Penanda Wacana bagi Karangan Penanda memulakan karangan A. B. C. D. E.

Pada era globalisasi ini Dewasa ini Pada masa ini Darsawasa ini Belakangan ini

Penanda wacana untuk ayat pertama setiap perrenggan A. B. C. D. E. F. Sebagaimana yang kita tahui Lazimnya dalam keadaan Umum mengetahu bahasa Pada realitinya, memang tidak dapat dinafikan bahawa Sementara itu Pada waktu yang sama

Penanda huraian isi karangan A. B. C. D. E. Hal ini demikian kerana Dalam konteks ini Dengan berbuat demikian Bertitik tolak daripada itu Hal ini bersangkut paut dengan

Penanda bagi menerangkan huraian/pendapat yang berbeza A. B. C. D. E. Walau bagaimanapun Kontradiksinya Jika dilihat dari sudut lain Di sebalik itu Namun demikian

Penanda wacana untuk menyatakan contoh A. B. C. D. E. Sebagai contohnya Sebagai analoginya Misalnya Tamsilnya Biar kita ambil contoh

Penanda wacana untuk menunjukkan statistik A. B. Berdasarkan perangkaan terkini yang diperoleh, didapat sebanyak Statestik yang sahih lagi tepat telah dikeluarkan oleh kementerian… pada tahun… menunjukkan bahawa

sebanyak… Penanda menghuraikan contoh

A. B. C. D. E.

Jelaslah bahawa Oleh itu Maka Hal ini menyebabkan Hal ini menunjukkan

Penanda menutup isi A. B. C. D. Kesannya Natijahnya Dengan berbuat demikian Justeru

Penanda wacana untuk kesimpulan karangan A. B. C. D. E. Sudah terang lagu bersuluh Intihanya (Sebagai intiha) Kesimpulannya Dengan ini diharapkan Konklusinya

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.