You are on page 1of 11

V NHNG IU BI XA TI LI

Alhamdulillah, mi li ca ngi v tng nim u knh dng Allah, by ti xin t n


Ngi, thnh tm cu xin Ngi gip v tha th. Khn cu Allah che ch trnh khi mi iu
xu xut pht t bn thn v trong mi vic lm ca by ti. Ai c Ngi dn dt s
khng bao gi lm lc v ai b Ngi b mc s khng tm c u l chn l. B ti tuyn
th khng c Thng no xng ng c th phng m ch c Allah duy nht khng c
cng tc hay i tc cng Ngi v xin chng nhn Muhammad l n l, l Thin S, l Rasul
ca Ngi.
Tawhid l iu bt buc quan trng nht trong cc iu bt buc v l iu trng i
nht trong cc hnh thc th phng. Allah chun b mt phn thng v i cho nhng ai
chng thc n i ny v i Sau.
Chanlyislam

Sheikh Islam Ibnu Taymiyah ni: "Ngi no suy ngm v cc hon cnh ca th gii
th s thy c rng tt c mi s ci thin tt p trn tri t, nguyn nhn ca n l c
tn ha Allah, th phng Ngi duy nht v tun lnh Thin s ca Ngi, cn tt c mi iu
xu, mi iu tiu cc nguyn nhn ca n u l do s tri nghch Thin s, do s tuyn
truyn ku gi n vi ai (vt) khc ngoi Allah."
Allah, ng Ti Cao v n Phc phn:
]28:[

Nhng ai c c tin v khng trn ln c tin thun ty ca h vi iu bt cng (ca


vic tn th a thn) th l nhng ngi s c an ton nht bi v h c hng dn
ng theo Chnh o. (Chng 6 Al-Anam, cu 82). Tc h lun chn tm v Allah duy
nht, khng pha trn vi Tawhid mt iu Shirk no, tri tim ca h lun c bao bc bi
c tin Iman.
Sau , Allah ni v nhng g Ngi chun b lm phn thng cho nhng ngi
thnh tm th phng Ngi, Ngi phn: s c an ton nht bi v h c hng dn
ng theo Chnh o. tc h c an ton trn ci i ny v i Sau bi v h c
hng dn n vi con ng ngay chnh.
V khi cu kinh ny c mc khi xung lm cc v bn o ca Thin s cm
thy bt an v kh khn, h ngh rng iu bt cng c Allah a ra trong cu kinh l
mt iu kin, nu nh c tin vn b pha ln iu bt cng ny th s khng c an ton v
khng c ch dn. H ni: "Tha Thin s ca Allah! Ai trong chng ti l ngi khng
lm iu sai tri ch?" Ngi ni:
)


(


]31: [
Khng phi ging nh nhng g cc ngi ni, iu bt cng trong li Nhng ai c c tin
v khng trn ln c tin thun ty ca h vi iu bt cng ni l Shirk, chng phi
cc ngi cha nghe li ca Luqman: Ny con yu, ch ng lm iu Shirk vi Allah,
bi qu tht, Shirk l mt iu sai quy rt ln. (Chng 31 Luqman, cu 13).
Thin s ca Allah gii thch r rng nhng ngi m c tin khng trn ln c tin
thun ty ca h vi iu bt cng l nhng ngi khng phm phi iu Shirk, h s l
nhng ngi c an ton v c ch dn ng ng, v h cng l nhng ngi thuc
nhng ngi c Allah la chn nh Ngi phn:]18: [

Ri TA cho nhng ngi trong s by ti ca TA m TA chn la tha hng Kinh
sch (Quran). Nhng trong h, c ngi bt cng vi bn thn mnh, v c ngi th
theo con ng chnh gia v c ngi vi s chp thun ca Allah, th tin phong lm
nhng vic tt. mi tht l thin lc ln nht. (Chng 35 Fatir, cu 32).

Chanlyislam

V iu sai tri l vic t mt s vic g khng ng ch ca n, trong Shirk


cng c gi iu sai tri bi v t s th phng khng vo ng ch ca n m a n
hng n mt ai (vt) khng ng v khng c quyn hn ny.

iu sai tri ny c chia lm ba loi:

o Loi th nht: S bt cng ca ngi b ti vi chnh bn thn mnh bng iu


Shirk. y l mt s bt cng ln nht trong cc dng bt cng. Shirk c gi l s
bt cng v ngi lm iu Shirk l ngi bt cng v ngi t s th phng
ca y khng ng ch hoc y hng s th phng ca mnh n ai (vt) khng ng
th phng.
Allah, ng Ti Cao phn:


]31: [

Bi qu tht, Shirk l mt iu bt cng rt ln. (Chng 31 Luqman, cu 13).


o Loi th hai: S bt cng ca ngi b ti vi chnh bn thn mnh bng nhng
vic lm nghch o v ti li. Nh Allah, ng Ti Cao phn:]331: [


V ai lm iu ti li hoc bt cng vi bn thn mnh ri cu xin Allah tha th th s
thy Allah, Hng tha th, Rt mc Khoan dung. (Chng 4 Annisa, cu 110).
o Loi th ba: S bt cng ca ngi b ti vi bn thn mnh hoc bt cng vi
ti sn hoc vi danh d ca mnh.
Do , ngi no an ton khi ba loi bt cng ny th s c hng dn mt cch
trn vn i ny v i Sau, cn ai an ton khi loi bt cng ln nht nhng vn khng
trnh c hai loi bt cng cn li th h l nhng ngi thiu an ton v thiu hng dn
theo nhng g m h bt cng vi bn thn h, cn ai khng thot c loi bt cng ln
nht th h s khng c an ton cng nh khng c ch dn i ny v i Sau.
Trong Hadith do hai Imam Al Bukhari v Muslim ghi li rng ng Ibadah Bin Sa-mit
thut li Thin s ca Allah ni:
- khng c Thng ch thc no khc ngoi Allah,
Ngi no chng nhn

Ngi l Thng duy nht khng c i tc ngang hng, chng nhn rng Muhammad l
ngi b ti, l v Thin s ca Ngi, chng nhn rng Ysa (Gisu) l ngi b ti ca Allah,
l v Thin s ca Ngi v li phn (Hy thnh!) ca Ngi c thi vo Maryam vi tinh
thn t ni Ngi, v chng nhn rng Thin ng l s tht, Ha ngc l s tht, th s c
Allah thu nhn vo Thin ng tng ng theo nhng vic lm ngoan o ca y.

Hadith thing ling ny bao hm bn iu quan trng:


khng c Thng ch thc no
o iu th nht: Chng nhn

khc ngoi Allah
Chanlyislam

: Khng c Thng ch thc no ng c tn th m


ngha li

ch c duy nht mt mnh Allah. Ngi ni ln li ny chng mang li gi tr g ngoi tr y
phi bit v hiu r ngha ca n, phi thc hin v chp hnh theo ng ngha ca n v
phi an ton khng vng vo nhng g ph nhn n.
s khng c gi tr cho mt ai nu nh y khng bit
Nh vy, li

ngha ca s ph nh v khng nh ca n. N ch c gi tr khi no mt ngi bit ngha
ca n, chng nhn n bng li v tin tng n bng con tim v thi hnh theo ngha ca n.
Nhng ngi th a thn trc Islam t chi li chng nhn ny v ph nhn c
th cc ngi s thnh
ngha ca n. Khi Nabi ni vi h: Cc ngi hy ni

cng th h li t chi, Allah phn v li t chi ca h:
]5: [

Phi chng Y (Muhammad) nhp tt c cc thn linh li thnh mt Thng duy


nht ? y tht l mt iu ht sc qui d! (Chng 38 Sad, cu 5).
Cn nhng ngi th a thn thi i ca chng ta, h vn ni li chng nhn ny
nhng li ph nhn ngha ca n. Bi vy, chng ta thy rng h thng ni li Tawhid ny
trn mi nhng li hng mt s hnh thc th phng n ai (vt) khc ngoi Allah v h rt
thnh tm trong vic lm , y l ci ngu mui ca ngi th a thn rp.
Nh vy, ngi no ni rng ai khng nh Allah l ng duy nht to ha mi vn

vt l ngi ca Tawhid, l hon ton khng ng m y phi chng nhn

Khng c Thng ch thc no khc ngoi Allah v Ngi l Thng duy nht,
khng c i tc ngang hng, v Ngi l ng duy nht ng c th phng.
o iu th hai: Chng nhn Muhammad l ngi b ti v l v Thin s ca
Allah
Thin s c m t trong Hadith vi hai c im:

c im th nht: Rng Ngi l mt b ti ca Allah, Ngi khng h mang


mt c tnh thn thnh no c. iu ny phn bc li nhng ai qu tn knh v
ngng m Ngi qu mc n ni sng bi v tn th, h cu nguyn n Ngi,
cu xin Ngi ban phc v hng v Ngi bng cc hnh thc th phng m ch c
Allah duy nht mi ng c lm th.

c im th hai: Rng Ngi l mt v Thin s t ni Allah. Ngi la chn


Ngi lm mt v Thin s v c Ngi n vi ton th nhn loi, do , bt buc
chng ta phi vng li v tun theo s ch dy ca Ngi. iu ny phn bc li
nhng ai khng vng li v tun th theo Ngi m ch lm theo dc vng ca bn
thn hoc lm theo nhng ai khc ngoi Ngi .

V ngha Muhammad l v Thin s ca Allah l tun th theo nhng g Ngi ra


lnh v dy bo, tin tng nhng g Ngi thng tin, trnh xa nhng g Ngi ngn cm, v
khng c th phng Allah theo ring m phi theo s hng dn v ch dy ca Ngi
.
Chanlyislam

o iu th ba: Trong Hadith Nabi c ni: chng nhn rng Ysa (Gisu) l ngi
b ti ca Allah, l v Thin s ca Ngi v li phn (Hy thnh!) ca Ngi c thi
vo Maryam vi tinh thn t ni Ngi

Ysa (Gisu) c m t trong Hadith ny vi bn c im:

- Ngi l mt b ti ca Allah: iu ny phn bc li quan nim ca nhng ngi Thin


Cha rng Ngi l Cha (Allah) hoc l con ca Cha hoc Cha ba ngi. Qu tht, Allah,
ng Ti Cao vt tri hn nhng g m h ni.
- Ngi l Thin s ca Allah: iu ny phn bc vic ngi Do Thi ph nhn Thng
ip v S mng ca Ngi .
- Li phn (Hy thnh!) ca Ngi c thi vo Maryam: C ngha l Allah to ha
Ngi bng cch ch ni mt li (Hy thnh!) v c i Thin thn Jibril mang li thi
vo c th ca b Maryam vi tinh thn ca Ngi v ch ca Ngi.
- Tinh thn t ni Ngi: Ysa l mt linh hn trong cc linh hn c Allah to ra ging
nh cc to vt khc v c thm tinh thn ca Ngi, iu ny khng nh rng Allah ban thm
s cao qu v thing ling cho Ngi .
o iu th t: Chng nhn rng Thin ng v Ha Ngc l s tht
c tin vo Thin ng v Ha Ngc nm trong c tin vo Ngy Sau. Tuy nhin,
Nabi c bit ch cp n hai th ny trong li chng nhn mang tnh nhc nh v lu ,
bi hai th l hai ci vnh hng, hai im n cui cng ca nhng ngi ngoan o v
nhng ngi ti li v nghch o. Thin ng l ci vnh hng dnh cho nhng ngi ngoan
o cn Ha ngc l ci vnh hng dnh cho nhng k ti li v nghch o.
V kt qu cho bn iu c ni trong Hadith l: S c Allah thu nhn vo Thin
ng tng ng theo cc vic lm ngoan o.
Do , mt ngi ca Tawhid s vo Thin ng theo mt trong hai trng hp: hoc
l y s gp Allah mt cch an ton thot khi mi ti li, y s c vo Thin ng ngay t
u; hoc l y s gp Allah trong tnh trng ti li nhng khng vng phi ti Shirk, y s
c vo Thin ng theo mun ca Allah, nu Ngi mun Ngi s tha th cho y v cho y
vo Thin ng cn khng th Ngi s trng pht y ri sau thu nhn y vo Thin ng.
Trong hai b Hadith Al-bukhari v Muslim c ghi, Hadith c ng Utban thut li
vi tm lng
rng Allah s nghim cm Ha ngc chm n nhng ai ni cu

chn tht v Allah.

nhng khng thc hin v chp hnh theo


Ngi no ni li Tawhid

ngha ca n th khng mang li gi tr g c, bi l Allah cm Ha ngc ng n nhng ai


ni li Tawhid ny mt cch thnh tm v cht trong tnh trng nh vy. V y l iu c
chng minh qua li ca Hadith c ng Utban thut li: vi tm lng chn tht v Allah.
Sheikh Islam v cc hc gi khc ni: "Ni li Tawhid mt cch trung thc, thnh
tm, vi nim tin kin nh v cht trong tnh trng th mi l s tht ca Tawhid, mi
l hng con tim trn vn n vi Allah. Qu tht, c rt nhiu Hadith ni rng s ra khi
v trong tim ca y c nim tin bng ht la
Ha ngc nu nh ai tng ni

Chanlyislam

mch, bng ht m tc v bng ht nguyn t, v cng c rt nhiu Hadith ni rng rt nhiu


ngi ni li Tawhid b y vo Ha ngc ri tr ra, v cng c rt nhiu Hadith ni rng
."
Allah nghim cm La ca Ha ngc ng n nhng ai ni

bt buc phi hi by yu t. Li Tawhid ny
V trong s chng nhn

s khng mang li gi tr cho ngi chng nhn n trn mi ngoi tr phi hi by yu t
. Di y l by yu t:
Yu t th nht: Hiu v bit, tc phi hiu v bit r ngha ca li Tawhid, phi
hiu v bit n ph nh iu g v khng nh iu g, v s hiu bit ny ph nhn s
khng bit g v ngha ca n.
Yu t th hai: Nim tin kin nh, tc ngi ni li Tawhid phi c nim tin mt
cch chc chn v nhng g m li Tawhid ch ra, cn nu trong nim tin c mt
nghi ng no th chc chn li Tawhid s tr nn v gi tr.
Yu t th ba: S chp nhn, tc chp nhn nhng g m li Tawhid ny qui nh
trong vic th phng duy nht mt mnh Allah v t b ht nhng g c th
phng khc Ngi.
Yu t th t: Lm theo nhng g m li Tawhid ch th. Allah, ng Ti Cao
phn:


]88: [


V np din mo ca mnh cho Allah ng thi l mt ngi lm tt, th chc chn
s nm c chic cn cu ri vng chc nht bi v kt cuc ca mi vic u phi
trnh v cho Allah. (Chng 31 Luqman, cu 22).
, cn ngha
Chic cn cu ri vng chc nht chnh l li Tawhid

np din mo cho Allah l s tun th v vng lnh Allah mt cch thnh tm v trung thc.
Yu t th nm: Chn tm, tc tt c mi hnh ng v mi vic lm u hon ton
hng v Allah mt mnh Ngi khng phi v ai (vt) khc ngoi Ngi hay v mt mc
ch no ca trn gian.
Yu t th su: Trung thc, tc ni li Tawhid khng phi ch tht ln trn mi m
con tim phi lun trung thc.
Yu t th by: Tnh yu, li Tawhid c ni ln bng c tnh yu trong tim, v
nhng hnh ng theo ngha ca n cng bng c tnh yu trong tim.
V hai tr ct cn bn ca li Tawhid l ph nh v khng nh, ph nh tt c mi
thn linh, mi t thn c tn th ngoi Allah v khng nh Allah l ng duy nht ng
c tn th.
Mt s ngi li ngh rng vic qu nghim khc trong vn Tawhid ch l do mt
s hc gi ni nh th thi. Sheikh Abdullah Aba Batin c li phn hi li quan im
ca nhng ngi ny vi li: "Cc ngi ni rng Sheikh Ibnu Taymiyyah nghim khc
trong vn Shirk ch l ni thm, tht ra chnh Allah mi l ng nghim khc trong s
vic , bi Ngi phn:
Chanlyislam
]82: [

Qu tht, Allah khng tha th cho hnh vi Shirk (hnh vi gn ghp mt i tc ngang
hng vi Allah trong th phng). (Chng 4 - Annisa, cu 48).
hai ch trong Quran, Allah phn qua li ni ca Mashih Ysa khi Ngi ni vi con
chu Israel:

]28: [


Qu tht, ngi no lm iu Shirk vi Allah th y s b cm vo Thin ng v ch
ca y s l ni Ha ngc. (Chng 5 Al-Ma-idah, cu 72).
V Allah phn vi v Nabi ca Ngi, Muhammad :]55: [

V qu tht, Ngi (Muhammad) v nhng v Nabi trc Ngi c mc khi cho
bit rng: Nu Ngi lm iu Shirk (th phng mt thn linh khc cng vi Allah)
th vic lm ca cc ngi s tr thnh v ngha v chc chn rng Ngi s l ng bn
ca nhng k tht bi tht thm hi. (Chng 39 Azzumar, cu 65).]22: [
Nhng nu h t hp (tn th) nhng thn linh khc cng vi Allah (trong vic th
phng) th tt c cc vic lm ca h u v ch. (Chng 6 - Al-Anam, cu 88).]5: [


V hy nh v git nhng k th a thn ni no cc ngi tm thy chng; v cc
ngi hay bt chng, vy chng v mai phc nh chng. (Chng 9 Attawbah, cu 5).
V trong Sunnah xc thc t Nabi , c nhiu Hadith cnh bo v s nghim trng ca
ti Shirk, a s Hadith cp n cc i ti th u thng cp trc tin n Shirk,
cng nh khi Nabi c hi rng ti no l ti ln nht i vi Allah th Ngi bo:


.


l vic to ra mt thn linh ngang hng vi Allah trong khi n ch l to vt ca Ngi.
(Albukhari, Muslim).
V trong mt Hadith do Ibnu Hibban ghi li c Alhakim xc thc: ng Abu Saeed AlKhudri thut li rng Thin s ca Allah ni:
: :
:
:
:

Musa ni: 'Tha Thng ca b ti! Xin Ngi hy dy b ti iu g b ti tng


) . Musa
nim Ngi v cu nguyn n Ngi.' Allah bo:Ny Musa, ngi hy ni (

ni: Tha Thng ca b ti! Tt c mi ngi b ti ca Ngi u ni li ny. Allah
Chanlyislam

bo: Ny Musa, nu c ly tt cc tng tri cng nhng g trong n v cc hnh tinh nh


) t trn bn a cn li ca
tri t em t trn mt bn a ca chic cn v ly (

) ..
chic cn th chc chn trng lng s nghing v bn (

Nabi Musa cu xin Thng ch dy Ngi cch tng nim v tn dng

Ngi Ngi c th n gn Ngi th Ngi ch Ngi li tng nim l li Tawhid


, bi n l li tng nim tt nht v hm cha ngha thing ling v v i nht, v


bi v n m mi to vt c to ra, cc v Thin s ln lt c gi n cho nhn loi v
cc Kinh sch c mc khi xung. V li Tawhid va l li tng nim va l li Du-a (cu
nguyn).
V n l li m v Imam ca s thun khit k tha cho nhng ai theo Ngi
cho n Ngy Tn th, n l li m v n Allah to dng cc tng tri v tri t cng vi
mi vn vt, n l nn tng ca tn gio, l kim ch nam ca cc b ti, l mc ch ca vic
chin u Jihad, n l ngha v ca cc b ti vi Allah, l trung tm ca mu, l s cu ri
khi s trng pht ni ci m v Ha ngc, l iu m khng ai c th vo Thin ng ngoi
tr c n, l si dy kt ni vi Allah c Ngi chp nhn, l ranh gii gia vng t
Kafir v vng t Islam, l s phn bit gia ci hnh phc bt tn v ci kh i v y a,
v n l tr ct ca nim tin.
Nabi ni:


Ai m ni li cui cng ca y vi cu (

) th s c vo Thin ng. (Abu

Dawood).

mang ngha v i v c trng lng rt nng trn chic cn


Li Tawhid

cng l ca Allah, tuy nhin n s c trng lng khc nhau ty theo li ca ngi chng
nhn n.
Ngi Munafiq (gi to c tin) ni ln li Tawhid nhng li Tawhid ca h chng c
trng lng ni Allah bi v y l k gi to trong li ni , cn ngi c c tin ni li
Tawhid th li Tawhid m h tht ln mang li trng lng v i ni Allah bi v y trung
thc vi Allah trong li ni . Nu c ly tt cc tng tri cng nhng g trong n v cc
) t trn bn
hnh tinh nh tri t em t trn mt bn a ca chic cn v ly (

) .
a cn li ca chic cn th chc chn trng lng s nghing v bn li Tawhid (

Li Tawhid c trng lng v gi tr thing ling nh th l v n hm cha s ph
nh Shirk v khng nh s c tn ha Allah, iu tt nht trong mi hnh ng v vic
lm, l nn tng cn bn ca tn gio, v n va l li tng nim va l li cu nguyn Du-a,
v l iu xa i cc ti li. Do , ngi no ni li Tawhid vi lng chn tm v nim tin
kin nh ng thi thc hin chp hnh ng theo ngha ca n th chc chn s hng
c quyn li t gi tr ca n l c vo Thin ng ca Allah.
Qu tht, linh hn ca li Tawhid ny l: S tn th mt mnh Thng , tn dng
ca ngi Ngi bng c tnh yu, sng knh, s hi, hy vng, ph thc, n nn v sm hi, ch
Chanlyislam

yu thng mt mnh Ngi bng tnh yu trong s h mnh v ph phc, ch knh s ring
Ngi, ph thc mt mnh Ngi, yu thch v ght b u v Ngi, khng th tht vi mt ai
(vt) khc m ch mt mnh Ngi, ch th nguyn vi Ngi, ch n nn sm hi vi mt mnh
Ngi, tun lnh ch mt mnh Ngi, ch tin tng, hy vng v cu xin ph h che ch t ni
Ngi, khng ci u n ai (vt) khc Ngi, khng git t dng cng ln ai (vt) khc Ngi v
ch nhn danh mt mnh Ngi, v tt c c tp hp li trong mt li din t duy nht l
D bt c hnh thc th phng no cng khng c th phng ai (vt) khc ngoi
Allah, ch c Ngi duy nht mi ng c th phng.

s khng mang li gi tr g cho ngi no ni n ngoi tr sau khi y bit v hiu


r ngha ca n, thc hnh theo ngha ca n v tuyt i trnh xa nhng g tri nghch
vi n.

C ngi ni vi Al-Hasan Al-Basri rng mi ngi u ni rng ai ni

th s vo c Thin ng th ng bo: "Ai ni li v thc hin theo ng ngha


ca n th s vo Thin ng."
Wahb Bin Munabbih ni vi ngi ni vi ng C phi chic cha kha vo
) khng? th ng ni: "ng vy, nhng cha kha no cng u c
Thin ng l (

nhng chic rng ca n, nu anh mang n mt chic cha kha c nhng ci rng th n s
m c cho anh cn khng th n s khng m cho anh."
Trong mt Hadith do Imam Ahmad ghi li, theo li thut ca Abdullah bin Amru,
Thin s ca Allah ni:
Nabi Nuh ni vi a con ca Ngi lc lm chung: "Cha ra lnh cho con phi gi ly
;) bi qu tht, d cho c em by tng tri v by tri t t
v duy tr Tawhid (

) t trn mt a cn li ca chic cn
trn mt a ca chic cn v ly li Tawhid (

) s chim trng lng nng hn; v cho d by tng tri v by tri


th chc chn (

t l nhng vng trn b kha cht li th chc chn chng cng s b v ra bi sc mnh
) . V y l li nhc nh v khuyn rn tt nht.
ca (

V trong mt Hadith Sahih, Nabi ni:

.

Li ni tt nht m Ta v cc v Nabi trc Ta u ni l: La ila ha illallah wahdahu la sharikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay-in qadir (c ngha l: Khng c
Thng ch thc no ngoi Allah, ch c Ngi l Thng duy nht, Ngi khng c i
tc, mi s ca ngi v mi vng quyn u l ca Ngi, v Ngi c quyn nng trn tt c
mi th.) (Tirmizhi).
Chanlyislam

( ) Tirmizhi).
Li tng nim tt nht l li (

.
.


.Qu tht, vo Ngy Phn xt, Allah s phn xt mt ngi trong s cng ng tn ca Ta
t ngay pha bn trn u ca nhn loi, nhng t s ghi chp c tri ra, gm c thy chn
mi chn t s ghi chp, v mi t s ghi chp di bng khong cch mt tm nhn ca mt.
Sau , Ngi phn hi: Ngi c iu g khng li co trng ny khng? Nhng v ghi chp
ca TA c bt cng iu g vi ngi khng? Y ni: Tha khng, Thng ca b ti! Ngi
phn: Vy ngi c iu g bin h khng? Y ni: Tha khng, Thng ca b ti!
Ngi phn: Khng, qu tht ngi c mt iu tt ni TA, qu tht, n khng bt cng vi
ngi trong ngy hm nay. Th l, Ngi ly ra mt tm th trong c ghi:(Ti chng nhn khng c Thng ch thc no ngoi Allah v ti chng nhn
Muhammad l ngi b ti v l v Thin s ca Ngi.)
Ri Ngi phn: Hy mang chic cn ca ngi n y. Y ni: Tha Thng ca b ti!
Tm th nh ny lm sao c th so vi nhng t s kia y. Ngi phn: Bi v ngi s khng
b i x bt cng. Th l, nhng t s ghi chp t ln mt bn ca chic cn v tm th t
ln bn kia ca chic cn, nhng t s nh hn v tt c trng lng u nghing v tm th,
bi l khng c bt c th g c th nng hn tn ca Allah. (Hadith do Imam Ahmad v
Tirmizhi ghi li, v c Sheikh Albani xc thc l Shahih).
Sheikh Islam ni: "Khng phi tt c nhng ai ni ln li chng nhn Tawhid u c
mt s n hu ging nh ngi b ti, ch nhn ca tm th c ni trong Hadith. S d
ngi c nh vy l v trong tim ca y tng c nim tin kin nh v Tawhid, y
thnh tm trong li chng nhn, iu bt buc ln lao nht trong cc iu bt buc, lm vt
tri hn nhng iu xu."
Ibnu Qayyim ni: "Cc vic lm tr nn thua km hay vt tri nhau khng phi bi
hnh thc hay s lng ca chng m vic thua km hay vt tri nhau c quyt nh con
tim. Do , c th cng mt vic lm nhng hai c nhn thc hin n li c n phc khc
xa nhau nh tri v t. Khi suy ngm v Hadith ni v tm th th chng ta bit rng tt c
nhng ngi ca Tawhid u c mt tm th nh vy, v a s trong s h u phi b y
vo Ha ngc tng ng theo ti li ca h phm. Nhng ngi Do Thi, a s h ni li
Tawhid, v ngi ni li Tawhid nhng li lm tri nghch vi li ni l i nghch hn
nhng ai ph nhn n t bn cht tht s ca h bi l ngi Kafir (v c tin) nguyn t
u nh hn nhng k tin tng ri sau t b nim tin."
ng Anas thut li nghe Thin s ca Allah ni:
Chanlyislam

10

.

Allah phn bo: Ny hi ngi con ca Adam (con ngi)! Qu tht, d ngi n vi TA
mang theo c mt hnh tinh ti li ri khi ngi gp TA ngi khng t hp Shirk vi TA mt
iu g th chc chn mang n cho ngi c hnh tinh ca s tha th. (Tirmizhi).
Hadith trn c ngha rng nu ngi (con ngi) cht trong tnh trng khng lm Shirk
vi TA (Allah) mt iu g. V y l iu kin nng n c tha th ti li, l phi
hon ton khng dnh lu n bt c mt iu Shirk no, d t hay nhiu, ln hay nh, v
khng mt ai s an ton ngoi tr ngi no tr v vi Allah vi tri tim lnh mnh trong
Tawhid.
C mt hnh tinh ti li tc ngi no cht i trong tnh trng Tawhid nhng vi nhiu ti
li y c tri t th khi gp Allah, Ngi s tha th cho y vi s tha th bao la nh th. Bi
qu tht, ngi b ti c Tawhid hon thin, thnh tm hng v Allah, ng trn cc iu
kin ca n th bt buc s nhn c s tha th v nhng ti li lm, s c thot khi
s trng pht ni Ha ngc. y l lng nhn t bao la v qung i ca Allah i vi cc b
ti ca Ngi.
Nu Tawhid khng c chng thc, s th phng khng thnh tm, khng hon
ton tun th v ph phc theo li Tawhid th vic dng l nguyn Salah, xut Zakah, nhn
chay v Hajj s khng c chp nhn, v mi vic lm ngoan o v thin tt u tr nn v
ngha. Allah, ng Ti Cao phn:]22: [
Nhng nu h t hp (tn th) nhng thn linh khc cng vi Allah (trong vic th
phng) th tt c cc vic lm ca h u v ch. (Chng 6 - Al-Anam, cu 88).


]81: [

V TA s xt li cng trnh no m chng lm ra v s lm cho n thnh tro bay t


tn. (Chng 25 Al-Furqan, cu 23).
V khi no Tawhid ca mt ngi khng c chng thc, s thnh tm khng c
trung thc th s cu xin n x ca ngi c quyn cu xin n x cho ngi khc s khng
mang li li ch g cho y, li cu nguyn ca nhng ngi ngoan o cng chng gip ch
c g cho y d l v Nabi c n sng nht trong s cc v Nabi nh Muhammad .
Allah, ng Ti Cao phn:


]21: [

Du Ngi (Muhammad) c cu xin hoc khng cu xin tha th cho chng hoc du
Ngi c cu xin tha th cho chng n by mi ln i chng na th Allah vn khng
bao gi tha th cho chng. (Chng 9 Attawbah, cu 80).

Abu Zaytune Usman Ibrahim chuyn ng


Chanlyislam

11