π©jƒ°T .´ - ô«°ûH .¢S - óYÉ°S .Ω :’ƒ¨fGC ≈dGE - ø«°SÉj .¢S :ôjƒ°üJ /IOÉ©°S âjGB .± - QóæL .¿ - OGôe .`g - ¿Gƒ°VQ .

Ü :É°ùfôa ≈dGE ''±Góq¡dG'' ƒKƒ©Ñe

¢Vô`©àj »``dƒZƒ£dG Ö```îàæªdG
,’ƒ```¨fGC »```a ¢UÉ```°UQ ¥ÓW’
E
Iô«£N ádÉM »a º¡°†©H ø«HÉ°üe 6
É«≤jôaGE ¢SÉCc »``a ô``YP á```dÉMh

''ÜÓµdÉc ¢UÉ°UôdÉH Éfhô£eGC'' :(ƒZƒW ÖY’) ¿ƒ°ùfƒL º«L

ºbQ á«°VÉjôdG IójôédG

êO 20: øªãdG 1230 Oó©dG. 2010 »ØfÉL 09 âÑ°ùdG. á«°VÉjQ á«eƒj
www.elheddaf.com

É¡``«a Ö©∏à°S »àdG Góæ«HÉc á``≤£æe »```a AGó`à`Y’
E G
≈`dhGC ø``«jôFGõédG IÉ``«M h »``FÉ¡ædG ™HQ ôFGõédG

''Gƒ``aÉîJ ’ øµdh GôÑN º`µd ∫ƒbÉC°S'' :º¡d ∫Ébh íq∏°ùªdG AGóàY’
E ÉH ø«ÑYÓdG º`∏YGC ¿Gó©°S
¿É``eGC »`a …ô``FGõédG Ö`îàæªdG ¿GC ¿hócƒD`jh º``¡jhP ¿ƒ`æĪ£jo ¿ƒ``ÑYÓdG
''ájôFGõédG áã©ÑdG ≈∏Y ±ƒN ’ øµd ,IôgÉ≤dG çGóMÉCH ÉfôcqP çóM Ée'' :Qƒ``ª£e
''Ωƒ«dG ø`ëf ɪ∏ãe á``«dhƒD°ùªdÉH ájGQO ô``ãcGC É``æ«ÑY’ ógÉ```°TGC º``d'' :¿Gó``©°S
q GC ºµæĪWGC'' :Iô``"ƒH
''´õYõàJ ød ÉæMhQh ô«îH á`YƒªéªdGh Ö`îàæªdG ∫GƒMGC ¿
''¿GójR ™e ¿’
B G óM ≈dGE »ª°SQ A»°T …GC óLƒj ’'' :IhQGhQ

,Ió```©ªdG ø``e »``fÉ©jo …hGhÉ"
á``浪e ô`FGõédG ≈``dGE ¬`JOƒY
»``°SÉ°S’
C G ¢SQÉ``ëdG »`°ThÉ°Th
ô``FGõédG »`d áÑ°ùædÉH'' :»`JƒfÉc
''É«≤jôaGE ¢SÉCc »a ø«ëq °TôªdG øe

≥ëà°ùJ ô`FGõédG'' : ÉàjÉc hó«°S
Gòg øµd ,∫ÉjófƒªdG ≈dGE É¡∏gÉCJ
''É«≤jôaGE ¢SÉCc »a ÉÄ«°T »æ©j ’
l

:≈«ëj ôàæY
ò``N’
C õ```gÉL''
á``jGóH »```fɵe
»`dÉe AÉ``≤d ø``e
π``c ó````©°ùæ°Sh
''…ôFGõédG Ö©°ûdG
π``µd hQhGC ∞dGC 30
QhôªdG áëæe ÖY’
QhO π```c ≈`````dGE

:¿Gô`«H ¿’BG
»````fÉjR ¿ƒµj ƒd''
¬`dGƒMGC ø°ùMGC »a
º````µØbƒj ø`````d
''Ö```````````îàæe …GC
≈∏Y ¢û`«©dGh Qhô¨dG øe QGòM'' :GhQƒ``d Oƒ∏c
''ø``«jôFGõL É`j ∫É``jófƒªdG ≈``dGE πgÉCàdG Iƒ°ûf

¢ùjƒY ∫É`ªc
¬∏qdG áeP »a
ô`FGõ`édGh
É``ÑY’ ô°ùîJ
Gô`«Ñc Ó`LQh

»æWƒdG ÖîàæªdG

»fÉë∏°S .…

IOÉ©°S .GB .±

Qó`æL .¿

»ª°TÉ¡dG .Ω

ᵫæMƒH .Q

''ô```°†îdG'' »``ÑY’ º`∏YGC ø``e ƒ`g ¿Gó©°S
ƒ``ZƒW á`∏aÉM ≈``∏Y í``∏°ùªdG AGóàY’
E ÉH

á«ÑjQóàdG á°üëdG ájÉ¡fh »dƒZƒ£dG ÖîàæªdG á∏aÉM ≈∏Y í∏°ùªdG AGóàY’G ôÑN ∫ƒ°Uh øeGõJ
ɪH ø«ÑYÓdG ΩÓYÉEH ¿Gó©°S íHGQ »æWƒdG ÜQóªdG ΩÉb óbh ,ô«£dG ¢ûY Ö©∏e »a ¢ùeGC »æWƒdG ≥jôØ∏d
.¢UÉ°UôdÉH áØdÉëdG ≥FÉ°Sh ø«ÑY’ áHÉ°UGEh »dƒZƒ£dG ÖîàæªdG á∏aÉëd π°üM

Iô«£N ádÉM »a º¡°†©H ø«HÉ°üe 5 h Ó«àb âØq∏N áKOÉëdG

á≤£æe »a ¢UÉ°UQ ¥ÓW’E ¢Vô©àj »dƒZƒ£dG ÖîàæªdG
»FÉ¡ædG ™HQ »a ôFGõ`édG É¡«a Ö©∏J ób »àdG ''Góæ«HÉc''

''Gƒ``aÉ``îJ ’ øµdh GôÑN º``µd ∫ƒ``bÉC°S'' :º¡d ∫Éb

¿GC ó≤à©f Éæc âbh »a
äÉHÉ°ü©dG ÜôM ó¡Y
»a ≈qdh ób ÜhôëdGh
¿Gó∏ÑdG ∞∏àîeh ’ƒ¨fGC
Qƒe’
C G¿
E G
q GCh á«≤jôa’
ºY ¿GC ó©H âæ°ùëJ
√òg Ö∏ZGC ÉÑjô≤J Ahó¡dG
ɡൡfGC »àdG ∫hódG
äÉaÓîdGh ÜhôëdG
ÉfÉCLÉØJ ,É≤HÉ°S á«°SÉ«°ùdG
√Éæ«≤∏J QÉ°S ô«Z ôÑîH
Ö∏b »a Éæg øëfh ¢ùeGC
,GófGƒd ᪰UÉ©dÉH çóëdG
§≤a á∏«∏b äÉYÉ°S ∂dPh
¢Sô©dG ¥Ó£fG πÑb
¿ƒµ«°S …òdG »≤jôa’
E G
GóZ »MÉààa’G √óYƒe
ìÉààa’G πØëH óM’
C G
™ªé«°S …òdG AÉ≤∏dGh
»dƒ¨f’
C G ø«ÑîàæªdG
ádƒédG ÜÉ°ùëd »dɪdGh
áYƒªéªdG øe ≈dh’
C G
É¡«a Ö©∏J »àdG ≈dh’
C G
..ôFGõédG

,¬æe GƒaƒîàJh ¬H GhÉCLÉØàJ ’ ¿GC ºµëæe Ö∏WGC øµdh GôÑN º¡d ∫ƒbÉC°S ø«ÑYÓd ¿Gó©°S ∫Ébh
.¢UÉ°UôdÉH ≥°TQ ≈dGE »dƒ¨f’
C G ≥jôØdG á∏aÉM ¢Vô©àH á∏aÉëdG »a ´ÉªàLGE πµ°T »a º¡ª∏YGCh

IOhô``ÑH ô``ÑîdG ™e Gƒ``∏eÉ©Jh GhÉCLÉØJ ¿ƒÑYÓdG
ôFGõédG ¿GC á°UÉN ,¿Gó©°S º¡d ¬dÉb …òdG ó©H º¡æ«H ɪ«a π©a OQ …GC ¿ƒÑYÓdG óÑj ºd ¿GE ≈àMh
Iô¡°Sh AÉ°ùe ø«ÑYÓdG ø«H ó«MƒdG åjóëdG ¿Éch ,»FÉ¡ædG ™HQ ≈dGE πgÉCàdG ádÉM »a Góæ«HÉc »a Ö©∏à°S
≈∏Y ø«ÑYÓdG Oƒq©J ¿GC ’GE ,ø«HôਪdG iód ôãcGC âfÉc Iô«ëdG ¿GC ºZQh ,í∏°ùªdG AGóàY’
E G ƒg áMQÉÑdG
.IOhôÑdG øe ´ƒæH ∞bƒªdG ™e ¿ƒ∏eÉ©àj º¡à∏©L É«≤jôaGE AGƒLGC

IhGQhQ øe ójóédG ¿hô¶àæj Gƒ≤Hh ...
…òdGh ,IhGQhQ ''±ÉØdG'' ¢ù«FQ øe ójóédG ¿hô¶àæj »ª°SôdG óaƒdG AÉ°†YGCh ¿ƒÑYÓdG »≤H óbh
øe ∞«ØîàdG âdhÉM Iô«N’
C G √òg ¿GC á°UÉN ,IQhó∏d ᪶æªdG áæé∏d ÇQÉ£dG ´ÉªàL’G »a É¡àbh ¿Éc
.ô«Z’ ôéØfG …òdG ƒg á∏é©dG QÉWGE ¿ÉCH »eÓYGE ¿É«H QGó°UGEh ,áKOÉëdG

á«aÉ°V’
E G ájɪëdÉH ÖdÉW øe ∫hGC ájô°üªdG áã©ÑdG
π°üJGh ,√OÓH äÉ£∏°S iód πNóJ øe ∫hGC …ô°üªdG OÉëJ’G ¢ù«FQ ¿Éc ,π°üM …òdG ó©H Iô°TÉÑeh
OGôaGC Ö∏W hGC ,Ó«¨fÉH »a á«aÉ°VGE á«æeGC äGõjõ©J πLGC øe ô≤°U ø°ùM `H ''á«Hô©dG'' »a AÉL Ée Ö°ùM
.á∏aÉëdG ájɪëd …ô°üªdG øe’
C G øe
Ü .ô«ª°S

º¡àfÉCªW πLGC øe º¡jhòH Gƒ∏°üJG ¿ƒÑYÓdG
AGóàYG ≈dGE ƒZƒW Öîàæe á∏aÉM ¢Vô©J ôÑN »æWƒdG ÖîàæªdG »ÑY’ ™eÉ°ùe ∫ƒ°Uh Qƒa
≈∏Y ºgƒæĪ£j ≈àM ,ôFGõédÉH hGC É°ùfôa »a AGƒ°S º¡jhòH ∫É°üJ’
E ÉH ¿ƒÑYÓdG º
q g ,ô«£N »HÉgQGE
ø«jôFGõédG ™∏¡dG Ö«°üj ¿GC ¿ƒÑYÓdG »°ûNh .ΩÉJ ¿ÉeGC »a ájôFGõédG áã©ÑdG ¿GC ≈∏Yh º¡àë
q °U
ø«H ó«©H ¿Éµe »a ™bh çOÉëdG ¿GC ΩGO Ée ,≥∏≤dG ≈dGE ƒYój ’ ôe’
C G ɪæ«H ,ôÑîdG ´Éª°S AGôL
¿ÉeÉCH ¿hô©°ûj º¡fGC ó«cÉCàdG ≈∏Y »æWƒdG ÖîàæªdG ƒÑY’ ôq°UGCh .á«dƒ¨fƒµdGh á«dƒ¨f’
C G OhóëdG
.Iôaqƒàe ájɪëdGh º¡d IÉC«q¡e ±hô¶dG πc ¿GC á°UÉN ,ΩÉJ

,IôgÉ≤dG çGóMÉCH ÉfôcqP çóM Ée '':Qƒª£e
''á``jôFGõédG áã©ÑdG ≈``∏Y ±ƒN ’ øµd

ô©°ûfh º¡∏ãe ¿ƒÑY’ ÉæfC’ ƒZƒW »ÑY’ ¿CÉ°ûH GóL øjõM ÉfCGh ,çóM ɪH Gô«ãc ÉfôKCÉJ ó≤d ''
.á°VÉjôdG »a á°SÉ«°ù∏d πNO ’ ¬fC’ AÉ«°TC’G √òg πãe çóëJ ’ ¿CG ≈æqªàf Éæch ¿hô©°ûj ɪH
¿CG ≈æqªJCG ...ô«ãµH ô£NCG áKOÉëdG √òg øµd ,IôgÉ≤dG çGóMCÉH ÉfôcqP Ωƒ«dG çóM Ée áMGô°U
ø«jôFGõé∏d ócDhCG iôNCG á¡L øe .øµªe âbh ÜôbCG »a º¡à«aÉY ¿ƒHÉ°üªdG ¿ƒÑYÓdG ™Lôà°ùj
ƒgh OhóëdG »a iôL çOÉëdÉa .ΩÉJ ¿ÉeCG »a ájôFGõédG áã©ÑdG ¿CGh ΩGôj Ée ≈∏Y A»°T πc ¿CG
,Ió«L á«°ùØf ádÉM »a ÉæfCG ø«jôFGõédG É°†jCG øĪWCGh .IQhódÉH ¬d ábÓY ’h GóL ó«©H ¿Éµe
.''áæeBGh Ió«L ±hôX »a øëæa ,ôeC’G Gòg Éæ«a ôKDƒj ødh A»°T …CG ≈°ûîf ’ ÉæfCGh

,á``jOhódG Ió```FGõdG ø`e …hGhÉ```" IÉfÉ``©e øY åjóM
É«`°SÉ°SGC ¿ƒµ«°S »°ThÉ°Th ô`FGõédG ≈dGE á`浪e ¬````JOƒY
≥jôØ∏d á«ÑjQóàdG á°üëdG »a …hGhÉ" ¢SÉfƒdG ¢SQÉëdG `cQÉ°ûj ºd
,»fóªdG ¢SÉÑ∏dÉH É¡«a Gô°VÉM ¿Éc »àdGh ,¢ùeGC äôL »àdG »æWƒdG
¢Vôe áHƒæH ≥∏©àj ôe’
C G ¿GC OÉ≤àYÉH ôe’
C G ájGóH »b ÜÉ«¨dG AÉLh
ó©Hh ,á«ÑjQóàdG á°üëdG øe ¥óæØdG ≈dGE IOƒ©dG ó©Hh øµd .§≤a
¿GC Ö«Ñ£dG ∂µq°T …hGhÉ" ¢SQÉëdG ≈∏Y âjôLGC »àdG ¢UƒëØdG
á«MGôL á«∏ªY Ö∏q£àJ »àdG ,ájOhódG IóFGõdG øe »fÉ©j »æ©ªdG
.É¡æe ¢ü∏îà∏d

¬`àdÉëH ¿Gó©°S º∏YGC »`Ñ£dG º`bÉ£dG
IóFGõdG øe »fÉ©j ¢SQÉëdG ¿GC øe ∑ƒµ°ûdG ¬JQhÉ°S ¿GC ó©Hh
»æWƒdG ÜQóªdG ¢ùeGC »æWƒdG ≥jôØ∏d »Ñ£dG ºbÉ£dG º∏YGC ,ájOhódG
ób »àdGh …hGhÉ" ¢SÉfƒdG ¢SQÉë∏d á«ë°üdG ádÉëdÉH ¿Gó©°S íHGQ
ádÉëdG πãe »ah .á«dÉëdG É«≤jôaGE ºeGC ¢SÉCc »a ¬àcQÉ°ûe ¿hO ∫ƒëJ
»Ñ£dG ºbÉ£dG ô¶àæj ,¬°Vôe ócÉCJ GPGE ,…hGhÉ" ¢SÉfƒ∏d á«ë°üdG
ócƒDJ ƒdh ,É«FÉ¡f ôeC’G øe ócÉCàd Ωƒ«dG QÉ¡f »æWƒdG ≥jôØ∏d
áYô°ùH á«MGôL á«∏ªY AGôLGE …hGhÉ" ≈∏Y ºqàëà«°S ¬fÉEa ,ájOhódG IóFGõdG øe »fÉ©j ¬fGC äÉ°UƒëØdG
.»dÉëdG âbƒdG »a Iô«£N äÉØYÉ°†e πµ°ûJ ’ É¡àjGóH »a ádÉëdG ¿GC ƒdh ájOhódG IóFGõdG ´õæd

¬`Ø∏î«°S ôjô°ShÉC``a ¬JOÉYGE QGôb òîJGC GPGE

á∏Ñ≤ªdG äÉ¡LGƒªdG »a ájOÉ©dG ¬àcQÉ°ûeh ’ƒ¨fGC »a …hGhÉ" AÉ≤HGE ø«H É浪e QGô≤dG ≈≤Ñjh
IOƒY QGôb PÉîJG ∫ÉM »Øa ,áYô°ùH ájQÉÑLGE á«∏ª©dG âfÉc ¿GE ôFGõédG ≈∏Y á©jô°ùdG ¬JOƒY ø«Hh
≥ëà∏«°S »æWƒdG ≥jôØ∏d á«WÉ«àM’G áªFÉ≤dG »a OƒLƒªdG ôjô°ShGC ¢SQÉëdG ¿ÉEa ,ôFGõédG ≈dGE …hGhÉ"
.''ô°†îdG'' áªFÉb »a …hGhÉ" áaÓîd á«dƒ¨f’CG ᪰UÉ©dÉH áYô°ùdG ìÉæL ≈∏Y ádÉëdG √òg »a

»`°SÉ°S’
C G ¢SQÉëdG ¿ƒµ«°S »°ThÉ``°T

¢SÉCc á«°ûY »æWƒdG ≥jôØ∏d á©LƒªdG áHô°†dG áHÉãªH …hGhÉ#d ÅLÉتdG ¢VôªdG ¿Éc GPGEh
»æWƒdG ÜQóªdG ™e QhÉ°ûàdÉH »Ñ£dG ºbÉ£dG Ωƒ«dG √òîàj …òdG QGô≤dG á«Yƒf ¿ƒµJ ɪ¡e ¬fÉEa ,É«≤jôaGE
äÉ¡LGƒe »a »°SÉ°S’CG ¢SQÉëdG ¿ÉEa ,ôFGõédG ≈dGE ¬JOƒY hGC ’ƒ¨fGC »a ¬FÉ≤HGE ø«H ''±ÉØdG'' AÉ°†YGCh
≈∏Y ™«ªédG ≈°ûîj ’ …òdG ,»°ThÉ°T …Rƒa íÑ°ü«°S á«≤jôaE’G ¢SÉCµdG √òg »a »æWƒdG ≥jôØdG
Ü.ô«ª°S
.¿GOƒ°ùdG »a …ôFGõédG Ö©°û∏d ¬eób …òdG ¿ÉæĪW’G ó©H ,√óLGƒJ

QhO πc ≈dGE QhôªdG áëæe hQhGC ∞dCG 30

É°ùfôa »a ø«ÑYÓdÉH ¬YɪàLG ∫ÓN IhGQhQ óªëe ¢ù«FôdG ¿GC ô°†îdG øe áHô≤e QOÉ°üe Éæd äócGC
ÉfQOÉ°üe Éæd äócGCh ,’ƒ¨fÉCH áeÉ≤ªdG É«≤jôaGE ¢SÉCc ∫ÓN ø«ÑYÓd Ωó≤à°S »àdG íæªdG á«°†b »a π°üa ób
,IhGQhQ √QhóH √ÉØf …òdG ôe’
C G ƒgh ,ΩÓY’
E G πFÉ°Sh ¢†©H É¡d âLhqQ »àdG ô«jÓe 10`H ≥∏©àj ’ ôe’
C G ¿GC
™e IhGQhQ ¬«∏Y ≥ØJG …òdG ôeC’G ƒgh ,QhO πc ≈dG QhôªdG πHÉ≤e hQhGC ∞dGC 30 ¿ƒµà°S áëæªdG πH
.á«FÉ¡f áØ°üH â∏M ób íæªdG á«°†b ¿GC »æ©j Ée ,ø«ÑYÓdG

QÉ¡°T’
E G Oƒ≤Y ¢üîj ɪ«a ø«ÑYÓdG ÖdÉ£e ≈dGE ï°Vôj IhGQhQ
»a ÉÑÑ°S âfÉc »àdG ájQÉ¡°T’
E G Oƒ≤©dG á«°†b »g ´ÉªàL’G Gòg ∫ÓN äô«KGC »àdG á«fÉãdG á«°†≤dG
äÉcô°ûdG ™e ™«bƒàdG øe º¡eôëj ¿ƒfÉ≤dG Gòg ¿GC ɪH »∏NGódG ¿ƒfÉ≤dG ≈∏Y ™«bƒàdG ø«ÑYÓdG ¢†aQ
¿GC å«M ,á°UÉîdG ÉfQOÉ°üe Éæd ¬JócGC Ée Ö°ùM á«FÉ¡f áØ°üH â∏qM á«°†≤dG √òg øµd ,¿hójôj »àdG
»àdG äÉcô°ûdG ™e óbÉ©àdG »a º¡à«≤MÉCH ôbGCh ô«NC’G »a ø«ÑYÓdG ÖdÉ£ªd ï°VQ ''±ÉØdG'' ¢ù«FQ
OƒªM ácô°T ™e ≈«ëj ôàæYh »fÉjRh »°ùÑ«H ™e É«°†eGC Qƒª£eh Iô"ƒH øe Óc ¿GC π«dóH ,É¡fhójôj
.IhGQhQ ¬dóq©j ¿GC πÑb ''±ÉØ∏d'' »∏NGódG ¿ƒfÉ≤dG Ö°ùM º¡d ÉMƒª°ùe øµj ºd …òdG ôe’
C G ƒgh ,ΩÓYƒH

ø`°ùëd Ωhó`b ó°V Gƒ`°ù«d º¡fGC ¬`d GhócGC ¿ƒÑYÓdG
å«M ,ø°ùëd ÖYÓdG á«°†b »gh ø«ÑYÓdÉH IhGQhQ ´ÉªàLG ∫ÓN É¡«dGE ¥ô£àdG ºJ iôNGC á«°†b
,á«°†≤dG ™e ø«ÑYÓdG ¢†©H πeÉ©J á≤jô£d ¬°†aQ º¡d ócGCh ø«ÑYÓdG ™e ájOÉëJ’G ¢ù«FQ çóëJ
Gƒ°†aQ ób Gƒfƒµj ¿GC GƒØf ø«ÑYÓdG øµd ,ôe’
C G Gòg øY ºgô°ùØà°SGh ,ÖYÓdG Gòg ¥ÉëàdG Gƒ°†aQ º¡fGCh
¿C’ ,áaÉ°VE’G Ωó≤j ÖY’ …ÉCHh ÖYÓdG Gò¡H ¿ƒÑMôj º¡fGC GhócGC å«M ,''ô°†îdG'' `H ÖYÓdG ¥ÉëàdG
±ôq°ûj ¿GC º¡ªdG πH ,Ö©∏j ’ øeh Ö©∏«°S øe º¡j ’h ,A»°T πc πÑb øWƒdG áë∏°üªd ≈©°ùj ™«ªédG
.ôFGõédG Gô°VÉM ¿ƒµj …òdG

''Ö`Y’ …GC ¢†aôf ºdh á`«YɪédG ìhôdG »a ÖîàæªdG Iƒ``b''
ó°V GóHGC Gƒfƒµj ºd º¡fGC IhGQhQ ΩÉ¡aGE GƒdhÉMh á«°†≤dG √òg ¢üîj ɪ«a ¿ƒÑYÓdG çóëJ óbh
᪡e π«¡°ùJh ¬©e åjóëdG πLGC øe É«°üî°T ÖYÓdÉH Gƒ∏°üJG º¡fGC º¡°†©H ¬d ócGC å«M ,ø°ùëd ¥ÉëàdG
''ô°†îdG'' ¢üHôJ »a ºgQhõj ¿GC ¢VhôتdG øe ¿Éc ¬fGC ≈àMh ,º¡J’É°üJG ≈∏Y Oôj ºd ÖYÓdGh ,¬bÉëàdG
᪡e º¡∏«¡°ùJ π«dóH ,ÖY’ …GC ¥ÉëàdG hGC ¬bÉëàdG ó°V Éeƒj Gƒfƒµj ºd º¡æµd ,π©Øj ºd ¬æµd »dƒà°SÉc
ìhôdG »a øªµJ »æWƒdG ÖîàæªdG Iƒb'' : ¿GC ™«ªédG ócGCh ,IóÑjh »æ¨e ,¿hóÑY ¬∏Ñbh ájÉjR ¥ÉëàdG
.`g OGôe
.''á∏jƒW IôàØd ≈≤Ñ«°S …òdG ôe’
C G ƒgh ,ø«ÑYÓdG ø«H ô«ÑµdG øeÉ°†àdGh á«YɪédG

''™WÉ≤æ°S ôe’
C G ºàëJ GPGE'':hÉehQ »°ùµ«dGC

»dƒZƒ£dG ÖYÓdG ìô°U Gòµg ,''äGAÉ≤∏dG πc »¨∏æ°S ôe’CG ºàëJ GPGE''
¬d â°Vô©J …òdG AGóàY’G Ö≤Y Infosport IÉæ≤d hÉehQ »°ùµ«dGC
ádƒ£ÑdG ™WÉ≤f ¿GC Éæd É浪e ¿Éc GPGE'' :ÓFÉb ™HÉJh ,¬Ñîàæe á∏aÉM
QGôb πÑb ∂dP hQÉehQ ÖYÓdG ∫Ébh .''ÉæJƒ«H ≈dGE Oƒ©æ°Sh π©Øæ°S
,É«ª°SQÉ«≤jôaE lG ¢SÉCc Ö©d √ó∏H ájOÉëJG

Oóq`æoJ ø`««dƒZƒ£dG ø«aôàëªdG ájófGC

¥ÓWGE ≈dGE »dƒZƒ£dG óaƒdG π≤J »àdG á∏aÉëdG ¢ùeGC â°Vô©J å«M
,»dƒ¨fC’G ÜGôàdG ƒëf »dƒ¨fƒµdG ÜGôàdG ÉgQƒÑY AÉæKGC ¢UÉ°UQ
äÉjQÉÑe ø°†àëJ ¿GC ™eõªdG øe »àdG Góæ«HÉc áæjóe »a §Ñ°†dÉHh
»gh ,ÉfÉZh QGƒØjO äƒc »Ñîàæe º°†J »àdG áãdÉãdG áYƒªéªdG
≥FÉ°S IÉah ÉgÉæ«≤à°SG »àdG ≈dh’CG QÉÑN’CG Ö°ùM âØ∏qN »àdG áKOÉëdG
»dƒZƒ£dG ÖîàæªdG ±ƒØ°U »a ø«ëjôLh ƒZƒW Öîàæe á∏aÉM
»aƒLƒc'' ≈eôªdG ¢SQÉëH ≥∏©àj ôe’CGh Iô«£N ádÉM »a ¿GóLGƒàj
≈dGE áaÉ°V’EÉH ,ø£ÑdG »a Ö«°UGC …òdG ''ƒÑcÉcGC êô«°S'' ™aGóªdGh ''»dÉ«ÑjGE
.áã©ÑdG ≥aGQ »Øë°Uh ≈eôªdG ¢SGôM ÜQóeh ≥jôØdG Ö«ÑW

á`«æe’
C G äGƒ≤dG ¿hó°ü≤j GƒfÉc ¿hó੪dG

É¡d ¿ƒµ«°S ¢ùeGC Ωƒj »dƒZƒ£dG óaƒdG É¡d ¢Vôq©J »àdG á≤HÉ°ùdG
ᩪ°S øe ájGóH ,πµc ájQÉ≤dG IQhódG ≈∏Y ≥«ªY ô«KÉCJ ∂°T ≈fOGC ¿hO
…QÉ≤dG ¢Sô©dG ìÉéfGE πLGC øe ∂∏ªJ Ée πc â©°Vh »àdG ’ƒ¨fGC
,ìÉ«°ùdG øe ô«Ñc OóY ∫ÉÑ≤à°SÉH á°UÉN ájOÉe óFGƒY øe IOÉØà°S’Gh
Ée ∫É«M …ójC’G áaƒàµe ∞≤J ød ᫪dÉ©dGh ájQÉ≤dG ¿Éé∏dG ¿GC ɪc
ø«ÑY’ º°†J »àdG ájóf’CG ΩGóbGE ∫ÓN øe Ó©a GCóH …òdG ôe’CG ,iôL
¿GC á°UÉN ,ôe’CG »a ''±ÉµdG'' QhóHh çOÉëdÉH ójóæàdG ≈∏Y ø««dƒZƒW
QɶàfG »a ,ó©H GCó¡J ºd É«≤jôaGE ¢SÉCc AGôLGE óYƒe ≈∏Y äÉLÉéàM’G
.ôe’CG øe ô«JÓH ≈àMh ƒJÉ«M áÄ«gh á«dƒ¨f’CG äÉ£∏°ùdG ∞bƒe

¢ù«dh ,É¡∏ªcÉCH ’ƒ¨fGC ¿É«c äõg »àdG áYhôªdG áKOÉëdG π«°UÉØJ
¿Éc ÉeóæY ¢ùeGC AÉ°ùe ≈dGE Oƒ©J ,QƒYòªdG »dƒZƒ£dG ÖîàæªdG §≤a
É°üHôJ GhôLGC å«M ,ƒ¨fƒµdG øe GôH ¥Éëàd’ÉH ¿ƒª¡j ''QƒjÉÑjOGC'' ¥ÉaQ
Ée º¡æµd ,’ƒ¨fGC ≈dGE ,ºeÓ
C d É«≤jôaGE ¢SÉCc äÉ«FÉ¡æd ∑Éæg Éjô«°†ëJ
ø««dƒ¨fGC ¢UÉî°TGC ¢UÉ°UôH GhÉCLÉØJ ≈àM ''Góæ«HÉc'' áæjóªH Gƒ≤ëàdG ¿GE
πc øe ºgƒëf »JÉCj »dƒ¨f’CG Ωɶæ∏d á°VQÉ©e IOôqªàe ácôëd ø«©HÉJ
¢SôëJ âfÉc »àdG á«æe’CG Iƒ≤∏d º¡àë∏°SGC ¿Gô«f Gƒ¡L
q h) ܃°Uh ÜóM
¢UÉ°UôdG …OÉØàd É°VQGC ¿ƒë£Ñæj º¡∏©L Ée ƒgh ,(ƒZƒW á∏«µ°ûJ
¢SÉeƒJ'' ''»°ùfôØdG âfÉf'' ÖY’ ¬H ≈dOGC íjô°üJ Ö°ùM ºgƒëf ܃°üªdG
…òdGh RMC á«YGPE’G IÉæ≤dG ≈∏Y Iô°TÉÑe çóëJ …òdG ''»Ø«°ShO
Éæfƒ£H ≈∏Y ìÉ£Ñf’G ≈∏Y ÉfhôÑLGCh ÜÓµdÉc Éfƒ∏eÉY'' :ÓFÉb ±É°VGC
.''øeõdG øe IôàØd

ó©Ña ,Iô«N’CG IôàØdG »a AÉ≤°ûdG ''ô°†îdG'' ≈∏Y Öàc Qó≤dG ¿qGC hóÑjh
ºgOóq¡j ô£îdG ƒg Ég ,IôgÉ≤dG »a ¬d Gƒ°Vô©J …òdG ôaÉ°ùdG AGóàY’G
∂dP ¿C’ ,á«fÉãdG áÑJôªdG »a »fÉãdG QhódG ≈dGE Gƒ∏gÉCJ GPGE IôªdG √òg
çóM »àdG Góæ«HÉc á≤£æe »a »FÉ¡ædG ™HQ QhódG ¿ƒÑ©∏j º¡∏©é«°S
Ée ƒgh ,»dƒZƒ£dG ÖîàæªdG óah ¬d ¢Vô©J …òdG AGóàY’G É¡«a
á≤£æªdG √òg É¡aô©J »àdG äÉYGô°üdG πX »a »≤«≤M ô£îd º¡°Vôq©j
PGE ,É©e ’ƒ¨fGCh ƒ¨fƒµdG øY ∫É°üØf’ÉH É¡«a äÉcôëdG ÖdÉ£J »àdG
ÉfOGóYGC øe OóY »a π«°üØàdÉH ''±Góq¡dG'' »a ¬æY ÉæØ°ûc ¿GC ≥Ñ°S ɪch
á©HÉJ äQÉ°U ÉjQGOGE É¡æµd ƒ¨fƒµ∏d á©HÉJ Góæ«HÉc á≤£æe ¿ÉEa áWQÉØdG
´Gô°üdG π©L Ée ƒgh »dƒ¨fƒµdG ÜGôàdG πNGO ™≤J É¡fGC ºZQ ’ƒ¨f’C
,Iô«N’CG IôàØdG »a äGCóg Qƒe’CG ¿GC ºZQ Gòg Éæeƒj ≈dGE Ó°UGƒàe É¡«∏Y
ócƒDJh ø«≤«dÉH ∂°ûdG ™£≤J QƒjÉÑjOGC ¥ÉaQ ≈∏Y AGóàY’G áKOÉM »g Égh
,ôNGB QÉ©°TGE ≈dGE ôªà°ùe ´Gô°üdG ¿GCh á≤£æªdG ∂∏J »a º©j ºd ΩÓ°ùdG ¿GC
.ƒZƒW Öîàæe á∏aÉM ≈∏Y ¢UÉ°UôdG ¥ÓWGE π«dóH

É¡Ñîàæe É¡d ¢Vô©J …òdG ô«£îdG AGóàY’G áKOÉM ó©H Iô°TÉÑeh
ºeÓ
C d É«≤jôaGE ¢SÉCc øe É¡Ñîàæe ÜÉë°ùfG á«dƒZƒ£dG ájOÉëJ’G âæ∏YGC
âbh »a ÜhôëdG ¬Jôîf …òdG ó∏ÑdG Gòg »a øeC’G ÜÉ«Z ≈dGE ô¶ædÉH
òæe OÉ°S ¬fGE π«b …òdG Ahó¡dG ºZQ ,¿’BG ≈àM √ôîæJ âdGR ’h ≥HÉ°S
»àdG IQhódG √òg ≈∏Y ¬dÓ¶H QGô≤dG Gòg »≤∏j ¿GC øµªj ¿Éch .äGƒæ°S
äÉÑîàæªdG øe ójó©dG äôÑqY Éeó©H ɪ«°S’ AɨdE’ÉH IOóq¡e âfÉc
,»dƒZƒ£dG Öîàæª∏d çóM Ée ó©H ÜÉë°ùf’G »a É¡àÑZQ øY á«≤jôa’EG
QGôb øY â©LGôJh ¢Sô©dG ó°ùØJ ’ ¿GC â∏°†a ƒZƒW ájOÉëJÉæµd
á∏«∏≤dG äÉYÉ°ùdG »a ''±ÉµdG'' øeÉ≤«≤ëJ É¡WGôà°TG ™e á©WÉ≤ªªdG
hGC áaó°üdÉH çóëj ºdh óªq©àe çOÉëdG ¿GC âÑK GPGE ɪ«°S’ áeOÉ≤dG
Qhôe çOÉM Oôée ¬fÉCH ''¿ÉµdG'' `d ᪶æªdG áæé∏dG âªYR ɪ∏ãe ÉC£îdG
.»dƒZƒ£dG ÖîàæªdG á∏aÉM á∏éY QÉéØfG ôKGE §≤a

ô`FGõédG ≈`∏Y ô£N Góæ«HÉc

É«≤jôaGE ¢SÉCc øe π`°†aGC ø`«jôFGõédG IÉ«M

ó©H QGôb …GC ¿B’G ≈àM òîàj ºd …ôFGõédG IôµdG OÉëJGE q¿GC ºZQh
øe ¬fGC ’GE »dƒZƒ£dG ÖîàæªdG É¡d ¢Vô©J »àdG AGóàY’G áKOÉM
äô°ûàfG ɪ∏ãe ≠∏J ºdh ÉgóYƒe »a IQhódG ⪫bGC GPGE GóL πªàëªdG
»æWƒdG ÖîàæªdG πgÉCJh ¢ùeGC ¿ÉC°ûdG Gòg »a QÉÑNC’G ¢†©H áYô°ùH
AÉ°†YGCh IhGQhQ òîàj ¿GC ,»fÉãdG õcôªdG »a »FÉ¡ædG ™HQ QhódG ≈dGE
áeÓ°Sh º¡àeÓ°S ≈∏Y ÉXÉØM IQhódG øe ÜÉë°ùf’ÉH GQGôb ¬Ñàµe
hGC ,áã©Ñ∏d ø«≤aGôe GƒfÉc AGƒ°S Gƒ∏≤æJ øjòdG ø«jôFGõédG πch º¡«ÑY’
q¿C’ ÉÑFÉ°U ¿ƒµ«°S √PÉîJG ºJ GPGE QGôb ƒgh ,ø««Øë°U hGC øjô°UÉæe
ôFGõédG ¬«∏Y π°qüëàJ ób Ö≤d …GC øe ≈∏ZGCh π°†aGC ™«ªédG ìGhQGC áeÓ°S
ºd Éædƒ°Uh òæeh Éææµd ,¿ÉeC’G ¬«a ±ô©æ°S ÉæfGC ó≤à©f Éæc ó∏H »a
¬dƒ°Uh iód ''±Góq¡dG'' óah RÉéàMG ºJ ɪd AGƒ°S πcÉ°ûªdG iƒ°S ±ô©f
»a OÓÑdG √òg ¬aô©J …òdG ¢ûMÉØdG AÓ¨dG ∂dP hGC GófGƒd QÉ£e ≈dGE
ƒZƒW óah ≈∏Y AGóàY’G ájɵM π°üàd ,A»°T πch AGƒj’EGh π≤ædGh πc’CG
GƒÑµJQG ´ƒædG Gòg øe ádƒ£H º«¶æJ ᪡e ’ƒ¨fGC Gƒëæe øe ¿GC ócƒDJh
.¢T ¿’óY
.ÉMOÉa ÉC£N

Ö°üæe ¿GójR »dƒJ ôÑN ∞æj ºd
»```æa QÉ`°ûà°ùe

:IhQGhQ
…CG ó``Lƒj ’''
¿B’G »`ª°SQ A»`°T
''¿Gó`jR ™```e

óªëe ájOÉëJ’
E G ¢ù«FQ ¥ô£J
øjódG øjR »ªdÉ©dG ºéædG »dƒJ ∫ɪàMGE á«°†b ≈dGE IhGQhQ
∫ÓN »æWƒdG Öîàæª∏d »æa QÉ°ûà°ùe Ö°üæe ¿GójR
øY A»°T πc'' ™bƒe ™e QGƒM »Øa ,ºdÉ©dG ¢SÉCc äÉ«FÉ¡f
òæe ''±Góq¡dG'' ¬H äOôØfG Ée IhGQhQ ∞æj ºd ''ôFGõédG
¬àHÉLGE ¿GC ô«Z ,ôÑîdG ócƒDj ºd ¬°ùØf âbƒdG »ah ,ø«eƒj
≈dGE'' :¿Éc á«fÉ£jôÑdG ∞ë°üdG ¬àÑàc Ée ∫ƒM ∫GƒD°S øY
áHÉLGE »gh ,''¿GójR ™e »ª°SQ A»°T …GC çóëj ºd ¿’
B G óM
»a ÉjóqL ôµØj IhGQhQ ¿GE π≤f ºd ¿GE ∫GƒD°S øe ôãcGC ô«ãJ
QɶàfG »ah ,»°ùfôØdG ÖîàæªdG ºéf ≈∏Y IôµØdG ìôW
GPGE Ée Öbôàj …ôFGõédG ´QÉ°ûdG ≈≤Ñj ºdÉ©dG ¢SÉCc äÉ«FÉ¡f
Ö°ùàcG Ée Ωó≤«°S É°ùfôa ™e 1998 ºdÉ©dG ¢SÉCc ÖMÉ°U ¿Éc
.√OGóLGC OÓH Öîàæªd áHôéJh IôÑN øe

™`LGôàJ º`K ÜÉë°ùf’
E G Qôq`≤Jo ƒZƒW

¬MhôéH GôKÉCàe ÖîàæªdG á∏aÉM ≥FÉ°S IÉah

∫ɪ°T ''Góæ«HÉc'' áæjóe ≈Ø°ûà°ùe øe á«Øë°U ôjQÉ≤J äOÉaGCh
ÖÑ°ùH ¢ùeGC á∏«d »aƒJ »dƒZƒ£dG ÖîàæªdG á∏aÉM ≥FÉ°S ¿GC ,’ƒ¨fGC
OhóM ≈∏Y »dƒZƒ£dG óaƒdG ¬d ¢Vôq©J …òdG QÉædG ¥ÓWÉEH ójó°ûdG √ôKÉCJ
ø«ÑYÓdG áHÉ°UGE IQƒ£N ióe ôjQÉ≤àdG OóqëJ ºdh ,’ƒ¨fGC -ƒ¨fƒc
ó«c’CG øµd ,óaƒdG á«≤Hh iôNGC QOÉ°üe äôcP ɪ∏ãe á©Ñ°ùdG hGC áKÓãdG
GƒcQÉ°ûj ød ¿ƒHÉ°üªdG ¿ƒÑYÓdGh áØ«ØW â°ù«d äÉHÉ°U’EG ¿GC É¡Ñ°ùM
.É«ª°SQ É«≤jôaGE ¢SÉCc »a

:(»°ùfôØdG âfÉf ÖY’) ¿ƒ°ùfƒL º«L
''ÜÓ`µdÉc ¢UÉ°UôdÉH É`fhô£eGC''

áªdɵe á«°ùfôØdG ''.»°S .ΩGC .QGC'' áYGPGE äôLGC áKOÉëdG ó©H Iô°TÉÑe
»°ü≤J ó°üb ,âfÉf …OÉf »a ±ôàëªdG ¿ƒ°ùfƒL º«L »dƒZƒ£dG ™e
å«M ,’ƒ¨fGC øe IOQGƒdG QÉÑN’CG áë°U ióeh ô«£îdG AGóàY’G á≤«≤M
Góæ«HÉc áæjóe »a) ¿’BG ≈Ø°ûà°ùªdG »a øëf ,¿ƒæL ¬fGE'' : ÖYÓdG ∫Éb
ø«©æq≤e GƒfÉc ,ÜÓc ÉæfÉCch ¢UÉ°UôdÉH Éfhô£eGC ó≤d ,(’ƒ¨fGC ∫ɪ°T
Éæeób ...á∏aÉëdG óYÉ≤e âëJ á≤«bO 20 Éæ«≤H ó≤d ,ìÓ°ùdÉH ø«éL
q óeh

AGóàY’G ≈æÑàJ Góæ«HÉc ôjôëJ ᪶æe
áKOÉM á«dƒ¨f’
C G Góæ«HÉc á©WÉ≤e ôjôëJ ᪶æe âæÑJ
äócGC å«M »dƒZƒ£dG ÖîàæªdG á∏aÉM â°Vô©J …òdG AGóàY’G
áWô°ûdG ≈∏Y Ωƒé¡dG ¿Éc º¡aóg ¿GC ᪶æªdG √òg ƒdhƒD°ùe
áë∏°S’
C G øe ójõe ≈∏Y ∫ƒ°üëdG πLGC øe Öîàæª∏d á≤aGôªdG
OóY ¿GC ᫪°SQ QOÉ°üe äôcP óbh .OôªàªdG É¡°û«L º«Yóàd
ÖîàæªdG øe ¿ÉæKG ¿ÉÑY’ ºgh ô°UÉæY á©°ùJ ≠∏H ÉjÉë°†dG
ÖîàæªdG Ö«ÑWh ø«jQGO’
E G øe OóY ≈∏Y áaÉ°V’
E ÉH »dƒZƒ£dG
ÉeGC ,Góæ«HÉc á©WÉ≤ªd …ôµ°ù©dG ≈Ø°ûà°ùªdG ≈dGE º¡∏≤f ºJ º¡∏ch
.á«°ùæédG »dƒ¨fGC ƒgh á∏aÉëdG ≥FÉ°ùH ≥∏©àJ »¡a IóMGƒdG IÉaƒdG

?Góæ«HÉc á©WÉ≤e »g Ée
ƒ¨fƒµdG ájQƒ¡ªL »°VGQGC πNGO Góæ«HÉc á©WÉ≤e ™≤J
øjòdG ø««dɨJôÑdG ±ôW øe á∏àëe âfÉc áæjóe »gh á«WGô≤ªjódG
’ƒ¨f’
C á©HÉJ â«≤Hh ,ájQɪ©à°S’G áÑ≤ëdG »a ’ƒ¨fGC ¿ƒ∏àëj GƒfÉc
øjòdG ≈∏Y øq«©àj ∂dòHh .Ω’
C G ó∏ÑdG ™e GOhóM ∂∏ªJ ’ É¡fGC ºZQ
GhOÉØàj ≈àM IôNÉÑdG ∫ɪ©à°SG áæjóªdG √òg ≈dGE ∫ƒ°UƒdG ¿hójôj
Ée ƒgh IôFÉ£dG ∫ɪ©à°SG hGC á«dƒ¨fƒµdG »°VQ’
C G ≈∏Y GôH QhôªdG
¿Éµ°ùdG ÖÑ°ùH áªFGO äÉHGô£°VG ó¡°ûJ Góæ«HÉc á©WÉ≤e ¿G ɪc ,»æ©j
º¡°ùØfGC ¿hôÑà©jh ’ƒ¨fGC øY ∫Ó≤à°S’ÉH ¿ƒÑdÉ£j øjòdG ø««∏°U’
C G
.’ƒ¨fÉH ¬d ábÓY ’ Gó∏H

Iô°ûY á«fÉãdG áæ°ùdG 2010 »ØfÉL 09 âÑ°ùdG - 1230 Oó©dG

ø«ÑYÓdÉH IhGQhQ ´ÉªàLG äGQGôb ∞°ûµJ ''±Góq¡dG''

(ᩪédG) Ωƒ«dG ’ƒ¨fGC Éæ∏NOh ,≥∏¨ªdG Éæ°üHôJ ÉæªbGC øjGC ƒ¨fƒµdG øe
á°SGôM ∑Éæg âfÉc ó≤d ,´hqôeo ôeGC ¬fGE ...ºeC’G ¢SÉCc »a ácQÉ°ûª∏d
»a äÉ°UÉ°UQ Gƒ≤∏J ø«ÑY’ áKÓK ,É«aÉc øµj ºd ∂dP øµdh ,á«æeGC
.''...É°†jGC á∏aÉëdG ≥FÉ°Sh º¡fƒ£H

EL Heddaf N 1230 Samedi 09 Janvier 2010

É`````°ùfôa ≈````dGE ''±Góq````¡dG'' á````ã©H

»æWƒdG ÖîàæŸG
...ócƒDjh ábÉ«∏dG ¢ü≤fh áHÉ°U’
E G ióqëàj ôàæY ≈«ëj

’ƒ¨fGC ≈````dGE ''±Góq````¡dG'' á````ã©H

»fÉë∏°S .…

Ü.ô«ª°S

¢T.¿’óY

IOÉ©°S .GB .±

Qó`æL .¿

Ω.óYÉ°S

ᵫæMƒH .Q

»````dÉe AÉ```≤d ø``e á````jGóH »`````fɵe ò`````N’
C õ````gÉL''
''’ƒ````¨fGC »`````a …ô````FGõ÷G Ö```©°ûdG π``c ó`````©°ùoæ°Sh

''É`k©jô°S ’ƒ`¨fGC ¢ù≤W IQGôM ≈``∏Y Oƒq``©àæ°S''

Éæg ¢ù≤£dG IQGôMh áHƒWôdG áehÉ≤e øe ¿ƒæµqªà«°S ¬bÉaQh ¿Éc GPGE Ée ∫ƒMh
܃æéH ''»dƒà°SÉcƒd'' õcôe »a á°UQÉb OôH AGƒLGC »a Ghô°q†M øjòdG ºgh ’ƒ¨fGC »a
GQôÑe ,¬bÉaôdh ¬d áÑ°ùædÉH ∫ɵ°TGE …GC ôe’
C G ìô£j ¿GC ôàæY ≈«ëj ó©Ñà°SG ,É°ùfôa
GhQÉ°Uh ,É«≤jôaGE ∫ÉZOGC »a Ö©∏dG ≈∏Y GhOƒq©J ø«ÑYÓdG á«Ñ∏ZGC'' : ¿GC ∫ƒ≤dÉH ∂dP
øe ó∏H ≈dGE É¡dÓN ¿ƒ∏≤æàj Iôe πc »a É¡fhóéj »àdG AGƒL’
C G É≤Ñ°ùe ¿ƒaô©j
IOhôH πX »a ô«°†ëàdG ¿GC ɪc ,¬àHƒWQ hGC ¢ù≤£dG IQGôM AGƒ°S ,AGôª°ùdG IQÉ≤dG
OôÑdG »a Gó«L Éfô°q†M Éæf’
C ,ÉÄ«°T »æ©j ’ Iójó°T IQGôM πX »a Ö©∏dGh á°UQÉb
¿GC »æØdG ºbÉ£∏d ≈≤qÑJ ¿’
B Gh ,’ƒ¨fGC »a Éæg ¬H Ωƒ≤f ¿GC Ö©°üdG øe πª©H Éæªbh
∂dòd ,§≤a á«æØdG Qƒe’
C Gh á«°SÉ°S’
C G á∏«µ°ûàdG iƒà°ùe ≈∏Y äÉ°ùª∏dG ôNGB ™°†j
.''Qƒe’
C G √òg øe Éæ«∏Y ±ƒN ’ ¬fÉCH ™«ªédG øĪWGC

''ô`FGõ÷G ±ôq``°ûfoh ¿ÉµdG ‘ Gók`«©H Ö`gòæ°S''

Gô«Ñc ’hDÉØJ ''OGó°T øH ôàæY'' ióHGC ''¿ÉµdG'' √òg ∫ÓN Iô£q°ùªdG ±Góg’
C G ø Yh
äÉÑîàæe ΩÉeGC á∏¡°S ¿ƒµJ ød ᪡ªdG'' : ÉØ«°†e ,øµªe QhO ó©HGC ≈dGE ÜÉgòdG »a
¢VQ’
C G »∏eÉY ∫Ó¨à°SG ≈∏Y ∫h’
C G 𪩫°S å«M ,»dÉeh ’ƒ¨fGC »Ñîàæªc ájƒb
,º¶qæªdG ó∏ÑdG Öîàæe ¬fqGC ɪ«°S’ ,IQhódG √òg »a Gó«©H ÜÉgòdG ≈∏Yh ,Qƒ¡ªédGh
𪩫°Sh áµ°Sɪàeh ájƒb á∏«µ°ûJ º°†j …òdG »dÉe Öîàæªd áÑ°ùædÉH A»°ûdG ¢ùØfh
π«∏≤dÉH ≈°Vôf ød Éæà¡L øe øëfh ,»FÉ¡ædG ™HQ QhódG ≈dGE πgÉCàdG ≈∏Y ôN’
B G ƒg
πØëªdG Gòg øY âHÉZ »àdG ôFGõédG ±ôq°ûfh ,øµªe QhO ó©HGC ≈dGEh Gó«©H Ögòæ°Sh
.''2004 ¢ùfƒJ IQhO òæe »dhódG

ÉæbÉ≤ëà°SGE ócƒDæ°Sh ¿ƒ«dÉjófƒe øëf''
''É``«≤jôaGE ܃`æL ‘ ó``LGƒàdG
∫ÉjófƒªdG ≈dGE ôFGõédG ∫ƒ°Uh Oôée ¿GC »fɪd’
C G ΩƒNƒH ™aGóe ócGC ΩÉàîdG »ah
óLGƒàdG »a á«≤M’
C G ≈∏Y ó«cÉCàdG πLGC øe Oƒ¡édG áØYÉ°†e ≈∏Y ™«ªédG ôÑé«°S
QhódG øe êhôîdG hGC ÉC£î∏d ô°†î∏d ∫Éée ’'' ¬fGC ÉØ«°†e ,2010 É«≤jôaGE ܃æéH
»a Üô©dG π㪫°S Öîàæªd É©jQP ÉbÉØNGE óq©j ∂dP ¿
C ,á°ùaÉæªdG √òg øe ∫h’
C G
q ’
IÉ≤∏ªdG á«dhƒD°ùªdÉH ¿ƒYGh øëf .á∏Ñ≤ªdG áØFÉ°üdG ∫ÓN »ªdÉY …hôc πØëe ôÑcGC
᫪gGC ióe ∑Qófh ,ô«ãµdG Éæe ô¶àæj …òdG …ôFGõédG Ö©°ûdG √ÉéJ Éæ≤JÉY ≈∏Y
QÉ°üf’
C G øĪWGC »µd ô«N’
C G »a á°UôØdG π¨à°SGCh ,’ƒ¨fGC IQhO »a Gó«©H ÜÉgòdG
∫ÓN ±GôW’
C G ¢†©H É¡d âLhqQ »àdG äÉYÉ°T’
E G πc º¡d »ØfGC ≈àMh ÉædGƒMGC ≈∏Y
.''πÑb øe Éæc ɪ∏ãe º¡æX ø°ùM óæY ¿ƒµæ°S ÉæfÉCH ºgóYGCh ,É°ùfôa ¢üHôJ

.¢T ¿’óY

≈∏Y Ωõ©dG πc ΩRÉY OGó°T øH ôàæY »æWƒdG ÖîàæªdG ´ÉaO Iôî°U ∫GR ’
áHÉ°U’
E G øe ÉeɪJ ∞°ûj ºd ¿’
B G ≈àM ¬fGC ºZQ ºeÓ
C d É«≤jôaGE ¢SÉCc »a ácQÉ°ûªdG
á©bƒe ∫ÓN É¡d ¢Vôq©J ób ¿Éc Ωƒ∏©e ƒg ɪc »àdG áHÉ°U’
E G »gh ,É¡æe »fÉ©j »àdG
É橪L åjóM »ah PGE ,…ô°üªdG √ô«¶æH …ôFGõédG ÖîàæªdG ⩪L »àdG ¿ÉeQO ΩGC
¬JOƒ©H πFÉØàe óqL GóH •QÉØdG ¢ù«ªîdG á∏«d ’ƒ¨fGC ≈dGE ''ô°†îdG'' ∫ƒ°Uh iód ¬H
ôFGõédG ™ªé«°S …òdG »fÉãdG AÉ≤∏dG øe ájGóH ᫪°SôqdG á°ùaÉæªdG AGƒLGC ≈dGE
,É«FÉ¡f É¡æe »fÉYGC âæc »àdG Ω’’
B G øe â°ü∏îJ »fqGC á≤«≤ëdG »a'' : »dÉe ÖîàæªH
,ô«£N A»°T …GC øe »fÉYGC ’ »fqÉCH âàÑKGC É¡d â©°†N »àdG ¢UƒëØdG èFÉàf »g Égh
øe ájGóH ᫪°SôdG á°ùaÉæªdG ≈dGEh »°SÉ°S’
C G π«µ°ûàdG ≈dGE IOƒ©dÉH »d íª°ù«°S Ée
á≤«≤ëdG »a ∂dòd ¥ƒq°ûàe ÉfGCh ,»dɪdG ÖîàæªdÉH É橪髰S …òdG »fÉãdG AÉ≤∏dG
''ÖYÓªdG AGƒLGC ≈dGE Gôk«ãc äó≤àaG »fq’
C

''IóMGh πLôH ƒdh ’ƒ¨fGC ¤GE ô°†MGC ¿GC óqH ’ ¿Éc''

¬jOÉf IQGOGE …óëJh áHÉ°U’
E G …óëJ ≈∏Y ôq°üj ¬à∏©L »àdG ÜÉÑ°S’
C G ø Yh
¢SÉCc »a ácQÉ°ûª∏d ’ƒ¨fGC ≈dGE π≤æJ GPGE Ée ∫ÉM »a ¬JOóqg »àdG »fɪd’
C G ''ΩƒNƒH''
πc iƒq°S ¬fGC ¬æY ÉæØ°ûc ¿GC ≥Ñ°S ɪ∏ãe ôàæY ≈«ëj ócqGC ,ÜÉ°üe ƒgh É«≤jôaGE
øeh É¡æe ’ƒ¨fGC IQhO »a ácQÉ°ûª∏d ô°†N’
C G Aƒ°†dG ≈≤∏Jh ¬jOÉf ™e ±ÓîdG
¬fÉCH ÉØ«°†e ,¬àHÉ°UÉEH ≥∏©àJ Iô«Ñch Iô«¨°U πc ™HÉàj …òdG ¬jOÉæd »Ñ£dG ºbÉ£dG
…QÉb óYƒe øY Ö«ZGC ¿GC ∫ƒ≤©ªdG ô«Z øe ¬f’
C ’ƒ¨fGC ≈dGE π≤æàdG ≈∏Y GôÑée ¿Éc''
¬«a óYÉ°SGC ¿GC πeGB óYƒe ,…OÓH Öîàæe á≤aQ ¬«dGE πgÉCàdG »a âªgÉ°S Gò¡c
äô°U áWÉ°ùH πµHh »fGE ºK ,áeó≤àe QGhOGC ƃ∏Hh Ió«L èFÉàf ≥«≤ëJ ≈∏Y ôFGõédG
Gò¡dh ,»æWƒdG ÖîàæªdG ¢üîJ »àdG ó«YGƒªdG ∞∏àîe »a óLGƒàdG ≈∏Y ôÑ°UGC ’
.''…OÓH πLGC øe IóMGh πLôH ƒdh A»éª∏d Gó©à°ùe âæc

»``æ≤∏≤jo A»°T ’ ,»``fóÑdG ¢ü≤æqdG GóY''
''É`k``eÉ“ É``¡à«°ùf »``àHÉ°UGEh
…òdG »fóÑdG ¢ü≤ædG ô«KÉCJ øe Iô«ÑµdG ¬ahÉîe ôàæY ≈«ëj OóqL πHÉ≤ªdÉHh

òæe ájOh iôNGC ’h ᫪°SQ IGQÉÑe ’h ¢†îj ºd ¬fGC ɪ«°S’ ,¬àbÉ«d »a ÉÑ∏°S ¬«fÉ©j
,áHô≤ªdG á∏°†©dG iƒà°ùe ≈∏Y ¿GOƒ°ùdG »a É¡d ¢Vôq©J »àdG áehƒD°ûªdG áHÉ°U’
E G
äô°Uh ,É¡æe É«FÉ¡f â«Ø°T »f’
C áHÉ°U’
E G øe ÉØFÉN â°ùd'' : IQÉÑ©dG íjô°üH Éæd ∫Ébh
¬æe »fÉYGC …òdG »fóÑdG ¢ü≤ædG ƒg »æbQqƒDj Ée øµd ,øjOÉ«ªdG ≈dGE IOƒ©∏d GõgÉL
QGóe ≈∏Y â∏ªY ó≤d ,á∏jƒW IôàØd äÉÑjQóàdGh á°ùaÉæªdG øY »HÉ«Z AGôL
Éæg ∂dP ≈∏Y πªYÉC°S ɪ∏ãe ,ôe’
C G ∑QGóJ ≈∏Y É°ùfôa »a √ÉæjôLGC …òdG ¢üHôàdG
âëJ Égó©H ¿ƒcGC ¿GC ≈∏Y ,»dÉe ΩÉeGC »fÉãdG AÉ≤∏dG ≥Ñ°ùà°S »àdG ΩÉj’
C G ∫ÓN
.''»æØdG ºbÉ£dG ±ô°üJ

á```«ÑjQóàdG á``°üëdG ø`Y á`YÉ°S ∞``°üæH ô``NqÉCJ »```æWƒdG Ö```îàæªdG

EL Heddaf N 1230 Samedi 09 Janvier 2010

Iô°ûY á«fÉãdG áæ°ùdG 2010 »ØfÉL 09 âÑ°ùdG - 1230 Oó©dG

03

¿ÉµªH ¥ÉëàdE’G øe »æWƒdG ÖîàæªdG øµªàj ºd
,OóëªdG óYƒªdG »a ¬d ≈dh’CG á«ÑjQóàdG á°üëdG AGôLGE
ΩÉMORG ÖÑ°ùH Gògh ,á∏eÉc áYÉ°S ∞°üæH ôNÉCJ å«M
√òg GófGƒd á«dƒ¨f’CG ᪰UÉ©dG √ó¡°ûJ …òdG äÉbô£dG
≈∏Y á°üëdG ≥∏£æJ ¿GC ô¶àæªdG øe ¿Éc ó≤a ,ΩÉjC’G
≈∏Y Ö©∏ªdG Gƒ∏NO ø«ÑYÓdG ¿GC ’GE ,15:45 áYÉ°ùdG
GƒfÉc …òdG ¥óæØdG GhQOÉZ º¡fGC ºZQ ,16:10 áYÉ°ùdG
¢ùeGC á°üM ¿ÉEa ¬«∏Yh ,14:45 áYÉ°ùdG ≈∏Y ¬«a ¿ƒª«≤j
,Ö©∏ªdG ∂dP »a »æWƒdG Öîàæª∏d á°üM ôNGB ôÑà©J
¿Gó«e »a ÜQóàdG ≈dGE ∫ƒëà«°S ™«ªédG ¿GC QÉÑàYÉH
.''ô°†îdG'' ¬«a º«≤j …òdG ¥óæØdG øe Öjôb

Ö`©∏ŸÉH Ghô¡ÑfG ¿ƒ`ÑYÓdG

ájôFGõ÷G Iójô÷G ''±Góq¡dG''
á«≤Hh Ö©∏ŸÉH â≤ëàdGE »àdG ¤h’
C G
óYƒŸG øY äôNÉCJ πFÉ°SƒdG
''±Góq¡dG'' »JójôL ¿ÉEa ,IOÉ©dG äôL ɪ∏ãe
πª©dG »a É¡à«aGôàMG ɪFGO ¿GócƒDJ ''Qƒà«Hƒd''h
,çGóMC’G ºgGC á«£¨àH ôeC’G ≥∏©àj ÉeóæY É¡àeGô°Uh
,AÉ«ah’CG ɪ¡FGôb πLGC øe A»°T …GC ¿É©«°†J ’ ≈àM
ø«àjôFGõédG ø«JójôédG ''Qƒà«Hƒd''h ''±Gó¡dG'' âfÉc ó≤a
á°üëdG ø°†àMG …òdG Ö©∏ªdÉH Éà≤ëàdG ø«à∏dG ø««dh’CG
â∏°Uh ΩÓYE’G πFÉ°Sh á«≤Hh ,''ô°†îdG'' `d ≈dhC’G
»àdG äÉbô£dG ΩÉMORG ÖÑ°ùH Gògh ,óYƒªdG øY IôNÉCàe
.¢ùeGC Iô«¡X GófGƒd á«dƒ¨f’CG ᪰UÉ©dG ´QGƒ°T É¡Jó¡°T

á`Ø«ØN á`°üM ¢ü°üN ¿Gó©°S
å«M ,¢ùeGC áØ«ØN á«ÑjQóJ á°üM Öîàæª∏d »æØdG ºbÉ£dG èeôH
ø«≤gôe ¿ƒdGõj ’ ø«ÑYÓdG ¿’
C Gô¶f ∞ãµe èeÉfôH ô«£°ùJ ÖæéJ
Gô¶fh ,GófGƒd ≈dGE É«∏«°Sôe øe ¢ùeGC ∫hGC É¡H GƒeÉb »àdG ájôØ°ùdG øe
ΩÉMORG ÖÑ°ùH Ö©∏ªdÉH ¥Éëàd’G »a …ôFGõédG óaƒdG ôNÉCàd
øe äÉÑjQóàdG ºéM ¢†Øîj ¿GC ¿Gó©°S ÜQóªdG iÉCJQG ,äÉbô£dG
.IóMGh áYÉ°S ≈dGE ∞°üfh áYÉ°S

á`Ø∏àîe ᫵«àµJ É££N ÜôLh ...
§£îdG ∞∏àîe ÖjôéJ ≈∏Y ¢ùeGC á°üM »a ¿Gó©°S õcQh
᫪°SôdG äÉ¡LGƒªdG ∫ÓN É¡«∏Y óªà©j ¿GC øµªj »àdG ᫵«àµàdG
¿GC øµªj Ée iôj ≈àM áØ∏àîe Ö°UÉæe »a ø«ÑY’ ∑ô°TGC ɪc ,á∏Ñ≤ªdG
íª°ùj ’ ≈àM ∂dòH ¿Gó©°S ΩÉb ɪc .ø«©e Ö°üæe »a óMGh πc ¬eó≤j
πªY á≤jôW øY á≤«bO Iôµa òNÉCH ÖîàæªdG øjÉ©j ¿GC ójôj øªd
πNój ¿GC øµªj »àdG á≤jô£dGh »æWƒdG Éæ≤jôa iƒà°ùe øYh ,''ô°†îdG''
.á°ùaÉæªdG É¡H

Iô```«Ñc á``Ñ°ùæH á«°Tƒªdh …Qƒ°üæe ,IóÑj
…h’Ée ΩÉ``eGC ¿ƒ«°SÉ°SGC
á°üM »a ¿Gó©°S É¡HôL »àdG ᫵«àµàdG §£îdG πc ≈dGE ô¶ædÉH
≥jôW »a ''±Góq¡dG'' øe ô«N’
C G Oó©dG »a √Éfô°ûf Ée ¿GC Éæd í°†JG ,¢ùeGC
ΩÉeGC ≈dh’
C G á∏HÉ≤ªdG »a ¿ƒªë≤«°S øjòdG ø«ÑYÓdG Éæg »æ©fh ó«°ùéàdG
á∏«µ°ûàdG »a ¿ƒfƒµ«°S á«°Tƒªdh …Qƒ°üæe ,IóÑj ¿GC å«M ,…h’Ée
.Iô«Ñc áÑ°ùæH á«°SÉ°S’
C G

ìÉààa’
E G πØ◊ GÒ°†– äÉÑjQóJ
''ô``°†ÿG'' á``°üM ájGóH πÑb

¢ùeGC »æWƒdG ÖîàæªdG ¬«a iôLGC …òdG Ö©∏ªdG ∫Éf
á«MÉf øe AGƒ°S ,ø«ÑYÓdG πc ÜÉéYGE á«ÑjQóàdG ¬à°üM
¢†©ÑdG ¿GC ≈àM ,ájóYÉ≤dG πcÉ«¡dG hGC ,¿Gó«ªdG á«°VQGC
≈∏Y ,á«HhQhC’G ÖYÓªdG ≥HÉ£j Ö©∏ªdG Gòg ¿GC ócGC
øjòdGh ''É#«∏°SófƒÑdG'' »a ¿ƒ£°ûæj øjòdG ø«ÑYÓdG QGôZ
ìGQGC Ée Gògh ,Gô«ãc ¬¡Ñ°ûJ á«fɪd’CG ÖYÓªdG ¿GC GhócGC
å«M ,AGƒ°S óM ≈∏Y ø«ÑYÓdGh »æØdG ºbÉ£dG Gô«ãc
¢Uƒ°üîH á∏µ°ûe ájGC Gƒ¡LGƒj ød º¡fGC GhócGC º¡fGC
á°UÉN ,¿ƒ©bƒàj GƒfÉc ɪ∏ãe ,¿Gó«ªdG á«°VQGC
Iô¶f GhòNGC øjòdG »æWƒdG ÖîàæªdG »a OóédG ø«ÑYÓdG
.á«≤jôa’EG ÖYÓªdG øY áÄ«°S

±ôY ,¢ùeGC Ωƒ«d á«ÑjQóàdG á°üëdG ájGóH πÑb
¢†©H OƒLh ''ô°†îdG'' »a ÜQóJ …òdG Ö©∏ªdG
á°UÉN äÉÑjQóJ …ôéJ ∑Éæg âfÉc »àdG ô°UÉæ©dG
»àdG ÜÉÑ°S’CG øe ÉÑÑ°S ôÑà©j Gògh ,ìÉààa’G πØëH
óYƒe øY É°†jGC ôNÉCàj »æWƒdG ÖîàæªdG â∏©L
Gƒ∏Xh äÉÑjQóàdG ∂∏àH GƒÑéYGC ø«ÑYÓdG øµd ,á°üëdG
.’ƒ£e É¡«∏Y ¿ƒ≤∏©j

»æWƒdG ÖîàæªdG ¬«a ÜQóJ …òdG Ö©∏ªdG ¿GC ºZQ
,™«ªédG ¬d ìÉJQGh ø«ÑYÓdG ÜÉéYGE ∫Éf ¢ùeGC á«°ùeGC
™e ≈àëa ,¬«a ájQÉL ∫GõJ ’ âfÉc ∫ɨ°TC’G ¿GC ’GE
¿Éc ,¿Gó«ªdG á«°VQGC ≈dGE º¡dƒNOh ø«ÑYÓdG ∫ƒ°Uh
¢†©H ìÓ°UGE »a º¡∏ªY ¿ƒ∏°UGƒj ¿ƒ«æ«°üdG ∫ɪ©dG
≥∏£æà°S á«≤jôaE’G á°ùaÉæªdG ¿GC ºZQ Gògh ,QƒeC’G

ójõj á«æWƒdG á∏«µ°ûàdG óFÉb É¡H ΩÉb »àdG ∂∏J É¡Yƒf øe Iójôa IQOÉÑe
AGòëdG Gòg á«°Uƒ°üNh ,¢UÉN ¬æµd ójóL AGòëH ÜQóJ …òdG …Qƒ°üæe
Gògh ,¢†«H’
C Gh ô°†N’
C G ,ôªM’
C G ,á«æWƒdG ¿Gƒd’
C G πªëj ¬fGC »a øªµJ
øe πc √ÉÑàfG âàØd IQOÉѪdG √òg .øWƒ∏d ¬ÑMh √AÉah ™«ªé∏d ø«Ñj ≈àM
»àdG á«ÑæL’
C G ΩÓY’
E G πFÉ°Sh á°UÉN ,á«ÑjQóàdG á°üëdG »a Gô°VÉM ¿Éc
.»æWƒdG Öîàæª∏d á«ÑjQóJ á°üM ∫hGC á«£¨J πLGC øe É°ü«°üN âJGC

Éæjód ¿ƒµà°S Öjôb øY'' :QÉ«L
''ô`Ѫaƒf 11 Ö©∏e πãe Ö`YÓe

»dƒ¨f’
C G ¿ƒjõØ∏àdG øe ø««aÉë°üdG ¢†©H ∑Éæg ¿Éc ,á°üëdG ájGóH πÑb
IõØ∏àdG äQhÉM óbh ,»æWƒdG ÖîàæªdG äÉÑjQóJ á«£¨J GhOGQGC øjòdG
á¨∏dÉH çóëàj …òdG ¢û«∏M ≥«aQh ,Iô"ƒH ó«ée ,IóÑj ¿É°ùM á«dƒ¨f’
C G
IõØ∏àdG äOGQGC å«M ,¿ƒ«dƒ¨f’
C G É¡H çóëàj »àdG á¨∏dG »gh ,á«dɨJôÑdG
≈dGE πgÉCàdG »a áYƒªéªdG øe ≥jôa πc ®ƒ¶M ¢Uƒ°üîH º¡FGQGC áaô©e
πÑb á«æWƒdG á∏«µ°ûàdG πNGO IóFÉ°ùdG AGƒL’
C G ≈dGE áaÉ°VGE ,»fÉãdG QhódG
.á«≤jôa’
E G á°ùaÉæªdG ¥Ó£fG óYƒe

’ƒ¨fGC ¿GC ∫ój Ée ,áeOÉ≤dG á∏«∏≤dG äÉYÉ°ùdG ∫ÓN
ÉC£N …GC ÜɵJQG ΩóYh A»°T πc ô«°†ëJ ≈dGE ≈©°ùJ
.ΩÉ¡dG »≤jôa’EG ¢Sô©dG É¡«∏Y ó°ùØj ¿GC øµªj

’ƒ`¨fGC »a IóÑj øjÉ©jo ∫É`æ°SQGC

Ú«dƒ¨f’CG πc ºà¡j ¿GC ≈æ“GC'' : ƒ#«a
''ó`jó°T ¢SÉ`ªëH É`«≤jôaGE ¢SÉCµH

¬`«a ájQÉ`L ∫GõJ ’ ∫É`¨°T’
C G

øY QÉ«L »ª°TÉ¡dG á°VÉjôdGh ÜÉÑ°ûdG ôjRh ôÑqY
᪰UÉ©dÉH ôѪaƒf 11 Ö©∏e áYhQh ∫ɪéH ¬HÉéYGE
ÖYÓe ôFGõé∏d ¿ƒµJ ¿ÉCH óYhh ,GófGƒd á«dƒ¨f’
C G
¿ƒµà°S'' :ÓFÉb ¿ÉC°ûdG Gòg »a ìô°U å«M á¡HÉ°ûe
â≤∏£fG ó≤d ,Ö©∏ªdG Gòg πãe ÖYÓe á©Ñ°S Éæjód
,¿Gôgh ,hRh …õ«J ,»bGôH »a ™jQÉ°ûe IóY
Éæjód ¿ƒµà°S Öjôb øYh áæ«£æ°ùb ,∞«£°S
πc »a ᫪dÉ©dG äÉØ°UGƒªdG √òg É¡d ÖYÓe
.''»æWƒdG ÜGôàdG

∫Éæ°SQGC ¿ÉCH º«∏Y Qó°üe ∞°ûc
¢Vô¨H GófGƒd ≈dGE ÉKƒ©Ñe óahGC …õ«∏éf’
E G
''ô°†îdG'' ¿Gó«e §°Sh ÖY’ áæjÉ©e
ÖîàæªdG ∫ƒ°Uh óæYh ,IóÑj ¿É°ùM
√ô«LÉæe ¿GE IóÑj ∫Éb GófGƒd ≈dGE »æWƒdG
∫Éæ°SQGC ¿ÉCH º∏Y ≈∏Y ¬fGCh ∂dòH √ôÑNGC
»a º
q ¡j ’ ∂dP'' :ÉØ«°†e ,øªK …ÉCH √ójôj
»a ’GE ôµqaGC ’ »æf’
C »dÉëdG âbƒdG
Gòg ¢SQOÉC°Sh ,É«≤jôaGE ºeGC ¢SÉCc äÉjQÉÑe
.''ájQÉ≤dG á°ùaÉæªdG ájÉ¡f ó©H ¢Vô©dG
¿GE 烪°ùJQƒH ÖY’ IóÑj ¿É°ùM ∫Ébh
≈dGE πgÉCà∏d Iô«ah ÉXƒ¶M ∂∏ªJ ôFGõédG
ºeGC ¢SÉCc äÉ«FÉ¡f »a áeóq≤àe QGhOGC
≈dGE πgÉCJ Öîàæe øëf'' :ìôq°Uh ,É«≤jôaGE
Öîàæe ÉæfGC »æ©j Ée ƒgh ∫ÉjófƒªdG
ÉæfGC ø«≤j ≈∏Y ÉfGCh ôjó≤àdÉH ôjóL
øgôÑæ°Sh á«HÉéjGE áé«àf ≥≤ëæ°S
∫ÉjófƒªdG ƃ∏ÑH QóL’
C G ÉæfÉCH ø«jô°üª∏d
.''É«≤jôaGE ºeGC ¢SÉCc »a ∂dP âÑãæ°Sh

IƒYO ƒ#«a ¢ùjƒd ≥HÉ°ùdG »dɨJôÑdG »dhódG ≈≤∏J
ácQÉ°ûª∏d É«≤jôaGE ¢SÉCµd ᪶æªdG áæé∏dG øe
»a áYÉ≤dG πNGO á«°VGô©à°SG IGQÉÑe »a Ωƒ«dG
»dƒ¨f’
C G Öîàæª∏d ájƒæ©ªdG IóYÉ°ùªdG QÉWGE
ΩÉeGC á«MÉààa’G IGQÉѪdG »a ∑QÉ°û«°S …òdG
á«Øë°U Ihóf ƒ#«a ó≤Yh ,GóZ »dÉe Öîàæe
GófGƒd ᪰UÉ©dG ܃æéH Ωƒéf 5 ¥óæa »a ¢ùeGC
™e ¬æeÉ°†J ¬«a ióHGC Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG ≈∏Y
πc ºà¡j ¿GC ≈æªJGC'' :∫Ébh »dƒ¨f’
C G ÖîàæªdG
¿GCh ójó°T ¢SɪëH á°ùaÉæªdG √ò¡H ø««dƒ¨f’
C G
º¡à«dhƒD°ùe ºéëH ø«YGh ¿ƒÑYÓdG ¿ƒµj
.''»¨Ñæj ɪc ºgOÓHh á«æWƒdG ¿Gƒd’
C G Gƒaô°ûjh
™e Ió«Wh ábÓY É¡jód ’ƒ¨fGC ¿ÉEa IQÉ°TÓ
E d
,»aÉ≤ãdG ,»°SÉ«°ùdG iƒà°ùªdG ≈∏Y ∫ɨJôÑdG
’ƒ¨fGC ¿’
C Gô¶f »°VÉjôdG ≈àMh …OÉ°üàb’G
ÜQóe ≈àMh ,∫ɨJôÑdG øe á∏àëe âfÉc
πjƒfÉe …RƒL »dɨJôÑdG ƒg »dƒ¨f’
C G ÖîàæªdG
Gògh É°†jGC ∫ɨJôÑdÉH É¡°üHôJ äôLGC ’ƒ¨fGC ¿GC ɪc
¬LƒJ É«≤jôaGE ¢SÉCµd ᪶æªdG áæé∏dG π©L Ée
.ƒ#«a ¢ùjƒd »dɨJôÑdG »dhódG ≈dGE IƒYódG

í``jôJ IQGô``````◊G á```LQO
ø```«ÑYÓdG
GƒHQóJ º¡fGC »æWƒdG ÖîàæªdG ƒÑY’ ¥ó°üj ºd
Ée ≈dGE ô¶ædÉH ádóà©e IQGôM áLQO âëJ ¢ùeGC
»°VGQ’
C G ≈dGE º¡dƒ°Uh πÑb ¬fhô¶àæj GƒfÉc
¢Uƒ°üîH √ƒ©ª°S …òdG ΩÓµdG ¿GC å«M ,á«dƒ¨fC’G
’ƒ¨fGC √ó¡°ûJ …òdG IQGôëdG »a ójó°ûdG ´ÉØJQ’G
GƒeÉb º¡fGC á°UÉN ,Gô«ãc ¿ƒØîàj º¡∏©L
»a ºeÓ
C d É«≤jôaGE ¢SÉCµd GOGó©à°SG º¡JGô«°†ëàH
ócGCh ,¢ù≤£dG IOhôÑH äõ«qªJ Iôàa »ah É°ùfôa
¿ÉEa ,ƒëædG Gòg ≈∏Y Qƒe’
C G äQÉ°S GPGE ¬fGC ¿ƒÑYÓdG
»fÉãdG QhódG ≈dGE »æWƒdG ÖîàæªdG πgÉCJ áÑ°ùf
ø«ÑYÓdG ¿GC ºZQ øµd .ôãcGC á©ØJôe ¿ƒµà°S
IQGôëdG áLQO øe ójó°ûdG º¡MÉ«JQG øY GhôÑY
≈∏Y Oƒ©àj ¿GC ¬«∏Y ™«ªédG ¿GC ’GE ,’ƒ¨fGC »a
¿GC á°UÉN ,äÉjQÉѪdG â«bƒJ ¢ùØf »a ÜQóàdG
áLQO ´ÉØJQG »a øªµJ ’ ’ƒ¨fGC »a á∏µ°ûªdG
áHƒWôdG áÑ°ùf ´ÉØJQG »a ɪfGEh Ö°ùëa IQGôëdG
¥ÉgQÉEH ¿hô©°ûj ø«ÑYÓdG π©éJ ¿GC øµªj »àdG
.IGQÉѪdG ∫ÓN ójó°T

GƒHQóJ »``ØjÉ°Uh »æ¨e ,≈``«ëj ôàæY
»``©«ÑW π`µ°ûH
§°Sh ,≈«ëj ôàæY …QƒëªdG ™aGóªdG ácQÉ°ûe ¢ùeGC á°üM âaôY
áYƒªéªdG á«≤H ™e »ØjÉ°U ≥«aQ ºLÉ¡ªdGh »æ¨e OGôe ¿Gó«ªdG
¬«dGE ™°†N …òdG èeÉfôÑdG ¢ùØæd Gƒ©°†N å«M ,GóL »©«ÑW πµ°ûH
â∏©L IQƒ£îdG áJhÉØàe äÉHÉ°UGE øe ¿ƒfÉ©j GƒfÉc º¡fGC ºZQ ™«ªédG
øµd ,Iô«Ñc áÑ°ùæH áfƒª°†e ô«Z á«≤jôa’
E G á°ùaÉæªdG »a º¡àcQÉ°ûe
»a ¿ƒµj ¿’
C OGó©à°S’G ºJGC ≈∏Y ¬fGC »æ©j ¢ùeGC »KÓãdG ÜQóJ
.IGQÉÑe ∫hGC òæe á«æWƒdG á∏«µ°ûàdG

á«æWƒdG ¿Gƒd’
C ÉH É«°VÉjQ AGòM ióJQGE …Qƒ°üæe

Iô"ƒHh ¢û«∏M ,IóÑj QhÉM ‹ƒ¨f’
C G ¿ƒjõØ∏àdG

á°ü◊G ‘ ¿hô°VÉM ΩƒNƒH Ö«ÑWh ¿ƒ°UÉÿG ¢SGô◊G
øjòdG »æWƒdG ÖîàæªdG ¢SGôM Qƒ°†M ¢ùeGC Ωƒ«d á«ÑjQóàdG á°üëdG âaôY
,¬«dGE ¢Vô©àj ¿GC øµªj πµ°ûe hGC iPGC …GC øe ≥jôØdG ájɪëd É°ü«°üN GhhDÉL
»fɪd’
C G ΩƒNƒH …OÉf Ö«ÑW Qƒ°†M á°üëdG âaôY ó≤a iôNGC á¡L øe
ájOÉëJ’G øe Ö∏£H Gògh ,≈«ëj ôàæY …QƒëªdG ™aGóªdG ¬«a Ö©∏j …òdG
ÖîàæªdG Gó«L ±ô©j íÑ°UGC Ö«Ñ£dG Gòg ¿GCh á°UÉN ,Ωó≤dG Iôµd á«æWƒdG
.ΩƒWôîdGh IôgÉ≤dG »a ¬©e ÉgÉ°†b »àdG ΩÉj’
C G ó ©H

QÉ`«L ôjRƒdGh êGóM ,∞∏îj ,Ωhô©d
á`°ü◊G Gƒ`©HÉJ
,ø«jôFGõédG ø««æØdG ¢†©H Qƒ°†M á°üëdG äó¡°T ó≤a ,Gô¶àæe ¿Éc ɪ∏ãe
ø«Ø∏µªdG ∞∏îj ∫ɪch ,Ωhô©d ΩÓYƒH ÜQóªdG øe πµH ôe’
C G ≥∏©àjh
¢ù«FôdG ≈dGE áaÉ°VGE ,¬àYƒªée »a »æWƒdG ÖîàæªdG »°ùaÉæe áæjÉ©ªH
ôjRh Gòch ,êGóM ó«ªëdG óÑY Ωó≤dG Iôµd á«æWƒdG ájOÉëJÓd ≥HÉ°ùdG
»a »æWƒdG ÖîàæªdG ¥QÉØj ó©j ºd …òdG QÉ«qL »ª°TÉ¡dG á°VÉjôdGh ÜÉÑ°ûdG
.IôgÉ≤dG á©bGh òæe ¬JÉ°üHôJ πc

Iƒ``b •É``≤f Éeób ∞∏îjh Ωhô©d
¿Gó©°S `d …h’Ée Öîàæe ∞©°V •É≤fh
á©HÉàe πLGC øe øµj ºd á«ÑjQóàdG á°üëdG ∞∏îjh Ωhô©d ø«HQóªdG Qƒ°†M
íHGQ »æWƒdG ÜQóªdG ™e çóëàdG πLGC øªe GAÉL ɪfGEh ,§≤a á°üëdG
äÉÑîàæªdG ¢Uƒ°üîH ¬H ÉeÉb …òdG ôjô≤àdG ¬«dGE Éeó≤j ≈àM Gògh ,¿Gó©°S
≥jôa ƒgh ∫h’
C G ¢ùaÉæªdG á°UÉN ,É«≤jôaGE ¢SÉCc »a ô°†î∏d á°ùaÉæªdG
ájOƒdG äÉjQÉѪdG ∫ÓN øe ÖîàæªdG Gòg ¿ÉæjÉ©j ɪgh Ióe òæªa ,…h’Ée
¿É«æØdG Éeób ó≤a ¬«∏Yh ,á°ùaÉæªdG √ò¡d Gô«°†ëJ É¡Ñ©∏j ¿Éc »àdG
.…h’Ée Öîàæe ∞©°V •É≤fh ,Iƒb •É≤f ''¿Gó©°S''`d

»æWƒdG ÖîàæŸG
ôFGõédG - ô°üe øY çóqëàJ âdGR ’ á«Hô©dG äÉ«dÉédG ¯¯
√òg âdGR Ée ,ºdÉ©dG ¢SÉCc äÉ«Ø°üJ »a ô°üeh ôFGõédG á¡LGƒe ≈∏Y ∞°üfh ô¡°T áHGôb Qhôe ºZQ
¿GE Ée øjòdGh ,GófGƒd »a á«Hô©dG äÉ«dÉédG óæY á°UÉNh ,’ƒ¨fGC »a çóëdG ™æ°üJ á¡LGƒªdG
.ô°üe ΩÉeGC á«îjQÉàdG á¡LGƒªdG øY ÉæfƒdÉC°ùjh ’GE ¿ƒjôFGõL ÉæfGC ¿ƒª∏©j

ájÉ¡ædG IQÉØ°U ó©H óé°S ¬fGC Éæd º°ùbGC »fÉæÑd ¯¯
»a ô°üe - ôFGõédG á¡LGƒe ™HÉJ ¬fGC ,Gófƒd »a ºYÉ£ªdG ÜÉë°UGC øe ø««fÉæÑ∏dG óMGC Éæd ócGC
¬∏d Gôµ°T óé°S ¬fGCh ôFGõé∏d ≥Øîj ¿Éc ¬Ñ∏b ¿GC Éæd º°ùbGCh ,¿ƒjõØ∏àdG á°TÉ°T ôÑY ΩƒWôîdG
.''∫ÉjófƒªdG'' ≈dGE ôFGõédG πgÉCJh á«FÉ¡ædG ºµëdG IQÉØ°U ó©H Iô°TÉÑe

¬ª©£e »a ¬≤«∏©J πL’
C ôFGõédG º∏Y Éæe Ö∏Wh ... ¯¯
,¬ª©£e »a ¬≤∏©j ¿GC πLGC øe ÉjôFGõL ɪ∏Y ¬d ô°†ëf ¿GC º©£ªdG ÖMÉ°U »fÉæÑ∏dG Gòg Éæe Ö∏Wh
q c ¿’
ôFGõédG ßM ø°ùM øeh ,''É«≤jôaGE ¢SÉCc'' Gòg »a ôFGõédG ∞∏N ¿ƒµà°S á«fÉæÑ∏dG á«dÉédG π
C
.…ôFGõédG ÖîàæªdG Ö©∏«°S øjGC GófGƒd ᪰UÉ©dG »a óLGƒàJ á«fÉæÑ∏dG á«dÉédG Ö∏ZGC ¿GC

ø«jôFGõédG QÉ°üf’
C G Qƒ°†M øY ∫AÉ°ùJ ¯¯
äÉĪdÉH hGC ±’’
B ÉH ’ƒ¨fGC »a ¿ƒfƒµ«°S …ôFGõédG ≥jôØdG QÉ°üfGC ¿Éc GPGE »fÉæÑ∏dG Gòg ∫AÉ°ùJ ɪc
AÓ¨dG ÖÑ°ùH OQGh ô«Z ∂dP ¿GC ¬d Éæë°VhGC óbh ,¿GOƒ°ùdG »a É¡H GƒfÉc »àdG á≤jô£dG πãe
™e ôFGõédG AÉ≤àdG ∫ÉM »a ÉØ∏àîe ¿ƒµ«°S ôe’
C G ¿GC ¬d Éfó«cÉCJ ™e ,’ƒ¨fGC »a OƒLƒªdG ¢ûMÉØdG
.ádÉëdG √òg »a ôFGõédG πMôà°S øjGC ,»FÉ¡ædG hGC »ÑgòdG ™HôªdG »a ô°üe

ájhôc á©àe ''QƒÑ°S QÉ`Ñ«°S'' ¯¯

’ƒ¨fGC ≈````dGE ''±Góq````¡dG'' á````ã©H

»fÉë∏°S .…

Ü.ô«ª°S

¢T.¿’óY

IOÉ©°S .GB .±

Qó`æL .¿

Ω.óYÉ°S

ᵫæMƒH .Q

¿ƒæĪ£jo ’ƒ¨fGC øe ¿ƒÑYÓdGh IhGQhQ
Ö```∏≤dGh á``YƒªéªdG ìhô`H Ö``©°ûdG
q M
Éæà«£¨J ∫ÓN øeh ,GófGƒd á«dƒ¨f’
C G ᪰UÉ©dÉH …ôØ«a 4 QÉ£ªH ¢ù«ªîdG ¢ùeGC ∫hGC Iô¡°S òæe …ôFGõédG »æWƒdG ≥jôØdG π
.ájƒæ©ªdG á«MÉædG øe ±hô¶dG ø°ùMGC »a ¿hóLGƒàj ''ô°†îdG'' »ÑY’ ¿ÉEa ,∫ƒ°UƒdG AGƒL’
C

ÜÉ``gòdG ≈``dGE ±ó¡f'' :IGhQhQ
''¢SÉCµdG ≈∏Y ∫ƒ°üëdG ’ ºdh óqM ó`©HGC ≈dGE
Oƒ≤Yh íæªdG áKOÉM ¿GC ,GófGƒd QÉ£e »a ¬JÉëjô°üJ »a IhGQhQ ócGCh
±GógGC øYh .»eÓY’
E G É¡≤M øe ôãcGC äòNGC É¡fGCh GóL ájOÉY QÉ¡°T’
E G
¿GE á˘jô˘FGõ˘é˘dG á˘jOɢë˘J’G ¢ù«˘FQ ∫ɢb ,IQhó˘dG »˘a »˘æ˘Wƒ˘dG Öî˘à˘æ˘ª˘ dG
,øµªe óqM ó©HGC ≈dGE É¡«a ÜÉgòdG πLGC øe IQhódG √òg Ö©∏à°S ôFGõédG
.¢SÉCµdG ≈∏Y ∫ƒ°üëdG ’ ºdh

ôÑcGC ∞¨°ûdG π©éJ äGƒæ°S 6 ó©H IOƒ©dG

ΩƒWôîdGh IôgÉ≤dG »a ôFGõédG - ô°üe âãH ¯¯
,É°†jGC ΩƒWôîdG »ah IôgÉ≤dG »a ô°üeh ôFGõédG äÉ¡LGƒe ô°TÉѪdG ≈∏Y IQƒcòªdG IÉæ≤dG âãH óbh
IQÉ≤dG ܃æL ∫hO πc »ah ’ƒ¨fGC »a AÉ≤∏dG Gòg øY OƒLƒªdG ió°üdGh ô«ÑµdG Ωɪàg’G AGQh âfÉch
.á«≤jôa’
E G

''á«Hô©dG'' »a ájÉjR øY çóqëJ QGôq°S ¯¯

,…Oƒ©°ùdG IóL OÉëJGE ±ƒØ°U »a ájÉjR ∂dɪdG óÑY ≈°†eGC …òdG ¬°ùØf Ωƒ«dG »a
»a πjƒëàdG Gòg øY ,ô«N’
C G AÉ©HQ’
C G Iô¡°S ,QGô°S »ØjÉ£°ùdG ¢ù«FôdG çóqëJ
`d ''≈eôªdG èeÉfôH'' ájOƒ©°ùdG Iôµ∏d ¢ü°qüîªdG èeÉfôÑdG »ah ''á«Hô©dG'' IÉæb
¿GCh ,ájôFGõédG IôµdG ïjQÉJ »a ≈∏Z’
C G ƒg πjƒëàdG Gòg ¿GC ócGCh ,¢Sƒ≤dG ∫ÉàH
»a GQhÉ°ûJ Ωó≤dG Iôµd ájôFGõédG ájOÉëJ’G ¢ù«FQh ¥ÉaƒdG IQGOGE øe πc
.OÉëJ’G ≈dGE ÖYÓdG πjƒëJ
∫hGC »a IóL áæjóe ≈dGE π≤æà«°S ájÉjR ¿GC QGôq°S ócGC ,¬°ùØf QÉW’
E G »ah
ôFGõédG πgÉCJ ∫ÉM »ah ,’ƒ¨fGC øe ôFGõédG ≈dGE ¬JOƒY ó©H áYÉ°S 48
¿GC ≈∏Y ,…ôØ«a 3 »a ¿ƒµ«°S IóL ≈dGE ÖYÓdG π≤æJ ¿ÉEa »FÉ¡ædG ≈dGE
¢SÉCc'' øe »æWƒdG ≥jôØdG êhôN ∫ÉM »a ∂dP πÑb π≤æàdG ¿ƒµj
.∂dP πÑb ''É«≤jôaGE

...É°†jGC ¬ª°V ¥ÉÑ°S πNój »côàdG ¢SÉ൫°û«H

π```«MôdG ÜGƒ```HGC ≈∏Y »`fÉjR
ô``````«LÉ``æeh É```«côJ ≈`````dGE
√ó``dGh ¢VhÉ```a »°ûJÉHôæ«a
ºéædG ø«H Ée §HôJ »àdG QÉÑNC’G øjô«NC’G ø«eƒ«dG »a äOGR
äGó«cCÉJ ó©Ña .á«côàdG ádƒ£ÑdGh »fÉjR ºjôc …ôFGõédG
IQGOEG ™e äÉ°VhÉØe »°ûJÉHôæ«a ádƒ£ÑdG Qó°üàe ∫ƒNO
»a ''ô°†îdG'' hôà°ùjÉe Ö∏L πLCG øe »fɪdC’G ÆQƒÑ°ùØdƒa
ø«H á£HQ IójóL AÉÑfCG â∏WCG ,»dÉëdG …ƒà°ûdG ''ƒJÉcô«ªdG''
ádƒ£ÑdG Ö≤d πeÉM- ¢SÉ൫°û«H ƒg ôNBG »côJ ¥ÓªYh ÖYÓdG
∞£N »a áë∏e áÑZQ ôNB’G ƒg ióHCG …òdG -»°VɪdG º°SƒªdG
±ƒbƒdG …OÉæ∏d ≥Ñ°S ¬fCG á°UÉN …ó«∏≤àdG ¬ªjôZ øe á≤Ø°üdG
»a ÆQƒÑ°ùØdƒa Gƒ¡LGh º¡fCG QÉÑàYÉH Iô°TÉÑe ºjôc äÉfɵeEG ≈∏Y
∫ƒM É≤HÉ°S √Éfô°ûf ɪd Gó«cCÉJh ,iôNCG á¡L øe .∫É£HC’G á£HGQ
ôjQÉ≤J äócCG ,»fÉjõH »°ûJÉHôæ«a »côàdG ''…QÉæµdG'' ΩɪàgG
ódGh ™e äÉ°VhÉØe »a π©ØdÉH πNO ≥jôØdG ô«LÉæe ¿CG á«côJ
äÉ°VhÉتdG ¿CG ôjQÉ≤àdG äôcPh ,É°ùfôa »a ''íHGQ »ªY'' ÖYÓdG
Qƒa É«côàH »fÉjR ¥ÉëàdG á«fɵeEGh áÑ«W AGƒLCG »a …ôéJ
.Ió©Ñà°ùe â°ù«d ’ƒ¨fCG øe ¬JOƒY

ΩGô``àMGE ô``ãcÉCH IOƒ``Y É¡æµd ...
ô«Z ɪbQ ÉehO »æWƒdG ≥jôØdG ¿Éc ,''Qƒ°û¨æjR'' áKQÉch 1992 òæeh
âØ∏àNG IôqªdG √òg øµdh ,á«≤jôa’
E G äÉ桵àdG ´Gô°U »a ¬H ±ôà©e
܃˘æ˘L ''∫ɢjó˘fƒ˘e'' ≈˘dGE ''ô˘°†î˘dG'' `d ô˘«˘N’
C G π˘ gÉC˘ à˘ dG ¿’
C ,äɢ «˘ £˘ ©˘ ª˘ dG
.á≤HÉ°S äGƒæ°S »a Oƒ≤تdG É¡eGôàMG ájôFGõédG Iôµ∏d OÉYGC ,É«≤jôaGE

ΩÓ`Y’
E G πFÉ``°Sƒd …ƒ``≤dG Qƒ``°†ëdG
ô```FGõédG á``ª«b ∞°ûµj

ô```«îdÉH ô``°q ûÑJo ∫ƒ``°UƒdG AGƒ``LCG

á«dhódGh á«æWƒdG ΩÓY’
C G πFÉ°Sƒd …ƒ≤dG Qƒ°†ëdG ¿GC ∂dP øe ôãcC’Gh
ÖîàæªdG ô°UÉæY ∫ƒ°Uh á«£¨àd ,''á«°VÉjôdG IôjõédG'' É¡àeóq≤eh »a
ôFGõédG É¡∏àëJ âëÑ°UGC »àdG ᪫≤dG ∞°ûµj ,GófGƒd QÉ£e ≈dGE »æWƒdG
.»≤jôa’
E G …hôµdG ó«©°üdG ≈∏Y

,GóL á©FGQ ’ƒ¨fGC ≈dGE »æWƒdG ≥jôØdG É¡«a π°Uh »àdG AGƒL’
C G âfÉch
»a Iô°TÉÑe ΩÓY’
E G πFÉ°Sh ≈dGE ø«ÑYÓdG πc åjOÉMGC ∫ÓN øe á°UÉNh
ɪ«a ø«ÑYÓdG πeÉ©J »a á©FGQ øe ôãcGC AGƒL’
C G ≈≤ÑJh .GófGƒd QÉ£e
.ô«îdÉH Gô«ãc ô°ûÑJ »àdG º¡JÉëjô°üJ »a É°†jGCh ,º¡æ«H

GhQÉ°U ¿hôN’
B Gh ≈«ëj ôàæY ,»fÉjR
2004 ø``e É``é°†f ô`ãcGC
»˘JÉC˘J ,»˘≤˘jô˘a’
E G π˘Ø˘ë˘ª˘dG ≈˘dGE ô˘ FGõ˘ é˘ dG IOƒ˘ Y ¿ÉE˘ a ,iô˘ NGC ᢠ¡˘ L ø˘ e
âbƒdG »a ,≈dh’
C G Iôqª∏d É«≤jôaGE ºeGC ¢SÉCc »a óLGƒàj º¡Ñ∏ZGC ø«ÑYÓH
≈dGE IôqªdG √òg ¿hOƒ©j ,2004 »a GƒcQÉ°T ¿GC º¡d ≥Ñ°S øjòdG ≈àM ¬fGC
≈«ëj ôàæYh »fÉjR A’ƒDg áeóq≤e »ah IôÑNh Éé°†f ôãcGC ºgh É«≤jôaGE
,2004 ¢ùfƒJ »a ∫Ée’
B G ∞æ°U »a ɪgh É«≤jôaGE ºeGC ¢SÉCc ÉÑ©d øjò∏dG
¢ShƒDc ºgQhóH GƒÑ©d øjòdG ƒMQh »ØjÉ°U ,…Qƒ°üæe ,…hGhÉ" ɪ¡©eh
.2004h ,2002 ,2000 äGƒæ°S »a á«≤jôaGE

ø«àî°ùf ôN’
B Ö≤∏dG πeÉM »°ü≤j øe
´hô```°ûe ¬``ª∏M
ìhQh á«æWƒdG áYƒªéªdG πNGO á©FGQ âëÑ°UGC Qƒe’
C G ¿GC ≈dGE áaÉ°VGEh
¥ôØdG øe ôFGõédG ¿GC iôj ’ƒ¨fGC »a Éæg ™«ªédG ¿ÉEa ,Iô«Ñc áYƒªéªdG
øµªàj øe ¿’
C ,2010 ’ƒ¨fGC óYƒe »a ≈dh’
C G QGhO’
C G Ö©∏d áë°TôªdG
πeÉM …ô°üªdG ÖîàæªdG øe ºdÉ©dG ¢SÉCc ≈dGE QhôªdG Iô«°TÉCJ ∞£N øe
ôãcGC ±Gó¡à°SGh ô«µØàdG ´hô°ûªdG ¬≤M øe ,ø«à«dÉààe ø«Jôqªd Ö≤∏dG
.É«≤jôaGE ácQÉ°ûªdG øe

∂«°ùµªdGh É«fÉÑ°SGE πÑb Ée ƒjQÉæ«°S øe QGò`M
»a Ió«L ô«Z äÉgƒjQÉæ«°S ≈∏Y IOƒq©àe ôFGõédG ¿ÉEa ¬°ùØf âbƒdG »ah
,∂«°ùµªdGh É«fÉÑ°SGE »a ºdÉ©dG ¢SÉCc Éà≤Ñ°S ø«à∏dG ø«à«≤jôa’
E G ø«°SÉCµdG
»a 1982 É«≤jôaGE ºeGC ¢SÉC˘c »˘a »˘≤˘jô˘a’
E G Ö≤˘∏˘dG ô˘FGõ˘é˘dG ⩢«q˘°V ø˘jGC
»ah .á≤«bO ôNGB »a ÉfÉZ ΩÉeGC »ÑgòdG ™HôªdG øe â«°übGC ¿GC ó©H ,É«Ñ«d
ƒµ«°ùµ«e ''∫Éjófƒe'' πÑb á«≤jôa’
E G ácQÉ°ûªdG âfÉc ô°üe »a 1986
.¬Ñæqéàj ¿GC »æWƒdG ≥jôØdG ≈∏Y ≈≤Ñj …òdG ƒjQÉæ«°ùdG ƒgh ,á«KQÉc

Ü ô«ª°S

ø``««Øë°üdG ≈dGE ø«ÑYÓdG äÉ``ëjô°üJ πc
á``jƒæ©ªdG á``MGôdG ∞°ûµJ

¥Ó¨f’G ¿Éc øjGC ,''»dƒà°SÉcƒd'' ¢üHôJ »a IOÉ©dG ¬«∏Y âfÉc Ée ¢ùµYh
πFÉ°Sh ≈∏Y ''ô˘°†î˘dG'' »˘Ñ˘Y’ π˘c π˘Ñ˘b ø˘e ô˘«˘Ñ˘µ˘dG í˘à˘Ø˘à˘dG ¿ÉE˘a ,Gô˘«˘Ñ˘c
,…ôØ«a 4 QÉ£e ≈dGE ∫ƒ°UƒdG ó©H Iô°TÉÑe á«dhódGh á«æWƒdG ΩÓY’
E G
q µdG ¿Éc øjGC GóL á©FGQ »æWƒdG ≥jôØdG »a AGƒL’
çóëàj π
C G ¿GC ∞°ûµj
∂dP ¿ƒµj ájOÉY ô«Z ¿ƒµJ ɪqd AGƒL’
C G ¿GC IOÉ©dG ¿’
C ,êGôMGE ¿hO
.áaÉë°üdG øe Üôq¡à∏d QGòY’
C G º¡≤∏Nh ø«ÑYÓdG Üôq¡àH ÉHƒë°üe

É`«≤jôaGE ¢SÉCch ...á`«dÉY á`YƒªéªdG ìhQ
™`«ªédG º`∏M

¢SÉCµd GhhDÉL º¡fGC ø«ÑYÓdG ó«cÉCJ »a ôãcGC áYƒªéªdG ìhQ äRôH ɪc
Gó«©H ÜÉgòdG πLGC øe øµdh ,§≤a ácQÉ°ûªdG πLGC øe ¢ù«d É«≤jôaGE ºeGC
º¡fGCh ,É¡fhójôj º¡fGC ¿ƒÑYÓdG ócƒDj »àdG ,ájQÉ≤dG á°ùaÉæªdG √òg »a
.≥jôØdG á«≤H øe ÉfÉC°T πbGC ¢ù«d

É`¡«a ßØqëà∏d ∫É``ée ’ IhGQhQ äÉ`ëjô°üJ

øµj ºd ,ájôFGõédG IôµdG ≈∏Y ∫h’
C G ∫hƒD°ùªdG IhGQhQ ¿ÉEa ,¬à¡L øeh
ɢ«˘≤˘jô˘aGE º˘eGC ¢SÉC˘c »˘a »˘æ˘Wƒ˘dG Öî˘à˘ æ˘ ª˘ dG ±Gó˘ gGC »˘ a ߢ Ø˘ ë˘ J …GC ¬˘ d
™˘e ΩɢbGCh ,≥˘jô˘Ø˘dG »˘a çó˘ë˘ j ɢ e ≈˘ dGE Üô˘ b’
C G ≈˘ ≤˘ Ñ˘ j ¬˘ f’
C ,ᢠ«˘ dɢ ë˘ dG
.¢üHôàdG øe Iô«N’
C G áKÓãdG ΩÉj’
C G ∫ÓN á∏«µ°ûàdG

á`YƒªéªdG ¿GC ¢qùëj ...
ô`FGõédG -ô`°üe IGQÉ`Ñe á`«°ûY AGƒLGC »``a
᢫˘©˘°Vh »˘a ó˘LGƒ˘à˘J á˘Yƒ˘ª˘é˘ª˘dG ¿GC ¢qùë˘j ¬˘fGE IhGQhQ ¢ù«˘Fô˘dG ∫ɢbh
»a ô°üe -ôFGõédG IGQÉÑe πÑb Ée AGƒLGC ô«Ñc óM ≈dGE ¬Ñ°ûJh GóL Iô«Ñc
q ˘ c ¿GCh ,¿GOƒ˘ °ùdG
Iô˘«˘Ñ˘µ˘dG ᢫˘æ˘Wƒ˘dG ᢫˘dhƒD˘°ùª˘dɢH ¿ƒ˘YGh ø˘«˘Ñ˘YÓ˘ dG π
.º¡≤JÉY ≈∏Y IÉ≤∏ªdG

q ``c''
πcÉ````°ûeh äÉcÉ````Ñà°TGE ø```e É````æqY ™```«°TGC É````e π
''ÉjQÉb Éæ°ùØfGC ¢VôØf ≈àM Éæà°Uôa √ògh ...''hôjR'' âfÉc

q GC …ô`FGõédG Ö©°ûdG ≈∏Y''
''Gô«ãc ôFGõédG Ö
C ÉqæY ¬JQƒ°U ô`«q¨j ’
q ëfh á∏FÉY AÉæHGC É`æf’
q GC º``¡æĪWGC''
''ó``MGC É`¡YõYõj ø`d É``æMhQh ô``«îH á`YƒªéªdGh Ö`îàæªdG ∫Gƒ`MGC ¿

πH …h’Ée ≈∏Y RƒØ∏d §≤a ¢ù«dh ,¿hõgÉL ∫ÉëdG á©«Ñ£H
πeÉc »a πÑb øe äóYh ɪ∏ãe á°ùaÉæªdG √òg »a Gó«©H ÜÉgò∏d
πãªjh º¡∏ãª˘j ø˘e ¿’C Gƒ˘aɢî˘j ’GC º˘¡˘«˘∏˘Y ∂dò˘d ,»˘Jɢë˘jô˘°üJ
á«dhƒD°ùªdG ¿hQóq≤jh á∏FÉY AÉæHGCh ¿ƒeôàë˘e ¿ƒ˘Ñ˘Y’ ô˘FGõ˘é˘dG
.Éfô¶àæj πeÉc Ö©°T √ÉéJ ºgô¶àæj ɪH ¿ƒYGhh ,Gó«L

πNGO Éæ˘fGC ɢª˘«˘°S’ É˘æ˘ª˘«˘°T ø˘e â°ù«˘d Qƒ˘e’CG √ò˘g ,π˘cɢ°ûª˘dGh
Ωôàëjh ,¿ƒeôàëe º¡∏c ,á∏FÉY AÉæHGC ø«ÑY’ ºq°†f áYƒªéªdG
¿GC ™˘«˘ª˘é˘dG ø˘Ä˘ª˘WGC ∂dò˘dh ,ô˘N’BG ±ô˘£˘dG ɢæ˘e ±ô˘£˘dG Qóq˘≤˘ jh
óLGƒàjh ,±hô¶dG π°†aGC »a É°ùfôa »a ô°q†M »æWƒdG ÖîàæªdG
.á«HÉéjGE èFÉàf ≥«≤ëJh ≥dÉCàdG πLGC øe Éæg

?…h’Ée ΩÉeGC ᪡ªdG ¿ƒµJ ¿GC ™bƒàJ ∞«c

≈∏Y ÉÑ∏°S ôKƒDj ¿GC çóM Ée πc ¿ÉC°T øe ¿GC iôJ ’GC
»a ácQÉ°ûªdG πÑb á∏«˘∏˘b ɢeɢjGC á˘Yƒ˘ª˘é˘ª˘dG õ˘«˘cô˘J
ø˘«˘Jôq˘e ɢ¡˘Jɢ «˘ dɢ ©˘ a ø˘ Y ô˘ FGõ˘ é˘ dG âHɢ Z ᢠ°ùaɢ æ˘ e
?ø«à«dÉààe

»a Éæf’C ,óqédG òNÉCªH Qƒe’CG òNÉCf ¿GCh ,ºgô≤àëf ’GC Éæ«∏Y
πµa ,áÑ©°U iôNGCh á∏¡°S IGQÉÑe óéf ¿GC Éæ浪j ’ iƒà°ùªdG Gòg
ó©H ’ƒ¨fGC »a óLGƒàdG ≥ëà°ùJ Éæg ≈dGE â∏°Uh »àdG 16 `dG ¥ôØdG
Öîà˘æ˘e ¬˘«˘a ɢª˘H ,¬˘à˘©˘£˘b …ò˘dG ¥É˘°ûdGh Ö©˘°üdG QGƒ˘°ûª˘dG πq˘c
πLGC øe Ö©∏æ°S Éææµd ,¬eÉeGC äÉHƒ©°U ¬LGƒæ°S …òdG …h’Ée
.¬æY πjóH ’h RƒØdG
ôFGõédG ¿GC iôJ πg ,’ƒ¨fGCh »dÉe …AÉ≤d øY GPÉe
?É°†jGC ɪg ɪ¡«àÑ≤Y RhÉéJ ≈∏Y IQOÉb

RƒØ∏d íªWGC »fGC ºµJójôL äÉëØ°U ôÑY âMô°U ¿GC »d ≥Ñ°S
±ƒ°S ∂dòd ,…Oh AÉ≤∏H ôe’CG ≥∏©J ƒd ≈àM ,É¡Ñ©dGC IGQÉÑe …qGC »a
π˘LGC ø˘e Ö©˘∏˘f ɢg󢩢Hh ,…h’ɢe ΩɢeGC G󢫢L QGƒ˘°ûª˘dG πq˘¡˘à˘°ùf
.’ƒ¨fGCh »dÉe …AÉ≤d »a QÉ°üàf’EG
?á°ùaÉæªdG √òg »a Gó«©H ÜÉgòdG ≈dGE íª£JGC

áMÉ°ùdG ≈dGE Iƒ≤H ÉfóY Éeó©H ∂dòd á«JGƒe á°UôØdG ¿qGC ó≤àYGC
Éæd íª°ùj ’ ôe’CGh ,ºdÉ©dG ¢SÉCc ≈dGE Éæ∏°Uh ɢe󢩢Hh ,᢫˘dhó˘dG
É«ªdÉY ÉÑîàæe QÉ°U ÉæÑîàæe ΩGO Ée ∫h’CG QhódG »a êhôîdÉH
øëf ∂dòdh ,»dhódG iƒà°ùªdG ≈∏Y ÜÉ°ùM ∞dGC ¬d Ö°ùëj QÉ°Uh
áeóq≤àe QGhOGC ƃ∏H πLGC øe ÉfOƒ¡L iQÉ°üb ∫òH ≈∏Y ¿hôÑée
.á£ëe ôNGB ≈dGE ∫ƒ°UƒdG ºdh
..ºgÉæKóqM øjòdG πc øe ôãcGC ÓFÉØàe hóÑJ

…Oh AÉ≤d »a ≈àM ɪFGO RƒØdG Ö
q MGC ÖY’ ÉfGC ,»©ÑW ƒg Gòg
íªWGC »æ∏©éj AÉ≤d πc »a RƒØ∏d »MƒªWh ,π«∏b òæe â∏b ɪ∏ãe
.á«JGƒe á°UôØdG âeGO Ée á£ëe ôNGB ≈dGE ∫ƒ°UƒdG É°†jGC
.¢T ¿’óY

Iô°ûY á«fÉãdG áæ°ùdG 2010 »ØfÉL 09 âÑ°ùdG - 1230 Oó©dG

¬JOƒY ó©H áYÉ°S 48 ÖYÓdG π≤æJ ócƒDjh ... ¯¯

ÜÉ«¨dG Iôàa ¿ÉEa ,É«≤jôaGE ºeGC ¢ShƒDc »a á≤HÉ°ùdG äÉcQÉ°ûªdG ¢ùµYh
øeh ,GóL Iô«Ñc âfÉc »≤jôa’
E G ¢Sô©dG øY »æWƒdG ≥jôØ∏d á«dÉëdG
Ée ƒgh ,á∏eÉc äGƒæ°S 6 òæe óYƒªdG Gòg GƒÑ©∏j ºd ''ô°†îdG'' ¿GC ∂dP
»JÉCJ É¡f’
C ,ø«ÑYÓdG πµd ô«Ñc ∞¨°ûH ¿ƒµj IôqªdG √òg óYƒªdG π©éj
.ÜÉ«Z ∫ƒW ó©H

EL Heddaf N 1230 Samedi 09 Janvier 2010

,GóL ájOÉY áØ°üH ájhôµdG ó«YGƒªdG ôÑcGC Gòch ,ºdÉ©dG »a ä’ƒ£ÑdG äÉjôÑc ¿ƒ«dƒ¨f’
C G ™HÉàj
åÑJ »àdGh ,IôØ°ûªdG ô«Z á«≤jôaGE ܃æédG ''QƒÑ°S QÉÑ«°S'' IÉæ≤d í°VGƒdG º¡WÉ≤àdG ∫ÓN øe
q ch ,πjRGôÑdG ,É«fÉÑ°SGE ,É«dÉ£jGE ,Gôà∏éfGE ä’ƒ£H
.á«≤jôa’
E Gh á«HhQh’
C G ¢ShƒDµdG π

…GC ∂Hôj ¿GC π«ëà°ùe ,ÉfQGô≤à°SG ±ôW …qGC ´õYõj ¿GC π«ëà°ùe
»a ÉC£N ¬∏c π«b Ée ¿GE π«∏b òæe ∂d â∏b ∂dòd ,Éfõ«côJ ¢üî°T
Gƒgƒq°ûj ¿GC GƒdhÉM ø˘e π˘µ˘dh ,á˘ë˘°üdG ø˘e ¬˘d ¢Sɢ°SGC ’h ÉC˘£˘N
πª©f ÉfƒcôJGC ,πª©f ÉfƒcôJGC ,ÉæfÉC°Th ÉfƒcôJGC º¡d ∫ƒbGC ÉæJQƒ°U
á∏«ªédG Qƒ°üdG ôcòJGC ¿GE Ée »àdG ájôFGõédG ô«gɪédG OÉ©°SGE ≈∏Y
’GE ,ÉæJGRÉéfÉEH Ió«©°S »gh ≥˘Hɢ°ùdG »˘a ɢ¡˘«˘∏˘Y ɢæ˘JOƒq˘Y »˘à˘dG
á˘Mô˘Ø˘dG ∫ɢNOGEh ó˘jó˘L ø˘e ɢgOɢ©˘°SGE ≈˘∏˘Y ɢæ˘à˘ª˘jõ˘ Y OGOõ˘ Jh
.É¡Hƒ∏b »a áé¡ÑdGh
¢ùµ©æj ¿GC øe GóqL áaƒqîàe ájôFGõédG ô«gɪédG
?ºµ«∏Y ÉÑ∏°S ô«N’
C G ¢üHôàdG øY êhqQ Ée

…GC óLƒJ ’ ,Gòg »eÓc Gƒbóq°üj ¿GC º˘¡˘«˘∏˘Yh ,º˘¡˘æ˘Ä˘ª˘WGC ,’
πNGO IƒNGE ÉædR ’h Éæc øëfh ,ÖîàæªdG áYƒªée πNGO á∏µ°ûe
πNGO ¬«a É橪qéJ Ωƒj ∫hGC òæe ÉæMÉéf ôq˘°S Gò˘gh ,á˘Yƒ˘ª˘é˘ª˘dG
IQƒîah Ió«©°S ≈≤ÑJ ¿GC É°†jGC ô«gɪédG øe Ö∏WGCh ,ÖîàæªdG
¿GCh ,''∫Éjó˘fƒ˘ª˘dG'' ≈˘dGE ɢ©˘«˘ª˘L ɢæ˘dƒ˘°Uƒ˘H ɢjƒ˘°S √ɢæ˘≤˘≤˘M ɢª˘H
¿GCh ,É≤HÉ°S Éæ«∏Y ÉghòNGC »àdG á˘∏˘«˘ª˘é˘dG IQƒ˘°üdɢH Gƒ˘¶˘Ø˘à˘ë˘j
’GE A»°T πc ô°ùîf ¿GC πÑ≤f Éæf’C ójóL øe Éæ«a º¡à≤K GhOóqéj
.ºgOqhh º¡àÑëe
≈˘à˘M …h’ɢe ΩɢeGC Qɢ°üà˘fG ø˘e ¬˘d óq˘ H ’ Qƒ˘ ¡˘ ª˘ é˘ dG
»˘ ˘µ˘ ˘d ¿hóq˘ ˘©˘ ˘à˘ ˘°ùe º˘ ˘à˘ ˘fGC π˘ ˘¡˘ ˘a ,¬˘ ˘ahɢ ˘î˘ ˘e ∫hõ˘ ˘J
øe ≈dh’
C G ádƒédG ∫ÓN ™æ≤e QÉ°üàfÉH ºgƒæĪ£J
?á°ùaÉæªdG

:Iô```````"ƒH
¿GC Iô"ƒH ó«ée »æWƒdG ÖîàæªdG ´ÉaO Iôî°U ≈Øf
Iô«N’
C G ¢üHôàdG ∫ÓN πcÉ°ûe âKóM ób ¿ƒµJ
≈HGCh ,É°ùfôa ܃æL »a »æWƒdG ÖîàæªdG √GôLGC …òdG
¿GC ''±Gó¡dG'' ôÑY …ôFGõédG Ö©°ûdG øĪ£j ¿GC ’GE
ÉgOƒ°ùJ IóMGh á∏FÉY πµ°ûj ∫GR ’h ¿Éc ÖîàæªdG
äÉ«FÉ°üb’
E G ∫ÓN IóFÉ°S âfÉc »àdG É¡°ùØf ìhôdG
»a Gó«©H Ögòà°S ôFGõédG q¿GC √ÉjGE GóYGh ,Iô«N’
C G
.É¡àª∏c ∫ƒ≤à°Sh á°ùaÉæªdG √òg
øe ø˘«˘Yƒ˘Ñ˘°SGC 󢩢H ’ƒ˘¨˘fGC »˘a ɢæ˘g º˘à˘fGC ɢg ,󢫢é˘e
»˘a ɢ«˘°üî˘ °T âfGC äô˘ °†M ,ɢ °ùfô˘ a »˘ a ô˘ «˘ °†ë˘ à˘ dG
∂ª˘«˘«˘≤˘J É˘æ˘«˘£˘©˘ J ¿GC ∂d π˘ ¡˘ a ,ô˘ «˘ N’
C G ´ƒ˘ Ñ˘ °S’
C G
?¢üHôàdG ∂dP ∫ƒM »°üî°ûdG

»d áÑ°ùædÉH ∞°SÓ
C d ,»MGƒædG πc øe ÉëLÉf ¿Éc ¢üHôàdG
»˘≤˘jô˘a ™˘e »˘JɢWÉ˘Ñ˘JQG ÖÑ˘°ùH ¬˘æ˘e ∫h’CG Aõ˘é˘dG ⩢«q˘°V »˘ fGC
ÉJÉbhGC π¨à°SGC »c á°UôØdG »d âëæ°ùd ’GEh ,''Rô«éfGQ ƒ#°SÓ"''
Iôqe πc »a è¡àHGh ó©°SGC âæc øjòdG »bÉaQ ™e á«aÉ°VGE á∏«ªL
.º¡H »≤àdGC
AGƒ˘L’
C G ¬˘JOɢ°S ¬˘∏˘c ¢üHô˘à˘dG ¿GC ∂eÓ˘c ø˘e º˘¡˘Ø˘f
?É≤HÉ°S É¡«∏Y ºJOƒ©J »àdG É¡°ùØf

äó¡Y á«∏˘FɢY AGƒ˘LGC äó˘Lh »˘dƒ˘°Uh ió˘d ,∂°T ≈˘fOGC ¿hO
,ÆGôØdG âbh Ö©dh ∂ë°Vh ájƒ«M ,á≤HÉ°ùdG äGôqªdG πc »a É¡«∏Y
Éæd íª°ùj ô«Ñc πª©H Éæªb ÉæfGC ɪc ,óqédG âbh ájóLh •ÉÑ°†fGh
»à˘dG ɢ«˘≤˘jô˘aGE ¢SÉC˘c äɢ«˘Fɢ¡˘f ∫Ó˘N ±ôq˘°ûe ¬˘Lƒ˘H Qƒ˘¡˘¶˘dɢH
.GóL Iô«°üb Iôàa ó©H ≥∏£æà°S
»˘ ˘a `cɢ ˘æ˘ ˘g ø˘ ˘e ɢ ˘æ˘ ˘à˘ ˘∏˘ ˘°Uh »˘ ˘à˘ ˘dG AGó˘ ˘ °U’
C G ø˘ ˘ µ˘ ˘ d
GóqL áHô¡µe âfÉc AGƒL’
C G ¿GC äócGC ''»dƒà°SÉcƒd''
≈àM »Ø˘æ˘J ΩGC ∂dP ó˘cƒD˘J π˘¡˘a ,á˘Yƒ˘ª˘é˘ª˘dG π˘NGO
ø˘ e çó˘ M ɢ e ¢ûjɢ Y ÖY’ ø˘ e ᢠjhDô˘ dG í˘ °qVƒ˘ ˘à˘ ˘J
?πNGódG

..hôjR'' »°üî°ûdG »jGCQ »a »gh äÉYÉ°TGE Oôqée π«b Ée qπc
πc ÉæàYƒªée §°Sh çóëJ ¿GC ∫ƒ≤©ªdG ô«Z øe »NGC Éj ..''hôjR
øe ,ºdÉ©dGh É«≤jôaGE »°SÉCc ≈dGE ¿ƒ∏gÉCàe øë˘fh π˘cɢ°ûª˘dG ∂∏˘J
ø«Ñ˘Y’ ɢfô˘°U ø˘ë˘fh ɢæ˘æ˘«˘H ɢª˘«˘a ∂Hɢ°ûà˘f ¿GC ∫ƒ˘≤˘©˘ª˘dG ô˘«˘Z
áMôØdG ∂∏J πc ó©H ∫ƒ≤©ªdG ô«Z øe ,''â°ù«dÉjófƒe'' ø««ªdÉY
áé°†dG ∂∏J πc çóëf ¿GC ø«jôFGõédG ܃∏b »a ÉgÉæ∏NOGC »àdG

»æWƒdG ÖîàæŸG

’ƒ¨fGC ≈````dGE ''±Góq````¡dG'' á````ã©H

»fÉë∏°S .…

Ü.ô«ª°S

¢T.¿’óY

IOÉ©°S .GB .±

Qó`æL .¿

ᵫæMƒH .Q

»`ÑY’ ô``jôªJ äOGQGC Gó``fGƒd QÉ``£e á``Wô°T
è```àëj IhGQhQh ø``````jôaÉ°ùªc ''ô````°†îdG''

:»````æ¨e

Gô«ãc âæ°qùëJ »àdÉM''
''…h’Ée øeQòëdG Öéjh

Ω.óYÉ°S

∂àdÉM øY øĪ£f ¿GC ójôf ’hGC
âæc »àdG áHÉ°U’
E G ó©H á«ë°üdG
Ωƒj Gô°VÉM ¿ƒµà°S πg ,É¡æe ÊÉ©J
?ΩOÉ≤dG ÚæK’G

»àdÉM øµd á«FÉ¡f áØ°üH ∞°TGC ºd
Ωƒj »àcQÉ°ûe øY ÉeGC ,Gô«ãc âæ°ùëJ
óZ ó©Hh ó¨dG ô¶àææ°ùa É¡eóY øe ø«æK’G
∞«ch QƒeC’G â∏°Uh øjGC ≈dGE iôf ≈àM
Ωƒª©dG ≈∏Y ,äÉÑjQóàdG »a »∏©a OQ ¿ƒµ«°S
.»æWƒdG ÜQóªdG ó«H ¿ƒµ«°S ô«N’CGh ∫h’CG QGô≤dG

äGÒ«¨J øe äÉaƒîàdG ¢†©H ∑Éæg πg
?’ƒ¨fGCh ‹ƒà°SɵdG ÚH ¢ù≤£dG

øeh ,¢ù≤£dG ô««¨J øe äÉWÉ«àMG Oôée É¡fGE
OƒLƒÑa ÉJÉàH á«MÉædG √òg øe É≤∏b â°ùd »à¡L
¿ƒµ«°S …h’Ée AÉ≤d πÑb á«ÑjQóJ ¢ü°üM çÓK
AGƒL’CGh ™°VƒdG ™e º∏bÉCà∏d »aɵdG âbƒdG ÉæeÉeGC
.á«≤jôa’EG
,''ô°†ÿG'' ™e ∂d á«≤jôaGE ¢SÉCc ∫hGC Ö©∏à°S
?á°ùaÉæŸG ‘ ∫ƒNó∏d ¥ƒ°ûàe âfGC πg

Gô«ãc ó«©°Sh á°ùaÉæªdG »a Ó°UGC â∏NO ÉfGC
»gh »FÓeR ™e ácQÉ°ûªdG πLGC øe Éæg …óLGƒàH
øe øµªàf ¿GC ≈æªJGCh ,É¡°VƒNÉC°S IójóL áHôéJ
∫hGC ¿ƒµJ ≈àM IQhódG √òg »a A»°T ≥«≤ëJ
.Iôªãe »d ácQÉ°ûe
√òg ‘ Úë°TôŸG ÚH øe Èà©J ôFGõ÷G πg
?IQhódG
?á¡LGƒŸG

EL Heddaf N 1230 Samedi 09 Janvier 2010

Iô°ûY á«fÉãdG áæ°ùdG 2010 »ØfÉL 09 âÑ°ùdG - 1230 Oó©dG

∞©°VGC ¢ù«d …h’Ée Öîàæe »d áÑ°ùædÉH
¢SÉCc »a √óLGƒJ Oôéªa áYƒªéªdG »a Öîàæe
Öîàæe ¬fGC »æ©j IQÉ≤dG ¥ôa iƒbGC §°Sh É«≤jôaGE
AÉ≤d ¿ƒµj ¿GC øµªªdG øªa ÉæFÉ≤d øY ÉeGC ,…ƒb
.ÖîàæªdG Gòg øe Qòëf ¿GC Öéj ∂dòd ÉîîØe

¿GC º¡ªdG ,á≤jô£dG √ò¡H Gô«ãc ôµØf ’ ¿GC Öéj
¢ù«dh äÉjQÉѪdG ∫ÓN ¿Gó«ªdG »a øjó«L ¿ƒµf
GƒfÉc ¿ƒjô°üªdG äÉ«Ø°üàdG »Øa ¥QƒdG ≈∏Y
≈dGE πgÉCJ øe øëf ô«NC’G »ah ø«ë°TôªdG
.∫ÉjófƒªdG
∞©°VGC …h’Ée Öîàæe ΩÉeGC ¿ƒµà°S ájGóÑdG
√òg iôJ ∞«c ,áYƒªÛG √òg ‘ ≥jôa

.Ü ô«ª°S

''¿Éàfƒa ô«∏c'' õcôe øY ''á«°VÉjôdG IôjõédG'' ¬JõéfGC êÉJQƒHhQ »a

™ªéH Ωƒ≤J »dƒ¨fC’G QÉ£ªdG áWô°T π©L Ée ƒgh ,áYô°ùdG ìÉæL
.áYô°ùHh Iô°TÉÑe ∫ƒNódÉH º¡d íª°ùJh »æWƒdG ≥jôØdG »ÑY’ äGRGƒL

á`æé∏dG ø`e hGC »``dƒ`¨fGC ∫hƒD`°ùe ’h
∫É``Ñ≤à°S’
E G »``a á``ª¶æªdG

IhGQhQ êÉéàMG ó©H áYô°ùH Ghôe ób »æWƒdG ≥jôØdG ƒÑY’ ¿Éc GPGEh
áæé∏dG hGC ø««dƒ¨f’CG ø«dhƒD°ùªdG øe óMGC ’ ¿GC √ÉÑàfÓd âaÓdG ôe’CG ¿ÉEa
.GófGƒd QÉ£e »a ''ô°†îdG'' ∫ÉÑ≤à°SG »a ¿Éc IQhó∏d ᪶æªdG

Ohó`ëdG RÉ`àLGE øe ∫hGC IhGQhQ
»```fÉjR ¬``Ø∏Nh á``«dhódG

OhóëdG áWô°T øe Ghôªj ød ø«ÑYÓdG ¿GC ≈∏Y ¿ÉCªWG ¿GC ó©Hh
ájOÉëJ’G ¢ù«FQ ¿Éc ,á«YɪL áØ°üH º¡JGRGƒL ºàN ºà«°Sh QƒHÉ£dÉH
OhóëdG RÉàLG øjòdG …ôFGõédG »ª°SôdG óaƒdG AÉ°†YGC ∫hGC ájôFGõédG
.á©àe’CG áYÉb ≈dGE πNOh QÉ£ª∏d á«dhódG

ô``gGR π`Ñ≤à°ùà ¬`d ÉC`ÑæJ ™«ª÷Gh ''hΰùjÉŸG'' ¿Éc »æ¨e äÉYÉ°S 4 »æWƒdG ≥jôØdG ô¶àfG QÉ«L ôjRƒdG
''¿Éàfƒaô«∏c'' õcôe ∫ƒM á≤«bO 26 Ióªd GQƒ°üe ÉLÉJQƒHhQ á«°VÉjôdG IôjõédG IÉæb ¢ùeGC ∫hGC âãH
êôîJ »àdGh ,á«°ùfôØdG äÉ«ªjOÉc’
C G »ÑY’ ø«H Iô¨°üe ájhôc IQhO º°Sƒe πc º¶qæj …òdG »°ùfôØdG
√ògh .¿GójR øjódG øjR ájôFGõédG ∫ƒ°U’
C G hP »°ùfôØdG ÖYÓdG º¡°SGCQ ≈∏Y ºdÉ©dG Ωƒéf ™ªdGC É¡æe
OGôe »æWƒdG ÖîàæªdGh »dÉ£j’
E G ƒjR’ ºLÉ¡e ≈∏Y Aƒ°†dG §«∏°ùJ ájô£≤dG IÉæ≤dG äQÉàNG IôªdG
CÉÑæJ å«M ,¿’
B G øe áæ°S 12 πÑb IQhódG √òg »a âcQÉ°T ¿GC ≥Ñ°S »àdG Aɪ°S’
C G ø«H øe ¿Éc …òdG »æ¨e
á«æØdG äGQó≤dG øe ¬jód ¿Éc ô¨°üdG òæe ÖYÓdG ¿GC ɪ«°S’ ,ôgGR πÑ≤à°ùªH É°ùfôa »a ™«ªédG ¬d
.Ó©a çóM Ée ƒgh ,QÉѵdG áæ«W øe ¿ƒµj ¿ÉCH ¬d íª°ùj Ée áæjóÑdGh

''ô`«¨°üdG ¿GójR'' ¬``JÈàYG á``«°ùfôØdG á``aÉ``ë°üdG
∂dòd ÉgRÉéfG ∫ÓN ¬JÉcôëJ πc »a »æ¨ªd á≤aGôe âfÉc »àdG á«°VÉjôdG IôjõédG IÉæb ÖfÉL ≈dGE
√hôÑàYG å«M ¬YGƒfGC ∞∏àîªHh »°ùfôØdG ΩÓY’
E G IOÉ°TÉEH »¶M êGóg O’hGC øHG ¿ÉEa ,êÉJQƒHhôdG
äGôjôªàdGh ájôë°ùdG äÉZhGôªdG Égõ«ªJ »àdG Ö©∏dG á≤jôW »a ô«ÑµdG ¬HÉ°ûà∏d Gô¶f ô«¨°üdG ¿GójR
πdqóe ¿ƒµj ¿GCh ¿GójR ≈£N ≈∏Y »æ¨e ô«°ùj ¿GC »a ¿ƒ∏eÉCj ''¿ƒ«∏HÉf'' AÉæHGC ¿Éch ,äGôµ∏d á≤«bódG
¿GC ô«Z ,∫ÉÑ°T’
C G ∞æ°U »a ¿Éc ÉeóæY á«°ùfôØdG ¿Gƒd’
C G πªM ¿GC ¬d ≥Ñ°S »æ¨e ¿GC á°UÉN ,''áµjódG''
.±É£ªdG ájÉ¡f »a É°ùfôa ≈∏Y √OÓH π°q†Øj ¬∏©L ôFGõé∏d ójó°ûdG ¬ÑM

ô``¨°üdG òæe ¬``fƒ≤°û©j QÉ``°üf’
C G

05

øe GƒfÉc AGƒ°S QÉ°üf’
C G iód »°ùfôØdG …hôµdG ´QÉ°ûdG •É°ShGC »a Iô«Ñc á«Ñ©°T ¬d ô¨°üdG òæe »æ¨e
»æ¨e IógÉ°ûªd º¡°ùØfGC ≈∏Y á°UôØdG ¿ƒJƒqØj ’ A’ƒDg ¿Éc å«M ,ø««°ùfôa hGC ájôFGõédG á«dÉédG
øjôNGB ø«ÑY’ ™e ≥HÉ°S âbh »a çóëj ¿Éc ɪ∏ãe ''¿Éàfƒaô«∏c'' IQhO »a É¡°Vƒîj á¡LGƒe πc ∫ÓN
’ ¬fGC ’GE ô°†îdG ¿GƒdGC øY ™aGój ¿’
B G ¬fGC øe ºZôdÉHh ,»°ùfôØdG ÖîàæªdG ¿GƒdGC Gƒ∏ªM ¿GC º¡d ≥Ñ°S
.»°ùfôØdG ÖîàæªdG »a ¿GójR áØ«∏N ¿ƒµj ¿GC √hô¶àfG ɪdÉW øjòdG ø««°ùfôØdG ÖëH ≈¶ëj ∫Gõj
Ω .Ω

Ö©∏e ‘ ¢ùeGC á`°üM
á`«ª°SôdG äÉ`jQÉÑŸG
≥jôa …GC íæe Ωó©H ájGóÑdG »a GQô≤e ¿Éc Ée ¢ùµY
áæjóªdG Ö©∏e á«°VQGC ¥ƒa ÜQóàdG »a ≥ëdG ,¥ôØdG øe
äÉjQÉÑe ø°†àë«°S …òdGh ,ójóédG á«©eÉédG
¢ùeGC »æWƒdG ≥jôØdG OÉØà°SG ó≤a ,≈dh’
C G áYƒªéªdG
¥ƒa Iô«N’
C Gh ≈dh’
C G »g á«ÑjQóJ á°üM øe ᩪédG
.''2ô«£dG ¢ûY'' Ö©∏e á«°VQGC

âëæe ᪶æŸG á`æé∏dG
Ö©∏ŸG ‘ á`°üM Öîàæe πc
¢ùeGC á°üM øe »æWƒdG ≥jôØdG IOÉØà°SG äAÉL óbh
πc íæªJ ¿GC äÉCJQG »àdG ᪶æªdG áæé∏dG øe QGô≤H
,»dÉe) ≈dh’
C G áYƒªéª∏d á∏µ°ûªdG ¥ôØdG øe ≥jôa
á°üM øe IOÉØà°S’G »a ≥ëdG (ôFGõédGh …h’Ée
iƒ≤dG øjRGƒe ≥jôa πc íæe πLCG øe IóMGh á«ÑjQóJ
äOÉØà°SG …òdG »dƒ¨f’
C G ≥jôØdG º¶æªdG ó∏ÑdG ™e É¡°ùØf
.Ö©∏ªdG Gòg ¥ƒa á°üM øe ôãcGC øe √ô°UÉæY

AGó¨dG áÑLh
QÉ¡ædG ∞°üàæe ‘
AGó¨dG áÑLh »æWƒdG ≥jôØdG ô°UÉæY âdhÉæJ
,∞°üfh QÉ¡ædG ∞°üàæe áYÉ°ùdG »a ᩪédG ¢ùeGC
áÑLh á∏«µ°ûàdG ¬«a ∫hÉæàà°S …òdG â«bƒàdG ƒgh
…ôéà°S »àdG ΩÉj’
C G GóY Ée ,ΩGhódG ≈∏Y AGó¨dG
»æWƒdG ≥jôØdG ¿GC ôcòj .äÉ¡LGƒªdG É¡«a
πÑb øe ¬d ¢ü°üîe πeÉc º©£e øe ó«Øà°ùj
º©£ªdG ≈∏Y ±ô°ûjh ,''∫Éàææ«àfƒc'' ¥óæa IQGOGE
ájOÉëJ’G âfÉc øjòdG áKÓãdG ø«NÉÑ£dG
™e É≤Ñ°ùe º¡à∏°SQGC ób Ωó≤dG Iôµd ájôFGõédG
.±GõaR ó«¡L `cÉæg ≈dGE Égóaƒe

¥óæØdG »a Gƒ∏°U ¿ƒ`ÑYÓdG
á°üëdG ÖÑ°ùHh ,ᩪédG IÓ°U øY ÉeGC
¥ƒa ''±ÉµdG'' πÑb øe áéeôѪdG á«ÑjQóàdG
ó©Hoh âbƒdG ≥«°Vh ''2 ô«£dG ¢ûY'' Ö©∏e á«°VQGC
á«dƒ¨f’
C G ᪰UÉ©dÉH OƒLƒªdG ó«MƒdG óé°ùªdG
¿ƒÑYÓdG iOGC ó≤a ,»æWƒdG ≥jôØdG áeÉbGE ô≤e øe
.ô«°ü≤J ™ªL ¥óæØdG »a ¢ùeGC IÓ°üdG

¢ùeGC ''ô`°†ÿG'' »`ÑY’ âÑbGQ ''±ÉµdG''
»a ᩪédG ¢ùeGC ìÉÑ°U ''±ÉµdG'' `d ᪶æªdG áæé∏dG øe óah π≤æJ
áeÉbGE ô≤e ''∫Éàææ«àfƒc'' ¥óæa ≈dEG Iô°ûY ájOÉëdG áYÉ°ùdG OhóM
»æWƒdG ≥jôØdG »ÑY’ äGRÉLGE ≥HÉ£J ÖbGQ øjGC ,»æWƒdG ≥jôØdG
√òg »a ôFGõé∏d á∏㪪dG 23 áªFÉb Gòch ôØ°ùdG äGRGƒL ™e
ájƒg øe ócÉCàdGh äGRÉL’
E G áÑbGôe á«∏ªY ¿GC ôcòj .IQhódG
πÑbh äÉ°ùaÉæªdG øe ´ƒædG Gòg πãe »a IóMGh Iôe ºàJ ø«ÑYÓdG
.IQhódG ájGóH

á«ÑjQóàdG á°ü◊G ¢ûeÉg ≈∏Y Ωƒ«dG á«Øë°U Ihóf
ø«≤aGôªdG ø««Øë°üdGh ΩÓY’
E G πFÉ°Sh øe πFÉ¡dG Oó©dG ≈dGE ô¶ædÉH
ájOÉëJ’Gh »æWƒdG ≥jôØ∏d »æØdG ºbÉ£dG Qôqb ó≤a ,''ô°†îdG''`d
≈∏Y âÑ°ùdG Ωƒ«dG á«Øë°U Ihóf ó≤Y ºàj ¿GC Ωó≤dG Iôµd ájôFGõédG
.∞°üfh áãdÉãdG áYÉ°ùdG »a IQô≤ªdG á«ÑjQóàdG á°üëdG ¢ûeÉg

''¢ShôjÉcƒc'' äÉYÉb ióMGE ‘ ó≤©J óbh ...
Ö©∏e äÉYÉb ióMGE »a á«Øë°üdG IhóædG ó≤©J ¿GC ô¶àæªdG øeh
òæe åëÑdG ºàjh ,Ωƒ«dG »æWƒdG ≥jôØdG ÜQóà«°S øjGC ''¢ShôjÉcƒc''
¿GC QÉÑàYÉH ,á«Øë°üdG IhóædG É¡«a ó≤©à°S »àdG áYÉ≤dG øY ¢ùeGC
∫Éàææ«àfƒc ¥óæa »a ''ô°†îdG''`d á°ü°üîªdG äÉYɪàL’G áYÉb
ájôFGõédG ΩÓY’
E G πFÉ°Sh øe »eÓY’
E G ó°ûë∏d »ØµJ ’h ,Iô«¨°U
.IhóædG ô°†ëà°S »àdG ájôFGõédG ô«Zh

»ª°TÉ¡dG á°VÉjôdGh ÜÉÑ°ûdG ôjRh q¿ÉEa ø««dƒ¨f’CG øe ¢ùµ©dG ≈∏Yh
IôFÉW) ôFGõédG øe áeOÉ≤dG á°UÉîdG IôFÉ£dG øàe ≈∏Y π°Uh …òdG QÉ«L
≥jôØdG QɶàfG »a äÉYÉ°S 4 Ióªd QÉ£ªdG »a »≤H ó≤a ,(ø««eÓYE’G
.≥∏≤dG hGC π∏ª∏d íeÓe …GC ôjRƒdG ≈∏Y hóÑJ ¿GC ¿hO »æWƒdG

Ghô¶àfG IQÉ``Ø°ùdG OGôaGCh ...
º```gO’hGC ™e Ió``ªdG ∞©°V

OGôaGC ¿ÉEa äÉYÉ°S 4 Ióªd »æWƒdG ≥jôØdG ô¶àfG ôjRƒdG ¿Éc GPGEh
áYÉ°ùdG òæe QÉ£ªdÉH Gƒ≤ëàdG á«dƒ¨f’CG ᪰UÉ©dÉH ájôFGõédG IQÉØ°ùdG
»àdG ø««eÓYEÓd á∏≤ªdG IôFÉ£dG QɶàfG ¢SÉ°SGC ≈∏Y Gô¡X IóMGƒdG
äôNÉCJ IôFÉ£dG øµd ,á«fÉãdG áYÉ°ùdG »a π°üJ ¿GC ¢VôàتdG øe ¿Éc
ó©H Ó«d Iô°TÉ©dG »a iƒ°S QÉ£ªdG GhQOɨj ºdh á°ùeÉîdG áYÉ°ùdG ≈dGE
OGôaGC ¿ÉCH ɪ∏Y ,QÉ£ªdG »æWƒdG ≥jôØdG øe ÖY’ ôNGB QOÉZ ¿GC
πLGC øe Qɨ°üdG ºgAÉæHGC Ghô°†MGC ’ƒ¨fGC »a ájôFGõédG IQÉØ°ùdG
.»æWƒdG ≥jôØdG ∫ÉÑ≤à°SG

q GE ''ô`°†îdG'' Gƒcôàj º`d
Ghó∏N ¿GC ó`©H ’
Ωƒ``ædG ≈``dGE

»a §≤a ¢ù«d »æWƒdG ≥jôØdG ™e øjô°VÉM IQÉØ°ùdG AÉ°†YGC ¿Éch
º«gGôHGE ∫ɪYC’ÉH ºFÉ≤dG ¿ÉCªWG å«M É°†jGC ¥óæØdG »a ɪfGEh QÉ£ªdG
,¥óæØdG »a º«¶æàdG áªb »a Qƒe’CG πc ¿GC ≈∏Y IQÉØ°ùdG OGôaGC πch »HÉæH
.π«∏dG ∞°üàæe áYÉ°ùdG »a ¥óæØdG IQÉØ°ùdG AÉ°†YGC QOÉZ óbh

º¡©e GQƒ°U òNÉCjh ø«ÑYÓdG ìRɪoj ¿Éc QÉ«L

Gó«©Hh ìGõªdG øe ô«ãµH »æWƒdG ≥jôØdG »ÑY’ QÉ«L ôjRƒdG πÑ≤à°SGh
¿Éc ∂dP øe ôãcC’G πH ø«ÑYÓdG ìRɪj ¿Éc å«M ∫ƒcƒJhôÑdG øY
™e ájQÉcòJ GQƒ°U ¬d òNÉCj ¿GC äGôªdG øe ô«ãµdG »a ÉfQƒ°üe øe Ö∏£j
ô¶àæJ »àdG äÉ¡LGƒªdG »a ô«îdÉH ô°ûÑJ á©FGQ AGƒLGC §°Sh ,ø«ÑYÓdG
.»æWƒdG ≥jôØdG

âãH ''IôjõédG''h Iô«Ñc á«eÓYGE á``«£¨J
ø``«àYÉ°S ó©H ∫ƒ``°UƒdG

ø««Øë°üdG øe äGô°û©dG …ôFGõédG óaƒdG ∫ÉÑ≤à°SG »a ¿Éch
,á«dƒ¨fC’Gh ájôFGõédG ΩÓYE’G πFÉ°Sh á°UÉNh ¿ƒjõØ∏àdG äGô«eÉch
âãH ób ∫ƒ°UƒdG º«°SGôe â£Z »àdG ''á«°VÉjôdG IôjõédG'' ¿GC ôcòjh
.∫ƒ°UƒdG øe §≤a ø«àYÉ°S øe πbGC ó©H äÉ£≤∏dG
.Ü ô«ª°S

᪰UÉ©dG QÉ£e iƒà°ùe ≈∏Y á∏eÉ©ªdG »a ójó°ûdG ø°qùëàdG ºZQ
’GE ∫ƒ°UƒdG óæY ''±Góq¡dG'' áã©H É¡d â°Vô©J »àdG áKOÉëdG òæe á«dƒ¨f’CG
πeÉ©àdG á«Ø«ch Ö«MôàdG »a IQGôëdG º¡°ü≤æJ âdGR Ée ø««dƒ¨f’CG ¿GC
.»æWƒdG ÖîàæªdG áã©H ™e É°†jGC π°üM Ée ƒgh ºgó∏H ±ƒ«°V ™e

É`«∏«°Sôe »a á`YÉ°ùH äôNÉCJ á`∏MôdG

ájGóH âfÉc ∫ƒ°UƒdG óæY QÉ£ªdG »a π°üM Ée øY åjóëdG πÑbh
Gògh ¢ù«ªîdG ¢ùeGC ∫hGC áë«Ñ°U øe 11 áYÉ°ùdG »a »æWƒdG ≥jôØdG á∏MQ
IôFÉW ¬«a ≥∏£æJ ¿GC ¢VôàتdG øe ¿Éc …òdG óYƒªdG øY áYÉ°S ôNÉCàH
.á°UÉîdG ''ô°†îdG''

∫ÉÑ≤à°S’
E G »a ¿Éc π°üæ≤dGh »eÉ«f »a ∞bƒJ

ôé«ædG ᪰UÉY QÉ£e »a »æWƒdG ≥jôØ∏d á∏≤ªdG IôFÉ£dG âØbƒJh
∞bƒJ á£ëªH ≥∏©àj ôeC’G ¿GC ºZQh ,OƒbƒdÉH OhõàdG πLGC øe »eÉ«f
≥jôØdG ∫ÉÑ≤à°SG »a ¿Éc ôé«ædG »a …ôFGõédG π°üæ≤dG ¿GC ’GE Iô«°üb
™e ájôFGõédG ádhódG ¿GC º¡d ócGCh ø«ÑYÓd çóqëJh IôFÉ£dG ≈dGE ó©°Uh
.»æWƒdG ≥jôØdG

á`æ°S 25 ó©H ’ƒ¨fGC ≈dGE Oƒ`©j ¿Gó©°S

ó©H ’ƒ¨fGC ≈dGE øjóFÉ©dG øe ¿Gó©°S íHGQ »æWƒdG ÜQóªdG ¿Éch
»a 1985 »a âfÉc ó∏ÑdG Gòg ¿Gó©°S É¡«a QGR Iôe ôNGB ¿’C πjƒW ÜÉ«Z
.»Ñ∏°ùdG ∫OÉ©àdÉH ∑GòfGB á¡LGƒªdG â¡àfGh ºdÉ©dG ¢SÉCc äÉ«Ø°üJ

,…Qƒ`°üæe ,»`ØjÉ°U ,…hGhÉ`"
π`Ñb ø`e É`¡«a GƒÑ©d »fÉjRh ≈`«ëj ôàæY
''ø«jÉL ø«ëjGQ'' ¥É`aƒdG ƒ`ÑY’h ...

»a »fÉjRh ≈«ëj ôàæY ,…Qƒ°üæe ,»ØjÉ°U ,…hGhÉ" øe πc Ö©dh
É¡«a Ö©d ɪc ,É°†jGC ºdÉ©dG ¢SÉCc äÉ«Ø°üJ ∫ÓN GófGƒd »a 2005 áæ°S
»YÉHôdG ¿GC ø«M »a ,É«≤jôaGE ºeGC ¢SÉCc äÉ«Ø°üJ »a 2001 »a »ØjÉ°U
IóªdG »a ó∏ÑdG Gòg ≈dGE º¡Ä«ée Iôãc GƒªÄ°S (»°ThÉ°T GóY Ée) »ØjÉ£°ùdG
8 øe πbGC »a ’ƒ¨fGC É¡«a ¿hQhõj »àdG áãdÉãdG IôªdG É¡fC’ Iô«NC’G
IôªdGh ¥ÉaƒdG ™e ¿ÉJôe) ó∏ÑdG Gò¡d IQÉjR ôãcC’G ƒMQ ≈≤Ñ«d ,ô¡°TGC
.(2005h 2001 ó©H ô°†îdG ™e áãdÉãdG

»`ÑY’ ô`jôªJ äOGQGC OhóëdG áWô`°T
ø`jôaÉ°ùªc ''ô`°†îdG''

AÉ£àeGh á«dƒ¨fC’G ᪰UÉ©dG QÉ£e ≈dGE ∫ƒ°UƒdG ó©H Iô°TÉÑeh
≈dGE ∫ƒNódG óæYh QÉ£ªdG ƒ¡H ≈dGE IôFÉ£dG øe π≤æàdG πLGC øe á∏aÉëdG
ø««dƒ¨fC’ÉH »æWƒdG ÖîàæªdG ƒÑY’ ÉCLÉØJ á«dhódG OhóëdG áYÉb
.ø«jOÉ©dG øjôaÉ°ùªdG πãe ∞°üdG »a ±ƒbƒdG º¡æe ¿ƒÑ∏£j

ø`«ÑYÓdG ±ƒ`bh ¢†`aôj IhGQhQ
èàëjh ∞°üdG »`a

ájôFGõédG ájOÉëJ’G ¢ù«FQ ¬∏HÉb á«dƒ¨f’CG áWô°ûdG ¬àÑ∏W Ée øµd
áæé∏dÉH ∫É°üJ’G ≈dGE ´QÉ°Sh ójó°T êÉéàMÉH IhGQhQ óªëe Ωó≤dG Iôµd
.ø«ÑYÓdG ôjôªJ »a ´Gô°S’EG πLGC øe IQhó∏d ᪶æªdG

''âaÉ```N'' Ohó``ëdG á``Wô°T
áYô°ùH äGRGƒédG ⩪Lh

ájOÉëJ’G ¢ù«FQ É¡H èàëj ¿Éc »àdG áØ«æ©dG á≤jô£dG ΩÉeGCh
»a QÉÑc ¿ƒdhƒD°ùe áYô°ùdG ìÉæL ≈∏Y ô°†M ,Ωó≤dG Iôµd ájôFGõédG
≈∏Y …ôFGõédG ≥jôØdG ôjôªàH ™«ªé∏d äɪ«∏©J GQhó°UGCh QÉ£ªdG áWô°T

''É`«≤jôaGE ¢SÉCc »`a ø`«ëq °TôŸG øe ô`FGõ÷G »`d á`Ñ°ùædÉH'' : »`JƒfÉc
√òg »≤jôa’
E G Ö≤∏dÉH èjƒààdG IQOÉb »dÉe ¿GC iôJ πgh
?IôªdG

∞«°†ªdG ÖîàæªdG ™e ºeÓ
C d É«≤jôaGE ¢SÉCc øq °Tóà°S »dÉe
? ºµ¡Lh »a Iô«Ñc áÑ≤Y É¡fGC iôJ πg ,’ƒ¨fGC

Ö≤∏dÉH èjƒàà∏d ø«ë°TôªdG ÉfóMh ¿ƒµf ød ±ƒ°S øµdh ,’ ºndh ɪHQ
,»≤jôa’EG êÉàdG Gò¡H èjƒàà∏d Iƒ≤H áë°Tôe äÉÑîàæe IóY ∑Éæg ¿’C
.IQhódG √òg »a ¥ôØdG ø°ùMGC øe ¿ƒµædh IÉCLÉتdG ™æ°üd Éæg øëfh

¿ƒµà°S »àdG á¡LGƒªdG √òg »a Éæ∏≤K πµH »eôæ°S ,∫ÉëdG á©«Ñ£H
∞«°†e ’ƒ¨fGC Öîàæe ΩÉeGC ¿ƒµà°S É¡fƒc â∏b ɪc áHƒ©°üdG ájÉZ »a
RƒØH á°ùaÉæªdG √òg ø«°TóJ ójôj Öîàæe πc ¿ÉEa ¿ƒª∏©J ɪch ,IQhódG
á∏°UGƒeh ¢ùØædG »a ôãcGC á≤ãdG Ö°ùch ájƒæ©ªdG á«MÉædG øe GóL º¡e
á°UÉN ,Éæd áÑ°ùædÉH GóL º¡e ôeGC Gò¡a ,Iƒb ™°Vƒe øe É°†jGC QGƒ°ûªdG
ÜÉ°ùM ≈∏Y πgÉCàdG ¬fɵeÉEH ≥jôa πch áÑ©°U áYƒªée »a óLGƒàf ÉæfGC
.ôN’BG

Ö≤∏dÉH èjƒàà∏d ø«ëq °TôªdG §°Sh »a ôFGõédG áÑJôe »g Éeh
? »≤jôa’
E G

.ôFGõédG øY A»°T πc â∏b »ææµdh (∂ë°†j)
? ∂dòc ¢ù«dGC ,QƒeGC IóY çóëJ ¿GC øµªj ô¡°T »a øµdh

πãªà°S »àdG äÉÑîàæªdG øe óMGh ƒ¡a ô«q¨J A»°T ’ ôFGõé∏d áÑ°ùædÉH
äÉÑîàæªdG øe ôãcGC á«∏°†aGC É¡ë檫°S Gògh ºdÉ©dG ¢SÉCc »a É«≤jôaGE IQÉb
¢SÉCc »a π«ëà°ùe A»°T Óa ∂ª∏©dh ,ÉæàYƒªée »a á°UÉN iôNC’G
¥ôØdG πc ¿GC á°UÉN ,Ö≤∏dÉH ôضdG ≈∏Y QOÉb Öîàæe πc ¿C’ É«≤jôaGE
É°UÉN É©HÉW íæªj Ée ƒgh π°†a’CG ºjó≤J ∫hÉëJh É¡∏≤K πµH »eôà°S
.Ö≤∏dG ≥«≤ëàd Iƒ≤H áëq °Tôe ôFGõédG »d áÑ°ùædÉHh ,IQhódG √ò¡d
.Ü .¢S

? ΩÉY πµ°ûH IQhódG √òg iôJ ∞«ch

É¡«a iƒà°ùªdG ¿ƒµ«°S å«M áYhôdG ájÉZ »a ¿ƒµà°S IQhódG √òg
º¡bôa »a GQÉÑc Éeƒéf ¿hôÑà©j ø«ÑY’ Qƒ°†ëH á°UÉN ,É©«aQ
»a á∏Ñ≤ªdG ºdÉ©dG ¢SÉCc äÉ«FÉ¡f ≈dGE Gƒ∏gÉCJ ∂dòch Iô«ÑµdG á«HhQh’CG
á°UÉîdGh Iô«ÑµdG AGƒLC’G ≈°ùæf ¿GC Éæ浪j ’h ,É«≤jôaGE ܃æL
Égóéf ¿GC Éæ浪j ’ »àdGh ™«ªédG É¡aô©j »àdG É«≤jôaGE ¢SÉCc äÉ«FÉ¡æd
.iôNGC IQÉb »a

»æWƒdG ÖîàæªdG

...»``FÉ``¡ædG É``æaóg'' :IhGQhQ
''º`¡jó¡j »``HqQ ø««Øë°üdG ¢†©Hh

Ö`îàæªdG »`a á``eRGC ó`LƒJ ’''
''¬`HÉ°üf ≈`dGE OÉ``Y A»``°T qπch

,á«æWƒdG á∏«µ°ûàdG §°Sh »a QhóJ âfÉc »àdG πcÉ°ûªdG øYh
¿’C πjƒ¡J Oôqée ´ƒ°VƒªdG Gòg ∫ƒM ô«KGC Ée πc ¿GC IhGQhQ ócGC
OƒæH ¢†©H ≈∏Y §«°ùH ºgÉØJ Aƒ°S óq©àJ ºdh ᣫ°ùH âfÉc Qƒe’CG
≈dGE OÉY A»°T πc ¿GC ájOÉëJ’G ¢ù«FQ ócGCh ,»∏NGódG ¿ƒfÉ≤dG
»a õcôe ¿’BG πµdGh ™«ªé∏d áÑ°ùædÉH âë°†JG Qƒe’CGh ¬HÉ°üf
á∏Ñ∏ÑdG É¡dƒM äô«KGC »àdG πcÉ°ûªdG ¿GC ó≤àYGC '': ∫Ébh .á°ùaÉæªdG
ÖîàæªdG »a πcÉ°ûe …GC óLƒJ ’h ,§«°ùH ºgÉØJ Aƒ°S Oôqée
,É¡HÉ°üf ≈dGE äOÉYh ÉgQÉWGE »a â∏NO QƒeC’G πµa ,»æWƒdG
πµdG ,»æWƒdG ÖîàæªdG »a AGƒL’CG ôµ©«°S A»°T …GC ∑Éæg ¢ù«dh
.''Iƒ≤H ∫ƒNódGh á°ùaÉæªdG ≈∏Y õcôe ¿’BG

»fÉë∏°S .…

Ü.ô«ª°S

¢T.¿’óY

IOÉ©°S .GB .±

Qó`æL .¿

Ω.óYÉ°S

ᵫæMƒH .Q

¿hQÉàëj ,QÉ°üf’
C G ÜÉ«¨d ¿ƒ`Ø°SÉCàj ¿ƒ`ÑYÓdG
''ƒdƒdÉc'' äÉjɵëH Gƒ©àªà°SGh AÓ¨dG ÖÑ°S »a

º``¡ÑéYGC ¥ó`æØdG Ahó`g
º¡jhòH ∫É°üJÓ
E d GƒYQÉ`°Sh
,º¡àeÉb’E ¢ü°üN …òdG ¥óæØdÉH ¿ƒÑYÓdG ÖéYGC óbh
¿ƒÑYÓdG ´QÉ°ùa ,πeɵdÉH ø«≤HÉW º¡ëæe ºJ ¬fGC á°UÉNh
º¡fÉCH º¡àfÉCªW πLGC øe É«ØJÉg º¡jhòH ∫É°üJ’G ≈dGE
»a á«fɪd’CGh á«°ùfôØdG íFGô°ûdG âfÉc óbh ,ô«îH Gƒ∏°Uh
.''≠æ«ehôdG'' Ωɶf ∂∏àªJ É¡f’C ø«ÑYÓdG ídÉ°U

∫ƒ``≤dÉH º``¡°†©H Gƒ``MRÉeh ...
''ô°üe ɪ«c ôéëdÉH ¢TÉfƒHô°V Ée''

πLGC øe ä’É°üJ’G á°Uôa ¿ƒÑYÓdG π¨à°SG óbh
»a ¿Éc …òdG øY ∞∏àîj ’ƒ¨fGC »a ∫ÉÑ≤à°S’G ¿GC ó«cÉCàdG
É«ØJÉg çóëàj ¬d Ó«eR óéj ÖY’ πc ¿Éch ,ô°üe
Éeh ô«îH ÉfGQ º¡∏dƒb'' ¬d ∫ƒ≤jh ’GE ,¬à∏FÉY OGôaGC áfÉCª£d
.''ô°üe πãe ôéëdÉH ¢TÉfƒHô°V
.Ü ô«ª°S

á«aô°ûdG á`YÉ≤dG øe πNO ôjRƒdG ¯
ø`««Øë°üdG ™e »`≤Hh
øe GófGƒd QÉ£e »a á°VÉjôdGh ÜÉÑ°ûdG ôjRh πNO
≈≤Ñj ¿GC πq q°†a ôjRƒdG øµd ,á«aô°ûdG áYÉ≤dG
á©àe’
C G QɶàfGE áYÉb »a »æWƒdG ≥jôØdG ô¶àæj
.ø«jôFGõédG ø««Øë°üdG ™e

øe ''ô°†îdG'' »ÑY’ äOÉb »àdG á∏MôdG âfÉc
ô¶ædÉH ,Gô«ãc á©àªe ¥óæØdG ≈dGE ’ƒ°Uh É«∏«°Sôe
ø«ÑYÓdG ø«H âfÉc »àdG Iô«ãµdG äÉjɵëdG ≈dGE
...á∏jƒ£dG á∏MôdG OGóàeG ≈∏Y

øe AÓeõdG á«≤H Ö«YôJ ádhÉëe ¥ÉaƒdG ÖY’ GCóH óbh
á«°Tƒªd ™e º¡d »µëj π¶a ,’ƒ¨fGC »a ºgô¶àæj …òdG
πX Ée ƒgh ,ƒdƒdÉc »a ¥ÉaƒdG Iôeɨe øY …hÉØ«©dGh
¥ÉaƒdG »ÑY’h ƒMQ ¿GC ºZQ ,ÉMGõe ¬fGC ¿hôj ¿ƒHôਪdG
.™bGƒdG »a ƒdƒdÉc Iôeɨe Gƒ°TÉY

º∏q°ùJ ,É«∏«°Sôe QÉ£e »a IôFÉ£dG AÉ£àeG ó©H Iô°TÉÑeh
á©dÉ£e ôÑc’CG ôÑîdG ¿Éch ,ájôFGõédG óFGôédG ¿ƒÑYÓdG
,’ƒ¨fGC ≈dGE QÉ°üf’CG π≤æJ ΩóY ƒg ø«ÑYÓdG ø«H É°ûbÉæJh
ócGCh ,ó∏ÑdG Gòg »a OƒLƒªdG ¢ûMÉØdG AÓ¨dG ÖÑ°ùH
Gôk«ãc ¿ƒØ°SÉCàj º¡fGC ''±Góq¡dG'' `d º¡ãjOÉMGC »a ¿ƒÑYÓdG
AGƒL’CG ¿ƒµJ ¿GC ¿ƒæªàj GƒfÉc º¡f’C QÉ°üf’CG ÜÉ«Z ≈∏Y
.¿GOƒ°ùdG πãe

''ƒdƒdÉc'' øY º¡d GƒµM ¥ÉaƒdG ƒÑY’

»eÉ«f »a √ÉÑàf’
E G äóq°T áHƒWôdG

,»eÉ«f ájô«é«ædG ᪰UÉ©dÉH ∞bƒàdG á£ëe »ah
ø«HôਪdG ø«ÑYÓdG á°UÉNh ,™«ªédG √ÉÑàfG áHƒWôdG äó°T
≈∏Y GhOƒq©àj ºd øjòdG øe ºgô«Zh ∫GõZ ,»æ¨e IQƒ°U »a
.á«NÉæªdG AGƒL’CG √òg πãe

»æ¨e ''âNhqO'' ájôjó°ü≤dG AÉ«M’
C G

ó∏H ≈dGE ≈dhC’G Iôª∏d ôaÉ°ùj »æ¨e OGôe ¿Éc GPGEh
᪰UÉ©dG »a ¥óæØdGh QÉ£ªdG ø«H ≥jô£dG ¿ÉEa ,»≤jôaGE
»a Iô°ûàæªdG ájôjó°ü≤dG AÉ«MC’G äGô°ûYh ,á«dƒ¨fC’G
,É«≤jôaGE »g Ée ∞°ûàµj »µd ¬d á«aÉc âfÉc QÉ£ªdG
≈æZGC øe óMGh ᪰UÉY »a óLƒJ AÉ«M’CG √òg ¿GC á°UÉN
á«≤H ∫ÉM øY ∫AÉ°ùàj ¬∏©L Ée ƒgh ,’hôàH É«≤jôaGE ¿Gó∏H
.á«dhôàÑdG ô«Z ¿Gó∏ÑdG

ÖÑ°S øY ¿ƒ`dAÉ`°ùàj ¿ƒ`ÑYÓdG
»``æZ ó`∏H »``a AÓ``¨dG

ÖÑ°S øY ,ø«HôਪdG á°UÉNh ,¿ƒÑYÓdG ∫AÉ°ùJh
º¡fGC á°UÉN ,ó∏ÑdG Gòg »a OƒLƒªdG …OÉ©dG ô«Z AÓ¨dG
ÉgôÑcGCh á«≤jôa’EG ¿Gó∏ÑdG ≈æZGC øe ó∏ÑdG Gòg ¿GC ¿ƒª∏©j
»a ø«ÑYÓdG ø«H Iô«Ñc äÉ°TÉ≤ædG â«≤Hh ,∫hôàÑ∏d ÉLÉàfGE
.á«°†≤dG √òg

''á`"ôëdG'' øY GƒKóqëJh ...
É`«≤jôaGE ܃`æL »`a

Ö∏ZGC ¿ÉCH º¡æ«H ɪ«a ¿ƒMRɪàj ¿ƒÑYÓdG »≤H ɪc
á°UÉNh ,π°†aGC ∫ÉjófƒªdG ≈dGE ÜÉgòdG ¿ƒ∏°q†Øj QÉ°üf’CG

''É`«dÉM ¬`«∏Y ºg ɪe á«dhƒD°ùªdÉH ájGQO ôãcGC É`æ«ÑY’ ógÉ°TGC ºd'' :¿Gó©°S

ø«ÑYÓdG õ«côJ øY IhGQhQ óªëe çóqëJ ,iôNGC á¡L øe
,óM’CG GóZ ≥∏£æ«°S …òdGh »≤jôa’EG óYƒª∏d º¡àjõgÉL ióe øYh
≈dhC’G IGQÉѪdG ≈∏Y ¿B’G Gó«L ¿hõcôe ø«ÑYÓdG ¿GC í°VhGCh
πµdG ¿GC å«M ,á°ùaÉæªdG AGƒLGC »a Ó©a Gƒ∏NOh …h’Ée ΩÉeGC
»a Gó«qL ∫ƒNódG πLGC øe ∫hC’G AÉ≤∏dG »a RƒØdG »a ôµØj
Gƒ∏NOh á°ùaÉæªdG AGƒLGC »a Gƒ∏NO ¿ƒÑYÓdG '':±É°VGCh .á°ùaÉæªdG
ΩÉeGC ≈dh’CG IGQÉѪdG ô«Z »a ôµØj óMGC ’h á«≤jôa’EG AGƒL’CG »a
¢ü°üëdGh äGô«°†ëàdG ∫ÓN ¬à°ùªd …òdG ôe’CG ƒgh ,…h’Ée
πLGC øe õgÉL A»°T πc ¿GC ó≤àYGC ,É¡Jô°†M »àdG á«ÑjQóàdG
á«æWƒdG ¿Gƒd’CG ∞jô°ûJh É«≤jôaGE ¢SÉCc »a Ö«W QGƒ°ûe ≥«≤ëJ
.''ájôFGõédG IôµdGh
.∑ .…

''äÉ``fƒ`µdÉÑdG'' »``a ™``aôJ äGCóH á``«dƒ¨f’
C G ΩÓ``Y’
C G
»a Gògh ,äGQÉ«°ùdG ¥ƒa á≤∏q©ªdG ΩÓY’
C G ∫ÓN øe ΩÉjGC òæe äGCóH ób É«≤jôaGE ºeGC ¢SÉCc AGƒLGC âfÉc ¿GC ó©H
»a É°†jGC ™aôJ á«dƒ¨f’
C G ΩÓY’
C G äGCóH ,á«ØJÉ¡dG ''∫Éà«æjGE'' ácô°T É¡JGCóH »àdG ''’ƒ¨fGC É°SQƒa'' á∏ªM QÉWGE
.''äÉfƒµdÉÑdG'' »a É°Uƒ°üNh »≤jôa’
E G ¢Sô©dG AóH øe äÉYÉ°S πÑb äÉjÉæÑdGh äGQɪ©dG

áYƒªéªdG »a ∫h’
C G í°TôªdG ’ƒ`¨fGC''
''Gó```L §``Ñ°†æe …h’É``eh

…GC π«Ñb ø¡µàdG »a ¬à©«Ñ£d É«ah ≈≤Ñj ¿GC ’GE ¿Gó©°S ≈HGCh
¬Jô¶f ∫ƒM »aÉë°üdG ∫GƒD°S ≈∏Y √OQ »ah ,¬∏Nój QÉÑàNG
ÖMÉ°U ¿Gó©°S π°†a ,ÉæàYƒªée »a Öîàæe πµd á«æØdG
≈∏Y áYƒªéªdG »a í°Tôe ∫hÉCc ¬Øæ°Uh Qƒ¡ªédGh ¢VQ’
C G
Öîàæe ≈dGE áaÉ°VE’ÉH áYƒªéªdG »a ÉfóLGƒJ øe ºZôdG
∞«©°V ¬fGC …h’Ée Öîàæe øY ∫ƒ≤f ¿GC Éæ浪j ’''∫Ébh »dÉe
¬aôYGC Éeh É«≤jôaGE ¢SÉCc äÉ«FÉ¡f »a OƒLƒe ¬f’
C ™°VGƒàe hGC
¿GC ¬æµªj h §Ñ°†æeh GóL º¶æe ¬fGC ÖîàæªdG Gòg øY
QòëdGh ᣫëdG òNGC Éæ«∏Yh IQhódG √òg »a ÉCLÉتdG çóëj
øjòdG QÉѵdG ¬eƒéæH ±hô©e ƒ¡a »dÉe Öîàæe øYh ,¬æe
Éæd ¿ƒµà°S øµdh á«HhQhC’G ájófC’G iƒbGC »a ¿ƒ£°ûæj
»a ∫h’
C G í°TôªdG ôÑà©J »àdG ’ƒ¨fGC ΩÉeGC ¬àæjÉ©ªd á°UôØdG
.''Qƒ¡ªédGh ¢VQ’
C G »∏eÉY ≈dGE ô¶ædÉH áYƒªéªdG √òg

êÉ`àdÉH RƒØdG ≈dGE QGƒØjO äƒc í`°TQGC''
''É`fÉ``Z ÖfÉ``L ≈``dGE …QÉ``≤dG

IQhódG √òg »a QGƒØjO äƒc Öîàæe ,''ô°†îdG'' ÜQóe í°TQ
¿ hô«eɵdG πãe ájƒb ä ÉÑî àæ e I ó Y OƒLh ø e ºZ ôdG ≈ ∏Y
ºd ¬æµd ,á«dÉjófƒe iôNC’G »g ôÑà©J »àdG ôFGõédGh
QGƒØjO äƒc Öîàæe í°TQGC'' :∫Ébh ,¬JÉë«°TôJ »a É¡∏Nój
≈dGE ájôFGõédG áHƒàµªdG áaÉë°üdG ïjQÉJ »a É¡Yƒf øe ôÑc’
C G »g ’ƒ¨fGC ≈dGE ''Qƒà«H ƒd''h ''±Góq¡dG'' áã©H ≈≤ÑJ iƒà°ùe ≈∏Y óLƒJ »àdG Ωƒéæ∏d Gô¶f ¢SÉCµdG √ò¡H èjƒàà∏d
ø«Jô«NC’G ø«à©Ñ£dG »a ø«°SÉCµd ¬©««°†Jh ÖîàæªdG Gòg
≥jó°üdG óLGƒJ Gòch ,ôFGõédG øe AÓeõdG ¥ÉëàdGE ó©H Gògh ,OGôaGC 8 ≈dGE ¢ùeGC ÉgOóY π°Uhh ,êQÉîdG
GƒÑ©d øjòdG √ƒÑY’ É¡Ñ°ùàcG »àdG IôÑîdG ≈dGE áaÉ°VE’ÉH
.''±Góq¡dG'' ºbÉW ÖfÉL ≈dGE RGô«H ∫GõfƒZ »fÉÑ°S’
E G
≈dGE áaÉ°VE’ÉH ,º¡àª∏c ¿ƒdƒ≤«°Sh ÖæL ≈dGE ÉÑæL Gô«ãc
∂dP ¢†jƒ©J ójôjh √ó∏H »a êÉàdG ™«°V …òdG ÉfÉZ Öîàæe
»a IÉCLÉØe çóëJ ¿GC ó©Ñà°SGC ’h IQhódG √òg »a ¥ÉØN’
E G
Iô°VÉM Üô¨ªdG âfÉc É¡eƒjh ,2008 »a ÉfÉZ IQhO »a óYÉ°S óªëe Éæ∏«eõH áHQɨªdG ø««Øë°üdG óMGC ≈≤àdG
»a äÉCJ ºd É¡fGC äÉÑ°SÉæªdG ójóY »a äócGC »àdG IQhódG √òg
Éæ∏«eõH ¢ùeGC ∫hGC ≈≤àdG »Øë°üdG ¢ùØf ,ôFGõédG ÜÉ«Z ô°S øY É¡eƒj ÉKóqëJh áÑFÉZ ôFGõédGh IQhódG »a
äÉ«Ø°üàdG øe ᵡæe äÉÑîàæªdG πc ôÑà©J å«M ,É¡àbh
.''∫ÉjófƒªdG ≈dGE á∏gƒDªdG Iô«N’
C G
.áÑFÉZ Üô¨ªdG ¿GC ø«M »a IôªdG √òg Iô°VÉM ôFGõédG ¿’
C ,QGób’
C G ájôî°S øe Gô«ãc ∂ë°Vh ,óYÉ°S óªëe Ü .ì

É«`fÉÑ°SGE ø`e »`Øë°üH Rõq`©àj ''±Góq¡dG'' º``bÉ`W
QGó`b’
C G á`jôî°S øe ∂`ë°†j »`Hô¨e »`Øë°U

∫ É b h , G ô à ∏ é f EG » a á j ƒ à °û d G ä Ó j ƒ ë à d G I ô à a » a ê É ë ∏ H ä É e ó N ø Y ∫ R É æ à d G '' â f G ô Z Ω G ô a CG '' … õ « ∏ é f E ’ G '' ç ƒ ª °ù J Q ƒ H '' … O É f Ü Q ó e ¢† a Q
»a ºgójôj øjòdG ø«ÑYÓdG ø«H øe ≈≤Ñj ¬fCG ɪH ¬JÉeóN øY ∫RÉæà∏d óq©à°ùe ô«Z ƒgh Iô«NC’G áfhB’G »a Iƒ≤H OÉY êÉë∏H ¿EG ''âfGôZ''
±ƒbhh á«° SÉ° SC’G á∏«µ° ûàdG ≈dE G ¬JOƒY øµd ,' '»ÑeƒÑdG' ' IQOɨªd ø«ë° TôªdG RôHC G ø«H øe ¿Éc êÉë∏H ¿C G øe ºZôdG ≈∏Y ,á«° SÉ° SC’G á∏«µ° ûàdG
á«fÉ£jôÑdG ''π«e »∏jO'' áØ«ë°üd É≤ÑWh .…ôFGõédG »dhódG ™aGóªdG íjô°ùJ øY ™LGôàj ''âfGôZ'' π©L á«≤«≤ëdG ¬JÉfɵeEG ≈∏Y ÜQóªdG
»a √QGôªà°SEGh …OÉædG ¢SÓaEG QÉ¡°TEG ÖæqéJ πLCG øe ≥jôØdG »a ø«ÑYÓdG ¢†©H ™«H »æØdG ºbÉ£dG ™e QhÉ°ûàdÉH äQôqb …OÉædG IQGOEG ¿EÉa
ø « Ø « c , â j É é « f ó « a G O ∫ ƒ H É c ¢ù f ƒ j ™ a G ó ª d G , ¢ù ª « L ó « Ø j O ¢S Q É ë d G ¢V ô © à °S '' » Ñ e ƒ Ñ d G '' I Q G O EG ¿ CG á Ø « ë °ü d G â a É °V CG h . '' ≠ « d ô « e ô Ñ d G ''
q M ≈∏Y √óYÉ° ùJ …OÉædG áæjõN »a ∫GƒeC’G ï
q ° V πLC G øe ™«Ñ∏d ÉcÉJhC G ¿ƒL …ô«é«ædGh ,¢ ùæjôH
á£HGQ ¿C G áØ«ë° üdG âaÉ° VC Gh .ÉàbD ƒe ¬àeRC G π
á j ó f C Ó d Ö g ò à °S É ª f EG h … O É æ d G É ¡ « ∏ Y π °ü ë j ø d ø µ d , » æ « d ô à °S EG ¬ « æ L ø « j Ó e I ô °û Y ´ ƒ Ñ °S C ’ G G ò g ™ a ó à °S R É à ª ª d G … õ « ∏ é f E ’ G … Q h ó d G
.á≤HÉ°ùdG äÉ≤Ø°üdG ô«¶f á«dÉe ≠dÉѪH …OÉæ∏d øjóJ »àdG iôNC’G

ø`«ÑYÓdG Ö`JGhQ ójó°ùJ ΩóY ÖÑ°ùH ''çƒ`ª°ùJQƒH'' º`LÉ`¡jo ø`«aôàëªdG OÉ`ëJGE
Éeó©H áÑ©∏dG áeÉ≤à°SGE Oóq¡j ¬fGC ,Ωó≤dG Iôµd …õ«∏éf’
E G ''烪°ùJQƒH'' …OÉf ¢ù«ªîdG ¢ùeGC ∫hGC Gôà∏éfGE »a ø«aôàëªdG ø«ÑYÓdG OÉëJG º¡JG óbh
ø«ÑYÓdG OÉëJE’ …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ''∑GRƒc ∂«f'' ∫Ébh .¬«ÑY’ ÖJGhQ ójó°ùàd É¡©°Vh ób ¿Éc »àdG á«FÉ¡ædG á∏¡ªdG …OÉædG ≈£îJ
ób ÉÑY’ 22 ¿ƒµj ¿GC ™bƒàJh ,iôN’
C G á¡édG øe ÉÑY’ 11 ¿ƒ¡LGƒj á¡L øe ÉÑY’ 11 óéJ ∂fÉEa Ö©∏ªdG ¢VQGC ¿É≤jôa ∫õæj ÉeóæY'':ø«aôàëªdG
Gògh ,áÑ©∏dG áeÉ≤à°SGE »a »dÉàdÉHh ,º¡jOÉf ™e º¡eGõàdGE »a ∂«µ°ûàdG GCóÑà°S º¡ÑJGhQ ≈∏Y ÉÑY’ 11 π°üëj ºd GPGE øµd ,º¡ÑJGhQ ≈∏Y π©ØdÉH Gƒ∏°üM
…QhódG á≤HÉ°ùe IQGOGE ™e á∏µ°ûªdG √òg á°ûbÉæe …ƒæj ¬fGC ''∑GRƒc'' í°VhGCh .''…õ«∏éf’
E G …QhódG á≤HÉ°ùe áeÉ≤à°SGE ∫ƒM ∑ƒµ°ûdG ô«ãj √QhóH ôe’
C G
.''烪°ùJQƒH'' …OÉf IQGOGEh …õ«∏éf’
E G

¬`«ÑY’ Qƒ`LGC ™``aój ''çƒ`ª°ùJQƒH''
IôNÉCàªdG á«YƒÑ°SC’G ø«ÑYÓdG QƒLGC …OÉædG ï°V Éeó©H πë∏d É¡≤jôW 烪°ùJQƒH ≥jôØH ™«HÉ°SGC IóY òæe á≤∏©ªdG QƒLC’G áeRGC äóLh ,Gô«NGC ,øµd
¬ÑÑ°S ¿Éc ™bh …òdG ôNÉCàdG ¿GE …Qƒà°S ôà«H ''»ÑeƒÑdG'' ≥jôØd …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ∫Ébh .¢ù«ªîdG ¢ùeGC ∫hGC á«°ùeGC º¡Jó°UQGC »a á∏eÉc ôѪ°ùjO ô¡°T øY
¬«ÑY’ øe …GC IQOɨªH íª°ùj ød ¬≤jôa ¿GC ≈∏Y …Qƒà°S ócGC πHÉ≤ªdÉH ,á«∏ª©dÉH ∞∏µªdG ∂æÑdG iƒà°ùe ≈∏Y π∏N ™bh Éeó©H ≥jôØdG ¥É£f øY ÉLQÉN
»a ø«£°TÉædG Ωɨæeô«Hh ΩÉ¡æJƒJ »≤jôØH êÉë∏H ôjòf …ôFGõédG »dhódG •ÉÑJQG ¢Uƒ°üîH GôNƒDe âLGQ »àdG QÉÑNÓ
C d ¬æe IQÉ°TGE »a AÉà°ûdG Gòg ø«ª¡ªdG
.IRÉપdG ájõ«∏éf’
E G ádƒ£ÑdG

Iô°ûY á«fÉãdG áæ°ùdG 2010 »ØfÉL 09 âÑ°ùdG - 1230 Oó©dG

¢SÉCc AGƒLGC »a Gƒ∏NO ¿ƒ`ÑYÓdG''
q ch É``«≤jôaGE
''õ```gÉ``L A»``°T π

óM ≈∏Y ,á"ôëdG OGQGC øªd ≈àM áÑ°SÉæe óL ±hô¶dG ¿GC
.º¡æ«H ɪ«a ø«ÑYÓdG ΩÓc

EL Heddaf N 1230 Samedi 09 Janvier 2010

IhGQhQ óªëe Ωó≤dG Iôµd ájôFGõédG ájOÉëJ’G ¢ù«FQ çóëJ
á≤WÉædG ''áãdÉãdG IÉæ≤dG''h ''≈dhC’G IÉæ≤dG'' áYGPGE êGƒeGC ≈∏Y
ÉghôLGC »àdG ''ô°†îdG'' äGô«°†ëJ øY ,¢ùeGC áë«Ñ°U ,á«°ùfôØdÉH
,ájɨ∏d Ió«Øeh GóL á«HÉéjGE ÉgôÑàYG å«M ,É°ùfôa ܃æL »a
AÉæKGC áYƒªéªdG QGô≤à°SG âHô°V πcÉ°ûe ∑Éæg ¿ƒµJ ¿GC ≈Øfh
Oƒ≤©dG á«°†b ∫ƒM ºgÉØJ Aƒ°S GóYÉe ,…ô«°†ëàdG ¢üHôàdG
''±Gó¡dG'' »Jójôéd Éjô°üM ¬H ìô°U Ée IhGQhQ ócGCh .ájQÉ¡°T’EG
É«≤jôaGE ¢SÉCc äÉ«FÉ¡f »a ''ô°†îdG'' ±óg ∫ƒM ''Qƒà«Hƒd''h
πc ¿GC á°UÉN ,»FÉ¡æ∏d ∫ƒ°UƒdG ¿ƒµ«°S ±ó¡dG ¿GE ∫Éb ÉeóæY
√ÉÑ°TGC'' ¢†©H øY çóqëJ ɪc ,»fÉjR AÉ≤aôd Iôaƒàe äÉfɵe’EG
áëæe ∫ƒM áÄWÉîdG QÉÑNC’G ¢†©H GƒLhqQ øjòdG ''ø««eÓYE’G
∫ƒ°UƒdG ƒg ’ƒ¨fGC IQhO »a Éæaóg'':∫Ébh ,É«≤jôaGE ¢SÉCµH RƒØdG
å«M ,ÉfOÓH øFGõN øY âHÉZ »àdG ¢SÉCµdÉH RƒØdG ’ ºdh »FÉ¡æ∏d
É¡H Éæªb »àdG äGô«°†ëàdG ¿GC ó≤àYGC .ó«Mh Ö≤∏H iƒ°S õØf ºd
Éæd íª°ùj …òdG ôe’CG ƒgh ,ájɨ∏d á«HÉéjGEh iƒà°ùªdG »a âfÉc
RƒØdG áëæe øYh .á°ùaÉæªdG √òg »a Gó«©H ÜÉgò∏d 샪£dÉH
πFÉ°Sh ¢†©H É¡JOQhGC »àdG ΩÉbQC’G øe ¢ûgóæe ÉfÉCa ¢SÉCµdÉH
''.º¡jó¡j ¬∏dG ƒg ¬dƒbGC ¿GC øµªj Ée πch ...ΩÓY’EG

’ƒ¨fGC ≈````dGE ''±Góq````¡dG'' á````ã©H

øY ¿Gó©°S íHGQ ï«°ûdG »æWƒdG ÖîàæªdG ÜQóe êôN
¢ùeGC áë«Ñ°U áãdÉãdG á«æWƒdG IÉæ≤dG ≈dGE ¬Ñ∏b íàah ¬àª°U
ójó©dG ≈dGE ¬©e ¥ô£J …òdG ,QƒÑL ôª©e π«eõdG á°qüM »a
áYƒªée πNGO óLƒJ »àdG AGƒLC’G ÉgRôHGC •É≤ædG øe
áYƒªéªdG πNGO Qƒe’
C G ¢üîj ɪ«a'' :¿Gó©°S ∫Ébh ,ô°†îdG
ø«H á©FGQ AGƒL’
C Gh ΩGôj Ée ø°ùMGC ≈∏Y ô«°ùj A»°T πc ¿ÉEa
á°ùaÉæe ¥Ó£fG πÑb ô«îdÉH ô°ûÑJh GóL á«°SɪMh ø«ÑYÓdG
ôÑcGC É¡«a `cQÉ°ûj »àdG É«≤jôaGE ºeGC ¢SÉCc ºéëH Iô«Ñc
øe á«HhQhGC ¥ôa »a ¿ƒ£°ûæj ¿ƒ«ªdÉY Ωƒéfh äÉÑîàæªdG
»ÑY’ ógÉ°TGC ºd »æfGC ≈dGE IQÉ°TE’G ójQGCh ,π«≤ãdG QÉ«©dG
≈∏Y IÉ≤∏ªdG á«dhƒD°ùªdG ºéëH ájGQOh ájóL ôãcGC ÖîàæªdG
»a ácQÉ°ûªdG ¿hójôj ’ ºgh ,É«dÉM ¬«∏Y ºg ɪe º¡≤JÉY
.''A»°T π©a ¿hO ''¿ÉµdG''

ÖfGƒédG πc øe RÉ`àªe ¢üHôàH É`æªb''
''ñÉ``æªdG Éæ``«a ô``KqƒDj º```dh

…òdG ô«N’
C G ¢üHôàdG øY ¬JGP ¥É«°ùdG »a ¿Gó©°S çóëJh
äÉ«FÉ¡æd Gô«°†ëJ É°ùfôa ܃æL »a »æWƒdG ÖîàæªdG √GôLGC
É¡MÉààaG øY §≤a äÉ©jƒ°S Éæ∏°üØJ »àdG É«≤jôaGE ºeGC ¢SÉCc
ÉfÉCa ¢üHôàdG ¢üîj ɪ«a'' :ô«ãµdG ¬æY ∫Ébh ,’ƒ¨fhGC »a
øe ΩÓYE’G πFÉ°Sh ¢†©H É¡à∏bÉæJ »àdG äÉYÉ°TE’G πc óæaGC
É«°üî°T ÉfGC »æfC’ Gògh ájOÉY ô«Z ±hôX »a iôL ¬fGC
øe √Éfô£°S …òdG èeÉfôÑdG Éæ≤ÑWh ¢üHôàdG Gòg ≈∏Y âØbh
∫GƒW ÖY’ …GC Ö°üj ºd å«M ,Éæd áÑ°ùædÉH ºg’
C G ƒgh πÑb
»ØjÉ°U ,»æ¨e øe πc ´ÉLôà°SG øe É浪Jh ¢üHôàdG Gòg
òæe `cQÉ°ûj ºd …òdG ≈«ëj ôàæY ≈dGE áaÉ°VE’ÉH ø«HÉ°üªdG
»a ∫ƒNó∏d Iô«Ñc áÑ°ùæH õgÉL ¿’
B G ƒgh ,ΩƒWôîdG IGQÉÑe
¬ÑÑ°ùH ¿hô«ãµdG Éfó≤àfG …òdG ñÉæªdG øYh ,á°ùaÉæªdG
∫GƒW ¢ù≤£dG äõ«e »àdG IOhôÑdGh »dƒà°SÉc õcôe QÉ«àN’
øe π°†aGC √GQGC »æfC’ ÉeɪJ Éæ≤©j ºd ∂dP ¿ÉEa ,¢üHôàdG
.''IQÉM AGƒLGC »a ô«°†ëàdG

í``jô°ùJ ¢†aôj ''â```fGôZ''
êÉ`````ë∏H
≥````aGƒjoh
≈``````∏Y
™``````«H
á°ùªN
ø``«ÑY’

’ƒ¨fGC ≈````dGE ''±Góq````¡dG'' á````ã©H

»æWƒdG ÖîàæŸG

:»°ThÉ°T

»fÉë∏°S .…

,IhÉ````N …hGhÉ`````"h ÉfGC''
Ö``````©∏j …ò```dGh ..IhÉN
ø`````Y ™``aGó«o°S É````````æe
''á````````°SGô°ûH ô```FGõ÷G

Ü.ô«ª°S

¢T.¿’óY

IOÉ©°S .GB .±

Qó`æL .¿

Ω.óYÉ°S

ᵫæMƒH .Q

ô```Ñà©J á```«dƒ¨f’
C Gh á``«dɪdG á``aÉë°üdG
á```YƒªéªdG »```a iƒ````b’
C G ''ô```°†îdG''
∫ h’
C G Qhó`dG Qƒ`ÑY ≈dGE ∫h’
C G í`q °TôªdGh

ΩɪàgGE ÈN á«cÎdG ∞ë°üdG ó«cÉCJ ⩪°S πg ,ájGóH
?∂JÉeóîH …Gô°SÉJ’É" »cÎdG ≥jôØdG

∫ÉjófƒªdG πÑb ≈àM ’h É«dÉM ∂dòH ºàgGC ’ »æµd ,ó©H ™ª°SGC ºd
É«≤jôaGE »°SÉCc ájÉ¡f ó©Hh »æWƒdG ÖîàæªdG ™e ƒg …õ«côJ πc ¿’C
.ÉeɪJ ôe’CG »a ô«µØàdG ójQGC ’ ¿’BG .iôæ°S ºdÉ©dGh
QɪZ ¢Vƒÿ GõgÉL QÉ°U »æWƒdG ÖîàæŸG ¿GC ócƒDJ πgh
äGÒ°†ëàdG IÎa ó©H ±hô¶dG π°†aGC ‘ á«≤jôa’
E G ¢SÉCµdG
?É°ùfôa ܃æL ‘ É¡H ºàªb »àdG

√òg ∫ƒNód »MGƒædG πc øe OGó©à°S’EG ºJGC ≈∏Yh ¿hõgÉL øëf
É¡àÑ«g â©Lôà°SG »àdG ôFGõédG º°SG øY ´ÉaódGh ,Iƒ≤H ádƒ£ÑdG
ó≤àYGCh ,¥É≤ëà°SGh IQGóL øY ºdÉ©dG ¢SÉCc ≈dGE â∏gÉCJ ¿GC ó©H GôNƒDe
QGƒ°ûªdG πq¡à°ùf »µd Éæë°Tôj É°ùfôa »a QÉÑqLh ô«Ñc πª©H Éæªb ÉæfGC
.øµªe QhO ó©HGC ≈dGE Ögòfh ,Iƒ≤H
,ájɨ∏d á°†Øîæe IOhôH áLQO â– É°ùfôa ‘ ”ô°†M
QGƒ◊G) QÉ£ŸG øe ºµLhôN iód π«∏b ó©H ¿hóéà°Sh
π≤J ’ Iójó°T IQGôM (''ô°†ÿG'' áã©H ∫ƒ°Uh ó©H …ôLGC
?ºµ«∏Y ôKƒDj ób ∂dP ¿GC iôJ ’GC ,30 `dG øY É¡àLQO

Gòg øe IQGôM πX »a Ö©∏dG ≈∏Y ¿hOƒq©àe Éæf’C ,∂dP ó≤àYGC ’
ábQÉM IQGôM âëJ Ö©∏dGh OôÑdG »a ô«°†ëàdG πµ°ûe ¿GC ºK ,´ƒædG
AGƒL’CG √òg qπX »a Éæg ¬H Ωƒ≤f ¿GC Éæ浪j ’ AGƒL’CG ∂∏J πX »a É°ùfôa »a ¬H Éæªb Ée ¿’C ,Éæ©e ìô£j ød
,»æØdG ºbÉ£dG ¬d Éæ©°†NGC …òdG èeÉfôÑdG ™e âHhÉéJ ÉfOÉ°ùLGCh »fóÑdG ÖfÉédG ≈∏Y ÉfõcQ ∑Éæg ,IQÉëdG
¿hõgÉL Éæf’C ∫ɵ°TGE …GC ìô£j ød »fóÑdG ÖfÉédGh ,§≤ah á«æ≤àdG Qƒe’CG ≈∏Y äÉ°ùª∏dG ôNGB ™°†æ°S Éægh
.áLQO ≈°übGC ≈dGE á©ØJôe IQGôëdG áLQO âfÉc ƒdh ≈àM Ö©∏d
?É°†jGC ºµ©e ìô£j ød áHƒWôdG πµ°ûeh

ådÉãdGh »fÉãdG øjQhódG »a ÉæÑ©d ¿GC ≥Ñ°S ó≤a É«≤jôaGE »a Ö©∏f »àdG ≈dh’CG IôªdG â°ù«d É¡f’C ìô£j ød
¿ƒaôàëªdG º¡«a øªH ø«ÑYÓdG ™«ªL ¿GC ó≤àYGCh ,Ió«L èFÉàf Éæ≤≤Mh ,É«≤jôaGE ∫ÉZOGC »a äÉ«FÉ°üb’EG øe
.É«≤jôaGE »a Ö©∏dG ≈∏Y GhOƒq©J
?á°ùaÉæŸG √òg ‘ ÜGƒH’
C G ºµd íàØ«°S …h’Ée ΩÉeGC IGQÉÑe ∫hGC ‘ RƒØdG ¿GC iôJ ’GC

¿GC ó≤à©j ™«ªédG ¿GC ºZQh ,ÉæJÉjƒæ©e ≈∏Y ÉHÉéjGE ¢ùµ©æ«°S QÉ°üàfÉH QGƒ°ûªdG π¡à°ùf ¿GC Éæ«∏Y ,πLGC
¬dƒ°Uh ¿’C ,√ô≤àëf ¿GC ∫GƒM’CG øe ∫ÉM …ÉCH Éæ浪j ’ ÉæfGC ’GE ,…h’Ée Öîàæe ΩÉeGC á∏¡°S ¿ƒµà°S ᪡ªdG
Qƒe’CG òNÉCf ±ƒ°S ∂dòdh ,¬Jƒb ≈∏Y π«dO äÉ«Ø°üàdGh äÉ«FÉ°üb’EG øe IójóY QGhOGC ó©H á£ëªdG √òg ≈dGE
áªjõY πX »ah áMGQ πµH QGƒ°ûªdG ¢Vƒîæ°S Égó©Hh ,IQÉ°S ô«Z IÉCLÉØe …qGC iOÉØàf ≈àM óqédG òNÉCªH √ó°V
.»FÉ¡ædG ™HQ QhódG ≈dGE ∫ƒ°UƒdGh ∫h’CG QhódG »£îJ πLGC øe ájƒb

Qó```°üH ¿Gó````©°S øe QGô```b …qGC π```qÑ≤JÉC°S''
''É`````«dÉM »```æªq¡J ’ ¢Vhô````©dGh Ö```MQ

,»FÉ¡ædG ™HQ QhódG ¤GE QhôŸÉH AÉØàc’
E G πg ,Éæg É¡≤«≤– ¤GE ¿ƒÑ°üJ »àdG ±Góg’
C G »g Ée
?øµ‡ QhO ó©HGC ¤GE ÜÉgòdG ΩGC

»a Éæà«≤MGC âÑãf ¿GC Éæ«∏Yh ,π«∏≤dÉH ≈°VôJ ¿GC ɡ浪j ’ ºdÉ©dG ¢SÉCc ≈dGE â∏°Uh ¿GC ó©Hh ôFGõédG
QhO ó©HGC ≈dGE Éæ∏°Uh GPGE ’GE Éæd ≈æ°ùàj ød ∂dPh ,’ƒ¨fGC »a á«HÉéjGE èFÉàf ≥«≤ëàH ,''∫ÉjófƒªdG'' ≈dGE QhôªdG
.¬∏qdG AÉ°T ¿GE øµªe

?Óãe QhódG Gòg ƒg Ée

.π«∏≤dÉH ≈°Vôf ød ÉæfGC º¡ªdG ,Éæ«©e GQhO OóqMGC ¿GC ójQGC ’ ,É¡H ÉÑMôe ''»HQ É¡HÉL »∏dG''

√òg ¿GC ó≤à©J ’GC ,É°ùfôa ¢üHôJ ∫ÓN áYƒªÛG πNGO âKóM IójóY πcÉ°ûe øY É橪°S
?áYƒªÛG õ«côJ ≈∏Y ÉÑ∏°S ôKƒDJ ¿GC É¡fÉC°T øe πcÉ°ûŸG

êhqQh π«b Ée πµa ,ôcòdG ≥ëà°ùj πµ°ûe …GC ∑Éæg øµj ºd ΩGO Ée ,Égô«KÉCJ ióe øY çóëJGC ¿GC »æ浪j ’
»µd ôÑæªdG Gòg π¨à°SGCh ,áë°üdG øe ¬d ¢SÉ°SGC ’ ¢†©ÑdG º¡°†©H ™e º¡ªgÉØJ ΩóYh ø«ÑYÓdG äÉcÉÑà°TG øY
øµªj ’ á«∏FÉY ìhQ ÉgOƒ°ùJ áÑ∏°Uh áµ°Sɪàe ájƒb áYƒªée πqµ°ûf ÉædR ’h Éæc øëæa ,¬d êhqQ Ée πc »ØfGC
äôL ɪ∏ãe ºgOÉ©°S’E ¿hõgÉL ÉæfGCh ¬∏d óªëdGh ô«îH ÉæfGC ÉfQÉ°üfGC øĪWGC ∂dòdh ,±ôW …GC É¡bôqØj ¿GC
.Iô«N’CG áLhOõªdG äÉ«FÉ°üb’EG òæe IOÉ©dG
É°SQÉM á°ùaÉæŸG ∫Ó¡à°SG ‘ ÖZôJ ∂fGC ó«c’
C G ,¿GOƒ°ùdÉH ''¿ÉeQO ΩGC'' á©bƒe π£H âæc ∂fGC ÉÃ
?É«°SÉ°SGC

¬«∏Y ɪa ,√ó∏H ¿GƒdGC øY ´Éaó∏d É«°SÉ°SGC ¿ƒµj ¿GC »a íª£j ’h º∏ëj ’ …òdG ÖYÓdG ,∫ÉëdG á©«Ñ£H
á∏«µ°ûàdG »a Ö©∏d ΩGhódG ≈∏Y ¿ƒëª£j øjòdG ø«ÑYÓdG A’ƒDg ø«H øe ÉfGCh ,¬dõæe »a ≈≤Ñj ¿GC iƒ°S
.É¡Øjô°ûJh ôFGõédG ¿GƒdGC øY ´ÉaódGh á«dÉãªdG
πÑb …ôLGC QGƒ◊G) …hGhÉ" `d á≤ãdG √òg íæeh ∂«a ¬à≤K ™°†j º`d ¿Gó©°S q¿GC ¢VôØæd
?É«°SÉ°SGC ¿ƒµJ »µd íª£J …òdG âfGCh ∂Øbƒe ¿ƒµ«°S ∞«c ,(…hGhÉ" ¢Vôe

™é
q °TÉC°Sh πH ¿Éc ɪ¡e √QGôb ΩôàMÉC°Sh ,QGô≤dG Gòg òîàj ÜQóªdG ¿GC ƒd πµ°ûe …GC ∑Éæg ¿ƒµj ød
AÉ≤d »a ¬à°VƒqY ÉeóæY »æ©é
q °T ɪ∏ãeh ,¬d É«WÉ«àMG âæc ÉeóæY πÑb øe ¬à©é°T ɪ∏ãe …hGhÉ" »∏«eR
á∏«µ°ûàdG »a ÜQóªdG ¬cô°ûj ’ ɪqd ¢†©àªjh Ö°†¨jh AÉà°ùj ÖîàæªdG »a ÖY’ ’h ¿GC ≥Kh ,ΩƒWôîdÉH ô°üe
ôFGõédG áë∏°üe ƒgh óMGh Éæaógh ,IóMGh á∏FÉY Éæf’C ÖMQ Qó°üH QGô≤dG πÑq≤àj Éæe óMGh πch ,á«°SÉ°S’CG
.á«°üî°ûdG áë∏°üªdG ¢ù«dh
?Ö°†¨J ød ∂fGC øe ócÉCàe

EL Heddaf N 1230 Samedi 09 Janvier 2010

Iô°ûY á«fÉãdG áæ°ùdG 2010 »ØfÉL 09 âÑ°ùdG - 1230 Oó©dG

≈eôe ø`Y ™`aGó«°S Ö`©∏j …òdGh ,…hGhÉ"h ÉfGC ''IhÉN IhÉN'' ÉæfGC É°†jGC ∂d ∫ƒbGCh ,Ö°†ZGC ød ó«cGC
.á°SGô°ûH ôFGõédG
¢T ¿’óY

''GQɵfƒJ ƒHƒH ƒfɪ«∏°S'' »dɪdG »Øë°üdG ócGC ,iôNGC á¡L øe
¿GC ≥ëà°ùj …ôFGõédG »æWƒdG ÖîàæªdG ¿GC ''QGƒ°U ƒd'' IójôL øe
Gòg »a ìôq°U å«M ,É«≤jôaGE ¢SÉCc á°ùaÉæe »a OhóëdG ó©HGC ≈dGE Ögòj
QhódG ≈dGE πgÉCà∏d ∫h’CG í°TôªdG »g ôFGõédG ¿GE ∫ƒbGC'' :ÓFÉb ¿ÉC°ûdG
äÉfɵeÉEH ™àªàJ ájƒb ô°UÉæY ºq°†j »dÉe Öîàæe ¿GC í«ë°U ,»fÉãdG
∞µj ºd Gòg øµd ,á«HhQh’CG ä’ƒ£ÑdG iƒbGC »a Ö©∏Jh ,Ió«L ájOôa
¿hO ôFGõédG ¬à≤≤M …òdG ôeC’G ,ºdÉ©dG ¢SÉCc ≈dGE πgÉCàdG ≥«≤ëàd
ºg’CG â≤≤M ôFGõédG ,Ió«L ájOôa äÉfɵeÉEH ™àªàJh á©e’ ô°UÉæY
Ö©∏f øëfh äGƒæ°S IóY òæªa ,á«dÉ©ØdG Éæà°ü≤f øëfh ,IôqªdG √òg
∂dòd ,ºdÉ©dG ¢SÉCc ≈dGE ∫ƒ°UƒdG »a ɪFGO ≥Øîf øµd Ió«L á≤jô£H
.''á°ùaÉæªdG √òg »a Gó«©H ÜÉgòdG ≥qëà°ùJ ôFGõédG ¿GC iQGC

πFÉÑ≤dG ô°UÉæjoh ôFGõédÉH Oƒdƒe »dÉe »Øë°U

Oƒdƒe »dÉe øe »eÓYÉEH GófGƒd »a »≤à∏f ¿GC ±ó°üdG äAÉ°T
ô°UÉæjo ’ ,''»°ù«°S hóªMGC'' ¬ª°SGE äGƒæ°S IóY É¡«a ≈°†bh ôFGõédÉH
á°UÉN ,´ÉîædG ≈àM πFÉÑ≤dG áÑ«Ñ°T ≥°û©j ɪfGEh »dÉe øe ≥jôa …GC
»≤jôaE’G iƒà°ùªdG ≈∏Y ∞jô©J πc øY É«æZ ôÑà©j …OÉædG Gòg ¿GC
É¡≤≤M »àdG ÜÉ≤d’CGh É¡«a ∑QÉ°ûj »àdG ájQÉ≤dG äÉ°ùaÉæªdG ≈dGE Gô¶f
Öîàæe ®ƒ¶M ¢Uƒ°üîH »Øë°üdG Gòg Éæd ócGCh .á∏«ªédG ¬JGƒæ°S »a
ɡ浪J »àdG äÓgƒDªdG πqc ∂∏ªJ ôFGõédG ¿GC ,»æWƒdG ÖîàæªdGh √OÓH
.ºeÓ
C d É«≤jôaGE ¢SÉCc á°ùaÉæe »a Öq«W QGƒ°ûe ájOÉCJ øe

¿ÓFÉ`Øàe »dÉÑLh ¿É`ªMO ∫ƒ°ùY
Ohó`ëdG ó`©HGC ≈``dGE ÜÉ`gòdÉH

GƒfÉc øjòdG á«°VÉjôdG IôjõédG »«eÓYGE AGQÉBH ≥∏©àj ɪ«a ÉeGC
¿ÉªMO ∫ƒ°ùY óªëe øe πµH ôeC’G ≥∏©àjh ’ƒ¨fGC »a øjóLGƒàe
»a »æWƒdG ÖîàæªdG IQób øe ø«∏FÉØàe ÉfÉc ó≤a ,»dÉÑL ∫ɪLh
»a OhóëdG ó©HGC ≈dGE ÜÉgòdGh »fÉãdG QhódG ≈dGE πgÉCàdG ≥«≤ëJ
»àdG äÓgƒDªdG πc É¡jód ¿GE ’Éb å«M ,ºeÓ
C d É«≤jôaGE ¢SÉCc á°ùaÉæe
äGƒæ°ùdG »a É¡JÉa Ée ∑QGóàJh Ö«qW QGƒ°ûe ájOÉCàH É¡d íª°ùJ
≈∏Y ®ÉØëdGh ,IGQÉѪH IGQÉÑe äGAÉ≤∏dG ô««°ùJ ºàj ¿GC •ô°ûH ,Iô«N’CG
.Ü ¿Gƒ°VQ
.Qhô¨dG ïa »a ´ƒbƒdG ΩóYh ø«ÑYÓdG õ«côJ

...ôÑîdG ócƒDJ á«côàdG áaÉë°üdG

»``````côàdG …GQÉ`````°SÉJ’É" »````a ܃```∏£e »````°ThÉ```°T

ô```e’
C G π`qLƒDjo ób É`«≤jôaGE ¢SÉCµH »``°ThÉ°T •É``ÑJQGE

øjòdG `cGôJCÓd áÑ°ùædÉH á∏µ°ûe ºeCÓd É«≤jôaGE ¢SÉCµH »°ThÉ°T •ÉÑJQG ≈≤Ñjh
»a ô¡°TC’G …OÉædG Ωó≤J ¿ÉEa ¬«∏Yh ,ádƒ£ÑdG øe »fÉãdG ô£°ûdG ±ÉæÄà°S’ ¿ƒÑgÉCàj
∂dP QɶàfG »ah πÑ≤ªdG º°SƒªdG ájÉZ ≈dGE πLÉCàj ób »°ThÉ°T º°†d »ª°SQ ¢Vô©H É«côJ
AGOGC ºjó≤J ∫ÓN øe Éæg É¡Ñ°ùàcG »àdG ᩪ°ùdG ó«cÉCàH ÖdÉ£e ''ô°†îdG'' ¢SQÉM ¿ÉEa
.’ƒ¨fÉCH á∏Ñ≤ªdG ºe’
C É«≤jôaGE ¢SÉCc á°ùaÉæe ∫ÓN õ«ªe

GOóq`éeo ø``«jôFGõ÷G ø``«ÑYÓdÉH ¿ƒ``ªà¡j ∑Gô``J’
C G

ºdÉ©dG ¢SÉCµd ''ô°†îdG'' πgÉCJ ∫ÓN øe á¡LGƒdG ≈dGE ájôFGõédG IôµdG IOƒY ¿
q GC hóÑjh
Gó°ü≤e ó«©H ô«Z âbh ≈dGE âfÉc »àdG É«côJ »a GOóée ø«jôFGõédG ø«ÑYÓdG º¡°SGC ™aQ
≈dGE ’ƒ°Uh ºgô«Zh äÉ°Tƒ¡∏H ,»fGRƒdG ∞jô°T ,»fɪY `H ájGóH ø«jôFGõédG ø«ÑYÓd
äGƒæ°ùdG »a Éæ«ÑY’ Ö∏W øY `cGôJC’G ™LGôàj ¿GC πÑb »°ûcGôe `H GQhôeh ójRƒH
»côàdG »°ûJÉHQÉæ«a …OÉf ióÑj »°ThÉ°T `H …GQÉ°SÉJ’É" Ωɪàg’ áaÉ°V’
E ÉHh ,Iô«N’
C G
ɪc ¢SƒdQÉc ƒJôHhQ ¢†jƒ©J πLGC øe êÉë∏H ôjòfh »fÉjR ºjôc º°†H Gójó°T ÉeɪàgG
QÉ°U …ôFGõédG ÖYÓdG ¿ÉEa ≥≤ëàj ºd ΩGC ∂dP ≥≤ëJ AGƒ°S ,ø«°ùà∏j ô«LÉæªdG ∫ƒ≤j
.á«côàdG ájóf’
C G øe GOóée Iƒ≤H ÉHƒ∏£e

É``°†jGC »`∏ÙG Ö`îàæŸG ¿ƒ©HÉ`àjh ...

07

»a »`Øë°U) ''GQɵfƒJ ƒHƒH ƒfÉ`ª«∏°S''
äÉ`jOôa'' :(á`«dɪdG QGƒ°Uƒd IójôL
ôFGõédGh »`صJ ød »`dɪdG Ö`îàæªdG
q `ëà°ùJ
''Gó``«©H ÜÉ``gòdG ≥

GhóahGC øjòdG `cGôJC’G ΩɪàgG øe ôNB’G ƒg Ö«°üf »∏ëªdG Öîàæª∏d ¿ƒµ«°Sh
¢ùeGC á«°ûY ìÉàØe ™«HQ AÉ≤aQ É¡Ñ©d »àdG ≈dh’
C G ájOƒdG IGQÉѪdG á©HÉàªd ø«Kƒ©Ñe
Ée ƒgh ,(á«côàdG ≈dhC’G áLQódG …QhO »a á«fÉãdG áÑJôªdG)QƒÑ°S ÉLƒH …OÉf ™e
…òdG ƒgh IGQÉѪdG πÑb ¬«ÑY’ ¢†©Ñd ¬æ∏YGC ób áî«°T øH ≥ëdG óÑY ÜQóªdG ¿Éc
º¡JÉfɵeGE ôjƒ£J πLGC øe á«aGôàMG Oƒ≤©H ¬«ÑY’ ¢†©H ôضj ¿GC ¬à¡L øe ≈æªàj
»àdG ᫪dÉ©dG ΩƒéædG π«dóH GóL Éeôàëe ÉjQhO ≈≤Ñj …òdG »côàdG …QhódG »a ôãcGC
.`c .Ö«©°T :É«côJ ≈dGE ''±Góq¡dG'' 烩Ñe
.Éæg øe äôe

¢SQÉëdG πjƒëJ á«f ɵeEG ∫ƒM ø «°ùà∏j ¥QÉW »c ôàdG ô«LÉæª dG åjó M ø µj ºd
É©HÉf …GQÉ°SÉJ’É" …OÉf É«côJ »a ô¡°TC’Gh ôÑcC’G …OÉædG ≈dEG »°ThÉ°T …Rƒa »dhódG
»àdG á°üàîªdG á«°VÉjôdG á«côàdG ∞ë°üdG ióMEG É¡JócCG á≤«≤M ¿Éc πH ÆGôa øe
≈dEG É¡dÓN øe ô«°ûJ ≈dhC’G É¡àØë°U Qó°U »a …ôFGõédG ¢SQÉëdG ∫ƒM ’É≤e äOôaCG
º°V »a 2000 áæ°S »HQhC’G OÉëJE’G ¢SCɵH êƒqàªdG ó«MƒdG »côàdG …OÉædG áÑZQ
.∞«£°S ¥Éah ¢SQÉM

''ƒ`µfGôa ƒ`«d'' »`æ«àæLQ’
C G ¢†jƒ©J πLGC øe ¬fhójôj
ô«Z …GQÉ°SÉJ’É" ¿ÉEa á«côàdG ''ÆÉe ƒJƒa'' IójôL »a Qƒ°ûæªdG ∫É≤ªdG Ö°ùMh
º°SƒªdG Gòg ™∏£e ¬eó≤à°SG …òdG ƒµfGôa ƒ«d »æ«àæLQ’
C G »dÉëdG ¬°SQÉM AGOÉCH ™æà≤e
ôªà°SGh ±GógGC áKÓK √Éeôe »≤∏àH »dÉëdG ¬ª°Sƒe øq °TO …òdGh ójQóe ƒµ«à«∏JGC øe
Gòg hô«°ùe ójôj Gò¡d ,IQGó°üdG øY OÉ©àH’G ≥jôØdG ∞∏qc Ée ƒgh ó©H ɪ«a Å«°ùdG √hDGOGC
ôÑcGC ƒg IójôédG Ö°ùM »°ThÉ°Th »dÉ©dG iƒà°ùªdG øe ¢SQÉM ™e óbÉ©àdG …OÉædG
…ôFGõédG ÖîàæªdG πgÉCJ »a ôÑcC’G π°†ØdG ÖMÉ°üH ¬àØ°Uh É¡fGC á°UÉN ø«ë°TôªdG
¬fÉCHh áYQÉØdG ¬àeÉ≤H äôcPh »°ThÉ°T øY áëªd IójôédG âeóqbh ,ºdÉ©dG ¢SÉCc äÉ«FÉ¡æd
.∞«£°S ¥Éah »a É«dÉM §°ûæj

¿ƒ"GQófƒeh πjQÉaÉJ Ö∏L ¬f’C ø«°ùà∏j »a ≥ãj …GQÉ°SÉJ’É"
»côàdG ô«LÉæªdG øe ìGôàbÉH »°ThÉ°T º°†H ô«¡°ûdG »côàdG …OÉædG ΩɪàgG AÉLh
πjƒëJ AGQh ¿Éc ¬fGC á°UÉN É«côJ »a á«dÉY á«bGó°üªH ≈¶ëj …òdG ø«°ùà∏j ¥QÉW
∫GQÉaÉJ ºdÉ©dG π£H QGôZ ≈∏Y ≈eôe ¢SGôM º¡æ«H øeh …QÉ°SÉJ’É" ≈dGE ΩƒéædG ójóY
πÑ≤J ᫪dÉ©dG ΩƒéædG øµJ ºd âbh »a »côàdG …QhódG ≈dGE ∫É≤àf’ÉH ¬©æbGC …òdG
øe ¿ƒ"GQófƒe ójôa ô«¡°ûdG »ÑªdƒµdG ¢SQÉëdG º°V AGQh ø«°ùà∏j ¿Éc ɪc ,¬«a Ö©∏dÉH
ìGôàbG á«cõJ »a …OÉædG ƒdƒD°ùe OOôàj ºd Gò¡d ,2001 áæ°S …GQÉ°SÉJ’É#d »°ùfôØdG õJÉe
.»°ThÉ°T …ôFGõédG ¢SQÉëdG º°V ø«°ùà∏j

¢SÉCc á°ùaÉæªd á«MÉààa’G IGQÉѪdGh …QÉ≤dG óYƒªdG ÜGôàbG ™e
Qƒ°†M GófGƒd á«dƒ¨f’
C G ᪰UÉ©dG âaôY ,2010 ºeÓ
C d É«≤jôaGE
Gòg á«£¨J πLGC øe ᫪dÉ©dGh ,á«≤jôa’
E G ΩÓY’
E G πFÉ°Sh ∞∏àîe
ø««eÓY’
E G ¢†©H AGQGC »≤à°ùf ¿GC ÉæjÉCJQG ¬«∏Yh .ΩÉ¡dG çóëdG
ábÓY º¡d øjòdG ∂ÄdhGC á°UÉN ,á°ùaÉæªdG √òg ¢Uƒ°üîH
ó∏ÑdGh ,…h’Ée ,»dÉe ,ôFGõédG º
C G áYƒªéªdÉH
q °†J »àdG ≈dh’
øY ø««dƒ¨f’
C Gh ø««dɪdG ø««eÓY’
E G ÉædÉC°S å«M ,’ƒ¨fGC º¶æªdG
q c ®ƒ¶M
IÉæb âfÉc ɪc .πÑ≤ªdG QhódG ≈dGE πgÉCàdG »a Öîàæe π
ájôFGõédG ∫ƒ°U’
C G …hP É¡««Øë°üH Iô°VÉM á«°VÉjôdG IôjõédG
óbh .»dÉÑL ∫ɪLh ¿ÉªMO ∫ƒ°ùY óªëe øe πµH ôe’
C G ≥∏©àjh
q µdG ™ªLGC
.áYƒªéªdG »a iƒb’
C G ≥jôØdG ôÑà©J ôFGõédG ¿GC ≈∏Y π

''±Góq¡dG'' çƒ`©Ñe äQhÉ`M ''Iô`jõ`édG''
''±Góq¡dG'' »àã©H óLGƒJ á°Uôa á«°VÉjôdG IôjõédG IÉæb âªæàZGh
å«M ,ɪ¡JQhÉëe πLGC øe á«dƒ¨fC’G ᪰UÉ©dG »a ''Qƒà«Hƒd''h
ájôFGõL á«eÓYGE áã©H ∫hGC É¡f’C ''±Gó¡dG'' IójôL 烩Ñe äQhÉM
IQhÉëe Éeh ,Iô«ãc QƒeÉCH iQO’CGh GófGƒd á«dƒ¨f’CG ᪰UÉ©dÉH â
q ∏M
ôÑà©J Iô«N’CG √òg ¿GC ≈∏Y π«dO iƒ°S ''±Góq¡dG'' 烩Ѫd ''IôjõédG''
.᫪dÉY IójôL âëÑ°UGCh Gô«ãc áaôàëe

ôFGõédG í«°TôJ ≈∏Y ø««Øë°üdG ´ÉªLGE

áaÉ°VGE ¿ƒ«dƒ¨f’CGh ¿ƒ«dɪdG ¿ƒ«Øë°üdG ™ªLGC ,iôNGC á¡L øe
»æWƒdG ÖîàæªdG í«°TôJ ≈∏Y ,á«°VÉjôdG IôjõédG »jôFGõL ≈dGE
Ió©d Gô¶f Gògh ,''¿ÉµdG'' á°ùaÉæe øe πÑ≤ªdG QhódG ≈dGE …ôFGõédG
Ö∏¨àj …òdG »YɪédG Ö©∏dG ≈∏Y óªà©J ôFGõédG ¿GC É¡æe ÜÉÑ°SGC
áaÉ°VGE ,Öîàæe πc É¡H ™àªàj »àdG äÉjOôØdG ≈∏Y iôNÉCH hGC á≤jô£H
ɪc ,ájƒb á«HhQhGC ä’ƒ£H »a ''ô°†îdG'' »ÑY’ øe ójó©dG •É°ûf ≈dGE
≈dGE â∏gÉCJ É¡f’C á°ùaÉæªdG √òg »a Gó«©H ÜÉgòdG q≥ëà°ùJ ôFGõédG ¿GC
É«≤jôaGE π£H …ô°üªdG ÖîàæªdG ÜÉ°ùM ≈∏Y ºdÉ©dG ¢SÉCc äÉ«FÉ¡f
.ø«à«dÉààe ø«Jôqe

ôFGõ`édG íq °TôoJ á`«dɪdG áaÉë°üdG
''∫ÉjófƒªdG'' ≈dGE É¡∏gÉCJ ≈dGE Gô¶f

¢Uƒ°üîH ø««dƒ¨f’CGh ø««dɪdG ø««eÓY’EG AGQGB ¢Uƒ°üîH ÉeGC
,''¿ÉµdG'' á°ùaÉæe øe »fÉãdG QhódG ≈dGE πgÉCàdG »a º¡JÉÑîàæe ®ƒ¶M
áë°TôªdG »g ôFGõédG ¿GC ≈∏Y πµdG ™ªLGC ɪfGEh áHQÉ°†àe øµJ º∏a
√òg »a OhóëdG ó©HGC ≈dGE ÜÉgòdGh »fÉãdG QhódG ≈dGE πgÉCà∏d ≈dh’CG
¿ƒÑYÓdG É¡H ™àªàj »àdG äÉfɵeÓ
E d ` º¡Ñ°ùM ` Gô¶f Gògh ,á°ùaÉæªdG
º¡ë«°TôJ ÖÑ°S Gƒ©LQGC ó≤a ¿ƒ«dɪdG ¿ƒ«eÓYE’G ÉeGC .¿ƒjôFGõédG
≥jôØdG É¡fGC ≈dGE ,''¿ÉµdG'' á°ùaÉæe øe πÑ≤ªdG QhódG ≈dGE πgÉCà∏d ôFGõédG
äÉ«FÉ¡f ≈dGE πgÉCàdG ≥«≤ëJ øe øµªJ …òdG áYƒªéªdG »a ó«MƒdG
OhóëdG ó©HGC ≈dGE ÜÉgòdG ≥ëà°ùJh ,É«≤jôaGE ܃æéH 2010 ºdÉ©dG ¢SÉCc
.º¶æªdG ó∏ÑdG ’ƒ¨fGCh ,É¡eƒéæH »dÉe `H áfQÉ≤e ''¿ÉµdG'' »a

á``ªFÉ`°ûàe á``«dƒ¨f’
C G á`aÉë°üdG

ÉgOÓH Öîàæe øe áªFÉ°ûàe á«dƒ¨f’CG áaÉë°üdG ¿ÉEa ,πHÉ≤ªdÉH
π«f »a ɪFGO º¶æªdG ó∏ÑdG í«°TôJ ºàj ¿GC OÉ੪dG øe ¬fGC ºZQ
å«M .Ö°ùëa »fÉãdG QhódG ≈dGE QƒÑ©dG ¢ù«dh É¡æ°†àëj »àdG á°ùaÉæªdG
¿ÉÑîàæªdG ɪg »dÉeh ôFGõédG ¿GC ¿ƒ«dƒ¨fC’G ¿ƒ«eÓYE’G iôj
»a ßM …GC É¡d ¢ù«d ’ƒ¨fGC ¿GCh ,»fÉãdG QhódG ≈dGE πgÉCà∏d ¿Éë°TôªdG
ídÉ°U »a ôÑà©J AGQB’G √òg πch .ø«ÑîàæªdG øjòg ΩÉeGC πgÉCàdG
äÉjƒæ©ªHh Iƒb ™bƒe øe á°ùaÉæªdG πNó«°S …òdG …ôFGõédG ÖîàæªdG
¿GC …Qhô°†dG øe ¬fGC ’GE ,¬æe ±ƒqîàe ™«ªédG ¿GC QÉÑàYÉH ,á©ØJôe
.É≤∏£e ¬ëdÉ°U »a ¿ƒµj ød ∂dP ¿’C ,Qhô¨dG ïa »a ´ƒbƒdG Öæqéàj

:(á`«dƒ¨f’
C G á`YGP’
E ÉH »Øë°U) ƒJô«Ñ∏jOGC
»``YɪédG Ö©∏dG ≈`∏Y ó`ªà©J ô`FGõédG''
''É``¡Jƒqb ôq``°S Gògh

:ÓFÉb á«dƒ¨f’CG á«æWƒdG áYGP’EÉH »Øë°üdG ''ƒJô«Ñ∏jOGC'' ìôq°U
πgÉCàdG ≈dGE ¿Éë°TôªdG ɪg »dɪdGh …ôFGõédG ø«ÑîàæªdG ¿GC ôÑàYGC''
®ƒ¶ëdG ɪFGO É¡d ôFGõédG øµd ,''¿ÉµdG'' á°ùaÉæe øe »fÉãdG QhódG ≈dGE
ájƒb ô°UÉæY ∂∏ªJ ôFGõédG ¿GC É¡æe πeGƒY Ió©d Gô¶f Gògh ,ôÑc’CG
ÖîàæªdG äÉjOôa ¿GC »æ©j Ée ,»YɪédG Ö©∏dG ≈∏Y Gô«ãc óªà©J
»àdG ÜÉÑ°S’CG »g √ògh .ôFGõédG ≈∏Y Iô«Ñc IQƒ£N πµ°ûJ ød »dɪdG
.''á°ùaÉæªdG √òg »a OhóëdG ó©HGC ≈dGE ÜÉgò∏d ôFGõédG í°Tôf Éæà∏©L

Ö«©°T .∑

»fƒªMQ .ì

ÉKƒ©Ñe
''±Góq¡dG''
É«côJ ≈dGE

’ƒ¨fGC ≈````dGE ''±Góq````¡dG'' á````ã©H

»æWƒdG ÖîàæªdG
...É«côJ »a ¢ùeGC ''∂jRÉ°S'' ÜQóªdG ¬æjÉY Éeó©H

ø`ªK …qÉCH ìÉ`àØe ójôj »`fɪd’
C G ''Æô`«Ñ°ùjhO''

»fÉë∏°S .…

Ü.ô«ª°S

¢T.¿’óY

IOÉ©°S .GB .±

Qó`æL .¿

Ω.óYÉ°S

ᵫæMƒH .Q

çóM ’ …h’É`e ∫ƒ`°Uhh á`«ØN qπM …ô`°üªdG Ö`îàæªdG ¯
Éæ∏Y ¿Éc ’ƒ¨fGC ≈dGE 2010 É«≤jôaGE ¢SÉCc äÉ«FÉ¡f »a ácQÉ°ûªdG äÉÑîàæªdG ™«ªL ∫ƒ°Uh ¿Éc GPGE
¿hO á«ØN ºJ …ô°üªdG ÖîàæªdG ∫ƒ°Uh ¿ÉEa ,á«ÑæL’
C Gh Éæg á«∏ëªdG ΩÓY’
E G πFÉ°Sh ø«YGC ΩÉeGCh ,QÉ¡ædG í°Vh »ah
GófGƒd QÉ£ªH á«ØN á©HÉ°ùdG áYÉ°ùdG OhóM »a ¢ùeGC áë«Ñ°U áJÉë°T ÜQóªdG ∫ÉÑ°TGC πM å«M ,óMGC ¬H ô©°ûj ¿GC
äÉjQÉÑe ø°†àëà°S »àdG áæjóªdG »gh ,''Ójƒ¨fÉH'' »gh ,iôNGC á¡Lh ƒëf á≤FÉa áYô°ùH √hQOÉZ …òdG »dhódG
óYƒªdG ¿Éch .≥«ÑeRƒeh ø«æ«H ,Éjô«é«f äÉÑîàæe øe Óc ,ô°üe Öîàæe ≈dGE áaÉ°VGE º°†J »àdG áãdÉãdG áYƒªéªdG
, çóM ’ ¬dƒ°Uh ¿Éc …òdG …h’ɪdG ÖîàæªdG óah ∫ƒ°Uh ™e ’GhR ∞°üædGh áãdÉãdG áYÉ°ùdG OhóM »a ¢ùeGC AÉ°ùe
.á«ÑæL’
C Gh á«∏ëªdG ΩÓY’
E G πFÉ°Sh øe ΩɪàgG …GC ¬dƒ°Uh Ö£≤à°ùj ºd å«M

É`ekƒj 18 ±ôX »`a GôkH ’ƒ¨fGC ≈dGE É`°ùfôa øe AÉ`L »`°ùfôa ¯

∫É≤àfGE ∫ƒM ô«Ñc ∫ɪàMGE Qhój
™«HQ óªëe πFÉÑ≤dG áÑ«Ñ°T ™aGóe
…òdG ''Æô«Ñ°ùjhO'' …OÉf ≈dGE ìÉàØe
,»fɪd’
C G »fÉãdG º°ù≤dG »a §°ûæj
ôض∏d ¥GhQ ø°ùMGC »a óLƒj å«M
áLQódG ≈dGE Oƒ©°üdG Iô«°TÉCàH
≈dGE ìÉàØe º
q °†æ«°S Gò¡Hh .IRÉપdG
êQÉN øjóLGƒàªdG ø«ÑYÓdG áªFÉb
Gòg IQGOGE ¿GC á°UÉN ,øWƒdG ¢VQGC
¢Vô©H Ωóq≤àà°S »fɪd’
C G …OÉædG
áÑ«Ñ°T »a É¡Jô«¶f ≈dGE »ª°SQ
á∏«∏≤dG äÉYÉ°ùdG »a πFÉÑ≤dG
...ø«æK’
E G Ωƒj §Ñ°†dÉHh á∏Ñ≤ªdG

:ìÉ``àØe
''»`d á`Ñ°ùædÉH Ió«qL á``°Uôa É`¡fGE''

á«fɵeGE øY âLGQ »àdG QÉÑNC’G ìÉàØe ™«HQ Éæd ócGC
Gòg ¿GC í°VhGC å«M ,ÆQƒÑ°ùjhO »fɪd’CG ≥jôØdÉH ¬bÉëàdG
ÉeóæY á°UÉN ¬aô°ûj GôeGCh ¬d áÑ°ùædÉH GõaÉM ¿ƒµ«°S ôe’CG
±ô°T ¬fGE'' :∫Ébh ,É¡Jƒbh á«fɪdC’G ádƒ£ÑdG ᪫b ±ô©f
πFÉÑ≤dG áÑ«Ñ°T »≤jôØd áÑ°ùædÉH á°UÉNh »d áÑ°ùædÉH ô«Ñc
Ωó≤àdG πLGC øe »d á«JGƒe á°Uôa É¡fGE ,»°TÉæM á°SÉFôH
''.»JÉfɵeGE ôjƒ£Jh ájƒb á«HQhGC ádƒ£H »a Ö©∏dGh
áÑ«Ñ°ûdG ™e ó≤©H §ÑJôe ¬fGC ìÉàØe ™«HQ ócGC πHÉ≤ªdÉH
Gƒ∏¡°ùjh ™°VƒdG »∏FÉÑ≤dG …OÉædG ƒdhƒD°ùe º¡Øàj ¿GC ≈æªàjh
¿GC ≈æªJGC '':±É°VGCh ,»fɪd’CG …OÉædG ≈dGE ∫É≤àf’G ᪡e ¬d
≥Ñ°ùj ºd …òdG »°TÉæM á°UÉNh áÑ«Ñ°ûdG ƒdhƒD°ùe »æª¡Øj
,êQÉîdG »a ±ôàë«°S ¿Éc ÖY’ …GC ≥jôW »a ∞bh ¿GC ¬d
''.᪡ªdG »d π¡°ù«°S ¬fGC ±ôYGCh ¬«a Iô«Ñc »à≤Kh

:(ìÉàØe ô«LÉæe )QhRQR ¿É`Ñ©°T
ôFGõédGh áÑ«Ñ°ûdG ±ôq°û«o°S »°TÉæM''
''»``fɪd’
C G ¢Vô``©dG πÑb GPGE

ájOƒdƒe ÖY’ π≤f »a ∫É©a QhO ¬d ¿Éc ¿GC ó©H
ΩÉMO øjódG Qƒf É«dÉM ᪰UÉ©dG OÉëJGh É≤HÉ°S ôFGõédG
,ø«ª°Sƒe øe ôãcGC ô«NC’G Gòg »≤H øjGC É«fɪdGC »a Ö©∏d
¿ÉC°ûH ÓFÉØàe ™«HQ ìÉàØe ô«LÉæe QhRQR ¿ÉÑ©°T ≈≤Ñj
»fɪdC’G »fÉãdG º°ù≤dG »a Ö©∏d ìÉàØe π≤f á«fɵeGE
QGô≤H ≥∏©àe ôe’CG ¿GC ócGC óbh ,ÆQƒÑ°ùjhO …OÉæH §Ñ°†dÉHh
≥jôa ÆQƒÑ°ùjhO ≥jôa ¿GC ó≤àYGC '':∫Ébh ,áÑ«Ñ°ûdG »dhƒD°ùe
≈dhC’G áLQódG ≈dGE IOƒ©dG ≈dGE ≈©°ùj 샪Wh Ωôàëe
ìÉàØe ¿GC »æ©j Ée ƒgh ,º°SƒªdG Gòg ájÉ¡f »a á«fɪd’CG
¿B’G ôeC’Gh ,¬JÉMƒª£d Ö°SÉæeh ó«L ¿Éµe »a ¿ƒµ«°S
Iô«N’CG áª∏µdG º¡d ¿ƒµà°S øjòdG áÑ«Ñ°ûdG »dhƒD°ùªH ≥∏©àj
''.á«°†≤dG √òg »a

π°SQGC ób »°TÉ``æM ¿Éc GPGE''
ÉHhQhGC ≈dGE ø«ÑYÓdG øe ó``jó©dG
''ô``«Ñc ¢ù`«FQ ¬f’
C Gò¡a

É`«fɪdGC »a √Gƒà°ùe ™aô«°S ìÉ`àØe''
''∫É`jófƒªdG »``a É``fɵe ø``ª°†«°Sh

ƒg »°VÉjôdG ÖfÉédG ¿GC QhRQR ócGC iôNGC á¡L øe
»fɪd’CG …OÉædG ≈dGE ™«HQ ìÉàØe πjƒëJ á«°†b »a ºg’CG
- Gô«ãc ÖYÓdG ó«Ø«°S πjƒëàdG Gòg ¿GC å«M ,ÆQƒÑ°ùjhO
Ωó≤àdÉH ¬d íª°ùjh ,á«°VÉjôdG á«MÉædG øe á°UÉN -¬Ñ°ùM
øe ''ô°†îdG'' ≈dGE IOƒ©dG ’ ºdh »°VÉjôdG √Gƒà°ùe ôjƒ£Jh
≈dGE ìÉàØe ∫É≤àfG ¿GC ó≤àYGC'' :QhRQR ∫Ébh ,™°SGƒdG ÜÉÑdG
á«MÉædG øe Gô«ãc ÖYÓd Gó«Øe ¿ƒµ«°S ÆQƒÑ°ùjhO
≈©°ùjh 샪W ≥jôØdG Gòg ¿ÉEa ∂d â∏b ɪµa ,á«°VÉjôdG
™«HQ ó«Ø«°S Ée ƒgh ,á«fɪd’CG ≈dh’CG áLQódG ≈dGE IOƒ©∏d
≈∏Y IóFÉØdÉH Oƒ©«°S ôeC’G Gòg ,√Gƒà°ùe Qƒ£jh Gô«ãc
¬Ñ©d ¿GC ócÉCàe ÉfGCh ,áeÉY áØ°üH ''ô°†îdG'' ≈∏Yh ÖYÓdG
óbh ójóL øe ô°†îdG ÜGƒHGC ¬d íàØ«°S »dÉ©dG iƒà°ùªdG »a
''.ΩOÉ≤dG ∫ÉjófƒªdG »a Gô°VÉM ¿ƒµj
¢S .GB .±

≈∏Y ¢û«©dGh Qhô``¨dG øe QGò``M'' :GhQƒ`d Oƒ`∏c
''ø«jôFGõL Éj §≤a ∫ÉjófƒªdG ≈dGE πgÉCàdG Iƒ°ûf

AÉ```L ''∂jRÉ`°S'' 2007 »`a
∞°SÉj áæjÉ©e πL’
C ô``FGõédG ≈``dGE
ìÉ```àØeh ¢û``"ƒH ∞°ûàcÉa

ìÉàØe ÖYÓdÉH ''Æô«Ñ°ùjhO'' ÜQóe äÉeɪàgG Oƒ©Jh
≈∏Y ±ô°ûj ¿Éc ÉeóæY Gògh ,â∏N äGƒæ°S çÓK ≈dGE
᪰UÉ©dG ≈dGE ô°†Mh ''õæHƒ∏c'' …OÉæd á«æØdG á°VQÉ©dG
¿GƒdGC πªëj ¿Éc ɪqd ∞°SÉj IõªM áæjÉ©e πLGC øe ôFGõédG
áÑ«Ñ°ûdG ø«H …ôFGõédG ''ƒµ«°SÓµdG'' áÑ°SÉæªH πFÉÑ≤dG áÑ«Ñ°T
Ö©∏e »a √óLGƒJ AÉæKGC ∞°ûàcG ¬æµdh ,ôFGõédG ájOƒdƒeh
ájOƒdƒªdG øe ¢û"ƒH êÉëdG ɪg øjRQÉH ø«ÑY’ á«∏jƒL 5
´É£à°ùªdG Qób ∫hÉM óbh ,πFÉÑ≤dG øe ìÉàØe ™«HQh
¢SGCQ ≈∏Y ¿Éc ɪqd ø«ÑYÓdG øjòg ΩGó≤à°SG •QÉØdG º°SƒªdG
,±É£ªdG ájÉ¡f »a í∏Øj ºd ¬æµdh ''¿ôJhÓ°SQõjÉc'' …OÉf
ó©H á°UÉN øªK …qÉCH ìÉàØe òNÉCj ¿GC ¿B’G ójôj ∂dòdh
πµH ™àªàj ∫Gõj ’ ¬fGC øe √ócÉCJh ¬JÉfɵeGE ≈∏Y ¬aƒbh
¬≤jôa IóYÉ°ùe ¬fɵeÉEHh ,øgGôdG âbƒdG »a äÉfɵe’EG ∂∏J
.ìÉàØe πãe ™aGóe äÉeóN ≈dGE êÉàëj …òdG »fɪd’CG

ìÉ```àØe ó`jôj ''ÆQƒ``Ñ°ùjO''
q `M πLGC øe
á`«YÉaódG πcÉ`°ûªdG π

ºq°V »a ÖZôj ''Æô«Ñ°ùjhO'' ÜQóe ''∂jRÉ°S'' ¿Éc GPGEh
≈àM º°SƒªdG ájÉ¡f ô¶àæj ¿GC ¬fɵeÉEH ¬fGC ºZQ ìÉàØe ™«HQ
¿GC ¬fɵeÉEH ¿ƒµ«°S »dÉàdÉHh ΩGõàdG øe GôM ÖYÓdG ¿ƒµj
πcÉ°ûe »fÉ©j ¬≤jôa ¿Ó
C a ,πHÉ≤e …GC ™aój ¿GC ¿hO √òNÉCj
óbh .∫ɵ°T’EG Gòg πqë«d ¬Ñ∏éj ¿GC ójôj »dÉàdÉHh á«YÉaO
ìÉàØe ÜGóàfG »a ''∂jRÉ°S'' íéf GPGE Ée ∫ÉM »a ¬fGC Éæª∏Y
≥jôØdG ¿’C á«°SÉ°S’CG á∏«µ°ûàdG »a ¬ªë≤«°S ¬fGC ócƒDªdG øªa
¬fGC å«M ,´ÉaódG »a Iô«ãc πcÉ°ûe øe »fÉ©j »fɪdC’G
»fÉãdG º°ù≤dG ádƒ£H Ö«JôJ »a á°SOÉ°ùdG áÑJôªdG πqàëj
øe §≤a ø«à£≤f ¥QÉØHh á£≤f 28 ´ƒªéªH »fɪdC’G
≥«≤ëJ øe É¡ÑMÉ°U øµªJ »àdG áãdÉãdG áÑJôªdG ÖMÉ°U
øe ±ó¡dG Gòg ¿GC »æ©j Ée ƒgh ,∫h’CG º°ù≤dG ≈dGE Oƒ©°üdG
ɪH á«YÉaO πcÉ°ûe »fÉ©j ≥jôØdG øµdh ,¬≤«≤ëJ øµªªdG
…OÉæ∏d ÖYÉàe ≥∏î«°S Ée ƒgh Ékaóg 25 ´ƒªée ≈≤∏J ¬fGC
¥ôØdG …hÉ°ùJ ∫ÉM »a á°UÉN ,Oƒ©°üdG ™«q°†j ób …òdG
𪩫°S »dÉàdÉHh ,±Góg’CG ¥QÉa ≈dGE ΩɵàM’Gh •É≤ædG »a
…OÉØJ ™e •É≤ædG øe OóY ôÑcGC ≥«≤ëJ ≈∏Y ''Æô«Ñ°ùjhO''
.±Góg’CG »≤∏J

Iôq``e πc »a âfÉc á``Ñ«Ñ°ûdG
ÉHhQhGC ≈``dGE ø`«ÑY’ π°SôJ

íéæJ ¿GC É¡ëdÉ°U øe áÑ«Ñ°ûdG ¿GC ≈dGE IQÉ°T’EG QóéJh
∑ôàJ ¿GC É¡«∏Y ’khGC ¬fC’ ,''Æô«Ñ°ùjhO'' ™e á≤Ø°üdG √òg
á«æWƒdG ádƒ£ÑdG »a ø«©aGóªdG ø°ùMGC øe óq©j …òdG ÖYÓdG
»dhO ÖY’ ¬fGC ≈dGE áaÉ°V’EÉH ,ø«©ÑààªdG øe ójó©dG Ö°ùM
≈dGE ™°†îjh ,(ô°†î∏d á«WÉ«àM’G áªFÉ≤dG »a óLGƒàj)
,ájhôµdG ¬Jô«°ùe »a GójóL GQƒq£J ±ô©jh IójóL áHôéJ
≥jôØdG ™e √ó≤Y ájÉ¡f »a óLGƒàj ÖYÓdG ¿C’ ∂dòch
√òg øe É«dÉe ó«Øà°ùj ∞«c ±ô©j ¿GC ¬«∏Y »dÉàdÉHh
º°SƒªdG ájÉ¡f ™e ΩGõàdG …GC øe GôM íÑ°üj ¿GC πÑb á≤Ø°üdG
≈dGE ø«ÑY’ å©ÑJ Iôqe πc »a áÑ«Ñ°ûdG âfÉch .»dÉëdG
RGõH ,ÖjÉ°U ,¢ûjƒH ,OÉæe ™e â∏©a Ée QGôZ ≈∏Y ,ÉHhQhGC
,»°TÉæM ∞jô°T óªëe ¢ù«FôdG ¿GC ócƒDªdG øeh ,ƒHGOh
.ÉHhQhGC ≈dGE ôNGB ÖYÓH å©Ñ«°Sh ¬°ùØf ∫GƒæªdG ≈∏Y 𪵫°S

ø«jôFGõédG óYÉ°ùoJ á«fɪd’
C G IôµdG

Góq©à°ùe ≈≤Ñj ''Æô«Ñ°ùjhO'' …OÉf ¿GC ócƒDªdG øe ≈≤Ñjh
ô©°ùH ∞°üfh ø«eÉY Ióªd ó≤Y ≈∏Y ìÉàØe `d AÉ°†eEÓd
¢VhÉØàdG É°†jGC É¡d ≥që«°S áÑ«Ñ°ûdG ¿GC º∏©dG ™e ,k GóL …ô¨e
ÜQóªdG ≈≤Ñjh .ôNGB ≥jôa ≈dGE ¬∏jƒëJ ºJ GPGE Ée ∫ÉM »a
»a íéæj ¿GC ¬fɵeÉEH ìÉàØe ¿GC øe GócÉCàe ''∂jRÉ°S''
Ék°†jGC á«eƒég äGQÉ¡e ¬cÓàeG πX »a á°UÉN ,É«fɪdGC

≈∏Y âaô°TGC ¿GC »d ≥Ñ°S ɪ∏ãe ,É≤HÉ°S É¡«a âcQÉ°T »àdGh
.É«≤jôaGE ¢SÉCc »a äÉÑîàæªdG øe ójó©dG
óæY ôFGõédG øY π«∏b òæe çóëàJ ºd GPɪd
? ø««dƒ¨f’
C G ø««Øë°üdÉH `µFÉ≤d

á∏Ä°SC’G ìôW øY GƒØbƒàj ºd áWÉ°ùH πµH º¡fC’
º¡Ñîàæe ™ªé«°S …òdG »MÉààa’G AÉ≤∏dÉH á≤∏©àªdG
,ôFGõédG ≈dGE ¥ô£àdG πHÉ≤ªdÉH Gƒ∏ªgGCh ,»dÉe ÖîàæªH
™«ªL ≈∏Y á«∏°†aGC ∂∏àªj »dÉe Öîàæe ¿GC ó≤àYGCh
á©e’ äÉjOôa ºq°†j ¬f’C ,áYƒªéªdG √òg »a äÉÑîàæªdG
Gƒ°VôØj ≈àM ø««dɪ∏d á«JGƒe á°UôØdG ¿GC ó≤àYGCh ,ájɨ∏d
»a Ghôªãà°ùjh Ghó«Øà°ùjh á«≤jôa’EG áMÉ°ùdG ≈∏Y º¡°ùØfGC
᫪dÉY ájófGC »a §°ûæJ »àdGh É¡fƒµ∏àªj »àdG äÉjOôØdG
â≤≤M É¡fGC ó≤àYÉCa ôFGõé∏d áÑ°ùædÉH ÉeGC ,ábÓªYh Iô«Ñc
GƒÑ°üJ âfÉc Ée ≈dGE â∏°Uhh Iô«N’CG áfh’BG »a ÉgɨàÑe
πµdG π©L …òdG RÉéf’EG ƒgh ,''∫ÉjófƒªdG'' ≈dGE πgÉCàdÉH ¬«dGE
á∏jƒW Iôàa òæe óMGC É¡H ô©°ûj ºd Iƒ°ûf ¢û«©j ôFGõédG »a
ɪH ôîàØJ ¿GC á≤«≤ëdG »a ´hô°ûe ≥M ƒgh ,øeõdG øe
ºKh QGòM øµd ,»°SÉ«b ±ôX »a »ÑgòdG π«édG Gòg √õéfGC
¬f’C ,øjóqM hP ìÓ°S ƒg Iƒ°ûædG ∂∏J »a •Gôa’EG ¿’C ,QGòM
¢û«©J ≈≤ÑJ ¿GC øe Ωó≤dG Iôc »a ô«£N A»°T ∑Éæg ¢ù«d
Qhô¨dG π©éj ób ôeC’G ...á£Ñ¨dGh Iƒ°ûædG ∂∏J ™bh ≈∏Y
.ºµÑîàæe ≈dGE Üôq°ùàj
¢SÉCc ≈dGE ôFGõédG πgÉCJ ¿GC ∂eÓc øe º¡Øf
q
É«≤jôaGE ¢SÉCc »a √ÉëdÉ°üe Ωóîj ’ ób ºdÉ©dG
?á«dÉëdG

≈dGE á∏gÉCàe äÉÑîàæe ≈∏Y Ö∏q¨JGC ÉehO âæc »fqGC ôcòJGC
86 »a ôFGõédG ,É«≤jôaGE ¢SÉCc äÉ«FÉ¡f ∫ÓN ºdÉ©dG ¢SÉCc
ój ≈∏Y ''¿ÉµdG'' øe âLôN É¡æµd ∫ÉjófƒªdG ≈dGE â∏gÉCJ
áé«àæH ¬ÑjQóJ ≈∏Y ±ô°TGC âæc …òdG ¿hô«eɵdG Öîàæe
Öîàæe ó°V 2006 áæ°S É°†jGC ÉLôN ’ƒ¨fGCh ƒZƒ£dG ,(2/3)
≈dGE áæ°ùdG äGP »a ÓgÉCJ ɪ¡fGC ºZQ ô«¨°üdG ƒ¨fƒµdG
¢SÉCµdG ƃ∏H ¿GC ∂d óchDGC ¿GC …OƒH ∂dòd ,''∫ÉjófƒªdG''
¿Gó©°S íHGQ ÜQóªdGh ,''¿ÉµdG'' »a ÉÄ«°T »æ©j ’ ᫪dÉ©dG
√òg »a Gó«©H ÜÉgòdÉH ÖdÉ£e ¬fGC ∑Qójh ,Gó«L ∂dP ∑Qój
ájô«°†ëàdG äÉjQÉѪdG øe ójó©dG íHôj ≈àM á°ùaÉæªdG
.¢T ¿’óY
.É«≤jôaGE ܃æL óYƒªd

¢†©H ∂«∏Y ìô£f ¿GC ójôf ,''GhQƒd'' ∂H ÉÑMôe
? ’ƒ¨fGC »a Éæg ∑óLGƒJ ô°S ∫ƒM á∏Ä°S’
C G

πÑb øe âæc ɪ∏ãe ºµaôq°üJ âëJ ÉfGC ∫ÉëdG á©«Ñ£H
øe ôFGõédG øe »H Égƒªà£HQ »àdG ä’É°üJ’G ™«ªL »a
.πÑb
á°TOQódG »a Éæd â∏b ɪc GófGƒd »a Éæg âfGC

,''èfGQhGCr o'' πLGC øe π«∏b òæe ∂H Éæ੪L »àdG
ÉHQóe ¿ƒµJ ¿GC ¢VhôتdG øe ¿Éc ¬fGC ºZQ
πFÉ°Sh ¬JOQhGC Ée Ö°ùM Éjô«é«f Öîàæªd
π¡a ,πÑb øe á«HhQh’
C Gh á«≤jôa’
E G ΩÓY’
E G
? ¿ÉC°ûdG Gòg »a ¬dƒ≤J Ée ∂d

,ø«jô«é«ædG ø«dhƒD°ùªdG ™e ä’É°üJG OƒLh »ØfGC ’
Éjô«é«f Öîàæªd á«æØdG á°VQÉ©dG »dƒJ πLGC øe ¢ù«d øµd
᪡ªdG »dƒJ πLGC øe πH ,É«≤jôaGE ¢SÉCc äÉ«FÉ¡f ∫ÓN
•É≤f ≈dGE ¥ô£àf ¿GC óH ’ ∂dP πÑb øµd ,ºdÉ©dG ¢SÉCc ∫ÓN
.á«FÉ¡ædG »à≤aGƒe ¿hO »dÉëdG âbƒdG »a ∫ƒëJ áeÉg
?»g Ée

,ÜQóe »dÉëdG âbƒdG »a ¬«∏Y ±ô°ûj º¡Ñîàæe
,’hqGC …ô«é«ædG ÜQóªdG Gòg ™e á«©°VƒdG Ghƒq°ùj ¿GC º¡«∏Yh
á°VQÉ©dG âeGO Ée º¡°VôY ≈∏Y ≥aGhGC ¿GC »æ浪j ’ »f’C
ƒg …ô«é«ædG ÜQóªdG Gòg ¿GC ɪ«°S’ ,IôZÉ°T ô«Z á«æØdG
A∞c ÜQóe ¬fGC ócƒDj Ée ,''∫ÉjófƒªdG'' ≈dGE º¡Ñîàæe OÉb øe
Gòg IOÉ«≤H ¬d íª°ùJ »àdG äÓgƒDªdG øe ójó©dG ∂∏àªjh
…òdG »fÉãdG πµ°ûªdG ÉeGC ,äÉ«FÉ¡ædG ∂∏J ∫ÓN ÖîàæªdG
…òdG ≥qKƒªdG ó≤©dG ƒ¡a ¢Vô©dG Gòg »dƒÑb ¿hO ∫ƒëj
øe ∑Éæg âfÉc Ée GPGEh ,á«fɪ©dG ájOÉëJ’ÉH »æ©ªéj
ájôé«ædG ájOÉëJ’G ø«H ¿ƒµJ ¿GC óqH Óa äÉ°VhÉØe
¿ÉªY π«gÉCàH É«dÉM π¨°ûæe »fC’ ,á«fɪ©dG ájOÉëJ’Gh
,2011 áæ°S ô£b »a …ôéà°S »àdG ºeCÓd É«°SGB ¢SÉCc ≈dGE
AÉ≤∏dG »a RƒØdG iƒ°S É¡«dGE ∫ƒ°UƒdG øY Éæ∏°üØj ’ »àdGh
»a ¢ùeGC √Éæ≤≤M …òdG RƒØdG ó©H âjƒµdG ΩÉeGC ô«NC’G
.ôØ°üd ±óg áé«àæH ''ÉJQÉcÉL''
¢SÉCc »a ∑QÉ°û«°S Öîàæe ≈∏Y ±Gô°T’
E G øµd
∑QÉ°û«°S Öîàæe ≈∏Y ±Gô°T’
E G øe ºgGC ºdÉ©dG
? ∂dòc ¢ù«dGC ,É«°SGB ¢SÉCc »a

ÉfGC ,ÇOÉѪdG ÜÉ°ùM ≈∏Y ¢ù«d øµd ,…GCôdG ∑ôWÉ°TGC πLGC
ºdÉ©dG ¢SÉCc AGQh ¿ƒã¡∏j øjòdG ø«HQóªdG ´ƒf øe â°ùd

∫ h’
C G QhódG Qƒ``ÑY É``æ浪jo'' :(''ô``°†îdG'' `d »îjQÉàdG ±Góq¡dG) ähÉØ°SÉJ
''¬```fGh’
C ≥``HÉ°S Ö``≤∏dG ø``Y åjóëdGh

Iô°ûY á«fÉãdG áæ°ùdG 2010 »ØfÉL 09 âÑ°ùdG - 1230 Oó©dG

¿GC øe ≥KGh ¬fGC QhRQR ¿ÉÑ©°T ócGC iôNGC á¡L øe
¬fC’ ìÉàØe ≈∏Y ôeC’G π¡°ù«°S πFÉÑ≤dG áÑ«Ñ°T ¢ù«FQ
Gòg »a Iô«ÑµdG ¬à≤ãdh ,ø«ÑYÓd ¬JóYÉ°ùªH ±hô©e
ádƒ£ÑdG »a ≥jôa ¢ù«FQ ø°ùMGC √ôÑàYG …òdG ¢ù«FôdG
»a á∏eÉc á≤K ≥KGC ÉfGC'' :∫Ébh ,øgGôdG âbƒdG »a á«æWƒdG
á«æWƒdG ádƒ£ÑdG »a ¢ù«FQ ø°ùMGC √ôÑàYGC …òdG »°TÉæM
áØ°üH ájôFGõédG IôµdGh ¬≤jôØd ¬eób Ée πµd Gô¶f Gògh
ôãcC’G ≥jôØdG ƒg πFÉÑ≤dG áÑ«Ñ°T ≥jôa ¿Éc GPGEh ,áeÉY
π°†ØH πH Ωó©dG øe äÉCj ºd Gòg ¿ÉEa ôFGõédG »a ÉéjƒàJ
≈dGE ø«ÑYÓdG øe ójó©dG π°SQGC ób »°TÉæM ¿Éc GPGEh ,¬°ù«FQ
,áª∏µdG ≈æ©e ºJÉCH πLQ ¬f’Ch ô«Ñc ¢ù«FQ ¬f’C Gò¡a ÉHQhGC
∫É≤àf’G πLGC øe ìÉàتd ôe’CG π¡°ù«°S ¬fGC ócÉCàe ¿GC Gò¡d
''.áÑ«Ñ°û∏dh ¢ù«FôdG Gò¡d Éaô°T ôÑà©j Ée ƒgh ,É«fɪdGC ≈dGE

Æô«Ñ°ùjhO ÜQóe ¿GC ≈dGE á«°†≤dG √òg π«°UÉØJ Oƒ©Jh
…òdG ìÉàØe äÉfɵe’E Gô«ãc ô¡ÑfGh ÉCLÉØJ ''∂jRÉ°S ¿Ó«e''
™e …ô«°†ëàdG ¢üHôàdG AGôLE’ É«côJ »a É«dÉM óLGƒàj
Gògh ,áî«°T øH ≥ëdG óÑY IOÉ«≤H »∏ëªdG »æWƒdG ÖîàæªdG
É¡«a ∑QÉ°T »àdG äÉjQÉѪ∏d ''ƒjó«ØdG'' áWô°TÉCH §≤a ¢ù«d
PGE ''ô°†îdG'' `d »dÉëdG ¢üHôàdG »a √óLGƒàd øµdh ,ÖYÓdG
IGQÉѪdG »a ÖYÓdG äGQóbh äÉfɵeGE ≈∏Y ¬æ«©H ∞bh
™e øeGõJ …òdG ƒgh ,»côàdG ''QƒÑ°SÉ"ƒH'' ΩÉeGC ájOƒdG
.¬°ùØf ¿ÉµªdG »a »fɪd’CG ≥jôØdG óLGƒJ

’ƒ``¨fGC »``a ô°VÉ``M »``ªgGôH AGóq`©dG ¯
»ª°TÉg á°VÉjôdGh áÑ«Ñ°ûdG ôjRh QGôZ ≈∏Y ’ƒ¨fGC ≈dGE ô°†îdG á≤aQ áahô©ªdG äÉ«°üî°ûdG ¢†©H π≤æJ øY Ó°†a
ÖMÉ°U ≥HÉ°ùdG …ôFGõédG AGóq©dG ¿ÉEa ,êGóM ó«ªëdG óÑY É≤HÉ°S Ωó≤dG Iôµd ájôFGõédG ájOÉëJ’G ¢ù«FQh QÉ«L
Gƒ°†Y ¬àØ°üH IQGRƒdG áã©H AÉ°†YGC á≤aQ ôN’
B G ƒg Gôk°VÉM ¿Éc »ªgGôH øjódG õY 1991 ƒ«cƒW ∫Éjófƒe ájõfhôH
¬d ¿ƒ≤Ø°üj ¿ƒ«dɪdG ¿hô°UÉæªdG ìGQ å«M QÉ£ªdG øe ¬LhôN iód ∞jôW ∞bƒe πLô∏d çóM óbh ,É¡«a
Gƒ≤Ø°U á≤«≤ëdG »a º¡fGC ô«Z ,É≤HÉ°S iƒ≤dG ÜÉ©dGC á°VÉjQ »a ºdÉ©dG ∫É£HGC óMGC ¬fÉCH ¬«∏Y Gƒaôq©J º¡fÉCch ¿ƒØà¡jh
.Gôk«ãc É¡fƒ≤°û©j ø««dɪdG ¿GC Éæ°ùªd »àdG ôFGõédG OÓH øe ¬fÉCH ¬«∏Y Gƒaôq©J º¡f’
C ¬«∏Y

EL Heddaf N 1230 Samedi 09 Janvier 2010

»a íéæj ¿GC ¬fɵeÉEHh ´ÉaódG ø°ùëj ¬fGC ≈dGE áaÉ°V’EÉH
,''ɨ«∏°ùjófƒÑdG'' »a GƒÑ©d øjòdG ø«ÑYÓdG QGôZ ≈∏Y É«fɪdGC
¿ƒ£°ûæj øjòdG ø«ÑYÓdG ≈dGE áaÉ°VE’ÉH ,ójRƒHh ΩÉMO
,ôàæY »ëj ,»fÉjR ,Qƒª£e :ºgh É¡°ùØf ádƒ£ÑdG »a Ék°†jGC
.…ôªY »dOÉ°ûdGh á櫪j øH

≈Yój ,ÉÑjô≤J áæ°S òæe á«dhôàÑdG äÉcô°ûdG ióME’ πª©j »°ùfôa øWGƒªH ’ƒ¨fCÉH ÉfóLGƒJ ∫ÓN Éæaô©J
ΩÉb Iôeɨe ôNBG øY ¬dCÉ°ùf Éæ∏©L Ée ,äGôeɨªdGh äÉjóëàdG iƒ¡j ¬fCÉH Éæd ∞°ûc ¢üî°T ƒgh ,''∑QÉe ƒL QÉfô«H''
18 âbô¨à°SG á∏MQ »a á°UÉN IQÉ«°S ôÑY GôkH ’ƒ¨fCG ≈dEG É°ùfôa øe πM ¬fCÉH Éæd ∞°ûµa ,∫ÉãªdG π«Ñ°S ≈∏Y É¡H
âÑcQ'' : ÓFÉb á«∏ª©dG Éæd ìô°ûa GófGƒd ≈dEG π°üj ≈àM É¡µ∏°S »àdG ¥ô£dG øY ¬dCÉ°ùf ¿CG Éæ«∏Y ¿Éc É¡æ«Mh ,Éekƒj
,ôFGõédG ܃æL ƒëf ,á°UÉîdG »JQÉ«°ùH ájôÑdG »à∏MQ »a âYô°T ∑Éæg øeh ,¢ùfƒJ ƒëf É«∏«°SQÉe øe IôNÉÑdG
,ô«°ùdG øe Éekƒj 18 ó©H ’ƒ¨fCG ≈dEG Gôk«NCG â∏°Uh ƒ¨fƒµdGh ¿hô«eɵdG ,¿ƒHɨdG ôÑY GQkhôeh ,ôé«ædG ≈dEG ∑Éæg øeh
É«≤jôaEG É¡«a ∞°ûàcCG ájôH á∏MQ ôÑY ,á≤jô£dG ¢ùØæH á∏£©dG ≈∏Y ∫ƒ°üëdG ó©H OƒYCG »µd ∞¡∏àe ¿B’G ÉfCGh
.''äGôeɨªdG øe ´ƒædG Gòg ≥°ûYCG »fC’ ,É¡dÉZOCGh

≈∏Y QOÉb »æWƒdG ÖîàæªdG ¿
q GC ähÉØ°SÉJ ß«ØëdG óÑY ≥HÉ°ùdG »dhódG ºLÉ¡ªdG ócGC
,…h’Ée ¬LGƒjo ÉeóæY ,GóZ ≥∏£æJ »àdG É«≤jôaGE ¢SÉCc äÉ«FÉ¡f øe ∫h’
C G QhódG RhÉéJ
''ô°†îdG'' `d »îjQÉàdG ±Gó¡dG ∫Ébh ,≈dh’
C G áYƒªéªdG »a áØ«°†à°ùªdG ’ƒ¨fGCh »dÉe
á«≤jôaGE äÉÑîàæe 8 hGC 7 ∑Éæg âëÑ°UGCh ®ƒë∏e πµ°ûH ™ØJQG á°ùaÉæªdG iƒà°ùe ¿
q GC
ø«ÑYÓdG ¿
q GC ''ƒ¶«aÉM'' ∞°ûch ,…QÉ≤dG Ö≤∏dÉH RƒØdG ɡ浪j »dÉëdG âbƒdG »a
áfɵe Oƒ©°U πX »a ,á≤HÉ°ùdG äÉ«Ø°üàdG RÉéfGE QGôµJ ≈∏Y ¿hQOÉb ø«jôFGõédG
Ö°ùM É«ªdÉY 26 õcôªdG É¡dÓàMG ôÑY ᫪dÉ©dG ájhôµdG áMÉ°ùdG »a ôFGõédG
»°ùfôØdG ''¿ƒ¨fÉZ'' ºLÉ¡e ±É°VGCh ,''ÉØ«ØdG'' á«dhódG ájOÉëJÓd …ô¡°ûdG ∞«æ°üàdG
AÉ£YGE ≈∏Y ¿hQOÉb ¿ƒÑYÓdG'' :ÓFÉb ájôFGõédG AÉÑf’
C G ádÉcƒd ¬ãjóM »a ≥HÉ°ùdG
»a ájôFGõédG IôµdG ¿
C G ≈∏Y º¡∏LQGC AÉ≤HGE á£jô°T øµd ójõªdG
q GE ∫ƒ≤dG OhGCh ,¢VQ’
ó©H É«≤jôaGE ¢SÉCc äÉ«FÉ¡f ≈dGE IOƒ©dG ƒg ºgC’G'' :ÓFÉb ºàNh ,''…óYÉ°üJ ≈æëæe
.''¬fGh’
C ≥HÉ°S Ö≤∏dG øY åjóëdGh ,ø«Jô«N’
C G ø«àî°ùædG øY ÜÉ«¨dG

Ö«©°T .∑

»fƒªMQ .ì

ÉKƒ©Ñe
''±Góq¡dG''
:É«côJ ≈dGE

»æWƒdG ÖîàæªdG
π```°Uh Oƒ````©°ùe
¬````∏cÉ°ûe π``M ó``©H

Qƒ``Ñ°SÉ`°UQƒH `d ™`«bƒàdG øe Öjôb ¢SÉfh ø``H
…OÉf »a ™«bƒàdG øe ¢SÉfh øH ºjôc ∞«£°S ¥Éaƒd ≥HÉ°ùdG ÖYÓdG Üôà≤j
¿qGC í°VhGCh ôÑîdG ÖYÓdG Éæd ócGCh ,»côàdG RÉપdG …QhódG øe ''QƒÑ°SÉ°UQƒH''
…ôFGõédG ÖYÓdG ∞°ûch ,áeó≤àe ÉWGƒ°TGC â©£b »côàdG …OÉædG ™e äÉ°VhÉتdG
¬d ¢ùªqëàj ºd ¬æµd ,áHÉæY OÉëJGE øe É°VôY ¬«≤∏J øY ÖîàæªdG ¥óæa »a óLGƒàªdG
.É«côJ »a ±GôàMÓ
E d ø«°ùà∏j √ô«LÉæe ¬d É¡eób »àdG ¢Vhô©dG ΩÉeGC

ÉCLÉa ,¢üHôàdG »a ácQÉ°ûª∏d É«dÉ£fGC ≈dGE √Qƒ°†M »a πe’
C G ™«ªédG ó≤a ¿GC ó©H
IôNÉCàe áYÉ°S »a ''ÉcGC'' ¥óæØH ôµ°ù©ªdG ô≤e ≈dGE ¬dƒ°UƒH √AÓeR Oƒ©°ùe óªëe
ø«LÉWƒH ídÉ°U áã©ÑdG ∫hƒD°ùe ¬∏Ñ≤à°SG ¿GC ó©H »°VɪdG AÉ©HQ’
C G AÉ°ùe øe GóL
á°üM ∫hGC »a »°VɪdG ¢ù«ªîdG á«°ùeGC Oƒ©°ùe `cQÉ°Th ,»dhódG É«dÉ£fGC QÉ£e »a
Gògh ¥óæØdG »a á°üëdG ó©H »aÉ°VGE »fóH πª©d ™°†îj ¿GC πÑb ¬d á«ÑjQóJ
á«ÑjQóJ ¢ü°üM â°S ¿’
B G óëd GhôLGC øjòdG ¬FÓeõH áfQÉ≤e √ôNÉCJ ¢†jƒ©àd
''±Gó¡dG'' 烩Ѫd íjô°üJ »a Oƒ©°ùe í°VhGCh ,ôØ°ùdG πÑb ôFGõédG »a IóMGh É¡æe
ºd »àdGh ¢üHôàdG øe ≈dh’
C G ΩÉj’
C G ¬àjƒØJ AGQh âfÉc á°UÉîdG πcÉ°ûªdG ¢†©H ¿GC
øY ÉHô©e ,π©ØdÉH ºJ Ée ƒgh É¡àjƒ°ùJ ¿hO ÖîàæªdG ™e π≤æàdG øµªªdG øe øµj
AGƒL’
C G GRôÑe º¡©e ¬d ¢üHôJ ådÉK »a »∏ëªdG ÖîàæªdG ™e √óLGƒàH ¬MÉ«JQG
.º¡æ«H ɪ«a Gó«L ¿ƒaQÉ©àj ø«ÑY’ ø«H √Oƒ°ùJ »àdG Ió«édG

»``fÉ`ª«∏°S äÉ`eóîH º``à¡e …OÉ``H
º¡dƒqëJh ¬d ºgôµqæJ ÖÑ°ùH ø«jôFGõédG ø«ÑYÓdG øe Gójó°T AÉ«à°SG ióHGC ¬fGC ºZQ
QóH ''ô«LÉæªdG'' ¿GC ’qGE ,(…OÉH ô«LÉæªdG ∞°Uh Ö°ùM) Oƒ¡j ∫ɪYGC AÓch ≈dGE
πjƒëàH ɪà¡e ∫GR’ ¢üHôàdG Gòg »a ÖîàæªdG ≥aGôj …òdG (…OÉH) »ª°SÉ" øjódG
Ö∏W …òdG »fɪ«∏°S ΩÓ°SGE óYGƒdG ºLÉ¡ªdG QGôZ ≈∏Y ø«jôFGõédG ø«ÑYÓdG
É¡H ÖéYGCh á«ÑjQóàdG ¢ü°üëdG ∫ÓN ¬JGQÉ¡e ßM’ ¿GC ó©H ¬æY äÉeƒ∏©e
…OÉf ≈dGE ¬∏jƒëJ ≈∏Y QOÉb ¬fGC ócGCh ,(1988 ó«dGƒe øe) ø°ùdG ô«¨°U ¬fGC á°UÉN
á°Uôa ¿ƒµà°S ¢ùeGC äôL »àdG ájOƒdG IGQÉѪdG ¿GE ∫Ébh É°ùfôa ádƒ£H »a ó«qL
»a ±GôàM’G »a ôN’BG ƒg πeÉCj …òdG ºLÉ¡ªdG Gòg á«fɵeGE ≈∏Y ±ƒbƒ∏d á«≤«≤M
.âbh ÜôbGC

…h’É`e ΩÉ`eGC ô`FGõédG IGQÉ`ѪH ¿ƒ`∏¨°ûæe ¿ƒ`ÑYÓdG
É«≤jôaCG ¢SCÉc äÉjQÉÑe π≤æà°S »àdG ''QƒÑ°S hQhCG'' IÉæb ôaqƒjo ''ÉcCG'' ¥óæa ¿CG ºZQ
âjƒØJ ¿hójôj ’ øjòdG »æWƒdG ÖîàæªdG »ÑY’ øĪ£jo ºd Gòg ¿CGq ’EG ºeCÓd
øe ''IôjõédG'' IÉæb ábÉ£H Ö∏W »a GhOOôàj ºd »dÉàdÉH ,±ôX …CG âëJ IGQÉѪdG
≥«∏©àH …h’Ée ΩÉeCG ≈dhC’G IGQÉѪdG Gƒ©HÉàj ≈àM ¢üHôàdG ≈∏Y ±ô°ûªdG
IÉæb ≈∏Y »fɪdCG hCG …õ«∏éfEG ≥«∏©àH ¢ù«dh »LGQO ß«ØM …ôFGõédG »Øë°üdG
¿ƒµ«°Sh Éæg Iôaƒàe ô«Z ''IôjõédG'' ábÉ£H ¿CG πµ°ûªdG øµd ,''QƒÑ°S hQhCG''
.ó«≤©àdG ájÉZ »a ᪡e É¡«∏Y ∫ƒ°üëdG

IQÉ``°ùN ô`ÑcÉCH ô``jGõe ∞`°üj IhÉc
IôµdG ¿GC IhÉc QƒædG óÑY »∏ëªdG »æWƒdG ÖîàæªdG ¢SGôM ÜQóe ôÑà©j
ájô°ûY ∫ÓN É¡îjQÉJ »a ≈eôe ¢SGôM π°†aGC âaôY ájôFGõédG
ƒªjôc ,ƒ°SÉf ,hOhO Aɪ°SGC ôcPh äÉæ«©Ñ°ùdG ájGóH ájÉZ ≈dGE äÉæ«à°ùdG
ôFGõédG ájOƒdƒe ¢SQÉM ócƒDj ɪc ,ô°üëdG ’ ∫ÉãªdG π«Ñ°S ≈∏Y ¥hôÑYh
ºZQ á«°VɪdG IôàØdG »a ™LGôJ ø«jôFGõédG ¢SGôëdG iƒà°ùe ¿GC ≥HÉ°ùdG
ÉgQGƒ°ûe »a Gó«©H ÖgòJ ¿GC ¬Ñ°ùM øµªªdG øe ¿Éc »àdG Aɪ°S’
C G ójóY
ΩÉ°ûgh »æWƒdG ÖîàæªdG »a ¬«∏Y ±ô°TGC …òdG IQGôZƒH ø«eÉ«dG QGôZ ≈∏Y
,¬≤≤M ɪe ô«ãµH ºgGC GQGƒ°ûe ™«q°V ¬f’
C Iô«Ñc IQÉ°ùîH ¬Ø°Uh …òdG ôjGõe
™e Iôe ∫hGC √ÉYóà°SG ¿GC òæe ¿É°ùª∏J »a ¬«∏Y ¿Éc …òdG iƒà°ùªdG GRôÑe
¬bÉëàdG ó©H √QGƒ°ûe ô««°ùJ -¬Ñ°ùM- ø°ùëj ºd ¬æµd π«¨jGE ¿Éjõe ÜQóªdG
.᪰UÉ©dG OÉëJÉEH

»°ThÉ°Th …hGhÉ" ø«H QÉ«àN’
E G áHƒ©°U ócƒDj
ócCG ,∫hC’G ÖîàæªdG ≈eôe á°SGôëH QóLC’G ¢SQÉëdG ∫ƒM ¬jCGQ øYh
∂∏ªj …hGhÉ" `a ¬°üFÉ°üN ¬°SQÉM πµ∏a ,á∏¡°S â°ù«d ᪡ªdG ¿
q CG IhÉc
¿Éc Ée ƒgh ájô°ûY øe ôãcCG òæe ô≤à°ùeh âHÉK √Gƒà°ùeh á∏jƒW IôÑN
á«°VɪdG äGƒæ°ùdG á∏«W ÖîàæªdG »a ∫hC’G ¢SQÉëdG ¬FÉ≤H »a ÖÑ°ùdG
Iô«Ñc á«æa äÉfɵeEÉH RÉàªj »°ThÉ°T ¿CG ø«M »a ,óMCG ¬YõYõj ¿CG ¿hO
¬ÑµJQG …òdG ìOÉØdG CÉ£îdÉH Gôcqòe ,Gô≤à°ùe ¢ù«d √AGOCG ¿CG ¬à∏µ°ûe øµd
πch ,45 …Ée 8 Ö©∏ªH »°ùfƒàdG »LôàdG ΩÉeCG ∞«£°S ¥Éah IGQÉÑe »a
¢SQÉM πµd ájƒæ©ªdGh á«æØdG ádÉëdG ≈∏Y IhÉc Ö°ùM ∞bƒàe A»°T
.IGQÉѪdG á«°ûY

É``«æ≤J π``°†a’
C G ¢Tƒ``eÉ`eR ô`Ñà©jh ..
º¡«∏Y ±ô°ûj øjòdG áKÓãdG ¢SGôë∏d ÓeÉ°T ɪ««≤J Éæëæe IhÉc ¢†aQh
á«∏ëªdG ádƒ£ÑdG »a É«dÉM π°†aC’ÉH ºgÉjEG ÉØ°UGh ,»∏ëªdG ÖîàæªdG »a
√OQ »ah ,É¡à©LGôe øe óH’ ¢üFÉ≤f º¡jód øµd äÉfɵeEG º¡jód ¿CGh
ÖîàæªdÉH ≥ëàdG …òdG ¢TƒeÉeR ¢SQÉëdÉH º¡d ¬àfQÉ≤e ∫ƒM ∫GDƒ°S ≈∏Y
,É«æ≤J »dÉëdG »KÓãdG ≈∏Y ¥ƒØàj ájOƒdƒªdG ¢SQÉM ¿CG ócCG ∫hC’G
É¡H ™àªàj »àdG É¡°ùØf Iô«ÑµdG á«fóÑdG äÉfɵeE’G ∂∏ªj ’ ¬fCG ºZôa
øe ™æªj ’ Gòg ¿CG ƒdh ,Ió«édG ¬à«æ≤àH ∂dP ¢Vƒq©j ¬fCG ’EG á∏°ùY
.ôNB’G ƒg ¢üFÉ≤ædG ¢†©H ¬jód ¿CÉH ô«còàdG

ø```«ÑYÓdG π``¨°ûJ á``«æjódG ™``«°VGƒªdGh Ö``îàæªdG QÉ``ÑNCG
É«dÉ£fGC »a º¡°üHôJ ∫ÓN »∏ëªdG ÖîàæªdG »ÑY’ ¿Ó¨°ûj ɪ¡d ådÉK ’ ø«Yƒ°Vƒe ¿GC »ª°SÉ" óªMGC áHÉæY ÖY’ ∞°ûc
´ƒ°VƒªdG ÉeqGC ,É«≤jôaGE ¢SÉCc äÉjQÉÑe ∫ÓN çóëj ób Éeh É°ùfôa ¢üHôJ »a çóM Éeh ∫h’
C G »æWƒdG ÖîàæªdG ƒg ∫h’
C G
äQÉ°U »àdG ø«ÑYÓd á«æjódG äÉ≤∏ëdÉH ¬Ø°Uh øµªj Ée º¶æj ¢û"ƒH êÉM ájOƒdƒªdG ÖY’ QÉ°U å«M øjódG ƒ¡a »fÉãdG
ΩÉe’
E G QhO ¢û"ƒH Ö©∏jh .''ÉcGC'' ¥óæa »a IôaƒàªdG ¬«aôàdG πFÉ°Sh øe Égô«Z hGC ''QÉ«ÑdG'' Ö©d »a âbƒdG á«°†ªJ øe ºgGC
¢†©Ñd ôeC’G óàªjh É¡àjOÉCJ πLGC øe ™«ªédG ßbƒj »àdG ôéØdG IÓ°U ∂dP »a ɪH äGƒ∏°üdG »a áã©ÑdG AÉ°†YGC ΩƒDj ƒ¡a
.∞«æëdG ÉææjO ¿ÉcQGC ºgÉCH ΩÉ«≤dG IQhô°†H º¡YÉæbGE ≈∏Y ájOƒdƒªdG ÖY’ πª©j øªe IÓ°üdG »cQÉJ ø«ÑYÓdG

¢SOÉ°S ¿ƒµj ¿’
C QGOƒ`H íq °Tôjo Iõ`«©e
»``∏ëªdG Ö``îàæªdG »``a »``HÉæY

EL Heddaf N 1230 Samedi 09 Janvier 2010

Iô°ûY á«fÉãdG áæ°ùdG 2010 »ØfÉL 09 âÑ°ùdG - 1230 Oó©dG

09

√QÉîàaG øY ¬©e åjóM »a Iõ«©e ∫OÉY ™aGóªdG ôÑqY
ÖîàæªdG »a áHÉæY OÉëJG øe ø«ÑY’ á°ùªN óLGƒàH
hRGR ,»ª°SÉ" ,§jô°TƒH øe πc ¬d áaÉ°VE’ÉH ºgh »∏ëªdG
∞°üf ≈∏Y ó«cCÉJ ∂dP ¿CG ôÑàYGh ,í°VGh …OÉ¡dG ¢SQÉëdGh
»Ñ°ùædG QGô≤à°S’G ó©H ''áfƒH'' ≥jôa √GOCG …òdG õ«ªªdG º°SƒªdG
»a Iõ«©e ôÑqYh ,á≤HÉ°ùdG º°SGƒªdÉH áfQÉ≤e ¬aô©j …òdG
ôãcCG Oó©dG ´ÉØJQG »a ¬à«æeCG øY ''±Gó¡dG'' 烩Ѫd ¬ãjóM
¬ë°Tôj …òdG ÖYÓdG ∫ƒM ∫GDƒ°S øYh ,á∏Ñ≤ªdG IôàØdG »a
øH ¿EG Iõ«©e ∫Éb ôNB’G ƒg ø««∏ëªdG Öîàæe ÜÉH ¥ô£«d
ôÑcCG áLQóHh IƒYódG ¿ƒ≤ëà°ùj QGOƒHh ó«©°S øH ,»"ô°T
¬d iƒà°ùe π°†aCG »a ¬fEG ∫Éb …òdG QGOƒH ÜÉ©dC’G ™fÉ°U
.º°SƒªdG Gòg

»∏dqG …OÉ```æe ô«Z'' :ócƒDjh ...
''ºgGQódG ¢Tƒdƒ°UÓîj Ée

¢†«ØîJh á«dɪdG áeRC’G QÉKBG ∫ƒM ôNBG ∫GDƒ°S »ah
≈∏Y ''∫Éà«e Qƒ∏«°ùjQCG'' »°ù«FôdG …OÉædG ∫ƒqªe äɪgÉ°ùe
¿CG ó©Ñà°ùjh ¿B’G óëd ôKCÉàj ºd ¬≤jôa ¿CG Iõ«©e ócCG ,≥jôØdG
≥jôØ∏d É°ù«FQ …OÉæe ≈°ù«Y ΩGOÉe πÑ≤à°ùªdG »a ôKCÉàj
ɪdh ,''ºgGQódG ¢Tƒdƒ°UÓîj Ée »∏dqG …OÉæe ô«Z'' :Éæd ∫Ébh
≥HÉ°S âbh »a ìô°U …òdG …OÉæe ¬dÉb ɪY Iõ«©e ÉædCÉ°S
ïjQÉJ »a ôÑcC’G âfÉc »°VɪdG º°SƒªdG Iõ«©e áëæe ¿CÉH
Gògh É¡≤ëà°SCG »æfCG iôj ƒg'' :ÓFÉb ±É°VCG ájôFGõédG IôµdG
.''º¡ªdG ƒg

ø``«`YÓd á``MGQ Ωƒ``j »`ØfÉL 12
ô«N’CG Ωƒ«dG AÉ°†b »a º¡àÑZQ øY GhôÑqY øjòdG ø«ÑYÓd áMGQ »ØfÉL 12 Ωƒj áî«°T øH ≥ëdG óÑY ÜQóªdG OóqM
™LGôj ¿GC OQGƒdG øeh ,ÉjGó¡dG AGôà°TG πLGC øe ôÑcGCh ºgGC äGQÉ«N º¡d ôaƒJ »àdG ∫ƒÑª£°SGE á«côàdG ᪰UÉ©dG »a
¿ƒµj ød ÖîàæªdG ¬«a óLGƒàªdG ¿ÉµªdG »a áMGôdG Ωƒj AÉ°†b ¿GC á°UÉN º¡àÑZQ óæY ’hõf èeÉfôÑdG »æØdG ºbÉ£dG
¬Ñ°T Égô«Z hGC ájQÉéàdG ácôëdGh É«dÉ£fGC áæjóe §°Sh øY º∏c 40 ó©Ho ≈∏Y óLGƒàe ¬fGC ΩGOÉe ø«ÑYÓd ÉMôØe GôeGC
.áæ°ùdG øe IôàØdG √òg ∫ÓN áeó©æe

É`¡æe º`¡eôëJ ób á`«fÉãdG á`jOƒdG IGQÉ`ѪdGh...
…h’Ée ΩÉeGC ∫h’
C G ÖîàæªdG IGQÉÑe GhógÉ°ûj ød ìÉàØe ™«HQ AÉ≤aQ ¿GC ôgɶdG øµd
¿’
C Ó°UGC ÉghógÉ°ûj ’ óbh iôNGC á¨d …ÉCH ’h …õ«∏éfGE ’h »HôY ≥«∏©àH ’
IGQÉÑe â«bƒJ ¢ùØf »a áéeôÑe É¡fƒ°Vƒî«°S »àdG á«fÉãdG ájOƒdG IGQÉѪdG
≈©°ùj ¬fGC í°VhGC …òdG ø«LÉWƒH ídÉ°U áã©ÑdG ∫hƒD°ùe Éæd √ócGC Ée ƒgh ,''ô°†îdG''
πµc áã©ÑdG ô°UÉæ©d íª°ùj πµ°ûH ájOƒdG IGQÉѪdG ºjó≤àH â«bƒàdG ô««¨àd
¢ùaÉæªdÉH πH §≤a …ôFGõédG ÖfÉédG ≈∏Y ∞bqƒàj ’ Gòg øµd ,IGQÉѪdG á©HÉàªH
.¿’
B G óM ≈dGE √ójóëJ ºàj ºd …òdG É°†jGC

…Oƒ©°ùdG OÉëJ’
E G »a ájÉjR ™«bƒJ ¿ƒHô¨à°ùj ¿ƒÑYÓdG
É``©jô°S Oƒ```©j ’ ¿GC ≈``æqªJGC''
Ö∏L á«∏≤Y º¡jód ø«jOƒ©°ùdG ¿C’
''á``Yô°ùH ¬``∏jóÑJh Ö``YÓdG

OÉëJG ™e ájÉjR ᪡e ¿GC ¬°ùØf ¥É«°ùdG »a Iõ«©e ócGCh
É¡H πeÉ©àj »àdG á«LGõª∏d ô¶ædÉH á∏¡°S ¿ƒµJ ød Ió«L
,ÖfÉLC’G ø«ÑYÓdG ™e ¿ƒjOƒ©°ùdG ¿ƒdhƒD°ùªdG
AÉ≤ÑdGh É≤aƒe ɶM ájÉjõd ≈æqªJGC'' :∫Ébh
,É¡à«°†b »àdG ∂∏J øe ∫ƒWGC Iôàa ∑Éæg
º¡jód ø«jOƒ©°ùdG q¿’C Ó¡°S ¿ƒµj ød Gògh
áYô°ùH ô««¨àdG ¿ƒÑëj º¡a á°UÉN á«∏≤Y
»a »ÑjÉ°U ™eh »©e çóM Ée ƒgh
»fÉK ájÉjR ¿ƒµj ≈àMh ,''…Oƒ©°ùdG »∏g’CG
»a ìÉéædG ¬àHôéàd Öàµj …ôFGõL ÖY’
…òdG ÖjÉ°U ≈°Sƒe ó©H …Oƒ©°ùdG …QhódG
Ö°ùM óH’ ,ô°üædG ™e πÑb øe ±ôàMG
»Øjó¡àdG AGOC’ÉH ôªà°ùj ¿GC Iõ«©e
ôFGõédG ¬«a ¬H RôH …òdG ¬°ùØf
á∏«Øc ÉgóMh ±GógC’G á¨∏a
.áHôéàdG √òg ìÉéfÉEH

OÉ`ëJ’
E G'' :IhÉ`c
á`jOƒdƒ`ªdG πãe
''≥``«∏©àdG ó`jQGC ’h

ΩGOÉe IóL OÉëJGE ±ô©j ¬f’Ch
ÖjQóJ ≈∏Y äGƒæ°ùd ±ô°TGC ¬fGC
¢SGôM ÜQóe ≈dGE ÉfÉCéd ¬°SGôM
IhÉc QƒædG óÑY »∏ëªdG ÖîàæªdG
óÑY ±GôàMG »a ¬jGCQ øY ¬dÉC°ùæd
,…Oƒ©°ùdG OÉëJ’EG »a ájÉjR ∂dɪdG
ájOƒdƒª∏d ≥HÉ°ùdG ¢SQÉëdG øµd
´ƒ°VƒªdG ≈∏Y ≥«∏©àdG ¢†aQ
ƒdh ¬°ùØæd ¬jGCôH ßØàëj ¬fGE ∫Ébh
äÉfɵe’EGh OÉëJ’EG …OÉæH OÉ°TGC ¬fGC
√ÉjGE É¡Ñ°ûe É¡µ∏ªj »àdG Iô«ÑµdG
,á«Ñ©°ûdG á«MÉf øe ôFGõédG ájOƒdƒªH
πµdG ¿GC ≈∏Y ó«cÉCàdG øe ™æªj ’ Gòg øµd
π«°†ØJ ôÑîH Gô«ãc GƒMôØj ºd »∏ëªdG ÖîàæªdG »a
.É°ùfôa »a ±GôàM’G ≈∏Y ájOƒ©°ùdG »a ±GôàM’G ájÉjR

»a É``eGE QÉ`éqJ äGójó°ùJ
∑É`Ñ°ûdG »a hGC á°VQÉ`©dG
¬bƒqØJ áÑ°SÉæe πc »a QÉé
q J ó©°S âÑKGC
äÉØdÉîªdG ò«ØæJ »a ™«ªédG ≈∏Y
ájƒ≤dG ¬JGójó°ùJ π°†ØH IôëdG
»a ¬H ΩÉb Ée QGôZ ≈∏Y IõcôªdG
Ωƒj á«FÉ°ùªdG á«ÑjQóàdG á°üëdG
âfÉc å«M ,»°VɪdG ¢ù«ªîdG
hGC á°VQÉ©dG »a ÉeqGE ¬JGôc
Ée Gògh ,`cÉÑ°ûdG »a
πFÉÑ≤dG áÑ«Ñ°T ™e ¬àÑKGC
¬∏«eR â∏©L áLQO ≈dGE
∫RÉæàj ìÉàØe ™«HQ
äÉØdÉîªdG ò«ØæJ øY
¬fGC ºZQ ,¬JóFÉØd
,É¡«a ÉÄ«°S ¢ù«d
ø««©J ºJ Gò¡dh
òØqæe ∫hÉCc QÉéJ
äÉØdÉîªdG √ò¡d
∫ÉM »a
»a ,¬àcQÉ°ûe
ò«ØæJ OÉY ø«M
äGôµdG
á«°Vô©dG
≈ d’
E äÉ«æcôdGh
.±ôàe ø«°ùM

∂jQó°S ôJƒ«Ñeƒch ,¥óæØdG »a âfôàfC’G áeóN ôaqƒJ
Iô«¨°U πc ¿ƒ©HÉàj »æWƒdG ÖîàæªdG »ÑY’ π©L ,∫ƒªëªdG
ÖîàæªdG ¢Uƒ°üîdÉHh ,ájhôµdG áMÉ°ùdG É¡aô©J Iô«Ñch
»ah á«æWƒdG ∞ë°üdG ∞∏àîe á©dÉ£e ôÑY Gògh »æWƒdG
™«bƒJ ôÑîH Gô«ãc GhÉCLÉØJ óbh ,''±Góq¡dG'' IójôL É¡àeó≤e
…Oƒ©°ùdG OÉëJ’G »a ájÉjR ∂dɪdG óÑY »dhódG ºLÉ¡ªdG
»a Ö©∏j ¿GC ¿ƒ©bƒàj GƒfÉc ¿GC ó©H Gògh ø«∏Ñ≤ªdG ø«ª°Sƒª∏d
QÉ«àNG Aƒ°S ≈∏Y ¿ƒÑYÓdG ™ªLGCh ,»°ùfôØdG ƒ°Tƒ°S …OÉf
ójó©dG Ö°ùM ¿ƒµj …òdG ø««∏ëªdG Öîàæe »a ≥HÉ°ùdG º¡∏«eR
hGC …Oƒ©°ùdG …QhódG »a ±GôàME’ÉH ¬àÑgƒe øaO ób º¡æe
,¢ùcÉ©ªdG √ÉéJ’EG è¡f ájÉjR'' :…OÉH ô«LÉæªdG Éæd ìô°U ɪc
»¡æj ¿GC πÑb ÉHhQhGC »a ±ôàëj ÖYÓdG ¿GC ¢VôàتdG øªa
øY ∫RÉæJ ájÉjR q¿GC ø«M »a è«∏îdG »a ájhôµdG ¬Jô«°ùe
.''è«∏îdG »a Ö©∏«d ÉHhQhGC

ɪd ¬fɵe âæc ƒd'' :Iõ«©e
''ƒ°Tƒ°S QÉ`«àNG »`a äOOqôJ

Iõ«©e ∫OÉY `d ∫GƒD°ùdÉH Éæ¡LƒJh
¥ÉaƒdG »a É≤HÉ°S ájÉjR π«eR
ô « Z á H ô é J ¢V É N … ò d G Ö Y Ó d G h
™e …Oƒ©°ùdG …QhódG »a á≤aƒe
í°VhGCh ,»∏g’CG Ióéd »fÉãdG …OÉædG
¿Éc ƒd ¬fGC »HÉæ©dG ™aGóªdG Éæd
»a á¶ëd OOqôJ ɪd ájÉjR ¿Éµe
¿Éc ƒd ≈àM ƒ°Tƒ°S ¢VôY π«°†ØJ
,Éjô¨e …Oƒ©°ùdG OÉëJE’G ¢VôY
…QhódG ¿GC í«ë°U'' :∫Ébh
øe ô«ãµH ™aQGC √Gƒà°ùe …Oƒ©°ùdG
äÉfɵeGE º¡jódh …ôFGõédG …QhódG
,√Gƒà°ùe ôjƒ£àH ÖYÓd íª°ùJ ób Iô«Ñc
ô«ãµH π°†aGC É°ùfôa »a ±GôàM’G øµd
≥∏©àj ôeC’G ¿Éc ¿GE ≈àMh ÖYÓd
¿GC øµªªdG øe ¿Éc …òdG ƒ°Tƒ°S …OÉæH
ájófGC ƒëf ¥Ó£fÓd ¬d á£ëe ¿ƒµj
≈àM QGô°S ¿GC Iõ«©e ±É°VGCh ,''ôÑcGC
¥ÉaƒdG áë∏°üe »a ôµa ¿Éc ¿GEh
ájÉjR ó≤Y ™«H π«NGóe âeGOÉe
¿GC ’GE ô«ãµH ºgGC âfÉc ø«jOƒ©°ù∏d
™e â≤aGƒJ ÖYÓdG áë∏°üe
.™«bƒàdÉH ÖM
Q
h
¢
V
ô
à
©
j ºd ájÉjR ΩGOÉe ¬°ù«FQ áë∏°üe
q

»°ùfôØdG ''¿ƒeƒd'' ≈dGE º°†æj »∏YGh …ôFGõédG
ø«àæ°S Ióªd Gó≤Y ¢ùeCG áë«Ñ°U »∏YGh ôjOEG …ôFGõédG ÜÉ°ûdG ™bqh
ádƒ£Ñ∏d ≈dhC’G áLQódG »a §°TÉædG ''¿ƒeƒd'' …OÉf ™e ∞°üfh
ó«b »∏YGh ¿Éch ,á≤Ø°ü∏d á«dɪdG ᪫≤dG ∞°ûµJ ºd ɪ«a ,á«°ùfôØdG
¬∏jƒëàH √ô«LÉæe Ωƒ≤j ¿CG πÑb »°ùfôØdG ''ƒ°Tƒ°S'' …OÉf »a QÉÑàN’G
ºLÉ¡ªdG äÉfɵeEÉH ô«NC’G Gòg ƒdhDƒ°ùe ÖéYCoG ¿CG ó©H ¿ƒeƒd ≈dEG
»∏YGh ¿Éch ,ÜQÉéà∏d ¬YÉ°†NEG ¿hO ¬d AÉ°†eE’G GhQô≤a »∏FÉÑ≤dG
…CG øe GôM íÑ°UCG ¬æµd ''¿hôcƒe Qƒ«°ù∏«°ùcEG …OÉf'' ±ƒØ°U »a Ö©∏j
᫵«é∏ÑdG ádƒ£ÑdG øe ô«NC’G AÉ°übEG ó©H »µ«é∏ÑdG …OÉædG ™e •ÉÑJQG
™e IGQÉÑe 55 ÉeÉY 21 ÖMÉ°U Ö©d å«M ,áªcGôàªdG ¿ƒjódG ÖÑ°ùH
¢ü«ª≤dG …ôFGõédG ºLÉ¡ªdG …óJô«°Sh ,Éaóg 11 πé°Sh ''¿hôcƒe''
¿CG ôcòdÉH ôjóédG ,á«°ùfôØdG ádƒ£ÑdG »a ójóédG ¬jOÉf ™e 6 ºbQ
óMCG ''…Qƒ«"'' É¡æ«H øe ÖYÓdG ΩGó≤à°SG »a ÖZôJ âfÉc ájófCG IóY
.ájôéªdG ádƒ£ÑdG …Qó°üàe

á°†jÉ≤e ¢†aôj »fGOƒ°ùdG ïjôªdG ¢ù«FQ
Oƒ«©°S ô«eGC `H ''ƒ"QGh ¿ÉØ«à°S'' …ô«é«ædG
¢†aQ »fGOƒ°ùdG ïjôªdG …OÉf ¿CG á«fGOƒ°S á«Øë°U QOÉ°üe äôcP
''ƒ"QGh ¿ÉØ«à°S'' …ô«é«ædG ¬ªéf á°†jÉ≤e Iôµa ™WÉb πµ°ûH
ïjôªdG ¢ù«FQ ¿Éch ,…ô°üªdG »∏gC’G ÖY’ Oƒ«©°S ô«eCG …ôFGõédÉH
É¡«a Ö∏£J »∏gC’G …OÉf IQGOEG øe ’É°üJG ≈≤∏J ób »dGƒdG ∫ɪL
¬°†aQ …òdG ôeC’G ƒgh …ôFGõédG ÖYÓdÉH …ô«é«ædG ºLÉ¡ªdG á°†jÉ≤e
§°Sh ÖYÓd ¬≤jôa êÉ«àMG ΩóY IƒYóH »fGOƒ°ùdG …OÉædG ¢ù«FQ
ÖY’ »£ØædG ºjôµdG óÑY »°ùfƒàdG ™e √óbÉ©J ó©H É°Uƒ°üN ¿Gó«e
¿CG á«fGOƒ°ùdG á«°VÉjôdG ''¿hƒ"'' IójôL äôcPh ,É≤HÉ°S »°ùbÉØ°üdG
≈dEG GógÉL ôªMC’G …OÉædG ≈©°ùj å«M ájQÉL ∫GõJ ’ äÉ°VhÉتdG
hCG á«HôY ájófCG IóY ¿CG ôcòj .¢Vô©dG ∫ƒÑ≤H ïjôªdG ¢ù«FQ ´ÉæbEG
É¡àeó≤e »ah ø««∏ëªdG Öîàæe ÖY’ äÉeóîH ôضdG ójôJ á«HhQhCG
.»µ«é∏ÑdG ''¢Sô««d'' …OÉf

»æWƒdG ÖîàæŸG
á°ùaÉæªodG ¢ü≤f ºZQ √Gƒà°ùe
o øY øgôÑojh Iƒ≤H Oƒ©j QƒÑqL
É«≤jôaGE ¢SÉCc ≈dGE ¬FÉYóà°SG ΩóY ≈∏Y Ωóæj ób ¿Gó©°S

¬HÉ«Z »a »fÉ©jo ób Ωƒé¡dGh QƒÑqL ≈dGE áLÉM »a ''ô°†îdG''

¿Gó©°S íHGQ »æWƒdG ÜQóªodG á∏«µ°ûJ ¿GC ’GE ,É¡∏ªée »a Ió«qL âfÉc á«æWƒdG áÑîædG äGô«°†ëJ ¿GC ™eh ,¬bÓ£fG øe Ωƒj óYƒe ≈∏Y ÉæëÑ°UGCh »≤jôa’
E G ¢Sô©odG ÜôàbG ób Ég
…ôFGõédG Ωƒé¡dG »a ô°UÉæ©dG ºgGC ∫GõZ QOÉ≤dG óÑY »dÉ£j’
E G Éæ««°S ÖY’ ¿’
B G ≈≤Ñ«d,»eÉe’
C G §îdG iƒà°ùe ≈∏Y á°UÉNh äÉHÉ°U’
E G Iôãc øe í°VGh πµ°ûH »fÉ©Jo âëÑ°UGC
Ö∏ZGC ¿ÉEa Ó©ah ,''É¡HÉ©°ûH iQOGC áµe πgGC'' :∫ƒ≤j πãªdG ¿GC ’GE ,ÖFɨdG ''∂jGC'' ÖY’ QhO AGO’
C GkõgÉL ¿ƒµ«°S Qƒª£e ¿GC ºZQh ,QƒÑL ÜÉ«Zh »ØjÉ°U ≥«aQ áHÉ°UGE ó©H
õcôe »a Qƒª£e Ö©∏j ¿GC ≈∏Y óMGh Ωó≤àeo ºLÉ¡eo ≈∏Y óªà©«°S ¿Gó©°S ¿ÉCH ÉæÄÑæj ób Ée ƒgh ,Éæ««°S ºéf á≤aQ ɪLÉ¡eo ∫ƒNó∏d GõgÉL Qƒª£e ¿hôj ’ ø«©ÑààªodG
¿GEh …òdG ÖYÓdG ƒgh ,¿Gó©°S ∂æëªo∏d ô«N’
C G QÉ«îdG ∞«£°S ¥Éah ÖY’ ájÉjR ∂dɪdG óÑY ≈≤Ñ«d ,»fɪd’
C G ¬jOÉf á≤aQ ¿É«M’
C G øe ô«ãc »a π©Øj ɪc »fÉãdG ºLÉ¡ªodG
᫪°SôdG äÉjQÉѪodG AGƒLGC »a Iô°TÉÑeo ¬dƒNO ájQƒeÉCe øe Ö©°üjo ≥HÉ°ùdG »a á«æWƒdG á∏«µ°ûàdG äÉjQÉÑeo øY ¬HÉ«Z ¿ÉEa äÉÑjQóàdG AÉæKGC ''ô°†îdG'' AGƒLGC »a πNO
.Iô«N’
C G äGƒæ°ùdG »a á«≤jôa’
E G ¥ôØdG ¬aô©J …òdG Qƒ£àdG πX »a É¡àHƒ©°üH áahô©ªdGh áfƒë°ûªdG

OQh òNGC á«∏ªY »a É¡àbh
Ée ƒgh »fÉfƒ«dG ¬jOÉf ø«Hh ¬æ«H
ôeC’G ,''∂jGC'' »a ¬YÉ°VhGC ø°ùëàH ÉCÑfGC
»a ¬d ¬Lh π°†aGC øY ¿ÉHGCh ''ÜQÉëªodG'' OÉY å«M kÓ©a π°üM …òdG
´É°VhGC ≈dGE ô¶ædÉHh ,ô¡°TGC 4 øe ôãcGC òæe ¬«a ∑QÉ°ûjo AÉ≤d ∫hGC
…Qhô°V ôeGC á∏«µ°ûàdG »a ≥«aQ πãe ÖY’ óLGƒJ ¿ÉEa ''ô°†îdG''
»àdG áLÉëdG »gh ,ábQÉa’CG äÉYÉaO áHÓ°U ΩÉeGC á«eƒé¡dG á«dÉ©Ø∏d
§îdG »a ¬«∏Y ∫ƒ©ªodG áHÉ°UÉEH á«dÉëdG ''ô°†îodG'' äGQƒ£J É¡JRôaGC
áaÉ°VGE ,»ØjÉ°U ≥«aQ …ô£≤dG QƒîdG ÖY’ ,∫GõZ ÖfÉL ≈dGE »eÉe’CG
øY ÖîàæªodG äÉjQÉÑoe AGƒLGC ™e ¬°ûjÉ©J ΩóYh ájÉjR IôÑN ¢ü≤f ≈dGE
»a ¬£jôØJ ≈∏Y Ωóæj ¬∏©éjh »æWƒdG ÖNÉædG •Qƒj ób Ée ƒgh ,Üôbo
.''ÜQÉëªodG'' äÉeóN

¿ƒª°†e ∫ÉjófƒªdG »a ¬fɵe
Iô«JƒdG ¢ùØæH π°UGh GPGE

QƒÑL óLGƒJ ¿ÉEa ,»≤jôa’EG ¢Sô©odG øY k GócƒDe íÑ°UGC ¬HÉ«Z ¿’Ch
áÑîæ∏d …Qhô°V ôeGC á«≤jôaGE ܃æédG »°VGQC’ÉH ºdÉ©dG ¢SÉCc »a
ÉfOƒY ɪdÉ£d …òdG ™FGôdG √Gƒà°ùe ≥dÉCàªodG π°UGƒj ¿GC •ô°T ,á«æWƒdG
≈dGE ô¶ædÉHh ,»æWƒdG ÖîàæªodG hGC »fÉfƒ«dG …OÉædG ™e ¬JGAÉ≤d »a ¬«∏Y
≥jôØ∏d »≤«≤ëdG ò≤æªodG kÓ©a ¿Éc QƒÑL ¿ÉEa á«°VɪdG á∏«∏≤dG ô¡°T’CG
á©FGQ IôjôªJ »a ¬≤dÉCàH ɪ°SÉM ¬dƒNO ¿Éc GófGhQ ΩÉeÉCa ,»æWƒdG
πgÉCJ »a êô©æªodG âfÉc AGõL á∏cQ ≈∏Y π°üëJ …òdG Qƒª£ªd Ö≤©dÉH
ÖdÉ£oe ÖYÓdG ¿ÉEa ¬«∏Yh ,»≤jôa’EG ∫ÉjófƒªdG ≈dGE »îjQÉàdG ôFGõédG
πX »a ôNGB ≥jôa hGC »dÉëdG ¬≤jôa á≤aQ √õ«côJh ¬Fhóg ≈∏Y ®ÉØëdÉH
íéæ«°S π¡a ,¬JÉeóN ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d »fɪdC’G äQƒØµfGôa ÖdÉ£e
ÜÉ«Z ºZQ ∫É©qah ∂°Sɪàoe »eÉeGC §N øjƒµJ »a ¿Gó©°S íHGQ ÜQóªdG
¿ÉµeÉEH πgh ,?''ô°†îodG'' Iô«°ùe »a Iô«N’CG IôàØdG »a √õFÉcQ ióMGE
kÉ`©FGQ ¿É`c …òdG ƒ`gh ¬Lh πªcGC ≈∏Y ≥«aQ ¢†jƒ©J Qƒª£e ºjôc
õcôe »a ¿Gó©°S AGƒd âëJ ¬JGAÉ≤d Ö∏ZGC »a
™«ªL ¬∏eÉCj Ée Gòg ,?øªjC’G ìÉæédG
,ô«gɪédG πc É©ÑW ¬∏eÉCJh ø«©ÑààªodG
¿Gó«ªdG á«°VQGC ≈∏Y ó«MƒdG ÜGƒédG ≈≤Ñ«d
óªëeo º°SÉ≤∏H
.…h’Ée ΩÉeGC óZ ó©H

É``«°SÉ°SGC ∑QÉ°ûjo ,≥dÉCàj ,ô¡Ñjo
ÜÉ«¨dG Ö©J ¬«∏Y ô¡¶j ºdh

íÑ°ü«od ,¬°VQGC ≈∏Y ádƒ£ÑdG »a ájOÉ©dG ¥ôØdG IGQÉéeo ™«£à°ùj øoµj ºd
Ö©∏e ≈∏Y ''¢ShGô«H ¢SƒcÉ«ÑeƒdhGC'' á«fÉfƒ«dG ájóf’CG π°†a’C k Gó«æY k Góqf
.''¢ù«°Sɵ°ùjGQÉc ¢Sƒ«LQƒL'' ¿Éfƒ«dG »a 䃪dG

IGQÉѪodG »a ÖY’ ø°ùMGC ô«àNGC
á`«dÉY á`bÉ«∏H á≤«bO 90 Ö©dh

∫Éf ''ÜQÉëªodG'' ¿ÉEa ,¿Éfƒ«dG ƒµ«°SÓc »a ™FGôdG ¬FGOGC ™eh Gòg
Ióªod ÜÉZ ¬fGC ºZQh ,¬æY ¿ÉHGC …òdG ô«ÑµdG iƒà°ùªo∏d ™«ªédG ÜÉéYGE
å«M ¥ÓW’EG ≈∏Y áÑ©°U øµoJ ºd ¬JOƒY ¿GC ’GE ÖYÓªdG øY IôÑà©eo
»àdÉc ÉeɪJ á«fóH ábÉ«d ≈∏YGC »a ƒgh Ó
k eÉc AÉ≤∏dG Ö©d øe øµªJ
…ô°üªdG √ô«¶f ΩÉeGC …ôFGõédG Öîàæªo∏d ô«ÑµdG AÉ≤∏dG Ωƒj É¡«∏Y ¿Éc
»a Ék°†jGC ÉkaGóqg ¿ƒµj ¿GC OÉch ,Ió«∏ÑdÉH ''ôcÉ°ûJ ≈Ø£°üeo'' Ö©∏e »a
»àdG äGôµdG ô£NGC ióMGE »a Ée ÉkYƒf ¬∏bÉãJ ’ƒd á¡LGƒªodG √òg
¿ÉEa ∂dòHh ,''¢SƒcÉ«ÑeƒdhGC'' `H ''Éæ«KGC ∂jGC'' ™ªL …òdG AÉ≤∏dG É¡aôY
ájGóH πÑb ™«ªédG ÜÉàæJ âfÉc »àdG ±hÉîªdG πco ¬æY ∫GRGC QƒÑL
á«°SÉ°SC’G á∏«µ°ûàdG »a ¬dÉNOÉEH ''∂jGC'' ÜQóeo QGôb ¿GC å«M ,AÉ≤∏dG
á°ùaÉæªodG øY ÖYÓdG É¡æY ÜÉZ »àdG IóªodG ≈dGE ô¶ædÉH ÉkÑjôZ ¿Éc
IQÉ°TÉEch ,¬jOÉf á≤aQ ÖjQóàdG AGƒLGC »a ôNÉCàªodG ¬dƒNO ≈dGE áaÉ°VGE
»a ÖY’ ø°ùMGC QƒÑL ¿Éc ,AÉ≤∏dG Gòg »a ¬MÉéæd mäÉÑKGEh ¬≤dÉCàd
≈∏Y ÉkbƒqØàeo ¿Éfƒ«dG »a ∞«æ°üàdG ™bGƒe ô¡°TGC óMGC QÉ«àNÉH IGQÉѪodG
»aóg πé°ùeo ƒcƒµ«°S ƒ«°SÉæZGE ∫ÉãeGC øe á¡LGƒªodG Ωƒéf øe ójó©dG
,á«fÉfƒ«dG ádƒ£ÑdG Ö«JôJ »a ¢ùeÉîdG õcôªdG ≈dGE ≈≤JQG …òdG Éæ«KGC
óLGƒJ πX »a á«©«Ñ£dG √õcGôe ≈dGE Iƒ≤H IOƒ©∏d ÖgÉCàdG ádÉM Éæ∏©e
.QƒÑL ºéM øe ºLÉ¡eo

åjôàdG ¿Gó©°S ≈`∏Y ¿Éc
!Qƒ`ÑL ¿ÉC`°ûH √QGôb »`a

ádÉM »a ¿Gó©°S ¿Éc ,á«≤jôa’EG á°ùaÉæªodG AGƒLGC »a ∫ƒNódG πÑb
ÖîàæªodG »a ¬FÉ≤Hh QƒÑL ô«gR ≥«aQ ÖYÓdG ¢üîoj ɪ«a OQh òNGC
πNóà°S »àdG á∏«µ°ûàdG øe √OÉ©Ñà°SG k Gô«NGC Qô≤«od ,…ôFGõédG »æWƒdG
¬jód âfÉc ¿Gó©°S ¿GC ™eh ,ºeCÓd É«≤jôaGE ¢SÉCc Ö≤d ≈∏Y á°ùaÉæªodG
»a ¢ü≤f øe »fÉ©jo ¿Éc …òdG ÖYÓdG OÉ©Ñà°S’ á«Yƒ°VƒªdG ¬HÉÑ°SGC
¿Éc QƒÑL ¿GC å«M ,QGô≤dG Gòg »a ó«cÉCàdÉH ´ô°ùJ ¬fGC ’GE á°ùaÉæªodG

ºLÉ¡eo ÜÉZ ,»fÉfƒ«dG ≥jôØdG »a ¬HQóeo ™e πcÉ°ûe ÖÑ°ùHh
á©HQGC øe ôãc’C á°ùaÉæªodG øY QƒÑL ô«gR ≥«aQ ''Éæ«KGC ∂jGC''
ábÉ«∏H ÖYÓªdG ≈dGE ¬JOƒY π©L Ée ƒgh ,ô¡°TGC
øµd ,ÉeɪJ ó©Ñà°ùeo ôeGC Öjôb âbh »a á«dÉY
äGAÉYO’EG πc óæqa ¬JOÉ©ch ''ÜQÉëªodG''
»a ≥dÉCàdG øe øµªJh ¬fÉC°ûH
ÜÉ«¨dG ó©H ¬d IGQÉÑeo ≈dhGC
øY ∞bƒàj ºd ¬fÉCch
,´ƒÑ°S’C ƒdh á°ùaÉæªodG
kÉéYõeo ¿Éc å«M
≥jôØdG ´Éaód ≥ëH
»a ''∂jGC'' `d ¢ùaÉæªdG
ÜÉ°ùëd ä’ƒédG ôNGB
…OÉf á«fÉfƒ«dG ádƒ£ÑdG
,≥jô©dG ''¢SƒcɫѪdhGC''
äOÉY »àdG IGQÉѪodG »gh
ô«NC’G »a áª∏µdG É¡«a
ø«aó¡H …ôFGõédG AÓeõd
™«ªL IógÉ°ûHh ,óMGh ±ó¡d
¿Éc QƒÑL ¿ÉEa ø«©ÑààªodG
''∂jGC'' ô°UÉæY π°†aGC øe
É¡∏°†aGC øµoj ºd ¿GE
âµHQGC »àdG ¬JÉcôëàH
¢ùaÉæªdG ´ÉaO k Gô«ãc
¬µ°SɪJ
â∏©Lh
ΩÉeGC ¿ƒ¡j …ójóëdG
ÖYÓdG áªjõYh QGô°UGE
…òdG …ôFGõédG »dhódG
¬jOÉæd Iô«ÑµdG áaÉ°V’EG ≈£YGC
≥jôØdG h ’ ∞ «c ,A É≤∏ dG G ò g » a

''º``````dÉ©dG ¢SÉC```c äÉ``«FÉ¡f π```Ñb ''ô°†îdG'' `d ¿É```ëàeGE ∫hGC Gò```g'' :ô```LÉ``e
,É«≤jôaEG ܃æL »a ºdÉ©dG ¢SCÉc äÉ«dÉ©a ájGóH øe á∏«∏b ô¡°TCG πÑb ¿Gó©°S íHGQ ∫ÉÑ°TC’ Ék«≤«≤M ÉkfÉëàeG ó©J ''ô°†îodG'' ácQÉ°ûeo ¿CG ≈dEG ôLÉe íHGQ ≥HÉ°ùdG …ôFGõédG »æWƒdG ÖîàæªodG ÖY’ QÉ°TCG
≈∏Y É«°ùØf Ék£¨°V πµ°ûj Ée Gògh ,¬eõg »¨Ñæj …òdG ≥jôØdG É¡fCG ≈∏Y ,äÉ«Ø°üàdG ∫ÓN É«≤jôaEG á∏£H ô°üe ≈∏Y äRÉa »àdG ôFGõédG ≈dEG ô¶æjo'' :Ó
k FÉb ''24 ¢ùfGôa'' ™e ¬d á«ØJÉg áªdɵeo »a ìô°U å«M
ó∏ÑdG πgÉéJ ¿hO øe ,á«HhQhCG ájófCG »a É¡ª¶©e Ö©∏J Ió«L ô°UÉæY º°†j …òdG »dɪH GQhôe ,¬Ñ©d á≤jôW π¡éf …òdG …h’Ée ΩÉeCG ≈dhC’G á∏HÉ≤ªdG ™e CGóÑà°S áÑ©°üdG QƒeC’G'' :±É°VCGh ,''ø«ÑYÓdG
.º¡«°ùaÉæoe IôØ°T ∂a øe º¡æµª«o°S Ée ƒgh »eƒé¡dG ÖfÉédG øe º¡àYô°Sh ájOôØdG º¡JÉfɵeE’ IóÑj ¿É°ùM AÉ≤aQ ∫Ó¨à°SG IQhô°V ≈∏Y ô«¡°ûdG Ö≤©dG ÖMÉ°U ócDƒ«d ,''’ƒ¨fCG º¶æªdG

¬`੪°S ¬jƒ°ûJ ∫hÉ`M øªd RƒØdG …ó¡jh á«fÉfƒ«dG áaÉë°üdG øe AÉæãdG ≈≤∏j QƒÑqL

¿Gó`©°S ≈dGE Iô`Ø°ûe ádÉ°SQ π°SQGC
IOƒ`©∏d GóYƒe ¢SQÉe 3 ójôjh
''ô``°†îdG'' ≈``dGE

åjóM âëÑ°UGC ÖYÓªdG ≈dGE ¬JOƒYh QƒÑL AGOGC
…ôFGõédG …hôµdG ´QÉ°ûdG »a »fGódGh »°UÉ≤dG
QÉ°üfGC πdóe IOƒ©H º¡MÉ«JQG øY ™«ªédG ôÑqY å«M
ƒd A’ƒDg ≈æªJh ,Oƒ¡©ªdG √Gƒà°ùe ≈dGE ''ô°†îdG''
''ÜQÉëªdG'' ¿Éc
±ƒØ°U
øª°V
»æWƒdG ÖîàæªdG
¢SÉCc äÉ«FÉ¡f ∫ÓN
»àdG á«≤jôaE’G ºeC’G
øeh ,’ƒ¨fÉCH GóZ ≥∏£æà°S
QƒÑL ≥dÉCJ q¿ÉEa iôNGC á¡L
≈∏Y ΩGôµdG Qhôe ôªj ød
…òdG ¿Gó©°S íHGQ »æWƒdG ÜQóªdG
…ôFGõédG »dhódG äGóéà°ùe πc ™HÉàj
»a ójóL øe ¬FÉYóà°SG »a OOôàj ødh
≥dÉCàdGh ¬°ùØf ∫GƒæªdG ≈∏Y ¬à∏°UGƒe ∫ÉM
óbh ,á«fÉfƒ«dG ádƒ£ÑdG »a ''Éæ«KGC ∂jGC'' ™e ôãcGC
ájOƒdG IGQÉѪdG øe AGóàHG ójóL øe QƒÑL ógÉ°ûf
πÑ≤ªdG ¢SQÉe ô¡°T 3 Ωƒj Öîàæª∏d á∏Ñ≤ªdG
áØ°üH Ö©∏J ób »àdG) á«∏jƒL 5 Ö©∏ªH
.(É«Hô°U ΩÉeGC Iô«Ñc

¬``JQÉ`YGE ¢†aôJ ''∂jGC'' IQGOGE
¬`ª°V »`a ø`«ÑZGôdG øe hQhGC ¿ƒ«∏e 2 `H ÖdÉ`£Joh

âNGôàæjGE'' »dhƒD°ùe π©L QƒÑL ≥«aQ `H ''»Ñ«µ°S π«Fɵ«e'' ÜÉéYGEh ΩɪàgG
,…ôFGõédG ÖYÓdG º°V πLGC øe ''Éæ«KGC ∂jGC'' IQGO’E É°VôY ¿ƒeóq≤j ''äQƒØµfGôa
øe (º«àæ°S QÉ«∏e 2 »dGƒM) hQhGC ∞dGC 200 ≈dGE π°üj ɨ∏Ñe ¿Éªd’CG ¢VôY å«M
»a √ó≤Y AGôà°TG á«fɵeGE óæH áaÉ°VGE ™e ô¡°TGC 6 Ióªd QƒÑL IQÉYGE πLGC
»dhƒD°ùªd ¥ôj ºd ¢Vô©dG Gòg øµd ,hQhGC ¿ƒ«∏e 2 πHÉ≤e º°SƒªdG ájÉ¡f
''¢ù«dƒHÉfÉK ¢Sƒµ«f'' π«≤à°ùªdG ¢ù«FôdG ¢†aQ PGE »fÉfƒ«dG ≥jôØdG
IQhô°V ''ÜQÉëªdG'' º°V »a ø«ÑZGô∏d ócGCh á°†jÉ≤ªdG hGC IQÉY’EG äÉMGôàbG
¢†aô«°S ɪ«a äÉ°VhÉتdG ádhÉW ≈dGE ¢Sƒ∏é∏d hQhGC ¿ƒ«∏e 2 ≠∏Ñe Ö∏L
QƒÑL ó≤Y ™«H ¿ÉC°ûH Iƒb ™bƒe »a ''∂jGC'' ¢ù«FQ íÑ°UGCh ,ôNGB ìGôàbG …GC
ø«ªK RƒØd ∂j’CG OÉb ɪæ«M Éæ«KGC ''»HQGO'' »a ô«NÓ
C d ™FGôdG AGO’CG ôKGE
√òg IOÉM á«dÉe áeRGC ™bh ≈∏Y ∂jGC …OÉædG ¢û«©jh .óMGƒd ø«aó¡H
¬à°†jÉ≤e hGC QƒÑL IQÉYGE Iôµa ¢†aôJ ¬JQGOGE π©L Ée ƒgh ΩÉj’CG
¿ƒµj óbh á≤fÉîdG áeR’CG √òg øe êhôî∏d ∫Gƒe’CG øY åëÑJh
.…ôFGõédG ºéædG ó≤Y ™«H ≥jôW øY ∂dP

»`ØfÉL 18 »a Qó°üj »`FÉ¡ædG QGô`≤dG
Ó``jƒW √hô``¶àæj ø``d ¿É``ªd’
C Gh

ôjô≤J IQGO’EG √ò¡d ≥ëj ’ øµd Éæ«KGC ∂jGC IQGOGE ≈dGE ''äQƒØµfGôa'' ¢VôY π°Uh
¿qGC ≈dGE ∂dP ÖÑ°S ™Lôjh ,É«FóÑe IôµØdG É¡°†aQ ºZQ »dÉëdG âbƒdG »a A»°T …GC
PÉîJG ™«£à°ùj ’h ≥HÉ°S âbh »a ¬àdÉ≤à°SG Ωób ''¢ù«dƒHÉfÉK ¢Sƒµ«f'' ¢ù«FôdG
¿ÉC°ûH »FÉ¡ædG QGô≤dG ≥jôØ∏d IójóédG IQGOE’G òîàà°Sh ,äGQGô≤dG √òg πãe
OÉ≤©fG ïjQÉJ ƒgh …QÉédG »ØfÉL 18 Ωƒj QƒÑL º°†d Ωó≤ªdG »fɪd’CG ¢Vô©dG
’ »fɪdC’G …OÉædG q¿GC hóÑjh ,ôØ°UC’G …OÉæ∏d ≈dhC’G á«eƒª©dG á«©ªédG
´ô°SGC »a ºLÉ¡e ≈dGE ¬àLÉëd Gô¶f óYƒªdG ∂dP ájÉZ ≈dGE Qɶàf’G ™«£à°ùj
,É¡æ«M â≤∏£fG ób ¿ƒµà°S ''É#«∏°SófƒÑdG'' øe á«fÉãdG á∏MôªdG ¿qGC á°UÉN âbh
≥jôØdG ¢†aôd ¬Ø°SGC øY ''»Ñ«µ°S'' äQƒØµfGôa ÜQóe ióHGC ÉeóæY ócÉCJ Ée ƒgh
¬fGC GócƒDe ,''ÜQÉëªdG'' Ö∏L »a Iójó°ûdG ¬àÑZQ ºZQ ¬jOÉf ìôà≤e »fÉfƒ«dG
''âNGôàæjGE'' ƒdhƒD°ùeh ÜQóe ¿Éch .ôNGB ¿Éµe »a Ωƒég Ö∏b øY åëÑ«°S
¢üHôàj å«M É«côJ ≈dGE á≤HÉ°ùdG ΩÉj’CG »a QƒÑL Ωhób ¿hô¶àæj
''¢Sƒ«fƒ«fÉH'' ºéf ácQÉ°ûe øµd ¬©e ¢VhÉØàdG πLGC øe º¡≤jôa
.Qƒe’CG ™«ªL äô«Z ójóL øe É«°SÉ°SGC ≥HÉ°ùdG

äÉeƒ∏©e Égô°ûf ÖÑ°ùH ''≥jôZ’EG'' OÓH »a áaÉë°üdG ™e Iô«ãµdG ¬∏cÉ°ûe ºZQh
å«M IôªdG √òg ''ÜQÉëªdG'' âØ°üfGC á«fÉfƒ«dG áaÉë°üdG ¿GC ’qGE Iôe πc »a áHPÉc
≈∏Y á«fhôàµd’EG ™bGƒªdGh óFGôédG Ö∏ZGC â≤ØJGh IGQÉѪdG »a §«≤æJ ø°ùMGC ¬àëæe
∞«c ¬JÉcôëàH ±ôY PGE ,''∂jGC'' ÖfÉL øe ô°üæY ø°ùMGC ¿Éc …ôFGõédG »dhódG ¿GC
∞«°†dG ƒÑY’ É¡∏¨à°SG äGô¨K IóY íàa Ée ƒgh ''¢SƒcɫѪdhGC'' ´ÉaO ∂Hôj
’ƒd π«é°ùàdG ≈∏Y GQOÉb ¿Éc QƒÑL ¿qÉEa ɪFGO á«∏ëªdG áaÉë°üdG Ö°ùMh ,π«é°ùà∏d
hóÑjh ,iôNGC äGôàa »a ''¢ùjó«dƒHƒµ«f'' ¢SQÉëdG ≥dÉCJh äGôàØdG ¢†©H »a ¬ÄWÉÑJ
¥GƒHC’G ¢†©H âµ°ùj ¿GC ´É£à°SG ɪc √Gƒà°ùe ó«©à°ùj ∞«c ±ôY QƒÑL ¿GC
»a Iô«ÑµdG ¬àªgÉ°ùe ôKGE AÉ≤∏dG ájÉ¡f ó©H ájɨ∏d Gó«©°S ∂jGC ºLÉ¡e GóHh á«Øë°üdG
≈∏Y ºbÉædGh Ö°VɨdG áé¡∏H ìôq°Uh ,᪰UÉ©dG ''»HQGO'' »a ÓeÉc OGõdÉH IOƒ©dG
»FÓeRh »FÉbó°UGC πµd RƒØdG …ógGC'' :ÓFÉb √Oô£H âÑdÉW »àdG √GƒaC’G ¢†©H
±É°VGCh ,''»à©ª°S ¬jƒ°ûJ ¿ƒdhÉëj øjò∏d É°†jGCh »JGQób »a ø«µµ°ûªdG πc ≈dGEh
.''ÖjPÉcGC Oôée ¿Éc Iô«N’CG IôàØdG »a »æqY Öàc Ée πc'' :QƒÑL

»a »``fô¡HGC Qƒ``ÑL'' :(∂jGC ÜQóe) ¢û`à«Ø«LÉH
''¬``H »``à≤K ±ôq``°ûa ¬``«a â≤Khh äÉ``ÑjQóàdG

ôqÑ©«d Éæ«KGC ∂jGC ÜQóe ''¢ûà«Ø«LÉH ¿É°ShO'' »Hô°üdG êôN IGQÉѪdG ájÉ¡f ó©Hh
äÉÑ«îdG ôKGE …OÉædG ô«gɪéd πeC’G OÉYGC …òdGh ≥≤ëªdG RƒØdÉH ¬àMôa øY
¬H ™aO ɪd QÉ«àN’G ø°ùMGC ¬fGE ∫Ébh QƒÑL øY ''¢ûà«Ø«LÉH'' çóëJh ,á≤HÉ°ùdG
±ôq°T …ôFGõédG ºLÉ¡ªdG q¿ÉEa ôØ°U’CG ≥jôØdG ÜQóe Ö°ùëa á«°SÉ°S’CG á∏«µ°ûàdG »a
¬°ùØf ÜQóªdG º¡«a øªH ™«ªédG ¬H ô¡HGC Gô«Ñc iƒà°ùe ô¡XGCh ¬d É¡ëæe »àdG á≤ãdG
øe âØbh'' :''¢ûà«Ø«LÉH'' ∫Ébh ,á∏jƒW IôàØd øjOÉ«ªdG øY √OÉ©àHG ºZQ ∂dPh
å«M IGQÉѪdG ∂∏J »a ácQÉ°ûªdG ≈∏Y GQOÉb ¿Éc QƒÑL ¿GC ≈∏Y äÉÑjQóàdG ∫ÓN
»fóH iƒà°ùe »a ¬fGC âjGCQh IGQÉѪdG â≤Ñ°S »àdG á«ÑjQóàdG ¢ü°üëdG »a »fô¡HGC
¿GC hóÑjh ,''ô«Ñc ÖY’ ¬fGC ¿’BG øgôHh ,á≤ãdG ¬«a ™°VGC »æ∏©L Ée ƒgh ó«L »æah
áë∏°üe πLGC øe ÉÑfÉL äÉaÓîdG É©°Vh ób ''ô°†îdG'' ºLÉ¡eh »Hô°üdG ÜQóªdG
.Iô«N’CG ''¢SƒcɫѪdhGC'' IGQÉÑe »a √QɪK ≈£YGC Ée ƒgh ≥jôØdG

¬H Öé©e äQƒØµfGôa ÜQóe
¬JQOɨe ¢†aôJ ô«gɪédGh

Iô°ûY á«fÉãdG áæ°ùdG 2010 »ØfÉL 09 âÑ°ùdG - 1230 Oó©dG

Iôe πc »a äÉbƒ©ªH ôNGB OÉf ≈dGE ∫É≤àf’G »a QƒÑL ≥«aQ ∫ÉeGB âeó£°UG
hGC ájõ«∏éfE’G ádƒ£ÑdÉH ¥Éëàd’G »a …ôFGõédG ºLÉ¡ªdG í∏Øj ºd å«M
ájófGC ™e º°SƒªdG ábÓ£fG πÑb ä’É°üJ’G ¢†©H ¬d âfÉc ɪc ájóæ∏൰S’G
áÑ°ùædÉH ºg’CG ''äQƒØµfGôa'' ¢VôY ó©jh ,ihóL ¿hO ''96 ôaƒfÉg'' πãe á«fɪdGC
øe øjójó°ûdG ìÉëdE’Gh Ωɪàg’G øª°†«°S å«M Iô«NC’G IôàØdG »a QƒÑL `d
hóÑj øµd ,»fɪd’CG …OÉædG ™e ''ô°†îdG'' ºLÉ¡ªd á«°SÉ°SGC áfɵe ÜQóªdG ±ôW
ºdÉ©dG ¢SÉCc äÉ«FÉ¡f ¿
q GC á°UÉN iôNGC Iôe áaRÉéªdG ójôj ’ ''ÜQÉëªdG'' ¿
q GC
π«MôdG Iôµa ¢†aôj QƒÑL ¿
Cq á«fÉfƒj á«Øë°U ôjQÉ≤J âØ°ûc å«M ,ÜGƒH’CG ≈∏Y
G
QGô≤à°S’G π°q†Øjh ≥jôØdG §«ëeh ÜQóe ™e ¬JÉbÓY ø°ùëJ ó©H ''Éæ«KGC ∂jGC'' øY
Ö°ùµd IOƒ©dG á∏Môe ∫ÓN ¬JÉfɵeGE áaÉc IOÉ©à°SG πLGC øe ¿Éfƒ«dG »a
܃æL ∫Éjófƒe »a ''ô°†îdG'' ™e ácQÉ°ûªdGh GOóée ¿Gó©°S íHGQ á≤K
.ΩOÉ≤dG ∞«°üdG É«≤jôaGE

™aQ ɪc ,…ôFGõédG ÖYÓdG ƒëf ∂jC’G ÜQóeh ¢ù«FQ …GCQ á¡Lh ôq«Z ób ¿ƒµj
…òdG ôe’CG ƒgh ¬æY »∏îàdÉH ≈°VôJ ød »àdG ô«gɪédG §°Sh ¬ª¡°SGC »bGôdG √hDGOGC
QƒÑL ¿ÉEa íLQC’G ≈∏Yh ,QÉÑàY’G ø«©H Éæ«KGC ᪰UÉ©dG ≥jôa IQGOGE √òNÉCà°S
.»dÉëdG º°SƒªdG ájÉ¡f ájÉZ ≈dGE πb’CG ≈∏Y ∂jGC ™e ≈≤Ñ«°S

EL Heddaf N 1230 Samedi 09 Janvier 2010

ºdÉ©dG ¢SÉCc πLGC øe ''∂jGC'' ™e AÉ≤ÑdG π°q†Øjo

¬HÉéYGE øY »fɪdC’G äQƒØµfGôa âNGôàæjGE ÜQóe ''»Ñ«µ°S π«Fɵ«e'' ÜôYGC
äÉjQÉÑe IóY ógÉ°T ¬fGC ócGCh QƒÑL ô«gR ≥«aQ …ôFGõédG »dhódG ÖYÓdÉH ójó°ûdG
≈æKGCh ,¬≤jôa »a √ójôj …òdG ÖYÓdG ¬fGC ∞°ûàcGh ƒjó«ØdG áWô°TGC ôÑY ∂jGC ºéæd
ádƒ£ÑdG »a ≥dÉCàdG ≈∏Y QOÉb ¬fGE ∫Ébh QƒÑL ≈∏Y ≥HÉ°ùdG ''¿RƒcôØ«d ôjÉH'' ÜQóe
™«bƒàdGh äQƒØµfGôa ≈dGE ¬Ä«ée ô¶àæf Éæc'' :''»Ñ«µ°S'' ±É°VGC å«M ,á«fɪdC’G
»a ¬JógÉ°T ,ó«L ÖY’ ¬fGC ó≤àYGC ∫ÉM πc ≈∏Y ..π°üM GPÉe …QOGC ’ øµd Éæd
hóÑjh ,''Éæg ≈dGE Ωób GPGE áaÉ°V’EG Ωó≤«°S ¬fGC øXGCh Gô«ãc »æÑéYGCh ƒjó«ØdG áWô°TGC
Ée ƒgh Éæ«KGC ''»HQGO'' »a QƒÑL ácQÉ°ûe øY ÉÄ«°T º∏©j ’ äQƒØµfGôa ÜQóe ¿GC

- ô`FGõédG AÉ≤d çGóMGC
√ô`c ≈`∏Y π`«dO ô°üe
Ö`°ùM º`¡°†©H Üô`©dG
á``«∏«FGô°S’
E G ''∞jQÉ`©e''
åH ∫ÓN øe ájô°üªdG -ájôFGõédG áeR’
C G »a ôªãà°ùj »∏«FGô°S’
E G hó©dG ∫GR’
á∏©à°ûªdG áæàØdG QÉf ≈∏Y âjõdG øe ójõe Ö°Uh ø«≤«≤°ûdG ø«Ñ©°ûdG ø«H Ωƒª°ùdG
äGAÉ≤∏dG ∫ƒM á«∏«FGô°S’
E G ''∞jQÉ©e'' áØ«ë°üd ôjô≤J ¬°ùµY Ée ƒgh øjó∏ÑdG ø«H
ô«gɪL ø«H IójGõàªdG á«gGôµdG äÉ«Ø∏Nh á«Hô©dG ¿Gó∏ÑdG ™ªéJ »àdG ájhôµdG
QƒcòªdG ôjô≤àdG ó©e π©Lh .ø«jô°üªdGh ø«jôFGõédG ø«H á°UÉN »Hô©dG øWƒdG
áLhOõªdG äÉ«Ø°üàdG º°SôH ô°üeh ôFGõédG ⩪L »àdG äGAÉ≤∏dG øe ''»JGôaGC ô«f''
øjó∏ÑdG ∫ƒNO óM â¨∏H á©«¶a çGóMGC øe É¡æY ºéf Éeh É«≤jôaGEh ºdÉ©dG »°SÉCµd
ø«H äGAÉ≤∏dG ¿GC GócƒDe º¡°†©Ñd Üô©dG √ôc ≈∏Y É«M ’Éãe ,á©«£≤dG ¬Ñ°ûj Ée »a
±ÓîdG π°UGC ¿GCh á«æjódGh á«ØFÉ£dG äÉYGô°üdG É¡jò¨J Ée IOÉY á«Hô©dG ¿Gó∏ÑdG
≈dGE iôMC’ÉH hGC …OÓ«ªdG øeÉãdG ¿ô≤dG ≈dGE Oƒ©j ø«jô°üªdGh ø«jôFGõédG ø«H
»gh ôFGõédG ¿ƒjô°üªdG GõZ ÉeóæY ᫪WÉØdG ádhódG •ƒ≤°S â∏J »àdG IôàØdG
…òdG »∏«FGô°SE’G »Øë°üdG ºYR óM ≈∏Y ¿ƒjôFGõédG É¡°ùæj ºd »àdG áKOÉëdG
Ó°†a º¡d ¿GCh ïjQÉJh IQÉ°†M ÜÉë°UGC º¡fÉCH ɪFGO ¿ƒªYõj ø«jô°üªdG ¿GC ±É°VGC
ôª©à°ùªdG ó°V ôjôëàdG ÜôM »a º¡JóYÉ°ùe ∫ÓN øe ø«jôFGõédG ≈∏Y
…ô°üªdG »dÉ©àdG Ió°ûH ¿ƒgôµj øjòdG ¿ƒjôFGõédG ¬¨«°ùà°ùj ’ Ée ƒgh »°ùfôØdG
√ôjô≤J ΩÉàN »ah .Ωó≤dG Iôc »a ≈àM iƒb’
C G º¡fÉCH ɪFGO GƒàÑãj ¿GC ¿hójôjh
Ée IOÉY …òdGh Üô©dG ø«H OƒLƒªdG ó≤ëdG øY iôNGC á∏ãeGC ¬æªq°V …òdG
»a çóëj Ée π«dóH óMGƒdG ó∏ÑdG πNGO ≈àM ájhôµdG º¡JÉ¡LGƒe »a ¬fƒªLôàj
ÖJÉc ócGC ,¿OQC’G »a »∏°ü«ØdGh äGóMƒdGh ô°üªH ∂dÉeõdGh »∏gC’G AÉ≤d
á°UÉNh á«Hô©dG ¥ôØdG ™ªéJ »àdG ájhôµdG äÉ¡LGƒªdG ¿GC á«∏«FGô°S’
E G áØ«ë°üdG
ø«H ¿É≤àM’G ¿GCh ΩGhódG ≈∏Y áæNÉ°S π¶à°S ô°üeh ôFGõédG ø«H QhóJ »àdG ∂∏J
á∏HÉ≤ª∏d ±ôW πc É¡«£©j »àdG ᫪g’
C G πX »a ∫hõj ød ¿Gó∏ÑdG √òg ô«gɪL
øe »∏«FGô°S’
E G »Øë°üdG Ö°ùM ∂dP ≈∏Y ∫OGC ¢ù«dh ôN’
B G ±ô£dÉH ¬©ªéJ »àdG
…ô°üªdG ø«ÑîàæªdG ™ªL …òdG ÜÉgòdG AÉ≤d πÑb ¿Gó©°S É¡aQP »àdG ´ƒeódG
ø«jôFGõédG ø«©é°ûªdG ¢û£H øe ¬à∏FÉY ≈∏Y ÉaƒN ∂dPh Ió«∏ÑdÉH …ôFGõédGh
Oƒ©j øe ∫ƒM äGQÉe’
E Gh ô£b ø«H ôFGódG ´Gô°üdG øY ∂«gÉf ,áªjõ¡dG ádÉM »a
OƒYh ºjó≤J óM ≈dGE ø««JGQÉeE’G ÜÉgPh 2022 OɫѪdhGC ¿É°†àMG ±ô°T ¬d
»àdG ÖYÓªdG ójôÑJ ∂dP øeh ø«jô£≤dG øe QƒcòªdG OɫѪdh’
C G ´GõàfÉH á«dÉ«N
äÉLQO »a äÉjQÉѪdG á©HÉàªH ô«gɪé∏d íª°ùj ≈àM äÉ°ùaÉæªdG ø°†àëà°S
.AGôë°üdG §°Sh áëjôe IQGôM

''¿ÉµdG'' `H RƒØdG ≈dGE ø«ë°TôªdG ôÑcGC øe ''ô°†îdG''
≈∏Y ¢ùaÉæà∏d …ôFGõédG »æWƒdG ÖîàæªdG É¡JGP áØ«ë°üdG âë°TQ iôNGC á¡L øe
QGƒØjO äƒc ,ô°üe äÉÑîàæe ≈dGE áaÉ°VGE ∂dPh ’ƒ¨fGC IQhO ∫ÓN »≤jôa’
E G Ö≤∏dG
êÉàdG ≈∏Y ¢ùaÉæà∏d ''ô°†îdG'' í«°TôJ ájôÑ©dG áØ«ë°üdG â©LQGCh ,¿hô«eɵdGh
Iô«NC’G áfhB’G ∫ÓN ¿Gó©°S ∫ÉÑ°TGC √ô¡XGC …òdG πFÉ¡dG Qƒ£àdG ≈dGE »≤jôaE’G
ÖîàæªdG ÜÉ°ùM ≈∏Y ∫ÉjófƒªdG ≈dGE πgÉCàdG Iô«°TÉCJ ´É£àbÉH º¡d íª°S …òdGh
¿ƒjôFGõédG ¿ƒÑYÓdG ¬H ™àªàj …òdG ó«édG iƒà°ùªdG øY ∂«gÉf ,…ƒ≤dG …ô°üªdG
.á«HhQh’
C G ä’ƒ£ÑdG ôÑcGC »a ¿ƒÑ©∏j øjòdG

É«≤jôaGE ¢SÉCc
á`jô`FGõédG Iõ`Ø∏àdG
AGô````à°TG ¢†``aôJ
øe ¢SOÉ°ùdG Aõ``édG
''äÉàq°S â°Sh πLGQ''

¿ÉCH ''Ωƒ«dG …ô°üªdG'' áØ«ë°U äócGC
πLGQ'' …ô°üªdG π°ù∏°ùªdG êôîe
äÉeƒ∏©e ≈∏Y π°üM ''äÉà°S â°Sh
ôFGõédG »a ¬FÓªY øe ᫪°SQ
…ôFGõédG ¿ƒjõØ∏àdG ±hõ©H ó«ØJ
øe ¢SOÉ°ùdG AõédG AGôà°TG øY
OGóàeÉc ∂dPh QƒcòªdG π°ù∏°ùªdG
É¡àæ°TO »àdG á©WÉ≤ªdG á∏ªëd
,ô°üªH ábÓY ¬d Ée πµd ôFGõédG
Ó≤f ájô°üªdG áØ«ë°üdG âaÉ°VGCh
ácô°ûdÉH ≥jƒ°ùàdG ∫hƒD°ùe øY
¿ÉCH QƒcòªdG π°ù∏°ùª∏d áéàæªdG
AGõL’
C G äôà°TG »àdG ᪫à«dG
πLGQ'' π°ù∏°ùe øe ≈dh’
C G á°ùªîdG
AGôà°TG Ωõà©J âfÉc ''äÉà°S â°Sh
™LGôàJ ¿GC πÑb ¬æe ¢SOÉ°ùdG AõédG
ájôFGõédG áaÉë°üdG §¨°V âëJ
∫ɪY’
C G á©WÉ≤e ≈dGE âYO »àdG
á∏ªëdG ≈∏Y GOQ ájô°üªdG á«æØdG
ó°V A’ƒDg É¡æ°TO »àdG AGƒ©°ûdG
äôcP ôNGB ó«©°U ≈∏Y .ôFGõédG
ø«fÉæØdG áHÉ≤f ¿GC É¡JGP áØ«ë°üdG
äQôb ø«jô°üªdG ø««≤«°SƒªdG
ø«fÉæØdG ™e ¿hÉ©àdG ∞«bƒJ
πc á©WÉ≤eh ø«jôFGõédG
hGC ô°üe πNGO AGƒ°S º¡à£°ûfGC
ºZÉæàj …òdG ôÑîdG ƒgh ,É¡LQÉN
âfÉc »àdG á≤HÉ°ùdG äÉeƒ∏©ªdG ™e
∞ë°üdG ¢†©H É¡æY âØ°ûc ób
¢†aôH ó«ØJ »àdGh ájô°üªdG
ø`«æë∏ªdG ø`e ójó©dG
ácQÉ°ûªdG ø«jô°üªdG ø««≤«°SƒªdGh
Ió«°ùd ójóédG »æØdG ´hô°ûªdG »a
ájôFGõédG IOQh »Hô©dG Üô£dG
çGó`MGC á«Ø∏N ≈∏Y ∂dPh
.áeƒYõªdG ¿GOƒ`°ùdG

äÉ°VhÉتdG π°ûa ó©H
... ''IôjõédG'' ™e

ø««dƒ¨fÓ
C d OOqƒàj …ô°üe ÖJÉc
ô``FGõ``édG Ωõ`g π``LGC øe

EL Heddaf N 1230 Samedi 09 Janvier 2010

Iô°ûY á«fÉãdG áæ°ùdG 2010 »ØfÉL 09 âÑ°ùdG - 1230 Oó©dG

11

܃∏b ¥ôëJ ∫ÉjófƒªdG ¥ÉÑ°S øe áæYGôØdG Öîàæe AÉ°übGE ''IôªL'' âdGR’
º¡∏«∏Z É¡H ¿ƒØ°ûj á≤jôW …GC øY ¿ƒãëÑj GƒëÑ°UGC A’ƒDg ¿GC áLQO ≈dGE ø«jô°üªdG
äÉÑîàæe ≈∏Y OɪàY’G ∂dP øeh á£bÉ°Sh á¡aÉJ âfÉc ƒdh ≈àM ôFGõédG »a
ÖJɵ∏d ∫É≤e ¢ùµY óbh .áeOÉ≤dG É«≤jôaGE ¢SÉCc ∫ÓN ''ô°†îdG'' Ωõ¡d iôNGC
øe ºàHô°T ó≤d ƒ«aÓa ,ƒJôÑ∏«L ,¬jRƒL'' ¿GƒæY âëJ ''äƒà∏°T ΩÉ°üY'' …ô°üªdG
ôFGõédG øe ΩÉ≤àfÓd QƒcòªdG »KÓã∏d ¬JƒYO ∫ÓN øe IQƒcòªdG áÑZôdG ''É¡∏«f
»ØfÉL 18 Ωƒj »dƒ¨fC’Gh …ôFGõédG ø«ÑîàæªdG ™ªéà°S »àdG á¡LGƒªdG ∫ÓN
¿GC º¡d ≥Ñ°S ¬jRƒL ÜQóªdG ≈dGE áaÉ°VGE øjQƒcòªdG ø«ÑYÓdG ¿GC áéëH ΩOÉ≤dG
π«ªédG OQ º¡ÑLGh øeh π«ædG ô¡f AÉe øe GƒHô°Th ájô°üªdG ádƒ£ÑdG »a Gƒ£°ûf
…ô°üªdG ÖJɵdG ÖgPh ,º«àj ±ó¡H ƒdh É¡eõgh ôFGõédG ™«côJ ∫ÓN øe ô°üªd
ø«î°ùJ ≈dGE êÉàëj ’ ¬jRƒL πjƒfÉe »dƒ¨f’
C G ÖîàæªdG ÜQóe ¿GE ∫ƒ≤dG óM ≈dGE
…ô°üªdG »∏g’
C G ™e AÉ≤d ¢VÉN ¿GC ≥Ñ°S ¬f’
C ôFGõédG ≈∏Y RƒØdG πLGC øe §¨°V hGC
á«éªg ióe Gó«L ±ô©jh á«≤jôa’
E G ∫É£H’
C G á£HGQ º°SôH ᪰UÉ©dG OÉëJG ΩÉeGC
- ¬jRƒL ¿GC ɪc ,’ƒ¨fGC IQhO »a º¡æe ΩÉ≤àf’G IQhô°V ºK øeh ø«jôFGõédG
¬«∏Y É¡dÉ°†aGCh ô°üe ô«N ≈°ùæj ¿GC øµªj ’ -™HÉ°ùdG Ωƒ«dG áØ«ë°U ÖJÉc ∞«°†j
…OÉf ¢SGCQ ≈∏Y ¬ªéf ™£°S ¿GC ó©H ’ƒ¨fGC Öîàæe IOÉ«b ≈dGE ¬à∏°UhGC »àdG »gh
,ƒJôÑ∏«L ,πjƒfÉe »KÓã∏d π«ªédG Oôà°S ô°üe ¿
q GE ∫ƒ≤dÉH äƒà∏°T ºàNh .¿ô≤dG
±Góg’
C G OóY ¿GCh ¬Lh πªcGC ≈∏Y ôFGõédG ΩÉeGC ᪡ªdÉH ¬eÉ«b ádÉM »a ƒ«aÓa
óM »a RƒØdG º¡j Ée Qó≤H º¡j ’ ôFGõédG ≈∏Y »dƒ¨f’
C G ÖîàæªdG É¡H RƒØ«°S »àdG
ÖJɵdG Oô£à°ùj- ᪡ªdG á«≤H ¿C’ çÓãdG •É≤ædG øe ôFGõédG ¿ÉeôMh ¬JGP
ádÉM »a ádƒ£ÑdG øe ådÉãdG QhódG ∫ÓN áJÉë°T ∫ÉÑ°TGC É¡H Ωƒ≤«°S -…ô°üªdG
.''ô°†îdG'' ∑ÉÑ°T ∑O ∫ÓN øe ∂dPh iôNGC Iôe ''AGôë°üdG »HQÉëe'' `H º¡FÉ≤àdG

¿GOƒ°ùdG »a ±ôàMG GPGE ÖîàæªdG øe ó©Ñ«o°S …ô°†ëdG

¢SQÉëdG ´ÉæbGE »a íéf áJÉë°T ÜQóªdG ¿GC ájô°üªdG ''Qƒà°SódG'' áØ«ë°U äócGC
¬d GócƒDe ,á«fGOƒ°ùdG ádƒ£ÑdÉH ±GôàM’G Iôµa øY ™LGôàdÉH …ô°†ëdG ΩÉ°üY
¿GC »YGóH ïjôªdG ≥jôØH ≥ëàdG GPGE ádÉëe ’ ÖîàæªdG »a ¬àfɵe ó≤Ø«°S ¬fGC
≈∏Y Qô°†dÉH Oƒ©à°S áHôéàdG √òg ¿GCh á©°VGƒàe ádƒ£H á«fGOƒ°ùdG ádƒ£ÑdG
¬HQóe íFÉ°üæH -ájô°üªdG áØ«ë°üdG Ö°ùM- ¬à¡L øe ™æàbG …òdG …ô°†ëdG
Éeó©H ¿GOƒ°ùdG ≈dGE ¬dÉ≤àfG ∞∏e ≥∏Z »∏«Yɪ°S’
E G ≥jôa IQGOGE øe ¬Ñ∏W π«dóH
.øªK øe ∂dP ¬Ø∏c ɪ¡e ïjôªdG ¢ù«FQ ¢VôY ∫ƒÑb ≈∏Y ≥HÉ°ùdG »a ô°üj ¿Éc

π≤````æà«°S áµ```jôJ ƒ```HGC
»ØfÉL ájÉ¡f »a É`«fɪdGC ≈dGE
»°VÉjôdG AGòëdG Ö∏éd
ÖYÓdG ¿GC ''Ωƒ«dG …ô°üªdG'' áØ«ë°U äôcP
ô¡°ûdG ájÉ¡f É«fɪdGC ≈dGE ô«£«°S áµjôJ ƒHGC
…òdG »°VÉjôdG AGòëdG Ö∏L πLGC øe …QÉédG
¢UƒëØdG ¿
q GCh ,π«gÉCàdG á«∏ªY »a √óYÉ°ù«°S
ô«gɪédG ܃Ñëe É¡d ™°†N »àdG Iô«N’
C G
GóL á«HÉéjGE èFÉàf øY âØ°ûc á«Hô©dG
øjOÉ«ªdG ≈dGE Oƒ©«°S áµjôJ ƒHGC ¿ÉCH »MƒJ
≈∏Y GCôW …òdG ô«ÑµdG ø°ùëàdG ó©H ÉÑjôb
∫ÉM …òdGh Ωó≤dG »a ¬æe »fÉ©j …òdG ñô°ûdG
¬H …ô°üªdG ÖîàæªdG ÜQóe ®ÉØàMG ¿hO
ácQÉ°ûª∏d øjƒYóªdG ø«ÑYÓdG áªFÉb øª°V
.’ƒ¨fGC IQhO »a

¿ƒ``jô```°üªdG
¿hó``gÉ°û«o°S
É«≤jôaGE ¢SÉCc
»°ùfôa ≥«∏©àH

ájô°üªdG ''Qƒà°SódG'' IójôL äócGC
ógÉ°ûà°S ô°üe »a IôµdG ô«gɪL ¿ÉCH
IÉæ≤dG ≈∏Y áeOÉ≤dG É«≤jôaGE ¢SÉCc
≈∏Y åÑJ »àdG á«°ùfôØdG á°ùeÉîdG
ó©H ∂dPh äÉ°S πjÉf »YÉæ°üdG ôª≤dG
¿ƒjõØ∏àdGh áYGP’
E G ôjóe ¿ÓYGE
»ª°SôdG π°ûØdG øY …ô°üªdG
IôjõédG IÉæb ™e ¬JÉ°VhÉتd
¥ƒ≤M AGôà°TG ¢Uƒ°üîH ájô£≤dG
âLQOGCh ,’ƒ¨fGC IQhO äÉjQÉÑe åH
IógÉ°ûe ájô°üªdG áØ«ë°üdG
IÉæb ≈∏Y ’ƒ¨fGC IQhód ø«jô°üªdG
áfÉN »a »°ùfôa ≥«∏©àHh á«°ùfôa
ób ø«jô°üªdG ¿GC QÉÑàYG ≈∏Y …OÉ©dG
≥«∏©àH ∂dòc á≤HÉ°ùdG IQhódG Gƒ©HÉJ
ƒgh §«°ùH ¥ôa ™e ∂dòc »°ùfôa
É¡æ«M ádƒ≤æe âfÉc äÓHÉ≤ªdG ¿GC
.ájô°üªdG äGƒæ≤dG ≈∏Y

»JÉæb ô`«Ø°ûJ á``eRGC
10+ h 9+ IôjõédG
πëdG ∂°Th ≈∏Y

∞ë°U IóY äôcP iôNGC á¡L øe
»dhƒD°ùe ø«H äÉ°VhÉتdG ¿ÉCH ájô°üe
äGƒæ≤d ≥HÉ°ùdG ∂dɪdGh IôjõédG
ø«JÉæ≤dG ô«Ø°ûJ ∂a ¢Uƒ°üîH ''art''
áµÑ°ûd ø«à©HÉàdG Iô°TÉ©dGh á©°SÉàdG
¿Ó≤æà°S ø«à∏dGh IôjõédG äGƒæb
≈dG É¡≤jôW »a ’ƒ¨fGC IQhO äÉjQÉÑe
ø«côà°ûªdG ¿GCh Ió«©°ùdG ájÉ¡ædG
''art'' äGƒæb »a ø«≤HÉ°ùdG
ø«JÉæ≤dG •É≤àdG øe ¿ƒæµªà«°S
IQhO ΩÉjGC QGóe ≈∏Y ø«JQƒcòªdG
ø«aô£dG π°UƒJ ó©H ’ƒ¨fGC
»FóÑe ¥ÉØJG ≈dGE ø«°VhÉØàªdG
ájGóH QƒcòªdG ô«Ø°ûàdG ∂ØH »°†≤j
AÉ¡àfG ájÉZ ≈dGEh âÑ°ùdG Ωƒ«dG øe
.É«≤jôaGE ¢SÉCc

’ƒ``````````¨fGC

''ƒ«aÓa'' ΩÉ`ª°†fGE πbô©jo …RƒL
»````fGOƒ°ùdG ∫Ó````¡dG ≈````dGE

ÖîàæªdG ΩÉeGC GóZ ≈dhC’G IGQÉѪdG »a º¡JÉcQÉ°ûe
ø°qùëJ »a ''hOÉeGC ƒ«aÓa'' ádÉM ¿GC ±É°VGCh ,»dɪdG
¢ùeGC ÜQqóJ ¬fGC ɪ«°S’ IOGQh ≈≤ÑJ ¬àcQÉ°ûeh ôªà°ùe
…RƒL'' ÜQóªdG ócGC óbh .¬bÉaQ ™e ájOÉY áØ°üH ∫h’CG
,ó¨dG IGQÉÑe »a ''ƒ«aÓa'' ácQÉ°ûe ᫪gGC ≈∏Y ''πjƒfÉe
ΩƒéædG øe ójó©dG ∂∏ªJ ’ ''AGOƒ°ùdG ¿’õ¨dG'' ¿GC QÉÑàYÉH
ºgGC óMGC ''ƒ«aÓa'' óq©jh .iôN’CG äÉÑîàæªdG á«≤H πãe
»a πe’CG √hóëj …òdGh »dƒ¨f’CG ÖîàæªdG »a ô°UÉæ©dG
≈∏Y É¡©FÉbh QhóJ »àdG ádƒ£ÑdG »a RÉéfGE ≥«≤ëJ
.á«dƒ¨f’CG ¢VQ’CG

√òg É``æ©«q°V GPGE'' :ƒ``«aÓa
''Gô``«ãc Ωó`ææ°S á``°UôØdG

»dƒ¨f’CG ÖîàæªdGh …Oƒ©°ùdG ÜÉÑ°ûdG ºLÉ¡e ∫Éb
AÉÑfC’G ádÉch ≈dGE äÉëjô°üJ »a hOÉeGC ''ƒ«aÓa''
»àdG ᪡ªdG ºéM ∑Qój ¬fGC ,¢ùeGC ∫hGC á«dƒ¨fC’G
ô¶àæJ »àdG ºgô«gɪL ΩÉeGCh º¡°VQGC ≈∏Y ºgô¶àæJ
±É°VGCh ,2006 ''∫Éjófƒe'' ≈dGE πgÉCàdG ƒjQÉæ«°S QGôµJ
ÉfOÓH »a ádƒ£ÑdG ∞«°†à°ùf ÉæfGC ɪH'' :ÓFÉb ÖYÓdG
èjƒààdG »a Iô«Ñc ’ÉeGB Éæ«∏Y ≥∏©J ô«gɪédG ¿ÉEa
IôªdG √òg Éæd á«JGƒe á°UôØdG ¿GC ó≤àYGCh ,…QÉ≤dG Ö≤∏dÉH
Éæ©«q°V GPGE Éæf’C ,ô«gɪédG ∂∏J πc Ö«qîf ¿GC Öéj ’h
»àdG áHÉ°U’EG øYh .''Gô«ãc Ωóææ°S IôªdG √òg á°UôØdG
IGQÉѪdG »a ¬àcQÉ°ûe ΩóY ∫ɪàMGEh É¡æe »fÉ©j
ÖîàæªdG Ö«ÑW'' :»dƒ¨f’CG ÖîàæªdG ºéf ∫Éb ,≈dh’CG
ójQGCh ,ôªà°ùe ø°qùëJ »a »æfGC »d ócGCh »àHÉ°UGE ¢üîq°T
øe ᪡e ¿ƒµà°S »àdG ≈dhC’G IGQÉѪdG »a ácQÉ°ûªdG
ÉXƒ¶M É¡H øª°†f ájƒb ábÓ£fGE ≥«≤ëJh RƒØdG πLGC
ôÑcGC á≤K íæªfh »fÉãdG QhódG ≈dGE QhôªdG »a Iô«Ñc
.''ÖîàæªdG Gòg »a ô«gɪé∏d

ºLÉ¡e ôØ°S ''πjƒfÉe …RƒL'' »dɨJôÑdG ÜQóªdG ¢†aQ
™«bƒàd ¿GOƒ°ùdG ≈dGE ''hOÉeGC ƒ«aÓa'' …Oƒ©°ùdG ÜÉÑ°ûdG
....''»fGOƒ°ùdG ∫Ó¡dG'' …OÉf ™e ó≤Y

¿GC ¢ùeGC ∫hGC á«fGOƒ°S á«Øë°U ôjQÉ≤J äôcPh
≈dGE QOÉZ »fGOƒ°ùdG ∫Ó¡dG …OÉf ¢ù«FQ ¢ùjQOGE ìÓ°U
∫ɪcGE πLGC øe ø«eƒj òæe áÄLÉØe áØ°üH ájOƒ©°ùdG
…ô°üªdG »∏g’CG øe π≤àfGE …òdG ''ƒ«aÓa'' ∫É≤àfGE á≤Ø°U
.…QÉédG º°SƒªdG ™∏£e …Oƒ©°ùdG ÜÉÑ°ûdG ≈dGE
™e äÉ°VhÉتdG ∫ɪcGE »a ìÓ°U ¢ùjQOGE íéfh
øµdh ,ÖYÓdG ∫ɪYGC π«chh …Oƒ©°ùdG ÜÉÑ°ûdG ¢ù«FQ
ôµ°ù©e ''ƒ«aÓa'' IQOɨe Ωó©H âeó£°UGE á≤Ø°üdG
πjƒfÉe ¢†aQ å«M ,ó≤©dG ™«bƒàd »dƒ¨f’CG ÖîàæªdG
âbƒdG »a ¬«ÑY’ øe ÖY’ …GC ∫É≤àfGE Iôµa …RƒL
»a ô«µØàdÉH √ÉjqGE ÉÑdÉ£e ÖYÓdG ™e çóqëJh »dÉëdG
Oóq¡j Ée ƒgh ,áeOÉ≤dG ¬à¡Lh »a ¢ù«dh √OÓH Öîàæe
¿GOƒ°ùdG »a ájƒà°ûdG ä’É≤àf’EG Iôàa ¿’C á≤Ø°üdG π°ûa
ìÓ°U ¢ùjQOGE ∫hÉMh .πÑ≤ªdG »ØfÉL 15 Ωƒj »¡àæJ
ôØ°ùdÉH ÖYÓd ìɪ°ùdG »dƒ¨f’CG ÖîàæªdG IQGOGE ´ÉæbGE
,ó≤©dG ™«bƒJ πLGC øe ¿GOƒ°ùdG ≈dGE óMGh Ωƒ«d ¢ùeGC ∫hGC
.π°ûØdÉH äAÉH ¬«YÉ°ùe πc ¿GC ô«Z

ø`°qùëàj ƒ«aÓa'' :’ƒ¨fGC Ö«ÑW
''»``dÉe ΩÉ``eGC IOQGh ¬àcQÉ`°ûeh

ÖîàæªdG Ö«ÑW ''π«é«e hQó«H'' äÉëjô°üJ äAÉL
ÖîàæªdG ô«gɪL ≈∏Y ÉeÓ°Sh GOôH ∫õæàd »dƒ¨fC’G
»àdG äÉHÉ°U’EG ó©H á≤YÉ°U É¡àHÉ°UGC »àdGh »dƒ¨f’CG
»ah »dƒ¨fC’G ÖîàæªdG »ÑY’ øe OóY É¡d ¢Vôq©J
ócGCh .''AGOƒ°ùdG ¿’õ¨dG'' óFÉb ''ƒ«aÓa hOÉeGC'' º¡àeóq≤e
≈dOGC »àdG äÉëjô°üàdG »a »dƒ¨fC’G ÖîàæªdG Ö«ÑW
»àdG äÉ°UƒëØdG ¿GC ,''’ƒ¨fGC …O ∫ÉfQƒL'' áØ«ë°üd É¡H
ióe âÑ°ùdG Ωƒ«dG Oóqëà°S ø«ÑYÓdG øe Oó©d âjôLGC

çGó`MGC Gƒ`°ùfG'' :…hɵà°ùªdG ø°ùM
''ÉØ«ØdG øe ÉÄ«°T Ghô¶àæJ ’h ¿GOƒ°ùdG
øe »æWƒdG ÖîàæªdG ≈∏Y §≤a ΩÉjGC πÑb ¬∏eÉëJ ó©H
≈dGE ¬HÉgPh ∫ÉjófƒªdG ≈dGE ¬∏gÉCJ »a ¬µ«µ°ûJ ∫ÓN
»Øë°üdG OÉY ,ôë°ùdÉH ''ô°†îdG'' èFÉàf §HQ óM
IƒYO ∫ÓN øe ¬«Yh ≈dGE …hɵà°ùªdG ø°ùM …ô°üªdG
ΩóYh ¿GOƒ°ùdG çGóMGC ∞∏e ¿É«°ùf ≈dGE ø«jô°üªdG
¬àeób …òdG ∞∏ªdG AGQh øe A»°T …GC QɶàfG
.''ÉØ«ØdG'' `d ájô°üªdG ájOÉëJ’G

…òdG ÉC£îdG áMGóØH ¢ùMGC …hɵà°ùªdG ¿GC ô¡¶jh
ΩÉeGC á°UÉN ''ô°†îdG'' èFÉàf §HQ ø«M ¬«a ™bh
äÉaGôN ≈∏Y GOɪàYG ∂dPh ôë°ùdÉH …ô°üªdG ÖîàæªdG
≈∏Y IójóédG ¬àLôN π«dóH á«JGQÉeGE á«fƒjõØ∏J IÉæb
É¡àæªq°†J »àdGh ájô°üªdG ''¥hô°ûdG'' IójôL äÉëØ°U
πgÉCàdÉH º¡JQGóLh ø«jôFGõédG áµæëH ájƒb äÉaGôàYG
∂ØfG Ée »àdG äÉcôëàdG ihóL ΩóYh ∫ÉjófƒªdG ≈dGE
ôFGõédG áÑbÉ©e πLGC øe ¬à«°TÉMh ôgGR ô«ª°S É¡H Ωƒ≤j
.¿GOƒ°ùdG AÉ≤d ó©H Ée çGóMÉCH GQhR »ª°S Ée ÖÑ°ùH

∞`∏e …GC Ωó`≤j º`d ô`gGR''
''áØ«©°V ¬ééMh ÉØ«ØdG ≈dGE

øe IôªdG √òg Éë°VGh …hɵà°ùªdG ÜÓ≤fG ¿Éch
''ÉØ«ØdG'' `d Ωó≤ªdG ∞∏ªdG øY ø«jô°üªdG åjóM ¿GC ≈∏Y ''äÉe äÉa »∏dG'' ¿GƒæY πªM ∫É≤e »a √ó«cÉCJ ∫ÓN
¬°ùµ©J Ée ƒgh ¢†©ÑdG ø¶j Ée ¢ùµY ô«JÓH áÄ«¡d ∞∏e …GC Ωó≤j ºd ɪHQ ôgGR ¿GCh ∂ë°†∏d ô«ãe ôeGC
-…hɵà°ùªdG Ö°ùM- ∞∏ªdG Gòg Ωób GPGE ≈àMh ,»ªdÉ©dG ôªJƒDª∏d ¬FɨdGEh á«FGƒ°û©dGh áHô£°†ªdG ¬JÉëjô°üJ
πNGO AGƒ°S É¡ëdÉ°üd ó«jÉCàdG ó°ûëH á∏jƒW Ióe òæe QƒeC’G ⪰ùM ôFGõédG ¿C’ ¬æe ≈Lôj A»°T ’ ¬fÉEa
ƒgh …ôFGõédG ±ô£dG øjóJ ágƒÑ°ûe ádOGCh øFGôb AGQh …ôéJ â∏X »àdG ô°üe ¢ùµY É¡LQÉN hGC ''ÉØ«ØdG''
.øgƒdG áLQO ≈dGE ÉØ«©°V É¡Ø∏e π©L Ée

''ájô°üªdG äGƒæ≤dG ≈`∏Y Ö∏q¨J …ôFGõL ∞JÉ`g''

∫AÉ°ùJ ôgGR äÉaGôN AGQh ¥É«°ùf’G ΩóYh ¿GOƒ°ùdG çGóMGC ¿É«°ùæH ø«jô°üª∏d ¬ë°üf ¥É«°S »ah
øe ôãcGC Ωóîà°ùJ ºd »àdG »gh É¡ëdÉ°üd ''ÉØ«ØdG'' ácô©e º°ùëJ ôFGõédG π©L …òdG ô°ùdG øY …hɵà°ùªdG
ºgh ∂dP øY ¿ƒjô°üªdG õéY ɪ«a ,IôgÉ≤dÉH ø«jôFGõédÉH ≥ëd Ée πc ôjƒ°üJ »a ∫É≤f ∞JÉ¡d Gô«eÉc
øjój óMGh π«dO ≈∏Y Gƒ∏°üëj ¿GC ¿hO á«FÉ°†ØdG º¡JGƒæ≤d á©HÉàdG ᫪bôdG äGô«eɵdG äGô°ûY Ghôî°S øjòdG
»a ¿ƒYQÉH ø«jô°üªdG ¿GE ¬dƒb ∫ÓN øe ¬°ùØæH ∫GƒD°ùdG Gòg ≈∏Y Ö«é«d OÉY …hɵà°ùªdG ¿GC ƒdh ,ôFGõédG
™WÉ≤ªdG ≈dhGC ∫ÉÑ≤à°SG »a ¬ØJÉg GCóH ÉeóæY ôFGõédG ™e ´Gô°üdG »a π°ûØdG áëFGQ ºà°TG ¬fGCh äÉjɵëdG è°ùf
øe π«à≤à∏d ¿ƒ°Vô©àj º¡fGC iƒYóH ¿GOƒ°ùdG »a IóéædG ¿ƒÑ∏£j ºgh ø«jô°üªdG ø«©é°ûªdG ¢†©Ñd á«Jƒ°üdG
âcQOGC Éeó©H …hɵà°ùªdG ∫ƒ≤j äGƒ°U’CG ∂∏J ™e πYÉØJGC ºd »æfGC áLQO ≈dGE …ôFGõédG ÖîàæªdG QÉ°üfGC ±ôW
.Ω .Ω
.∫ÉjófƒªdG ¥ÉÑ°S øe AÉ°üb’EG áeó°U ¢UÉ°üàe’ áYóN iƒ°S øµj ºd ôe’CG ¿GC

»æWƒdG ÖîàæŸG
:á```fƒ∏°TôH º```````éf

:(’ƒ¨fGC »a »dÉe ô«Ø°S)

''»fÉãdG QhódG ≈dGE Éjƒ°S ôªf ¿GC ≈qæªJGC''
ÉeóæY ''QÉeÉc ¥hQÉa'' »dÉe ô«Ø°S ¬H ¢üN ô«Ñc ∫ÉÑ≤à°SG
q M
iód »dɪdG óaƒdG ∫ÉÑ≤à°S’ »dhódG GófGƒd QÉ£ªH π
øe ±’’
B G âMGQ å«M ,¢ù«ªîdG Ωƒj AÉ°ùe ¬dƒ°Uh
∞à¡J QÉ£ªdG ΩÉeGC äó°ûàMG »àdG á«dɪdG QÉ°üf’
C G
¢ù«FQ ∫ƒ°UƒH ≥∏©àj ôe’
C G ¿ÉCch ÉgOÓH IÉ«Mh ¬JÉ«ëH
º¡dOÉÑj √QhóH ôN’
B G ƒg ìGôa ,ó∏ÑdG Gòg ájQƒ¡ªL
â∏¨à°SG óbh .AÉ°ShDôdG QÉÑc á≤jôW ≈∏Y á«ëàdG
øY ''QÉeÉc ¥hQÉa'' ™e çóëà∏d á°UôØdG ''±Gó¡dG''
≈dh’
C G áYƒªéªdG »a á©HQ’
C G äÉÑîàæªdG ®ƒ¶M
äÉÑîàæe ¿GC ó≤àYGC'' :ø««dƒ¨f’
C G øe ™ª°ùe ≈∏Y ÜÉLÉCa
πgÉCàdG »àbQh ≈∏Y ¢ùaÉæàà°S ôFGõédGh ’ƒ¨fGC ,»dÉe
ôضà°S »dÉe ¿GC øe ø«≤«àe ÉfGC ,»fÉãdG QhódG ≈dGE
ÖîàæªdG øYh ,''’ƒ¨fGCh ôFGõédG ø«H Gô°üà≤e ¢ùaÉæàdG `côàJ ¿GC ≈∏Y πgÉCàdG Iô«°TÉCàH
QhódG ≈dGE Éjƒ°S »dÉeh ôFGõédG πgÉCàJ ¿GC ≈æªJGC'' :±É°VGC »dÉe ™e Qhôª∏d ¬∏°†Øj …òdG
Gòg .''Iô«ÑµdG ájQÉ≤dG á°ùaÉæªdG √òg »a øµªe QhO ó©HGC ≈dGE ÜÉgòdG ’ ºdh »fÉãdG
™ªéJ »àdG ábÓ©dG √òg ô°S ¿ƒª¡Øj ’ º¡∏©Lh Gô«ãc ø««dƒ¨f’
C G èYRGC íjô°üàdG
.ø«jôFGõédGh ø««dɪdG

:»```°û«c ¿É```Ø«à°S

≈qæªJGC ’h ºµ©e á``jhÉ°ùàe É`æXƒ¶M''
''Éjô``````«é«f IÉ````bÓe
EL Heddaf N 1230 Samedi 09 Janvier 2010

Iô°ûY á«fÉãdG áæ°ùdG 2010 »ØfÉL 09 âÑ°ùdG - 1230 Oó©dG

''±Gó¡dG'' `d »dÉe Öîàæe ÜQóe »°û«c ¿ÉØ«à°S ìôq°U
’ƒ¨fGCh ôFGõédGh »dÉe ®ƒ¶M ¿GC ó≤àYGC'' :ÓFÉb
ÜQÉ≤àe ÉgGƒà°ùe ¿’
C »fÉãdG QhódG ƃ∏H »a ájhÉ°ùàe
¿Gôª«°S øjò∏dG ø«ÑîàæªdG º°SG ójóëJ »æ浪j ’ ,GóL
≈dh’
C G ádƒédG Qhôe QɶàfG Éæ«∏Yh »fÉãdG QhódG ≈dGE
¿GOóëà°S ádƒédG √òg »àé«àf ¿’
C ÉæeɵMGC Qó°üf ≈àM
»≤jôa í°TQGC »à¡L øe .QhôªdG ≈∏Y GQOÉb ¿ƒµ«°S øe
¿GC ¬«∏Y øµd ,øµªe QhO ó©HGC ≈dGE Ögòj ¿GC ≈æªJGCh
áë°Tôe É°†jGC ôFGõédG ,¿Gó«ªdG ¥ƒa ∂dP ≈∏Y ócƒDj
ºdÉ©dG ¢SÉCc »a AGôª°ùdG IQÉ≤dG »∏ãªe óMGC É¡àØ°üH
π«£à°ùªdG ¥ƒa ∂dP ≈∏Y âÑãJ ¿GC iôN’
C G »g É¡«∏Yh
ΩÉeGCh ¬fGó«e »a Ö©∏«°S …òdG º¶æªdG ó∏ÑdG É¡f’
C Ió«©°S »¡a ’ƒ¨fGC ÉeGC ,ô°†N’
C G
πgÉCJ ∫ÉM »a áeOÉ≤dG QGhOC’G »a ¬¡LGƒj ¿GC ≈æªàj ’ …òdG ÖîàæªdG øYh .''√Qƒ¡ªL
øe Iô«M »a ¿ƒcÉC°S »fC’ Éjô«é«f …ó∏H Öîàæe ¬LGhGC ’GC ≈æªJGC '':»°û«c ∫Éb ¬Ñîàæe
¬ÑMGC …òdG ÖîàæªdGh ¬ÑjQóJ ≈∏Y ±ô°TGCh ¬ëdÉ°üd πªYGC …òdG ÖîàæªdG ø«H …ôeGC
.''√ò¡c É¡«∏Y ó°ùMGC ’ á«©°Vh »a ¿ƒcGC ’GC ≈æªJGC .Éjôé«f …OÓH Öîàæe ƒgh

Gó«©°S É`¶M É``æd ≈æqªJh ø`«jôFGõédÉH ÖqMQ »`dÉ`e ΩÉ`eGE
GófGƒd QÉ£e ≈dEG ¢ù«ªîdG AÉ°ùe ø««dɪ∏d ô«Ø¨dG …ô«gɪédG Qƒ°†ëdG ¿CG øY Ó°†a
»a ø«ª∏°ùªdÉH »∏°üj É«dÉe ÉeÉeEG ¿
q EÉa ,AGƒ°VC’G πc ∞£Nh √ÉÑàfE’G âØd ób »dhódG
`H ,ôNB’G ƒg ¬«dEG QɶfC’G Ö£≤à°SG ,’ƒ¨fCG »a Éæg OƒLƒªdG ó«MƒdG óé°ùªdG
á«ë∏dGh »dɪdG ÖîàæªdG ¬dÉÑ≤à°SG á¶ëd É¡jóJôj ¿Éc »àdG á∏jƒ£dG ''IQhóæ≤dG''
äƒØj ºdh ,¬æ«ÑL ≈∏Y IRQÉÑdG Oƒé°ùdG áeÓYh ¬¡Lh ƒ°ùµJ âfÉc »àdG áØ«ãµdG
Éæe ÜôàbEGh ø«jôFGõL ÉæfCÉH Éæ«∏Y ±ô©J Éeó©H `cÉæg ÉfóLGƒJ á°Uôa ΩÉeE’G Gòg
ÉæfGƒNEG Éj ºµH ÉÑMôeh ºµ«∏Y ΩÓ°ùdG'' :ÓFÉb á«Hô©dÉH É©«ªL Éæ«∏Y á«ëàdG ≈≤dCGh
πc QGôZ ≈∏Y) É¡dÓN Éæd ôÑqY á∏jƒW IôàØd Éæ©e çóëJ ɪc ,''¿ƒjôFGõédG
øe »FÉ¡ædG ™HQ QhódG ≈dEG Éjƒ°S »dÉeh ôFGõédG ôªJ ¿CG »a ¬àÑZQ øY (ø««dɪdG
.É«≤jôaEG ¢SCÉc á°ùaÉæe

13

IOÉ©°S .GB .±

ÉàjÉc hó«°S

Qó`æL .¿

Ω.óYÉ°S

GQÉjO hOÉeÉe

ᵫæMƒH .Q

...»dÉe ±’GB 10 ≈dGE ÉgOóY π°üj ’ƒ¨fGC »a ᪫≤ªdG á«dɪdG á«dÉédG

AÉ≤∏dG òæe ácQÉ°ûª∏d ∞¡∏àe ∂fGC ó«cGC
¢ùeGC »a ∂Ñîàæe ¿GC ɪ«°S’ ,∫h’
C G
á©£b `cQÉÑàYÉH ∂JÉeóN ≈dGE áLÉëdG
?√OGó©J øe á«°SÉ°SGC

∂∏«eõd √ÉæØ°ûc GôeGC ∂d ∞°ûµæ°S
ø«H ø«jôFGõédG ΩÉ°ù≤fG ∫ƒM ,GQÉjO
πg ,áfƒ∏°TôHh ójQóe ∫ÉjQ Iô°UÉæe
?∂dP `cQóJ

≥°û©j √ô°SÉCH ºdÉ©dG ¿ÉCH ájGQO ≈∏Y ÉfGC
,ºdÉ©dG »a π°†a’CG IôµdG ¿Éeó≤j ɪ¡f’C ø«≤jôØdG
.ôNGB ó∏H …GC »a hGC »dÉe »a hGC ôFGõédG »a AGƒ°S
äÉ©bƒàdG âbÉa áfƒ∏°TôH äGRÉéfGE øµd
ïjQÉàdG â∏NO É¡fGC π«dóH ,äGQƒ°üàdGh
º°Sƒe »a áà°ùdG á«îjQÉàdG É¡HÉ≤dÉCH
?óMGh

Oƒ¡L ó©H â∏∏c ,á≤ëà°ùe äGRÉéfGE »g
»àdG IôµdÉH ºdÉ©dG Éæ©àeGC ÉæfGC ó≤àYGC ,IQÉÑL
.ÉgÉæeób

øY ´Éaó∏d ¿ƒëª£J ΩGC ºà©Ñ°T πg
?ºµHÉ≤dGC

á°SQɪe øY ∞bƒàj ¿GC ¬«∏Y ÜÉ≤d’CG ™Ñ°ûj øe
.GóHGC ™Ñ°ûf ’ øëf ,Ωó≤dG Iôc
?A»°ûdG ¢†©H ºàÑ©J ºµæµd

πch áÑ©°U É¡∏c äÉjQÉѪdG ...∂jGCQ Gòg ,’
≥jôa ø°ùMGC •É≤°SE’ ≈©°ùJ Éæ¡LGƒJ »àdG ¥ôØdG
»µd Iƒ≤dG Éæëæªj Ée ƒgh É«dÉM ºdÉ©dG »a
.Éfó«°UQ ≈dGE iôNGC ÉHÉ≤dGC ∞«°†f

Öîàæe Ö©d á≤jôW »a ∂jGCQ Éeh
√Gƒà°ùe »a GQƒ£J â°ùªd πg ,ôFGõédG
øe ÉjOh ¬à¡LGh ¿GC ≥Ñ°S …òdG âfGCh
?πÑb

…ô°üªdG ÖîàæªdG »°ü≤j øe ...Gó«L »æ©ª°SG
»a Iôe) ô«°üb ±ôX »a ø«Jôe ¬«∏Y RƒØjh
¢SÉCc ≈dGE πgÉCàjh (¿GOƒ°ùdG »a iôNGCh ôFGõédG
πgÉCàdG Ωɶf ó©H ¥É≤ëà°SGh IQGóL øY ºdÉ©dG
GóL …ƒb ÖîàæªdG Gòg ¿GC ≈∏Y π«dO Gò¡a ójóédG
á∏eÉée …GC ¿hO ∫ƒbGC .ÜÉ°ùM ∞dGC ¬d Ö°ùëjh
Öîàæe Ö©d á≤jôW »a Gô«Ñc Éæ°ùëJ â°ùªd »æfGE
ÖîàæªdÉa ,Qƒ£J √Gƒà°ùe ¿GC øe äócÉCJh ôFGõédG
çÓK hGC ø«àæ°S òæe ÉjOh ¬à¡LGh …òdG …ôFGõédG
äÉ«FÉ°übE’G ∫ÓN ¬JógÉ°T …òdG ∂dP ¢ù«d
≈∏Y ô°üe ΩÉeGC ¬JógÉ°T …òdG ∂dP ’h ,Iô«NC’G
Gô«ãc Qƒ£J ºµÑîàæe áMGô°U ,¢Uƒ°üîdG
.á«dhódG ¬àfɵe ™Lôà°SGh
ôFGõédG IGQÉÑe ¿ƒµJ ¿GC Qƒ°üàJ ∞«ch
?»dÉeh

¿ÉÑ©∏j ø«ÑîàæªdG ¿C’ ,¢ùaÉæJ É¡∏ch Iô«ãe
¿Éªq°†jh ¢Vhô©dG π°†aGC ¿Éeó≤j ,áØ«¶f Iôc
.ø°ùMÓ
C d Iô«N’CG áª∏µdG ≈≤ÑJh ø«ÑYÓdG π°†aGC
»dÉeh ôFGõédG Qhôe ¿ƒæªàj ¿ƒ«dɪdG
?∂jGCQ Ée ,É©e

AGƒ°S ,É©«ªL Éæe ø°ùMC’G ôªj ¿GC ≈æªJGC
,…h’Éeh ’ƒ¨fGC »Ñîàæe hGC ºµÑîàæeh ÉæÑîàæe
≈dGE ∫ƒ°UƒdG øª°V Öîàæe ’h ¿ƒë°Tôe Éæ∏c
»dÉeh ’ƒ¨fGC ≈∏Yh ,¿GhC’G πÑb »fÉãdG QhódG

ƒ````````cƒ°ù«°S

∫É`jófƒªdG ≈`dGE ºµ∏gÉCJh Qƒ`ÑqLh Ió`Ñj ±ô``YGC''
''¿ÉµdG »``a ô``ÑcGC á``≤K º``µë檫°S
,Gô«ãc º¡JGQób »a ¿ƒæeƒDj º¡∏©éjh ôÑcGC á≤K É¡«ÑY’ í檫°S
áë°Tôe âfÉc ájƒb äÉÑîàæe º¡≤jôW øe GƒMGRGC º¡fGC ɪ«°S’
¥ƒa ¿ƒµ«°S ™bGƒdG øµd .É«≤jôaGE ܃æL á£ëe ≈dGE ∫ƒ°Uƒ∏d
∫ÓN ∂dP ≈∏Y âÑãJ ¿GC ôFGõédG ≈∏Yh ¥QƒdG ≈∏Y ¢ù«dh ¿Gó«ªdG
.''¿ÉµdG'' »a É¡°Vƒîà°S »àdG çÓãdG äÉjQÉѪdG
?ø«jôFGõédG ø«ÑYÓdG ¢†©H ±ô©J πg

¿Éc ¿GE …QOGC ’ …òdG QƒÑL É°†jGC ±ôYGC ,Óãe IóÑj ±ôYGC
?’ ΩGC Éæg óLƒj
?OƒLƒe ô«Z ƒg

â«°ùf øjôNGB ø«ÑY’ ±ôYGC ...¬d áÑ°ùædÉH ójó°ûdG ∞°SCÓd
ájƒb áYƒªéeh á©e’ äÉjOôa º°†J ôFGõédG ¿GC á≤«≤ëdG ,º¡ª°SG
øªµj ºdÉ©dG ¢SÉCc ≈dGE É¡∏gÉCJh ÉgQƒ£J ô°S ¿GC ó≤àYGCh áµ°Sɪàeh
.∂dP »a
?»dÉe -ôFGõédG áª≤H ôضj ¿GC ™bƒàJ øe

Iƒb πµH Ö©∏à°S ôFGõédG .RƒØ«°S øe ƒg ¿Gó«ªdG ¥ƒa ø°ùM’CG
¿ƒµJ ¿GC ™bƒJGCh É°†jGC øëfh »fÉãdG QhódG ≈dGE QhôªdG πLGC øe
…òdG Qƒ¡ªédG ™àªàj ≈àM ø«àfƒª°†e áLôØdG ,IQÉKE’G
.Égô°†ë«°S
óLƒj ºcQƒ¡ªL ¿GC ɪH ºµëdÉ°üd π«ªà°S áصdG
?ÉæÑîàæe ¢ùµY ,Éæg Iƒ≤H

Iô«Ñc á«Ñ©°T IóYÉb ∂∏ªf ÉæfqGC í«ë°U ,A»°T …GC »æ©j ’ Gòg
’ Gòg ¿GC ’GE ,Éæ«æWGƒe øe ±’B’G OƒLh ºµëH ’ƒ¨fGC »a Éæg
GóYÉ°üa ¿’BG øe Éæë°Tôd ,ô«ãµdG »æ©j ∂dP ¿Éc ƒdh ,ÉÄ«°T »æ©j
¿GC …OÉ≤àYG »a .É¡Ñ≤∏H RƒØ∏d ájhôc IQhO º¶æj Öîàæe πc
ÉeƒYóe ¿ƒµ«°S øe ¢ù«dh RƒØ«°S øe ƒg ¿Gó«ªdG ¥ƒa ø°ùM’CG
.√QÉ°üfÉCH

¢SÉCc äÉ«FÉ¡f ¥Ó£fG π«Ñb äÉjƒæ©ªdG »g ∞«c
ÉgQɪZ ∫ƒNód ¿hõgÉL ºàfGC πgh ,ºeÓ
C d É«≤jôaGE
?IIJH

∫ƒNód OGó©à°SE’G ºJGC ≈∏Y øëfh GóL á©ØJôe äÉjƒæ©ªdG
¿hô¶àæj øjòdG ÉfQÉ°üfGC ó©°ùf ≈àM Öéj …òdG πµ°ûdÉH ÉgQɪZ
.»dÉe »a ∑Éægh ’ƒ¨fGC »a Éæg ô«ãµdG Éæe
Éeh ,’ƒ¨fGC IQhO »a ácQÉ°ûªdG øe ºµMƒªW ƒg Ée
QhódG ƃ∏Ñd áë°Tôe ÉgGôJ »àdG äÉÑîàæªdG »g
?≈dh’
C G áYƒªéªdG »a »fÉãdG

øe AÉØàc’EÉH ≈°Vôf ødh øµªe QhO ó©HGC ≈dGE ÜÉgò∏d íª£f
ó≤àYGC .»fÉãdG QhódG ≈dGE QhôªdG πLGC øe hGC §≤ah ácQÉ°ûªdG πLGC
º°†f øëæa ∂dòH Éæd íª°ùJ »àdG ájô°ûÑdG áÑ«côàdG ∂∏àªf ÉæfGC
.GóL ∫ÉY iƒà°ùe hhP ¿ƒÑY’ É¡fƒqµj ájƒbh áÑ∏°U áYƒªée
¿ÉjhÉ°ùàj ¿Gò∏dG ’ƒ¨fGCh ôFGõédG »Ñîàæªd áÑ°ùædÉH ¬°ùØf A»°ûdG
√òg »a Gó«©H ÜÉgòdG ≈∏Y ¿GQOÉb É°†jGC ɪgh Éæ©e ®ƒ¶ëdG »a
.IQhódG
QhódG ≈dGE QhôªdG »àbQƒH ôضdÉH QóLGC √GôJ øeh
?»fÉãdG

ΩÉeGC Ö©∏à°Sh º¶æªdG ó∏ÑdG Öîàæe É¡fC’ áë°Tôe ’ƒ¨fGC
É¡fC’ áë°Tôe iôNC’G »g ôFGõédG ,É¡fGó«e ≈∏Yh ÉgQƒ¡ªL
,áæ°ùdG √òg ºdÉ©dG ¢SÉCc ≠∏H …òdG áYƒªéªdG »a ó«MƒdG ÖîàæªdG
¿GC ó≤àYGCh ,Iƒb πµH É¡ª°SGh É¡Xƒ¶M øY ™aGóà°S ÉgQhóH »dÉe
.áKÓãdG äÉÑîàæªdG √òg ø«H Ö©∏à°S πgÉCàdG ábQh
IôµdG øY AÉ«°T’
C G øe ô«ãµdG ±ô©J πgh
?ájôFGõédG

π«dódGh Iô«N’CG IôàØdG »a É¡àÑ«g äOÉ©à°SG ôFGõédG ¿GC ±ôYGC
.ºdÉ©dG ¢SÉCc ≈dGE ≥ëà°ùªdG É¡∏gÉCJ ∂dP ≈∏Y
á«≤jôa’
E G ¢SÉCµdG »a É¡àcQÉ°ûe ¿GC iôJ πgh

IGQÉѪdG »a ácQÉ°ûª∏d íªWGC ∫ÉëdG á©«Ñ£H
iôNC’G äGAÉ≤∏dG ™«ªL »ah ’ƒ¨fGC ΩÉeGC ≈dhC’G
.¬aGógGC ≥«≤ëJ ≈∏Y …OÓH Öîàæe óYÉ°SGC ≈àM
?áHÉ°U’
E G ô«Z ôNGB ôeGC ∂≤«©j ’GC

?Óãe
áfƒ∏°TôH ™e É«fƒWGQÉe GQGƒ°ûe â°†N
ô«°üb ±ôX »a ÜÉ≤dGC áà°ùH âLƒJh
?¥ÉgQ’
E G ≈°ûîJ ’GC ,GóL

É«eƒj ÜQóJGC ±ôàëe ÖY’ ÉfGC ,∂dP ≈°ûNGC ’
»≤jôa ™e …ó≤Y ∞jô°ûJ ≈∏Y ôÑéeh §ªædG ¢ùØæH
,á«dhódG πaÉëªdG √òg πãe »a …OÓH ∞jô°ûJh
ôÑée ÉfGCh …OÓH ™e πH áfƒ∏°TôH ™e â°ùd ¿’BG
.Iƒb øe â«JhGC Ée πµH É¡æY ´ÉaódG ≈∏Y
äÉÑîàæªdG ™«ªL ®ƒ¶M iôJ ∞«ch
?≈dh’
C G áYƒªéªdG »a

áë°Tôe »dÉeh ôFGõédG ,’ƒ¨fGC äÉÑîàæe
º¶æe ƒg ’ƒ¨fGC Öîàæªa ,»fÉãdG QhódG ≈dGE Qhôª∏d
¢VQC’G »∏eÉY øe ó«Øà°ù«°Sh IQhódG √òg
QhO ó©HGC ≈dGE ÜÉgòdG ≈∏Y 𪩫°Sh Qƒ¡ªédGh
ó©H ''É«dÉjófƒe'' QÉ°U ôFGõédG Öîàæe .øµªe
¥É≤ëà°SGh IQGóL øY ºdÉ©dG ¢SÉCc ≈dGE ¬∏gÉCJ
ƃ∏H ¬bÉ≤ëà°SG ó«cÉCJ ≈∏Y ôNB’G ƒg 𪩫°Sh
í°Tôe √QhóH »dÉe Öîàæe ,É«≤jôaGE ܃æL IQhO
ájƒ≤dG á∏«µ°ûàdG ≈dGE ô¶ædÉH QhO ó©HGC ≈dGE ÜÉgò∏d
ô≤àëf ’GC Éæ«∏Y ¬à∏b Ée πc ºZQh ,É¡µ∏àªj »àdG
Gò¡a Éæg ≈dGE ∫ƒ°Uh ób ΩGOɪa …h’Ée Öîàæe
QòëdÉa ∂dòd ,Ωôàëe Öîàæe ¬fGC ≈∏Y π«dO
.¿ÉHƒ∏£e ¬eÉeGC ᣫëdGh

Gƒ```éYõfGE »```dÉe Ωƒ```éf
GófGƒd QÉ``£e ≈```°Vƒa øe
≈∏Y á«∏L AÉ«à°S’Gh Ö°†¨dG íeÓe äóH
G ó f G ƒ d Q É £ e » a » d É ª d G Ö î à æ ª d G » Ñ Y ’ É q« ë e
äOÉ°S »àdG áeQÉ©dG ≈°VƒØdG ÖÑ°ùH »dhódG
»àdG áYÉ≤dG »gh ,ÖFÉ≤ëdG ´ÉLôà°SG áYÉb
ø«æWGƒªHh á«ÑæLC’G áaÉë°üdÉH è©J âfÉc
,GófGƒd ≈dEG á¶ë∏dG ∂∏J »a Gƒdƒ°Uh ÖfÉLCG
á©HÉàdG ∫ÉÑ≤à°SE’G áæéd OGôaCÉH É°†jCG è©Jh
OGRh .É«≤jôaEG ¢SCɵd ᪶æªdG áæé∏d
¿CG ó©H ºgDhÉ«à°SGh »dÉe »ÑY’ ¢VÉ©àeG
Éàbh ÖFÉ≤ëdG ´ÉLôà°SG á«∏ªY âbô¨à°SG
º¡fCG ɪ«°S’ ,∞°üædGh áYÉ°ùdG ¥Éa ÓjƒW
ó©H ájɨ∏d ø«≤gôeh `cGòfBG ø«Ñ©àe GƒfÉc
¢†©H âaôY ’ƒ¨fCG ≈dEG »dÉe øe ábÉ°T á∏MQ
.É¡àbÓ£fG »a ôNCÉàdG

É```àjÉc ,GQÉ`jO ,»`JƒfÉc
É`Ñ∏W ô`ãc’
C G ƒ`cƒ°ù«°Sh
ôãcC’G ƒcƒ°ù«°Sh ÉàjÉc ,GQÉjO ,»JƒfÉc ¿Éc
,¢ù«ªîdG Ωƒj AÉ°ùe GófGƒd QÉ£e »a ÉÑ∏W
º¡«∏Y GƒàaÉ¡J øjòdG ΩÓYE’G ∫ÉLQ øe AGƒ°S
ÖîàæªdG …ô°UÉæe øe hCG äGQGƒëdG äGAGôLE’
hCG º¡©e º∏µà∏d º¡dƒM GƒØàdG øjòdG »dɪdG
…òdG …ôFGõédG ÖîàæªdG …ô°UÉæe ¢†©H
,áfƒdô°ûH ¥ôa Ωƒéf OƒLh á°Uôa Gƒ∏¨à°SG
•É≤àd’ É«∏«Ñ°TEGh ¢SƒàæaƒL ,ójQóe ∫ÉjQ
çóëa Ö©∏ªdG êQÉN ÉeCG .º¡©e iôcò∏d Qƒ°U
∫ƒM GƒØàdG É«dÉe Gô°UÉæe 2000 ¿C’ êôM ’h
≈∏Y ÉghôÑLCGh »dɪdG ÖîàæªdG á∏aÉM
âëJ ™∏≤J ¿CG πÑb á«aÉ°VEG IôàØd ∞bƒàdG
.º¡JÉaÉàgh º¡éjRÉgCG

QÉ`£e »`a Ghõ`éM ø`««°ùfƒJ 4
äÉ``YÉ``°S ™``HQ’
C Gó`fGƒd
™e çóM Ée ø««°ùfƒJ ø«æWGƒe 4 ™e çóM
òæe ’ƒ¨fGC ≈dGE É¡dƒ°Uh iód ''±Góq¡dG'' áã©H
π≤j ’ ɪd ºgõéM ºJ å«M ,ÉÑjô≤J ´ƒÑ°SGC
õ¨∏dG ÖÑ°ùdG äGòd QÉ£ªdG »a äÉYÉ°S 4 øY
’EG º¡MGô°S ≥∏£j ºdh ,¬∏LGC øe ÉfõéM …òdG
πNóà°S ∂fÉCH ∂d »MƒJ ábÉ°T äÉ°VhÉØe ó©H
.É«≤jôaGE ∫ÉZOGC »a ™≤j Gó∏H ¢ù«dh ''`cQƒjƒ«f''
∫hGC Gƒ∏M øjòdG πµdG ¿GC ≈dGE IQÉ°T’
E G QóéJ
ájQGOGE äGAGôLGE ≈dGE Gƒ©°†N ’ƒ¨fÉCH ¢ùeGC
áYÉ°S ó©àJ ºd ºgRÉéàMG Ióe ¿GC ô«Z Ió≤©e
.ä’ÉëdG GCƒ°SGC »a ø«àYÉ°S hGC

.»fÉãdG QhódG ƃ∏H »a ¬Xƒ¶M ºYqó«°S

ΩGC ø«jôFGõédG ø«ÑYÓdG ¢†©H ±ô©J πg
?’

»a »àjGóH ∫ÓN á«aGôàM’G »àHôéJ ºµëH
≈∏Y ±ô©J’C á°UôØdG »d âëæ°S ó≤a ,É°ùfôa
≥«aQ º¡æe ôcPGC ø«ÑYÓdG øe ô«Ñc OóY
,GRÉàªe ÉÑY’ ó©j …òdG »ØjÉ°U
ºjôµd áÑ°ùædÉH ôeC’G ∂dòch
,܃gƒªdG ÖYÓdG »fÉjR
â«°ùf …òdG ôNB’G ÖYÓdGh
ó«ée ¬JôcòJ √GB ,(OOôàj) ¬ª°SG
»a É«dÉM §°ûæj …òdG Iô"ƒH
Ö∏°U ™aGóe ƒgh ájóæ∏൰S’G ádƒ£ÑdG
â«°ùf É°†jGC øjôNGB ø«ÑY’h ,ôNB’G ƒg
.Gó«L º¡aôYGC »æµd §≤a º¡ª°SG

ádƒ£ÑdG QɪZ ∫ƒNód ¿hõgÉL ºàfGC πg
?Iƒ≤H á«≤jôa’
E G

Iôàa ó©H ∂dòd OGó©à°SE’G ºJGC ≈∏Y øëf ,º©f
äÉjQÉѪdG øe ójó©dG É¡à∏∏qîJ ájô«°†ëJ
¬H ΩÉ«≤dG Öéj Ée πµH É¡dÓN Éæªb ,ájOƒdG
πØëªdG Gò¡d øjõgÉL ¿ƒµf ≈àM
¬dÓN »£©f ¿GC íª£f …òdG »dhódG
,á«dɪdG IôµdG øY Ió«L IQƒ°U
»fóÑdG ÖfÉédG å«M øe AGƒ°S
Éæ∏°Uh ÉæfGC ó≤àYGCh ,»µ«àµàdG hGC
ô«°†ëJ øe ¬«dGE ƒÑ°üf Éæc Ée ≈dGE
QɪZ ¢Vƒîd OGó©à°S’G ºJGC ≈∏Y Éfô°Uh
.±hô¶dG π°†aGC »a É«≤jôaGE ¢SÉCc

,»ØjÉ°U ,±ôYGC''
»fÉjR ,Iô"ƒH
≈«ëj ôàæYh
¿ƒÑY’ ºgh
''QÉ`Ñc πµHh Éæf’C ,?∫áhc’CQG ÉQ°hûóªddGGR√É«òàgLGøƒegº∫µha’CóG ±g ƒó¡gdGÉeh
≥°û©j …ôFGõédG Qƒ¡ªédG ¿GC º∏©J πg
?í«ë°U ¢ùµ©dGh »dɪdG Qƒ¡ªédG

ø«Ñ©°T øëf ,Éædƒ°Uh iód Ωƒ«dG Éæ©e ºµfGC π«dóH º©f
ôFGõédG »a ÉæfƒÑëJ ºµfGC ∑QOGC ÉfGCh ,ø««≤jôaGEh ø«≤«≤°T
.ºµÑëf ɪ∏ãe
Éjƒ°S ôªf ¿GC »a ∂à«æeGC øY Éæd âHôYGC ƒd GPÉeh
?»dɪdG Ö©°ûdG ≈æªàj ɪ∏ãe »fÉãdG QhódG ≈dGE

Qƒe’CG ∑ôJGC ∂dòd ,º©æH Ö«LGC ƒd ø««dƒ¨f’CG ™e •QƒJÉC°S ’
.ôª«°S øe ƒg ø°ùM’CGh ,ô°†N’CG π«£à°ùªdG ¥ƒa º°ùëJ
øH ºjôc ójQóe ∫ÉjQ »a ∂∏«eR ¿GC ±ô©J πg
?QhòédGh π°U’
C G …ôFGõL áªjR

±ƒØ°U »a ÉÑY’ âæc ¿GC òæe ∂dP ±ôYGC ∫ÉëdG á©«Ñ£H
ódh ¬fGC ºZQ ∂dòH Gô«ãc õà©j ¬fGC »æbó°Uh ,»°ùfôØdG ''¿ƒ«d''
.»°ùfôØdG ÖîàæªdG ¿GƒdGC øY É«dÉM ™aGójh É°ùfôa »a

øe º°†J ,ájɨ∏d áÑ©°U áYƒªée »a Ö©∏æ°S áMGô°U
…òdG ôFGõédG Öîàæeh ,’ƒ¨fGC º¶æªdG ó∏ÑdG Öîàæe á¡L
äÉjƒæ©ªH √ƒÑY’ »°ûàæjh ºdÉ©dG ¢SÉCc ≈dGE GôNƒDe πgÉCJ
±ó¡dG Gòg ≥≤ëf ¿GC ó©Hh ,RÉéf’EG ∂dP AGôL ájɨ∏d á©ØJôe
√òg »a Gó«©H ÜÉgòdÉH iôNGC ±GógGC ≥«≤ëJ ≈dGE ƒÑ°üæ°S
.á°ùaÉæªdG
øe GƒÑ©∏J ¿GC ∫ɪàMG `cÉæg »æ©j ,Gó«©H ∫ƒ≤J
?Ö≤∏dG πLGC

ƒg É«dÉM »d áÑ°ùædÉH º¡ªdG ,çGóMC’G ≥Ñà°ùf ¿GC øµªj ’
∂dP ô«¨H ≈°Vôf ødh ,∫h’CG QhódG RÉ«àLG πLGC øe Ö©∏æ°S ÉæfGC
Éæd í°†àà°S Égó©Hh ,á≤«≤ëdG »a ∂dòd ¿ƒë°Tôe øëfh ,ÓjóH
.á∏Ñ≤ªdG QGhO’CG »a Gó«L ájhDôdG

?»dÉeh ôFGõédG øY Éjƒ°S ¿ÉKóëàJ πg

?ôFGõédGh ’ƒ¨fGC »Ñîàæe ®ƒ¶M iôJ ∞«ch

ó«YGƒªH Gô«ãc ¿É£ÑJôe øëfh ,GóL ô«°üb Éæàbh ¿’C GQOÉf
.ójQóe ∫ÉjQ ™e IóY

º¡e πeÉY Gògh ¢VQ’CG ɪg ø«àëHGQ ø«àbQh ’ƒ¨fGC ΩÉeGC
ó∏ÑdG ÉgQÉÑàYÉH ∫h’CG QhódG »a êhôîdÉH ≈°VôJ ød É¡f’C GóL
ÖYÓdG áHÉãªH ¿ƒµ«°S …òdG Qƒ¡ªédGh ,É«≤jôaGE ¢SÉCµd º¶æªdG
ɪH QhôªdG »a É¡°ùØf ®ƒ¶ëdG ôFGõé∏dh ,É¡d áÑ°ùædÉH 12 ºbQ
äÉ«FÉ°üb’EG ∫ÓN ∂dP âàÑKGC ájɨ∏d ájƒb á∏«µ°ûJ ∂∏àªJ É¡fGC
∫Éjófƒe ≈dGE É¡dƒ°Uh Éeh ,ºdÉ©dGh É«≤jôaGE »°SÉCµd áLhOõªdG
RƒØj øe ¿ÉEa ∂dP ™eh ,∂dP ≈∏Y π«dO ’GE É«≤jôaGE ܃æL
»a IôaGh ®ƒ¶M ¬d ¿ƒµà°S øe ƒg …OÉ≤àYG »a ∫h’CG AÉ≤∏dÉH
.»fÉãdG QhódG ≈dGE πgÉCàdG

ôFGõédG ´ƒ°Vƒe ≈dGE ɪàbô£J πb’
C G ≈∏Y ɪµæµd
?ºdÉ©dG ¢SÉCc ≈dGE É¡∏gÉCJ ó©H

ó°SC’G á°üM ∂dP øY åjóëdG ∫Éf å«M ,∫ÉëdG á©«Ñ£H
.∫ƒ°U’CG …ôFGõL ¬f’C ¬æ«Hh »æ«H
?’ ΩGC ∂dòd ó©°S πg ,áMGô°U ÉæÑLGC

,∂dP øY »d ôÑ©j Iôe πc »a πXh IOÉ©°ùdG áªb »a ¿Éc
»a É°ùfôa ™e Gô°VÉM ¿ƒµ«°S √OGóLGCh ¬jódGh ó∏H ¿GE ∫ƒ≤jh
ºd áMôØdG ¿GC »æbó°Uh ,πjƒW ÜÉ«Z ó©H áeOÉ≤dG ºdÉ©dG ¢SÉCc
É°ùfôa ¿Éª°Vh øeGõJ ôFGõédG πgÉCJ ¿GCh ɪ«°S ’ ,∂dòd ¬©°ùJ
ÉgRƒa ó©H ¬°ùØf Ωƒ«dG »a iôN’CG »g ∫ÉjófƒªdG ≈dGE É¡∏gÉCJ
.π°UÉØdG É¡FÉ≤d »a
™e ∂∏eÉ©J ¿Éc ∞«ch ¬JÉCæg πg ,É«°üî°T âfGCh
?ôFGõédG πgÉCJ

,É°†jGC ÉfGC IOÉ©°ùdG áªb »a âæch ¬JÉCæg ∫ÉëdG á©«Ñ£H
Gô«ãc ìôaGC É«≤jôaGE ÉÑY’ …QÉÑàYÉHh »fC’ ¬àMôa ¬àcQÉ°Th
¿’C äó©°S »fGE ºK ,ó«YGƒªdG √òg πãe »a ábQÉa’CG äGRÉéf’E
IQÉ≤∏d iôN’CG á©HQ’CG äÉÑîàæªdGh »g á∏ãªe ¿ƒµà°S ôFGõédG
.Égô°UÉææ°S ¿ƒ«dɪdG øëfh ,»ªdÉ©dG πØëªdG Gòg »a AGôª°ùdG
ô°UÉæj øe `cÉæ¡a ,᪰ù≤æe ôFGõédG ¿GC º∏©J πg
…ó«∏≤àdG ºµªjôZ ô°UÉæj øe `cÉægh ójQóe ∫ÉjQ
?áfƒ∏°TôH

ójQóe ∫ÉjQ ô°UÉæj øe ∑Éæ¡a ,»dÉe »a É°†jGC Éæ∏ãe
πLGC øe áfƒ∏°TôH ô°UÉæj øe ∑Éægh ,ÉfGC »∏LGC øe
?ô°UÉæJ øe âfGCh ,ÉàjÉc hó«°S »∏«eR
.´ÉîædG ≈àM áfƒ∏°TôH ≥°ûYGC ÉfGC

¿ƒµ«°S ,ºdÉ©dG ¢SÉCc ≈dGE É¡∏gÉCJ ¿GC iôJ πgh
?á°ùaÉæªdG √òg ∫ÓN É¡ëdÉ°U »a ÓeÉY

øe á¡L øe ¬fq’C ,ºµÑîàæªd øjóM hP ìÓ°S ƒg áMGô°U
ôKGE ºcƒÑY’ É¡Ñ°ùàcG »àdG á≤ãdG ó©H ¬ëdÉ°üe Ωóîj ¿GC ¬fÉC°T
,¥É≤ëà°SGh IQGóL øYh ,∫ÉjófƒªdG ≈dGE ∫ƒ°UƒdG ábQƒH ºgôØX
QhôªdG »a ºµà«≤MGC ºàÑKGC ºµfGC ’GE Ó°UÉa AÉ≤d ºàÑ©d ºµfGC ºZôa
ºµfÉCH ™«ªé∏d ø«≤«dÉH ∂°ûdG ºà©£bh ºdÉ©dG ¢SÉCc ≈dGE
πãe ájƒb äÉÑîàæe ºµ≤jôW øe ºàMRGC ºµf’C ∂dP ¿ƒ≤ëà°ùJ
¿GC ∂dP ¿ÉC°T øe á«fÉK á¡L øeh ,ô°üeh É«ÑeGR ,∫ɨæ°ùdG
º¡fGC ¿hó≤à©jh ø«ÑYÓdG ¢SƒØf ≈dGE Üô°ùàj Qhô¨dG π©éj
.á°ùaÉæªdG √òg »a ÉÑfÉL Ghôª«a Gƒ∏°Uh
QhódG ≈dGE ôFGõédG ôªà°S πg ,áMGô°U ÉæÑLGC
?¬µ∏àªJ …òdG OGó©àdÉH »fÉãdG

,ôNGB ôeGC ¿Gó«ªdG øµd ,¿ƒë°Tôe ºàfGC ¥QƒdG ≈∏Y
Qhôe ô¶àæfh çGóMC’G ≥Ñà°ùf ’GC Éæ«∏Y ∂dòdh
.ájhDôdG í°†àJ ≈àM á«fÉãdGh ≈dh’CG ø«àdƒédG

?»dÉeh ôFGõédG AÉ≤d øY GPÉeh
ô`FGõédG πgÉCJ''
ø«Ñîàæe ø«H Gô«ãe ¿ƒµ«°S AÉ≤∏dG
ɪ¡aƒØ°U »a ¿Éª°†j øjô«Ñc
ìÓ°S ∫ÉjófƒªdG ≈`dGE
RƒØ«°S øe ô«N’
C G »a
Oƒ©J ¿GC ≈æªJGCh ,QÉÑc ø«ÑY’
ΩGC áfƒ∏°TôH Ö≤∏dÉH
á©«Ñ£H Éæd Iô«N’CG áª∏µdG
?ójQóe ∫ÉjQ
É`ª∏ãªa ø```jóM hP
.(∂ë°†j) ∫ÉëdG
¿ƒµ«°S Ö≤∏dG »a º°ùëdG
Éæ«∏Y
ºJõa
GPGE
º°SGƒªdG QGôZ ≈∏Y ájɨ∏d ÉÑ©°U
º
µ
ë
d
É
°
U
»
a
¿
ƒ
µ
j
ó
b
ºµfC’ É©ÑW ¿ƒ∏gÉCàà°S
ôahC’G ÉæfGC ó≤àYGC »æµd ,Iô«NC’G
?…h’Ée ≈∏Y RƒØ∏d ¿ƒë°Tôe
πLGC øe Gô«ãc âÑ©J áfƒ∏°TôH ¿’C ɶM
¿
ƒ
`
µ
j
ó
`
b
É
ª

ã
e
èFÉàf ≥«≤ëJ ≈dGE íª£f øëf
∂∏àªJ É¡fGC ó≤àYGC ’h É¡à«°SGó°ùH ôضdG
ΩÉeGC ¢ù«dh äGAÉ≤∏dG ™«ªL »a á«HÉéjGE
,ÜÉ≤dC’G ∂∏J πc øY ´Éaó∏d É¡°ùØf IQó≤dG
'
'
º
c
ó
°
V
º¶æªdG ó∏ÑdG Öîàæe ΩÉeGC πH ,…h’Éeh ôFGõédG
.IôªdG √òg Ö≤∏dG ≈∏Y ¢†≤ææ°S ÉæfGC Qƒ°üJGC ∂dòdh

êôM ’ ,»°ùaÉæe âfGC ¿PGE ...(∂ë°†j)
.π°U’CG …ôFGõL âeO Ée ∂dP »a

q

.QGƒëdG Gòg ≈∏Y ∂d Gôµ°T

.AÉ≤∏dG ≈dGE ...ºµd ôµ°ûdG
.¢T ¿’óY :√QhÉM

∫ÉM πc ≈∏Yh .∫hC’G AÉ≤∏dG »a É°†jGC ’ƒ¨fGC
ábQƒdG ≈∏Y ¢ùaÉæàdGh ôªà°S »dÉe ¿GC iQGC »d áÑ°ùædÉH
ÉfGC ’ .(á«fÉK ∂ë°†j) ’ƒ¨fGC ø«Hh ºµæ«H ¿ƒµ«°S á«fÉãdG
ø«àbQƒdG QôcGCh ó«YGCh ,IOÉ©dG ¥ƒa í°Tôe óLƒj ’ ,ìõeGC
∫h’CG AÉ≤∏dÉH RƒØj øeh ,’ƒ¨fGCh »dÉe ,ôFGõédG ø«H ¿ÉÑ©∏à°S

:ø`««dƒ¨f’
C G ≈`∏Y ¿hOqô`jh ...
''á```∏°ùdG Iô``c º``µd É```æcôJ º``àfGC''

»`dÉe øe A»éªdÉH º¡d íª°S §≤a øjô°UÉ`æe 7
™`ØJôe á`«dÉédG OóY ¿’
C

º¡bôJ ºd ɪ∏ãe ø««dƒ¨f’
C G »dɪdG ô«Ø°ùdG øe áHÉL’
E G ∂∏J ¥ôJ ºdh ,Gòg
ô«Z ,∂dP ≈∏Y ¿ƒéàëj GƒMGQh ,ôFGõé∏d ø««dɪdG øe á≤∏£ªdG IófÉ°ùªdG
:IQÉÑ©dG íjô°üH º¡d GƒdÉb ÉeóæY É°†jGC πgòe ºgOqQ ¿Éc ø««dɪdG ¿GC
GQGhOGC ƃ∏Ñd í°Tôeh ájɨ∏d …ƒb ƒgh ,Iô«Ñc Éeƒéf º°†j »dÉe Öîàæe''
Öîàæeh ,É«≤jôaGE ¢SÉCµH èjƒààdG ’ ºdh ,á°ùaÉæªdG √òg øe áeó≤àe
¿ÉµdG »a √óLGƒJ Éeh á©e’ Aɪ°SGC º°†j …ƒb Öîàæe É°†jGC ôFGõédG
√ò¡d ¬ª«¶æJ ’ƒ∏a ’ƒ¨fGC Öîàæe ÉeGC ,∂dP ≈∏Y π«dO ’GE ∫ÉjófƒªdGh
¢ù«dh ,Éjhôc ∞«©°V ¬fGC ɪc ,É¡«a ácQÉ°ûª∏d Ó°UGC πgÉCJ ɪd á°ùaÉæªdG
á∏°ùdG Iôc ºµd ÉæcôJ ∂dòdh ,á∏°ùdG Iôc á°VÉjQ »a É¡H ±ô©j »àdG Iƒ≤dÉH
á°VÉjôdG √òg »a ºµJôÑN ≈dGE ô¶ædÉH É¡HÉ≤dGC πµH RƒØdG ºµfɵeÉEH »àdG
Öé©J ºd áHÉLGE »gh .''ºcóæY á«Ñ©°T ôãc’
C G á°VÉjôdG É¡fGC ≈dGE ô¶ædÉHh
»dhódG GófGƒd QÉ£e »a ¢ù«ªîdG ¢ùeGC ∫hGC Ωƒj Ghô©°T øjòdG ø««dƒ¨f’
C G
.ºgQÉjO »a AÉHôZ º¡fÉCH

q ©dh
¢†aQ ƒg ,’ƒ¨fGC »a Éæg áaÉãµH ᪫≤e á«dɪdG á«dÉédG ¿GC ócƒDj Ée π
GƒfÉc øjòdG ø««dɪ∏d É¡HGôJ ≈dGE ∫ƒNódG Iô«°TÉCJ íæe á«dƒ¨f’
C G äÉ£∏°ùdG
Gòg »a º¡Ñîàæe ÖfÉL ≈dGE ±ƒbƒ∏d Iô«ØZ OGóYÉCH π≤æàdG »a ¿ƒÑZôj
±’GB 10 ¿ÉCH º¶æªdG ó∏ÑdG äÉ£∏°S äGCQ å«M ,…QÉ≤dG …hôµdG πØëªdG
πÑ≤j ’h GóL ±Éc ºgOóY IóqY äGƒæ°S òæe Éæg ¿ƒª«≤j øjòdG ô°UÉæe
¬fGC ’GE π≤æàdG »a ¿ƒÑZôj GƒfÉc øjòdG ø««dɪdG ¥QqGC ¿GEh ôeGC ƒgh ,IOÉjõdG
åëÑdG AÉæY º¡Ñæqé«°S ∂dP ¿’
C ’ƒ¨fÉCH á«dɪdG IQÉØ°ùdG AÉ°†YGC ó©°SGC
É¡«°†≤«°S »àdG ΩÉj’
C G QGóe ≈∏Y º¡H πصàdGh áeÉbÓ
E d ¥OÉæa øY ºgQÉ°üf’
C
.Éæg º¡≤jôa

»`dÉe »a É`¡fÉCch »°û«c ∫É`Ñ°TGC ¬`LGƒà°S ôFGõédG

q X »a ’ƒ¨fGC ≈dGE π°Uh …ôFGõédG ÖîàæªdG ¿Éc GPGEh
ÖÑ°ùH Ö«gQ ⪰U π
¿Éc GPGEh ,áàëH ájOÉe ÜÉÑ°S’
C π≤æàdG øY âªéMGC »àdG ô«gɪédG ÜÉ«Z
»a Éjô«°†ëJ É°üHôJ ¢VÉN øjGC ’ƒ¨fGC øe π°Uh ób »dƒ¨f’
C G ÖîàæªdG
ó∏ÑdG ¬fGC ºZQ ™°SGh ió°U ∂dòd ¿ƒµj ¿GC ¿hO ôN’
B G ƒg Ö«gQ ⪰U
»dÉe Öîàæªd áÑ°ùædÉH ÉØ∏àîe ¿Éc ôe’
C G¿
E G ¢SÉCµ∏d º¶æªdG
q ÉEa ,á«≤jôa’
IhÉØëH »¶M …òdG IQhódG »a `cQÉ°ûªdG ó«MƒdG ÖîàæªdG óq©j …òdG
áYÉ°ùdG OhóM »a ¢ù«ªîdG Ωƒj AÉ°ùe ¬dƒ°Uh iód É¡d ô«¶f ’ ∫ÉÑ≤à°SG
Iô«¶M »a ’GhR IóMGƒdG áYÉ°ùdG òæe √QɶàfG »a ¿Éc å«M ,á°SOÉ°ùdG
Iô«Ñc áé°V GƒKóMGC ™é°ûe 2000 øY π≤j ’ Ée ''GófGƒd''`d »dhódG QÉ£ªdG
’ƒ£e GhôÑ°Uh ,¢Uƒ°üîdG ≈∏Y »dhódG QÉ£ªdG »ah á«dƒ¨f’
C G ᪰UÉ©dG »a
»àdG º¡Ñîàæe Ωƒéf Qƒ¡X QɶàfG »a ºgh ábQÉëdG ¢ùª°ûdG IQGôM ºZQ
,áfƒ∏°TôH ºéf ''ÉàjÉc hó«°S'' QGôZ ≈∏Y ᫪dÉ©dG äÉÑîàæªdG ôÑcGC »a §°ûæJ
¢SƒàæaƒL ºéf ƒcƒ°ù«°Sh ójQóe ∫ÉjQ …ó«∏≤àdG ºjô¨dG ºéf GQÉjO hOÉeÉeh
ó©H ±É£ªdG ájÉ¡f »a º¡àÑZQ Gƒ≤≤Mh ,É«∏«Ñ°TGE ºéf »JƒfÉc ∂jôjójôah
,π«∏≤H ôãcGC hGC á°SOÉ°ùdG áYÉ°ùdG OhóM »a ΩƒéædG √òg º¡«∏Y â∏W ¿GC
AGôØ°üdG äÉjGôdGh ¥GƒH’
C G ø«∏eÉM ºgh »dÉe IÉ«ëH ¿ƒØà¡j GƒMGQ å«M
.ΩƒéædG √òg IÉ«ëHh ,AGôªëdGh AGô°†îdGh

ÉæØbh Éeh ,»dɪdG ÖîàæªdG ¬H ¢üN …òdG ∫ÉÑ≤à°S’
E G IhÉØM øY Gó«©Hh
¿Gó©°S ∫ÉÑ°TGC ¿ÉCH É≤Ñ°ùe ÉCÑæàf ÉæfÉEa ,QÉ£ªdG »a ¢ù«ªîdG Ωƒj AÉ°ùe ¬«∏Y
»JƒfÉc ¥ÉaQ á¡LGƒe »a á°ùaÉæªdG øe á«fÉãdG ádƒédG ∫ÓN ¿ƒfƒµ«°S
§Ñ°†dÉHh πH ,ø«Ñîàæª∏d ójÉëe Ö©∏e »a ¢ù«dh ,á≤«≤M QÉjódG êQÉN ºgh
`H ÉeƒYóe ¿ƒµ«°S »dɪdG ÖîàæªdG ¿GC ɪH ''ƒcÉeÉH'' á«dɪdG ᪰UÉ©dG Ö∏b »a
≈dGE á«dÉédG πc π≤æàJ ¿GC π«ëà°ùªdG øe) πbGC hGC »dÉe ô°UÉæe ±’GB 10
ô≤Y »a Ö©∏j ¬fÉCH √ô©°û«°Sh ,¬ëdÉ°U »a ɪàM Ö°üj ôeGC ƒgh ,(Ö©∏ªdG
ó¡L ∫òH ≈dGE √ƒÑY’ êÉàë«°S …òdG …ôFGõédG ÖîàæªdG ¢ùµY ,√QÉjO
á°†jôY ’ÉeGB ¿Gó©°S É¡«∏Y ≥∏q©j IGQÉÑe »a áÑ≤©dG √òg RhÉéàd »aÉ°VGE
Öîàæe ΩÉeGC Iô«N’
C G ádƒédG AÉ≤d π«Ñb »fÉãdG QhódG ≈dGE πgÉCàdG º°ùëd
.’ƒ¨fGC º¶æªdG ó∏ÑdG

¿hOƒq`©àeh ô`e’
C G º``¡≤∏≤j ’ ¿ƒ`ÑYÓdG

Iô°TÉÑe º¡dƒ°Uh ó©H ôeC’G Gòg ¢Uƒ°üîH ø«ÑYÓdG ¢†©H Éfô°ùØà°SG óbh
¥ƒa ºgOhOôe »a ôKDƒ«°S ¿Éc GPEG Éeh ,GófGƒd QÉ£e ø««dɪdG IQOɨe ôKEG
øjó∏Ñ∏d ójÉëe Ö©∏e »a Ö©∏dG ¿C’ ,É°†jCG º¡JÉjƒæ©e ≈∏Yh ,¿Gó«ªdG
ø«àصHh ójÉëe Ö©∏e »a Ö©∏dG ÉeCG ,ø«Ñîàæª∏d ájhÉ°ùàe ÉXƒ¶M »£©j
á©bƒe ∫ÉLQ'' ¿CGh ɪ«°S ’ ,ÉeɪJ ∞∏àîj QÉ°üfC’G »a ø«àfRGƒàe ô«Z
¬aô©J …òdG ¢ûMÉØdG AÓ¨dG ÖÑ°ùH IôªdG √òg çóëdG øY GƒHÉZ ''ΩƒWôîdG
¢û«∏M ¥ÉaQ ±ôW øe ´ÉªLE’G ¿Éµa ,∂dP »a ¿ƒ≤ëe ºgh õ¨∏dG ’ƒ¨fCG
ø««dɪdG OhOôe ≈∏Y ÉÑ∏°S ¢ùµ©æj ¿CG ¬fCÉ°T øeh ÉÄ«°T »æ©j ’ ôeC’G ¿CG ≈∏Y
ádƒédG òæe ÉÑ«gQ É£¨°V º¡«∏Y ¿ƒ°VôØ«°S øjòdG ºgQÉ°üfCG ±ôW øe
’DhÉØJ GhóHCG ø«ÑYÓdG ¿CG ɪc .á°ùaÉæªdG √òg »a Gó«©H ÜÉgò∏d ≈dhC’G
øjOƒq©àe GhQÉ°Uh ¿ƒaôàëe º¡fCG ɪH IGQÉѪdG ∂∏J •É≤æH ôض∏d Gójó°T
»àdG á≤ãdG ¿CÉH ºgó«cCÉJ øY Ó°†a ,QÉjódG êQÉN Gó«L ¢VhÉØàdG ≈∏Y
äÉjQÉѪdG ™«ªL ¿ƒ∏Nój º¡∏©éà°S ∫ÉjófƒªdG ≈dEG ∫ƒ°UƒdG ó©H ÉgƒÑ°ùàcG
.Ió≤Y …CG ¿hO

§¨°V âëJ AÉ≤d »``fÉK ’ƒ¨fGC AÉ``≤d
É``ædÉ£HGC ≈`∏Y ±ƒ`N ’ ø`µd ,Ö«gQ
¿Gó©°S ∫ÉÑ°TGC É¡«a ô©°û«°S »àdG Ió«MƒdG IGQÉѪdG »dÉe IGQÉÑe ¿ƒµJ ødh
ó∏ÑdG ÖîàæªH º¡©ªéà°S á°ùaÉæªdG øe áãdÉãdG ádƒédÉa ,QÉjódG êQÉN º¡fÉCH
»dƒ¨fGC ™é°ûe ∞dGC 50 øY π≤j ’ ɪH ɪYqóe ¿ƒµ«°S …òdGh ,’ƒ¨fGC º¶æªdG
øe É¡eƒjh ,IGQÉѪdG ∂∏àH ≥∏©àJ »àdG ôcGòàdG áaÉc ¿’
B G ≈àM GƒæàbG
.»dÉe AÉ≤d ∫ÓN ¿ƒµ«°S …òdG ∂dP øe ó°TGC §¨°†dG ¿ƒµj ¿GC ™bƒàªdG
Gƒ∏¡à°ùj ¿GC ’GE ¬bÉaQh »ØjÉ°U ≈∏Y ɪa ,IQÉ°S ô«Z IÉCLÉØe …GC …OÉØàdh
GƒLôëj ≈àM ,Qƒª¨ªdG …h’Ée Öîàæe ΩÉeGC íjôe RƒØH á°ùaÉæªdG
IOÉØà°SG ºZQ Iƒb ™bƒe øe É¡fÓNójh ø«Jô«N’
C G ø«àdƒédG »a º¡«°ùaÉæe
»a ∂dòd πgGC ÉæÑîàæeh ,ɪgô«gɪL ºYO øe É¡eƒj ø«°ùaÉæªdG øjòg
áLhOõªdG äÉ«FÉ°üb’G ∫ÓN Égô¡XGC »àdG Iƒ≤dG ≈dGE ô¶ædÉH á≤«≤ëdG
…óYƒe ≈dGE QƒÑ©dG »àbQƒH ºgôØXh 2010 ºdÉ©dGh É«≤jôaGE »°SÉCc äÉ«FÉ¡æd
.¥É≤ëà°SGh IQGóL øY É«≤jôaGE ܃æLh ’ƒ¨fGC

¢T ¿’óY

∫É`Ñ≤à°SÉH ¢üN …òdG ó«MƒdG »dɪdG ÖîàæªdG
’ƒ`¨fGC ≥jôa øe ô`ÑcGC ≈qàMh õ`«qªe

''»``dÉe É`Ø«a ...…ô``K ,ƒ``J ,¿Gh''
»`dhódG ''GófGƒd'' QÉ`£e ähqO

Iô«¶M ájQÉædG º¡JÉLGQóH É°†jGC GƒHÉLh Gƒ°übQh Gô«ãc ¿ƒ«dɪdG ≈æZh
GƒfÉch ,ΩƒéædÉH è©j …òdG º¡Ñîàæe ∫ƒ°UƒH AÉØàMG »dhódG GófGƒd QÉ£e
Gô«ãc Gƒæ¨Jh ,’ƒ¨fGC º¡eGóbGC äÉCWh ¿GC òæe º¡d …ƒ≤dG óæ°ùdG áHÉãªH
ôFGõé∏d Iô«¡°ûdG á«æZ’
C ÉH É°†jGC Gƒæ¨J ɪc ,ºgô«Zh GQÉjOh ÉàjÉch »JƒfɵH
óaƒdG ΩÉeGC á«dÉe á«æZGC ≈dGE ÉgƒdƒqMh ''…ô«éd’ ÉØ«a …ôK ,ƒJ ,¿Gh''
ÉØ«a …ôK ,ƒJ ,¿Gh'' Gƒ∏°Uh øjòdG QÉ°üf’
C G ¢†©Hh …ôFGõédG »eÓY’
E G
øY GóL Iô«°ü≤dG É¡JQÉÑY ¿ƒ¶Øëj º¡fÉCH ô¡X »àdG á«æZ’
C G »gh ,''»dÉe
á«∏°U’
C G á«æZ’
C G É¡fÉCH É°†jGC ájGQO ≈∏Y º¡fÉCH É°†jGC ≈∏éJh ,Ö∏b ô¡X
.…ôFGõédG »æWƒdG Öîàæª∏d

»``dÉeh ô`FGõédG ô`Ñ©J ¿GC ¿ƒ`æqªàj ¿ƒ`«dɪdG
º``gô«Ø°S º``¡«a ø``ªH É``©e

™æ°U ɪ∏ãe GófGƒd »a çóëdG ™æ°U …òdG »dɪdG Qƒ¡ªédG ¿ÉEa ,áfÉeÓ
C dh
¬ÑëH Éæ∏gPGCh Éfô¡HGC ,ÉÑjô≤J øjô¡°T òæe ¿GOƒ°ùdG »a çóëdG ÉfQÉ°üfGC
»àdG á≤jô£dÉH ∂dPh ,…ôFGõL ƒg Ée πµd ¬eGôàMGh ôFGõé∏d ójó°ûdG
º¡fGC PGE ,»dhódG GófGƒd QÉ£e øe GƒLôN øjòdG ø«jôFGõédG πc É¡H πÑ≤à°SG
¿Gƒd’
C G πªëJ ájGQ ¬«Øàc ≈∏Y hGC ¬≤æY »a πªëj ¢†«HGC É°SGCQ GhGCQ ¿GE Éeh
ôFGõédG IÉ«ëH ¿ƒØà¡jh ¿ƒ≤Ø°üj GƒMGQh ’GE AÉ°†«ÑdGh AGôªëdG ,AGô°†îdG
ôFGõédG QhôªH º¡à«æeGC øY Éæd GhôÑqY º¡fGC ∂dP øe ≈gO’
C Gh πH ,’ƒ£e
’ƒ¨fGC º¶æªdG ó∏ÑdG Öîàæe ÜÉ°ùM ≈∏Y ƒdh »fÉãdG QhódG ≈dGE Éjƒ°S »dÉeh
ø«H IGQÉѪdG »¡àæJ ¿GCh ¬JGô«N øe ¿ƒJÉà≤jh ¬°VQGC ≈∏Y ¿ƒ°û«©j …òdG
»a ɪ¡«∏c íéæj ¿GCh ,∫OÉ©àdÉH ádƒ£ÑdG øe á«fÉãdG ádƒédG »a ø«ÑîàæªdG
Éæg »dɪdG ô«Ø°ùdG º¡«a øªH ,»dƒ¨f’
C Gh …h’ɪdG ø«ÑîàæªdG áÑ≤Y RhÉéJ
¿GC ≈æªJGC'' :ø««dƒ¨f’
C G ø««Øë°üdG áaÉc ΩÉeGC áMGô°U Éæd É¡dÉb …òdG ''¥hQÉa''
.''»fÉãdG QhódG ≈dGE Éjƒ°S ôFGõédGh »dÉe ôÑ©J

''Gô`°VÉ`M ôFGõédG OÉëJGE øe ÖY’ ¿Éc ƒd â«æqªJ'' :ƒdÉjO hOÉ`eÉ`e
ƒdÉjO hOÉeÉe »°ùfôØdG ''ôaÉgƒd'' `d »dÉëdGh ôFGõédG OÉëJ’
E ≥HÉ°ùdG ÖYÓdG äôªZ Iô«Ñc áMôa
óaƒdG »a ¬bÉaQ á«©ªH ¬dƒ°U iód »dhódG GófGƒd QÉ£e »a ø«jôFGõédG ΩÓY’
E G ∫ÉLQ iôj ƒgh
QÉÑNGC áaô©ªd ∞¡∏Jh ÖMQ Qó°üH Éæ«dGE çóëàj ìGQ å«M ,¢ù«ªîdG Ωƒj AÉ°ùe ’ƒ¨fGC ≈dGE »dɪdG
ÉHhQhGC ƒëf ±GôàM’
E G ÜGƒHGC ¬d íàa …òdG ≥jôØdG ,᪰UÉ©dG OÉëJG QÉÑNGC ¢Uƒ°üîdÉHh ôFGõédG
¬JOÉ©°S øY ¬H É橪L …òdG åjóëdG ∫ÓN ƒdÉjO ôÑqYh .GôNƒDe ójóL øe ÉHhQhGC ºK è«∏îdGh
AõL É¡f’
C ,ºdÉ©dG ¢SÉCc ≈dGE â∏gÉCJ ôFGõédG ¿’
C ó«©°S ÉfGC'' :ÓFÉb ∫ÉjófƒªdG ≈dGE ôFGõédG ∫ƒ°UƒH
…òdG ôFGõédG OÉëJGE ±ƒØ°U »a âÑ©d ÉeóæY ,É≤HÉ°S ájôFGõédG ádƒ£ÑdG ≈∏Y …Qhôªd ô¶ædÉH »æe
á«≤jôa’
E G IôµdG ∞jô°ûJ »a ôFGõédG íéæJ ¿GC ≈æªJGC ,Égó©H ±GôàM’
E Gh ≥dÉCàdG ÜGƒHGC »d íàa
É«≤jôaGE ¢SÉCc »a »fÉãdG QhódG ≈dGE Éjƒ°S ôªf ¿GC ≈æªJGC ɪc ,É«≤jôaGE ܃æL ∫Éjófƒe ∫ÓN
OÉëJGE »ÑY’ øe ÖY’ πb’
C G ≈∏Y óLƒj ¿GC ƒgh §≤ah GóMGh GôeGC â«æªJ »fGC ƒdh ,á«dÉëdG
܃Ñëe ±É°VGC ≈dh’
C G áYƒªéªdG äÉÑîàæe ®ƒ¶M øYh .''»dÉëdG ô°†îdG OGó©J »a ᪰UÉ©dG
»dÉe ôªJ ¿GC ≈æªJGC »æµd ,ájhÉ°ùàe ’ƒ¨fGCh »dÉe ,ôFGõédG ®ƒ¶M'' :É≤HÉ°S ''á«©eÉ°ùªdG''
.''äÉbh’
C G π°†aGC ¬«a â«°†bh ¬«YGQP »d íàa …òdG ó∏ÑdG ôFGõédGh …ó∏H »dÉe ¿’
C ,ôFGõédGh

Iô°ûY á«fÉãdG áæ°ùdG 2010 »ØfÉL 09 âÑ°ùdG - 1230 Oó©dG

?Égó«Ø«°S ''»dÉjófƒe'' Öîàæªc

ÉgQÉ°üfÉCH áeƒYóe ¿ƒµJ ød »àdG …h’Ée AÉ≤∏H ’ƒ¨fGC »a »≤jôa’
E G √QGƒ°ûe π¡à°ù«°S »æWƒdG ÖîàæªdG ¿Éc GPGE
¬fGC ó≤à©f Éæc …òdG ,»dÉe Öîàæe ΩÉeGC »fÉãdG AÉ≤∏dG »a ÉØ∏àîe ¿ƒµ«°S ôe’
C G¿
B G ≈àM óYƒªdG øY ø«ÑFɨdG
q ÉEa ,¿’
¿GC ô«Z ,iôN’
C G »g GójÉëe Gó∏H ó©J »àdG ’ƒ¨fGC »a Ö©∏J á«≤jôa’
E G ¢SÉCµdG ¿GC QÉÑàYÉH ójÉëe Ö©∏e »a ¿ƒµ«°S
¿GC ócÉCàf Éæ∏©L á«dɪdG IQÉØ°ùdG AÉ°†YGC ±ôW øe QÉÑNGC øe √Éæ«≤à°SG Éeh ¢ù«ªîdG ¢ùeGC ∫hGC ô¡X ¬«∏Y ÉæØbh Ée
iƒ°S ÖÑ°ùd ’ ''ƒcÉeÉH'' Ö∏b »a Ö©∏«°S AÉ≤d iôM’
C ÉH hGC ,QÉjódG êQÉN AÉ≤d ¬fÉCch Ö©∏«°S »fÉãdG ôFGõédG AÉ≤d
øe Éæg ≈dGE GƒMõf »dÉe øWGƒe ±’GB 10 ≈dGE ÉgOóY π°üjh ,’ƒ¨fGC »a Éæg áaÉãµH óLGƒàJ á«dɪdG á«dÉédG ¿
C
q ’
.ø«æ°ùdG äGô°ûY òæe Éæg ¿hóLGƒàj ºgh ,¢û«©dG áª≤dh πª©dG πLGC

â°†cQ »æfGC ºZQ »àHÉ°UGE øe ÉeɪJ ∞°TGC ºd
´ƒf …ÉCH ô©°TGC ¿GC ¿hO ájOÉY á≤jô£H áMQÉÑdG
»eƒj ¬°ùØf ∫GƒæªdG ≈∏Y π°UGhÉC°S ,Ω’B’G øe
»æØdG ø«ªbÉ£dG ™e QôbGC ¿GC ≈∏Y ,âÑ°ùdGh ᩪédG
.’ ΩGC ’ƒ¨fGC ΩÉeGC Ö©dÉC°S âæc ¿GE »Ñ£dGh

.√QÉ≤àMG ΩóYh …h’Ée Öîàæe ΩGôàMG ôFGõédGh

¢T .¿’óY :√QhÉM

''É``````©e á````fƒ∏°Tô````Hh ó````jQóe ∫É````jQ

ójóL ±ô©f ¿GC Éæd πg ,ájGóÑdG »a
GõgÉL ¿ƒµà°S πgh ,∂àHÉ°UGE
»a ájGóÑdG òæe ∂Ñîàæe ™e ácQÉ°ûª∏d
?á°ùaÉæªdG √òg

≈``∏Y É``fGC''
¿GC º````∏Y
ø«jôFGõédG
Ghó````©°S
äÉ`éjƒààd
á````fƒ∏°TôH
''á``«îjQÉàdG

:(¢SƒàæaƒL ºéf)

¢T .¿’óY

¢T.¿’óY

≈dGE É¡∏gÉCJ ≥ëà°ùJ ôFGõédG''
»æ©j ’ Gòg øµd ,∫ÉjófƒªdG
''¿ÉµdG »a ÉÄ«°T

øeh áfƒ∏°TôH ¿ƒ≤°û©j ºg ,∂dP º∏YGC ,º©f
.É¡JÉéjƒààd Ghó©°ùj ¿GC »≤£æªdG

¬Jó∏L AÉæHGC á≤aQ ∞£°üj ≈àM »fÉãdG ∞«°UôdG ≈dGE ΩÉe’
E G ''ï«°ûdG'' ÉfQOÉZ Égó©H
¿hô°UÉæªdG ¬«∏Y ídGC É¡æ«M ,QÉ£ªdG º¡JQOɨe iód ¬bÉaQh »JƒfÉc ≈∏Y á«ëàdG »≤∏jh
√OƒLƒH ¬LÉ¡àHG øY É¡H º¡d ôÑq©j áØjôXh áØ«ØN á°übQ º¡d ¢übôj ¿GC ¿ƒ«dɪdG
É¡©e ÜhÉéJ áØ«ØN á°übQ º¡d ¢übQh ''áeÉe’
E G AGOQ'' ™∏N πjƒW OOôJ ó©Hh ,º¡©e
ƒgh ÉYô°ùeh QOɨj ¿GC πÑb ,ájQÉædG äÉLGQódGh äGQÉ«°ùdG äÉ¡Ñæeh ¥GƒH’
C ÉH ™«ªédG
±’’
B G QɶfGC âëJ ¢übôjh óé°ùe ΩÉeGE ¬fGC ¬æY ∫É≤j ¿GC øe ÉaƒNh ¬∏©a ɪe »ëà°ùe
.¢UÉî°T’
C G øe

Ü.ô«ª°S

»æWƒdG ÖîàæŸG

ôFGõédG πgÉCàH Gô«ãc ìôa áªjR øH'' êQÉN É`¡fÉCch »`dÉe ¬```LGƒà°S ô```FGõédG
Ö`îàæe ’h á````Äaɵàe äÉ```ÑîàæªdG ™``«ªL ®ƒ``¶M'' ''¬``àMôa ¬àcQÉ°T ÉfGCh ∫ÉjófƒªdG ≈`dGE
Q
É
`
`
Ñ
c
É
æ
f
C

É
`
`
`
Ä
«
°
T

°
û
`
`
î
f
ø
d
h
Q
É
`
`
`
j
ó
d
G
¿
h
ô
`
`
`
`
`
°
U
É
`
æ
j
ø
`
`
`
`
«
j
ô
F
G
õ
`
é
d
G
π
`
`
`
`
ã
e
¿
ƒ
`
`
`
«
d
É
`
ª
d
G
'
'
o
''¿Gh’
C G π``Ñb »``fÉãdG QhódG ≈``dGE ∫ƒ```°UƒdG ø```ª°V

√ò¡d Ghó©°S ø«jôFGõédG ¿GC º∏©J πgh
?á«îjQÉàdG äGRÉéf’
E G

ΩÉ``eGE ¬`fGC ºZQ »`dÉe 2000 `d áØ«ØN á°übQ ¢übQ

»fÉë∏°S .…

:ó````jQóe ∫É```jQ º``éf

EL Heddaf N 1230 Samedi 09 Janvier 2010

GQÉ````eÉc ¥hQÉ```a

’ƒ¨fGC ≈````dGE ''±Góq````¡dG'' á````ã©H

12

É«≤jôaGE ¢SÉCc
...áæeÉãdG áYÉ°ùdG øe ájGóH ó¨dG AÉ°ùe

''¿É`````µdG'' ìÉ```ààaGE §```jô°T ¿É``©£≤J »``dÉeh ’ƒ``¨fGC
∫h’
C G Ωƒ```«dG ò`æe IOhó``°ûe ø```«jôFGõédG QÉ``¶fGCh
:(’ƒ¨fGC Öîàæe óFÉb) »dÉc
ó```©°ùfh »```dÉe ≈```∏Y Rƒ``Øæ°S''
''º```¡ÑëH É``fhôªZ É``ª∏ãe QÉ°üf’
C G
ájɨ∏d Gó«©°S ,’ƒ¨fGC Öîàæe óFÉb ,»dÉc ™aGóªdG GóH
Qƒa Iô«Ñc IófÉ°ùeh ºYO øe ¬FÉ≤aQ ™e ¬«≤d ɪd
πÑb »¡àæªdG ∫ɨJôÑdG ¢UôÑJ øe ºgOÓH ≈dGE º¡JOƒY
»dQGB …OÉf øe Ohô£ªdG ÖYÓdG ócGC å«M ,ΩÉjGC
á«©ªH ∑Qój ¬fGC √Gƒà°ùe »fóJ ÖÑ°ùH »°ùfôØdG
º¡«∏Y ™bGƒdG AÖ©dG ºéM »æØdG ºbÉ£dGh AÓeõdG
A»°T ’h á«HÉéjGE áé«àf ≥«≤ëJ ƒëf ºgOƒ≤j ô«µØàdGh
,É¡∏ªcÉCH ’ƒ¨fGC πØàëJh QÉ°üf’
C G Ghó©°ùj ≈àM Égô«Z
,QÉ°üf’
C G øe √Éæ«≤d Éeó©H Iô«Ñc á≤ãH ô©°ûf ÉæfGE'' :∫Ébh
ó«L OhOôe ºjó≤àH ¿ƒµà°S Qƒ©°ûdG Gòg áªLôJ
≈°üb’
C G óëdG ºjó≤J ójôf ø«ÑYÓc ,áaô°ûe áé«àfh
ºYOh ÖM Oôf ≈àM ¿Gó«ªdG ¥ƒa ÉæJÉfɵeGE øe
''AGOƒ°ùdG ¿’õ¨dG'' óFÉb óYh ɪc .''πãªdÉH Éfô«gɪL
GóZ √ô«Z A»°T ’h QÉ°üàf’G ≥«≤ëàH √OÓH ô«gɪL
iôNGC ΩÉjGC á©°†H Éæjód ∫Gõj ’'' :ÓFÉb ,»dÉe ΩÉeGC
QÉ°üàf’G ƒg óM’
C G Ωƒj Oƒ°ûæªdG ±ó¡dG ,πª©∏d
.''¬≤«≤ëJ πLGC øe IóMGh Gój áYƒªéªdG πc ¿ƒµà°Sh

óªëe »dɪdG ÖîàæªdGh ¢SƒàæaƒL …OÉf ºéf óLƒj
º°ùëj ºd »àdG ø«HÉ°üªdG áëF’ øª°V ƒcƒ°ù«°S ø«ªd
ΩÉeGC ájQÉ≤dG IQhódG ìÉààaG »a É¡àcQÉ°ûe ôeGC »a ó©H
≈∏Y ócƒDj ¿GC ’GE ≈HGC »æ©ªdG øµd ,’ƒ¨fGC Öîàæe
∫hÉCH RƒØ∏d ¬FÓeR ™e ¬©aóJ »àdG áëeÉédG áÑZôdG
áYƒªée »a äÉjóëJ øe ºgô¶àæj ɪd Gô¶f ,AÉ≤d
:''ƒeƒe''`H Ö≤∏ªdG ºéædG ∫Éb å«M ,áÑ©°üdÉH É¡Ø°Uh
,ájƒ≤dG ádƒ£ÑdG √òg »a Éfô¶àæj Ée É©«ªL ∑Qóf''
áÑ©°U áYƒªée »a øëf .óM’
C G IGQÉÑe ¢üN’
C ÉHh
≈dh’
C G IGQÉѪdG »a RƒØdG Éæ«∏Y ø«©àj Gòd ,ájɨ∏d
»a A»°ûdG ¢†©H ᪡ªdG π¡°ùJh Ó«∏b ìÉJôf ≈àM
É«°ùædÉah ∫ƒHôØ«d ºéf ±É°VGCh ,''á«≤ÑàªdG äGAÉ≤∏dG
äÉ«FÉ¡æd á∏gƒDªdG äÉ«Ø°üàdG øY âÑZ ¿GC ó©H'' :É≤HÉ°S
Iô«Ñc á«≤jôaGE IQhO ºjó≤J ≈dGE ≈©°SGC ,ºdÉ©dG ¢SÉCc
.''»dÉe »a ÉæÑ©°Th ÉfOÓH ±ô°ûJ

:(»dÉe Öîàæe ÖY’) …QÉHÉJÉj ≈Ø£°üe
''»`dÉe ≈`dGE É``«≤jôaGE ¢SÉCµH Oƒ©æ°S''
≈Ø£°üe ¿Éc ,á«dɪdG áYƒªéªdG »a ø«∏FÉØàªdG ôãcGC
™aQ å«M ,äƒa ¿ƒeô«∏c …OÉf ¿Gó«e §°Sh …QÉHÉJÉj
IQób GócƒDe ,≈°üb’
C G óëdG ≈dGE á«dɪdG ΩÓM’
C G ∞≤°S
≈àMh á«eÉàîdG á£ëªdG ƃ∏H ≈∏Y »dÉe Öîàæe
äÉfɵeGE øe ¬µ∏àªj ɪd ,…QÉ≤dG êÉàdG ≈∏Y ∫ƒ°üëdG
ÉYƒ£°S ô«N’
C G ô£b ¢üHôJ ÉgOGR ,ìÉéæ∏d äÉeƒ≤eh
Iôàa Éæ«°†eGC'' :ÓFÉb çóëàªdG ìôq°U å«M ,É≤jôHh
≈dGE ∫ƒ°UƒdG ƒg Éæaóg ¿GE ∫ƒbGC ,GóL Ió«L äGô«°†ëJ
≈dGE ¢SÉCµdÉH IOƒ©dG ºK øeh ’ƒ¨fGC »a »FÉ¡ædG QhódG
§≤a ôÑ°üdÉH ≈∏ëàj ¿GC »dɪdG Qƒ¡ªédG ≈∏Y...»dÉe
.''√OÉ©°S’
E ó¡L …GC ôNóf ød Éæf’
C AÉYódÉH ÉæªYój ¿GCh

…QhGôW É`fÉeÉ`gÉ`e êÉëdG
πc òNÉCæ°S'' :(»`dÉe Öîàæe ÖY’)
''IQhó``dG »``FÉ¡f É``¡fÉCch IGQÉ``Ñe

:(»``dÉe ÖY’) ƒcƒjÉcÉ``H hOÉ``eÉe
¿hô`q`µØjo ’ »``dÉe »``a ¢SÉ````ædG''
,á``jƒb ôFGõédGh ...¢SÉCµdG »aq ’EG
''π`°†a’
C G â°ù«d É``¡æµd
¢ù«f …OÉfh »dÉe Ωƒég ºéf ,ƒcƒjÉcÉH hOÉeÉe ócGC
πÑb áYÉ°S 24 ∫ÓN »dÉe »a ¬°TÉY Ée ¿
q GC ,»°ùfôØdG
OÓÑdG ¿GC å«M ,¬Ø°Uh øµªj ’ ’ƒ¨fGC ܃°U ¬LƒàdG
¢SÉCc øY ƒ∏©j åjóM ’h Ωó≤dG Iôc ¢ùØæàJ âëÑ°UGC
¬à«dhƒD°ùe √AÉ≤aQh √OGR ôe’
C G Gòg ¿GC Éë°Vƒe ,É«≤jôaGE
Ö≤JôªdG AÉ≤∏dG øY ¬ãjóM »ah .ô«gɪédG OÉ©°S’
E
¬jód ∞«°†ªdG ó∏ÑdG ¿GC Gó«L º∏©f'' :∫Éb óZ Ωƒj
2002 áæ°S ∂dP ÉæHôL ó≤d ,¢UÉN ´ƒf øe áªjõY
∫h’
C G »a IGQÉѪdG ,»dÉe »a IQhódG ⪫bGC ÉeóæY
»ah ,''õ«côàdG øe ô«Ñc GQób ÖLƒà°ùJh áÑ©°U ôN’
C Gh
»a ôN’
B G ƒg …ƒ≤dG …ôFGõédG ÖîàæªdG ∫ƒM ¬àHÉLGE
≈dGE ôFGõédG πgÉCJ òæe'' :ÖYÓdG ∫Éb ,áYƒªéªdG
ÉfhDÉ≤d ,ɡ૵«eÉæjO äOGRh É¡≤°ùf ™ØJQG ,∫ÉjófƒªdG
â°ù«d ∂dP ºZQ øµd ,ájɨ∏d ÉÑ©°U ¿ƒµ«°S É¡©e
.''áYƒªéªdG øY πgÉCà∏d Üôb’
C G ÖîàæªdG

¢VQ’
C G ÜÉ``ë°UGC Rƒ``ah á``é«àf π``°†aGC ∫OÉ`©àdG
»``fÉãdG ''ô`°†ÿG'' AÉ`≤d Ö¡∏jo

iôѵdG ájhôµdG ä’ƒ£ÑdG º©W …ôFGõédG øWGƒªdG É¡«a »°ùf ,±ÉéY äGƒæ°S â°S ó©H
,ó¨dG AÉ°ùe øe ájGóH …ôFGõédG …hôµdG ≥Ñ£dG ≈dGE É«≤jôaGE ºeGC ¢SÉCc Oƒ©J ,√OÓH Öîàæe ™e
≈dGE ᫪°SôdG ''ô°†îdG'' IOƒY IQÉ°TGE É¡JGP »gh ,2010 ’ƒ¨fGC IQhO ábÓ£fG áHô°V ≈£©Jl ø«M
äÉjQÉÑe ≈dhGC â∏©L áaó°üdG ¿GC ɪc ,2004 áæ°S ájQÉ≤dG ¢ùfƒJ IQhO òæe iôѵdG ä’ƒ£ÑdG
ø«H ó¨dG AÉ≤∏a ,ø«jôFGõédG ø«jÓe º¡FGQh øeh ''ô°†îdG'' `d GóL ᪡e á«≤jôaE’G ¢SÉCµdG
,»fÉãdG QhódG ≈dGE QhôªdG »a ÉæÑîàæe πÑ≤à°ùªd ô«ãµdG »æ©j »dÉeh ’ƒ¨fGC IQhódG áØ«°†à°ùe
.…h’Ée ÖfÉL ≈dGE ≈dh’CG áYƒªéªdG »a ¿ÉaôW ɪ¡fƒc

IGQÉѪd πãe’CG áé«àædÉa ,äÉYƒªéªdG ΩɶæH ΩÉ≤J »àdG á≤∏¨ªdG äGQhódG á¨∏H ÉæKóëJ GPGE
±ó¡dG ¿’C ,»dÉeh ’ƒ¨fGC ∫OÉ©J ó«cÉCàdÉH »g »æWƒdG ÉæÑîàæªd áÑ°ùædÉH ájQÉ≤dG IQhódG ìÉààaG
áã©ÑdG iOÉØàJ ≈àM áYƒªéªdG Qó°üJ πH ,»fÉãdG QhódG ƃ∏H §≤a ¢ù«d ™«ªédG ¬ª∏©j ɪc
á«dƒ¨f’CG ᪰UÉ©dG »a ≈≤ÑJ »dÉàdÉHh ,ƒ¨fÉHƒd áæjóe »a »fÉãdG QhódG IGQÉÑe AGôLGE á«æWƒdG
Ö©∏ª∏d ΩÉ©dG ƒédG ≈∏Y ôãcGC GOƒq©J »æ©j Ée ,IQhódG ÖYÓe π°†aGC óq©J ¿Gó«e á«°VQGC ≈∏Yh
óMGC RƒØH ó¨dG AÉ≤d AÉ¡àfG ÉeGC .¬fƒ¡LGƒj ¢ùaÉæe …GC ≈∏Y á«∏°†aGC ''ô°†îdG'' ∂dP »£©«°Sh
Óãe »dÉe RƒØa ,á«≤ÑàªdG º¡JÉjQÉÑe »a ''ô°†îdG'' ≈∏Y ôãcGC ᪡ªdG Ö©q°ü«°ùa ,ø«aô£dG
ÉgQGô°UGE øe É°†jGC ójõà°S É¡àªjõg ¿GC ɪc ,É¡HÉ«fGC øY ô«°ûµà∏d …ƒ≤dG …ƒæ©ªdG ™aGódG É¡«£©«°S
ô«Zh áYhô°ûªdG ¥ô£dG πc πª©à°ùj ób …òdG º¶æªdG ó∏Ñ∏d áÑ°ùædÉH πãªdÉHh ,¢†jƒ©àdG ≈∏Y
.ôFGõédG ΩÉeGC ádƒL ådÉK »a QÉ°üàf’G ≥«≤ëàd áYhô°ûªdG

áî°ùædG äÉ«dÉ©a á©HÉàªd á«dƒ¨f’CG »°VGQ’CG ܃°U ºdÉ©dG »a Ωó≤dG Iôc ¥É°ûY QɶfGC ¬éàJ
áÑ°ùf ±ô©à°S áæ°ùdG √òg ’ƒ¨fGC IQhóa ,á«≤jôa’EG IQÉ≤dG ä’ƒ£H ¥ôYGCh ºg’C øjô°û©dGh á©HÉ°ùdG
á«∏ëªdG ä’ƒ£ÑdG øe ÉàbƒDe •É°ùÑdG Öë°ùà°S É¡fGC ɪc ,IQƒª©ªdG AÉLQGC πc »a á«°SÉ«b á©HÉàe
ó¨dG AÉ≤d äÉH Gòg πL’C ,»dÉëdG ô¡°ûdG ájÉ¡f ≈àM ôª°ùdG É¡eƒéf øe â∏N »àdG Rƒé©dG IQÉ≤∏d
òNÉC«°S √ô°SÉCH ºdÉ©dG ¿C’ ,πµc AGôª°ùdG IQÉ≤∏d É«≤«≤M ÉjóëJ »dÉeh ’ƒ¨fGC áØ«°†à°ùªdG ø«H
ΩÉeGC ''Qƒ°ùædG'' äÉYGóHGE ™e ''¿ÉµdG'' Qƒ°U ∫hGC á©HÉàe ∫ÓN øe ábQÉaC’G iƒà°ùe øY Iôµa
å«M øe ’ƒ¨fGC ≈∏Y ºµë∏d É°†jGC áHGƒH ó©qj …QÉ≤dG ¢Sô©dG ìÉààaG πØM ¿GC ɪc ,''AGOƒ°ùdG ¿’õ¨dG''
Qƒ¡ªédG ™HÉà«°S ,¬à¡L øe .IQhódG äGAÉ≤∏d á«∏©ØdG ájGóÑdG πÑb ≈àM ,º«¶æàdG »a É¡MÉéf

á`bQÉa’
C G iƒ`à°ùe ÖbÎj º`dÉ©dG
ÊÉãdG É¡°ùaÉæe ÖbGôJ ôFGõ÷Gh

...É«≤jôaGE ¢SÉCc ábÓ£fGE áHô°V »£©j …QÉf AÉ≤d

RƒØdÉH ¿ƒæeƒDjo ¿ƒ«dɪdGh Qƒ¡ªédG ºYO ≈∏Y É¡∏eGC ó≤©J ’ƒ¨fCG
≈∏Y √ócqGC GóL É«dÉY É«Øjó¡J É°ùM ∂∏ªj »fÉãdGh ,äÉ«∏ª©dG
π«∏≤àdG ¿hO ,…Oƒ©°ùdG ÜÉÑ°ûdG ºK »∏g’CG …OÉf ™e ΩGhódG
∫ÉM »a ¢SGQƒàfÉe -±ƒd πjóÑdG »FÉæãdG äÉfɵeGE øe
.ƒ«aÓa ÜÉ«Z

RƒØdG äÉeƒ≤e ∂∏ªJ »`dÉe
™dÉ£dG Aƒ°S ÜÉ«Z •ô°ûH

Iôc Qƒ¶æªH ¥ƒØàdGh ìÉéædG ÜÉÑ°SGC πc »dÉe Öîàæe ∂∏ªj
iƒbGC »a ø«aôàëªdG ≈∏Y ÉgQÉÑc óªà©j »àdG á«≤jôa’EG Ωó≤dG
πH ,ó«cÉCàdÉH »dÉe Öîàæe ∫ÉM ƒgh ,ºdÉ©dG ä’ƒ£H ô¡°TGCh
øe ¬àYƒªée ¬jƒëJ ɪd Gô¶f ≥°ûdG Gòg »a É°†jGC ¥ƒØàjh
ô«Z ,''∫ÉjôdG''h ''É°UQÉÑdG'' OhóM â∏°Uh IRQÉHh á©e’ Aɪ°SGC
øe π«édG Gòg ßM Aƒ°S á≤«≤ëH ÜÉ°üj ´ÉªLE’G Gòg ¿GC
ÖbÉ©J »a hGC »dÉe »a …hôµdG ô««°ùàdG »a AGƒ°S ,ø«ÑYÓdG
.á«æØdG IQGOE’G øY »∏c πµ°ûH QGô≤à°S’G ÜÉ«Zh ø«HQóªdG
»a ≈àM ø««dɪdG Ö≤©àj äÉH ™dÉ£dG Aƒ°S ¿GC É°†jGC Öjô¨dG
»°ùaÉæe ∑ÉÑ°T ô£ªj …òdG »Jƒfɵa ,º¡eƒéf ≥dÉCJ äɶëd RôHGC
≥dÉCJ …òdG ÉàjÉch á«≤jôaE’G ¿ƒ°üëdG ∑qO øY õé©j ,É«∏«Ñ°TGE
»a iƒà°ùªdG ∂dP ¬æY ÜÉZ ''ÖeÉc ƒ«f'' Aɪ°S »a ´óHGCh
º¶©e É«°ùØf ¿Éc »dÉe hóY ¿GC »æ©j Ée ,á«dhódG äÉjQÉѪdG
.√ô°ùµd ó«cÉCàdÉH ¿ƒµ«°S ’ƒ¨fGC IQhO »a »©°ùdGh äÉbh’CG

Ωƒ`éædG IOƒ`Y »`a πëdG
´É`aódG π`≤K »a á`∏µ°ûªdGh

≈∏Y ¢ùaÉæàdG ´Gô°U »dÉe Öîàæe ∫ƒNO ¿GC ¿ƒ∏∏ëªdG iôj
»a ô«µØàdG ºK øeh ≈dh’CG áYƒªéªdG øY »fÉãdG QhódG »àbÉ£H
»YÉHôdG IOƒY A»°T πc πÑbh ’hGC ¬«∏Y ºàëqjo áeó≤àªdG QGhO’CG
ájGóH É°SÉeÉ°S (GôNƒDe ÜÉ°üªdG) ƒcƒ°ù«°S ,ÉàjÉc ,»JƒfÉc …ƒ≤dG
§°Shh Ωƒé¡dG »£N »a »YÉHôdG Gòg OƒLh ¿’C ,ó¨dG AÉ≤d øe
πÑb ≈àM »°û«c ¿ÉØ«à°S á∏«µ°ûàd Éjƒæ©e GRƒa ∫OÉ©j ¿Gó«ªdG
áàbƒDªdG »dÉe Öîàæe á∏©d AGhO OƒLh πHÉ≤ªH øµd .AÉ≤∏dG ájGóH
’ á«KQÉc á«©°Vh »a »Ø∏îdG §îdG óLƒj ,»eÉeC’G §îdG »a
≈∏Y ¿ƒ°üàîªdG ™ªéj å«M ,IOƒLƒªdG Aɪ°SC’G »a É¡d πM
,¬«a ø«ÑYÓdG ¢ùfÉéJ ΩóYh »dɪdG »YÉaódG ÖfÉédG ∞©°V
»a áصdG º¡d íLôqj ºd ´QÉØdG º¡dƒWh ájƒ≤dG º¡à«æH ¿GC ≈àM
á°UôØa Gò¡d ,á«FÉæãdG äÉYGô°üdG »a ’h á«dÉ©dG äGôµdG
∫ÓN »Ñjó«°S Ωô°†îªdG ¢SQÉëdG ∑ÉÑ°T ∑O »a ƒ°ûJƒfÉe
.iôN’CG »g á浪eh Iô«Ñc ''¿ÉµdG'' ìÉààaG

øgôj ɪe ,É¡JGP ᫪dÉ©dGh á«≤jôaE’G áMÉ°ùdG ≈dGE Iƒ≤H
ø¡µJ øe ÉeGC .»fÉãdG QhódG ≈dGE QhôªdG »a º¡Xƒ¶M
hGC ÉfÉZ ΩÉeGC Gó«cGC ÉLhôN ™bƒàa »fÉãdG QhódG ≈dGE QhôªdÉH
Aɪ°SC’G ÜÉ«Z á≤«≤M ≈∏Y ´ÉªLE’G ≈≤Ñ«d ,QGƒØjO äƒc
»a ΩÉjC’G √òg π«b ɪ∏ãeh ,¥QÉØdG ™æ°U ≈∏Y IQOÉ≤dG
√Éæ©e ¢ù«d …RƒL πjƒfÉe Ö∏L'' :á«dƒ¨f’CG ∞ë°üdG ióMGE
.''GôMÉ°S ¢ù«d ¬f’C ,¢SÉCµdG ≈∏Y ∫ƒ°üëdG

ójõj õFÉcôdG ¢†©H ÜÉ«Z
áHƒ©°U áªq¡ªdG

±hôX É¡à©æ°U »dÉe AÉ≤d »a ’ƒ¨fGC ᪡e áHƒ©°U
¬FGQh øeh …RƒL πjƒfÉe ÜQóªdG πgÉc â∏≤KGC IOó©àe
RôHGC øe 3 ÜÉ«¨H âfÉc É¡àjGóH ,πµc »dƒ¨fC’G Qƒ¡ªédG
IôÑîdG ÖMÉ°U »FÉæãdG Éæg ó°ü≤fh ,IQhódG øY ø«ÑYÓdG
§°SƒdG ºéfh ,áHÉ°U’EG ÖÑ°ùH ''ɨfÉcÉe …QófGC'' -''É°TGB ÉÑeÉj''
≈∏Y ÖFÉ°üªdG â∏ªàcG ºK ,∫ɨJôÑdÉH º«≤ªdG ¢Sƒ«JÉe
¢Uôa â∏qb ø««°SÉ°SGC ø«ÑY’ áHÉ°UÉEH »dƒ¨fC’G ÖîàæªdG
…ƒ≤dG ºLÉ¡ªdG ɪgh »MÉààa’G AÉ≤∏dG »a ɪ¡àcQÉ°ûe
É¡cQój á∏¶e âëJ iôL Gòg πc .ƒ«Ø∏«à°S ™aGóªdGh ƒ«aÓa
øjRQÉH ø«ÑYÓd º¡Ñîàæe QÉ≤àaG »gh ø««dƒ¨fC’G ™«ªL
§N »a á°UÉN ,øjRGƒªdG Ö∏≤d º¡«∏Y ∫ɵJ’G ¿ÉµeE’ÉH
∞«XƒJ Éeh ,»≤«≤M ÜÉ©dGC ™fÉ°üd ô≤àØj …òdG ¿Gó«ªdG §°Sh
’GE õcôªdG ∂dP »a (É≤HÉ°S …ô°üªdG »∏g’CG ô«¡X) ƒJô«Ñ∏«L
.¿ƒ«dƒ¨fC’G É¡«fÉ©j »àdG Iô«ÑµdG á∏µ°ûªdG ≈∏Y π«dO ô«N
É«fóH …ƒ≤dG »FÉæãdG ≈dGE IQÉ°TE’G øe ™æªj ’ Gòg øµd
∫hC’Éa ,´ÉaO …GC ¥ÓbGE ¬fɵeÉEH …òdG ƒ«aÓa -ƒ°ûJƒfÉe
á≤£æe »a QƒeC’G º°ùMh πZƒàdG ¬æµªjh ∫ƒ£dG ´QÉa

∫hGC ó¨dG AÉ°ùe GófGƒ∏H á«©eÉédG áæjóªdG Ö©∏e ∞«°†à°ùj
±ôW ¿ƒµj iôѵdG äGQhódG IOÉ©ch ,»≤jôa’EG ''¿ÉµdG'' äGAÉ≤d
»dƒ¨f’CG ÖîàæªdG íª£j å«M ,∞«°†ªdG ó∏ÑdG á¡LGƒªdG ∂∏J
êôØàe ∞dGC 60 øe ôãcGC ΩÉeGC √ô«Z A»°T ’h RƒØdG ≥«≤ëJ ≈dGE
»dƒ¨fC’G ¢ù«FôdG Qƒ°†M ≈dGE áaÉ°VGE ,¬jô°UÉæe øe º¡Ñ∏ZGC
,É°†jGC AÉ≤∏dGh ìÉààa’G πØM º«°SGôe É«°üî°T ¢SƒàfÉ°S ¢ShO
¬«ÑY’ áYƒªéeh πjƒfÉe …RƒL ÜQóªdG äÉMƒª£a Gò¡d
»a ô«KÉCàdG ó°üb §¨°†dG Gòg øe á«HÉéj’EG IOÉØà°SÓd Iô«Ñc
»≤«≤ëdG QhódG ÉfOR Ée GPGE ÉÑY’ 12`H Ö©∏dGh ø««dɪdG
ájƒb IOGQGE á«dɪdG ô°UÉæ©dG hòëJ ,É¡ÑfÉL øe .QÉ°üfCÓd
¿GC á°UÉN ,áaÉ«°†dG ÜÉë°UGC ΩÉeGC çÓãdG •É≤ædG Ö°ùµd
ájOƒdG äGAÉ≤∏dG π«dóH ,Ö©°üdÉH ¢ù«d ∂dP ¿GC ∑QOGC ™«ªédG
¿GC ºZQ ,∫ɨJôÑdG ¢üHôJ »a ¿ƒ«∏ëªdG É¡°VÉN »àdG Iô«N’CG
.∫hDÉØàdG ≈dGE ƒYóJ ’ Iô«N’CG É¡JGQÉÑàNG »a É°†jGC »dÉe èFÉàf

ájOhóëe ¿ƒcQój ¿ƒ«dƒ¨f’
C G
GôMÉ°S ¢ù«d …RƒLh º¡JGQób

´QÉ°ûdG »a ÉgÉæ°ùªd »àdG äɶMÓªdG ÜôZGC øe
º¡àjhDQ ƒg ,∑Éæg áaÉë°üdGh »dƒ¨fC’G »°VÉjôdG
øe ΩÉjGC πÑb ºgOÓH Öîàæe ∫GƒMC’ Iô«ÑµdG á«ehDÉ°ûàdG
º¡°VQGC ≈∏Y ΩÉ≤J IQhódG ¿GC ºZôa ,»≤jôa’EG ¢Sô©dG ìÉààaG
OhóëdG ó©HGC ≈dGE áaƒ¨°ûdG á«dƒ¨f’CG ô«gɪédG ¿É°†MGC ø«Hh
∑ÓàeG ΩóY á≤«≤M ≈∏Y Gƒ©ªLGC øjô«ãµdG ¿GC ’GE ,Ωó≤dG IôµH
,…QÉ≤dG Ö≤∏dG ≈∏Y á°ùaÉæªdG äÉeƒ≤ªd »dÉc óFÉ≤dG AÉ≤aQ
≈∏Y Iô°VÉëdG äÉÑîàæªdGh Aɪ°SC’G Iƒ≤H ’hGC ø«dóà°ùe
»dÉe Öîàæe º°†J áYƒªée »a ºgOƒLƒd É«fÉKh ,º¡°VQGC
IóFÉ©dG ôFGõédGh IQƒ¡°ûªdGh ájƒ≤dG ¬Fɪ°SÉCH GóL ±hô©ªdG

...GófGƒd »a äÉÑjQóàdG ∫ÓN º¡à©é
q °Th º¡à∏Ñ≤à°SG á«dɪdG á«dÉédG øe Iô«Ñc OGóYGC

ìÉ```ààa’
E G »```a Iƒ``≤H Ö`≤Jôe »```dÉ``ªdG Qƒ````¡ªédG
’ƒ`¨fGC ≈`∏Y Ö∏≤æj ób Qƒ``¡ªédGh ¢VQ’
C G π``eÉ`Yh

q M …òdG »dɪdG óaƒdG ÉCLÉØJ
á«dɪdG ô«gɪédG øe GóL Iô«Ñc OGóYGC Qƒ°†ëH ’ƒ¨fÉCH Ωô°üæªdG ´ƒÑ°S’
C G ájÉ¡f ∫ÉMôdG §
™aôJ ¿GC ’GE ’ƒ¨fGC »a Iƒ≤H IóLGƒàªdG á«dÉédG âHGC å«M ,GófGƒd QÉ£e »a ÖîàæªdG á°üªbGC …óJôJh OÓÑdG ΩÓYGC πªëJ
¿ƒ«dɪdG ¿ƒæWGƒªdG ≥aGQ ɪc ,ájQÉ≤dG IQhódG á∏«W Gô«Ñc Éjô«gɪL ɪYO ¿hóé«°S º¡fGC ócƒDJh »JƒfÉc AÉ≤aQ äÉjƒæ©e
AÉ≤d ≈dGE Iô«Ñc OGóYGC ô°†ëJ ¿GC Ö≤JôªdG øeh ,øjô«N’
C G ø«eƒ«dG ∫ÓN ÖjQóàdG Ö©∏e ≈àMh ¥óæØdG ≈dGE º¡«ÑY’
âeób GPGE á°UÉN ,Iô°VÉëdG ô«gɪédG »a º¡àdÉ°V ¿ƒ«dƒ¨f’
C G É¡«a óéj ’ ób IGQÉÑe »a ,''Qƒ°ùædG'' QRGC ó°T πLGC øe ìÉààa’G
.ΩÉjGC πÑb QÉ£ªdG Égó¡°T »àdG Iô«ÑµdG OGóY’
C G

Iô°ûY á«fÉãdG áæ°ùdG 2010 »ØfÉL 09 âÑ°ùdG - 1230 Oó©dG

…QhGôW ÉfÉeÉgÉe êÉëdG ,Iƒ≤H ΩOÉ≤dG »dɪdG ÜÉ°ûdG ócGC
á∏MôªdG ¿GC (»°ùfôØdG ¢ù«f …OÉf »a ±ôàëªdG)
äOGR √OÓH Öîàæe GôNƒDe É¡°VÉN »àdG ájô«°†ëàdG
âØYÉ°Vh ø«ÑYÓdG ø«H øeÉ°†àdG ìhQ øe Gô«ãc
,ájQÉ≤dG IQhódG »a IÉCLÉتdG ™æ°U πLGC øe º¡àªjõY
:ÖYÓdG ∫Ébh ,IóM ≈∏Y AÉ≤d πc ™e Gƒ∏eÉ©J GPGE á°UÉN
QÉ¡XGE Éæ«∏Yh ô«°†ëàdG QÉWGE »a É©e Iô«ãc AÉ«°TÉCH Éæªb''
á¡LGƒe πLGC øe ádƒ£ÑdG ∫ÓN ø«ÑYÓdG ø«H øeÉ°†àdG
πc òNÉCf ¿GC Éæ«∏Y Öéj ɪc ,ó«L iƒà°ùªH Éæ«°ùaÉæe
.''á«FÉ¡f IGQÉÑe É¡fÉCc É¡«a ôµØfh IóM ≈∏Y IGQÉÑe

§°ùH’C ÖbôJh Iô«Ñc ájóéH ó¨dG IGQÉÑe É°†jGC ¿ƒÑYÓdGh »æWƒdG »æØdG ºbÉ£dG ¬©eh …ôFGõédG
É°†jGC ∞°ûµà°Sh É¡Jƒb πµH AÉ≤∏dG ¢Vƒîà°S »àdG »dÉe á°UÉN ,ø«ÑîàæªdG Óc ≈∏Y äɶMÓªdG
á«JGƒe á°UôØdÉa Gòd ,Iô«NC’G ájOƒdG É¡JGAÉ≤d ¢ùµY ,É¡Wƒ£N »a ∞©°†dGh Iƒ≤dG •É≤f øY
.á«fÉãdG ádƒédG πÑb ¬Hƒ«Y ∞°ûch ΩOÉ≤dG ''ô°†îdG'' ¢ùaÉæe IógÉ°ûªd

EL Heddaf N 1230 Samedi 09 Janvier 2010

Öîàæe ÖY’) ƒcƒ°ù«°S ø«ªd óªëe
á``Ñ©°U É````æàYƒªée'' :(»``dÉe
''óM’
C G Ωƒj RƒØdG É`æ«∏Y Öéjh

É«≤jôaGE ¢SÉCc

¿É``©ª∏dG ∫hÉëjo Qƒ``jÉ``ÑjOGC
AGOƒ```°ùdG Ωƒ``éædG §`°Sh

...’ƒ¨fÉCH Ωƒ«dG πëjh ¿óæd ‘ ¿Éc

IGQÉ`Ñe øY Ö«¨j ¿É``«°ùjGE
Iô```«Ñc á``Ñ°ùæH ƒ``ZƒW

øe IGQÉÑe AGôLÉEH ø«æK’G AÉ°ùe ''¿É``µdG'' ΩÉjGC »fÉK øY QÉà°ùdG ™aôj
áæjóªH ''Ójófɪ«°T'' Ö©∏e ≈∏Y ƒZƒWh ÉfÉZ ø«H á«fÉãdG áYƒªéªdG
ÉgGôjh πH ,™«ªédG QɶfGC ó°ûJ ¿GC ô¶àæªdG øe »àdG á∏HÉ≤ªdG ,''Góæ«HÉc''
¿GC å«M ,’ƒ¨fGCh »dÉe á«MÉààaG ó©H Iƒb äÉjQÉѪdG »fÉK ¿ƒ©ÑààªdG
iƒà°ùªdG á«dÉY IGQÉѪH QòæJ ¿Éaô£dG É¡ª°†j »àdG Aɪ°SC’G π≤K
áëLGQ ,áæjÉÑàe ®ƒ¶Mh ±GógÉCH øµd ,OhóëdG ó©HGC ≈dGE á«°SɪMh
º¡fC’ ¿ƒÑ≤∏j ɪc ''É«≤jôaGE πjRGôH'' hGC ø««fɨdG √ÉéJ Iô«Ñc áÑ°ùæH
ƒ Z ƒ W ¢U ô a ø e π ∏ ≤ j ’ ∂ d P ø µ d , ¥ Q ƒ d G ≈ ∏ Y I ô Ñ N ô ã c C ’ G h i ƒ b C ’ G
ób ,á¡LGƒªdG øe A»°T π«°üëJ »a ᫪dÉY ¢SÉCc ôNGB ≈dGE á∏gÉCàªdG
.çÓãdG •É≤ædG óM ≈dGE π°üj

äÉjQÉÑe QÉWGE »a ø«æK’G Ωƒj ƒZƒW IGQÉÑe øY ¿É«°ùjGE πµjÉe ÉfÉZ Öîàæe óFÉb ÜÉ«Z áÑ°ùf äOGR
…òdG …õ«∏éf’EG …õ∏«°ûJ ≥jôa Ö«ÑW ø∏YGCh ,2010 ’ƒ¨fÉCH á«≤jôa’CG ºe’CG ádƒ£Ñd á«fÉãdG áYƒªéªdG
,…QÉédG ô¡°ûdG øe 11 Ωƒj ≈dh’CG IGQÉѪdG »a ∑Gôà°TÓd ó©H πªàµJ ºd ÖYÓdG ábÉ«d ¿GC ¿É«°ùjGE ¬d Ö©∏j
á∏°†©dG »a ¬àHÉ°UGE òæe »fóæ∏dG ''Rƒ∏ÑdG'' ™e ¬JÉÑjQóJ ∫hGC AÉ©HQ’CG Ωƒj »fɨdG ÖîàæªdG óFÉb ¢VÉNh
≈dGE ÖYÓdG º°†æjh ,»°VɪdG ô¡°ûdG ÉHhQhGC ∫É£HGC á£HGQ ádƒ£H »a ''πjƒHGC'' IGQÉÑe ∫ÓN á«Ø∏îdG
…õ∏«°ûJ …OÉæd »Ñ£dG ºbÉ£dG OGôaGC óMGC ¬≤aGôj å«M ,Iô°TÉÑe ’ƒ¨fGC »a Ωƒ«dG Gòg √OÓH Öîàæe
,»dÉàdG QGƒØjO äƒc AÉ≤d ≈dGE áaÉ°VGE IQƒcòªdG IGQÉѪdG »a ¿É«°ùjGE ácQÉ°ûe á«fɵeGE ióe ójóëàd
,iôN’CG ¥ôØdG ™e á°ùaÉæªdG áHƒ©°üH ¬aGôàYG ™e ,Ö≤∏dG ≥«≤ëJ ≈∏Y ÉfÉZ IQób »a ¬à≤K ÖYÓdG ócGCh
¿ƒµà°S É«≤jôaGC ádƒ£H'' :ÖYÓd »ª°SôdG ™bƒªdG É¡∏≤f äÉëjô°üJ »a ''AGOƒ°ùdG ΩƒéædG'' RôHGC ∫Ébh
.''QGhO’CG ó©HGC ≈dGE ∫ƒ°UƒdG πLGC øe ÜQÉëæ°Sh ,RƒØdG ≈∏Y ÉæJQób »a ≥ãf Éææµd ,IOÉ©dÉc áÑ©°U

Qƒ``jÉÑjOGC óMh’
C G É``¡ªéæH ƒ``ZƒW
ø```µ‡ Rƒ``a ¤GE í``ª£J

äƒc ºa »a á¨FÉ°S áª≤d »dƒZƒ£dG ÖîàæªdG ¿ƒµj ød ó«cÉCàdÉH
»fÉãdG QhódG ≈dGE πgÉCàdG ábÉ£H ∞£N ≈∏Y √QhóH ∫ƒ©jh ,ÉfÉZ hGC QGƒØjO
¬ªéf ≈∏Y ÖîàæªdG Gòg óªà©jh ,ø«eƒj ó©H ÉfÉZ á¡LGƒe øe ájGóH
É«≤jôaGE ºeGC ¢SÉCc »a »îjQÉJ RÉéfGE ≥«≤ëàd QƒjÉÑjOGC πjƒfɪjGE ∫h’CG
ºc Ó¨à°ùe ,∫ÉjófƒªdG ≈dGE πgÉCàdG »a ¬∏°ûØH ¬∏eGC áÑ«N ¢†jƒ©Jh
ô«ÑµdG ºgÉØàdG Gòch ,IQƒª©ªdG AÉLQGC ≈à°T »a ∫ƒ¡ªdG ¬«aôàëe
äôcPh ,ódƒa â∏«Hƒg »°ùfôØdG ±Gô°TGE âëJ ø«ÑYÓdG ø«H OƒLƒªdG
ƒZƒW äGQób ¿GC áÑ≤JôªdG á∏HÉ≤ª∏d áédÉ©ªdG á«Øë°üdG ôjQÉ≤àdG
ºLÉ¡e áYô°S ≈∏Y ô«Ñc πµ°ûH »°ùfôØdG »æ≤àdG OɪàYGh á«eƒé¡dG
õFÉØdGh á¡LGƒªdG π£H OóëJ ób IóJôªdG äɪé¡dG »a »à«°S ôà°ù°ûfÉe
.Iô«Ñc áÑ°ùæH É¡«a

∞``bƒàj ’ É```æÑîàæe'' :á````«fɨdG á````jOÉ–’
E G ¢ù``«FQ Ö```FÉf
''∂```°T ≈``fOGC ¿hO è``jƒààdG É```æaógh ...ó``MGh ÖY’ ≈`∏Y

∫h’CG ºéæ∏d πªàëªdG ÜÉ«¨dG ≈∏Y ,Ωó≤dG Iôµd á«fɨdG ájOÉëJ’EG ¢ù«FQ ÖFÉf ,…ƒHÉH ójôa ≥∏Y
å«M ,ƒZƒW ΩÉeGC ∫h’CG AÉ≤∏dG »a á∏«µ°ûàdG ≈∏Y ¬JQƒ£N øe π«∏≤àdÉH ¿É«°ùjGE πµjÉe √OÓH Öîàæªd
áaÓN É¡fɵeÉEH »àdG πFGóÑdGh ø«ÑYÓdG øe á∏eɵàe áYƒªée øY IQÉÑY √OÓH Öîàæe ¿GC ócGC
,ø«ÑY’ 3 ≈àM hGC ø«æKG hGC ÖY’ ≈∏Y ∞bƒàj ’ ÉfÉZ Öîàæe'' :∫Ébh ,¢ü≤f Ió≤Y …GC ¿hO ø««°SÉ°S’CG
á°Uôa ’ƒ¨fGC'' :É°†jGC ÉØ«°†e ,''ø««°SÉ°S’CG øY ÉfÉ°T ¿ƒ∏≤j ’ ¿ƒ«WÉ«àM’G √ƒÑY’h Éjƒb ÉÑîàæe ∂∏ªf
øY ÉeGC ,''ºdÉ©dG ¢SÉCc äÉ«FÉ¡f »a »°SÉ°SGC õcôe ¿Éª°V ≥aGC »a ≥dÉCà∏d ø««WÉ«àM’G ø«ÑYÓd Ió«L
∞«°U Ö≤JôªdG ∫ÉjófƒªdG hGC ,ájQÉ≤dG ¢SÉCµdG »a á«dÉëdG ácQÉ°ûªdG Aƒ°V »a â©°Vh »àdG ±Góg’CG
hGC »FÉ¡ædG ™HQ hGC øªK QhódG ƃ∏H ≈£îàJ ød ºdÉ©dG ¢SÉCc »a ÉæaGógGC ¿GC í«ë°U'' :∫É≤a áæ°ùdG √òg
…QÉ≤dG Ö≤∏dÉH èjƒààdG ƒgh É¡«a í°VGh Éæaóg á«≤jôa’EG ºe’CG ¢SÉCc øµd ,ádƒ£ÑdG »a Gó«©H ÜÉgòdG
.''1982 ΩÉY òæe ∫h’CGh ÉæîjQÉJ »a á°ùeÉîdG Iôª∏d

Ö°üæe É``fô`«µØJ'' :Qƒ``jÉ``ÑjOGC
Oó``Y ÈcGC ≥«≤–h É«`≤jôaGE ¢SÉCc ≈``∏Y
''∫h’
C G QhódG ‘ É``æaóg •É``≤ædG øe

πjƒfɪjGE ô«¡°ûdG »dƒZƒ£dG ócGC
√OÓH Öîàæe OGó©à°SG QƒjÉÑjOGC
Ée ¿’C Ió≤Y …GC ¿hO ,QÉѵdG áYQÉ≤ªd
øe AÉ°übE’G ó©H √ô°ùî«°S A»°T øe
ó©j ºd'' :∫Ébh ,∫ÉjófƒªdG äÉ«Ø°üJ
»a π°ûØdG ó©H √ô°ùîf A»°T ÉæeÉeGC
Ö°üæ«°S ,∫ÉjófƒªdG ≈dGE πgÉCàdG
∫òÑæ°Sh ájQÉ≤dG ¢SÉCµdG ≈∏Y ÉæeɪàgG
,''∂dP πLGC øe Éæ©°Sh »a Ée πc
ôe’CG ¿GC »à«°S ôà°ù°ûfÉe ºéf ™HÉJh
GPGE øµªe ¢ùëædG ∂ah ,π«ëà°ùªH ¢ù«d
»a •É≤ædG øe OóY ôÑcGC ≥≤M
o Ée
™HQ ≈dGE √RhÉéJ πLGC øe ∫h’CG QhódG
,º¡îjQÉJ »a Iôe ∫hC’ »FÉ¡ædG
¢SÉCµdG äÉjQÉÑeh ,á∏«ëà°ùe â°ù«d É¡æµd á∏¡°S Éæડe ¿ƒµJ ød'' :ÓFÉb
,¢†jƒ©à∏d ∫Éée …GC ∑Éæg ¢ù«d ¿’C ádƒ£ÑdG äÉjQÉÑe øY É«∏c ∞∏àîJ
áKÓãdG ÉæJÉjQÉÑe »a •É≤ædG øe OóY ôÑcGC ó°üM ≈dGE ≈©°ùæ°S »dÉàdÉHh
»a ÉæeR’ …òdG ¢ùëædG ∂ah »fÉãdG QhódG ≈dGE πgÉCàdG πLGC øe ≈dh’CG
.''∫h’CG QhódG »£îJ »a ƒZƒW â∏°ûa ø«M á≤HÉ°ùdG â°ùdG äÉcQÉ°ûªdG

IQOÉ`b π`FGóÑdGh äÉHÉ``«¨dG ƒ`µ°ûJ ÉfÉ``Z
É``¡àª∏c ∫ƒ`b ≈``∏Y

EL Heddaf N 1230 Samedi 09 Janvier 2010

Iô°ûY á«fÉãdG áæ°ùdG 2010 »ØfÉL 09 âÑ°ùdG - 1230 Oó©dG

15

,èjƒààdG á°üæe Oƒ©°üd IOÉ©dG ¥ƒa í°Tôªc ''¿É`µdG'' ÉfÉZ πNóJ
,á«dÉëdG É¡Fɪ°SGC Iƒbh ïjQÉàdG øe áÑ°ù൪dG ɡ੪°S ≈dGE ™LGQ ƒgh
á«°SÉ°S’CG √ô°UÉæY øe ójó©dG ÜÉ«Z »a øªµJ É«dÉM ≥jôØdG á∏µ°ûe øµd
¿ƒLh …õ«∏éfE’G óf’Qóæ°S ÖY’ ìÉ°ùfÉe ¿ƒL óFÉ≤dG πãe IRQÉÑdG
øY Ö«¨j ɪc ,äÉHÉ°UE’G ÖÑ°ùH …õ«∏éfE’G ΩÉ¡dƒa ºéf π«°ùàfÉH
ºéf √É«HGC øØ«à°S ô«ÑµdG ÖYÓdG ádƒ£ÑdG √òg »a ≥jôØdG ±ƒØ°U
¢ùJQÉg §°Sh §N ºéf ''¿ƒà°ù¨æ«c ÉjQ’'' ∂dòch »dÉ£jE’G É«fƒdƒH
»dƒ°S »∏Y'' ô«£îdG ºéædG É°†jGC ø«ÑFɨdG øª°V RôÑjh ,…óæ∏൰S’G
™e ¬aÓN ÖÑ°ùH »dÉ£jE’G ¿Ó«e ô«àfGE §°Sh §N ÖY’ ''…QÉàfƒe
πc ÜÉ«Z ºZQ øµd ,»fɨdG ÖîàæªdG ÜQóe ¢ûà«aGQ ¿Éaƒ∏«e »Hô°üdG
ôÑ©e OÉéjGE ≈∏Y IQOÉ≤dG ∫ƒ∏ëdG ¢ûàØjGQ iód ∫GR Ée ø«ÑYÓdG A’ƒDg
,ÜÉÑ°û∏d ºdÉ©dG ¢SÉCc ±Góg …ÉjOG ∂«æ«ehO IQƒ°U »a ,ƒZƒW ´ÉaO ≈dGE
.É≤M áÑYôªdG ÉfÉZ ¿Gó«e §°Sh áYƒªée hGC

ƒ°SÉ``aÉ``æ«cQƒH á```«bô``ÑH ™``«ª÷G QGòfGE ¿hójô`jo á`∏«ØdG
§≤a á©HÉ°ùdG Iôª∏d ƒ°SÉaÉæ«cQƒH ô¡¶J ɪ«a ,É«≤jôaGE ¢SÉCµH É¡îjQÉJ
.ø«à«°VɪdG ø«JQhódG øY ÜÉ«¨dG ó©H GOóée Oƒ©Jh

è`jƒààdGh QÉC`ãdG ≈`dGE ≈`©°ùJ QGƒ`ØjO äƒ`c

QÉCãdG áæë°ûH IôªdG √òg á«≤jôa’EG ¢SÉCµdG …QGƒØj’EG ÖîàæªdG πNój
ø«àî°ùædG »a ô°üe ídÉ°üd Ö≤∏dG ¬JQÉ°ùîH áÄ«°S äÉjôcP πªëj ƒgh
''ÉÑ"hQO »jójO'' AÉ≤aQ ô°ùNh ,iƒb’CG í°TôªdG ¿Éc Éeó©H ø«Jô«N’CG
º¡∏©éj Ée ,2008 ¢SÉCc »FÉ¡f ∞°üf øe Gƒ°übGCh 2006 ¢SÉCc »FÉ¡f
Iô«N’CG á°UôØdG É¡fGC á°UÉN ,2010 áæ°S Ö≤∏H èjƒààdG ≈∏Y GQGô°UGE ôãcGC
äƒc ¿GC ¿ƒ∏∏ëªdGh AGôÑîdG iôjh ,ájQGƒØj’EG Iôµ∏d ™FGôdG π«édG Gò¡d
ó«MƒdG êÉàdG Ö∏L …òdG ≥jôØdG øe π°†aGC É≤jôa É«dÉM ∂∏ªJ QGƒØjO
ΩƒéædG øe Iô«Ñc IOÉeQGC OƒLh ÖÑ°ùH ∂dPh ,∫ɨæ°ùdÉH 1992 ΩÉY OÓÑ∏d
…õ∏«°ûJ ±Góg º¡eó≤àj ,á«HhQhC’G ájófC’G ôÑcGC ±ƒØ°U »a ¿ƒÑ©∏j
ƒdƒc Ö«ÑM'' ≈dGE áaÉ°V’EÉH ,ºdÉ©dG »a ø«ªLÉ¡ªdG π°†aGC óMGC ''ÉÑ"hQO''
¿ƒeƒdÉ°S'' ,''…QƒJ ≈«ëj'' ,''GQƒchR »jójO'' ,''ƒdÉc ¿ƒeƒdÉ°S'' ,''…QƒJ
GhOGQGC ¿GE ≈dh’CG º¡JGQÉѪH RƒØdG ''á∏«ØdG'' ≈∏Y ºàëàjh ,¿hôNGBh ''ƒdÉc
.…QÉ≤dG Ö≤∏dÉH èjƒààdG πLGC øe á°ùaÉæªdG ≈∏Y º¡JQóbh º¡JQGóL äÉÑKGE

É¡JÉ`jQÉÑe ô`NGB ‘ GófGhQ ≈``∏Y Rƒ`ØJh ...
’ƒ`¨fGC ≈``dGE ∫ƒ``°UƒdG π``«Ñb á``jô`«°†ëàdG

ôNGB »dÉ≤JôÑdG ≥jôØdG ¢VÉN ,óZ ó©H Ωƒj IGQÉѪd ''á∏«ØdG'' äGOGó©à°SG QÉWGE »ah
''ΩÓ°ùdG QGO'' ᪰UÉ©dG Ö©∏e ≈∏©a ,É«fGõæàH ¬°üHôJ ô≤e »a ájô«°†ëàdG ¬JÉjQÉÑe
AÉ≤∏dG ±ôY å«M ,ôØ°üd ø«aó¡H GófGhQ ≈∏Y QGƒØjO äƒc äRÉa ,êôØàe ±’GB 6 ΩÉeGCh
™aGóe ≥jôW øY ∫h’CG •ƒ°ûdG ∫ÓN ¿Éaó¡dG AÉLh ,…QƒJ ≈«ëj AÓeõd áeÉJ Iô£«°S
ɪ«a ,(45O) ''hô````H Gƒ¨fGC ø«eÉéæ«H''h (40O) ''É`Ñ`eÉ`H »fɪ«dƒ°S'' …óæ∏൰S’G ¿É«fôÑ«g
iôLGC ób …QGƒØj’EG ÖîàæªdG ¿Éch ,á«fÉãdG á∏MôªdG ∫ÓN á¡LGƒªdG ≥°ùf ¢†ØîfG
º«àj ±ó¡H É«fGõæJ ≈∏Y RÉa ÉeóæY ,»°VɪdG ø«æK’G Ωƒj iôNGC ájOGó©à°SG IGQÉÑe
áaÉc ''¢ûàjROƒ∏«dÉN ó«Mh'' ÜQóªdG ∫ÉÑ°TGC ≈¡fGC Gò¡Hh .''ÉÑ"hQO'' á«°SGCQ ᣰSGƒH
''¿ÉµdG'' ¿ƒ∏¡à°ùj øjGC ,’ƒ¨fGC ≈∏Y IóaGƒàªdG äÉÑîàæªdG á«≤ÑH Gƒ≤ëàdGh º¡JGô«°†ëJ
.ø«æK’G óZ ó©H ƒ°SÉaÉæ«cQƒH á¡LGƒªH

’ƒ````¨fGC ≈```dGE ø````«∏°UGƒdG ∫hGC ƒ``°SÉ`aÉ`æ«cQƒH
''äƒ`ŸG á`Yƒ`ª›'' ‘ IÉC`LÉ`ØŸG çGó`M’
E ≈©°ùJh
2010 ’ƒ¨fCG IQhO äÉ«FÉ¡f áYôb â©°Vh
™e 䃪dG áYƒªée »a ƒ°SÉaÉæ«cQƒH Öîàæe
äÉÑîàæªdG »gh ,ƒZƒWh ÉfÉZ ,QGƒØjO äƒc
ºdÉ©dG ¢SCÉc äÉ«FÉ¡f ≈dEG É¡∏c äó©°U »àdG
¿ƒ«HÉæ«cQƒÑdG ∫hÉëjoh ,É«fɪdCÉH Iô«NC’G
ø«H á∏©à°ûªdG á°ùaÉæªdG á°Uôa ∫Ó¨à°SG
ƒëf á∏gDƒe ábÉ£H ¢UÉæàb’ áKÓãdG ≥jôØdG
ájQƒeCɪdG áHƒ©°üH ¬ª∏Y ºZQh ,ΩOÉ≤dG QhódG
á«fɵeEÉH ÓFÉØàe ''»JQGhO ƒdhÉH'' ÜQóªdG ≈≤Ñj
»a ≥jôØdG iƒà°ùe ø°ùëJ πX »a ICÉLÉتdG
»a ƒ°SÉaÉæ«cQƒH ∑QÉ°ûJh ,Iô«NC’G IóªdG
QGôZ ≈∏Y É¡îjQÉJ »a á©HÉ°ùdG Iôª∏d äÉ«FÉ¡ædG
QhódG ƃ∏H É¡d RÉéfEG π°†aCG ≈≤Ñjh ,ƒZƒW
≈∏Y ɡશf »àdG ádƒ£ÑdG »a »FÉ¡ædG ∞°üf
¿Éc ,iôNCG á¡L øeh ,1998 áæ°S É¡°VQCG
’ƒ¨fCG ≈dEG ø«∏°UGƒdG ∫hCG ƒ°SÉaÉæ«cQƒH Öîàæe
á«≤H óaGƒààd (¢VQC’G ÜÉë°UCG Öîàæe ó©H)
.Égó©H »àdG ΩÉjC’G ∫ÓN äÉã©ÑdG

2016 É`«≤jôaGE ¢SÉCc áaÉ°†à°S’
E É``«ª°SQ í`°TÎJ Üô`¨ŸG
É«ª°SQ áë°Tôe √OÓH ¿GC ,¢ùeGC ∫hGC ,•É«î∏H ∞°üæe »Hô¨ªdG á°VÉjôdGh ÜÉÑ°ûdG ôjRh ócGC
•É«î∏H ∫Ébh .2016 ΩÉY ø«KÓãdG É¡àî°ùf »a Ωó≤dG Iôµd É«≤jôaGE ºeGC ¢SÉCc áaÉ°†à°S’
E
ºeGC ¢SÉCc ∞«°†à°ùj ¿’
C Üô¨ª∏d âbƒdG ¿ÉM'' :á«°VÉjôdG Iôjõé∏d äÉëjô°üJ »a
Üô¨ªdGh ,∂dòd ®ƒ¶ëdG ∂∏ªfh iôÑc ádƒ£H áaÉ°†à°S’
E ¿hóq©à°ùe øëf ,É«≤jôaGE
q c ∂∏ªj
á°VÉjôdGh ÜÉÑ°ûdG ôjRh QÉ°TGCh .''É«≤jôaGE ºeGC ádƒ£H áaÉ°†à°S’
E ô«jÉ©ªdG π
áæ°S òæe ádƒ£ÑdG º¶æJ ºdh 1976 ΩÉY IóMGh Iôqe Ö≤∏dG äRôMGC √OÓH ¿GC »Hô¨ªdG
áeRÓdG ÖYÓªdG ™«ªL ó««°ûJ ≈∏Y ¿ƒ∏ª©«°S 2016 ájÉZ ≈dGEh ¿’
B G øe º¡fGCh ,1988
»a ΩÉ≤J »àdG ºdÉ©dG ¢SÉCc äÉ«FÉ¡f ≈dGE πgÉCàj ºd Üô¨ªdG ¿GC ôcòj .ádƒ£ÑdG áeÉb’
E
¿Éch .’ƒ¨fGC »a GóZ É¡à«dÉ©a ≥∏£æJ »àdG É«≤jôaGE ºeGC ¢SÉCc ≈àM ’h É«≤jôaGE ܃æL
25) ºgQO ¿ƒ«∏e 250 ᪫≤H á«dÉe áÑg »°VɪdG ¿GƒL »a Ωóqb ¢SOÉ°ùdG óªëe ∂∏ªdG
âæ∏YGC ɪc ,áÑ©∏d IójóL á∏µ«g ™°Vh πLGC øe »Hô¨ªdG Ωó≤dG Iôc OÉëJ’
E (hQhCG ¿ƒ«∏e
á°UÉN OÓÑdG »a á°VÉjôdG PÉ≤fE’ IójóL á£N »°VɪdG ôѪ°ùjO »a á«Hô¨ªdG áeƒµëdG
.2016h 2010 ø«H (hQhGC ¿ƒ«∏e 35) ºgQO ¿ƒ«∏e 400 `H Qó≤j πjƒªàH Ωó≤dG Iôc

äƒc ø«H Ée á¡LGƒe AGôLÉEH É«≤jôaGE ¢SÉCc øe á«fÉãdG áYƒªéªdG äÉjQÉÑe íààØJo
ÉfÉZ ∂dòc º°†J áYƒªéªdG) ƒ°SÉaÉæ«cQƒHh IQhódG »a ø«ë°TôªdG RôHGC óMGC QGƒØjO
»a ≈dhC’G IGQÉѪdG ''Góæ«HÉc'' áæjóªH ''Ójófɪ«°T'' Ö©∏e ∞«°†à°ùjh ,(ƒZƒWh
ábQÉaC’G QɶfGC ¬éàJ å«M ,ôFGõédG â«bƒàH (17:00) áYÉ°ùdG øe AGóàHG áYƒªéªdG
''ƒdÉc ¿ƒeƒdÉ°S''h ''ÉÑ"hQO »jójO'' ∫ÉãeGC ''á∏«ØdG'' Öîàæe Ωƒéf ƒëf ¢Uƒ°üîdÉH
áfƒ∏°TôH »ÑY’ ƒdƒc ¬≤«≤°Th …QƒJ ≈«ë«d áaÉ°VE’ÉH ,…õ«∏éfE’G …õ∏«°ûJ »ªéf
»dɨJôÑdG ÜQóªdG ∫ÉÑ°TGC ∫hÉëjo ,á∏HÉ≤ªdG á¡édG øeh ,»dGƒàdG ≈∏Y »à«°S ôà°ù°ûfÉeh
á«æc) ''∫ƒ«îdG'' óªà©«°Sh ,ÉÑ"hQO AÉ≤aQ ¬Lh »a óædG ≈dGE óædG ±ƒbƒdG ''»JQGhO ƒdhÉH''
πX »a ,''ƒZƒeÉH Ö«ÑM''-''ƒfÉZGO »fƒeƒe'' »FÉæãdG ≈∏Y (»HÉæ«cQƒÑdG ÖîàæªdG
»a 17 Iôª∏d QGƒØjO äƒc ∑QÉ°ûJoh ,''É«Hhôà«H'' ô«£îdGh ''»°ùfÉH'' ±Gó¡dG ÜÉ«Z

π```°†a’
C G É``æÑîàæe'' :É``Ñ"hQO
A»°T …GC É``æ°ü≤æjo ’h IQÉ``≤dG ‘
''è````jƒ`ààdG π`````LGC ø````e
''ÉÑ"hQO »jójO'' ºLÉ¡ªdG ≈∏Y ø«jQGƒØj’
E G ™«ªL ∫ÉeGB ≥∏©ào°S
¬FÓeR á«≤ÑH áfQÉ≤e ≥jôØdG »a ¬à«eóbGC ÖÑ°ùH ∂dPh ,äGòdÉH
á«dhƒD°ùªdÉH É«YGh ''ÉÑ"hQO'' GóHh ,Ióe òæe ''á∏«ØdG'' óFÉb ¬f’
C áaÉ°VGE
¿ÉMh ,π°ûØdG øe ÉæªÄ°S'' :ÓFÉb ìô°U å«M ,¬bÉaQ ≈∏Yh ¬«∏Y IÉ≤∏ªdG
»a Éæ«∏Y Iô«Ñc ’ÉeGB â≤∏Y »àdG Éfô«gɪL ó©°ùfh ¢SÉCµdG ™aôæd âbƒdG
ó≤àYGC ’'' :…õ∏«°ûJ ºLÉ¡e ±É°VGCh ,''É¡æX ø°ùM óæY øµf ºd Éææµd ÉfÉZ
∂∏ªf ,AGôª°ùdG IQÉ≤dG »a π°†a’
C G ÉæÑîàæe ,èjƒàà∏d A»°T Éæ°ü≤æj ¬fGC
√òg πc ôªãà°ùf ¿GC Öéj ,ÉHhQhGC »a hGC É«∏ëe AGƒ°S ø«ÑYÓdG π°†aGC
¿Éc'' ¿
E G π«ØdG'' íªdh ,''øjô°üàæe êôîæd äÉ«£©ªdG
q GC ≈dGE ''…QGƒØj’
Éæàbôa ™e ÉæàfɵªH »ë°†f'' :±É°VGCh ,¬d ô«N’
C G ¿ƒµ«°S ''2010
≈àM Éæg ¢†jƒ©àdG Öéj »dÉàdÉHh ,É«≤jôaGE ¢SÉCc πLGC øe á«HhQh’
C G
hGC §≤a ácQÉ°ûªdG πLGC øe Éæg Éæ°ù∏a ,Ió«Øe ÉæJÉ«ë°†Jh ÉæàcQÉ°ûe ¿ƒµJ
á°ùaÉæªdG ¿GC í«ë°U'' :''ÉÑ"hQO'' ™HÉJh ,''Ö≤∏dG πLGC øe πH ,áMÉ«°ùdG
áØ«©°V äÉÑîàæe ∑Éæg ó©J ºdh AGôª°ùdG IQÉ≤dG »a Gô«ãc âØ∏àNG
âÑãf ¿GC Öéjh ..™«ªédG IOÉ¡°ûHh É©FGQ ÉÑîàæe ∂∏ªf Éææµd ,ájƒb iôNGCh
.''É«ªdÉY øµdh ÉjQÉb §≤a ¢ù«d Iƒ≤H ¿ƒeOÉb ÉæfGC ºdÉ©∏d

èFÉàædÉH √Ò°üe §HQ ¢†aôj ''¢ûàjROƒ∏«dÉN''
Ö``≤∏dÉH ¬````ÑdÉ£oj á```jOÉ–’
E G ¢ù```«FQh ...

AÓeR ¢Vô©J ∫ÉM »a ¬Ñ°üæe øe ádÉ≤à°S’G …QGƒØj’
E G ÖîàæªdG ÜQóe ''¢ûàjROƒ∏«dÉN ó«Mh'' ¢†aQ
»a πãªàj ¬aóg ¿
C ÉÑ"hQO
q GE »æ°SƒÑdG »æ≤àdG ∫Ébh ,GóZ ≥∏£æJ »àdG É«≤jôaGE ¢SÉCc äÉ«FÉ¡f ∫ÓN ¥ÉØNGE …’
,á∏Ñ≤ªodG äGƒæ°ùdG »a É«ªdÉY á°ùaÉæªdG ≈∏Y GQOÉb ¿ƒµj ójóL π«L AÉæH »a ™ª£j ɪc ,¢SÉCµdÉH RƒØdG
QƒeGC ∑Éæ¡a ,í«ë°U ô«Z Gògh áªjõ¡dG á«dhƒD°ùe ÜQóªdG πªëàj Ée ɪkFGO'' :ÓFÉb ''¢ûàjROƒ∏«dÉN'' ±É°VGCh
¬eÓµH ¿ÉeôL ¿É°S ¢ùjQÉH ÜQóe íªdh ,''AÉ≤∏dG AÉæKGC ø«ÑYÓdG óMGC OôW hGC äÉHÉ°U’
E G πãe É¡«a ¬d πNO ’
™HÉJ å«M ,''¿ÉµdG'' »a ''á∏«ØdG'' èFÉàf âfÉc ɪ¡e -á«∏ëªdG áaÉë°üdG ¬ÑdÉ£J ɪc- ádÉ≤à°S’G ¬°†aQ ≈dGE
,¬à¡L øe .''É«≤jôaGE ¢SÉCµH õØf ºd ƒd ≈àM »Ñ°üæe »a ôªà°SÉC°Sh π«≤à°SGC ød'' :¬dƒb
Ö≤∏dÉH RƒØdG »a ¬∏eGC ''»dÉeGC ÉeƒfGC ∑ÉL'' ájQGƒØj’
E G ájOÉëJ’G ¢ù«FQ ∞îj ºd
ÖdÉWGC ,ø«jQGƒØj’
E G ™«ªéc'' :''»dÉeGC'' ∫Ébh ,1992 ó©H á«fÉãdG Iôª∏d …QÉ≤dG
ÜQóªdG ™e ÉfóbÉ©J ±ó¡dG Gòg øe ÉbÓ£fG'' :±É°VGCh ,''Ö≤∏dG RGôMÉEH
¿ÉµdG ≈dGE πgÉCàdG »gh ≈dh’
C G ¬àª¡e »a íéf ó≤d ,¢ûàjROƒ∏«dÉN
.''É«≤jôaGE ¢SÉCµH RƒØdG ≈dGE ÉfOƒ≤j ¿GC ¬«∏Y Öéj ¿’
B Gh ,∫ÉjófƒªdGh

É«≤jôaGE ¢SÉCc

á©HGôqdGh áãdÉqãdG ø«àYƒªéªdG »a ¿ƒYQÉ°üàj É«≤jôaGE QÉÑc

º°†J áãdÉãdG áYƒªéªdG ...ácQÉ°ûªdG äÉÑîàæªdG ∫ƒ°Uh á«Ø«ch ádƒ£ÑdÉH É°SÉ°SGC ≥∏©àJ QÉÑN’
C ó¨dG øe ájGóH ÆôØàf ≈àM É©e á©HGôdGh áãdÉãdG ø«àYƒªéªdG ºµd Ωó≤f ¿GC ÉæjÉCJQGE ,ádƒ£ÑdG ¥Ó£fGE πÑb Ωƒj ôNGB »a
.¿ƒHɨdGh É«ÑeGR ,¢ùfƒJ ,¿hô«eɵdG äÉÑîàæe º°†àa á©HGôdG áYƒªéªdG ÉeGC ,ø«æÑdGh ≥«ÑeRƒe ,ô°üe ,Éjô«é«f äÉÑîàæe

:á©HGôdG áYƒªéªdG

Oƒ`````````°S’
C G ø````«H ´Gô```°U
êÉ````````Wôb Qƒ```````````°ùfh
≈dGE ≈`©°ùJ í«°SɪàdGh ...
¿ƒ````HɨdG á``≤aQ IÉCLÉتdG

á«°VɪdG ádƒ£ÑdG ∞«°Uh º°†J å«M ádƒ£ÑdG »a áfRGƒàªdG äÉYƒªéªdG øe áYƒªéªdG √òg ôÑà©J
ºdÉ©dG ¢SÉCc ≈dGE Oƒ©°üdG »a â∏°ûa »àdG ¢ùfƒJ ≈dGE áaÉ°V’
E ÉH áYƒªéªdG ¢SGCQ ≈∏Y ¿hô«eɵdG Öîàæe
É«ÑeGR ɪgh Iô«N’
C G áfh’
B G »a ɪgGƒà°ùe Qƒ£J ÉàÑKGC ø«eOÉb ø«≤jôah ,É«≤jôaGE ܃æéH áeOÉ≤dG
.¬°Uôah √QGƒ°ûeh ¬eƒéf RôHGCh Öîàæe πc π«∏ëàdÉH ∫hÉæàf ±ƒ°Sh ¿ƒHɨdGh

ô```«Z Oƒ``°S’
C G...¿hô``«eɵdG
á```«≤ÑdG ¢†jhô`J ó``jôJ á°VhôªdG
øe ôÑà©jh á«≤jôaE’G áMÉ°ùdG ≈∏Y Ék«dÉM äÉÑîàæªdG iƒbGC øe ¿hô«eɵdG Öîàæe ôÑà©j
≈dGE ∫ƒ°UƒdG øe øµªJ …òdGh ¬îjQÉJ »a á°ùeÉîdG Iôª∏d ádƒ£ÑdG ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d ø«ë°TôªdG iƒbGC
∫ƒH »°ùfôØdG É«≤jôaGE Oƒ°SGC Öîàæe Oƒ≤jh .ƒZƒWh ¿ƒHɨdG ™e á°Sô°T á°ùaÉæe ó©H ºdÉ©dG ¢SÉCc
,øjQ ÉgRôHGC »°ùfôØdG …QhódG »a ájófGC IóY ÖjQóJ ¬d ≥Ñ°S …òdGh ÉeÉY 45`dG ÖMÉ°U øjƒ"ƒd
πNójh .ájóæ∏൰S’G IôµdG »Ñ£b óMGC RôéæjQ ƒ#°SÓ" ≈dGE áaÉ°V’EÉH ¿ÉeôL ¿É°S ¢ùjQÉHh RƒdƒJ
á«°VɪdG ádƒ£ÑdG »FÉ¡f »a ¬JQÉ°ùN ¢†jƒ©àd ójó°T ¢SɪëH ádƒ£ÑdG √òg »fhô«eɵdG ÖîàæªdG
OóY »a GójóL É«°SÉ«b ɪbQ ¬∏«é°ùàH »°üî°T óée ≥«≤ëàd ≈©°ùj …òdG ƒàjGE πjƒeÉ°U ºéædG IOÉ«≤Hh ,…ô°üªdG ÖîàæªdG ΩÉeGC 2008
ó©jh .¿hô«eɵdG ™e ådÉãdG Ö≤∏dÉH √Rƒa ≈dGE áaÉ°VE’ÉH ¿B’G ≈àM Éaóg 16 ≈dGE ÉgOóY π°Uh »àdGh ¬ª°SÉH á∏é°ùªdG ±GógC’G
êƒàj ≥jôa ôãcÉCc ådÉãdG õcôªdG »a ≈JÉCj ɪc ,äÉÑ°SÉæe â°S »a ∂dPh ºdÉ©dG ¢SÉCµd ’ƒ°Uh á«≤jôa’EG äÉÑîàæªdG ôãcGC ¿hô«eɵdG
áªFÉb º°†Jh .Ö«JôàdG ≈∏Y ÉfÉZh ô°üe øe πc ó©H ( 2002h 2000 - 1988 - 1984 ) ΩGƒYGC ä’ƒ£H ™HQÉCH ∂dPh á«≤jôa’EG ¢SÉCµdÉH
áaÉ°V’EÉH ÜÉà«éf ≈ªjô«Lh ≠fƒ°S ô«Hƒ¨jQh …ôjõjO ܃ZOh ƒ°ùjQOGE hóªëeh ƒàjGE πjƒeÉ°U ºgRôHGC Ωƒéf IóY ¿hô«eɵdG Öîàæe
.âHÉãdG AGO’CG ÖMÉ°U ≥jôØdG ≈eôe ¢SQÉM »æ«eÉc ≈dGE

:»fhô«eɵdG ÖîàæªdG áªFÉb
.»Ñª«°SGC »L ,»æ«eÉc ¢SƒdQÉc ,hó«ªM ƒfɪ«∏°S :≈eôªdG á°SGôM ¯
.ƒ°SGC Gƒæ«H ,≠fƒ°S ô«Hƒ¨jQ ,»µ«H …QófGC ,ÜÉà«éf »ªjô«L ,»eÉ°ùfGE …ôæg ,ƒfƒµ«f ¢S’ƒµ«f :´ÉaódG §N ¯
,≠fƒ°S Qóæ°ùµdGC ,ÉfɪjGE »∏«cGC ,ƒZó«°T ø«∏jQƒjGC ,iƒ°ûJ ø«eƒ°S ,√ƒfGE ≠fƒjGE -Ö«JÉe πjƒL -ƒªjƒ¨fÉE«jQóf’ :§°SƒdG §N ¯
.¿ƒcÉe ¿ƒL ,ÉjÉÑe ¿ÉØ«à°S ,∂jófÉe ¢ù«LQƒL
.»∏«°TGC ô««H ,ƒdGC ∫hÉH ,ƒ°ùjQOGE hóªëe ,ƒàjGE πjƒeÉ°U :Ωƒ`é¡dG §N ¯

:áãdÉãdG áYƒªéªdG

Qƒ°ù`ædG''h ÜÉ≤d’
C G á`æYGôa
á`¡LGƒe »a ''AGô°†îdG
''É``````ÑeɪdG'' ìƒ`````ªW
''Ö`````````````LÉ``æ°ùdG''h
ø«àî°ùædG Ö≤d πeÉM º°†Jh ,ádƒ£ÑdG »a äÉYƒªéªdG iƒbCG øe áYƒªéªdG √òg ôÑà©J
»àdG Éjô«é«f ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ádƒ£ÑdG Ö≤d π«æd ÉkªFGO í°TôªdG ô°üe Öîàæe ø«Jô«NC’G
ÖfÉL ≈dEG ,Ö≤∏dG π«æd Ék°†jCG áë°TôªdGh É«≤jôaEG ܃æéH áeOÉ≤dG ºdÉ©dG ¢SCÉc ≈dEG äó©°U
,ø«æHh ≥«ÑeRƒe ÉÑîàæe ɪgh Iô«NC’G áfhB’G »a ɪgGƒà°ùe Qƒ£J ÉàÑKCG ø«eOÉb ø«≤jôa
.¬°Uôah √QGƒ°ûeh ¬eƒéf RôHCGh Öîàæe πc π«°üØàdÉH ∫hÉæàf ±ƒ°Sh

å````ëÑdG...ô```°üe
å```dÉK Ö`````≤d ø`````Y
∫É`````jófƒªdG ¥É`````ØNGE ¢†``jƒ©J πLGC øe
≈∏Y ∫ƒ°üë∏d ø«ë°TôªdG iƒbGC øe ôÑà©jh á«≤jôaE’G áMÉ°ùdG ≈∏Y äÉÑîàæªdG iƒbGC øe ô°üe Öîàæe ôÑà©j
Ö≤Y ¬àYƒªée »a »fÉãdG õcôªdG ¬dÓàMG ó©H ádƒ£ÑdG ≈dGE ¬∏gÉCJ øe ºZôdG ≈∏Y »dGƒàdG ≈∏Y áãdÉãdG Iôª∏d ádƒ£ÑdG
¢Vƒq©oj ød ¬fGC ¿hô«ãµdG iôjh ...á∏°UÉa IGQÉÑe ≈dGE ø«≤jôØdG ΩɵàMG ≈dGE π°Uh …ôFGõédG ÖîàæªdG ™e ójó°T ´Gô°U
á«≤H ΩÉeGC á∏¡°S â°ù«d ᪡ªdG øµd ,áãdÉãdG Iôª∏d »≤jôa’EG Ö≤∏dG ’qGE ºdÉ©dG ¢SÉCc ≈dGE ∫ƒ°UƒdG »a ¥ÉØN’EG ºdGC ô°üe
√òg …ô°üªdG ÖîàæªdG πNójh .ø«à«dÉààe ø«Jôe √hôµàMG …òdG Ö≤∏dG øe áæYGôØdG ójôéJ ójôJ »àdG äÉÑîàæªdG
ádƒ£ÑdG øe ø«à≤HÉ°ùdG ø«àî°ùædG hGC äÉ«Ø°üàdG ∫ÓN AGƒ°S ¬aƒØ°üH GƒcQÉ°T øjòdG ¬eƒéf øe ójó©dG k Gó≤àØe ádƒ£ÑdG
,»cR hôªY …ô°üªdG Ωƒé¡dG ºéf Ék°†jGC äó©HGC »àdG áHÉ°U’EG »YGóH Ö«¨j …òdG áµjôJ ƒHGC óªëe ÜÉ©d’CG ™fÉ°U ∫ÉãeGC
Ωƒég »a áHQÉ°V Iƒb ¿ƒjô°üªdG √ôÑà©j …òdG ''hó«e ΩÉ°ùM óªMGC'' ÖYÓdG ô°üe Öîàæªd »æØdG ôjóªdG ó©Ñà°SG ɪc
á°†jôY ’kÉeGB ≥∏©J ájô°üªdG ô«gɪédG ¿GC ’GE …ô°üªdG ÖîàæªdG øY ΩƒéædG ¢†©H ÜÉ«Z øe ºZôdG ≈∏Yh .º¡Ñîàæe
ô«ÑµdG ¢SQÉëdGh ø°ùM óªMGC Ωô°†îªdG §°SƒdG §N óFÉbh ¿GójR óªëe »fɪdC’G …QhódÉH ±ôàëªdG É¡ªéf ≈∏Y
.Ö©àe OɪY áHÉ°U’EG øe Iƒ≤H óFÉ©dG ºéædGh ᩪL πFGh …ô°üªdG »∏g’CG ™aGóe ≈dGE áaÉ°V’EÉH …ô°†ëdG ΩÉ°üY

:…ô°üªdG ÖîàæªdG áªFÉb
.Oƒ©°ùdG ƒHGC Oƒªëe ,ó«°ùdG óMGƒdG óÑY ,…ô°†ëdG ΩÉ°üY :≈eôªdG á°SGôM ¯
íàa Oƒªëe ,ó«©°S »fÉg ,ºdÉ°S ¬∏dÉH º°ü੪dG ,»ëàa óªMGC ,…óªëªdG óªMGC ,É≤°ùdG ôgɶdG óÑY :´ÉaódG §N ¯
.ᩪL πFGh ,¢Vƒ©e ó«°S ,»aÉ°ûdG óÑY óªëe ,¬∏dG
,»dÉZ ΩÉ°ùM ,¬HQ óÑY »æ°ùM ,ø°ùM óªMGC ,∂∏ªdG óÑY ó«Y óªMGC ,≥«aƒJ õjõ©dG óÑY :§°SƒdG §N ¯
.’ÉHɵ«°T
.…óªM ó«°S ,''hóL'' ≈LÉf óªëe ,±hhDQ óªMGC ,¿GójR óªëe ,Ö©àe OɪY :Ωƒé¡dG §N ¯

ò`Øæe ø`Y åëÑJ êÉWôb Qƒ°ùf ...¢ù`fƒJ
É«dÉY ≥«∏ëàdG ójôJ AGô°†N Qƒ°ùf...Éjô«é«f
≥```«ÑeRƒªdG á``°ùµf ó``©H IÉ```éf
≈∏Y ∫ƒ°üë∏d ÉkªFGO áë°TôªdG äÉÑîàæªdG øe '' êÉWôb Qƒ°ùf ''`H Ö≤∏ªdG ¢ùfƒJ Öîàæe ó©j
™ØJôjh ,√Qƒ¡ªL ΩÉeGCh ¬°VQGC ≈∏Y IóMGh Iôe iƒ°S »≤jôa’EG Ö≤∏dG ¬≤«≤ëJ ΩóY ºZôH Ö≤∏dG
≈dGE áaÉ°V’EÉH ,á«FÉ¡ædG QGhO’CG ≈dEG ∫ƒ°Uƒ∏d ¬∏gƒDj Ée ɪFGO ádƒ£ÑdG äÉjQÉÑe ≈dGƒJ ™e áXƒë∏e IQƒ°üH »°ùfƒàdG ÖîàæªdG AGOGC
∫ƒ°UƒdG »a »°ùfƒàdG ÖîàæªdG π°ûah .ÉHhQhGC »a IôÑîdG ÜÉë°UGC ø«aôàëªdG ø«ÑYÓdG øe Gô«Ñc GOóY º°†J »àdG ≥jôØdG áªFÉb
á©bƒàe ô«Z áªjõg ó©H ,Éjô«é«f øY IóMGh á£≤f ¥QÉØHh á£≤f 11 ó«°UôH »fÉãdG õcôªdG »a AÉL ¿GC ó©H ºdÉ©dG ¢SÉCc äÉ«FÉ¡f ≈dGE
Qƒ°ùf Öîàæe πNójh .∫ÉjófƒªdG ƃ∏ÑH á≤Ñ°ùªdG É¡J’ÉØàMGE ó©H ájƒb á©Ø°U á«°ùfƒàdG ô«gɪédG ≈≤∏ààd , (0-1) ≥«ÑeRƒe ΩÉeGC
¬àdÉbGE âªJ ¿GC ó©H ƒ¡∏jƒc »dɨJôÑ∏d ÉØ∏N AÉL …òdG »JQõæÑdG …Rƒa ôjó≤dG »æØdG ôjóªdG ™e á«æWh IOÉ«b âëJ ádƒ£ÑdG êÉWôb
óÑY Ωô°†îªdGh ܃éëe OGôe ÖfÉL ≈dGE ¢ùfƒJ »a ø«HQóªdG ô¡°TGC øe »JQõæÑdG ôÑà©jh ,∫ÉjófƒªdG ≈dGE ∫ƒ°UƒdG »a ¬∏°ûa Ö≤Y
ΩÉY IóMGh Iôe »≤jôa’EG Ö≤∏dÉH ¢ùfƒJ âLƒJh .»∏MÉ°ùdG ºéædGh »LôàdG ɪg É¡JOÉ«b ≈dƒJ »àdG ¥ôØdG RôHGC ó©Jh ,»dÉà°T ó«éªdG
É«≤jôaGE ܃æL ΩÉeGC 96 ádƒ£H »FÉ¡f »a äô°ùN ɪ«a ,(1-2)Ü Üô¨ªdG ≈∏Y ÉÑ©°U GRƒa â≤≤Mh ádƒ£ÑdG âaÉ°†à°SG ÉeóæY 2004
.äÉÑ°SÉæe á©HQGC »a ∫ÉjófƒªdG »a ácQÉ°ûªdÉH âaô°ûJ ɪ«a Iôe 13 ádƒ£Ñ∏d ∫ƒ°UƒdG »a ¢ùfƒJ âëéfh ,¢VQ’CG áÑMÉ°U

∫ƒ°üëdG ≈dGE ÉkªFGO áë°TôªdG äÉÑîàæªdG øe ''AGô°†îdG Qƒ°ùædG''`H Ö≤∏ªdG Éjô«é«f Öîàæe ó©j
ÉkªFGO π«ªj …òdG ÖîàæªdG AGOGC ¿GC ’GE ,ø«Jôe iƒ°S »≤jôa’EG Ö≤∏dG É¡≤«≤ëJ ΩóY ºZôH Ö≤∏dG ≈∏Y
»a ø«aôàëªdG ø«ÑYÓdG øe ójó©dG OƒLƒH √õ«ªJ ≈dGE áaÉ°V’EÉH á«æ«JÓdG IôµdGh ¢VGô©à°S’G ≈dGE
≈dGE …ô«é«ædG ÖîàæªdG πgÉCJ AÉLh .ádƒ£ÑdG ¢SÉCc ≈∏Y á°ùaÉæªdG ≈dGE Iƒ≤H Ékë°Tôe ¬∏©éj ¬aƒØ°U
É«æ«ch ≥«ÑeRƒeh ¢ùfƒJ ⪰V »àdG ¬àYƒªée Qó°üJ ¿GC ó©H É«≤jôaGE ¢SÉCch ºdÉ©dG ¢SÉCc äÉ«FÉ¡f
ÖîàæªdG É¡«a √óYÉ°S »àdGh äÉ«Ø°üàdG äGAÉ≤d ôNGB ≈àM »°ùfƒàdG ÖîàæªdG ™e ójó°T ´Gô°U ó©H
√ƒÑY’ É¡H ™àªàj »àdG á«dÉ©dG äGQÉ¡ªdG ≈∏Y …ô«é«ædG ÖîàæªdG óªà©jh .¢ùfƒJ ≈∏Y RƒØdG ¬≤«≤ëJ ó©H »≤«ÑeRƒªdG
áaÉ°V’EÉH ''»°ûJhGC ƒdÉc''h ''𫵫e »HhGC'' §°SƒdG Iõ«cQh ''ƒjÉJ »jÉJ'' ó∏°üdG ™aGóªdG ∫ÉãeGC ¬«ÑY’ IôÑN ≈dGE áaÉ°V’EÉH
πLGC øe ádƒ£ÑdG √òg »a ¬≤jôa ≈∏Y k Gô«Ñc Ó
k eGC …ô«é«ædG Qƒ¡ªédG ó≤©jh .''õ«æ«JQÉe »ª«aÉHhGC'' ≥jôØdG ºLÉ¡e ≈dGE
.2010 É«≤jôaGE ܃æéH áeOÉ≤dG ºdÉ©dG ¢SÉCc ádƒ£H ≈dGE πgÉCàdG ó©H á°UÉN 1994 ΩÉY òæe ÖFɨdG Ö≤∏dÉH RƒØdG

:»°ùfƒàdG ÖîàæªdG áªFÉb

.…ó«¨jGE øà°ShGC ,ÉÑZƒæ«jGC »∏jó«eÉH ,ÉeÉ«fG âæ°ùæ«a :≈eôªdG á°SGôM ¯
,√ÉjOhGC …ó«°ûJ ,¿ƒ°SQójGE ,ƒjÉJ …ÉJ ,óªëe ∞°Sƒj ,…ô«fGƒf Éæ«HhGC ,ƒà«°T »fGO ,ƒHƒj ∞jRƒL :´ÉaódG §N ¯
.ΩÉHGC »°ûJɵ«fhGC
ƒdÉc ,Éfɨæ«aƒdhGC êQƒL ,GófÉJGC ∞°Sƒj ,ÉàjÉc »fÉ°S ,ƒgƒàjGE ¿ƒ°ùµjO ,𫵫e »HhGC ,ƒfÉc ƒµfGƒf:§°SƒdG §N ¯
.»°ûJhGC
.õæ«JQÉe »ª«aÉHhGC ,Qƒaƒ°ùf Éæ«HhGC ,ƒeGôfGE πµjÉe ,»¨æjƒeOhGC …RÉ°ShGC ,»æ«Ñ¨jGE ƒHƒcÉj : Ωƒ````é¡dG §N ¯

É`gOƒ≤j »àdG í`«°SɪàdG...É`«ÑeGR
ô`````cÉ``e Ö````∏©K

:»ÑeGõdG ÖîàæªdG áªFÉb
.GófÉH ܃cÉL ,GófÉH ¢ù«æjO ,»æjƒe …óæ«c :≈eôªdG á°SGôM ¯
∞jRƒL ,ÉÑeÉÑeÉc ƒàæ«°ûJ ,hõfƒ°S Gô«aƒà°S ,É°ùfÉ°T `cÉ°SGC ,’ƒÑe πjƒfÉeGE ,…ófƒªjÉg »fɨ«g ,Góæjô«f ¢SÉeƒJ :´ÉaódG §N ¯
.Gófƒ°Sƒe
.ɨæ«dƒe OQƒØ«∏c ,ÉJƒØ«°ûJ √Gƒf ,…ófƒ°SÉc ¢ù«°ùfGôa ,ƒaƒ¨f ΩÉ«∏jh ,ÉH’Éc OQƒØæjQ :§°SƒdG §N ¯
.ÉcƒjÉe πjƒfɪjGE ,ɨæ«dƒe ܃cÉL ,Éeƒdƒ¨æ«°S ø«Ø«Z ,Éehõ«Ñe õæ«dƒc :Ωƒé¡dG §N ¯

OÉ```c ∫ƒ```¡ée Ö```îàæe ...¿ƒ``HɨdG
º``dÉ©dG ¢SÉC`c ≈``dGE π``°üj

õcôªdG πàMG ¿GC ó©H ádƒ£ÑdG √òg ''ÉÑeɪdG''`H Ö≤∏ªdG »≤«ÑeRƒªdG ÖîàæªdG πNój
,ájɨ∏d Ék«dÉY AGOGC äÉ«Ø°üàdG »a ¿ƒ«≤«ÑeRƒªdG iOGCh ,É«æ«ch ¢ùfƒJh Éjô«é«f ⪰V »àdG ¬àYƒªée »a ådÉãdG
¿GC ó©H ºdÉ©dG ¢SÉCc äÉ«FÉ¡f ≈dGE Oƒ©°üdG øe »°ùfƒàdG ÖîàæªdG AÉ°übGE »a ∫h’CG ÖÑ°ùdG GƒfÉc º¡fGE ∫ƒ≤f ¿GC »Øµjh
ábÉ£H …ô«é«ædG ÖîàæªdG iógGC …òdG ±ó¡dG ƒgh ,A»°TÓd ±ó¡H äÉ«Ø°üà∏d á«eÉàîdG IGQÉѪdG »a ¬«∏Y GhRÉa
ΩOÉ≤dG ≥jôØdG AGOGC ≈∏Y áYô°ùdG Ö∏¨J ɪc ,á«fóÑdG Iƒ≤dG ≈∏Y ¬Ñ©d á≤jôW »a »≤«ÑeRƒªdG ÖîàæªdG óªà©jh .πgÉCàdG
…òdG ¬æ°S ôÑc øe ºZQ ≈∏Y ''ƒµ«Jƒµ«J'' ºLÉ¡ªdG ¬ªéf ≈∏Y √OɪàYG ≈dGE áaÉ°VE’ÉH á«≤jôaE’G áMÉ°ùdG ≈dGE Iƒ≤H
.''¿Éc ƒjQGO'' ™aGóªdG »dGE áaÉ°V’EÉH ÉkeÉY 37`dG ≈dGE π°Uh

:»≤«ÑeRƒªdG ÖîàæªdG áªFÉb
.ƒæ«H ,ƒ¨fÉÑeÉc ,Ée’ :≈eôªdG á°SGôM ¯
.ƒàjÉH ,hɪ«°S ,»µ°ùjh ,Qƒ«fƒL øjódG øjR ,ô«°ùµe ,hô«e ,Gô«ÑeÉc ,¿Éc ƒjQGO ,πjƒfÉa :´ÉaódG §N ¯
.¢ùjƒd …R ,Qɪ«°SƒZ ,»LÉM óªëe ,ƒæ«∏f ,»cGQÉH ƒà«fGO ,õ«¨«æehO ,ƒà«æ«L ,ƒeƒa ¢ùØdɵfƒL :§°SƒdG §N ¯
.hô«àfƒe ƒjQGO ,»Ñª∏«H Qó«∏g ,ƒµ«J ƒµ«J : Ωƒé¡dG §N ¯

á«≤jôa’
E G ÖLÉ`æ°ùdG...ø`````«æÑdG
''á`«fƒYôØdG'' ΩÓ``M’
C G º`°†b ójôJ

Iô°ûY á«fÉãdG áæ°ùdG 2010 »ØfÉL 09 âÑ°ùdG - 1230 Oó©dG

»a ∑QÉ°T å«M ,»≤jôaE’G ¢Sô©dG »a ø«ªFGódG ±ƒ«°†dG øe É«ÑeGR Öîàæe ôÑà©j
ó©H 1994 h 1974 »eÉY ø«Jôe »fÉãdG õcôª∏d ∫ƒ°UƒdG »g ¬JGRÉéfGE RôHGCh Iôe 13 ádƒ£ÑdG
ïjQÉàdG ôe ≈∏Y É«ÑeGR »ÑY’ ô¡°TGC É«dGƒH É°TƒdÉc É¡æe Ééf »àdGh Iô«¡°ûdG IôFÉ£dG áKOÉM
øe πc ∞∏N •É≤f 5 ó«°UôH áãdÉãdG áYƒªéªdG »a ådÉãdG õcôªdG É¡dÓàMG ó©H ádƒ£Ñ∏d É«ÑeGR â∏°Uhh .É«dÉM IôµdG OÉëJG ¢ù«FQh
ÜÉ°ûdG »°ùfôØdG ÜQóªdG É«ÑeGR Oƒ≤jh .IôgÉ≤dÉH ô°üe ™e ∫OÉ©àdG »a âëéfh Iô«Ñc äÉjQÉÑe âeób ¿GC ó©H ,ô°üeh ôFGõédG
.¬≤jôa äÉjQÉÑe IQGOGE »a á«dÉY IAÉØc ô¡XGC …òdG OQÉfhQ »aô«g ÉeÉY 41`dG ÖMÉ°U

Ωô``M …ò```dG GhQòMGE...≥`«ÑeRƒe
∫É```jófƒªdG ø``e ¢ù``fƒJ
EL Heddaf N 1230 Samedi 09 Janvier 2010

.≈Ø£°üe øH ¥hQÉa ,…õØf ∫OÉY ,»Kƒ∏ãe øªjGC :≈eôªdG á°SGôM ¯
.»°ùjƒ°S ódÉN ,…Qɵ«e ø«°SÉj ,∫ɪL QɪY ,ÉØjGE ∫ÓH ,»#M ºjôc ,»ëdÉa ¿Gƒ°VQ ,Ωɪ°T π«∏N ,ájOGôH π«¡°S :´ÉaódG §N ¯
,áîØf ≈∏Y óªëe ,§HGôe ºã«g ,»HQƒc ódÉN ,»eɪg …OÉ°T ,…OhGO ô«gR ,»LGQO áeÉ°SGC ,IOÉ©°S øH »bƒ°T :§°SƒdG §N ¯
.ó«bQ ø«°ùM
.»æcÉ°ùe ∞°Sƒj ,ᩪL ΩÉ°üY ,»£«eô°ûdG ø«eGC óªëe ,»°TÉ«cGC óªMGC :Ωƒ````é¡dG §N ¯

:…ô«é«ædG ÖîàæªdG áªFÉb

¢SÉCc »a ¬àcQÉ°ûe òæe äGƒæ°S 10 ÜÉ«Z ó©H ádƒ£ÑdG ∫ƒ¡éªdG ¿ƒHɨdG Öîàæe πNój
ó©H ádƒ£Ñd √òg ≈dGE ¿ƒHɨdG â∏gÉCJh .Éjô«é«fh ÉfÉZ ø«H áØ°UÉæe ⪫bGC »àdGh 2000 ºe’CG
™FGQ øe ôãcGC AGOGC ¿ƒHɨdG Öîàæe Ωóbh .Qó°üàªdG ¿hô«eɵdG Öîàæe øY •É≤f 4 ¥QÉØHh •É≤f 9 ó«°UôH »fÉãdG õcôªdG É¡dÓàMG
¢ùjQÉH ÖjQóJ ¬d ≥Ñ°S …òdGh ¢ùjô«L ¿’GC »°ùfôØdG »æØdG ôjóªdG IOÉ«≤H ƒZƒW Öîàæe ≈∏Y ¬bƒØJh Üô¨ªdG ÖîàæªH ¬àMÉWGE ó©H
IÉCLÉتdG ™æ°üj ¿ƒHɨdG Öîàæe OÉch ,É«LQƒL Öîàæe IOÉ«b ¬«dƒJ ≈dGE áaÉ°V’EÉH ,»Hô¨ªdG »µ∏ªdG ¢û«édGh RƒdƒJh ¿ÉeôL ¿É°S
.ájƒb IOƒY ó©H ºdÉ©dG ¢SÉCµd â∏°Uh »àdG ¿hô«eɵ∏d IOÉjôdG »°Sôc øY ∫RÉæàj ¿GC πÑb äÉ«Ø°üàdG ájGóH »a áYƒªéª∏d √Qó°üJ ó©H

øe øµªJ ¿GC ó©H ádƒ£ÑdG ≈dGE ''ÖLÉæ°ùdG''`H Ö≤∏ªdG »æ«æÑdG ÖîàæªdG πNój
≥jôØc ¬ªéëd áÑ°ùædÉH É©FGQ iƒà°ùe Ωób óbh ,»dÉeh ¿GOƒ°ùdG ,ÉfÉZ øe Ó
k c ⪰V »àdG ¬àYƒªéªd ¿Éãc πgÉCàdG
≈∏Y RƒØdÉH ¬d RÉéfGE ôÑcGC ≥≤Mh ,IOƒ©dGh ÜÉgòdG »JQÉÑe »a »fGOƒ°ùdG ÖîàæªdG ≈∏Y RÉa å«M ,¬JÉjGóH »a ∫Gõj ’
áYô°ùdG ≈∏Y »æ«æÑdG ≥jôØdG óªà©jh .ádƒ£ÑdÉH √RƒØc »æ«æÑdG Ö©°ûdG É¡H πØàMG »àdG IGQÉѪdG »gh ,»fɨdG ÖîàæªdG
.''»°SƒjƒJƒehGC ¥GRQ'' ºLÉ¡ªdGh ''¿ƒæ«°ù«°S'' §°SƒdG §N ÖY’ ∫ÉãeGC ¬«ÑY’ ¢†©H äGQÉ¡ªd áaÉ°V’EÉH

:»fƒHɨdG ÖîàæªdG áªFÉb

:»æ«æÑdG ÖîàæªdG áªFÉb

.»µ«°ùà«H ¢ù«Øj ,»dɵ«H É«eƒéf ¢ùjQƒH ,ƒfƒahG ôjójO :≈eôªdG á°SGôM ¯
,ƒæ«dƒcQÉe hO »æ«°SQGC ,ÉZÉ°SGƒcGC â°ù«fQGE ,ɨfÉe »∏jƒcGE ƒfhôH ,ɨfhófƒe ≠jQOhQ ,âjhQƒÑeGC ¢ù«LQƒ«L :´ÉaódG §N ¯
.ɨfÉHGC hGôH ¢ùjƒe
»fÉØ«à°S ,É«eƒéf »fÉØ«à°S ,ÉÑeÉHƒe ∂jQó«°S ,»fÉ°ù«c ∫ƒH ,ÉàjR ƒfhôH ,hɪ«°ùHGC …ô«J ,…Oɵ°ù«ZO øj’GC »æ«JGE :§°SƒdG §N ¯
.»eÉHhGC É«eƒéf øjhQGE ,≈°TGC
.ƒæ«dƒcQÉe hO ¢ùjôHÉa ,≠fÉ«eÉHhGC »∏jh ,≠fÉ«eÉHhGC ∂jôªZ ôjô«H ,…ƒ¨fƒdƒe ∂jQGE ,ø«°Sƒc π«fGO ,»e …ƒZhQ :Ωƒé¡dG §N ¯

.…ôdÉa ƒ°SƒeGC ,ƒà«°ûJ OÉ°TQ ,ƒfhó«¨jO ¿Égƒj :≈eôªdG á°SGôM ¯
hQƒªjGE ,»eƒà«°ùjôc ¿É«eO ,ódÉehQ ƒcƒH ,»ØædɪchGC ƒÑcGC ,ƒàØe hOhGC ,¿ƒæjOGC ódÉN :´É````````aódG §N ¯
.ø°ûæ«∏a ƒÑ¨æ«°S ,Qƒ«fƒL ¿ƒªdÉ°S ,¿ƒ°ùfƒL É°VQ ,πjƒfɪjGE
,ΩƒMƒf Éæ«Hƒc ,∫ɵ°SÉH ¿É¨fGC ,ƒZƒeƒ°ûJ ,¿É«ª«ZO ƒcƒc ,ø«∏«°SƒL ÉjƒgGC ,»eƒ¡fhOG ódQGô«L :§````°SƒdG §N ¯
.¿ƒæ°ù«°S ¿ÉØ«à°S ,ódƒfQGC ɵ«°S ,’ÉàjQƒe »ÑæjƒZhGC
.π«Fɵ«e »JƒH ,»°SƒjƒJƒehGC ¥GRQ ,óªëe hOhhGC :Ωƒ````é¡dG §N ¯

∫h’
C G º`°ù≤dG

''±Góq```¡dG'' çƒ`©Ñe
:∞ f ’
C G ΩÉ````ªM ≈dGE
Ω .π````````ëµd

á``jÉ``éH á`Ñ«Ñ°T

ájOh IGQÉÑe ∫hGC ‘ Gòg çóM


q e ÒZ ¬HÉ«Z ¿GC OÉæe ócƒDj ɪ«a

,∞f’
C G ΩɪM ≈dGE π°üj ÜGOQR á```jhÉ`°SôªdG ™``e í``dÉ°üàJ áÑ«Ñ°ûdG
ájƒédG äÓMôdG AɨdÉEH èéqëàjh ájôFGõédG á≤jô£dG ≈∏Y º¡æe QÉCãJh
áæjóªH ÜGOQR ô«gR ájÉéH áÑ«Ñ°T ÜÉ©dGC ™fÉ°U πM
¥óæa »a §Ñ°†dÉHh ¬≤jôa É¡H ôµ°ù©j »àdG ∞f’CG ΩɪM
øe Iô°TÉÑe É¡«dGE ÉeOÉb ¢ùeGC ∫hGC Iô¡°S ''IôgõdG''
OhóM »a π°Uh å«M ,¢ùjQÉH á«°ùfôØdG ᪰UÉ©dG
AÉ°†YGC πc óLhh ,Ó«d ™HôdGh Iô°ûY ájOÉëdG áYÉ°ùdG
烩Ñe AÉæãà°SÉH Ωƒæ∏d Gƒª∏°ùà°SG ób …hÉéÑdG óaƒdG
¿Éc …òdG íjÉ°S ¿ÉªMO »fóÑdG ô°†ëªdGh ''±Góq¡dG''
äÉYÉ°T’EG πµd GóM ∂dòH ÜGOQR ™°†«d ,¬∏Ñ≤à°SG øe ∫hGC
≈∏Y ÉLÉéàMG ¢üHôà∏d ¬à©WÉ≤e øY âKóëJ »àdG
ÖYÓdG √ÉØf Ée ƒgh ,á≤dÉ©dG á«dɪdG ¬JÉ≤ëà°ùe
≈∏Y Oƒq©àe ô«Z ¬fGC ócGCh Ó«°üØJh á∏ªL ''±Góq¡∏d''
IQGOE’G áehÉ°ùeh øjô«q°ùªdG ≈∏Y §¨°†dG á°SÉ«°S
.äGòdÉH âbƒdG Gòg »a É¡«dGE ÉCé∏j ≈àM ¬°VGôZGC ≥«≤ëàd

≈dGE ájÉéH áÑ«Ñ°T äôqe
»a iƒ°ü≤dG áYô°ùdG
É¡éeÉfôH ≥«Ñ£J
∫ÓN …ô«°†ëàdG
»a â∏NOh ¢üHôàdG
äÉjQÉѪdG AGƒLGC
AÉ©HQ’
C G á«°ûY ájOƒdG
≈dGE â∏≤æJ ɪd •QÉØdG
≈°SôªdG áæjóe
πÑ≤à°ùªdG á¡LGƒªd
IGQÉÑe »a »∏ëªdG
IQÉK’
E G »a áªb âfÉc
É¡ª°ùMh ¢ùaÉæàdGh
∫ɪL ÜQóªdG ∫ÉÑ°TGC
ôNGB »a º¡ëdÉ°üd OÉæe
π°†ØH ≥FÉbO ¢ùªN
…hÓªM º«°ùf ±óg
Ö°üæe »a Ö©d …òdG
¬«∏Y Oƒq©àe ô«Z
»a Gòg çóM .ÉeɪJ
≥ëàdG …òdG âbƒdG
ÜÉ©dGC ™fÉ°U ¬«a
ÜGOQR ô«gR ≥jôØdG
¥óæØH ¢ùeGC ∫hGC Iô¡°S
™«q°V Éeó©H ''IôgõdG''
øe ≈dh’
C G ΩÉj’
C G
GókM ™°†jh ¢üHôàdG
Iójó©dG ä’hDÉ°ùà∏d
ó©H âMôW »àdG
¬Ø°Uh …òdG ¬HÉ«Z
á©WÉ≤ªdÉH ¢†©ÑdG
≈∏Y á«LÉéàM’G
.¬dGƒeGC

ó©H ¬à∏MQ π«LÉCàd ô£°VG ¬fGC ócGC
¢ùfƒJ - ¢ùjQÉH á∏MQ AɨdGE

ºK …OôتH âHQóJ »æfGC á«Ø∏N ≈∏Y É«kfóH GôNÉCàe
áLQódG »a §°ûæj …òdG ¿É«eGC áæjóe ≥jôa ™e âéeófG
ÖfÉédG Gòg øe Gôk«ãc ≥∏b â°ùd ∂dòd á«°ùfôØdG áãdÉãdG
.''Iô°TÉÑe áYƒªéªdG ™e º∏bÉCJÉC°Sh

¬fGC ócGCh ¬æe Ö°†Z OÉæe
ÓÑ≤à°ùe íeÉ°ùàj ød

ÜQóªdG ™e ’ƒ£e âKóëJ ób ''±Góq¡dG'' âfÉch
™æ°U …òdG ÜGOQR ÖYÓdG á«°†b ∫ƒM OÉæe ∫ɪL
øe ¬Ñ°†Z ∞îoj ºdh ,≈dh’CG ¢üHôàdG ΩÉjGC á∏«W çóëdG
¬d áÑ°ùædÉH ÉeɪJ QôqÑe ô«Z ¬fGC ócGC …òdG ôNÉCàdG Gòg πc
∫É°üJ’G AÉæY ¬°ùØf ∞∏qµj ºd ÖYÓdG ¿GC á«Ø∏N ≈∏Y
…GC òîqàj ød ¬fGC ócGCh ,¬HÉ«Z ôjôÑàd ô«q°ùe …ÉCH hGC ¬H
OÉæe ócGC ɪc ,¬dGƒb’C ™ªà°ùj ¿GC ó©H ’GE ¬≤M »a QGôb
»a É«∏NGO ÉfƒfÉb ™°†«°Sh ÓÑ≤à°ùe íeÉ°ùàj ød ¬fGC
ΩÉeGC ø«ÑYÓdG ¿ƒµj ájÉéH ≈dGE IOƒ©dG ó©H ≥jôØdG
øe πc ≈∏Y á«°SÉb äÉHƒ≤Y ¢VôØ«°Sh ¬eGôàMG ᫪àM
.ÖYÓdG ᪫b âfÉc ɪ¡e ¬ØdÉîj

QÈqe ÒZ ÜGOQR ÜÉ«Z'' :OÉæe
ÉkeQÉ°U ÉfkƒfÉb ™°VÉC°Sh ‹ áÑ°ùædÉH
''ájÉéH ¤GE IOƒ©dG ó©H

√ô°ûææ°S ∫ƒ£e QGƒM »a Éæd ìôq°U ób OÉæe ¿Éch
ÜGOQR ÜÉ«Z ÖÑ°S º¡Øj ºd ¬fGC ¬∏dG ¿PÉEH ó¨dG OóY »a
»àdG ÉHhQhGC ¥ôa ≈àM'' : ÓFÉb ìôq°Uh Gô«ãc ôNÉCJ …òdG
ájOÓ«ªdG áæ°ùdG ¢SGCQ OÉ«YÉCH ∫hC’G »æ©ªdG ó©J
≥jôa ¿GC π«dóH ô«°†ëà∏d äOÉYh É¡WÉ°ûf âØfÉCà°SG
ºd …òdG ÜGOQR ’GE ,√OGó©J πeɵH Éæg OƒLƒe ¿ƒ«d
áÑ°ùædÉH ,¬HÉ«Z ôjôÑJ AÉæY ≈àM ¬°ùØf ∞∏qµj ºdh ô¡¶j
óchDGCh ’ƒ£e ¬«dGE çóëJÉC°Sh QôÑe ô«Z ÜGOQR ÜÉ«Z »d
ôµaGCh ,ÓÑ≤à°ùe Qƒe’CG √òg πãe ™e íeÉ°ùJGC ød »æfGC ¬d
≈dGE IOƒ©dG óæY ΩQÉ°U »∏NGO ¿ƒfÉb ™°Vh »a ≈àM
.''¬eGôàMÉH ø«ÑdÉ£e ¿ƒÑYÓdG ¿ƒµj ≈àM ájÉéH
πëµd .Ω

2 »∏MÉ°ùdG ºéædG - 1 ájÉéH .¢T
EL Heddaf N 1230 Samedi 09 Janvier 2010

Iô°ûY á«fÉãdG áæ°ùdG 2010 »ØfÉL 09 âÑ°ùdG - 1230 Oó©dG

»àdG ájOƒdG É¡JGQÉÑe ájÉéH áÑ«Ñ°T äô°ùN
≥jôØdG ΩÉeGC ¢ùfƒJ »a ¢ùeGC AÉ°ùe É¡JôLGC
- 2 áé«àæH »∏MÉ°ùdG ºéædG …OÉæd »WÉ«àM’
E G
±óg ô«î∏H ø«eGC óªëe ºLÉ¡dG πé°Sh .1
ÜQóª∏d â몰S IGQÉÑe »a ,(63O) »a ájÉéH
.¢üFÉ≤ædG ¢†©H ∞°ûµH OÉæe ∫ɪL

ó©H Iô°TÉÑe ÜGOQõH ≈≤àdG øe ∫hGC ÉæfGC ɪHh
óYƒªH º∏Y ≈∏Y Éæc) ''IôgõdG'' ¥óæa ≈dGE ¬dƒ°Uh
πc ÖÑ°S ¬æe º¡Øfh ¬LQóà°ùf ¿GC ÉædhÉM ó≤a (¬dƒ°Uh
øe ∫hC’G ∞°üædG ™««°†J ¬Øq∏c …òdG ôNÉCàdG Gòg
√OQ ¿Éµa ,Gôk«ãc OÉæe ÜQóªdG Ö°†Zh ÉÑjô≤J ¢üHôàdG
êQÉN çóM Ée ¿GCh ¬fÉÑ°ùM »a øµj ºd çóM Ée ¿GC
á∏«d ¢ùjQÉH QÉ£e ≈dGE π≤æJ ¬fGC á«Ø∏N ≈∏Y ¬bÉ£f øY
É°ùfôa ø«H ájOÉ©dG á∏MôdG »a õéMh »ØfÉL ¢SOÉ°ùdG
IAGOQ ÖÑ°ùH á¶ëd ôNGB »a ⫨dGC É¡æµd ,¢ùfƒJh
â£≤°S å«M ,ÖYÓdG äÉëjô°üJ Ö°ùM ájƒédG ∫GƒM’CG
¿óªdG ¢†©H »a êƒ∏K ≈àM ∑Éægh IôjõZ QÉ£eGC
.ÜGOQR ∫Éb ɪc á«°ùfôØdG

ìô°Th OÉæe áaôZ ¤GE Iô°TÉÑe ó©°U
á«©°VƒdG ¬d

áYÉb »a Ó«∏b ÜGOQR Éæ©e ¢TOQO ¿GC ó©Hh
≈∏Y ájOÉH âfÉc ¥ÉgQ’EG äÉeÓY ¿GC ºZQh ,∫ÉÑ≤à°S’G
Oƒ©°üdG ≈∏Y ô°UGCh á«aGôàMÉH ±ô°üJ ¬fGC ’GE √É«ëe
ÜÉÑ°SGC ¬d ìô°ûjh ¬««ë«d OÉæe ∫ɪL ÜQóªdG áaô¨d
ô«NC’G Gòg ¿GC ¬©eÉ°ùe ≠∏H Éeó©H ôNÉCàdG Gòg πc
Ó©a çóM Ée ƒgh ,¬àÑbÉ©e …ƒæj ¿Éch ¬æe Ö°VÉZ
GóYƒe ¬d Üô°†j ¿GC πÑb Ó«∏b ¿Éaô£dG çóqëJ å«M
Ée ƒgh ,¥óæØdG »a ¢ùeGC áë«Ñ°üd áÑjQóàdG á°üëdG »a
Ée ºµd ó°Uôf ¿GC ÉædhÉM óbh ,±É£ªdG ájÉ¡f »a ºJ
øe øµªàf ºd Éææµd ɪ¡ãjóM »a OÉæeh ÜGOQR ø«H QGO
»a ¿Éc AÉ≤∏dGh GôNÉCàe ¿Éc âbƒdG ¿GC á«Ø∏N ≈∏Y ∂dP
.áeÉJ ájô°S

äócGCh ¢ù«FôdÉH â∏°üJG'' :ÜGOQR
¢ùfƒJ ¤GE …ôØ°S ádÉëà°SG ¬d
''»ØfÉL 6 Ωƒj

ºd ¬fGC ÜGOQR ô«gR áÑ«Ñ°ûdG ÜÉ©dGC ™fÉ°U Éæd ìôq°U
¬fGC ɪH ¬fÉC°ûH ⪫bGC »àdG áé°†dG √òg πc ÖÑ°S º¡Øj
ÖÑ°ùdG ¿GC ɪH ,§≤a áYÉ°S 24 `H ¬dƒ°Uh óYƒe øY ôNÉCJ
≥ëàdGC ¿GC …ƒfGC âæc'' : ÓFÉb Ö≤qYh ¬bÉ£f êQÉN ¿Éc
á∏MôdG ôÑY äõéMh »ØfÉL ¢SOÉ°ùdG á∏«d ¢ùfƒàH
≈dGE IOƒ©∏d äQô£°VG »ææµd ¢ùjQÉHh ¢ùfƒJ ø«H ájOÉ©dG
AɨdGE ºJ ¿GC ó©H É°ùfôa »a iôNGC á∏«d AÉ°†bh ∫õæªdG
â∏°üJG ∂dòd ,ájƒédG ∫GƒMC’G IAGOQ ÖÑ°ùH á∏MôdG
äócGCh É°ùfôa »a ôN’BG ƒg ¿Éc …òdG ÜÉ«W ¢ù«FôdÉH
…óæY ¿Éc ƒd ≈àMh ,»ØfÉL 6 Ωƒj …ôØ°S ádÉëà°SG ¬d
.''ôN’BG ƒg ¬H â∏°üJ’ ¢ùfƒJ »a OÉæe ∫ɪL ÜQóªdG ºbQ

»àdG ΩÉj’
C G ¢†jƒ©J âdhÉM''
ÜQóàdÉH ¢üHÎdG ‘ É¡à©«q°V
''¿É«eGC ™e

¬©««°†àH √ôKÉCJ ΩóY ∫ƒM ÜGOQõd ôNGB ∫GƒD°S »ah
»µ«é∏ÑdG Q’RhQ ≥jôa ÖY’ OQ ÉÑjô≤J ¢üHôàdG ∞°üf
¿ƒcGC ¿GC ≈æªJGC âæc »æfGC í«ë°U'' : ÓFÉb É≤HÉ°S
GQƒeGC ∑Éæg øµd ∫h’CG ¬eƒj øe ¢üHôàdG »a Gô°VÉM
AÉ≤ÑdGh É°ùfôa ≈dGE IOƒ©dG IQhô°V ≈∏Y »æàªZQGC áFQÉW
â°ùd ÉfÉCa ∂dP ™eh ,»ØfÉL ¢SOÉ°ùdG ájÉZ ≈dGE ∑Éæg

ø°ùjÉ°S ÜΨŸG IQÉYGE ‘ ôµqØj ÜÉ«W
á∏«µ°ûàdG º«YóJ ≈∏Y Gôk°üe ∫GR Ée ÜÉ«W ô«gR ¢ù«FôdG ¿GC ¢ùfƒJ »a Éæg ábƒKƒªdG ÉgQOÉ°üe øe ''±Góq¡dG'' âª∏Y
¢†jƒ©J πLGC øe á°UÉNh ,ø«ÑY’ áKÓK ΩGó≤à°SÉH ájófÓ
C d ájOÉëJ’G â°üNqQh ø«fGƒ≤dG äô«¨J Éeó©H ôNGB ºLÉ¡ªH
≈∏Y ÜÉ«W ø«Y ¿GC Qó°üªdG ¢ùØf ócGC ¥É«°ùdG Gòg »ah ,ôéªdG »a iôNGC áHôéJ ¢Vƒîj …òdG Iô"ƒH OGƒDa ºLÉ¡ªdG
øµd ,''ÉjGQƒ" ɪj'' áæjóe øHG ƒgh »°ùfôØdG ¿ƒdƒJ ≥jôa »a É«dÉM Ö©∏jh ø°ùjÉ°S ≈Yój ø«HôਪdG ø«ªLÉ¡ªdG óMGC
¬æY ∫RÉæàdG ójôj ’ ¬≤jôa ¿GC ɪH íjô°ùàdG á≤«Kh »g ɪFGO ÉfQó°üe Ö°ùM ÖYÓdG Gòg É¡¡LGƒj »àdG á∏µ°ûªdG
áÑ«Ñ°û∏d ¬ëjô°ùJ IQhô°†H ¿ƒdƒJ ≥jôa »dhƒD°ùe ´ÉæbGE ádhÉëe »g ÜÉ«W É¡Ñ©∏j »àdG ¥GQh’CG ôNGB ≈≤ÑJh ,ádƒ¡°ùH
¬æY ±ô©f ’ …òdG ø°ùjÉ°S ≈dGE IƒYódG â∏°SQGC ób âfÉc áÑ«Ñ°ûdG IQGOGE ¿ÉEa IQÉ°TÓ
E dh .IQÉY’EG π«Ñ°S ≈∏Y ƒdh ≈àM
.»°ùfôa ôØ°S RGƒL ∂∏ªj ¬fGC á«Ø∏N ≈∏Y á«°ùfƒàdG »°VGQÓ
C d ∫ƒNódG Iô«°TÉCJ ≈∏Y π°qüëàj ≈àM ÉÄ«°T

¢ùeGC ∫hGC ¢ùfƒJ ¤GE π°Uh

''IôgõdG'' ¥óæa ≈dGE §Ñ°†dÉHh ¢ùfƒJ ≈dGE ÜÉ«W ô«gR ájÉéH áÑ«Ñ°T ¢ù«FQ ∫ƒ°Uƒd GóYƒe ¢ùeGC ∫hGC á«°ûY âfÉc
â«H »a ∫h’CG πLôdG ∫hÉæJ óbh ,¬Lh ø°ùMGC ≈∏Y ô«°ùj ¢üHôàdG ¿GC ócÉCà∏d ¬æe ádhÉëeh ¬«ÑYÓd á∏eÉée IQÉjR »a
™«ªé∏d Üô°†jh ,¢ùfƒJ ᪰UÉ©dG ¥OÉæa óMGC »a ¬à∏«d AÉ°†≤d π≤æàj ¿GC πÑb óaƒdG AÉ°†YGC ™e AÉ°û©dG áÑLh áÑ«Ñ°ûdG
.ájOƒdG É¡JÉjQÉÑe »fÉK »a »∏MÉ°ùdG ºéæ∏d »fÉãdG ≥jôØdG áÑ«Ñ°ûdG â¡LGh øjGC á°Sƒ°S »a ¢ùeGC á«°ûY GóYƒe

QƒaGR ™e çó–h ’ƒq£e OÉæà ™ªàLG

17

,AÉ°û©dG áÑLh ájÉ¡f ó©H Iô°TÉÑe ¿ÉeGô«c ô«ª°S óaƒdG ¢ù«FQh OÉæe ÜQóªdÉH ™ªàLG ób ÜÉ«W ¢ù«FôdG ¿Éch
ÜÉ«W ¢ù«FôdG ≈Yóà°SG ºK ,á©FGôdÉH OÉæe É¡Ø°Uh »àdGh ¢üHôàdG É¡«a iôéj »àdG ±hô¶dG øY ’ƒ£e ÉKóëJ å«M
»ª°S Ée ô«KÉCJ ióeh á∏«µ°ûàdG πNGO QƒeC’G øY √ô°ùØà°SGh Ó«∏b ¬©e çóqëJ …òdG QƒaGR º«gGôHGE á∏«µ°ûàdG óFÉb
.áYƒªéªdG õ«côJ »a ÜGOQR á«°†≤H

ÜÉH ìÉààaG á°Uôa ¿GC ºZQ AÉ°†«H áé«àæH ≈¡àfGE ∫h’CG •ƒ°ûdG
.(26) á≤«bódG »a ô°üæ©dƒH ÜÉ°ûdG »eób øe âYÉ°V π«é°ùàdG

GƒÑ«qîj ⁄ Oó÷G ,™FGQ ∫ÉÑ≤à°SG
±GógGC ¿hO ∫hGC •ƒ°Th

•QÉØdG AÉ©HQC’G IGQÉÑe »a á¡Lƒe ájhÉéÑdG QɶfGC âfÉc
…òdG ¢TƒMO º«°ùf óFÉ©dG ÖYÓdG ƒëf ≈°SôªdG πÑ≤à°ùe ΩÉeGC
áYÉ°S áHGôb Ö©d) IGQÉѪdG »a ácQÉ°ûe ø«ÑYÓdG ôãcGC ¿Éc
Ωóqbh ójóédG ºjó≤dG ¬≤jôa ™e ¬JÉjQÉÑe ≈dhGC Ö©d å«M ,(á∏eÉc
Gòg Éæd ¬H ìôq°U Ée Ö°ùM OÉæe ∫ɪL ÜQóªdG ¬H ™æbGC ÉÑ«W AGOGC
¬fGC ºZQ »fóÑdG ÖfÉédG øe Iô«Ñc äGOƒ¡ée ∫òH å«M ,ô«N’CG
™e Gôk«ãc Ö©∏j øµj ºd ¬fGC á«Ø∏N ≈∏Y á°ùaÉæªdG ¢ü≤f øe »fÉ©j
»æØdG RÉ¡édG Qó°U è∏KGC ób ¢TƒMO ≥dÉCJ ¿Éc GPGEh ,πFÉÑ≤dG áÑ«Ñ°T
,¬∏dG ¬ªMQ ôªëd ¿É°ùM ≥HÉ°ùdG ÖYÓd πjóÑdG ¬«a óLh …òdG
øjòdG ø«ÑYÓdG ¢†©H ≈∏Y áª≤f ¿ƒµ«°S πHÉ≤ªdÉH ∂dP ¿ÉEa
ô¶f âØd πLGC øe äÉÑjQóàdG »a πª©dG áØYÉ°†ªd ¿hô£°†«°S
…hÓªM »FÉæãdG á°UÉNh ,IOóq¡e º¡àfɵe âëÑ°UGC ¿GC ó©H OÉæe
ÜQóªdG QÉ©°T ¿É©aôjh ɪgóYGƒ°S øY ¿Gôªq°û«°S øjò∏dG ¢û«ZOh
.''Ö©∏J â«ÑM GPGE ∑ójóM <O »æHG Éj'' ±hô©ªdG …ó©°S

≈°SôªdÉH ájÉéH áÑ«Ñ°T ⩪L »àdG á≤HÉ°ùdG IGQÉѪdG ¢ùµYh
¿GC É¡d Öàµj ºd »àdGh á«°VɪdG áØFÉ°üdG ô«N’CG Gòg Ö©∏e »a
ÖÑ°ùH IGQÉѪdG ∂∏J É¡Jó¡°T »àdG áØ°SƒDªdG çGóM’CG ÖÑ°ùH »¡àæJ
IGQÉÑe ¿ÉEa ,…ôFGõL ƒg Ée πc ≈∏Y ájhÉ°SôªdG ô«gɪédG ºé¡J
»°VɪdG áëØ°U »£d á°Uôa π©ØdÉH âfÉc •QÉØdG AÉ©HQC’G
âªJ å«M ,GOóqée ø«≤jôØdG ø«H äÉbÓ©dG å©H IOÉYGEh
,á«dÉY á«°VÉjQ ìhQ »a IGQÉѪdG äôLh á«FÉ¡ædG áëdÉ°üªdG
á∏«µ°ûJ AGOGC OÉæe ∫ɪL ÜQóª∏d áÑ°ùædÉH ºg’CG á£≤ædG ≈≤ÑJ øµd
IQƒ°U »a OóédG ø«ÑYÓdG ø«H Ééjõe âfÉc »àdG ∫h’CG •ƒ°ûdG
á«WÉ«àM’G ô°UÉæ©dGh ,¿Ébôa âjGBh RGõH ,¢TƒMO ,ΩÉ°ûg ºjôc
,á°TɪbƒH QGôZ ≈∏Y ÜÉgòdG á∏Môe »a Gô«ãc Ö©∏J ºd »àdG
»àdGh äGQÉÑL ¢SQÉëdGh ,¿GójR ,ô°üæ©dƒH ,¢Tô£∏H ,á°SÉ°ùcƒH
âëÑ°UGC á∏«µ°ûàdG ¿GC ¿’BG øe ¿ÉCªWG å«M ,Gô«ãc √Qó°U âé∏KGC
É¡«a ¬à≤K ™°†j ¿GC ¬fɵeÉEH »àdG Aɪ°SC’G ¢†©H ∑Éægh ájôK
¿ÉEa ∂dP ™eh .ÇQÉW …GC çhóM ∫ÉM »a ÜÉj’EG á∏Môe ∫ÓN

§°SƒdG ‘ á°ùaÉæŸG å©Ñjh ≥dÉCàj ¢TƒMO

πëµd .Ω

¢ùfƒJ ‘ AÉ≤ÑdG π°q†Øj ádhÉ°U
»àdG áHÉ°U’EG ó©H ádhÉ°U ºjôc ¢SQÉëdG √GôLGC …òdG ≥ªq©ªdG ¢üëØdG ¿GC ºZQ
''á«gÉÑdG'' øHG ¿ƒcQ IQhô°V ócGC ób á«ÑjQóàdG ¢ü°üëdG ióMGE »a É¡d ¢Vôq©J
»∏°†Y ¥õªJ øe »fÉ©j) πb’CG ≈∏Y ´ƒÑ°SGC Ióªd ¬à«aÉY IOÉ©à°SG πLGC øe áMGô∏d
≈≤Ñj ¿GC π°q†ah √OôتH ôFGõédG ≈dGE Oƒ©j ¿GC ¢†aQ ÖYÓdG ¿GC ’GE ,(º∏qe 8 ≥ª©H
¿GC á°UÉN ,Iô«£N áHÉ°U’EG ¿GC ô©°ûjh ôãcGC ôKÉCàj ’ ≈àM ¢ùfƒJ »a ≥jôØdG ™e
É«LÓY ÉéeÉfôH ¬d Ωó≤jh ,''IôgõdG'' »a Éæg OƒLƒe »dƒÑª£°SGE ≥jôØdG Ö«ÑW
.âbh ´ô°SÉCH ¬à«aÉY ó«©à°ùj ≈àM É≤«bO

''.‘ .»J ᪰ùf'' IÉæb ‘ GókZ ƒYóe OÉæe

Iô«ÑµdG á«Ñ©°ûdG π¨à°ùJ ¿GC ∫hÉëJ á«HQɨªdG ''.»a .»J ᪰ùf'' IÉæb ¿GC hóÑj
É«≤jôaGE ¢SÉCc óYƒe ÜGôàbGh ¢ùfƒJ »a Éæg OÉæe ∫ɪL ÜQóªdG É¡H ≈¶ëj »àdG
∫hGC »a ácQÉ°ûª∏d IƒYódG ¬d â¡L
q h å«M ,∂dP »a Qɪãà°S’G πLGC øe ºeCÓd
’ƒéfGC »a GókZ ≥∏£æJ »àdG ºeÓCd É«≤jôaGE ¢SÉCµH á°UÉîdG IójóédG á°üëdG øe OóY
¿ÉEa IQÉ°TEÓd .''Éjó«d'' ájôFGõédG ᣰûæªdG Égó©Jh ,''¿ÉµdG ¢SÉf'' ⫪°S »àdGh
øµd ,AÉ°ùe á©HÉ°ùdG áYÉ°ùdG øe AGóàHG ô°TÉѪdG ≈∏Y Ωƒ«dG Iô¡°S åÑà°S á°üëdG
.’ ΩGC IƒYódG »Ñ∏«°S ¿Éc GPGE ɪ«a GOOqôàe ∫GR Ée OÉæe

äÉÑjQóàdG ô°TÉÑj ‹É°ùe
GôkÑN ¥óæØdG á≤jóM »a ájhÉéÑdG á∏«µ°ûàdG É¡JôLGC »àdG áØ«ØîdG á°üëdG â∏ªM
»dÉ°ùe ∫OÉY ÖYÓdG ∞fÉCà°SG Éeó©H OÉæe ∫ɪL ÜQóª∏d á°UÉNh ájhÉéÑ∏d GQkÉ°S
áHÉ°UGE øe »fÉ©j …òdG ¢SGQhGC ÜÉ°ûdG á≤aQ áYÉ°S ∞°üf áHGô≤d ¢†cQh ¬JÉÑjQóJ
™e èeóæj ¿GC GóL øµªªdG øeh É«FÉ¡f âdGR Ω’’
B G ¿GC »dÉ°ùe Éæd ócGC óbh .ôN’
B G ƒg
É¡°Vƒî«°S »àdG Iô«N’
C G ájOƒdG IGQÉѪdG »a ∑QÉ°ûjh á«°ùe’
C G √òg áYƒªéªdG
ióMGE »a Ö«°UGC »dÉ°ùe ¿ÉEa IQÉ°TÓ
E dh .»°ùfƒàdG Ö©∏ªdG ΩÉeGC GóZ …hÉéÑdG ≥jôØdG
≈∏Y áKÓK hGC ø«eƒ«d áMGôdG ≈dGE ¿ƒcôdÉH Ö«Ñ£dG ¬ë°üfh á«ÑjQóàdG ¢ü°üëdG
.ôjó≤J ≈°übGC

∫OÉY …OÉ¡dÉH ºà¡e »°ùfƒJ ÒLÉæe
á«°ûY ≈°SôªdG Ö©∏ªH Gôk°VÉM »dÉÑL ≥HÉ°ùdG »°ùfƒàdG »dhódG ÖYÓdG ¿Éc
ΩÉeCG áÑ«Ñ°ûdG É¡à°VÉN »àdG ájOƒdG IGQÉѪdG ΩɪàgÉH ™HÉJh •QÉØdG AÉ©HQC’G
¿ƒµ∏ªj ø«≤jôØdG »a ø«ÑYÓdG ¢†©H óéj ¿CG πeCG ≈∏Y ≈°SôªdG πÑ≤à°ùe
ä’ƒ£ÑdG ióMEG hCG á«°ùfôØdG ádƒ£ÑdG »a Ö©∏dÉH º¡d íª°ùJ »àdG äÉfɵeE’G
¬∏≤Y òNCG …òdG ó«MƒdG ÖYÓdG ¿CG IGQÉѪdG ájÉ¡f »a Éæd ócCG óbh .á«é«∏îdG
Ö©∏dÉH ¬d íª°ùj iƒà°ùe ¬Ñ°ùM ∂∏ªj …òdG ∫OÉY …OÉ¡dG áÑ«Ñ°ûdG ºLÉ¡e ƒg
''ɵjQÉc'' ºbQ ≈∏Y π°qüëJ ób »dÉÑL ô«LÉæªdG ¿ƒµjh πµ°ûe ¿hóH É°ùfôa »a
.º°SƒªdG ájÉ¡f »a ¬H π°üàqj ≈àM

»bhRôeh Êô¡HGC äGQÉÑL'' :QƒØ«J
''áÑ«Ñ°ûdG πÑ≤à°ùe ƒg
OhOôe ∫ƒM QƒØ«J º«∏M áÑ«Ñ°ûdG ≈eôe ¢SGôM ÜQóe ™e áØ«ØN á°TOQO »a
ò≤fGCh ≈°SôªdG IGQÉÑe »a ≥dÉCJ …òdG äGQÉÑL á°UÉNh ¢üHôàdG Gòg ∫ÓN ¢SGôëdG
≈°SôªdG ΩÉeGC √Gƒà°ùªH »fô¡HGC äGQÉÑL'' : ÓFÉb ìôq°U á≤≤ëe ±GógGC IóY øe √Éeôe
∂∏àH πª©dG π°UGƒj ƒd ádƒ¡°ùH ∫h’
C G ≥jôØdG »a Ö©∏dG ≈∏Y QOÉb ¬fGC ∂dòH ócGCh
,IOƒ©dG áMôe ∫ÓN Iƒ≤H ∂jQó«°S ¢ùaÉæ«°S ¬fGC ø≤«àe ÉfGCh ,IôHÉãªdGh ájóédG
ºd ¬àHÉ°UGE øµd ¢üHôàdG Gòg ≈∏Y Gô«ãc ∫ƒq©j ¿Éc …òdG ádhÉ°U ¿ÉC°T ∂dP »a ¬fÉC°T
p ÉCJ
IôÑà©e äÉfɵeGE ∂∏ªjh »dÉjófƒe ƒ¡a »bhRôe ÜÉ°ûdG ¢SQÉëdG ÉeGC ,É¡àbh »a ä
.''√OƒLh πX »a ÓÑ≤à°ùe áÑ«Ñ°ûdG øjôY ≈∏Y ±ƒN ’ ¬fGC ócÉCàe ÉfGCh

¿ƒ©æ°üj ¿ƒ«°SÉ°S’
C G
πé°ùj …hÓªMh ¥QÉØdG
QÉѵdG á≤jôW ≈∏Y
…É°T ∞jGE ¿ƒL ≥HÉ°ùdG ÜQóªdG ¢ùµY
ø«ÑYÓdG ∑Gô°TGE ≈∏Y ôq°üj ¿Éc …òdG
áØFÉ°üdG »a á≤«bO ø«©°ùàdG á∏«W
øjõgÉL Gƒfƒµj ºd º¡fGC ºZQ á«°VɪdG
»dÉëdG ÜQóªdG ¿ÉEa ,á«fóÑdG á«MÉædG øe
á«fÓ≤©H äÉ«£©ªdG ≈dGE ô¶æj OÉæe ∫ɪL
IGQÉÑe »a ¬à°Uôa ÖY’ πc íæeh
»àdG á∏«µ°ûàdG πc êôNGC å«M ,≈°SôªdG
ºëbGCh ÉÑjô≤J ∫h’
C G •ƒ°ûdG »a âÑ©d
äÉHÉ«¨dG ¢†©H ±ô©j …òdG ∫h’
C G ≥jôØdG
ÜGOQRh ≠fƒéf ,∂jQó«°S IQƒ°U »a
á∏«µ°ûàdG √òg .(§≤a ¢ùeGC ∫hGC ≥ëàdG)
¥QÉØdG â©æ°Uh áÑ«Ñ°ûdG Iƒb É¡fGC äócGC
∫ÓN øe AGƒ°S »fÉãdG •ƒ°ûdG ∫ÓN
á°ùfGƒàdG äô¡HGC »àdG Ö©∏dG á≤jôW
±ó¡dÉH ≈àM hGC ÓjƒW º¡«∏Y Gƒ≤Ø°Uh
QÉѵdG á≤jôW ≈∏Y …hÓªM ¬∏é°S …òdG
,¢ùjGóªdƒH øe á∏«ªL Iôc ¬«≤∏J ó©H
¬∏LôH ±ò≤jh »æª«dÉH IôµdG ∞bƒj
≈eôªd Ió«©ÑdG ájhGõdG »a iô°ù«dG
IGQÉѪdG ¢û©fGC ±ó¡dG Gòg ,¢SQÉëdG
πjó©J GƒdhÉM øjòdG ájhÉ°SôªdG ∑ôMh
.ihóL ¿hO øµd á≤jôW …ÉCH áé«àædG

´ÉaódG ,≥dÉCàj äGQÉÑL
‹É°ùe ÜÉ«Z ‘ ≈àM ócqƒDj
ócƒDàd ≈°SôªdG IGQÉÑe äAÉL óbh
¢SQÉëdG ¬H ô¡¶j …òdG ™FGôdG iƒà°ùªdG
…òdG äGQÉÑL ø«°SÉj áÑ«Ñ°û∏d »fÉãdG
¢üHôàdG Gòg áHGƒH øe ≥dÉCàdG ≈∏Y ô°üj
»a hGC ájOƒdG äÉjQÉѪdG »a AGƒ°S
Ωóîj ¬fGC å«M ,á«≤«Ñ£àdG äÉjQÉѪdG
¬°ùØf ¢Vôa πLGC øe ''ÜQh Ö∏b''
∫h’
C G ¢SQÉëdG ÜÉ«Z øe Gók«Øà°ùe
™e óLƒj …òdG óªëe »°S ∂jQó«°S
øjGC É«côJ »a ø««∏ëªdG Öîàæe
,É«≤jôaGE ¢SÉCc äÉ«Ø°üàd ¿hô°q†ëj
…òdG ádhÉ°U ºjôc ¢SQÉëdG áHÉ°UGEh
å«M ,πb’
C G ≈∏Y ´ƒÑ°SGC Ióªd Ö«¨«°S
,ø«≤≤ëe ø«aóg øe √Éeôe äGQÉÑL ò≤fGC
ôKÉCàj ºd …òdG ¬YÉaód á≤ãdG OÉYGCh
øe ÉYƒf ô¡XGC …òdG »dÉ°ùe ÜÉ«¨H
»∏JÉ≤eh ô°†î∏H OƒLh πX »a ΩÉé°ùf’G
»a á«¡eh QƒaGR »FÉæãdGh ø«bGhôdG ≈∏Y
áLQO ≈∏Y ÉëÑ°UGC øjò∏dGh QƒëªdG
≈∏Y ΩÉé°ùf’Gh ºgÉØàdG øe Iô«Ñc
ÖæL ≈dGE ÉÑæL GôNƒDe ÉÑ©d ɪ¡fGC á«Ø∏N
»dÉ°ùe É¡æY ÜÉZ ɪqd ∞«£°S IGQÉÑe »a
.á«d’
B G áHƒ≤©dG »YGóH É¡eƒj

πëµd .Ω

¢SQÉa .ñ

Q.øjódG ô«N

ÉKƒ©Ñe
''±Góq¡dG''
¢ùfƒJ ≈dGE

á«°ùfƒàdG ¥ôØdG
¿ƒ`ÑYÓdGh ¥ÉaƒdG á¡LGƒe ≈°ûîJ
''¢SÉ``æ«dƒ°S''h …ô`cR πª©d ¿ƒ``MÉJôe
GóZ áHhóæL á¡LGƒe
ÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG ≈∏Y
èeÉfôH ∫Gõj ’ ,ôNGB ÖfÉL øeh
¥ÉaƒdG É¡Ñ©∏«°S »àdG ájOƒdG äÉ¡LGƒªdG
ájÉZ ≈dGE áÑ«"QƒH ΩɪM »a Éæg
ºd …QÉédG »ØfÉL øe ô°ûY ¢ùeÉîdG
áHhóæL á¡LGƒe ≈≤ÑJ å«M ,ó©H §Ñ°†j
¥ÉaƒdG É¡Ñ©∏«°S »àdG Ió«MƒdG »g
≈∏Y óMC’G GóZ iôéà°S »àdGh É«ª°SQ
¥ÉaƒdG ≈≤Ñj ɪ«a ,ÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG
ø«àjOh ø«à¡LGƒe hGC á¡LGƒe øY åëÑj
.¢üHôàdG ΩÉààNG πÑb ø«jôNGC

∫òÑj …OhôL
áéeôÑd IQÉÑL GOƒ¡L
iôNGC äÉ¡LGƒe

ΩÉeGC ó¨dG á¡LGƒe ≈≤ÑJ âbh »ah
,É¡ª«°SôJ ºJ »àdG Ió«MƒdG áHhóæL
ΩɪëH »ØjÉ£°ùdG óaƒdG ¢ù«FQ ≈≤Ñj
Ωƒ≤j …OhôL ó«°TQ ô«Jôµ°ùdG áÑ«"QƒH
øe IQÉÑL GOƒ¡L ∫òÑjh áã«ãM ´É°ùªH
ΩÉeGC øjôNGB øjAÉ≤d hGC AÉ≤d áéeôH πLGC
™e É«eƒj ¢VhÉØàj å«M ,á«°ùfƒJ ¥ôa
äÉ°VhÉتdG øµd ¥ôØdG øe ójó©dG
≈∏Y ¥ÉØJ’G ¿hO ô«NC’G »a »¡àæJ
.äGAÉ≤∏dG √òg áéeôH

™LGôàj á°Sƒ°S ΩɪM ÜQóe
¥ÉaƒdG á¡LGƒe øY

¥ÉaƒdG Ö©∏j ¿GC Qô≤ªdG øe ¿Éch
ΩÉeGC Ωƒ«dG ájOƒdG ¬JÉ¡LGƒe ≈dhGC
øµd ,á°Sƒ°S ΩɪM »°ùfƒàdG ≥jôØdG
»a π«LÉCàdG Ö∏W ≥jôØdG Gòg ÜQóe
OGó©à°S’G øe øµªàj ≈àM ôeC’G ÇOÉH
π«≤ãdG QÉ«©dG øe ≥jôa á¡LGƒªd Gó«L
óaƒdG ᶫØM QÉKGC Ée ƒgh ,¥ÉaƒdG ºéëH
≥jôØdG ÜQóe Qô≤j ¿GC πÑb »ØjÉ£°ùdG
,¥ÉaƒdG ΩÉeGC Ó°UGC Ö©∏dG ΩóY »°ùfƒàdG
≈∏Y áHhóæL ™e ≥ØJG …OhôL ¿GC ô«Z
á°Sƒ°S ÜQóe ¿Éµd ’GEh GóZ Ö©∏dG
.á«≤«≤M á∏µ°ûe »a ¥ÉaƒdG ™bƒ«°S

≈°ûîJ á«°ùfƒàdG ¥ôØdG
¥ÉaƒdG á¡LGƒe

øe ɪ°SG á°Sƒ°S ΩɪM ≥jôa ó©jh
»àdG á«°ùfƒàdG ¥ôØdG øe á∏jƒW áªFÉb
É¡æ«H øeh ,ÉjOh ¥ÉaƒdG á¡LGƒe â°†aQ
èàMG …òdG »°ùfƒàdG »°VÉjôdG »LôàdG
Ωó©H »JQõæÑdG …RƒØd óYÉ°ùªdG ¬HQóe
¿hóLGƒàj øjòdG ¬«ÑY’ øe ójó©dG OƒLh
»gh ,’ƒ¨fGC »a »°ùfƒàdG ÖîàæªdG ™e
¬æY Ö«¨j É°†jGC ¥ÉaƒdG ¿’C á«gGh áéM
A»°T ≈∏Y ∫O ¿GE ƒgh ø««dhO ø«ÑY’ 7
á«°ùfƒàdG ¥ôØdG ¿GC ≈∏Y ∫ój ɪfÉEa
≈∏Y ¬Ñ∏¨J òæe ¥ÉaƒdG ≈°ûîJ âëÑ°UGC
’ á«°ùfƒàdG ¥ôØdG ¿’C ¢SOGQ »a »LôàdG
.ájOƒdG äGAÉ≤∏dG »a ≈àM áªjõ¡dG ÖëJ

á¡LGƒe ójôj ¥ÉaƒdG
hGC 12 `dG »a iôNGC
IOƒ©dG πÑb »ØfÉL 13
∞«£°S ≈dGE

EL Heddaf N 1230 Samedi 09 Janvier 2010

Iô°ûY á«fÉãdG áæ°ùdG 2010 »ØfÉL 09 âÑ°ùdG - 1230 Oó©dG

17

ájOƒdG ó¨dG á¡LGƒe ≈dGE áaÉ°VGEh Gòg
¿ÉEa ,áHhóæéH ¥ÉaƒdG ™ªéà°S »àdG
»a ∫Gõj ’ …OhôL ó«°TQ óaƒdG ¢ù«FQ
ôNGB …Oh AÉ≤d áéeôH øY åëÑ∏d á∏MQ
hGC »ØfÉL 12 AÉKÓãdG ïjQÉàH πb’CG ≈∏Y
¢üHôàdG ΩÉààNG πÑb »ØfÉL 13 AÉ©HQ’CG
.∞«£°S ≈dGE IOƒ©dGh ᩪédG Ωƒj
Q .øjódG ô«N

Iô°VÉM ¥ÉaƒdG á∏aÉM
áÑ«"QƒH ΩɪM »a
ΩɪM ≈dGE ¬©e »ØjÉ£°ùdG óaƒdG π≤f
É¡ëæe »àdG á°UÉîdG ¬à∏aÉM áÑ«"QƒH
πªëJ »àdGh ¥Éaƒ∏d 䃵ëW ∫ƒªªdG
πLGC øe ,''∫É£H’
C G πbÉf 䃵ëW'' QÉ©°T
äÓ≤æàdG ∞∏àîe »a É¡eGóîà°SG
ÖjQóàdG øjOÉ«e ≈dGE ¥óæØdG øe á°UÉN
ôàe 150 hGC 100 ó©ÑJ »àdGh ,áÑjô≤dG
.ΩGób’
C G ≈∏Y Gô«°S ≥FÉbO 5h

Ω É ª M » a ¥ É a ƒ d G ¢ü H ô J π N ó j
ƒgh ,¢ùeÉîdG ¬eƒj á«°ùfƒàdG áÑ«"QƒH
äGô«°†ëJ ¬«a π°UGƒàJ …òdG ¢üHôàdG
πX »a ó«L πµ°ûH á«ØjÉ£°ùdG á∏«µ°ûàdG
ájô°ûÑdGh á«©«Ñ£dG πFÉ°SƒdG ôaƒJ
≈≤Ñj …òdG ∫ɵ°TE’G øµd ,áeRÓdG
èeÉfôH §Ñ°V ΩóY ƒg ÉMhô£e
.¿’BG óëd ájOƒdG äÉ¡LGƒªdG

äÉÑjQóàdG GCóH ≈°ù«Y êÉM
∫ÉHQOƒHh AÉ©HQ’
C G AÉ°ùe
¢ù«ªîdG áë«Ñ°U

òæe óLGƒàªdG ¥ÉaƒdG OGó©J ¿Éch
áÑ«"QƒH ΩɪëH »°VɪdG AÉKÓãdG AÉ°ùe
êÉM ƒgh ôNGB ÖY’ ∫ƒ°UƒH ºYóJ ób
Iô°TÉÑe É«côJ øe ≥ëàdG …òdG ≈°ù«Y
¢üHôJ ô≤e ≈dGE É¡æeh ,᪰UÉ©dG ¢ùfƒàH
∫ƒëJ å«M ,áÑ«"QƒH ΩɪëH ¥ÉaƒdG
¿Gó«e ≈dGE ¬dƒ°Uh ó©H Iô°TÉÑe ÖYÓdG
AÉ°ùe ¬d á°üM ∫hGC iôLGC øjGC ÖjQóàdG
á°üM ∫hGC âfÉc ɪæ«H ,AÉ©HQC’G
¢ù«ªîdG áë«Ñ°U ∫ÉHQOƒH Üôਪ∏d
.AÉ©HQ’CG Iô¡°S ôNÉCàªdG ¬bÉëàdG ÖÑ°ùH

á«é¡æªH ≈JGC ''¢SÉæ«dƒ°S''
ø«ÑYÓdG âÑéYGC IójóL

¬H Ωƒ≤J …òdG πª©dG á©«ÑW øYh
ΩɪM ¢üHôJ »a á«ØjÉ£°ùdG á∏«µ°ûàdG
á≤jôW ¿ƒÑYÓdG ∞°ûàcG ó≤a ,áÑ«"QƒH
äÉÑjQóàdG »a ÉeɪJ Iôjɨeh IójóL
ójóédG »fóÑdG ô°†ëªdG ™e á«fóÑdG
≈JGC …òdG ''¢SÉæ«dƒ°S »fÉL'' »dÉ£jE’G
''ø«JhôdG'' øY áLQÉN IójóL á«é¡æªH
»gh ,¿ƒÑYÓdG ¬«∏Y Oƒ©J …òdG
º¡à∏©Lh º¡àÑéYGC »àdG á«é¡æªdG
.Iójó°T áÑZôH É¡«∏Y ¿ƒ∏Ñ≤j

øjQɪJ º¡d èeôH
øjQɪàdGh áYô°ùdG
äÉHÉ°UÓ
E d IOÉ°†ªdG

™°†N »àdG á«fóÑdG øjQɪàdG øeh
»fóÑdG ô°†ëªdG á≤aQ ¿ƒÑYÓdG É¡d
»àdG áYô°ùdG øjQɪJ ''¢SÉæ«dƒ°S »fÉL''
»°†≤æªdG ´ƒÑ°SC’G ájÉ¡f âéeôH
ô°üæY πc OGó©à°SG áLQO ≈∏Y ±ƒbƒ∏d
πãªJ ɪæ«H ,¬àYô°S ø«°ùëJ ádhÉëeh
»a »dÉ£jE’G »fóÑdG ô°†ëªdG ójóL
äÉHÉ°UÓ
E d IOÉ°†ªdG øjQɪà∏d ¬àéeôH
¢†©H …OÉØàH ø«ÑYÓd íª°ùJ »àdGh
ácôëdG É¡«a ÖÑ°ùàJ »àdG äÉHÉ°UE’G
øjQɪàdG √ò¡H ΩÉ«≤dG øµªjh ,áÄWÉîdG
•ôà°ûj øµd ´ƒÑ°S’CG »a ø«Jôe ∫ó©ªH
.äGAÉ≤∏dG øe áYÉ°S 48 πÑb èeôÑJ ’ ¿GC

∫h’
C G º°ù≤dG

»dhƒD°ùe AÉ≤d ô¶àæj ≈°ù«Y êÉM
¢ùfƒJ »a ΩÉj’
C G √òg IóL

ôgõd »ØjÉ£°ùdG ¥ÉaƒdG ÜÉ©dGC ™fÉ°U ∞°ûc
¿GC ,''±Gó¡∏d'' åjóM »a ≈°ù«Y êÉM
…Oƒ©°ùdG IóL OÉëJG ø«Hh ¬æ«H ä’É°üJ’G
»dhƒD°ùe AÉ≤d §≤a ô¶àæjh ,áªFÉb ∫GõJ ’
ΩÉj’
C G ∫ÓN ¢ùfƒJ »a Éæg …Oƒ©°ùdG …OÉædG
º¡©e ¢VhÉØàdG πLGC øe ,áeOÉ≤dG á∏«∏≤dG
.ø««°ùfƒàdG IôLÉæªdG óMGC øe áWÉ°SƒH

¢†côdÉH ≈ØàcG ¢ùjO
á°üëdG πªµj ºdh

≈dGE OÉY ób IõYƒH ¿Éc GPGEh
™aGóªdG ¿ÉEa ,…OÉY πµ°ûH äÉÑjQóàdG
øe øµªàj ºd π«Yɪ°SGE ¢ùjO …QƒëªdG
Ω’’BG ¢†©H ÖÑ°ùH ¬FÓeR á≤aQ ÜQóàdG
GCóH ¿GC ó©Hh å«M ,áHô≤ªdG á£HQC’G »a
∞bƒà∏d ô£°VG …OÉY πµ°ûH á°üëdG
≈∏Y ∞«ØîdG ¢†côdG ≈dGE ∫ƒëJh GôµÑe
á°üëdG πªµj ¿GC πÑb ¿Gó«ªdG ¢ûeÉg
,A’óÑdG óYÉ≤e øe √AÓeR ógÉ°ûj ƒgh
á«FÉ°ùªdG á°üëdG »a OÉY ¢ùjO øµd
.…OÉY πµ°ûH äÉÑjQóàdG ∞fÉCà°SGh

AÉàØà°SG »a ådÉãdG õcôªdG ≈dGE ™LGôàj ¥ÉaƒdG
á«Ñ©°T á«Hô©dG ájóf’
C G ôãcGC
áµÑ°T ≈∏Y ''»°S .»H .Ω’
C G'' ™bƒe É¡H Ωƒ≤j »àdG âjƒ°üàdG á«∏ªY ∫GõJ ’
™LGôJ á«∏ª©dG âaôYh ,á∏°UGƒàe á«Ñ©°T ôãc’
C G »Hô©dG …OÉædG ¿ÉC°ûH ,âfôàf’
E G
56357 ´ƒªéªHh % 19.31`H Qó≤J äQÉ°U áÑ°ùæH ådÉãdG õcôªdG ≈dGE ¥ÉaƒdG
,䃰U 82764 ´ƒªéeh áĪdÉH 28.35 áÑ°ùæH »Ñ«∏dG ¢ù∏HGôW »∏gGC ó©H ,䃰U
,䃰U 67709 ´ƒªéeh %23.19 ≈dGE â∏°Uh âjƒ°üJ áÑ°ùæH »fGOƒ°ùdG ∫Ó¡dGh
:»dÉàdG ™bƒªdG ≈∏Y ¥ÉaƒdG ≈∏Y Iƒ≤H âjƒ°üàdÉH ø«ÑdÉ£e QÉ°üf’
C G π©éj Ée ƒgh
http://www.mbc.net/portal/site/SadaAlMalaeb/menuitem

¿Éc ø««dhódG Qƒ°†M'' :…ôcR
''É````MÉéf ô`ãcGC ¢ü``HôàdG π©é«°S

ƒdhƒD°ùe'' :≈°ù«Y êÉM
Gƒ∏NGC øe ºg ¥ÉØJ’G
â≤ØJG GPGEh ,•hô°ûdÉH
''ájÉjõH ≥ëàdÉC°S IóL ™e

¥Éah ÜQóe ócGC
øjódG Qƒf ∞«£°S
≥∏b ô«Z ¬fGC …ôcR
ô«Ñc OóY ÜÉ«Z øe
øY ø«ÑYÓdG øe
ΩɪM ¢üHôJ
ÖÑ°ùH áÑ«"QƒH
™e ºgóLGƒJ
ø««æWƒdG ø«ÑîàæªdG
,»∏ëªdGh ∫h’
C G
¿GC í«ë°U'' :ÉØ«°†e
¿Éc ø««dhódG Qƒ°†M
¢üHôàdG π©é«°S
πª°TGC IóFÉØdGh íéfGC
™e πª©dG øµd ,ôÑcGCh
∞°üf øe ôãcGC
∫ƒÑ≤e OGó©àdG
π©L Éæ浪jh
ÉëLÉf ¢üHôàdG
ɪc ,Iô«Ñc áÑ°ùæH
ôNGB πªY Éfô¶àæj
≈dGE IOƒ©dG óæY
¥ÉëàdGh ∞«£°S
Ée º¡æ«≤∏àd ø««dhódG
»a ºghDÓeR √É≤∏J
çóë«d ¢üHôàdG
ô«°üJh ΩÉé°ùf’G
¥ÉaƒdG Ö©d á≤jôW
...''á«YɪL

âÑ°ùf »àdG äÉëjô°üàdG ¢†©H ≈∏Y √OQ »ah
»àdGh ,…Oƒ©°ùdG IóL OÉëJG »dhƒD°ùe ≈dGE
áHôéJ QGôµJ øe ¿ƒaƒîàj º¡fGE É¡«a GƒdÉb
∫Éb å«M ,…Oƒ©°ùdG ¥ÉØJ’G ™e ≈°ù«Y êÉM
øe ÜôgGC ºd »æfGC Gó«L ¿ƒª∏©j'' :ÖYÓdG
øjòdG ºg ≥jôØdG Gòg »dhƒD°ùe ¿’
C ¥ÉØJ’G
ÉeóæY QOÉZGC »fƒ∏©Lh ,ó≤©dG •hô°ûH Gƒ∏NGC
,É¡«∏Y ≥ØàªdG •hô°ûdG ô«aƒJ øe Gƒæµªàj ºd
IóL OÉëJG ™e ôe’
C G §HQ ΩóY Öéj ∂dòd
»a Éæg ≥jôØdG Gòg »dhƒD°ùe AÉ≤d ô¶àfÉC°Sh
á∏Ñ≤ªdG á∏«∏≤dG ΩÉj’
C G ∫ÓN ¢ùfƒJ
…òdG ájÉjõH ≥ëàdÉC°S Éæ≤ØJG GPGEh ,¢VhÉØàæd
.''Gô«ãc √ó≤àaG

Ö©d ∫ƒM AGQ’
B G ÜQÉ°†J
≈dh’
C G çÓãdG äÉ¡LGƒªdG
É¡∏«LÉCJ hGC ádƒ£ÑdG øe
¥ÉaƒdG Ö©d ¢Uƒ°üîH áHQÉ°†àe AGQ’
B G ∫GõJ ’
å«M ,ádƒ£ÑdG ÜÉjGE øe ≈dh’
C G ¬JÉ¡LGƒe
»æØdG ºbÉ£dG ,ø«ÑYÓdG øe ±ôW πc ≈æÑàj
hGC π«LÉCàdG ¿ÉC°ûH áæ«©e ô¶f á¡Lh IQGO’
E Gh
IÉfÉ©e πX »a ,IOóëªdG ïjQGƒàdG »a Ö©∏dG
.ø««dhódG ¬«ÑY’ ÜÉ«Z øe ¥ÉaƒdG

ájÉZ ≈dGE ßØëàe …ôcR
á∏«µ°ûàdG ájõgÉL øe ócÉCàdG
…ôcR øjódG Qƒf ÜQóªdG ô¶f á¡Lh øYh
»a GQGôb Qó°üj ¿GC ™«£à°ùj ’ ¬fGC ócGC ó≤a
äÉ¡LGƒªdG Ö©d ójôj ¿Éc ¿GE »dÉëdG âbƒdG
¬f’
C ,’ hGC ÜÉj’
E G á∏Môe øe ≈dh’
C G çÓãdG
ó©H ¥ÉaƒdG É¡«∏Y ¿ƒµ«°S »àdG ádÉëdG º∏©j ’
ø«ÑYÓdG ÜÉ«Z ¬Ø∏î«°S Éeh ¢üHôàdG ájÉ¡f
≈dGE ôe’
C G øY ßØëà«°S ¬fGC ÉØ«°†e ,ø««dhódG
øe ócÉCàj ≈àM ¢üHôàdG øe Ωƒj ôNGB
.Qô≤j ºK ¬≤jôa ájõgÉL

äÉ¡LGƒªdG Ö©d ¿ƒ°†aôj ’ ¿ƒÑYÓdG
º¡ãjOÉMGC »a ¿ƒÑYÓdG ócGC º¡à¡L øeh
,IôàØdG √òg »a Ö©∏dG ¿ƒ°†aôj ’ º¡fGC
á¡LGƒe »a ácQÉ°ûª∏d É©fÉe ¿hôj ’ º¡f’
C
ÜÉ«Z πX »a ≈àM É¡«∏J »àdGh ÜhôîdG
º¡Ñ°ùM ¥ÉaƒdG ¿’
C ,ø««dhódG ø«ÑYÓdG
øjRÉપdG ø«ÑYÓdG øe áYƒªée
áYƒªée ¢ù«dh iƒà°ùªdG »a ø«HQÉ≤àªdGh
èFÉàædG ≥«≤ëJ ¬fɵeÉEHh ,Aɪ°S’
C G øe
.±ƒîJ …GC ¿hO á∏MôªdG √òg »a áHƒ∏£ªdG

π«LÉCJ Ö∏£æ°Sh Ö©∏f ød'' :QɪqM
''ΩOÉ≤dG …ôØ«a ≈dGE ÉæJGAÉ≤d
´ƒ°VƒªdG »a á«ØjÉ£°ùdG IQGO’
E G …GCQ øYh
∫É°üJG »a QɪqM ¿É°ùM ´ôØdG ¢ù«FQ ócGC
Ö©d ¢†aôj ¬fGC ,¢ùeGC áë«Ñ°U ¬©e »ØJÉg
OGORƒ∏Hh áª∏©dG »à∏HÉ≤eh ÜhôîdG á¡LGƒe
'' :ÉØ«°†e ,¥ÉaƒdG ô°UÉæY RôHGC øe 5 ÜÉ«Z »a
≈dGE äGAÉ≤∏dG π«LÉCJ Ö∏£æ°Sh Ö©∏dG ¢†aôf
¢SÉCc »¡àæJ ≈àM ,πÑ≤ªdG …ôØ«a ô¡°T
ø««dhódG Éæ«ÑY’ ó«©à°ùfh É«≤jôaGE
.''»æWƒdG ÖîàæªdG ™e øjOƒLƒªdG

áHÉ°U’
E ¢Vô©J IõYƒH
äGAÉ≤d 5 »æ©j π«LÉCàdG
¢ù«ªîdG áë«Ñ°U áØ«ØN ™e áéeôÑdG πµ°ûeh ,IôNÉCàe
äÉÑjQóàdG πªcGC ¬æµd
á«≤jôa’
E G á°ùaÉæªdG

¢ù«ªîdG á°üM âaôY óbh Gòg
ºgÉa §°SƒdG ÖY’ ¢Vô©J á«MÉÑ°üdG
ôKGE πMɵdG »a áØ«ØN áHÉ°UE’ IõYƒH
ƒgh ,á#«"ôH ó«ªM ºLÉ¡ªdG ™e ∑ɵàMG
êÓ©d »Ñ£dG ºbÉ£dG πNóJ ≈Yóà°SG Ée
OÉYh áHÉ°UE’ÉH ôKÉCàj ºd …òdG IõYƒH
á≤aQ äÉÑjQóàdG Iô°TÉѪd …OÉY πµ°ûH
IQƒ£N ΩóY ≈∏Y ¿ÉCªWG ¿GC ó©H ¬FÓeR
.É¡d ¢Vô©J »àdG áHÉ°U’EG

∞«£°S ¥Éah

Ö©d ΩóY ¿ÉEa π«LÉCàdG øY QɪM åjóëHh
™aô«°S ,OGORƒ∏Hh áª∏©dG ,ÜhôîdG äGAÉ≤d
5 ≈dGE IôNÉCàªdG äGAÉ≤∏dG øe ¥ÉaƒdG á∏«°üM
ΩÉeGC É«dÉM øjôNÉCàªdG øjAÉ≤∏dG ÜÉ°ùàMÉH
Ée ƒgh ,á«fGôgƒdGh ᫪°UÉ©dG ø«àjOƒdƒªdG
»ah äGAÉ≤∏dG áaÉãc »a Óµ°ûe ìô£«°S
á°ùaÉæªdÉH É°†jGC §ÑJôe ¥ÉaƒdG ¿’
C áéeôÑdG
.πÑ≤ªdG …ôØ«a ∞°üàæe øe AGóàHG á«≤jôa’
E G

ÜhôîdG á¡LGƒe èeôÑJ á£HGôdG
∞«£°S ≈dGE IOƒ©dG Ωƒj »a
»dÉëdG »ØfÉL ô¡°ûH ¢UÉîdG èeÉfôÑdG øYh
ájÉ¡f á«æWƒdG á£HGôdG ¬JQó°UGC …òdG
¥ÉaƒdG á¡LGƒe πªM ó≤a ,Ωô°üæªdG ´ƒÑ°S’
C G
»¡æj …òdG Ωƒ«dG ƒgh ᩪédG Gòg Ühôî∏d
,∞«£°S ≈dGE Oƒ©jh ¬°üHôJ ¥ÉaƒdG óah ¬«a
Ωƒj áª∏©dG á¡LGƒe ïjQÉJ äOóM ɪæ«H
OGORƒ∏H á¡LGƒeh »dÉëdG »ØfÉL 22 ᩪédG
.¬°ùØf ô¡°ûdG øe 29 ᩪédG Ωƒj

øY çóëàj …OƒL âjGB
AÉKÓãdG ≈dGE AÉ≤∏dG π«LÉCJ
¥Éah »a ´ôØdG ¢ù«FQ çóëàj ø«M »ah
äGAÉ≤∏dG π«LÉCJ øY QɪqM ¿É°ùM ∞«£°S
¿EÉa ,ΩOÉ≤dG …ôØ«a ô¡°T ≈dGE ≈dh’
C G áKÓãdG
»a …OƒL âjGB øjódG õY ÜhôîdG ÜQóe
áÑ«"QƒH ΩɪM »a Éæg ''±Gó¡dG'' ≈dGE åjóM
≈dGE √ô«NÉCJ ƒëf ¬Lƒàj AÉ≤∏dG ¿GE ∫Éb
∂dòH ¥ÉaƒdG πÑb GPGE »ØfÉL 19 AÉKÓãdG
.π«LÉCàdG Ö∏£j ºdh (ô«NÉCàdG)

¢†©H ≈æàbG ܃≤©j
óaƒ∏d íFGô°ûdG
∞JÉ¡dG íFGô°T ™«Ñd øcÉeGC OƒLh ΩóY πX »a
¥ÉaƒdG óah ¢ù«FQ ô£°VG ,áÑ«"QƒH ΩɪM »a
܃≤©j »fÉàjQƒªdG ∫É°SQ’
E ó«°TQ …OhôL
á«°ùfƒàdG ájôFGõédG OhóëdG ájÉZ ≈dGE
,É¡©«Ñd ∂°ûc óLƒj å«M ¿ÉµªdG øe áÑjô≤dG
¢†©Ñd íFGô°ûdG øe GOóY ܃≤©j ≈æàbG óbh
.ø«ÑYÓdGh óaƒdG AÉ°†YGC

øe ™«ªédG ≈∏Yh É«°SÉb ¿ƒµ«°S »∏ªY'' :ÉØ«°†e
»à©«ÑW »g √ò¡a ,»fƒ∏ªëàj ¿GC ø«jQGOGE ,ø«ÑY’
»≤jôa »dhƒD°ùe ¿GC ≈àM É«dÉ£jGE »a âæc ÉeóæY
ΩƒbGC âæc …òdG πª©dG ºéM ¢†ØîH »fƒÑdÉW ≥HÉ°ùdG
.''ájɨ∏d É©ØJôe ¿Éc …òdGh ∑Éæg ¬H

¥ÉaƒdG π©LGC ¿GC ójQGC''
''RÉ«àeÉH á≤£æªdG ´ÉaO ≥Ñ£j

¬fGE …ôcR ∫Éb ,áÑ«"QƒH ΩɪM ¢üHôJ øe ¬aóg øYh
≈∏Y ᫵«àµàdG ègÉæªdG øe ójó©dG ∫ÉNOGE ≈dGE ±ó¡j
¥ÉaƒdG π©LGC ¿GC ójQGC'' :Éë°Vƒe ,¥ÉaƒdG Ö©d á≤jôW
≈ ∏ Y Ió jó L á ≤jôW » g ,RÉ«àe ÉH á ≤£æªdG ´Éa O ≥Ñ£j
ÉHQhGC »a Gó«©H óM ≈dGE áëLÉf É¡æµd …ôFGõédG ™aGóªdG
»©aGóªd É¡æ≤∏æ°S ∂dòd ,¢Uƒ°üîdG ¬Lh ≈∏Y É«dÉ£jGEh
ɪc ,ÓÑ≤à°ùe RÉ«àeÉH É¡≤«Ñ£J º¡fɵeÉEH íÑ°ü«d ¥ÉaƒdG
á≤jô£dG √òg ɪ¡æ«≤∏àd …hÉØ«©dGh ƒMQ IOƒY ô¶àfÉC°S
.''ø«©aGóªdG º¡FÓeR á«≤H πãe ÉgÉÑYƒà°ùj ≈àM

¥ÉaƒdGh »aɵdG OGó©àdG Éæjód''
''äÉ¡ÑédG πc ≈∏Y ¢ùaÉæà«°S

…ôcR ióHGC ó≤a ,¥ÉaƒdG πÑ≤à°ùe ¢üîj ɪ«a ÉeGC
èFÉàædG ≥«≤ëJ ≈∏Y ≥jôØdG IQób ¢Uƒ°üîH ¬fÉæĪWG
OóL ø«ÑYÓH á∏«µ°ûàdG ºYóJ ΩóY øe ºZôdÉH áHƒ∏£ªdG
,ájÉjR ΩÉ¡dG ô°üæ©dG IQOɨe πHÉ≤e á#«"ôH AÉæãà°SÉH
ºYóàj ºd ¿GEh ≈àM Éæjód »≤ÑàªdG OGó©àdG'' :ÓFÉb ™HÉJh
èFÉàædG ≥«≤ëJ ≈∏Y GQOÉbh É«aÉc ≈≤Ñj OóL ø«ÑYÓH
ø«ÑYÓdG ¿ÉCH ≈°ùæf ’GC Öéj ¬fC’ ,ÓÑ≤à°ùe áHƒ∏£ªdG
»æ∏©éj Ée ƒgh ,ôFGõédG »a ø°ùM’CG ¿ƒ≤Ñj ø««dÉëdG
»a äÉ¡ÑédG πc ≈∏Y ¢ùaÉæà«°S ¥ÉaƒdG ¿ÉCH ΩõLGC
.''á∏Ñ≤ªdG á∏MôªdG

Éæ«∏Y GhôÑ°UG ,πª©f ÉfƒYO''
''ô«ãµdG ¿hôà°Sh

»a É≤HÉ°S ±ôàëªdG ÜQóªdG OóL ,¬ãjóM ΩÉàN »ah
¿ƒµ«°S ¥ÉaƒdG ¿GC ≈∏Y √ó«cÉCJ …ôcR øjódG Qƒf É«dÉ£jGE
ô«Ñc ´hô°ûe …ód'' :ɪààîe ,á∏Ñ≤ªdG á∏MôªdG »a ø°ùMGC
ôÑcGC ≥jôØdG π©L ¬dÓN øe ójQGC ¥ÉaƒdG ™e 샪Wh
∂°T ¿hO øe Gòg øµd ,äÉjƒà°ùªdG ™«ªL ≈∏Y ôÑcGCh
ø«jQGO’EG ,QÉ°üfÓ
C d ∫ƒbGC ∂dòd ,™«ªédG IóYÉ°ùe Ö∏£àj
πª©f ÉfƒcôJGC ¥ÉaƒdÉH ÖM ábÓY ¬£HôJ øe πch
.''ô«ãµdGh ô«ãµdG ¿hôà°Sh Éæ«∏Y GhôÑ°UGh
Q .øjódG ô«N

äÉjÉjR ¥ÉaƒdG πc''
''¿hhÉ°ùàe ø«ÑYÓdG πch

∂dɪdG óÑY ¥ÉaƒdG ±Góg ∫É≤àfG ≈∏Y ¬≤«∏©J »ah
´ƒÑ°SC’G ájÉ¡f …Oƒ©°ùdG IóL OÉëJG ≈dGE ájÉjR
∫ÉY RGôW øe ±Góg ájÉjR'' :…ôcR ∫Éb ,Ωô°üæªdG
øµd ∂dP ≈∏Y ôµ°ûj ƒgh ô«ãc ¥Éaƒ∏d ¬eób Éeh
ƒMQ ,á«°Tƒªd ºéM øe ôNGB ÖY’ …GC ÜÉgP hGC ¬HÉgP
πc ¿C’ ≈¡àfG ¥ÉaƒdG ¿GC »æ©j ’ ø««dhódG á«≤Hh
¿hhÉ°ùàe ø«ÑYÓdG πch »dGE áÑ°ùædÉH äÉjÉjR ¥ÉaƒdG
q
á«°VQGC ≈∏Y Ωó≤ªdG AÉ£©dG »a ’GE º¡æ«H ¥ôa ’h
.''äÉÑjQóàdG »ah ¿Gó«ªdG

á#«"ôH ¿ƒµj ¿GC πeÉCf''
''ájÉjõd áØ«∏N ô«N

¿B’G óëd ó«MƒdGh ójóédG Ωó≤à°ùªdG ¢Uƒ°üîHh
ÆGôØdG ¢†jƒ©J ¬fɵeÉEH ¿Éc GPGE ɪYh á#«"ôH ó«ªM
:ÓFÉb »ØjÉ£°ùdG ÜQóªdG ÜÉLGC ,ájÉjR ¬côà«°S …òdG
Ωƒé¡dG »a RÉàªe ÖY’ ájÉjR ¿ÉEa ∂°T ¿hO øe''
Ö©°üdG øe π©éj Ée ƒgh ¥Éaƒ∏d ô«ãµdG Ωóbh
áØ«∏N ô«N á#«"ôH ¿ƒµj ¿GC »a πeÉCf Éææµd ,¬°†jƒ©J
»a á∏jƒW IôÑN øe ¬H ™àªàj Ée ≈dGE ô¶ædÉH ájÉjõd
.''äÉ°ùaÉæªdG ∞∏àîe »ah øjOÉ«ªdG

É≤jôa ºJóLh GPGE ø«Hôਪ∏d â∏b''
''Gƒ∏°†Øàa ºµæcÉeGC ºµd øª°†j

≈∏Y …ôcR øjódG Qƒf »ØjÉ£°ùdG ÜQóªdG êôY ɪc
í°†àJ ºd »àdGh ¥ÉaƒdG ™e ø«HôਪdG ø«ÑYÓdG á«©°Vh
πµ°ûH ¿ƒHQóàj ºgh Éæ©e ¿ƒHôਪdG'' :Éë°Vƒe ¿’BG óëd
ôjƒ£àH º¡d íª°ùæ°Sh º¡æY ≈∏îàf ød ÉæfC’ …OÉY
á£ÑJôe º¡«∏Y OɪàY’G ádÉC°ùe øµd ,º¡JÉfɵeGE
≈∏Y ∫ƒ°üëdG ¿’C ÓÑ≤à°ùe ¬fhô¡¶«°S …òdG iƒà°ùªdÉH
¿GE º¡d ∫ƒbGC ∂dòd ,GóL Ö©°Uh Ö©°U ¥ÉaƒdG »a áfɵe
Gƒ∏°†Øàa ôÑcGC πµ°ûH Ö©∏dG ºµd øª°†j ôNGB É≤jôa ºJóLh
.''∫ɵ°TGE …GC ¿hO

É«°SÉb ¿ƒµ«°S »∏ªY''
''»fƒ∏ªqëàj ¿GC ™«ªédG ≈∏Yh

¢üHôàdG ±hôX øY åjóëdG ≈dGE …ôcR OÉY Égó©H
∫Ébh ,á«°ùfƒàdG áÑ«"QƒH ΩɪM »a ¥ÉaƒdG ¬jôéj …òdG
á«ØjÉ£°ùdG á∏«µ°ûàdG ™e ô«Ñc πª©H ΩÉ«≤dG …ƒæj ¬fEG
,ájô«°†ëàdG IôàØdG √òg øe IóFÉØdG ¢UÓîà°S’

¢üHôàdÉH Gƒ≤ëà∏j ød §°SGh’
C G
ΩɪM »a ¥ÉaƒdG ¢üHôJ ô≤ªH …ôª©dGh »°VÉ≤∏H ,…hGhR §°SGh’
C G ƒÑY’ ≥ëà∏j ¿GC Qô≤ªdG øe ¿Éc ¬fGC ºZQ
»a Qô≤J ¬fGC ’GE ,áæî°ùdG ΩɪM »a á∏«∏e ø«Y á«©ªéH º¡©ªéà°S »àdG ¢SÉCµdG á¡LGƒe ájÉ¡f ó©H ,áÑ«"QƒH
≥«°†d Gô¶f ,ΩÉjGC πÑb ¥ÉaƒdG »a OóL …òdG Iô«©°T øH ’h øjQƒcòªdG ø«ÑYÓdG ¥ÉëàdG ΩóY ±É£ªdG ôNGB
.º¡bÉëàdG øe IóFÉa OƒLh ΩóYh âbƒdG

ácô°T ≈dGE ¥ÉaƒdG πjƒëJ øY ¿ÓY’
E G
É«≤jôaGE ¢SÉCc ó©H ô«Ñc πØM »a º¡°SGC äGP
≈≤Ñj ’h ,≈¡àfG ób º¡°SGC äGP ácô°T ≈dGE ¥ÉaƒdG πjƒëJ ∞∏e OGóYGE ¿GC QGô°S º«µëdG óÑY ∞«£°S ¢ù«FQ ócGC
.ºeÓ
C d É«≤jôaGE ¢SÉCc ájÉ¡f ó©H ¬ª«¶æJ ºà«°S ô«ÑµdÉH ¬Ø°Uh πØM »a É«ª°SQ ´hô°ûªdG øY ¿ÓY’
E G ’GE

πØëdG ô°†ëà°S ¿Gó∏H IóY øe Iô«Ñc äÉ«°üî°T
Gò¡dh ,¥ÉaƒdG É¡H ≈¶ëj »àdG áÑ«£dG ᩪ°ùdGh çóëdG Gòg ᪫≤H GóL Gô«Ñc ¿ƒµ«°S πØëdG ¿GC QGô°S ócGC ɪc
Üô¨ªdGh ¢ùfƒJ øe ,á«°VÉjQh á«°SÉ«°S ¬LQÉNh øWƒdG øe áeÉg äÉ«°üî°T IóY ≈dGE IƒYódG ¬Lƒà°S ¢Vô¨dG
.»îjQÉàdG çóëdG Gòg Qƒ°†M πLGC øe ,iôN’
C G á«Hô©dG ∫hódG øe ójó©dGh

¬∏jƒëJ Öéjh ¥ÉaƒdG ≈∏Y ''ôÑc'' ÖY’ á«°Tƒªd ¿GC ócƒDj QGô°S
,á«HhQhGC ájófGC ≈dGE á«°Tƒªd ódÉN »dhódG ÖYÓdG πjƒëJ …ƒæj ¬fGC »ØjÉ£°ùdG ¢ù«FôdG ∞°ûc ôNGB ¥É«°S »ah
»ØjÉ£°ùdG ¢ù«FôdG ºàNh .¥ÉaƒdG iƒà°ùe øe ôÑcGC ÉÑY’ á«°Tƒªd íÑ°UGC ¿GC ó©H ¥ÉaƒdG ≈∏Y ÉeGõd ∂dP äÉH å«M
ÉeR’ ±GôàM’G ≈dGE ¬∏jƒëJ π©éj Ée ƒgh ,Gô«ãc ¬àª«b ™aôà°S ºdÉ©dGh É«≤jôaGE »°SÉCc »a á«°Tƒªd ácQÉ°ûe ¿GC
.¬©e óbÉ©àdG ≈∏Y Gô°üe ∫Gõj ’ »°ùfôØdG ''¬««dƒÑfƒe'' …OÉf ¿GC á°UÉN ,¬æe ¥ÉaƒdG ó«Øà°ù«d

≈°ù«Y êÉëd IóL »∏gGCh äGQÉe’
E G øe ¢VôY OƒLh ócƒDjh
ÖYÓdG ¿GC ,É¡eóY øe ¬aGôàMG á«fɵeGEh ≈°ù«Y êÉM ¿ÉC°ûH ''Ió©≤dG'' á°üëd ¢ùeGC ¬ãjóM »a QGô°S ócGC ɪc
áLQódG ájófGC óMGC øe äGQÉe’
E G »a ܃∏£e ƒ¡a …Oƒ©°ùdG IóL OÉëJG ™e ä’É°üJG »a √OƒLh ≈dGE áaÉ°VGEh
.¿’
B G óëd ÖYÓdG á¡Lh »a π°üØdG ºàj ºd øµd ,IóL »∏gGC ƒg ôNGB …Oƒ©°S OÉf øe É°VôY ≈≤∏J ɪc ,≈dh’
C G

∫h’
C G º°ù≤dG

¿Gôgh ájOƒdƒe

0 ¿Gôgh .Ω -0 âæ°Tƒ“ .¢T

''π`cÉ```°ûªdG ø```e ô```à°ùj »```HQh ™```LGô`J »```a IhGô```ªëdG''
ÖY’ …ÉCH ±Î©j ’ Ωɪ«d
Üô°†j hGC ΩhÉ°ùj

EL Heddaf N 1230 Samedi 09 Janvier 2010

Iô°ûY á«fÉãdG áæ°ùdG 2010 »ØfÉL 09 âÑ°ùdG - 1230 Oó©dG

17

¿ CG ó © H … O ƒ d G A É ≤ ∏ d G á Ñ °S É æ ª H G O ó é e Ω É ª « d '' ô ¡ X ''
» a » æ © ª d G π °† a ó b h , ´ ƒ Ñ °S CG I ó ª d ≥ j ô Ø d G ø Y Ü É Z
QÉàNG å«M AÉ≤∏dG πÑb ¢ùHÓªdG ±ôZ ∫ƒNO ΩóY ájGóÑdG
≈dEG ø«ÑYÓdG ∫hõf QɶàfG h A’óÑdG »°Sôc »a ¢Sƒ∏édG
’ ≈ à M ¿ É µ e E ’ G Q ó b º ¡ j O É Ø J ’ h É ë e ¿ G ó « ª d G á « °V Q CG
ÖMÉ°ûdG ¬LƒdG ó©H øµd ,º¡JÉ≤ëà°ùe á«°†b ¬d GƒëàØj
± ô Z » a ø « Ñ Y Ó d á Ø « Ø N I Q É j õ H Ω É ª « d Ω É b á ∏ « µ °û à ∏ d
± ô à © j ’ ¬ f CG º ¡ d G ó c Dƒ e , ô Ñ °ü d G º ¡ æ e Ö ∏ W h ¢ù H Ó ª d G
.Üô°†j hCG ΩhÉ°ùj ÖY’ …CÉH

øjò∏d ájƒdh’
C G ¿GC ócƒDjh
º«àæ°S …GC Gƒ≤∏àj ⁄

º¡JÉ≤ëà°ùe ójó°ùJ »a ´ô°û«°S ¬fGC ¬«ÑYÓd Ωɪ«d ∞°ûch
ÉeGC ,ɪ«àæ°S ƒdh Gƒª∏à°ùj ºd á©Ñ°ùH GCóÑ«°S å«M óM’CG Gòg
º¡dGƒeGC »≤∏àH ºgóYh ¬fÉEa »fÉãdG ô£°ûdG ÜÉë°UGC ¢Uƒ°üîH
¢†©H ¬d ßØëJ Ée ƒgh ôjó≤J ôãcGC ≈∏Y ¢SQÉe ájGóH πÑb
¢SÉ°SGC ≈∏Y ójóéàdG ≈∏Y ¬©e Gƒ≤ØJG º¡fGC ¿hôj øjòdG ø«ÑYÓdG
.»ØfÉL ájGóH »a »fÉãdG ô£°ûdG óYƒe ¿ƒµj ¿GC

äÉ≤ëà°ùe ájƒ°ùJ øY åjóM
á«ØN ÚÑY’ áKÓK

Ωɪ«d ¢ù«FôdG ¿GC øY ´ƒÑ°SC’G ájÉ¡f »a åjóëdG QGO
øe ∫h’CG ô£°ûdG º¡ëæeh ¬Ñàµe ≈dGE ø«ÑY’ áKÓK ≈Yóà°SG
¥ôÑdG áYô°ùH áeƒ∏©ªdG √òg äô°ûàfG óbh ,AÉ°†eE’G áëæe
.ø«ÑYÓdG ¢†©H ∑ƒµ°T QÉKGC Ée ƒgh âæ°TƒªJ Ö©∏e »a

ìÉÑ°üdG Gòg á«æ¨e ¤GE ôØ°ùdG

á«æ¨e ≈dGE ìÉÑ°üdG Gòg ∫ÉMôdG ¿Gôgh ájOƒdƒe ó°ûà°S
…OGóYGE ¢üHôJ »a ∫ƒNódG ó°üb ,á©°SÉàdG áYÉ°ùdG OhóM »a
»a ájOhóëdG áæjóªdG ≈dGE ∫ƒ°UƒdG ¿ƒµ«°Sh IOƒ©dG á∏Môªd
§°ùb òNGCh AGò¨dG áÑLh ∫hÉæJ ó©Hh QÉ¡ædG ∞°üàæe áYÉ°ùdG
Ö©∏ªH Gô°üY á°üM ∫hGC »a á∏«µ°ûàdG ´ô°ûà°S áMGôdG øe
AÉNôà°SÓd ¿ƒµà°Sh »dGƒædG

»fÉãdG ô£°ûdG º∏à°ùj ≈àM øjô«°ùªdG ≈∏Y §¨°†dG ∫hÉëj
»∏eÉ°ûc ≥jôØdG óFÉb π°UGƒj iôNGC á¡L øe .πeɵdÉH
QƒeÉCH ∂dP QôqHh AÉ≤∏dG ô°†ëj ºd å«M á∏«µ°ûà∏d ¬à©WÉ≤e
Gó©à°ùe ¢ù«d ¬fGC Éë°Vƒe ,(QGƒëdG ô¶fGC) áãëH ájOÉe
.•ô°ûdG Gòg »a §jôØà∏d

ÉÑY’ 16 ∑ô°TGC ¬∏dG ≈£©e

…òdG OGhOh ìôq°ùªdG •ô«°Sh ÜÉ°üªdG IOÉ©°SƒH ÜÉ«Z »a
ÜQóe ¿ÉEa ,É≤HÉ°S ºgÉfôcP øjòdG ø«ÑYÓdGh É©WÉ≤e ≈≤Ñj
,ÉÑY’ 16 ≈∏Y âæ°TƒªJ ÜÉÑ°T á¡LGƒe »a óªàYG ájOƒdƒªdG
,øjQƒ" øH ,Iõ©eƒH ,»HÉM øe πc AÉ≤∏dG ájGóH »a Ö©d å«M
QGhõe ,»eƒJ øH ,á∏eôH ,Ö«©°T ,â«eR ,ójÉb ,ìÉÑ°S
,≠dÉH øe Óc ÜQóªdG ∑ô°TGC á«fÉãdG á∏MôªdG »ah .»MGóeh
øe πc ¿Éµe …hÉ«ëj ,…OÉgƒH ,ø«eGC óªëe ìÉÑ°S ,ógÉée
.QGhõeh Iõ©eƒH ,»MGóe ,â«eR ,Ö«©°T ,»eƒJ øH

πc ‘ Écô– QGhõeh »MGóe
√Éeôe ò≤fGC »HÉMh äÉgÉŒ’G

¿GE ∫ƒ≤dG øe á¡LGƒªdG √ò¡d ™°VGƒàªdG iƒà°ùªdG ™æªj ’
òØfGCh RÉ«àeÉH ôjGõe ¢VƒY »HÉM ájOƒdƒª∏d »fÉãdG ¢SQÉëdG
…òdG ∫hC’G •ƒ°ûdG »a á°UÉN ,á≤≤ëe ±GógGC øe ¬≤jôa
ɪc .ø««àæ°Tƒªà∏d ¢Vô©dGh ∫ƒ£dÉH Iô£«°ùdG ¬«a âfÉc
á°üM »a iƒ°S ≥jôØdG ™e ÜQóàj ºd …òdG QGhõe ∑ôëJ
¬FÉ≤aôd äGôµdG ºjó≤Jh ó«©H øe ±ò≤dG ∫hÉM å«M ,IóMGh
,»fÉãdG •ƒ°ûdG »a Iô«N’CG á°ùª∏dG ≈dGE ¿hó≤àØj GƒfÉc øjòdG
Gô£N πµ°ûj ¿GC ¬à¡L øe ∫hÉM …òdG »MGóe ≈°ùæf ¿hóH
.»∏ëªdG ´ÉaódG ≈∏Y É«≤«≤M

äÉLQóŸG ‘ ¬°Sƒ∏éH ádÉ°SQ å©H ìÉÑ°S

Ωɪ«d ¢ù«FôdG Ö«éà°ùj ¿GC ܃≤©j øH ìÉÑ°S ÜQóªdG ô¶àæj
ø«ëdG ∂dP ≈dGEh ,≥jôØdG ™e πª©dG »a ´ô°ûj ≈àM ¬Whô°ûd
ÉeóæY áMQÉÑdG çóM ɪc äÉLQóe øe …OÉædG ™HÉàj ≈≤Ñj
,¿Gó«ªdG á«°VQGC ≈dGE ∫hõædG ΩóYh äÉLQóªdG »a ¢Sƒ∏édG QÉàNG
¢ù«d ƒgh É≤«Ñ°ùJ ¬ëæe πeÉCj ¬fÉCH ¬æe áë°VGh ádÉ°SQ »gh
≈dGE IOƒ©dG ¢†aôj …òdG …ƒ£©∏Ñd çóM Ée ¬d çóëj ¿GC Gó©à°ùe
.áªjó≤dG ¬JÉ≤ëà°ùe πc ¬d Oó°ùJ ≈àM ≥jôØdG

AGƒ°V’
C G øY Gó«©H AÉ≤∏dG ™HÉJ OhGO

ô¶àæjh ¬≤jôa ≈∏Y GOôªàe ¬∏d óÑYƒH OhGO ºLÉ¡ªdG ∫GR’
,ÖYÓªdG ≈dGE Oƒ©j ≈àM √óYh Ωɪ«d ¢ù«FôdG ó°ùéj ¿GC

º«©f .GC

á``jÉ``éH á`Ñ«Ñ°T

ájOh IGQÉÑe ∫hGC ‘ Gòg çóM

''±Góq```¡dG'' çƒ`©Ñe
:∞ f ’
C G ΩÉ````ªM ≈dGE
Ω .π````````ëµd

ájhÉ°SôªdG ™e ídÉ°üàJ áÑ«Ñ°ûdG
ájôFGõédG á≤jô£dG ≈∏Y º¡æe QÉCãJh

»fÉ©j ¬fGC øjô«°ùªdG óM’C ócGC …òdG »£°SGh ô°†ëj ºd ɪ«a
øjQƒ" øH ¿É«Ø°S ô°ùj’CG ô«¡¶dG OÉY πHÉ≤ªdÉHh .áHÉ°UGE øe
…OƒdG AÉ≤∏dG »a ÉcQÉ°Th ,≥jôØdG ≈dGE øjóHÉY øjR ìÉÑ°Sh
øY ™LGôà∏d ɪgÉYO …òdG ô«LÉæªdG ΩÓµH É©æàbG ¿GC ó©H
»a äÉ≤ëà°ùªdG ¢ù«FôdG …ƒ°ùj ¿GC QɶàfGh á©WÉ≤ªdG Iôµa
.áeOÉ≤dG á∏«∏b ΩÉj’CG

ÊóŸG …õdÉH ô°†M ôjGõe
ácQÉ°ûŸG ¢†aQ »∏eÉ°ûch

ÜÉÑ°T ¢ù«ªîdG ¢ùeGC ∫hGC ô°üY ¿Gôgh ájOƒdƒe â¡LGh
∫OÉ©àdÉH IGQÉѪdG â¡àfG óbh ,ô«N’CG Gòg Ö©∏ªH âæ°TƒªJ
.Égô°†M …òdG GóL π«∏≤dG Qƒ¡ªédG äÉ©∏£J ≈dGE ¥ôJ ºdh »Ñ∏°ùdG
øjòdG ájOƒdƒªdG »ÑY’ øe á°UÉN ,¢ùaÉæàdGh IQÉK’EG âHÉZ óbh
ºjó≤J »a ô«µØàdG øe ôãcGC ájOɪdG º¡∏cÉ°ûe »a ¿hôµØj GƒfÉc
…òdG ¬∏dG ≈£©e ÜQóªdG ¬∏eÉCj ¿Éc …òdG iƒà°ùªdG »a á∏HÉ≤e
ÖfGƒédG ≈∏Y ±ƒbƒdGh ¢üFÉ≤ædG í«ë°üJ øY åëÑj ¿Éc
á°Uôa É¡d íàJ ºd »àdG ô°UÉæ©dG ¢†©Ñd á«Ñ∏°ùdGh á«HÉéj’EG
.ájOƒdG hGC ᫪°SôdG äGAÉ≤∏dG »a Qƒ¡¶dG

,ôjGõe ¢SQÉëdG ¿hô¶àæj ¿hô«°ùªdG ¿Éc …òdG âbƒdG »a
Ωó©H º¡¨∏Ñj ≈àM ¿É°ùª∏J øe AÉL ¬fGC º¡∏YGC ÉeóæY GhÉCLÉØJ
∂dòH Oóª«d ,á«°üî°T ±hôX ÖÑ°ùH ácQÉ°ûªdG ≈∏Y ¬JQób
¬≤jôa ™e äÉÑjQóàdG ´ô°ûj ’ ób å«M ¢ùfÉÑ°Sƒ°ùdG »æ©ªdG
¬fGC ≥jôØdG »Hô≤e ¢†©H ¢ùªd ¿GC ó©H ,á«æ¨e »a AÉ°ùªdG Gòg

ó«ée ¿Gó«ªdG §°Sƒd ÉÄLÉØe ÉHÉ«Z á¡LGƒªdG âaôY óbh
,âæ°TƒªJ ≈dGE π≤æàdG ΩóY äGôjôÑJ Ωó≤j ºd …òdG á«£Y øH

»≤ÑàªdG AõédG »eÓà°SÉH áfƒgôe ≥jôØdG ≈dGE »JOƒY''
''»fÉãdG ô£°ûdG øY åjóëdGh ∫h’
C G ô£°ûdG øe
?∂dÉM ∞«c

™e »à∏µ°ûe ájƒ°ùJ QɶàfG »a ¿Gôgh »a ÉfGC ,ô«îH
äÉÑjQóàdG AGôLÉEH »ØàcGC ∂dòd »JÉ≤ëà°ùe ¢Uƒ°üîH IQGO’EG
ƒgh »≤jó°üH óéæà°SG ¿É«M’CG ¢†©H »ah …OôتH
™e ≥aGƒàj ÉéeÉfôH »æëæe »fóH ô°†ëe
.ádƒ£ÑdG ∞bƒJ Iôàa »a ÉæfGC ºµëH äGô«°†ëàdG

É¡éeÉfôH ≥«Ñ£J »a iƒ°ü≤dG áYô°ùdG ≈dGE ájÉéH áÑ«Ñ°T äôqe
á«°ûY ájOƒdG äÉjQÉѪdG AGƒLGC »a â∏NOh ¢üHôàdG ∫ÓN …ô«°†ëàdG
πÑ≤à°ùªdG á¡LGƒªd ≈°SôªdG áæjóe ≈dGE â∏≤æJ ɪd •QÉØdG AÉ©HQ’
C G
OÉæe ∫ɪL ÜQóªdG ∫ÉÑ°TGC É¡ª°ùMh ¢ùaÉæàdGh IQÉK’
E G »a áªb âfÉc IGQÉÑe »a »∏ëªdG
Oƒq©àe ô«Z Ö°üæe »a Ö©d …òdG …hÓªM º«°ùf ±óg π°†ØH ≥FÉbO ¢ùªN ôNGB »a º¡ëdÉ°üd
∫hGC Iô¡°S ÜGOQR ô«gR ≥jôØdG ÜÉ©dGC ™fÉ°U ¬«a ≥ëàdG …òdG âbƒdG »a Gòg çóM .ÉeɪJ ¬«∏Y
Iójó©dG ä’hDÉ°ùà∏d GókM ™°†jh ¢üHôàdG øe ≈dh’
C G ΩÉj’
C G ™«q°V Éeó©H ''IôgõdG'' ¥óæØH ¢ùeGC
.¬dGƒeGC ≈∏Y á«LÉéàM’G á©WÉ≤ªdÉH ¢†©ÑdG ¬Ø°Uh …òdG ¬HÉ«Z ó©H âMôW »àdG

ÒZ ≈∏Yh IÒN’
C G áfh’
B G ‘ ∂æY åjó◊G Ìc
øY Gó«©H á©WÉ≤ŸG â∏°†a IOÉ©dG
?∫ƒ≤J GPÉe ,á«eÓY’
E G áé°†dG

hGC IQÉKE’G ÖMGC ’ »©ÑW øe ÉfGC ,í«ë°U Gòg
øY OÉ©àH’G â∏°†a ¢SÉCµdG AÉ≤d ó©H ∂dòd áehÉ°ùªdG
´ƒÑ°SC’G Ióªd áMGQ ≥jôØdG ÜQóe Éæëæe ¿GC ó©H ≥jôØdG §«ëe
™e ¢ù∏LGC ¿GC πÑb äÉÑjQóàdG ≈dGE IOƒ©dG â°†aQ ±ÉæÄà°S’G ó©Hh
Éæ«¡fGC ¿GC ó©H äÉ≤ëà°ùªdG øY ójóédG áaô©ªd ≥jôØdG ¢ù«FQ
.GóL íjôe õcôe »a ≈dh’CG á∏MôªdG

±GógGC ¿hO ∫hGC •ƒ°Th GƒÑ«qîj ⁄ Oó÷G ,™FGQ ∫ÉÑ≤à°SG

áØFÉ°üdG ô«N’
C G Gòg Ö©∏e »a ≈°SôªdÉH ájÉéH áÑ«Ñ°T ⩪L »àdG á≤HÉ°ùdG IGQÉѪdG ¢ùµYh
IGQÉѪdG ∂∏J É¡Jó¡°T »àdG áØ°SƒDªdG çGóM’
C G ÖÑ°ùH »¡àæJ ¿GC É¡d Öàµj ºd »àdGh á«°VɪdG
âfÉc •QÉØdG AÉ©HQ’
C G IGQÉÑe ¿ÉEa ,…ôFGõL ƒg Ée πc ≈∏Y ájhÉ°SôªdG ô«gɪédG ºé¡J ÖÑ°ùH
âªJ å«M ,GOóqée ø«≤jôØdG ø«H äÉbÓ©dG å©H IOÉYGEh »°VɪdG áëØ°U »£d á°Uôa π©ØdÉH
ºg’
C G á£≤ædG ≈≤ÑJ øµd ,á«dÉY á«°VÉjQ ìhQ »a IGQÉѪdG äôLh á«FÉ¡ædG áëdÉ°üªdG
ø«ÑYÓdG ø«H Ééjõe âfÉc »àdG ∫h’
C G •ƒ°ûdG á∏«µ°ûJ AGOGC OÉæe ∫ɪL ÜQóª∏d áÑ°ùædÉH
ºd »àdG á«WÉ«àM’G ô°UÉæ©dGh ,¿Ébôa âjGBh RGõH ,¢TƒMO ,ΩÉ°ûg ºjôc IQƒ°U »a OóédG
,¿GójR ,ô°üæ©dƒH ,¢Tô£∏H ,á°SÉ°ùcƒH ,á°TɪbƒH QGôZ ≈∏Y ÜÉgòdG á∏Môe »a Gô«ãc Ö©∏J
âëÑ°UGC á∏«µ°ûàdG ¿GC ¿’
B G øe ¿ÉCªWG å«M ,Gô«ãc √Qó°U âé∏KGC »àdGh äGQÉÑL ¢SQÉëdGh
∫ÉM »a ÜÉj’
E G á∏Môe ∫ÓN É¡«a ¬à≤K ™°†j ¿GC ¬fɵeÉEH »àdG Aɪ°S’
C G ¢†©H Éægh ájôK
ìÉààaG á°Uôa ¿GC ºZQ AÉ°†«H áé«àæH ≈¡àfGE ∫h’
C G •ƒ°ûdG ¿ÉEa ∂dP ™eh .ÇQÉW …GC çhóM
.(26) á≤«bódG »a ô°üæ©dƒH ÜÉ°ûdG »eób øe âYÉ°V π«é°ùàdG ÜÉH

?¬æe ô°ùØà°ùJ ≈àM ≥jôØdG ¢ù«FQ â«≤àdG πgh

IOƒ©dG ΩóY â∏°†a Gò¡d π¨°ûæe ¬fGE »d π«b øµd ∂dP âdhÉM
á°UÉN ≥jôØdG √ÉéJ »à«©°Vh ±ôYGC ¿GC πÑb äÉÑjQóàdG ≈dGE
º¡dGƒeGC Gƒª∏à°SG ø«ÑYÓdG πc ¿GE É¡«a ∫Éb »àdG Iô«N’CG Ωɪ«d äÉëjô°üJ ó©H
…òdG íjô°üJ ƒgh ,∫h’CG ô£°ûdÉH ¿ƒæjój øjòdG á©Ñ°ùdG ø«ÑYÓdG iƒ°S ≥Ñj ºdh
% 20 ÜQÉ≤J ∫hC’G ô£°ûdG øe áÑ°ùæH øjOGC âdRÉe »æfGC ºµëH ¬æe âHô¨à°SG
¿Éc …òdG ¥ÉØJ’G Ωôàëj ¿GC ¢VôàتdG øe …òdG Ωɪ«d áLôN º¡aGC ºdh ,áFɪdÉH
.»°VɪdG ähGC »a Éææ«H

§°SƒdG ‘ á°ùaÉæŸG å©Ñjh ≥dÉCàj ¢TƒMO
ÖYÓdG ƒëf ≈°SôªdG πÑ≤à°ùe ΩÉeGC •QÉØdG AÉ©HQ’
C G IGQÉÑe »a á¡Lƒe ájhÉéÑdG QɶfGC âfÉc
áYÉ°S áHGôb Ö©d) IGQÉѪdG »a ácQÉ°ûe ø«ÑYÓdG ôãcGC ¿Éc …òdG ¢TƒMO º«°ùf óFÉ©dG
ÜQóªdG ¬H ™æbGC ÉÑ«W AGOGC Ωóqbh ójóédG ºjó≤dG ¬≤jôa ™e ¬JÉjQÉÑe ≈dhGC Ö©d å«M ,(á∏eÉc
»fóÑdG ÖfÉédG øe Iô«Ñc äGOƒ¡ée ∫òH å«M ,ô«N’
C G Gòg Éæd ¬H ìôq°U Ée Ö°ùM OÉæe ∫ɪL
,πFÉÑ≤dG áÑ«Ñ°T ™e Gôk«ãc Ö©∏j øµj ºd ¬fGC á«Ø∏N ≈∏Y á°ùaÉæªdG ¢ü≤f øe »fÉ©j ¬fGC ºZQ
≥HÉ°ùdG ÖYÓd πjóÑdG ¬«a óLh …òdG »æØdG RÉ¡édG Qó°U è∏KGC ób ¢TƒMO ≥dÉCJ ¿Éc GPGEh
øjòdG ø«ÑYÓdG ¢†©H ≈∏Y áª≤f ¿ƒµ«°S πHÉ≤ªdÉH ∂dP ¿ÉEa ,¬∏dG ¬ªMQ ôªëd ¿É°ùM
º¡àfɵe âëÑ°UGC ¿GC ó©H OÉæe ô¶f âØd πLGC øe äÉÑjQóàdG »a πª©dG áØYÉ°†ªd ¿hô£°†«°S
QÉ©°T ¿É©aôjh ɪgóYGƒ°S øY ¿Gôªq°û«°S øjò∏dG ¢û«ZOh …hÓªM »FÉæãdG á°UÉNh ,IOóq¡e
.''Ö©∏J â«ÑM GPGE ∑ójóM <O »æHG Éj'' ±hô©ªdG …ó©°S ÜQóªdG

πëµd .Ω

äÉÑjQóàdG ô°TÉÑj ‹É°ùe
GQkÉ°S GôkÑN ¥óæØdG á≤jóM »a ájhÉéÑdG á∏«µ°ûàdG É¡JôLGC »àdG áØ«ØîdG á°üëdG â∏ªM
¬JÉÑjQóJ »dÉ°ùe ∫OÉY ÖYÓdG ∞fÉCà°SG Éeó©H OÉæe ∫ɪL ÜQóª∏d á°UÉNh ájhÉéÑ∏d
óbh .ôN’
B G ƒg áHÉ°UGE øe »fÉ©j …òdG ¢SGQhGC ÜÉ°ûdG á≤aQ áYÉ°S ∞°üf áHGô≤d ¢†cQh
√òg áYƒªéªdG ™e èeóæj ¿GC GóL øµªªdG øeh É«FÉ¡f âdGR Ω’’
B G ¿GC »dÉ°ùe Éæd ócGC
GóZ …hÉéÑdG ≥jôØdG É¡°Vƒî«°S »àdG Iô«N’
C G ájOƒdG IGQÉѪdG »a ∑QÉ°ûjh á«°ùe’
C G
á«ÑjQóàdG ¢ü°üëdG ióMGE »a Ö«°UGC »dÉ°ùe ¿ÉEa IQÉ°TÓ
E dh .»°ùfƒàdG Ö©∏ªdG ΩÉeGC
.ôjó≤J ≈°übGC ≈∏Y áKÓK hGC ø«eƒ«d áMGôdG ≈dGE ¿ƒcôdÉH Ö«Ñ£dG ¬ë°üfh

∫OÉY …OÉ¡dÉH ºà¡e »°ùfƒJ ÒLÉæe
AÉ©HQC’G á«°ûY ≈°SôªdG Ö©∏ªH Gôk°VÉM »dÉÑL ≥HÉ°ùdG »°ùfƒàdG »dhódG ÖYÓdG ¿Éc
≈°SôªdG πÑ≤à°ùe ΩÉeCG áÑ«Ñ°ûdG É¡à°VÉN »àdG ájOƒdG IGQÉѪdG ΩɪàgÉH ™HÉJh •QÉØdG
º¡d íª°ùJ »àdG äÉfɵeE’G ¿ƒµ∏ªj ø«≤jôØdG »a ø«ÑYÓdG ¢†©H óéj ¿CG πeCG ≈∏Y
ájÉ¡f »a Éæd ócCG óbh .á«é«∏îdG ä’ƒ£ÑdG ióMEG hCG á«°ùfôØdG ádƒ£ÑdG »a Ö©∏dÉH
…òdG ∫OÉY …OÉ¡dG áÑ«Ñ°ûdG ºLÉ¡e ƒg ¬∏≤Y òNCG …òdG ó«MƒdG ÖYÓdG ¿CG IGQÉѪdG
ô«LÉæªdG ¿ƒµjh πµ°ûe ¿hóH É°ùfôa »a Ö©∏dÉH ¬d íª°ùj iƒà°ùe ¬Ñ°ùM ∂∏ªj
.º°SƒªdG ájÉ¡f »a ¬H π°üàqj ≈àM ''ɵjQÉc'' ºbQ ≈∏Y π°qüëJ ób »dÉÑL

ÉHÉZ »£°SGhh á«£Y øH
¿GOƒ©j ìÉÑ°Sh øjQƒ" øHh

:»∏eÉ°ûc

Ö©∏ªdG ≈dGE π≤æJ ¬fÉEa âæ°TƒªJ áæjóe øHG »æ©ªdG ¿GC ºµëHh
…òdG Ωɪ«d QɶfGC ≈∏Y ó«©H √ÉjhGR ióMGE øe AÉ≤∏dG ™HÉJh
.¬àYɪLh ƒg Gô°VÉM ¿Éc

?ÌcGC í«°VƒJ øe πg

âæch áHÉæY OÉëJG øe ÉeÉg É°VôY â«≤∏J á«Ø«°üdG äGô«°†ëàdG Iôàa »a
GƒæµªJ Iô«°üëdG áYɪL øe ¢UÉî°T’CG ¢†©H øµd áHÉæY ≈dGE ÜÉgòdG ∂°Th ≈∏Y
™e ¢VhÉØàdG ¢Uƒ°üîH ájƒb äÉfɪ°V »fƒëæe ¿GC ó©H AÉ≤ÑdÉH »YÉæbGE øe
»æëæeh ¬©e â∏gÉ°ùJh OƒæÑdG ™«ªédG ≈∏Y Éæ≤ØJG å«M çóM Ée ƒgh ,Ωɪ«d
á«æ¨e »a ≠∏ѪdG »d πªµj ¿GC ≈∏Y ôÑ°üdG »æe Ö∏Wh ∫h’CG ô£°ûdG øe Gô«Ñc GAõL
.≥∏¨e ¢üHôJ »a Éæ∏NO ¿GC ó©H
?∂dP ó©H çóM GPÉe

AGôLGE ¿hóH ᫪°SôdG äGAÉ≤∏dG Ö©d ¿ƒ∏q°†Øj øjòdG hGC ¿hô¶àæjh ¿ƒHQóàj
AõédG ¢ù«FôdG »æëæªj ¿ÉCH áfƒgôe »JOƒYh á©WÉ≤ªdG πq°†aGC å«M ,äÉÑjQóàdG
»æëæªj ¿GC ¬«∏Y ɪc ô¡°TGC 3 ¬«∏Y äôÑ°U …òdG ∫hC’G ô£°ûdG øe »≤ÑàªdG
hGC á«æ¨e ≈dGE ÜÉgò∏d ó©à°ùe ô«Z »æfC’ »fÉãdG ô£°ûdG ¢üîj ɪ«a äÉfɪ°V
.¬æ«Hh »æ«H ΩôѪdG ¥ÉØJ’ÉH ¢ù«FôdG Ωõà∏j ºd GPGE äÉÑjQóàdG ≈dGE IOƒ©dG
?AGƒL’
C G ô«q¨J ¿GC ∫ɪàMG ∑Éæg πg

≈àM áeOÉ≤dG á∏«∏≤dG äÉYÉ°ùdG QɶàfG Öéjh çGóMC’G ≥Ñà°ùf ’ ¿GC Öéj
øµd OQGh A»°T πc ¿ÉEa »ØfÉL ∞°üàæe ≈dGE π°üf ºd ÉæeOÉeh ôãcGC Qƒe’CG í°†àJ
.ájƒb äÉfɪ°†H áfƒgôe ᫪°SôdG äÉjQÉѪdG hGC äÉÑjQóàdG ≈dGE »JOƒY ¿GC ó«c’CG
?IOQGh è«∏ÿG ‘ ±GÎM’G Iôµa âdGRÉe πgh

¿ƒµJ è«∏îdG »a äÓjƒëàdG Iôàa ¿ÉCH º∏©J âfGCh IOƒLƒe âdGRÉe ™Ñ£dÉH
É°VôY â«≤∏J »°VɪdG º°SƒªdG ∞°üàæe »a »æfGC ɪc ,ΩOÉ≤dG …ôØ«a ô¡°T »a
Ö©∏J âfÉc ájOƒdƒªdG ¿C’ Ióq°ûH ¬°†aQ ¢ù«FôdG øµd äGQÉeE’G øe ≥jôa øe
GPGE ±GôàM’ÉH »d íª°ùj óæH ¬«a …ó≤Y ¿ÉEa ∂dP ≈∏Y IOÉjR ,Oƒ©°üdG ábQh
.»ÑæLGC OÉf øe É°VôY â«≤∏J
?ÒN’
C G ‘ ∫ƒ≤J GPÉe

∫ƒbGCh äÉÑjQóàdG AGƒLGC ≈dGE OƒYGC ≈àM áYô°ùH »à∏µ°ûe πëJ ¿GC ≈æªJGC
ájOƒdƒªdG πLGC øe â«ë°V »æfGC π«dóH ≥jôØdG »a πcÉ°ûªdG ô«KGC ’ »æfGE ÉfQÉ°üf’C
.»JÉ≤ëà°ùªH áÑdÉ£ªdG »≤M øe ¬fGC øXGCh É¡∏LGC øe á∏ªédÉH É°VhôY â©«q°Vh
º«©f .GC

¿GC ≈∏Y Éææ«H ¥ÉØJ’G ¿Éc å«M AGƒ¡dG »a ΩÓc Oôée ¿Éc ¬dÉb Ée πc
»a »fÉãdG ô£°ûdG º∏à°SGC ¿GC ≈∏Y ó≤©dG ≈∏Y »©«bƒJ óæY ÓeÉc ∫h’CG ô£°ûdG º∏à°SGC
ø«ÑYÓdG ¢†©H ¿GC ºµëH ™°VƒdG º¡ØJGC ¿GC »æe Ö∏W ¢ù«FôdG øµd ,ôѪ°ùjO ôNGhGC
.º¡dGƒeGC Gƒª∏à°ùj ºd
...Óãe »£°SGh QGôZ ≈∏Y

»£°SGh ¿’C á∏µ°ûªdG πM »a √óYÉ°SGC ¿GC Ωɪ«d »æe Ö∏W ∂dòd ,í«ë°U Gòg
¿GC πÑb »°VɪdG º°SƒªdG AÉ°†eGE áëæe øe ô«NC’G ô£°ûdG øe AõéH øjój ¿Éc
ÉfGC »£°SGh πLGC øe ∂dP ¿Éc GPGE ¬d â∏b å«M ,ójóédG ó≤©dG ≈∏Y ¢VhÉØàj
»æÑdÉ£j ɪFGO »≤Hh óYƒdÉH ∞j ºd ¢ù«FôdG ∂dP ó©H øµd ,QɶàfÓd ó©à°ùe
hGC πcÉ°ûe IQÉKGE ¿hóH äGAÉ≤∏dG Ö©dGCh ÜQóJGC â«≤Hh áfÉYE’G ∫ƒNO QɶàfÉH
≈àM ádƒ£ÑdG ∞bƒJ QɶàfG â∏q°†ah ≥jôØdG óFÉb »æf’C »JÉ≤ëà°ùe øY åjóëdG
.√óYƒH ¬FÉah ΩóY Ö°ùH ¢ù«FôdG øe »FÉ«à°SG øY »à≤jô£H ôqÑYGC
?∂à∏µ°ûe øY ¬©e çóëàJ ≈àM ¬H π°üàJ º`d GPÉŸ

πë«°S ¬fÉCH »fôÑNGCh »FÓeR πãe ôÑ°üdG »æe Ö∏Wh ΩÉjGC áKÓK òæe ÉæKóëJ
¬©e ÓLQ âæc »æfÉCH º∏©j ¿GC ¬«∏Y ¿Éc ¬f’C ¬eÓµH ™æàbGC ºd »æµd ,ÉÑjôb πµ°ûªdG
â≤≤ëJ ¿’BG óëd á≤≤ëªdG èFÉàædG ¿GC ó≤àYGCh ≥jôØdG á«©°Vh ⪡ØJh ó«©H óM ≈dGE
.äGõ«ØëàdG OƒLh ΩóY πX »a áÑ©°üdG º¡à«©°Vh ºZQ ø«ÑYÓdG IOGQGE π°†ØH
...•hô°ûe á«æ¨e ¢üHôJ ∑Qƒ°†M ¿ÉEa ∂eÓc Ö°ùM ¿PGE

äÉÑjQóàdG »a ɣѰ†æe ɪFGO âæc »æfÉCH º∏©j ¿GC Öéj ájOƒdƒªdG Qƒ¡ªL
øjòdG ø«ÑYÓdG ¢†©H πãe â°ùd ÉfGCh äÉehÉ°ùe ¿hóH ᫪°SôdG äÉjQÉѪdG âÑ©dh

∫h’CG º°ù≤dG
ø«æK’G óZ ó©H áéeôѪdG á«fÉãdG ájOƒdG IGQÉѪdG ¿ƒµà°S
πÑb ¢üHôàdG Gòg »a ᫪°UÉ©dG á∏«µ°ûà∏d …ô«°†ëJ πªY ôNGB
¥óæa áã©ÑdG QOɨà°S å«M ,AÉKÓãdG Ωƒj ôFGõédG ≈dGE Oƒ©J ¿GC
- ¢ùfƒJ á∏MQ äƒqØJ ’ ≈àM ÉMÉÑ°U á°SOÉ°ùdG »a ''…OGôªdG''
.Iô°TÉ©dG ≈∏Y IQôq≤ªdG ôFGõédG

¿hô«£j ºK ᪰UÉ©dG »a ΩÉjGC 3
áHÉæY ≈dGE ójóL øe

AÉKÓãdG Ωƒj ôFGõédG ≈dGE IOƒ©dG óYƒe ¿ƒµj ¿GC Qôq≤J óbh
¿CG ≈dGE ô¶ædÉH ájGóÑdG »a ÉéeôÑe ¿Éc ɪc AÉ©HQC’G ∫óH
âÑ°ùdG Ωƒj áHÉæY OÉëJG ΩÉeGC Ö©°U AÉ≤d Égô¶àæj ájOƒdƒªdG
᪰UÉ©dG ≈dGE ¬≤jôa Oƒ©j ¿GC »æØdG ºbÉ£dG π°q†a ó≤a Gòd ,ΩOÉ≤dG
º¡°SÉØfGC ¿ƒÑYÓdG ™Lôà°ùj ≈àM IGQÉѪdG √òg πÑb ΩÉjGC á©HQGC
.áHÉæY ≈dGE ᪰UÉ©dG øe ᩪédG Ωƒj IójóL á∏MQ Gƒ°Vƒî«d

᪡ªdG ∞jQÉ°üe ÖY’ πµd hQhGC 50
,᪡ªdG ∞jQÉ°üe øe ¢ùeGC ∫hGC ájOƒdƒªdG ƒÑY’ OÉØà°SG
hQhGC 50 ≠∏Ñe ÖY’ πc »Hô¨e ΩÓYƒH óaƒdG ¢ù«FQ íæe å«M
QÉæjódÉH ¥óæØdG »a Iô°TÉÑe ᪫≤dG √òg ±ô°üH Gƒeƒ≤«d
ádÉ≤ædG º¡ØJGƒg áÄÑ©J äÉbÉ£H AÉæàbG º¡d ≈æ°ùà«d »°ùfƒàdG
.iôN’
C G ∞jQÉ°üªdG ¢†©H »a ≠∏ѪdG Gòg ∫Ó¨à°SGh

òNGCh ájOƒdƒªdG QGR ''ɪ°SÉ«d'' ô°UÉæe
ø«ÑYÓdG ™e GQkƒ°U

¢ùeGC ∫hGC á«°û©d ájOƒdƒª∏d á«ÑjQóàdG á°üëdG ô°†M
…OÉc äɪdÉJ'' ¬ª°SG ᪰UÉ©dG »a ø£≤j …ôFGõL ô°UÉæe
É¡«a »°†≤«d á°Sƒ°S »a ΩÉj’
C G √òg óLGƒàªdG ''ΩÉ°Sh óªëe
á°UôØdG π¨à°SG å«M ,(»ØfÉL 1 Ωƒj êhõJ) π°ù©dG ô¡°T
¬fGC ɪc ,»°ûJGôHh ø«ÑY’ IóY ™e ájQÉcòJ GQkƒ°U òNÉC«d
,¢ùfƒJ ≈dGE ôFGõédG øe ÜÉgòdG »a ''󫪩dG'' á∏MQ øª°V
ô°UÉæe ¬fGC Éæd ócGC √ô°UÉæj …òdG ≥jôØdG øY √ÉædÉC°S ɪqdh
∞îoj ºd ¬æµd ,᪰UÉ©dG OÉëJG ájOƒdƒªdG ºjô¨d »ah
,áHÉ°T á∏«µ°ûJ ∂∏ªJ »àdG ΩÉ©dG Gòg ájOƒdƒªH ¬HÉéYGE
π©a OQ ¿ƒµ«°S ∞«c ±ô©j ’ ¬fÉCH Éæd ócGC πHÉ≤ªdÉHh
√Qƒ°U ¿hógÉ°ûj ɪqd ''ájOƒdƒe πeÉc »∏dG ƒHÉ°ùf''h ¬àLhR
.øjôN’
B Gh Iô°ûeƒH ,¿ÉeGh ,OGó≤e ,…QOƒc ™e

êÓ©dG π°UGƒj ¿hôªY
áHÉæY ΩÉeGC Ö«¨j óbh
’GE áYƒªéªdG äÉÑjQóJ »a ¿hôªY ºLÉ¡ªdG èeóæj ºd
òæe √OôتH …ôédG hGC êÓ©dÉH ≈ØàcG Éeó©H ᩪédG ¢ùeGC
»a ¢ü°üëH ôNGB ≈dGE ø«M øe ΩÉ«≤dG ™e ¢üHôàdG ájGóH
»a ÜÉ¡àdG) áHÉ°UGE øe ¬JÉfÉ©e ÖÑ°ùH äÓ°†©dG ájƒ≤J áYÉb
∫Óg ΩÉeGC ∫h’
C G …OƒdG AÉ≤∏dG »a `cQÉ°ûj ºd ¬fGC ɪc ,(ôJƒdG
Iô«Ñc áÑ°ùæH ¿hôªY ¿ÉEa »æØdG ºbÉ£dG Ö°ùMh ,øcÉ°ùe
πNó«°S ä’ÉëdG ≈°übGC »ah áHÉæY IGQÉÑe »a `cQÉ°ûj ød
.áHÉ°U’
E G øe á«∏c ¬«aÉ©J ΩóY ≈dGE ô¶ædÉH •É«àM’G »a

…ô«éd’ ÉØ«a …ôK ,ƒJ ,¿Gh''
''¢SOGQ Ö©∏e »a
ájOƒdG á«dhódG IGQÉѪdG ájOƒdƒªdG »ÑY’ øe OóY ™HÉJ
Ωƒj AÉ°ùe »°ùfôØdG ¿ƒ«d …OÉf ΩÉeGC »≤jôaE’G …OÉæ∏d
áÑ°SÉæªH Gògh ''.»a .»J ᪰ùf'' IÉæb ≈∏Y âãH »àdG AÉ©HQ’
C G
A»°ûdGh .¬°ù«°SÉCàd 90 iôcòdÉH »≤jôaE’G …OÉædG ∫ÉØàMG
»a »°ùfƒàdG Qƒ¡ªédG äÉaÉàg ƒg ø«ÑYÓdG √ÉÑàfG âØd …òdG
Gôk«Ñ©J ''…ô«éd’ ÉaÉ«a …ôK ,ƒJ ,¿Gh'' IGQÉѪdG äGôàa ¢†©H
ó«MƒdG »Hô©dG ÖîàæªdG ''ô°†î∏d'' º¡JófÉ°ùe øY º¡æe
¿ƒæqµj »≤jôaE’G QÉ°üfGC ¿GC ɪc ,''∫ÉjófƒªdG''≈dGE πgÉCàªdG
ƒgh ,…ôFGõL ƒg Ée πch áî«°T øH ÜQóª∏d Gô«Ñc ÉeGôàMG
¢ùfƒJ »a ádƒ£ÑdG Ö≤∏H èjƒààdG ≈dGE ≥jôØdG Gòg OÉb …òdG
.á∏jƒW äGƒæ°S ΩGO QɶàfG ó©H »°VɪdG πÑb Ée º°SƒªdG

''»∏Y øH ≈∏Y 䃪j'' ¿hôªY
™fÉ°U IógÉ°ûªH Éeô¨e ¿Éc √ô¨°U »a ¬fGC ¿hôªY óªëe ∞îj ºd
π≤æàj ¿Éc ¬fGC ≈dGE Gôk«°ûe »∏Y øH ôeÉY ájOƒdƒª∏d ≥HÉ°ùdG ÜÉ©d’
C G
∫Éb …òdG »∏Y øH äÉ«æa IógÉ°ûe πLGC øe ô«¨°U ƒgh Ö©∏ªdG ≈dGE
.√QGƒ°ûe »a Gó«©H Ögòj ¿GC ™«£à°ùj ¿Éc ô«Ñc ÖY’ ¬fGC ¬æY

É«côJ »a <GQO iƒà°ùªd GƒMôa ¿ƒÑYÓdG
Gòg øY ø«ÑFɨdG º¡FÓeR øY ôNGB ≈dGE ø«M øe ¿ƒÑYÓdG ∫ÉC°ùj
,»∏ëªdGh ∫h’
C G ø««æWƒdG ø«ÑîàæªdG ™e øjóLGƒàªdGh ¢üHôàdG
GƒMôa ɪc ,áeÉ°TƒHh ¢û"ƒH ,<GQO ,¢TƒeÉeR ,¢TƒHÉH ºgh
»a ''ádÉM QGO'' ¬fGC ≈∏Y ''±Góq¡dG'' »a Gƒ©∏WqG Éeó©H <GQO º¡∏«eõd
.É«côJ ¢üHôJ »a ø««∏ëªdG Öîàæªd ≈dh’
C G ájOƒdG IGQÉѪdG

á©HÉ°ùdG »a ôëÑdG ∫ÉeQ ≈∏Y GƒHQqóJ ø«ÑY’ 9

¢ùeGC ábÉ°T äÉÑjQóJh äÓ°†©dG ájƒ≤J
πc ÜQóJ á©HÉ°ùdG »a ø«ÑYÓdG ¢†©Ñd á«MÉÑ°üdG á°üëdG ó©H
áYÉb »a äÓ°†©dG ájƒ≤àd ¢ü°üM »a Iô°TÉ©dG »a ≥jôØdG
äôLGC ɪc ,Ö©∏ªdG »a á«aÉ°VGE øjQɪJ AGôLGE ™e ¥óæØdG
ÖfÉé∏d á°ü°üîe âfÉc áãdÉK á°üM AÉ°ùªdG »a á∏«µ°ûàdG
É¡æe ±ó¡dG ¿Éc áØãqµe äGô«°†ëJ »a »µ«àµàdGh »æ≤àdG
øjòdG ø«ÑYÓdG øe OóY ¬æe »fÉ©j …òdG ôNÉCàdG `cQGóJ
.Oƒ¡©ªdG ºgGƒà°ùe ≈dGE IOƒ©∏d ∞ãqµe πªY ≈dGE ¿ƒLÉàëj

»MQGƒL πµH ô°†îdG ™e ÉfGC'' :»°ûJGôH
''…h’Ée ≈∏Y ¿hRƒØ«°Sh
¬fGC …h’Ée ΩÉeGC ô°†îdG IGQÉÑe øY ¬«dGE ∫GƒD°S »a »°ûJGôH ócGC
¿ƒaô©jh ¢ùaÉæªdG Ghô≤àëj ød »fÉjR AÓeR ¿ÉCH iôj
¢VhôتdG øe ¬fGC ±É°VGC ɪc ,º¡≤JÉY ≈∏Y IÉ≤∏ªdG á«dhƒD°ùªdG
≈dGE πgÉCàªdG …ôFGõédG ÖîàæªdG ≈°ûîj …òdG ƒg …h’Ée ¿GC
º¡à«°üî°T Gƒ°VôØj ¿GC ø«ÑYÓdG ≈∏Y »dÉàdÉHh ,ºdÉ©dG ¢SÉCc
»a ¿ƒ≤∏£æjh Ö©∏dG ¿ƒ©æ°üj øe ºg ¿ƒfƒµjh ¿Gó«ªdG ¥ƒa
IGQÉѪdG áé«àf ¿’
C ''ô°†îdG'' RƒØH »°ûJGôH ø¡qµJh .äɪé¡dG
ø«æK’G Gòg á°TÉ°ûdG ΩÉeGC ¢ù∏é«°S ¬fGC ∫Ébh ,GóL ᪡e ≈dh’
C G
.¬MQGƒL πµH …ôFGõédG Öîàæª∏d Gôk°UÉæe ¿ƒµ«d

π«°Sƒ«H ™e IQƒ°U òNGC ôeÉY øH

≥HÉ°ùdG ÖYÓdG ≈∏Y ôeÉY øH OGôe ¢SGôëdG ÜQóe ±ôq©J
Ö©∏j …òdG π«°Sƒ«H ¿É«à°SÉÑ«°S ''É«à°SÉH''h ''âfÉf'' »a ±hô©ªdG
¥óæa ¢ùØf »a º«≤ªdG ''¿ƒ«æ«aGC ∫QGB'' »a º°SƒªdG Gòg
øY ôeÉY øH ¬©e çóqëJ å«M ,¢üHôàdG Gòg »a ájOƒdƒªdG
.ájQÉcòJ IQƒ°U ¬©e òNCÉj ¿GC πÑb ájôFGõédG IôµdG

¥óæØdG »a Gôk¡Xo ᩪédG Gƒ∏°U ¿ƒÑYÓdG
¢ùe’
C G áë«Ñ°U äÉÑjQóJ »a º¡æe ∫Éf …òdG Ö©àdG ≈dGE ô¶ædÉH
»a áYɪL Gôk¡X ᩪédG IÓ°U AGOGC ø«ÑYÓdG πc π°q†a
.ºdÉ°S øH ÜÉ°ûdG ºLÉ¡ªdG áeÉeÉEH ¥óæØdG

ºjôc .Q

ó«°TQ .Ü

á```jOƒdG äÉ```jQÉѪdG è```eÉfôH »````a π``∏N

¿Ghô```«≤dG á```¡LGƒe ¢†````aôj »``°ûJGôH
äÉ````côM π`````«gÉCJ Ωó``Y ≈```°ûîjh
QÉKGC …òdG A»°ûdG ,¢üHôàdG Gòg »a ájOƒdƒªdG ¬à¡LGh
»a ≥FÉY øY çóqëàj íÑ°UGC …òdG »°ûJGôH ᶫØM
™bGƒdG ôe’CG ΩÉeGC ¢üHôàdG º¶æe ™°Vhh ,ájOƒdG äÉjQÉѪdG
Ö°ùM ø«æK’G Ωƒj ¬≤jôa ¬LGƒj …ƒb ≥jôa ¿Éª°V IQhô°†H
.ø«aô£dG ø«H ΩôѪdG ¥ÉØJ’G

≈∏Y ∫h’
C G ∫hƒD°ùªdG GCóH âbƒdG Qhôe ™e
øe √ôeòJ øY ôÑq©j »æØdG ºbÉ£dG
»a ¢üHôàdG Gòg º¶æe ôNÉCJ
øe ≥jôa ΩÉeGC ájOh IGQÉÑe ¿Éª°V
,¢ùfƒJ »a ≈dh’
C G áLQódG
ºd ¿ ’
B G óM ≈dGE ∫GR’ å«M
¢ùaÉæe ≈∏Y ±ô©àdG ºàj
…OƒdG AÉ≤∏dG »a ájOƒdƒªdG
óZ ó©H èeôѪdG »fÉãdG
π©L Ée ƒgh ,ø«æK’G
≈∏Y Ωóæj »°ûJGôH
ÇOÉH »a ¬bÉØJG ΩóY
ÜQóe ™e ôe’
C G
∫QGB'' …OÉf
…òdG ''¿ƒ«æ«aGB
»a §°ûæj
áLQódG
»a á«fÉãdG
º«≤jh É°ùfôa
¢ùØf »a
¥óæØdG
º«≤J …òdG
¬«a
.ájOƒdƒªdG

''¿ƒ«æ«aGB'' ™««°†J ≈∏Y Ωóf »°ûJGôH
¢ùeGC ¬à¡LGh OGORƒ∏Hh

IGQÉÑe èeôÑj ºd ¬fGC ƒg »°ûJGôH ¬«∏Y Ωóf …òdG A»°ûdG
¢ùØf »a ájOƒdƒªdG ™e óLGƒàj …òdG ''¿ƒ«æ«aGB ∫QGB'' ™e ájOh
áÑJôªdG πàëj) ájƒb á∏«µ°ûJ º°†jh »°VɪdG óM’CG òæe ¥óæØdG
ÉHÉc πãe ø«ahô©e ø«ÑY’ ∂∏ªjh ,(ádƒ£ÑdG »a á©HGôdG
¿Éeô«L ¿É°S ¢ùjQÉH''h ''∫Éæ°SQGB''`d ≥HÉ°ùdG ÖYÓdG QGhÉjO
Oôj ºd »°ûJGôH ¿’C ,±hô©ªdG ≥HÉ°ùdG É«à°SÉH ÖY’ π«°Sƒ«Hh
¿Éch ¢üHôàdG º¶æe √ô£q°S …òdG ∫h’CG èeÉfôÑdÉH πîj ¿GC
ø««°ùfƒJ ø«≤jôa ΩÉeGC ø«àjOh ø«JGQÉÑe Ö©∏«°S ¬fGC ó≤à©j
ájóf’CG Aɪ°S’C ôKGC ’ ¬fÉCH ∞°ûàµj ¿GC πÑb ,≈dh’CG áLQódG øe
hGC »°ùbÉØ°üdG πãe ájOƒdƒªdG á¡LGƒªd áMôà≤e âfÉc »àdG
Gòg á¡LGƒe »a íéf OGORƒ∏H ÜÉÑ°T ¿GC âbh »a ô«à°ùfƒªdG
.äÉeɪëdG »a ¢üHôàj ¬fGC ºZQ ÉjOh ¢ùeGC ≥jôØdG

äÉcôM á°UÉNh »Hô¨e π«gÉCJ á«°†b
»°ùfôØdG ∫ÉH π¨°ûJ

á«Ñ∏°ùdG á£≤ædG ájOƒdG äÉjQÉѪdG èeÉfôH ¿Éc GPGE
á¡LGƒe ≈∏Y Ωóf »°ûJGôH ¿GC ɪH ¢üHôàdG Gòg »a Ió«MƒdG
É≤Øàe ¿Éc Ée ±ÓN ≈∏Y ∫hC’G AÉ≤∏dG »a øcÉ°ùe ∫Óg
âfÉc ¿GE ∫ÉC°ùj »æØdG ºbÉ£dG ≈∏Y ∫h’CG ∫hƒD°ùªdG ¿ÉEa ,¬«∏Y
âjƒ°S ób äÉcôMh »Hô¨e øjójóédG ø«ÑYÓdG á«©°Vh
√QÉÑàYÉH äÉcôM ≈dGE áÑ°ùædÉH á°UÉN ,ájOƒdƒªdG »a ÓgqGCh
π«µ°ûJ »a ¬«∏Y OɪàY’G ™«£à°ùj …òdG ó«MƒdG ÖYÓdG
ÜÉ«Z »a áHÉæY ΩÉeGC ΩGOqR ÖfÉL ≈dG …õcôªdG ´ÉaódG
Gòg πgƒDj ’ ¿GC »°ûJGôH ≈°ûîj å«M ,ÖbÉ©ªdG »Hô¨e
»ØfÉL 15 »a ájƒà°ûdG äÓjƒëàdG Iôàa ájÉ¡f πÑb ÖYÓdG
Gƒ∏°üJG øjòdG øjô«q°ùªdG ¿GC ’GE ,á«≤«≤M áWQh »a ¬°ùØf óé«d
»a ¿ÓgƒD«°S »Hô¨eh äÉcôM ¬fÉCH ¬d GhócGC ôFGõédG øe ¬H
.á«æWƒdG á£HGôdG ádhÉW ≈∏Y ɪ¡«Ø∏e ¿GCh ájOƒdƒªdG

o °†aQ'' :»°ûJGôH
ô¶àfGh ¿Ghô«≤dG â
''»Hô¨eh äÉcôM π«gÉCàH Gók«©°S GôkÑN

’ ≈àM ¿Ghô«≤dG áÑ«Ñ°T á¡LGƒe ¢†aQ ¬fGC »°ûJGôH ìôq°U
»fÉãdG º°ù≤dG ¥ôa ¿’C ,øcÉ°ùe ΩÉeGC ∫h’CG AÉ≤∏dG ƒjQÉæ«°S Qôqµàj
É«æªàe ,¬≤jôa óYÉ°ùj ’ Ée ƒgh Ö©dG »a áfƒ°ûîdG ≈∏Y óªà©J
ájOƒdƒªdG ¬LGƒj ∫h’CG º°ù≤dG øe É≤jôa ¢üHôàdG º¶qæe óéj ¿GC
¬fGC í°VhGC ɪc ,á«©°VƒdG √òg øe ¬≤∏b øY GôkqÑ©e ø«æK’G Gòg
π«gÉCàd ôFGõédG øe Gó«©°S GôkÑN iôNGC ≈dGE áYÉ°S øe ô¶àæj
ΩÉeGC ¿ƒµ«°ùa ∂dP çóëj ºd GPGEh ,¬≤jôa »a »Hô¨eh äÉcôM
.…QƒëªdG ´ÉaódG áÑ«côJ OÉéjGE »a ô«Ñc πµ°ûe
ó«°TQ .Ü

ºd »°ûJGôH øµd ,¢ùfƒJ »a á«fÉãdG áLQódG »a §°ûæj …òdG
¿GC º∏Y ɪqd á°UÉN á¡LGƒªdG √òg ¢†aQh ÓjƒW ôµØj
á∏«µ°ûàdÉH ¢ù«dh ∫ÉeB’G ≥jôØH Ö©∏à°S ¿Ghô«≤dG áÑ«Ñ°T
∫h’CG º°ù≤dG øe É≤jôa ójôj ¬fGC »°ûJGôH ócGC Gòd ,á«°SÉ°S’CG
ábÉ«dh äGQó≤d ó«L QÉÑàNG áHÉãªH ¿ƒµjh áØ«¶f Iôc Ö©∏j
¥ƒØJ IOGQÉEH í∏q°ùàj ≥jôa á¡LGƒe ójôj ’h ,¬«ÑY’
¢ùaÉæªdG ƒÑY’ å«Mh ,…Oh ™HÉW …P AÉ≤d »a ∫ƒ≤©ªdG
.AGO’BG øe ôãcGC áé«àædG øY ¿ƒãëÑj

Ö∏éH º¶qæªdG OƒYh »g øjCG
?á°Sƒ°S ΩɪMh ô«à°ùfƒªdG ,»°ùbÉØ°üdG

óM ≈dGE õéY ∞«c ájOƒdƒª∏d »æØdG ºbÉ£dG º¡Øj ºd
ø«eôàëe ø«°ùaÉæe OÉéjGE »a ¢üHôàdG Gò¡H ∞∏qµªdG ¿’BG
äOóq°S IQGOE’G ¿GC øe ºZôdÉH ÉjOh ájOƒdƒªdG º¡¡LGƒJ
äGAÉ≤d áKÓK Ö©∏j ≥jôØdG ¿GC ¢SÉ°SGC ≈∏Y ¢üHôàdG äÉ≤Øf
º¶qæe øe OƒYh ¢SÉ°SGC ≈∏Y ºJ ∫h’CG ¥ÉØJ’G ¿GC ɪc ,ájOh
ô«à°ùfƒªdG ,»°ùbÉØ°üdG øe πc á¡LGƒe ≈∏Y ¢üHôàdG
¥ôØdG √òg øe óMGh ’h ™bGƒdG »a øµd ,á°Sƒ°S ΩɪMh

¿hôªY ≈∏Y ¿ÉbƒqØàj ¿ÉeGhh ô«î∏H
''äƒa »HÉÑdG'' »a IOƒHóHh
''QÉ«ÑdG''`H º¡°ùØfGC øY ¬«aôàdÉH º¡ZGôa äÉbhGC AÉ°†b ø«ÑYÓdG ¢†©H π°†Øj
IOƒHóH - ¿hôªY »FÉæãdG ø«H ájƒb á¡LGƒe äôL óbh ,''äƒa »HÉÑdG''hGC
áª∏µdG äOÉY óbh ,''äƒa »HÉÑdG'' áÑ©d »a ô«î∏H - ¿ÉeGh »FÉæãdG ó°V
.áÑ©∏dG √òg »a á«dÉY äÉ«æ≤J ô¡XGC …òdG »fGôgƒdG »FÉæã∏d Iô«N’
C G

º¡aôZ »a πµdG Ó«d Iô°TÉ©dGh ájOƒdƒªdG Iƒb •ÉÑ°†f’G
¿ƒ∏qëàj ájOƒdƒªdG »ÑY’ ¿GC É¡«dGE IQÉ°T’
E G øe óH ’ »àdG á≤«≤ëdG
º¡fGC ɪc ,√ô«aGòëH »æØdG ºbÉ£dG èeÉfôH ¿ƒeôàëjh ójó°T •ÉÑ°†fÉH
»a IOƒLƒªdG ÜÉ©d’
C ÉH AÉ°û©dG áÑLh ó©H º¡°ùØfGC øY ¿ƒ¡aôj ¿ƒ≤Ñj
,π∏ªdG º¡Ñ«°üj ’ ≈àM äÉjɵëdGh åjóëdG ±GôWGC ÜPÉéàH hGC ¥óæØdG
»a ∫ƒqéàj ÖY’ …GC óéJ ’h ,Iô°TÉ©dG ≈∏Y º¡aôZ ≈dGE Ghó©°ü«d
»a Ó©a ájOƒdƒªdG Iƒb ¿GC ócƒDj Ée ,â«bƒàdG Gòg ó©H ¥óæØdG
º¡°ùØfGC ¿ƒeôàëj ''É«∏«eÉa O’hG'' ø«ÑY’ É¡cÓàeGh É¡àYƒªée
.πµc ôFGõédGh ájOƒdƒªdG øY Ió«L IQƒ°U ¿ƒ£©jh º¡JÉÑLGhh

¢ùeGC ''»HQÉ«°ùdG''h ¢ùfƒj Gƒ≤àdG ájOƒdƒªdG ƒÑY’
ÜÉÑ°Th ájOƒdƒªdG »ÑY’ AÉ≤àdG ™e ¢ùe’
C G á«°ûY áÑ°SÉæªdG âfÉc
äÉeɪëdG øe ÜÉÑ°ûdG π≤æJ Éeó©H ''…OGôªdG'' Öcqôe Ö©∏e »a OGORƒ∏H
''¿ƒ«æ«aGB ∫QGB'' …OÉf ΩÉeGC ájOh IGQÉÑe Ö©∏d á°Sƒ°S ≈dGE ¬°üHôJ ¿Éµe
á°UôØdG âfÉc ɪc ,ájOƒdƒªdG ¥óæa ¢ùØf »a º«≤j …òdG »°ùfôØdG
,¢ùfƒj ≥HÉ°ùdG º¡∏«eõH AÉ≤àdÓd øjôNGBh ¿hôªY ,OhGO ,…QOƒµd
≈dGE Gƒ∏≤æàj ¿GC πÑb IGQÉѪdG √òg øe GóMGh ÉWƒ°T ™«ªédG ógÉ°Th
.á«ÑjQóàdG º¡à°üM AGôL’
E »fÉãdG ¿Gó«ªdG

¬Ñ°†Z øY ôÑqY ób ¿Éc »°ûJGôH
øcÉ°ùe á¡LGƒe »a
øY ≈dhC’G ájOƒdG IGQÉѪdG ó©H ôqÑY ób ¿Éc »°ûJGôH
øcÉ°ùe ∫Óg …OÉf É¡H Ö©d »àdG á≤jô£dG øe ¬FÉ«à°SG
áfƒ°ûîdG ≈∏Y óªàYG å«M ,á«fÉãdG áLQódG »a §°ûæj …òdG
±ô°T ¬d ¿ƒµj ≈àM ¥ô£dG ≈à°ûH RƒØdG ≥«≤ëJ ójôj ¿Éch
ÜQóªdG ¿GC ≈àM ,ôFGõédG »a ádƒ£ÑdG óFGôH áMÉWE’G
πÑb Iô«£N äÉHÉ°UGE ≈dGE ¬«ÑY’ ¢Vô©J øe »°ûN »°ùfôØdG
¿GC ±ô©f ɪd á°UÉN ,áHÉæY á¡LGƒe øY á∏«∏b ΩÉjGC
(ô°†îdG ™e) ¢TƒeÉeRh ¢TƒHÉH ÜÉ«¨H ôKÉCàà°S á∏«µ°ûàdG
¿ƒµJ iôNGC äÉHÉ«Z ¢†aôj »dÉàdÉHh ,ÖbÉ©ªdG …QOƒch
.áHÉæY »a á∏«µ°ûà∏d ΩÉ©dG OhOôªdG ≈∏Y ᪫Nh ÖbGƒY É¡d

áÑ«Ñ°T á¡LGƒe ¢†aQh ...
∫Ée’
B G ≥jôØH ¿Ghô«≤dG

ºbÉ£dÉH »Ø£d »°ùfƒàdG ¢üHôàdG º¶æe ≈≤àdG óbh Gòg
¿Ghô«≤dG áÑ«Ñ°T á¡LGƒe º¡«∏Y ìôà≤j »µd ¢ùeGC ∫hGC »æØdG

á≤«q°†dG äÉMÉ°ùªdG »a ''ƒMhQ ∂∏q°ùj'' OGó≤e
äÉYGô°üdG »a á°UÉN øjQɪJ ¢ù«ªîdG Ωƒ«d á«FÉ°ùªdG á«ÑjQóàdG á°üëdG »a »°ûJGôH èeôH
∂dɪdG óÑY ¿GC ƒg ßMÓªdG A»°ûdGh ,áÑbGôªdG øe ¢ü∏îàdG á«Ø«c »ah á«YɪédGh á«FÉæãdG
óæY A»°ûdG ¢ùØfh ,á≤«°V äÉMÉ°ùe øe IôµdÉH êôîj ∞«c ±ô©j ¬fGC »a ¬Jƒb á£≤f ¿GC ócGC
.á∏«ªL ÉaGógGC ¬∏«é°ùàH ºdÉ°S øH ÜÉ°ûdG ºLÉ¡ªdG ≥dÉCJ ɪc ,¿ÉØ£Y

¢ù«ªîdG Ωƒj ¿ƒÑYÓdG É¡©£b ôàe 3600
á°üëdG »a á°UÉN ábÉ°ûdG äÉÑjQóàdG ó©H ¢ù«ªîdG Ωƒj ójó°T Ö©àH ¿ƒÑYÓdG ô©°T
¢†cQ óbh .πªëàdG IQób QÉÑàNGh »fóÑdG ÖfÉédG »a »æØdG ºbÉ£dG É¡«a õcqQ å«M ,á«MÉÑ°üdG
.ôàe 3600 áaÉ°ùe ´ƒªéªdG »a ¿Gó«ªdG ±GôWGC ≈∏Y …QOƒc AÓeR

»°ûJGôH ≈dGE GƒKóqëJh ájOƒdƒªdG ¿hô°UÉæj ø««HÉæY áKÓK
Éæc ájGóÑdG »a .áHÉæY áæjóe øe ø«jôFGõL øjô°UÉæe áKÓK ¢ù«ªîdG AÉ°ùe á°üM ™HÉJ
,ÜÉj’
E G á∏Môe øe ≈dh’
C G ádƒédG »a ájOƒdƒªdG ¢ùaÉæe »HÉæ©dG OÉëJ’G »Ñëe øe º¡fGC ó≤à©f
óLGƒàH Gƒª∏Y Éeó©H Iô°TÉÑeh ,¿ÉeR òæe ''󫪩dG'' ¿GƒdGC ¿ƒ≤°û©j º¡fGC ó©H ɪ«a ÉæØ°ûàcG Éææµd
åjóM º¡©ªL å«M ,»æØdG ºbÉ£dGh ø«ÑYÓdG IQÉjõd Gƒ¡L
q ƒJ á°Sƒ°S »a ܃ÑëªdG º¡≤jôa
.á«ÑjQóàdG á°üëdG ájÉ¡f ó©H ¥óæØdG ƒ¡H »a »°ûJGôH ™e ∫ƒq£e

''…OGôªdG ¿hõ¨j õjÉé©dGh áNƒ«°ûdG''

Iô°ûY á«fÉãdG áæ°ùdG 2010 »ØfÉL 09 âÑ°ùdG - 1230 Oó©dG

»a ôëÑdG ÅWÉ°T ≈∏Y á«fóH øjQɪJ »æØdG ºbÉ£dG èeôH
™°VGƒJ øe ¿ƒfÉ©j ø«ÑY’ á©°ùàd ¢ùe’
C G áë«Ñ°U øe á©HÉ°ùdG
»a ¢ü≤f øe ¿ƒfÉ©j …òdG ∂ÄdhGCh ,á«fóÑdG º¡àbÉ«d
q
,OGó≤e ,ó«°üdG ,äÉcôM øe πµH ≥∏©àj ôe’
C Gh ,á°ùaÉæªdG
…òdG »Hô¨e ≈dGE áaÉ°VGE ¿Gô«HGB ,<Qõd ,OhGO ,á∏HÉb ,äGôªM
Ö©d ¬fGC ºZQ »aÉ°VGE πªY ≈dGE áLÉM »a ¬fGC »æØdG ºbÉ£dG iGCQ
.ÉÑjô≤J ÜÉgòdG äGAÉ≤d πc »a ''ƒeR’'' ™e

ôFGõ÷G ájOƒdƒe

EL Heddaf N 1230 Samedi 09 Janvier 2010

AÉKÓãdG Gòg á°Sƒ°S QOɨJ ájOƒdƒªdG
ÉM
k ÉÑ°U á°SOÉ°ùdG »a

ÉKƒ©Ñe
''±Góq¡dG''
á°Sƒ°S ≈dGE

ø°ùdG »a ø«æYÉ£dG ÖfÉLC’G ìÉ«°ùdG øe ô«ãµ∏d π°q†ØªdG ¿ÉµªdG ''…OGôªdG'' Öcqôe ôÑà©j
,¢ùfƒJ A±O ≈dGE Ühô¡dGh IôàØdG √òg »a ÉHhQhGC ìÉàéj …òdG ¢SQÉ≤dG OôÑdG øe ¿ƒHô¡j øjòdG
≈≤«°Sƒe ≈∏Y ¿ƒ°übôj ºgóéJ ∂fGC ôe’
C G »a ∞jô£dGh ,''õjÉé©dGh áNƒ«°ûdG'' √Ó
C e ¥óæØdÉa
øjòdG »æØdG ºbÉ£dGh ø«ÑYÓdG QɶfGC ΩÉeGC AÉ°û©dG áÑLh ó©H ¥óæØdG IQGOGE É¡éeôÑJ áFOÉg
.ÖfÉLÓ
C d ôN’
B G ¬LƒdG ±É°ûàcG ≈dGE ∫ƒ°†ØdG º¡©aój

ójôa .´

∫h’
C G º°ù≤dG

烩Ñe
''±Góq¡dG''
¢ùfƒJ ≈dGE

OGORƒ````∏H ÜÉ````Ñ°T

á`∏«µ°ûàdG »a IQƒK çGó`MÉEH ó`©jh äGô««¨J …ôéj ¢TƒµæM

≥jôa ΩÉeGC ∂dPh ,´ƒÑ°SGC øe ≥∏£fG …òdG …ô«°†ëàdG ¢üHôàdG QÉWGE »a ájOƒdG ¬JÉLôN ∫hGC »a OGORƒ∏H ÜÉÑ°T ∫OÉ©J
±ƒbƒ∏d ¢Tƒµæëd á°Uôa âfÉc É¡JGP óM »a IGQÉѪdG ¿GC ’GE ,(2-2) áé«àæH á«°ùfƒàdG á«fÉãdG áLQódG øe á«dÉÑfô"
¿GC ô«Z ÜÉÑ°ûdG ¢Vôj ºd …òdG ∫OÉ©àdG øe ºZôdÉHh .á«æØdGh á«fóÑdG ø«à«MÉædG øe ø«ÑYÓdG πc äÉfɵeGE ≈∏Y
êôîj ¬∏©d äGô««¨àH ΩÉ«≤dG ∫ÓN øe á∏«µ°ûàdG »a IQƒK ÉKóëe §£N IóY ÖjôéàH »æØdG ºbÉ£∏d â몰S IGQÉѪdG
.ÜÉgòdG á∏Môe »a ≥jôØdG É¡æe ≈fÉY »àdG áeRÓ
C d ∫ƒ∏ëH

»a ¿ƒÑYÓdG É¡H ΩÉb »àdG ábÉ°ûdG á°üëdG AGôL ø«ÑYÓdG
áHƒ©°U ¿ƒÑYÓdG óLh å«M .ôëÑdG ÅWÉ°T ≈∏Y áë«Ñ°üdG
»a ø«à∏«µ°ûJ ∑ô°ûj ¢TƒµæM π©L Ée ábÓ£H ∑ôëàdG »a
¿Gó«ªdG á«°VQGC äôqKGC ɪc .¬«ÑY’ OÉ¡LGE Ö«æéàd •ƒ°T πc
¿hO ∫ƒëJ âfÉc É¡fGC á°UÉN ø«ÑYÓdG OhOôe ≈∏Y É°†jGC
π©L Ée áÑ«≤©dG AÉæHGC iód áahô©ªdG Iô«°ü≤dG äGôjôªàdG Ö©d
.ádƒ¡°ùH ™«°†J äGôc IóY

¿ÓNój ájôcƒHh ¢SÉ°ùcGC
á°ùaÉæªdG ácô©e

ôÑYh Ö°UÉæªdG ÜôM á«dÉÑfô" ΩÉeGC IGQÉѪdG äôqéah
≥dÉCJ ∫ÓN øe »Ø∏îdG §îdG øe ájGóÑdG âfÉch •ƒ£îdG
¢SÉ°ùcGC ø«eÉCH ôeC’G ≥∏q©àjh ''ƒJÉcô«ªdG'' »a ø«eó≤à°ùªdG
ÉÑ©∏«d GAÉL ɪ¡fÉCH ɪgÉjGƒf ÉØ°ûc øjò∏dG ájôcƒH ¢SÉ«dh
ø°ùMC’G ¢SÉ°ùcGC ¿Éc å«M .•É«àME’G »a ¢ù«dh ø««°SÉ°SGC
∑ƒµ°ûe AGõL á∏cQ Ö°ùàMG ºµëdG ¿GC ƒdh ´ÉaódG Qƒëe »a
ƒdh áª∏µdG ≈æ©e ºJÉCH ´ÉaO Iôî°U ¿Éc ¢SÉ°ùcGC ¿GC ’GE É¡«a
øY ájôcƒH ∞°ûc ɪc ,á«fóÑdG á«MÉædG øe GôKÉCàe ióH ¬fGC
π°†ØH ô°ùjC’G ¥GhôdG »a ¬≤dÉCJ ó©H á°üM ∫hGC øe √ÉjGƒf
.á«eƒé¡dG ¬àYõfh ´ÉaódG ≈∏Y ¬JQób

¿Gó«ªdG §°Sh ¥GQhGC §∏îj ¿ÉªMO øH

QGôZ ≈∏Y ÜÉgòdG á∏Môe »a GƒfÉY ø«ÑY’ á©HQGC RhôH
GRÉàªe ∫hGC ÉWƒ°T Ωóqbh ΩÓ°ùà°S’G ¢†aQ …òdG ¿ÉébƒH
ø∏YGC ɪc .IRÉàªe á«eƒég áYõfh á«fóH ábÉ«d Gôk¡¶e
π©L Ée á¡LGƒdG ≈dGE ¬JOƒY õjõ©eh ¿Gƒ«æcGB ,»HôZ »KÓãdG
áªb »a GóHh √Gƒà°ùe π°†aGC »a »KÓãdG ¿GC ócƒDj ¢TƒµæM
.IGQÉѪdG ájÉ¡f ó©H ìÉ«JQ’EG
OƒÑY .±

»HôZh õjõ©e ,¿ÉébƒH ,¿Gƒ«æcGB
ΩÓ°ùà°S’G ¿ƒ°†aôj
çGóMGE »a É≤ëe ¿Éc …OGORƒ∏ÑdG ÜQóªdG ¿GC hóÑjh
QÉàî«°S ¬fÉCH IGQÉѪdG πÑb ¬«ÑY’ ™e åjóëdGh äGô««¨àdG
ìhQ ¬«ÑY’ »a ¬ãjóM å©H å«M ,õ¡LC’Gh π°†aC’G
∫ÓN øe ájOƒdG IGQÉѪdG »a ¬«∏Y ÉæØbh Ée ƒgh .á°ùaÉæªdG

Ée ƒgh ,á∏«µ°ûàdG »a IQƒK çGóMGE »a Ó©a ¢TƒµæM GCóHh
…ôª©e óFÉ≤dG IOÉYGE ∫ÓN øe É¡H ΩÉb »àdG äGô««¨àdG √ócƒDJ
RQÉÑdG ô««¨àdG ÉeGC ,øªjC’G ¥GhôdG ¢VƒY ´ÉaódG Qƒëe ≈dGE
¬Ñ°üæe ≈dGE ∫ƒqëJ …òdG ¿ÉªMO øH ¢SÉfƒd »a πãªàa
πµH Ö©∏dÉH ¬d íª°S Ée ƒgh ,äGôµ∏d ™Lôà°ùªc »∏°UC’G
≈dGE ¿ÉªMO øH IOÉYÉEHh .Iô«ãc äGôc ™Lôà°SGh ábÓW
ø«H á°ùaÉæªdG å©H ób ¢TƒµæM ¿ƒµj ¿Gó«ªdG §°Sh Ö°üæe
πëe ¿Éc …òdG ¿Gó«ªdG §°Sh Ö°üæe »a ø«ÑY’ á°ùªN
.ÖMÉ°ûdG √OhOôe Ö°ùH ´ÉaódG á∏Môe »a OÉ≤àfG

''Ö©∏dG »a Éæà≤jôW ´ÉLôà°SG ƒg ∫h’
C G »aóg'' :¢TƒµæM
≈∏Y á«dÉÑfô" ≥jôa ¬°Vôa …òdG ∫OÉ©àdG ºéM øe ¢TƒµæM ÜQóªdG π∏qb
RƒØdG ójôj ¿Éc ¬fGE ∫Ébh »°VɪdG AÉ©HQ’
C G ájOh IGQÉÑe ∫hGC »a ¬≤jôa
IGQÉѪdG ¢VƒN øe √ô£q°S …òdG »°ù«FôdG ±ó¡dG Gòg øµj ºd øµd ,IGQÉѪdÉH
ƒg IGQÉѪdG √òg øe ∫h’
C G ±ó¡dG'' : É¡æY ∫Éb iôNGC ±GógGC `cÉæg πH
AÉæHh »YɪédG Ö©∏dG »a πãªàJh ÉæH á°UÉîdG Ö©∏dG á≤jôW ´ÉLôà°SG
…òdG »fÉãdG •ƒ°ûdG »a ≥≤ëJ Ée ƒgh ,¢VQ’
C G ≈∏Y IôµdG ™°Vhh äɪé¡dG
.''IOƒ¡©ªdG Éæà≤jô£H √ÉæÑ©d

''∫QGC IGQÉÑe πÑb ÚÑYÓdG ¢†©H áæjÉ©e â∏°q†a''
º¡JÉfɵeGE ≈∏Y ±ƒbƒdGh ø«ÑYÓdG ¢†©H áæjÉ©ªd á°UôØdG ¢TƒµæM π¨à°SGh
êhôîdÉH ¬d íª°S Ée •ÓHh …ÉH ,»HôZ ,ájôcƒH ,¢SÉ°ùcGC QGôZ ≈∏Y á«æØdGh á«fóÑdG
±GógGC ∑Éægh' : ¿ÉC°ûdG Gòg »a ∫Ébh .ÖY’ πc OhOôe ∫ÓN øe äɶMÓªdG ¢†©ÑH
Iôµa º¡«∏Y ¿ƒqcGC ≈àM ø«ÑYÓdG ¢†©H áæjÉ©e »gh É¡«dGE ∫ƒ°UƒdG ÉædhÉM iôNGC
πÑb á«æØdGh á«fóÑdG º¡JÉfɵeGE ≈∏Y ∞b’C •ÓHh ájôcƒH ,»HôZ ,…ÉH ,¢SÉ°ùcÉCc
.' Iô«ãµdG Qƒe’CG ¢†©H Oóqëà°S »àdG »°ùfôØdG ∫QGC IGQÉÑe
EL Heddaf N 1230 Samedi 09 Janvier 2010

Iô°ûY á«fÉãdG áæ°ùdG 2010 »ØfÉL 09 âÑ°ùdG - 1230 Oó©dG

19

''º¡JÉjƒæ©e ¿ƒ©Lΰùj GhhDóH ¿ƒÑYÓdG''

≥HÉ°S OóY »a Éfô°TGC ɪc

á°ùfGƒàdG ô¡Ñojh ¢†Øàæj ¢ùfƒj

¬dƒNO Ö≤Y iƒà°ùªdG »a IGQÉÑe ¢ùfƒj iOGC ≥HÉ°S OóY »a Éfô°TGC ɪc
π°†ØH á«dÉÑfô" ≥jôa ´Éaód πJÉb º°S áHÉãªH ¿Éch »fÉãdG •ƒ°ûdG »a
¢ùfƒj ¿GC hóÑjh .ø«©aGóªdG â≤∏bGC »àdG ¬JÉZhGôeh á©jô°ùdG ¬JÉcôëJ
,ÜÉgòdG á∏Môe »a ¬JÉa Ée ¢†jƒ©àd IOƒ©dG á∏Môe »a Iƒ≤H Oƒ©j ¿GC ójôj
.á°ùfGƒàdG ÜÉéYGE ∫Éf AGOGC Ωóq≤jh ¢üHôàdG »a ¢†Øàæj ¬∏©L …òdG ôe’
C G

¬©e çóqëJh ¬H ihõfG IôLÉæªdG óMCG

IôLÉæªdG óMGC √ÉÑàfG âØd ¬fGC π«dóH ΩGôµdG Qhôe ¢ùfƒj OhOôe ôªj ºdh
≈dh’
C G áLQódG »a á«°ùfôa ¥ôa ™e πª©j ¬fGC ócGC áeGôc ≈Yój á°ùfGƒàdG
ájÉ¡f Ö≤Y ô«LÉæªdG Gòg ¬«dGE ¬L
q ƒJ å«M .¿É«°ùfƒdÉa …OÉf É¡°SGCQ ≈∏Y
ßØM ±ôZ ƒëf ¬«a ¿ƒ¡Lƒàj á«≤ÑdG ¿Éc âbh »a ¬H ihõfGh IGQÉѪdG
.∫É°üJG ≈∏Y AÉ≤ÑdG ¬æe Ö∏W ¬fGE ≈àM IôÑà©e IôàØd ™e çóqëJh ,¢ùHÓªdG

∫QGC ΩÉeGC ¢ùeGC ¬æjÉY ób ¿ƒµj
∫QGC ΩÉeGC ájOƒdG IGQÉѪdG »a ¢ùfƒj øjÉY ób ô«LÉæªdG Gòg ¿ƒµjh
…òdG ≥jôØdG ájƒg øY ÉædÉC°S ɪd ¬fGE ≈àM ,á«fÉãdG áLQódG øe »°ùfôØdG
,á«fÉãdG áLQódG øe »°ùfôØdG ∫QGC ¬fGC ¬d Éæ∏bh á°Sƒ°S »a ¬eÉeGC ÜÉÑ°ûdG Ö©∏«°S
: ÓFÉb ,á«°ùfôØdG ádƒ£ÑdG »a áãdÉãdG áÑJôªdG πàëjh …ƒb ≥jôa ¬fGC Éæd ócGC
»ææµdh (¢ùfƒj ó°ü≤j) ÖYÓdG Gòg á©HÉàeh É¡à©HÉàe ójQGC ᪡e IGQÉÑe É¡fGE''
.''ÓLÉY ádÉC°ùª∏d ÓM óLGC ¿GC ∫hÉMÉC°Sh É°ùfôØd ôaÉ°ùe

É°ùfôa »a Ö©∏dG ¬fɵeÉEH ¢ùfƒj ¿GC ócGC
¬fGC ócGCh ¢ùfƒj äÉ«fɵeGE øY åjóëdG »a ô«LÉæªdG Gòg OOqôàj ºdh
ádƒ£ÑdG »a Ö©∏j ¬∏©éJ iƒà°ùªdG »a äÉ«fɵeGE ∂∏ªjh RÉàªe ÖY’
iƒà°ùªdG »a äÉfɵeGE ¬d ÖYÓdG Gòg'' : ∫Éb å«M ,πµ°ûe ¿hO á«°ùfôØdG
.''¿Gó«ªdG á«°VQGC ¥ƒa ¬©bƒªJ ≈àMh ¬àYô°Sh ¬JÉZhGôe π°†ØH

OƒÑY .±

ɪkLÉ¡e ójôj ÜÉÑ°ûdG

¢ù«FôdG ¿GC ájOGORƒ∏H QOÉ°üe äócGC
≥jôØdG º«YóJ »a ôµqØj êÉHôb
≈àM ,''ƒJÉcô«ªdG'' »a Ωƒég Ö∏≤H
¬æµd ¬JôµqØe »a Aɪ°SGC ™°Vh ¬fGC
»dÉëdG âbƒdG »a ÉgôcP øe ßØqëJ
’GE ÖY’ Ö∏L á«fɵeGE ΩóY ÖÑ°ùH
¿Éch .ôNGB ÖY’ íjô°ùJ ádÉM »a
¿GC ’GE ¢ùµ«dGC ±GôàMG ≈∏Y ∫ƒq©j
ïjôªdG ø«H âØbƒJ äÉ°VhÉتdG
∫ÉëdG ¿Éc ɪ∏ãe ÜÉÑ°ûdGh »fGOƒ°ùdG
ÜQóe ¿GC ƒdh ,…ô£≤dG ∫ɪ°ûdG ™e
∫É°û«e ¿’GC »°ùfôØdG Iô«N’
C G √òg
√ójôj ∫Gõj ’

á«dÉ©dG ájƒæ©ªdG ìhôdG IGQÉѪdG ¢ûeÉg ≈∏Y äÉÑjQóàdG ∫ÓN ÉægÉÑàfG âØdh
ÉgôÑàYGh É¡æY åjóëdG á°Uôa äƒqØj ’ ¢TƒµæM π©L Ée ƒgh ,ø«ÑYÓdG õ«qªJ »àdG
»a Éæ©e ºàæc' : ÓFÉb í°VhGC å«M .¢üHôàdG ∫ÓN øe √ƒLôj ¿Éc ±óg ådÉK
ø«ÑYÓdG ∑ƒ∏°S »a ô«¨àdG øe ÉYƒf ºà¶M’ ºµ∏q©dh ájOƒdG IGQÉѪdGh äÉÑjQóàdG
,É«éjQóJ Oƒ©J äGCóH ájƒæ©ªdG ìhôdG ¿GC ≈∏Y π«dO Gògh ,º¡Jõ«qe »àdG áHÉYódG ìhQh
ó©H áHÉYódG √AÓeR ∑QÉ°ûj ¢ùµ«dGC iôJ ¿GC ™FGQ ƒg ºµa ,Iô£q°ùªdG ÉæaGógGC óMGC Gògh
.' º¡d ó«Øe Gògh äÉÑjQóàdG

ÚÑYÓdG ¢†©Hh á°ùaÉæª∏d É£k £î`e â©°Vh''
''iƒà°ùŸG øY ¿hó«©H

øe ÉgQOGƒH äô¡X »àdG ø«ÑYÓdG ô¶àæJ »àdG á°ùaÉæªdG øY ¢TƒµæM çóqëJh
ø«ÑYÓdG Aɪ°SGC ¬dÓN ¿hqO É££îe IGQÉѪdG á«°ûY ™°Vh ¬fGE ∫Ébh ,ájOh IGQÉÑe ∫hGC
πÑb' : ±É°VGCh .õ¡L’CG QÉàî«°S ¬fGCh á櫪K Ö°UÉæªdG ¿GC GócƒDe º¡Ñ°UÉæe Ö°ùM
OƒLh äô¡XGCh º¡Ñ°UÉæe Ö°ùM ø«ÑYÓdG Aɪ°SGC âfhqOh É££îe â©°Vh IGQÉѪdG
Óãªa ,º¡æe õ¡L’CG QÉàNÉC°S »æfGC º¡d ócGCGC »æ∏©L Ée Ö°üæe πc »a ø«ÑY’ á°ùªN
âØ°ûc ɪc ¿Gó«ªdG §°Sh »a ¿ÉªMO øH ΩÉëbGE ∫ÓN øe äGô««¨àH âªb Ωƒ«dG
»a Gó«L Ö©d …òdG õjõ©e ≈àMh ájôcƒH ,»HôZ ,¿Gƒ«æcGB RhôH øY ájOƒdG IGQÉѪdG
iƒà°ùe »a ≥jôØdG πL ¿GC äócÉCJ »æfGC ƒg º¡ªdGh ,ø«à∏Ñ≤ªdG ø«JGQÉѪdG QɶàfG
.' ܃∏£ªdG iƒà°ùªdG øY ó©ÑdG πc ¿hó«©H º¡fGC â¶M’ Aɪ°S’CG ¢†©H ’GE ™FGQ

''É«kfóH ¢Uƒ≤æe ¬æµd Ék«°ùØf É©kaO ÉfÉ£YGC ¢SÉ°ùcGC''

ΩÉeGC ájOƒdG IGQÉѪdG ∫ÓN ¢SÉ°ùcGC ø«eGC óFÉ©dG ¬eóqb …òdG OhOôªdG øYh
¢†©H ∂dP øY ßØqëJ ¬fGC ƒdh ¢SÉ°ùcGC OhOôe øY √É°VQ ¢TƒµæM ióHGC ó≤a á«dÉÑfô"
ø«M ¿ÉC°ûdG Gòg »a ᪡e á£≤f ≈dGE ¥ô£J ¬fGC ô«Z .á«fóÑdG ¬àbÉ«d ™LGôJ ÖÑ°ùH A»°ûdG
¬«∏Yh á«fóÑdG á«MÉædG øe É°Uƒ≤æe ∫Gõj ’ øµd ádƒÑ≤e IGQÉÑe ¢SÉ°ùcGC Ωóqb' : ∫Éb
É«°ùØf É©aGO ó©jo √Qƒ°†M øµd ,á∏Ñ≤ªdG äÉjQÉѪdG »a ó¡édG øe ójõªdG ∫òÑj ¿GC
.´ .±
.' Éæd ó«Øe Gògh ,»Ø∏îdG §î∏d Éæ«eÉCJh ø«ÑYÓd

ÚæK’G Gòg ÉjOh ôFGõ÷G ájOƒdƒe ¬LGƒ«°S ÜÉÑ°ûdG

áæjóªH iôN’
C G »g á°üHôàªdG ôFGõédG ájOƒdƒe ΩÉeGC ø«æK’G Gòg ájOh IGQÉÑe ájOGORƒ∏ÑdG IQGO’
E G âéeôH
IQGOGE âÑ∏W ¿GC ó©H øµd »°ùfƒàdG ∞f’
C G ΩɪM …OÉf ájOGORƒ∏ÑdG á∏«µ°ûàdG ¬LGƒJ ¿GC ¢VôàتdG øe ¿Éch ,á°Sƒ°S
IGQÉÑe â¨dGCh Ö∏£dG Gòg ≈∏Y ÜÉÑ°ûdG IQGOGE â≤aGh ájOh á∏HÉ≤e áéeôH ájOGORƒ∏ÑdG É¡Jô«¶f øe ôFGõédG ájOƒdƒe
á©HÉàe øe ¿É≤jôØdG øµªàj ≈àM Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG øe AGóàHG áë«Ñ°üdG »a IGQÉѪdG óYƒe ójóëJ ºJh ,∞f’
C G ΩɪM
.¬°ùØf Ωƒ«dG Iô«¡X »a …ôéà°S »àdG …h’ɪdG √ô«¶f ΩÉeGC á«≤jôa’
E G á°ùaÉæªdG »a ≈dh’
C G »æWƒdG ÖîàæªdG IGQÉÑe

1 ¿ƒ«æ«aGC ∫QGC ` 1 OGORƒ∏H .¢T

IOƒ©dG á∏MôŸ ájóéH ó©à°ùj ÜÉÑ°ûdG
áLQódG øe ≥jôa ΩÉeGC á«°ùfƒàdG á°Sƒ°S áæjóe »a ájOh IGQÉÑe OGORƒ∏H ÜÉÑ°T á∏«µ°ûJ ¢ùeGC Iô«¡X âÑ©d
øY π«é°ùàdG ÜÉH ÜÉÑ°ûdG íàah ,(1-1) áé«àæH AÉ≤∏dG ≈¡àfGh ¿ƒ«æ«aGC ∫QGC …OÉæH ôe’
C G ≥∏©àjh á«°ùfôØdG á«fÉãdG
¬aó¡H Gô«ãc ìôØj ºd ÜÉÑ°ûdG øµd ,…ÉH øe ᪵ëe áëàa ó©H á∏«ªL á«°SGCôH (71O) »a áHÉë°SƒH ÖYÓdG ≥jôW
øe ¢ùµdGC ÖYÓdG OôW IGQÉѪdG âaôYh .¿Gó«ªdG §°Sh »a ÉC£N ó©H (81O) »a áé«àædG ∫OÉY ¬°ùaÉæe ¿GC QÉÑàYÉH
IGQÉѪdG âØbƒJ óbh ,IôµdG ∑ɵàa’ ¬J’hÉëe ióMGE »a áfƒ°ûîdG ¬dɪ©à°SG ó©H (75O) »a OGORƒ∏H ÜÉÑ°T
.ºµëdG QGôb ÖÑ°ùH ≥FÉbO ¢ùªN »dGƒëd

IGQÉѪdG »a ø«à∏«µ°ûJ ≈∏Y óªàYG
ºbÉ£dG ºëbGC ø«ÑYÓdG äÉfɵeGE ≈∏Y ±ƒbƒ∏d ¬æe É«©°Sh
Ö©∏dG á°Uôa ™«ªédG »£©j ≈àM •ƒ°T πc »a á∏«µ°ûJ »æØdG
»àdG á∏«µ°ûàdG ôjô°ShGC OÉb å«M ,IGQÉѪdG πeÉc Ö©d ô«æa ’GE
â≤∏J ¿GC ó©H ∫OÉ©àdG É¡«∏Y ¢Vôah ∫hC’G •ƒ°ûdG âÑ©d
»cQÉÑe ∫OÉ©j ¿GC πÑb AGõL á∏cQ øe ≥Ñ°ùdG ±óg ¬cÉÑ°T
OÉb ɪ«a .≈dh’CG á∏MôªdG ájÉ¡f øe áYÉ°S ™HQ πÑb áé«àædG
É¡æµd É«fÉK ±óg âaÉ°VGCh »fÉãdG •ƒ°ûdG á∏«µ°ûJ …ôª©e
.∫OÉ©àdG ±óg â≤∏J
- (¿Gƒ«æcGB) •ÓH -(ìÓa) ôjô°ShGC :á∏«µ°ûàdG
(õjõ©e) ¢SÉ°ùcGC - (…ôª©e) »cQÉÑe - (ájôcƒH) ¿ÉébƒH
(áLGôH) OGƒY - (¢ùµ«dGC) -ôªëd - (äƒëµe) ¿ÉªMO øH .ô«æa - (»HôZ) …ÉH - (¢ùfƒj) áHÉë°SƒH -

âØ°ûc á«dÉÑfô" IGQÉÑe
≥jôØ∏d ø«¡Lh øY

ø«¡Lh øY á«dÉÑfô" ΩÉeGC ájOƒdG IGQÉѪdG âØ°ûch
•ƒ°ûdG âÑ©d »àdG á∏«µ°ûàdG âfÉY å«M ,≥jôØ∏d ø«Ø∏àîe
Aɪ°S’CG ¢†©H ¿GC ƒdh É¡æe Gôk¶àæe ¿Éc Ée Ωóq≤J ºdh ∫h’CG
¿GC ’GE ’ƒÑ≤e AGOGC Gƒeób ¿ÉébƒHh ¿ÉªMO øH ,¢SÉ°ùcÉCc
ø«M »a .܃∏£ªdG iƒà°ùªdG øY Ió«©H âfÉc á∏«µ°ûàdG
É©FGQ AGOGC á«fÉãdG á∏MôªdG âÑ©d »àdG á«fÉãdG á∏«µ°ûàdG âeób
¥ƒa º¡≤£æe Gƒ°Vôa ¿GC ó©H á°ùfGƒàdG ≈àM √ÉÑàfG âàØd
¢TƒµæM âMGQGC iƒà°ùªdG »a É°VôY Gƒeóqbh ¿Gó«ªdG á«°VQGC
´ÉLôà°SÉH RÉa ¬æµd áé«àædÉH õØj ºd ÜÉÑ°ûdG ¿GC ƒdh ,Gôk«ãc
.Ö©∏dG »a ¬≤°ùf

ø«ÑYÓdG øe ∫Éf ¥ÉgQ’
E G
ºgOhOôe »a ôKqGCh

º¡àcôM »a π≤ãdG øe ´ƒf ¢TƒµæM AÉæHGC ≈∏Y ô¡Xh
øe ∫Éf …òdG ¥ÉgQ’EGh Ö©àdG ≈dGE ™LGQ ¿Gó«ªdG á«°VQGC ≈∏Y

áæĪ£e ¢UƒëØd ™°†îj Iójôg

¬à∏©L òîØdG iƒà°ùe »àdG áHÉ°UGE øe »fÉ©j Iójôg óªëe ÜÉ°ûdG ™aGóªdG ∫Gõj ’
ø«àjOƒdG ø«JGQÉѪdG øY ≈àMh ,á«°VɪdG ΩÉj’
C G áKÓãdG »a äÉÑjQóàdG øY ó©àÑj
≈dGE Iójôg ´É°†NGE IQhô°V ≈dGE »æØdG ºbÉ£dG ô£°VGh .»°ùfôØdG ∫QGCh á«dÉÑfô" ΩÉeGC
ô©°ûj ∫Gõj ’ ¬fGC á°UÉN ,¬àHÉ°UGE IQƒ£N ióe πY ±ƒbƒ∏d á∏LÉY á«ÑW ¢Uƒëa
≈dGE ¢ù«ªîdG Iô«¡X Iójôg ™°†Nh .áHÉ°U’
E G IQƒ£N ∫ƒM `cƒµ°ûdG øe äOGR Ω’ÉBH
IQƒ£N ΩóY äócGC á©°T’
C G ᣰSGƒH äÉeɪëdG IOÉ«Y »a á∏LÉY á«ÑW ¢Uƒëa
.»æØdG ºbÉ£dG ≈àMh ÖYÓdG ≥∏b ∫GRGC Ée áHÉ°U’
E G

¬∏≤æH πØqµJ ''¿É£∏°ùdG êÉJ'' ¥óæa ôjóe
øe ƒg ¬°üHôJ ÜÉÑ°ûdG ¬«a º«≤j …òdG …RÉÑM É°VQ ''¿É£∏°ùdG êÉJ'' ¥óæa ôjóe ¿Éch
Iô¡°S IOÉ«©dÉH É«°üî°T ∫É°üJ’
E G ∫ÓN øe ¢UƒëØdG AGôLGE ᪡e π«¡°ùàH πØqµJ
¢TƒµæM óYÉ°ùeh ΩÓYƒH ¢üHôàdÉH ºFÉ≤dG ±ôW øe ÖYÓdG π≤f ºJ øjGC AÉ©HQ’
C G
.¢ù«ªîdG Ωƒ«d â∏LÉCJ á«∏ª©dG ¿GC ’GE ,¢ThóM ∫ɪL ≥jôØ∏d ΩÉ©dG ø«e’
C Gh ᪰ûf
á≤aQ ¢ù∏L ÉeóæY ¥óæØdG ôjóe ¬H ΩÉb Ée ƒg √óæY ∞bƒàdG ≥ëà°ùj Ée ¿GC ô«Z
Iójôg áHÉ°UÉEH ¬àaô©e OôéªHh ≥jôØdG ∫GƒMGC øY ¬dÉC°Sh ¥óæØdG ƒ¡H »a ¢TƒµæM
.IOÉ«©dÉH π°üJGh ∞JÉ¡dG πªM ≈àM

¢†côdÉH »Øàµj »ÑjÉ°U
»àdG áHÉ°U’
E G ÖÑ°ùH ¢UÉN èeÉfôÑd »ÑjÉ°U ∞°Sƒj OGORƒ∏H ÜÉÑ°T ±Góqg ™°†îj
AÉ©HQ’
C G á«dÉÑfô" IGQÉÑe »a ¬àcQÉ°ûe ¿hO âdÉM Ωó≤dG iƒà°ùe ≈∏Y É¡æe »fÉ©j
™e èeófG ¬fGC ƒdh ,IGQÉѪdG ¢ûeÉg ≈∏Y §≤a ¢†côdÉH É¡«a ≈ØàcG å«M .»°VɪdG
.ójó°T QòëH âªJ É¡fGC ’GE ¢ù«ªîdG á°üM »a ¬FÓeR

¢ù«ªîdG á«°ùeGC íÑ°ùeh ¢SOGQ »a á°üM
¢SOGQ Ö©∏e ≥ë∏e »a á«ÑjQóJ á°üM Ωô°üæªdG ¢ù«ªîdG áë«Ñ°U »æØdG ºbÉ£dG èeôH
É¡°ü°qüN »YÉ棰U’G Ö°û©dG øe ’óH »©«Ñ£dG Ö°û©dG »a IôªdG √ògh ,»Ñªdh’
C G
¢TƒµæM ≈¨dGCh .¥óæØdG ≈dGE Oƒ©j ¿GC πÑb É©e »fóÑdGh »æØdG ø«ÑfÉé∏d »æØdG ºbÉ£dG
áYÉ°ùdG ≈∏Y íÑ°ùªdG ≈dGE ∫hõædG »a â∏ãªJ á«¡«aôJ á°üëH É¡°VƒqYh á«°ùe’
C G á°üM
.§¨°†dG πeÉY øe ∞«ØîàdGh º¡JÉfɵeGE ´ÉLôà°SÉH ø«ÑYÓd ìɪ°ù∏d AÉ°ùe á©HGôdG

á«dÉÑfô" Öcqôe ôjóªd ¢ü«ªb

≈dGE »æØdG ºbÉ£dGh ø«ÑYÓdG AÉ°†eGE ¬H ¢ü«ªb AGógÉEH ájOGORƒ∏ÑdG á∏«µ°ûàdG âeÉb
»àdG äÓ«¡°ùàdÉH áÑ«≤©dG AÉæHGC øe ÉfÉaôY Gòch ,iôcò∏d á«dÉÑfô" Ö©∏e ôjóe
≈∏Y ∫ÉÑ≤à°SG πØM ΩÉbGC ¬fGC ≈àM .äGô«°†ëàdG AÉæKGC ÖcqôªdG ôjóe øe ÉghóLh
∫ɪY ¿GC á°UÉN ¢TƒµæM ¬H ÖM
q Q Ée ƒgh ,IGQÉѪdG ájÉ¡f Ö≤Y ø«ÑYÓdG ±ô°T
.¬≤jôa ™e Ghô°qü≤j ºd Ö©∏ªdG

çóëdG ™æ°üJ ≥jôØdG á∏aÉMh »°SÉ«b Qƒ¡ªL

øjòdG QÉ°üfÓ
C d É«°SÉ«b GQƒ°†M á«dÉÑfô" …OÉæH ÜÉÑ°ûdG ⩪L »àdG IGQÉѪdG âaôY
á°UÉîdG ¬à∏aÉëH Qɶf’
C G âØd …òdG OGORƒ∏H ÜÉÑ°T IGQÉÑe á©HÉàªd óYƒªdG »a GƒfÉc
.Ö≤∏dÉH èjƒààdG áÑ°SÉæªH ''áªéf'' á°ù°SƒDe º¡d É¡JógGC »àdG ''êhR ÜÉÑ°T'' áeÓYh

¢ùfƒJ »a ∂∏e …ôFGõédGh ''Gô°†îdG'' ¿ƒ≤°û©j á°ùfGƒàdG
…òdG ÜÉMôàdG øe ¥óæØdG »a ≈àM hGC ¢ùfƒJ ´QGƒ°T »a ∫ƒqéàj øe πc ÉCLÉØàj
`chôÑe'' áª∏c ∫ÓN øe ¢Vƒª¨dG ∫hõj Ée ¿ÉYô°S øµd ,á°ùfGƒàdG øe ¬fhóéj
ø«jô°üªdG ≥«£j ’ ¬fGC Éæd ócGC ¥óæØdG »ØXƒe óMGC ¿GC ≈àM .''Éfƒàaô°T ∫ÉjófƒªdG
≈àM …ôFGõédG áé¡d ´Éª°S OôéªHh âÑgP ɪæjÉCa Gòg øe ôãcGCh ,º¡àgÉØ°S ÖÑ°ùH
.''¢ùfƒJ »a ∂∏e …ôFGõédG'' ¿ƒ≤∏©j ø«ÑYÓdG ¢†©H π©L Ée ,»fÉ¡àdG ≈≤∏àj

¢SÉ°ùcGC ¢ùæj ºd ƒµjOGC
»a ¢ùµ«dGC ¬H GPÉEa ¬«∏Y …OÉæj ¢üî°ûH ÉCLÉØf ≈àM ¢SÉ°ùcGC ™e åjóëdG Oó°üH Éæc
¥ÉaƒdG ÖY’ ƒµjOGC ¬fGC Éæd ø«Ñà«d .''ƒµjOGC ¬fGE ∫É©J ¢SÉ°ùcGC'' : ÓFÉb á∏q°†ØªdG ¬àjhGR
≈∏Y á«ëàdG AÉ≤dGE ≈∏Y ôq°UGCh âfôàf’
C G ôÑY ¬H ∫É°üJG »a ¿Éc ¢SÉ°ùcGC π«eRh É≤HÉ°S
.¬©e Iô«°ü≤dG á°TOQódÉH Gô«ãc ìôa …òdG ¢SÉ°ùcGC

¢SQÉa .ñ

…ó¡e .ä

∫h’
C G º°ù≤dG

ÉKƒ©Ñe
''±Góq¡dG''
¢ùfƒJ ≈dGE

¢ùeGC áë«Ñ°U áMGQ øe GhOÉØà°SG áHÉæY
¿CG å«M ,ΩƒædG »a Égƒ∏¨à°SGh ¢ùeCG áë«Ñ°U ¬«ÑYÓd áMGQ »fGôªY ÜQóªdG íæe
òNCG πLCG øe º¡d á«JGƒe á°UôØdG âfÉch ,ÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG ≈àM Gƒ°†¡æj ºd º¡Ñ∏ZCG
Ωƒj …OGóYE’G º¡°üHôJ CGóH òæe áMGQ …CG øe Ghó«Øà°ùj ºd øjòdG ºgh áMGôdG øe §°ùb
.•QÉØdG óMC’G

ß«ØM äÉeóN Ö∏£j ¢Tô£d

áHÉæY OÉëJG

Ö∏L ≈∏Y á≤aGƒªdG ,…hÉ°Sƒeh ¢TƒªYRƒH OÉ©HGE
''ƒdƒ#fƒe'' ™e Iôªà°ùe äÉ°VhÉتdGh …ô°ûe

¿Éc ,¿PƒH ¢ù«FôdG ≥jôW øY …OÉæe ¢ù«FôdG øe ¬JÉeóN âÑ∏W »àdG áª∏©dG ájOƒdƒe ó©H
Oƒj …òdG ,ß«ØM ºLÉ¡ªdG äÉeóN ¢ùeGC ∫hGC ¢Tô£d É¡HQóe Ö∏W »àdG áæJÉH ájOƒdƒe QhO
.¬JÉeGó≤à°SG »a ájƒdhGC ¬©°Vh ¿GC ó©H º°SƒªdG ájÉ¡f ≈àM Ö©∏«d ¬eGó≤à°SG

¬°Uƒ°üîH ÊGôªY ™e çó–
á«°ùeGC ºgGQódG ø«Y Öcôe »a ¬≤jôa äÉÑjQóJ ¢ûeÉg ≈∏Y ¢Tô£d ÜQóªdG Éæd ∞°ûch
ÜQóªdG ™e ´ƒ°VƒªdG »a çóëJ å«M ß«ØM ÖYÓdG äÉeóN É«ª°SQ Ö∏W ¬fGC ,¢ùeGC ∫hGC
IóFÉØd Ö©∏dG »a áÑZQ ióHGC …òdG ÖYÓdG ™e ∂dP πÑb ôe’
C G ¢ûbÉf ¿GC ó©H ,»fGôªY
.¬Ñ∏L ≈∏Y ÉgQGô°UGE ßM’ ¿GC ó©H ¢Tô£d Ö°ùM ''á«HƒÑdG''

åjÎdG π°†ah ¬Ñéj ⁄ ÊGôªY
,¢Tô£d á桪dG »a ¬∏«eR ≈∏Y Oôj ºd »fGôªY ÜQóªdG ¿ÉEa ''±Góq¡dG'' ¬àª∏Y Ée Ö°ùMh
í°VhGCh .''ƒJÉcô«ªdG'' Gòg ∫ÓN ¬≤jôa äɪ«YóJ ¬æY ôØ°ùà°S Ée QɶàfGh åjôàdG π°†ah
øª°†j ºd ,¬≤jôah øgGôdG âbƒdG »a ÖY’ …GC Ö∏L ¬æµªj ’ ¬fGC ¢Tô£d ÜQóª∏d »fGôªY
.√ô«Ñ©J óM ≈∏Y ìOÉa ¢ü≤f øe ≥jôØdG »fÉ©j å«M Ωƒé¡dG »a á°UÉN óMGC …GC äÉeóN

áHÉæY ¤GE Oƒ©j ób ∞«°Uƒd
Gò¡d ¬JQÉYGE ºJ ¿GC ó©H IOhó©e ÉeÉjGC ’GE áæ«£æ°ùb ájOƒdƒe ™e ∞«°Uƒd áHôéJ ΩóJ ºd
§°Sh »a §°ûæj ÉÑY’ ójôj ¿Éc …òdG ''∑ƒªdG'' ÜQóe ™æ≤j ºd å«M ,GôNƒDe ≥jôØdG
Ö©∏j ¿Gò∏dG ¿ÉÑ°üæªdG ɪgh ,ô°ùjGC Gô«¡X hGC »YÉaO ¿Gó«e §°Sh ¢ù«dh »eƒé¡dG ¿Gó«ªdG
…OÉæe ¿GC Éæd äócGC QOÉ°üªdG ¢†©H ¿GC ƒdh í°VGh ô«Z ∞«°Uƒd ô«°üe ≈≤Ñjh .∞«°Uƒd ɪ¡«a
.¬≤jôa OGó©J »a ¬LÉeOGE IOÉYÉEH Ωƒ≤«°S

OGORƒ````∏H ÜÉ````Ñ°T ¯

äGô««¨J …ôéj ¢TƒµæM
á∏«µ°ûàdG »a IQƒK çGóMÉEH ó©jh

¢†aQ »fGôªY ÜQóªdG ¿GCh á°UÉN ''ƒJÉcô«ªdG'' Gòg »a ᫪°SQ áØ°üH ÖY’ …GC äÉeóN ó©H áHÉæY OÉëJG øª°†j ºd ,¢ùeGC ájÉZ ≈dGE
¿GC ó©H áæJÉH ájOƒdƒe ΩÉeGC ¢ùeGC ¬≤jôa IGQÉÑe »a º¡àæjÉ©e IOhÉ©e πÑb á∏«µ°ûàdG ™e ¿ƒHQóàj øjòdG ø«HôਪdG ô«°üe »a π°üØdG
.…hÉ°Sƒe - ¢TƒªYRƒH »FÉæãdG OÉ©HGE ¢ù«ªîdG ¢ùeGC ∫hGC Qôb ¬fGC ƒdh ,•QÉØdG AÉKÓãdG áHhóæL á«©ªL AÉ≤d »a º¡æjÉY

¤GE ÖYÓdG Ωhób ôNÉCJ
êƒ∏ãdG ÖÑ°ùH ôFGõ÷G
™e …OÉæe áªdɵe πÑb ¢VôàØj ¿Éch
¿ CG ¢ù « ª î d G ¢ù e CG ∫ h CG á « °ù e CG » f G ô ª Y
» a … ô °û e » H É æ © d G ¢ù « F ô d G » ≤ à ∏ j
§ b É °ù J ¿ CG ô « Z , A É © H Q C ’ G á ∏ « d á ª °U É © d G
¥Éë∏dG øe ÖYÓdG ™æe É°ùfôa »a êƒ∏ãdG
» a ø £ ≤ j ¬ f CG h á °U É N ø W ƒ d G ¢V Q CÉ H
,êƒ∏ãdG •ƒ≤°S ó©H Gô«ãc äQô°†J á≤£æe
πM ób …ô°ûe ¿ƒµj ¿CG »dÉàdÉH ¢VôàØjh
.᪰UÉ©dÉH Ó«d ¢ùeCG

áªFÉb âdGRÉe äÉ°VhÉØŸG
''ƒdƒ#fƒe'' ¢Uƒ°üîH

∂dPh ,´ƒÑ°SGC øe ≥∏£fG …òdG …ô«°†ëàdG ¢üHôàdG QÉWGE »a ájOƒdG ¬JÉLôN ∫hGC »a OGORƒ∏H ÜÉÑ°T ∫OÉ©J
á°Uôa âfÉc É¡JGP óM »a IGQÉѪdG ¿GC ’GE ,(2-2) áé«àæH á«°ùfƒàdG á«fÉãdG áLQódG øe á«dÉÑfô" ≥jôa ΩÉeGC
ºd …òdG ∫OÉ©àdG øe ºZôdÉHh .á«æØdGh á«fóÑdG ø«à«MÉædG øe ø«ÑYÓdG πc äÉfɵeGE ≈∏Y ±ƒbƒ∏d ¢Tƒµæëd
øe á∏«µ°ûàdG »a IQƒK ÉKóëe §£N IóY ÖjôéàH »æØdG ºbÉ£∏d â몰S IGQÉѪdG ¿GC ô«Z ÜÉÑ°ûdG ¢Vôj
.ÜÉgòdG á∏Môe »a ≥jôØdG É¡æe ≈fÉY »àdG áeRÓ
C d ∫ƒ∏ëH êôîj ¬∏©d äGô««¨àH ΩÉ«≤dG ∫ÓN

EL Heddaf N 1230 Samedi 09 Janvier 2010

Iô°ûY á«fÉãdG áæ°ùdG 2010 »ØfÉL 09 âÑ°ùdG - 1230 Oó©dG

19

¿ÓNój ájôcƒHh ¢SÉ°ùcGC
á°ùaÉæªdG ácô©e

ø«à∏«µ°ûJ ≈∏Y óªàYG
IGQÉѪdG »a

Ö°UÉæªdG ÜôM á«dÉÑfô" ΩÉeGC IGQÉѪdG äôé
q ah
»Ø∏îdG §îdG øe ájGóÑdG âfÉch •ƒ£îdG ôÑYh
''ƒJÉcô«ªdG'' »a ø«eó≤à°ùªdG ≥dÉCJ ∫ÓN øe
øjò∏dG ájôcƒH ¢SÉ«dh ¢SÉ°ùcGC ø«eÉCH ôe’
C G ≥∏q©àjh
¢ù«dh ø««°SÉ°SGC ÉÑ©∏«d GAÉL ɪ¡fÉCH ɪgÉjGƒf ÉØ°ûc
»a ø°ùM’
C G ¢SÉ°ùcGC ¿Éc å«M .•É«àM’
E G »a
AGõL á∏cQ Ö°ùàMG ºµëdG ¿GC ƒdh ´ÉaódG Qƒëe
ºJÉCH ´ÉaO Iôî°U ¿Éc ¢SÉ°ùcGC ¿GC ’GE É¡«a ∑ƒµ°ûe
á«MÉædG øe GôKÉCàe ióH ¬fGC ƒdh áª∏µdG ≈æ©e
∫hGC øe √ÉjGƒf øY ájôcƒH ∞°ûc ɪc ,á«fóÑdG
¬JQób π°†ØH ô°ùj’
C G ¥GhôdG »a ¬≤dÉCJ ó©H á°üM
.á«eƒé¡dG ¬àYõfh ´ÉaódG ≈∏Y

ºëbGC ø«ÑYÓdG äÉfɵeGE ≈∏Y ±ƒbƒ∏d ¬æe É«©°Sh
»£©j ≈àM •ƒ°T πc »a á∏«µ°ûJ »æØdG ºbÉ£dG
,IGQÉѪdG πeÉc Ö©d ô«æa ’GE Ö©∏dG á°Uôa ™«ªédG
•ƒ°ûdG âÑ©d »àdG á∏«µ°ûàdG ôjô°ShGC OÉb å«M
¬cÉÑ°T â≤∏J ¿GC ó©H ∫OÉ©àdG É¡«∏Y ¢Vôah ∫h’
C G
»cQÉÑe ∫OÉ©j ¿GC πÑb AGõL á∏cQ øe ≥Ñ°ùdG ±óg
.≈dh’
C G á∏MôªdG ájÉ¡f øe áYÉ°S ™HQ πÑb áé«àædG
âaÉ°VGCh »fÉãdG •ƒ°ûdG á∏«µ°ûJ …ôª©e OÉb ɪ«a
.∫OÉ©àdG ±óg â≤∏J É¡æµd É«fÉK ±óg
- (¿Gƒ«æcGB) •ÓH -(ìÓa) ôjô°ShGC :á``∏«µ°ûàdG
¢SÉ°ùcGC - (…ôª©e) »cQÉÑe - (ájôcƒH) ¿ÉébƒH
- (¢ùµ«dGC) -ôªëd - (äƒëµe) ¿ÉªMO øH - (õjõ©e)
- (»HôZ) …ÉH - (¢ùfƒj) áHÉë°SƒH - (áLGôH) OGƒY
.ô«æa

¥GQhGC §∏îj ¿ÉªMO øH
¿Gó«ªdG §°Sh
,á∏«µ°ûàdG »a IQƒK çGóMGE »a Ó©a ¢TƒµæM GCóHh
∫ÓN øe É¡H ΩÉb »àdG äGô««¨àdG √ócƒDJ Ée ƒgh
¢VƒY ´ÉaódG Qƒëe ≈dGE …ôª©e óFÉ≤dG IOÉYGE
¢SÉfƒd »a πãªàa RQÉÑdG ô««¨àdG ÉeGC ,øªj’
C G ¥GhôdG
»∏°U’
C G ¬Ñ°üæe ≈dGE ∫ƒqëJ …òdG ¿ÉªMO øH
πµH Ö©∏dÉH ¬d íª°S Ée ƒgh ,äGôµ∏d ™Lôà°ùªc
¿ÉªMO øH IOÉYÉEHh .Iô«ãc äGôc ™Lôà°SGh ábÓW
å©H ób ¢TƒµæM ¿ƒµj ¿Gó«ªdG §°Sh Ö°üæe ≈dGE
§°Sh Ö°üæe »a ø«ÑY’ á°ùªN ø«H á°ùaÉæªdG
´ÉaódG á∏Môe »a OÉ≤àfG πëe ¿Éc …òdG ¿Gó«ªdG
.ÖMÉ°ûdG √OhOôe Ö°ùH

»HôZh õjõ©e ,¿ÉébƒH ,¿Gƒ«æcGB
ΩÓ°ùà°S’G ¿ƒ°†aôj
çGóMGE »a É≤ëe ¿Éc …OGORƒ∏ÑdG ÜQóªdG ¿GC hóÑjh
¬fÉCH IGQÉѪdG πÑb ¬«ÑY’ ™e åjóëdGh äGô««¨àdG
»a ¬ãjóM å©H å«M ,õ¡L’
C Gh π°†a’
C G QÉàî«°S
»a ¬«∏Y ÉæØbh Ée ƒgh .á°ùaÉæªdG ìhQ ¬«ÑY’
GƒfÉY ø«ÑY’ á©HQGC RhôH ∫ÓN øe ájOƒdG IGQÉѪdG
¢†aQ …òdG ¿ÉébƒH QGôZ ≈∏Y ÜÉgòdG á∏Môe »a
ábÉ«d Gôk¡¶e GRÉàªe ∫hGC ÉWƒ°T Ωóqbh ΩÓ°ùà°S’G
»KÓãdG ø∏YGC ɪc .IRÉàªe á«eƒég áYõfh á«fóH
Ée á¡LGƒdG ≈dGE ¬JOƒY õjõ©eh ¿Gƒ«æcGB ,»HôZ
√Gƒà°ùe π°†aGC »a »KÓãdG ¿GC ócƒDj ¢TƒµæM π©L
.IGQÉѪdG ájÉ¡f ó©H ìÉ«JQ’
E G áªb »a GóHh

OƒÑY .±

âØ°ûc á«dÉÑfô" IGQÉÑe
≥jôØ∏d ø«¡Lh øY
ø«¡Lh øY á«dÉÑfô" ΩÉeGC ájOƒdG IGQÉѪdG âØ°ûch
âÑ©d »àdG á∏«µ°ûàdG âfÉY å«M ,≥jôØ∏d ø«Ø∏àîe
¿GC ƒdh É¡æe Gôk¶àæe ¿Éc Ée Ωóq≤J ºdh ∫h’
C G •ƒ°ûdG
¿ÉébƒHh ¿ÉªMO øH ,¢SÉ°ùcÉCc Aɪ°S’
C G ¢†©H
øY Ió«©H âfÉc á∏«µ°ûàdG ¿GC ’GE ’ƒÑ≤e AGOGC Gƒeób
á∏«µ°ûàdG âeób ø«M »a .܃∏£ªdG iƒà°ùªdG
âàØd É©FGQ AGOCG á«fÉãdG á∏MôªdG âÑ©d »àdG á«fÉãdG
¥ƒa º¡≤£æe Gƒ°Vôa ¿GC ó©H á°ùfGƒàdG ≈àM √ÉÑàfG
âMGQGC iƒà°ùªdG »a É°VôY Gƒeóqbh ¿Gó«ªdG á«°VQGC
áé«àædÉH õØj ºd ÜÉÑ°ûdG ¿GC ƒdh ,Gôk«ãc ¢TƒµæM
.Ö©∏dG »a ¬≤°ùf ´ÉLôà°SÉH RÉa ¬æµd

ø«ÑYÓdG øe ∫Éf ¥ÉgQ’
E G
ºgOhOôe »a ôKqGCh
»a π≤ãdG øe ´ƒf ¢TƒµæM AÉæHGC ≈∏Y ô¡Xh
Ö©àdG ≈dGE ™LGQ ¿Gó«ªdG á«°VQGC ≈∏Y º¡àcôM
á°üëdG AGôL ø«ÑYÓdG øe ∫Éf …òdG ¥ÉgQ’
E Gh
≈∏Y áë«Ñ°üdG »a ¿ƒÑYÓdG É¡H ΩÉb »àdG ábÉ°ûdG
»a áHƒ©°U ¿ƒÑYÓdG óLh å«M .ôëÑdG ÅWÉ°T
ø«à∏«µ°ûJ ô°ûj ¢TƒµæM π©L Ée ábÓ£H ∑ôëàdG
äôKqGC ɪc .¬«ÑY’ OÉ¡LGE Ö«æéàd •ƒ°T πc »a
á°UÉN ø«ÑYÓdG OhOôe ≈∏Y É°†jGC ¿Gó«ªdG á«°VQGC
Iô«°ü≤dG äGôjôªàdG Ö©d ¿hO ∫ƒëJ âfÉc É¡fGC
äGôc IóY π©L Ée áÑ«≤©dG AÉæHGC iód áahô©ªdG
.ádƒ¡°ùH ™«°†J

ájOƒdƒe ¢ù«FQ ø«H äÉ°VhÉتdG âdGRÉe
ìhGôJ »HÉæ©dG ±ô£dGh ¿PƒH áª∏©dG
''ƒdƒ#fƒe'' »fhôeɵdG ÖYÓdG ¿ÉC°ûH É¡fɵe
É¡≤jôa ≈dGE ¬Ñ∏L OÉëJ’G IQGOGE ójôJ …òdG
Ö∏W ¿PƒH ¿GC Éæª∏Y óbh ,âfÉc á≤jôW …ÉCH
ÖYÓdG QGôb áaô©e QɶàfG ø««HÉæ©dG øe
øe øWƒdG ¢VQGC ≈dGE ó©j ºd ∫GRÉe …òdG
á∏Môe ájÉ¡f »a É¡«dGE π≤æJ »àdG ¿hôeɵdG
.É¡«a ¬à∏£Y AÉ°†≤d ÜÉgòdG

,¬à≤aGƒe OóL ¿PƒH
Ωƒ«dG »FÉ¡ædG √QGôbh

ób ¿PƒH áª∏©dG ájOƒdƒe ¢ù«FQ ¿Éch
≈∏Y á«HÉæ©dG IQGOÓ
E d á«FÉ¡ædG ¬à≤aGƒe OóL
ƒgh ,''ƒJÉcô«ªdG'' Gòg »a É¡«dGE ¬ÑY’ íjô°ùJ
GócƒDe ,É≤HÉ°S ÉgÉjGE ¬¨∏HGC …òdG ΩÓµdG ¢ùØf
≥jôa …GC ≈dGE ÖYÓdG ™«Ñj ¿GC ¬æµªj ’ ¬fGC
¬fÉEa ÖÑ°ùdG Gò¡dh ,(ÖYÓdG) ¬ª∏Y ¿hO
¿ƒµ«°S …òdG QGô≤dG »a ¬JQhÉ°ûe ô¶àæ«°S
¢ù«FôdG ¬dÉb Ée Ö°ùM Ωƒ«dG QÉ¡f É«FÉ¡f
á«HÉæ©dG IQGO’EG ™e ¬d åjóM ôNGB »a ¿PƒH
…ó¡e .ä
.¢ù«ªîdG ¢ùeGC ∫hGC Iô¡°S

»a Ö©∏dG ó°üb ∑Éæg á«æa äGQÉÑàNÉH
¬æµªj ’h ÜÉ°üe …hÉ°Sƒe ¿GC ƒdh ,OGOƒdG
.øgGôdG âbƒdG »a ÜQóàdG

√Ò°üeh ÜQóàj …Qɪb
¢ùeGC Oó–

ÜôਪdG ≥ëàdG ,Gô¶àæe ¿Éc ɪ∏ãe
¢ ù «dh ɪL É¡e Ö©∏ j ¬ fC G ó c C ÉJ … ò dG … Qɪb
¢üHôJ ô≤ªH É≤HÉ°S √ÉfôcP ɪ∏ãe É©aGóe
A É © H Q C ’ G á « °ù e CG º g G Q ó d G ø « Y » a ≥ j ô Ø d G
™ e ä É Ñ j Q ó à d G Ö Y Ó d G ô °T É H ó b h , • Q É Ø d G
¢ù « ª î d G ¢ù e CG ∫ h CG á ë « Ñ °U ≥ j ô Ø d G
ó b » f G ô ª Y Ü Q ó ª d G ¿ ƒ µ j ¿ CG ¢V ô à Ø j h
» F É æ ã d G π ã e ¬ ∏ ã e √ ô « °ü e » a º °ù M
Q É ¡ f » b ó °U h á M
q O øH ôNB’G ÜôਪdG
Ω É e CG ≥ j ô Ø d G A É ≤ d ¢û e É g ≈ ∏ Y ¢ù e CG
± É æ Ä à °S G Ü G ô à b G ™ e á °U É N '' á « H ƒ Ñ d G ''
.É¡WÉ°ûf ᫪°SôdG á°ùaÉæªdG

¬à≤aGƒe íæe ÊGôªY
…ô°ûe Ö∏L ≈∏Y

∫É° üJG »a …OÉæe ¢ ù«FôdG Éæd ∞° ûch
¬fCG ¢ù«ªîdG ¢ùeCG ∫hCG Iô¡°S ¬©e »ØJÉg
ócC G »fGôªY ÜQóªdG ™e áKOÉëe ¬d âfÉc
Ö∏L ≈∏Y ¬à≤aGƒe ô«NC’G Gòg É¡dÓN ¬d
¬ d ≥ Ñ °S … ò d G ¢S Q É a … ô °û e º L É ¡ ª d G
᪰UÉ©dG OÉëJG ,∞«£°S ¥Éah »a Ö©∏dG
¬∏©L …òdG ôeC’G ƒgh ,…hÉ° †«ÑdG OGOƒdGh
∫É©qc √ô«LÉæªd ô°†NC’G Aƒ°†dG »£©j
A É °† e E ’ á H É æ Y ≈ d EG √ Q É °† M EG π L CG ø e
.≥jôØdG ™e √ó≤Y

¢TƒªYRƒH ó©HGC ÊGôªY
¢ùeGC ∫hGC …hÉ°Sƒe ºK
¢ùeGC ∫hGC áë«Ñ°U »HÉæ©dG ÜQóªdG Ö∏Wh
ô≤e IQOɨe ¢TƒªYRƒH ÜôਪdG øe ¢ù«ªîdG
¬fGC ¬d ócGCh ¬©e çOÉëJ å«M ,≥jôØdG ¢üHôJ
™e É¡H ΩÉb »àdG á«æØdG ÜQÉéàdG »a ¬©æ≤j ºd
ÖYÓdG GóH ¿GC ó©H Gô¶àæe ¿Éc Ée ƒgh ,≥jôØdG
Ö∏£j ¿GC πÑb ,á«fóÑdG á«MÉædG øe GóL ÉØ«©°V
ºLÉ¡ªdG øe Ωƒ«dG ∂dP á«°ùeGC »a »fGôªY
»HÉæ©dG ≥jôØdG ¢üHôJ IQOɨe …hÉ°Sƒe
.øWƒdG ¢VQGC ≈dGE IOƒ©dGh

Oôj ⁄ ÊGôªY
…hÉ°SƒÃ áaRÉÛG

»fGôªY ÜQóªdG ®ÉØàMG ΩóY AÉLh
¬YÉæàbG Ωó©d ¢ù«d …hÉ°Sƒe ºLÉ¡ªdÉH
ÖYÓdG áHÉ°UE’ øµdh á«æØdG ¬JÉfɵeÉEH
π°†a ¬fGC å«M ,òîØdG »a »∏°†Y ¥õªàH
¬fGCh á°UÉN É«dÉM ¬H áaRÉéªdG ΩóY
á∏Môe AóÑd øjõgÉL ø«ÑYÓd áLÉëH
IôàØd Qɶàf’G ΩóYh ádƒ£ÑdG øe IOƒ©dG
.…hÉ°Sƒe øe Égó©H IOÉØà°SÓd ôãcGC hGC ô¡°T

ºgGQódG ÚY QOÉZ »FÉæãdG
¿É°ùª∏J ¤GE ¬Lƒàj óbh

ºgGQódG ø«Y »FÉæãdG QOÉZ óbh
»fGôªY PÉîJG ó©H Iô°TÉÑe á«°ùfƒàdG
»FÉæãdG ô«LÉæe ¿GC Éæª∏Y å«M ,√QGô≤d
¬«ÑY’ ¬«LƒJ Qôb ób …Qƒ°üæe ƒYóªdG
ΩÉ«≤dG πLGC øe ¬°SGCQ §≤°ùe ¿É°ùª∏J ≈dGE

2 áæJÉH .Ω - 1 áHÉæY .EG
ΩÉeGC áÑ«"QƒH ΩɪM »a ¢ùeGC AÉ°ùe ÉgGôLGC »àdG ájOƒdG ¬JGQÉÑe áHÉæY OÉëJG ô°ùN
øH øµd ,(37O) »a áé«àædG ¿hôªY »æJÉÑdG ÖYÓdG íàah .1 - 2 áé«àæ«H áæJÉH ájOƒdƒe
∞°SÉj IõªM ±É°VGC »fÉãdG •ƒ°ûdG »ah .(42O) »a áé«àædG ∫OÉ©j ∞Ñc ±ôY ó«©°S
.ájOƒdƒªdG Rƒa Éæ∏©e (68 O) áæJÉÑd »fÉãdG ±ó¡dG

QÉ°üf’CG ™e π°UGƒàJ ''±Góq¡dG''
,AÉ«ah’
C G É¡FGôb ™e π°UGƒàdG ÜGƒHGC iôNGC Iôe ''±Góq¡dG'' íàØJ
øe áYƒªée º¡«∏Y ìôà≤J øjòdG áHÉæY OÉëJGE QÉ°üfGC á°UÉN
ÜÉgòdG á∏Môe ∫ÓN ≥jôØdG QGƒ°ûe »a É°Uƒ°üN ¢üî∏àJ á∏Ä°S’
C G
¬≤jôa IÉ«M »a ô°UÉæªdG ∑Gô°T’
E Gògh ,á«∏Ñ≤à°ùªdG ¬bÉaGBh
áHÉL’
E G ∫ÓN øe ø«ÑYÓdGh ÜQóªdG ,IQGO’
E G ≈dGE ¬Jƒ°U ∫É°üjGEh
:á«dÉàdG á∏Ä°S’
C G ≈ ∏Y
3 ∫É°SQGE »Lôj) ÜÉgòdG á∏Môe »a ø«ÑY’ 3 π°†aGC ºg øe ¯
•É≤f 5 ≈∏Y »fÉãdGh •É≤f 10 ≈∏Y ∫h’
C G π°üëà«°S å«M Aɪ°SGC
?(ø«à£≤f ≈∏Y ådÉãdGh
É£°Sƒàe ,É«HÉéjGE ¿’
B G óM ≈dGE ≥jôØdG QGƒ°ûe ≈∏Y ∂≤«∏©J ƒg Ée ¯
?É«Ñ∏°S hGC
πFGh’
C G áKÓãdG øª°V ¬ª°Sƒe »¡æ«°S ≥jôØdG ¿GC Qƒ°üàJ πg ¯
?(’ hGC º©æH áHÉL’
E G)
»ah ''ƒJÉcô«ªdG'' Gòg »a äÉeGó≤à°SG ≈dGE áLÉëH á∏«µ°ûàdG πg ¯
?Ö°UÉæªdG …GC
•QÉØdG º°SƒªdG OGó©J »ã∏K íjô°ùJ »a IQGO’
E G âëéf πg ¯
?(’ hGC º©æH áHÉL’
E G)
?ÉghDƒ°SGCh º°SƒªdG ájGóH òæe ≥jôØ∏d IGQÉÑe π°†aGC »g Ée ¯
±ô°üJ âëJ ''±Gó¡dG'' ¬©°†J …òdG »fhôàµd’
E ójôÑdG ¿GƒæY
:»dÉàdÉc ƒg QÉ°üf’
C G

annabaelheddaf@yahoo.fr

''¢ùeGC ''á«HƒÑdG'' â¡LGh áHÉæY
áæJÉH ájOƒdƒe ¢ùeGC ô°üY áHÉæY OÉëJGE ¬LGh
»a ¬°üHôJ ájGóH òæe ¬d …Oh AÉ≤d »fÉK »a
ób »"ô°T øH AÉ≤aQ ¿Éc ¿GC ó©H ,ºgGQódG ø«Y
.áHhóæL á«©ªL •QÉØdG AÉKÓãdG Ωƒj Gƒ¡LGh
ÜQóª∏d á°Uôa ¢ùeGC IGQÉÑe âfÉc óbh
.ø«HôਪdG ô«°üe »a É«FÉ¡f π°üØ∏d »fGôªY

GóZ É¡à¡LGƒe OhÉ©Jh

™e »FÉ¡f ¥ÉØJG ≈dGE »fGôªY ÜQóªdG π°UƒJ
ôNGC …Oh AÉ≤d AGôL’E áæJÉH ájOƒdƒe ÜQóe
Gƒ≤ØJG ób ''áfƒH'' AÉæHGC ¿Éc.h ,óM’CG óZ Ωƒj
øµd GóZ ¬©e Ö©∏d áÑ«"QƒH ∫õæe ≥jôa ™e
.á¶ëd ôNGB »a ™LGôJ »°ùfƒàdG ≥jôØdG

äQõæH áæjóe ‘ Ö©∏j ób AÉ≤∏dG

¿GC ≈∏Y ø«≤jôØdG »HQóe ø«H ¥ÉØJ’G ºJh
»a á©bGƒdG áÑ«"QƒH ∫õæe »a AÉ≤∏dG iôéj
᪰UÉ©dG øY º∏c 60 ó©ÑJ »àdG äQõæH áæjóe
.áãdÉãdG áYÉ°ùdG ≈∏Y óZ ô°üY á«°ùfƒàdG
Iô°TÉÑe IGQÉѪdG ájÉ¡f ó©H ≥jôØdG Oƒ©«°Sh
¥óæa »a ºgGQódG ø«©H ¬àeÉbGE ô≤e ≈dGE
.¬°üHôJ øe Ωƒj ôNGB AÉ°†≤d ''áfÉëjôdG''

∫.ô«gR

´.∞«£∏dG .´

∫h’
C G º°ù≤dG

∫.OGôe

¬Lƒj ¢ThôªY
ø`«H ø`«ÑYÓdG
ø`«Wƒ°ûdG

…ó«©°S
»a »°Shôeh
á∏«ªL IQƒ°U
AGƒL’
C G ¢ùµ©J
§°Sh IóFÉ°ùdG
ø«ÑYÓdG

:¢SÉÑ©∏H

™``````q«°†f ¿GC π```«ëà°ùªdG ø```e''
''¢üHôàdG Gòg »`a ¬`H É`æªb Ée πc

πFÉ`Ñ≤dG áÑ«Ñ°T

á````Ñ«Ñ°ûdG
¥ƒq`````ØàJ
≈````````∏Y
Iô£«æ≤dG
Qò````æoJh
á```«≤ÑdG
AÉ©HQ’
C G AÉ°ùe »∏FÉÑ≤dG …OÉædG RÉa
…OÉf ÜÉ°ùM ≈∏Y ÉjOh »°VɪdG
¿hO ±óg áé«àæH »Hô¨ªdG Iô£«æ≤dG
ºLÉ¡ªdG ™«bƒJ πªM ±ó¡dG ,πHÉ≤e
IGQÉѪdG ájÉ¡f πÑb ¢TƒµY ø«°SÉj
ƒÑY’ ô¡XGC óbh ...≥FÉbO çÓãH
äÉfɵeGE á¡LGƒªdG √òg ∫ÓN áÑ«Ñ°ûdG
á«MÉædG øe ɪ«°S’ ,GóL Iô«Ñc
áé«àædG ᫪gGC ΩóY ºZQh .á«æØdG
’GE ,IGQÉѪdG É¡«∏Y â¡àfG »àdG á«FÉ¡ædG
øe á¨dÉH ᫪gGC »°ùàµJ á¡LGƒªdG ¿GC
¢ThôªY ø«HQóªdG ô¶f á¡Lh
øjhóàH ɪ¡d â몰S å«M ,±hô©ch
.•ƒ£îdG πc iƒà°ùe ≈∏Y äɶMÓe

ΩÉeGC ''…QÉæµdG'' ⩪L »àdG ájOƒdG IGQÉѪdG
≈∏Y ±ƒbƒdG πLGC øe Iô£«æ≤dG …OÉf
√òg »a ÉcQÉ°ûjo ºd ø«ÑYÓdG ¿GC ’GE ,ɪ¡JÉfɵeGE
áHÉ°U’EG ÖÑ°ùH ñÉ°ùf ≈dGE áÑ°ùædÉH ,á¡LGƒªdG
≈∏Y Iô«N’CG á∏«∏≤dG ΩÉj’CG »a É¡d ¢Vô©J »àdG
¢ü≤f ÖÑ°ùÑa QÉ"ƒ°S ÉeGC ,òîØdG iƒà°ùe
øeh ,á«fóÑdG á«MÉædG øe ¬JÉfÉ©eh á°ùaÉæªdG
¿GƒdGC âëJ √Qƒ¡X πLGC »FÉæãdG ¿ÉEa ∂dP πLGC
∑QÉ°ûj ºd ɪc ,á∏Ñ≤ªdG ó«YGƒªdG ≈dGE ''…QÉæµdG''
ájOƒY ºLÉ¡ªdG øe πc IGQÉѪdG √òg »a
øe AÉ≤∏dG É©HÉJh É°†jGC …QGRÉe ¢SQÉëdGh
.ñÉ°ùfh QÉ"ƒ°S á≤aQ á«aô°ûdG á°üæªdG

¿hõ`gÉL ¿ƒ`ÑYÓdG '': ''ƒ«"''
…GC ¢VƒN º``¡fɵeÉEHh É`«fóH
''É``¡ªéM ¿Éc É`ª¡e IGQÉÑe

...ádƒ£ÑdG ájGóH »a á¨dÉH

èFÉàædG ¿’C Gô«ãc ∞∏àîj ôe’CG IôªdG √òg
Iô«N’CG ä’ƒédG »a ÉgÉæ≤≤M »àdG á«HÉéj’EG
á«fÉãdG áÑJôªdG ÉædÓàMG Gòch ádƒ£ÑdG øe
ôe’CG ƒgh ájƒæ©ªdG á«MÉædG øe ÉfõØqM ÉàbƒDe
øe ,Iƒb πµH ¢üHôàdG πNóf Éæ∏©L …òdG
Gòg á∏«W ¬H Éæªb Ée πc ™«q°†f ¿GC π«ëà°ùªdG
»a ¿hõgÉL ÉæfGC âÑãf ¿GC Éæ«∏Yh ¢üHôàdG
.IOƒ©dG á∏Môe øe ádƒL ∫hGC
íÑ°UGC ´ÉaódG ¿GE ∫ƒ≤dG øµªj πg
ó©H ¬«∏Y ¿Éc ɪe ø°ùMGC
ºàªb »àdG á°UÉîdG äGô«°†ëàdG
?É¡H

?IOƒ©dG á∏Môe ¿hô¶àæJ ∞«c

øe ô«N C ’ G h ∫ hC ’ G ± ó ¡dG ∫ Éë dG á ©«Ñ£H
OGó©à°S’Gh äÉjQÉ£ÑdG øë°T ƒg ¢üHôàdG Gòg
»àdG äÉ°ùaÉæªdG ∞∏àîªd ÖfGƒédG πc øe
ájGóÑdG øµd ,á∏Ñ≤ªdG ΩÉjC’G »a Éfô¶àæJ
¿ƒµJ ød ᪡ªdGh ádƒ£ÑdG äÉjQÉѪH ¿ƒµà°S
Qhôe ™e óà°û«°S Ö≤∏dG ≈∏Y ´Gô°üdGh á∏¡°S
…GC »a øµªj ’h ¿hó©à°ùe Éææµd ,ä’ƒédG
…òdG ±ó¡dG øY ∫RÉæàf ¿GC ∫GƒM’CG øe ∫ÉM
Éæ«∏Yh øªãdG ¿Éc ɪ¡e ¬≤«≤ëJ ≈dGE ≈©°ùf
áÑ«Ñ°ûdG ¿GC ≈∏Y ócƒDfh ÉæJGQób âÑãf ¿GC
ÜÉgòdG É¡fɵeÉEH á©FGQ á∏«µ°ûJ É¡JRƒëH
ø«ÑY’ øe ™«ªédG Oƒ¡L ôaÉ°†àH Gó«©H
.∫ OGôe
.É°†jGC QÉ°üf’CGh øjô«°ùeh

GóL á©FGQ áYƒªéªdG πNGO AGƒLC’G
GóL ájOÉY ±hôX »a ô«°ùJ äGô«°†ëàdGh
πª©H Ωƒ≤f ∫hC’G Ωƒ«dG òæe ¿ƒª∏©J ɪch
π µ H I O ƒ © d G á ∏ M ô e ∫ ƒ N ó d É °ü « °ü N ô « Ñ c
ájÉ¡f øY §≤a á∏«∏b äÉYÉ°S Éæ∏°üØJ ,Iƒb
… ò d G π ª © d G ø Y ¢V G Q ™ « ª é d G h ¢ü H ô à d G
.¬H Éæªb
√ƒªà≤≤M …òdG RƒØdG ¿GC ó≤à©J πg
»°VɪdG AÉ©HQ’
C G Iô£«æ≤dG ΩÉeGC
?íLÉf ¬fÉCH ¢üHôàdG º««≤àd QÉ«©e

ÉæëdÉ°üd á«FÉ¡ædG áé«àædG âfÉc GPGE ≈àM
äAÉL É¡fC’ ájƒæ©ªdG á«MÉædG øe ɪ«°S’
¿GC ’GE ¢üHôàdG ájÉ¡f πÑb á∏«∏b äÉYÉ°S
íLÉf ¢üHôàdG ¿GE ∫ƒ≤f Éæ∏©L …òdG A»°ûdG
øe ø«ÑYÓd ΩÉ©dG AGOC’G ƒg ¢ù«jÉ≤ªdG πµH
É¡H Éfô«q°S »àdG á«Ø«µdG ºJógÉ°T ,»MGƒædG πc
ájƒ≤dG IOGQ’EG ºZQ É¡àjÉ¡f ájÉZ ≈dGE IGQÉѪdG
ÉæØbh Éææµd Iô£«æ≤dG »ÑY’ hóëJ âfÉc »àdG
ôeC’G º°ùëf ¿GC Éæ©£à°SGh º¡eÉeGC óæ∏d óædG
¿GC ɪc ,Iô«NC’G ≥FÉbódG »a ÉæëdÉ°üd
»fÉãdG •ƒ°ûdG »a âcQÉ°T »àdG á∏«µ°ûàdG
.»HÉéjGE ô°TƒDe Gògh ¬°ùØf AGO’CG äô¡XGC
´ƒÑ°SGC á∏«W ∑OhOôe º«q≤J ∞«c
?¢üHôàdG øe πeÉc

ÉæfGE ƒg ¿ÉC°ûdG Gòg »a ¬dƒb øµªj øe πc
Gó«L ∑Qóf ÉæfC’ ájóéH ¢üHôàdG Gòg ÉfòNGC
ΩÉjC’G ∫ÓN Éfô¶àæJ »àdG áÑ©°üdG ᪡ªdG
á£HGQh ¢SÉCµdGh ádƒ£ÑdG »a á∏Ñ≤ªdG á∏«∏≤dG
’ á«MÉædG √òg øe ÉæfGC ó≤àYGCh ,É«≤jôaGE ∫É£HGC
OhOôe ¿GE ∫ƒ≤dG øµªjh á∏µ°ûe …GC ±ô©f
IGQÉÑe »a √Éæeób Éeh GóL ó«L ø«ÑYÓdG
.ÉfOGó©à°SG øY §«°ùH êPƒªf Iô£«æ≤dG
¢üHôàdG ∫ÓN ¬°ùØf ΩÓµdG ºà∏b
äÉHƒ©°U ºJóLh ºµæµd »°VɪdG

1938 á``æ°S ¢ù°SÉC``J Iô`£«æ≤dG …OÉ`f
áÑ≤ëdG ∫ÓN ¬°ù«°SCÉJ ºJ å«M ,á«Hô¨ªdG ájófC’G ¥ôYCG óMCG »Hô¨ªdG Iô£«æ≤dG …OÉf ó©j
º°SG πªëj ≥jôa ¢ù«°SCÉJ πLCG øe ø«∏°VÉæªdG ø«H øe ƒehO óªëe ¿Éch ,ájQɪ©à°S’G
ÜQóªdG QGôZ ≈∏Y QÉÑc ø«HQóe ΩGó≤à°SG âaôY Iõ«ªe á∏Môe …OÉædG ó¡°T óbh ,Iô£«æ≤dG
ø«KÓK »dGƒM ƒehO óªëe á°SÉFQ Iôàa âeGOh ,''»fƒ∏«a Qɵ°ShCG'' ᪰UÉ©dG OÉëJ’ ≥HÉ°ùdG
πÑb Iõ«Lh IôàØd …OÉædG á°SÉFQ ≈dƒJ …òdG ≈°ù«Y øH ¢TƒÑ©µd π©°ûªdG º∏°ùj ¿CG πÑb áæ°S
.…OÉædG á°SÉFQ ƒehO º«µM º∏°ùàj ¿CG

ø«ÑYÓdG ¿GC ócƒDj ''ƒ«"''
Ió`«qL á«fóH á`dÉM »a

,»°VɪdG AÉ©HQC’G IGQÉÑe âfÉc GPGEh
±ƒbƒ∏d ±hô©ch ¢ThôªY »FÉæã∏d áÑ°SÉæe
á«æØdG á«MÉædG øe ø«ÑYÓdG äGOGó©à°SG óæY
≈∏Y ±ô°ûª∏d É°†jGC á°Uôa É¡fÉEa ,᫵«àµàdGh
ƒYóªdG QÉÑédG óÑY ó«°TQ »fóÑdG ô«°†ëàdG
øe ø«ÑYÓdG äGOGó©à°SG ≈∏Y ±ƒbƒ∏d ,''ƒ«"''
ø«ÑYÓdG OhOôe ¿GC ,''ƒ«"'' Éæd ócGCh ,ÖfÉédG Gòg
Iô«ÑµdG á«fóÑdG ábÉ«∏dG ≈dGE ô¶ædÉH ,GóL ó«L
á«∏FÉÑ≤dG á∏«µ°ûàdG ¿GC ºZQ É¡H Ghô¡X »àdG
≈dGE π≤æàdG πÑb äÓ°†©dG ájƒ≤àd á°üM äôLGC
.Iô£«æ≤dG áæjóe

¿ÓL
q ƒDj ñÉ°ùfh QÉ"ƒ°S
ɪgQƒ¡X

¿Éc »∏FÉÑ≤dG Qƒ¡ªédG ¿ÉEa ,∂°T ¿hOh
ø«eó≤à°ùªdG äGóéà°ùe ôÑ°üdG ÆQÉØH ô¶àæj
¢ùª°T ñÉ°ùf ô°ùjC’G ô«¡¶dG ɪ«°S’ ,OóédG
áÑ°SÉæªH QÉ"ƒ°S óªëe ºLÉ¡ªdGh ,øjódG

AÉ≤∏dG ô°†M øe πc ¿ÉEa ,Ωƒª©dG ≈∏Yh
IGQÉÑe âeób á«∏FÉÑ≤dG áÑ«Ñ°ûdG ¿GC ≈∏Y ™ªéj
π©dh ,AGOC’G á«MÉf øe ɪ«°S’ iƒà°ùªdG »a
¬©bh …òdG ±ó¡dG É¡H πé°S »àdG á≤jô£dG
,∂dP ≈∏Y π«dO ø°ùMGC »fÉãdG •ƒ°ûdG »a ¢TƒµY
á¡édG øe ≥°ùæe »YɪL πªY ó©H AÉL ó≤a
,»à«ªM `d Qôe …òdG ídÉ°UhGC øe GCóH iô°ù«dG
…òdG ¿É¡ªd πjóÑdG ≈dGE √QhóH Qôe ô«N’CG Gòg
∑ÉÑ°ûdG »a IôµdG ≈¡fGC …òdG ¢TƒµY ≈dGE ´Rh
ΩÉ©dG OhOôªdG ≈dGE ô¶ædÉHh .᪵ëe á«°SGCôH
áÑ«Ñ°ûdG ¿ÉCH ∫ƒ≤dG øµªj ,á«∏FÉÑ≤dG ô°UÉæ©∏d
πNóJ ¿GC ô¶àæªdG øeh ,É¡dƒMGC ø°ùMGC »a óLƒJ
øe ø°ùMGC èFÉàf πé°ùJh Iƒ≤H IOƒ©dG á∏Môe
.≈dh’CG á∏MôªdG »a É¡à∏é°S »àdG ∂∏J

äɪ«∏©àdG Gƒ≤ÑW ¿ƒ©aGóªdG

É¡«∏Y ócGC »àdG á«HÉéj’EG πeGƒ©dG ø«H øe
ΩÉeGC ájOƒdG IGQÉѪdG ájÉ¡f Ö≤Y »æØdG ºbÉ£dG
äɪ«∏©àdG ø«ÑYÓdG ≥«Ñ£J ƒg ,Iô£«æ≤dG …OÉf
¿GE ÖjQóàdG »FÉæK ∫Éb óbh ,É¡eób »àdG
ɪ«°S’ Égô«aGòëH äɪ«∏©àdG Gƒ≤ÑW ø«ÑYÓdG
»àdG Iójó©dG ¢UôØdG ºZôa ,ø«©aGóª∏d áÑ°ùædÉH
¿GC ’GE AÉ≤∏dG Gòg »a »Hô¨ªdG …OÉæ∏d âë«JGC
IQÉ°T’EG QóéJh .Gô°VÉM ¿Éc »∏FÉÑ≤dG ´ÉaódG
Ió«L á«fóH ábÉ«d »a ¬fGC ócGC ¢SÉÑ©∏H ¿GC ≈dGE
ô¡XGCh , Iôe πc »a ᪵ëªdG ¬JÓNóJ π°†ØH
.»dÉÑ«dƒc »dɪdG ø«Hh ¬æ«H Gô«Ñc ɪgÉØJ

Iô°VÉM âfÉc »"ô°ûdG á°ùªd

»"ô°ûdG …QÉæµdG ÜÉ©dGC ™fÉ°U ∞£N
¬FGOGC π°†ØH ,Iô£«æ≤dG …OÉf ΩÉeGC AGƒ°VC’G

É``¡«∏Y ÜQóàdG á``∏°UGƒe øe áÑ«Ñ°ûdG Ωôëj Ö©∏ªdG á«°VQGC Aƒ``°S
QGódÉH ''AÉeô¡c'' äGô«°†ëàdG õcôe ¿Gó«e á«°VQGC ≈∏Y â∏WÉ¡J »àdG Iôjõ¨dG QÉ£e’
C G âÑÑq°ùJ
,»°VɪdG AÉ©HQ’
C G Ωƒj òæe É¡«∏Y ÜQóàdG á∏°UGƒe øe á«∏FÉÑ≤dG á∏«µ°ûàdG ¿ÉeôM »a AÉ°†«ÑdG
≥ë∏ªdG »a á©HGôdG áYÉ°ùdG ≈∏Y Ωƒ«dG ∂dòd á«FÉ°ùªdG á«ÑjQóàdG á°üëdG âjôLGC å«M
É«©«ÑW áÑ°Tƒ°û©ªdG ¿Gó«ªdG á«°VQGC ¿’
C Gô¶f »°ù«FôdG Ö©∏ªdG ÜÉH ≥∏Z ºJ Éeó©H QhÉéªdG
»a ⩪éJ »àdG √É«ªdG `côÑd ∂dPh ,É¡«∏Y äÉÑjQóàdG AGôLÉEH GóHGC íª°ùJ ’ á«©°Vh »a âfÉc
¿GC ádÉC°ùªdG √òg ¢Uƒ°üîH »∏FÉÑ≤dG »æØdG ºbÉ£dG Éæd ócGC iôNGC á¡L øeh .¿Gó«ªdG §°Sh
πªY »a ôKƒDj ød á«HGôJ á«°VQÉCH õ«ªàj …òdG QhÉéªdG ≥ë∏ªdG »a äÉÑjQóàdG á∏°UGƒe
Ö©∏ªdG »a É¡fGC ɪc ≥Ñ£J øjQɪàdGh ájOÉY áØ°üH …ôéJ á«ÑjQóàdG ¢ü°üëdÉa ,áYƒªéªdG
á∏«µ°ûàdG ⪰ùb ó≤a ,ø«àYƒªée ø«H ¿ƒµJ ¿GC É°Vƒ©a á«≤«Ñ£àdG äÉjQÉѪdG ÉeGC ,»°ù«FôdG
.ÉÑY’ 22 `d ≥ë∏ªdG ´É°ùJG Ωó©d Gô¶f äÉYƒªée ™HQGC ≈dGE

äÉ`HÉ`°U’
E G øe É`aƒN ∞∏°ûdG ΩÉ`eGC …QÉ`ÑàdG ¢†aQ ¿GOhO
AÉ°ùe ∞∏°ûdG á«©ªLh áÑ«Ñ°ûdG ø«H ™ªéJ ¿GC Qô≤ªdG øe ¿Éc »àdG ájOƒdG á¡LGƒªdG ⫨dGC
áHÉ°UGE …OÉØJ ójôj ¿GOhO ¿GC ≈dGE ÖÑ°ùdG Oƒ©jh ,AÉ°†«ÑdG QGódG ÖYÓe óMÉCH ᩪédG ¢ùeGC
¢üHôàdG èeÉfôH ¿GC ºZQh ...âHôàbG ób ᫪°SôdG äÉ¡LGƒªdG ó«YGƒe ¿GCh á°UÉN ,ø«ÑYÓdG
ΩÉeGC É¡à°VÉN »àdG ∂∏J »gh IóMGh IGQÉѪH »ØàµJ ób áÑ«Ñ°ûdG ¿GC ’GE ø«àjOh ø«JQÉÑe øª°†àj
.πHÉ≤e ¿hO ±ó¡H äRÉa ø«M »°VɪdG AÉ©HQ’
C G Iô£«æ≤dG

¢ùeGC ∫hGC á`ë«Ñ°U á`«FÉ`Nôà°SGE á°üM
ÜQóªdG É¡°ü°üN á«ÑjQóJ á°üM ¢ù«ªîdG ¢ùeGC ∫hGC áë«Ñ°U á«∏FÉÑ≤dG á∏«µ°ûàdG äôLGC
ɪc ,Iô£«æ≤dG …OÉf ΩÉeGC AÉ©HQ’
C G AÉ°ùe É¡à°VÉN »àdG IGQÉѪdG Ö≤Y ∂dPh ,´ÉLôà°SÓd
ô°†N’
C G Aƒ°†dG ø«ÑYÓd íæªjo ¿GC πÑb ,äÓ°†©dG ájƒ≤àH á°UÉN øjQɪJ á°üëdG â∏∏îJ
.Ó«∏b √õæàdGh êhôî∏d

''É```¡dÉ```LôH ô``îàØJ ¿GC ô``FGõédG ≈`∏Y'' :(É``≤HÉ°S Iô£«æ≤dG …OÉf ¢ù«FQ) ƒehO óªëe
º«µM ¬æHGE ≈dqƒàj ¿GC πÑb) ƒehO óªëe Iô£«æ≤dG …OÉf »°ù°SƒDe óMGCh ≥HÉ°ùdG ¢ù«FôdG ™HÉJ
»∏ëªdG …OÉædÉH áÑ«Ñ°ûdG ⩪L »àdG ájô«°†ëàdG ájOƒdG IGQÉѪdG (≥jôØdG IOÉ«b ƒehO
¬«a Éæd ∞°ûc ≥«°T åjóM ¬H É橪L å«M ¬æe ÉæHôàbG IGQÉѪdG √òg ¢ûeÉg ≈∏Yh ,Iô£«æ≤∏d
≥HÉ°ùdG ÜQóªdG ƒg ¬æY ∫ÉC°S A»°T ∫hGCh ,∫ÉjófƒªdG ≈dGE ôFGõédG πgÉCàH áeQÉ©dG ¬àMôa øY
Éæ©e ºcóLGƒàH ó«©°S ÉfGC'' :∫Éb PGE ¿Gó©°S íHGQ Gòch ,øjódG »«ëe ∞dÉN »æWƒdG Öîàæª∏d
»«ëe á≤aQ ÉgÉ°ùfGC ød á∏«ªL äÉjôcP IóY ôFGõédÉH »æ©ªéJ ,Iô£«æ≤dG áæjóªH Éæg Ωƒ«dG
ƒ¡a ''ô°†îdG'' πgÉCJ øY ÉeGC ,ô«ãµdG Ωób Éæd øHÉc √ôÑà©f ∫h’
C Éa ,¿Gó©°S íHGQh ∞dÉN øjódG
É«≤jôaGE ܃æL ≈dGE á«Hô©dG IôµdG Iô«Ø°S ¿ƒµà°S »àdG ájôFGõédG IôµdG ¬à≤≤M º«¶Y RÉéfGE
É«dÉY É¡°SGCQ ™aôJh É¡dÉLôH ôîàØJ ¿GC ôFGõédG ≈∏Y áÑ°SÉæªdÉH ∫ƒbGC ¿PGE ,á∏Ñ≤ªdG áØFÉ°üdG »a
AÉ≤∏dG Gòg ¿GC ó≤àYÉCa IGQÉѪdG √òg øY ÉeGC ,QÉѵdG ’GE ¬≤≤ëj ’h ¬H ¿É¡à°ùj ’ ¬à©æ°U Ée ¿’
C
.''É°†jGC ø«Ñ©°ûdGh ø«jOÉædG ™ªéJ »àdG ájƒ≤dG ábÓ©dG áë°VGh IQƒ°üH ¢ùµ©j

Iô°ûY á«fÉãdG áæ°ùdG 2010 »ØfÉL 09 âÑ°ùdG - 1230 Oó©dG

ájGóH òæe »æØdG ºbÉ£dG ¿GC Gó«L ¿ƒaô©J
»àdG AÉ£N’CG íë°üj ¿GC ∫hÉëj ƒgh ¢üHôàdG
èeôH Gò¡d ,ÜÉgòdG á∏Môe á∏«W É¡æѵJQG
ÉæfGC áé«àædGh ø«©aGóªdÉH á°UÉN É°ü°üM
á≤«bódG ájÉZ ≈dGE IGQÉѪdG ô««°ùJ øe É浪J
»æ©j Ée ƒgh ±GógGC ≈≤∏àf ¿GC ¿hO Iô«N’CG
≈∏Y õ«côàdG ¿B’G Éæ«∏Yh ,Gô«ãc Éæ°ùëJ ÉæfGC
É¡H Égô«q°ùf »àdG á«Ø«µdGh ᫪°SôdG äÉjQÉѪdG
.ÉæaGógGC ≥«≤ëJ πLGC øe

äGô«°†ëàdG AGƒLGC »g ∞«c
¢üHôàdG ájÉ¡f πÑb á∏«∏b äÉYÉ°S
?øWƒdG ¢VQGC ≈dGE IOƒ©dGh

≈∏Y ∞bC’ ΩɪàgÉH IGQÉѪdG â©HÉJ''
ó©H á«fóÑdG á«MÉædG øe ø«ÑYÓdG äGOGó©à°SG
¢ü°üëdG ∫ÓN ¬H Éæªb …òdG ô«ÑµdG πª©dG
,IGQÉѪdG ájÉ¡f ó©Hh ,á«MÉÑ°üdG á«ÑjQóàdG
GóL á©FGQ á«fóH ádÉM »a ø«ÑYÓdG ¿GC âæ≤«J
IGQÉѪdG Ghô«°S ∞«c ºJógÉ°T ,Ó«∏b â°ùØæJh
¥ÉgQ’EÉH Ghô©°ûj ºd ,É¡àjÉ¡f ≈dGE É¡àjGóH øe
Oƒ¡édG ºZQ »"ô°ûdG ∫ÉãªdG π«Ñ°S ≈∏©a ,É≤∏£e
’GE ÜÉ©dGC ™fÉ°U ¬fC’ IGQÉѪdG »a É¡dòH »àdG
,Ö©àdG øe ¿É©j ºd ¬fGC AÉ≤∏dG ó©H »d ócGC ¬fGC
á°UÉN á°üM IGQÉѪdG áë«Ñ°U Éæ°†N ÉæfGC ºZQ
ø«ÑYÓdG ¿GC ºµd óchDGC Gò¡dh ,äÓ°†©dG ájƒ≤àH
IGQÉÑe …GC ¢VƒN º¡fɵeÉEHh É«fóH ¿hõgÉL
∫ .OGôe
.''É¡ªéM ¿Éc ɪ¡e

≈fÉY »àdG áæ°ûîdG äÓNóàdG ºZôa ,õ«ªªdG
™ÑààªdG ¿GC ’GE ,AÉ≤∏dG äGôàa ¢†©H »a É¡æe
ΩGó≤à°SG »a âë∏aGC áÑ«Ñ°ûdG ¿GC ßMÓj AÉ≤∏d
…òdG õ«ªªdG QhódG ≈dGE áaÉ°VGEh .ƒ«°û©d áØ«∏N
øe ô«ãµdG »a ¬fGC ’GE ,§°SƒdG »a »"ô°ûdG ¬Ñ©d
ƒgh ,ø«©aGóªdG óYÉ°ù«d Oƒ©j ¿Éc ¿É«MC’G
ɪ«°S’ ¬dGƒMGC ø°ùMGC »a óLƒj »"ô°ûdG ¿GC π«dO
¬∏«gÉCJ øe ócÉCJ Éeó©H ájƒæ©ªdG á«MÉædG øe
.áeOÉ≤dG ó«YGƒªdG »a ácQÉ°ûª∏d

EL Heddaf N 1230 Samedi 09 Janvier 2010

Üô¨ªdG ≈````dGE ''±Góq````¡dG'' á````ã©H

20

∫h’
C G º°ù≤dG

Üô¨ªdG ≈````dGE ''±Góq````¡dG'' á````ã©H

∫.ô«gR

´.∞«£∏dG .´

∫.OGôe

:¢Tƒ``````µY

≈`àM πéq`°SGC ¿GC Gô`«ãc »``æªq¡jo''
''á```jOƒdG äÉ````jQÉѪdG »``a

´QGƒ`°T »``a çóëdG ¿ƒ©æ°üj ¿ƒÑYÓdG
''¢û```cGô``e ÜÉ```H''h AÉ``°†«ÑdG QGó``dG
QGhR QɶfCG Ö∏éJ »àdG áæjóªdG √ò¡H øcÉeC’G ∞∏àîeh ,á«Hô¨ªdG AÉ°†«ÑdG QGódG áæjóe ´QGƒ°T »a çóëdG ,»°VɪdG ¢ù«ªîdG AÉ°ùe ''…QÉæµdG'' ƒÑY’ ™æ°U
RƒØH GhOÉY øjCG ,Iô£«æ≤dG …OÉf ΩÉeCG »°VɪdG AÉ©HQC’G Égƒ°VÉN »àdG ájƒ≤dG á¡LGƒªdG ó©H º¡d áMGQ Ωƒj »æØdG ºbÉ£dG íæe Éeó©H ,ájOÉ°üàb’G ᪰UÉ©dG
.»°VɪdG ´ƒÑ°SC’G ¬H º¡bÉëàdG òæe ¬«a ¿hóLGƒàj …òdG õcôªdG ''ø«JhQ'' øe êhôî∏d á°UôØdG ¿ƒªæà¨j ø«ÑYÓdG π©L …òdG A»°ûdG ,OQ ¿hO ±ó¡H ø«ªK
ø««Hô¨ªdG øe ójó©dG ±ôY óbh ,AÉ°†«ÑdG QGódG áæjóe Ö∏≤H ¿ƒÑYÓdG ∫õf ɪqd »Hô¨ªdG â«bƒàdÉH ’GhR ∞°üfh IóMGƒdG áYÉ°ùdG ≈∏Y âfÉc ájGóÑdGh
.º¡©e çóqëàdGh º¡«∏Y âaÉ¡àj πµdG π©L …òdG A»°ûdG ,≥jôØdÉH á°UÉN áÑ°ùdCG º¡FGóJQ’ áÑ«Ñ°ûdG ƒÑY’ º¡fCG

…òdG RƒØdG ≈∏Y ∂≤«∏©J ƒg Ée
ájOƒdG IGQÉѪdG »a √ƒªà≤≤M
?Iô£«æ≤dG …OÉæH ºµà©ªL »àdG

ájOh âfÉc IGQÉѪdG ¿GC øe ºZôdÉH
òNGC øe »æØdG ºbÉ£dG øµªJ ,ájô«°†ëJ
Éæªb …òdG πª©dG OhOôe ≈∏Y á∏eÉ°T Iô¶f
É¡fGC ’GE ,¢üHôàdG Gò¡H ÉæbÉëàdG á∏«W ™H
Éæd áÑ°ùædÉH É°†jGC Iô«Ñc ᫪gGC »°ùàµJ
¿ƒaô©J ,á°ùaÉæªdÉH ø«ÑYÓdG ô©°ûJ É¡f’C
,IGQÉÑe …GC ¢†îf ºd Ióe òæe ¬fGC Gó«L
πÑb áæJÉH ÜÉÑ°T ΩÉeGC ¿Éc ô«N’CG AÉ≤∏dGh
Éæd á°Uôa É¡fÉEa ¬«∏Yh ,¿’BG øe ø«YƒÑ°SGC
ó≤àYGCh ,á°ùaÉæªdG AGƒLGC ≈dGE GOóqée IOƒ©∏d
ÜÉ°ùM ≈∏Y √Éæ≤≤M …òdG RƒØdG ¿GC
á«MÉædG øe á°UÉN ó«L A»°T Iô£«æ≤dG
¿GC iôNGC Iôqe ócƒDj Ée ƒgh ,ájƒæ©ªdG
≈JGC ¢üHôàdG ∫ÓN ¬H Éæªb …òdG πª©dG
Gòg QÉÑàY’G ø«©H òNÉCf ’GC Éæ«∏Y .√QɪãH
OqÉédG πª©dGh ôãcGC õ«côàdG πH ,RƒØdG
Éfô¶àæJ »àdG iôѵdG ó«YGƒª∏d GOGó©à°SG
…OÉf .á∏Ñ≤ªdG á∏«∏≤dG ΩÉjC’G ∫ÓN
Ió«L äÉfɵeGE ôNB’G ƒg ô¡XGC Iô£«æ≤dG
¿GC π«dóH äÉHƒ©°U Éæd ≥∏îj ¿GC ´É£à°SGh
ájÉ¡f πÑb á∏«∏b äɶëd AÉL ±ó¡dG
.IGQÉѪdG
.ÉgÉfô£°S »àdG
¢üHôJ ø«H ¥ôØdG ƒg Ée
Gògh á«°VɪdG áØFÉ°üdG
?¢üHôàdG

âæc »°VɪdG ¢üHôàdG »a »d áÑ°ùædÉH
,á∏«µ°ûàdG πNGO áeÉ©dG AGƒLC’G ±ôYGC ’
ádƒ£ÑdG AGƒLGC Gó«L ±ôYGC øcGC ºd »fGC ɪc
»a »d ∫h’CG º°SƒªdG »a »æfGC ɪH á«æWƒdG
âæc Gò¡dh ,áÑ«Ñ°ûdG ™e ∫hC’G º°ù≤dG
É¡H πNOÉC°S »àdG á«Ø«µdG ÉehO Qƒq°üJGC
¿’BG äôq«¨J Qƒe’CG øµd ,á°ùaÉæªdG QGƒWGC
ΩGôj Ée ø°ùMGC ≈∏Y ô«°ùj A»°T πc íÑ°UGCh
Ωƒª©dG ≈∏Y .ø«ÑYÓdG Gó«L ±ôYGC »fGC ɪH
™æ°ü«°S …òdG ƒg ¢üHôàdG Gòg ¿GC iQGC
.QGƒ°ûªdG øe ≈≤ÑJ Ée ∫ÓN ¥QÉØdG
™°Vh øe iôNGC Iôqe â浪J
ΩÉeGC
Iô«N’
C G
á°ùªq∏dG
?∂≤«∏©J Ée ,Iô£«æ≤dG

EL Heddaf N 1230 Samedi 09 Janvier 2010

Iô°ûY á«fÉãdG áæ°ùdG 2010 »ØfÉL 09 âÑ°ùdG - 1230 Oó©dG

21

π«é°ùJ »a »æ≤ah …òdG ¬∏dG óªëdG
ájGóH òæªa ,IGQÉѪdG »a ó«MƒdG ±ó¡dG
É¡ªLôJC’ á°UôØdG øY åëHGC âæc AÉ≤∏dG
á°UôØdG »æëæe »æØdG ºbÉ£dG ,±GógGC ≈dGE
±ó°üdG äAÉ°Th IGQÉѪdG πc »a ∑QÉ°T’C
,AÉ≤∏dG ájÉ¡f πÑb á∏«∏b äɶëd πqé°SGC ¿GC
’GE ájOh IGQÉÑe »a ¿Éc ±ó¡dG ¿GC ºZQh
¬fC’ ÖgP øe ¬fRh »d áÑ°ùædÉH ¬fGC
.Gô«ãc »fõØë«°Sh »fQôqM
øe IOƒ©dG á∏Môe iôJ ∞«c
?ádƒ£ÑdG

’ h I ó « L ± h ô X » a i ô L ¢ü H ô à d G
á∏Môe πNóf ’ Éæ∏©éj ™fÉe …GC iQGC
≈dGE ÉfóY ¿GC ó©H ¬fGC GhócÉCJ ,Iƒ≤H IOƒ©dG
,áàbƒDe áØ°üH ƒd á«fÉãdG áÑJôªdG ∫ÓàMG
≈∏Y äGCôW »àdG äGóéà°ùªdG ó©Hh
»àdG ô°UÉæ©dÉH É¡ª«YóJ ó©H á∏«µ°ûàdG
IOƒ©dG á∏Môe πNóæ°S ,GôNƒDe â≤ëàdG
πLGC øe Éæ©°SƒH Ée πc πª©æ°Sh Iƒb πµH
ɪfGEh ádƒ£ÑdG »a §≤a ¢ù«d ,Gó«©H ÜÉgò∏d
á£HGQ ¢SÉCch ,¢SÉCµdG á°ùaÉæe »a ≈àM
ôµØf ¿GC Öéj »àdG É°†jGC É«≤jôaGE ∫É£HGC
á°UÉN ,Gô«ãc Éæªq¡J É¡fC’ ájóéH É¡«a
∑QÉ°TÉC°S Iôqe ∫hC’ »fƒc »d áÑ°ùædÉH
Gô«ãc ÉaGógGC É¡«a πé°SGC ¿GC ójQGC ,É¡«a
¬∏©a Ée QGôZ ≈∏Y É¡«a »Jɪ°üH ∑ôJGCh
Gƒ°üª≤J ¿GC º¡d ≥Ñ°S øjòdG ¿ƒªLÉ¡ªdG
.áÑ«Ñ°ûdG ¿GƒdGC
∫ .OGôe

áØ°üH ºcOhOôe º«q≤J ∞«c
?áeÉY

á¡LGƒªdG ¿GC ≈dGE IQÉ°T’EG »¨Ñæj ,’hGC
â°ù«d ,ÉjOh Iô£«æ≤dG …OÉæH Éæ੪L »àdG
,ÖfGƒédG πc øe ø«ÑYÓdG º««≤àd GQÉ«©e
á∏«W GƒcQÉ°ûj ºd ø«ÑYÓdG á«Ñ∏ZGC ¿GC ¿ƒc
Ióªd ∑QÉ°T øe ∑Éæ¡a ,á≤«bO ø«©°ùàdG
¬d âfÉc øe ∑Éægh ,§≤a óMGh •ƒ°T
≥FÉbódG ¢†©H »a ácQÉ°ûª∏d á°UôØdG
OhOôe ≈∏Y ºµëdG øµªj ’ Gò¡dh ,§≤a
∫ƒ≤dG øµªj øµdh .á«∏c áØ°üH ø«ÑYÓdG
ô¡XGCh ¬«∏Y Ée Ωób ™«ªédG ¿GE
√òg »a »HÉéj’G A»°ûdG ,¬JGOGó©à°SG
ÉæfGC Éæd ócGC »æØdG ºbÉ£dG ¿GC ƒg IGQÉѪdG
∞∏àîe ∫ÓN ¬H Éæªb Ée πc Éæ≤ÑW
óqM ≈dGE ÉgÉæ°†N »àdG á«ÑjQóàdG ¢ü°üëdG
¿GC á«fÉãdG á«HÉéjE’G á£≤ædGh .¿B’G
Ωóqbh ∑QÉ°T ÉHÉ°üe ¿Éc …òdG »°Shô©e
≈dGE ¢Vôq©àj ºd ¬fÉCch É©FGQ GOhOôe
á«Ø«µdG √ò¡H π°UGƒf ¿GC ≈æªJGCh .áHÉ°UGE
.ôFGõédG ≈dGE IOƒ©dG ájÉZ ≈dGE
á«MÉædG øe ¿hóq©à°ùe ºàfGC πg
?á«fóÑdG

∂∏àH IGQÉѪdG ô««°ùJ øe É浪J ÉæfGC ɪH
øe ÉæfGE ∫ƒ≤dG øµªj ,Ió«édG á≤jô£dG
ºJógÉ°T ,iƒà°ùªdG »a á«fóÑdG á«MÉædG
»àdG á«Ø«µdG Gó«L ºà¶M’h IGQÉѪdG
GƒdòH º¡∏c ¿ƒÑYÓdG ,É¡H Éæ©aGO
¿Gó«ªdG á«°VQGC ¥ƒa Iô«Ñc äGOƒ¡ée
¥ÉgQ’EÉH Ghô©°ûj ºdh ,º¡«∏Y Ée Gƒeóqbh
Éæ°†N IGQÉѪdG áë«Ñ°U »a ÉæfGC ºZQ
,äÓ°†©dG ájƒ≤àH á°UÉN á«ÑjQóJ á°üM
í°VGh ô°TƒDe ƒgh Éæ«∏Y ôKƒDj ºd ∂dP ¿GC ’GE
øe ¿ƒfÉ©j ’ ø«ÑYÓdG ™«ªL ¿GC ≈∏Y
.á«MÉædG √òg
πÑb ¢üHôàdG Gòg º«q≤J ∞«c
?ôFGõédG ≈dGE IOƒ©dG øe ø«eƒj

ßàµe ''¢SGójOGC'' qπëe
''…QÉæµdG'' »ÑYÓH
óbh ..''ƒjRÉc'' ,''¢ûJGƒ°S'' πãe äÉeÓ©dG ∞∏àîe
áYÉ°ùH ¬àYÉ°S ∫óÑà°ùj ¿GC qπëªdG ÖMÉ°U øe Ö∏W
πÑ≤f ºdh ¬©e Éæc ¬¶M ø°ùëdh ,iôNGC
''ÉchRGC'' IRƒëH âfÉc »àdG áYÉ°ùdG ¿’
C á°†jÉ≤ªdÉH
.qπëªdG »a á°Vhô©ªdG äÉYÉ°ùdG øe ô«ãµH π°†aGC

ó`YƒªdG ø`Y ô`NÉC``àj OÉc ..
±ô©j Óa ,''¢SGójOGC'' `d ¬ÑqM ''ÉchRGC'' øY ±ô©j
≈àMh ,áeÓ©dG √òg ’GE iôN’
C G äÉeÓ©dG øe ÉÄ«°T
OôqéªH Ωó≤dG IôµH á°UÉîdG ájòM’
C G iôà°TG ¿GEh
¿GC ó©Hh ,IQOɨªdG Oôjo ºd ¬fGC ’GE ,πëªdG ¬dƒNO
ƒg õcôªdG ≈dGE IOƒ©∏d OóqëªdG óYƒªdG ¿GC Éæª∏Y
¬«∏Y ≥∏≤f ÉfGCóH ,AÉ°ùe ∞°üfh á©HÉ°ùdG áYÉ°ùdG
ôNÉCàj ’ ≈àM IQOɨªdG ¬æe Ö∏£f Iôqe πc »ah
≈dGE ô«°ûJ âfÉc áYÉ°ùdG ¿GC á°UÉN ,óYƒªdG øY
¬µ∏°ùj …òdG ≥jô£dG ¿GC ɪ«°S’ ,™HQh á°SOÉ°ùdG
ÉXɶàcG ±ô©j ''ô«¨°üdG »°ùcÉ£dG'' ᣰSGƒH
IQOɨªdÉH ¬YÉæbGE øe É浪J ÉæMÉëdGE ó©Hh ,Gójó°T
¿Éch .ø«Yô°ùe ''»°ùcÉ£dG'' á£ëe ≈dGE √Éæ≤aGQh
ôNÉCàj OÉc å«M õcôªdÉH ≥ëàdGC øe ôNGB ''ÉchRGC''
.õcôªdG ≈dGE IOƒ©∏d OóqëªdG óYƒªdG øY

¿ƒ`ÑYÓdGh IôjõZ QÉ`£eGC
IOÉ`©°ùdG á``ªqb »`a

á«°ùeGC ''…QÉæµdG'' ƒÑY’ ΩÉb »àdG ádƒédG õ«qe Ée
QGódG áæjóe ´QGƒ°T ôÑY »°VɪdG ¢ù«ªîdG
≈∏Y â∏WÉ¡J »àdG Iôjõ¨dG QÉ£e’
C G »g ,AÉ°†«ÑdG
A»°ûdG ,á∏jƒW Ióªd ∞bƒàJ ºd »àdGh áæjóªdG
ô«N ∫ÉCa ÉghôÑàYG øjòdGh ø«ÑYÓdG ó©°SGC …òdG
,''`cQÉÑj ¬∏dG'' äGQÉÑ©dG ∞∏àîe GhOOqQ óbh ,º¡«∏Y
...''¢VGôe’
C G ÖgòJ'' ,''Ió«Øe É¡fGE'' ,''¬∏dG AÉ°T Ée''
≈∏Y ø«ÑYÓdG ¢†©H π«∏ÑJ ≈dGE äOqGC QÉ£ªdG IQGõZ
…QGRÉeh ø«°ùë∏H ,»°ù«∏a ,Ω’ɵ∏H ,ô°ûjhO QGôZ
IOƒ©dG πLGC øe ''»°ùcÉ£dG'' ¿hô¶àæj GƒfÉc øjòdG
.õcôªdG ≈dGE

''ƒ`«"''h ¢Thô`ªY ,¢Tƒ`µY
õ`côªdG »`a Gƒ`≤H
AGƒ°S ø«ÑYÓdG ™e åjóM É橪L …òdG âbƒdG »a
øjòdG hGC ''¢ûcGôe ÜÉH'' ¥ƒ°S »a GhóLGƒJ øjòdG
ΩóY ÉægÉÑàfG âØd ,''¢SGójOGC'' πëe »a ºgÉfóLh
»àdG ≈dh’
C G áYƒªéªdG ™e ’ ¢TƒµY OƒLh
ÉgOƒ≤j »àdG áYƒéªdG ™e ’h »à«ªM É¡eó≤àj
º°SÉ≤àj …òdG ''ÉchRGC'' Éfô°ùØà°SG ¿GC ó©Hh ,ô°ûjhO
≈dGE π≤æàj ºd ¬fGC Éæd ócGC ,É¡°ùØf áaô¨dG ¬©e
∂dP »a ¬fÉC°T ,áaô¨dG »a AÉ≤ÑdG π°†a πH áæjóªdG
õcôªdG »a »≤H …òdG ''ƒ«"'' - ¢ThôªY »FÉæãdG ¿ÉC°T
ƒédG ¿’
C Gô¶f áæjóªdG »a ∫ƒéàdG ójôj ’ ¬f’
C
.Ωƒ«dG á∏«W ∞bƒàJ ºd QÉ£e’
C Gh ÉÑ∏≤àe ¿Éc

±hôX »a iôL ¢üHôàdG ¿’BG óqM ≈dGE
¥ƒa ø«ÑYÓdG áHÉéà°SG ,GóL Ió«L
≥Ñ°ùj ºd á«°SɪM AGƒL’CG ,á©FGQ ¿Gó«ªdG
¿ƒµà°S á«fÉãdG á°UôØdG
á«ÑjQóàdG á°üëdG ºà©HÉJ ó≤d ,π«ãe É¡d
Ωƒ`«dG AÉ`°ùe
õc ôª∏ d ™ HÉàdG ≥ë ∏ ªdG » a A É©HQC ’ G Ω ƒ «d
AGƒLC’G ,á°üëdG Éæ°†N »àdG á«Ø«µdGh ¢ù«ªîdG OóY »a ¬«dGE Éfô°TGC ¿GCh ≥Ñ°S ɪch
»∏FÉÑ≤dG »æØdG ºbÉ£dG π°q†a ,»°VɪdG
∫ƒ≤f .iôN’CG ájóf’CG »a ÉgóéJ Ée GQOÉf ¢∫üƒé°üàîdGjá¿jôGC M
ø«ÑYÓd `côàjh áMGô∏d Ωƒ«dG AÉ°ùe
¢Vƒîæ°S ¢üHôàdG Gòg π°†ØH ÉfQÉ°üf’C AÉ°†«ÑdG QGódG áæjóe ´QGƒ°T »a iôNGC Iôe
RÉ«àeÉH ádƒ£ÑdG øe IOƒ©dG á∏Môe ¿GCh á°UÉN ,É¡fhójôj »àdG äÉ«LÉëdG AÉæàb’
AÉ°T ¿GEh ,áeó≤ªdG ƒëf ÉæØMR π°UGƒæ°Sh ≈dGE IOƒ©dG ¿GC ¿ƒc ,Üô¨ªdÉH º¡d Ωƒj ôNGB ƒg Ωƒ«dG
±GógC’G ≥«≤ëàH ádƒ£ÑdG »¡ææ°S ¬∏dG ∫ .OGôe.11:20 áYÉ°ùdG ≈∏Y GóZ ¿ƒµà°S ôFGõédG

»fGRƒdGh »°Shôe ™e IQƒ°U òNGCh É«∏FÉÑb íÑ°UGC πëªdG ÖMÉ°U ≈àM

IQOɨe Üôb øY ó°qUôàf Éæc …òdG âbƒdG »a
áfƒµàªdGh áÑ«Ñ°ûdG »ÑYÓd ≈dh’
C G áYƒªéªdG
,»°ù«∏a ,…QGRÉe ,Ω’ɵ∏H ,ô°ûjhO øe
,''AÉeô¡c'' õcôe ≈dGE GOóqée IOƒ©dGh ,ø«°ùë∏Hh
∞jô°ûdG º
q °†J á«fÉK áYƒªée OƒLƒH Éæª∏Y
äÓëªdG ióMGE »a ,¿É¡ªdh ,»°Shô©e ,»fGRƒdG
á°ùÑdÓ
C d ᫪dÉ©dG ácô°û∏d á©HÉàdG IôNÉØdG
ájòM’
C G AÉæàbG πLGC øe ,''¢SGójOGC'' á«°VÉjôdG
øeGõàj âbƒdG Gòg ¿GC á°UÉN ,Ωó≤dG IôµH á°UÉîdG
º¡∏©L Ée ,áĪdÉH 50 ≈dGE QÉ©°S’
C G ¢†«ØîJ ™e
óbh .''ÉchRGC'' ≥ëà∏j ¿GC πÑb ,á°UôØdG ¿ƒªæà¨j
øe ôNGB GOóY ¿GC πëªdG Gòg ƒØXƒe Éæd ócGC
,ídÉ°UhGC ,''»dÉÑ«dƒc'' `H ôe’
C G ≥∏©àjh ø«ÑYÓdG
q ëªdG Ghó°üb »à«ªM
.ƒqà∏d GhQOÉZh πÑb øe π

»fGRƒdG ∞jô°ûdGh »°Shôe
ø`«fƒ∏dÉH á`jòMGC É`«æàbG
ô`Ø°U’
C Gh ô`°†N’
C G

áªqb »a ''ÉchRGC''h »fGRƒdG ∞jô°ûdG ,»°Shôe ¿Éc
âfÉc ágõædG AGƒLGC ¿GC Éæd GhócGC å«M ,IOÉ©°ùdG
ºd ´ƒÑ°SGC øe ôãcGC ΩGO ''ø«JhQ'' ó©H GóL á©FGQ
¿ƒÑYÓdG ≈æàbG óbh ,õcôªdG øe ¬«a GƒLôîj
âØd …òdG A»°ûdGh ,Ωó≤dG IôµH á°UÉN ájòMGC
»fGRƒdG ∞jô°ûdG øe πc AÉæàbG ƒg ÉægÉÑàfG
ø«fƒ∏dÉH ''¢SGójOGC'' ´ƒf øe ájòMGC »°Shôeh
,áÑ«Ñ°ûdG ¿Gƒd’
C ¿Gõeôj øjò∏dG ôØ°U’
C Gh ô°†N’
C G
øe ájòMGC ¬«NGC øHE’ »fGRƒdG ∞jô°ûdG ≈æàbG ɪc
¿GƒdÉCH Éæªq«J ¢†«H’
C Gh ôªM’
C G ø«fƒ∏dÉH ''∂jÉf'' ´ƒf
iôà°TG ''ÉchRGC'' ¿GC ø«M »a ,¿Gôgh ájOƒdƒe
»àdG ∂∏àd áØdÉîe É¡fGƒdGC ¿ƒµJ ¿GC π°q†ah ájòMGC
.»fGRƒdG ∞jô°ûdGh »°Shôe ÉgGôà°TG

''QhÉ`°üàdÉH á`dÉM hQGO''
∫ƒNO ¿É¡ªdh ,»°Shôe ,»fGRƒdG ∞jô°ûdG π¨à°SGh
IôµH á°UÉîdG ájòM’
C G AÉæàb’ ''¢SGójOGC'' qπëe
¢†©H ™e ájQÉcòàdG Qƒ°üdG ¢†©H òNGCh ,Ωó≤dG
¿ƒµj IQÉàa ,πëªdG πNGO GƒfÉc øjòdG øFÉHõdG
»fGRƒdG ∞jô°ûdG ≈dƒàj IQÉJh Qƒq°üªdG ƒg »°Shôe
q ëªdG º°†jh .¿É¡ªd ™e É°†jGC ∫hGóàdÉH ,᪡ªdG

á°ùÑdGC ™«Ñd ¢ü°qüîe »∏Ø°ùdG ≥HÉ£dG ,≥HGƒW
áeÓY ™«Ñd »fÉãdG ≥HÉ£dGh ,''`cƒÑjQ''h ''Éeƒ«H''
,''∂jÉf'' ``d ¢ü°qüîe …ƒ∏©dG ≥HÉ£dG ÉeGC ,''¢SGójOGC''
ôÑY »KÓãdG ™e π≤æà∏d ÉfôÑLGC …òdG A»°ûdG ƒgh
q ëe πc »ah ,π
q ëªdG ≥HGƒW
º¡Øbƒà°ùj π
.º¡©e ájQÉcòàdG Qƒ°U òN’
C ¿ƒdƒéàªdG

¬àYÉ°S ∫óÑà°ùj ¿GC OGQGC ''ÉchRGC''
±ô©j ’ ''ÉchRGC'' …ôé«ædG ºLÉ¡ªdG ¿GC øe ºZôdÉH
’GE ,á«Hô¨ªdG AÉ°†«ÑdG QGódG áæjóe ´QGƒ°T Gó«L
,óMGC ¬≤aGôj ¿GC ¿hO √OôتH õcôªdG øe êôN ¬fGC
ôq°UGC å«M IOÉ©°ùdG áªqb »a ¬∏©L ¬H ÉfAÉ≤d øµd
ágõædG √òg á∏«W ¬ÑfÉL ≈dGE ≈≤Ñf ¿GC ≈∏Y
áÑZQ Éæ«Ñqd -ÉchRGC Ö°ùM - É¡Yƒf øe IójôØdG
≥jô£dG Éæ©£b ¿GC OôqéªH øµd ,áÑ«Ñ°ûdG ºLÉ¡e
≈dGE ¬LƒJ ≈àM ''¢ûcGôe ÜÉH'' ¥ƒ°S ≈dGE …OqƒDªdG
ÖZôj ¬fGE ∫Éb ,øjGC ≈dGE √ÉædÉC°S ɪqdh iô°ù«dG á¡édG
Ωóq≤j ¿GC ¿hO ¬H á°UÉîdG AÉ«°T’
C G ¢†©H AÉæàbG »a
¬dƒNóH ÉfÉCLÉØJ ¬≤aGôf øëf ɪæ«Hh ,π«°UÉØàdG Éæd
≈檫dG √ó«H QÉ°TGCh á«fhôàµd’
E G äGhO’
C G ™FÉH óæY
É¡H ™æàbG ɪdh Gó«L É¡°üë
q Øàj òNGCh äÉjQÉ£ÑdG ≈dGE
øë°T RÉ¡L ¬«£©j ¿GC πëªdG ÖMÉ°U øe Ö∏W
äÉjôà°ûªdG √òg øªK ™aO ¿GC ó©Hh ,äÉjQÉ£ÑdG
øe ™«aôdG RGô£dG øe äÉYÉ°S ¬gÉÑàfG âàØd

''IhGôªëdG''h πFÉÑ≤dG ¿GƒdÉCH ájòMGC iôà°TGE »fGRƒdG ∞jô°T

ájQÉcòJ GQƒ°U GhòNGC áHQɨªdG
á``«°ù«FôdG á``MÉ`°ùdG »`a
ájGóÑdG »a GƒdhÉM ø«ÑYÓdG øe ójó©dG ¿GC ºZQh
¿GC ’GE ,''…QÉæµdG'' »ÑY’ Gƒ°ù«d º¡fÉCH Ghôµæàj ¿GC
øe ¿hócÉCàj º¡∏©L ø«jôFGõé∏d ø««Hô¨ªdG Ö
q M
òNGC πLGC øe Ó«∏b AÉ≤ÑdÉH º¡«∏Y GƒëdGC óbh ,ôe’
C G
òNGC øe ∫h’
C G »¡æj Oɵj ’h ,ájQÉcòJ Qƒ°U
øe ôãcGC ∂dP ΩGOh ,»fÉãdG ≥ëà∏j ≈àM Qƒ°üdG
øY ɪ«°S’ åjóëdGh ,Qƒ°üdG ø«H á∏eÉc áYÉ°S
ó©H …ôFGõédG ÖîàæªdG ¬©æ°U …òdG ™FGôdG RÉéf’G
…ô°üªdG ÖîàæªdG ≈∏Y »îjQÉàdG RƒØdG ≥«≤ëJ
܃æL ''∫Éjófƒe'' ≈dGE πgÉCàdGh ''¿ÉeQO ΩGC'' ácô©ªH
•ÉMGC …òdG ô«ÑµdG ó°ûëdG ócGC óbh .É«≤jôaGE
ôFGõédG πgÉCJ ¿GC ájõcôªdG áMÉ°ùdG »a ø«ÑYÓdÉH
ΩÉæJ ’ AÉ°†«ÑdG QGódG áæjóe π©L ''∫ÉjófƒªdG'' ≈dGE
IôãµH â©«H ájôFGõédG ΩÓY’
C G ¿GCh ,IóqY ΩÉj’
C
¿GC É°†jGC º¡d GhócGC ɪc ,É¡H ∫ÉØàM’G πLGC øe
øY IAƒ∏ªe âfÉc IGQÉѪdG Ωƒj áæjóªdG »gÉ≤e
ó©°SGC …òdG A»°ûdG ,ôFGõédG Gƒ©é°T º¡∏ch ,ÉgôNGB
,»fGRƒdG ∞jô°ûdG QGôZ ≈∏Y áÑ«Ñ°ûdG »ÑY’
...…QGRÉe ,»°Shôe

≈dh’
C G á¡LƒdG ''¢ûcGôe ÜÉH''
ÉjGó¡dG AÉæàb’
øe ô«ÑµdG ó°ûëdG áÑ«Ñ°ûdG ƒÑY’ ´Oqh ¿GC ó©H
∫hGC âfÉc ,áÑ«Ñ°ûdGh ôFGõédG »Ñëe øe áHQɨªdG
iód ±hô©ªdG ''¢ûcGôe ÜÉH'' ¥ƒ°S Éghó°üb á¡Lh
`cÉæg ´ÉÑJ »àdG AÉ«°T’
C G ∞∏àîªH ,¢UÉîdGh ΩÉ©dG
»fGh’
C ÉH á≤∏©àªdG ∂∏J á°UÉN ,∫ƒ≤©e øªãHh
¢ûcGôe áHGƒH ¿ƒÑYÓdG πNOh .ájó«∏≤àdG
»a …QGRÉeh ô°ûjhO ,Ω’ɵ∏H ¿Éc å«M ,ø«bôqØàe
,»fÉãdG ∞°üdG »a ø«°ùë∏Hh »°ù«∏a ,∫h’
C G ∞°üdG
ÜÉH'' ¥ƒ°S πNój ¿GC IOÉ©dÉc π°q†Øa ''ÉchRGC'' ÉeGC
óbh .ΩÉMOR’G iOÉØàj ≈àM √OôتH ''¢ûcGôe
ÉjGó¡c ''áÑédG'' πãe ájó«∏≤J AÉ«°TGC ™«ªédG ≈æàbG
.º¡JÓFÉ©d É¡fƒeóq≤j

,ø«°ùë∏H ,»°ù«∏a ,Ω’ɵ∏H
º`¡eƒj Gƒ°†b »`àjRh ,¿É`¡ªd
q ëe »`a ô`«N’
QGódG äÓ
C G
AÉ`°†«ÑdG
»a Ωƒj ôNGB ¿Éc »°VɪdG ¢ù«ªîdG Ωƒj ¿GC ɪH
øe πµd áÑ°ùædÉH ,á«Hô¨ªdG AÉ°†«ÑdG QGódG áæjóe
º¡fƒc ,»àjRh ,ø«°ùë∏H ,¿É¡ªd ,»°ù«∏a ,Ω’ɵ∏H
¿ƒ£àª«°S ,(ᩪédG ¢ùeGC) »dGƒªdG Ωƒ«dG »a
πLGC øe øWƒdG ¢VQGC ≈dGE IOƒ©∏d IôFÉ£dG
¢SÉCc á°ùaÉæe AÉ≤d »a ,§°SGh’
C G ™e ácQÉ°ûªdG
¿GC Gƒ∏°q†a óbh ,᪰UÉ©dG OÉëJG ΩÉeGC ájQƒ¡ªédG
∞∏àîe »a ∞bƒJ ¿hO ∫ƒqéàdGh á°UôØdG Gƒªæà¨j
äÓëªdG á«Ñ∏ZGC Gƒ∏NOh ,áæjóªdG ´QGƒ°T
¿hO ∂ë°†dG Égõ«qe GóL á©FGQ AGƒLGC »a ,IôNÉØdG
.ø«ÑYÓdG á«Ñ∏Z’
C ∞bƒJ

∞jô°ûdG ≈«ëjh QÉ`éqJ ,ìÉàØe
¿hô°VÉM ɪFGO
§°Sh ,ìÉàØe ™«HQ óFÉ≤dG π≤æàj ºd ¿GE ≈àM
,∞jô°ûdG ≈«ëj ºLÉ¡ªdGh ,QÉéJ óYÉ°S ¿Gó«ªdG
»a ,»∏ëªdG »æWƒdG ÖîàæªdG ™e ¿hóLGƒàªdG
ºgAɪ°SGC ¿GC ’GE ,É«côàH É«dÉM ΩÉ≤j …òdG ¢üHôàdG
Éæc …òdG âbƒdG »Øa ,ø«ÑYÓdG áæ°ùdGC ≈∏Y ɪFGO
AGƒLGC »a áæjóªdG ´QGƒ°T ܃éf ø«ÑYÓdG á≤aQ
äGôqªd äôcP »KÓãdG Aɪ°SGC ¿GC Éæ¶M’ ,Iõ«qªe
.ô°ûjhOh Ω’ɵ∏H ±ôW øe ɪ«°S’ IójóY

C G ≈dGE ¢SGójOGC øe ...''ÉchRGC''
C Gh á°ùÑd’
ájó«∏≤àdG äGhO’

∫h’
C G º°ù≤dG

:Ωƒ«dG AÉ°ùe ¢üHqÎdG ºààîj ɪ«a

''±Góq```¡dG'' çƒ`©Ñe
: ¢ùfƒ````````````J ≈dGE
á````ª```é```fƒ``H.´

èjôjôYƒH êôH »∏gGC

OGó©à°S’G áLQO ¢SÉq«≤d áLÉHh ¿ÉHÉ°üj ∞«°Uƒdh Oƒ°q ûM
áLÉH ¤GE π≤qæàdG
AÉ≤∏qdGh á©°SÉqàdG ‘
∞°üfh á«fÉãqdG ‘

Ωƒ«dG áë«Ñ°U ,»∏g’CG óah óq°û«°Sh ,Gòg
øe ∫ÉMôqdG ,ÉMÉÑ°U á©°SÉàqdG »a âÑ°qùdG
áLÉH áæjóe ≈dGE ''äôªb'' »a ¬àeÉbGE ôq≤e
ÉjOqh Ö©∏d ,º∏c 100 »dGƒM áaÉ°ùe ≈∏Y
ó«°TQ …ôFGõédG ¬HQqój …òdG áLÉH ΩÉeGC
ádƒ£H Ö«JôJ §°Sh »a óLƒjh ,äƒë∏H
ájOqƒdG IGQÉѪdG ≥∏£æà°Sh ,∫hqC’G º°ù≤dG
Ωƒ«dG »∏g’CG èeÉfôH »a Iô«N’CGh á«fÉãdG
óaƒdG ¿qGC ɪ∏Y .AÉ°ùe ∞°üfh á«fÉãqdG »a
ó©H Iô°TÉÑe ,êôÑdG ≈dGE GôqH ¬à∏MQ π°UGƒ«°S
Ö©∏e ¢ùHÓe ±ôZ »a ¬eɪqM √òNGC
.áLÉH

áaô©Ÿ »≤«≤M QÉÑàNG áLÉH
OGó©à°S’G áLQO

¢ùeGC èeÉfôH ≈∏Y ÉØ«ØW Ójó©J iôLGC ¢SÉÑqY
øe áMGôq∏d πeɵdÉH É°ü°qüîe ¿Éc …òdG ᩪédG ¢ùeGC èeÉfôH ≈∏Y ÉØ«ØW Ójó©J ¢SÉÑqY ÜQqóªdG iôLGC
áÑLh óaƒdG AÉ°†YGC πqc ∫hÉæJ É¡©ÑJ ,áë«Ñ°üdG ∫ÓN áØ«ØN á«ÑjQóJ áq°üM èeôÑj ¿GC iÉCJQG å«M ,πÑb
áeÉbGE ôq≤e øe º∏c 25 ó©H ≈∏Y ¢ùfƒJ ᪰UÉ©dG √ÉéJÉH ágõf áéeôH qºàJ ¿GC πÑb ,''…OGôªdG'' ¥óæa »a AGò¨dG
.º¡jhòd äÉ«LÉëdG ¢†©H ¿ƒÑYÓdG ≈æàbG ∑Éægh ,''…ƒ«Lôa'' á∏aÉM ôÑY ¢üHqôàdG

''…OGôŸG'' `H ¿É≤ëà∏j ≈°SôŸGh »æ«£°ù∏ØdG »ÑŸh’
C G ÖîàæŸG

…òdG ≈°SôªdG πÑ≤à°ùe Gòch Ωó≤dG Iôµd »æ«£°ù∏ØdG »ÑªdhC’G ÖîàæªdG ø««°VɪdG ø«eƒ«dG »a ≥ëàdG
ø«≤jôØdG ¥ÉëàdÉHh ,á«éjGôÑdG áeÉbGE ôq≤e ôNÉØdG ''…OGôªdG'' ¥óæØH ,Ωô°üæªdG AÉKÓãdG ÉjOh »∏g’CG ¬«∏Y RÉa
¥óæØdG QOɨ«°S …òdG »°ùfƒàdG á°Sƒ°S ΩɪqM …OÉf áaÉ°VÉEH ¥ôa á©HQGC …hÉCj ¥óæØdG ≈ë°VGC ,ôcòqdG »≤HÉ°S
q
»ÑªdhC’G ΩÉeGC ÉjOh Ö©∏d áLÉH √ÉéJÉH Ωƒ«dG ìÉÑ°U ¥óæØdG ''ÉHɵdG'' óah QOɨj ô«còà∏d .óMC’G óZ Ωƒj
.øWƒdG ¢VQGC ≈dGE É¡æeh ,»∏ëªdG

¢TGôëdG OÉëJG ¯
..•ƒéM á¡LGƒe πÑb Gòg çóM

±QÉ````°T ø«H á```«eÓc äÉ``°ThÉ``æe
ó```ªM ø``H ¿ÉC```°ûH º``dÉ°S ø`Hh

GQƒ°U §≤àdG óaƒdG ¯
''¿ƒ«d'' Ωƒ‚ ™e
á«ÑjQóàdG á°qüëdG ΩÉàN »a »éjGôÑdG óaƒdG §≤àdG
äôL »àdGh Ωô°üæªdG AÉ©HQ’
C G Ωƒ«d á«MÉÑ°üdG
GQƒ°U ,»°ùfôØdG ''¿ƒ«d'' ≥jôa ™e ÖæL ≈dGE ÉÑæL
,É¡eƒj GƒfÉc øjòdG ''¿ƒ«d'' Ωƒéf ™e á∏ªédÉH
Ö©∏e √ÉéJÉH ''äôªb'' áæjóe IQOɨªd ¿ƒÑgqÉCàj
,»°ùfƒàdG »≤jôa’
E G …OÉæqdG ΩÉeGC ÉjOqh Ö©∏d ''¢SOGQ''
…OÉqædG ¢ù«°SÉCJ ≈∏Y áæ°S 90 QhôªH ’ÉØàMG
Qƒ°U §≤à∏j ƒgh ô«Ñ°T Qƒq°üªdG Ö©J óbh ,»°ùfƒàdG
.»°ùfôØdG …OÉæqdG Ωƒéf ™e ø«ÑYÓdG

''¢SOGQ'' ¤GE ∫ƒq– OGó©àdG ∞°üf
»≤jôa’
E G …OÉædG -¿ƒ«d IógÉ°ûŸ
C
Ö©∏e ≈dGE Ωô°üæªdG AÉ©HQ’
C G AÉ°ùe ∫ƒqëàdG ¿’
¿Éc ,»≤jôa’
E G -¿ƒ«d IGQÉÑe IógÉ°ûªd ''¢SOGQ''
π≤qæJ ó≤a ,»°VɪdG ÉfOóY »a ÉfôcP ɪ∏ãe ÉjQÉ«àNG
,`cÉæg ≈dGE ,Ö°ùëa ø«ÑYÓdG øe OGó©àdG ∞°üf
C G ≥q∏©àj
,QƒªqY ,IhRGR ,∞«°Uƒd ,áîH ,∫É«qc `H ôe’
ô«KÉCJ ºZQ) Oƒ°qûM ,»MGQqO ,»Øîe ,ΩÉ£«H ,∫ƒ∏¡H
á«≤H π°q†a ɪ«a ,¥Qõdh §«HôMƒH ,(áHÉ°U’
E G
,∫ƒ∏jGE ,áà°TƒH ,»dGO ,∞«£dƒH :ºgh ø«ÑYÓdG
,ÜÉfƒH ,ºgGƒ∏H ,»ª°SÉ≤∏H ,»∏jÓH ,Ö«qW øH ,»JGƒJ
≥∏q©àj ɪ«a ÉeqGC.¥óæØdG »a AÉ≤ÑdG ≥jóq°Uh ÉѪ°SGE
''¢SOGQ'' ≈dGE º¡q∏c GƒdƒqëJ ó≤a ,óaƒdG AÉ°†YGC á«q≤ÑH
,»Ñq£dG ºbÉ£dG »KÓK ,»æqØdG ºbÉ£dG »FÉæK)
.(¿ÉØqY OÉà©dG ßaÉMh ô«Ñ°T Qƒq°üªdG

á©HÉàe øe Ú«æ©ŸG ΩôM ΩÉMOR’G
∫hq’
C G •ƒ°q ûdG

≥jô£dG É¡àaôY »àdG ΩÉMOR’G ácôM π©ØHh
¿
q GC óFGR (º∏c 25 ó©H ≈∏Y) ¢SOGQ Ö©∏e √ÉéJÉH
AÉ©HQ’
C G Ωƒ«d á«FÉ°ùªdG á°qüëdG πªµJ ºd á∏«µ°ûàdG
Iôàa »a Ö©∏ªdG â∏°Uh áYƒªéªdG ¿ÉEa ,GôµÑe
áé«àædG âfÉc ÉeóæY ,IGQÉѪdG »Wƒ°T ø«H áMGôqdG
å«M ,ôØ°üd ±ó¡H »°ùfôØdG …OÉæqdG áë∏°üªd É¡àbh
á«fÉãdG á≤«bO 45 `dG IógÉ°ûe iƒ°S É¡d ø°ùàj ºd
äõq«ªJh ,܃∏£ªdG iƒà°ùªdG ≈dGE ¥ôJ ºd »àdG
âbƒdG »a áØqµdG ádOÉ©e »a »≤jôa’
E G …OÉæqdG ìÉéæH
.IGQÉѪdG øe ™FÉ°q†dG ∫óH

øµj ºdh ≥jôØdG ™e ¢üHqôJ
¬«a ܃Zôe ô«Z ¬fGC º∏©j
EL Heddaf N 1230 Samedi 09 Janvier 2010

Iô°ûY á«fÉãdG áæ°ùdG 2010 »ØfÉL 09 âÑ°ùdG - 1230 Oó©dG

21

»g óªM øH ÖYÓdG ᶫØM QÉKGC Éeh
AÉ°†YGC ±ôW øe É¡H πeƒY »àdG á≤jô£dG
ø«H ±PÉ≤àJ Iôc πãe √ƒeóîà°SG øjòdG ¬≤jôa
¿GC á°UÉN ,±QÉ°T ÜQóªdGh øjô«q°ùªdG πLQGC
á«dhƒD°ùe ¬≤JÉY ≈∏Y òNÉCj ºd º¡æe óMGh πc
ɪH º∏Y ≈∏Y øµj ºd å«M ,íjô°ùàdG ôÑN π≤f
A’ƒDg ±ôW øe ¬HÉ«Z »a ¬d §£îj ¿Éc
¢üHôàdG »a ´ô°T ób óªM øH ¿Éc Éeó©H
,ájOÉY áØ°üH IRÉÑ«àH º«bGC …òdG …ô«°†ëàdG
»a ¬à°Uôa ô¶àæj ¿Éc ¬°ùØf âbƒdG »ah
á∏MôªdG ∫ÓN ±QÉ°T ÜQóªdG ±ôW øe Ö©∏dG
áªFÉb »a ≈ë°VGC ô«NC’G »a ¬æµd ,á∏Ñ≤ªdG
øH ≈dGE º°†æ«d ,º¡«a ܃ZôªdG ô«Z ø«ÑYÓdG
ɪ¡ëjô°ùJ ºJ øjò∏dG á°TƒW øHh QOÉ≤dG óÑY
.ÜÉgòdG á∏Môe ájÉ¡f ájGóH πÑb

á`≤YÉ°üdÉc ¬«∏Y ∫õf ôÑîdG
AÉ≤∏dG Ö©∏j ºdh

áÄ«°S á«°ùØf ádÉM óªM øH ºLÉ¡ªdG ¢TÉYh
…òdG ¬ëjô°ùJ ôÑN πbÉæJ ó©H ¢ùeGC ∫hGC á«°ûY
•ƒéM AÉ≤d πÑb á≤YÉ°üdÉc ¬°SGCQ ≈∏Y ™bh
¬d çóM ɪH º∏Y ≈∏Y øµj ºd ¬fGC á°UÉN ,…OƒdG
QÉ¡æJ ¬JÉjƒæ©e π©L Ée ƒgh Gôq°S ¬ëjô°ùJ ó©H
ájhDôH ≈ØàcGh IGQÉѪdG Ö©∏j ºd å«M ,ÉeɪJ
¿GC øµªªdG øeh .É£ëæe Égó©H QOɨ«d ¬FÓeR
øH `d áÑ°ùædÉH Iô«N’CG ¢ùeGC ∫hGC á°üM ¿ƒµJ
øY åëÑdG »a ´ô°û«°S å«M ,¢TGôëdG »a óªM
Iôàa ájÉ¡f πÑb ¬JÉfɵeÉEH πÑ≤j ôNGB ≥jôa
Ω .¿É«Ø°S
.ájƒà°ûdG äÓjƒëàdG

ø«H Gô«£N iôée òNÉCJ QƒeC’G äOÉc
¢TGôëdG OÉëJ’ ΩÉ©dG ø«e’CGh ,±QÉ°T ÜQóªdG
É¡àÑ©d »àdG ájOƒdG á¡LGƒªdG πÑb ,ºdÉ°S øH
Ö©∏ªH •ƒéM OÉëJGE ΩÉeGC ¢ùeGC ∫hGC ¢TGôëdG
äÉ°ThÉæe »a ¿Éaô£dG πNO å«M ,ô«N’CG Gòg
ºLÉ¡ªdG íjô°ùJ á«°†b ÖÑ°ùH IOqÉM á«eÓc
Oƒ©Jh .GôNƒDe í£°ùdG ≈dGE âØW »àdG óªM øH
ôÑN óªM øH ™ª°S ¿GC ó©H ájɵëdG QGƒWGC
∞∏c …òdG ºdÉ°S øH ôq«°ùªdG πÑb øe ¬ëjô°ùJ
¬qLƒàj ¿GC iƒ°S ÖYÓdG ≈∏Y ¿Éc Éeh ,¬∏≤æH
,ôÑîdG áë°U øe ¬°ùØæH ócÉCà«d ¬HQóe ≈dGE
ºé
q ¡àjh ¬Ñ°†Z ø∏©j ±QÉ°T π©L Ée ƒgh
,ºFÉà°ûdG ¿Éaô£dG ’OÉÑà«d ,ΩÉ©dG ø«e’CG ≈∏Y
ó©H É¡HÉ°üf ≈dGE äOÉY ´É°VhC’G ¿GC ô«Z
»a ´GõædG Gƒµa øjòdG AÓ≤©dG ¢†©H πNóJ
.±É£ªdG ájÉ¡f

Üôq¡J ±QÉ°T
á«dhƒD°ùªdG øe

πªëj ¿GC ’GE ±QÉ°T ÜQóªdG ≈∏Y ¿Éc Éeh
ºdÉ°S øH ÖYÓdG QÉ©°TGE á«dhƒD°ùe ¬≤JÉY ≈∏Y
¢VƒY ¢TGôëdG OÉëJG »a ¬«a ܃Zôe ô«Z ¬fGC
º¡d ábÓY ’ øjôNGB ¢UÉî°TGC ∞∏µj ¿GC
…GC …OÉØJ πLGC øe ∂dPh ,á«æ≤àdG QƒeC’ÉH
øY ∫hC’G ∫hƒD°ùªdG ƒg ¬fGC ΩGOÉe ¥’õfG
ÜQóªdG ¿GC ô«Z ,ø«ÑYÓdGh á«æØdG á°VQÉ©dG
á°UÉN ,πéîdG »YGóH á«dhƒD°ùªdG øe Üôq¡J
¿Éc …òdG ƒgh Ió«L óªM øH ™e ¬àbÓY ¿GC
∫ÓN ájôeÉ©dG ≥jôa øe ¬eGó≤à°SG AGQh
.áWQÉØdG áØFÉ°üdG

''…Ò÷’ ÉØ«a ,…ôK ,ƒJ ,¿Gh''
Iƒq≤H ähqO

Ö©∏e á«éjGôÑdG É¡«a π°Uh »àdG á¶ë∏qdG »ah
çóqëàj øe ìGQ ,(∫hq’
C G •ƒ°qûdG ΩÉàN »a) ''¢SOGQ''
:IQÉÑY ≥FÉbO Ióq©dh OOqôj Ö©∏ªdG 䃰U ôÑqµe ôÑY
»àdG IQÉÑ©dG »gh ''…ô«éd’ ÉØ«a …ôK ,ƒJ ,¿Gh''
πFÉg OóY º¡©eh »∏g’
C G óah ¿GóHGC É¡d äôq©°ûbG
Ö©∏e ≈dGE É°ü«q°üN GhAÉL øjòdG ø«jôFGõédG øe
QhôªH ¬àMôa »≤jôa’
E G …OÉqædG ácQÉ°ûªd ''¢SOGQ''
.¬°ù«°SÉCJ øY á∏eÉc áæ°S 90

…ôFGõ÷G º∏©dG ¬©e πNOGC ¿ÉØqY
''QhÉ°üJ ƒ©Ñ°T'' á°ùfGƒàdGh
Ö©∏e ≈dGE ¬©e OÉà©dG ¢SQÉM ¿ÉØqY πNOGCh
,»≤jôa’
E G …OÉædG - ''¿ƒ«d'' IGQÉÑe áÑ°SÉæªH ,''¢SOGQ''
»a ''á°ùfGƒàdG'' √ógÉ°T ¿GE Ée …òdG ,…ôFGõédG º∏©dG
GQƒ°U ¬H Gƒ£≤à∏«d ¬fƒëª°ùà°ùj GƒMGQ ≈àM ,¬jój
ø«H äÉbÓ©dG A±O ócqƒDj ∞bƒe »a ,ájQÉcòJ
áHÉMQ ¿ÉØqY ióHGCh ,»°ùfƒàdGh …ôFGõédG ø«Ñ©°ûdG
âëJ á«æWƒdG ájGôqdG ™°Vh ÉeóæY ,Iô«Ñc Qó°U
.»≤jôa’
E G …OÉæqdG AÉÑqMGC ±ôq°üJ

áHÉãªH ,áLÉH ΩÉeGC Ωƒ«dG IGQÉÑe óq©Jh
OGó©à°SG áLQO áaô©ªd »≤«≤M QÉÑàNG
óMGh ´ƒÑ°SGC ó©H ≈∏Y ,á«éjGôÑdG á∏«µ°ûàdG
≈∏Y ,πFÉÑ≤dG -¢T IGQÉÑe øY §Ñ°q†dÉH
™àqªàJ »àdG ¥ôØdG øe ¢ùaÉæªdG ¿qGC QÉÑàYG
≈dhC’G áLQóqdG ádƒ£H »a ø°ùM iƒà°ùªH
á∏MôqdG ôKqƒDJ ’ ¿GC √Éæqªàf Ée πqch ,á«°ùfƒàdG
iƒà°ùe »a ÉÑ∏°S áLÉH ≈dGE ''äôªb'' øe
á∏«∏b äÉYÉ°S Ö©∏à°S »àdG á∏«µ°ûàdG
.áLÉH ≈dGE É¡dƒ°Uh ôKGE Ö°ùëa

¿ÉJQÉÑeh ¢ü°üM 9
∫óq©e ..ΩÉjqGC 7 ‘ ¿ÉàjOqh
ó«qL

,á«éjGôÑdG á∏«µ°ûàdG âHQqóJ óbh ,Gòg
7 ióq©àj ’ ±ôX »a ,á∏eÉc äGôqe ™°ùJ
Ωƒj ÜÉ°ùàMG ¿hO øe ,¢üHqôàdG øe ΩÉjqGC
''≥jô£dG »a ìGQ'' …òdG äôªb ≈dGE ∫ƒ°UƒdG
∫óq©ªH â∏ªY å«M ,(Ωô°üæªdG âÑ°ùdG)
,ø«æK’G ,óMC’G ΩÉjqGC ,Ωƒ«dG »a ø«à°qüM
ºbÉ£dG …ôéj ¿GC πÑb ,¢ù«ªîdGh AÉ©HQ’CG
,¢üHqôàdG Gòg »a ÖjQóJ ôNGB »æqØdG
øe ÉbÓ£fG ,ᩪédG ¢ùeGC áë«Ñ°U
øjAÉ≤d ∫É«qc AÓeR Ö©∏«°Sh ,Iô°TÉ©dG
AÉKÓãdG ≈°SôªdG IGQÉÑe ó©Ña ,ø«jOh
Ωƒ«dG AÉ°ùe ¿ƒ¡LGƒ«°S ,Ωô°üæªdG
.ájɨ∏d ó«qL ∫óq©e ƒgh ,»LÉÑdG »Ñªdh’CG

ÉàÑKGC π«°Vƒah ¢SÉÑqY
áLÉëHh ɪ¡JAÉØc
™«é°ûàdG ¤EG

èjôjôYƒH êôH »∏gGC É©aGóe ¢Vôq©J
∞«°Uƒd QƒæqdG óÑYh Oƒ°qûM øªMôqdG óÑY
á«ÑjQóàdG á°qüëdG »a ,áHÉ°UE’G íÑ°T ≈dGE
∫hqC’G ,Ωô°üæªdG AÉ©HQC’G Ωƒ«d á«FÉ°ùªdG
ɪ«a ,≈檫dG ¬eób §°ûe iƒà°ùe ≈∏Y
ÖÑq°ùJ óbh ,øªjC’G ¬∏MÉc »a »fÉqãdG
»a Ióªq©àe ô«Z áØ°üH ≥jóq°U ºLÉ¡ªdG
,¬eób ≈∏Y ¢SGO ÉeóæY ,Oƒ°qûM áHÉ°UGE
¥Ó£fG πÑb »µà°ûj ∞«°Uƒd ¿Éc ɪ«a
»a Ω’GB øe á«FÉ°ùªdG AÉ©HQC’G á°qüM
±ò≤dG øjQɪJ ôKGE ôãcGC âªbÉØJ ,¬∏MÉc
≈dGE »Ñq£dG ºbÉ£qdG ´QÉ°S óbh ,≈eôªdG ƒëf
ó©H Iô°TÉÑe ,äGOɪq°†dÉH Oƒ°qûM Ωób ∞
q d
áfQÉ≤e É¡d ¢Vôq©J »àdG ᨫ∏ÑdG áHÉ°U’EG
.∞«°Uƒd ¬∏«eR áHÉ°UÉEH

QOÉb ÒZ Oƒ°q ûM
∞«°Uƒdh ÜQqóàdG ≈∏Y
É«éjQóJ ∞fÉCà°ùj

,ÜQqóàdG ≈∏Y Oƒ°qûM ™aGóªdG Qó≤j ºdh
AÉ°ùe É¡d ¢Vôq©J »àdG áHÉ°UE’G òæe
Ö«Ñ£dG Éæd ócqGC å«M ,Ωô°üæªdG AÉ©HQC’G
â¡àfG) áYÉ°S 48 QɶàfG »¨Ñæj ¬qfGC ¢TƒîqH
»àdG áHÉ°U’EG á©«ÑW áaô©ªd ,(¢ùeGC AÉ°ùe
√AÉØàcG πÑq≤àj ºd …òdG ±É£q©dG øHG ÉgÉ≤∏J
¿GEh ,»fóªdG …õqdÉH äÉÑjQóàdG IógÉ°ûªH
±ÉæÄà°SG ≈∏Y Qó≤j ºd Oƒ°ûM ¿Éc
∞fÉCà°SG ∞«°Uƒd ¬∏«eR q¿ÉEa ,äÉÑjQóàdG
á°qüëdG »a »éjQóJ πµ°ûH πª©dG
¿GC πÑb ,¢ù«ªîdG ¢ùeGC ∫hqGC Ωƒ«d á«MÉÑ°üdG
á«FÉ°ùªdG á°qüëdG á©HÉàªH AÉØàc’G π°q†Øj
á°qüëdG √òg q¿GC QÉÑàYG ≈∏Y ,»fóªdG …õqdÉH
»°ûN) IôµdÉH ôãcGC πª©∏d á°üq°üîe âfÉc
.(¬àHÉ°UGE ºbÉØàJ ¿GC

∑QÉ°ûj ød Oƒ°q ûM
∫ƒNOh áLÉH ΩÉeGC
øµ‡ ∞«°Uƒd

ød Oƒ°qûM q¿GC ócqƒDªdG ºµM »a äÉHh
»LÉÑdG »ÑªdhC’G ΩÉeGC Ωƒ«dG AÉ°ùe Ö©∏j
»a ¬JÉfÉ©e QGôªà°SG ÖÑ°ùH ,áLÉH »a
∞«°Uƒd ∫ƒNO ɪ«a ,≈檫dG ¬eób §°ûe
øe Iô«°üb IôàØd ƒdh ,É浪e ≈≤Ñj
»Yóà°ùJ ’ ¬àHÉ°UGE q¿GC ºµëH ,IGQÉѪdG
ÉgÉ≤q∏J »àdG áHÉ°UE’ÉH áfQÉ≤e ,≥∏≤dG
™e πª©dG ∞fÉCà°ùj ¿GC ô¶àæj …òdG Oƒ°qûM
Gô«°†ëJ ,êôÑdG »a á«ÑjQóJ á°qüM ∫hqGC
16 Ωƒj IQôq≤ªdG πFÉÑ≤dG -¢T IGQÉѪd
.hRh …õ«J »a ΩOÉ≤dG »ØfÉL

,¿É›óæj ºgGƒ∏Hh ÉѪ°SGE
Ωƒ«dG ÉÑ©∏j ød ɪ¡æqµd

ÉfóLGƒJ ∫ÓN øeh ∫É≤J á≤«≤ëdGh
,''äôªb'' »a Éæg OGó©àdG ÖfÉL ≈dGE ºFGóqdG
±Gô°TGE âëJ ,''í«∏e ƒeóN'' ø«ÑYÓdG ¿qGC
¢SGôqëdG ÜQqóeh √óYÉ°ùeh ¢SÉÑqY ÜQqóªdG
GôNój ºd øjò∏dG π«°Vƒa ¬°ùØf âbƒdG »a
,¢üqHôàdG Gòg ìÉéfGE π«Ñ°S »a ,ó¡L …qGC
øë°ûd á°UôØdG ™«ªédG π¨à°SG å«M
øe óMGh ´ƒÑ°SGC ó©H ≈∏Y ,äÉjQÉ£ÑdG
»FÉæK ó©j ºdh ,πFÉÑ≤dG -¢T IGQÉÑe
äɪ∏µdG ¢†©H iƒ°S ô¶àæj »æqØdG ºbÉ£dG
IOƒ©dG OôqéªH ,QÉ°üfC’G øe á«©«é°ûàdG
É¡fÉC°T øe »àdGh ,øWƒdG ¢VQGC ≈dGE Ωƒ«dG
ÉæeGõJ ,Iƒq≤H á∏°UGƒª∏d ôãcGC ɪgõØqëJ ¿GC
.ÜÉjq’EG á∏Môe ¥Ó£fG ™e

,ºgGƒ∏H ™aGóªdG èeófG ,ôNGB ÖfÉL øe
á«ÑjQóàdG á°qüëdG ∫ÓN ,áYƒªéªdG øª°V
ôKGE ,Ωô°üæªdG AÉ©HQC’G Ωƒ«d á«FÉ°ùªdG
¬àdÉM ≈∏Y GCôW …òdG ô«ÑµdG ø°qùëàdG
èeófG …òdG ÉѪ°SGE ¬∏«eõH áfQÉ≤e ,á«ëq°üdG
á«ÑjQóàdG áq°üëdG øe ÉbÓ£fG ,√QhóH
¬fqGC ô«Z ,¢ù«ªîdG ¢ùeGC ∫hqGC Ωƒ«d á«FÉ°ùªdG
¬°ùØf ó¡LGC ¬fqGCh á°UÉN ,Ω’ÉBH ô©°û«d OÉY
ɪ¡LÉeófG øe ºZôqdÉHh ,ΩRÓdG øe ôãcGC
q’GE ,áYƒªéªdG »a ∫ƒ≤dG í°U ¿GE »FõédG
ÉÑ©∏j ød ɪ¡fqGC ≈dGE ô«°ûJ äGô°TƒDªdG πc ¿qGC
.áLÉH ΩÉeGC Ωƒ«dG IGQÉÑe

±ÉæÄà°S’Gh áMGQ ¿Éeƒj
AÉKÓãdG Gòg êÈdG ‘

¥Qõd ¤GE ¬L
C G
q ƒàà°S Qɶf’
AÉ°†e’
E G øe ÜÎ≤j …òdG

ó©H Ée èeÉfôH »æqØdG ºbÉ£dG §Ñ°Vh
AGôLÉEH âÑ°qùdG Ωƒ«dG ºààîj …òdG ¢üHqôàdG
í檫°S å«M ,áLÉH ΩÉeGC ájOqh IGQÉÑe
,(ø«æK’Gh óMC’G) áMGQ ø«eƒj ø«ÑYÓdG
ΩOÉ≤dG AÉKÓãdG äÉÑjQóàdG ∞fÉCà°ùJ ¿GC ≈∏Y
áãdÉãdG »a ,êôÑdG »a ähGC 20 ¿Gó«ªH
ΩÉeGC πÑ≤ªdG âÑ°qùdG IGQÉѪd Gô«°†ëJ ,AÉ°ùe
»a -ô«còà∏d - ΩÉ≤à°S »àdG πFÉÑ≤dG -¢T
»a äÉÑjQóàdG π°UGƒàà°Sh ,Qƒ¡ªédG ÜÉ«qZ
,ø«eOÉ≤dG ¢ù«ªîdGh AÉ©HQ’CG »eƒj êôÑdG
≈dGE ΩOÉ≤dG ᩪédG ∫ÉMôqdG á∏«µ°ûàdG óq°ûàd
.hRh …õ«J áæjóe

»a Ωƒ«dG AÉ°ùe QɶfC’G ¬L
q ƒàà°Sh
™aGóª∏d »∏ëªdG »ÑªdhC’G ΩÉeGC áLÉH
Ö©∏j ¿GC Ö≤Jôj …òdG ¥Qõd º«∏°S øªjC’G
»fÉ©j »àdG áHÉ°U’EG πqX »a ,ÓeÉc AÉ≤∏qdG
´ƒ°†îdG π°UGƒj …òdG ¥Qõd ..Oƒ°qûM É¡æe
πKɪe AGOGC ºjó≤àH ÖdÉ£e ,ÜQÉéàdG ≈dGE
Ωô°üæªdG AÉKÓãdG ¬eóqb …òdG AGOC’G ∂dòd
øª°†j ≈àM ,¬æe π°†aGC hGC ≈°SôªdG ΩÉeGC
¿qÉEa øµj ɪ¡eh ,äGQÉÑàN’G »a ¬MÉéf
»a á°UÉN ,AÉ°†e’EG øe Üôà≤j äÉH ¥Qõd
≈檫dG á¡édG »a Oƒ°ûëd πjóH ÜÉ«qZ πqX
,Iôqbh πé«a íjô°ùJ ÜÉ≤YGC »a ,´ÉaóqdG øe
.á«°VɪdG á∏«∏≤dG ΩÉj’CG »a

áªéfƒH .´

q c ≈∏Y ∞≤j êGôLQ
¬bÉëàdG òæe IÒ¨°Uh IÒÑc π
áæjóªH êGôLQ óaƒdG ¢ù«FQ ∫ƒ∏M OôqéªH ,(áYƒªéªdG ô«°†ëJh ÖjQóJ) ¬àª¡qe ≈dGE ÉeɪJ π«°Vƒa - ¢SÉÑqY »æqØdG ºbÉ£dG »FÉæK ÆôqØJ Gô«NGC
∞≤jh äÉÑjQóàdG Öãc øY ™HÉàj êGôLQ ≈ë°VGC å«M ,Ωô°üæªdG AÉ©HQ’
C G á∏«d øe IôNqÉCàe áYÉ°S »a ''äôªb''
q c ≈ ∏Y
''Ö«édG ±hô°üe'' πãqªj …òdG hQhGC 100 ≠∏Ñe ™jRƒàH êGôLQ ΩÉb óbh .óaƒdG ¢üîJ Iô«¨°Uh Iô«Ñc π
q c ≈ ∏Y
.AÉ°û©dG áÑLh ôKGE Iô°TÉÑe ,''…OGôªdG'' ¥óæa »a ,¢ù«ªîdG áMQÉÑdG ∫hqGC á∏«d ,áã©ÑdG øe ƒ°†Y π

q GC ócqƒDj
á«°SÉb áHƒ≤Y ¤GE ¢Vôq©à«°S ''ËÉL'' ¿

,''ºjÉL'' »dɨJôÑdG ™aGóªdG q¿GC ''äôªb'' »a Éæg ,¬©e »ÑfÉL åjóM »a ,êGôLQ …QGO’
E G ôjóªdG ócqGCh
¬H ≥ëà∏j ¿GC -êGôLQ ócƒDj - ¢VôàØj ¿Éc …òdG ¢ùfƒJ ¢üHqôJ ¬©««°†J ÖÑ°ùH ,á«°SÉb áHƒ≤Y ≈dGE ¢Vôq©à«°S
ÜQqóªH (ºjÉL) π°üqàj ¿GC πÑb ,¬JRƒëH âfÉc »àdG IôFÉ£dG IôcòJ ≈∏Y AÉæH ,»°VɪdG »ØfÉL ™HGôqdG Ωƒj
ºbÉ£dG π©L Ée ,(¢ùeGC ∫hqGC …GC) »ØfÉL 7 ájÉZ ≈dGE πLƒDe ¢ùfƒJ ≈dGE ¬dƒNO ¿
q GC √ôÑîjh π«°Vƒa ¢SGôqëdG
.Ωƒ«dG ºààî«°S ¢üqHôàdG q¿GC ɪH ,ôFGõédG ≈dGE Iô°TÉÑe ∫ƒNódG ¬æe Ö∏£j »æqØdG

¢TGôëdG OÉëJG
∫h’CG º°ù≤dG
¯ ..•ƒéM á¡LGƒe πÑb Gòg çóM
•ÉÑ°†f’ÉH ÖYÓàj ’ …ó©°S
±QÉ````°T ø«H á```«eÓc äÉ``°ThÉ``æe
ó```ªM ø``H ¿ÉC```°ûH º``dÉ°S ø`Hh

᪰UÉ©dG OÉëJG

óÑY øH ≈dGE º°†æ«d ,º¡«a ܃ZôªdG
ɪ¡ëjô°ùJ ºJ øjò∏dG á°TƒW øHh QOÉ≤dG
.ÜÉgòdG á∏Môe ájÉ¡f ájGóH πÑb

¬«∏Y ∫õf ôÑîdG
á````≤YÉ°üdÉc
AÉ≤∏dG Ö©∏j ºdh

»fhóÑYh …RÉZ ,…ôjRO
πØëdG Ghô°†M

ΩÓµ°T ±ÉaR πØM »a …ó©°S ÜQóªdG ≈æãà°SGh
¿Éch ,Ghô°†M øjòdG »fhóÑYh …RÉZ ,…ôjRO ¬«ÑY’
ƒgh π«ãªJ ø°ùMGC ¬FÓeR πãeh ¬JOÉ©c ÉMôe …ôjRO
π°†ØH ¬H πqëj ¿Éµe πqc »a Iô«Ñc á«Ñ©°ûH ≈¶ëj …òdG
á°UÉN øeõdG øe øjó≤Y Ióªd πaÉëdG …hôµdG √QGƒ°ûe
¢ShƒDc IóY »a ¬©e ∑QÉ°T øjGC »æWƒdG ÖîàæªdG ™e
.á«≤jôaGE

ÉgòNGC ÜÉgòdG äGRhÉéJ
QÉÑàY’G ø«©H …ó©°S

äôL »àdG çGóM’CG øY …ó©°S 䃵°S ôÑàYG øe ∑Éæg
πFÉÑ≤dG áÑ«Ñ°Th ∞∏°ûdG »JQÉÑe »a ø«ÑYÓdG ø«H
¢ùµ©dG øµd ,¬aôW øe ∞©°V øY IQÉÑY ø«à≤HÉ°ùdG
»a ô«ÑîdG ÜQóªdG Gòg ôWÉN »a Qhój …òdG ƒg ÉeɪJ
π°q†a å«M ,≥jôa …GC πNGO …ôéJ »àdG Qƒe’CG √òg πãe
,QÉÑàY’G ø«©H A»°T πc òNGCh ⪰üdG ΩGõàdG IôªdG √òg
IôqªdG √òg É«dÉZ ¬ÑMÉ°U ∞∏µ«°S RhÉéJ …GC ¿GC ócGC óbh
¿C’ ,≥jôØdG »a ¬fRhh ÖYÓdG Gòg º°SG ¿Éc ɪ¡e
√QhO ≈≤Ñj ÖY’ πch ,∂dòH ¬d íª°ùj »∏NGódG ¿ƒfÉ≤dG
äÉjQÉѪdG »a ¬jód Ée πc ºjó≤Jh ÜQóàdG »°ù«FôdG
πc ≈∏Yh ó≤©H §ÑJôe ¬fC’ ¬≤jôa IóYÉ°ùeh ᫪°SôdG
.¬Øjô°ûJ ÖY’

ÖY’ …qGC ìôq°ùj ºd
É©«ªL º¡«dGE ¬àLÉëd

≈∏Y ''ƒJÉcô«ªdG'' Iôàa »a ÖY’ …GC …ó©°S ìô°ùj ºd
äÓjƒëàdG ÜÉH íàa ™e Aɪ°SGC IóY ìôW øe ºZôdG
A’ƒDg πc äÉeóN ≈dGE á°SɪdG ¬àLÉëd Gògh ,ájƒà°ûdG
≈≤Ñjh ,É«dÉM ¥ƒ°ùdG »a πjóÑdG ÜÉ«¨d Gô¶f ø«ÑYÓdG
¬≤FÉKh òNGC øe øµªJ …òdG ó«MƒdG äÉcôM ÖYÓdG
ájOƒdƒe ºjô¨dG √ÉéJÉH ''IQÉ£°Sƒ°S'' øY π«MôdGh
»a ’GE ∑QÉ°ûj ºd ÖYÓdG ¿ƒc »©«ÑW ôeGC Gògh ,ôFGõédG
≈°ùæf ¿GC ¿hO ,ÜÉgòdG á∏Môe ∫GƒW §≤a óMGh AÉ≤d
áaÉ°V’EÉH ƒjRQGC »ÑªdhGC √ÉéJÉH ôeGƒY øH ™aGóªdG π«MQ
ôNB’G ƒg ∫ÉMôdG óq°T …òdG »ØjÉØc ÜÉ°ûdG ÖYÓdG ≈dGE
Éæd ócGC äGòdÉH á£≤ædG √òg »ah .IOÉ©°SƒH πeGC ƒëf
,äGòdÉH âbƒdG Gòg »a ø«ÑY’ ΩGó≤à°SG òÑëj ’ ¬fGC …ó©°S
.»dÉëdG º°SƒªdG ájÉ¡f ™e ôNGB ΩÓc ¬d ¿ƒµ«°S øµdh
.Ü IõªM

¬∏NO …òdG ≥∏¨ªdG ¢üHôàdG ¥Ó£fG øY ΩÉjGC 5 äôqe
øe ÜÉj’EG á∏Môªd »¨Ñæj ɪc ô«°†ëàdG πLGC øe OÉëJ’G
¢SÉCc á°ùaÉæe ≈dGE áaÉ°VE’ÉH ,º°SƒªdG Gòg ádƒ£H
¬≤≤M …òdG πgÉCàdG ó©H ¬aGógGC øe ôÑà©J »àdG ájQƒ¡ªédG
ƒg ¿’BG óëd ¢üHôàdG Gòg õ«qe Éeh .¿Gôgh ájOƒdƒe ≈∏Y
…hÉ°TƒH áHÉZ »a hGC ø«ZƒdƒH »a AGƒ°S ô«ÑµdG º«¶æàdG
ôµ°ù©j …òdG ''±É«°†dG QGO'' ¥óæa »a óLGƒàdG AÉæKGC ≈àMh
…òdG •ÉÑ°†f’G ≈dGE áaÉ°VE’ÉH ,Iô«NC’G áfhB’G »a ¬H
»a á°UÉN ø«ÑYÓdG ™«ªL ≈∏Y …ó©°S ÜQóªdG ¬°Vôa
,ÜÉj’EG á∏Môe ¥Ó£fG πÑb ô«îdÉH ô°ûÑj Ée ,äÉÑjQóàdG
ΩQÉ°üdG º«¶æàdG Gòg á«ë°V GƒÑgP ΩÓY’EG ∫ÉLQ ≈àMh
GóY Ée ≥jôØdG äÉÑjQóJ Qƒ°†M øe GƒeôM ÉeóæY
•QÉØdG AÉKÓãdG •ƒéM OÉëJG ΩÉeGC ájOƒdG äÉjQÉѪdG
.áMQÉÑdG á«°ùeGC Ió«∏ÑdG OÉëJGh

ÉC£î∏d ∫Éée ’ h ''âdóÑJ á«∏≤©dG''

πNO »àdG IójóédG á«∏≤©dGh ójóédG º«¶æàdG Gò¡Hh
áë°VGh ádÉ°SQ ¬L
q ƒj ¬fÉEa ,IOƒ©dG á∏Môe …ó©°S É¡H
¿ƒfÉ≤dÉH ∫ÓNE’G »a ¿hôµØj øjòdG á°UÉN ø«ÑYÓd
ÖY’ …GC ±ôW øe ÉC£N …ÉCa ¬«∏Yh ,≥jôØ∏d »∏NGódG
á«dÉe ᪫b º°üN ≈dGE áHƒ≤©dG π°üJ óbh É«dÉZ ¬Ø∏µ«°S
πc ¬ª¡a Ée ƒgh ,ôe’CG ºàëJ ¿GE Oô£dG ≈àM hGC á©ØJôe
ºgô¶àæj ɪ«a ’GE ¿hôµØj ’ Gƒë°VGC øjòdG OÉëJ’G »ÑY’
πc äOóq°S IQGOE’G ¿GC á°UÉN ,Öjô≤dG πÑ≤à°ùªdG »a
,ø«ÑYÓdG πLQGC »a IôµdG ∂dòH âeQh äÉ≤ëà°ùªdG
…ó©°S ÜQóª∏d ô°†NC’G Aƒ°†dG É¡ëæe ≈dGE áaÉ°VE’ÉH
±ôW …’C øµªj ’ øjGC Iƒb ™°Vƒe »a ¿’BG óLƒj …òdG
ôµØj ≥«∏Y ¢ù«FôdG ¿GC ócƒDj Ée ƒgh ,¬Ñ°üæe øe ¬àYõYR
ôãcGC OɪàY’G òÑëj …ó©°S ¿GC á°UÉN ó«©ÑdG ióªdG ≈∏Y
ôHÉc’CG ™e ácQÉ°ûª∏d ôãcGC É°Uôa º¡ëæeh ¿ÉÑ°ûdG ≈∏Y
íjÉ°S ,á«é∏Y øH …ó¡e ,¢Tƒ∏µe ™e ¬∏©a Ée QGôZ ≈∏Y
...á«≤ÑdGh

¬d ΩÓµ°T ±ÉaR Qƒ°†M øe º¡fÉeôM
ä’’ódG øe ójó©dG

É¡°VôØj »àdG áeGô°üdG ócƒDJ »àdG á£≤ædG ≈≤ÑJh
,¢üHôàdG ¥Ó£fG ó©H á°UÉN Iô«N’CG áfh’BG »a …ó©°S
πØM Qƒ°†M øe ¢ùeGC ∫hGC á«°ùeGC ø«ÑYÓdG ¿ÉeôM »g
å«M ,¿Gõ«∏Z »a ¬°SGCQ §≤°ùªH ΩÓµ°T ójôa ±ÉaR
ºd º¡fGC øe ºZôdG ≈∏Y ¥óæØdG »a 烵ªdG ≈∏Y ºgôÑLGC
¥É°ûdG πª©dG ó©H áMGQ Ωƒj øe GhOÉØà°SGh ¢ùeGC GƒHQqóàj
,á«fóÑdG á«MÉædG øe á°UÉN ¬H GƒeÉb …òdG ô«ÑµdGh
•ƒéM OÉëJG ΩÉeGC ájOh IGQÉÑe º¡Ñ©d ≈dGE áaÉ°VE’ÉH
É¡fÉEa ÜQóªdG Ö°ùM øµdh ,ø«ÑYÓdG πgÉc â∏≤KGC »àdG

»∏MQƒH ó©°ùj ºLÉ¡ªdG iôLGC
áë«Ñ°U áëLÉf á«MGôL á«∏ªY
,á°ü°qüîàe IOÉ«Y »a ¢ùeGC ∫hGC
áYô°ùH IOƒ©dG ™«£à°ùj ød ¬æµdh
ájÉ¡f ≈àM ɪHQh øjOÉ«ªdG ≈dGE
IQƒ£N ≈dGE ô¶ædÉH ,º°SƒªdG
óqM ™°VƒH πé
E G
q ©J ób »àdG áHÉ°U’
πaÉëdG …hôµdG √QGƒ°ûªd »FÉ¡f
.äGRÉéf’
E ÉH

ó©H ≥ëà∏j ºd ƒ«°ûY
¢üHôàdÉH
¿Gó«e §°Sh ÜÉ«Z π°UGƒàj
øY ƒ«°ûY ø«°ùM OÉëJ’
E G
ó©H ≥ëà∏j ºd PGE ¬≤jôa äÉÑjQóJ
»dÉàdÉH ≈≤Ñjh ,᪰UÉ©dG ¢üHôàH
Iô«N’
C G IGQÉѪdG »a ÉgÉ≤∏J »àdG áHÉ°U’
E G ÖÑ°ùH ¬bÉaQ øY Gó«©H
á°ùaÉæe øe 32 `dG QhódG ÜÉ°ùëd ¿Gôgh ájOƒdƒe ΩÉeGC É¡Ñ©d »àdG
º°SƒªdG Gòg ¬JÉjQÉÑe ø°ùMGC øe IóMGh Ωóqb øjGC ,ájQƒ¡ªédG ¢SÉCc
ø«aóg π«é°ùJ »a ºgÉ°Sh Iô°TÉÑe áØdÉîe øe Éaóg πé
q °S ÉeóæY
ΩÉj’
C G »a ¬FÓeR ≈dGE ƒ«°ûY º
q °†æ«°Sh .ø«àª°SÉM ø«JôjôªJ ó©H
ádƒédG »a ¬àcQÉ°ûe ∫ƒM ΩƒëJ Iô«Ñc Écƒµ°T øµd ,á∏Ñ≤ªdG á∏«∏≤dG
.áæJÉH ÜÉÑ°T ΩÉeGC IOƒ©dG á∏Môªd ≈dh’
C G

0 Ió«∏ÑdG .GE ` 1 ᪰UÉ©dG .GE
ô«ãµdÉH ó©jh ¢†Øàæj ΩÉMO
IGQÉÑe »a Ió«∏ÑdG OÉëJG ≈∏Y ¢ùeGC ᪰UÉ©dG OÉëJG Ö∏q¨J
á°ùaÉæªdG AGƒLGC ≈dEG IOƒ©∏d GOGó©à°SG ájô«°†ëJ ájOh
â¡àfG å«M ,…OɪM ôªY Ö©∏ªH Iô«¡¶dG »a âjôLGC
øjódG Qƒf ºLÉ¡ªdG AÉ°†eGE øe πHÉ≤e ¿hO ±ó¡H IGQÉѪdG
.(35O) »a ΩÉMO

èeóæ``jh Oƒ©j ''»Ñ«f''
áYƒªéªdG ™e
≈dGE ''»Ñ«f'' »HÉæ«cQƒÑdG ºLÉ¡ªdG OÉY
¿ƒµj Gò¡Hh ,áYƒªéªdG ≈dGE º°†fGh ôFGõédG
q c ó æa ó b
∫ƒM äô«KGC »àdG äÉYÉ°T’
E Gπ
≈dGE IOƒ©dG »a √ôNÉCJ ó©H ≥jôØdG ¬à©WÉ≤e
¬°SGCQ §≤°ùe »a ¬à∏£Y Oóqe øjGC ôFGõédG
.ΩÉjGC Iô°ûY øe ôãc’
C ƒ°SÉaÉæ«cQƒH »a
á∏Môe »a Iƒb πµH Oƒ©j ¿GC ''»Ñ«f'' …ƒæjh
…òdG ∂dP øe ø°ùMGC ¬Lh ºjó≤Jh IOƒ©dG
πc Ö«qN øjGC ÜÉgòdG á∏Môe »a ¬H ô¡X
±óg ’h π«é°ùJ øe øµªàj ºdh ∫Ée’
B G
.É¡«a `cQÉ°T »àdG äÉjQÉѪdG ∫ÓN

ÜÉ``Ñ°S’
C äôNÉCJ'' :»Ñ«f
»æ```fGC ºq¡ªdGh ,Iô```gÉb
''áYƒªéªdG ™e
ɪd A»°ûdG ¢†©H GôKÉCàe ''»Ñ«f'' ¿Éc
QÉÑN’
C G áë°U øY √QÉ°ùØà°S’ ¬H Éæ∏°üJG
Iô«N’
C G áfh’
B G »a ¬dƒM äô«KGC »àdG
á∏Môe »a ¬JÉeóN ≈dGE ¬≤jôa áLÉMh
¢†©H äôNÉCJ'' :ÓFÉb ìôq°Uh ,ÜÉj’
E G
IôgÉb ±hôX ÖÑ°ùH IOƒ©dG »a A»°ûdG
’h OóqëªdG âbƒdG »a IOƒ©dG øe »æàeôM
≈∏Y É«dÉM õcôe ÉfGC ,»æY π«b ɪd á≤«≤M
OÉëJG »≤jôa »a äÉjóëJ øe »fô¶àæj Ée
¬«a áaÉ°V’
E G ºjó≤J ójQGC …òdG ᪰UÉ©dG
Iójó°ûdG á°ùaÉæªdG øe ºZôdG ≈∏Y
»g √òg øµdh ,Ωƒé¡dG §N »a IOƒLƒªdG
’hGC ≥jôØdG IóFÉa ƒg º¡ªdGh Ωó≤dG Iôc
»a ¿ƒµf ¿GC ≈æªàfh .A»°T πc πÑbh
ÜÉj’
E G á∏Môe ¥Ó£fG ™e iƒà°ùªdG
»≤Jôf »µd πb’
C G ≈∏Y øjRƒa ≥«≤ëàH
.''Ö«JôàdG »a

ô°üæd …QƒëªdG ™aGóªdG ÜôàbG
OÉëJG øe ,∫ƒdÉ" ô«ª°S ,…GO ø«°ùM
ó©H ,≈°†e âbh …GC øe ôãcGC ¢TGôëdG
¬H ∫É°üJ’G OÉëJ’G …ô«q°ùe ójóéJ
,á«°VɪdG Iô«N’
C G äÉYÉ°ùdG »a
óbÉ©àdG ≈dGE áLÉëH ≥jôØdG ¿GC á°UÉN
øe øjOÉ«ªdG »a IôÑN ¬d ™aGóe ™e
äõ«qe »àdG äGô¨ãdG á«£¨J πLGC
»a ¢TGôë∏d á«YÉaódG á≤£æªdG
''`d QOÉ°üe äócGCh .ÜÉgòdG á∏Môe
óMGC ¿ƒµ«°S ∫ƒdÉ" ¿GC ''±Gó¡dG
»dÉëdG ''ƒJÉcô«ªdG'' »a ø«eó≤à°ùªdG
ø«Hh ¬æ«H äÉ°VhÉتdG â©£b ¿GC ó©H
,Iô«Ñc ÉWGƒ°TGC ÖjÉ©dG ¢ù«FôdG IQGOGE
ΩÉj’
C G ∫ÓN º«°SôàdG ’GE ≥Ñj ºdh
.á∏Ñ≤ªdG

≥````aGh ±QÉ```°T
¬eGó≤à°SG ≈∏Y
¿ƒµ«°S ∫ƒdÉ" ¿GC ¬«a ∂°T’ ɪeh
¿ƒ∏ªë«°S øjòdG OóédG øjóaGƒdG óMGC
,IOƒ©dG á∏Môe »a ¢TGôëdG ¿GƒdGC
±QÉ°T ΩÓYƒH ÜQóªdG ¿GC ɪ«°S’
≈∏Y ≥aGhh ô°†N’
C G Aƒ°†dG ≈£YGC
±ô©j …òdG ÖYÓdG Gòg ΩGó≤à°SG
Gògh ,á«fóÑdGh á«æØdG ¬JÉfɵeGE Gó«L
ÜQóªdG óYÉ°ùe ¬MôàbG ¿GC ó©H
AÉ°ùe ¬H π°üJG …òdG ôªY øH ¿É°ùM
áHÉàc óqëdh ¿GC ô«Z ,•QÉØdG ¢ù«ªîdG
ÖjÉ©dG øª°†j ºd ô£°S’
C G √ òg
ájô°üædG ™e ¬WÉÑJQG ÖÑ°ùH ¬JÉeóN
.…QÉédG º°SƒªdG ájÉ¡f ájÉZ ≈dGE

¢ùfƒJ ≈dGE π≤æàj ºd
¬≤jôa ™e
»¨Ñæj ɪc ôqªj ’ QÉ«àdG ¿GC hóÑj
IQGOGEh ∫ƒdÉ" ™aGóªdG ø«H ΩÉj’
C G √ òg
óah á≤aQ π≤æàj ºd å«M ,ájô°üædG
¢üHôàdG AGôL’
E ¢ùfƒJ ≈dGE ≥jôØdG
≈∏Y ∫ój Ée ƒgh ,…ƒà°ûdG …ô«°†ëàdG
™e Ö©∏dG á∏°UGƒe »a ¬àÑZQ ΩóY
¬eÉjGC ¿GCh ,»dÉëdG ¬≤jôa ájô°üædG
ójôj ¬fGC ɪ«°S’ ,IOhó©e âë°VGC
''ƒJÉcô«ªdG'' ∫ÓN AGƒL’
C G ô««¨J
OÉëJG ≥HÉ°ùdG ¬≤jôa ƒëf »dÉëdG
.2005 ΩÉY ¬fGƒdGC πªM …òdG ¢TGôëdG
±hô¶dG πc ¿ÉEa á«©°VƒdG √òg ΩÉeGCh
''AGôØ°üdG'' ≈dGE IOƒ©∏d IÉC«¡e âJÉH
GhRƒØj ¿GC ÉgƒdhƒD°ùe ójôj »àdG
áÑ°ùædÉH ∫ÉëdG ¿Éc ɪc á≤Ø°üdÉH
ΩÓYƒH ¿Gôgh á«©ªL Ö©d ™fÉ°üd
.É«°TGôM íÑ°UGC …òdG

±QÉ°T Ωƒ«dG »≤à∏«°S
ìÉÑ°U »≤à∏j ¿GC ô¶àæªdG øeh
åjóë∏d ±QÉ°T ÜQóªdÉH ∫ƒdÉ" Ωƒ«dG
»a É¡°û«©j »àdG á«dÉëdG ¬à«©°Vh øY
âfÉc GPGE ,…GO ø«°ùM ô°üf ¬≤jôa
á∏«∏≤dG ΩÉj’
C G ∫ÓN ójóédG ±ô©à°S
ΩÓµdG ≈≤Ñ«°S ¬«∏Yh ,’ ΩGC á∏Ñ≤ªdG
ôÑM Oôqée ¢TGôëdG ≈dGE ¬eGó≤à°SG øY
≈dGE ¬dƒ°Uh ΩóY πX »a ,¥Qh ≈∏Y
,™fÉe ¢ù«FôdG ø«Hh ¬æ«H ¥ÉØJG á«°VQGC
±ƒ°S ™fÉe ¿GC äócGC ÉfQOÉ°üe ¿GC ºZQ
¥GQhGC òNGC »a ¬d ᪡ªdG Ö©°üj ød
øY ÜôYGC ∫ƒdÉ" ¿GC ΩGOÉe ,¬ëjô°ùJ
ø«fƒ∏dG πªM »a Iójó°ûdG ¬àÑZQ
.Oƒ°S’
C Gh ôØ°U’
C G

ô¶ædG ±ô°üJ IQGO’
E G
…QÉÑdG óÑY øY
øY ô¶ædG ÖjÉ©dG ¢ù«FôdG ±ô°U
óÑY …QƒëªdG ™aGóªdG ™e óbÉ©àdG
OÉëJ’G »dhƒD°ùe πNO …òdG …QÉÑdG
Ö©∏dÉH ¬YÉæbGE ó°üb ¬©e ∫É°üJG »a
,ÜÉgòdG á∏Môe ∫ÓN ¢TGôëdG »a
ó©H Iô°TÉÑe ∞bƒJ ∫É°üJ’G ¿GC ô«Z
™aGóªdG √ÉéJ º¡à¡Lh A’ƒDg ô««¨J
øHG ≈∏Y √ƒ∏°q†a øjòdG ∫ƒdÉ"
Iô«ÑµdG áHôéàdG »YGóH ,''á"QõdG''
»dÉëdG ájô°üædG ™aGóe É¡H ™àªàj »àdG
»a Gô«ãc ¢TGôëdG ó«ØJ ób »àdGh
.ádƒ£ÑdG øe áeOÉ≤dG á∏MôªdG

.Ω ¿É«Ø°S

ºdh ≥jôØdG ™e ¢üHqôJ
ô«Z ¬fGC º∏©j øµj
¬«a ܃Zôe

»g óªM øH ÖYÓdG ᶫØM QÉKGC Éeh
±ôW øe É¡H πeƒY »àdG á≤jô£dG
Iôc πãe √ƒeóîà°SG øjòdG ¬≤jôa AÉ°†YGC
ÜQóªdGh øjô«q°ùªdG πLQGC ø«H ±PÉ≤àJ
ºd º¡æe óMGh πc ¿GC á°UÉN ,±QÉ°T
ôÑN π≤f á«dhƒD°ùe ¬≤JÉY ≈∏Y òNÉCj
¿Éc ɪH º∏Y ≈∏Y øµj ºd å«M ,íjô°ùàdG
A’ƒDg ±ôW øe ¬HÉ«Z »a ¬d §£îj
¢üHôàdG »a ´ô°T ób óªM øH ¿Éc Éeó©H
áØ°üH IRÉÑ«àH º«bGC …òdG …ô«°†ëàdG
ô¶àæj ¿Éc ¬°ùØf âbƒdG »ah ,ájOÉY
ÜQóªdG ±ôW øe Ö©∏dG »a ¬à°Uôa
»a ¬æµd ,á∏Ñ≤ªdG á∏MôªdG ∫ÓN ±QÉ°T
ô«Z ø«ÑYÓdG áªFÉb »a ≈ë°VGC ô«N’CG

Gô«£N iôée òNÉCJ QƒeC’G äOÉc
ΩÉ©dG ø«eC’Gh ,±QÉ°T ÜQóªdG ø«H
á¡LGƒªdG πÑb ,ºdÉ°S øH ¢TGôëdG OÉëJ’
¢ùeGC ∫hGC ¢TGôëdG É¡àÑ©d »àdG ájOƒdG
,ô«NC’G Gòg Ö©∏ªH •ƒéM OÉëJGE ΩÉeGC
äÉ°ThÉæe »a ¿Éaô£dG πNO å«M
íjô°ùJ á«°†b ÖÑ°ùH IOqÉM á«eÓc
í£°ùdG ≈dGE âØW »àdG óªM øH ºLÉ¡ªdG
¿GC ó©H ájɵëdG QGƒWGC Oƒ©Jh .GôNƒDe
πÑb øe ¬ëjô°ùJ ôÑN óªM øH ™ª°S
Éeh ,¬∏≤æH ∞∏c …òdG ºdÉ°S øH ôq«°ùªdG
≈dGE ¬L
q ƒàj ¿GC iƒ°S ÖYÓdG ≈∏Y ¿Éc
,ôÑîdG áë°U øe ¬°ùØæH ócÉCà«d ¬HQóe
¬Ñ°†Z ø∏©j ±QÉ°T π©L Ée ƒgh
’OÉÑà«d ,ΩÉ©dG ø«eC’G ≈∏Y ºé
q ¡àjh
´É°VhC’G ¿GC ô«Z ,ºFÉà°ûdG ¿Éaô£dG
¢†©H πNóJ ó©H É¡HÉ°üf ≈dGE äOÉY
ájÉ¡f »a ´GõædG Gƒµa øjòdG AÓ≤©dG
.񐜦dG

Üôq¡J ±QÉ°T
á«dhƒD°ùªdG øe

¿GC ’GE ±QÉ°T ÜQóªdG ≈∏Y ¿Éc Éeh
QÉ©°TGE á«dhƒD°ùe ¬≤JÉY ≈∏Y πªëj
»a ¬«a ܃Zôe ô«Z ¬fGC ºdÉ°S øH ÖYÓdG
¢UÉî°TGC ∞∏µj ¿GC ¢VƒY ¢TGôëdG OÉëJG

™∏£àJh ìÉéæH É¡°üHôJ »¡æJ ¢TGôëdG
á°ùaÉæªdG ≈dGE Iƒ≤H IOƒ©∏d

äGô«°†ëàdG øe πeÉc ´ƒÑ°SGC ájÉ¡f ó©H ᪰UÉ©dG ≈dGE ¢TGôëdG OÉëJG ¢ùeGC OÉY
óbh ,IOƒ©dG á∏Môªd ÉÑ°ùëJ IRÉÑ«àH ''ô«ÑµdG ¥QRC’G'' ÖcôªH á∏«µ°ûàdG É¡JôLGC »àdG
¿GC á°UÉN ,»æØdG ºbÉ£dG AÉ°†YGC ´ÉªLÉEH Gògh ô«Ñc ìÉéæH …ƒà°ûdG ¢üHôàdG π∏c
ÜQóªdG ¬©°Vh …òdG …OGóY’EG èeÉfôÑdGh πª©dG á≤jôW ™e GƒHhÉéJ ø«ÑYÓdG ™«ªL
≈dGE áaÉ°VE’ÉH ᫵«àµàdGh á«fóÑdG É¡«a ɪH »MGƒædG ™«ªéd Gƒbô£J å«M ,±QÉ°T
ºéf ,ô°UÉæ©dG »ÑªdhGC øe πc ΩÉeGC ´ƒÑ°SGC ∫ÓN Égƒ°VÉN »àdG ájOƒdG äÉ¡LGƒªdG
AGƒLGC ≈dGE Iƒ≤H IOƒ©∏d ™∏£àJ ¢TGôëdG ¿GC »Mƒj Ée ƒgh ,•ƒéM OÉëJGh á©«∏≤dG
É¡H ôªà°S »àdG äÉ£ëªdG ≈dhGC ∞∏°ûdG ¿ƒµà°Sh ,…QÉédG »ØfÉL øe 16 »a á°ùaÉæªdG
.ÜÉj’EG á∏Môe »a ''AGôØ°üdG''

á©«∏≤dG ΩÉeGC π«≤ãdÉH Üô°†J

¢ùeGC ∫hGC áë«Ñ°U á«°TGôëdG á∏«µ°ûàdG â°VÉN ,óMGh Ωƒ«H ¢üHôàdG ájÉ¡f πÑb
á©HQÉCH GhRÉa ¿GC ó©H π«≤ãdÉH ±QÉ°T AÉæHGC É¡«a Üô°V ,á©«∏≤dG ºéf ΩÉeGC ájOh á¡LGƒe
™fÉ°U ºK ΩÓYƒH ójóédG óaGƒdG ∞jó¡àdG ∫Éée íààaG å«M ,ø«aóg πHÉ≤e ±GógGC
¥GhR …QƒëªdG ™aGóªdG ºààNG Égó©Hh ådÉãdG ±ó¡dG …hÉ°ù«Y ∞«°†«d ,ƒHÉL Ö©∏dG
ájõgÉL ióe âÑãj É©FGQ AGOGC &jôWƒH ¢SQÉëdG AÓeR Ωób óbh ,±Góg’CG ¿ÉLô¡e
.IOƒ©dG á∏Môªd ¢TGôëdG

•ƒéM ΩÉeGC º«àj ±ó¡H RƒØJh ...

áMGôdG øe §°ùb òN’C º¡aôZ ≈dGE ¢TGôëdG ƒÑY’ ¬LƒJ á©«∏≤dG á¡LGƒe ájÉ¡f ó©Hh
•ƒéM ≈dGE ∫GhõdG ó©H áãdÉãdG áYÉ°ùdG OhóM »a Gƒ∏≤æJ óbh ,á«fóÑdG ábÉ«∏dG ´ÉLôà°S’
¢TGôëdG Rƒa AÉ≤∏dG ±ôYh ,ô«N’CG Gòg Ö©∏ªH »∏ëªdG OÉëJ’G ΩÉeGC ¿ÉK AÉ≤d AGôL’E
¿GE ∫ƒ≤dG øµªj ¬«∏Yh .»fÉãdG •ƒ°ûdG »a QÉ°ùà«æM ºLÉ¡ªdG AÉ°†eGE øe º«àj ±ó¡H
.óMGh Ωƒj »a ø««dÉààe øjRƒa É¡∏«é°ùJ Ö≤Y á©ØJôe äÉjƒæ©ªH É¡°üHôJ â¡fGC ¢TGôëdG

''ô«£j √GQ'' ΩÓYƒH

¿ÉHGC …òdG ᫪M ΩÓYƒH Ö©∏dG ™fÉ°U ≥dÉCJ ƒg ø«àjOƒdG ø«à¡LGƒªdG õ«qe Ée ºgGCh
øjòdG ø««°SÉ°SC’G ø«ÑYÓdG ø«H øe ¬∏©éà°S áª≤dG »a á«fóHh á«æa äÉfɵeGE øY
á©«∏≤dG AÉ≤d »a ¬àcQÉ°ûe â£YGC å«M ,ÜÉj’EG á∏Môe »a ¢TGôëdG ¿GƒdGC øY ¿ƒ©aGó«°S
QÉ£eE’ ¬FÓeõd á«¡°ûdG íàa …òdG ∫hC’G ±ó¡dG πé°Sh á«eÉeC’G IôWÉ≤∏d É°TÉ©àfG
áYhQ π≤j ºd ΩÓYƒH AGOÉCa á«fÉãdG á∏HÉ≤ªdG »a ÉeGC .iôNGC ±GógGC áKÓãH á©«∏≤dG ∑ÉÑ°T
.É¡à≤Ñ°S »àdG á∏HÉ≤ªdG øY

»FóÑe ó≤Y ≈∏Y »°†ª«°S ºdÉ°S øH

Iô°ûY á«fÉãdG áæ°ùdG 2010 »ØfÉL 09 âÑ°ùdG - 1230 Oó©dG

áëLÉf á«MGôL á«∏ªY …ôéj »∏MQƒH

øe Üôà≤j ∫ƒdÉ" ¯
Iô«Ñc áÑ°ùæH ¢TGôëdG

,á«æ≤àdG QƒeC’ÉH º¡d ábÓY ’ øjôNGB
ΩGOÉe ¥’õfG …GC …OÉØJ πLGC øe ∂dPh
á°VQÉ©dG øY ∫hC’G ∫hƒD°ùªdG ƒg ¬fGC
Üôq¡J ÜQóªdG ¿GC ô«Z ,ø«ÑYÓdGh á«æØdG
¿GC á°UÉN ,πéîdG »YGóH á«dhƒD°ùªdG øe
¿Éc …òdG ƒgh Ió«L óªM øH ™e ¬àbÓY
∫ÓN ájôeÉ©dG ≥jôa øe ¬eGó≤à°SG AGQh
.áWQÉØdG áØFÉ°üdG

EL Heddaf N 1230 Samedi 09 Janvier 2010

ºéM πªqëJ ø«ÑYÓdG ≈∏Yh ¢üHôàdG Gòg »a ájQhô°V
.πª©dG Gòg

á«°ùØf ádÉM óªM øH ºLÉ¡ªdG ¢TÉYh
ôÑN πbÉæJ ó©H ¢ùeGC ∫hGC á«°ûY áÄ«°S
á≤YÉ°üdÉc ¬°SGCQ ≈∏Y ™bh …òdG ¬ëjô°ùJ
ºd ¬fGC á°UÉN ,…OƒdG •ƒéM AÉ≤d πÑb
¬ëjô°ùJ ó©H ¬d çóM ɪH º∏Y ≈∏Y øµj
,ÉeɪJ QÉ¡æJ ¬JÉjƒæ©e π©L Ée ƒgh Gôq°S
ájhDôH ≈ØàcGh IGQÉѪdG Ö©∏j ºd å«M
øeh .É£ëæe Égó©H QOɨ«d ¬FÓeR
Iô«N’CG ¢ùeGC ∫hGC á°üM ¿ƒµJ ¿GC øµªªdG
å«M ,¢TGôëdG »a óªM øH `d áÑ°ùædÉH
πÑ≤j ôNGB ≥jôa øY åëÑdG »a ´ô°û«°S
äÓjƒëàdG Iôàa ájÉ¡f πÑb ¬JÉfɵeÉEH
Ω .¿É«Ø°S
.ájƒà°ûdG

»a ¬¶M Öjôéàd ∑ôàdG ø«Y ÜÉÑ°T øe Ωób …òdG ºdÉ°S øH ójóédG ¢SQÉëdG ÉeGC
äGQób ô¡XGC ¿GC ó©H áKÓãdG ájOƒdG äÉ¡LGƒªdG ∫ÓN ø°ùëdG AÓÑdG ≈∏HGC ¬fÉEa ,¢TGôëdG
¬«a §jôØàdG Ωó©H IQGOE’G í°üf …òdG »æØdG ºbÉ£dG ÜÉéYGE ∫Éf óbh ,iƒà°ùªdG »a
Qôb ¥É«°ùdG Gòg »ah ,Gó«©H ÜÉgòdÉH ¬d íª°ùJ á«fóHh á«æa äÓgƒDe ¬d ¿GC á°UÉN
≈àM »FóÑe ó≤Y ≈∏Y AÉ°†e’EÉH ¬YÉæbGE ≈dGE ≈©°ù«°Sh ¬H ®ÉØàM’G ÖjÉ©dG ¢ù«FôdG
ô«Z »f’BG âbƒdG »a ¬©e óbÉ©àdG ¿’C ,πÑ≤ªdG º°SƒªdG ∫ÓN ¢TGôëdG ¢SGôM óMGC ¿ƒµj
øe πc »≤Hh ,§≤a ø«ÑY’ áKÓK ÜGóàfÉH áÑdÉ£e IQGOE’G ¿GC ɪ«°S’ ¬H 샪°ùe
AÉ°†eGE ó©H ´ƒÑ°S’CG Gòg ¿ƒ°†Z »a ¿É©bƒ«°S øjò∏dG áNhO ¢SQÉëdGh ƒµ«°ûJ ºLÉ¡ªdG
Ω .¿É«Ø°S
.ΩÓYƒH Ö©∏dG ™fÉ°U

∫h’CG º°ù≤dG ÜhôîdG á«©ªL
..∫h’
C G ¬eƒj øe ¢üHôàdG ¿GƒMO QOÉZ ɪ«a ¯
IRÉLGE ™bqƒ«°S …ƒjó¡e
ô≤«æ°T ≈æªàj ,ß«ØM ójôj ¢Tô£d ¢üHôàdGh ™«°†j ób …ô°ûe ,§°SGhGC
''ƒdƒ#fƒe'' `H º∏ëjh
»∏MÉ°ùdG ºéædG á¡LGƒªH ºààî«°S
R Ö«©°T

áæJÉH ájOƒdƒe

¢SQÉa .ñ

R Ö«©°T

ÉKƒ©Ñe
''±Góq¡dG''
¢ùfƒJ ≈dGE

ô#«æ°T »a ôµØj ¢Tô£d
πjóÑdG Ö∏£j »fóeh

É¡æµdh Iõ驪dG Ö∏£J ºd IQGO’
E G
ádhÉëªdÉH ¢Tô£d âÑdÉW

ô#«æ°T ''`cƒªdG'' ±Góg ΩGó≤à°SG ≈∏Y ¢Tô£d øgGôj ɪc
,(π≤dG) ¬àæjóe øHG ¬fGC ºµëH Gó«L ¬JÉfɵeGE ±ô©j ¬fC’
IQGOGE á°VQÉ©e ≈≤∏j ¿GC øµªªdG øe ¢Tô£d Ö∏W øµdh
»fóe ∫ɪc ´ôØdG ¢ù«FQ ΩÓc øe º¡Øj Ée ƒgh ,''`cƒªdG''
’ ¬fGC ¢Tô£d ø«Hh ¬æ«H §°SƒJ …òdG ¢üî°û∏d ócGC …òdG
á°UÉN ,ÓjóH ''`cƒªdG'' øª°†J ºd GPGE ô#«æ°T íjô°ùJ øµªj
íjô°ùJ ó©H ø«ªLÉ¡ªdG øe É«aÉc GOóY º
q °†j ’ ≥jôØdG ¿GC
±Góg ¥ÉëàdG áHƒ©°U »æ©j Ée Gògh ,ó«∏LƒHh ¿GhQ
.áæJÉH ájOƒdƒªH ''`cƒªdG''

I Q É °T E ’ G Ö é j , ¢ü H ô à d G π « °U É Ø J ø Y å j ó ë d G π Ñ b h
Ü Q ó ª d G ™ e É ¡ b É Ø J G ó æ Y h á æ J É H á j O ƒ d ƒ e I Q G O EG ¿ CG ≈ d EG
᪠¡ ª dG ¿C G É¡ c GQOE’ A É≤ÑdG ≥«≤ëJ ¬«∏Y ¢ V ôØJ ºd ¢ T ô£d
√òg ∫ƒNO ¬fɵeEÉH ÜQóe óLƒj ’ ¬fCGh á∏¡°S ¿ƒµJ ød
¢ù«FôdG IQGOEG ¿EÉa Gò¡dh ,á∏«ëà°ùe hóÑJ »àdG IôeɨªdG
P É ≤ f E ’ ¬ © °S ƒ H É e π c π ª © j ¿ CG ¢T ô £ d ø e â Ñ ∏ W » f G ó j R
á«dhDƒ°ùe …CG πªqëàj ’ ¬fEÉa ∂dP Öàµj ºd GPEGh ,≥jôØdG
íæªj ¿CG GóL øµªªdG øe ¬fCG á°UÉN ,º°SƒªdG ájÉ¡f óæY
¿ƒfƒµ«° S øjòdG ¿ÉÑ° ûdG ø«ÑYÓdG øe ô«Ñc Oó©d á° UôØdG
.≥jôØdG πÑ≤à°ùe

π«ëà°ùªdG øe ''ƒdƒ#fƒe'' á≤Ø°U
ºàJ ¿GC
áª∏©dG ájOƒdƒe ÖY’ ¢Tô£d áªFÉb âªq°V ɪc
¥ÉëàdG ádÉëà°SG øe ócÉCàe ¬Ñ°T ¢Tô£d ¿GC ’GE ,''ƒdƒ#fƒe''
»a ¬àª«b ´ÉØJQG ≈dGE ô¶ædÉH ¬≤jôØH »fhôeɵdG ÖYÓdG
ójôj ¿PƒH áª∏©dG ¢ù«FQ ¿GC å«M .äÓjƒëàdG ¥ƒ°S
Ö©°üdG øe ájôFGõédG ¥ôØdG ¿GC iôjh ,ô«Ñc ≠∏ѪH ¬∏jƒëJ
»a ''ÜɵdG''h Ió«∏ÑdG ,áHÉæY OƒLh ºZQ ¬«∏Y Qó≤J ¿GC
≥ j ô Ø d G '' á « H ƒ Ñ d G '' ô Ñ à © J h . √ ó j ô J » à d G ¥ ô Ø d G á ª F É b
øe ¬fGC ócƒDj Ée Gògh ,á«dɪdG á«MÉædG å«M øe ∞©°V’
C G
Ée ¥ƒØj »dÉe ¢Vô©H Ωóq≤àJ ¿GC π«ëà°ùªdG øe hGC Ö©°üdG
.iôN’
C G ¥ôØdG ¬H âeóq≤J

''ɵfhGC'' áaÓîd ìôà≤eo ∫ÉHƒW

√ójôj Oóqëe º°SG óLƒj Óa ¢SGôëdG iƒà°ùe ≈∏Y ÉeGC
¬«∏Y âMôàbG ±GôWC’G ¢†©H øµdh ,¬≤jôa »a ¢Tô£d
ºd …òdG ìGôàb’G ƒgh ,∫ÉHƒW áæ«£æ°ùb ájOƒdƒe ¢SQÉM
''`cƒªdG'' IQGOGE ¢†aQ ≈°ûîj ¬æµdh ,¢Tô£d ¬°VQÉ©j
ºjó≤J á«fɵeGE ôãcGC í°VƒàJ ¿GC øµªªdG øeh .¬ëjô°ùJ
áæJÉH ≈dGE á∏«µ°ûàdG IOƒY óæY ∫ÉHƒW `d …óL ¢VôY
.ø«æK’G óZ ó©H IQôq≤ªdGh

¿ÉÑY’ hGC ¿’É£qH
¿ÉHƒ∏£e 1989 ó«dGƒe øe

ájOƒdƒªd É¡H 샪°ùªdG çÓãdG äGRÉL’
E G ≈dGE áaÉ°V’
E ÉH
∫h’
C G ø«ª°ù≤dG ¥ôa QGôZ ≈∏Y ''ƒJÉcô«ªdG'' Gòg »a áæJÉH
É«°†ªj ºd ø«æKG ø«ÑY’ Ö∏L ójôj ¢Tô£d ¿ÉEa ,»fÉãdGh
Ö°ùM 1989 ó«dGƒe øe ¿ÉÑ°T øjôNGB hGC º°SƒªdG Gòg
’ ¢ùeGC QÉ¡f ≈àM øµdh .ájOÉëJEÓd IójóédG ø«fGƒ≤dG
ó«cÉCJ ºZQ ,ìôà≤e ø«àÄØdG øjòg øe º°SG …GC óLƒj
≈dGE ô¶ædÉH Iô«ãc äɪ«YóJ ≈dGE ¬àLÉM ≈∏Y ¢Tô£d
.ójóédG ¬≤jôa É¡«∏Y óLƒj »àdG áÑ©°üdG á«©°VƒdG

§≤a ΩÉjGC 5`d ¢üHôJ
¿ÉàjOh ¿Éà∏HÉ≤eh
ô°übGC ºgGQO ø«Y »a áæJÉH ájOƒdƒe ¢üHôJ ¿ƒµj ób
å«M ,á≤£æªdG √òg É¡àaôY »àdG ájô«°†ëàdG äÉ°üHôàdG
AÉ°ùe â∏°Uh á∏«µ°ûàdÉa .ΩÉjGC 5 øe ôãcGC Ωhój ød ¬fGC
,AÉ©HQC’G áë«Ñ°U á«ÑjQóJ á°üM ∫hGC äôLGCh AÉKÓãdG
ºbÉ£dG èeôH óbh .ø«æK’G Ωƒj áæJÉH ≈dGE IóFÉY QOɨà°Sh
âfÉc ≈dhC’G ,IôàØdG √òg ∫ÓN ø«àjOh ø«à∏HÉ≤e »æØdG
ø«æK’G áë«Ñ°U ¿ƒµà°S á«fÉãdGh áHÉæY OÉëJG ΩÉeGC ¢ùeGC
.áHÉæY AGôªM ΩÉeGC

á°Uôa øµdh É°üHôJ √ôÑà©j ’ ¢Tô£d
äÉjƒæ©ªdG ™aôd
,¢ùfƒJ »a ájOƒdƒªdG óah É¡ª«≤«°S »àdG IóªdG ô°üb
å«M ,É¡æY ¢üHôàdG áØ°U »¨∏j ¢Tô£d ÜQóªdG π©L
ÜGôàb’Gh ,ø«ÑYÓdG äÉjƒæ©e ™aôd á°Uôa Oôqée ÉgôÑàYG
èeÉfôH ≥«Ñ£J π«ëà°ùªdG øe ¬fGC ¢SÉ°SGC ≈∏Y ôãcGC ¬æe
∂dP ™eh ,ΩÉjGC 5 ±ôX »a IOƒ©dG á∏Môªd πeÉc …ô«°†ëJ
πcÉ°ûªdG ¢†©H áaô©ªH ¬d â몰S IôàØdG √òg ¿ÉEa
∫ ƒ ∏ ë d G ø Y å ë Ñ d G π L CG ø e , ø « Ñ Y Ó d G ó æ Y I O ƒ L ƒ ª d G
.¬æe ¿ƒfÉ©j …òdG •ÉÑM’
E G ádÉM øe º¡LGôN’
E

¢ThÉ°T øe ¿ƒÑ°VÉZ ''á«æJÉÑdG''
¢ùfƒJ »a ¿hóLGƒàªdG óaƒdG AÉ°†YGC ¢†©H Éæd ócGC
íæe …òdG ¢ThÉ°T ºgGôHG ÖYÓdG øe ójó°ûdG º¡Ñ°†Z
™«bƒàdG Qôq≤j ¿GC πÑb ,áæJÉH ájOƒdƒªH ¥ÉëàdÓ
E d ¬à≤aGƒe
AGQh ∞≤J »àdG ÜÉÑ°S’
C G áaô©e ¿hOh .…GO ø«°ùM ô°üæd
q µdG ¿ÉEa ,¢ThÉ°T QGôb
¥ÉØJ’G øY ¬©LGôJ ≈∏Y √ƒe’ π
.IQGO’
E G ø«Hh ¬æ«H ¿Éc …òdG

áëjô°T 16 iôà°TG ¢Tô£d
ø«ÑYÓd ∞JÉg
øe ø«ÑYÓd ∞JÉg áëjô°T 16 AGô°ûH ¢Tô£d πصJ
,…OhóëdG õcôªdG iƒà°ùe ≈∏Y OƒLƒªdG ™«ÑdG õcôe
RGƒL øe áî°ùf ºjó≤àH ’GE ºàJ ’ ™«ÑdG á«∏ªY ¿GC QÉÑàYÉHh
πc πé
q °ùàd ,ôeC’ÉH πصJ ''á«HƒÑdG'' ÜQóe ¿ÉEa ,ôØ°ùdG
.§≤a IóMGh ≈∏Y ’GE π°üëàj ºd ¬fGC ºZQ ¬ª°SÉH íFGô°ûdG

.R Ö«©°T

ôFGõédG ≈dGE Oƒ©j ¿GƒMO
áHÉ°U’
E G ÖÑ°ùH
,§≤a äÉYÉ°S ’GE ¢ùfƒJ »a ¿GƒMO ÖYÓdG 嵪j ºd
,¢üHôàdG »a ácQÉ°ûªdÉH ¬d íª°ùJ ’ ¬àHÉ°UGE ¿GC ø«qÑJ ó©H
Ée Gògh ,á«dÓ¡dG á£HQC’G iƒà°ùe ≈∏Y »fÉ©j ¬fGC å«M
¬fGC ¢SÉ°SGC ≈∏Y ¬JOÉYGE Ö∏£jh ¬«Ø©j ¢Tô£d ÜQóªdG π©L
≈dGE ¿GƒMO OÉY ó≤a π©ØdÉHh .¢ùfƒJ »a ¬FÉ≤H øe IóFÉa ’
≈∏Y GôÑée ¿ƒµ«°S å«M ,»°VɪdG AÉ©HQC’G Ωƒj ôFGõédG
.äÉÑjQóàdG ≈dGE IOƒ©dG πÑb á≤∏£e áMGôd ´ƒ°†îdG

''ôµ°ù©dG'' ÖÑ°ùH Ö«¨j …ó«ZR
π≤æàj ºdh ¢üHôàdG øY …ó«ZR ÜÉZ ,iôNGC á¡L øe
áeóîdG QÉWGE »a ¬JÉeõàdG ÖÑ°ùH ¢ùfƒJ ≈dGE á∏«µ°ûàdG ™e
Qƒ°†M ¬fɵeÉEH ¿Éc …ó«ZR ¿ÉEa ∂dP ™eh ,á«æWƒdG
Ö∏W ∫É°SQGE »a äôNÉCJ ''á«HƒÑdG'' IQGOGE ¿GC ’GE ¢üHôàdG
’GE √ó«cÉCJ ºàj ºd ¢üHôàdG ¿GC ¢SÉ°SGC ≈∏Y ÖYÓdG íjô°ùJ
äGAGôL’
E G PÉîJÉH íª°ùj ºd Ée Gògh ,¬àjGóH πÑb áYÉ°S 48
¿GC ôcòj .É¡àbh »a …ó«ZR íjô°ùJ Ö∏£d á«fƒfÉ≤dG
øeh …ôµ°ù©dG ≥jôØdG ±ƒØ°U »a »dhO ÖY’ …ó«ZR
ádƒ£H »a `cQÉ°û«°S …òdG OGó©àdG øª°V ¿ƒµj ¿GC øµªªdG
.ó«©°ùdG »°SÉb ∫ÉÑ°TGC É¡«dGE πgÉCJ »àdG ºdÉ©dG

áYÉ°S 24`H GôNÉCàe ≥ëàdG ∞°SÉj
ΩɪM'' ≈dGE π°Uh …òdG óaƒdG øª°V ∞°SÉj øµj ºd
24`H GôNÉCàe ≥ëàdG ¬fGC å«M ,AÉKÓãdG AÉ°ùe ''áÑ«"QƒH
¬∏«eR ∂dòH ∞∏î«d ,á°UÉîdG ±hô¶dG ¢†©H ÖÑ°ùH áYÉ°S
Ωƒ«dG »a ôFGõédG ≈dGE GóFÉY ¢üHôàdG QOÉZ …òdG ¿GƒMO
,ájOÉY áØ°üH áYƒªéªdG »a ∞°SÉj èeófG óbh .¬°ùØf
á∏MôªdG »a á«≤«≤ëdG ¬JÉfɵeGE ó«©à°ùj ¿GC ™«ªédG πeÉCjh
RhÉéJ ≈∏Y ¬≤jôa óYÉ°ùj ≈àM ,ádƒ£ÑdG øe á«≤ÑàªdG
»fÉ©j ≥jôØdG ¿GC á°UÉN ,É¡«a OƒLƒªdG áÑ©°üdG á∏MôªdG
.Ωƒé¡dG iƒà°ùe ≈∏Y Gô«Ñc ÉØ©°V

É°SQÉMh ø«ªLÉ¡e 3 ójôj ¢Tô£d
»eÉeC’G §îdG iƒà°ùe ≈∏Y OƒLƒªdG ìOÉØdG ¢ü≤ædG
áKÓãH á∏«µ°ûàdG º«YóJ »a ôµØj ¢Tô£d ÜQóªdG π©L
»a Gô«ãc ≥ãj ’ ¬fGC »æ©j Ée Gògh ,IóMGh á©aO ø«ªLÉ¡e
∞°SÉjh ¿hôªY º¡«a øªH ɪHQ ,øjOƒLƒªdG ø«ªLÉ¡ªdG
,á«≤«≤ëdG ɪ¡JÉfɵeGE øY á∏MôªdG √òg »a Gô«ãc ¿Gó«©ÑdG
√OÓH Öîàæe ™e OƒLƒªdG ''ɵfhGC'' ¢SQÉëdG ÜÉ«Z ¿GC ɪc
øª°V ™°†j ''á«HƒÑdG'' `d ójóédG ÜQóªdG π©L ƒ¨fƒµdG
≈dGE ¿ƒµj É°SQÉM ''ƒJÉcô«ªdG'' Gòg »a ø«Hƒ∏£ªdG áªFÉb
.á°ù«a øH ÖfÉL

§°SGhGC IRÉLGE ™bqƒ«°S …ƒjó¡e
áª∏©dG ájOƒdƒe ÖY’ ¥ÉëàdG »a »ª°SQ A»°T ’ ¬fGC ºZQ
¬JRÉLGE ¿ƒµJ ¿GC ójôJ IQGO’EG ¿GC ’GE ÜhôîdG á«©ªéH …ƒjó¡e
≈∏Y ájOÉëJ’G ±ôW øe á°VhôتdG çÓãdG äGRÉL’EG êQÉN
11 »a Oƒdƒe) 1989 ó«dGƒe áÄa QÉWGE »a πNój ¬fGC ¢SÉ°SGC
Ö∏L É¡fɵeÉEH ''ɵ°ùj’'' ¿GC »æ©j Ée Gògh ,(1989 ¢SQÉe
…ƒjó¡e ÜÉ°ùàMG ¿hOh Iôb ≈dGE áaÉ°VE’ÉH øjôNGB ø«ÑY’
ájOƒdƒe ¢ù«FQ ™e Iô°TÉÑe ¢VhÉØàdG á«∏«e ≈∏Y ≈≤Ñj …òdG
ºZQh ¿PƒH ¿GC ¢SÉ°SGC ≈∏Y ,¬ëjô°ùJ ábQh ¢Uƒ°üîH áª∏©dG
•ôà°TG ¬fGC ’GE ø«Môq°ùªdG áªFÉb øª°V …ƒjó¡e ™°Vh ¬fGC
ábQh ≈∏Y ∫ƒ°üëdG πLGC øe √ójôJ »àdG ¥ôØdG ™e ¢VhÉØàdG
.íjô°ùàdG

™«°†j óbh áHÉæY ™e ≥Øàj …ô°ûe

≈dGE ¢ù«ªîdG ¢ùeGC ∫hGC AÉ°ùe áHÉæY OÉëJG IQGOGE â∏°UƒJ
¥ÉëàdE’G πLGC øe …ô°ûe ¢SQÉa ÖYÓdG ™e »FÉ¡f ¥ÉØJG
OôéªH ó≤©dG ≈∏Y ÜôਪdG ÖYÓdG ™bqƒ«°Sh ,»fGôªY ∫ÉÑ°TÉCH
»ah ,»HÉæ©dG ≥jôØdG »dhƒD°ùe ó«cÉCJ Ö°ùM ôFGõédÉH ¬dƒ∏M
ó«MƒdG ºLÉ¡ªdG äó≤a ób ¿ƒµJ ''ɵ°ùj’'' ¿ÉEa ∂dP ócÉCJ ∫ÉM
¿Éª°V áHƒ©°Uh »dÓ°T ¢†aQ ó©H ¬fGC å«M ,¬«∏Y øgGôJ …òdG
âjGB ΩÉeGC ≥Ñj ºd ,∞jô°T øH Ö∏L Iôµa øY »∏îàdGh ¿É«Ø°SƒH
Qôq≤ªdG äÓjƒëàdG ≥∏Z πÑb ójóL ºLÉ¡e øY åëÑdG ’GE …OƒL
.áeOÉ≤dG ᩪédG

Ühôî∏d Ö©∏«°S ¬fGC …OƒL âj’
B º°ùbCG

…ô°ûe ™e º¡bÉØJG øY áHÉæY OÉëJG »dhƒD°ùe åjóM πÑbh
¿GCh ,…ô°ûe äÉeóN â檰V ''ɵ°ùj’'' ¿GC …OƒL âjGB ócGC
É¡«a ɪH ¬©e »FÉ¡f ¥ÉØJG ≈dGE π©ØdÉH â∏°UƒJ IQGOE’G
Éæ©e ¬ãjóM »a ÜhôîdG á«©ªL ÜQóe ¿GC ɪc ,»dɪdG ÖfÉédG
¬ëæeh É°ùfôa »a óLGƒàªdG ÖYÓdG ™e É«ØJÉg çóëJ ¬fGC ócGC
Ö°ùM Ühôî∏d Ö©∏dG ≈∏Y º°ùbGC ¬fGE πH ,á«FÉ¡ædG á≤aGƒªdG
≈dGE Ωhó≤dG »a …ô°ûe ôNÉCJ ÖÑ°S ™LQGC …òdG …OƒL âjGB ΩÓc
»a âÑÑ°ùJ »àdGh É°ùfôa É¡aô©J »àdG ájƒédG äÉHGô£°VE’G
.¿Gô«£dG ácôM 𫣩J

øe ''ɵ°ùj’'' Ωôëj ób âbƒdG ≥«°V
ô°ùjGC ™aGóe ΩGó≤à°SG

™aGóe ΩGó≤à°SG Iôµa …OƒL âjGB ≠∏oj ºd iôNGC á¡L øe
ÉÑ©°U ∂dP ôÑàYG ¬æµdh ,ÜÉ°üªdG …óeÉM øe ’óH ô°ùjGC
’GE …óeÉM ÜÉ«¨H º∏©j ºd ¬fGC å«M ,âbƒdG ≥«°V ≈dGE ô¶ædÉH
ÜQóªdG øgGôj ¿GC ô¶àæªdG øeh ,¢ùfƒJ ≈dGE π≤æàdG á«°ûY
…òdG ó«édG iƒà°ùªdG ó©H ô°ùjGC ô«¡¶c RGƒa ódÉN ≈∏Y »∏FÉÑ≤dG
¿GC »æ©j Ée Gògh ,∞«£°S OÉëJG ΩÉeGC …OƒdG AÉ≤∏dG »a ¬eób
.…OƒL âjGB á≤K Ö°ùµd ôãcGC πª©dÉH ÖdÉ£e …ójQO øH

ø«Hƒ∏£ªdG ∫hGC ß«ØM

áéeôÑe ájOh äÓHÉ≤e 4
¢üHôàdG ∫ÓN

øe Gô«Ñc ÉeɪàgG ß«ØM áHÉæY OÉëJG ÖY’ ≈≤∏j
,ájOƒdƒªdG »a á≤jôW …CÉH √ójôj …òdG ¢Tô£d ÜQóªdG
º j ó ≤ J ≈ ∏ Y ¬ J Q ó b h ß « Ø M ä É f É µ e EÉ H G ô « ã c O É °T CG ó b h
¢Tô£d ô¶àæj ºdh ,ádƒ£ÑdG øe ≈≤ÑJ ɪ«a ΩRÓdG ºYódG
ø « Y á ≤ £ æ ª H á H É æ Y O É ë J G ó L G ƒ J π ¨ à °S G å « M G ô « ã c
,»fGôªY ÜQóªdG ™eh ß«ØM ™e çóqëà«d ºgGQO
'' á f ƒ H '' ´ ô a ¢ù « F ô H ¬ d É °ü J G ä ’ h É ë e ≈ d EG á a É °V E ’ É H
¢ù e CG ∫ h CG Ω ƒ j ä G ƒ £ î d G √ ò g π µ H ¢T ô £ d Ω É b h . Ω h ô c
ß « Ø M á j Dh ô H ¬ J G O ƒ ¡ é e π ∏ µ J ¿ CG Q É ¶ à f G » a , ¢ù « ª î d G
â Ñ °ù d G I O ƒ © d G á ∏ M ô e ø e A É ≤ d ∫ h CG » a '' á « H ƒ Ñ d G '' ¿ G ƒ d CÉ H
.¿É°ùª∏J OGOh ΩÉeCG ΩOÉ≤dG

¬àeÉbGE Iôàa ∫ÓN ájOh äÓHÉ≤e 4 »æØdG ºbÉ£dG èeôH
ΩÉeGC ¢ùeGC ≈dh’CG á∏HÉ≤ªdG âfÉc å«M ,áÑ«"QƒH ΩɪM á≤£æªH
áæJÉÑd »fGõa π«é°ùJ øe 1-1 ∫OÉ©àdÉH â¡àfGE) áæJÉH ÜÉÑ°T
,óM’CG Ωƒj ø«à∏HÉ≤e ≥jôØdG …ôé«°S ɪ«a ,(Ühôî∏d ¥hRQh
á«°ùe’CG »a á«fÉãdGh áHÉæY AGôªM ΩÉeGC ìÉÑ°üdG »a ≈dh’CG
≈dGE OGó©àdG º°qù≤«°S …OƒL âjGB ¿GC å«M ,ájô°üædG ΩÉeGC
,ΩOÉ≤dG AÉKÓãdG Ωƒj ¿ƒµà°ùa ájOh á∏HÉ≤e ôNGB ÉeGC .ø«à∏«µ°ûJ
¿GC øµªªdG øe …òdG »°ùfƒàdG »∏MÉ°ùdG ºéædG ΩÉeGC ¿ƒµà°Sh
.…ô«°†ëàdG ¬°üHôJ AGôL’E Ωƒ«dG áÑ«"QƒH ΩɪM Öcôªj ≥ëà∏j

¿É©fɪjo ’ »fGôªYh ÖYÓdG
…OÉæe ó«H QGô≤dGh

»∏MÉ°ùdG ºéædG ¬LGƒà°S »àdG á∏«µ°ûàdG
ádƒ£ÑdG GCóÑà°S »àdG »g

,áæJÉH ájOƒdƒªH ¬bÉëàdG á«fɵeGE ß«ØM ¢VQÉ©jo ºd
≥ëà∏«°S ¬fGC ¢Tô£d ÜQóª∏d ócGCh IôµØdÉH ÖMQ å«M
øª°V ¿GC ó©Hh ,¬ëjô°ùJ ≈∏Y IQGO’
E G ™e ≥ØJG GPGE ¬≤jôØH
ºd …òdG »fGôªY ÜQóªdG ≈dGE π≤àfG ß«ØM á≤aGƒe ¢Tô£d
ÉÑY’ ôÑà©j ’ ß«ØM ¿GC á°UÉN IôµØdG √QhóH ¢VQÉ©j
»g ¢Tô£d É¡H ΩÉb Iƒ£N ådÉKh ,¬≤jôa »a É«°SÉ°SGC
øeh .…OÉæe ¢ù«FôdG ≈dGE ¬Ñ∏W π≤æd Ωhôc `H ∫É°üJ’G
,…OÉæe OqQ ¢ùeGC ≈≤∏J ób »æJÉÑdG ÜQóªdG ¿ƒµj ¿GC øµªªdG
ºµëH ¢Tô£d Ö∏W ¢VQÉ©j ’ ¿GC GóL øµªªdG øe …òdGh
.ɪ¡©ªéJ »àdG Ió«qédG ábÓ©dG

∫ÓN ø«ÑYÓdG πµd á°UôØdG í檫°S ¬fGC …OƒL âjGB ócGC
á∏«µ°ûàdG QÉàîj ¿GC πÑb ,≈dhC’G áKÓãdG ájOƒdG äGAÉ≤∏dG
¿ƒµà°Sh ,»°ùfƒàdG »∏MÉ°ùdG ºéædG É¡H ¬LGƒ«°S »àdG á«°SÉ°S’CG
»g Iô«Ñc áÑ°ùæH »°ùfƒàdG ≥jôØdG ó°V Ö©∏à°S »àdG á∏«µ°ûàdG
¿GC …OƒL âjGB ôÑàYG ɪc ,ádƒ£ÑdG …OƒL âjGB É¡H GCóÑ«°S »àdG
¬≤jôØd GóL Gó«Øe GQÉÑàNG ¿ƒµà°S »∏MÉ°ùdG ºéædG á¡LGƒe
.AÉ≤∏dG É¡«∏Y »¡àæ«°S »àdG áé«àædG øY ô¶ædG ¢†¨H
.R Ö«©°T

ób ÜhôîdG á«©ªL ¿ƒµJ ¢ùeGC áæJÉH ÜÉÑ°T á¡LGƒªH
ÜQóªdG ¬«∏Y øgGôj …òdG ¢üHôàdG øe ájóédG á∏MôªdG â∏NO
á∏Môe »a âHÉZ »àdG ≥jôØ∏d ìhôdG IOÉY’E Gôk«ãc …OƒL âjGB
ƒgh ,•ƒ≤°ùdÉH øjOóq¡ªdG ôÑcGC øe ''ɵ°ùj’'' â∏©Lh ÜÉgòdG
IQó≤H Gô«ãc ÓFÉØàe GóH …òdG …OƒL âjGB ¬°†aôj …òdG ìô£dG
Gók¡°ûà°ùe áeOÉ≤dG á∏MôªdG »a Iƒ≤H IOƒ©dG ≈∏Y ¿ƒª©f ¥ÉaQ
âbƒdG »a ,¿É°ùª∏J OGOhh ôFGõédG ájOƒdƒe ,êôÑdG äÓHÉ≤ªH
.ô«Ñc Å£ÑH ô«°ùJ äÉeGó≤à°S’G á«∏ªY ¬«a ≈≤ÑJ …òdG

…QGRÉeh …RÉfô≤dG á∏µ°ûe
â∏M
o ób ¿ƒµJ

Iô°ûY á«fÉãdG áæ°ùdG 2010 »ØfÉL 09 âÑ°ùdG - 1230 Oó©dG

áæJÉH ájOƒdƒe πNóJ
¢üHôàdG øe ™HGôdG É¡eƒj
á≤£æªH ¬ª«≤J …òdG
,á«°ùfƒàdG ºgGQO ø«Y
ÜQóªdG ∫hÉëj å«M
¬≤jôa ±É°ûàcG ¢Tô£d
¢ü≤ædG ºZQ ójóédG
,OGó©àdG »a ìOÉØdG
OóY RhÉéàj ’ å«M
6 º¡æe 19 ø«ÑYÓdG
.§°SGh’
C G øe ø«ÑY’
AGƒL’
C G ¿ÉEa Gòg ™eh
¿Éc ¿GEh ≈àM Ió«L
Gô£«°ùe ≈≤Ñj ΩhDÉ°ûàdG
IQób »a ™«ªédG ≈∏Y
¿Éª°V ≈∏Y ''á«HƒÑdG''
,∫h’
C G º°ù≤dG »a É¡FÉ≤H
á∏«°üëdG ≈dGE ô¶ædÉH
¥ƒjRQ ¥Éaôd á«KQɵdG
,ÜÉgòdG á∏Môe »a
≥jôØdG π©L Ée Gògh
øjOóq¡ªdG ôãcGC »æJÉÑdG
çóëj ºd GPGE •ƒ≤°ùdÉH
»a ´É°Vh’
C G Ö∏≤j Ée
.IOƒ©dG á∏Môe

EL Heddaf N 1230 Samedi 09 Janvier 2010

¢SQÉa .ñ

ÉKƒ©Ñe
''±Góq¡dG''
¢ùfƒJ ≈dGE

â∏°UƒJ ¿ƒµJ IQGO’EG ¿ÉEa …OƒL âjGB ÜQóªdG äGó«cÉCJ Ö°ùM
¿ƒµJ å«M ,…RÉfô≤dGh …QGRÉe ¢Uƒ°üîH Ö°SÉæªdG πëdG ≈dGE
Ée Gògh ,ɪ¡ëjô°ùJ πLGC øe ¢Tô©dG ôÄH ÜÉÑ°T IQGOGE ™e â≤ØJG
≈dGE áaÉ°V’EÉH ,øjôNGB ø«ÑY’ ΩGó≤à°S’ á°UôØdG IQGO’EG í檫°S
≈°†eGC …òdG ó«MƒdG ÖYÓdG ôÑà©j …òdG Iôb êôÑdG »∏gGC ™aGóe
áÑ«"QƒH ΩɪM »a É«dÉM óLGƒàj ƒgh ÜhôîdG á«©ªéd É«ª°SQ
.ø«ÑYÓdG á«≤H á≤aQ ¢üHôàdG »a ácQÉ°ûª∏d

…ôØ«a ô¡°T ≈dGE πL
q ƒDJ ób ∞«£°S á∏HÉ≤e

á∏HÉ≤e ¿GC ¢SÉ°SGC ≈∏Y …ô«°†ëàdG ¬éeÉfôH ™°Vh …OƒL âjGB ¿GC ºZQ
,ôjó≤J ôãcGC ≈∏Y ΩÉjGC áKÓãH ôNƒDà°S ∞«£°S ¥Éah ΩÉeGC ≈dh’
C G ádƒédG
ΩOÉ≤dG …ôØ«a ô¡°T ≈dGE πLƒDà°S á∏HÉ≤ªdG ¿GC ócƒDJ äÉ«£©ªdG ôNGB ¿GC ’GE
ôNGB ¿Éch ,ø««dhódG É¡«ÑY’ ¿hO øe ÉgAGôLGE ¥ÉaƒdG IQGOGE ¢†aQ ó©H
øY çóëàj ºd á«æWƒdG á£HGôdG ™bƒe ≈∏Y äÓHÉ≤ªdG èeÉfôÑd ¿ÓYGE
.π«LÉCàdG

äÉYÉ°S 8 âeGO ¢ùfƒJ ájôØ°S
äÉYÉ°S 8 áÑ«"QƒH ΩɪM ≈dGE ÜhôîdG øe á«©ªédG á∏MQ âeGO
∞°üædGh á©°SÉàdG ≈∏Y ÜhôîdG øe ≥jôØdG á∏aÉM â≤∏£fG å«M ,á∏eÉc
∞°üædGh á°ùeÉîdG OhóM »a ’GE áÑ«"QƒH ΩɪM ≈dGE π°üJ ºdh ÉMÉÑ°U
ÜÉgòdG á∏MQ π©L Ée Gògh AGò¨∏d ’ƒ£e ∞bqƒJ ób óaƒdG ¿Éch ,AÉ°ùe
.âbƒdG Gòg πc ôªà°ùJ

äÉYÉ°S çÓãH ø«ÑYÓdG πÑb π°Uh …OƒL âjGB
,á°UÉîdG ¬JQÉ«°S »a √OôتH ¢ùfƒJ ≈dGE π≤æJ ób …OƒL âjGB ¿Éch
,≥jôØdG á∏aÉM ∫ƒ°Uh πÑb äÉYÉ°S çÓK á«°ùfƒàdG »°VGQ’
C G πNO óbh
πc ájƒ°ùJ πLGC øe ø«ÑYÓdG πÑb π≤æàdG ''ɵ°ùj’'' ÜQóe π°q†a óbh
óæY á∏µ°ûe …GC êÉM »°S ¥ÉaQ óéj ’ ≈àM ,¥óæØdG IQGOGE ™e Qƒe’
C G
.¥óæØdÉH º¡bÉëàdG

iôNGC Iôe IOƒ©dG »a ôNÉCàj π«L
Iôàa ó©H ôFGõédG ≈dGE π°Uh ób π«L øµj ºd ¢ùeGC ìÉÑ°U ≈àM
Oƒ©j ¿GC ¢VhôتdG øe ¿Éch ,¿hô«eɵdG √OÓH »a ÉgÉ°†b »àdG áMGôdG
øY GôNÉCàe GójóL GóYƒe ≈£YGC ºK ,»°VɪdG AÉKÓãdG Ωƒj π«L
¬bÉëàdG á«fɵeGE øY ÉãjóM `cÉæg ¿GC ɪc ,áYÉ°S 24`H ∫h’
C G óYƒªdG
áÑ°ùæH ¢üHôàdG ™«q°†«°S ¬fÉEa ∂dP ™eh ,ᩪédG ¢ùeGC AÉ°ùe ôFGõédÉH
.Iô«Ñc

¢SÉCµdG »a ¿ƒ∏gqÉCàj §°SGh’
C G
πgÉCàdG ábQh `cɵàaG »a ¢ùeGC áë«Ñ°U ÜhôîdG á«©ªL §°SGhGC íéf
áÑ≤Y RhÉéJ øe º¡æµqªJ ó©H ¢SÉCµdG á°ùaÉæe »a ΩOÉ≤dG QhódG ≈dGE
∂dòHh ,QÉØ°üeh »fÉHô°V π«é°ùJ øe óMGƒd ø«aó¡H áª∏©dG ájOƒdƒe
≥jôØdG ™e ¿ÉÑ°ûdG π≤æJ ô«NÉCJ âÑ∏W ÉeóæY É¡fÉgQ »a IQGO’
E G âëéf
.¢ùfƒJ ≈dGE

¿ƒfƒµj ìƒHQh …ôëH ,•Éeô°T ,QÉØ°üe
¢ùfƒàH ¢ùeGC Gƒ≤ëàdG
,QÉØ°üe á©HQ’
C G ø«ÑYÓd IQGO’
E G äôaqh á∏HÉ≤ªdG ájÉ¡f ó©H Iô°TÉÑe
¥Éëàd’Gh ¢ùfƒJ ≈dGE º¡∏≤f πLGC øe IQÉ«°S ìƒHQh …ôëH ,•Éeô°T
¿ƒÑYÓdG ¿ƒµj å«M ,ΩÉjGC áKÓK πÑb GCóH …òdG ≥jôØdG ¢üHôàH
º¡eÉeGC ¿ƒµà°Sh ,¢ùeGC AÉ°ùe áÑ«"QƒH ΩɪM ≈dGE Gƒ∏°Uh ¿ƒ«æ©ªdG
º¡©««°†J ó©H áeOÉ≤dG áKÓãdG ájOƒdG äGAÉ≤∏dG »a ácQÉ°ûª∏d á°UôØdG
.''ÜɵdG'' ΩÉeGC ¢ùeGC AÉ≤d

∑ɵàMÓd á°Uôa ¢üHôàdG ôÑà©j …OƒL âjGB
ô«ãµdG ¬«a ≥jôØd ÉHQóe ¿Éc ƒd ¬fGC ócGC …OƒL âjGB ™e åjóM »a
∫hõ©e ¿Éµe QÉ«àNG π°q†Ød ∞«£°S ¥Éah QGôZ ≈∏Y IôÑîdG »ÑY’ øe
OGó©J øª°V ¿ÉÑ°ûdG øe ô«ãµdG OƒLh øµdh ,¢üHôàdG AGôL’
E ÇOÉgh
øe ô«ãµdG ¬«a óLGƒàJ …òdG áÑ«"QƒH ΩɪM π°q†Øj ¬∏©L ''ɵ°ùj’''
»ÑYÓH ɵàM’G πLGC øe ¬≤jôa ¿ÉÑ°ûd á°Uôa ∂dP ôÑàYG óbh ,¥ôØdG
≈∏Y ¢VôØj ºd …OƒL âjGB ¿GC ≈àM π©ØdÉH ¿Éc Ée Gògh ,iôN’
C G ¥ôØdG
.IOÉ©dG äôL ɪc ΩƒædG äÉbhGC »a ÉeQÉ°U ÉéeÉfôH ø«ÑYÓdG

Iô≤H Gôk«ãc Öé©eh ..

ójóédG Ωó≤à°ùªdG ≈∏Y Iô«Ñc áÑ°ùæH øgGô«°S …OƒL âjGB ¿GC hóÑj
,…OƒdG ∞«£°S OÉëJG AÉ≤d »a á°UÉN ¬FGOGC ≈∏Y Gô«ãc ≈æKGC å«M ,Iôb
¬Ñ°üæe »a ø«ÑYÓdG ô¨°UGC ôÑà©j ¬fGC ºZQ Iôb ¿GC ''ɵ°ùj’'' ÜQóe ócGCh
ádƒL ∫hGC øe á«°SÉ°SGC áfɵe ∞£îd ¬∏gƒDJ Iô«Ñc äÉfɵeGE ∂∏ªj ¬fGC ’GE
..IOƒ©dG á∏Môe »a

∞ØqîJ äÉÑjQóàdG ¯
»àdG äÉHÉ°U’
E G ≈dGE ô¶ædÉH
á«©ªédG ƒÑY’ É¡æe »µà°ûj
óLh ,Iô«N’
C G ΩÉj’
C G »a
ΩÉeGC ¬°ùØf »Ø∏°ûdG »æ≤àdG
Iô«Jh ¢†«ØîJ ᫪àM
èeÉfôÑdG ∞«ØîJh πª©dG
√ô°UÉæY ≥gQGC …òdG »fóÑdG
á°üëdG äõcôJ óbh ,Gô«ãc
≈∏Y Iô«N’
C G á«ÑjQóàdG
≈àM IôµdÉH áØ«ØN øjQɪJ
áYÉ°S iƒ°S ΩóJ ºd É¡fGC
ø«M ≥HÉ°ùdG ¢ùµY ∞°üfh
øe ôãc’
C óàªJ âfÉc
.¿É«M’
C G ¢†©H »a ø«àYÉ°S

∞∏°ûdG á«©ªL

Üô¨ªdG »a Qôµàj ¢ùfƒJ »a çóM Ée

∞°üdG ≈dGE ¿ƒªq°†æj πFÉÑ≤dGh ÉjOh ∞∏°ûdG IÉbÓe øY â©LGôJ ¥ôa áKÓK
óªMGC ∞∏°ûdG á«©ªL ÜQóe AÉØàcG ¿GC hóÑj
¬d ∞∏N ájOh äGAÉ≤d á©HQGC áéeôÑH »fɪ«∏°S
»àdG ájóf’CG AÉØjGE ΩóY ™e á°UÉN ,Iô«ãc πcÉ°ûe
,á«Ø∏°ûdG IQGO’EG √ÉéJ ÉgOƒYƒH É¡©e ¥ÉØJ’G ºJ
øY á¶ëd ôNGB »a á©HQC’G ¥ôØdG äQòàYG óbh
…òdG ¬°ùØf ƒjQÉæ«°ùdG ƒgh ,ÉjOh ∞∏°ûdG á¡LGƒe
ø«Y áæjóªH »Ø«°üdG É¡°üHôJ »a ∞∏°ûdG ¬à°TÉY
áLÉH ,á°üØb'' øe πc ™e ,á«°ùfƒàdG ºgGQódG
''ájó¡ªdG'' ≥jôa QGòàYG ó©Ña .''»°ùfƒàdG Ö©∏ªdGh
…OÉf √ó©Hh ''ó°TGQƒH'' …OÉf ≈∏Y QhódG AÉL
ƒgh …ôFGõL ≥jôa ™e ôeC’G »¡àæ«d ,''¢SÉàdG''
Ωó≤dG Iôc ´ôa ¢ù«FQ QòàYG »àdG πFÉÑ≤dG áÑ«Ñ°T
á¶ëd ôNGB »a ∞∏°ûdG IÉbÓe øY ''¿GOhO'' ,É¡«a
¬≤jôa ƒÑY’ É¡æe »µà°ûj »àdG äÉHÉ°U’EG ÖÑ°ùH
.''…ô£«æ≤dG …OÉædG'' ΩÉeGC º¡FÉ≤d Ö≤Y

:»fɪ«∏°S ¯
ôeGC äÉHÉ°U’
E G''
»a »©«ÑW
Éæ«∏Yh äGô«°†ëàdG
''≥∏≤f ’GC
¬Ø°SGC øY »fɪ«∏°S ÜôYGC
â≤ëd »àdG äÉHÉ°UÓ
E d
º¡àeó≤e »ah ¬«ÑYÓH
∞°Sƒj ôª©e ø«©aGóªdG
:∫Éb å«M ,»fÉ¡∏H óªMGCh
…ô«°†ëJ èeÉfôH ≈∏Y Éfô°S''
≈∏Y ¢SÉ°S’
C ÉH õµJôj ¢UÉN
øeh »fóÑdG ÖfÉédG
≥jôØdG óéJ ¿GC »©«Ñ£dG
≈∏Y .äÉHÉ°UGE øe »µà°ûj
πµa ≥∏≤f ’GC Éæ«∏Y ,∫ÉM πc
πª©dG ¿GC ∑Qój ÖY’
áÑjô°V ¬jód …óédG
¿ÉEa ¬«∏Y âØbh Ée Ö°ùMh
»æ¡∏Hh ∞°Sƒj ôª©e
≈dGE É©jô°S IOƒ©dG ɪ¡fɵeÉEH
ó≤Øf ødh á°ùaÉæªdG
.''πjƒW âbƒd ɪ¡JÉeóN

áLQO Éæ∏°Uh'' ¯
πª©dG »a áeó≤àe
¢†©H iƒ°S ≥Ñj ºdh
''äÉ°ùª∏dG
,äGô«°†ëàdG ô«°S øY ÉeGC
óªMGC ÜQóªdG í°VhGC
¿’
B G óëd ≥jôØdG'' :»fɪ«∏°S
øe áeó≤àe áLQO π°Uh
¿ƒÑYÓdGh äGô«°†ëàdG
øe ô«Ñc ø°ùëàH ¿hô©°ûj
,á«æØdGh á«fóÑdG á«MÉædG
™°Vh iƒ°S Éæd ≥Ñj ºd ¬«∏Yh
≈∏Y äÉ°ùª∏dG ¢†©H
ºJGC ≈∏Y ¿ƒµæ°Sh á∏«µ°ûàdG
»MGƒædG πc øe OGó©à°S’G
.''ádƒ£ÑdG ±ÉæÄà°SG πÑb

¿ƒµ«°S ™«ªédG'' ¯
AÉ≤d πÑb GõgÉL
''¢TGôëdG
IOÉ©à°SÉH »fɪ«∏°S óYh ɪc
¥Ó£fG πÑb ø«ÑYÓdG πeÉc
,ádƒ£ÑdG øe IOƒ©dG á∏Môe
:¿ÉC°ûdG Gòg »a ìôq°Uh
ájóéH ¿ƒ∏ª©j ¿ƒÑYÓdG''
ø«°ùëJ á«æH Iô«Ñc
,»fóÑdGh »æØdG ºgGƒà°ùe
™«ªédG iód áÑZQ â°ùªd
≈dh’
C G ádƒédG øe Qƒ¡¶∏d
¿GC »æ浪j ¬«∏Yh Iƒ≤H
™«ªédG ¿ÉCH QÉ°üf’
C G øĪWGC
AÉ≤d πÑb GõgÉL ¿ƒµ«°S
äÉHÉ°U’
E Éa ,¢TGôëdG
ÉeɪJ »æ≤∏≤J ’ á«dÉëdG
.''ᣫ°ùH É¡f’
C

á«Ø∏°ûdG á∏«µ°ûàdG â∏≤æJ
áæjóe ≈dGE ¢ùeGC áë«Ñ°U
øY ó©ÑJ »àdG ''•ÉHôdG''
130 øe ójRÉCH AÉ°†«ÑdG QGódG
IGQÉÑe Ö©d ó°üb Gògh ,º∏c
''Ó°S'' …OÉf ΩÉeGC ájOh
ádƒ£H ≈dGE »ªàæªdG
Ö©∏e »a) ≈dh’
C G áLQódG
h ,(É«©«ÑW Ö°Tƒ°û©ªdG Ó°S
ó«Mh ±ó¡H á«©ªédG äRÉa
50 O »a »fGOƒ°S ¬∏é
q °S
≈dh’
C G IGQÉѪdG √òg óq©Jh
»a Éæg á∏«µ°ûà∏d Iô«N’
C Gh
ájófGC ¿GC ɪdÉW ,Üô¨ªdG
ôNGB »a â©LGôJ Iô«ãc
á¡LGƒe øY á¶ëd
√ÉfôcP ɪ∏ãe ÉjOh á«©ªédG
IQGO’
E G â≤ØJG óbh .É≤HÉ°S
»a É¡Jô«¶f ™e á«Ø∏°ûdG
GCóÑj ¿GC ≈∏Y Ó°S á«©ªL
áYÉ°ùdG øe ÉbÓ£fG AÉ≤∏dG
á©HGôdG) ∫GhõdG ó©H áãdÉãdG
Gògh ,(…ôFGõédG â«bƒàdÉH
∫ƒéàdÉH É¡«ÑYÓd íª°ùàd
πÑb •ÉHôdG áæjóe »a
.AÉ°†«ÑdG QGódG ≈dGE IOƒ©dG

≈dhC’G áLQódG ádƒ£H ≈dGE »ªàæªdG ''Ó°S''
óÑY ¢ù«FôdÉH ¬£HôJ …òdG …OÉædG ƒgh ,á«Hô¨ªdG
øe ó©j ¬°ù«FQh ,ájƒb ábÓY QGhóe ºjôµdG
¬ªbÉW øe Ö∏£j ¬∏©L Ée Gògh ,QGhóe AÉbó°UGC
ΩÉeGC ᩪédG ¢ùeGC ÉjOh AÉ≤d èeôÑj ¿GC »æØdG
,Qƒe’CG πc ≈∏Y ¿Éaô£dG ≥ØJGh ,»Ø∏°ûdG …OÉædG
¬LGƒj OÉf ôNGBh ∫hGC ''≈∏°ùdG'' á«©ªL ∂dòH ¿ƒµJh
.Üô¨ªdÉH √ôµ°ù©e »a ∞∏°ûdG

Gô«ãc π¡°S QGhóe OƒLh
≥jôØdG ᪡e øe

øëfh É¡«∏Y ÉæØbh »àdG á«HÉéjE’G á£≤ædG
≥jôØdG ¿GC »g ,»Ø∏°ûdG …OÉædG äGô«°†ëJ ™HÉàf
¢ù«FôdG OƒLh »a A»°T …GC ≈dGE áLÉëH øµj ºd
Ée πc ô«aƒJ ≈∏Y ¢Uôëj …òdG QGhóe ºjôµdG óÑY
ócƒDj Ée Gògh ,πª©dG »a »æØdG ºbÉ£dG ¬LÉàëj
ø°ùMGC »a ¬≤jôa ™°†«d Iójó°ûdG QGhóe áÑZQ
ádƒ£ÑdG »a ¿ƒÑYÓdG Oôj ¿GC ≈∏Y ,±hô¶dG
.Ió«L èFÉàf ≥«≤ëàH
¢S .º«gGôHGE

áë«Ñ°U øµd ,»ØfÉL 8 Ωƒj ¢ThGR AÓeR ¬LGƒ°S
,''¢SÉàdG'' …OÉf QòàYG ¿GC ó©Hh ,¢ù«ªîdG ¢ùeGC ∫hGC
áã©ÑdG ¢ù«FôH É¡J’É°üJG á«©ªédG IQGOGE â£HQ
hGC ¬àª∏µd É«ah ∫Gõj Ée πg ¬æe ±ô©àd á«∏FÉÑ≤dG
,ójó°ûdG ∞°SÓCdh ,á«Hô¨ªdG ájóf’CG ∫ÉM πãe ¬dÉM
óbh .á«Hô¨ªdG ájófC’G ∫Éëc áÑ«Ñ°ûdG ∫ÉM ¿Éc
Iôc ´ôa ¢ù«FQh ,á«∏FÉÑ≤dG áã©ÑdG ¢ù«FQ ∞°ûc
ÖFÉædGh ,∞∏°ûdG á«©ªL …ô«°ùªd ¿GOhO ,Ωó≤dG
…OÉf'' ΩÉeGC ¬≤jôa IGQÉÑe ¿GC QGhóªd ∫hC’G
äÉHÉ°UGE IóY ¥Éëd »a âÑÑ°ùJ ''Iô£«æ≤dG
,º¡JÉHÉ°UGE ó≤©J øe º¡«∏Y »°ûN óbh ,¬«ÑYÓH
ÖYÉàe ójõj ób ôNGB …Oh AÉ≤d Ö©d øY QòàYG Gòd
» æ Ø d G º b É £ d G ¢V ô j º d … ò d G ô e C ’ G ƒ g h , ¬ « Ñ Y ’
áÑdɨdG ᪰ùdG Iô«ëdG äÉeÓY âfÉch »Ø∏°ûdG
.øjô«°ùªdG ≈∏Y

''Ó°S á«©ªL''
äÉa Ée ¢†jƒ©àd

≥jôØdG ÉgGôLGC ájô«°†ëJ á£ëe ôNGBh ∫hGC
…OÉf ΩÉeGC ,¢ùeGC AÉ°ùe âfÉc ,Üô¨ªdG »a »Ø∏°ûdG

Öë°ùæj ''¢SÉàdG'' …OÉf
ôN’
B G ƒg
≥jôa ƒg á«©ªédG …ô«°ùªd ¿Éc πeGC ôNGB
,Iôªà°ùe ä’É°üJG »a ¬©e Gƒ≤H …òdG ,''¢SÉàdG''
IóY »a ∞∏°ûdG IQGO’E GhócGC ''¢SÉàdG'' hô«°ùe ¿Éch
¬fGC ’GE ,º¡àª∏c øY Gƒ©LGôàj ød º¡fGC äÉÑ°SÉæe
∂dòc ºg Gƒ∏°SQGCh äÉ«£©ªdG äô«¨J Ée ¿ÉYô°S
…ô«°ùe ¬«a Gƒª∏YGC ,IGQÉѪdG á∏«d ''¢ùcÉa''
Gô¶f ¬«∏Y Ö©∏d í∏°üj ó©j ºd º¡Ñ©∏e ¿GC á«©ªédG
ô«NÉCJ ºà«d ,¬«∏Y á£bÉ°ùàªdG QÉ£eC’G IQGõ¨d
.É«FÉ¡f IGQÉѪdG ⫨dGC ºK ,áYÉ°S 24`H AÉ≤∏dG

≈dGE º°†æJ πFÉÑ≤dG áÑ«Ñ°T
∞∏°ûdG á¡LGƒe ¢†aôJh ∞°üdG

â©LGôJ »àdG ÉgóMh á«Hô¨ªdG ájóf’CG øµJ ºd
…ôFGõédG …OÉædG ≈àM πH ,∞∏°ûdG á¡LGƒe øY
,πFÉÑ≤dG áÑ«Ñ°T ƒgh ,Üô¨ªdÉH ôµ°ù©j …òdG »fÉãdG
»a π°üàJ πFÉÑ≤dG IQGOGE âfÉc óbh ,ÉghòM GòM
É¡≤jôa ¿GC ≈∏Y ócƒDJh ,á«Ø∏°ûdG É¡Jô«¶æH Ωƒj πc

QGódG »a á«©ªédG IÉbÓe øY QòàYG ≥jôa ∫hGC
»a §°ûæj …òdG ''ájó¡ªdG'' …OÉf ¿Éc ,AÉ°†«ÑdG
¿Éc óbh ,á«Hô¨ªdG á«fÉãdG áLQódG ádƒ£H
á¡LGƒªH AGó©°S º¡fGC πÑb øe ¿hócƒDj √ƒdhƒD°ùe
ÖfÉé∏d Ghô¶æj ºd º¡æµd ,∞∏°û∏d º¡≤jôa
áé«àædG ≈dGE Ghô¶f Ée Qó≤H …ô«°†ëàdGh »°VÉjôdG
º¡fGC ɪdÉW ,AÉ≤∏dG É¡«dGE ∫hƒDj ¿GC øµªj »àdG
âfÉc GPÉeh ∞∏°ûdG á«©ªL »g øe Gó«L ¿ƒaô©j
øe Gògh ,á«°VɪdG º°SGƒªdG »a ádƒ£ÑdG »a ¬∏©ØJ
ájó¡ªdG …OÉf â∏©L »àdG ÜÉÑ°SC’G ºgGC ø«H
øe .''á∏jó¡ÑàdG'' á«°ûN ∞∏°ûdG IÉbÓe øY ™LGôàj
âÑæéJ É¡fGC ájó¡ªdG IQGOGE äôcP iôNGC á¡L
øe ¿ƒfÉ©j É¡«ÑY’ øe GOóY ¿’C ∞∏°ûdG á¡LGƒe
á°UÉN ,ádƒ£ÑdÉH ø«£ÑJôe ¿ƒdGõj ’h äÉHÉ°U’EG
ºd á«Hô¨ªdG á«fÉãdG áLQódG ádƒ£H ¿GC º∏©f ɪd
.ó©H É¡«a ÜÉgòdG á∏Môe ¬àæJ

¬°ùØf ÖÑ°ù∏d ™LGôJ ''ó°TGQƒH''

∂«ÑªdhGC'' ≈∏Y º¡dÉeGB ¿ƒ≤∏©j IhÉØ∏°ûdG »≤Hh
Gòg ƒdhƒD°ùe º∏Y ø«M øµd ,¬à¡LGƒªd ''ó°TGQƒH
íª£jh Gô«Ñc GOGó©J ∂∏ªJ ∞∏°ûdG ¿GC ô«NC’G
''¢ùcÉa'' Gƒ∏°SQGC ,º¡≤jôa ΩÉeGC ¬JGQób Öjôéàd
≈∏Y ¬«a ¿ƒØ°SÉCàj IGQÉѪdG á∏«d á«©ªédG IQGO’E
¿Éµe ''IQƒµ°SƒH'' ≈dGE π≤æàdG ≈∏Y ’ º¡JQób ΩóY
∞∏°ûdG IƒYO ≈∏Y ≈àM ’h ,á«©ªédG ôµ°ù©e
¬fGE GƒdÉb ÖÑ°ùdGh ,º¡JÉbÓªd ''ó°TGQƒH'' ≈dGE π≤æà∏d
QÉKGC Ée Gògh ,º¡≤jôØd »æØdG ºbÉ£dG QGô≤H ≥∏©àj
.∞∏°ûdG …ô«°ùe Ö°†Z

''Üô¨ªdG ≈dGE Ωɪéà°SG á∏MQ »a øµf ºd ÉæfGC QÉ°üfÓ
C d ócƒDæ°S'' :»LÉM »∏Y
?≥jôØdG »a AGƒLC’G »g ∞«c

Ö©d á≤jôW ±ô©f ÉæfC’ Éæd áÑ°ùædÉH Óµ°ûe ¢ ù«d ΩÉé°ùf’G ΩGO
™≤f ób »àdG AÉ£NC’G »a ¿ƒµJ ób á∏µ°ûªdG ¿EÉa ,Éæ«a óMGh πc
≈ ∏ Y Ü Q ó ª d G É ¡ ∏ é °ù j » à d G ä É ¶ M Ó ª d G h ä É j Q É Ñ ª d G » a É ¡ « a
π ã e » a π µ °û ª d G ¿ CG ó ≤ à Y G É ª c , É ¡ ë « ë °ü J ∫ h É ë j h ≥ j ô Ø d G
≈°ùæJ ¿CG ∂浪j ’ ¬fC’ ,OGó©àdG á∏b øe É¡«a øëf »àdG ádÉëdG
Ó°†ah ,¢üHôàdG øY áÑFÉZ á«°SÉ°SCG ô°UÉæY á©HQCG Éæjód ¬fCG
,áØ«ØîdG äÉHÉ°UE’G ¢†©H øe »fÉ©j Éæg Éæjód øªa Gòg øY
¿ C G ≈ ∏ Y … O h A É ≤ d Ö © d Ω ó Y π q° † a C G É f C G á M G ô ° U π µ H h » j C G ô H h
.ádƒ£ÑdG »a ÜQóª∏d ÖYÉàe ≥∏NCGh ÜÉ°UCGh Ö©dCG

» a ó ¡ à é f h Ü Q ó à f ø ë æ a , Ω G ô j É e ø °ù M CG ≈ ∏ Y Q ƒ e C ’ G
øjógÉL ≈©°ùfh á«fóÑdG ÉæàbÉ«d ø«°ùëJ πLCG øe äÉÑjQóàdG
å©ÑJh áëjôe ±hô¶dG πc ¿C G á° UÉN ,ø° ùMC G iƒà° ùe ƃ∏H ≈dE G
É J É à H ø « ≤ ∏ b É æ °ù ∏ a Ö f É é d G G ò g ø e h , O É ¡ à L ’ G h π ª © d G ≈ ∏ Y
.¬H Ωƒ≤f …òdG πª©dG ≈∏Y
?»fɪ«∏°S ™e πª©dGh ¢üHôàdG ô«°S »a ∂dƒb Éeh

Éæ«a óMGh πc ¿CG QÉÑàYG ≈∏Y íLÉf ¿B’G óM ≈dEG ¢üHôàdG
¿ CG ƒ g A » °T º g CG h , á « f ó Ñ d G á « M É æ d G ø e ô « Ñ c ø °ù ë à H ô © °û j
»¡àæj ɪæ«ëa Gò¡d ,≥jôØdG øe Gô«Ñc GOóY ¢ùªJ ºd äÉHÉ°UE’G
OGó©à°S’G ºJCG ≈∏Yh IõgÉL É¡Ñ∏ZCG á∏«µ°ûàdG ¿CG óéJh ¢üHôàdG
ÉeCG ,ìÉ«JQ’G ≈∏Y å©Ñjh õØqëe A»°T Gò¡a á°ùaÉæªdG ∫ƒNód
≈ ∏ Y ¬ ∏ ª Y » a É °S É °S CG õ c ô j ƒ ¡ a » f É ª « ∏ °S ™ e π ª © d G ø Y
ɪc ,âbƒdG ¢ ùØf »a ÖYÓdG áMGQE Gh πª©dG ºéM øe áØYÉ° †ªdG
πc ádÉM ó≤Øàj Iôe πc »Øa ,Éæàë°üH Gôk«ãc √ô«µØJ π¨°ûj
Qƒ£J hC G ¬àHÉ° UE G ¢ üîj ɪ«a ¬©e çóëJ »àdG äGQƒ£àdGh ÖY’
’ » f É ª « ∏ °S Ü Q ó ª d G ™ e π ª © d G ¿ CG ó ≤ à Y CÉ a G ò ¡ d h , ¬ J É « f É µ e EG
.≥HÉ°ùdG »a º¡©e â∏eÉ©J øjòdG ø«HQóªdG øY Gôk«ãc ∞∏àîj

?á°ùaÉæªdG ≈dEG áLÉëH ºàfGh ∂dP ∞«c

ø° ùMC Gh iQOC G ƒ¡a ,§≤a øjAÉ≤d Ö©∏j ¿C G iC GQ ÜQóªdG ΩGO Ée
É e CG , ä É H É °U E ’ G ø e É æ « ∏ Y ≈ °û î j ¬ f C ’ , ∞ b ƒ ª d G G ò g » a » æ e
ô N BG ¿ C ’ É æ d á Ñ °ù æ d É H á ∏ µ °û e Ω ƒ j » a ø µ J º d » ¡ a á °ù a É æ ª d G
,GójóL ¢ù«d ¬fCG »æ©j ,Éæ©e ô¡°TCG áà°S ¬jód ≥jôØdG »a ÖY’
»a øëf πH ,AÉ≤d ≈∏Y ∞bƒàj ’ ≥Ñ°S Ée í«ë°üJ hCG ≥«°ùæàdGh
∞ ∏ î d G ≈ d EG I O ƒ © d G É ¡ « a ø µ ª j ’ á L Q O ≈ d EG É æ ∏ °U h ∞ ∏ °û d G
¢ùµ©dÉH ,á∏µ°ûe QÉ°U ΩÉé°ùf’Gh ≥«°ùæàdG Éæ°ü≤æj ¬fCG ∫ƒ≤dGh
á °ù a É æ ª d G á ∏ b É æ « °ù æ j h É æ J ƒ b » a ó j õ j … ò d G ƒ g É æ e ó ≤ à a
ø « Ñ Y Ó d G ™ q« ° † J É e Q ó ≤ H ≥ j ô Ø d G ó « Ø J ’ » à d G á j O ƒ d G ä G A É ≤ ∏ d G h
.É¡«dEG êÉàëf ’ ≥ëH øëf »àdG äÉHÉ°UE’G ∫ÓN øe

∫ƒNód OGó©à°S’G ºJCG ≈∏Y ºµfCG Gòg øe º¡Øf
?Iƒ≤H ádƒ£ÑdG

?¢üHôàdG ∫ƒW ºµ«a ôKDƒj ºdCG

≥ÑJ ºdh Iô«Ñc áÑ°ùæH GõkgÉL QÉ°U ≥jôØdG ¿CG ∫ƒ≤dG »æ浪j
≥ ë H É æ f CG ∫ ƒ ≤ f h á j õ g É L ô ã c CG ¿ ƒ µ æ d , Q ƒ e C ’ G ¢† © H ’ EG É æ d
A»°ûdG ¿CG ɪc ,Iƒ≤H ádƒ£ÑdG ∫ƒNód OGó©à°S’G ºJCG ≈∏Y Éfô°U
» à d G Ω É é °ù f ’ G á ∏ µ °û e ¿ CG ƒ g É æ g ¬ « d EG ô « °T CG ¿ CG Ö é j … ò d G
¿C G QÉÑàYG ≈∏Y ,∞∏°ûdG »a IOƒLƒe ô«Z iôNC G ¥ôa »a π°üëJ
»a ø«ÑYÓdG øe ô«Ñc OóY π«MQ ¬«a ó¡°ûf ºdh ô«q¨àj ºd ≥jôØdG
Gò¡dh ,ô«q¨àJ ºd á«°SÉ°SC’G á∏«µ°ûàdG πH ,…ƒà°ûdG ''ƒJÉcô«ªdG''
øe IOƒ©dG á∏Môe »a Iô«Ñc πcÉ°ûe óéj ød ≥jôØdG ¿CG ó≤àYCÉa
.ádƒ£ÑdG

Ω É j C ’ G » a ä É Y É °ù d G ¿ h ó © j ™ « ª é d É a , á M G ô °ü H º ∏ µ à f ƒ d
≈∏Yh ,¬à∏FÉ©d ¥Éà° TG ™«ªédGh ∫ÉW ¬fC’ ,¢ üHôàdG øe Iô«NC’G
Ωƒj ¢üHôàdG »¡ææ°S ÉæfC’ ,''äÉa »∏dG ób ¢TÉ≤H Ée'' ∫ÉM πc
…ôLCG QGƒëdG) .∞∏°ûdG »a Éæ∏gCG ™e ¿ƒµf Égó©H øeh ,ø«æKE’G
.(¢ùeCG
,IOƒ©dG á∏Môe ¥Ó£fG øY ΩÉjCG Iô°ûY øe πbCG πÑb
AÉ≤d iôJ ∞«ch ,ºµàjGóH ¿ƒµJ ¿CG ™bƒàJ ∞«c
?¢TGôëdG OÉëJEG

OÉëJEG πãe Éjƒb É≤jôa ¬LGƒæ°S ÉæfC’ ,Ó¡°S ¿ƒµj ød ó«cCG
É ª æ « M ∑ ƒ µ °û d G ¢† © H ≥ j ô Ø d G á « °ù Ø f » a ´ Q R … ò d G ¢T G ô ë d G
Gò¡dh ,¬eÉeCG Éfô°ùNh ,¢ùfƒJ øe »Ø«°üdG Éæ°üHôJ øe ÉfóY
øY ∞°ûc …òdG ÜÉ°ûdG ≥jôØdG Gòg øe •Éàëf ¿CG Éæ«∏Y Öéj
øµªj ’ ∫ÉM πc ≈∏Yh .ÜÉgòdG á∏Môe »a Ö«Wh …ƒb ¬Lh
’ Gòg øµdh ,É¡JÉ«£©e π¡éf IGQÉÑe øY ≥Ñ°ùe ºµM QGó°UEG
GõkgÉL ≥jôØdG ¿ƒµj ¿CG §≤a ≈æªJCG å«M ,∫DhÉØàdG øe »æ©æªj
.IGQÉÑe ∫hC’ É«k°ùØfh É«kfóH
?''ìQGƒé∏d'' Iô«NCG áª∏c øe πg

QÉ°üfCÓd É¡H ócDƒf ájƒb ÉæàjGóH ¿ƒµJh ≥aqƒf ¿CG §≤a ≈æªJCG
π ¨ à °û f É æ c π H , Ω É ª é à °S G á ∏ M Q » a Ü ô ¨ ª d G » a ø µ f º d É æ f CG
,É¡∏ªëf »àdG ¿GƒdC’Gh ÉfOƒ≤Y ∞jô° ûJ πLC G øe Ö©àfh ó¡àéfh
,º¡à≤K Éfƒëæªjh ÉæÑfÉL ≈dEG GƒØ≤j ¿CG ƒg º¡æe ¬Ñ∏WCG Ée πch
.º¡Ñ«qîf ø∏a ÉfQhóHh
.¢S .EG

?∂dP »a ô°ùdG Ée ,¢ùØædG »a Iô«Ñc á≤ãH çóëàJ

QÉ°üfC’G πH ,§≤a ø«ÑYÓdG øëf Éæ°ü≤æJ ød áMôØdG ¿EÉa Éæ«a
≈∏Y Öé«a ájGóÑdG »a ≥aqƒf ºd Ée GPEGh ,Éæd ìôØ«°S øe ’hCG ºg
¿C G á° UÉN ,ájGóÑdG øe Éæ«∏Y Gƒªµëj ’h Éæ©e GƒØ≤j ¿C G QÉ° üfC’G
≥jôØdG ∫ƒM øe QÉ° üfC’G ±ÉØàdGh ábÉ° Th á∏jƒW IOƒ©dG á∏Môe
É°†jCG ºg Gƒæ°ùëjh º¡à≤ãH RƒØf ¿CG ≈æªàfh ,¿ÉgQ ôÑcCG ó©j
.Éæ«a á≤ãdG
…CG ¿B’G óëd GhôéJ º∏a ,¢üHôàdG øY º∏µàf ƒd
?ôeC’G ≈∏Y ∂≤«∏©J Ée ,ájOh IGQÉÑe

≈ ∏ Y Ö Y Ó d G G ô « ã c ó Y É °ù J » ¡ a á j O ƒ d G ä G A É ≤ ∏ d á Ñ °ù æ d É H
Éeh ,ø«ÑYÓdG ø«H ôÑcCG ΩÉé°ùfG ≥∏îH íª°ùJh á°ùaÉæªdG Ö°ùc

,ÉæJÉfɵeEG Gó«L ±ô©f ø«ÑYÓc øëf ɪfEGh ô°S …CG óLƒj ’
O ƒ L ƒ e Ω É é °ù f ’ G ¿ CG É ª H h , É f ô ¶ à æ j … ò d G É e G ó « L ∑ Q ó f h
™«ªédG hóëJ ádƒ£ÑdG »a Iô«Ñc èFÉàf ≥«≤ëJ »a áÑZôdGh
» a I ô « Ñ c è F É à f π « é °ù J ≈ d EG í ª £ f ø ë f π H , ø « ≤ ∏ b É æ °ù ∏ a
…òdG ÖMÉ° ûdG ¬LƒdGh »° VɪdG äÉ° ùµf É¡H ƒëªf IOƒ©dG á∏Môe
.ÜÉgòdG á∏Môe »a Éæd ¿Éc
?ºµ«∏Y á∏¡°S ¿ƒµà°S ᪡ªdG ¿CG iôJ πg

™°†Jh ∞∏°ûdG Iƒb ±ô©J É«dÉM ¥ôØdG πc ¿C’ ,’ ó«cCÉàdÉH
√óéf ød ≥jô£dÉa Gòg ≈∏Y AÉæHh ,ÉæJÉbÓe πÑb ÜÉ°ùM ∞dCG
ÉæJÉHÉ°ùM »a ™°†f ºd Ée GPEG ¬«dEG ƒÑ°üf Ée ≥«≤ëàd Éæd ÉÄ«¡e
I ô N Dƒ e I Q O É ¨ e h ≈ d h C ’ G Ö J G ô ª d G ± ó ¡ à °ù J ¥ ô Ø d G π c ¿ CG
Q É ° ü f C ’ G á Ø b h ƒ g ¬ æ Y º q∏ µ à f ¿ C G Ö é j ô e C G º g C G ¿ C G É ª c , Ö « J ô à d G
Ö Y ’ π c √ É æ ª à j É e ≥ a h Q ƒ e C ’ G ä Q É °S É e G P EÉ a , É æ Ñ f É L ≈ d EG

Iô°ûY á«fÉãdG áæ°ùdG 2010 »ØfÉL 09 âÑ°ùdG - 1230 Oó©dG

≈∏Y äRÉa ∞∏°ûdG ¯
¢ùeGC Ó°S á«©ªL

â«°ûN ''ájó¡ªdG''
''á∏jó¡ÑàdG''

EL Heddaf N 1230 Samedi 09 Janvier 2010

º«gGôHGE .¢S

∫h’CG º°ù≤dG

çƒ`````````©Ñe
≈dGE ''±Góq¡dG''
AÉ°†«ÑdG QGódG
á```«Hô¨ªdG

∫h’CG º°ù≤dG
Ió«∏ÑdG OÉ–G ¯
ÜÉgòdG ‘ ¿ÉÑ°ûdG ΩÉëbGE ΩóY πµ°ûe øe â°ü∏qîJ Éeó©H

á``«°†b á`jƒ°ùJ ≈`∏Y ôq`°üJ á``£HGôdG
Oó`oédG ø`«ÑYÓdG π«gÉCJ πHÉ≤e ∫GƒW

¢SQÉa .ñ

…ó¡e .ä

ÉKƒ©Ñe
''±Góq¡dG''
¢ùfƒJ ≈dGE

0 áæJÉH .¢T - 2 …GO ø«°ùM .¿

''ácô©e'' `d É¡àjõgÉL ócƒDJ ájô°üædG
á``````dƒ£ÑdG »````a IOƒ````©dG
…ô«°†ëàdG ¬°üHôJ AóH òæe ájOƒdG ¬JÉjQÉÑe ∫hGC »a áæJÉH ÜÉÑ°T ΩÉeGC •QÉØdG AÉ©HQ’
C G á«°ùeGC ɪ¡e GRƒa …GO ø«°ùM ô°üf ≥≤M
Ö©∏dG »a GƒDaɵJ âaôY »àdG IGQÉѪdG øe ô«N’
C G áYÉ°ùdG ™HQ »a iƒ°S RƒØdG Gòg º°Sôàj ºdh ,»°ùfƒàdG áÑ«"QƒH ΩɪM á≤£æªH
.(83O) »a ƒfÉHh (77O) »a »éæe øe πc AÉ≤∏dG Gòg »a ájô°üædG á«FÉæK πé
q °Sh .ø«ÑfÉédG øe

¿GC ôcòj .∫hC’G •ƒ°ûdG »a á°UÉN
ájô°üædG »a ådÉãdG ¢SQÉëdG ƒg »fhóÑY
Öîàæe ™e óLGƒàªdG á∏°ùY øe πc ó©H
GôNƒDe ó©ÑªdG ¢TÉJÉf ∂dòch ø««∏ëªdG
.≥jôØdG øe

…QÉ¡f ,ÊOhGC ,ÉfÉ"
ÖÑ°ùH GƒHÉZ øeƒeh
áHÉ°U’
E G

¢ùfƒJ ‘ §°ûæj ¿Éc ºLÉ¡e
ÜQÉéà∏d ™°†î«°S

EL Heddaf N 1230 Samedi 09 Janvier 2010

Iô°ûY á«fÉãdG áæ°ùdG 2010 »ØfÉL 09 âÑ°ùdG - 1230 Oó©dG

23

»a óLGƒàj øjô«q°ùªdG óMGC ¿GC ¥ƒKƒe Qó°üe Éæd ∞°ûc
¿Éc …òdG ø«jôFGõédG ø«ÑYÓdG óMGC ™e áeóq≤àe ä’É°üJGE
≈∏Y ìôàbGh á«°ùfƒàdG ádƒ£ÑdG øe »fÉãdG º°ù≤dG »a §°ûæj
™æàbGE GPGE Ée ∫ÉM »ah ,Ió«∏ÑdG »a ÜQÉéJ ¢VƒN ÖYÓdG Gòg
∞bh Ée ƒgh OGó©àdG ≈dGE ¬ª°V ºà«°S ¬JÉfɵeÉEH »æØdG ºbÉ£dG
§°ûæj ÖYÓdG Gòg ¿ÉEa ɪFGO ÉfQó°üe Ö°ùMh ,ÖYÓdG ¬«∏Y
ób ¿ƒµj øjGC áMQÉÑdG Ió«∏ÑdÉH πMh ''øcÉ°ùe ∫Óg'' …OÉf »a
.᪰UÉ©dG OÉëJGE ΩÉeGC ájOƒdG IGQÉѪdG »a ∑QÉ°T

º«YRh áª∏©dG øe ÜÎ≤j Ωƒ°ù"
¬ëjô°ùàd ¿ƒ«∏e 250 •Î°ûj

áª∏©dG ájOƒdƒe ≈dGE Ωɪ°†f’EG øe Ωƒ°ù" ºLÉ¡ªdG Üôà≤j
ájOƒdƒe IQGOGE ™e ä’É°üJE’G §HGôe √ô«LÉæe ô°TÉH å«M
,∂dòd á°ùªqëàe äóHh ÖYÓdG º°V ≈∏Y â≤aGh »àdG áª∏©dG
¢Tô«M ≥jôØdG Gòg »a Ωó≤dG Iôc ´ôa ¢ù«FQ »≤à∏j ¿GC ≈∏Y
AÉ°†eGE áëæe ∫ƒM ¢VhÉØà∏d Ωƒ«dG §HGôe ô«LÉæªdG ™e
å«M Ωƒ°ù" íjô°ùJ á≤«Kh »a øªµj πµ°ûªdG øµd ,ÖYÓdG
πHÉ≤e º«àæ°S ¿ƒ«∏e 250 ≠∏Ñe ™aO ¬«∏Y º«YR •ôà°TGE
ìôàbGE å«M ᪫≤dG ¢†«ØîJ Ωƒ°ù" ä’hÉëe ºZQh ,íjô°ùàdG
.᪫≤dG ¢ùØf ≈∏Y ô°UGCh ∂dP ¢†aQ º«YR ¿GC ’GE ¿ƒ«∏e 150

Ió«∏ÑdG øe ∞°SÉj ∞£N ójôJ ∞∏°ûdG

ìhGôJ âdGRÓa ∞°SÉj ºLÉ¡ªdG á«°†b ¢Uƒ°üîH ÉeGC
≈∏Y ÖYÓdG ∫ƒ°üM ô¶àæj á°SGƒe ∫GR’ å«M É¡fɵe
»a Éfô°TGC ób Éæch ,áæJÉH ájOƒdƒe øe ¬ëjô°ùJ á≤«Kh
≈∏Y ∫ƒ°üëdG ÖYÓdG øe Ö∏W á°SGƒe ¿GC ≈dGE •QÉØdG ÉfOóY
™e πª©dG ójôj »æØdG ºbÉ£dG ¿C’ áYô°ùH ¬ëjô°ùJ á≤«Kh
øµd ,´ƒÑ°SC’G Gòg IódGQR ¢üHôJ »a ø«eó≤à°ùªdG ™«ªL
å«M ,∞°üdG »a ∞∏°ûdG á«©ªL IQGOGE ∫ƒNO ƒg ójóédG
.Ió«∏ÑdG øe ¬Ø£Nh ÖYÓdG äÉeóN ≈∏Y ∫ƒ°üëdG ójôJ
.∑.GC

º«YR ™e â≤ØJG'' : ócƒDj …õjôM
''Gôk¡°T 18 ¢ù«dh ô¡°TGC 6 ≈∏Y

Ióe »a Qƒe’
C G í«°Vƒàd …õjôM Ió«∏Ñ∏d ójóédG Ωó≤à°ùªdG ÉæH π°üJG
ó≤Y ≈∏Y º«YR ™e â°VhÉØJ'' : ∫Ébh Ió«∏ÑdG ™e ¬©bqh …òdG ó≤©dG
¢üæj ó≤©dG »a GóæH Éæ©°Vh å«M ,Gôk¡°T 18 ¢ù«dh §≤a ô¡°TGC 6 ¬Jóe
äóLh Ée GPÉEa ,º°SƒªdG Gòg ájÉ¡f ΩGõàdGE …GC øe GôkM ¿ƒcÉC°S »fGC ≈∏Y
çóM GPGEh ,πµ°ûe …GC ¿hO øe OóLÉC°S É°†jGC »àMGQ Ió«∏ÑdG »a
øµd ,''íjô°ùàdG á≤«Kh ∫ƒM ¢VhÉØàdG ≈dGE Gôk£°†e ¿ƒcGC ød ¢ùµ©dG
¢†aôJ á£HGôdG ¿GC ’GE ô¡°TGC 6 Ióªd ™bqh ¬fGC ÖYÓdG ócGC ¿GE ≈àM
ÖYÓdG ¿GC ÉfQó°üe Éæd ócGC å«M ,∞°üfh áæ°S øY π≤J »àdG Oƒ≤©dG
¬fGC ≈∏Y ¢üæj ó≤©dG »a óæH ™°Vh ™e Gôk¡°T 18 Ióªd Ió«∏ÑdG »a ™bqh
≥jôØdG QOɨj ¿GC ¬fɵeÉEHh º°SƒªdG ájÉ¡f »a ΩGõàdGE …GC øe GôkM ¿ƒµ«°S
.íjô°ùàdG á≤«Kh ≈dGE ¬àLÉM ¿hO øe

¢üHÎdG èeÉfôH º¡ëæÁh ¬«ÑYÓH ™ªàéj á°SGƒe
øe ájGóH ≥∏¨e ¢üHôJ »a ájó«∏ÑdG á∏«µ°ûàdG ∫ƒNO Qô≤J Gôk«NGC
…òdG ¢üHôàdG ƒgh ,IódGQõH ''¢ùc’hQ'' ¥óæa »a áMQÉÑdG á«°ùeGC
ÜQóªdG ó≤Y ¢üHôàdG »a ∫ƒNódG πÑbh .ÓeÉc ÉYƒÑ°SGC Ωhó«°S
¬«ÑY’ ™e ÉYɪàLGE á«ÑjQóàdG á°üëdG ájÉ¡f ó©H ¢ùeGC ∫hGC …ó«∏ÑdG
¬fGC º¡d ócGC ɪc ,πª©dG á≤jôWh ¢üHôàdG èeÉfôH ¬dÓN º¡d Ωóqb
É¡æe ¿hó«Øà°ùj »àdG áMGôdG Iôàa AÉæKGC ¥óæØdG øY OÉ©àH’
E G ™æªj
.á«ÑjQóàdG ¢ü°üëdG ó©H

''Éæ«a ôKDƒj ød øWƒdG êQÉN ¢üHÎdG ΩóY'' : ¢TÉHôM
¢VQGC êQÉN ¢üHôàdG ΩóY ¿GC ¢TÉHôM Ió«∏ÑdG ¿Gó«e §°Sh Éæd ∞°ûc
øWƒdG ¢VQGC »a ¢üHôàdG ¿’
C ÉeɪJ º¡«a ôKƒDj ød IôªdG √òg øWƒdG
»¨Ñæj ɪc ô°q†ëj OGó©àdG π©éj iƒà°ùªdG »a ájOh äÉjQÉÑe Ö©dh
á∏«W ó«L πµ°ûH äô°q†M á∏«µ°ûàdG ¿GC ±É°VGCh ,IOƒ©dG á∏Môªd
øe »fÉãdG ô£°ûdG πªµà°Sh ''ôcÉ°ûJ'' Ö©∏e »a •QÉØdG ´ƒÑ°S’
C G
á∏«µ°ûàdG Oƒ°ùJ »àdG AGƒL’
C G øYh .IódGQR ¢üHôJ »a äGô«°†ëàdG
Ée ø°ùMGC ≈∏Y ≥jôØdG »a ô«°ùJ Qƒe’
C G ¿ÉCH ÉæKóëe OQ ΩÉj’
C G √ òg
ƒg πª©j »æØdG ºbÉ£dG ¿GC ɪc ,á©ØJôe ø«ÑYÓdG äÉjƒæ©eh ΩGôj
™«ªL IOƒY ó©H õgÉL OGó©àdG ™«ªL ¿’
C Ió«L ±hôX »a ôN’
B G
.±hô¶dG ø°ùMGC »a ¬éeÉfôH ≥Ñ£j ÜQóªdG π©L Ée ø«HÉ°üªdG

ÉkjOh ¢ùeGC ᪰UÉ©dG OÉ–G â¡LGh á∏«µ°ûàdG
Ö©∏ªH áMQÉÑdG á«°ùeGC ÉjOh ᪰UÉ©dG OÉëJG ájó«∏ÑdG á∏«µ°ûàdG â¡LGh
∫ÓN á∏«µ°ûàdG É¡Ñ©∏J »àdG ≈dh’
C G ájOƒdG IGQÉѪdG »gh ,ø«ZƒdƒH
ióe ≈∏Y ±ƒbƒdG »æØdG ºbÉ£dG É¡dÓN øe OGQGCh ,áMGôdG Iôàa
¿GC ôcòjh .''ôcÉ°ûJ'' Ö©∏e »a πª©dG øe ´ƒÑ°SGC ó©H ¬«ÑY’ äGOGó©à°SGE
.''¢ùc’hQ'' ¥óæØH ø«ZƒdƒH Ö©∏e øe Iô°TÉÑe Gƒ≤ëàdG ø«ÑYÓdG

øe 4 ''ÜɵdG'' á¡LGƒe »a ∑QÉ°ûj ºdh
øe πµH ôeC’G ≥∏©àjh ,ájô°üædG »ÑY’
ÖÑ°ùH øeƒeh …QÉ¡f ,»fhGC ,ÉfÉ"
.É¡æe ¿ƒfÉ©j GƒfÉc »àdG áHÉ°UE’G
Ω’GB øe »fÉ©j ¿Éc ∫hC’G »KÓãdÉa
áHô≤ªdG á∏°†©dG iƒà°ùe ≈∏Y ᣫ°ùH
ΩóY πq°†Øj ¿Gô©LƒH ÜQóªdG â∏©L
»a áHÉ°U’EG ó≤q©J øe ¬«∏Y ÉaƒN ¬eÉëbGE
iƒà°ùe ≈∏Y ÉHÉ°üe ¿Éc øeƒe ¿GC âbh
Ωƒ«d á«MÉÑ°üdG á°üëdG »Øa ™∏°VC’G
óMGC ø«Hh ¬æ«H ∑ɵàMG ó©Hh AÉ≤∏dG
π«gÉCàH äÉfɪ°V ≈∏Y ájó«∏ÑdG IQGO’EG â∏q°üëJ Éeó©H
≈∏Y ≥aôªdÉH áHô°V ≈≤∏J ¬FÓeR
äÓjƒëàdG Iôàa »a º¡©e óbÉ©àà°S øjòdG OóédG ø«ÑYÓdG .Ω’’BG ¢†©H ¬d âÑÑ°S ™∏°V’CG iƒà°ùe
πµ°ûe øe Gƒ°ü∏îJ º¡fGC ¿hó≤à©j ¿hô«q°ùªdG ¿Éc ájƒà°ûdG
OhOôŸÉH »°VQ ™«ª÷G
á≤«bO 450 Ióªd ¿ÉÑ°ûdG ø«ÑYÓd »æØdG ºbÉ£dG ΩÉëbGE ΩóY
ádƒ£ÑdG ‘ ó«cÉCàdGh
øe á∏°SGôªH IQGOE’G ÉCLÉØàJ ¿GC πÑb ÜÉgòdG á∏Môe »a
∫hGC Ωó≤dG Iôµd á«æWƒdG á£HGô∏d á©HÉàdG äÉYGõædG áæéd ¿GC ó«cÉCàdG øµªj ∫ƒ≤dG á°UÓNh
á«°†b ájƒ°ùàH áÑdÉ£e (IQGO’EG) É¡fÉCH É¡«a É¡ª∏©J ¢ùeGC »ª°UÉ©dG ≥jôØdG ÖfÉL øe É°VQ ∑Éæg
π°qüëàj ºd »dÉe ≠∏ѪH IQGOÓ
E d øjój …òdG ∫GƒW ¢SQÉëdG …QGƒg ™aGóªdG ¬eób …òdG OhOôªdG ≈∏Y
áëæªd ∫h’CG ô£°ûdG øe GAõL πãªj …òdG ≠∏ѪdG ƒgh ,¬«∏Y É¡H GƒÑ©d »àdG IOGQ’EG ¿GC á°UÉN ,¬bÉaQh
äOóqg á£HGôdG ¿ÉEa ɪFGO ÉfQó°üe Ö°ùMh .AÉ°†eE’G ɪFÉb ≈≤Ñj ∫hDÉØàdG π©éJh ô«îdÉH ô°qûÑJ
º¡©e óbÉ©àà°S øjòdG OóédG ø«ÑYÓdG π«gÉCJ Ωó©H Ió«∏ÑdG •ƒ≤°ùdG íÑ°T øe ≥jôØdG PÉ≤fGE ¿ÉC°ûH
πëJ ºd GPGE •QÉØdG ´ƒÑ°S’CG ™bqh …òdG …õjôM ≈dGE áaÉ°VGE øe §≤a ÉHƒ∏£e ≈≤Ñjh ,√Oóq¡j …òdG
.Ióe òæe OGó©àdG øe √OÉ©HGE ºJ …òdG ∫GƒW á«°†b ±ÉæÄà°SG óæY Gòg πc ó«cÉCJ ø«ÑYÓdG
.ΩOÉ≤dG âÑ°ùdG É¡WÉ°ûf ádƒ£ÑdG
äÉYGõædG áæ÷ ¤GE ≈µà°TG ∫GƒW
…ó¡e .ä

øjòdG ¿ÉÑ°ûdG ¿GC ≈∏Y ó«cÉCàdG ÖLh
ø°ùëdG AÓÑdG Gƒ∏HGC ¿Gô©LƒH º¡ªëbCG
»àdGh É¡H GƒÑ©d »àdG ájƒ≤dG IOGQE’ÉH
¢ùµY É¡H ó«°ûj ™«ªédG â∏©L
»a GƒªëbGC øjòdG áæJÉH »«WÉ«àMG
ô«Z ºgOhOôe ¿Éch »fÉãdG •ƒ°ûdG
.ÉeɪJ ™æ≤e

ø°ùM’
C G ¢ThôqM
ÒãµdG ò≤fGC ÊhóÑYh

hOGQÉH øe ójóédG Ωó≤à°ùªdG ócGC
¢ùeGC ∫hGC ¬eób …òdG OhOôªdÉH ¢ThôqM
¬àeó≤à°SG ÉeóæY Å£îJ ºd ájô°üædG ¿GC
õ«ªªdG OhOôªdG ∫ÓN øe É¡aƒØ°U ≈dGE
Iô«JƒH á≤«bO 67 Ö©d å«M ,¬eób …òdG
ºd Ió«L äGôµH ø«ªLÉ¡ªdG OhqRh IóMGh
™«ªédG QɶfGC âØdh ,É¡dÓ¨à°SG Gƒæ°ùëj
»a ¿Éc …òdG »fhóÑY ¢SQÉëdG ∂dòc
Iô«£N äGôc øe ¬≤jôa ò≤fGCh iƒà°ùªdG

ÉÑY’ 19 ∑ô°TGC ¿Gô©LƒH
Gòg »a ¿Gô©LƒH ÜQóªdG ∑ô°TGCh
,»fhóÑY :»dÉàdG ƒëædG ≈∏Y ÉÑY’ 1 AÉ≤∏dG
… h É µ e ) ¢S É Ñ Y , ( 4 6 O … Q G R É e ) … ô ª © ∏ H
,(60O Qƒ©d) »fOhGC ,»∏«∏N ,…QGƒg ,(46O
»éæe) ¢ThôqM ,(46O ¢TÉqÑM) áLQGQO
QGõL) ¢üØMƒH ,(46O ƒfÉH) ¢ThÉ°T ,(67O
.(68O OÉ«Y øH) í«HQh (68O

Gƒ©æ°Uh Gƒ≤dÉCJ ¿ÉÑ°ûdG
¥QÉØdG
ó«cÉCàdG ÖLh IGQÉѪdG QGƒWGC øYh
ÉÄaɵàe ÉÑjô≤J ¿Éc ÉgGƒà°ùe ¿GC ≈∏Y
•ƒ°ûdG ∫ÓN á°UÉN ,ø«≤jôØdG ø«H
iƒà°ùªH ájô°üædG ô¡¶J ¿GC πÑb ∫hC’G
•ƒ°ûdG »a É¡°ùaÉæe øe Ó«∏b π°†aGC
π«é°ùJ øe É¡æµe Ée ƒgh »fÉãdG
Éægh ,ø«à°ùcÉ©e ø«àªég ó©H ø«aóg

ájófC’G ¿ÉeôëH ''±ÉØdG'' QGôb π¨à°SGE ób ∫GƒW ¿Éch
™e óbÉ©àdG øe É¡fÉeôëH ø«ÑYÓdG √ÉéJ ¿ƒjO É¡jód »àdG
...''±Góq¡dG'' ¬H ¢üN åjóM »a
á©HÉàdG äÉYGõædG áæéd ≈dGE iƒµ°T Ωóqbh OóL ø«ÑY’
πLGC øe IQGOÓEd º«àæ°S ¿ƒ«∏e 100 ≠∏ѪH øjój ¬fÉCH á£HGô∏d
≈∏Y IQGOE’G âeóbGC Éeó©H á°UÉN ,¬dGƒeGC ≈∏Y ∫ƒ°üëdG
É¡ÑdÉ£Jh Ió«∏ÑdG π°SGôJ á£HGôdG π©L Ée ,OGó©àdG øe √OÉ©HGE
.OóédG É¡«ÑY’ π«gÉCJ øe Ωôëà°S ’GEh á«°†≤dG ájƒ°ùàH Éæg øeh ¬«∏Y Oôj ºd …òdG ¬∏«eR Üô°V øY ∞bƒàj ºd ÖYÓdG ¢üN áæJÉH ÜÉÑ°T ΩÉeGC ¬≤jôa IGQÉÑe ájÉ¡f ó©H Iô°TÉÑe
πHÉ≤e ÖYÓdG íjô°ùJ íæe ‘ π◊G óæY ¢TÉJÉf ™°Vƒd -¿Gô©LƒH ∫ƒ≤j- Iƒ≤H πNóàdG »q∏Y ¿Éc åjóëH áÑ«"QƒH ΩɪM ≈dGE ''±Góq¡dG'' 烩Ñe ájô°üædG ÜQóe
¬fGC ∂dòc ócGC ájô°üædG ÜQóe .GóMGC Ωôàëj ºd ¬fGC á°UÉN ,√óM QGô≤H ájGóH ¬≤jôØH á°UÉîdG QƒeC’G πc ≈dGE ¬«a ¥ô£J ∫ƒq£e
¬JÉ≤ëà°ùe øY ∫RÉæàdG
π°üØj ≈àM ≥jôØdG ™e GOóée ÜQóàj ød ¬fGC ¬d ócGCh √OôW á«°†b ≈dGE ’ƒ°Uh ≥jôØ∏d ¿É«Ø°SƒH ºLÉ¡ªdG IOÉYÉEH IQGOE’G
IójóédG á«©°VƒdG √òg ó©H ájó«∏ÑdG IQGO’EG äóLh óbh
»àdG ≈dh’CG IôªdG √òg â°ù«d ¿’C √ô«°üe »a »ÑjOÉCàdG ¢ù∏éªdG âfÉc ɪc ,¢üØMƒH ¬∏«eR ™e √QÉé°T ó©H ¢TÉJÉf ¢SQÉëdG OôW
∫RÉæàdG ¢†aôj …òdG ÖYÓdG ΩÉeGC êôëe ™bƒe »a É¡°ùØf
.»WÉÑ°†fG ô«Z ±ô°üàH Ωƒ≤jh √OhóM ¢TÉJÉf É¡«a ió©àj Ωó≤à°ùªdG »KÓãdG »a ¬jGCQ AÉ£YE’ ¿Gô©LƒH ÜQóª∏d á°UôØdG
…GC ≈dGE ¬eɪ°†fG ΩóY ∫ÉM »a á°UÉN ¬JÉ≤ëà°ùe øY
.ájOƒdG ''ÜɵdG'' á¡LGƒe ó©H
...≈≤Ñj hGC Oô£jo ¿GC »æª¡j ’''
øe ΩôëJ ’ Ió«∏ÑdG π©éj …òdG ó«MƒdG πëdGh ,≥jôa
ÜɵdG ΩÉeGC IÒãc äÉ«HÉéjGE â¶M’''
πM ™e OGó©àdG ≈dGE º¡ª°†à°S øjòdG OóédG ø«ÑYÓdG π«gÉCJ
''Iƒ°ù≤H ÖbÉ©j ¿GC º¡ŸG
¢SQÉëdG á≤«Kh íæe ƒg óMGh ¿GB »a ¢SQÉëdG á«°†b
''IÒN’
C G á°ùª∏dG ‘ ɪFGO Éæà∏µ°ûeh
¬JÉ≤ëà°ùe øY ∫RÉæàdG á≤«Kh ô«NC’G Gòg AÉ°†eGE πHÉ≤e ,»ÑjOÉCàdG ¢ù∏éªdG ≈dGE ¬àdÉMGE ó©H ¿’BG ¢ûJÉf ô«°üe øYh
I
G
Q
É
Ñ
ª
d
G

d
E
G
I
O
ƒ©dÉH Éæ©e ¬ãjóM ájô°üædG ÜQóe π¡à°SGh
.É¡H øjój »àdG á«dɪdG »≤H hGC ≥jôØdG øe ¢SQÉëdG OôW ¿GE ¬ª¡j ’ ¬fGE ¿Gô©LƒH ∫Éb AÉ«°TGC É¡«a ógÉ°T ¬fGC É¡°Uƒ°üîH Éæd í°VhGC »àdG ''ÜɵdG''
πÑb øe Iƒ°ù≤H ¬àÑbÉ©e ºàJ ¿GC ƒg - ¬Ñ°ùM - º¡ªdG ¿GC πH ¬«a
»FÉ°†≤dG ô°†ÙG QGôb ¤GE ÉCé∏J ób IQGO’EG ΩÉ«≤dG ¬°ùØf ¬d ∫ƒqîJ øe πµd IôÑY ≈≤Ñj ≈àM ≥jôØdG »dhƒD°ùe IôµdG »a ºµëàdG ≈∏Y ¬JQób É¡æe á°UÉN ,¬≤jôa øe á«HÉéjGE
óMGC ¬MôàbGE ɪ∏ãe IQGO’EG ¬«dGE ÉCé∏J ób ôNGB πM ∑Éæg
.≥jôØdG »a áÄ«°S äÉaô°üàH -¬Ñ°ùM- »àdG QƒeC’G »gh ,¢ùaÉæªdG ≈∏Y §¨°†dG ¢Vôah
¿GC ôNGB ÖfÉL øe ócGC ÉæKóëe .≥HÉ°ùdG »a ¬≤jôa ¢ü≤æJ âfÉc
…òdG »FÉ°†≤dG ô°†ëªdG ≈dGE IQGO’EG Aƒéd ƒgh øjô«q°ùªdG
™«ª÷Gh í«ë°üdG ≥jô£dG ‘ ájô°üædG'' Iô«N’CG á°ùª∏dG ÖMÉ°U ÜÉ«Z »a ɪFGO ≈≤ÑJ ájô°üædG á∏µ°ûe
øY ÖYÓdG ÜÉ«Z ¿hqOh Ö©∏ªdG ≈dGE ô°†M ób ¿Éc
»àdG ∞jó¡àdG ¢Uôa áªLôJ ¬d øµªj É«≤«≤M ÉaGóg iôM’CÉH hGC
''•ƒ≤°ùdG øe ÉgPÉ≤f’
E óqæ›
èé
q ëJ ób ∫GƒW ¿Éc ¿GEh ,´ƒÑ°SGC øe ôãcC’ äÉÑjQóàdG
.±GógGC ≈dGE ¬≤jôØd ìÉàJ
’GE •QÉØdG ôHƒàcGC ô¡°T äÉÑjQóàdG øY ¬HÉ«Z ó©H ¢VôªdÉH »a óLƒJ ájô°üædG ¿GC ó«cÉCàdÉH Éæ©e ¬ãjóM ¿Gô©LƒH ºàNh
ÜÉ«Z ¿hqO Ö©∏ªdG ≈dGE É«FÉ°†b Gôk°†ëe âÑ∏L IQGO’EG ¿GC ™aQ ¿hójôjh ¿hóæée É¡«ÑY’ ¿GC á°UÉN í«ë°üdG ≥jô£dG âdRÉeh á«°SÉ°S’
C G ¬àfɵe øª°V ¢ThôqM''
¬H øjój …òdG ≠∏ѪdG ¿GC øjô«q°ùªdG óMGC iôjh .∫GƒW .√Oó¡j …òdG •ƒ≤°ùdG íÑ°T øe ≥jôØdG PÉ≤fGE πLGC øe …óëàdG
''í«HQh ¢ThÉ°T øe ÒãµdG ô¶àfGC
øµd ÜÉgòdG á∏Môe Ö©∏«°S ¬fGC ¢SÉ°SGC ≈∏Y ¿Éc ¢SQÉëdG πLqGC øe ≥jôØdG »Ñëe πc ≈dGE AGóf ájô°üædG ÜQóe ¬Lh óbh
π
Ñ

à
°
ù
ªdG »a ¬≤jôa ô¡¶j ¿GC ≈æªJ …òdG ¿Gô©LƒH
øe ∫hC’G ô£°ûdG á∏«W IGQÉÑe …GC »a ∑QÉ°ûj ºd ¬fGC ɪH »a IOƒY á∏Môe ájOÉCJ øe øµªàj ≈àM ¬dƒM ±ÉØàdE’G
.»≤ÑàªdG ≠∏ѪdG ≈∏Y ∫ƒ°üëdG ¬≤M øe ¢ù«∏a ádƒ£ÑdG øª°V »©«Ñ£dG ¬©°Vh »a AÉ≤ÑdG ¬°ùØæd øª°†jh iƒà°ùªdG Ωó≤à°ùªdG ≈∏Y Gô«ãc ≈æKGC ,''ÜɵdG'' ΩÉeGC √ô¡XGC …òdG iƒà°ùªdÉH
á«dÉY ájõgÉL ô¡XGC ¬fGC ¬°Uƒ°üîH ócGC …òdGh ¢ThôM ójóédG
.QÉѵdG Iô«¶M á∏«µ°ûàdG »a áfɵe ¬°ùØæd øª°†j ¬∏©éJ »MGƒædG πeÉc øe
áeóq≤àe ä’É°üJG ‘ ∫GƒW

,¿É`«Ø°SƒH IOƒ``Y Ωó``©H ájô°üædG »a √AÉ≤H øgôj ¿Gô`©LƒH
¢TÉ```JÉf ø```e ¬```Ñ°†Z ó```cƒDjh ¢Thôq``M ≈```∏Y »``æãj

áæJÉH ájOƒdƒe ™e

¿C’ OGó©àdG ≈dGE ¬JOƒY ΩóY øe ∫GƒW ócÉCJ Éeó©H
ºdÉZ ɪg §≤a ø«°SQÉëH AÉØàc’G Qôqb »æØdG ºbÉ£dG
Ωƒé¡dGh §°SƒdG »£N º«Yóàd ájƒdhC’G íæeh º°SÉbƒHh
»àdG áæJÉH ájOƒdƒe ™e áeó≤àe ä’É°üJGE »a ∫GƒW πNO
Üô≤e Qó°üe Éæd ∞°ûc å«M ,¬JÉeóN øe IOÉØà°S’EG ójôJ
’h ''á«HƒÑdG'' ¢VôY ≈∏Y ≥aGh ô«N’CG Gòg ¿GC ¢SQÉëdG øe
πLGC øe ¬ëjô°ùJ á≤«Kh ≈∏Y ∫ƒ°üëdG iƒ°S ô¶àæj
.ó≤©dG ™«bƒJh »fGójR IQGOGE ™e ¢VhÉØàdG

OGƒ©∏H ™e ∞bƒàJ ä’É°üJ’G

ájOƒdƒe ºLÉ¡eh Ió«∏ÑdG ø«H ä’É°üJE’G âØbƒJ
ä’É°üJGE »a »æØdG ºbÉ£dG ¿Éc å«M ,OGƒ©∏H Ió«©°S
∞bƒàJ ¿GC πÑb ø«WQÉØdG ø«YƒÑ°S’CG á∏«W ¬©e áeó≤àe
ø«Hô≤ªdG óMGC ócGC å«M ,»dÉëdG ´ƒÑ°S’CG ∞°üàæe òæe
IQGOGE ™e ¢VhÉØàdG â°†aQ Iô«N’CG √òg ¿GC IQGO’EG øe
•ôà°TGEh ,OGƒ©∏H íjô°ùJ á≤«Kh ≈∏Y Ió«©°S ájOƒdƒe
¿GC ɪHh ,¬°ùØæH ¬ëjô°ùJ ≈∏Y ∫ƒ°üëdG á°SGƒe ¬«∏Y
âØbƒJ Ió«©°S øe ¬ëjô°ùJ ≈∏Y π°üëàj ºd OGƒ©∏H
±ô°üj ¿GC ó©Ñà°ùf ’h á°SGƒe ø«Hh ¬æ«H ä’É°üJE’G
.¬©e óbÉ©àdG øY ô¶ædG

…ó¡e .ä

GóZ ÉjOh ÜhôÿG ¬LGƒà°S ájô°üædG
,ájô°üædG ΩÉeGC …Oh AÉ≤d Ö©d øY áHÉæY OÉëJGE ™LGôJ ó©H
Ωƒj ¬≤jôØd ájOh á¡LGƒe áéeôH øe ¿Gô©LƒH ÜQóªdG øµªJ
ÖcôªH Ö©∏«°S AÉ≤d »a ÜhôîdG á«©ªL ΩÉeGC óM’
C G óZ
á«fÉãdG á¡LGƒªdG »g √òg ¿ƒµà°Sh .äôª≤H ''…OGôªdG''
É¡à¡LGƒe ó©H …ô«°†ëàdG É¡°üHôJ »a ájô°üæ∏d Iô«N’
C Gh
.•QÉØdG AÉ©HQ’
C G áæJÉH ÜÉÑ°ûd

áMQÉÑdG á«°ùeGC áMGQ øe GhOÉØà°SG ¿ƒÑYÓdG
»g áMQÉÑdG á«°ùeGC ¬«ÑYÓd áMGQ ¿Gô©LƒH ÜQóªdG íæe
áéeôH äAÉLh .áÑ«"QƒH ΩɪëH …ô«°†ëàdG º¡°üHôJ »a Ió«MƒdG
ᩪédG á«°ùeGC ÜQqóàdG Ωó©H ø«ÑYÓdG áÑdÉ£e ó©H áMGôdG √òg
òæe ájô°üædG ÜQóe π©L Ée ƒgh ,ᩪédG IÓ°U ájOÉCJ πLGC øe
.¢ùeGC ¬«ÑYÓd áMGQ Ωƒj ∞°üf èeôÑj ájGóÑdG

ºgGQódG ÚY ¤GE Gƒ∏≤æJ ÒãµdG
áHÉæY IógÉ°ûŸ
ºgGQódG ø«Y ≈dGE º¡∏≤æJ ájô°üædG »ÑY’ øe ô«ãµdG π¨à°SG
»a óé°ùe OƒLh ΩóY πX »a ᩪédG IÓ°U ájOÉCJ πLGC øe
ΩÉeGC áHÉæY OÉëJGE IGQÉÑe IógÉ°ûe πLGC øe áÑ«"QƒH ΩɪM
π≤æJ óbh .∑Éæg á«°ùe’
C G »a äôL »àdG áæJÉH ájOƒdƒe
ß«ØMh ΩÓ°ùdG óÑY IógÉ°ûe πLGC øe ájô°üædG »ÑY’ á«ÑdÉZ
¬«a π≤æJ âbh »a É≤HÉ°S ájô°üædG ™e Ö©∏dG ɪ¡d ≥Ñ°S øjò∏dG
.''áfƒH'' ≥jôa »a Ö©∏j …òdG ô¨°U’
C G ¬≤«≤°T IógÉ°ûªd í«HQ

IôÑN ∂∏àªj …òdG ¢ThÉ°ûd áÑ°ùædÉH ¬fGC âbh »a ,á«°SÉ°SC’G
ájƒ≤J á°üM òæe ÉÑ©àe ¿Éc ó≤a -¿Gô©LƒH Ö°ùM- á©°SGh
øY ÉeGC .AÉ≤∏dG ≥Ñ°S …òdG Ωƒ«dG ≥jôØdG É¡H ΩÉb »àdG äÓ°†©dG
áYƒªéªdG ™e Gó«L èeóæj ºd ∫GR Ée ¬fGC ócGC ¬HQóe ¿ÉEa ,í«HQ
.Gô«ãc ¬«∏Y ∫ƒq©e ¬f’C π°†a’CG ºjó≤àH ÖdÉ£e ƒgh

GPGE π«≤à°SÉC°S ,Éæ©e ¿É«Ø°SƒH ójQGC ’''
''GCóÑe á«°†b √ògh OÉY

ájô°üædG IQGOGE äQôqb …òdG ¿É«Ø°SƒH ºLÉ¡ªdG á«°†b øYh
ócGC ,ôe’CG ájGóH »a ¬àMôq°S Éeó©H áYƒªéªdG ™e ¬éeO IOÉYG
¿É«Ø°SƒHh Ióe òæe ≥∏ZGC ¬d áÑ°ùædÉH ´ƒ°VƒªdG Gòg ¿GC ¿Gô©LƒH
»eô«°ùa ≥jôØdG ≈dGE ¬JOÉYGE ºàj ƒdh ájô°üædG »a ÉÑY’ ó©j ºd
¬°ùØf ¥É«°ùdG »a Éæd Éë°Vƒe ,É«ª°SQ ¬àdÉ≤à°SG Ωó≤jh áØ°ûæªdG
- …òdG Gòg ¬ØbƒªH øjô«°ùªdGh ™fÉe ¬≤jôa ¢ù«FQ º∏YGC ¬fGC
.GCóÑe á«°†b -¬Ñ°ùM

GóMGC ΩÎëj ⁄ Ohó◊G ió©J ¢TÉJÉf''
''√Ò°üe ‘ π°üØ«°S »ÑjOÉCàdG ¢ù∏ÛGh

ΩÉb ¢SQÉëdG ¿GC ¿Gô©LƒH í°VhGC ,¢TÉJÉf á«°†b ¢Uƒ°üîHh
á°UÉN ,É¡H 샪°ùªdG OhóëdG πc RhÉéJ ƒgh ô«£N ±ô°üàH
¿GC ô«Z ¢üØMƒH ¬∏«eR ™e √QÉé°T ∂Ød É«°üî°T πNóJ ¬fGC

¢SQÉa .ñ

…ó¡e .ä

∫h’
C G º°ù≤dG

ÉKƒ©Ñe
''±Góq¡dG''
¢ùfƒJ ≈dGE

á``æJÉ`H ÜÉ``Ñ°T

2 …GO Ú°ùM .¿ - 0 áæJÉH .¢T

¢ùeGC ÜhôÿG ™e âdOÉ©J áæJÉH
ájOƒdG ¬JÉjQÉÑe »fÉK »a ÜhôîdG á«©ªL ¢ùeGC áæJÉH ÜÉÑ°T ¬LGh
Öcôe »a AÉ≤∏dG iôLh ,ºgGQódG ø«Y »a …OGóYE’G ¬°üHôJ ájGóH òæe
Ühôî∏d »fGõa πé°S 1-1 ∫OÉ©àdÉH ≈¡àfGh áÑ«"QƒH ΩɪëH …OGôªdG
.(»fÉãdG •ƒ°û∏d »a Óé°S ¿Éaó¡dG) áæJÉÑd <hRQ

ådÉK …Oh AÉ≤d øY ¢ùeGC åëÑj ¿Éc áWGôYƒH

øY åëÑdG Oó°üH ¢ùeGC QÉ¡f á∏«W áWGôYƒH ''ÜɵdG'' ÜQóe ¿Éch
Ö∏Wh ÜÉÑ°ûdG ¢üHôJ ájÉ¡f πÑb Ωƒ«dG ÉjOh ¬¡LGƒj ¬≤jôØd ådÉK ¢ùaÉæe
GóZ ¿ƒµ«°S ¬≤jôa ¿C’ QòàYG ¥ÉaƒdG ÜQóe øµd ÉjOh ∞«£°S á¡LGƒe
¢ùaÉæe OÉéjGE »a πeÉCj áWGôYƒH ¿Éch ,äQõæH á¡LGƒe ™e óYƒe ≈∏Y
3 èeôH ¿GC ó©H √ô«aGòëH ô£°ùªdG èeÉfôÑdG ≥«Ñ£J πLGC øe ¬à¡LGƒªd
.¢üHôàdG Gòg ∫ÓN ájOh äGAÉ≤d

Ωƒ«dG »¡àæj áÑ«"QƒH ΩɪM ¢üHôJ

ƒgh Ωƒ«dG áÑ«"QƒH ΩɪM »a …OGóY’EG ¬°üHôJ áæJÉH ÜÉÑ°T »¡æ«°S
3 É¡æe áYÉ°S 22 »∏MQƒH AÓeR ¬dÓN ÜQóJh ΩÉjGC 8 ΩGO …òdG ¢üHôàdG
AGôLGE ÖfÉL ≈dGE …ô¶ædG ÖfÉé∏d ø«à°üMh äÓ°†©dG ájƒ≤àd ¢ü°üM
º«°SôJ QɶàfG »a ÜhôîdG á«©ªLh ájô°üædG øe πc ΩÉeGC ø«jOh øjAÉ≤d
.Ωƒ«dG ådÉK AÉ≤d

¿ƒgôe áæJÉH ¤GE IOƒ©dG â«bƒJ
…Oh AÉ≤d á›ÈH

¥óæØH É¡àeÉbGE ô≤e ''ÜɵdG'' á∏«µ°ûJ IQOɨe óYƒe Oóëj ºdh
¢ùaÉæe OÉéjÉEH É£ÑJôe ≈≤Ñj A»°T πc ¿GC å«M Ωƒ«dG äôª≤H ''…OGôªdG''
ÜÉÑ°ûdG ¿ÉEa ¢ùaÉæe OÉéjGE ΩóY ∫ÉM »a ¬fGC å«M ,ÉjOh ≥jôØdG ¬¡LGƒj
ô£°†«°S ¬fÉEa ¢ùµ©dG ∫ÉM »ah áë«Ñ°üdG »a øWƒdG ¢VQGC ƒëf QOɨ«°S
.á«°ùe’CG ≈àM AÉ≤Ñ∏d

¢ù«ªÿG á«°ùeGC áMGQ øe GhOÉØà°SG ¿ƒÑYÓdG

º¡ëæe å«M ¢ù«ªîdG ¢ùeGC ∫hGC á«°ùeGC IôjGO ™aGóªdG AÉ≤aQ ÜQóàj ºd
ƒgh ,Gòg …OGóY’EG º¡°üHôJ »a Ió«MƒdG âfÉc áMGQ áWGôYƒH ÜQóªdG
øe ø«µ¡æe GƒfÉc ºg¿GC á°UÉN Gô«ãc ø«ÑYÓdG ≈°VQGC …òdG ôeC’G
´ÉLôà°SG πLGC øe ôÑ°üdG ÆQÉØH áMGôdG √òg ¿hô¶àæjh á«fóÑdG á«MÉædG
.É¡«a ºgGƒb

áë«Ñ°üdG ‘ §≤a ''Éfƒ°U ΩɪM'' GhôLCG

¢ü°üN ÜÉÑ°û∏d »æØdG ºbÉ£dG ¿ÉEa ¢ù«ªîdG ¢ùeGC ∫hGC áë«Ñ°U »ah
á¡LGƒe »a º¡æe ∫Éf …òdG Ö©àdG ádGRE’ ø«ÑYÓd á«FÉNôà°SG á°üM
áë«Ñ°üdG »a ''Éfƒ°U'' …QÉNƒH ΩɪM AGôLÉEH GƒØàcG º¡fGC å«M ájô°üædG
.''…OGôªdG'' `H º¡àeÉbGE ¥óæØH Gògh

''ábÈW'' ¤GE π≤æàdG â∏°q†a á«ÑdɨdG

á«°ùeGC º¡d âëæe »àdG áMGôdG ∫Ó¨à°SG ÜÉÑ°ûdG ô°UÉæY á«ÑdÉZ π°q†a
º∏c 35 »dGƒëH ó©ÑJ »àdG á«MÉ«°ùdG á≤£æªdG ≈dGE π≤æà∏d ¢ù«ªîdG ¢ùeGC ∫hGC
äÉ«LÉëdG ¢†©H AGôà°TGh Ó«∏b √õæàdG πLGC øe áÑ«"QƒH ΩɪM øY
»a AÉ≤ÑdG ábôÑW ≈dGE Gƒ∏≤æàj ºd øjòdG ¿ƒÑYÓdG π°†a âbh »a ,ÉjGó¡dGh
.´ÉLôà°S’Gh Ωƒæ∏d º¡aôZ

ô`«N’
C G á`YÉ°ùdG ™``HQ »`a QÉ``¡æj ''ÜÉ``µdG''
á```WGô``YƒH Ö°†Z ô````«ãjh
ø«ªLÉ¡ªdG õ«côJ ¢ü≤f øµd Iô«ãc äGôe »a »fhóÑY
∑ÉÑ°T ≈dGE ∫ƒ°UƒdG ¿hO ∫ÉM ájóYÉ°ùeh »∏MQƒH
•ƒ°ûdG »a ≥jôØdG OhOôe ™LGôàj ¿GC πÑb ,ájô°üædG
ÜQóªdG º¡ªëbGC øjòdG ø«ÑYÓdG ¿GC å«M »fÉãdG
ÖÑ°ùJ Ée ƒgh º¡«≤HÉ°S iƒà°ùe »a Gƒfƒµj ºd áWGôYƒH
.ø«aóg º¡«≤∏J »a

áWGôYƒHh É«fóH GƒfÉY ¿ƒÑYÓdG
∂dP óªq©J

AÉ≤∏dG á∏«W ÜÉÑ°ûdG »ÑY’ äÉcôëJ ≈∏Y π≤ãdG GóHh
á≤«bO 45 ∫ɪcGE »a á¨dÉH áHƒ©°U GhóLh º¡fGC å«M
™°†NGC ¿GC ó©H Gô¶àæe ¿Éc …òdG ôe’CG ƒgh ÉgƒÑ©d »àdG
òæe ∞ãµe »fóH πªY ≈dGE ¬dÉÑ°TGC áWGôYƒH ÜQóªdG
,É¡«a …OGóY’EG º¡°üHôJ AGôL’E áÑ«"QƒH ΩɪëH º¡dƒ∏M
á«ÑjQóJ á°üM áéeôH óª©J ób áWGôYƒH ÜQóªdG ¿Éch
πLGC øe »fóÑdG ÖfÉédG ≈∏Y É¡«a õcQ AÉ≤∏dG áë«Ñ°U
.Ö©à∏d ¬«ÑY’ πªëJ áLQO áaô©e

áÑbGôŸG ‘ AÉ£NGC GƒÑµJQG
¬Ñ°†Z äQÉKGC

≈∏Y ájOÉH É°VôdG äÉeÓY øµJ ºd ôNGB ÖfÉL øeh
¿Éc ¬fGC å«M IGQÉѪdG ó©Hh AÉæKGC áWGôYƒH ÜQóªdG ¬Lh
≥«Ñ£àH Gƒeƒ≤j ºd øjòdG ¬«ÑY’ ¢†©H øe GóL ÉÑ°VÉZ
á«ÑjQóàdG ¢ü°üëdG »a É¡H ºgóªj ¿Éc »àdG äɪ«∏©àdG
ájô°üædG »aóg ¿GC á°UÉN ,áÑbGôªdG ¢üîj ɪ«a á°UÉN
.ø«à°ùcÉ©e ø«àªég ≥jôW øY GAÉL

AÉ≤d øe äOQGC'' :áWGôYƒH
ÚÑYÓdG IQób áaô©e ájô°üædG
''É«fóH πªqëàdG ≈∏Y

AÉ≤d áéeôH ∫ÓN øe OGQGC ¬fGC »æJÉÑdG ÜQóªdG ∞°ûc
á«MÉædG øe πªëàdG ≈∏Y ¬«ÑY’ IQób áaô©e ájô°üædG
ÖfÉédG Gòg øe Iõcôe ¢ü°üëd º¡©°†NGC ¿GC ó©H á«fóÑdG
Qƒe’CG ¿GC Éë°Vƒe ,AÉ≤∏dG â≤Ñ°S »àdG áKÓãdG ΩÉj’CG »a
¢TÉ©àf’G IOƒY ™e áeOÉ≤dG ΩÉj’CG »a π°†aGC ¿ƒµà°S
.äÉÑjQóàdG ºéM ¢†«ØîJ ó©H ø«ÑYÓd »fóÑdG
…ó¡e .ä

,ΩÉæqZ ,»°SÉ°S øH ,»fGôqH ,»£jƒY :»fÉãdG •ƒ°ûdG
.…hGQƒHh ÜÉc ,¢ûª©d ,á«Ñ«c ,¢SÉfƒd ,∫Ée ¢SGCQ ,QGƒjR

∑QÉ°ûj ⁄ …òdG ó«MƒdG Iƒjôa

''ÜɵdG'' OGó©J øe ó«MƒdG ƒg Iƒjôa ™aGóªdG ¿Éch
¬FÓeR ™e ∑QÉ°ûj ºd …òdG áÑ«"QƒH ΩɪM »a óLGƒàªdG
≈dGE GôNƒDe ¬JOƒY ó©H Ö©∏d GõgÉL ¢ù«d ¬f’C AÉ≤∏dG »a
»a »∏°†Y ¥õªJ øe »fÉ©j ¿Éc …òdG ƒgh äÉÑjQóàdG
ø«M »a OGôØfG ≈∏Y ÜQóàdÉH ÖYÓdG ≈ØàcG óbh òîØdG
.ájô°üædG ΩÉeGC ºgAÉ≤d ¿hôéj √hDÓeR ¿Éc

ÊÉãdGh ∫ƒÑ≤e ∫hGC •ƒ°T
ájô°üæ∏d ø°ùMGC

ó«cÉCàdG Öéj ájô°üædG IGQÉÑe øY åjóë∏d IOƒ©dÉH
’ƒÑ≤e ∫hGC ÉWƒ°T GhOGC áYƒHôb ™aGóªdG AÉ≤aQ ¿GC ≈∏Y
¢ùaÉæªdG ¢SQÉM ≈eôe ójó¡J GƒdhÉM º¡fGC å«M GóL

á«°ùeGC áØ«¶f á«FÉæãH áªjõg áæJÉH ÜÉÑ°T πé°S
ô¡¶j ºd AÉ≤d »a …GO ø«°ùM ô°üf ΩÉeGC •QÉØdG AÉ©HQ’CG
ô¡X å«M Oƒ¡©ªdG ºgGƒà°ùªH »ÑjôY óFÉ≤dG AÓeR ¬dÓN
ô«ÑµdG πª©dG ºéëH ¿ƒ¶MÓªdG √ô°ùa …òdG Ö©àdG º¡«∏Y
º¡°üHôJ ájGóH òæe áWGôYƒH ÜQóªdG ¬d º¡©°†NGC …òdG
(77O) »a ø«aó¡dG ÜÉÑ°ûdG ≈≤∏Jh ,áÑ«"QƒH ΩɪëH …OGóY’EG
.ƒfÉH ᣰSGƒH (83O) »ah »éæe ≥jôW øY

á«Ñ«ch GƒcQÉ°T ÉÑY’ 21
á≤«bO 90 Ö©d

Ö©dh •ƒ°T πc »a É≤jôa áWGôYƒH ÜQóªdG ∑ô°TGCh
äAÉLh á≤«bO ø«©°ùàdG á«Ñ«c ¿Gó«ªdG §°Sh §≤a
:»dÉàdG ƒëædG ≈∏Y AÉ≤∏dG »a ''ÜɵdG'' Éà∏«µ°ûJ
,áYƒHôb ,IôjGO ,»ëdGƒ°U ,¢TƒHÉH :∫hC’G •ƒ°ûdG
»∏MQƒH ,»fGõa ,¿É°ùM øH ,á«Ñ«c ,»ÑjôY ,áfÉÑ°T
.ájóYÉ°ùeh

RÉટG ÊÉãdG

áæ«£æ°ùb ÜÉÑ°T

äÉÑjQóàdG ≈∏Y ±ô°ûj áfóNƒH
¢SGhQ ¥ÉëàdG QɶàfG »a
ΩóbGC øjòdG ±ÓNh »JÓ°ShGC ,êGQO ,ô«cÉ°T ,¢SƒHO ,Qƒ«ªY
É¡fƒµ∏ªj »àdG ∑ƒµ°üdG ™aO ≈∏Y ±hô©e ƒg ɪc º¡°†©H
.á°üàîªdG äÉ¡édG iƒà°ùe ≈∏Y

A»°T πc ≈∏Y ≥ØJGh ¢ùeGC ∫hGC ô°†M ¢SGhQ

Gô¶àæe ¿Éc …òdGh ¢SGhQ ≥«aQ ÜQóªdG ¿ÉEa ,¬à¡L øe
Ωƒj ’GE äÉ°VhÉتdG ΩɪJ’E ô°†ëj ºd ,äÉÑjQóàdG ≈∏Y ±Gô°TÓEd
âbƒDªdG ≥jôØdG ô≤ªH ∫ƒ£e AÉ≤d ¬d ¿Éc å«M ,¢ùeGC ∫hGC
GCóÑj ¿GC QɶàfG »a ,A»°T πc ≈∏Y ≥ØJG ób ¿ƒµjh ,øjô«°ùªdÉH
çhóM ™e ≈àMh ,âÑ°ùdG Ωƒ«dG Gô¶àæe ¿ƒµ«°S Ée ƒgh ¬eÉ¡e
Ée äÉ©ÑJ ∫ºëàj ’ ¬fGC á°UÉN §≤a ÉæjÉ©e »æ©ªdG ≈≤Ñ«°S ∂dP
.äÉHGô£°VGh πcÉ°ûe øe Iô«N’CG IóªdG »a ™bh
EL Heddaf N 1230 Samedi 09 Janvier 2010

Iô°ûY á«fÉãdG áæ°ùdG 2010 »ØfÉL 09 âÑ°ùdG - 1230 Oó©dG

AÉ©HQ’
C G GCóH ∞«°V
¢ù«ªÿG ¢ùeGC ∫hGC ÜÉZh

QGôb PÉîJG ºJ ¿GC ó©H Oƒ©«°S ¬fGC ócƒDj ¢†©ÑdG ¿GC ºZQ ,¬æY
.¬JOƒY πÑb äÉÑ°SÉæªdG øe ójó©dG »a √OôW

¬JQOɨeh ∞«°V IOƒY
»∏FÉY πµ°ûe ÖÑ°ùH

ó©H AÉ©HQ’CG Ωƒj äÉÑjQóàdG ≈dG ∞«°V ¢SQÉëdG OÉY óbh
,±hôëdG ≈∏Y •É≤ædG ™°Vhh øjô«°ùªdG ™e ¬à∏µ°ûe iƒ°S ¿GC
áHÉæY ƒëf QOɨj ¿GC §≤a GóMGh Éeƒj ¿Éc »æ©ªdG ÜQóJ øµd
IQGOE’G ∂dP »a øªH ™«ªédG ≈≤Ñjh .»∏FÉY πµ°ûe ÖÑ°ùH
ÜÉgòdG á∏Môe »a ÖY’ ø°ùMGC ™e ±ƒbƒdÉH ÖdÉ£e
,ádƒ£ÑdG »a 17 ≈∏Y AÉ≤d 17 `H ácQÉ°ûe ôãcC’G ô°üæ©dGh
âbƒdG ¿ÉMh áÑ©°U πMGôe »a ≥jôØdG ™e ∞bh ¬fGC á°UÉN
ájGóH òæe ≥∏àj ºd ∞«°V ¿GC ɪ∏Y .ôNB’G ƒg ¬©e ±ƒbƒ∏d
.º«àæ°S ¿ƒ«∏e 50 iƒ°S º°SƒªdG

ÜQqóàdG øY âØbƒJ á«fÉÑ°ûdG äÉÄØdG

23

âbƒdG »a ÜQóàdG øY á«fÉÑ°ûdG äÉÄØdG ƒÑY’ ∞bƒJ óbh
,É«YɪL ¿Éc …òdG ¢SÉCµdG á°ùaÉæe »a AÉ°üb’EG òæe »dÉëdG
øe ô«Ñc OóY á«bôJ ¿GC Ωƒ∏©eh ,´ôØdG »dhƒD°ùe óMGC Öë°ùfG ɪc
Ö«°ùàdG º©«d ,¿ƒHQóàj ’ áÄØdG √òg »ÑY’ á«≤H π©L §°SGh’CG
,ôHÉc’CG ''Gõfƒ∏ØfGE'' É¡HÉ°UGC ¬fGC hóÑj »àdG É°†jGC áÄØdG √òg »a
.¢S .¿
.ΩÉj’CG √òg øe ø°ùMGCh π°†aGC óZ QɶàfG »a

ΩÉjGC ¿ƒ°†Z »a º¡H π°üà«°S ¬fGC ócGCh πH ,ájóªëªdG IGQÉÑe
ø«ÑYÓdG A’ƒDg ó©°SGC Ée ƒgh ,∫ɵ°T’EG Gòg πM πLGC øe á∏«∏b
QÉÑàYÉEH ''ø«bôëe'' º¡fGC á°UÉN Ióe òæe ∫Gƒe’CG ¿ƒÑbôàj øjòdG
.øjô¡°T »dGƒM òæe IóMGh áëæe ƒdh Gƒ°VÉ≤àj ºd º¡fGC

∂HÉ°ûJ IQGO’
E G »eóîà°ùe óMGC
ꃛ ™e

¿GC »°VɪdG AÉ©HQ’CG Ωƒj á°üM »a AGOƒ°ùdG á£≤ædG âfÉch
¬fÉCH ¬ª¡JG ¿GC ó©H êƒée ™e ∂HÉ°ûJ IQGO’EG »eóîà°ùe óMGC
AGôL’E áæî°ùdG ΩɪM ≈dGE ø«ÑYÓdG π≤æJ ΩóY AGQh ∞bh
É¡Lh ¬d GƒØbh øjòdG ¿ƒÑYÓdG ¬∏Ñq≤àj ºd Ée ƒgh ,¢üHôàdG
§≤a êƒée ¢ù«dh á«YɪL IQƒ°üH √ƒ°†aQ º¡fGC GhócGCh ¬Lƒd
¬fGC á°UÉN ,ÉeɪJ á°Vƒaôe äÉaô°üàdG √òg ≈≤ÑJh .¬°†aQ øe
º«¶æàH ÖdÉ£ªdG ¢ù«FôdG ’GE ø«ÑYÓdG ádAÉ°ùe óM’C ≥ëj ’
.Ö°SÉæªdG ¿ÉµªdG »a Ö°SÉæªdG πLôdG π©Lh Qƒe’CG

¬eÉ¡e ¤GE áë«HQ »Ñ£dG óYÉ°ùŸG IOƒY

áë«HQ »Ñ£dG óYÉ°ùªdG OÉ©HGE Iôàa ΩóJ ºd ,Gô¶àæe ¿Éc ɪc
óYÉ°ùªdG ¢ùµY ,¬eÉ¡e ≈dGE OÉY å«M óMGh Ωƒj øe ôãcGC ¢SÉ«dG
OÉà©dG ßaÉM OÉY ɪc ,¬aÉ≤jGE QGôb º°qSôJ …òdG »fÉãdG »Ñ£dG
OÉ©HGE QGôb ¿ÉEa Gòg ≈dGE áaÉ°VGEh ,ôN’BG OÉ©HGE πHÉ≤ªH ,êÉédGƒH
á©LQ ’h É«FÉ¡f ≈≤Ñj Éæd π«b Ée Ö°ùM •Ó«e ΩÉ©dG ø«e’CG

¬eÉ¡e GCóH ΩÉ°ûg ∞«°V ¢SGôëdG ÜQóe ¿ÉEa ,¬à¡L øe
¢SQÉMh ∞«°V øjQɪJ ≈∏Y ¬aGô°TÉEH »°VɪdG AÉ©HQ’CG Ωƒj
ájƒ°ùJ πLGC øe ÉÑFÉZ ¿Éc ¢ù«ªîdG Ωƒj ¬æµd ,§°SGhC’G
óMGC √QÉÑàYÉH ≥jôØdG ™e √óLGƒàH ™≤j …òdG ∫ɵ°TE’G
±ôW øe πë«°S …òdG ∫ɵ°TE’G ƒgh ,á«HôàdG »eóîà°ùe
π°UGƒj ¿ÉCH »æ©ª∏d íª°ùj πµ°ûH âbh ÜôbGC »a IQGOE’G
¢SQÉM ∞«°V ΩÉ°ûg ¿GC ôcòj .¢SGôëdG ÖjQóJ »a ¬eÉ¡e
¢SÉCc »FÉ¡f ≈dGE ¬©e π°Uh …òdG áæ«£æ°ùb AÉæÑd ≥HÉ°S
.ÉHhQhGC øe Iô«ãc äGOÉ¡°T ∂∏ªjh 1985 áæ°S ôFGõédG

,¿GôªY Oô£H óYqƒàj ¢ù«fhGC
‘ô"h ¢Tƒªc

¬d ¿Éch äÉÑjQóàdG ≈dGE AÉ©HQ’CG Ωƒj ¢ù«fhGC ¢ù«FôdG π≤æJ
…òdG ÜÉ°ûdG »KÓãdG ó«©j ød ¬fGC º°ùbGC å«M ,ø«ÑYÓdG ™e åjóM
ɪ¡e ¢Tƒªch ¿GôªY ,»aô" øe πµH ôe’CG ≥∏©àjh ≥jôØdG ™WÉb
Gòg ¿GC ≈dGE Gô«°ûe ,∫ÉÑ°T’CÉH Ö©∏j ¿GC ºàëJ ƒdh ,ôe’CG Ö∏£J
ÉÑdÉ£e á©WÉ≤ªdÉH ¬YGQP …ƒ∏H Ωƒ≤j ¿GC ∫hÉM »KÓãdG
á©LQ ’ »FÉ¡f QGô≤H ɪ¡aÉ≤jGE ºJ ób ¬fGC ɪ¡eÓYÉEH ɪ¡FÓeR
.øjOhô£ªdG áªFÉb ≈dGE A’ƒDg º°†æ«d ¬æY

º¡JÉ≤ëà°ùà ôHÉc’
C G á«≤H ó©jh
ΩÉjGC ±ôX ‘

»a ôHÉc’CG ø«ÑY’ á«≤H ™e IóM ≈∏Y ¢ù«FôdG çóëJ óbh
º¡JÉ≤ëà°ùe ¿ÉC°ûH êƒéeh »∏«ëf ,∞«°V QGôZ ≈∏Y á∏«µ°ûàdG
πÑb á∏«∏b ΩÉjGC ±ôX »a É¡àjƒ°ùàH Ωƒ≤«°S ¬fGC º¡d ócGCh á«dɪdG

øe ´ƒÑ°SGC øe πbGC πÑb áæ«£æ°ùb ÜÉÑ°T »a á«©°VƒdG âdGR ’
å«M ,á°†eÉZ ájóªëªdG ™jô°S ∫ÉÑ≤à°SÉEH á°ùaÉæªdG ≈dGE IOƒ©dG
IôÑà©e áYƒªée ™e ôHÉc’CG »ÑY’ øe GóL π«∏b OóY ÜQóàj
ô°ùJ ’ QÉÑNGCh ôN’BGh ø«ëdG ø«H äÉ©WÉ≤e §°Sh ,§°SGh’CG øe
øe ø°ùMGC QÉÑNGCh π°†aGC πÑ≤à°ùªd ¿ƒ©∏£àj øjòdG ''ôaÉæ°ùdG''
Éeƒj 45 ≈dGE â∏°Uh »àdGh á°ùaÉæªdG ∞bƒJ Iôàa ¿GC á°UÉN ,√òg
.äÉHGô£°V’Gh πcÉ°ûªdG ’GE ±ô©J ºd

¢ùeGC ∫hGC GCóH áfóNƒH
ábÉ«∏dG ™aQ ∫hÉMh

¢VhÉØJ áfóNƒH ¿GC ≈dGE ¢ù«ªîdG OóY »a Éfô°TGC ób Éæch
á«dGƒªdG á∏«∏≤dG äÉYÉ°ùdG øµd ,™æà≤j ¿GC ¿hO AÉKÓãdG Ωƒj
ôeC’G ,øjô«°ùªdG ™e ¥ÉØJG á«°VQGC ≈dGE ¬∏°UƒJ øY äôØ°SGC
ÉgOÉb »àdG AÉ©HQ’CG á°üM øe ájGóH πª©dÉH ¬d íª°S …òdG
ΩÓ«°S øe πc OÉ©HGE ó©H »°ùbódG Ö©∏e »a √OôتH »æ©ªdG
ábÉ«∏dG ™aQ ádhÉëe »a ´ô°T å«M ,±hô©e ƒg ɪc »fOh
¬fGC á°UÉN ájɨ∏d áØ«©°V É¡fGC ±ô©j »àdG ø«ÑYÓd á«fóÑdG
…OÉædG ¿ÉCH º∏Y ≈∏Yh ≥jôØdG §°Sh çóëj ɪd ó«L ™Ñààe
QOɨj ¿GC πÑb »°VɪdG ΩÉ©dG ájGóH ÜQóe óYÉ°ùe ¿Éc …òdG
»a ¬£°Sh Iô«ãc äGõg øe ≈fÉY QGRÉe á°SÉFQ âbh áYô°ùH
.á°ùaÉæªdG ∞bƒJ Iôàa

É«eƒj Úà°üM ¤GE äÉÑjQóàdG ∫ó©e ™aôj

å«M äÉÑjQóàdG iƒà°ùe áfóNƒH ™aQ ¬dƒ°Uh OôéªHh
áMGQ íæªj ¿GC πÑb ,¢ù«ªîdGh AÉ©HQ’CG »eƒj ø«à°üM èeôH
Ωƒ«dG ΩÉ°Th AÉ≤aQ ÜQóà«°S ɪc ,ᩪédG ¢ùeGC Ωƒj ø«ÑYÓd
á«fÉãdGh ÉMÉÑ°U »°ùbódG Ö©∏e »a IóMGh ø«à°üM ∫ó©ªH É°†jGC
á«fóH ¿ƒµà°S »àdG á°üëdG »gh ,…hÓªM ó«¡°û∏d ≥ë∏ªdG »a
,á°ùaÉæªdG ∞bƒJ Iôàa »a ´É°V Ée ∑GQóà°SG πLGC øe πb’CG ≈∏Y
ádƒÑ≤e áLQO »a ¿ƒfƒµj ø«ÑY’ øe ≈≤ÑJ Ée π©L ádhÉëeh
.¿’BG øe ´ƒÑ°SGC øe πbGC ó©H OGó©à°S’EG øe

GQhO GƒÑ©∏J ¿GC ≈æ“GC''
''ºµFÓeR IOƒY ‘

±ô©j ¿GC áfóNƒH ÜQóªdG Ö∏W ø«ÑYÓdG ™e åjóM »ah
AÉ≤aQ øe Ö∏£j »≤H ɪc ,É¡fƒfÉ©j »àdG πcÉ°ûªdG á©«ÑW
»a áfóNƒH OOôàj ºdh .çóëj ɪH ôKÉCàdG ΩóY êƒée
IOÉYGE πLGC øe ºgQhO GƒÑ©∏j ¿GC ø«ÑYÓdG øe áÑdÉ£ªdG
≥jôØdG ájƒ≤J ™e ¬fGC á°UÉN ,≥jôØdG ≈dGE º¡FÓeR ¢†©H
™e πcÉ°ûe ÖÑ°ùH ô«còà∏d âØbƒJ »àdG √ô°UÉæY ø°ùMÉCH
,ºªée :`H ôeC’G ≥∏©àjh IQOɨªdG GhQôb å«M ,øjô«°ùªdG

∫h’
C G º°ù≤dG
¿É``°ùª∏J OGOh

AGô`LÉEH ó``édG á``∏Môe π``NóJ ¿É`°ùª∏J
á`````jÉéH »````a ¢ü`````HôJ
á∏«µ°ûJ äô°TÉH
¿É°ùª∏J OGOh
∫hGC áë«Ñ°U
É¡°üHôJ ¢ùeGC
áæjóªH ≥∏¨ªdG
Gô«°†ëJ ájÉéH
»fÉãdG ô£°û∏d
,ádƒ£ÑdG øe
¢üHôàdG ƒgh
Ωhó«°S …òdG
ΩÉjGC á©°ùJ
IGQÉÑe ¬∏∏îàJh
ΩÉeGC ájOh
,ájÉéH ájOƒdƒe
ÜQóªdG íª£jh
AGQh øe »∏YƒH
≈dGE ¢üHôàdG Gòg
¬«ÑY’ ô«°†ëJ
áaÉc øe Gó«L
≈àM ÖfGƒédG
»a º¡∏©éj
±hô¶dG ø°ùMGC
á∏Môªd ÉÑ°ùëJ
.ÜÉj’
E G

ájQhô°†dG ≥aGôªdG áaÉc ≈∏Y ôaqƒàj ¥óæØdG Gòg ¿ÉEa ÉfQOÉ°üe
.´ÉLôà°S’G πFÉ°Shh

É«eƒj ø«ÑYÓdÉH ™ªàéj »æØdG ºbÉ£dG

»a ø«ÑYÓdÉH »æØdG ºbÉ£dG ™ªàLG »°VɪdG ¢ù«ªîdG Ωƒj »ah
πª©dÉH º¡ÑdÉW ɪc ,¢üHôà∏d πeɵdG èeÉfôÑdG º¡d Ωóqbh ¥óæØdG
GóL áÑ©°U ¿ƒµà°S -¬Ñ°ùM- »àdG á∏Ñ≤ªdG á∏Môª∏d Gô«°†ëJ ájóéH
IQÉ°TÓ
E d .ô£°ùªdG ±ó¡dG ≥«≤ëJ ᫨H QòëH É¡©e πeÉ©àdG Öéjh
ºbÉ£dG Ö°ùM É¡æe ±ó¡dGh É«eƒj Qôµàà°S äÉYɪàL’G √òg ¿ÉEa
.ΩÉé°ùf’G ≥«≤ëJh ø«ÑYÓdG ™ªL ƒg »æØdG

äÉfɵe’
E G áaÉc ™°†J ájÉéH áÑ«Ñ°T IQGOGE
ø««fÉjõdG ±ôq°üJ âëJ

hô«°ùe ¿Éc ájÉéH ≈dGE »fÉ°ùª∏àdG óaƒdG ∫ƒ°Uh ó©H Iô°TÉÑeh
å«M ,√QɶàfG »a ÜÉ«W ΩÓYƒH ¢ù«FôdG º¡eóq≤àj á«∏ëªdG áÑ«Ñ°ûdG
ìÉéfE’ äÉfɵeE’G áaÉc ¬d Ghôîq°Sh ô«Ñc ∫ÉÑ≤à°SÉH √ƒ°üN
IóMƒdG Ö©∏e ,áÑ«Ñ°ûdG á∏aÉM ¬aô°üJ âëJ Gƒ©°Vh å«M ¢üHôàdG
¬æ°ùëà°SG …òdG ôe’CG ƒgh ,´ÉLôà°S’Gh πª©dG πFÉ°Shh á«HQɨªdG
ºdh .∫ÉÑ≤à°S’G IhÉØM ≈∏Y áÑ«Ñ°ûdG IQGOGE Ghôµ°T øjòdG ¿ƒ«fÉjõdG
á∏«d âeÉbGC πH Gòg ≈∏Y ájhÉéÑdG áÑ«Ñ°ûdG IQGOGE Ωôc ô°üà≤j
¢ù«FôdG Égô°†M OGOƒdG ±ô°T ≈∏Y AÉ°ûY áHOÉCe »°VɪdG ¢ù«ªîdG
.ô«°ùªdG ¬Ñàµe AÉ°†YGCh ÜÉ«W ΩÓYƒH

AÉ≤dh ¢ùeGC ìÉÑ°U á«ÑjQóJ á°üM
AÉ°ùªdG »a …Oh

»a á«ÑjQóJ á°üM ¢ùeGC áë«Ñ°U á«fÉ°ùª∏àdG á∏«µ°ûàdG äôLCG
≈∏Y ,»æØdGh »fóÑdG πª©dG ø«H áYƒæàe âfÉc á«HQɨªdG IóMƒdG Ö©∏e
.AÉ°ùªdG »a ájÉéH ájOƒdƒe ΩÉeGC ÉjOh AÉ≤d iôLGC ób OGOƒdG ¿ƒµj ¿CG
≈Ø£°üe .´

Ωƒ«dG »a ø«à°üM ∫ó©ªH π°UGƒàj πª©dG
äÉÑjQóàdG ¢ùjôN AÓeR π°UGh »dGƒàdG ≈∏Y øeÉãdG Ωƒ«∏d
ºbÉ£dG πÑb øe ô£°ùªdG èeÉfôÑdG Ö°ùM Ωƒ«dG »a ø«à°üM ∫ó©ªH
äGô«°†ëàdG øe ∫h’CG ´ƒÑ°S’CG ∫ÓN πª©dG Iô«Jh ™aQ …òdG »æØdG
ÉÑ°ùëJ ójóL øe º¡JÉjQÉ£H øë°ûjh ¬«ÑY’ ábÉ«d ø°qùëj ≈àM
»fóÑdG ÖfÉé∏d ≈dhC’G á°üëdG ¢ü°üîJ å«M ,QGƒ°ûªdG á«≤Ñd
.»æØdG ÖfÉé∏d á«fÉãdGh

OGó©àdG §°Sh äÉHÉ°UGE ’

™àªJ πX »a ájÉéH ¢üHôJ …ôé«°S OGOƒdG ¿GC »HÉéj’EG ôe’CG π©dh
»∏YƒH ÜQóªdG ¬d ìÉJQG …òdG ôe’CG ƒgh ,Ió«L áë°üH ø«ÑYÓdG áaÉc
OÉéj’E á«aɵdG ∫ƒ∏ëdG ¬«£©jh πeɵdÉH ¬éeÉfôH ≥Ñq£j ¬∏©é«°Sh Gô«ãc
.≈dh’CG áLôîdG »a É¡«∏Y óªà©«°S »àdG áÑ°SÉæªdG á∏«µ°ûàdG

∫ƒ°UƒdG ó©H áMGQ øe äOÉØà°SG á∏«µ°ûàdG

AÉ©HQ’CG Ωƒj ájÉéH ≈dGE ¿É°ùª∏J OGOh óah ∫ƒ°Uh ó©H Iô°TÉÑe
º¡æe øjô«ãµdG ¿GC ºZQ áMGQ ø«ÑYÓdG »∏YƒH ÜQóªdG íæe »°VɪdG
¢†©H º∏°ùà°SG ∂dòd ,á«FÉNôà°SG á°üM èeôÑj ¿GC ¿hô¶àæj GƒfÉc
.Iô°TÉÑe Ωƒæ∏d ø«ÑYÓdG

»dGƒªdG Ωƒ«dG »a äÓ°†©dG ájƒ≤àd á°üM

á°üM »æØdG ºbÉ£dG èeôH ¢ù«ªîdG ¢ùeGC ∫hGC áë«Ñ°U »ah
,äÓ°†©dG ájƒ≤àd øjQɪJ AGôLGE ∫ÓN øe »fóÑdG ÖfÉé∏d â°ü°üN
.»æØdG ÖfÉé∏d á°ü°üîe á«FÉ°ùªdG á°üëdG âfÉc ɪ«a

áeÉb’
E G ±hô¶d ìÉJôe ™«ªédG

ºbÉW ,ø«ÑY’ øe ™«ªédG ióHGC ¢üHôàdG AGƒLGC øY Gó«©Hh
º¡d äôah »àdG áeÉb’EG ±hô¶d ójó°ûdG º¡MÉ«JQG øjô«°ùeh »æa
Ö°ùMh ,Iôe ∫hC’ ¿ƒ«fÉjõdG ¬«a ¢üHôàj …òdG ''âHÉK'' ¥óæØH

»````ØfÉL ô```¡°ûd OGOƒ```dG äÉ````jQÉÑe è````eÉfôH
èeÉfôÑdG AÉLh ,»ª°SôdG É¡©bƒe ≈∏Y á«æWƒdG á£HGôdG ¬Jô°ûf Ée Ö°ùM »ØfÉL ô¡°T ∫ÓN ¬JÉjQÉÑe èeÉfôH ≈∏Y ¿É°ùª∏J OGOh ±ôq©J
:»dÉàdÉc
Qƒ¡ªL ¿hóH 54 ôѪaƒf ∫hGC Ö©∏ªH 14:30 É°S ¿É°ùª∏J OGOh - áæJÉH ájOƒdƒe :(»ØfÉL 16 âÑ°ùdG) 18 ádƒédG ¯
»Ø£d ó«≤©dG ÖcôªH 14:30 É°S ᪰UÉ©dG OÉëJGE - ¿É°ùª∏J OGOh :(»ØfÉL 23 âÑ°ùdG) 19 ádƒédG ¯
.…Ée 19 Ö©∏ªH 14:30 É°S ¿É°ùª∏J OGOh - áHÉæY OÉëJGE :(»ØfÉL 30 âÑ°ùdG) 20 ádƒédG ¯

πª©dGh âæ°ùëJ á``«ë°üdG »`àdÉM'' :…ô``Ñg
''¿hÉ``¡à∏d ∫É```ée ’h GCó```H …ó``édG

∫h’
C G Ωƒ«dG ‘ Qƒe’
C G äQÉ°S ∞«c
?¢üHÎdG øe

≈∏Y ô«°ùJ QƒeC’G πc øµd Ö°SÉæe ô«Z
.ΩGôj Ée ø°ùMGC
EL Heddaf N 1230 Samedi 09 Janvier 2010

Iô°ûY á«fÉãdG áæ°ùdG 2010 »ØfÉL 09 âÑ°ùdG - 1230 Oó©dG

23

á«aÉc IóMGh IGQÉÑe ¿GC ø¶J πg
?¢üHÎdG Gòg ‘ ºµd

ÉgÉfOQGC ɪch Öéj ɪc äQÉ°S Qƒe’CG
ôaqƒàe A»°T πc ¿GC ɪH ±hô¶dG ø°ùMGC »ah
øe ÜÉMôàdG πc Éæ«b’h πª©dG ≈∏Y ÉfóYÉ°ùjh
Éæd Ghôîq°Sh º¡eôµH ¿ƒahô©ªdG ájÉéH ¿Éµ°S
.¢üHôàdG ìÉéfGE ᫨H áeRÓdG äÉfɵe’EG áaÉc

¿ƒµJ ¿GC ≈æªàf Éæch »Øµj ød óMGh AÉ≤d
Éæ浪j ≈àM iôNGC ájOh äGAÉ≤d ∑Éæg
»àdG ÉæJGô«°†ëJh ÉæJÉfɵeGE ≈∏Y Gó«L ±ƒbƒdG
πÑb AÉ£N’CG ¢†©H íë°üfh πÑb øe É¡H Éæªb
ô£°ùªdG èeÉfôÑdG Ö°ùMh øµd ,á°ùaÉæªdG ájGóH
IGQÉÑe ¿GE ∫ƒbGC ÜÉgòdG á∏Môe ájGóH â«bƒJh
ÖfGƒédG áaÉc øeh Éæd Ió«Øe ¿ƒµà°S ' ܃ªdG'
.á∏eɵdG ájõgÉédG ≥«≤ëàd É¡∏¨à°ùæ°Sh

Gòg ‘ ¬≤«≤– ¤GE ¿ƒëª£J GPÉeh
?¢üHÎdG

πª©∏d πH ,√õæà∏d ájÉéH ≈dGE äÉCf ºd
¿É°ùª∏J »a √ÉfGCóH …òdG ÉæéeÉfôH á∏°UGƒeh
áaÉc ¿GC ɪH á«HÉéjGE QƒeÉCH êhôî∏d íª£fh
ø«dƒq©eh Ió«L áë°U »a ¿hóLƒj ø«ÑYÓdG
.Gó«L ¬dÓ¨à°SG ójôfh ¢üHôàdG ìÉéfGE ≈∏Y

Ée ≈∏Y ¿ƒ°VGQ ºàfGC πg ,∂jGCôH
?ÜÉgòdG á∏Môe ‘ √ƒªàeób

á«eƒ«dG ºµJGÒ°†– Ò°ùJ ∞«c
?á°ùaÉæŸG ájGóÑd ÉÑ°ù–

á∏«W √Éæeób Ée øY ¿ƒ°VGQ øëf ™Ñ£dÉH
IôaqƒàªdG äÉfɵe’EG á∏b ºZôa â°†e ádƒL 17
≈∏Y ÉæbƒØJh ájƒb âfÉc ÉæJOGQGE ¿GC ’GE ,Éæjód
âbÉa á«HÉéjGE èFÉàf Éæ≤≤Mh π«bGô©dG πc
É¡æe π°†aGC ≥«≤ëJ ÉæfɵeÉEH ¿Éch äÉ©bƒàdG
AGƒ°S á∏¡°S •É≤f Ió©d Éæ©««°†J ’ƒd ô«ãµHh
øëf ∂dP ™eh óYGƒ≤dG êQÉN hGC πNGO
.√Éæ≤≤Mh √Éæeób ɪH ¿ƒ©æà≤e

¥É°Sh Ωób ≈∏Y …ôéJ äGô«°†ëàdG
ºbÉ£dG πÑb øe Éæd ô£°ùªdG èeÉfôÑdG Ö°ùMh
É¡dÓ¨à°SG ∫hÉëf »àdG IôàØdG √òg ∫ÓN »æØdG
ájGóH ∫ÓN iƒà°ùªdG »a ¿ƒµæd Gó«L
ÉæàLôN »a É«dÉM ôµqØf ÉfGCóH å«M ,á°ùaÉæªdG
.áæJÉH ájOƒdƒe ΩÉeGC É橪éà°S »àdG ≈dh’CG

?IOƒ©dG ™bƒàJ ∞«ch

¿ƒµJ ød IOƒ©dG á∏Môe ∫ÉëdG á©«Ñ£H
øe ô«ãµH Ö©°UGC ¿ƒµà°Sh ¥ÓW’EG ≈∏Y á∏¡°S
…OÉØJ ≈∏Y Ö©∏J Éfõa ∑Éæg ¿’C É¡à≤HÉ°S
∫ÓàMG hGC Ö≤∏dG ≥«≤ëJ ≈∏Y iôNGCh •ƒ≤°ùdG
¿ƒµà°S á°ùaÉæªdÉa ¬«∏Yh ,áeó≤àe õcGôe
»a øëfh ¥ôØdG ™«ªL ø«H Iójó°Th áÑ©°U
≈∏Y πª©æ°Sh Éfô¶àæj Ée ∑Qóf ¿É°ùª∏J
IGQÉѪH IGQÉÑe Ö©dh ádƒ£ÑdG Iô«Jh IôjÉ°ùe
.ájÉ¡ædG ≈àM
≈Ø£°üe .´

∞«c ,áæJÉH AÉ≤d ôcP ≈∏Y
?©bĈJ
ó©H á«ë°üdG ∂àdÉM »g ∞«c
?É¡æe ÊÉ©J âæc »àdG áHÉ°U’
E G

âæ°ùëJ á«ë°üdG »àdÉM ¿B’G ¬∏dGh
ΩÉjC’G »a ¬«∏Y âæc ɪH áfQÉ≤e Gô«ãc
™e »HQóJ π«dóH ,á«°VɪdG á©HQC’G
ø°ùMGC ¿ƒcÉC°Sh …OÉY πµ°ûH áYƒªéªdG
’ áHÉ°UE’Gh á°ùaÉæªdG ájGóH πÑb ô«ãµH
âbh »a äAÉL É¡fGC ºZQ ≥∏≤dG ≈dGE ƒYóJ

ɪH ájɨ∏d áÑ©°U ≈≤ÑJ ' á«HƒÑdG' IGQÉÑe
πc ójôj ¬«∏Yh IOƒ©dG á∏Môe ìÉààaG É¡fGC
áé«àf π«é°ùJh á≤aƒe ájGóH ≥«≤ëJ ≥jôa
Gòch ,á°ùaÉæªdG á«≤Ñd ¬JÉjƒæ©e ™aôJ á«HÉéjGE
,áÑ©°U á«©°Vh »a óLƒj íjôL ¢ùaÉæe ΩÉeGC
≥«≤ëàd Éæ©°Sh »a Ée πc πª©æ°S ∂dP ™eh
ºZQ á«HÉéjGE áé«àæH IOƒ©dGh á≤aƒe ájGóH
.á∏«ëà°ùe â°ù«d øµd Iô¶àæªdG ᪡ªdG áHƒ©°U

..¢üHÎdG ájÉ¡f ÜGÎbGE ™e

¢†`````Øîj »fɪ«∏°S
π````ª©dG Iô`````«Jh
¿ƒ`````````````ÑYÓdGh
IOƒ```©∏d ¿ƒMÉJôe

''IQƒµ°S'' áæjóe »a ΩÉj’
C G √òg ¬jôéJ …òdG ∞∏°ûdG á©«ªL ¢üHôJ ájÉ¡f øY Éæ∏°üØj ó©j ºd
ôFGõédG πNó«°S ≥jôØdG ¿GC ɪH ,ø«eƒj iƒ°S ,á«Hô¨ªdG AÉ°†«ÑdG QGódÉH äÉ°VÉjô∏d ''¢SÉfƒd'' õcôªH
¢†©Ñ∏d GóH …òdG ¢üHôàdG ájÉ¡æH º¡àMôa øY ø«ÑYÓdG øe OóY Éæd ôÑqY óbh .ø«æK’
E G Ωƒj
.»fɪ«∏°S ÜQóªdG ™e ¬àæj ºd ¬«a πª©dG ¿GC á°UÉN ,ÉÑ©àeh ÓjƒW

OóqéàJ äÉHÉ°U’
E Gh qπ≤J äÉÑjQóàdG

á∏«µ°ûàdG …ôéà°Sh ,»°VɪdG ´ƒÑ°S’CÉH áfQÉ≤e ¬dÉÑ°T’C πª©dG Iô«Jh ¢†«ØîJ ≈dGE »fɪ«∏°S ÜQóªdG óªY
.≈dh’CG áLQódÉH »µ«àµàdG ÖfÉédG ≈∏Y »fɪ«∏°S É¡dÓN õcô«°S IóMGh á«ÑjQóJ á°üM Ωƒ«dG QÉ¡f øe AGóàHG
ábÓ£fGE πÑb √ô£°S …òdG èeÉfôÑdG ≥«Ñ£àd GõgÉL OGó©àdG πc óéj ¿GC πeÉCj ¿Éc …òdG »æØdG ºbÉ£dG ßM Aƒ°ùdh
»fÉ¡∏H óªMGCh ∞°Sƒj ôª©e QGôZ ≈∏Y ,É¡æe ¿ƒµà°ûj ¿ƒÑYÓdG GCóH »àdG äÉHÉ°U’EG πµ°ûªH Ωó£°UG ¬fGC ,¢üHôàdG
.»æØdG ºbÉ£dG ™e ∫h’CG ´ƒÑ°S’CG »a ¬d É©°†N …òdG ∞㵪dG èeÉfôÑdG Gô«ãc ɪ¡Ñ©JGC øjò∏dG

ÉMÉÑ°U ÚæK’
E G Ωƒj ôFGõ÷G ¤GE IOƒ©dG

Üô¨ªdG »a ≥jôØ∏d ≥Ñj ºd å«M ,ø«æK’EG Gòg ôFGõédG ≈dGE IOƒ©dG ∫ÉMQ á«Ø∏°ûdG á∏«µ°ûàdG óq°ûJ ¿GC Qôq≤ªdG øe
''¢SÉfƒd'' õcôe øe ÉbÓ£fG IOƒ©dG ¿ƒµà°Sh .ΩÉjGC á©°ùJ ΩGO …òdG …ô«°†ëàdG ¬°üHôJ »¡æjh §≤a áYÉ°S 48 iƒ°S
,AÉ°†«ÑdG QGódÉH ''¢ùeÉîdG óªëe'' QÉ£e ≈dGE õcôªdÉH á°UÉN á∏aÉM ôÑY ,ôcÉÑdG ìÉÑ°üdG »a ''IQƒµ°S'' áæjóªH
.GôqH ∞∏°ûdG ≈dGE á∏MôdG ∫ɪcGE áªK øeh ᪰UÉ©dG ôFGõédG ≈dGE GƒL ≥jôØdG π≤æà«d

''¢üHÎdG ájÉ¡f ÜGÎbGE ™e ÖYÓdG ≥∏≤j ¿GC »©«Ñ£dG øe'' :Êɪ«∏°S

»a ÉæfGC ɪH'' :ÓFÉb ,ø«ÑYÓdG õ«qªJ äQÉ°U »àdG á«°ùØædG ádÉëdG Gó«L ±ô©j ¬fGC »fɪ«∏°S ÜQóªdG í°VhGC
øe ¢†Øîfh πª©dG á≤jôW ô«q¨f ¿GC »¡jóÑdG øªa ,øWƒdG ≈dGE IOƒ©∏d ø«≤∏b GhQÉ°U ¿ƒÑYÓdGh ¢üHôàdG ájÉ¡f
.''πª©dG á≤°ûe ¿É«°ùæH ø«ÑYÓd íª°ùJ áØ«ØN øjQɪJ èeôÑfh ¬Jô«Jh

''á∏«≤Kh ábÉ°T äQÉ°U IÒN’
C G ΩÉj’
C G'' :»ª«∏°S

áÑ©àeh ábÉ°T øjQɪàd Éæ©°†N ÉæeO Ée'' ¢üHôàdG ábÓ£fGE ™e ábÉ°T âfÉc äÉÑjQóàdG ¿GE »ª«∏°S QɪY ∫Éb
¢üHôàdG øe Iô«N’CG ΩÉjC’G ¿GC ô©°ûf Éfô°U ÉæfGC ≈àM ,IOƒ©dG óYƒe »a ôµØj ÖYÓdG GCóÑj ¿GC »©«Ñ£dG øe ¬fÉEa
.''ôFGõédG ≈dGE ∫ƒNó∏d π°üJ »àdG á¶ë∏dGh äÉYÉ°ùdGh ΩÉj’CG óq©f ÉæëÑ°UGCh ,á∏«≤Kh ábÉ°T äQÉ°U
.¢S º«gGôHGE

¢ù```eGC ¢ü``HôàdG GQOÉ``Z »fÉ¡∏Hh Ö«W øH
QGódÉH ≥jôØdG ¢üHôJ ¢ùeGC áë«Ñ°U »fÉ¡∏H Qƒ°üæeh Ö«W øH π«Yɪ°SG ,§°SGh’
C G ÉÑY’ QOÉZ
IQOɨe ÖÑ°S »JÉCjh .∞∏°ûdG ≈dGE º
q K øeh ôFGõédG ≈dGE Ó≤æJh IôFÉ£dG Ó≤à°SG å«M ,AÉ°†«ÑdG
¢SÉCµdG AÉ≤d ¢Vƒîd ¬d ɪ¡ëjô°ùJ QGhóe ¢ù«FôdG øe §°SGh’
C G ÜQóe Ö∏W ≈dGE ø«ÑYÓdG
.QGhóe ¬°†aôj ºd …òdG Ö∏£dG ƒgh ,âÑ°ùdG Ωƒ«dG QÉ¡f á«"GhôÑdG ºéæH ¬≤jôa ™ªé«°S …òdG

GóZ IQô≤e Üô¨ªdG ≈dGE ɪ¡JOƒY
Gó°û«d áYÉ°S 48 øe πbGC ¿É«°†≤«°S å«M ,ôFGõédG ≈dGE »fÉ¡∏Hh Ö«W øH á∏MQ ∫ƒ£J ød
¿GC ºZQh .ôHÉc’
C G ™e ɪ¡°üHôJ á∏°UGƒªd á«Hô¨ªdG AÉ°†«ÑdG QGódG ≈dGE iôNGC Iôe ∫ÉMôdG
IOÉYGE â∏q°†a á«Ø∏°ûdG IQGO’
E G ¿GC ’GE ,¢üHôàdG »¡æjh ø«eƒj iƒ°S ¬d ≥Ñj ºd ≥jôØdG
.øWƒdG ¢VQGC ≈dGE áYƒªée »a IOƒ©dGh ≥jôØdG ≈dGE ø«ÑYÓdG

§°SGhÓ
C d ±hô¶dG πc Éfôaqh'' :QGhóe
''É`````fƒdòîj ’GC ≈`````æªJGCh

»ÑYÓd ¬ëjô°ùJ ¿GC »Ø∏°ûdG ¢ù«FôdG ìô°U
»fÉ¡∏H Qƒ°üæeh π«Yɪ°SG Ö«W øH ,§°SGh’
C G
:∫Éb å«M ,§°SGh’
C G ÜQóe Ö∏£d áHÉéà°SG AÉL
∫É°SQÉEH ¬JóYÉ°ùe §°SGh’
C G ÜQóe Éæe Ö∏W ó≤d''
AÉ≤d …ôé«d §°SGh’
C G øe áKÓK hGC ø«ÑY’
,É¡æe »fÉ©j »àdG Iô«ãµdG äÉHÉ«¨∏d Gô¶f ¢SÉCµdG
≈dGE ÉæYQÉ°S πH ¬Ñ∏W ¢†aôf ºd ÖÑ°ùdG Gò¡dh
≈∏Y ócƒDf Gò¡H øëfh ,Éæe ¬Ñ∏W Ée ó«°ùéJ
≈æªJGCh ,äÉÄØdG πc áeóN ≈∏Y ójó°ûdG Éæ°UôM
á«"GhôÑdG ΩÉeGC §°SGh’
C G Éædòîj ’GC §≤a
.''πgÉCàdG Iô«°TÉCJ Gƒ≤≤ëjh

iƒà°ùªdG »a §°SGhGC »ÑY’ Éæjód''
Ö≤d hGC ¢SÉCµdÉH RƒØ∏d º¡«a ≥KGCh
''º````°SƒªdG Gò```g á````dƒ£ÑdG
≈dGE Éfô¶f GPGE'' :ÓFÉb Éæd ¬ãjóM QGhóe π°UGhh
ÉæfÉEa ,ôHÉc’
C G ±ƒØ°U »a OGó©J øe ¬µ∏ªf Ée
»ÑY’ »bÉÑd ∫hDÉØàdG ≈∏Y å©Ñjh ìôØe ôeGC Gògh ,§°SGh’
C G øe É¡∏c ô°UÉæY á°ùªN óéf
∞∏°ûdG á«©ªL º¡jOÉf ™e º¡∏Ñ≤à°ùe ¿GC GhócÉCà«d ,ôãcGC πª©dGh OÉ¡àLÓ
E d iô¨°üdG äÉÄØdG
Gògh ,ájhôµdG É¡à°SQóe »a •ôqØJ ødh Égó«dÉ≤àd á«ah É¡fGC ôN’
B º°Sƒe øe ócƒDJ »àdG
º¡«a iQGC »æf’
C ,ÜÉ≤dGC øe iô¨°üdG äÉÄØdG ¬«æéà°S ɪH É«°üî°T ∫AÉØJGC »æ∏©éj ôe’
C G
.''º°SƒªdG Gòg ádƒ£ÑdG Ö≤d hGC ájQƒ¡ªédG ¢SÉCc ∞∏°û∏d GƒÑ∏é«d º¡«a ≥KGCh ,ô«N IQÉ°ûH

óM’
C G Ωƒj áMGQ øe ó«Ø°ùà°S á∏«µ°ûàdG
íæe ,á«Hô¨ªdG ''≈∏°S á«©ªL'' ΩÉeGC ájOƒdG É¡JGQÉÑe á«Ø∏°ûdG á∏«µ°ûàdG äôLGC ¿GC ó©H
»a ∫ƒqéàdGh º¡°ùØfGC øY íjhôàdG πLGC øe ¬«ÑYÓd äÉYÉ°S ™HQGC »fɪ«∏°S óªMGC ÜQóªdG
É¡æe ó«Øà°ùj »àdG á«fÉãdG Iô«°ü≤dG áMGôdG »gh ,äÉ«LÉëdG ¢†©H AÉ°†bh •ÉHôdG ´QGƒ°T
óZ Ωƒj »fɪ«∏°S Ö°ùM èeôÑe Gò¡a áMGôdG øe πeÉc Ωƒj ɪæ«H ,äÉYÉ°S ™HQGC Ióªd ≥jôØdG
.øWƒdG ¢VQGC ≈dGE ≥jôØdG IOƒY øe Ωƒj πÑb …GC ,óM’
C G

»æWƒdG ≥jôØdG
Iô°ûY á«fÉãdG áæ°ùdG 2009 »ØfÉL 09 âÑ°ùdG- 1230 Oó©dG á«°VÉjQ á«eƒj

24

:¿Gô«H ¿’GB

É`````°ùfôa »a ¢üHôàdG ¿Gó©°S QÉ```«àNGE''
ó````MGC »``a ô`«°†ëàdG ¿’
C Ö``FÉ°U QGô`b
''á``KQÉ```c çó`ëjo ób IQÉ`ëdG ¿Gó`∏ÑdG

ºjôc ±É°ûàcGE »a π°†ØdG ¬d ¿Éc å«M ,Gô«ãc ájôFGõédG Ωó≤dG Iôc ¿ƒaô©j øjòdG ø«HQóªdG ø«H øe ''¿Gô«H ¿’GB''
±Góq¡dGh »ØjÉ°U ≥«aQ ≥HÉ°ùdG ''IhÉæ°ûdG'' πdqóe äÉeóN ≈∏Y äGôàØdG øe Iôàa »a √QGô°UGE ≈dGE áaÉ°V’
E ÉH ,»fÉjR
ɪc ,√ÉÑàfÓ
E d âa’ πµ°ûH ɪgQhóH GRôHh »°ùfôØdG ''GhôJ'' …OÉf »a Ö©∏dG á°Uôa ɪ¡ëæe ÉeóæY …RÉZ ójôa »∏FÉÑ≤dG
ºgôNGB »°ùfôØdG …QhódG »a ábQÉa’
C G ø«ÑYÓdG øe ójó©dG ≈∏Y ±ô°TGC ¬fGC ɪH Góq«L AGôª°ùdG IQÉ≤dG AGƒLGC ±ô©j ¬fGC
..QGƒëdG Gòg »a iôNGC QƒeGCh »æWƒdG ÉæÑîàæe øY åjóëdG πLGC øe ¬H â∏°üJGE ''±Góq¡dG'' ..¿É«àjGE âfÉ°S …OÉf

»a ∫ÉëdG ¬«∏Y ¿Éc ɪH áfQÉ≤e Ée ÉYƒf πb »ØjÉ°U ≥«aQ
hGC á£≤d »a ô¡¶à°S øjOÉ«ªdG »a ¬JôÑN ¿GC ’GE ,á≤HÉ°ùdG º°SGƒªdG
≈ëæªdG ≈dGE ô¶ædÉHh ,»fÉjR ÉeGC ,¥QÉØdG ™æ°üJ »µd IóMGh Iôc
,᪡ªdG ¥GQh’CG ióMGE ¿ƒµ«°S ¬fÉCH iQGC ,¬aô©j …òdG …óYÉ°üàdG
øe óMGC ’ ¬fÉCH ΩõLGC ÉfÉCa ,¬dGƒMGC ø°ùMGC »a ¿Éc GPGEh
.ôFGõédG ∞bƒ«°S ºµàYƒªée »a IóLGƒàªdG äÉÑîàæªdG
ÉæàeóN áYô≤dG ¿GC iôJ πg ,ºdÉ©dG ¢SÉCc ≈dGE áÑ°ùædÉHh
?É«æ«aƒ∏°Sh ɵjôeGCh Gôà∏éfGE ΩÉeGC Éæà©bhGC ÉeóæY

óYƒªdÉa ,á«dÉëdG IôàØdG »a ∫GƒD°ùdG Gòg øY áHÉL’EG øµªj ’
»a äÉ«£©ªdG ¿’C Gó«©H ∫ƒbGC ,A»°ûdG ¢†©H Gó«©H ≈≤Ñj »ªdÉ©dG
í°Tôe ÖY’ …GC iƒà°ùeh iôNGCh á«fÉK ø«H ô«¨àJ Ωó≤dG Iôc
¿GC ºµ«ÑY’ ≈∏Y ¬fGC »æ©j Ée ,á¶ëd …GC »a ∫hõædGh ´ÉØJQÓ
E d
,á«dÉëdG IôàØdG »a õ«côàdGh ºdÉ©dG ¢SÉCc »a ô«µØàdG øY Ghó©àÑj
äÉ«FõL ≈∏Y Ö©∏«o°S ∫ÉjófƒªdG ¿GC ∫ƒ≤dG øe »æ©æªj ’ Gòg øµd
¬°ùØf ô≤àëj ’ ¿GC …ôFGõédG Öîàæª∏d »àë«°üfh ,GóL Iô«¨°U
.Iô«Ñc ¬JÉfɵeGE »a ¬à≤K ¿ƒµJ ¿GCh ɵjôeGCh Gôà∏éfÉEH ô¡Ñæj ’h
?∂jƒ¡à°ùJ ''ô°†îdG'' ≈∏Y ±Gô°T’
E G Iôµa πg

±hôX πch Ió«L á≤jô£H Óµ«¡e íÑ°UGC …ôFGõédG ÖîàæªdG
IôeɨªdG ≈∏Y ÜQóe …GC õØqëJ QƒeGC »gh ,Iôaƒàe …óédG πª©dG
.äÉÑîàæªdG √òg πãe ™e
?QGƒëdG Gòg ºàîf Iô«NGC áª∏c øe πgh

É¡eôàMGC »àdG ''±Góq¡dG'' IójôL ™e åjóëdÉH âaôq°ûJ ’hGC
øe ójõªdG ≈æªJGCh ,ø«jôFGõédG πµd »eÓ°S ≠∏qHGC ¿GC OhGCh ,Gô«ãc
äGQhódG πc »a óLGƒàdG ≥ëà°ùJ »àdG ºµJôµd QÉgOR’EGh »bôdG
¢SÉ«dGE .±
.ájƒ≤dG ᫪dÉ©dG

ô``FGõédG π``gÉCJh ..ºµàYƒªée »`a IOQGh ä’É`ªàM’
E G πc''
''≥```£æªdG ≈```dGE Üô``bGC »``fÉ``ãdG Qhó```dG ≈````dGE
»````≤d GPGEh ...…ƒ````b Ö```îàæe OÓ``«e ±ô``©J ô`FGõédG'' ä’ɨ°ûfE’G ¢†©ÑH ºà¡e?¿¿B’GôG«ÉHfóGC «,Ω°ùGôdjG ºÉeµdGøƒ°MùMGC GC»≈g∏Y∞«c
,¿É«àjG âfÉ°S …OÉf ¢SGCQ ≈∏Y »eÉ¡e â¡àfG ¿GC ó©H á°UÉîdG
''äGõ````驪dG ™``æ°ü«°S á```eRÓ`dG á```jÉ``æ©dG
.∑Éæg GóZh Éæg Ωƒ«dG ,Ωó≤dG Iôc »HQóe IÉ«M »g √ògh
¿GC ’GE ,Iójó°T IQGôMh á«dÉY áHƒWôH RÉàªj »∏NGO »≤jôaGE
¿Gó«ªdG á≤«≤M ≈≤ÑJh É°ùfôa »a Éæg ¬d ô«°†ëàdG ºJ ºg’CG
πeÉY ¿GC ≈dGE áaÉ°V’EÉH ,ºµ«ÑY’ á«aGôàMG ≈∏Y øgôÑà°S »àdG
ó°übGC ÉfGCh ,äÉjQÉѪdG ô««°ùJ »a Gô«Ñc GQhO Ö©∏«°S AÉcòdG
≥FÉbO ¿ƒjôFGõédG ¿ƒÑYÓdG É¡H ô«q°ù«o°S »àdG á≤jô£dG Éæg
.ºgô¶àæJ »àdG áÑ©°üdG á«NÉæªdG ±hô¶dG πX »a äÉjQÉѪdG
?»fÉãdG QhódG ƃ∏H ≈dGE íq °TôJ øeh

»fÉãdG QhódG ≈dGE Qhôª∏d áëq °TôªdGh óMGh ºbôdG »g ’ƒ¨fGC
ôFGõédG ø«H Ö©∏à°S á«fÉãdG ábÉ£ÑdG ÉeGC ,É¡àYƒªée IQGó°U »a
Rƒëj ¬f’C »dÉeh ∫ÉjófƒªdG ≈dGE â∏gÉCJ É¡f’C ∫h’CG ΩÉ≤ªdG »a
πeÉY íæªf ¿GC Öéj ɪc ,…h’Ée πbGC áLQóHh GQkÉÑc ø«ÑY’
.á«fÉãdG Iô«°TÉCàdG ÖMÉ°U ájƒg ójóëJ »a ôÑcGC ÉÑ«°üf IÉCLÉتdG
ÖîàæªdG »a Gó«L ɪ¡aô©J ¿ÉæKG ¿ÉÑY’ `cÉæg
?∂dòc ¢ù«dGC ,…ôFGõédG

ø«ÑYÓdG ø«H øe ɪ¡a ,ó«cGC Gòg ,»fÉjRh »ØjÉ°U ó°ü≤J
.»°ùfôØdG GhôJ »a º¡«∏Y âaô°TGC øjòdG ø«HƒgƒªdG
?’ƒ¨fGC IQhO »a ɪghDGOGC ¿ƒµj ¿GC ™bƒàJ ∞«c

QGôZ ≈∏Y øjôNB’G ɪ¡FÓeR äÉfɵeGE øe ¢UÉ≤fE’G ¿hO
¿ÉCH ∫ƒbGC ,øjôNB’Gh »æ¨e ,Iô"ƒH ,êÉë∏H ,¿hóÑY ,IóÑj
iƒà°ùe ¿GC í«ë°U ,É«≤jôaGE ¢SÉCc »a Iô°VÉM ¿ƒµà°S ɪ¡à°ùªd

¿ƒ∏¡à°ù«°S º¡fGC É°Uƒ°üN ºgójGC ø«H ºgô«°üe ¿ƒµ∏ªj ''ô°†îdG''
√òg ≈∏Y ∞bƒàe A»°T πch …h’Ée Öîàæe ΩÉeGC á°ùaÉæªdG
»æ©j Ée ,»dÉe ΩÉeGC á«HÉéjGE áé«àf ≥«≤ëJ á«fɵeGE ™e ,IGQÉѪdG
.¢ù«jÉ≤ªdG πµH á«∏µ°T ¿ƒµJ ób ’ƒ¨fGC ΩÉeGC ºµJGQÉÑe ¿GC
äÉÑîàæªdG ¢†©H ¢ùµY ,É°ùfôa ¢üHôJ »a ∂jGCQ ƒg Éeh
¢ùØæH õ«ªàJ ¿Gó∏H »a ô°q†ëoJ ¿CG äQôqb »àdG
ΩóY ä’ÉM óqdh Ée ,’ƒ¨f’
C á«NÉæªdG äÉ«°Uƒ°üîdG
?ôFGõédG »a ø««æ≤àdG ¢†©H iód É°VQ

¢üHôJ áeÉbGE QGôb ¿GC iQGC ÉfGC ,ïØdG Gòg »a §≤°ùf ¿GC Öéj ’
,ÖfGƒédG πc øe ÖFÉ°U QÉ«àNGE á«£°Sƒàe á≤£æe »ah É°ùfôa »a
áKQÉc ¿ƒµà°S âfɵd QÉM ó∏H ≈dGE …ôFGõédG ÖîàæªdG π≤æJ ƒdh
¿GC »g É¡H ∫óà°SG ób »àdG á∏ãeC’G §°ùHGCh ,ºµ«ÑYÓd á«≤«≤M
’h ,»≤jôaGE ó∏H »a ø«àYÉ°S πãe ¢ù«d É°ùfôa »a ø«àYÉ°S ÜQóàdG
πLGC øe Gô°ùjƒ°S »a ∫ÉãªdG π«Ñ°S ≈∏Y ÉfÉZ OƒLh ¿GC »d Gƒdƒ≤J
É°ùfôa ¿ÉEa Gòg πc ≈dGE áaÉ°V’EÉH ,¢ShQóe ô«Z ¿Éc ô«°†ëàdG
Üô≤dG QÉÑàYÉH ÖîàæªdG AGƒLGC »a ø«ÑYÓdG êÉeófG øe â∏¡q°S
.¢üHôàdG ô≤eh É¡«a ¿ƒÑ©∏j »àdG ¿Gó∏ÑdG ø«H »aGô¨édG
?»æWƒdG ÖîàæªdG »ÑY’ »a ôKƒDj ød ñÉæªdG πeÉY ,¿PGE

»a á«NÉæªdG AGƒL’CG ¿GC »a Éæ°†©H ™e ≥Øàf ób ,ó«cGC
ó∏H »ah É«≤jôaGE »a É¡°ùØf â°ù«d ΩÉY πµ°ûH ÉHhQhGCh É°ùfôa

''¢ù````````jƒY ∫É````````ªc Éj ∂``````ªMôj ¬``````q∏dG''

≈Ø°ûà°ùªdG »a ¬JQR'' :¿Gó©°S
'' Gô«ãc »H ìôah

™ª°S ɪd ¢ùeGC ¬YƒeO ¿Gó©°S íHGQ »æWƒdG ÜQóªdG ∂°ùªj ºd
áÑ«Ñ°ûd ô«ÑµdG ºLÉ¡ªdG ¢ùjƒY ∫ɪc IÉaƒH ''±Góq¡dG'' 烩Ñe øe
¿õëdG äÉeÓY äóHh .äÉ«æ«fɪãdGh äÉ«æ«©Ñ°ùdG »a πFÉÑ≤dG
òæe ¬JQR ó≤d'' :∫ƒ≤j ƒgh √Éæ«Y âbQhôZGh ¿Gó©°S ≈∏Y ájOÉH
¢ùjQÉH »a »Ø°ûà°ùªdÉH ¢VôªdG ¢TGôa ≈∏Y ƒgh Iô«°üb Iôàa
¢ùjƒY ±ôYGC .IQÉjõdÉH Gô«ãc ìôa óbh ,á«°ùfôØdG ᪰UÉ©dG
,ÖYÓªdG »a É°†©H Éæ°†©H Éæ¡LGhh »∏«L øe ÉÑjô≤J ¬f’
C Gó«qL
ÇOÉÑe ÖMÉ°U ÓLQ Éfó≤a ¬JÉaƒHh ±É°Uh’
C G πµH ÓLQ ¿Éc ó≤d
äɪ∏µdG óLGC ºd áMGô°üHh .™«ªédG ΩGôàMG ¬«dGE Ö∏L á«HôJh
(ΩÓµdG á∏°UGƒe ™£à°ùj ºd)...''¬∏dG ¬ªMQ ¬Ø°Uƒd áªFÓªdG

ÉC``Ñæd GhôKÉCJ ''ô``°†îdG'' ƒÑY’
¢ù`jƒY ∫ɪc IÉ``ah
ôKGE ójó°ûdG ºgôKÉCJh º¡Jô°ùM øY »æWƒdG ÖîàæªdG ƒÑY’ ôÑY
¢ùjƒY ∫ɪc πFÉÑ≤dG áÑ«Ñ°ûd ≥HÉ°ùdG ÖYÓdG IÉah ôÑN º¡«≤∏J
áÑ°ùædÉH á©LÉØdG áHÉãªH ¿Éc ôÑîdG Gòg ¿GC GhócGC å«M .É°ùfôØH
GƒÑ©d øjòdG ø«ÑYÓdG QGôZ ≈∏Y ,¬aô©J »àdG ô°UÉæ©dG á°UÉN ,º¡«dGE
,ƒMQ ¿Éª«∏°S ,…hGR ô«ª°S ,»ØjÉ°U ≥«aQ πãe á«∏ëªdG ádƒ£ÑdG »a
»a ¿Éc ÉeóæY áaô©ªdG ≥M ¬aô©j …òdG …hGhÉ" ¢SÉfƒdG á°UÉNh
ó©H øY ¬fƒaô©j º¡fGC GhócGC ó≤a ,¿ƒaôàëªdG ÉeGC .hRh …õ«J
¿Éc ¬fGC ¿ƒaô©jh »æWƒdG ÖîàæªdG ±ƒØ°U »a É≤HÉ°S ÉÑY’ √QÉÑàYÉH
ó«≤ØdG ºMôj ¿GC πLh õY ≈dƒªdG º¡©«ªL ¿ƒLôjh ,É≤∏qîàe ÉÑY’
¿ƒ©LGQ ¬«dGE ÉfGEh ¬∏d ÉfGE .¿Gƒ∏°ùdGh ôÑ°üdG ¬jhP º¡∏jh

¢ùjƒY IÉ`ah ôÑîH Ωó°üJ á``Ñ«Ñ°ûdG á``ã©H
¢ü``HôàdG AGƒLGC ≈``∏Y º`«qîjo ¿õ``ëdGh

ÖYÓdG IÉah ôÑN º¡©eÉ°ùe ∫ƒ°Uh ôKGE Üô¨ªdÉH á«∏FÉÑ≤dG áã©ÑdG ô°UÉæY ÜÉ°UGC ójó°T ¿õM
¿GC ≈àM ,»∏FÉÑ≤dG ≥jôØdG ô°UÉæY √ƒLh ≈∏Y ájOÉH ≈°S’
C Gh ¿õëdG äÉeÓY âfÉch ,¢ùjƒY ≥HÉ°ùdG
á°UÉN áØ°üH πFÉÑ≤dG óæY ¢ùjƒY ᪫b ≈dGE Gôk¶f ´ƒeódG ±QPh ¬°ùØf ∂dɪàj ºd º¡æe ¢†©ÑdG
øe ≈àM øµªàj ºd º¡ª¶©e ¿GC å«M ,IôJƒàe á∏«d áã©ÑdG â°TÉY óbh ,á∏eÉY áØ°üH ø«jôFGõédGh
ÉædhÉM óbh ,¢†©ÑdG º¡°†©H ™e ’h Éæ©e ’ åjóëdG óMGC ™£à°ùj ºdh ,AÉ°û©dG áÑLh ∫hÉæJ
å«M ,ɪ¡©e ÉæKóëJh á«∏FÉÑ≤dG áã©ÑdG »a øjô°üæY ôÑcGC ɪgQÉÑàYÉH ƒ«"h ¿GOhO øe ÜGôàb’
E G
...’Ébh ,¢ùjƒY IÉaƒH ójó°ûdG ɪgôKÉCJ Éæd GócGC

''…ó`dGh á`HÉ`ãªH ¿Éc ¬f’
C GókL øjõM ÉfGC'' :¿GOhO

É¡H ôÑY’
C áÑ°SÉæªdG äɪ∏µdG óLGC ’ áMGô°Uh ,¢ùjƒY IÉah ôÑN »Yɪ°S ó©H Gô«ãc âfõM''
,ájôFGõédGh á«∏FÉÑ≤dG á«°VÉjôdG á∏FÉ©dG ÜÉ°UGC …òdG π∏édG ÜÉ°üªdG Gò¡H …ôKCÉJ ióe øY
¬∏°†a ôµæj ¿GC øµªj óMGC ’h áÑ«Ñ°û∏d ô«ãµdG Ωób ,¬Ñ∏b áÑ«£H ±hô©e ™FGQ πLQ ¢ùjƒY
»a ájƒb á°ûYôH ô©°TGC ÉfGC ,ΩÓµdG ≈∏Y ≈àM QóbGC ’h ,GóL øjõM ÉfGC ,á«∏FÉÑ≤dG IôµdG ≈∏Y
AÉæHGC øe óMGC …GC øY ’h »æY πîÑj ºdh »d ódGh áHÉãªH ó«≤ØdG ¿Éc ó≤d ,»ª°ùL πeÉc
¿GC Öéj øµd Éæe GóMGh ó≤Øf Iôe πc »a IÉ«ëdG »g √òg ,IóYÉ°ùªdGh íFÉ°üædÉH áÑ«Ñ°ûdG
.''¿ƒ©LGQ ¬«dGE ÉfGEh ¬∏qd ÉfGE ,ôªà°ùf

''ôFGõédG »a ÉfGC ƒd â«æqªJh ¢ùjƒY IÉ`ah ôÑîH âeó°U'' :ƒ`«"

,áª∏µdG ≈æ©e ºJÉCH πLQh Ö«W ¿É°ùfGE ¬fGE ,¢ùjƒY IÉah ôÑN »©eÉ°ùe π°Uh ¿GC ó©H âeó°U''
Óa ,áÑ«Ñ°ûdG IóªYGC óMGC ¿Gó≤Ød øjõM Éæg πµdG ,ájôFGõédG IôµdGh πFÉÑ≤dG áÑ«Ñ°ûd ô«ãµdG Ωóqb
ƒd ≈æªJGC âæc ,1973 áæ°S ≥jôØdÉH ¬bÉëàdGE òæe ''…QÉæµdG'' `d ¢ùjƒY ¬eób Ée ôµæj ¿CG ¬æµªj óMGC
πc »°SGhGCh Gòg É¡HÉ°üe »a ¬à∏FÉY »°SGhGCh ,¬JRÉæL πb’
C G ≈∏Y ô°†MGC ≈àM ¿’
B G ôFGõédÉH »fGC
.''¬fÉæL í«°ùa ¬æµ°SGCh ¬∏dG ¬ªMQ ,GóHGC √ƒ°ùæj ød øjòdG πFÉÑ≤dG

¿Gƒ°VQ .Ü /ìÓëd.Ω /¢SÉ«dGE .±

≈∏Y ''±Góq¡dG'' Iô°SGC â≤q∏J ,√Qóbh ¬∏qdG AÉ°†≤H á«°VGQ ܃∏≤H
∫ɪc ,¬∏qdG ¿PÉEH ¬d QƒØ¨ªdG IÉah ôÑN …ôFGõédG Ö©°ûdG QGôZ
´Gô°Uh ∫É°†Y ¢Vôe ó©H ''»dQhGC'' ¢ùjQÉH QÉ£e »a ¢ùjƒY
AÉ°†YGC πc Ωóq≤àj ,᪫d’
C G áÑ°SÉæªdG √ò¡Hh .AGódG ™e πLôdG
,ó«≤ØdG á∏FÉY ≈dGE á°üdÉîdG á«Ñ∏≤dG º¡jRÉ©àH ''±Góq¡dG'' IójôL
¬àªMôH IôgÉ£dG ¬MhQ óªq¨àj ¿GC πLh õqY ≈dƒªdG øe á«LGQ
¬«dGE ÉfqGEh ¬∏d ÉfqGE ,¿Gƒ∏°ùdGh ôÑ°üdG π«ªL ¬jhP º¡∏jo ¿GCh á©°SGƒdG
.¿ƒ©LGQ

√ƒ`aôY øe πc ôjó≤Jh ÖM Ö°ùc
,√AÓeR πÑb ¬«°ùaÉæe ôjó≤J ¬∏qdG ¬ªMQ ¢ùjƒY ∫ɪc ∫Éfh
á«dÉ©dG ¬bÓNÉCH √ƒaôY øjòdG πc øgP »a Éî°SGQ ¬ª°SGE ≈≤Ñ«°Sh
ºdh ,¬LQÉNh ¿Gó«ªdG πNGO ™«ªé∏d Ihób âfÉc »àdG ¬à«HôJh
¥ÉaƒdG IQƒ£°SGC QGôZ ≈∏Y ,»°VÉjôdG √QGƒ°ûe »a Oô£dG ≈æ©e ±ô©j
¢ùjƒY É¡«a ¿Éc »àdG IôàØdG »a ø«ÑYÓdG øe ójó©dGh »ëdÉ°U
øjòdG πc ôjó≤Jh ÖM áÑ«Ñ°ûdG ±Góqg Ö°ùcGC …òdG ôe’
C G ,ÉÑY’
á°VÉjôdG IôcGP »a ¬ª°SGE ¿hqó«od ,ó«©H øe hGC Öjôb øe √ƒaôY
.¢UÉN πµ°ûH Ωó≤dG Iôch ájôFGõédG

iô`cP ø`°ùMGC ≈`≤Ñà°S ¬`HÉ`≤dGC
»àdG ÜÉ≤d’
C G »a Iô«Ñc ¬«∏Y ¬∏qdG áªMQ ¢ùjƒY áªgÉ°ùe âfÉch
ÉeóæY 73 áæ°S »∏FÉÑ≤dG …OÉædG »a ¬d º°Sƒe ∫hGC òæe áÑ«Ñ°ûdG É¡JRôMGC
πFÉÑ≤dG AGógGE »a Gƒëéfh ,»dGO ó«°TQh ¢SÉHôd ,ìÉHô°S á≤aQ ¬«dGE º°†fG
èjƒàJ QGôZ ≈∏Y ,ÜÉ≤d’
C ÉH πaÉM πé°ùd Gó¡qªe ¿Éc ádƒ£H Ö≤d ∫hGC
ÖMÉ°U ¿Éc ÉeóæY á∏£ÑdG ájófÓ
C d É«≤jôaGE ¢SÉCµH 1980 áæ°S áÑ«Ñ°ûdG
,»FÉ¡ædG ™HQ QhódG »a …ƒHÉѪjõdG …QGQÉg ƒeÉæjO ΩÉeGC RƒØdG ±GógGC óMGC
á«≤jôa’
E G ÜÉ©d’
C G »a á«ÑgòdG á«dGó«ªdG »a ¬àªgÉ°ùe ≈dGE áaÉ°V’
E ÉH
IGQÉÑe »a ø«aGóq¡dG ø«H øe ¿Éc ÉeóæY 78 áæ°S ôFGõédG »a ⪫bGC »àdG
ø°ùMGC πaÉëdG πé°ùdG Gòg ≈≤Ñ«°Sh .(0-3) …h’Ée ΩÉeGC ∫h’
C G QhódG
¢ùjƒY ∫ɪch ,áeÉY ájôFGõédG IôµdGh á°UÉN ,áÑ«Ñ°ûdG QÉ°üf’
C iôcP
Aɪ°SGC â«≤H ɪc IôLôL ∫ÉÑL ≈∏Y É°Tƒ≤æe ¬ª°SG 𶫰S ¬∏qdG ¬ªMQ
᪫¶©dG äÉ«°üî°ûdG πch ¢SÉfƒdG ܃£©eh ¿É°†eQ ¿ÉÑY ,ΩRÉY ¿Éª«∏°S
.¿ÉeR’
C Gh ø«æ°ùdG ôe ≈∏Y πFÉÑ≤dG OÓH »a

''GókHGC ÉgAÉæHGC ≈°ùæJ ød áÑ«Ñ°ûdGh ɪk«¶Y ÓLQ Éfó≤a'' :»`°TÉæM

ìôq°U Iô«Ñc áHƒ©°üHh ,¢ùjƒY ∫ɪc IÉah ôÑîH øjôKÉCàªdG ó°TGC øe »°TÉæM ¢ù«FôdG ¿Éch
⪰üj) …ôFGõLh »∏FÉÑb πµdh πFÉÑ≤dG áÑ«Ñ°T Iô°SGC πµd á©Lƒe áHô°†dG ¿GC »fƒbó°U'' : ÓFÉb
q GE (π°UGƒj ºK Ó«∏b
áªMôdÉH ¬d ƒYóf ¿GC ’GE Éæ©°ùj ’h √Qóbh ≈dÉ©Jh ¬fÉëÑ°S ¬∏qdG AÉ°†b É¡fGC ’
ÉNkGC ¿Éc πH ,π«eR øe ôãcGC ¿Éch ô«ãµdG É¡d Ωóqb ɪ«¶Y ÓLQ äó≤a Ωƒ«dG áÑ«Ñ°ûdG ..IôبªdGh
»a AÉÑW’
C G øe äÉ櫪£J ≈≤∏JGC âæc »fGC á°UÉN ,≈Ø°ûjl ¿GC »a Gô«Ñc »∏eGC ¿Éch ,áª∏µdG ≈æ©e ºJÉCH
.''GókHGC ∑É°ùæf ødh ¢ùjƒY ∫ɪc Éj ∂ªMôj ¬∏qdG ..¬d »JGQÉjR πc

''á``Ñ°SÉæªdG äÉ``ª∏µdG ó``LGC ’'' :¢SÉ``Hôd

: ÓFÉb ¢SÉHôd ídÉ°U ≥HÉ°ùdG »dhódG ™aGóªdG ƒgh ¬∏qdG ¬ªMQ ¢ùjƒY AÉbó°UGC óMGC ìôq°Uh
…QGƒ°ûe »a º¡àaôY øjòdG AÉbó°U’
C G õYGC óMGC ƒg ó«≤ØdGh ’ ∞«c ,ô«Ñc ≈°SÉCH ôÑîdG Éæ«≤∏J''
äɪ∏µdG ≈àM óLGC ’h ,¥ó°üe ô«Z ÉfGCh ôÑîdG â«≤∏J ¿GC òæeh ,ô«Ñc πµ°ûH Üôb øY ¬àaôYh
.''¬fÉæL í«°ùa ∫ɪc øµ°ùjh ôÑ°üdG ¬jhP º¡∏j ¿GC ¬∏qdG ƒYOGC ...…ôKÉCJ øY ô«Ñ©à∏d áÑ°SÉæªdG

:(ƒdÉÑ«°ûJ) ø`°ùë∏H »∏Y
''√GQGC ø`d »`fGC ¥óq°UGC ’h »q``∏Y õjõY ≥jó°U ∫ɪc''

…GC ¿GC øXGC ’'' : ô«Ñc ó¡qæJ ó©H ÓFÉb (äÉ«æ«fɪãdG »a πFÉÑ≤dG ƒ°Tƒ°T) ø°ùë∏H ìôq°U ¬ÑfÉL øeh
∫ɪc ¿’
C ,A’ƒDg øe óMGh ÉfGCh ádƒ¡°ùH á©LÉØdG ÖYƒà°ù«°S Üôb øY ¢ùjƒY ∫ɪc ±ôY ¢üî°T
ø«H øe ƒgh ,GOóée √GQGC ød »fÉCH ¥ó°UGC ’h º¡àaôY øjòdG AÉbó°U’
C G õYGC óMGC ƒg áWÉ°ùÑH
øe ƒg ±QÉ©ªdG óMGCh ¬©e ºFGO ∫É°üJG »a âæc ó≤a ,º¡£dÉîj øe πc º¡eôàëj øjòdG ¢UÉî°T’
C G
áªMôdG ¬d Ö∏WGC ¿GC ’GE »æ©°ùj ’h ...»dQhGC QÉ£e »a ¬∏qdG áªMQ ≈dGE π≤àfG ¬fÉCH »fôÑNGC
.''܃fòdG πc ¬d »ëªjh ¬d GQkƒ¡W ¬æe ≈fÉY …òdG ¢VôªdG ¿ƒµjh ,IôبªdGh

ájôFGõédG ácQÉ°ûªdG »a ∂jGCQ ±ô©f ¿GC ójôf ,ájGóH
?’ƒ¨fGC »a ¿Gó©°S ∫ÉÑ°TGC ô¶àæJ »àdG

øY ÜÉ«¨dG ¿GC ≈dGE ô«°TGC ¿GC …OƒH ,ºµdGƒD°S øY áHÉL’EG πÑb
π°üM Ée ƒgh ,¥ÓW’EG ≈∏Y ø«¡dG ôe’CÉH ¢ù«d ø«à∏eÉc ø«JQhO
≈∏Y Ghôe øjòdG QÉѵdG ø«ÑYÓdGh É¡îjQÉàH ≈≤ÑJ »àdG ôFGõé∏d
ó«©°üdG ≈∏Y AGƒ°S óYƒe πc »a ájQhO ácQÉ°ûe ≥ëà°ùJ É¡aƒØ°U
ºdÉ©dG »°SÉCc ≈dGE ôFGõé∏d êhOõªdG πgÉCàdÉHh ,»ªdÉ©dG hGC …QÉ≤dG
¬«∏Y ¿Éc ɪc äOÉY iƒ≤dG øjRGƒe ¿ÉCH ∫ƒ≤dG ™«£à°SGC ,É«≤jôaGEh
ºe’CG ¢SÉCc »a Iô°VÉM ¿ƒµà°S IQÉK’EGh áLôØdGh ,É≤HÉ°S ∫ÉëdG
É¡≤≤ëJ »àdG èFÉàædG ôÑàYGC »àdG ôFGõédG OƒLh »a á«≤jôaE’G
»≤d ƒg ¿GE ∫ƒbGC ÉfGCh ,Ωôàëeh …ƒb Öîàæe OÓ«e áHÉãªH
.ádÉëe’ äGõ驪dG ™æ°ü«°ùa áeRÓdG ájÉæ©dG
?ΩɪàgÉH ÉæÑîàæe QÉÑNGC ™HÉàJ ∂fGC »æ©j Gòg

ø«jôFGõédG AÉbó°UC’G øe ójó©dG ∂∏eGC »fGC ɪH ,ó«cGC Gòg
¿Éc »àdG áMôØdG AGƒLGC ¿GC ɪc ,áeÉY áØ°üH áHQɨªdGh á°UÉN
…GC ≈∏Y ô£«°ùj ∫ƒ°†ØdG π©éJ É°ùfôa »a ºµà«dÉL OGôaGC É¡©æ°üj
,Ωób Iôc ÜQóe ÉfÉCa ,º¡ªdG ƒgh Gòg πc ≈dGE áaÉ°V’EÉH ,¢üî°T
áMÉ°ùdG ≈∏Y çóëj Ée πµH ájGQO ≈∏Y ≈≤HGC ¿GC …Qhô°†dG øeh
QGƒ°ûe â©HÉJ »fGC ∫ƒbGC »æ∏©éj Ée ,äGóéà°ùe øe ᫪dÉ©dG
.≠dÉH ΩɪàgÉH ôFGõédG
ºdÉ©dG »°SÉCc ≈dGE ôFGõédG πgÉCJ ôÑN â«≤∏J ∞«ch
?É«≤jôaGEh

IÉC°ûædG QƒW »a ƒg Éeôàëe ÉÑîàæe ∂∏ªJ âë°VGC ôFGõédG
»≤d ƒg ¿GE IójóY äGƒæ°S …ôFGõédG Ö©°ûdG ìGôaGC ™æ°ü«°S
äÉ«FÉ¡f ≈dGE ôFGõédG πgÉCJ ¿GC ≈∏Y π«dO Gògh ,É©ÑW Ωɪàg’EG
ɪH Gôk«ãc äó©°Sh ,óMGh ¿GB »a ≥ëà°ùeh »≤£æe ºdÉ©dG ¢SÉCc
,ºcó∏H øe ø«Hƒgƒe ø«ÑY’ ≈∏Y ≥HÉ°S âbh »a âaô°TGC »æfGC
.áeOÉ≤dG ó«YGƒªdG »a √QÉ°üfGC øX ºµÑîàæe Öq«îjo ’ ¿GC ≈æªJGCh
Iô¶f Éæ«£©J ¿GC ójôf »àdG ,É«≤jôaGE ¢SÉCc »g ájGóÑdGh
Éahô©e É«æ≤J `cQÉÑàYÉH Ö≤JôªdG ÉgGƒà°ùe øY á∏eÉ°T
?ôFGõédG áYƒªée øY åjóëdG πÑb

ÉfGCh ,É«≤jôaGE »a AÉØ©°†∏d ¿Éµe ∑Éæg ó©j ºd ,áMGô°U πµH
ø«H íÑ°UGC Öîàæe πµa ,…GCôdG »æª°SÉ≤«o°S ô«ãµdG ¿ÉCH ócÉCàe
ógÉ°ûæ°S ÉæfÉCH »Mƒj Ée ,''øµJ ’ hGC øc'' ɪ¡æ«H §°Sh ’ ø«∏M
ÉgQƒ°†M πé°ùà°S »àdG ¿Gó∏ÑdG πc ø«H ÉjQÉfh Gójó°T ÉYGô°U
á«£¨àH ≈¶ëJ »àdG ó«YGƒªdG óMGC ≈≤ÑJ »àdG ,’ƒ¨fGC IQhO »a
,äÉÑîàæªdG ¢†©H »a á∏«≤K Aɪ°SGC OƒLƒd Gô¶f á©°SGh á«eÓYGE
.¢ù«jÉ≤ªdG πµH áëLÉf ¿ƒµàd IQhódG í°Tôj Ée
áaô©e πLGC øe áahô©ªdG Aɪ°S’
C G øe ójó©dÉH Éæ∏°üJG
»a Gôk«ãc ÉaÓàNG ÉfóLhh ôFGõédG áYƒªée »a º¡jGCQ
?á£≤ædG √òg »a Éæd ∫ƒ≤J ¿GC ∂浪j GPɪa ,AGQ’
B G

ɪc ,ôFGõédG áYƒªée »a IOQGh ä’ɪàM’G πc ¿GC ∫ƒbGC
É¡dhGC ,ä’ÉëdG √òg πãe »a É¡Ñ«JôJ Öéj äÉjƒdhGC ∑Éæg ¿GC
√QÉÑàYÉH …ôFGõédG ÖîàæªdG É¡d ¢Vôq©àj ób »àdG §¨°†dG áLQO
ô¶àæ«°S ɪH áfQÉ≤e á∏«∏b ¿ƒµà°S »àdGh ,''É«dÉjófƒe'' ÉÑîàæe
ƒgh óMGh ÖÑ°ùd Gògh ,ÉfÉZh Éjô«é«fh ¿hôeɵdGh QGƒØjO äƒc
.ø«ë°TôªdG óMGC ô«ãµdG √Gôj …òdG ∞«°†à°ùªdG ó∏ÑdG ™e óLGƒàj ¬fGC
™e …ôFGõédG ÖîàæªdG É¡H πeÉ©àj ób »àdG á≤jô£dG ,É«fÉK
¿GC »æ©j Ée ,ºdÉ©dG ¢SÉCc ≈dGE ÓgÉCàe √QÉÑàYÉH »dÉeh …h’Ée
.≥£æªdG ≈dGE ÜôbGC »fÉãdG QhódG ≈dGE ôFGõédG πgÉCJ
ób …òdG §¨°†dG øe ó«Øà°ùà°S ôFGõédG ¿ÉCH »æ©j Gòg
?∞«°†à°ùªdG ó∏ÑdG ¬LGƒj

ôFGõédG »Ñîàæªd áÑ°ùædÉH øjóqM GP ÉMÓ°S ¿ƒµ«°S §¨°†dG
¢VQ’CG »∏eÉ©H ôKÉCàJ ób É¡fÉCH ó≤àYGC ôFGõé∏d áÑ°ùædÉH ,’ƒ¨fGCh
øe ºJô¶f GPGE øµd ,ø««dƒ¨f’CG áfÉN »a Ö°ü«°S …òdG Qƒ¡ªédGh
Gó«Øe ¿ƒµ«°S §¨°†dG πeÉY ¿ÉCH ¿hócÉCàà°ùa iôNGC ájhGR
,øjóM hP ìÓ°S ¬fÉCH â∏b GPɪd ¿hócÉCàà°Sh ,ø«jôFGõé∏d
»a ÖÑq°ùàj ¿GC ’ƒ¨fGC QÉ°üfGC ¬«∏Y ¿ƒµ«°S …òdG ¢SɪëdG ¿ÉµeÉEÑa
Gƒ∏¨à°ùj ¿GC º¡fɵeÉEH ôFGõédG ƒÑY’h ,º¡Ñîàæªd á∏JÉb AÉ£NGC
’h É«°ùØfh É«ægP AÉjƒbGC Gƒfƒµj ¿GC •ô°ûH øµd ,Gó«L ôe’CG Gòg
.ÉÑfÉL ºgQhôe »a ÖÑ°ùàJ ób »àdG Qƒe’CG ¢†©H »a Gƒ©≤j
?GPÉe πãe QƒeGC

OhQƒdÉH É°ThôØe ¿Gó«ªdG óéà°S ôFGõédG ¿ÉCH »d Gƒdƒ≤J ’
,QÉ°üfC’G ÖfÉL øe Gòg ! π«ëà°ùe ,äÉ≤«Ø°üàdG âëJ πNóJh
Öéj ,¿’BG øe ±ôW …GC º¡qàf ’ ≈àMh ,¢ù«dGƒµdG ÖfÉL øe ÉeGC
É¡H ¿ƒ∏eÉ©àj »àdG á≤jô£dG Ghóéj ¿GC ºµHQóeh ºµ«dhƒD°ùe ≈∏Y
ºµ«ÑY’ Iƒb »a É≤∏£e ∂°TGC ’ »fGC ƒdh ,á«Ñ∏°ùdG Qƒe’CG ¢†©H ™e
ø«aôàëe ºgQÉÑàYÉH ºgõ«qªJ »àdG áYƒªéªdG ìhQh á«°ùØædG
.á∏jƒW Iôàa òæe ¢†©ÑdG º¡°†©H ™e ¿ƒÑ©∏jh
?’ƒ¨fGC ΩÉeGC Qôqµàj ób IôgÉ≤dG ƒjQÉæ«°S ¿GC »æ©j Gòg

ôFGõé∏d áÑ°ùædÉH âfÉc IôgÉ≤dG IGQÉѪa ,óëdG Gòg ≈dGE ¢ù«d
»ÑY’ ¿GC iQÉCa ’ƒ¨fC’ ºµà¡LGƒe ÉeGC ,äƒe hGC IÉ«M ô°üeh

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful