You are on page 1of 1

MINGGU INTEGRIRI 2014

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SULTAN MIZAN

BORANG PEMARKAHAN PIDATO INTEGRITI


INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SULTAN MIZAN
Giliran Peserta ........
Bahagian Pertama :
Bilangan
Idea/Isi

Idea/Isi
(2 markah)

Huraian
(4 markah)

Contoh/Data
(3 markah)

Jumlah

Idea/ Isi 1

Idea/ Isi
(50 markah)

Idea/Isi 2
Idea/Isi 3
JUMLAH

Bahasa
(20 markah)

Tatabahasa (10 markah)

- bahasa yang jelas


- bahasa baku
- gaya bahasa yang berkesan/ tepat

Bahasa baku

Penyampaian, persembahan, adab dan bonus


(30 markah)
-kepetahan, kelancaran, intonasi suara, gaya yang menarik dan
berkeyakinan
-dapat mempengaruhi/menarik perhatian audien
-susunan idea/isi

Kepetahan, kelancaran, dan intonasi suara ( 10 markah)

Adab
Peserta akan akan dipotong 5 markah maksimum jika :
- menyentuh isu sensitif
- menggunakan bahasa yang kurang sopan
- tidak sempat membuat kesimpulan

Adab

Gaya bahasa yang berkesan (5 markah)


(5 markah)

JUMLAH

Penyampaian/persembahan yang menarik (10 markah)


Susunan idea/isi (10 markah)
Berkeyakinan, dapat mempengaruhi dan menarik perhatian audien
(10 markah)
(5 markah)

Bonus (5 markah)
JUMLAH

Jumlah markah keseluruhan : 100 %


Disahkan oleh:
Tandatangan:.
(Nama Hakim :...........................................................................................................................)

IPG MALAYSIA

Tarikh :.............................