warunkw
technicznych jakim powinny
odpowiada budynki i ich usytuowanie).
Ponadto jako jeden z kluczowych
elementw stymulowania inwestycji
prywatnych wskazano konieczno
utworzenia mechanizmu
dugoterminowego finansowania
rozwoju infrastruktury
szerokopasmowej. NPS zawiera
propozycj stworzenia mechanizmu,
ktry zapewnia bdzie finansowanie
rozwoju sieci poprzez pozyskanie
rodkw z Programu Inwestycje
Polskie, otwartych funduszy
emerytalnych oraz od innych
inwestorw zainteresowanych
dugoterminowymi inwestycjami
infrastrukturalnymi.

71

9.2. Opis dziaa zmierzajcych do spenienia warunkw ex-ante

Tabela 26 Przedsiwzicia, jakie naley podj, aby speni majce zastosowanie warunki exante
Niespeniony lub
czciowo niespeniony
warunek ex-ante

Niespenione
kryteria

Dziaania do
podjcia

Termin

Warunek oglny 1.

Uregulowania w
zakresie szkole
pracownikw
organw
zaangaowanych w
zarzdzanie
funduszami
strukturalnymi i
inwestycyjnymi w
zakresie prawa i
polityki UE w
dziedzinie
zapobiegania
dyskryminacji i w
kontrolowanie tych
funduszy

Przyjcie Agendy
dziaa na rzecz
rwnoci szans i
niedyskryminacji w
ramach funduszy
unijnych 20142020 przez
Komitet
Koordynacyjny UP

I kwarta
2015

MIR

Warunek oglny 2.

Rozwizania w
zakresie szkole
pracownikw
organw
zaangaowanych w
zarzdzanie
funduszami
strukturalnymi i
inwestycyjnymi w
zakresie prawa i
polityki UE w
dziedzinie
rwnouprawnienia
pci, i w
kontrolowanie tych
funduszy

Przyjcie Agendy
dziaa na rzecz
rwnoci szans i
niedyskryminacji w
ramach funduszy
unijnych 20142020 przez
Komitet
Koordynacyjny UP

I kwarta
2015

MIR

Warunek oglny 3.

Rozwizania w
zakresie szkole
pracownikw
organw
zaangaowanych w
zarzdzanie
funduszami
strukturalnymi i
inwestycyjnymi w
zakresie prawa i
polityki na szczeblu
UE i na szczeblu
krajowym w
dziedzinie
niepenosprawnoci,
w tym, w
odpowiednich
przypadkach,

Przyjcie Agendy
dziaa na rzecz
rwnoci szans i
niedyskryminacji w
ramach funduszy
unijnych 20142020 przez
Komitet
Koordynacyjny UP

I kwarta
2015

MIR

72

wykonania

Instytucja
odpowiedzialna

dostpnoci i
praktycznego
stosowania
UNCRPD
odzwierciedlonej w
prawie UE i prawie
krajowym, i w
kontrolowanie tych
funduszy

73

10. Redukcja obcie administracyjnych dla beneficjentw


[max 7000 znakw]
Pastwo polskie prowadzi stae dziaania zmierzajce do obnienia obcie biurokratycznych
nakadanych na obywateli oraz na podmioty gospodarcze. Instytucje odpowiedzialne w Polsce za
wdraanie polityki spjnoci bd kontynuoway w perspektywie finansowej 2014-2020 dziaania
zmierzajce do wprowadzenia jak najszerszego katalogu uproszcze dla beneficjentw rodkw UE.
Zmniejszenie obcie administracyjnych jest moliwe tylko w tych obszarach, ktre wynikaj
z uregulowa krajowych IZ lub IP. Podkreli naley, e system wdraania rodkw UE 2014-2020
zosta zaplanowany w ten sposb, aby kontynuowa pozytywne dziaania redukujce obcienia dla
beneficjentw i poprawiajce ich zdolno instytucjonaln.
Analizujc dowiadczenia z wdraania projektw w perspektywie finansowej 2007-2013, ktrych
zakres odpowiada planowanej interwencji POPC, zidentyfikowano m.in. nastpujce problemy
o charakterze proceduralnym i administracyjnych, negatywnie wpywajce na przygotowanie bd
realizacj dofinansowywanych projektw:
pracochonno przygotowania i dokumentowania wydatkw wykazywanych we wnioskach
o patno;
obcienia administracyjne wynikajce z procedur zwizanych z zamwieniami publicznymi;
obcienia zwizane ze sprawozdawczoci oraz trudnoci w monitorowaniu postpu
rzeczowego projektw;
kwestie zwizane z udzielaniem i notyfikacj pomocy publicznej;
do 2011 r. brak inwentaryzacji infrastruktury telekomunikacyjnej na terenie caego kraju;
brak jasnych rozwiza i wzorw (wytycznych), co do modelu realizacji projektw przez podmioty
publiczne w obszarze telekomunikacji (np. dot. partnerstwa publiczno-prywatnego, usug
wiadczonych w oglnym interesie gospodarczym itp.).
Celem redukcji tych oraz innych obcie administracyjnych, w okresie programowania 2007-2013
podjto nastpujce dziaania na rzecz uproszcze dla beneficjentw:
POIG 2007-2013:
wprowadzono uproszczenia w systemie rozliczania projektw oraz zmodyfikowano procedury
zwizane z dokumentowaniem wydatkw;
obowizek doczania przez wnioskodawc analizy finansowej zosta ograniczony
do przypadkw, gdy projekt obejmowa inwestycje w infrastruktur telekomunikacyjn,
stworzono elektroniczny system monitorowania projektw, sucy do automatycznego
przekazywania informacji i pozwalajcy na generowanie rnych rodzajw raportw
przekrojowych.
przeprowadzono intensywne szkolenia z procedur zwizanych z zamwieniami publicznymi,
w tym formie indywidualnego doradztwa dla beneficjentw, jak rwnie kontrole ex-ante i ex-post
dokumentacji przetargowej.
RPO i PORPW 2007-2013:
prowadzono spotkania robocze oraz warsztaty z udziaem przedstawicieli UKE, Inicjatywy
JASPERS oraz KE dotyczce problemw zwizanych z realizacj projektw;
prowadzono spotkania i szkolenia dotyczce obszaru infrastruktury szerokopasmowej, w tym
zagadnienia pomocy publicznej;
udostpniono opracowania wspierajce JST w zakresie realizacji projektw z zakresu sieci
szerokopasmowych;
prowadzono cykliczne wideokonferencje w ramach Zespou zadaniowego ds. sieci
szerokopasmowych finansowanych ze rodkw UE z udziaem strony samorzdowej
(beneficjentw) i rzdowej, ktrych celem jest usprawnienie realizacji projektw z zakresu
budowy sieci szerokopasmowych;
powoano Memorandum o wsppracy na rzecz budowy i rozwoju sieci szerokopasmowych
pomidzy administracj rzdow, samorzdow i przedstawicielami rynku telekomunikacyjnego
w zakresie stworzenia przyjaznego otoczenia prawnego i administracyjnego dla budowy
infrastruktury telekomunikacyjnej oraz spoeczestwa informacyjnego;
74

powoano Lini wsppracy wspierajc wspprac strony samorzdowej i rzdowej,


pozwalajc konsultowa zaoenia projektw teleinformatycznych na wczesnym etapie
w zakresie elektronizacji usug administracji, e-umiejtnoci i partycypacji cyfrowej, spraw
otwartego rzdu oraz budowy sieci szerokopasmowych ze rodkw UE.

POKL 2007-2013:
zrezygnowano ze stawiania projektodawcom wymogu skadania wraz z wnioskiem
o dofinansowanie dodatkowych zacznikw (informacje podane w formularzu aplikacyjnym
potwierdzane byy przez projektodawc jedynie poprzez zoenie stosownego owiadczenia
i weryfikowane dopiero na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie);
wprowadzono zobowizanie Instytucji Organizujcych Konkurs do umoliwiania wnioskodawcom
dokonywania uzupeniania lub poprawy zoonego wniosku w zakresie niezmieniajcym jego
treci (np. w sytuacji braku na wniosku odpowiedniej pieczci lub podpisu);
Instytucjom Organizujcym Konkurs dano moliwo okrelenia w dokumentacji konkursowej
dla danego konkursu, e wniosek o dofinansowanie mona skada drog elektroniczn
za porednictwem ePUAP lub w inny rwnowany sposb pozwalajcy na potwierdzenie
tosamoci osoby skadajcej/osb skadajcych wniosek;
uproszczono metodologi rozliczania kosztw porednich za pomoc ryczatu;
opracowano i przekazano do instytucji zaangaowanych we wdraanie POKL szczegowy
katalog bdw moliwych do poprawiania samodzielnie przez pracownika weryfikujcego
wniosek opatno;
umoliwiono instytucjom zaangaowanym we wdraanie POKL zwolnienie beneficjentw
z obowizku przekazywania wycigw bankowych wraz z wnioskiem o patno.
Powysze dowiadczenia oraz wprowadzone rozwizania, jak rwnie wnioski i rekomendacje
zgaszane przez partnerw spoeczno-gospodarczych oraz instytucje zaangaowane w realizacje tego
typu projektw, formuowane w toku prac przygotowawczych nad programem zostan wzite pod
uwag przy okrelaniu zasad wdraania POPC i realizacji dofinansowywanych operacji. Podkreli
naley rwnie, i w stosunku do wszelkich obszarw problemw zidentyfikowanych w trakcie
realizacji POPC bd podejmowane biece dziaania eliminujce rda tych problemw.
Dodatkowo naley zwrci uwag, i do redukcji obcize beneficjentw wynikajcych z precedur
zaatwiania spraw administracyjny powinny przyczyni si rwnie projekty realizowane w ramach osi
II POPC i tworzeone w jej ramach e-usugi publiczne, ktrych zaoeniem bdzie m.in. ograniczenie
biurokracji urzdw oraz poprawienie i skrcenie ww. procedur, a przez to wiadczenie usug
w sposb bardziej efektywny.

75

11. Zasady horyzontalne


Realizacja POPC przebiega bdzie zgodnie z zasadami horyzontalnymi opisanym w sekcji 1.5 UP.
W szczeglnoci POPC, ze wzgldu na realizowane cele tematyczne, w sposb bezporedni
przyczyni si do realizacji zasad: zrwnowaonego rozwoju, rwnoci szans i zapobiegania
dyskryminacji oraz rwnoci pci. Ponadto realizacja zasady zrwnowaonego rozwoju, rozumianej
jako denie do wzrostu gospodarczego i rwnomiernego podziau korzyci, ktrego celem jest
osignicie odpowiedzialnego, dugookresowego wzrostu, ktry stanie si udziaem rnych
spoecznoci, suy bdzie zobowizanie IZ do zapewnienia, e w przypadku pomocy z EFSI
duemu przedsibiorcy, wkad finansowy z funduszy nie powoduje znacznej utraty miejsc pracy
w istniejcych lokalizacjach tego przedsibiorcy na terytorium Unii Europejskiej.
11.1. Zrwnowaony rozwj
[max 5500 znakw]
Realizacja POPC bdzie si odbywaa zgodnie z zasad zrwnowaonego rozwoju w rozumieniu
prawa wsplnotowego oraz krajowego na wszystkich etapach jego przygotowania oraz wdraania.
Na etapie programowania, w tym konsultacji ksztatu oraz zapisw POPC, zapewniony zosta udzia
partnerw z sektora rodowiskowego, ktrzy odegraj rwnie istotn rol w procesie wdraania oraz
monitorowania programu, m.in. poprzez uczestnictwo w Komitecie Monitorujcym POPC.
W fazie wyboru projektw zostan natomiast zaproponowane odpowiednie kryteria, zaprojektowane
w taki sposb, aby przedsiwzicie oceni pod ktem wszystkich elementw adu rodowiskowego
(jako rodowiskowego wymiaru zrwnowaonego rozwoju) oraz adu spoecznego w kontekcie
zdrowia i ochrony dziedzictwa kulturowego. Powysze rozwizanie umoliwi z jednej strony
wyeliminowanie przedsiwzi, co do ktrych istnieje uzasadniona obawa, e w wyniku ich realizacji
wystpi istotne negatywne oddziaywania na rodowisko (np. przerwanie cigoci korytarzy
ekologicznych), natomiast z drugiej strony ocen zakresu potencjalnych korzyci dla rodowiska
(bezporednich i porednich) pyncych z wdroenia danej inwestycji (np. wykorzystanie terenw
zdegradowanych, czy zdewastowanych, wykorzystanie istniejcej infrastruktury w zakresie sieci
szerokopasmowych oraz centrw gromadzenia i przetwarzania danych, czy oszczdno zasobw
poprzez zmniejszenie obiegu pism). Przedmiotowe kryteria sformuowane zostan w oparciu o 3 grupy
zagadnie: jako przestrzeni, emisja/zuycie surowcw oraz jako ycia, za ich dobr zalee
bdzie od typu projektu i jego przynalenoci do danej osi priorytetowej programu.
Monitoring skutkw realizacji postanowie POPC bdzie obejmowa okrelenie oddziaywania
na rodowisko oraz zdrowie ludzkie i przebiega bdzie dwukierunkowo. Pierwszy kierunek
obejmowa bdzie bezporednio realizacj zaoonych celw szczegowych oraz produktu i rezultatu
w odniesieniu do poszczeglnych osi priorytetowych, za drugi kierunek monitoringu powinien
obejmowa aspekty oddziaywania przedsiwzi na rodowisko w myl zapisw ustawy z dnia
3 padziernika 2008 o udostpnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale spoeczestwa
w ochronie rodowiska oraz o ocenach oddziaywania na rodowisko. Zgodnie ze specyfik programu
do potencjalnych efektw realizacji POPC mona w tym kontekcie zaliczy przede wszystkim
zmniejszenie zjawiska wykluczenia cyfrowego, efektywne gospodarowanie zasobami (m.in. poprzez
ograniczenie tradycyjnego obiegu pism i dokumentw), czy zmniejszenie presji na rodowisko
(np. ograniczenie fizycznego przemieszczenia si potencjalnych interesantw do waciwych instytucji
publicznych z wykorzystaniem rodkw transportu).
Jednoczenie naley zaznaczy, i przeprowadzona analiza osi priorytetowych i priorytetw
inwestycyjnych oraz ocena skutkw rodowiskowych wykazaa, e znaczca cz projektw
podejmowanych w ramach POPC nie bdzie wpywa bezporednio na rodowisko. Niektre z dziaa
zwizanych z budow, rozbudow lub przebudow infrastruktury (np. obiekty kubaturowe, systemy
teleinformatyczne, czy sieci szerokopasmowe) mog oddziaywa w sposb negatywny
na rodowisko, jednake ich wpyw na rodowisko bdzie mia charakter przemijajcy, o ile realizacja
zostanie wykonana zgodnie z obowizujcymi normami prawnymi i zaleceniami organw ochrony
rodowiska, ktre wyeliminuj lub zminimalizuj negatywne oddziaywanie na rodowisko. Realizacja
76

wikszoci typw przedsiwzi, ze wzgldu na ich skal, nie przyczyni si do znacznych emisji
zanieczyszcze, czy te gazw cieplarnianych, ktre miayby negatywny wpyw na stan klimatu.
W odniesieniu do budowy infrastruktury telekomunikacyjnej w ramach osi I, naley zwrci uwag,
i ze wzgldu na technologie stosowane na etapie budowy i eksploatacji sieci internetu,
przedsiwzicia te maj zazwyczaj charakter neutralny w rozumieniu polityki ochrony rodowiska,
zarwno tej na poziomie europejskim, jak i tej na szczeblu krajowym. Ponadto planuje si, i kwestia
oddziaywania projektu na rodowisko, w tym np. racjonalnego i optymalnego wykorzystania istniejcej
lub planowej infrastruktury takiej jak np. kanay technologiczne i infrastruktura energetyczna, bdzie
brana pod uwag w ramach procedury oceny wnioskw o dofinansowanie.
W przypadku osi II zakada si, i tworzenie infrastruktury koniecznej do rozwoju zaawansowanych
usug elektronicznych dla obywateli i przedsibiorcw uzalenione bdzie od wykazania braku
dostpnoci zasobw w tym zakresie w ramach istniejcej lub planowanej infrastruktury administracji
publicznej, bd niezasadnoci wykorzystania tego typu rozwiza oferowanych przez rynek.
W przypadku dziaa realizowanych w tej osi, projekty co do zasady przyczyni si do bardziej
efektywnego gospodarowania zasobami (m.in. poprzez ograniczenie tradycyjnego obiegu pism
i dokumentw, czy zwikszenie moliwoci zaatwiania spraw bez koniecznoci osobistej wizyty
w urzdzie, zdalny dostp obywateli do informacji sektora publicznego).
W ramach osi III, zwizanej z podnoszeniem kompetencji cyfrowych i przeciwdziaaniu wykluczeniu
cyfrowemu, ze wzgldu na jej mikki charakter nie przewiduje si realizacji przedsiwzi mogcych
znaczco oddziaywa na rodowisko. Porednio jednak, wiedza zdobyta przez beneficjentw
kocowych doprowadzi do bardziej efektywnego zarzdzania zasobami poprzez wykorzystanie
internetu jako medium uatwiajcego funkcjonowanie w spoeczestwie.
11.2. Rwno szans i niedyskryminacja
[max 5500 znakw]
Zgodnie z artykuem 7 rozporzdzenia ramowego, Pastwa Czonkowskie podejmuj odpowiednie
kroki w celu zapobiegania wszelkiej dyskryminacji ze wzgldu na pe, ras lub pochodzenie etniczne,
religi lub wiatopogld, niepenosprawno, wiek lub orientacj seksualn podczas przygotowania
i realizacji programw.
Dynamiczny rozwj internetu oznacza jednoczenie wzrost jego znaczenia w rnych dziedzinach
ycia np. poprzez zapewnienie szybkiego dostpu do: informacji, wiedzy czy te kultury; umoliwienie
korzystania z rnego rodzaju usug wiadczonych drog elektroniczn, takich jak np. usugi bankowe;
czy te po prostu zapewnienie rozrywki. Osoby, ktre z rnych wzgldw nie korzystaj z internetu,
maj coraz bardziej ograniczone moliwoci uczestniczenia w yciu publicznym, korzystania
z informacji i usug publicznych, kultury cyfrowej itp., co moe prowadzi do marginalizacji ich
znaczenia w spoeczestwie, a w konsekwencji do wykluczenia spoecznego. Dziaania realizowane
w ramach POPC maj przyczyni si do poprawy jakoci ycia poprzez wykorzystanie moliwoci,
jakie daj nowoczesne TIK, a tym samym mog w sposb poredni przyczyni si do ograniczenia
takich niekorzystnych zjawisk, jak wanie wykluczenie spoeczne.
Aby mc sta si penoprawnym uytkownikiem nowoczesnych TIK, konieczne jest posiadanie
dostpu do szybkiego internetu. W ramach POPC przewiduje si przede wszystkim realizacj
inwestycji z zakresu budowy, rozbudowy lub przebudowy sieci dostpowych. Wsparcie oraz jego
wysoko bd zalene od zidentyfikowanych na danym obszarze potrzeb inwestycyjnych,
wynikajcych z ich specyficznych uwarunkowa i dotyczy bd w szczeglnoci obszarw odlegych
oraz marginalizowanych, na ktrych wystpuje deficyt w dostpie do internetu i na ktrych, m.in. ze
wzgldu na brak ekonomicznej opacalnoci, ww. inwestycje nie byy wczeniej realizowane. W celu
przeciwdziaania wykluczeniu cyfrowemu, w ramach POPC realizowane s dziaania, ktrych
ostatecznymi odbiorcami s grupy szczeglnie naraone na wystpienie ww. zjawiska. Wsparcie
polega na budowaniu i rozwijaniu kompetencji cyfrowych oraz podejmowaniu dziaa na rzecz eintegracji po dokadnym rozpoznaniu potrzeb wskazanych wyej, defaworyzowanych grup
spoecznych, w tym m.in. doradztwo w zakresie nabywania i rozwoju kompetencji informatycznych
77

i informacyjnych z wykorzystaniem m.in. programw szkoleniowych, materiaw dydaktycznych


i specjalistycznych aplikacji skierowanych gwnie do grup zagroonych wykluczeniem cyfrowym.
Interwencja w ramach POPC przyczyni si take do zapewnienia lepszej komunikacji w kontaktach
pomidzy obywatelami a instytucjami publicznymi poprzez realizacj dziaa dotyczcych otwartego
dostpu do cyfrowych treci i usug publicznych. W tym kontekcie niezbdne jest zapewnienie, aby
wszystkie dostpne dziaania i rozwizania zaprojektowane byy w sposb uniwersalny, tzn. aby
odpowiaday potrzebom wszystkich uytkownikw i zapewniay ich rwny dostp do oferowanego
wsparcia, np. poprzez odpowiednio zaprojektowane interfejsy (czytelne, intuicyjne i proste).
Zaprojektowane systemy bd zobligowane do wypeniania standardw co najmniej WCAG 2.0., np.
niezbdne jest, aby proces digitalizacji obejmowa OCR (Optical Character Recognition) i tworzenie
usug dodatkowych (np. audiodeskrypcja, czy te napisy dla osb niesyszcych i tumaczenia na
jzyk migowy).
Dodatkowo prowadzone s dziaania informacyjno-edukacyjne majce na celu podniesienie
wiadomoci spoecznej w zakresie koniecznoci projektowania systemw informatycznych w taki
sposb, aby zapewniay one rwne szanse dla osb z niepenosprawnociami (niedyskryminacj)
w dostpie do tych systemw.
11.3. Rwnouprawnienie pci
[max 5500 znakw]
Zgodnie z artykuem 7 rozporzdzenia ramowego pastwa czonkowskie zapewniaj promowanie
rwnouprawnienia mczyzn i kobiet oraz uwzgldnianie problematyki pci w procesie
przygotowywania i realizacji programw, a take podejmuj odpowiednie kroki w celu zapobiegania
wszelkiej dyskryminacji.
Majc na uwadze powysze naley zauway, e warunkiem osignicia trwaego rozwoju
spoecznego i ekonomicznego jest zapewnienie kobietom i mczyznom rwnego udziau we
wszystkich sferach ycia spoecznego, cznie z uczestnictwem w procesach podejmowania decyzji
oraz dostpem do rynku pracy, wysokiej jakoci edukacji, opieki zdrowotnej bez wzgldu na ich
pochodzenie etniczne, wiek, stan zdrowia, poziom sprawnoci, miejsce zamieszkania, status
ekonomiczny, status rodzicielski, religi lub wiatopogld, orientacj psychoseksualn, etc. Realizacja
POPC bdzie odbywaa si zgodnie z poszanowaniem zasad rwnoci szans w rozumieniu prawa
wsplnotowego oraz krajowego, co bdzie odzwierciedlone zarwno w procesie programowania,
wdraania, monitorowania kontroli, informacji i promocji a take samej realizacji projektw.
Naley jednoczenie wskaza, e generalnym zaoeniem jest, aby POPC i jego interwencja nie bya
obojtna na kwestie rwnoci szans, dostrzegajc moliwe wymiary oddziaywania programu. Naley
wskaza, e zapewnienie dostpu do internetu nie stanowi elementu determinujcego ograniczenie
zakresu wykluczenia cyfrowego, a sposb i zakres korzystania z narzdzi cyfrowych i zasobw
internetu jest mocno skorelowany z takimi cechami odbiorw jak pe, wiek, niepenosprawno czy
sytuacja ekonomiczna. Ponadto w przypadku projektw skierowanych bezporednio do obywateli, tj.
dotyczcych wiadczenia elektronicznych usug publicznych oraz majcych na celu rozwj
kompetencji cyfrowych spoeczestwa i upowszechnienie TIK realizowane projekty bd uwzgldniay
zasad rwnouprawnienia pci wyraajc si w jej promowaniu zarwno na etapie programowania,
jak rwnie przez cay okres realizacji oraz trwaoci projektw.

78

12. Elementy dodatkowe


12.1. Wykaz duych projektw
Tabela 27 Wykaz duych projektw
Tytu projektu

Planowany termin
notyfikacji/przedo
enia wniosku (rok,
kwarta)

Planowany
termin
rozpoczcia
wdraania
projektu (rok,
kwarta)

Planowany
termin
zakoczenia
wdraania
projektu (rok,
kwarta

O priorytetowa

12.2. Ramy wykonania programu operacyjnego


Tabela 28 Ramy wykonania dla programu (tabela zbiorcza)
O
priorytetowa

Fundusz

Kategoria
regionu

Wskanik lub
kluczowy etap
wdraania

Jednostka
pomiaru

Cel poredni
na 2018

Warto
docelowa
(2023)

EFRR

Regiony
sabiej
rozwinite

Dodatkowe
gospodarstwa
domowe objte
szerokopasmowym
dostpem do sieci
o przepustowoci
co najmniej 30
Mb/s

Szt

679 682

EFRR

Regiony
sabiej
rozwinite

Dodatkowe
gospodarstwa
domowe objte
szerokopasmowym
dostpem do sieci
o przepustowoci
co najmniej 30
Mb/s na podstawie
wartoci docelowej
z zawartych umw
o dofinansowanie
projektw

Szt

475 777

EFRR

Regiony
sabiej
rozwinite

Cakowita kwota
certyfikowanych
wydatkw
kwalifikowanych

EUR

183 389 995

1 119 793 809

EFRR

Region
lepiej
rozwinity

Dodatkowe
gospodarstwa
domowe objte
szerokopasmowym
dostpem do sieci
o przepustowoci
co najmniej 30
Mb/s

Szt

46 835

EFRR

Region
lepiej
rozwinity

Dodatkowe
gospodarstwa
domowe objte
szerokopasmowym
dostpem do sieci
o przepustowoci
co najmniej 30
Mb/s na podstawie

Szt

32 785

79

wartoci docelowej
z zawartych umw
o dofinansowanie
projektw
I

EFRR

Region
lepiej
rozwinity

Cakowita kwota
certyfikowanych
wydatkw
kwalifikowanych

EUR

14 002 012

85 497 394

II

EFRR

Regiony
sabiej
rozwinite

Liczba usug
publicznych
udostpnionych
on-line o poziomie
dojrzaoci co
najmniej 3
(dwustronna
interakcja)

Szt

147

II

EFRR

Regiony
sabiej
rozwinite

Liczba usug
publicznych
udostpnionych
on-line o poziomie
dojrzaoci co
najmniej 3
(dwustronna
interakcja) na
podstawie wartoci
docelowej z
zawartych umw o
dofinansowanie
projektw

Szt

24

II

EFRR

Regiony
sabiej
rozwinite

Cakowita kwota
certyfikowanych
wydatkw
kwalifikowanych

EUR

174 515 517

1 038 978 516

II

EFRR

Region
lepiej
rozwinity

Liczba usug
publicznych
udostpnionych
on-line o poziomie
dojrzaoci co
najmniej 3
(dwustronna
interakcja)

Szt

12

II

EFRR

Region
lepiej
rozwinity

Liczba usug
publicznych
udostpnionych
on-line o poziomie
dojrzaoci co
najmniej 3
(dwustronna
interakcja) na
podstawie wartoci
docelowej z
zawartych umw o
dofinansowanie
projektw

Szt

II

EFRR

Region
lepiej
rozwinity

Cakowita kwota
certyfikowanych
wydatkw
kwalifikowanych

EUR

13 947 428

83 090 352

III

EFRR

Regiony
sabiej
rozwinite

Liczba osb
objtych
dziaaniami
szkoleniowymi w
zakresie

Osoby

372 535

80

korzystania z
internetu (w tym eusug)
III

EFRR

Regiony
sabiej
rozwinite

Liczba osb
objtych
dziaaniami
szkoleniowymi w
zakresie
korzystania z
internetu (w tym eusug) na
podstawie wartoci
docelowej z
zawartych umw o
dofinansowanie
projektw

Osoby

149 014

III

EFRR

Regiony
sabiej
rozwinite

Cakowita kwota
certyfikowanych
wydatkw
kwalifikowanych

EUR

25 981 822

158 647 061

III

EFRR

Region
lepiej
rozwinity

Liczba osb
objtych
dziaaniami
szkoleniowymi w
zakresie
korzystania z
internetu (w tym eusug)

Osoby

27 070

III

EFRR

Region
lepiej
rozwinity

Liczba osb
objtych
dziaaniami
szkoleniowymi w
zakresie
korzystania z
internetu (w tym eusug) na
podstawie wartoci
docelowej z
zawartych umw o
dofinansowanie
projektw

Osoby

10 828

III

EFRR

Region
lepiej
rozwinity

Cakowita kwota
certyfikowanych
wydatkw
kwalifikowanych

EUR

2 077 848

12 687 500

81

12.3. Lista partnerw zaangaowanych w przygotowanie programu


[max 10500 znakw]

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Business Centre Club


Centralny Orodek Informatyki
Centrum Cyfrowe Projekt: Polska
Centrum Studiw Regulacyjnych
Centrum Systemw Informacyjnych Ochrony Zdrowia
Europejskie Centrum Przedsibiorczoci
EUROREG, Uniwersytet Warszawski
Forum Dostpnej Cyberprzestrzeni
Forum Zwizkw Zawodowych
Fundacja Aktywizacja (dawniej Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym
Ruchowo)
Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
Fundacja Nowoczesna Polska
Fundacja Panoptykon
Fundacja Rozwoju Spoeczestwa Informacyjnego
Gwny Urzd Geodezji i Kartografii
Google Polska
Infostrategia Andrzej Szczerba i Wsplnicy, Spka jawna
Instytut cznoci
Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, Uniwersytet
Warszawski
Komenda Gwna Pastwowej Stray Poarnej
Konferencja Rektorw Akademickich Szk
Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji
Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej
Mazowiecki Klaster ICT
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Ministerstwo Finansw
Ministerstwo Gospodarki
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyszego
Ministerstwo Pracy i Polityki Spoecznej
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Ministerstwo Spraw Wewntrznych
Ministerstwo Sprawiedliwoci
Ministerstwo Zdrowia
Narodowy Instytutu Audiowizualny
Oglnopolska Federacja Organizacji Pozarzdowych
Polska Agencja Rozwoju Przedsibiorczoci
Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji
Polska Izba Komunikacji Elektronicznej
Polska Konfederacja Pracodawcw Prywatnych Lewiatan
82

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Polska Organizacja Turystyczna


Polskie Towarzystwo Informatyczne
Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej
Prokuratura Generalna
Stowarzyszenie Miasta w Internecie
Trusted Information Consulting Sp. z o.o.
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Urzd Komunikacji Elektronicznej
Zwizek Pracodawcw Brany Internetowej IAB Polska
Zwizek Wojewdztw RP

83

13. Wykaz skrtw i poj


A2A

Administration to administration (ang.) usugi administracji dla administracji

A2B

Administration to business (ang.) usugi administracji dla biznesu

A2C

Administration to citizen (ang.) - usugi administracji dla obywateli

API

Application Programming Interface (ang.) interfejs programowania aplikacji

B+R

Badania i rozwj

BDOT500

Baza danych obiektw topograficznych

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

CEF

Connecting Europe Facility

CIT

Corporate Income Tax (ang.) podatek dochodowy od osb prawnych

CRIP

Centralne repozytorium informacji publicznej

CT

Cel Tematyczny w rozumieniu rozporzdzenia ramowego

dostpno
(accessibility)
dostpno
(availability)

cecha informacji i usug (w tym: usug cyfrowych) polegajca na tym, e informacje


i usugi s prezentowane i wiadczone w sposb dostosowany do moliwoci
percepcyjnych rnych typw odbiorcw
cecha informacji i usug polegajca na tym, e informacje i usugi s faktycznie
prezentowane i wiadczone oraz istnieje moliwo niezawodnego i wygodnego
dostpu do nich, w szczeglnoci przez internet

dyrektywa
kosztowa

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/61/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie


rodkw majcych na celu zmniejszenie kosztw realizacji szybkich sieci cznoci
elektronicznej

EAC

Europejska Agenda Cyfrowa

EBI

Europejski Bank Inwestycyjny

EFRR

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

EFRROW

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarw Wiejskich

EFS

Europejski Fundusz Spoeczny

EGIB

Ewidencja gruntw i budynkw

ePUAP

Elektroniczna platforma usug administracji publicznej

ERP

Enterprise resource planning (ang.) planowanie zasobw przedsibiorstwa

EU 2020

Strategia Europa 2020

FTTH

Fiber To The Home (ang.) Jedna z architektur wiatowodowych sieci


dostpowych, w ktrej optyczne zakoczenie sieciowe zlokalizowane jest w lokalu
abonenta.

GB

Gigabajt

GGK

Gwny Geodeta Kraju

GESUT

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu

GUS

Gwny Urzd Statystyczny


84

IA

Instytucja audytowa w rozumieniu rozporzdzenia ramowego

IC

Instytucja certyfikujca w rozumieniu rozporzdzenia ramowego

INSPIRE

Infrastructure for Spatial Information in the European Community (ang.)


dyrektywa Unii europejskiej ustanawiajca legalne ramy dla ustanowienia i
dziaania Infrastruktury Informacji Przestrzennej w Europie.

IP

instytucja poredniczca w rozumieniu rozporzdzenia ramowego

ISP

informacja sektora publicznego

IT

information technology (ang.) technologie informacyjne

IW

instytucja wdraajca w rozumieniu rozporzdzenia ramowego

IZ

instytucja zarzdzajca w rozumieniu rozporzdzenia ramowego

jst

jednostki samorzdu terytorialnego

KE

Komisja Europejska

KPR

Krajowy Program Reform

KPRM

Kancelaria Prezesa Rady Ministrw

KRMC

Komitet Rady Ministrw do spraw Cyfryzacji

KSI

Krajowy System Informatyczny

MAC

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Mb

Megabit

MF

Ministerstwo Finansw

MIR

Ministerstwo Infrastruktury i Rozowju

MKiDN

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

MP

mae i rednie przedsibiorstwa

NGA

Next Generation Access - sie dostpu nowej generacji

NPS

Narodowy Plan Szerokopasmowy

OSI

Obszary Strategicznej Interwencji

PESEL

Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludnoci

P1

Projekt osi 7 POIG "Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostpniania


zasobw cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych"

P2

Projekt osi 7 POIG "Platforma udostpniania on-line przedsibiorcom usug i


zasobw cyfrowych rejestrw medycznych"

PUP

Powiatowy Urzd Pracy

PI

Priorytet Inwestycyjny w rozumieniu rozporzdzenia ramowego

PKB

produkt krajowy brutto

PO

program operacyjny
85

POIG

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

POIR

Program Operacyjny Inteligentny Rozwj

POKL

Program Operacyjny Kapita Ludzki

POPC

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

POPT

Program Operacyjny Pomoc Techniczna

PORPW

Program Operacyjny Rozwj Polski Wschodniej

POWER

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwj

PROW

Program Rozwoju Obszarw Wiejskich

PS

Polityka Spjnoci

PZGIK

Pastwowy zasb geodezyjny i kartograficzny

PZIP

Program Zintegrowanej Informatyzacji Pastwa

rozporzdzenie
ramowe

Rozporzdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17


grudnia 2013 r. ustanawiajce wsplne przepisy dotyczce Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spoecznego,
Funduszu Spjnoci, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarw Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz
ustanawiajce przepisy oglne dotyczce Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spoecznego, Funduszu Spjnoci i
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylajce rozporzdzenie
Rady (WE) nr 1083/2006

RPO

regionalne programy operacyjne

SSP

Strategia Sprawne Pastwo

SUE RMB

Strategia Unii Europejskiej dla Regionu Morza Batyckiergo

SWOT

Nazwa metody analizy strategicznej, ktra jest akronimem angielskich sw


strengths (mocne strony), weaknesses (sabe strony), opportunities (szanse
potencjalne lub zaistniae w otoczeniu), threats (zagroenia prawdopodobne lub
istniejce w otoczeniu).

TFUE

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

TIK

Technologie informacyjno-komunikacyjne

UE

Unia Europejska

UKE

Urzd Komunikacji Elektronicznej

UP

Umowa Partnerstwa

VAT

Value Added Tax (ang.) - podatek od towarw i usug

WCAG

Web Content Accessibility Guidelines (ang.) - wytyczne midzynarodowej


organizacji pozarzdowej World Wide Web Consortium dotyczce dostpnoci
treci internetowych

WWPE

Wadza Wdraajca Programy Europejskie

ZUS

Zakad Ubezpiecze Spoecznych

86

14. Lista zacznikw


1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Diagnoza POPC
Podsumowanie POPC
Raport z ewaluacji ex-ante programu operacyjnego dotyczcego rozwoju cyfrowego
Informacje dotyczce ustanowienia ram wykonania
Warunki oglne ex-ante
Synteza prognozy oddziaywania na rodowisko
Prognoza oddziaywania na rodowisko

87