You are on page 1of 127

A.

SYEB SULAIMAN NADVI


MAZLAN MUSLIM

Dewan Bahasa dan Pustaka


Kementerian Pendidikan Malaysia
Kuala Lumpur
1992

KK 380 5976 4101


-

Buku mi Pelayaran Bangsa Arab ialah terjemahan yang sah daripada buku
The Arab Navigation oleh Allama Syed Sulaiman Nadvi dan diterbitkan
oleh Sh. Muhammad Ashraf Publishers, 7- Aibak Road (New Anarkali),
Lahore-7, Pakistan.
Sh. Muhammad Ashraf Publishers, Pakistan, 1966
Cetakan Pertama 1992
Karya terjemahan Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia, 1992

Hak cipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana


bahagian, artikel, ilustrasi, dan isi kandungan buku mi dalam apa juga
bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi,
mekanik, rakaman, atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada
Ketua Pengarah, Dewan Bahasa dan Pustaka, Peti Surat 10803, 50926
Kuala Lumpur, Malaysia. Perundingan tertakluk kepada perkiraan royalti
atau honorarium.
Perpustakaan Negara Malaysia Data Mengkatalog - dalam - Penerbitan
Nadvi, Sayyid Sulaiman, d. 1953
[Araban ki jahazrani]
Pelayaran bangsa Arab / Allama Syed
Sulaiman Nadvi ; penterjemah Mazlan Muslim.
ISBN 983-62-2951-5
1. Navigation - - Islamic Empire. 2. Islamic
Empire - - History, Naval. I. Mazlan Muslim.
387 . 509394
Diatur huruf oleh Perniagaan Bumi Cemerlang
Muka Taip Teks: Times Roman
Saiz Taip Teks: 10/12 poin

Dicetakoleb:
ilarian (Zulfadzli) ScIn. Bhcl.
Kawasan Perindustrian Setapak
OffJalan Genting Klang
53200 Kuala Lumpur.
RM7.00

KANDUNGAN

PRAKATA

vii

PENGENALAN

PELAYARAN ARAB PADA ZAMAN


RASULULLAH S.A.W.

21

ZAMAN UMAYYAH

29

ZAMAN ABBASIYAH

33

LALUAN PELAYARAN DI TIMUR

39

FATIMIYYAH DI LAUT MEDITERRANEAN

47

PENGETAHUAN TENTANG LAUT

55

PENYELIDIKAN KESUSASTERAAN TENTANG

AHLI PELAYARAN ARAB

67

PERALATAN DAN PERKAKAS PELAYARAN

77

10

LIMBUNGAN KAPAL

91

11

KEMEROSOTAN PELAYARAN ARAB

99

12

KESUSASTERAAN TENTANG PELAYARAN

101

LAMPIRAN

111

INDEKS

115

PRAKATA
Pada asalnya monograf mi merupakan sin syarahan yang
disampaikan bawah naungan Islamic Research Association,
Bombay pada 18, 19, 20 dan 21 Mac, 1931 oleh Allama Syed
Sulaiman Nadvi, guru dan pembimbing saya, yang menurut Dr.
Iqbal ialah salah seorang pemimpin intelek bagi pengajian Islam.
Syarahan mi menerima sanjungan meluas disebabkan kajiannya
yang mendalam, penyusunan fakta yang teliti, pertimbangan kritis
yang seimbang, banyaknya bahan yang berguna dan penghuraian
yang menarik tentang semangat pengembaraan dan bidang usaha
berbahaya pelaut Arab. Saya berpendapat wacana ilmu mi perlu
diterjemah ke dalam bahasa Inggeris yang diterbitkan semula
dalam majalah suku tahunan Inggeris yang terkenal, Islamic
Quarterly, keluaran Hyderabad-Decca edisi Oktober, 1951 dan
Januari, April dan Oktober, 1942.
Terjemahan dalam bahasa Inggeris mi dibuat semasa hayat
pengarang yang, sungguhpun selepas kembali ke Rahmatullah
pada 1953, masih merupakan sumber inspirasi yang abadi bagi saya
dalam aktiviti penulisan. Dalam menterjemah ayat suci al-Quran,
saya mendapat bantuan daripada terjemahan Inggeris oleh Al-Haj
Hafiz Ghulam Sarwar, Maulvi Muhammad Ali dan G. Sale.
Saya mengucapkan terima kasih kepada penerbit yang
terkenal, Sh. Muhammad Ashraf, Lahore, yang setelah
menerbitkan terjemahan (daripada bahasa Urdu kepada bahasa
Inggeris) mi akan, saya yakin, menerima pujian daripada pencinta
pengajian Islam.

Syed Sabahuddin Abdur Rahman


Setiausaha Bersama
Dar-ul Musannefin Shibli Academy
Azamgarh, U.P., India
15 Mei, 1964

1
PENGENALAN

ARABIA dikelilingi air di tiga penjuru, iaitu Teluk Parsi di timur,


Lautan Hindi di selatan, dan Laut Merah di barat. Oleh itu, dalam
karya-karya abad pertama dan kedua Hijrah, Arabia dinamakan
Jazirat-ul-Arab (Pulau Arabia) dan sempadan lautnya
dinyatakan dengan jelas.
Arabia, kecuali Yemen dan kawasan pantai yang lain, ialah
tanah kersang dan tandus. Pada hakikatnya penduduk di negara
tersebut memberi tumpuan terhadap perdagangan dan perniagaan.
Oleh itu, semenjak permulaan sejarah Arab, umat Arab
nampaknya terlibat dalam perdagangan laut. Hampir dua ribu
tahun sebelum lahirnya Nabi Isa, kafilah yang membawa Nabi
Yusuf ke Mesir, juga membawa pedagang Arab.2 Dan dulu lagi,
pedagang Arab sibuk dengan perdagangan melalui darat dan laut,
dan unta mereka pernah menjelajah negara-negara jiran. Bagi
maklumat terperinci, pembaca boleh merujuk buku saya Ard-ulQuran, terutama bab tentang Perdagangan Arabia sebelum
datangnya Islam, Saba dan Yemen, Isymaeliyah dan Penduduk
Gajah; juga sila lihat bab tentang Perdagangan dalam buku saya
yang lain The Relation Between Arabia and India
Ketiga-tiga sumber kuno itu menunjukkan dengan jelas bahawa
bangsa Arab telah menjadi pelaut dan pelayar meskipun sebelum
kemunculan tamadun Islam.
1
2

Lihat Tirmidhi, Bab ~ L~ 5.~pJI ~


bagi perkataan ~
~
Safar Takwin, him. 25 37.

dan Mujam-ul-Buldan oieh Yaqut

PELAYARAN BANGSA ARAB

Tetapi di sini, kami lebih menumpu kepada pelayaran umat


Arab berbanding dengan perdagangannya. Arabia dihubungkan
dengan negara besar yang lain menerusi laut. Di sana terletak
Lautan Hindi di antara Arabia dengan India; sebahagian daripada
Iran juga dihubungkan menerusi sebatang sungai; Abisinia, yang
pada satu masa dulu pusat besar bagi perdagangan Arab, juga
boleh dihubungi melalui laut. Barangan Cina sampai kepada umat
Arab setelah melintasi Lautan Hindi dan Lautan Cina. Ia menemui
pedagang Rom setelah sampai di Laut Mediteranean melalui
Syria. Wilayah-wilayah Arab yang subur dan segar, iaitu Bahrain,
Yamama, Oman, Hadramaut dan Yaman, semuanya terletak di
kawasan pantai. Keadaan fizikal tersebut menjadikan Arab bangsa
pelaut.

PADA ZAMAN JAHILIAH


Sekarang soalan yang timbul ialah: Apakah pelayaran Arab
bermula berikutan kemunculan Islam atau perkara mi juga wujud
pada zaman pra-Islam? Terdapat beberapa fakta yang
membuktikan bangsa Arab mengetahui ilmu pelayaran meskipun
pada zaman jahiliah. Namun begitu, kebangkitan Islam bukan
hanya menyemarakkan ciri keagamaan dan kerohanian dalam
kehidupan bangsa Arab, tetapi juga memberi nafas baru bagi
aktiviti kelautan sehingga membolehkan mereka memulakan
pelayaran berani ke seluruh pelosok benua.
Maklumat tentang pelayaran Arab pada zaman jahiliah dapat
diperoleh daripada tiga sumber:
(1) Kamus Arab Lama,
(2) Puisi Pra-Islam, dan
(3) Buku agama Arab jahiliah.
Jelas bahawa cita rasa dan adat resam sesuatu bangsa dapat
dilihat daripada perkataan yang biasa digunakan. Idea dan aktiviti
yang tidak diketahui oleh sesuatu bangsa tidak dapat diperoleh
dalam ketiga-tiga sumber maklumat itu. Mengikut aturan seperti
di atas, kita mendapati pelbagai istilah bagi pelayaran,
pengembaraan di laut, kapal dan sebagainya dalam kamus yang
tertua. mi termasuklah juga beberapa perkataan asing yang
menunjukkan perhubungan laut antara bangsa Arab dengan
bangsa asing. Sebagai permulaan, laut dalam bahasa Arab ~
(Bahr) bermakna sungai dan juga laut, ~ (Yam) juga
2

PENGENALAN

mengandungi makna yang sama. Kitab suci al-Quran juga telah


menggunakan kedua-dua perkataan tersebut untuk Sungai Nil dan
Laut Merah (Surah Ta-Ha : 39). Kemudian terdapat pula perkataan ~
(Qamus), iaitu samudera. Penyusun kamus yang
kreatif, Majd-ud-Din dan Firozabad, (meninggal 817 H.) telah
menamakan kamusnya L041 ~
(al-Qamus al-Muhit). Ini
diperoleh daripada perkataan ~
(Qums) yang bermakna terjun
ke ~
(Qamus) ialah perigi yang dalam yang dapat
ditenggelami oleh timba. Satu lagi bentuk perkataan ~_J atau
~
(Qamis atau Qaumas) bererti laut; jamaknya ialah
~,~LJ(Qamamis). Terdapat satu lagi perkataan Lrj~ (Qalamus)
yang bermakna perigi atau sungai yang mengandungi air yang
banyak.
(Khadam) ialah sungai tetapi
(Khadram) juga
bermakna laut (lihat Qamus oleh Firozabadi). Ungkapanungkapan lain juga boleh didapati yang menunjukkan berbagaibagai nama yang digunakan.
~.

PERAHU DAN KAPAL


Dalam bahasa Arab lama, dua patah perkataan cs~ dan Ab
(Safinah dan Fulk) lazimnya digunakan bagi perahu. Penyair kuno
Arabia sering kali menggunakan c.%i~(Safinah) manakala kitab
suci al-Quran pula sering kali menggunakan A~(Fulk). Kedua-dua
perkataan itu berasal daripada bahasa Arab tulen. ~)i~ (Safan)
bermakna mengupas kayu dengan baji, oleh itu ~
atau ~
(Safin atau Safinah) ialah kayu yang telah dikupas sedemikian
rupa. Falak bermakna gelombang laut, dan mungkin mempunyai
kaitan dengan perkataan Fulk yang bererti kapal.
Di kalangan penyair Arab lama, Tarfah dan Aasha menggunakan perkataan
(Busi) bagi perahu. Penyusun kamus
Arab bersependapat bahawa perkataan mi telah diserapkan dalam
bahasa Arab daripada perkataan Parsi ~
(Buzi). Kedua-dua
penyair tersebut juga menggunakan ~S. (Khaliat) bagi perahu
lebih besar, iaitu kapal, sementara ~ La. (Jariya) dan jamaknya
jjlya. (Jawari) terdapat dalam kitab suci al-Quran yang digunakan
bagi objek yang sama (lihat Surah al-Haqqah: 11, Syura 32, alRahman : 24).
~

Perahu kecil, yang mengiringi kapal besar semasa keadaan


3

PELAYARAN BANG5A ARAB

berbahaya atau untuk membawa kargo lebih dikenali sebagai ~


(Qarib). Jamaknya ialah ~I~i
dan ~~il (Qawarib dan Aqrab)
(lihat Lisan-ul-Arab). Sehubungan dengan i, lihat hadis tentang
anti-Masih dalam Sahih Muslim cs~JI~
J~
(kemudian
mereka duduk di dalam perahu kecil bagi kapal itu).
Pada zaman Abbasiyah banyak terdapat perkataan baru
dipopularkan bagi perahu. Abu Ali Mohsin Tanukhi (meninggal
384 H.) menggunakan perkataan LS (Tayyar) bagi sejenis perahu
yang digunakan di Sungai Tigris3 untuk tujuan rekreasi golongan
bangsawan, juga j~ (Zauraq)4 iaitu perahu kecil yang digunakan
bagi pelayaran peranginan. Di samping itu, satu lagi perkataan
iaitu ~
~ atau
(Sanbak, Sanbok atau Sanbuq) yang
menurut Khaffaji (abad ke-il) telah digunakan bagi perahu kecil
khusus digunakan oleh penduduk Hijaz, dan ~
(Midi) (jamak
jaL~)5juga bermakna perahu kecil.
~

PELAYARAN DAN AHLI PELAYARAN


~.a.>L(Milh) ialah perkataan yang biasa digunakan bagi pelayaran

di Arabia. Perkataan mi berasal daripada perkataan cLa (Milh)


yang bermakna masin. Oleh itu, seseorang yang membuat garam
daripada air laut dikenali sebelum mi sebagai cL (Mallah).
Selepas itu mereka yang pergi ke laut juga disebut dengan istilah
itu, dan Milahat telah digunakan bagi kerjaya pelayaran. Satu lagi
perkataan untuk itu ialah ~ La~(Sifanat) yang secara jelas berasal
daripada perkataan c.a..~ (Saffnah). Seterusnya, pelaut dikenali
sebagai ~t (Mallh) danjuga ~
(Saffn). Perkataan lain yang
membawa makna pelaut ialah b~(Bahar) yang berasal daripada
perkataan ~
(Bahr).
,

Di kalangan pelaut Arab di Teluk Parsi, perkataan sS,.b


(Nkhudh) jamak bagi ~
(Nawakhidh) telah digunakan.
Perkataan mi ialah gabungan antara perkataan Hindi N o dengan
perkataan Parsi Khuda yang bermakna nakhoda bot kapten.

3
4
5

Lihat Nasywar-ul-Muhadirah, him. 16, 39 (edisi Margoliouth).


Ibid, him. 36.
Syafa-ul-GhaliL

PENGENALAN

Sehubungan itu, pelaut Arab di Laut Mediterranean dikenali


sebagai Nti dan Nawt. Perkataan mi telah digunakan semasa
era pra-Islam dan juga pada zaman Khalifah. Penyusun kamus
(Lisan-ul- Arab) telah menjelaskan makna perkataan itu sebagai:
~
J~JI~)UI ~
iaitu Ntl, Mallh yang mengurus halehwal kapal. Bentuk bahasa Arabnya telah dibuat dan digunakan
sebagai Nawwt. Ibnu Abbas ketika menjelaskan sepotong ayat
al-Quran meriwayatkan cra.)L ~I ~
l~L~
iaitu mereka
ialah Nawwt
pelaut, lihat Lisan-ul-Arab. Menurut Jauhri
perkataan itu dipinjam daripada bahasa Syria, lihat Sihah bawah
~
(Naut) yang merupakan pembayang maksud daripada asal
usul Latin-Yunaninya. Perkataan Perancis Nautique dan
perkataan Inggeris Navy, Navigation, Naval dan Nautical,
kesemuanya berasal daripada perkataan Latin Nautians. Tetapi
kajian yang mendalam diperlukan bagi menjejak asal usul
perkataan itu daripada perkataan Hindi Nao. Di selatan India,
terdapat penduduk berdarah Arab yang dikenali sebagai Nayat
atau Nawayt. Kemungkinan besar, Nawtin mi merupakan
keturunan pelaut Arab yang seterusnya menetap di pantai-pantai
India.

Satu lagi perkataan, iaitu Khallsi, yang kita fahami sebagai


pembantu biasa atau pelaut yang bekerja di atas kapal, ialah
perkataan yang berasal daripada bahasa Arab: Khalas dalam
bahasa Arab bermakna gabungan putih dan hitam, dan Khallsi
ialah kanak-kanak yang dilahirkan melalui hasil perkahwinan ibu
berkulit hitam dengan ayah berkulit putih atau sebaliknya, (lihat
Lisan-ul- Arab). Orang Arab selalunya mengambil wanita Absinia
sebagai pembantu rumah. Kanak-kanak yang dilahirkan oleh
hamba perempuan itu sering kali berkhidmat atas kapal dan
dinamai Khalasi.
~Ii
(Dan) ialah satu lagi perkataan yang digunakan bagi pelaut
yang mengepalai pelayaran. Ini merupakan perkataan lama
dalam bahasa Arab yang pernah digunakan oleh Hadrat Ali
(sejahtera atasnya). Perkataan lain bagi pelaut dalam bahasa Arab
ialah SarP yang terkandung dalam qaslda oleh Aasha Maymun.
Dalam bahasa Arab selanjutnya perkataan Rabban sering kali
digunakan bagi kapten kapal. Perkataan mi mungkin berasal
daripada perkataan Rab, yang bermakna tuan dan tuhan.
Dalam bahasa Arab lama, maknanya ialah keseluruhan, tetapi
5

PELAYARAN BANG5A ARAB

perkataan mi dijadikan bahasa Arab danipada perkataan Parsi


Rahbn yang benenti orang yang mengawasi kapal belayar di
laluan yang betul sepenti penkataan Parsi ~
(Didban) yang
biasa digunakan oleh pelaut Arab. Pelaut yang benada di ruang
pemenhati yang terletak di tiang mercu kapal dan bentanggungjawab memerhatikan objek benbahaya yang mendekati
kapal sepenti batu, kapal, nibut dan sebagainya, dinamai Didbn,
pemenhati.
Semasa zaman Abbasiyah, Mallah dan Khallasi merupakan
pekenja bawahan sementana pelaut benpangkat tinggi dikenali
sebagai Rausa. Kata nama tunggal bagi istilah Ras ialah
Rafs, yang kemudiannya dirosakkan menjadi Ris, bermakna
kapten kapal.6 Perkataan ~k0 (Muallim)7 bagi kapten kapal
digunakan semasa abad ke-~dan ke-lO Hijnah; walaupun jarangjanang dipakai, penkataan mi juga membawa enti yang sama.
Bentuk-bentuknya yang lain ialah ~ (Raz), >~I, (Riz) dan ~
(R~z),berasal danipada perkataan j~ (Roz) yang bermakna
pengalaman dan ketukangan.8

PERKATAAN BAG! PELABUHAN


DAN PANTA!
Penkataan bahasa Arab lama bagi pelabuhan ialah Li, (Marf a).
Perkataan mi berasal danipada perkataan ii~,(Rafa) yang bererti
membawa (kapal) ke pantai. Penkataan L~ (Mina) dengan
jamaknya ~jI,c (Muani) yang digunakan selepas itu membawa enti
yang sama. Penkataan mi mungkin benasal danipada penkataan bi
(Ana) yang benmakna Tinggal.9 Penkataan mi tenkandung dalam
buku yang ditulis pada abad ke-3 Hijnah dan masih digunakan kini.
Penkataan ~d....J(Iskala) benasal danipada bahasa Latin dan
mengandungi makna yang sama manakala penkataan ~~ (Bandan)
ialah bahasa Pansi; dan penkataan
(Khour) dan ~4.. (Khalij)
benmaksud teluk.
~.

6
7
8
9

Masudi : Muruj-adh-Dhahab, Jiiid I, him. 282 (Edisi Paris).


Ibnu Majid Sadi : A1-Fawaidfi Jlm-ul-Bahr wal-Qawaid, him. 42 (Edisi Paris).
Lisan-ul-Arab dan Syafa-ul-Ghalil.
Yaqubi, Kitab al-Buldan, him. 338.

PENGENALAN

Penkataan lama bagi pantai ialah a.>. (Jedd) dan nama bandar
pesisinan pantai yang tenkenal di Arabia, iaitu Jeddah, diambil
danipada penkataan yang sama. Kemudian, penkataan L~(Syat)
dan
L~(Syti) digunakan bagi pantai. Ja. L...~ (Shil) ialah
penkataan yang lazim digunakan bagi pantai. Penkataan sepenti u.~
(Duff), ~
(Sif), ~ (Abn) dan ~a. (Hayyiz) juga membawa
makna yang sama. jI,s~(Iraq) bermakna padang rumput di tepi
pantai. Khaffji telah menyebut sepatah perkataan ~
(Mihanqan) bagi pantai dalam bukunya Syafa-ul-Ghalil, (hlm. 180)
yang ditulis pada abad ke-1 1 Hijnah.

PERKATAAN ARAB YANG D!GUNAKAN


DALAM B!DANG PELAYARAN
Kita benikan di bawah mi senanai perkataan Arab yang benkaitan
dengan bidang pelayaran. Ini dapat menunjukkan kepada kita
sejauh mana umat Arab telah mencapai kemajuan dalam bidang
pelayanan: ~ (Iql), menaikkan layar; untuk meluncunkan kapal,
~
(Isyna), L~I(Insy), membuka layar, Li) (Ma), membawa
kapal menghampini pantai, L~,I(Ins), (berlabuh), ~
~
(Jazaf, Jadaf), mendayung penahu dengan pendayung,~~
~aI~,~iIia..0 (Maqzaf, MardI, Majzf, Majdaf), pendayung, ~
(Sukkan) dan

J.~,(Kautal), bermakna penahu kecil,


J.a. (Jull), layan, ~w (Tiq), nuang

~Li (Qila),

~
(Syra),
antara dua
papan pada perahu, Jii (Daqal) dan ~~L0 (Sari), tiang atas
penahu yang menjadi tempat mengikat layan, ~,Ji (Qalas),
keboconan dalam penahu, ~
(JjU), luan, ~ ~ (Disan), tali dan
paku yang digunakan bagi mengikat papan pada penahu, ~
(Mismr), paku, ~ (Sumar), menyambung papan pada sebuah
kapal,
(Khazan) menyambung (atau mencantum) papan pada
sebuah kapal. ~..iii(Qalaf), menyambung papan dan mengisi celahcelahnya dengan tan arang batu, r~(Lauh), geladak, ~t (Millah),
angin yang disukai, ~
(Syahanj, mengisi kango dalam kapal,
(Ziyn), tali, ,i~ (Makhan), keadaan kapal membelah anas air
ketika berlayar, ~
jyL.a, ~
(Sabun, Sabun, Sabar), balast
kapal.
~.

PELAYARAN BANG5A ARAB

PERKATAAN BARU
Apabila bangsa Arab memperoleh kemajuan dalam bidang
pelayanan, iaitu setelah kedatangan Islam, banyak penkataan banu
telah dicipta, sepenti ~...&..
(Khatif), bergerak setelah sauh
diangkat.Perkataan itu benmaksud merentap. Sehubungan itu,
penkataan ~
(mql), yang pada asalnya bermaksud menaikkan
layan setenusnya digunakan bagi membawa erti mengemudi
kapal; ~
(adhab) benmakna air bersih, oleh itu ~J~z~I
(Istidhab) bermaksud membekalkan air bersih atas kapal.,L~
(Bar) ialah satu lagi penkataan banu bagi pantai. Perkataan mi
mungkin dipinjam danipada bahasa Parsi atau Sansknit. Semasa
menjelaskan hal tentang pantai Madras, Sulaiman menyebut tempat bernama Kulah-ban, dengan menambah ,L~ AJJ Li~ JS~J.a. LJ~.
Penyusun kamus Parsi membeni makna perkataan itu sebagai
penhimpunan dan kumpulan (lihat Farhang-i-Jahangiri) tetapi
penkataan ~ ~ dan ~U,e. (Rudbar dan Juaybar) menunjukkan
makna penhimpunan. Mlbar dan Kulabn di India Selatan,
Zanzibar di Afnika, kesemuanya mempunyai makna yang sama.
Penkataan itu mungkin dipinjamkan ke bahasa Arab dan
disesuaikan danipada bahasa Sansknit ~ L~ (Bn) sepenti dalam
Kathiawan dan Kanwan, menunjukkan makna yang sama.

PERBEZAAN !ST!LAH
Istilah yang digunakan oleh pelaut Lautan Hindi dan pelaut Laut
Mediterranean benbeza antana satu sama lain. Di kawasan Teluk
Pansi dan Lautan Hindi tiang mencu disebut Ji (Daqal), tetapi di
kawasan Mediterranean, tiang mencu disebut ~La (San).1
Tendapat bebenapa penkataan yang mengandungi makna yang
banu, sepenti ~
(Tabih) yang benmakna, dalam bahasa Arab
lama, membekalkan, kemudian, penkataan mi membawa maksud
melengkapkan peralatan angkata~ tentena, dan selepas itu
membekalkan kapal, (lihat Sulaiman, hlm. 15). Di samping itu,
J.>.~ (Najal) dalam bahasa Arab lama bermakna mencampakkan,
.

10

Suiaiman, pedagang, (pada 25 H.) menuiis daiam bukunya Safar-Namah:

&,~ji
11

~jaLi,

1~
~.a.JI J.~I14L~.z......, LI ~L~.m,perkataan
peiaut, dan bermakna bergerak ke tempat lain.
Safar Namah Abul-Hasan Sirafi, Lampiran Masudi, him. 196.

mi disebut oieh

PENGENALAN

tetapi setelah itu, penkataan mi digunakan bagi membawa maksud


(Rikab) mula digunakan
memunggah kango dani kapal.2 ~
bagi penumpang atas kapal. Begitu juga ~
(Mankab) telah
digunakan khusus bagi kapal.
(Khub) pada asalnya benmakna
genakan kuda yang laju sedikit danipada benjalan tetapi
kemudiannya membawa maksud taufan.3 Abul-Hasan Sinafi,
seonang pelaut pada abad ketiga Hijnah, menghunaikan makna
penkataan itu sebagai: Khub benmakna kenibutan hebat di laut.
~.

ADAPTAS! PERKATAAN AS!NG


Banyak penkataan dipinjam danipada bahasa asing, iaitu Pansi,
Hindi, China, Yunani, Latin, dan sebagainya. Sebagai contoh, kita
menambah bebenapa lagi penkataan:

PERKATAAN PARS!
Perkataan
L~

~ La~

j,~,

~a..J

Makna

Asalnya

Peta laluan bagi kapal


Penahu kecil
Sisi penahu
Sauh

Rahnam
Sanbuza
Panwz
Langan

PERKATAAN H!ND!
-

ta.y..a

Penahu kecil
Anmada
Penahu kecil
Kabin dalam kapal
Pedagang India, tetapi
kemudiannya benmaksud
penumpang kapal

Dongi
Bena
Hun
Palang
Bania

Ibnu Batuta menggunakan penkataan yang benasal dan China


~La.(Junk) yang benmaksud kapal besan. Sehubungan itu tendapat

12 Ajaib-ul-Hind, Ibnu Syahryar, him. i6.


13 Ibid, him. 142146.
9

PELAYARAN BANG5A ARAB

benbagai-bagai penkataan yang benasal danipada bahasa Yunani


dan Latin. Kesemua penkataan itu sampai kepada bangsa Anab
melalui bangsa Rom.

KAPAL PERANG
Bangsa Anab mengikut bangsa Rom dalam melengkapkan tentena
meneka dengan banyak meminjam penkataan bagi menjelaskan
pelbagai jenis kapal penang, sepenti j,k.~l, jamak JJo Li benmakna
armada kapal penang. Ini penkataan Yunani. Maqnizi dan Ibnu
Khaldun sening kali menggunakan penkataan in Penkataan lain
sepenti ~
digunakan di Afnika Utana dan Sicily (lihat Ibnu
Athin, penistiwa pada 33? H.). Ia sejenis kapal penang. Penkataan
mi dipinjam danipada penkataan Yunani, Salandian atau
Calandian. Di Mediterranean meneka menggunakan penkataan
jamak ~j I~~t
yang benmakna sejenis kapal penang besan.
Kapal mi didonong oleh senatus empat puluh dayung (lihat
Prolegomena, Ibnu Khaldun, hlm. 211).
~

satu lagi nama bagi kapal. Makna hanfiah bagi penkataan


gagak. Dalam bahasa Penancis dan bahasa Latin, gagak
dinamai Corvett dan Corvus. Nampaknya, kedua-dua penkataan mi
mempunyai asal usul bahasa yang sama. Khaffji iaitu seonang
penganang pada abad ke-il Hijnah, menulis di dalam Syafd-ulGhalil bahawa, tidaklah diketahui sama ada penkataan mi
digunakan secana metafona ataupun sebaliknya. Asfi Makkf dani Gujnat telah menggunakan penkataan Ct~ yang benmakna
kapal dalam bukunya Zafar-ul-Walah (Jilid I, hlm. 36, 41,
London) yang menupakan sejanah Gujnat, (India) dalam bahasa
Arab. Banyak penkataan Anab yang banu digunakan bagi pelbagai
jenis kapal penang yang besan dan lengkap seperti ~
caLaJa.~c,
a 4,L a ~
~
jamak ~ juga digunakan untuk kapal. Ammad
Katib dan Ispahan menggunakan penkataan mi dalam bukunya AlFatah-al-Qasi semasa pemenintahan Sultan Salahuddin (lihat hlm.
284, Bnill).

mi ialah

Dalam bahasa Arab tempat kapal penang dibina dinamai


Penancis Danseen dan penkataan Inggenis
Arsenal benasal danipada akan kata yang sama.

Z~L~JI )~.Penkataan

10

PENGENALAN

PERKATAAN ARAB DALAM


BAHASA EROPAH
Penkataan Arab dan penkataan Parsi benikut masih digunakan
dalam bahasa Enopah, sepenti bagi ~
~
Aminalh(bahasa
Pontugis), Aminal(bahasa Penancis) dan Admiral (bahasa
Inggenis). ~
(Annaez), ~
(Convett), ..tlli (Fluga), ~S (Calpat),
~ (Anchor), ~I~JI (Alhunngo), J., J.~.a. (Cable).
Kesemua penkataan mi mempunyai cenita tensendini.
Penkataan tensebut tidak hanya membeni kita pembayang bagi
kajian sejanah pelayanan dan pepenangan tentena laut bangsa Arab,
tetapi membeni kita idea tentang kaitan penkataan tensebut dengan
negana asing.

PU!S! ARAB LAMA


BUKT!
DAR!PADA SEJARAH
Satu-satunya sumben sejanah Arab pna-Islam ialah puisi. Dalam
puisi tensebut, kita dapati nujukan yang kenap tentang sungai,
lautan dan pelaut. Lazimnya, nujukan sedemikian hanya
tenkandung dalam puisi pujangga yang tinggal benhampinan
dengan pantai atau sungai. Oleh itu, kita dapati kebanyakan kiasan
bagi nujukan mi tenkandung dalam nangkap puisi yang dihasilkan
oleh pujangga yang sening kali pengi ke Bahnain, dan Teluk Pansi
dan juga melawat lapangan istana naja Iraq yang bensemayam di
daenah Tigris dan Euphrates, dan biasa dikenali sebagai Manazina
atau nakyat Munzin, senta menjadikan Hina sebagai ibu kota
meneka. Penyain muda iaitu Tanafa, yang giat menulis kina-kina dua
puluh atau dua puluh lima tahun sebelum datangnya Islam,
mempunyai hubungan dengan Bahnain dan Hina. Dalam syain
pujaannya yang tenkenal, yang menupakan salah satu SabaMuallaqa (tujuh syair pujaan yang tengantung), dia
membandingkan kanan dan kin Mahmal yang bengenak bagi
sekawan untanya dengan sebuah kapal besan yang benoleng, dan
membandingkan lehen untanya yang melengkung dan panjang
dengan kemudi penahu. Dia benkata:
Usungan wanita suku Maiik semasa bertoiak pada waktu pagi
keiihatan sepenti kapal besar di Nawasif, sepenti kapai Rom atau
11

PELAYARAN BANG5A ARAB

kapai Ibnu Yaman; kadang-kadang pelaut tidak mengikut ialuan


asai dan kadang-kadang mengikutinya.
Rangkap puisi mi memapankan bagaimana pelaut mengemudi
kapal di laut yang tidak dapat diduga dalamnya, dan bagaimana
meneka kadang kala melencong dan anah panduan lunus dan
tensesat. Dalam nangkap yang akhin, tendapat nama seonang pelaut
Arab, iaitu Ibnu Yaman yang mempunyai kapal yang banyak.
Difahamkan bahawa dia pemenintah Bahnain, dan tenkenal kenana
membina kapal besan. Imnaul-Qais juga telah menyebut nama
Ibnu Yaman dalam salah satu nangkapnya dan menyatakan
bahawa Ibnu Yaman mempunyai taman yang banyak benhampinan
Qasn-i-Musyqan di Bahnain. Walau bagaimanapun, Ibnu Yaman,
sama ada dia menghasilkan kapal ataupun ahli pelayanan, dia
hidup pada zaman jahiliah. Nama Yaman yang menupakan
penkataan yang dipinjamkan kepada bahasa Anab danipada bahasa
Hebnew Yamin menunjukkan bahawa dia mungkin pedagang
Yahudi yang memiliki kapal. Tanafa membeni gambanan yang
sebenan tentang bagaimana ombak laut membelah kapal dengan
benkata:
Dada kapai membeiah ombak sama seperti kanak-kanak, semasa
bermain, memotong ionggokan tanah iiat dengan tangan mereka
dan membahagikannya kepada dua bahagian.
Dia setenusnya memuji lehen unta betinanya dalam nangkap
benikut:
Apabiia unta itu bangkit dengan bantuan iehernya yang
meiengkung panjang, unta tersebut keiihatan seperti kemudi
kapal yang beiayan menghuiu di Sungai Tigris.
Rangkap mi menunjukkan bahawa, kapal belayan di Sungai
Tigris pada masa tensebut. Fakta yang boleh dipenhitungkan ialah
penggunaan dua penkataan bagi kapal dalam dua nangkap puisi
kanya Tanfah. Dalam nangkap pentama, dia menggunakan 44~i~
(Adulia) bagi kapal. Sepenti yang dijelaskan di atas, penkataan mi
penkataan Yunani yang mungkin digunakan oleh bangsa Rom di
Laut Meditennanean. Dalam nangkap kedua, dia menyebut kapal
sebagai Lr~ (Busi). Penkataan mi benasal danipada bahasa Pansi
dan mungkin telah digunakan di Tignis dan Teluk Pansi.
Bendasankan hakikat bahawa dalam syain pujaan, penyain
menggunakan dua patah penkataan danipada dua bahasa yang
12

PENGENALAN

benlainan, yang digunakan dalam dua lautan benlainan, dan


membawa makna yang sama, menunjukkan bangsa Arab telah
mengadakan penhubungan dengan bangsa Pansi dan Rom yang
masing-masing belayan di Teluk Pansi dan Laut Meditennanean.
Penyain tenmasyhun Asya Maymun pada zaman jahiliah, yang
juga dikaitkan dengan lapangan istana Hina, menggambankan
dalam nangkap puisinya kehebatan lautan bengelona dan
keindahan penahu yang belayan di Euphnates. Sekadan satu
gambanan tentang kemesnaannya dengan laut:
Seperti Euphrates yang geiombangnya dikocak, gelombang
tersebut menghempas kapai dan perenang.
Tetapi, nangkap yang mungkin paling indah telah dihasilkan
oleh penyain yang dikagumi, iaitu Amn bin Kulthum danipada suku
Taghlab dan Rabiah (Inaq). Dia menulis dengan penuh
bensemangat dan bangga:
Kami mengatun danatan dengan bala tentera supaya medan
peperangan menjadi sempit, dan kami mengisi ombak di laut
dengan penahu.
Ini menunjukkan bangsa Anab bukan hanya menupakan ahli
pelayanan yang benani tetapi benpengalaman luas dalam
pepenangan di laut.
Seonang lagi penyain Arab menjelaskan pengenakan kapal di
laut sepenti yang benikut:
Kapal, dengan layarnya benkembang, memecah-belahkan langit
di laut, apabila kapal tersebut menunggangi gelombang dan
turun balik ke bawah.

K!TAB SUC! AL-QURAN


Sumben yang dipencayai tentang sejanah zaman jahiliah ialah kitab
suci al-Qunan yang telah dipelihana dengan baik tanpa apa-apa
penubahan atau pentukaran. Kita mendapati banyak sekali nujukan
tenhadap kapal dan lautan dalam ayat al-Qunan sehingga sukan
dinyatakan dengan tenpeninci di sini. Kapal disebut dalam 28 ayat
al-Qunan; 23 ayat mengandungi penkataan Ali, dalam dua ayat
lagi terdapat perkataan , I~.a. dalam satu ayat lain tendapat
penkataan cs.~ ,dan dalam ayat lain disebut ~
~J,JI ~
yang
,

13

PELAYARAN BANGSA ARAB

benmakna dibuat danipada papan-papan dan paku-paku dan


dalam ayat lain dengan penkataan ~La..
Dalam kitab suci al-Qunan, sejanah tentang kapal dapat
dikesan dalam penistiwa banjin pada zaman Nabi Nuh. Baginda
dipenintah membuat bahtena dalam ayat benikut: Dan buatlah
bahtena itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu Kami. (Hud:
37) Bahan yang digunakan bagi membuat bahtena tensebut boleh
diketahui danipada ayat benikut: Dan Kami angkut Nuh ke atas
(bahtena) yang dibuat danipada papan dan paku. (al-Qaman: 13)
Ini menunjukkan kapal dibina dengan membuat lubang di papan
kayu lalu disambungkan dengan paku sehingga menjadi begitu
kukuh dan dapat menahan pukulan ombak sepenti batu: Dan
bahtena itu belayan membawa meneka dalam ombak laksana
gunung. (Hud: 42)
Kapal mi sebesan dan setinggi bukit-bukau. Apabila kapal mi
belayan dengan benani mengikut angin, mi menunjukkan kuasa
Tuhan. Dan antana tanda kekuasaan-Nya ialah kapal (yang
belayan) di laut sepenti gunung-ganang. Jika Dia menghendaki-Nya
Dia akan menenangkan angin sehingga kapal itu tenhenti di
penmukaan laut. Sesungguhnya pada yang demikian itu tendapat
tanda (kekuasaan)Nya bagi setiap onang yang sentiasa bensaban
dan bensyukun. (al-Syuna: 3233). Satu lagi ayat yang
menunjukkan layan bagi kapal itu setinggi gunung-ganang ialah;
Dan kepunyaan-Nyalah bahtena yang tinggi layannya di lautan
laksana gunung-ganang. (al-Rahman: 24)
Kitab suci al-Qunan kadang kala mengumumkan pembenian
Ilahi kepada umat manusia, dan khususnya kepada umat Arab
dalam penkana benkaitan dengan kapal yang membawa manusia
dan kango dengan mudah dan satu tempat ke satu tempat yang
lain: Allahlah yang menundukkan lautan untukmu supaya kapal
dapat belayan dalam lautan itu dengan izin-Nya, dan supaya kamu
dapat mencani kunnia-Nya dan mudah-mudahan kamu bensyukun.
(al-Jathiyah: 12) Adakah kamu tidak melihat bahawa Allah
menundukkan bagimu apa yang ada di bumi dan bahtena yang
belayan di lautan dengan penintah-Nya. (al-Haj: 65) Tendapat juga
nujukan terhadap sungai kecil yang mungkin menupakan Teluk
Pansi, Tigris, Euphrates, Nil, Teluk Uqaba dan Laut Mati, yang
bangsa Arab dan khususnya puak Qunaisy sening kali pengi sebagai
14

PENGENALAN

pedagang: Dan kepunyaan-Nyalah bahtena yang tinggi layannya


di lautan laksana gunung-gunang. (al-Rahman: 24)
Tujuan kapal belayan di lautan dan kenja yang dilakukan oleh
umat Arab boleh dilihat dalam ayat benikut: Dan Dialah, Allah
yang menundukkan lautan (untukmu), ~igankamu dapat memakan
danipadanya daging yang segan (ikan), dan kamu mengeluankan
dan lautan itu penhiasan yang kamu pakai; dan kamu melihat
bahtena belayan padanya, dan supaya kamu mencani (keuntungan)
danipada kunnia-Nya, dan supaya kamu bersyukun. (al-Nahl: 14)
Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih
bengantinya malam dan siang, bahtena yang belayan di laut
membawa apa yang benguna bagi manusia. (al-Baqanah: 164)
Dalam ayat lain dinyatakan tentang dua sungai, satu danipadanya
mengandungi air tawan dan satu lagi air masin, tetapi keduaduanya mengandungi ikan. Salah satu danipadanya mengeluankan
mutiana dan batu kanang, dan kapal belayan dalamnya. Sungai yang
dimaksudkan itu ialah Teluk Pansi dan Euphrates yang masingmasing mengandungi air masin dan tawan. Dan tidak sama
(antana) dua laut; yang mi tawan, segan, sedap diminum dan yang
satu lagi masin lagi pahit. Dan danipada setiap laut itu kamu dapat
makan daging yang segan (ikan) dan kamu dapat mengeluankan
penhiasan yang dapat dipakai oleh kamu, dan pada setiap laut itu
kamu lihat kapal belayan supaya kamu dapat mencani kunnia-Nya
dan supaya kamu bensyukun. (al-Fatin: 12) Kedua-dua sungai itu
telah dijelaskan dalam Sunah al-Rahman: Dia membiankan dua
lautan mengalin dan kemudian kedua-duanya bertemu, antara
keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing.
Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
Dan keduanya keluan mutiana dan manjan. Maka nikmat Tuhan
kamu yang manakah yang kamu dustakan? Dan kepunyaanNyalah bahtena yang tinggi layannya di lautan laksana gunungganang. (al-Rahman: 1924)
Kapal belayan dengan bantuan angin: Dan di antara tanda
kekuasaan-Nya ialah Dia menginimkan angin sebagai pembawa
benita gembira dan supaya kamu menasa sebahagian nahmat-Nya
dan supaya kapal dapat belayar dengan penintah-Nya dan juga
supaya kamu dapat mencani kunnia-Nya; mudah-mudahan kamu
bensyukun. (al-Rum: 46)
Ayat di atas menunjukkan dengan jelas bahawa bangsa Arab
15

PELAYARAN BANG5A ARAB

belayar (1) bagi menangkap ikan, (2) bagi mengumpul mutiara dan
batu kanang, dan (3) bagi membawa kargo dan barang dagangan
dan satu negana ke satu negana yang lain dengan tujuan mencani
keuntungan.
Manusia yang pada dasannya lemah tendedah kepada bahaya
angin ganas di lautan yang tidak bertepi. Bayangan maut sentiasa
menghantui meneka. Dalam keadaan yang amat mengecewakan
itu, pentolongan yang hakiki hanyalah danipada Tuhan Yang Maha
Benkuasa.
Dan satu tanda (kebesanan Allah) bagi meneka ialah, Kami
angkut keturunan meneka dalam bahtena yang penuh muatan, dan
Kami ciptakan bagi mereka yang akan mereka kendenai sepenti
bahtera itu, dan jika Kami menghendaki nescaya Kami
tenggelamkan meneka, maka tiadalah bagi meneka penolong dan
tidak pula meneka diselamatkan. Tetapi (Kami selamatkan
meneka) kerana rahmat yang besan danipada Kami dan untuk
membenikan kesenangan hidup sehingga sampai kepada suatu
ketika. (Yasin: 4144) Dalam ayat lain, keadaan manusia yang
tidak benupaya dan tidak berdaya, doanya kepada Tuhan dalam
laut yang bengelora, dan kelalaiannya selepas diselamatkan, telah
ditujukan kepada bangsa Arab, khususnya puak Qunaisy, danipada
kajian tindak-tanduk meneka tenhadap bencana dan terselamat
danipada bencana itu. Maka apabila mereka menaiki kapal
meneka bendoa kepada Allah dengan memunnikan ketaatan
kepada-Nya; tetapi setelah Allah menyelamatkan meneka sampai
ke danat, tiba-tiba meneka (kembali) mempensekutukan (Allah).
(al-Ankabut: 65) Ini dinyatakan dengan lebih jelas dalam ayat lain:
Tidakkah kamu melihat sesungguhnya kapal itu belayan di laut
dengan nikmat Allah, supaya dipenlihatkan kepadamu sebahagian
tanda (kekuasaan)Nya. Sesungguhnya pada yang sedemikian itu
benan-benar tendapat tanda bagi semua orang yang sentiasa saban
senta sentiasa bersyukur. Dan apabila meneka dilamun ombak yang
besan seperti gunung, mereka menyenu Allah dengan memunnikan
ketaatan kepada-Nya tetapi setelah Allah menyelamatkan mereka
sampai di daratan, lalu sebahagian meneka tetap menempuh jalan
yang lunus, dan tidak ada yang mengingkani ayat-ayat Kami selain
orang yang tidak setia lagi ingkan. (Luqman: 3132)
Kita boleh memperoleh gambaran yang lebih jelas dalam
Sunah Bani Israel yang pada penmulaannya, Tuhan menunjukkan
16

PENGENALAN

kurnia-Nya, dan seterusnya mendedahkan sikap manusia yang


tidak bersyukur terhadap Penciptanya. Tuhanmu yang
melayarkan kapal di lautan untukmu, agar kamu mencani
sebahagian danipada kurnia-Nya. Sesungguhnya Dia Maha
Penyayang tenhadapmu. Dan apabila kamu ditimpa bahaya di
lautan, nescaya hilanglah siapa yang kamu seru, kecuali Dia, maka
tatkala Dia menyelamatkan kamu ke danatan, kamu berpaling.
Dan manusia selalu tidak bensyukur. Maka apakah kamu menasa
aman (danipada hukuman Tuhan) yang menjungkinbalikkan
sebahagian danipada daratan bersama kamu atau Dia meniupkan
(angin kenas yang membawa) batu-batu kecil? Dan kamu tidak
akan mendapat seorang pelindung pun bagi kamu, atau apakah
kamu merasa aman dengan dikembalikan kamu ke laut sekali lagi,
lalu Dia meniupkan atas kamu angin taufan dan ditenggelamkannya kamu disebabkan kekafiranmu. Dan kamu tidak akan
mendapat seonang penolong pun dalam hal mi terhadap (seksaan)
Kami. Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak Adam, Kami
angkut meneka di danatan dan di lautan. Kami ben meneka rezeki
danipada yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan
kelebihan yang sempunna atas kebanyakan makhluk yang telah
Kami ciptakan. (Bani Israel: 6670) Gambanan yang lebih
menyayat hati boleh didapati dalam ayat benikut. Kelihatan seolaholah lautan dalam keadaan bergelora, kapal belayan dengan
perlahan, dan tiba-tiba angin kencang bertiup, mi menjadikan
gelombang mengganas, layar ditiup angin, dan di dalamnya
kelihatan penumpang penuh ketakutan, menatap dan berdoa,
bensumpah pada Tuhan untuk han muka: Dialah Tuhan yang
menjadikan kamu dapat berjalan di daratan, (belayar) di lautan.
Sehingga apabila kamu berada dalam bahtena, dan meluncurlah
bahtena itu membawa orang yang ada di dalamnya dengan tiupan
angin yang baik, dan meneka bengembina kenananya, datanglah
angin badai, dan (apabila) gelombang danipada segenap penjuru
menimpanya, dan mereka yakin bahawa meneka terkepung
(bahaya), lalu meneka berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepada-Nya semata-mata. (Meneka benkata):
Sesungguhnya jika Engkau menyelamatkan kami danipada bahaya
i, pastilah kami akan termasuk antana onang yang bersyukun.
Maka setelah Allah menyelamatkan mereka, tiba-tiba meneka
membuat kezaliman di muka bumi tanpa (alasan) yang benar.
(Yunus: 2223)
17

PELAYARAN BANGSA ARAB

Danipada kenyataan dalam al-Qunan itu bolehlah disimpulkan


bahawa onang Semit danipada Partnianch hingga ke Bani Israel
ialah bangsa pelaut. Kitab Injil juga menyokong fakta mi (lihat
Israelites: ayat 7, dan benikutnya). Al-Quran membeni penjelasan
yang paling jelas dan nealistik tentang pengenakan kapal di laut
bergelona, dan keadaan manusia yang tidak bendaya menghadapi
bencana semula jadi. Gambanan tensebut tiada bandingannya
dalam sastera Arab. Pendengan bacaan al-Qunan dapat mengenali
kesemua bahaya itu dan keseluruhan hujah itu ditenima sebagai
kenyataan hakiki tentang rahmat Ilahi. Gambaran kisah yang
membahayakan kapal, keluhan penumpangnya, doa mereka yang
tulus kepada Tuhan bagi menyelamatkan meneka, dan sikap
mereka yang mudah lupa dan tidak bersyukur setelah selarnat
mendanat, ialah pengalaman biasa dalam kehidupan bangsa Arab.
Terdapat bebenapa lagi ayat al-Quran yang menunjukkan
dengan jelas bangsa Arab biasa dengan cara dan kaedah bagi
membawa kapal mereka menintangi lautan yang bengelora ke
negana-negana yang jauh. Mereka tahu bagaimana mengemudi
kapal meneka bagi mengelak ribut atau taufan. Meneka
mengetahui bila nibut akan datang dan tempat selamat yang boleh
ditujui kapal bagi mendapat penlindungan. Meneka juga biasa
dengan arah pelbagai jenis angin. Meneka tinggal di padang pasir
dan kawasan pantai. mi menyebabkan mereka peka dalam
pembacaan tanda nibut taufan. Mengikut pelaut Arab, tendapat
dua belas jenis angin: ~
(Angin Selatan), JLzt (Angin Utara),
J,.i (Angin Banat),
(Angin Barat), Li. (Angin Selatan), L~,.a.
(Angin Utana), U (Angin Timun Laut), ~a.Ii (Angin Selatan), ~
(Angin Gelap), j~.jL~(Angin Bagus), ~
(Angin Utana),
~
L.~(Angin Utana). Bangsa Arab mempunyai penkataan yang
berlainan bagi angin berdasankan cmi dan sifat angin tersebut.
Astronomi kelautan (k,~ ~..La)dan ilmu pergenakan angin
(~L~,JI
~
4c) amatdisukai oleh bangsa Arab. Berjilid-jilid buku
tentang perkana itu telah ditulis dalam bahasa Arab. Salah satu
buku itu ialah Kitab-al-Anwa oleh Abu Hanifa Dinawni
(meninggal 282 H.).
,~

Ayat-ayat al-Qunan benikut benkait dengan penkana tensebut:


Dan di antara tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menginimkan angin
sebagai pembawa berita gembina dan untuk menasakan kepadamu
sebahagian nahmat-Nya dan supaya kapal dapat belayar dengan
18

PENGENALAN

perintah-Nya dan (juga) supaya kamu dapat mencani kunnia-Nya;


mudah-mudahan kamu bersyukur. (al-Rum: 46)
Gambaran pelayanan dinyatakan sepenti benikut:
lalu Dia
meniupkan tenhadap kamu angin taufan lalu ditenggelamkan-Nya
kamu
(Bani Israel: 69) Sehingga apabila kamu berada di dalam
bahtera, dan meluncurlah bahtera itu membawa onang yang ada di
dalamnya dengan tiupan angin yang baik, dan meneka bengembina
kenananya, datanglah angin badai, dan (apabila) gelombang dan
segenap penjunu menimpanya
(Yunus: 22)
...

...

...

Kitab suci al-Quran selepas menerangkan kapal yang belayan


di lautan, benkata: Pengisanan angin dan awan yang dikendalikan
antara langit dengan bumi; sungguh (terdapat) tanda (keesaan dan
kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan. (al-Baqarah: 164)
Kapal belayar di lautan siang dan malam. Pada waktu siang,
pelaut mengetahui destinasinya dengan bantuan jalan laluan
maritim dan pantai, tetapi pada waktu malam, meneka
menentukan anah dengan bantuan bintang. Bangsa Arab sangat
cekap dengan astronomi, dan hasil karya puisi mereka banyak
merujuk terhadapnya. Mereka menamakan kebanyakan bintang
mengikut nama negara dan mereka menamakan negara mengikut
arah bintang itu. J.~ (Canopus), ~
(Canis), A~~j
(Venus),
~i3fi
(Guards), L~(Pleiades), Q1~~~a
(Debaran) dan bebenapa
bintang lagi telah digunakan bagi tujuan itu. Mereka mengetahui
perubahan musim dengan tenggelamnya Pleiades.
Kelebihan bangsa Arab dalam bidang di atas boleh juga di
disimpulkan danipada kitab suci al-Quran: Dan dia mengukuhkan
gunung-ganang di bumi supaya bumi itu tidak goncang bensama
kamu, (dan Dia menciptakan) sungai dan jalan agar kamu
mendapat petunjuk, dan (Dia ciptakan) tanda (penunjuk jalan).
Dan dengan bintang-bintang itulah mereka mendapat petunjuk.
(an-Nahl: 1516) Dan Dialah yang menjadikan bintang bagimu,
agan kamu menjadikannya petunjuk dalam kegelapan di danat dan
di laut. Sesungguhnya Kami telah menjelaskan tanda kebesaran
(Kami) kepada orang yang mengetahui. (al-Anam: 97)
Apabila sebutir bintang pun tidak kelihatan di langit dalam
kegelapan malam yang menggerunkan, diikuti dengan nibut dan
taufan, dapat dibayangkan betapa tidak bendayanya ahli pelayaran.
Gambanan yang muram bagi keadaan tersebut boleh didapati
19

PELAYARAN BANGSA ARAB

dalam kitab suci al-Qunan: Atau sepenti gelap-gelita di lautan


yang dalam, yang diliputi ombak, yang di atasnya ombak (pula), di
atasnya (lagi) awan; gelap-gelita yang tindih-bentindih, apabila dia
mengeluarkan tangannya, tiadalah dia dapat melihatnya, (dan)
sesiapa yang tiada diberi cahaya (petunjuk) oleh Allah tiadalah dia
mempunyai cahaya sedikit pun. (al-Nun: 40) Sekinanya puak
Qunaisy dan bangsa Arab tidak mempunyai pengalaman dan segi
pelayaran, tamsil-tamsil tersebut tidaklah benenti bagi meneka.
Dalam keadaan gelap-gelita hanya Tuhan sahaja yang
menunjukkan anah bagi pelaut Arab, yang sudah semestinya
bersyukur tanpa had. Kitab suci al-Qunan menjelaskan penasaan
hati kecil meneka mengagungkan ketinggian-Nya dan keagunganNya: Atau siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat
bendiam, dan yang menjadikan sungai di celah-celahnya, dan yang
menjadikan gunung-ganang untuk (mengukuhkan)nya dan
menjadikan suatu pemisah antana dua laut? Apakah di samping
Allah ada tuhan (yang lain)? Bahkan (sebenannya) kebanyakan
mereka tidak mengetahui. Atau siapakah yang mempenkenankan
(doa) onang yang dalam kesulitan apabila ia bendoa kepada-Nya,
dan yang menghilangkan kesusahan dan yang menjadikan kamu
(manusia) sebagai khalifah di bumi? Apakah di samping Allah ada
tuhan (yang lain)? Amat sedikitlah kamu mengingati(Nya). Atau
siapakah yang memimpin kamu dalam kegelapan di danatan dan
lautan dan siapa (pula)kah yang mendatangkan angin sebagai
khabar gembina sebelum (kedatangan) nahmat-Nya? Apakah di
samping Allah ada tuhan (yang lain)? Maha Tinggi Allah tenhadap
apa yang mereka pensekutukan (dengan-Nya). (al-Naml: 6163)
Setenusnya kita baca: Katakanlah: Siapakah yang dapat
menyelamatkan kamu danipada bencana di danat dan di laut, yang
kamu bendoa kepada-Nya dengan menendah din dengan suana
yang lembut (dengan mengatakan): Sesungguhnya jika Dia
menyelamatkan kami danipada (bencana) in tentulah kami
menjadi onang yang bensyukun. Katakanlah: Allah menyelamatkan
kamu danipada bencana itu dan danipada segala kesusahan,
kemudian kamu kembali mempensekutukan-Nya. (al-Anam:
6364)
Gambanan-gambanan itu membuktikan dengan jelas bahawa
bangsa Arab melakukan pelayanan yang luas dan menyaksikan
pelbagai kejadian di laut dengan mata kepala meneka sendini.
20

2
PELAYARAN ARAB PADA ZAMAN
RASULULLAH S.A.W.

Sekarang, kita memasuki era kejatuhan zaman jahiliah dan era


kemunculan Islam yang belum lagi menyerlah dalam masyarakat
Arab. Adat istiadat lama masih diamalkan dan apa sahaja yang
timbul pada zaman itu menggambarkan ciri kebangsaan bangsa
Arab pra-Islam. Kita melihat penghuni padang pasir belayar dan
satu tempat ke satu tempat yang lain. Abisinia, yang terletak di
laut, ialah penempatan mereka yang kedua dan mereka kerap
melawatinya. Laut Merah dilayari oleh bangsa Rom dan tidak lama
sebelum kemunculan Islam, salah sebuah kapal dagang mereka
binasa berhampiran dengan Jeddah. Puak Quraisy membeli papan
kapal daripada bangsa Rom bagi digunakan di siling Kaabah.1
Apabila umat Islam di Makkah mengalami kesulitan,
Rasulullah s.a.w. menasihati mereka berpindah ke Abisinia. Oleh
itu, pada tahun kelima baginda dilantik menjadi rasul, sekumpulan
sebelas lelaki dan empat wanita meninggalkan tempat asal mereka
lalu mendapati dua buah kapal dagang di Jeddah yang bersiap
sedia belayar ke Abisinia. Kedutaan Quraisy mengejar mereka
tetapi gagal.2 Berita palsu tentang penukaran agama bangsa
Quraisy kepada Islam telah disampaikan kepada mereka di
Abisinia dan beberapa orang Islam yang menetap di sana bergegas
pulang ke Makkah, tetapi lapan orang terpaksa berundur balik
dengan segera. Apabila Rasulullah s.a.w. berhijrah ke Madinah,
beberapa orang Islam dan Abisinia menyertai baginda di sana.

1
2

Lihat Sirat Ibnu Hisyam, penjelasan tentang Kaabah.


Tarikh Tabari, Jilid III, him. 1182 (Briii).

PELAYARAN BANGSA ARAB

Pada tahun 6 H. Rasulullah s.a.w. mengutus Amr, anak Umayyah


Damn, bagi menyerahkan surat tahniah kepada raja Abisinia.
Sebagai balasan, raja Abisinia menghantar serombongan enam
puluh orang bagi menemui Rasulullah s.a.w. tetapi malangnya
kapal yang membawa rombongan itu tidak dapat tiba ke pantai.3
Pada tahun 7 H. puak Quraisy yang berpindah ke Abisinia
berhijrah ke Madinah. Habibah (isteri Rasulul!ah s.a.w.) juga turut
menyertai mereka. Raja Abisinia mengatur persiapan bagi
menghantar mereka dengan dua buah kapa!. Mereka sampai di
Jar,4 yang terletak di bahagian pantai Arab di Laut Merah yang
jauhnya sepuluh tahap dan Ela (Uqba). Masa yang diambil bagi
sampai ke Madinah dan tempat itu ialah sehani.5
Hampir jima puluh dua orang mualaf daripada puak Asyar
menaiki kapal yang belayar dan Yaman ke Madinah, tetapi angin
kencang membawa mereka ke Abisinia. Orang yang berpindah
dan Makkah menyambut mereka lalu mengikut mereka menaiki
kapal pada tahun 7 H. menuju ke Madinah. Mereka tiba di sana
ketika umat Islam sedang menawan Khybar. Golongan mi
dinamakan Onang Kapal.6

mi merupakan laut sebelah timur. Di sebelah barat pula, orang


Arab melakukan pelayaran di Laut Mediterranean. Puak Lakham
dan Jadham yang menetap di sempadan Syria mempunyai
perhubungan dengan bangsa Rom, yang menyeru mereka
menganut agama Knistian. Seorang lelaki bernama Tameem Dan
kemudiannya memeluk agama Islam dan berhijrah ke Madinah.
Dia meriwayatkan bahawa dia menaiki sebuah kapal bersamasama dengan tiga puluh orang dan puak Lakham dan Jadham,
tefapi keadaan angin membimbangkan lalu mereka benlabuh di
lam selama sebulan. Kapal itu tenggelam tetapi meneka menaiki
perahu kecil yang tenletak di atas kapal itu dan selamat mendarat
di sebuah pulau.
Penulis niwayat itu tidak pasti sama ada kisah tersebut benlaku
di Laut Yaman atau Laut Syria, tetapi disebabkan terdapat rujukan
tentang Lakham dan Jadham, mi menunjukkan kisah itu tidak
benlaku di Laut Syria.
3
4
5
6

Ibid. hIm. 1570.


Ibid, hIm. 1571.
Yaqut, makaiah tentang Jar.
Sahih Muslim, Fadail-ul-Asyariyin.

22

PELAYARAN ARAB PADA ZAMAN RA5ULULLAH sAw.

Selepas penghunaian yang terpeninci di atas, saya ingin


memetik bebenapa ayat dan Al-Tamaddun-al-Islami (Jilid I, lihat
Asatil-ul-Bahn) yang ditulis oleh ahli sejanah Knistian yang
tenkenal, Junji Zaydan:
Bangsa Arab tidak pennah melakukan pelayaran di taut sebelum
Islam walaupun naja-raja Yaman yang mempunyai penhubungan
dengan Saba dan Humain, mempunyai beberapa penahu
disebabkan mereka melakukan perdagangan di darat dan taut.
Namum begitu, onang Hijaz sentiasa takut belayar di sungai dan
meneka tidak benani pengi ke taut.
Kenyataan tensebut bolehlah diteliti berpandukan tinjauan
yang tenkandung dalam halaman yang sebelum mi.
Islam menganugenahkan kepada bangsa Arab agama dan juga
tamadun baru. Islam menyatukan meneka menjadi satu bangsa
senta menggabungkan unsun penpecahan mereka menjadi satu
ikatan pensaudanaan. Islam juga membenikan meneka nafas baru ke
anah kemajuan dalam bidang pendagangan dan politik.
Semasa zaman Rasulullah s.a.w., Islam tidak dikembangkan
melebihi sempadan Arab. Dua tahun selepas itu, iaitu semasa
pemenintahan Abu Bakn Islam dikembangkan ke Iraq dan Syria,
dan semasa pemenintahan Uman, Islam berkembang di Parsi dan
Teluk Pansi, dan selepas melintasi Syria dan Palestin, Islam
benkembang di Mesin dan Iskandaniah. Ini menupakan dua pusat
manitim dunia yang penting.
Nama bagi sebuah pelabuhan di Teluk Parsi ialah Obulla, yang
menupakan depot pendagangan di Pansi. Kapal-kapal membawa
kargo dan banang dagangan dan pelabuhan mi ke India dan China.
Iskandaniah, yang tenletak dalam perjalanan ke Constantinople,
Sepanyol, Afnika Utana dan Enopah mengambil kedudukan yang
sama di Laut Mediterranean. Setelah tiba di kawasan tensebut,
penakluk Arab hilang kesabaran lalu ingin terus belayar tetapi
Uman tidak membenankan meneka meneruskan pelayanan itu. Ini
bukan disebabkan ketakutan di hati Khalifah Uman tenhadap
pelayanan di laut, seperti yang di simpulkan daripada satu niwayat
iaitu apabila beliau membuat pentanyaan tentang pelayanan di taut,
salah seonang danipada pegawainya mengumpamakan seonang (di
dalam kapal) sepenti seekon cacing kecil yang berdini atas
sebatang kayu. Sebab sebenannya ialah bangsa Arab tidak
23

PELAYARAN BANG5A ARAB

mempunyai pengalaman dalam pepenangan di laut sedangkan


bangsa Rom dan Pansi mahir dalam hat in Memandang hakikat
tersebut, serangan laut yang dilakukan oleh umat Arab di wilayah
Parsi, Fans, melalui Bahnain, telah gagal dan mereka menghadapi
kekalahan yang teruk. Pada ketika itu Ala bin al-Hadrami ialah
gabenor Bahrain dan beliau memulakan serangan tersebut.
Apabila Umar mengetahui tentang perkara in beliau amat
marah.
Amir Muawiyah, yang pada masa itu ialah gabenor Mesir dan
Syria, juga ingin menyenang bangsa Rom dan laut, tetapi Umar
tidak membenarkan idea itu dan menyunuhnya mengingati
hukuman yang dikenakan terhadap Ala kenana perkana yang
serupa.7
Walau bagaimanapun, aktiviti manitim bangsa Arab yang
pentama ialah gerakan tentera yang diketuai oleh Ala bin alHadnami yang mengatur angkatan laut di Bahnain lalu menyenang
Fans melalui laut. Tetapi bangsa Pansi mengepung mereka dan
arah pantai dan juga dan depan sehingga mereka terkepung.
Hanya setelah tentera bantuan sampai di sana melalui darat,
barulah mereka dapat diselamatkan, lalu bandar raya itu pun
ditakluki.

PENYAMBUNGAN SUNGAI NIL


DENGAN LAUT MERAH
Pelayaran aman oleh onang Arab Islam bermula pada zaman
Umar. Pada tahun 18 H. kebulunan yang dahsyat berlaku di Arab.
Oleh itu, Umar cuba mendapatkan jagung dan Mesir. Tetapi,
masa yang diperlukan bagi mengimport jagung ke Arab melalui
jalan darat terlalu lama. Umar seterusnya memenintahkan supaya
sebuah terusan sepanjang enam puluh sembilan batu dikorek dan
Sungai Nil ke Laut Merah. Kenja tersebut telah disiapkan dengan
usaha keras dilakukan selama enam bulan. Dua puluh buah kapal
yang dipenuhi dengan jagung Arab belayar dan Sungai Nil ke
Mediterranean pada tahun yang pentama, dan berlabuh dengan
selamat di Jan, pelabuhan Madinah, pada masa itu.
7

Tabari, kejadian-kejadian pada tahun 17 H. him. 2546.

24

PELAYARAN ARAB PADA ZAMAN RA5ULULLAH sAw.

Terusan itu membeni dorongan perdagangan manitim antara


Mesir dengan Arabia, dan terus digunakan sehingga zaman Umar
bin Abdul Aziz (100 H.). Selepas itu, tenusan tersebut tertimbus
disebabkan kecuaian pegawai yang menjaganya. Mansur, iaitu
khalifah Abbasiyah, menutup tenusan itu atas sebab-sebab politik
tetapi dikorek dan dibuka semula serta digunakan selama satu
tempoh yang lama.8

IDEA TENTANG TERUSAN SUEZ


Amr bin As, iaitu gabenor Mesir, mungkin merupakan onang
pertama yang memikirkan supaya Laut Merah dengan Laut
Mediterranean disambung melalui terusan di segenting Suez tetapi
Umar membantah idea tersebut. Abul Fida menulis dalam
geografinya dengan autoniti Ibnu Said Maghnabi: Terdapat jarak
sejauh enam puluh batu di antara Laut Mediterranean dengan
Laut Merah dan Fanma. Ibnu Said berkata, Amru bin As cuba
mengorek tanah yang terletak di antara kedua-dua laut tersebut,
sehingga ke sebuah tempat yang dikenali sebagai Zanab-ulTimsah, tetapi Umar tidak meluluskan rancangan itu. Akibat
danipada rancangan itu sehingga menyebabkan Umar membantahnya dapat difahami oleh kebanyakan orang di Timur.9
Obulla seperti yang telah disebut sebelum mi ialah pelabuhan
di Teluk Parsi. Obulla ditakluki oleh umat Arab pada 14 H. Oleh
itu, mereka memegang dua buah pelabuhan perdagangan yang
penting pada zaman Uman, iaitu Jan di pantai Arab sebelah Laut
Merah, dan Obulla di Teluk Pansi.

JAR
Jar terletak di pantai Arab Laut Merah dan mungkin berhampiran
dengan Yanbo moden. Onang Islam yang pulang dan Abisinia
pada tahun 7 H. mendarat di pelabuhan in Ini menunjukkan
bahawa Jar tempat yang sudah lama terkenal sebelum kedatangan
Islam. Kepentingannya terserlah semasa pemenintahan Umar iaitu
ketika Mesir dan Syria dikuasai oleh orang Islam. Kepentingannya
lebih menonjol dengan tencantumnya Sungai Nil dengan Laut
8
9

Maqrizi dan Husn-ui-Muhadarah, bab: Nahr Amir-ui-Muminin.


Taqwim-al-Buldan oleh Abut Fida, him. 102 (Paris).

25

PELAYARAN BANG5A ARAB

Merah. Kapat-kapal yang dimuat dengan bekalan makanan dan


banang dagangan menuju ke sini dan Abisinia, Mesir, Aden, India
dan China. Pada abad awal Islam, Jar menjadi unggul dan terkenal
disebabkan pembangunan dalam bidang seni, pengajian dan
senibina.
Bertentangan dengan Jar terdapat sebuah pulau seluas satu
batu persegi, dikenali sebagai Qaraf. Pulau mi boleh dilayari oleh
perahu dan juga kapal yang datang dan Abisinia. Seperti Jar, Qaraf
juga mempunyai sekelompok pedagang.

OBULLA
Obulla terletak atas sedikit dan Basnah di Tigris. Pada zaman Iran,
Obulla merupakan markas tentera dan pelabuhan perdagangan
bagi kapal yang datang dan China dan India.2 Umat Arab
menaklukinya pada 14 H. dan kepentingan maritimnya dipelihara
dengan baik sehingga 256 H. apabila tempat mi dimusnahkan
melalui serangan orang Abisinia.3

BASRAH
Sungai Tigris dan Euphrates bertemu di satu tempat yang dinamai
pada masa kini Qarna, dan masuk ke Teluk Parsi berhampinan
dengan Syatt-al-Arab. Basrah diasaskan pada pertengahan 14 H.
atas arahan Umar. Basrah menjadi penting disebabkan
kedudukannya. Apabila Sind ditakluki oleh umat Arab pada 97 H.
penhubungan antara Sind dengan Basrah menjadi tetap.

ZAMAN UTHMAN
Pelayanan Arab benkembang begitu maju pada zaman Khalifah
Uthman. Laksamana Arab yang pertama ialah Abdullah bin Qais
Hanithi yang membuat lima puluh serangan taut bagi menentang
bangsa Rom, bermula pada 28 H. Bangsa Rom amat gentar
menghadapinya, tetapi dalam salah satu gerakan tenteranya, beliau
10 Mujam-ul-Buldan oieh Yaqut, lihat Jar.
11 Ibid.
12 Akhbar al-Tuwal oieh Abu Hanifa Dinawri.
13 Tarikh-i-Basrah oieh Azami, him. ii (Edisi Baghdad).

26

PELAYARAN ARAB PADA ZAMAN RASULULLAH SAW.

terpisah danipada angkatan tenteranya, lalu berseonangan belayar


dalam sebuah perahu kecil di Laut Mediterranean. Bangsa Rom
menyerangnya lalu tenus membunuhnya. Pada tahun 28 H. umat
Arab menakluki Cyprus. Amir Muawiyah dan Abdullah bin Sad
bin Abi Surah,~4masing-masing mengetuai tentera taut Syria dan
Mesir, dan umat Arab beransur-ansur menakluki kebanyakan
pulau di Laut Mediterranean.
Pelayaran di Teluk Parsi dan Lautan Hindi bermula pada
zaman yang sama. Selepas Ala bin al-Hadrami, Umar melantik
Uthman bin Abil-As Thaqafi sebagai gabenon Oman dan
Bahrain. Uthman mewakilkan adiknya Hakam sebagai wizurai di
Bahrain, yang merupakan laluan kapal dagang negara timur. Oleh
itu, Hakam perlu menyediakan angkatan lautnya. Salah satu
pasukannya di hantar ke India. Bombay tidak diketahui pada masa
itu; tetapi Thana telah diserang oleh kapal perang Hakam. Satu lagi
serangan dilancarkan terhadap Bahroch. Kemudian, Mughirah bin
Abil-As telah dihantar bagi menyerang Daibal (Thatta),
pelabuhan Sind.15 Ini menunjukkan ahli pelayaran Arab
mengetahui kedudukan bandar itu atau mereka meminta
pertolongan danipada pelaut Iran bagi memastikan arah meneka.
Secara kebetulan, senangan Arab terhadap India telah
dipeloponi oleh belia puak Thaqafi dan disempurnakan oleh belia
danipada puak yang sama iaitu Muhammad bin Qasim, yang
menakluki seluruh Sind pada 92 H.

14 Lihat Tabari, tahun 28 H.


15 Futuh-ul-Buldan, him. 431 32 dan Mujam-ul-Buldan, makatah tentang
Bahrain. Tarikhnya perlu diteliti.

27

3
ZAMAN UMAYYAH

APABILA pemerintahan enipat Khalifah yang pertama berakhir,


dan Umayyah menjadikan Damsyik scbagai ibu kotanya, mereka
menumpukan perhatian yang lebih terhadap aktiviti maritim. mi
disebabkan serangan bangsa Rom terhadap pantai Syria pada 49
H. Oleh itu Muawiyah perlu mengambil sikap berjaga-jaga bagi
menghadapi serangan tersebut. Bangsa Arab pada ketika itu hanya
mempunyai sebuah limbungan kapal sahaja di Mesir. Sehubungan
dengan itu pakar dan pekerja mahir telah dilantik, dan kerja
dijalankan bagi membina kapal-kapal di pantai Syria. Akka
dijadikan pusat utama.1 Selepas itu, Amir Muawiyah cuba
mematahkan serangan bangsa Rom. Dengan mara ke hadapan,
beliau berjaya menakiuki pulau-pulau Laut Mediterranean dan
menahan tentera musuh tersebut. Kemudian beliau menyerang
Sicili, dan dengan perintahnya, Janada bin Abi Umayya Azdi
(meninggal 80 H.) menakiuki Rhodes pada 52 H. dan membentuk
sebuah wilayah Arab di situ. Pada tahun 54 H. Janada menakiuki
pulau yang bernama Irwad berhampiran dengan Constantinople,
dan seterusnya menyerang Crete.2
Abdul Malik, anak Marwan, menubuhkan limbungan kapal
yang sangat besar di Tunis.3 Semasa pemerintahannya, Hajjaj bin
Yusuf dilantik pada tahun 75 H. sebagai gabenor wilayah timur
yang meliputi Iraq hingga Turkestan dan Sind. Pemerintahan

1
2
3

Baiadhuri, him. 117, 118.


Ibid, him. 226.
Muqaddama oieh Ibnu Khaidun, him. 210.

PELAYARAN BANGSA ARAB

Hajjaj yang kekal sehingga empat puluh tahun terkenal disebabkan


perdagangan bangsa Arab yang makmur di laut sebelah timur.
Kapal dagang Arab belayar ke pulau yang jauh iaitu Sri Lanka.
Sebahagian kapal itu dirampas oleh lanun India. Hajjaj
membalasnya dengan menyerang Sind melalui darat dan laut, dan
akhirnya terus menaklukinya.4
Sebelum zaman pemerintahan Hajjaj, geladak kapal yang
belayar di Teluk Parsi dan Sungai Indus diikat dengan tali, tetapi
geladak kapal yang belayar di Laut Mediterranean diikat dengan
paku-paku besi. Hajjaj membina kapal mengikut kaedah yang
terakhir dan menggunakan tar bagi menggantikan minyak pada
geladak bagi mengelakkan kebocoran. Beliau juga menggunakan
perahu yang berbentuk aras dan bukannya yang berbentuk tirus.5
Limbungan kapal itu beroperasi di Akka sehingga zaman
Abdul Malik. Hisyam memindahkannya dan Akka ke Sur.
Waqidi menyatakan bahawa kapat itu kekal di Akka daripada
zaman Muawiyah hingga ke zaman Yazid, tetapi setetah
bangkitnya keluarga Marwan, kapal itu dibawa ke Sur, latu kekal di
sana sehingga zaman Mutawakkil, 247 H.6

GERAKAN TENTERA LAUT KE INDIA


Secara amnya, dipercayai bahawa walaupun India kerap diserang
oteh bangsa asing, hanya bangsa Eropah sahaja yang menyerangnya dan taut. mi bukan fakta sebenar. Bangsa Arab
mengetuai gerakan tentera ke India melalui darat dan taut.
Serangan terhadap Thana, Bahroach dan Thatta pada zaman
Uthman ditakukan metatui taut. Semasa serangan terhadap Sind
pada 93 H., wataupun Muhammad bin Qasim dan satu batation
tenteranya pergi ke Sind menerusi Syiraz metatui Makran, satu tagi
pasukan tenteranya yang membawa bekatan makanan dan
peratatan tentera pergi metalui taut, dan setetah menaktuki
Petabuhan Thatta (Daibat), mereka terus maju ke hadapan.7

4
5
6
7

Baladhuri, him. 435.


Al-A alaq-un-Nafisa oieh Ibnu Rustah, him. 195 dan 196.
Futuh-ul-l3uldan, Baiadhuri, him. 117, 118 (Leiden).
Futuh-ul-Buldan. Baladhuri, him. 436.

30

ZAMAN UMAYYAH

Setepas itu, bantuan tentera juga didapati daripada tentera taut.


Apabita Junaid bin Abdut Rahman at-Murri ditantik sebagai
Gabenor Sind pada 107 H. dia memerangi Raja Jai Seyah di taut,
dan menaktuki Mandat dan Bahroach. Satu tagi pasukan
tenteranya di bawah Habib bin Murrah menguasai Ujjain (Uzain)
dengan menyerang Matwa (Matbah). Junaid juga mungkin tetah
menaktuki Gujrat kerana Batadhuri berkata, Dan Junaid
menaktuki Baitaman dan Gujrat. (htm. 442)
Semasa zaman Umayyah, banyak terusan dibina bagi
pengairan dan petayaran. Istakhari8 berkata, pada zaman Bitat bin
Abu Burdah, di tingkungan Basrah terdapat satu juta dua putuh
ribu terusan yang digunakan bagi tujuan petayaran oteh perahu
kecit.
Ini merupakan kejayaan terakhir pemerintah Umayyah.
Setepas kejatuhannya, tampuk pemerintahan kerajaan tersebut
disandang oteh Abbasiyah yang menjadikan Iraq sebagai ibu
kotanya dan bukannya Syria. Ini menjadikan mereka berhampiran
dengan Tetuk Parsi, Lautan Hindi dan Laut Arabia.

Edisi Leiden, him. 80.

31

4
ZAMAN ABBASIYAH

KEDUDUKAN Sungai Tigris, Euphrates dan Teluk Parsi yang


terletak berhampiran dengan ibu kota pemerintah Abbasiyah
memudahkan perdagangan melalui laut dan perhubungan dengan
negara Timur. Apabila Mansur mengasaskan Baghdad pada 152 H.
di pantai Tigris, setiap istana di bandar raya itu diubah suai menjadi
laluan air bagi kapal. Lokasi ibu kota itu dipilih dengan tujuan
utama bagi mengadakan perhubungan perdagangan dengan setiap
pelosok dunia melalui Tigris dan Euphrates. Oleh itu, Ibnu Wadih
Yaqubi yang merupakan ahli sejarah lama pada masa
pemerintahan Abbasiyah yang gemilang, menulis: Mansur
memilih tempat mi kerana, secara praktisnya, tempat mi
merupakan sebuah pulau di antara Tigris dengan Euphrates. Tigris
di sebelah timur dan Euphrates di sebelah baratnya ialah dermaga
dunia. Apa sahaja yang datang dan Wasit, Basra, Obulla, Ahwaz,
Iran, Oman, Yamama, Bahrain dan yang berhampiran dengannya,
pasti melalui Tigris. Kapal yang melaluinya akan berlabuh di situ.
Sehubungan dengan itu, kapal yang datang dan Mosul, Rabia,
Azerbaijan dan Armenia juga mesti melalui Tigris dan kapal-kapal
dan Mudar, Rakka, Syria dan pelabuhan-pelabuhan Syria, Mesir
dan Afrika Utara sudah semestinya datang ke sini melalui
Euphrates.1
Disebabkan kepentingan perdagangan dan ketenteraan laut
bandar raya itu, kedudukan pedagang boleh dihubungi melalui

Kitab-ul-Buldan, Yaqubi, him. 238, 246 (Leiden).

PELAYARAN BANGSA ARAB

terusan dan Euphrates. Kapal yang dimuatkan dengan kargo


datang ke Euphrates dan taut; dan Euphrates, mereka pergi ke
terusan Karkhaya, dan dan situ ke bandar raya me!atui terusan
buatan dan dan bandar raya ke tempat pedagang-pedagang tatu
memunggah barang dagangan di situ. Setain itu, terusan tam juga
dibuat bagi tujuan yang sama, sebagai contoh, terusan taut yang
ketuar dan Euphrates merupakan terusan yang tuas. Di sini, kapat
yang dimuatkan dengan tepung dan barang dagangan yang tam
datang dan Rakka, Syria dan Mesir. Pedagang mempunyai gedung
stornya di tebing taut dan setatunya datam bagi membotehkan
laluan mudah kapat.2 Berhampiran dengan Baghdad terdapat
sebuah terusan di Sarsar, yang betayarnya perahu.3 Kapat datang
ke Tigris dan terusan Isa metatui Euphrates.4
Pada zaman Abbasiyah aktiviti perdagangan bangsa Arab
berkembang dengan pesatnya. mi disebabkan mereka tidak pertu
tagi menjatankan perkhidmatan awam dan ketenteraan yang pertu
ditaksanakan semasa pemerintahan Umayyah. Semenjak 133 H.
bangsa Parsi dil.antik mengisi jawatan awam dan bangsa Arab puta
mengisi jawatan ketenteraan. Setepas 218 H. iaitu pada zaman
Mutasim, jawatan ketenteraan diserahkan kepada bangsa Turki.
Bangsa Arab tidak mempunyai mata pencarian yang tam kecuati
perdagangan. Sungguhpun begitu, aktiviti tentera taut mereka
pada jangka masa tersebut adatah aktif.
Mereka menaktuki Sind sebagai pengganti Umayyah dan
perhubungan antara Sind dengan Basra dikekatkan seperti biasa.
Pada 159 H. iaitu pada zaman Mahdi, umat Arab metakukan
serangan metatui taut terhadap Gujrat bawah arahan Abdut Mutk
bin Syibab at-Masmai. Pada 160 H. tentera tersebut sampai di
Barbud, sebuah bandar pantai di Gujrat.5 Pada asatnya, Barbud
ialah Bharbhut (~* jlQ) yang mungkin masih boteh ditihat datam
keadaannya yang tetah haneur di Bahroach.
Khatifah Baghdad mempunyai perhubungan dengan Sind
sehingga satu abad kemudian, tetapi mereka tidak tagi membuat
penaktukan dan taut. Secara beransur-ansur, bangsa Arab hanya

2
3
4
5

Ibid., him. 250.


Istakhari, him. 85.
Ibid.
Ibnu Athir, kejadian-kejadian pada 160 H. dan Ibnu Khaidun, Jilid III, him. 208.

34

ZAMAN ABBA5IYAH

menjadi pedagang di kawasan tersebut. Kapat-kapat mereka


betayar dan petabuhan Iraq dan Arab ke Tetuk Parsi, Lautan
Hindi, Laut China, Laut Merah dan Laut Abisinia.
Di Laut Mediterranean, kedudukan Tunis yang strategik yang
tetah menjadi pusat tentera taut semenjak zaman Umayyah, tetah
dikekatkan oteh Abbasiyah kerana Tunis pangkatan yang penting
bagi menyekat serangan bangsa Rom. Angkatan taut Rom
menyerang putau di Mediterranean dan petabuhan Itati dan
Perancis dan tempat itu. Pada 212 H. ketika puak Aghtabides
sedang memerintah di Afrika Utara bawah pemerintahan tertinggi
Abbasiyah, Qadi Asad bin Furat metakukan serangan yang berjaya
terhadap Siciti dengan menggunakan kapat perang Tunis, dan
seterusnya bangsa Arab memerintah putau itu sehingga 464 H.
Pada ketika itu, Siciti dan pantai Afrika Utara merupakan pusat
utama bagi aktiviti maritim oteh bangsa Arab yang kerap pergi ke
kawasan yang berada di antara kedua-dua tempat tersebut. Kapat
betayar dengan banyaknya dan kedua-dua pesisiran pantai Afrika
dan Eropah itu, tetapi bangsa Arab hanya merupakan pedagangpedagang di Lautan Hindi, di Abisinia dan China.

BASRAH
Sungguhpun petabuhan tama Obutta disebut pada zaman
Abbasiyah, namun kapat yang betayar dan Baghdad metatui
Euphrates hanya metatui Basrah sahaja. Oteh itu, Basrah menjadi
terkemuka. Kapat yang datang dan Baghdad dan Wasit berhenti di
beting terusan Ibnu Umar apabita sampai di Basrah. Obutta
membangun menjadi petabuhan utama bagi kapat yang datang dan
China6 sahaja. Kepentingan Basrah boteh juga diukur metatui
kenyataan Ibnu Wadih Yaqubi (abad ke-3 H.) yang berbunyi:
Basrah merupakan metropotis dan pusat perniagaan bagi kargo
dan bahan dagangan sedunia7 Ibnu at-Faqih Hamdani (290 H.)
menutis datam bukunya Kitab-ul-Buldan bahawa aktiviti
perdagangan rakyat Basrah boteh ditihat metatui fakta bahawa
mereka dapat ditihat di satu sisi di Turkestan dan Farghana dan di
sisi yang tam di Sos di sebetah Barat.8
6
7
8

Kitab-ul-Buldan oieh Yaqubi, him. 360.


Ibid., him. 323.
Kitab-ul-Buldan oieh Ibnu ai-Faqih Hamdani, him. 191.

35

PELAYARAN BANG5A ARAB

Bitangan terusan yang tidak terhitung di tempat yang


berhampiran dengan Basrah dan dibina pada zaman Umayyah
sudah pasti ditambah pada zaman pemerintah Abbasiyah.
Istakhari (340 H.) menutis bahawa dia tidak mempercayai tutisan
ahti-ahti sejarah tentang bitangan terusan di Basrah. Ini disebabkan
dia dapat memerhatikan pada jarak yang dekat terusan yang ditatui
oteh perahu kecit.9

SIRAF
Petabuhan mi didirikan tujuh peringkat dan Basrah di pantai
Tetuk Parsi pada abad ke-3 H. dan menjadi masyhur. Kapat Arab
yang betayar ke India dan China metatui petabuhan mi.

ADEN
Bitangan penduduk di Aden di pantai Yaman bertambah dengan
hebatnya pada zaman Abbasiyah. Yaqubi berkata, pada
pertengahan abad ketiga Hijrah: Aden iatah petabuhan Sana.
Kapat yang datang dan Abisinia, Mandah, Jeddah, Sithet
(Assam)dan China bertabuh di situ. (htm. 319)
Pada penghujung abad ke-4 H., Basysyari Muqaddasi menutis
tentang kemakmuran perdagangan Aden: Sekiranya seseorang
datang ke sini dengan seribu dirham (duit perak), dia akan kembati
dengan seribu Asyrafi (duit emas), dan seratus sudah pasti menjadi
tima ratus.

SUHAR
Suhar petabuhan dan ibu kota Oman. Basysyari menutis: Tiada
bandar yang tebih besar daripadanya di Laut China. Di sini
terdapat ramai penduduk dan tempat yang cantik. Kekayaan dan
buah-buahan boteh didapati dengan mudah. Bandar mi tebih baik

9 Istakhari, him. 80 (Leiden).


10 Sebuah bandar teiah dinamakan Syiiahat (S.A)Lt). Kami mengetahui
daripada Suiaiman seorang pedagang (him. 9) bahawa bandar mi terietak
berhampiran dengan Teiuk Benggaia. Bandar mi mungkin Siihet.
11 him. 98, Leiden.

36

ZAMAN ABBASIYAH

daripada Zubaidu-Sana. Terdapat pasar-pasar yang indah di


sepanjang pantai. Rumah-rumah didirikan tinggi dan dibina
daripada kayu Sat dan batu bata. Terdapat sebuah terusan air
tawar. Bandar mi merupakan permutaan negeri China, mutiara
Timur dan pusat perniagaan Yaman.2

SYIHR
Syihr kaya dengan ikan yang dieksport ke Oman dan Aden. Dan
sana, ikan itu dihantar ke Basrah dan tempat yang berhampiran
dengan Yaman.3

QAIS ATAU KAISY


Putau mi tertetak di Laut Oman berhampiran dengan Bahrain.
Putau mi merupakan stesen bagi kapat yang betayar ke India (tihat
Qais datam Mujam oteh Yaqut).

BAHRAIN
Petaut banyak mendiami tempat i. Kemajuannya pada abad ke9 H. boteh ditihat metatui fakta bahawa di sini terdapat sebanyak
seribu perahu dan kapat kecit dan besar.4

HURMUZ
Putau mi juga pusat perdagangan taut di Tetuk Parsi. Qais dan
Hurmuz bersaing bagi mengatasi antara satu sama tam. Kapat
dagang dan India, China dan Yaman berhenti di sini.5

JEDDAH
Ini iatah petabuhan bagi Makkah. Kapat yang datang ke Hijaz dan
Abisinia bertabuh di sini. Petabuhan mi digunakan semenjak

12
13
14
15

him. 92, Leiden.


him. 87, Leiden.
Kitab-uI-Fawaidfi Usul-ul-Bahr-wal-Qawaid oieh Ibnu-Majid, him. 9 (Paris).
Ibnu Athir, Kejadian-kejadian pada 611 H.

37

PELAYARAN BANGSA ARAB

zaman jahitiah tetapi dengan perkembangan dan kemajuan kuasa


Istam di Afrika, Abisinia, Sind dan Parsi, petabuhan mi menjadi
begitu penting.

JAR
Jar sebuah petabuhan Madinah tetah ditutup oteh Mansur, dan
setepas itu tidak dapat tagi mengembatikan kedudukan asatnya. Jar
kurang maju berbanding dengan Qutzum.

QULZUM
Petabuhan mi tertetak di pantai Mesir Laut Merah datam
tingkungan Sena. Qutzum berada datam keadaan makmur. Yaqubi menutis: Qutzum bandar besar di pantai. Di sinitah
tinggatnya pedagang-pedagang yang mengeksport jagung ke Hijaz
dan Yaman dan Mesir. Di sinitah tertetaknya sebuah petabuhan
bagi kapat. Di sini juga terdapat pedagang yang kaya dan petbagai
negara. (htm. 360)

ALLAH
Aitah yang sekarang dikenati sebagai Aqbah petabuhan Syria
berhampiran dengan Qutzum. Menurut Yaqubi, Aitah
mempunyai penduduk yang baik yang datang dan petbagai negara.
Di sinitah berkumputnya jemaah dan Mesir, Syria dan Afrika
Utara. Aitah juga merupakan pusat bagi berbagai-bagai jenis urus
niaga (htm. 360).

38

5
LALUAN PELAYARAN DI TIMUR

KAPAL-KAPAL bangsa Arab belayar ke China dan Teluk Parsi


melalui Lautan Hindi. Kisah terperinci boleh didapati daripada
Sulaiman, seorang pedagang yang dinamik pada abad ke-3 H.
Laut yang terbentang di antara India, China dan Ceylon
mengandungi banyak ikan besar yang menakutkan kapal. Apabila
kapal belayar di waktu malam, mereka terus membunyikan loceng
bagi mengelak daripada gangguan ikan itu. Kami menangkap di
sini seekor ikan paus yang besar berukuran dua puluh depa. Laut
ketiga ialah Hargind (Bahr-e-Hind, iaitu Lautan Hindi) yang
terdapat banyak pulau. Adalah diriwayatkan bahawa terdapat
1900 pulau yang menjadi sempadan di antara Hargind dengan
Larwi. Pulau-pulau itu diperintah oleh seorang wanita. Ambergris
dan kelapa boleh didapati dengan banyaknya di sini. Jarak di
antara pulau-pulau itu hanyalah dua atau tiga furlong. Kesemua
pulau itu mempunyai punduduk dan penuh dengan pokok kelapa.
Urus niaga di sini dijalankan menerusi cangkerang yang disimpan
di perbendaharaan permaisuri. Penduduk tempat mi pengusaha
kilang yang mahir. Mereka menenun kain lengkap dengan skirt
dan lengan baju. Mereka pakar dalam senibina kapal, senibina dan
kemahiran yang lain. Pulau terakhir di Hargind ialah Sarandip
(Ceylon). Mereka menamai pulau itu Dip. Mereka mengumpul
mutiara di pantai Sarandip (Ceylon). Di pergunungan yang
mengandungi kesan tapak kaki Adam, terdapat lombong batu
delima, permata nilam dan topaz. Terdapat dua orang Raja di
pulau yang besar mi. Di pulau mi juga terdapat banyak kayu
gaharu, emas, dan batu delima. Siput yang mereka gunakan untuk
meniup terdapat di dalam laut di sini.

PELAYARAN BANGSA ARAB

Kapal yang betayar di taut mi menuju ke Sarandip metalui


beberapa putau besar. Satah satu putau itu dinamai Ramni yang
terdapat beberapa orang raja. Putau mi setuas tapan atau sembitan
ratus furtong. Terdapat juga tombong di sana. Kapur barus yang
bermutu tinggi didapati di putau itu. Di sini makanan utama iatah
ketapa. Mereka memerah dan memakan minyaknya. Mas kahwin
seorang perempuan iatah tengkorak seorang musuh. Seorang tetaki
boteh mengahwini seberapa ramai perempuan mengikut bitangan
tengkorak musuh yang diperotehnya. Di putau itu terdapat gajah
dan rotan. Penduduk tempat itu merupakan kanibat. Putau
tersebut tertetak di antara dua tautan, Hargind dan Syatahat
(Sithet? Tetuk Benggata). Setepas mi terdapat beberapa buah
putau yang dinamai Lendjebatous. Orang tetaki dan perempuan di
tempat mi berboget betaka. Orang perempuan menutupi badannya
dengan dedaun. Apabita kapat sampai di sini, mereka ketuar
dengan katamaran dan menukarkan ambergris dan ketapa
mereka dengan besi, pakaian dan kepertuan tam. Setepas mi
terdapat dua buah tagi putau yang mempunyai taut di antaranya.
Satu daripadanya dinamai Andaman yang penduduknya hitam
tegam dan bersifat kanibat. Terdapat juga putau tam yang tidak
boteh ditatui. Oteh itu nama putau itu tidak diketahui oteh petaut.
(htm. 3il, Edisi Paris)
Gambaran yang tebih jetas tentang tatuan mi tetah diberikan
oteh Masudi1 (303 H.). Dan Tetuk Parsi ke Laut China petaut dan
ahti petayaran Arab menyebut petbagi sungai yang bertainan, iaitu
bahagian-bahagian taut. Sungai pertama yang disebut iatah Bahr-eFaras atau Khasybat-ut-Basra. Setepas mi mereka menamakan
Larwi, yang di pantainya tertetak bandar tama pesisiran pantai
Gujrat dan Konkan, iaitu Cemur, Subarh, Thana dan Khambayat.
Sebahagiannya masih tagi wujud. Setepas mi mereka menyebut
Lautan Hargind, kemudiannya Katah yang mempunyai beberapa
buah putau, kemudiannya Laut Sinf (Sungai Campa) dan akhirnya
Laut China yang mereka namai Jinji (Cinji).
Boteh disimputkan daripada maktumat terperinci di atas
bahawa sungai pertama yang disebut iatah Tetuk Parsi. Larwi
sekarang dinamai Laut Arabia, dan Herkind pada masa kini

Lihat Muruj-al-Dhahab, Jilid I, him. 330340, (Edisi Paris).

40

LALUAN PELAYARAN DI TIMUR

dinamai Lautan Hindi. Kalah ialah berkemungkinan Teluk


Benggala.
Sutaiman, seorang pedagang yang dinamik, menjetaskan
tatuan yang sama pada ketika yang tam dengan kata-kata berikut:
Kebanyakan kapat China mengisi muatan di Siraf. Mereka
membawa kargo dan Siraf dan Oman datam perahu dan
mengisinya datam kapat yang betayar ke China. mi disebabkan
terdapat kawasan-kawasan cetek berhampiran dengan pantai, dan
kapat besar tidak boteh pergi ke sana. Di pertengahan petayaran di
antara Siraf dengan Basra pada jarak satu ratus dua putuh furtong
dan tatuan maritim, kapat-kapat bermuta dengan mengambit kargo
dan amr tawar di Siraf (?), dan berhenti di Musqat, petabuhan
Oman yang tertetak 200 furtong dan Siraf. Berhampiran
dengannya terdapat bukit-bukit yang ditingkungi taut di Oman
dan tempat itu dikenati sebagai Durdoor. Tempat itu iatah tatuan
taut yang sempit di antara dua bukit (Bab-et-Mandab?). Kapat
kecit betayar di situ. Kapat besar yang betayar ke China tidak boteh
datang ke sini. Di sini terdapat dua buah gunung, sebuah dinamai
Qusair dan yang satu tagi Owair. Dasarnya berada di permukaan
bumi dan puncak kecit boteh ditihat atas air. Apabita kita beredar
terus, kita sampai di Suhar, petabuhan Oman. Mereka mengambit
air tawar dan sebuah perigi di Musqat
Apabmta kapat membongkar sauh, kapat itu sampai di Kokam Mati (Kokan)? Di
kawasan India. Masa bagi sampai di Kokam Mati dan Musqat
iatah sebutan, sekiranya keadaan angin baik
Kapat China datang
ke Kokam. Mereka membayar seribu dirham cukai; kapat tam
membayar daripada satu hingga seputuh dinar. Mereka mengambit
air tawar di sini. Dan sini mereka memasuki Herkind (Lautan
Hindi) dan sampai di tempat yang bernama Lendjebatous.
Penduduk di tempat mi tidak memahami bahasa Arab ataupun
bahasa tam yang diucap oteh pedagang. Mereka kekat berboget
dan berkulit putih. Mereka tidak mempunyai janggut dan misai.
Mereka datang dengan bot daripada papan kasar. Mereka
mempunyai santan kelapa yang manis dan putih, tebu dan pokok
pisang dan buahnya
dan menukarkannya dengan besi. Urus
niaga dijatankan dengan menggunakan isyarat. Mereka pakar
dalam bidang berenang. Kerap kati mereka merampas besi
daripada pedagang dan tidak membayarnya. Beberapa jarak dan
....

....

....

41

PELAYARAN BANGSA ARAB

situ terdapat Katah Bar. Negeri dan pantainya mereka panggit


Bar. mi iatah Zabay (Jawa). Di sebetah kanan India, terdapat
negeri Raja. Penghuni di tempat mi hanya memakai lungi sahaja.
Semua peringkat rakyat, tinggi dan rendah, memakai pakaian yang
sama. Di sini mereka mengambit air tawar
Masa setama sebutan dipertukan untuk sampai ke Katah Bar
dan Kokam dan seputuh han setepasnya untuk tiba di Batuma
yang air tawar boteh didapati. Bagi sampai di Kadar memakan
masa seputuh han tagi. Di sini juga terdapat air tawar. Di sini
terdapat sebuah gunung yang tinggi, tempat bersembunyinya
pencuri dan orang petarian. Kapat-kapat kemudiannya sampai di
Sinf (Campa) datam masa seputuh han. Di sini juga boteh didapati
air tawar. Kayu gaharu jugadihasitkan di sini. Di sini juga terdapat
negeri Raja. Anak negeri memakai dua hetai lungi , yang satu
diikat di pinggang dan yang satu tagi ditititkan di badan.
Kemudiannya sampaitah di Sander Fautat (Singapura). mi iatah
sebuah putau di datam taut yang memakan masa seputuh han bagi
sampai ke sana. Air tawar boteh didapati di sini. Bertotak dan sini,
kapat singgah di Jinji (Cinji), dan kemudian bertabuh berhampiran
dengan Pintu Pagar China. Di sini beberapa buah bukit muncut
dan bawah taut. Kapat metalui di antara pasangan bukit-bukau dan
sampai di China dan Sander Fautat datam masa sebulan. Mereka
betayar setama tujuh han di antara bukit-bukau di Setat China.
Setepas mi mereka memasuki Teluk China dan metabuhkan sauh
di bandar China yang dinamai Khanfua (Khanpua). (htm. 1421)
Khanfua iatah petabuhan dan pusat perdagangan Arab.
Rumah di sini dibina daripada kayu. Kayu dapat diperoteh di sini
dengan banyaknya kerana kapat layar terdampar di situ. Kapat
tinggat di sini bagi masa yang tama
Terdapat seorang Hakim
Mustim2 yang ditantik oteh Maharaja China bagi menghakimkan
kes orang Istam, dan pedagang Iraq mematuhi keputusannya.
(htm. 1314)
....

Datam ayat di atas, tatuan dan Basrah dan Siraf ke China


metatui pulau-pulau di Lautan Hindi tetah dinyatakan. Bangsa
Arab mengekatkan aktiviti maritim di pulau-putau tersebut bagi

Istikhari, him. 36, Leiden.

42

LALUAN PELAYARAN DI TIMUR

beberapa abad dan seterusnya mempunyai witayah yang ditaktuki


di sini. Merekatah yang menyebabkan Istam tersebar dengan
metuas di sini dan pengaruhnya boteh dirasakan dan Keputauan
Matdive ke Jawa dan Sumatera, dan dan Sumatera ke Fitipina.
Keadaan yang tidak bertamadun yang diamatkan oteh bangsa
peribumi di putau-putau itu boteh diketahui metatui kisah yang
disebut di atas; tetapi ahti petayaran dan pedagang Arab berjaya
mempengaruhi mereka bagi memperbaiki budaya dan tamadun
mereka. Dan beberapa abad setepas itu kerajaan Istam berjaya
didirikan di sini. Putau itu menjadi pusat terutama bagi bangsa
Arab Hadramaut, dan kita boteh dapati hingga kini bitangan
rakyat yang ramai dan Hadramaut.
Saya tetah memberikan penjetasan penuh tentang petabuhan
India yang pernah ditawati oteh bangsa Arab datam buku saya
Relations of Arabia and India. Oteh itu, saya hanya memberikan
ringkasannya di sini supaya tidak membebankan. Pertutah
dinyatakan di sini bahawa bangsa Arab datang ke Kasybat metatui
pantai Parsi di Tetuk Parsi, dan kemudiannya memasuki Taiz,
sebuah petabuhan Batucistan. Kemudian mereka memasuki Thath,
sebuah petabuhan Sind; kemudiannya ke petabuhan Gujrat dan
Kathiwar, iaitu Thana, Khambayat, Sanbara, Cemoor, Bahroach,
Bharbhut, Gandhar, Ghogha dan seterusnya ke Surat; setepas itu
ke witayah Madras, seperti Matabar Koromandet (Matabar),
Tanjung Komorin (Kumar), Travankore (Kutum), Mangatore,
Catyat, Pindarani, Candapur, Hanoor, Dephatan, Caticut, Madras
dan seterusnya sampai di Tetuk Benggata. Di sini pusatnya iatah
Sithet, yang mereka namai Syitahat. Kemudiannya mereka pergi ke
Chittagong yang mereka namai Sadjam. Dan sini mereka
memasuki Laut China menerusi Negeri Thai.
Pusat mereka yang penting iatah Gujrat dan Sindh. Sesuatu
yang aneh ketika Masudi sampai di India (303 H.), ialah terdapat
seputuh ribu orang Arab dan keturunan campuran mereka di
Cemoor, iaitu petabuhan Gujrat. Mereka juga menetap di
Khambayat. Mereka membawa susu dan nita dan Bahroach.3
Mereka menjuat titam dan Madras di Mesir.4
3
4

Lihat Yaqubi, Mujam-ul-Buldan.


Lihat Kitab-ul-Aitabar oieh Abdul Latif Baghdadi dan buku saya Relations of
Arabia and India.

43

PELAYARAN BANGSA ARAB

PANTAI AFRIKA
Ini iatah tatuan petayaran yang tam bagi bangsa Arab. Mereka
datang ke Laut Merah dan dan situ mereka pergi ke pantai
Abisinia di Afrika, dan metawat Safata (Mozambique) dan Zeita
di Abisinia. Zeita iatah petabuhan Abisinia. Dan situ, mereka
datang ke Hijaz dan Yaman.5
Bangsa Arab sampai di Zanzibar dengan metakukan petayaran
mengetitingi Afrika, tatu memasuki petabuhan-petabuhan Afrika
Setatan yang terkenat kerana tombong emasnya, dengan metintasi
pantai Afrika. Mereka mengakhiri petayaran mereka di putau
Qanbu yang sekarang dikenati sebagai Madagascar. Masudi (303
H.) tetah memberikan penjetasan tentang tatuan mi datam Murujal-Dhahab. Pantai-pantai mi sekarang dikenati sebagai Natat dan
Transvaat, dan sebagainya.
Kapat datang ke sini dan Siraf dan Oman. Kebanyakan petaut
iatah daripada puak Azd. Mereka pergi ke Madagascar dan Oman
dan Siraf metatui Abisinia Zeita, Aidhab, Sawakin, Zanzibar dan
Berbera, dan putang dengan mengikuti tatuan-tatuan yang sama.
Mereka membawa ambergris dan pantai Abisinia dan emas dan
Berbera. Terdapat sebuah tanah jajahan Arab di Madagascar pada
permutaan abad ke-4 H. Initah pantai yang pada abad ke-lO H. ahti
petayaran Portugis dan Vasco da Gama menemui petaut Arab, dan
memberitahu mereka tentang kedudukan geografi India. Bangsa
Arab dan Oman mempunyai pengaruh yang tuas di pantai itu
sehingga pantai mi menjadi sebahagian kerajaan Oman. Bagi
jangka waktu yang tama, Zanzibar tertetak bawah pemerintahan
Sultan Oman sehingga Zanzibar ditaktuki oteh kuasa Eropah.

LAUT MEDITERRANEAN
Kuasa Abbasiyah diakui di Laut Mediterranean dan pantai Syria
ke Gibraltar. Mereka sentiasa memahami bahaya serangan bangsa
Rom. Oteh itu, mereka mengekatkan timbungan kapat yang diasaskan oteh Umayyah di Sur di pantai Syria; tetapi Mutawakkithittah memindahkannya ke Akka pada 247 H. dan membuat
peraturan maritim yang baru bagi pantai.6
~ Ist~. a~a,lila. 36, Leiden.
13a.Jhuri, hIm. 18. Leiden.

44

LALUAN PELAYARAN DI TIMUR

Basysyari Muqaddasi menutis: Akka pada awatnya tidak


dikawat dengan baiknya seperti Sur, tetapi apabita Ibnu Tutun (?)
(Ahmad bin Tutun) datang ke sini, dia ingin menjadikan
pertahanan di situ sehebat seperti di Sur, yang kubu pertahanan
tautnya menarik minatnya, tetapi tiada seorang arkitek pun yang
sanggup membina sebarang struktur datam air. Akhirnya datuk
Basysyari, Abu Bakr, tetah dipanggit dan Jerusatem. Dia membina
sebuah petabuhan dengan metetakkan batu di atas kayu dan
mengikatnya. Dia membina sebuah pintu di tengah dan rantairantai yang panjang ditetakkan di situ. Apabita kapat sampai di sini
pada waktu matam, ia memberi isyarat kedatangan dengan
menarik rantai.7
Ibnu Tutun ditantik sebagai Gabenor Mesir pada zaman
Mutazz yang menggantikan Mutawakkil, dan memerintah di sana
dan tahun 254 H. hingga tahun 270 H. Oteh itu, pembinaan yang
tersebut di atas mungkin tetah disiapkan pada zamannya.

Ahsan-ul-Taqasim, oieh Basysyari, him. 162, 163, Leiden.

45

6
FATIMIYYAH
DI LAUT MEDITERRANEAN

BANGSA Rom dan Arab berperang antara satu sama lain bagi
mencapai keulungan di Mediterranean tetapi dengan bertambahnya penakiukan maritim oleh bangsa Arab, bangsa Rom
terpaksa berundur. Sebuah kerajaan yang paling berkuasa iaitu
Obeid Fatimiyyah telah ditubuhkan di Afrika Utara pada tahun
296 H. dan beransur-ansur menjadi unggul di Sicili, Mesir dan
Syria. Bagi mengekalkan kestabilan empayar mi yang berhubung
dengan bahagian-bahagian lain melalui laluan laut, kemajuan
dalam bidang kelautan penting. Sehubungan dengan itu,
limbungan kapal yang lama di Tunis telah diperbaiki dengan
pesatnya. Di limbungan itu, kapal-kapal perang sentiasa dipastikan
supaya dilengkapi dengan segala peralatan dan kelengkapan.
Pada tahun 303 H., dok yang besar dibina dengan mengorek
sebuah bukit di pantai Mediterranean supaya dua ratus buah kapal
perang boleh disimpan sebagai persediaan bagi sebarang
kemungkinan. Kapal-kapal perang itu dinamai Syini. Kapal
tersebut begitu besar sehingga setiap satunya memerlukan 143
batang dayung bagi menggerakkannya. Dok itu mempunyai pintu
dan empangan yang boleh ditutup. Terdapat sebuah jelapang dan
juga bekalan berasingan bagi air tawar.

SICILI
Di Sicili, pelabuhan perdagangan dan ketenteraan yang terbesar
I

Edisi Mesir bagi Ibnu Athir mengatakan mi tempat bagi dua ratus buah kapal
tetapi menurut edisi Paris mi tempat bagi seratus buah kapal.

PELAYARAN BANGSA ARAB

ia!ah Messina. Pedagang-pedagang datang ke sini dan Timur dan


Barat bagi menjalankan urus niaga dan pertukaran. Di sini
terdapat limbungan bagi membina kapal perang. Limbungan flu
didirikan oleh pemerintah Arab di Sicili.2 Terdapat sebuah lagi
limbungan bagi membina infrastruktur pelabuhan dan kapal yang
hebat di Palermo, iaitu bandar pesisiran pantai dan ibu kota Sicili.
Besi dan kayu dibekalkan dan lombong dan hutan di tempat yang
sama. Beribu-ribu pekerja bertugas bagi membina kapal.3

PELABUHAN SEPANYOL
Dua buah pelabuhan yang terkemuka pada zaman Arab ialah
Almeria (Mariya) dan Pecina (Bijjana) yang dinamai di Sepanyol
sebagai Pintu Masuk Timur Yaqut menulis tentang Mariya
(Almeria) dalam bukunya Mujam-ul-Buldan: Mariya (Almeria)
ialah pelabuhan Sepanyol yang besar di daerah Vera. Pedagang
belayar dan sini, dan kapal dagang turut berlabuh di sini. Terdapat
dok bagi kapal dan perahu. Ombak laut memukul tembok kubu.
Sutera dan broked yang bermutu tinggi dihasilkan di sini. Industri
mi pada asalnya berkembang maju di Kordoba, tetapi Mariyya
(Almeria) telah mengatasi Kordoba. Mariyya telah dikuasai oleh
bangsa Eropah yang melakukan serangan pada tahun 542 H.
melalui darat dan laut; tetapi Mariyya telah ditakluki kembali oleh
umat Islam pada 552 H. Kapal perang orang Islam disusun di sini
bagi menentang bangsa Eropah. Mariyya Bellisy (Velez Malaga)
ialah sebuah lagi pelabuhan di Sepanyol. Dan sini, penumpang
belayar ke Barbar.
Pelabuhan yang paling terkenal di Afrika Utara dengan
Maghribi ialah Pecina (Bijjana) yang terletak di pertengahan di
antara Algeria dengan Maghribi di pantai Afrika di Mediterranean. Pada asalnya, Pecina hanyalah pelabuhan biasa. Pada
457 H., Nasir bin Alnas mengasaskannya, kerana berpendapat
Pecina tempat yang sesuai. Seterusnya, Pecina membangun
menjadi pelabuhan yang paling penting. Kapal belayar dan sini
mengikut arah yang berlainan dan penumpang datang ke sini dan
pelbagai kawasan. (Lihat Mujam oleh Yaqut).

2
3

Nuzhat-ul-Musytaq. Idrisi, him. 26.


Ibnu Hauqal, him. 82.

48

FATIMIYYAH DI LAUT MEDITERRANEAN

Sebuah lagi pelabuhan yang terkenal di Maghribi ialah Sabta


(Ceuta) yang terletak di pantai Afrika bertentangan dengan
Sepanyol. Yaqut mengatakan, Sabta ialah pelabuhan yang terbaik
di dunia.
Pelabuhan yang paling terkemuka di Afrika ialah Mahdiya
yang dibina pada 300305 H. oleh pengasas dinasti Fatimiyyah.
Doknya dikorek dan batu yang kukuh. Ini merupakan dok yang
luas yang boleh menampung tiga puluh buah kapal pada satu masa.
Pada kedua-dua sisi pelabuhan itu teletak rantai-rantai besar yang
dibuka apabila kapal memasuki pelabuhan itu. (Lihat Mujam oleh
Yaqut).
Abu-Obaid Bakri (meninggal pada 487 H. = 1094 M.) telah
menyebut secara kebetulan tentang pelabuhan-pelabuhan berikut
dalam Masalik-wa-Mamalik dengan memberi penjelasan tentang
sebahagian daripadanya: Marsal-Undulusiin, Taini, Saniya,
Kharratain, Al-Khazar, Dar, Dajjaj, Zaban, Madfun, Rahib, Rom,
Zaituna, Sabiba, Syajra, Amarah, Qibta, Marifan, Masain,
Mughila, Malvih, Mania, Musa, Jabal Duhran. (Edisi Algeciras,
1911).
Salah satu sebab utama umat Islam saling melakukan
pelayaran di Mediterranean adalah bagi menunaikan fardu haji. Di
samping itu, beribu-ribu jemaah haji dan Sepanyol dan Maghribi
menuju ke Iskandariah. Pengembara Sepanyol yang terkenal, Ibnu
Jubair, yang datang ke Iskandariah pada tahun 578 H. dan
Sepanyol dengan sebuah kapal di Geneva menjelaskan tentang
peringkat pelayarannya seperti berikut: Dia menaiki sebuah kapal
di Sabta (Ceuta) pada 28 Syawal, 578 H. dan sampai di Iskandariah
pada 29 Zulkaedah tahun yang sama, melalui pulau-pulau Iviza,
Majorca, Minorca, Sardinia, Sicili dan Crete. Pelayaran itu
memakan masa selama 29 han.4
Terdapat sebuah pelabuhan yang dikenali sebagai Tulmiya di
Barqa. Kadang kala, kapal berlabuh di situ ~
Abi-Syarik terletak di pantai Laut Mediterranean yang
berpenghujung di Qairwan. Terdapat juga sebuah jajahan keluarga
Umar dan juga bangsa Arab dan Parsi yang lain. Berdekatan

4
5

Lihat Introduction to Travel of Ibnu Jubair (Gibb). him. 3538.


Yaqubi, him. 343.

49

PELAYARAN BANG5A ARAB

dengan tempat itu terdapat sebuah pelabuhan iaitu Aqlibia. Dani


sini, penumpang belayar ke Sicili.6

PELABUHAN MESIR
Kapal besan belayan di Laut Tunis pada penghujung abad ke-3 H.7
Pada ketika itu Rasyid ialah tanah jajahan yang makmun. Jajahan
itu mempunyai sebuah pelabuhan yang menerusinya Sungai Nil
mengalir ke Mediterranean dan kapal dan Laut Mediterranean
melaluinya untuk ke Sungai Nil.8
Qaus ialah bandan pesisinan pantai yang besan di Mesin pada
zaman Mamluk. Pedagang yang datang dengan kapal dan daerah
selatan benhenti di sini. Pedagang Aden menetap di sini. Kekayaan
melimpah-nuah di sini disebabkan pendagangan laut.9
Berhampinan dengan Farama, tendapat tanah jajahan lama
Qastiya yang tenletak di pantai Mediterranean. Di sini juga
tendapat sebuah pelabuhan,1 iaitu Damyat yang bensambung
dengan Sungai Nil dan Laut Mediterranean. Damyat ialah
pelabuhan besan yang kerap dikunjungi kapal. Terdapat dua buah
menara yang di tengahnya terdapat rantai besi yang berat bagi
menahan kapal yang datang ke pantai tanpa kebenanan.

KAPAL PERANG
DI LAUT MEDITERRANEAN
Gambaran yang paling jelas tentang pelayaran bangsa Arab dan
kapal perang mereka dibenikan oleh Ibnu Khaldun. Beliau
menulis:
Apabiia empayar Arab didirikan dan berkembang menjadi kuasa
yang teguh, umat manusia daripada peibagai profesion

6 Yaqubi, him. 348.


7 Ibid, him. 338.
8 lbid, him. 338.
9 Lihat Mujam-ul-Buldan oieh Yaqut bagi perkataan Qaus.
10 Al-Anis-ul-Mufid, him. 99
ii Ibid, him. 100101.

50

FATIMIYYAH DI LAUT MEDITERRANEAN


menawarkan khidmat mereka di situ. Mereka menggaji pekerja
kapai dan pelaut bagi membantu mereka memajukan ilmu dan
aktiviti peiayaran. Pakar-pakar daiam bidang peiayaran telah
diiahirkan di kalangan mereka dan semangat mereka bagi
berjihad di iaut menjadi tinggi. Mereka membina kapal bagi
meneruskan perdagangan dan bertempur di medan perang

sambil melengkapkan kapal perang dengan askar dan senjata.


Pasukan tentera teiah dihantar ke pantai Afnika di seberang Laut
Mediterranean bagi melancarkan serangan. Tempat-tempat yang
dipilih bagi melancarkan serangan tersebut terletak di pantai
Syria, Afnika, Maghribi dan Sepanyol. Khalifah Abdui Maiik
memerintah Hassan bin Numan, gabenor Afrika, mendinikan
kilang senjata tentera laut di Tunis. Seterusnya serangan
terhadap Siciii teiah diatur dan sini pada zaman Ziydatuliah bin
Ibrahim bin Aghlab, ialu Siciii telah ditakluki. Qausarajuga telah
ditakiuki
Selepas mi, kapal perang dan Afnika dan Sepanyoi
menyerang berturut-turut kerajaan Obeidiyyah dan Umayyah
yang terletak di pantai-pantai yang bertentangan. Pada zaman
Abdur Rahman bin Nasir, angkatan laut Sepanyol berjumlah
sebanyak dua ratus. Angkatan laut Afnika juga mempunyai
bilangan yang hampir sama. Nama Tuan Laksamananya ialah
Ibnu Ramahas. Pelabuhan pusat bagi kapal-kapal mi ialah
Bijjana dan Maniyya. Kapal bagi setiap pelabuhan berada di
bawah seorang ketua pegawai yang menyelia kapal, pelaut dan
pasukan tentera. Dalam setiap kapal terdapat seorang kapten
yang memerhatikan kelajuannya yang disebabkan oleh angin,
pelayarannya yang didorong oleh dayung dan labuhannya.
Apabila berlaku peperangan, semua kapal perang berkumpul di
pelabuhan yang ditentukan, dan peralatan yang diperiukan
dihantar atas pemenintahan seorang Amir.
Pada zaman kegemilangan Islam, umat Islam menguasai
sepenuhnya kawasan Mediterranean. Angkatan laut Kristian
kecil berbanding dengan keunggulan umat Islam. Seterusnya
umat Islam melakukan penaklukan dan laut di pelbagai tempat
dan menjadi pemerintah di kebanyakan pulau, iaitu Majorca,
Iviza, Sardinia, Sicili, Qausara, Malta, Crete, Cyprus dan
kawasan Eropah yang lain.
....

Abul Qasim (seorang Syia) dan anak lelakinya bermula


dengan kerap dan Mahdiya dengan angkatan lautnya lalu
menyerang bandar pesisiran pantai Geneva sambil kembali
dengan kejayaan. Amiri, ketua Daniya, menakluki Sardinia
dengan menggunakan angkatan lautnya pada 405 H. tetapi
51

PELAYARAN BANG5A ARAB


Sardinia dikuasai kembali oieh Kristian. Umat Isiam merupakan
raja iaut di sini dan kapai mereka kerap belayar di sini. Angkatan
tentera Islam pergi ke bahagian utara benua itu dan Siciii meialui
laut mi, lalu menyerang negara yang diperintah oleh raja Eropah
seperti yang diiakukan pada zaman Bani Hassan iaitu
pemerintah Siciii. Pada ketika mi, kesemua kuasa Kristian
berpindah ke bahagian utara dan timur laut itu .... Angkatan iaut
Muslim menyambar mereka seperti seekor singa menerkam
mangsanya. Seluruh iaut keiihatan penuh dengan kapal orang
Islam yang sentiasa belayar semasa perang dan damai. Tidak
terdapat sebuah kapai pun kepunyaan Kristian di iaut mi.
Apabila kuasa Obeidiyyah menjadi iemah, puak Kristian
mengambil aiih kuasa dan menjadi unggul di pantai-pantai Mesir
dan Syria. Tidak iagi terdapat angkatan iaut Islam.
Tetapi,

apabila Sultan Saladin mengambil alih dinasti

Obeidiyyah lalu membersihkan Mesir dan Syria danipada


penduduk Knistian, beliau memajukan tentera lautnya.
Sehubungan dengan itu, Imad al-Katib menulis dalam Al-Fatahul-Qissi tentang bagaimana Saladin menentang angkatan tentera

laut musuhnya di pantai Syria. Dia menulis:


Pegawai Iskandniah diperintahkan menghantar bekalan ke atas
kapal-kapal besar dan menempatkan pemanah-pemanah yang
berani di situ. Apabila mereka muncul di pantai Syria, puak
Kristian cuba menyerang mereka dan semua sudut tetapi kapal-

kapal perang Islam berjaya menuju ke pantai lalu memberikan


tentangan yang gagah berani.

Ibnu Khaldun menulis:


Selepas kejatuhan dinasti Obeidiyyah, angkatan laut Islam di
sekeiiiing kawasan itu menjadi kecil. Tetapi kapal-kapai
dikekalkan seperti biasa di Afrika dan Maghribi; dan
keunggulannya tidak tergugat di sini. Oleh itu, pemimpin
angkatan laut Arab iaiah Bani Maimun, ketua pulau Qadas
sehingga zaman Lanatona. Kepimpinan tersebut telah diambil

alih daripada mereka oieh pemerintah Muwahhid iaitu Abdul


Momin. Angkatan laut Muwahhid di pantai-pantai Sepanyol dan
Afrika berjumlah sebanyak seratus buah. Pada abad ke-6 H.
apabila empayar Muwahhid berada di puncak kejayaan, dan
kuasa mereka diakui di Sepanyol dan Maghribi, mereka

memajukan kapal perang mereka yang tiada tolok bandingnya.


Ketua pegawai angkatan laut mereka ialah Ahmad, anak watan
Sicili.

52

FATIMIYYAH DI LAUT MEDITERRANEAN

Istikhani yang bergiat secara aktif dalam bidang penulisan pada


pertengahan abad ke-4 dan melawat Sepanyol dan Sicili berkata:

Tidak terdapat laut yang lebih cantik dan Laut Mediterranean


yang mempunyai kawasan yang mempunyai bilangan penduduk
yang ramai di setiap tempat .... Kapal Rom dan orang Islam
belayar di sini dan satu tempat ke tempat yang lain. Angkatanangkatan tentera Islam dan Rom kerap kali juga bertembung di

antara satu sama lain. Sebanyak seratus atau lebih kapal


berkumpul di setiap tempat dan pertempuran berlaku di laut.
(hlm. 71)

Pada hakikatnya, bangsa Arab belayar di kedua-dua kawasan.


Mereka pergi ke Afrika Barat dan Afrika Selatan setelah sampai di
Sepanyol dan Tanja. Bahagian yang lain, mereka melawat Sicili,
Itali dan Perancis setelah melalui Asia, Constantinople dan
beberapa pulau. Mungkin agak ganjil sekiranya diketahui bahawa,
seperti juga asal Gibraltar ialah Jabl-at-Taniq, asal bagi pelabuhan
Perancis yang terkenal iaitu Marseilles ialah Marsa Ali (Js~Layo)
yang bermakna pelabuhan Ali. Nama mi boleh didapati dalam
buku geografi Idnisi.
Setelah dibenikan penjelasan yang padat

mi, yang

maklumat

terperinci tidak dapat dibenikan dalam ruang yang terhad

mi,

bolehkah seonang ahli sejanah menenima kenyataan oleh Martin


Hartmann dalam makalahnya tentang China dalam
Encyclopaedia of Islam:
Islam pada amnya takut dengan laut; dan permulaannya Islam
terpegun dengan keunggulan kaum kafir di lautan, mereka tidak
melakukan sebarang usaha bagi mencabar keunggulan kaum
kafir itu. Apabila kita dapati umat Muhammad menjalankan
ekspedisi maritim, mereka biasanya gagal; sebagai contoh,
kesemua serangan terhadap Byzantium dan laut gagal. (hlm.
844).

53

7
PENGETAHUAN TENTANG LAUT

Pada permulaan peringkat pengetahuan dan tamadun, iaitu ketika


pelbagai bangsa melakukan pelayaran, mereka berpendapat setiap
laut berasingan dan berbeza) Namun begitu, penemuan terbesar
dalam dunia moden ialah kesemua taut merupakan satu kumpulan
air yang besar. Sebenarnya Lautan Hindi, Laut China, Laut Parsi,
Laut Rom dan Laut Syria tidak berasingan tetapi membentuk satu
bulatan besar air yang sama yang mengelilingi negara-negara
tersebut.
Tidak diketahui sama ada bangsa Arab mengetahui tentang
fakta mi tetapi pada 225 H. seorang pelaut Arab, Sulaiman,
menyatakan bahawa sebelum zamannya tiada yang mengetahui
tentang perkara in Dia menulis:
Antara perkara yang beriaku pada zaman kami yang tidak
diketahui sebelumnya adalah tidak disangka bahawa Laut China
dan Lautan Hindi dihubungkan dengan Laut Syria. mi
termasuklah pelaut pada zaman sebetum mi yang tidak
mengetahui tentangnya. Tetapi hal mi telah dibuktikan pada
zaman kami. mi disebabkan kami menerima laporan bahawa
papan bagi badan kapal yang terdampar di Laut Mediterranean
dan berkecai disebabkan pukulan ombak taut, tetah dihanyutkan
ke Laut Khazar oteh angin dan dan situ papan itu hanyut ke
Tetuk Mediterranean ~
CS.), dan selepas itu hanyut ke
Lautan Mediterranean dan Laut Syria. mi membuktikan taut itu
1

Muruj-al-Dhahab, Jitid I, him. 372 (Edisi Paris) dan Ahsan-al-Taqasim oieh


Basysyari, him. 16, 17.

PELAYARAN BANGSA ARAB

terletak di sekitar China, Seila (3L~),di belakang Turkestan dan


Khazar dan seterusnya hanyut ke teluk Mediterranean dan
selepas itu mengalir ke pantai Syria. mi dibuktikan kerana papan
yang diikat digunakan dengan meluas pada kapal di Siraf

manakala kapal Syria dan Rom hanya disambung oleh paku.


Kami juga mengetahui bahawa hal mi menyebabkan amber
dijumpai di Laut Mediterranean. Perkara mi tidak diketahui
pada zaman sebelumnya. Sekiranya mi benar, berkemungkinan
amber dihanyutkan ke sana dan Aden. Walaupun Laut Merah
dihubungkan dengan sungai yang menghasilkan amber, namun
masih terdapat rintangan di antara Laut Merah dengan Laut
Mediterranean. (mi ialah Suez yang sekarang dikenali sebagai
terusan). Oleh itu, sekiranya kisah tentang amber itu benar,

berkemungkinan Lautan Hindi menghanyutkan amber itu ke


lautan lain yang akhirnya membawa amber ke Laut
Mediterranean.

Laluan pertama yang dinyatakan oleh Sulaiman bermula dan


Lautan Hindi, melalui Laut China, Lautan Pasifik dan Laut Bering
dan sampai di Lautan Artik. Selepas itu, laluan tersebut melintasi
Atlantik dan mengelilingi Gibraltar serta memasuki Laut
Mediterranean. Tetapi, laluan kedua yang membawa amber ke
Laut Mediterranean dan Lautan Hindi lebih mudah dan terbuka.
Laluan mi bermula dan Lautan Hindi ke Lautan Atlantik
~
dan melalui Laut Barbara, dan dan Lautan Atlantik
(J.>~y~)
memasuki Laut Mediterranean melalui Gibraltar. Penjelasan oleh Sulaiman tentang laluan itu membuat kita yakin bahawa
dia mempunyai idea yang jelas tentang peta dunia dan lautan.
Pelaut pada zaman selepas itu menjelaskan dengan lebih terperinci
laluan yang menuju ke Laut Mediterranean dan pantai Afrika.
Sehubungan itu, Jbnu-Wadih Yaqubi yang bergiat aktif lima
puluh tahun selepas Sulaiman menyatakan di penghujung buku
geografinya Kitab-ul-Buldan berkaitan dengan penjelasan tentang
Sos, sebuah bandar di pesisiran pantai Maghribi, bahawa terdapat
sebuah masjid yang dinamai Bahlol di tebingnya. Di hadapan
masjid mi, ombak laut membawa kapal-kapal yang diikat dengan
tali yang dibina di Obulla (Teluk Parsi) lalu kapal mi belayar
ke China.
Penjelasan yang serupa diberikan oleh Masudi (303 H.).2
2

Muruj-al-Dhahab, Jilid

m, him. 365.
56

PENGETAHUAN TENTANG LAUT

Menurut Yaqut, Abu Raihan Beruni (meninggal 440 H.) pula telah
memberikan gambaran yang paling jelas. Dia berkata:
Laut di sebeiah barat dunia yang didiami oleh penduduk yang
ramai dan di pesisiran pantai Tanja dan Sepanyol dinamai
Ja.o~y~(Lautan Atiantik) yang dinamakan ~
oleh
bangsa Yunani. Seorang pun tidak dapat sampai ke tengahnya.
Kapal-kapal beiayar di pesisiran pantainya. Laut itu menuju ke
utara dan negara-negara mi mengikut arah Saqabiiah (Slavonic).
Di utara Saqabiiah terdapat teluk yang menjangkau sehingga
ke sebuah negara Islam yang dikenali sebagai Baighar. Namanya
ialah sungai Bering. Terdapat suku kaum yang sama namanya
di pantai teluk itu. Laut itu kemudiannya menghala ke timur.

Terdapat di antara pantainya dan wilayah Turki yang jauh,


tanah-tanah yang tiada penduduk, dan gunung-ganang yang

tidak dilalui. Laut mi kemudiannya berpusing dan Tanja menuju


ke seiatan sehingga ia sampai di gunung-ganang Sudan Barat
(Afrika) yang dikenali sebagai Qamar, dan mana, wujudnya
Sungai Nil di Mesir. Terdapat banyak air di sini. Walau
bagaimanapun, kapal tidak dapat beiayar dengan selamat. Laut
itu kemudiannya berpusing mengelilingi penghujung negara
China di timur. Laluan itu juga tidak selamat bagi pelayaran.
Secara ringkas, bolehlah dikatakan perairan dinamakan
mengikut negara yang dilalui, seperti Laut China, Lautan Hindi.
Teluk-teluk besar juga merintanginya (Lautan Atlantik), setiap
satunya dinamai sungai.... Teluk lain yang disebut di atas ialah

Barbara yang merintangi dan Aden ke Zanj. Kapal-kapal tidak


belayar lebih dan situ disebabkan bahaya yang bakal menimpa
di laluannya, dan sungai itu kemudiannya bersambung dengan
Lautan Atlantik Barat.3
Abu-Hamid dan Granada, pengembara dunia yang terkenal
(meninggal 565 H.), telah menjelaskan tentang masyarakat pelaut
dengan begitu terperinci dalam bukunya Tuhfatul-Albab. Dia
menulis:
Anda perlu ketahui bahawa

Ja.o~

(Lautan Atlantik)

mengelilingi dunia, dan bumi di tengah lautan seumpamasebuah


bola dalam kolam. Ini ialah Laut Hitam yang dinamai ~LL~ ~.
Kapal tidak beiayar di sini. Lautan Hindi ialah salah satu
teiuknya dan Laut China ialah cabangnya. Laut Merah juga
merupakan teluk. Laut Parsi ialah sebahagian daripadanya. Laut
3 Mujam-uI-Buldan, Yaqut, him. 191 (Edisi Mesir).

57

PELAYARAN BANGSA ARAB

itu ialah laut yang satu dan sama yang meialui Basrah, Abbadan,
Siraf, Karman, Bahrain, Qais, Daibai, Abissinia, Zanj, Sarandip
dan Culiyan. Kesemua sungai yang disebut dan tidak disebut
di sini berasal daripada Laut Hitam, yang dinamai Ja...>..~ ~
Tetapi gambaran yang paling jelas tentang lautan telah
diberikan oleh Abul Fida (meninggal 725 H.), manakala Ibnu
Khaldun (meninggal 808 H.) memberikan penjelasan yang paling
baik. Penjelasan Abul-Fida adalah seperti yang berikut:
Bahagian barat Lautan Atlantik

~)

yang letaknya
4,1 . Di situ
terdapat pulau Khalidat yang terietak pada jarak beberapa
darjah dan pantai. Ja.o~ ~ (Lautan Atlantik) mi menuju terus
dan pantai Maghribi ke selatan, dan seterusnya melalui gurungurun Lamtunah yang terletak di antara Berber dengan Sudan.
(Ja....~

Maghribi dan Sepanyol, dikenali sebagai ~

Lautan

mi kemudiannya melintasi bahagian yang lengang, tiada

penduduk dan tidak diterokai di selatan, dan sampai


di Khatulistiwa. Lautan mi kemudiannya berpusing di bukit
Qamar di timur, yang timbulnya Sungai Nil di Mesir. Lautan itu
kemudiannya mengalir ke selatan dan menuju ke timur dan
ke bahagian tandus di Afrika. Lautan mi mengalir lagi ke timur
dan utara dan menemui Lautan Hindi dan Laut China. Lautan mi
kemudiannya menuju ke timur sehingga sampai ke tempat yang
bertentangan dengan tanah yang terbuka jauh di China. Lautan
mi kemudiannya berpusing dan timur China ke utara. Dan sini,
ia menuju lagi ke timur sehingga meninggalkan China dan
bersemuka dengan tembok Yajuj dan Majuj. Lautan mi
berpusing iagi dan menuju ke arah tanah yang tidak diketahui
dan seterusnya ke arah barat, dan dilihat menuju ke arah utara
dan tanah itu. Kini, lautan itu dikelilingi oleh tanah, dan
seterusnya menghala ke arah barat lalu selatan dan memasuki
tanah tersebut. Seterusnya, lautan itu menuju ke arah barat dan
melalui pantai-pantai yang diduduki oleh kaum kafir yang terdiri

daripada pelbagai rakyat sehinggalah lautan itu berada


di kawasan yang bertentangan dengan Rom (Itali). Setelah
lautan itu meninggalkan Rom, ia menghadapi negara yang
terletak di antara Rom dan Sepanyol, sehingga mengalir keluar
dan pantai Sepanyol. Lautan itu seterusnya melalui Sepanyol
Barat dan berpusing menuju ke selatan lalu meninggalkan
4

Edisi Paris, him. 91, 92.

58

PENGETAHUAN TENTANG LAUT


Sepanyol dan sampai di kawasan yang bertentangan dengan

Sabtah. Dan sini, lautan itu memulakan pengalirannya.5


Penjelasan yang panjang lebar tentang laut yang diberikan
oleh Ibnu Khaldun dalam Prolegomenanya adalah seperti yang
berikut:
Ahli geografi berpendapat, Laut Mediterranean bermula dan
.L.o~.c ~
(Lautan Atlantik) di bahagian barat Iqlim (~.JiI)
keempat. Laut mi bermula dan teluk yang sempit, iaitu selebar
dua belas batu, dan bahagian tengah Tanja dan Tareef. Nama
teluknya ialah Zaqaq. Selepas itu, Laut Mediterranean mengalir
ke arah timur, menjadikannya selebar 600 batu. Laut mi berakhir
di bahagian keempat Iqlim (~.J~l)
dan dan permulaan
pengaiirannya ke titik mi ia adalah sepanjang 1160 furlong dan

pantai-pantai Syria berada di pinggir lautnya. Di bahagian


selatannya terdapat pantai barat (Afrika utara) yang bermula
dan teluk yang sempit. Kemudiannya terdapat Afrika,
seterusnya Barqa sehingga Iskandariah. Di utara terdapat pantaipantai Costantinople, dan selepasnya terdapat pantai-pantai
Banadiqa (Venice), Rom (Itali), Perancis dan Sepanyol, dan

seterusnya Tareef yang berhampiran dengan Zaqaq dan


bertentangan dengan Tanja. Nama-namanya ialah Laut
Mediterranean dan Laut Syria. Terdapat banyak pulau yang

dipenuhi dengan penduduk yang ramai, iaitu Crete, Cyprus,


Sicili, Majorca, Sardinia, dan Denia.
Ahli geografi berpendapat, dua buah laut lagi bermula dan
teluk-teluk di Laut Mediterranean di sebelah utara. Salah satu
daripadanya bertentangan dengan Constantinople. Laut mi
bermula dan satu ruang yang sempit pada jarak satu panah dan
Laut Mediterranean dan melalui tiga batang sungai. Laut tersebut
sampai di Constantinople sehingga menjadi selebar empat batu
dan seterusnya menjangkau sehingga enam puluh batu. Namanya
ialah Teluk Constantinople. Dan muaranya yang selebar enam
batu teluk mi menjadi anak sungai kepada Laut Hitam dan
berpusing ke sisi lalu mengalir ke arah timur, melalui ALi~~ dan
tamat di Khazar yang meliputi 1300 batu. Di seberang laut mi
terdapat bangsa Rom, Turki, Burjan dan Rusia. Daripada teluk
lain di Mediterranean muncullah laut kedua yang dinamai

Taqwimul Buldan, him. 20.

59

PELAYARAN BANGSA ARAB

.~

Laut

mi

bermula dan Itali di utara dan sampai di


Banadiqa

pergunungan lalu berpusing ke arah barat menghala ke

(Venice) dan Rom, dan sebagainya. mi dikenali sebagai Teluk


Venice. Ahli geografi berpendapat, melepasi Lautan Atlantik, 13
darjah timur dan khatulistiwa, mengalir sebuah laut yang luas yang
melalui selatan sehingga berakhir di Iqlim (~.U
I) pertama. Laut mi
seterusnya menuju ke arah barat Jqlim sehingga sampai di

Abisinia, Ethiopia dan Babal-Mandab. Sehingga ke kawasan mi,


laut mi adalah sepanjang 4500 furlong. Namanya ialah Lautan
Hindi, Laut China dan Laut Abisinia. Di pantainya di bahagian

selatan, terdapat Zanj dan Barbara yang dinyatakan oleh ImraulQais dalam puisinya. Tetapi Barbara mi tidak sama dengan Berber
yang merupakan salah satu daripada puak di barat (Afrika utara).
Seterusnya terdapat Maqdasyua (l,.~.a~),Safala dan Waqwaq
(Jepun?). Di pesisiran pantainya di bahagian utara pada

permulaannya ialah China, kemudian terdapat India dan Indus.


Selepas itu terdapat pantai Yaman, iaitu Ahqaf, Zubaid dan
sebagainya. Di penghujung lautnya ialah Zanj dan selepasnya
Abisinia. Ahli geografi menyatakan bahawa dua buah laut lagi
bermula dan Laut Abisinia. Sebuah daripadanya bermula dan
Babal-Mandab menghala ke arah utara menjadi lebih lebar lagi,

lalu berpusing sedikit ke rah barat dan seterusnya tamat di


Qulzum di bahagian kelima Iqlim yang meliputi sejauh 1400 batu.
Namanya ialah Laut Mediterranean dan Laut Merah. Fustat-eMesir terletak pada jarak tiga tingkat dan sini. Di pesisiran
pantainya di bahagian timur terdapat pantai Yaman dan
seterusnya terdapat Al-Hijaz dan Jeddah. Madain, Ela (Aqba)
dan Faran terletak di hujungnya. Di bahagian barat terdapat

pantai-pantai Mesir rendah; Aidhab, Sawakin, Zila (Araeteria)


dan Abisinia adalah di dasarnya. Bahagian penghujungnya ialah di
Qulzum bertentangan dengan Laut Mediterranean berhampiran
dengan Arisy. Pada zaman Islam, dan juga sbelumnya, raja-raja
berkeinginan untuk menghubungkan kedua-dua laut dengan
memotong tanah itu (Suez) yang berada di antaranya. Walau
bagaimanapun, mereka tidak dapat berbuat demikian.
Laut yang lain yang bermula dan Laut Abisinia dikenali
sebagai Laut Akhdar dan terletak di antara Sind dan Ahqaf di
Yaman. Laut mi mengalir hampir ke arah barat sehingga ke

penghujung bahagian utara lalu mengakhiri pengalirannya pada


jarak 440 furlong berhampiran dengan Obulla di pantai Basrah di
60

PENGETAHUAN TENTANG LAUT


bahagian keenam Iqlim kedua. Namanya ialah Laut Parsi. Di
pesisiran pantainya di bahagian timur terdapat Indus, Mekran,

Kirman dan Persia. Qbulla berada di penghujungnya. Di bahagian


baratnya ialah Bahrain, Yamama, Uman dan Syahr. Ahqaf berada
di bahagian bawah. Di antara Laut Parsi dengan Qulzum terdapat
Semenanjung Arab, seolah-olah sebahagian daripada tanahnya
menonjol ke arah laut. Arab di kelilingi di selatan oleh Laut
Abisinia, di barat oleh Laut Mediterranean dan di timur oleh Laut
Parsi dan menjangkau sehingga ke Iraq, di pertengahan Basrah
dan Syria, iaitu sejauh 1500 batu.

PENGUKURAN LAUT
Pelayaran Ibnu Khaldun terhad pada perjalanan dan Sepanyol ke
Mesir dan Al-Hijaz. Penjelasan di atas, mengikut pengakuannya,
berdasarkan geografi Idrisi (548 H.). Perkara yang penting dalam
penjelasan mi ialah tentang panjang dan jarak laut. Dalam buku
geografi Ptolemy kita boleh dapati pengukuran yang sama tentang
laut tetapi pengukuran tersebut penuh dengan kesilapan. Monsieur
Le Bon menulis dalam Civilisation of Arabia:
Dalam penjelasan tentang bandar, Ptolemy menyedari bahawa
dia melakukan banyak kesilapan. Sebagai contoh, dia membuat
kesilapan sebanyak 400 furlong bagi panjang Laut
Mediterranean. Kemajuan geografi bangsa Arab boleh
dibandingkan sebaik-baiknya dengan sumbangan Yunani
terhadap perkara in Perbandingan mi menunjukkan bahawa
kajian oieh bangsa Arab hanya meiaiukan perbezaan yang
sedikit sahaja pada garis lintang manakala bangsa Yunani
tersilap sehingga beberapa darjah. Pada masa tidak terdapat jam
yang tepat ataupun carta bagi perjaianan buian, sesuatu tentang
garis bujur sukar diketahui. Oleh itu bangsa Arab membuat
kesilapan yang besar terhadap pengiraan garis bujur. Walau
bagaimanapun, kesiiapan mereka tidaklah melebihi dua darjah
dan kurang daripada perkiraan bangsa Yunani. Sebagai contoh,
Ptolemy merekodkan garis bujur Tanja 530 30 yang diukur dan
Iskandariah, tetapi perkiraan yang tepat iaiah 350 41 iaitu
perbezaan sebanyak 18 daripada pengukuran Ptolemy.
Terdapat kesilapan sebanyak satu darjah (1) di dalam peta
bangsa Arab tentang panjang Laut Mediterranean dan Tanja ke
Tripoli tetapi Ptolemy membuatnya 19 iebih panjang daiam
petanya, yang menyebabkan perbezaan sebanyak 400 furlong.

61

PELAYARAN BANG5A ARAB

Di samping itu, panjang Laut Merah seperti yang diberikan


oleh Ibnu Khaldun ialah 1400 batu, dan mengikut perkiraan
moden, panjang laut itu ialah 1310 batu. Ini menunjukkan,
anggaran bangsa Arab hampir dengan kajian moden.

LAUT BERING
Perairan yang terbentang di antara Alaska dengan utara Rusia di
kawasan Asia di bahagian Pasifik dikenali sebagai Laut Bering.
Tidak terdapat seorang pun manusia yang melintasi kawasan mi
sehingga kebelakangan mi, dan kawasan itu diterokai oleh seorang
pengembara iaitu Vitus Bering. Laut mi terletak berhampiran
dengan Kutub Utara dan sentiasa diselaputi salji, tetapi apa yang
menakjubkan ialah apabila diketahui bahawa bangsa Arab
mengetahui tentangnya.
Penjelasan oleh Sulaiman (225 H.! 839 M.) tentang laluan yang
menghubung Laut China dengan Laut Mediterranean dan Lautan
Atlantik melalui Lautan Pasifik dan Artik menunjukkan dengan
jelas bahawa beliau mengetahui tentang laluan itu ataupun
mempunyai idea tentangnya. Abul-Fida (732 H.) menulis:
Penjelasan tentang Laut Vering: Saya tidak menjumpai
penjelasan tentang laut mi dalam mana-mana penulisan kecuali
dalam hasil karya Abu Raihan Biruni dan Tadhkira oleh Nasir
Tusi. Saya seterusnya menyalinnya di sini seperti yang dijelaskan
oleh al-Biruni. Dia mengatakan bahawa Laut Vering bermula dan
bahagian selatan Lautan Atlantik Utara. Laut mi agak panjang dan
juga lebar. Dan Vering ialah nama puak yang tinggal di pantainya.6
Al-Biruni dan Nasir Tusi, masing-masing meninggal pada
440 H. dan 672 H. Ini menunjukkan, nama Bering (Vering) telah
diketahui oleh sarjana Islam dan zaman yang agak awal juga.
Tempat tinggal Abu Raihan Biruni ialah di Khawarizm (Khiva)
yang salah satu daripada sempadannya ialah Rusia. Pada
zamannya, raja Bulghar (bukan Bulgaria moden yang terletak di
penghujung Rusia) memeluk Islam, dan Khalifah Abbasiyah
Muqtadir-billah menghantar seorang duta dan Baghdad ke
Bulghar melalui Adherbaijan dan Rusia, di bawah pemerintahan

Taqwirn-al-Buldan, him. 35.

62

PENGETAHUAN TENTANG LAUT

Ibnu Fadlan. Ibnu Fadlan menulis tentang pengembaraannya dan


Baghdad ke Rusia dan Bulghar. Ringkasannya terkandung dalam
Mujam oleh Yaqut. Tambahan pula al-Biruni tinggal di Ghaznin
pada zaman empayarnya diperluas sehingga ke Turkestan China.
Dan Tusi tinggal pada zaman Tartar yang melawat setiap sudut
dan Rusia ke Baghdad. Tidak hairanlah jika al-Biruni dan Tusi
berpengetahuan tentang Laut Bering. Ringkasnya, dua laluan mi
yang bermula dan Laut Arab dan bertemu akhirnya di Lautan
Atlantik telah diketahui oleh bangsa Arab. Laluan yang dijelaskan
oleh Sulaiman pada permulaan abad ketiga juga telah dinyatakan
oleh ahli pelayaran Arab yang terkenal iaitu Masudi pada abad
keempat H.7
Dua laluan laut yang dinyatakan oleh bangsa Arab ialah:
(1) Laluan yang pertama bermuia dan Laut Arab ke Laut China.
Selepas itu, laluan itu meiaiui Lautan Pasifik Utara dan
seterusnya memasuki Laut Bering. Selepas itu, laluan itu ke

Lautan Artik meialui belakang Laut Bering, dan seterusnya ke


Atlantik dan melintasi Tanjung Gibraltar iaiu hanyut ke Laut
Mediterranean.

(2) Laluan yang kedua bermula dan Lautan Hindi ke Laut Abisinia
kemudiannya ke Zanj dan Berber, yang kini dikenali sebagai
Saluran Mozambique. Kemudian, laluan mi menuju ke Tanjung
Good Hope, dan selepas itu meiaiui pantai Afrika dan sampai
di Lautan Atiantik melaiui Tanjung Gibraltar lalu memasuki
Laut Mediterranean. Iniiah laluan yang diikuti oieh Vasco da

Gama apabila beiiau datang ke India melalui Portugal.

PELBAGAI PELAUT DI PELBAGAI LAUT


Daripada kenyataan Masudi (332 H.), kita dapat mengetahui
bahawa setiap laut mempunyai pelaut dan pakar yang berlainan.
Beliau mempunyai pengetahuan secara peribadi tentang pakar
Laut Mediterranean. Beliau melakukan penjelasan seperti berikut:
Saya menyaksikan pelaut yang berperang dan berdagang di Laut
Mediterranean ... Saya juga menemui beberapa gerombolan dan
pegawai termasuk askar dan ahli peiayaran seperti Abul-Harith

7 Lihat Muruj-al-Dhahab, Jiiid I, him. 365

63

(Edisi Paris).

PELAYARAN BANG5A ARAB

Lawi, hamba abdi bagi pemerintah Tripoli Syria di pantai


Damsyik. Mereka berkata, selepas 300 H., panjang dan lebar
Laut Mediterranean bertambah dengan banyaknya dan teluk
serta laluan masuk juga bertambah. Saya menerima maklumat
yang sama daripada Abdullah, anak kepada Menteri bagi Ketua
Hims di Syria. Pada masa mi (332 H.) tiada siapa yang
mempunyai ilmu yang lebih dipercayai tentang Laut
Mediterranean selain dia, dan juga tiada siapa yang lebih tua
daripadanya. Anak kapal bagi kapal perang dan juga kapal
dagang melaksanakan tugas mengikut nasihatnya, dan
menghargai maklumat daripadanya yang dianggap baik dan
boleh dipercayai. Mereka juga menyaksikan pertempurannya
8
dengan bangsa Yunani di Laut Mediterranean.
Sehubungan itu, dia juga memberi penjelasan tentang pelaut Arab
di laut Afrika dan Barbara seperti berikut:
Pelaut Uman belayar di laut mi (Laut Abisinia) sehingga ke
pulau Qanbloo (Madagascar). Umat Islam juga tinggal di bandar

mi

dengan puak kafir Ethiopia. Pelaut Arab dan Uman


mengesahkan bahawa jarak bagi teluk Barbara (Terusan
Mozambique) melebihi anggaran mereka. Dan mereka
mengatakan mi laut gila. Mereka yang belayar di laut mi adalah
daripada puak Azd dan Uman. Apabila mereka mencapai
ombak laut dan mengikut arus yang memukul mereka tinggi dan
rendah, mereka menyanyikan rangkap di bawah ketika bertugas
di atas kapal:

c)~re11J~.ycj
~5 LS 1e-.,~,

yy

Barbara dan Jafoni Dan ribut anda yang menggila.


Jafoni dan Barbara

Dan ombaknya seperti yang anda lihat.

Tempat yang paling jauh yang mereka jejaki di Laut


Mediterranean ialah Qanbioo, Safala, Waqwaq dan sempadan
terakhir bagi Zanj (Abissinia) dan bahagian bawah iautnya yang
diseberangi oleh rakyat Siraf. Saya beiayar di laut untuk pergi ke
Suhar dengan sekumpulan pelaut yang mempunyai kapal iaitu
Muhammad bin Zaid Bud, Jauhar bin Ahmad alias Ibnu Sabrah.

Mereka karam dalam laut

mi.

Saya belayar dalam pengembaraan yang terakhir pada 304 H.


8 Muruj-al-Dhahab, Jiiid I, him. 282, (Edisi Paris).

64

PENGETAHUAN TENTANG LAUT

dan Qanbloo ke Uman dalam kapal Ahmad dan Abdus-Samad,


abang kepada Abdur-Rahim. Kedua-dua adik-beradik tersebut
beserta para sahabat dan kapal mereka karam dalam laut in Ini
merupakan pelayaran saya yang terakhir di laut mi .... Saya telah
membuat beberapa peiayaran di beberapa laut iaitu Laut China,
Laut Mediterranean, Laut Jepun, Laut Yaman dan mengalami

pelbagai kesukaran, tetapi peiayaran yang paling dahsyat ialah di


~j
(Laut Abisinia).9
Kisah yang tersebut di atas memberikan gambaran tentang
keberanian bangsa Arab semasa pelayaran. Dalam ayat di atas
yang dimaksudkan dengan pulau Qanbloo ialah Madagascar.
Perkataan Waqwaq, digunakan oleh bangsa Arab kuno bagi pulau
Jepun moden.1
,>~

9 Muruj-al-Dhahab, Jiiid I, him. 233 234, (Edisi Paris).


10 Lihat terjemahan Perancis bagi Muruj-aI-Dhahab, Jiiid
Paris).
11 Ajaibul Hind oieh Buzurg bin Syahryar, him. 175.

65

I, him. 232, (Edisi

8
PENYELIDIKAN KESUSASTERAAN
TENTANG AHLI PELAYARAN ARAB

AHLI geografi yang terpelajar dan bijak mengukur bumi dan laut
talu menetapkan jarak dan sempadannya dalam kajian mereka,
tetapi terpulanglah kepada ahli pelayaran Arab untuk mengesahkan, meminda atau memalsukan perkiraan mi mengikut
pemerhatian mereka sendiri. Masudi menulis: Saya dapati, petaut
dan Laut China, Lautan Hindi, dan Sungai Indus, Laut Abisinia,
Laut Yaman dan Laut Mediterranean
mempunyai pandangan
berbeza tentang Laut Abisinia berbanding dengan ahli falsafah
yang menjetaskan tentang jarak dan dalam taut itu. Terdapat
banyak tempat dalam taut yang tidak diukur. Sehubungan itu, saya
dapati itmu petaut yang berperang dan berdagang di Laut
Mediterranean berbeza dengan penyetidikan oteh ahti fatsafah.1
Sehubungan dengan itu, pemerhatian peribadi oteh ahti
petayaran yang buta huruf tentang pasang surut adatah agak
berbeza dengan pandangan ahti teori.2 Maktumat yang diperoteh
oteh ahti petayaran mi berdasarkan itmu praktis. Masudi berkata:
Petaut yang betayar di taut mi mengetahui tentang angin yang
meniup pada masa tertentu
Mereka menurunkan pengataman
mereka kepada generasi akan datang dan memberikan mereka
tatihan amati kerana mereka mengetahui ragam angin dan ombak.
Mereka mengetahui bita taut akan menjadi ganas dan bita taut
tenang. Wataupun hat mi merujuk Laut Abisinia namun mi boteh
juga digunakan oteh bangsa Rom dan umat Istam yang betayar di
...

....

1
2

Muruj-al-Dhahab, Jilid I, him. 281.


Lihat Sulaimans Travel, him. 21 dan Muruj-al-Dhahab, Jiiid I, him. 251.

PELAYARAN BANGSA ARAB

Laut Mediterranean dan Caspian sehingga ke Jurjan, Tabaristan


dan Dailam.3
Sumber terbaik bagi mendapatkan makiumat seperti itu ialah
dalam prosa dan puisi abad ke-9 oleh Ibnu Majid, Singa Laut dan
Sulaiman; terdapat sebuah salman dan Paris yang diterbitkan pada
1828 M. Basysyari Muqaddasiy yang melawat negara Islam pada
pertengahan abad ke-4 H. merakamkan pengalamannya semasa
berada di dua buah laut seperti berikut: Saya melihat dua buah
laut sahaja dalam negara Islam. Salah satu daripadanya mengalir
dan timur di antara China dan Sudan (Afrika Utara). Apabila taut
itu menghampiri wilayah Islam mengelilingi pulau Arab seperti
yang telah saya tunjukkan dalam peta
Laluan keluar bagi laut
kedua ialah barat jauh melepasi Sos dan Sepanyol. Laut itu
melebar dan Atlantik dan seterusnya mengecil. Kemudiannya,
sekali lagi laut itu melebar dan mengalir melalui pantai Syria.
Selepas mi beliau berkata: Saya tidak mengetahui sama ada
kedua-dua laut mi mengalir ke Lautan Atlantik ataupun bermula
dan lautan in mi kerana, apabila anda menghampiri Farghana
(Turkestan), anda seterusnya menurun sehingga anda tiba di Mesir
dan Barat Jauh. Rakyat Iraq memanggil penduduk Parsi sebagai
penduduk bahagian atas dan penduduk barat sebagai penduduk
bahagian bawah. mi mengukuhkan pandangan saya dan
membuktikan bahawa mi ialah sungai yang mengalir ke Lautan
Atlantik.(hlm. 16).
....

Ahmad bin Majid, pelaut yang berani pada abad ke-9,


mendakwa beliau telah menemui Barbara, serta merakamkan
pemerhatian beliau dalam pelayarannya ke tempat in Beliau
berkata, Tidak terdapat sebarang rekod tentangnya daripada
permulaan dunia sehingga kini. (hlm. 46) Beliau mendakwa,
Lautan Hindi bersambung dengan Lautan Atlantik. Ini
disebabkan, beliau belayar dan taut ke taut ke Mesir. Kata-katanya
yang sebenar ialah: L%>JI ~>JL~ j~L~
,~ ~s~JI p41 ~ (Lautan
Hindi bersambung dengan Lautan Atlantik; hlm. 27, Jilid II).
Pada 230 H. dan juga pada 244 H., satu puak yang tidak
diketahui membuat serangan taut yang hebat terhadap pantai
3

Muruj-al-Dhahab, Jilid I, him. 243.

68

PENYELIDIKAN KESUSA5TERAAN TENTANG AHLI PELAYARAN ARAB

Sepanyol dengan bilangan kapal yang banyak. Ini mengganggu


penduduk di pantai tetapi Abdur-Rahman bin Hakam
mengalahkan penyerang tersebut dan menghancurkan menara
yang menjadi panduan kepada pelaut bagi menuju ke pantai
Sepanyol. Siapakah penyerang tentera laut mi? Beberapa ahli
sejarah menamai mereka Magian. mi menunjukkan mereka bukan
Islam atau bangsa yang tidak mempunyai kitab yang diwahyukan.
Ibnu Said Maghrabi, Zakaria Qazwini dan Maqqari berpendapat,
mereka adalah rakyat Britain dan Ireland.4 Beberapa sarjana pula
berpendapat mereka rakyat Rusia. Alexander Seippet telah
mengumpulkan daripada buku dan manuskrip bercetak berkaitan
dengan penjelasan bangsa Arab tentang serangan mi dalam buku
yang berjudul ~
~, ~~LCJ~I~ ~~JI
~
Peperangan sengit yang berlaku di antara umat Islam dengan puak
yang dinyatakan di atas berlaku pada 245 H.5 Masudi (302 H.)
berpendapat penyerang tersebut penyembah berhala dan Rusia.
Masudi menambah, sekiranya mi benar, bangsa Rusia mungkin
telah menyerang Sepanyol melalui (~,.Se[4 dan ~
~ (Laut
Hitam).
Pada hakikatnya, bangsa Arab mengetahui kedua-dua laluan
yang menuju ke Sepanyol dan Eropah. Salag satu daripadanya
ialah dan Britain dan Ireland melalui Atlantik dan satu lagi dan
Rusia melalui Laut Hitam, Dardenelles, Laut Mediterranean.
Setelah bertanya kepada sebilangan besar pelaut, Masudi (332 H.)
berpendapat, Laut Caspian tidak bersambung dengan Laut
Hitam.6

PULAU DI LAUTAN ATLANTIK


Bangsa Arab menamai lautan luas selepas Sepanyol sebagai
~LUi ~ dan ~
Mereka mengetahui beberapa pulau yang
terletak di utara. Salah satu daripadanya dinamai o)a.La.~Idan yang
satu lagi IsJ~I. Pada hakikatnya, pulau yang pertama ialah
England dan yang kedua pula ialah Ireland.
~.

4
5
6

Lihat Majmu-i-Akhbar Umam-ul-Majus, him. 23, 26.


Lihat Muruj-al-Dhahab, Jiiid I, him. 364.
Ibid., Jiiid I, him. 272.

69

PELAYARAN BANG5A ARAB

Menurut beberapa ahli sejarah dan geografi, penyerang yang


melanggar Sepanyol pada 223 H. dan 244 H. ialah rakyat England
dan Ireland. Ibnu-Said Maghrabi (673 H.) menulis, di utara I~zId
dan Britain terletak Ireland, yang panjangnya sejauh 12 han
perjalanan dan lebarnya boleh diseberangi selama empat han.
Pulau itu terkenal disebabkan kekacauannya, dan rakyatnya
berbangsa Magian tetapi selepas itu mereka menganut agama
Kristian disebabkan pengaruh negara jirannya. Loyang dan zink
dihasilkan di sini. Qazwini menghuraikan jenis burung yang
dijumpai di sini dan kaedah bagi memburu burung tersebut.
(hlm. 24)
Syamsuddin dan Damsyik (728 H.) berkata, anak sungai yang
menuju ke utara Lautan Atlantik dinamai ~,ktd ~ (Terusan
Inggeris) (hlm. 47). Burung helang putih dibawa ke negara-negara
Islam dan sini (hlm. 138 dan 142).
Selepas penyerbuan pada 244 H., satu perjanjian telah
dimeteraikan di antara Abdur-Rahman, pemerintah Seville
dengan rakyat pulau mi serta diikuti dengan pertukaran kedutaan.
Terdapat sebuah cerita yang menarik tentang perkara in AbdurRahman menghantar utusan bernama Ghazzal melalui kapal
dengan membawa hadiah dan cenderamata. Dia tiba di pulau itu
setelah mengalami pelbagai kesusahan lalu menemui raja di situ.
Permaisuri jatuh cinta dengannya. Gambaran tentang kisah
percintaan itu dimuatkan dalam buku Ibnu Dahyah
( ~dI J.~I,1~tIj ~Ul ~L
~I)(lihatjugahlm.13,16
dalam
~~JI ~l ,L...l ~
Pulau Tuli terletak di bahagian paling ke utara. Pulau-pulau
Khalidat dan Saadat terletak di bahagian paling hujung yang
bertentangan. ~
atau ~1.ac ialah sekumpulan ahli
pelayaran Sepanyol yang berani yang mengembara bagi mencari
pulau Atlantik. Idrisi dan Masudi ada menyebut tentang mereka.

PULAU DI LAUT CHINA


Bangsa Arab sering menjelajah Lautan Hindi dan Laut China.
Mereka sampai di setiap pulau di Laut China tetapi tidak dapat
menetap di kebanyakan tempat mi disebabkan sifat rakyatnya
yang tidak bertamadun dan ganas. Tetapi penempatan mereka
terdapat di Jawa, Sumatera dan pulau Indo-China yang lain.
70

PENYELIDIKAN KE5U5A5TERAAN TENTANG AHLI PELAYARAN ARAB

Mereka memberi penjelasan yang tepat tentang pulau mi seolaholah mereka mempunyai beberapa buah peta dunia di hadapan
mereka.
Usaha yang dijalankan oleh bangsa Arab untuk sampai di
pulau mi dan bermesra dengan penduduk di situ telah dijelaskan
dalam buku Ajaib-ul-Hind oleh Buzurg bin Syahryar. Bangsa
Arab menamai Jawa b Sumatera ~
~ atau AJkCJ.%.a dan
pulau Jepun, Waqwaq. Mereka menjelaskan tentang perusahaan,
pelayaran dan rumah kayu dan sebagainya bagi rakyat Jepun.
,

FILIPINA
Buzurg bin Syahryar (300 H.) menyebut tentang sebuah pulau yang
mempunyai gunung berapi di Laut China. Ini sudah pasti Filipina
(Ajaib-ul-Hind, hlm. 22). Penjelasannya tidak begitu boleh
dipercayai tetapi memang tidak diragui bahawa sebuah pulau yang
mempunyai gunung berapi di laut ialah Filipina. Beberapa abad
sebelum bangsa Sepanyol tiba ke tempat in umat Islam terlebih
dahulu menakluki tempat tersebut. Mereka berpindah ke situ dan
pulau India setelah memeluk Islam lalu menetap di situ sehingga
tempat tersebut dijajah oleh bangsa Sepanyol.7

AUSTRALIA
Buzurg bin Syahryar menceritakan tentang jasa yang
mengagumkan oleh pelaut bernama Abhara dan Kirman dalam
bukunya Ajaib-ul-Hind. Pelaut tersebut sering melawat China dan
Teluk Parsi. Dia pelaut pertama yang berani belayar di Laut China
sehingga tiba di sebuah tempat yang mungkin sebuah gugusan. Di
situ, kapalnya tenggelam tetapi dia menyelamatkan din di dalam
sebuah perahu. Dia menolong kapal lain yang datang selepasnya
dengan memunggah kargo dan barang dagangan, lalu
menunjukkan kepada mereka laluan yang selamat ke China
melalui sebuah pulau yang terpencil (hlm. 88). Pulau apakah mi?
Mungkin Australia.

Lihat rencana tentang Fiiipina daiam Encyclopaedia


Kesebelas, Jiiid XXI, him. 397.

71

Britannica, Edisi

PELAYARAN BANG5A ARAB

MADAGASCAR
Dua buah pulau lagi telah disebut di laut mi berhampiran dengan
Mozambique. Salah satu daripadanya dinamai Qanbloo, dan
sebuah lagi Qumr. Kebanyakan sarjana menganggap kedua-dua
pulau itu Madagascar. Sebenarnya, Qanbloo ialah Madagascar
manakala Qumr ialah Pulau Comoro yang terletak berhampiran
dengan Madagascar.

PEMANDU ARAB BAG! VASCO DA GAMA


Daripada penjelasan yang terperinci di atas, jelas bahawa dan
zaman dahulu lagi, bangsa Arab telah mengetahui laluan laut
menuju ke Lautan Hindi dan Lautan Atlantik dan Laut
Mediterranean melalui pantai Afrika. Akibatnya, ketika bangsa
Turki menawan Constantinople pada 857 H. (1453 M.) lalu
menjadi penguasa Laut Mediterranean, bangsa Eropah perlu
mencari satu laluan baru ke Timur. Selepas menghancurkan
keunggulan bangsa Arab pada 897 H., bangsa Sepanyol dan
Portugis bertambah maju dengan mengikut jejak langkah bangsa
Arab. Malim-malimnya yang cekal mula menjelajah setiap sudut
lautan. Sehubungan itu, seorang ahli pelayaran Portugis yang giat
berusaha, Vasco da Gama, mengikut laluan yang ditunjukkan oleh
bangsa Arab. Dan pantai Afrika barat, dia sampai di Lautan Hindi
melalui Atlantik lalu sampai di pantai Afrika timur. Pelaut Arab
yang terkenal iaitu Ahmad bin Majid yang telah melakukan
pelayaran yang berani di Lautan Hindi, Laut Arab, Laut Merah
dan Teluk Parsi, dan mempunyai ilmu yang mendalam tentang
kaedah dan peralatan pelayaran, juga berada di sana. Bangsa Arab
menceritakan bahawa, ketika sedang mabuk, Ahmad membawa
Vasco da Gama ke India lalu berlabuh di Calicut (Madras) yang
merupakan pelabuhan besar bagi perdagangan rempah. Menurut
bangsa Eropah, Ahmad melakukannya bagi mendapatkan
ganjaran.
Vasco da Gama sampai di India dengan pertolongan seorang
pelaut Arab. Perkara mi disahkan oleh bangsa Portugis dan pihak
berkuasa Arab. Sarjana yang terpelajar dan Gujrat iaitu
Qutbuddin dan Nehrwala dilantik sebagai setiausaha dan guru
sebuah sekolah di Makkah yang diasaskan oleh pemerintah
Gujrat, dan juga merupakan penulis sejarh Makkah
72

PENYELIDIKAN KESU5A5TERAAN TENTANG AHLI PELAYARAN ARAB

(~
I~.>JI ~.U
I ~:

~){~L~ ~)L I) dan sejarah penaklukan Yaman oleh


bangsa Turki (~Lt~JI
cz.iJIj ~L-JI 3~.JI),berada di situ ketika itu.
~

Dalam kedua-dua buku itti, dia menceritakan tentang kedatangan


bangsa Portugis ke Laut Timur. Dalam sejarah Makkah, dia
menyentuh sedikit tentang kekacauan yang8 ditimbulkan
oleh
Penjelasan yang
bangsa
Portugis
di
pelabuhan
Arab
dan
India.
panjang lebar tentang kedatangan bangsa Portugis terkandung
dalam bukunya ~LJI
3,.JI. Dia menulis:
Salah satu peristiwa hebat yang berlaku pada abad ke 10 H.
iaiah kedatangan bangsa Eropah iaitu Portugis ke India.
Sekumpulan daripada bangsa itu beiayar dan Zaqaq di Sabta lalu
melaiui Lautan Atiantik hingga sampai di gunung Qumur yang
merupakan sumber bagi Sungai Nil. Pelaut tersebut sampai di
satu tempat di timur yang terletak berhampiran dengan pantai di
segenting yang mempunyai gunung di sebelah dan Atlantik di
sebelah yang lain. Ombak di sini begitu kuat sehingga kapal tidak
dapat dikawal dan sering terdampar di pantai. Sungguhpun
banyak nyawa yang hilang dan tiada siapa yang sampai di Lautan
Hindi, mereka tetap meneruskan pelayaran. Akhirnya salah
sebuah daripada kapal itu bernasib baik sampai di India. Di sini
mereka mencari maklumat tentang Lautan Hindi. Seterusnya,
seorang daripada pelaut yang berpengalaman bernama Ahmad
bin Majid menjadi pembimbing mereka. Ketua bagi bangsa
Eropah
yang dinamai ~
~ mengambilnya sebagai teman.
Mereka menjadi teman yang akrab dan riang. Dia (Ahmad bin
Majid) memberitahunya tentang laluan itu ketika sedang mabuk
dan memberi amaran kepadanya jangan menghampiri pantai
tetapi belayar terus ke laut dan menukar arah apabila laut
bergelora telah dilepasi. Seteiah dia memberikan makiumat
dia pulih seperti sedia kala. Bermula daripada saat itu, banyak
kapal Portugis datang ke Lautan Hindi dan menjadikan Goa
sebagai pusat aktiviti maritim.

mi

mi,

Ahli sejarah Portugis terutama sekali salah seorang yang


belayar bersama-sama dengan Vasco da Gama meriwayatkan
tentang perkara mi. Hal mi dijelaskan secara panjang lebar oleh

Lihat
4.LI ~
~SL~ ~)U~1I,him. 166
33L~.)~
L~1..
Dalam bahasa Portugis disebut ~j3I~JI dan dalam bahasa Arab ,~JI~

~j (J~LL~
~I) ~
.(J.LL..~~I ~L.i ~

Lr:L,

~
73

ZJ

~~

~jyo ~pi.~c

PELAYARAN BANG5A ARAB

Baros yang berkata, Ketika Vasco da Gama berada di Malindi,


~keberapa orang banya datang menemui Laksamana itu. Bersama
mereka seorang Moor (Muslim) dan Gujrat yang dikenali sebagai
Malemokna (Muallim Kanaka).1Malemokna yang berasa senang
berada dengan kami dan juga bagi menambat hati raja (dan
Malindi) yang sedang mencari seorang malim bagi bangsa Portugis, bersetuju belayar bersama mereka (bagi menunjukkan
mereka laluan ke India). Setelah berbincang dengannya, Vasco da
Gama berpuas hati dengan pengetahuannya terutama sekali
apabila orang Moor itu menunjukkan peta bagi seluruh pantai
India yang lengkap dengan meridian dan selari (darjah garis
lintang dan garis bujur) secara terperinci tanpa menyatakan rumb
angin. Disebabkan segi empat sama (yang terbentuk oleh
persilangan) meridian dan selari mi tersangat kecil, (arah) pantai
sebanyak dua rumb utara-selatan-timur-barat begitu tepat
walaupun peta itu tidak dipenuhi dengan kuantiti (tanda
menunjukkan arah) angin dan jarum seperti yang terdapat dalam
peta Portugis kami yang menjadi asas bagi yang lain. Vasco da
Gama menunjukkan orang Moor itu astrolab kayu dan astrolabastrolab yang hebat kepunyaannya yang lain yang dibuat daripada
logam yang dengannya altitud matahari boleh diambil. Orang
Moor itu tidak menunjukkan sebarang tanda kehairanan apabila
melihat peralatan. Dia mengatakan bahawa malim (bangsa Arab)
dan Laut Merah menggunakan peralatan yang dibuat daripada
loyang berbentuk segi tiga dan sukuan bagi memperoleh
ketinggian matahari dan bintang (Kutub) yang mereka gunakan
dengan meluas dalam pelayaran. Tetapi, dia menambah, dia dan
pelaut Cambay serta seluruh pelaut India belayar dengan
(pertolongan) beberapa bintang tertentu, selatan dan juga utara,
dan bintang terkemuka yang melintasi pusat cakerawala dan timur
ke barat. Mereka tidak mengambil altitud dengan peralatan seperti
(yang ditunjukkan oleh Vasco da Gama kepadanya) tetapi dengan
satu lagi peralatan yang digunakannya sendiri. Dia membawa alat
itu dengan serta-merta bagi ditunjukkan kepada Vasco da Gama.
Alat itu dibuat daripada tiga plat. Disebabkan bentuk dan kaedah
penggunaan peralatan mi menjadi tumpuan dalam buku kami

10

Diriwayatkan bahawa Kanaka ialah sebutan bagi perkataan Sanskrit yang


bermakna pakar matematik maritim. Gelaran itu mungkin diberikan kepada
Ahmad bin Majid oleh banya Gujrati.

74

PENYELIDIKAN KESU5A5TERAAN TENTANG AHLI PELAYARAN ARAB

(Geographia Universalis, sebuah buku yang malangnya telah


hilang) dalam bab yang dikhususkan bagi menghuraikan peralatan
pelayaran, sudah cukup jika dinyatakan di sini bahawa peralatan
yang dimaksudkan digunakan oleh orang Moor dalam pelayaran.
Di Portugal, kami menggunakan peralatan yang dikenali oleh
pelaut sebagai Erbalestrillas. Hal tentang peralatan mi serta
penciptanya dinyatakan dalam bab yang telah disebut di atas
(dalam Geographia Universalis). Setelah perbincangan dijalankan
dengan malim i, Vasco berpendapat dia menemui harta yang
paling berguna. Supaya dia tidak kehilangannya, dia belayar
dengan secepat mungkin lalu menuju ke India pada 24 April,
1498.

11

Lihat rencana tentang Syihab al-Din Ahmad b. Majid, dalam Encyclopaedia of


Islam.

75

9
PERALATAN DAN PERKAKAS
PELAYARAN

BENDA paling penting yang diperlukan dalam pelayaran ialah


carta. Pelaut Arab belayar dengan menggunakan carta mereka.
Mereka mengumpul maklumat tentang laut daripada nenek
moyang mereka lalu mengesahkan peta mi melalui pengalaman
mereka. Basysyari Moqaddasi yang hidup pada pertengahan abad
ke-4 H., menyatakan dalam Ahsan-ul-Taqasim bahawa dia melihat
peta atas kertas di dalam perpustakaan Samanide Amir di
Khorasan dan satu lagi atas kain di Nisyapore yang dipunyai oleh
Abul-Qasim bin Anmati. Dia juga menemui peta di dalam
perpustakaan Adud-Dawlah dan Sahib bin Abbad. Setiap peta
tersebut berbeza-beza. Dia menulis: Saya mengembara sejauh
dua ribu furlong serta belayar di pantai Arab dan Mediterranean
ke Abbadan, di samping pulau-pulau sekitarnya. Di sini kapal
berhenti bagi mengambil air. Saya menemui pelaut tua yang
dilahirkan dan dibesarkan di laut in Mereka terdiri daripada
kapten, pelayan penumpang, ahli matematik, agen atau pedagang.
Ilmu mereka tentang laut, pelabuhan, angin dan pulau lebih
dipercayai berbanding dengan ilmu orang lain. Oleh itu, saya
bertanya mereka tentang laut dan sempadannya sambil berdebat
dengan mereka. Mereka mempunyai fail dan buku yang banyak
sebagai rujukan, dan mereka bertindak mengikut arahan yang
diberikan dalamnya. Saya meniru banyak perkara daripada
mereka sambil membandingkan peta mereka dengan peta milik
saya. (Leiden, hlm. 10). Ibnu Khaldun menulis dalam Prolegomenanya, Terdapat undang-undang tetap pelayaran yang telah
diketahui oleh pelaut di Laut Mediterranean dan pantainya.
Undang-undang mi tertulis di dalam sebuah carta. Peta lautan,

PELAYARAN BANGSA ARAB

negara yang terietak di pantai, pelabuhan, arah angin dan zon


dinyatakan dalam carta itu yang dinamai kompas. Pelaut menjadikannya panduan dalam peiayaran mereka. (him. 45, Edisi Mesir).
Di atas dinyatakan bahawa apabiia Vasco da Gama bertemu
dengan peiaut Arab di pantai utara Afrika, bangsa Arab menunjukkannya peta tentang pantai India dan jarak pantai tersebut
mengikut kaedah bangsa Arab.
Aibuqurque, wizurai Portugis di India, mempunyai peta
maritim yang disediakan oieh peiaut Arab bernama Umar. Dia
menyimpannya ketika beiayar di Laut Uman dan Teiuk Parsi
(iihat .~~JJL
sL~ ~.ikL
him. 46, Edisi Mesir). Ahmad bin
Majid juga merujuk peta maritim yang dinamainya (~g
La~,)(~
b o[,
petunjuk iaiuan). Dia menuiis bahawa peta itu disimpan oieh ahii
peiayaran daiam peiayaran mereka. Peiaut di Laut Mediterranean
menamainya Kompas. Ibnu Fadiuiiah Umari (meninggai 749 H.,
1348 M.) teiah merekodkan penyeiidikannya tentang kompas
daiam bukunya ~
~I JJLM ~ JL4~I JiL~, Jiiid II, Bab I.
~

Perkataan ~
teiah disesuaikan daiam bahasa Arab daripada
perkataan Latin, Compass, dan perkataan itu kemungkinan
dipinjam daripada ahii peiayaran Rom. Peiaut di Laut Arab dan
Teiuk Parsi menamai peta mi (Rahnamah).

RUMAH API
Seiepas peta, menara dan rumah api yang dibina berhampiran
dengan tempat yang merbahaya merupakan faktor penting bagi
mereka yang beiayar di iautan. Basysyari Moqaddasi menuiis,
Batang-batang yang panjang dipancang daiam iaut. Di atasnya,
terdapat biiik. Pekerja-pekerja diarahkan menyaiakan api pada
waktu maiam supaya kapai dapat menghindarinya pada jarak
tertentu. (him. 13, Edisi Leiden). Rumah api yang terkenai di
Iskandariah dijaga dengan rapi seperti asainya pada zaman Arab.
Yaqubi (277H.) menuiis, Saiah satu daripada perkara
mengagumkan di Iskandariah iaiah menaranya yang berukuran
175 depa dan terietak di muara peiabuhan yang hebat itu. Di atas
menara itu terdapat bekas api. Api dinyaiakan apabiia orang yang
78

PERALATAN DAN PERKAKAS PELAYARAN

berjaga di situ meiihat kapai.1 Tanda-tanda diietakkan di Teiuk


Parsi dengan menanam batang-batang yang besar di dasarnya.
Masudi menuiis semasa memberi penjeiasan daiam ~
I ~
Tiang-tiang kayu mi ditanam daiam iaut. Tiang mi menjadi tanda
bagi kapai-kapai serta menunjukkan bahawa jarak dan sini ke
Uman iaiah tiga ratus furiong.2 Nasir Khusru mungkin
menjeiaskan perkara yang sama daiam Safar Namahnya apabiia
dia meiintasi Teiuk Parsi pada 445 H.3

BENTUK BINTANG
Arab iaiah negara batu dan pasir. Ini menyebabkan bangsa Arab
biasanya bepergian pada maiam han bagi mengeiak cuaca yang
teriaiu panas dan angin tropika. Hanya bintang-bintang di iangit
menjadi panduan mereka. Keadaan pengiihatan di padang pasir
baik. Oieh itu mereka mengatur perjaianan mereka di kawasan
yang tidak diketahui dengan menggunakan bintang. Sebeium
kedatangan Isiam, mereka menamakan bintang mengikut namanama negara iaitu ~
~ (Canopus di Yaman), ~
(Canis di Syria). Mreka menggunakan nama-nama bintang iaitu
crSi (Bintang-bintang kutub), ~
(Canopus), ~sa,i (Beruang
Kecii),
(Canis), ~
~
(Beruang Besar) dan L~)
(Pieiades) daiam rangkap-rangkap mereka bagi menunjukkan
masa dan arah. Mereka memperoieh kedudukan berbagai-bagai
negara meiaiui bintang-bintang. Banyak bahan tentang astroiogi
Arab boieh didapati daiam buku Mazruqi iaitu c14, c~I yang
dicetak di Hyderabad, Dakka.
~

Pada muianya, makiumat tersebut berdasarkan pemerhatian


dan pengaiaman pada zaman jahiiiah tetapi seiepas itu, bangsa
Arab muia maju daiam bidang astronomi dan astroiogi. Oieh itu,
mereka menggunakan iimu tersebut daiam peiayaran mereka.
Sehubungan dengan itu, Basysyari Moqaddasi pada abad keempat
menyatakan tentang beberapa orang ahii matematik yang beiayar
bersama-sama dengan ahii peiayaran Arab. Ini menunjukkan
peiayaran Arab turut menjadi saiah satu cabang sains pada abad
1
2
3

Kitab al-Buldan, him. 338, Leiden.


Jiiid 1, him. 33, Edisi Paris.
Lihat Safar Namah, him. 135, (Edisi Beriin).

79

PELAYARAN BANG5A ARAB

ke-lO Masihi. Ahii-ahii matematik menunjukkan arah dengan


menggunakan garis iintang, garis bujur dan bintang.
Ibnu Majid dan Najd, peiaut yang terkenal pada abad ke-9
memuatkan daiam bukunya ~ I,i~JI,,>JI J,~I ~
~i IJ.iJI satu
senarai buku yang penting bagi ahii peiayaran yang pakar. Di
antaranya, terdapat buku tentang geografi, astronomi, garis
iintang, garis bujur dan bentuk bintang-bintang. Dia merujuk
secara khusus buku ~SI,QI ~ oieh Abdur-Rahman Sufi. Dia
berkata, Bagi kemudahan ahii peiayaran, saya rekodkan di sini
nama-nama buku yang penting yang tanpanya mereka tidak akan
menjadi pakar daiam bidang in Buku-buku mi iaiah
1 ~j~L~ ~
j.3L4I ~Lzc, (2) ~
~1 yang terdapat
peibagai gambar dan bentuk bintang dengan jaraknya masingmasing, darjah, garis iintang dan garis bujur, (3) L.~.I L,
~ ~ ~iI ~ ~j (5) Almagest oleh Ptoiemy, (6)
~5~L ~j, (7) (diguna di Mesir)
J~L~ ~j (8) buku Abu
,

Hanifah Dinawari, (9) karya Tusi, (10) ~LS~I ~


I~J,i.~j#o
oieh Abui-Majid Ismaii bin Ibrahim, (11) 4,~JI ~Lzcoieh Yaqut
Hamavi, (12) karya Ibn Said Maghrabi, (13) Geografi oieh Ibnu
Hamavi (daiamnya terdapat penjeiasan tentang sungai, iautan,
pantai, bukit-bukau, terusan, negara, dan bandar). Sebahagian
buku mi memuatkan makiumat tentang teiuk, iautan, terusan dan
gunung-ganang manakaia yang iain puia memuatkan makiumat
tentang garis iintang dan garis bujur, sementara sebahagian iagi
menyentuh tentang bintang. Saya teiah membaca kesemuanya dan
terdapat buku tentang buian-buian Rom, termasuk penuaian dan
musim setahun. (Dipetik daripada I~iJIhim. 44).
Bintang-bintang yang paiing berguna bagi bangsa Arab iaiah
(Canis yang daiam bahasa Parsi dinamai
,.i), h.S3 (Bintang Kutub), L; (Pieiades), ~~ci~i (Beruang Kecii),
0t~J cL4 (Beruang Besar), ~
(Capeiia), ~
JJI, ~W dan
Zodiak yang berguna bagi mereka puia iaiah Aquarius, Pisces,
Cancer, Aries atau Ram, Gemini, dan pianet iain yang tetap.
Kesemuanya menjadi pedoman bagi mereka pada waktu maiam.
(4,.aJI, him. 46).

J.q~(Canopus),

~.

Ahii pelayaran Arab mengetahui tentang bintang-bintang


menerusi astrolab dan peraiatan iain yang mudah. Di samping itu
mereka memerhatikan bintang-bintang dengan meietakkan tapak
80

PERALATAN DAN PERKAKAS PELAYARAN

tangan pada kening. Biiangan jan yang menutupi bintang


menunjukkan jaraknya sebagai anggaran. Mereka menuiis tentang
pemerhatian tersebut dan mempeiajarinya secara menghafai.
Peiaut yang bijak juga turut menggunakan astroiab. Sehubungan
dengan itu, pemandu Arab bagi Vasco da Gama mempunyai
astroiab yang iebih baik berbanding dengan bangsa Portugis,
seperti yang teiah dinyatakan sebeium mi.

KOMPAS
Qutb Numa (Kompas) iaiah aiat magnet yang menunjuk arah.
Sejarahnya yang sebenar tidakiah diketahui. Waiau bagaimanapun, berdasarkan rekod-rekod iama yang tertuiis, hanya bangsa
Arab yang boieh mendakwa bahawa merekaiah yang menciptanya.
Makaiah yang disumbangkan kepada Encyclopaedia Britannica
(Edisi ke-li) tentang sejarah kompas amat mengeiirukan. Penuiis
makaiah itu keberatan bagi mempercayai bahawa kompas direka
oieh bangsa Arab. Dia berkata, Bangsa Arab tidak mempunyai
nama asii bagi kompas. Mereka menamainya Bossoia, nama Itaii,
yang menunjukkan aiat itu asing bagi mereka termasukiah
perkataannya. Namun begitu, hai tersebut tidak boieh dihujah,
berdasarkan perkataan. Ahii peiayaran Arab di Laut
Mediterranean menggunakan perkataan kompas bagi Qutb
Numa bukaniah disebabkan mereka meminjamnya daripada
bangsa Itaii, tetapi disebabkan pada muianya mereka
menggunakan nama itu bagi carta iaut. Daiam carta itu, mereka
menuiis nama sungai, pantai, dan puiau termasuk juga garis iintang
dan garis bujurnya. Seiepas itu, mereka juga menggunakan nama
tersebut bagi Outb Numa. Pada abad ke-9 H., peiaut Arab di Laut
Arab menamai Qutb Numa 6~b(buiatan) dan a~I ~: (tempat
tinggai jarum).
Sebutan yang paiing awai bagi Qutb Numa boieh didapati
daiam buku geografi Idrisi (meninggai 549 H.). Saya tidak meiihat
kandungan buku mi tetapi Boucher dan Monsieur Le Bon merujuk
buku tersebut. Le Bon berkata, Secara amnya, bangsa Eropah
terhutang budi kepada bangsa Arab disebabkan Qutb Numa
(Kompas). Bangsa Arab mengadakan hubungan dengan China.
Oleh itu, hanya mereka sahaja yang membawa rekaan tersebut ke
Eropah. Bangsa Eropah mengambii masa yang iama bagi
81

PELAYARAN BANGSA ARAB

mempeiajari menggunakannya. Ini disebabkan aiat tersebut tidak


digunakan sebeium abad ke-13 M., waiaupun menurut Idrisi, yang
hidup pada pertengahan abad ke-12, aiat itu iazim digunakan oieh
bangsa Arab.4
Idrisi diiahirkan pada 494 H. (1100 M.) di Sepanyoi dan
menuiis bukunya di Siciii pada 548 H. (1145 M.). Seiepas in kita
meiihat riwayat oieh Awfi, pengarang Jawamiul-Hikayat yang
hidup pada penghujung abad ke-6 dan permuiaan abad ke-7. Dia
datang ke India pada zaman pemerintahan Suitan litutmisy iaiu
menjeiaskan tentang magnet daiam bab terakhir bukunya
(Wonders of the World). Seteiah memberi huraian tentang patung
yang tergantung di udara oieh kuasa magnet sisi empat di kuii
Somnath semasa penyerangan Suitan Mahmud, dia menuiis: Pada
suatu han, ketika dia sedang beiayar di sebatang sungai, tiba-tiba
angin yang kuat bertiup dengan membawa awan dan ribut. Ombak
semakin mengganas, arus sungai semakin iaju dan penumpang
kapai muia menjerit. Muaiiim yang menunjukkan arah kepada
kami teriupa iaiuan. Namun begitu, mereka mengambii sebatang
besi yang bersarung yang keiihatan seperti seekor ikan iaiu
diietakkan daiam semangkuk air sambii dipusingkan. Besi itu
berhenti dengan menghadap ke arah Qibiat. Seiepas itu, pemandu
tersebut menunjukkan kami arah iaiuan. Seiepas in saya ingin
mengetahui tentang aiat itu ialu mereka memberitahu saya bahawa
sifat magnet iaiah, apabiia digosokkan den~gankeras pada besi,
magnet itu akan meninggaikan kesan pada besi tersebut, dan besi
itu sentiasa menghaia ke arah Qibiat. Seteiah memeriksanya, saya
dapati perkara sedemikian memang terjadi. (Dipetik daripada
manuskrip yang disimpan di perpustakaan Akademi Shibii,
Azamgarh).
Peiayaran Awfi mungkin diiakukan di Lautan Hindi dan Laut
Arab. Ini disebabkan daiam buku yang sama, dia menyebut tentang peiayarannya ke Cambay (iihat Bab II). Yang dimaksudkan
dengan Qibiat di sini iaiah seiatan.

Sedutan mi diambil daripada terjemahan bahasa Urdu bagi buku tuiisan Le Bon
Civilization of the Arabs, him. 444. Terjemahan Urdu dihasiikan oieh penuiis
Urdu yang terkenai, Sayyed Au Biigrami. Lihat juga makaiah mengenai
kompas dalam Encyclopaedia Britannica, Edisi ke-il. Rujukan Boucher boieh
didapati di daiam buku Haiiam Middle Ages, Jiiid III, Bahagian II, Bab IX.

82

PERALATAN DAN PERKAKAS PELAYARAN

Seiepas itu, pada abad ke-7 H., seonang penuiis Mesin iaitu
Baiiak-Qabjaqi menyebut tentang cmi magnet daiam bukunya
(Jb,.~I ~
~ ~b~zJIj. ). Dia meninggai pada 681 H. (1282 M.).
Dia mempersembahkan buku itu kepada ai-Maiikui-Mansun
Nasinuddin ibnu ai-Maiikui Muzaffar Syah, Raja Himat
(meninggai 683 H.).5 Manusknip itu berada di Nationai Library,
Paris. Penganang itu menuiis, jarum yang dimagnetkan itu
terapung atas air menenusi serpihan kayu atau sebatang numput
buiuh. Aiat itu digunakan di Laut Syria pada masa peiayarannya
dan Tnipoii ke Iskandaniah. Dia menambah: Mereka
mengatakan bahawa kapten yang beiayan di Lautan Hindi
menggunakan sejenis ikan danipada besi berongga yang apabiia
dicampakkan daiam air, akan benenang di penmukaan air itu iaiu
menunjukkan arah utana dan seiatan dengan kepaia dan ekornya.
(Encyclopaedia Britannica, Jiiid VI, him. 80, Edisi ke-11). Seiepas
itu, pada penghujung abad ke-8 dan pentengahan abad ke-9 H.,
Maqnizi (diiahinkan pada 766 dan meninggai 845) menyebut
tentang aiat tensebut daiam bukunya Khatat-Misr. Dia benkata:
Pada waktu maiam ketika tidak keiihatan sebutin bintang pun
bagi dijadikan panduan akan penunjuk anah, maiim di Lautan
Hindi menggunakan besi berongga yang dibina haius dan
benbentuk seperti ikan. Mereka meietakkan sekeping magnet
di muiut ikan itu. Apabiia ikan itu diietakkan daiam air, muiutnya
berpusing ke Kutub Seiatan dan ekornya menunjuk ke anah utara.
Ini sesuatu yang mengagumkan di aiam maya; apabiia utana dan
seiatan teiah diketahui, timun dan banat dengan mudahnya dapat
ditetapkan.... Kemudian, danipada pengetahuan tentang keempatempat titik in meneka menemui kedudukan negana dan arahnya.
(Jiiid I, him. 339, 340, Edisi Mesir).
Penjeiasan mi senupa dengan pemerhatian Awfi. Kemajuan
sebenar tentang Qutb Numa bermuia pada pentengahan abad
ke-9 H. Nama jarum Qutb Numa disebut dengan jeias daiam
tuiisan Syaikh Syihabuddin Ahmad, anak kepada Majid Sadi yang
dikenaii sebagai Singa Laut, dan Suiaiman Mehni dan
Hadramaut. Ibnu Majid menyebut tentang Qutb Numa daiam
penghunaiannya yang panjang iebar Qiblat-ul-Islam; dia

Lihat Abui-Fida, Jiiid IV, him. 48, Edisi Mesir.

83

PELAYARAN BANGSA ARAB

menjeiaskan cana bagi menentukan Qibiat dan mana-mana


tempat.6 Dia menuiis penghunaian itu pada 893 H. dan juga
menyebut tentang janum Qutb Numa daiam hasii kanya pnosanya,
Al-Fawaid fi Usul al-Bahr wal-Qawaid sambii mendakwa dia
meneka aiat itu.7 Qutb Numa juga teiah disebut daiam buku kecii
Suiaiman Mehni (900 H.) Tuhfat al-Fahulfi JIm al-Usul. (him. 5,
160, 161, Edisi Paris).
Ibnu Majid Sadi dan Najd menyebut tentang nekaan aiat itu
daiam bukunya sepenti yang benikut: Bagi tujuan peiayanan, kami
teiah meneka magnet yang disimpan dan disesuaikan di daiam
kotak dengan kemahinan yang tinggi. Oieh itu misteni bahawa (A k..)
(?) tenietak bententangan dengan dua Canopus tidak dihunaikan
daiam mana-mana buku. Sekanang, penkana mi menjadi jeias.
Sekinanya sesiapa mengetahuinya sebeium in saya tidak
mendakwa mencuni danipadanya. Daiam buku yang sama dia
menyebut pada ketika yang lain tentang sejanah yang menagukan
tentang janum seperti benikut: Dikatakan bahawa Nabi Daud
mengajan kami bagaimana menggosok kotak yang mengandungi
janum atas magnet disebabkan baginda mengetahui tentang besi
dan sifat-sifatnya. Dikatakan bahawa Nabi Khidn mereka aiat itu.
Apabiia dia keiuan bagi mencani air kehidupan dia memasuki
(~LLt~~p~) dan mula pengi ke anah Kutub. Tetapi matahani
tenbenam; oieh itu baginda menemui laiuannya dengan sebuah
magnet. Bebenapa onang mengatakan bahawa dia menjumpai
iaiuannya dengan nun liahi. Magnet itu iaiah batu magnet yang
menanik besi. (him. 25) Riwayat mi didahuiui oieh vensi benikut:
Tetapi, magnet yang digunakan daiam peiayanan yang tanpanya
seni peiayanan tidak iengkap dan yang menunjukkan anah keduadua Kutub, iaiah nekaan Nabi Daud. (him. 15) Ini menunjukkan,
Ibnu Majid tidak mengetahui sejanah aiat itu. Memang tidak jeias
asai pengetahuan mi tetapi pengetahuan itu umum pada suatu
ketika. Kenapakah Ibnu Majid mendakwa aiat itu dineka oiehnya?
Dia mungkin menambah bebenapa penkana banu pada aiat itu atau
memudahkan penggunaannya. Qutb Numa yang dinyatakan
sebeium mi sepenti seekon ikan, menyenupai Qutb Numa China,

6
7

Lihat ~L ~I J.~Lj~
Ibid., him. 5, 22, 27, 46, 128.

Jiiid I, him. 128, Edisi Paris.

84

PERALATAN DAN PERKAKAS PELAYARAN

tetapi janum, kotak, tempat ietak janum itu dan buiatan hanya
dinyatakan daiam hasii kanya Ibnu Majid. Ini menunjukkan, aiat
itu mungkin dicipta oiehnya. Daiam satu kanyanya, dia
membandingkan maiim Arab di Lautan Hindi dengan peiaut Mesin
di Laut Mediterranean sepenti benikut: Bangsa Mesin
menamainya Samia (L.~), disebabkan istiiah yang meneka
gunakan benbeza dengan istiiah yang digunakan oieh peiaut di iaut
iepas. Meneka mempunyai kompas yang mengandungi ganisan
daiamnya tetapi kompas kami mempunyai tiga puiuh dua numb.
Kami mempunyai (~i~) (?) (~4,~I)
(?) dan (c~L~Li)
tetapi meneka
tidak mempunyainya. Kami mengetahui kaedah meneka tetapi
meneka tidak mengetahui kaedah kami. Kami mengambii kapai
meneka iaiu beiayan dani Lautan Hindi ke Atiantik. Ini disahkan
meiaiui buku dan juga andaian tetapi meneka tidak mempunyai
buku atau andaian ataupun sebanang iimu kecuaii Kompas.
Meneka tidak mempunyai janak yang tetap daiam unit batu. Kami
dapat menggunakan kapai meneka dengan mudah. Sebahagian
meneka bendebat dengan kami tetapi apabiia meneka mengetahui
iimu kami, mereka tenpaksa mengakui iimu dan kecekapan kami
daiam bidang peiayanan iebih iuas. Kami mengembana dengan
mudah di setiap panjang dan ieban iautan kenana kami beiayan
menggunakan Qutb Numa dan bendasankan tindakan kami pada
pninsipnya. Meneka hanya mempunyai sebuah kotak tetapi tidak
mempunyai panduan bagaimana beiayan ke sana dan ke man pada
janak yang diketahui. Oieh itu meneka tenpaksa mengakui
keungguian kami. (him. 227).
Ini menunjukkan, Qutb Numa jenis kasan teiah digunakan oieh
maiim di Laut Mediterranean dan mereka tidak mempunyi Qutb
Numa yang menunjukkan anah. Pada akhin abad ke-lO, seonang
pengeiuan penaiatan yang bennama Syaikh Muhammad bin Abi aiKhayn menuiis buku benjudui (~j~ ~
~} ~ti~,WI ~
~ Lati
j 1~JI ~Lt34I~ L~JI) yang teiah ditenbitkan dan Haib.
Bab dua puiuh satu, dua puiuh dua dan dua puiuh tiga buku itu
menyentuh tentang seni penggunaan magnet, cana menetapkan
Kutub Utana dan Kutub Seiatan dan cana menghasiikan magnet
mudah. Bab dua puiuh empat menyebut tentang buiatan dan
andaian tentang anah. Ibnu Abi ai-Khayn menyebut tentang aiat mi
tanpa menunjukkan nasa tenkejut, hainan. Ini menunjukkan aiat mi
iazim keiihatan pada ketika itu.
85

PELAYARAN BANGSA ARAB

Seteiah membaca penjeiasan danipada bangsa Enopah dan


Arab tentang Qutb Numa, boiehiah dikatakan bahawa aiat itu
dineka oieh bangsa China yang menggunakannya hanya sebagai
penaiatan matematik. Ahii peiayanan Arab yang sampai di China
pada abad Hijnah yang paling awai (abad ke-6 M.) mempenoieh
aiat itu danipada bangsa China iaiu menggunakannya bagi
menetapkan anah semasa peiayanan. Meneka mempenbaiki alat itu
tetapi menyimpannya sebagai satu nahsia. Daiam makiumat awai
tentang Teiuk Pansi, Laut Arab dan Laut Abisinia, kami mendapati
paku besi tidak digunakan pada kapai-kapai Arab yang beiayan di
iautan mi.8 Aiat mi hanya digunakan di Laut Mediterranean. Hajjaj
bin Yusuf Thaqafi, gabenon Iraq dan Basnah (75 95 H.), iaiah
onang yang pentama sekaii menggunakan paku besi pada kapai
yang beiayan di iautan mi.9 Aiasan kenapa paku besi tidak
digunakan dibenikan oieh Masudi yang mengatakan bahawa paku
itu benkanat jika benada daiam air.10 Tetapi, Zakaniya Qazwini
(meninggai 686 H.) menuiis, paku besi itu tidak digunakan sebab
dikhuatini akan dipenganuhi oieh bukit-bukit benmagnet.
Penjeiasan yang senupa dibenikan oieh Muhammad bin Mahmud
(753 H.) dalam bukunya ~~JI ~
~ ~iJI ~
iaitu daiam
bab tentang kaji gaiian. Dia menuiis: Magnet: digaii di Laut
Mediterranean. Wanna magnet yang benmutu baik iaiah hitam
pekat. Meneka benkata meneka tidak menggunakan besi di daiam
kapal meneka. (Dipetik danipada manusknip yang disimpan di
Akademi Shibii, Azamganh). Danipada peneiitian di atas, kami
mengandaikan ahii peiayanan Arab yang pentama tidak
menggunakan paku besi pada kapai meneka kenana mereka
khuatin tindakan magnet meneka yang kuat tidak mendatangkan
manfaat. Oieh itu, meneka cuba menyimpannya sebagai nahsia
sehingga hal mi hanya diketahui oieh segeiintin onang pada abad
ke-6, dan menjadi iimu umum pada abad ke-lO.

Bangsa Enopah mungkin mengetahui tentang Kompas magnet


itu meiaiui bangsa Arab seiepas abad ke-15 M. atau iewat danipada
itu. Kita tidak boieh dikeiinukan oieh penggunaan penkataan
kompas di Eropah sebeium abad ke-15 M. disebabkan se-

Travels of Sulaiman the Trader, him. 88, Edisi Paris.


9 Ibn Rustah, him. 196, Leiden.
10 Muruj-al-Dhahab, him. 365, Edisi Paris.
8

86

PERALATAN DAN PERKAKAS PELAYARAN

beiumnya, kompas hanyaiah peta ganis bujun dan ganis iintang.


Penuiis makaiah Kompas daiam Encyclopaedia Britannica
(Edisi ke-11) mengambii beberapa sedutan danipada hasii kanya
penganang Enopah pada abad ke-13 yang menunjukkan kompas
magnet teiah digunakan pada ketika itu tetapi buku itu tidak
menyebut tentang mana-mana saksi bagi mengukuhkan
penggunaan kompas itu. Sehabagian danipada sedutan yang
dipetik oiehnya menunjukkan, Marco Polo mempenkenaikan
kompas di Enopah pada 1295 M. selepas dia kembaii dan
peiayanannya ke Timun. Sedutan-sedutan iain menunjukkan,
pejuang Penancis dalam penang saiib membawa kompas ke Enopah.

PERALATAN ASTRONOMI YANG LAIN


Ahii peiayanan Arab menggunakan pelbagai penalatan yang lain
bagi mengambii aititud kutub dan bintang cincumpolan dan
setenusnya mempeiajani tentang arah pandu dan kedudukan.
Penjelasan tentang fenaiatan itu tenkandung dalam hunaian oleh
Ibnu Majid dari Najd dan Sulaiman Mehni yang ditenbitkan oleh
Paul Guethnen, Paris. Uiasan iimiah bagi hunaian tensebut oleh
sanjana Penancis tunut juga dimuatkan. Saya memohon maaf
kenana saya tidak dapat memanfaatkan uiasan tensebut kenana
kejahilan saya tentang bahasa itu, tetapi tendapat juga makalah
dalam bahasa Inggenis yang ditenbitkan pada 1836 M. dalam
Journal of the Royal Asiatic Society, London.
Dari zaman Vasco da Gama, maiim-maiim Eropah sehingga
kini menggunakan penalatan dan maklumat danipada penenbitan
tentang peiayanan Arab. Penyumbang makaiah tentang Kompas
daiam Encyclopaedia Britannica (Edisi ke-11) benkata: Kami
mengetahui danipada 0. Soneo bahawa bangsa Arab pada zaman
Gama mempunyai pengetahuan yang begitu mendalam tentang
pelayanan sehingga meneka tidak begitu bengantung pada pelaut
Pontugis dalam sains dan amalan manitim. James Pninsep,
penganang makalah Inggenis yang ditenbitkan dalam Journal ofthe
Royal Asiatic Society telah membeni maklumat terpeninci tentang
Kamal bilisti dan peralatan kelautan lain yang digunakan oleh
bangsa Arab. Bendasankan pentanyaan penibadi oieh seonang
pelaut Arab, dia memuiakan makalahnya dengan berkata:
Semenjak kedatangan vesel Arab yang setiap tahun sening ke
87

PELAYARAN BANGSA ARAB

peiabuhan Caicutta, saya membuat pentanyaan yang teliti tentang


penaiatan yang digunakan oieh meneka bagi mengukun ganis
iintang, dengan hanapan untuk menghunaikan buku tenjemahan
Baron von Hammer, Muhit. Sehingga sekanang saya tidak benjaya,
secara amnya sekstan sukuan Inggenis menenggelamkan penalatan
yang iebih kuno dan janggai. Walau bagaimanapun seonang
muaiiim nampaknya boieh mengenaii penaiatan itu secana tepat
dengan mengikuti penjeiasan saya, waiaupun dia tidak dapat
menjelaskan cana membuatnya. Dia benjanji membawakan saya
alat itu dalam peiayanannya yang akan datang dia menegangkan
tangannya apabiia saya bentanya tentang bahagian isba, dan
dengan meietakkan jani-janinya secana mendatan, dia membiiang
ketinggian Bintang Kutub. Menunut saya, mi adaiah cana awai dan
janggai yang digunakan oleh ahii peiayanan Arab. Akhinnya di
dalam sebuah vesei di Kepulauan Maidives, saya bentemu dengan
seonang ahii peiayanan yang bijak yang menunjukkan saya
penalatan pnimitif yang lazim digunakannya semasa peiayanan ke
Calcutta. Waiaupun saya benpendapat aiat itu tidak diketahui
secana am, namun tennyata alat itu benasal danipada bangsa Arab.
Oleh itu saya dengan segena menghunaikannya sepenti di bawah.

Secana ningkas, bangsa Anab penlu menguasai sains benikut: (1)


Astrologi, (2) Sains ganis bujun dan ganis iintang, (3) Sains angin,
iaitu sifat-sifatnya, anah dan musim, (4) Pengetahuan tentang
tempat di pesisinan pantai dan kesan musim tenhadapnya, (5)
Makiumat tenpeninci tentang geognafi sesebuah negana, iaitu
kedudukan pelabuhannya, bandan, pulau, beting yang menbahaya
dan laluan laut yang sempit, (6) Penggunaan pelbagai penalatan
tenestniai, (7) Pengetahuan tentang pelbagai bahasa, dan (8)
Penkinaan bulan dan hani sunia.

NAMA VESEL
Sepenti pada zaman moden, vesel layan tunut juga dinamakan pada
zaman bangsa Anab. Vesel itu sening dinamakan mengikut nama
pemiliknya. Pada 304 H. Masudi belayan atas sebuah vesel yang
dipunyai oleh Ahmad dan Abdus-Samad, adik-benadik AbdurRahim bin Jafan dani Sinaf. Kapal yang membawa Ibn Batutah ke
11

Muruj-al-Dhahab, Jiiid I, him. 233, Paris.

88

PERALATAN DAN PERKAKAS PELAYARAN

China dinamakan Jagar; nama pemiliknya ialah Ibnahim, yang


mana kapai abangnya dinamai ~
Pada zaman seiepas itu,
kapal yang digunakan oleh Maulvi Rafiuddin dani Delhi untuk
beiayan dan Sunat ke Arabia dikenali sebagai Safinatur-Rasul
(Vesei Rasul).3

12
13

Travels of Ibn Batutah, Jiiid II, him. 130.


Safarnama-i-Haramain, oieh Mauivi Rafiuddin, MS.

89

10
LIMBUNGAN KAPAL

PADA zaman kegemilangan bangsa Arab, terdapat limbungan


yang dinamai Darus-Sanat yang terletak di semua pelabuhan
penting. Di sebelah Timur, terdapat limbungan di Obulla dan Siraf
di Teluk Parsi. Geladak kapal yang dibina di sini ditebuk lalu
disambung dengan tali dan digilap dengan minyak. mi
membezakan limbungan mi dengan yang lain. Di limbunganlimbungan di Mediterranean geladak disambung dengan paku besi
dan digilapkan dengan kayu arang. Hajjaj bin Yusuf Thaqafi ialah
orang pertama menggunakan paku besi1 pada geladak kapal yang
dibina di Obulla dan Siraf tetapi pembaharuan mi mungkin tidak
diterima oleh pembina kapal. mi kerana Sulaiman, iaitu ahli
pedagang, dan Ibnu Wadih Yaqubi yang hidup pada abad ketiga
H, menyebut bahawa kapal Obulla dan Siraf disambung seperti
biasa dengan tali.2
Bani Umayyah mengasaskan sebuah limbungan kapal di
Asybilya, Sepanyol.3 Ibu pejabat bagi pembinaan kapal di Afrika
Utara ialah Tunis.4 Terdapat dua buah limbungan di Bijaya pada
zaman pemerintahan Sinhajah.5 Dania (Sepanyol) juga mempunyai sebuah limbungan.6 Terdapat sebuah limbungan yang besar
di Sos, Maghribi.7 Palermo (Sicili) juga merupakan pusat
1
2
3
4
5
6
7

Ibnu Rustah, him. 196.


Travels of Sulaiman, him. 88 dan Buldan oieh Yaqubi, him. 360.
Fath Undulus oieh Ibnui-Qutiya, him. 67.
Ibnu Khaidun, Jiiid II, him. 211, Edisi Mesir dan MunisfiAkhbar Tunis, him. 33.
Lihat L.O~I~
~i jLa.z..JI.
Lihat ~
U..
0 oieh Idrisi, him. 192.
Buldan oieh Yaqubi, him. 348.

PELAYARAN BANGSA ARAB

pembinaan kapal yang besar pada zaman pemerintahan bangsa


Arab.8 Bangsa Arab juga mempunyai limbungan di Messina,9 Sicili
dan Ban.10 Sebuah limbungan juga telah diasaskan di Akka di
pantai Syria. Limbungan mi kemudiannya dipindahkan ke Sun
pada zaman Abbasiyah.1 Pada zaman Sultan Saladin, Beirut
merupakan pusat pembinaan kapal. Di Mesir banyak limbungan
dibina bagi kapal perang. Menurut Maqrizi (765 H. ke 845 H.)
limbungan pertama di Mesir, dibuka pada 54 H. di Raudah. Pada
zaman Abbasiyah, Ahmad bin Tulun membina sebuah limbungan
di sini bagi kapal perang, tetapi Amir Muhammad bin Akhsyaid
(323334 H.) menutupnya dan mengasaskan sebuah lagi lindungan
di Fustat di pantai Mesir. Muizzuddin, pemerintah Fatimiyyah
(365 H.) mengasaskan sebuah limbungan di Maqs (Mesir). Di sini
dia meletakkan lunas bagi enam ratus buah kapal perang. Pada
zaman Fatimiyyah, limbungan dibina di Kaherah, Iskandariah dan
Damyat. Disebabkan keperluannya semasa Perang Salib, Sultan
Salahuddin juga menumpukan perhatian terhadap pembinaan
kapal. Dia membelanjakan pendapatan bandar Fiyum (Mesir) dan
menggunakan kayu-kayan dan hutan belantara Bhansa, Vaid, Saft,
Risyian, Asymonian, Asiutiyah, Akhmimah dan Qausia bagi
tujuan mi.
Selepas itu, pada zaman Mameluk Mesir, Sultan Ruknuddin
Baibar mengasaskan limbungan di Jskandariah dan Damyat.12
Pada zaman Fatimiyyah, peperangan olok-olok dilakukan di laut.13

MENSALVAJ VESEL
Aktiviti laut bangsa Arab begitu maju sekali sehingga mereka
kadang-kadang dapat menimbulkan kapal yang telah tenggelam.
Abul-Salt bin Abdul Aziz (Umayyah), iaitu doktor dan ahli
matematik yang hebat dan Sepanyol, datang pada 510 H. ke Mesir.

8
9
10
11
12

Ibnu Hauqal, him. 82.


Ibnu Jubair, him. 327.
ULL~IZ.L~oieh Idrisi, him. 85.
Baiadhuri, him. 117, 118.
Bagi makiumat terperinci, iihat Khitat Misr oieh Maqrizi, Jiiid III, him. 313
320, Edisi Mesir.
13 Ibid.

92

LIMBUNGAN KAPAL

Pada ketika itu, sebuah vesel yang dimuatkan dengan tembaga


tenggelam benhampiran dengan pantai. Dia menawankan khidmat
bagi menimbulkannya lalu pihak kerajaan menyediakan
kemudahan kepadanya bagi tujuan itu. Dia membina peralatan
besan lalu dipasangkan pada sebuah kapal yang besan. Selepas itu,
dia membawa peralatan tersebut pada vesel yang tenbalik. Tali
sutera yang dipasang pada peralatan itu dibuang dalam air lalu
penyelam memasangkannya pada bangkai kapal itu. Tali itu dililit
di sekeliling kapal itu dengan bantuan peralatan tensebut lalu vesel
itu pun ditimbulkan. Vesel itu kelihatan timbul atas permukaan air
tetapi tali itu tidak dapat membendung beban itu lalu putus. Vesel
itu tenggelam kembali. Abul-Salt dipenjarakan disebabkan
cubaannya yang gagal itu tetapi tidak dapat dinafikan bahawa
pninsip ujikaji itu telah diamalkan dengan jayanya pada masa
sekarang.

ANAK KAPAL
Danipada ketenangan Masudi (303 H.), kita dapati dua kumpulan
kakitangan kapal iaitu pegawai tinggi dan pembantu berpangkat
rendah yang mungkin dikenali sebagai ~ b~ di Lautan Hindi
(Ajaibul-Hind, hlm. 85, 86). L~.b cr~ dan ~ mengandungi
makna yang sama, tetapi bendasarkan keterangan pelaut,
perkataan itu lama-kelamaan digunakan bagi tujuan lain. L~.b
atau ~s,i~.b ialah pemilik kapal yang tidak perlu berada atas kapal
itu; ~ L~,atau ~ L..a~ialah Kapten; ~ 1. ~ ialah Penguasa; ~ ialah
pakar peta dan peralatan terestnial; dan L~i ialah penyelia
penumpang. Ibnu Basysyani menyebut, pada abad ke-4 H.,
kumpulan benikut tendapat dalam sesebuah kapal: ~ L~(kapten),
L~I(penyelia penumpang), ~
~ (ahli matematik), M~(wakil)
dan ~L>~(pedagang). cL.~Iialah jamak bagi ~L..z.~I.Dalam LisanulArab kita dapati 1i.,JI ~
~t~I yang kemudiannya dinamai
(~,L0) dan sekanang ditenjemahkan sebagai malim.
.~

PEMBINA KAPAL DAN AHLI PELAYARAN


Kebanyakan bangsa Arab belayan di dua buah laut. Salah satu
danipadanya ialah dan Teluk Pansi ke China dan yang satu lagi dani
Iskandaniah ke Sepanyol. Di kedua-dua laut itu, meneka mem93

PELAYARAN BANGSA ARAB

punyai hubungan yang napat dengan dua negana yang benlainan. Di


Teluk Pansi dan Laut Anab meneka mempunyai penhubungan
dengan bangsa Pansi, dan di Laut Mediterranean, meneka
mempunyai hubungan dengan bangsa Rom dan Yunani yang juga
mempunyai penhubungan dalam pendagangan dan pembinaan
kapal. Basysyani (375 H.) yang menulis tentang Teluk Pansi dan
Laut Arab benkata, kebanyakan pekenja mahir dan pelaut atas
kapat tendini danipada bangsa Pansi.
Saya menanggung nisiko bagi diknitik kenana menyentuh
tentang penkana yang tidak benkaitan dengan bidang saya. Walau
bagaimanapun, saya ingin menyatakan di sini bahawa komuniti
Pansi yang menetap di pantai India dan Gujanat hingga ke Sind
tidak datang ke India sebagai onang pelanian dan Iran bawah nejim
Oman. Bebenapa abad sebelumnya, mereka melawat pantai India
bagi tujuan pendagangan. Meneka nakan niaga dan nakan pelayaran
kepada bangsa Arab sehingga abad ketiga dan keempat Hijnah. Di
Iran, kebanyakan penduduknya menetap di wilayah Fans yang
terletak di Teluk Pansi yang sentiasa mempunyai hubungan
manitim dengan India. Pada abad keempat Hijrah, apabila
pemenintahan Dailamiyyah yang liberal benmula, bangsa Inan tenus
maju sehingga Aden dan Jeddah dikuasainya (lihat Istakhani, hlm.
89, 96).
Pelaut Arab yang belayan di antara Malabar, Mesin dan Arab
menetap terus di Malaban dan sekanang dikenali sebagai Moplah.
Ahli pelayaran yang benani mi mempunyai penganuh yang kuat di
perhimpunan majlis naja-raja dan orang kenamaan di pelabuhan
Malaban, Mesin dan Anab sehingga pengaruh mereka dinampas
oleh bangsa Pontugis pada awal abad ke-lO H.
Apa yang sangat disesali ialah malim yang benani menggadaikan nyawa dalam membeni sumbangan mereka tenhadap
pendagangan dan tamadun dunia telah dilupai oleh penulis buku
sejarah. Pada hakikatnya, memang tidak menjadi beban jika pana
malim yang dapat menguasai Lautan Timun dengan keberanian
meneka, tenus diingati. Saya turunkan di bawah mi bebenapa nama
ahli pelayanan sedemikian itu yang saya temui semasa kajian saya
i. Meneka ialah: (1) Sulaiman (225 H.), (2) Abul-Hassan Ali bin
Syadan dani Sinaf (225 H.), (3) Abul Zahn Bankhati (pemilik kapal,
300 H.), (4) Ahmad bin Ali bin Munin (pemilik kapal), (5)
94

LIMBUNGAN KAPAL

Manodiya bin Zara Bakht (yang menjadi malim sehingga ke


China), (6) Abharah dan Kirman, (7) Syahnyani (yang belayan ke
China), (8) Abu Abdullah Muhammad bin Babsyad bin Hanam
bin Hamviyah dan Sinaf (pemilik), (9) Imnanul-Anaj, (10)
Mandan Syah (pemilik), (11) Abdul Wahid, (12) Yazid dan
Oman, (13) Muhammad dan Oman, (14) Abdullah bin Junaid,
(15) Jafan bin Rasyid, lebih dikenali sebagai Ibnu Lakis, (16)
Buzung bin Syahnyan, (17) Ismail bin Ibrahim bin Mandasy (317
H.), (18) Rasyidul-Ghulam bin Babsyad (305 H.).
Kesemua pelaut mi hidup pada penghujung abad ketiga Hijnah
dan kesemua nama mi kecuali Sulaiman telah dipetik dan buku
Ibnu Syahryan Ajaibul-Hind. Mereka melawat China melalui
Teluk Parsi. Meneka danipada puak Ad yang mana keturunan
Jalindi yang juga dikenali sebagai ketununan Amarah, adalah
tenkemuka. Semenjak dahulu, mereka menetap di Fans di Teluk
Pansi dan menakluki wilayah dan Fans hingga ke pinggin Kinman
yang mempunyai kubu di pantai Teluk Pansi. Mereka mengawasi
laut dan mengenakan duti kastam. (Istakhani, hlm. 140, 141).
Di Iraq, puak Mudan dan Rabiah tinggal di lembah Euphrates
dan Tigris. Ketununan Muzaffar bin Jafar juga memiliki sebuah
jajahan di pesisiran pantai Fans. Keturunan Hanzalah menetap di
Fans pada zaman Umayyah setelah benpindah dan Bahnain.
Mamun melantik Uman bin Ibrahim bagi melancankan serangan
laut terhadap Qutnia. Dinasti mi juga memenintah sebahagian Fans.
Salah seonang ahli dinasti mi ditangkap oleh Yaqub Saffan lalu
dipenjanakan. Keturunan Ali Zahin Madani yang benasal danipada
keturunan Bani-Samah bin Loay menetap di pantai Teluk Pansi.
Sebahagian danipada puak Bani-Samah bin Loay tinggal di
Bahnain dan menawan Sind dengan menyebenangi Lautan Hindi.14
Secara amnya, tendapat penduduk Arab yang namai di pantai
dan wilayah Teluk Pansi.
Pada penmulaan abad keempat Hijnah Masudi menyebut
tentang dua onang pelaut yang benpengalaman; salah seonang
danipadanya ialah hamba Zanafa, pemenintah Tripoli di Syria,

14

Istikhari, him. 142143.

95

PELAYARAN BANGSA ARAB

manakala yang seonang lagi ialah Abdullah bin Wazin dan Jaila,
bandan pesisinan pantai Hams. Masudi benkata, tiada sesiapa pun
yang mempunyai pengetahuan yang lebih mendalam tentang Laut
Mediterranean selainnya. Malah, pelaut tua juga mengiktinaf
kelebihannya.15
Sehubungan dengan itu, dia menyebut nama malim di Laut
Abisinia. Kesemuanya penduduk asal Sinaf. Meneka melawat
Madagascan dan Siraf dan Oman di sekitan tahun 300 H.16
Muhammad bin Zaid, Ahmad bin Jafan, Abdus-Samad bin Jafan,
Abdun-Rahim bin Jafan, Jauhan bin Ahmad. Kebanyakan pelaut
mi mati lemas. Istikhani, pada pentengahan abad keempat, menulis
tentang pelaut Sinaf: meneka menghabiskan masa meneka dalam
kapal. Salah seonang danipada mereka tidak meninggalkan
kapalnya selama empat puluh tahun. Apabila sebuah kapal
musnah, dia pengi ke sebuah kapal lagi. (hlm. 138)
Malim yang belayan dan
Omaniyah danipada puak Azd.

Oman ke Madagascan ialah

Pelaut itu dipandang tinggi oleh pemenintah di negana


pesisiran pantai yang menenima manfaat banangan danipada
meneka. Muhammad bin Babsyad pemilik kapal (nama penuhnya
ialah Abu Abdullah Muhammad bin Babsyad bin Hanam bin
Hamviya Sinafi) yang hidup pada penghujung abad ketiga Hijnah,
disambut dengan mesnanya oleh seorang Raja Hindu yang
memenintah supaya gambannya dilukis dan diedarkan kepada
pelaut dan pengguna kapal. Sehubungan dengan itu, pelaut dan
ahli pelayanan Arab yang melawat Calicut disambut dengan baik.
Pelaut Arab yang menetap di pulau Bahnain disanjung oleh
pemenintah India kenana meneka memiliki kapal dan penahu yang
banyak.
Pelaut-pelaut yang masyhun pada abad keempat Hijnah ialah
seperti benikut: Ahmad bin Tinwayh dan Khawasyin bin Yusuf bin
Salahul-Inki (400 H.) yang menjadi malim bagi kapal yang belayan
ke Deoganh, India.
Pada abad kelima Hijnah, nama pelaut benikut penlu disebut:

15
16

Muruj al-Dhahab, Jiiid I, him. 282 (Edisi Paris).


Ibid., him. 233234.

96

LIMBUNGAN KAPAL

Muhammad bin Syadan, Sahl bin Abban, Laith bin Kahlan,


Abdul-Aziz bin Ahmad Maghnabi, Musa Qandnani, Maimun bin
Khalil, Ahmad bin Muhammad bin Abdun-Rahman bin Abul-Fadl
Abul-Mughini dan cucu Laith bin Kahlan. Nama dua pelaut yang
tenakhin dalam senanai di atas juga hidup pada abad keenam.
Pada abad ke-8, Muhammad bin Uman bin Fadl bin Doyak bin
Yusuf bin Hasan bin Husain bin Abi-Muallaq al-Sadi bin Abil
Banakat Najdi dan Ibnahim mempunyai enam vesel yang belayan
dan Gandhana (pantai India) ke China.7 Seonang lagi pelaut yang
ulung pada zaman itu ialah Muaallim Hasan yang belayan di antana
Nader8 (Gujanat) dan Arab. Kubunnya tenletak di luan Nader yang
menunjukkan tanikh 721 H.9 Kini dia dikenali sebagai Muallim
Pintas.
Pada abad ke-9, pelaut yang tenkenal ialah: Majid bin
Muhammad bin Uman Sadi dan Najd, Syihab-uddin Ahmad Sadi
bin Majid dan Najd, Sulaiman al-Mahni.2
Saya hanya menemui dua nama pelaut Arab sahaja pada abad
ke-lO: Muallim Habut al-Mahni dan Muhammad Ansi yang
belayan dan Anab ke Gujanat pada zaman pemenintahan tenakhin
Sultan Gujanat.21
Di antara pelaut Turki, yang paling menonjol ialah: Khainuddin Banbrossa, Piyalay Pasya, Tanghud (kapten), Saleh
(kapten), Sayyedi Ali (laksamana), dan Pini (kapten).

LALUAN DI ANTARA LAUTAN HINDI


DENGAN LAUT ARAB DAN PELABUHANNYA
Dalam bukunya ~

~.cP} ~I~cz4,

~~JJ

a~)t3, Sulaiman

17 Fawaid, him. 7, 8.
18 mi mungkin Rander.
19 Safar Nama-i-Haramain oieh Mouivi Rafiuddin (meninggai 1218 H.),
manuskrip yang disimpan di Akademi Shibii, Azamgarh.
20 Nama peiaut-peiaut mi dipetik daripada ~
~
~Js J,.al ~i .siI~.iJI
dan penghuraian iain yang dicetak di Paris, 1921 1923.
21 Lihat Sejarah Arab di Gujarati oieh Zafar ai-Waiah bi-Muzaffarwaiah, him.
218, 257.

97

PELAYARAN BANGSA ARAB

Mahni menyebut nama pulau dan pelabuhan yang didatangi oleh


vesel dan pantai Iraq dan Arab. Sehubungan dengan itu, dalam
bab empat bukunya, kita mendapati nama pulau dan pantai
benikut: Zeila (Afnika), Somal (Afnika), pulau Quman Zanban,
Soqutna, Qal, Dip (Maldives), Andaman, Taj Bani (Nicoban),
Ceylon, Java, dan pantai Siam.
Dalam bab enam, dia menyebut tentang laluan bagi pelabuhan
benikut yang menuju dani satu pelabuhan ke pelabuhan yang lain:
Babel-Mandab
Siban
Siban
Diu
Chandapone
Hanon (Conomondal)
Calicut
Diu
Diu
Siwakin (Afnika)
Zeila (Afnika)
Banah
Aden
Fashn
Daibul (Thatha)
Diu
Khambayat
Daibul (Thatha)
Zafan (Yaman)
Qilhat
Aden
Aden
Diu
Diu
Mahaim (Bombay)
Malaga
Chittagong

Siban
Jedda
Siwakis
Dip (Maldives)
Aden
Aden
Janupatan
Malaga
Shatigam (Chittagong)
Aden
Gujanat
Gujanat
Gujanat
Gujarat
Dip
Muscat
Aden
Aden
Gujarat
Gujanat
Malaban
Honmuz (Teluk Pansi)
Masyqas
Syahn dan Aden
Arab
Aden
Anab

98

11
KEMEROSOTAN PELAYARAN ARAB

KEUNGGULAN pelayaran Arab berakhir pada abad ke-lO H.


Selepas itu, bangsa Turki Osmanli menjadi lebih berpengaruh di
Laut Mediterranean. Vesel milik pemerintah Mameluke di Mesir
beiayar di Laut Merah. Seteiah menakiuki Iraq dan Mesir, bangsa
Turki Osmanli terus menuju ke Laut Merah dan Teluk Parsi. Pada
abad ke-9 H., pelaut bangsa Turki yang terkenal dan Mameluke
Mesir bernama Faulad bin Muhammad beiayar di Lautan Hindi
bersama dua puluh dua orang malim. Dia kagum dengan ilmu
maritim ahli peiayaran Arab (Lihat Fawaid oleh Ibnu Majid,
him. 42).
Seteiah bangsa Turki menguasai Laut Mediterranean,
pedagang Eropah mencari satu iaiuan iaut yang akan membawa
mereka ke Timur tanpa ditahan oieh vesei Turki di iaut tersebut.
Ketika mencari iaiuan tersebut, Columbus menemui Amerika, dan
secara kebetuian, Vasco da Gama sampai ke India menerusi
bahagian bawah Afrika
Selepas itu, bangsa Portugis, Belanda, Perancis, dan Inggeris
mula menakiuki pantai yang boieh diiayari di Timur. Bangsa Arab
telah iama memonopoli perdagangan di Teluk Parsi, Mesir, Arab,
Habsyah, Afrika, India, China, dan puiau-pulau di Hindia Barat
tetapi dengan kedatangan ahii peiayaran Eropah, peiayaran Arab
muia merosot. Bangsa Portugis meiakukan usaha yang
bersungguh-sungguh bagi menghancurkan keungguian pengaruh
Arab di iautan, yang akhirnya mengakibatkan kekaiahan kuasa
Arab di setiap pantai dan pulau. Pemerintah Mameluke di Mesir
dan Sultan Turki yang bernama Sulaiman dan Saiim menghantar

PELAYARAN BANGSA ARAB

kapal-kapal perang mereka dan Teluk Parsi bagi memerangi


bangsa Portugis di Laut Arab dan Lautan Hndi. Mereka
bergabung dengan pemerintah Gujarat, Bijapur dan Zamorin Raja
Malabar tetapi angkatan laut bersekutu dan Timur itu telah
dikalahkan dengan teruknya oleh penyerang Barat. Pada 931 H.
(1507 M.), Malik Asyraf Qansu, Raja Mesir, memerangi bangsa
Portugis di pesisiran pantai. Sultan Sulaiman dan Constantinople
juga gagal dalam peperangannya menentang Portugis di pantai
Gujarat pada 945 H. Malapetaka mi mengakibatkan kemunduran
pelayaran Arab walaupun beberapa buah kapal Arab masih terus
belayar ke Madras dan Benggala bagi jangka masa yang lama,
tetapi ia tidak wajar disebut di sini. Kisah-kisah kejadian mi juga
menamatkan keunggulan maritim bagi bangsa Arab yang baru
menetap di Malabar yang dikenali sebagai Moplah, yang
sebahagian besar kekayaan mereka bergantung pada perdagangan
dengan Mesir, Arab, Iraq, Madras, dan pulau-pulau di Hindia
Barat.1

Bagi mendapatkan makiumat terperinci tentang peperangan di laut itu sila


bandingkan Tuhfatul-Mujahidin (Sejarah Malabar), Riyadus-Salatin (Sejarah
Benggala) dan Zafarul-Walah (Sejarah Gujarat).

100

12
KESUSASTERAAN TENTANG
PELAYARAN

ILMU terperinci tentang bintang, angin, garis bujur, garis lintang


dan geografi terkandung dalam dada ahli pelayaran Arab. Ilmu mi
diperturunkan daripada ayah kepada anak. Di samping itu setiap
pelaut mempunyai peta yang menunjukkan kedudukan lautan,
bandar di pesisiran pantai dan pulau yang dinamai kompas oleh
malim-malim di Laut Mediterranean dan Rahnamah ~
panduan) oleh ahli pelayaran di Teluk Parsi dan Lautan Hindi.2
Rahnamah menjadi Rahmani
dalam bahasa Arab.3
Pengumpulan Rahnamah merintis jalan bagi penulisan hasil karya
tentang pelayaran. Ibnu Majid melihat Rahnamah yang bertarikh
580 H. yang ditulis oleh Laith bin Kahian. Dalamnya terdapat
mathnawi yang terdapat rangkap tentang rumah besar di langit dan
bintang. Mathnawi dianggap sebagai hasil karya Au, khalifah
keempat Islam.
Terdapat dua orang penulis lagi bagi Rahnamah
(panduan) seumpama itu iaitu Muhammad bin Syadan dan
Sahi Abban. Rahnamah mi dimulakan dengan ayat suci
~
L~zi JJL~z U) tetapi tidak mempunyai rangkap atau
sebarang makiumat terperinci tentang astrologi tempat. Ibnu
Majid hanya boleh mendapat sebuah naskhah sahaja buku
seumpama itu yang telah koyak di bahagian permulaan dan
1
2
3

Muqaddama Ibnu Khaidun, him. 45, (Edisi Mesir) dan Al-Fawaid oieh Ibnu
Majid, him. 27.
Al-Fawaid oieh Ibnu Majid, him. 3, (Edisi Paris).
Ibid., him. 163.

PELAYARAN BANGSA ARAB

penamatnya dan tidak dapat dipercayai.4 Ibnu Majid menyebut


dua atau tiga kali ~dalam bukunya al-Fawa id tentang nama hasil
karya Muhammad bin Syadan.

mi menunjukkan buku karya Muhammad bin Syadan agak


penting juga.6 Jbnu Majid menjelaskan tentang buku Laith bin
Kahian, Muhammad bin Syadan dan Sahi bin Abban dalam
rangkap jLaz~Ni~ ~Li berikut:
~ ~

J.~,

c~ ~,o~.La.cj~JI csrS
Makiumat tentang sumber sastera Arab telah digubah dalam
rangkap yang telah dihafal oleh pelaut yang kemudiannya
menghebahkannya kepada orang lain.8
Sebahagian besar kandungan buku Buzurg bin Syahryar
Ajaibul-Hind yang ditulis pada permulaan abad ke-4 H.
berdasarkan cerita dan pengalaman pelaut tetapi penjelasan yang
diberikan oleh Masudi dalam pengenalan bukunya Muruj a!Dhahab adalah amat dipercayai. Pelaut bernama Ahmad bin
Tirwayh yang mungkin hidup pada abad keempat Hijrah, juga
menulis beberapa buku tentang pelayaran. Terdapat juga sebuah
buku tertentu oleh Khawasyir bin Yusuf bin Salahul-Irki yang
datang ke India pada abad keempat Hijrah.9 Pada abad kelapan
dan kesembilan, Muhammad bin Umar dan anaknya Majid
menulis sebuah atau dua buah buku kecil dan penghuraian
berangkap tentang Laut Mediterranean. Muhammad dikenali oleh
pelaut sebagai ~~JI ~
Salah satu daripada hasil karya
berangkapnya ialah Hijaziyah (~j L~.)yang mempunyai seribu
rangkap.1Anak Majid iaitu Ahmad pada abad kesembilan, dan
Sulaiman Mahri pada abad kesepuluh menulis banyak buku dan
penghuraian yang diterbitkan dalam tiga jilid di samping

4
5
6
7
8
9
10

Ibid., him. 3.
Ibid., him. 14, 31.
Ibid., him. 89.
Ibid., him. 89.
L..J ~iI
s~JIhim. 11.
A1-Fawaid oieh Ibnu Majid, him. 4.
Ibid., him. 75.

102

KESUSASTERAAN TENTANG PELAYARAN OLEH PENULIS ARAB

penerbitan tambahan dalam bahasa Perancis pada tahun 1928.


Manuskrip buku itu tersimpan di National Library, Paris.
Di antara penulis perintis Arab tentang pelayaran ialah
Syihabud-din Ahmad bin Majid yang dikenali sebagai Singa
Laut. Dia menulis bukunya ~
~JI ris J,.~I j I,iJI pada
895 H., setelah melakukan pelayaran di laut selama lima puluh
tahun. Hasil karyanya tentang pelayaran dalam bentuk prosa dan
puisi berjumlah sebanyak dua puluh lima. Maklumat terperinci
tentangnya adalah seperti berikut:
Al-Fawaid fi usul Ilm al-Bahr wal-Qawaid ~
J LIJiJI
..~.sJJJI~,.~JI r..ts): Hasil karya dalam bentuk prosa mi
dibahagikan kepada dua belas bab. Muka surat awal berkisar
tentang permulaan pelayaran dan jarum magnet. Selepas itu,
penulis menyentuh tentang dua puluh lapan mansion bulan;
bintang berkaitan dengan tiga puluh dua rumb Kompas; laluan
laut di Lautan Hindi, garis lintang bagi sebilangan pelabuhan
di Lautan itu dan Laut China barat, sempadan tanah yang
dibentuk oleh burung dan garis kasar pantai, pinggir darat di
pantai barat India; sepuluh buah pulau besar yang terkenal
(Semenanjung Arab, Pulau Qumar atau Madagascar,
Sumatera, Jawa, al-Ghor Farmosa, Ceylon, Zanzibar, Bahrain,
Ibnu Jawan di Teluk Parsi dan Socotora); monsun yang sesuai
bagi pelayaran dengan tarikh dalam perkiraan bangsa Parsi
bagi setiap monsun. Bab terakhir berkisar tentang Laut Merah
dan maklumat terperinci tentang tambatan, tempat yang cetek,
tebing dan terumbu. Penulis secara malar merujuk kepada
Qutb-Numa.
j ~
t.L~.):Buku mi dalam rangkap
2. (JL>JI r~1~~
rajaz terbahagi kepada sebelas bahagian. Bahagian pertama
tentang tanda hampirnya darat yang perlu diketahui oleh
malim. Bahagian kedua tentang mansion bulan dan rumb;
bahagian ketiga tentang ilmu tahun, bahasa Arab, Coptic,
Byzantine dan Parsi; bahagian keempat tentang ilmu bintang
tertentu (iaitu waktu bulan muncul, ciri tetap garis lintangnya,
1.

11

Ibid.,him.48.

103

PELAYARAN BANGSA ARAB

dan kehilangannya); bahagian kelima tentang laluan laut di


pantai Arab, Hijaz, Siam, Afrika, Teluk Berber, Somal, Qumar
atau Madagascar; bahagian keenam tentang laluan-laluan laut
di Parsi, India, Benggala, Siam, pulau Maharaj dan China;
bahagian ketujuh tentang laluan laut di sepanjang pantai
Sumatera, Lacadives, Madagascar, Yaman, Abisinia, negara
bangsa Somali, at-Atwah di Arab selatan dan Mekran;
bahagian kelapan tentang jarak pelabuhan laut di pantai Arab
dan pelabuhan India Barat; bahagian kesembilan tentang garis
lintang pelabuhan bagi laut di sekelilingnya (.L..>~.0 p~) yang
dalam hingga ke utara iaitu di laut India Barat; bahagian
kesepuluh tentang pelayaran dalam erti kata yang sebenarnya,
ilmu tentang arus lautan dalam dan laut sekeliling, yang
berada di antara pantai negara negro, India dan China;
bahagian kesebelas tentang astronomi kelautan.
3.

(~,iI a~,~I):Penghuraian berangkap, bertarikh 890 H.,


tentang pengukuran Babel Mandab, Pantai Arab dan Zeila
(Afrika) dan Teluk Berber.

4.

(U.iJI
~g ~L~I ZLa): Penghuraian berangkap tentang
kaedah menentukan arah Kiblat (kedudukan Kabah) dan
mana-mana bahagian darat dan laut. Penulis mendakwa
mempunyai kaedah yang tepat dalam perkara in Ini bertarikh
893 H.
~

(~,JI~ ),~I):Penghuraian berangkap tentang pelayaran di


sepanjang pantai Arab di Teluk Parsi.
1J~~~JI L...i j a~,~~I):
Buku kecil
6. berangkap
(Ja.UI c~L~
~e~ Beruang Besar dan Kecil. Buku mi
tentang
bertarikh 900 H.

5.

7.

(ULdI ~$): Harta Muaallim atau pakar pelayaran dan sains


tentang laut, bintang, planet dan kutubnya yang tidak
diketahui.

8.

(sj,~..~l):
Buku kecil berangkap tentang pinggir tanah di pantai
barat India dan pantai Arab.

9.

I): Penghuraian berangkap tentang bintang


tertentu sebelah utara.
(~c~

104

KESUSASTERAAN TENTANG PELAYARAN OLEH PENULIS ARAB

10. (Ls~.~a~,a.~I):
Berkaitan dengan bintang utara yang lain.
11. Puisi yang berbentuk tiga belas bans rima tentang bulan
Byzantine.
12. Puisi yang bertajuk ~I~JI
menyentuh tentang
penggunaan bintang tertentu bagi pelayaran.
~

13. Penghuraian berangkap berjudul t1~ s~~imenghuraikan


tentang laluan laut dan Jeddah ke Tanjung Fartak (Selatan
Arabia, Calicut, Daibul, Konkan, Gujarat, dan Hormuz).
14. Buku kecil bersajak berjudul JLs~I~
15. Puisi bertajuk ~
menyentuh tentang penyelidikan
terumbu, kawasan yang dalam dan apa yang patut dilakukan di
sana, dan kawasan cetek, tanda menunjukkan darat seperti
burung dan angin, pinggir darat di Tanjung semasa monsun
dan arah barat daya, pinggir tanah mengikut angin dan barat.
Di samping yang tersebut di atas, terdapat sepuluh lagi
penghuraian yang menyentuh pelbagai topik lain iaitu pemerhatian
bintang Canopus dan Arcturus, perum di pelbagai bahagian
Lautan Hindi, tujuh cabang pengetahuan kelautan dan bintang
yang berguna bagi pinggir darat dan penjelasan tentang titik
pinggir darat dan pantai dan Din ke Daibul.
Sulaiman Mahri hidup pada permulaan abad kesepuluh.
Dalam penghuraiannya o.ul,zJI ~ dia memberikan tarikh
pengenalannya sebagai 900 H. dan bukunya ~
a~
bertarikh
917 H. Hasil karyanya seperti berikut:
1.

(~,~JI~ d ~
aOU): Menghuraikan tentang prinsip
dan perkara terperinci mengenai era bulan, matahari, Coptic,
Byzantine dan Parsi.

2.

(Jy.o~I ~
~ JpWI a~4:Ditulis bagi memudahkan ilmu
tentang prinsip sains astronomi-nautika. Penghuraian itu
dibahagikan kepada empat bans pengenalan, tujuh bab dan
kesimpulan. Bab I menyentuh tentang cakerawala dan bintang
yang terkandung dalamnya; Bab II tentang bahagian bulatan.
Pakar astronomi nautika bersetuju membahagikannya kepada
tiga puluh dua rumb cakerawala, melalui analogi dengan rumb
pelayaran; Bab III tentang belayar di laut; Bab IV tentang dua
105

PELAYARAN BANGSA ARAB

cara belayar di laut iaitu mengikuti garis pantai atau


menyeberangi laut dalam; Bab V tentang kegunaan garis
lintang bintang bagi menentukan garis lintang sebuah
pelabuhan; Bab VI tentangjarak di antara dua pelabuhan; Bab
VII pula tentang angin. Bab kesimpulan pula menyebut, seni
pelayaran berdasarkan dua faktor iaitu pandangan yang baik
dan pengalaman. Buku mi sering menyebut Benggala,
pelabuhannya Chittagong (Syatijam) dan pelabuhan Madras,
Gujarat dan Sind. Ibnu Majid memanggil Bengal sebagai Banj.
3.

(~t.~JI~~iaJI ~ ~i y~.LI a~JP):Ini ialah buku Sulaiman


yang terbaik. Buku mi dibahagikan kepada tujuh bab yang
dipecahkan pula kepada beberapa bahagian. Bab I ialah
tentang prinsip astronomi nautika iaitu rumb, jarak bintang di
khatulistiwa, garisan selari bintang dalam unit darjah, bintang
yang mendatar dilihat dan planchette tunggal, ilmu tentang
bilangan yang tepat bagi pekali yang menunjukkan jarak
sesuatu pelayaran yang akan melalui ke arah sesebuah tanjung
supaya sama dengan sesaran garis lintang dengan cara belayar
ke arah utara dan sebagainya. Bab II memperkatakan nama
bintang dan perkara berkaitan. Ia mempunyai dua bahagian:
(a) bagaimana mencari jarak antara kutub utara, Bintang
Kutub, Ursa Minor dan Piazzi di Cepheas, dan (b) bagaimana
menentukan bulatan yang dibuat oleh Ursa Minor
mengelilingi Kutub. Bab III ialah tentang (1) laluan laut di
Hijaz, (2) laluan di sepanjang pantai selatan Arab, (3) laluan di
sepanjang pantai barat laut India, (4) laluan di sepanjang
pantai timur Afrika dan Babel-Mandab, (5) laluan selepas
Khuriya dan pantai selatan Arab ke Soqutra, (6) laluan dan
pantai Siam di sepanjang pantai Siam yang sebenar, IndoChina dan China Barat. Bab IV ialah tentang laluan di
sepanjang pantai pulau berikut: Qumar atau Madagascar,
Pulau Zarin atau Seychelles, Soqutra, Fal atau Laccadives, Dip
atau Maldives, Ceylon, Andaman dan Pulau-pulau Nicobar;
pulau-pulau di sepanjang pantai Siam, Sumatera, Jawa, pulaupulau tenggara dan sebagainya. Bab V adalah tentang garis
lintang yang ditentukan daripada altitud Bintang Kutub, Ursa
Minor dan Ursa Major. Bab mi mengandungi tujuh bahagian
yang menyebut tentang garis lintang bagi pelabuhan Laut
Merah, pantai timur Arab, pantai Barat India, Teluk Benggala,

106

KESUSASTERAAN TENTANG PELAYARAN OLEH PENULIS ARAB

Ceylon, Sumatera, Jawa dan sebagainya. Bab VI adalah


tentang pelbagai jenis monsun. Bab VII memperkatakan
tentang pelayaran. Bab mi dimulakan dengan penjelasan
terperinci tentang pulau di sepanjang pantai Arab dan Afrika
di Laut Merah. Kemudiannya, bab mi memberi catatan
perjalanan yang terperinci di kawasan benkut: dan BabelMandab untuk mendaki Zuqur dan Saiban di selatan Laut
Merah; dan Saiban ke Jeddah; dan Saiban ke Sawakin; dan
Jeddah ke Aden; dan Sawakin ke Aden; dan Zeila ke Gujarat;
dan Berbra ke Gujarat; dan Kishin ke pantai Arabia selatan di
Gujarat; dan Khalfat ke Gujarat; dan Zufar ke Gujarat; dan
Kalhat ke Gujarat; dan Muscat ke Gujarat, Konkan dan
Malabar; dan Aden ke Malabar; dan Aden ke Hormuz; dan
Ras al-Hadd ke Daibul; dan Diu ke Mashqas, dan Diu ke
Shihr dan Aden; dan Mahaim (Bombay) dan Shayl (Chaul)
dan yang berhampiran dengannya ke pantai Arab; dan Diu ke
Maldives, dan Daibul (Sind) ke Maldives; dan Diu ke Muscat
dan Hormuz; dan Cambay ke Aden; dan Goa Candabur ke
Aden; dan Honer dan Badkata ke Aden; dan Calicut ke
Gurofan, dan Diu ke Melaka; dan Diu ke Benggala iaitu
Chittagong; dan Melaka ke Aden; dan Chittagong ke pantai
Arab. Dalam kesimpulannya penulis memberi penjelasan
tentang sepuluh perkara bahaya yang perlu dihindari oleh
pelaut.
4.

(,.Ij,JI ~JP ris j ~,.&..WI


~.dI): Hasil karya mi dibahagikan
kepada pengenalan, tujuh bab dan kesimpulan. Pengenalannya
memperkatakan tentang pnnsip astronomi dan astrologi yang
dipegang dan diikuti oleh pengarang. Bab I memperkatakan
tentang laluan laut di pantai Arab, Makran, Sind, Gujarat,
Konkan, Tulwan, Malabar; di pantai Somali dan pantai timur
Afrika; pantai timur India, Benggala, Siam dan Melaka; di
pantai barat Semenanjung Tanah Melayu, Indo-China dan
China Barat. Bab II memperkatakan tentang gans lintang
pelabuhan di pantai yang diketahui dan mempunyai
penduduk. Bab III menyentuh tentang pantai di pulau-pulau
besar yang diketahui mempunyai penduduk. Bab IV adalah
tentang jarak di antara Arab dengan India Barat, pelabuhan di
Teluk Benggala, pantai timur Afrika dan pelabuhanpelabuhan tertentu di Sumatera, Jawa, dan Bali. Bab V adalah
107

PELAYARAN BANGSA ARAB

tentang angin, siklon dan bahaya yang terdedah kepada kapal.


Bab VI berkisar tentang tempat pendaratan dan tanda darat di
barat India, pantai Arab dan pantai timur Afnka. Bab VII
memperkatakan tentang kemasukan matahari dan bulan
dalam simbol Zodiak. Kesimpulannya mengandungi catatan
perjalanan yang terperinci seperti berikut: dan Diu ke Melaka,
dan Melaka ke Maldives, dan Diu ke pantai barat Sumatera
dan kembali ke Martaban dan Tennasenn dan ke Benggala.
Manuskrip terbaik bagi dua buku Sulaiman: 4&,eLI a~JI
~,L.JI J~ j dan J.~j,JI,>JI ~b ~ ~WI ~.UI bertankh
1007 H. boleh didapati di Perpustakaan Islamia College, Peshawar
(lihat Katalog di Perpustakaan itu, hlm. 371 pada No. 1953).
Nama bagi J,~iJI ~ss~ juga boleh didapati dalam buku Chalpi
~~JI ~.sS.2
Selain ahli pelayaran Arab, bangsa Turki dan India juga
mendapat faedah daripada hasil karya Ibnu Majid dan Sulaiman.
Laksamana Turki Sidi Ali yang datang bersama angkatan laut
Turki bagi memerangi bangsa Portugis di Lautan Hindi dan di
pantai-pantai Gujarat pada zaman Humayun dan Bahadur Syah
dan Gujarat, menulis buku tentang seni pelayaran Turki yang
bertajuk Muhit. Dia menggunakan sepenuhnya hasil karya Ibnu
Majid dan Sulaiman Mahri sambil memben penghargaan kepada
mereka dalam pengenalan bukunya. Muhit diterjemahkan
kedalam pelbagai bahasa Eropah.
~

Di dalam perpustakaan Jami Masjid di Bombay terdapat dua


buah buku tentang seni pelayaran yang ditulis dalam bahasa
Sindhi. Buku pertama ialah nota tentang beberapa hasil karya

12 Saya menterjemah bahagian mi dan makaiah penuiis dengan bantuan makalah


yang disumbangkan kepada Encyclopaedia of islam tentang Syihab al-Din
Ahmad bin Majid dan Suiaiman ai-Mahri. Penuiis makaiah Shihab al-Din
Ahmad menyatakan bahawa dia merupakan pengarang bagi tiga puluh dua
buah penghuraian. Mengikut penyumbang makaiah yang terkemudian itu,
Suiaiman juga penuiis bagi sebuah penghuraian j J,>JJI ~
~
yang daiam pengenaiannya dia metlulis, Saya teiah memetik
bahan buku mi daripada peibagai jenis sains dan mengumpulkan
kandungannya dengan meminjam daripada hasii karya saya sendiri dan
sahahat-sahabat saya iaitu pakar peiayaran. Penterjemah (Bahasa Inggeris
Penrerjemah Bahasa Maiaysia).

108

KESUSASTERAAN TENTANG PELAYARAN OLEH PENULIS ARAB

Arab. Muka surat permulaannya telah rosak. Dalamnya terdapat


ungkapan dan tajuk dalam bahasa Arab seperti ~_I,JI iL~I.
~JI zbi~~
a~UI dan 4.~.J.) c)yL.~,~
Terdapat juga ayat dalam bahasa Parsi. Setiap kepala rencana
dimulakan dengan perkataan ~
yang ditulis dengan dakwat
merah. Pada satu tempat terdapat rujukan kepada Muallim
Sulaiman dalam ayat seperti benkut rL~J,i
Nama pulau
dan jarak di antara satu pulau dengan satu pulau yang lain
disebutkan dalam buku mi seolah-olah buku mi ditulis pada 1084
H. Satu lagi buku ditulis dalam bahasa campuran Parsi dan Sindhi.
Buku mi lengkap dan menyeluruh.
~

Manusknp itu ditulis oleh seorang pelaut Muslim pada abad


keempat Hijrah bernama Muallim Inayat bin Muallim Syaikh
Dako. Manusknp itu ditutup seperti benkut:

r~i AL~Lc~4~
AjJ~p.

Tahun penulisannya tidak disebut tetapi setelah dikaji, buku


itu ditulis pada 1196 H. Dalam buku mi juga dimasukkan beberapa
catatan hanan.
Kesemua buku yang tersebut di atas memperkatakan tentang
pulau dan pantai yang terletak di antara Teluk Parsi, India dan
China. Tentang pelayaran di kawasan Laut Mediterranean, buku
yang paling popular ialah
yang ditulis oleh seorang rakyat
Turki iaitu Laksamana yang terkenal, Pen bin Haji Muhammad
Maqtul 962 H. Dalam buku i, dia telah menjelaskan tentang Laut
Mediterranean, pulaunya, laluan dan pelabuhan berserta peta.
Selepas menulis buku mi pada 1030 H., dia mempersembahkannya
kepada Sultan Sulaiman yang pertama. Pada permulaannya, dia
menjelaskan tentang peta dunia termasuk pnnsip dan peraturan
bagi pelaut di Lautan Hindi.
~

109

LAMPIRAN

SETELAH menyiapkan kesemua sin syarahan mi, secara


kebetulan saya menemui beberapa hasil karya yang menyebut
secara terperinci tentang banyak lagi pelabuhan lain.
Sebahagiannya adalah seperti yang berikut:
(1) Dalam buku karangan Yaqut Mujamul-Buldan, buku
Yaqubi Kitabul-Buldan, (hlm. 319) dan buku Hamadani
Jaziratul-Arab, (hlm. 52, 119) dan buku Masudi MurujalDhahab, (hlm. 34) terdapat penjelasan tentang sebuah
pelabuhan yang dieja dalam bahasa Arab sebagai 4.Ai)U~
(Ghalafiqah). mi ialah pelabuhan lama Yaman. Kapal belayar
dan sini ke Abisinia. Apabila Zubaid didiami oleh penduduk
yang ramai pada 204 H., iaitu ketika zaman Khalifah alMamun, pelabuhan Ghalafiqah menjadi pusat aktiviti maritim.
Pelabuhan mi terletak 15 batu dan Zubaid. Pada 332 H.,
Zubaid diperintah oleh Ibrahim bin Ziyad yang mempunyai
bilangan kapal yang agak banyak. Oleh itu, pelabuhan mi
menjadi pusat urusniaga perdagangan yang hebat di antara
Yaman dengan Hijaz. Kapal milik Raja di Zubaid membawa
pedagang bersama dengan kargonya ke pantai Abisinia yang
memakan masa tiga han bagi sampai ke sana. mi disebabkan
Laut Merah menjadi lebih kecil dan sempit daripada
pelabuhan i. Ghalafiqah mempunyai ramai penduduk pada
zaman Basysyari, iaitu penulis buku Ahsanut-Taqasim
(375 H.).
(2) Dalam buku Yaqubi Kitab ul-Buldan (hlm. 319) terdapat
penjelasan tentang JLs (Aidhab) yang merupakan

PELAYARAN BANGSA ARAB

pelabuhan lama dan bandar yang mempunyai penduduk yang


ramai di pantai Afrika, Laut Merah di antara Mesir dengan
Abisinia. Kapal yang beiayar di antara Aden dengan Hilir
Mesir beriabuh di sini.
(3) Menurut buku Yaqubi, Mujamul-Buldan Tabarqa (~c~.J0)
ialah bandar perdagangan berhampiran dengan Baja menuju
ke Barbar. Di bandar mi terdapat terusan besar yang dilalui
oleh kapal yang menuju ke arah Laut Tabarqa.
(4) Tarikh Fat/i Undlus ibnul-Qutiya (him. 5, Edisi Madrid)
mengandungi banyak makiumat terperinci tentang (L.L...~ZI)
Seville, bandar Sepanyoi yang terkenai yang terietak di sungai
J.~JI ~
(Guadaiquiver). Bandar mi pelabuhan yang
makmu? waiaupun sebeium pemerintahan Arab di Sepanyol.
Semasa pemerintahan Arab, bahagian penduduk Eropah yang
tidak diketahui teiah menyerang Sepanyoi menerusi
peiabuhan tersebut sehingga mengakibatkan kerosakan yang
besar pada pelabuhan in Oleh itu, pemerintah Arab ketika itu
iaitu Abdur Rahman bin Hakam membina semula peiabuhan
mi. Di sini juga, sebuah iimbungan didirikan bagi membina
kapal. Angkatan tentera iaut dan kapal perang yang iengkap
dengan peraiatan ditempatkan di sini. Akibatnya, pada 240 H.
iaitu ketika serangan baru dilancarkan terhadap peiabuhan mi,
serangan tersebut dapat dipatahkan dengan mudah.
(5) Penulis buku jLa.o~I ~L>~ j ~
(him. 20, 21, Edisi
Vienna, 1852 H.) memberikan kita penjeiasan tentang ~
(Bajaya), iaitu peiabuhan di pantai Afrika Utara. Ketiga-tiga
sisi pelabuhan itu dikeiilingi oieh iaut. Pemerintah Sinhaja
menjadikannya pusat kerajaan. Terdapat dua buah iimbungan
di sini. Pelabuhan mi juga menjadi pusat aktiviti ketenteraan
yang hebat bagi bangsa Arab. Kapal mereka dan Mesir,
Yaman, India dan China beiayar meiaiui peiabuhan mi.
(6) Dania (~Ii) disebut
dalam buku geografi Idrisi
~
~
u~Lfl~ ~
(him. 192). Dania iaiah
peiabuhan dan bandar pesisiran pantai yang terkenai di
Sepanyoi. Pembinaannya dijaiankan dan dirancangkan dengan
baik oieh para jurutera. Kapai-kapai beiayar dan sini ke Timur
112

LAMPIRAN

Jauh. Peiabuhan mi mempunyai sebuah iimbungan. Pelabuhan


mi juga menyenggara kapai perang.
(7) Idrisi memberikan penjeiasan tentang sebuah peiabuhan
Sepanyol ~
(Wahran) yang terietak bertentangan dengan
Almeria.
Penjeiasan tentang peiabuhan kecii yang tidak terkira
banyaknya boleh dibaca dalam buku Abu Obaid Bakri (meninggai
487 H.) AL0 JJL.~.Sebahagian daripadanya diterbitkan di bawah
,

tajuk ~sLI,

~z~I

~Ll

113

~~Lzc.

INDEKS

Abdul Malik bin Marwan, 29, 30


Abdul Momin, 52
Abdul Mulk bin Syibab al-Masmai, 34
Abdulla bin Qais Harithi, 26
Abdulla bin Sad bin Abi Surah,
27
Abdullah bin Wazir, 64
Abdur-Rahim bin Jafar, 65, 88
Abdur-Rahman bin Hakam, 69
Abdur-Rahman Sufi, 80
Abdul Majid Ismail bin Ibrahim,
80
Abdur Rahman bin Nasir, 51
Abdus-Samad, 65, 88, 96
Abhara, 71
Abu Ali Mohsin Tanukhi, 4
Abu Bakr, 23, 45
Abu Hamid, 57
Abu Hanifa Dinawri, 18, 80
Abu Raihan Beruni, 57, 62
Abul Zahr Barkhati, 94
Abul-Qasim bin Anmati, 77
Abul-Salt bin Abdul Aziz, 92
Abu-Obaid Bakri, 49
Abul Fida, 25, 58, 62
Abul Hassan Ali bin Syadan, 94
Abul Qasim, 51
Abul-Harith Lawi, 63

Abul-Hasan Sirafi, 9
Abud-Dawlah, 77
Abr,7
Adhab, 8
Adulia, 12
Ahmad bin Au bin Munir, 94
Ahmad bin Jaafar, 96
Ahmad bin Majid, 68,72-73,78, 103
Ahmad bin Tirwayh, 96, 101
Ahmad bin Tulun, 45, 92
Al-Haj Hafiz Ghulam Sarwar, VII
Al-Malikul-Mansur Nasirud-din,
83
Albuqurque, 78
Alexander Seippet, 69
Ali, Hadrat, 5
Ala bin al-Hadrami, 24, 27
Ali Zahir Madani, 95
Amir Muawiyah, 24, 27, 29
Amir Muhammad bin Akhsyaid, 92
Amiri, 51
Amr bin As, 25
Amr bin Kulthum, 13
Ana, 6
Aqrab,4
Asya Maymun, 13
Awfi, 82, 83
Bahr, 2, 4
Bar, 8

PELAYARAN BANGSA ARAB

Bailak-Qabjaqi, 83
Bani-Samah bin Loay, 95
Baron von Hammer, 88
Basysyari Muqaddasi, 36, 45, 68,
77-78, 93
Busi,3,12
Buzi, 3
Buzurg bin Syahryar, 71, 102
Bilal bin Abu Burdah, 31
Daqal, 7, 8
Dan, 5
Didban, 6
Disar, 7
Duffa, 7
Dr Iqbal, VII
Fulk, 3
Faulad bin Muhammad, 99
G. Sale, VII
Hayyiz, 7
Habib bin Murrah, 31
Hajjaj bin Yusuf, 29, 86
Hassan bin Numan, 51
Hisyam, 30
Ibn Dahyah, 70
Ibn Fadlan, 63
Ibn Fadlullah Umari, 78
Ibn Jubair, 49
Ibn Ramahas, 51
Ibn Said Maghrabi, 25, 69-70, 80
Ibn Yaman, 12
Ibn-Wadih, Yaqubi, 33, 35, 38, 56,
91
Ibnu Abbas, 5
Ibnu al-Faqih Hamdani, 35
Ibnu Athir, 10
Ibnu Batuta, 9, 88
Ibnu Khaldun, 10,50,52,58-59,6162, 77
Ibnu Majid, 68, 80, 83-85, 87, 108
Ibnu Sabrah, 64
Idrisi, 70, 82
Imraul-Qais, 12, 60
Imad al-Katib, 52

Insya, 7
Iqla, 7
Iraq, 7
Irfa, 7
Irsa, 7
Iskala, 6
Istidhab, 8
Isyra, 7
Istikhari, 53
Jadaf, 7
James Prinsep, 87
Janada bin Abi Umayya Azdi, 29
Jauhar bin Ahmad, 64, 96
Jariya, 3
Jawari, 3
Jazaf, 7
Jedd, 7
Juaybar, 8
Juju, 7
Jull, 7
Junk, 9
Junaid bin Abdul Rahman alMurri, 31
Jurji Zaydan, 23
Khadam, 3
Khadram, 3
Khalas, 5
Khalij, 6
Khallasi, 5, 6
Khatif, 8
Khour, 6
Khub, 9
Khalifah Abdul Malik, 51
Khalifah Uthman, 26
Khawasyir bin Yusuf bin SalahulIrki, 96, 102
Lauh, 7
Laith bin Kahlan, 97
Majdaf, 7
Majzaf, 7
Makhar, 7
Mallah, 4, 6
Maqzaf, 7
116

INDEKS

Mardi, 7
Marfa, 6
Markab, 9
Malik Asyraf Qansu, 100
Mansur, 33, 38
Maqqari, 69
Maqrizi, 10, 83
Marco Polo, 60
Martin Hartman, 53
Masudi, 40, 43-44, 56, 63, 67, 6970, 79, 88, 93
Maulvi Muhammad Ali, vii
Maulvi Rafiuddin, 89
Mazruqi, 79
Midi, 4
Miharqan, 7
Milah, 4, 7
Milh, 4
Millah, 7
Mina, 6
Mismar, 7
Monsieur Le Bon, 61, 81
Muallim, 6
Muani, 6
Muallim Hassan, 97
Muallim Inayat bin Muallim
Syaikh Dako, 109
Muizzuddin, 92
Mutasim, 34
Mughirah bin Abil-As, 27, 25
Muhammad bin Umar, 97
Muhammad bin Babsyad, 96
Muhammad bin Qasim, 27, 30
Muhammad bin Syadan, 97, 101
Muhammad bin Zaid Bud, 96
Muhammad Maqtul, Haji, 109
Mutawakkil, 44-45, 35
Muzaffar bin Jafar, 95
Najal, 8
Nakhudh, 4
Nawakhidh, 4
Nawat, 5
Nawwat, 5

Nuti, S
Nabi Daud, 84
Nabi Isa, 1
Nabi Khidr, 84
Nabi Nuh, 13
Nabi Yusuf, 1
Nasir bin Alnas, 48
Nasir Khusru, 79
Nasir Tusi, 62
Qalaf, 7
Qalamus, 3
Qalas, 7
Qamamis, 3
Qamis, 3
Qamus, 3
Qarib, 4
Qaumas, 3
Qawarib, 4
Qia, 7
Qadi Asad bin Furat, 35
Qums, 3
Qutbuddin, 72
Rabb, 5
Rabban, 5
Rafa, 6
Rahmani, 101
Raiz, 6
Raja Himat, 83
Raja Jai Seyah, 31
Rausa, 6
Raz, 6
Rikab, 9
Riz, 6
Roz, 6
Rudbar, 8
Sabar, 7
Sabur, 7
Saffan, 4
Safina, 3, 4
Sahil, 7
Sanbak, 4
Sanbok, 4
Sanbuq, 4
117

PELAYARAN BANGSA ARAB

Sari, 7, 7
Sahib bin Abbad, 77
Sahl bin Abban, 97, 101
Sich Ali, 108
Sif, 7
Sifanat, 4
Sulaiman Mehri, 83-84, 87
Sulaiman, 41, 55-56, 63, 91, 94
Sultan Iltutmisy, 82
Sultan Mahmud, 82
Sultan Ruknuddin, 92
Sultan Saladin, 52, 92
Sultan Salahuddin, 10
Sultan Sulaiman, 100
Sumar, 7
Syahan, 7
Syat, 7
Syati, 7
Syra, 7
Syaikh Muhammad bin Abi alKhayr, 85
Syaikh Syihabuddin Ahmad bin
Majid Sad, 83
Tabih, 8
Taiq, 7
Tayyar, 4
Tameem Dan, 22
Tarafa, 11
Tusi, 63, 80
Umar bin Ibrahim, 95
Umayyah Damn, 22, 29, 31, 34
Umar bin Abdul Aziz, 25
Umar, Khalifah, 23, 49, 78
Uthman bin Abil-As Thaqafi, 27
Uthman, Khalifah, 26
Vasco da Gama, 53, 72-75, 78, 81,
87
Yam, 2
Yaman, 12
Yaqub Safar, 95
Yagut Hamavi, 57, 80
Yusuf Thagafi, 86
Zauraq, 4
118

Zakaria Qazwini, 69-70, 86


Zarafa, 95
Ziyar, 7
Ziydatullah bin Ibrahim bin Aghlab, 51