You are on page 1of 82

METHANOLDEN

FORMALİN ÜRETİMİ
FİZİBİLİTE RAPORU

FĠZĠBĠLĠTE NEDĠR?

Fizibilite çalıĢması kesin yatırım kararı alınmadan önce
yapılması düĢünülen yatırımla ilgili ekonomik, teknik, finansal
ve hukuki olarak karĢılaĢılabilecek sorunları önceden bilmeye
yönelik olarak gerekli bilgilerin toplanmasıdır.

FĠZĠBĠLĠTENĠN AMACI

Yatırımcı için yatırım demek risk veya zarar
tehlikesine katlanmak demektir. Çünkü piyasa
ortamı belirsizliklerle doludur. Fizibilite
çalıĢmasının esası belirsizlikleri azaltabilmek ve
en cazip görünen yatırımı seçebilmektir. Bu
çalıĢmanın amacı formalin üretim fabrikasının
yatırıma ne ölçüde uygun olduğu; karlı veya
zararlı olup olmadığı ve karlıysa kar oranının ne
kadar olduğunu tespit etmektir.

Düzce Organize Sanayi Bölgesi  ĠĢletme Süresi: Yap ĠĢlet .PROJENĠN TANITIMI  Projenin Adı: Formalin Üretim Fabrikası  Kapasite: 100.000 ton/yıl  KuruluĢun Yeri: Düzce ili.

yol. doğal afetler. enerji. ısı . altyapı tesisleri. iklim koĢulları. nitelikli iĢ gücü. konut. KuruluĢ yeri seçildiğinde iĢletmenin hayat alanı belirlenmiĢ olur. .yetenekli yöneticiler) ► Benzer ĠĢletmelere Yakınlık ve ĠĢletmenin Mevcut Yatırımları ► Devletin Özendirici ve Caydırıcı Politikaları ► Bölgesel Faktörler (su.BÖLGE VE YER SEÇĠMĠ Kuruluş Yeri: ĠĢletmenin faaliyette bulunduğu yerdir. iĢgücü. KuruluĢ Yeri Faktörleri: ► Pazarın Büyüklüğü ve Yakınlığı ► Hammadde Kaynakları ► TaĢıma Olanakları ► KuruluĢ Maliyetleri ► ĠĢletme Maliyetleri (Malzeme. liman. enerji. sağlık eğitim. iletiĢim.

Ġstanbul-Kocaeli-Ankara aksı üzerinde metropol merkezlerine ve Karadeniz Ereğlisi limanına yakınlığı gibi coğrafi konumundan doğan avantajları sebebiyle ve ayrıca geleneksel sanayi merkezlerinin art bölgesinde. Düzce. Kaynak: Bilim. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 81 Ġl Durum Raporu . Özellikle imalat sanayinde belirli bir artıĢ görülmektedir. fakat bu üstünlüğünü sosyo-ekonomik geliĢmesine yansıtamamıĢ bir ildir. ”sanayi kuĢağı” üzerinde yer alması nedeniyle yatırımcılar için bir çekim merkezi olmuĢ. D100 kara yolu ve TEM oto yolu üzerinde önemli bir kavĢak noktası olması.PROJENĠN YAPILACAĞI BÖLGE HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER İlin Sanayi Yapısı Ġlde sanayi üretimi teĢvik faaliyetleriyle artmıĢtır.

PROJENĠN YAPILACAĞI BÖLGE
HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER

Kalkınmada Öncelikli Yöreler kapsamında verilen
teĢviklerle, merkezi Ġstanbul‟da bulunan ve üretim
konuları itibarıyla otomobil yan sanayi, tarım makineleri,
inĢaat malzemeleri, ambalaj ve mobilya, tarım ilaçları
gibi konularda faaliyet gösteren çok sayıda firma,
Düzce‟de üretim yapmaya baĢlamıĢtır.
Kaynak: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
81 Ġl Durum Raporu

Kaynak :www.eart.google.com

DÜZCE-AKÇAKOCA LĠMANI MESAFESĠ

Düzce akçakoca liman mesafesi 40 km dir.
Kaynak :www.eart.google.com

DÜZCE

Düzce Türkiye'nin iki büyük kentinin tam ortasında yer
aldığı ve önemli ulaĢım yolları üzerinde bulunduğu için
sanayi açısından geliĢmiĢtir. Temel sanayi faaliyeti
orman ürünlerinin iĢlenmesine dayanır. Kentte 200'e
yakın kereste ve mobilya fabrikası vardır. Son yıllarda
tekstil ve fındık iĢlemciliği de hızla geliĢmektedir.

Düzce ilinde kayıtlı iĢletmelerde çalıĢan personel sayısı Toplam: 26.  Kalite kontrol birimi olan firma sayısı 109.çalıĢan sayısı 234 dür.  Ar-Ge birimi bulunan firma sayısı 40 dır.ÇALIġAN SAYISI VE AR-GE Sanayi sicil kayıtlarına göre.  Kaynak: Bilim. çalıĢan sayısı 301 dir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 81 Ġl Durum Raporu .386 dır.

%30 u Giyim eĢyası imalatı. % 24 ü orta ölçekli. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 81 Ġl Durum Raporu .  Düzce Ġlinde bulunan sanayi iĢletmelerinin % 25 i mikro ölçekli. . % 4 ü büyük ölçekli iĢletmelerdir  Kaynak: Bilim.  Ġstihdamın % 85 i iĢçi. kürkün iĢlenmesi ve boyanması.% 11 i Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı %10 u Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine teçhizatı hariç)sektöründe istihdam edilmektedir. % 47 si küçük ölçekli.GENEL DEĞERLENDĠRME Sanayide çalıĢanların. % 2 si mühendistir.

 Devlet ve özel sektör tarafından sunulan olanaklardan yararlanmak  KuruluĢ çevreye ve insan yaĢamına duyarlı olmalıdır.ĠġLETMENĠN SAHĠP OLACAĞI YASAL STATÜ ĠĢletme limited Ģirketi olarak planlandı.  .

Ġġ KURMA SÜRESĠ. GEREKLĠ ĠZĠNLER. Tesisin kurulumu taĢeron firma Ticari faaliyet izni ticaret odası ġirket sözleĢmesi noter Vergi kayıt iĢlemleri vergi dairesi ġirket kuruluĢ izni ticaret ve sanayi bak. RUHSATLAR VE DĠĞER RESMĠ BELGELER  Ġzin/ruhsat/kayıt  Proje hazırlama Proje onaylama ilgili kurum ĠĢ yeri açma ruhsatı belediye baĢk.        Ġlgili kurum YaklaĢık süre 1ay 15gün 1gün 1ay 2gün 1gün 2gün 2gün .

Tut.YKO%15 DÜZCE Sigorta Primi ĠĢveren Hissesi Desteği 5 Yıl 1 Organize sanayi bölgesi.06. NO:7 / DÜZCE TEġVĠK BELGESĠ KOMPLE YENĠ YATIRIM 100000 ton formalin/YIL 14.Mak.342 53 . LTD.Teç. ġTĠ Kimyasal Üretim 06.2013 Vergi Indirimi Oranı %50.470.TEġVĠK BELGESĠ Belge No / Sermaye Türü Sıra No Sabit Yatırım (TL) Firmanın Adı Yatırımın Sektörü Öngörülen Destek Unsurları Belge Tarihi Yatırımın Yeri Firmanın Adresi İth. 2327 SK.(A Yatırımın Kapasitesi BD$) İstihdam (Kişi) Yatırımın Cinsi Belge Türü 103952 / Yerli Sermaye KDV Ġstisnası ATA KĠMYA TĠC.

Pankartlar. reklam ve tanıtım faaliyetleri ile müĢterilerin dikkatini çekecektir. el ilanları gibi tanıtım yollarına baĢvurulacak. müĢterinin gözünde fark yaratacaktır  .  Kaliteli hizmet ve müĢteri memnuniyetini gerçekleĢtirerek.ÜRÜNLERĠN MÜġTERĠLERE TANITIMINDA TEMEL ALINACAK FAKTÖRLER ĠĢletme iĢ hayatına etkili bir giriĢ yapacak.

PAZARLAMA PLANI MüĢterilerin bizi tanımasını sağlamak  Ġki yıl sonunda Pazar payımızı %30 oranında arttırmak  Rakiplere kendimizi tanıtmak  .

ĠġLETMENĠN KISA DÖNEMLĠ HEDEFLERĠ Üretim sorunları yaĢamamak  Maddi olumsuzluklarla karĢılaĢmamak  Rekabet ortamının olmaması  MüĢterileri memnun etmek  ÇalıĢanlarla uyumlu olmak  Maddi kazancın istenilen noktaya gelmesi  .

ORTA DÖNEMLĠ HEDEFLER Yapılan kar ile kapasiteyi arttırarak fabrikayı büyütmek  MüĢteri potansiyelini arttırmak  Daha fazla istihdam sağlamak  .

UZUN DÖNEMLĠ HEDEFLER Sektörde lider olup piyasa kontrolünü elinde bulundurmak  Araç ve ekipmanları yenilemek  Büyümeyi devam ettirmek  Kazançları bu sektörle bağlantılı iĢlere yatırmak  .

TÜRKĠYE‟DE FORMALĠN ÜRETĠMĠ YAPAN FĠRMALARIN DAĞILIMI .

Seçilen bölgede buna uygun durumdadır. .DEVLETĠN BÖLGEYE KATKI VE PRĠM PAYLARI Türkiye Cumhuriyeti Devleti 2012 yılının ilk ayından itibaren aĢağıda belirtilen illere tablolarda gösterildiği kadar teĢvikler vermeye baĢlamıĢtır ve projemiz bu teĢvik primlerinden yararlanacak kapasitededir.

Bu haritada gördüğünüz gibi seçtiğimiz bölge 4.tr/ . Kaynak:http://www. bölge olarak gösterilmektedir ve belirtilen miktarlarda teĢviklerden yararlanılacaktır.gov.dpt.

gov.Projemizi kurduğumuz bölge 4. %70 oranında ise vergi indirimi alacağız.tr/ . bölge olduğundan %30 oranında teĢvik. Kaynak:http://www.dpt.

ARSA GĠDERĠ Fabrikanın kurulacağı yer 20.  Arsa Maliyeti 20. Arazinin metrekaresi 43 TL birim fiyat üzerinden alınmıĢtır.000 x 43 TL = 860.000 TL  Kaynak:www.000 m2 alana sahiptir.com .sahibinden.

000 .000 Fabrika Etrafına Güvenlik Duvarı 150. HAZIRLIK YAPILARI VE ÇEVRE DÜZENLEMESI Yapılan İşlem Fiyatlar (TL) Dolgu Giderleri ve Altyapı 50.000 TOPLAM 200.ARSA DÜZENLENMESĠ .

000 ÇED raporu 35.000 TOPLAM 325.000 .ETÜT VE PROJE GĠDERLERĠ Yapılan projeler FİYATLAR (TL) Fizibilite etüdü hesabı 40.000 ĠnĢaat tesisat ve mimari projeĢer(yapı denetim iĢleri dahil) 250.

588. .ĠġLETMEYE ALMA GĠDERLERĠ  Deneme üretiminde baĢlangıçtan kesin üretime geçiĢ sürecinde yapılması zorunlu harcamalar toplam yatırımın %3‟ü 1.932 TL olarak belirlenmiĢtir.

iĢler dahil olmak üzere söz konusu harcamalar için. . Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığı‟nın 24. sosyal tesis vb.2013 tarih ve 28627 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2013 Yılı YaklaĢık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ” inden Yapılar için öngörülen m2 fiyatları dikkate alınmıĢtır. bağlantı yolları.04.BĠNA VE ĠNġAAT GĠDERLERĠ Bina-inĢaat ve gerekli iç yollar.

500 Toplam 9.000 Depo ve ambarlar 3000 320 960.839.000 Sosyal Tesis (yemekhane + kantin vb.600.) 500 585 292.500 Kaynak: 2013 yılı Mühendislik ve Mimarlık Hizmet Bedelleri Tebliğii .000 Laboratuvarlar 200 730 146.BĠNA ĠNġAAT GĠDERLERĠ İnşaat alanı Bina (m2) Birim Fiyatı Maliyeti (TL/ m2) ( TL ) Üretim tesisi 4000 650 2.300 4.000 Yönetim birimi (2 kat) 300 585 351.500 Atölyeler (tesis + bakım) 1000 490 490.

alibaba.com .REAKTÖR (R-101) Marka adı:LPMIE Üretim yeri:Mainland CHINA KAYNAK:www.

com .DEPOLAMA TANKI Marka:An butterfly-model ST8 Üretim yeri: Mainland CHĠNA KAYNAK:www.alibaba.

P-102.com .alibaba.POMPA(P-101.P-103) Marka:Aoil-2007AL0001 Üretim yeri:CHĠNA KAYNAK:www.

E-102) Marka:sınomec Üretim yeri: jiangsu CHĠNA KAYNAK:www.com .GÖVDE BORULU ISI DEĞIġTIRICI (E-101.alibaba.

alibaba.com .E-104) Marka: sinomec N/A Üretim yeri:mainland CHĠNA KAYNAK:www.Eġ MERKEZLI ISI DEĞIġTIRICI (E-103.

alibaba.KOMPRESÖR (C-101) Marka:GOODAIR GA-50 Üretim yeri: mainland CHĠNA KAYNAK:www.com .

com .alibaba.KARIġTIRMA TANKı (2 ADET) Marka:shuangding Üretim yeri: mainland CHĠNA KAYNAK:www.

alibaba.ABSORPSIYON KOLONU (T-101) Marka:DFCMF-DF-153 Üretim yeri: Hebei CHĠNA KAYNAK:www.com .

000 Filitre 1 1.000 Absorpsiyon Kolonu 1 246.600 246.000 176.800.7 kw) 3 11.000 180.000 EĢ Merkezli Isı DeğiĢtirici 2 36.000 Otomasyon Sistemi 1 180.000 Depolama Tankı 2 100.000 Reaktör 1 176.800.000 250.ANA MAKĠNE VE DONANIM GĠDERLERĠ Ekipmanlar Adet Fiyatı (TL) Toplam Fiyatı (TL) Hammadde Tankı 3 100.500 27.000 1.700 35.alibaba.000 72.000 Gövde Borulu Isı DeğiĢtirici 2 36.000 72.com .100 Kompresör (183 kw) 1 250.600 KarıĢtırma Tankı 2 13.000 200.000 Pompa (1.700 Kaynak: Alibaba Manufacturer Directory www.000 300.601.000 Toplam 19 3.

000 150.000 Kamyon 1 150.105.000 TOPLAM 15 1.000 120.000 Pikap 2 60.000 Servis Aracı 3 70.000 Pazarlama Aracı 5 30.000 150.600 Tanker 1 300.000 300.000 Ambulans 1 100.600 .000 210.000 100.TAġIT VE ARAÇ GĠDERLERĠ ĠĢletmeye alınması düĢünülen araç fiyatları Araçlar Adet Birim Fiyat (TL) Fiyat (TL) Forklift 2 37.800 75.

. Dolayısıyla belirtilen fiyatlara bu bedeller dahildir.ĠTHALAT VE GÜMRÜKLEME GĠDERLERĠ  Kullanılacak alet ekipman ve hammaddeye ait toplam fiyatlar tamamen ilgili üretici veya ithal edici firmadan temin edilecektir.

085 TL olarak bulunmuĢtur. TaĢıma ve sigorta gideri bu bedelin %5‟i olan 180. .601.700 TL olarak belirlenmiĢtir.TAġIMA VE SĠGORTA GĠDERLERĠ  Ana fabrika toplam makine gideri 3.

700 TL x 0. Buna göre.06 = 216.102 TL‟lik bir harcama öngörülmüĢtür  .MONTAJ GĠDERLERĠ Ana fabrika.  Toplam makine ve teçhizat bedeli 3.601. yardımcı iĢletme tesislerinin montajları ile ilgili tüm masraflar için toplam makine ve teçhizat bedelinin %6‟sı alınmıĢtır.

2 = 720.MüĢavirlik giderleri için Toplam makine ve teçhizat bedeli 3. Prof.340 TL‟lik bir harcama öngörülmüĢtür Kaynak: Kimya Mühendisleri için Mühendislik Ekonomisi.601.MÜHENDĠSLĠK-MÜġAVĠRLĠK GĠDERLERĠ  Mühendislik .700 TL x 0. Erdoğan ALPER . Dr.

sağlık eğitimi) 45.000 ĠĢ elbisesi 30.000 TOPLAM 555.GENEL GĠDERLERĠ Tutarı (TL) Gider Türü HaberleĢme. 50.com/ . aydınlatma.000 Personel ve eğitim giderleri (iĢ güvenliği.isguvenlikstore.000 Kaynak: www.000 ÇeĢitli DemirbaĢlar 30.000 Ġdari ve sosyal binaların düzenlenmesi (masa. ilan vb. sandalye) 400.

VERGĠ VE HARÇLAR  ĠĢletmede kullanılan alet ve ekipmanın gümrük vergi ve harçları bunların alındığı firmalar tarafından karĢılanmaktadır.GÜMRÜK. .

BEKLENMEYEN GĠDERLER  Bu gider. aydınlatma. Erdoğan ALPER .096. masraflar ile emlak ve taĢıt alım vergileri ve çeĢitli demirbaĢlarla ile ilgili olarak toplam sabit yatırım bedelinin %15‟i olan 2. unutulan bazı haberleĢme. projede yapılabilen bazı tahmin hatalarının düzeltilmesi. Prof. Kaynak: Kimya Mühendisleri için Mühendislik Ekonomisi.997 TL alınmıĢtır. Dr. ilan vs.

700 Ġthalat ve Gümrükleme Giderleri 0 TaĢıt Araçları Giderleri 1.000 Alt Yapı ve Çevre Düzenlemesi 200.000 Beklenmeyen Giderler 2.000 Etüd ve Proje Giderleri 325.096.289.105.839.340 Montaj Giderleri 216.500 Ana fabrika ve techizat giderleri 3.085 Mühendislik-müĢavirlik Giderleri 720.997 ĠĢletmeye Alma Giderleri 1.932 TOPLAM 16.588.102 Genel Giderler 555.601.SABİT YATIRIM TUTARININ HESAPLANMASI YATIRIM KALEMİ TUTARI (TL) Arsa Bedeli 860.000 Bina ve inĢaat giderleri 4.600 TaĢıma ve Sigorta Giderleri 180.256 .

 KAYNAK:methanex.com .000 $‟dan 20.531.700 kg kullanılmıĢtır ve kg baĢına 2.269.149 TL hesaplanmıĢtır.375 $‟dan 17.720 kg metanol kullanılmıĢtır.alibaba.569. Tonu 0.com & www.YILLIK ĠġLETME GĠDERLERĠ Hammadde Giderleri 25.400 TL hesaplanmıĢtır.  Katalizör (Yardımcı madde): GümüĢ 5.

217 TL/ kW = 460.1 kW/h) x (24 h/ 1 gün) x (330 gün/ 1 yıl) = 2.123.352 kW 2.epdk.7 kW/h Kompresör 183kW/h Diğer 80 kW/h TOPLAM 268.352 kW x 0.gov.YILLIK HARCANAN ELEKTRĠK MĠKTARI BİRİM ENERJİ TÜKETİM MİKTARI Pompa 3x1.217 TL/kW Yıllık harcanan kW = (268.1 kW/h Elektrik birim fiyatı 0.tr .767 TL Kaynak: www.123.

ısı değiĢtirici için kullanılan su = 454.214.4 m3 = 184.tr .218.duzce.766 m3 = 2.159 TL 3.      1.208 m3 = 181.64 TL 2.114 TL Kaynak: http://www.250.271.619.298 TL 4.YILLIK HARCANAN SU MĠKTARI Genel fabrika iĢlemleri için kullanılan su .754.758. ısı değiĢtirici için kullanılan su = 33.04 m3 = 2.677 TL TOPLAM = 2. ısı değiĢtirici için kullanılan su = 33.446.073 TL Deiyonize su = 25.9 m3 = 135.bel. ısı değiĢtirici için kullanılan su = 418.

tr . ısı değiĢtiricilerde suyu ısıtmada ve fabrika iç ısınmada olmak üzere toplam 800. Kaynak: www.75 TL‟dir. Toplam doğalgaz gideri 600.000 TL‟dir.com.000 m3 kullanılır.YILLIK HARCANAN DOĞALGAZ MĠKTARI  Fabrikada doğalgazı.dergaz. Düzce için doğalgazın birim fiyatı m3 baĢına 0.

000 Kimyager 2 1.000 ĠĢçi 30 1.500 30.000 36.000 Pazarlama Sorumlusu 1 3.000 48.000 Kimya Mühendisi 4 3.000 ġoför 3 1.000 144.236.000 Güvenlik Elemanı 3 1.000 96.000 TOPLAM 53 42.000 Elektrik Teknisyeni 2 1.000 Personel Müdürü 1 4.500 30.250 45.000 48.000 Muhasebeci 2 2.000 48.400 504.000 1 5.000 60.000 48.YILLIK ĠġÇĠLĠK VE PERSONEL GĠDERLERĠ Personel Sayı 1 Kişinin Aylık Ücreti (TL) Yıllık Toplam Ücretler 1 8.400 1.000 Üretim Müdürü 1 4.000 Genel Müdür Genel Müdür Yardımcısı .000 Makine Mühendisi 1 2.000 Finans Müdürü 1 4.250 45.500 30.

790 TL‟dir. Ayrıca 4.839.BAKIM ONARIM GĠDELERĠ  Yıllık bakım onarım gideri ana makine toplam gideri olan 3.500 TL bina değerinin %2‟si olan 96.085 TL‟dir.700 TL‟nin %5‟i olan 180.875 TL‟dir. . Toplam bakım onarım gideri 276.601.

536 TL‟dir.687 . Kaynak: Alman Patent No:228.PATENT GĠDERLERĠ Patente yapılan harcama 833.

5 olan 287.051 TL alet ve ekipmanın fabrikaya taĢıma ve sigorta gideri.601.601.085 TL belirlenmiĢtir. Deprem ve yangın sigortası bedeli bina inĢaat giderinin %4‟ü olan 193. Buna göre toplam sigorta bedeli 796.596 TL‟dir.SĠGORTA GĠDERLERĠ Makine alet ve ekipman gideri olan 3. toplam yıllık iĢçilik ve personel giderlerinin %21. TaĢıtların sigorta bedeli.240 TL‟dir. ĠĢ verenin SSK katkı payı.600 TL‟nin %2. fabrika içindeki makinelerin sigorta bedeli olarak alet ve ekipman gideri olan 3.5 olan 27.700 TL‟nin %3‟ü 108. toplam taĢıt bedeli 1. .580 TL‟dir.105.700 TL‟nin %5‟i 180.640 TL olarak kabul edilmiĢtir.

640 SSK katkı payı 287.240 TOPLAM 796.085 Deprem ve yangın sigorta bedeli 193.596 .051 Sabit ekipman sigorta bedeli 180.SĠGORTA GĠDERLERĠ HARCAMALAR Fiyatlar (TL) TaĢıma sigorta bedeli 108.580 Araç sigorta bedeli 27.

000 TL‟dir. Yıllık taĢıt vergisi yaklaĢık olarak toplam taĢıt bedeli olan 1.940 TL‟dir. .518 TL‟dir.4‟ü olup 4.600 TL‟nin %0. damga v.VERGĠ GĠDERLERĠ  Yıllık emlak vergisi bina bedeli olan 4. Toplam vergi gideri 36.b için yaklaĢık bedel 18.500 TL‟nin %0. temizlik.839.105. Diğer çeĢitli vergiler.422 TL‟dir.3 „ü olan 14.

222 Diğer Vergiler 18.518 TaĢıt Vergisi 4.000 TOPLAM 36.940 .VERGĠ GĠDERLERĠ HARCAMALAR Fiyatlar (TL) Emlak Vergisi 14.

000 1 Ay Kırtasiye 100.000 .DĠĞER GĠDELER Harcama Türü Tutar (TL) Stok Süresi Ġdari Masraflar 45.000 3 Ay Yemek Giderleri 15. güvenlik) 60.900 1 Ay Sosyal Haklar (sağlık.000 6 Ay TOPLAM 589.000 1 Ay Laboratuar Kalite Kontrol 75.000 1 Ay Yedek Parça 150.

Toplam gider 1.GENEL GĠDELER Yıllık reklam giderleri 750.250. Yıllık pazarlama giderleri 500.000 TL‟dir.000 TL‟dir.000 TL olarak düĢünülmüĢtür. .

745 TL /KG dır.000 x 375 x 1.564.  KAYNAK:Xiamen Ubolia Ġmport & Export Trade co.000 ton dur. Yıllık formalin geliri.YILLIK ÜRETĠM GELĠRĠ MĠKTARI Yıllık formalin üretimimiz 100. Fujian Cina .8010=675. Ton baĢına satıĢ miktarı 375 $ dır.  100.

996 TL 5 Yakıt 600.940. 833.115TL 391.269.700.097 TL 100/0 4.745 TL .097 TL ---- 14 Pazarlama ve satıĢ 500.000 TL 6 ĠĢçilik ve personel 1.000 TL ---- 12 Fabrika üst masraflar 497.236.650 TL 4 Su 2.875 TL 0/100 ---- 276.391 TL 100/0 497.391 TL ---- 13 Finansman (faiz % 30) 4.117TL 2.114 TL 15/85 413.219.7 TL 0/100 ---- 416.700.531.324 TL ---- 11 Genel giderler 555.564.064 TL 100/0 2.400 TL 0/100 ---- 20.000 TL 100/0 500.135.600 TL 7 Bakım onarım 276.666.269.345.Tam Kapasite Yıllık İşletme Giderleri (Yıllık Toplam Ürün Maliyeti) Harcamalar Toplam Harcama S/D oranı (%) Sabit Giderler Değişken Giderler 1 Ham madeler 17.237 TL GENEL TOPLAM 67.000 TL 100/0 555.324 TL 100/0 14.765 TL 15/85 69.531.340.508 TL 43.madde (Katalizör) 20.064 TL ---- 9 Patent vb.149 TL 2 Yrd.536 TL 10 Sabit giderler 14.666.940.410.400 TL 3 Elektrik 460.875 TL 8 Amortismanlar (%20) 2.000 TL 10/90 60.400 TL 1.536 TL 0/100 ---- 833.7 TL 24.149 TL 0/100 ---- 17.410.000 TL 15/85 200.000 TL 540.754.000 TL ---- 15 Ambalaj ve paket 416.

236.765 TL 1 Ay 15/85 5.095 TL Yrd.5 TL 229.114 TL 1 Ay 15/85 34. Kalemleri Yıllık Gider Stok Süresi S/D oranı (%) Sabit Değişken Toplam Hammadeler 17.269.950 TL 1.439.000 TL 1 Ay 10/90 5.55 TL 32.510 TL 600.45 TL 38.637.149 TL 1 Ay 0/100 ---- 1.083.950 TL 460.531.397 TL 2.439.000 TL 50.759.550 TL 103.754.450 TL 87.710.400 TL 1 Ay 0/100 ---- 1.000 TL 1.000 TL Elektirik Su Yakıt ĠĢçilik ve personel .426TL 195. Ser.000 TL 1 Ay 15/85 15.TAM KAPASITEDE ĠġLETME SERMAYESI İşletme Sermayesi İşl.000TL 45.095 TL 1.710.madde(Kat alizör) 20.

500 TL Finansman (faiz % 30) Ambalaj ve paket Yedek Parça St. Ser.097 .225.TAM KAPASITEDE ĠġLETME SERMAYESI İşl.125 TL 5.410. 4.125 TL MüĢteriye Bağlı Mal Değeri 67.500 TL 1 Ay 0/100 ---- 5.000 TL 1 Ay 100/0 12.500 TL 1 Ay 0/100 ---- 5.125 TL 150.537.628.125 TL 5.628. Kalemleri Yıllık Gider Stok Süresi S/D Oranı (%) İşletme Sermayesi Sabit Değişken Toplam Sabit giderler 14.666 TL 1 Ay 0/100 ---- 416.000 TL 1 Ay 100/0 46.324 TL 1 Ay 100/0 1.666 TL 416.628.666 Mamul Stoku 67.628.700.500 TL ---- 12.097 TL 416.250 TL ---- 46.391 TL 1 Ay 100/0 41.097 TL 1 Ay 100/0 4.410.027 TL Genel giderler 555.537.225.250 TL Fabrika üst masraflar 497.449 TL 4.027 TL ---- 1.449 TL ---- 41.410.

622 14.340 1.573.762 4.557.064 2.308 4.163.486 5.622 1. İşl Yılı (TL) 1.653.500 67.324 4.421 52.486 5.573.940. İşl Yılı 3.087.087.964.323 1.537.665.537.340 1.500 67.079 14.232 9 Kurumlar Vergisi (%25) 4.079 4 Amortismanlar 2.308 4.087.067 8 Kurumlar Vergisi Matrahı 16.728.393 10.163.940.308 4.557.700 (5 yıl boyunca faiziyle ödenecek miktar) Net Fon Akışı (4+1112) .964.308 4.340 1.340 1.067 3.308 10 Diğer Kesintiler 1.665.232 16.653.064 2.421 52.964.421 52.340 5.064 5 Faizler 1.557.486 9.653.700.393 7 Devlet Destekleri (%30) 3.759.097 (5 yıl boyunca faiziyle ödenecek miktar) 6 Yasal Kar (3-4-5) 10.762 12 Ana Para Ödemeleri 1.410.067 3.064 2.323 11 Vergi Sonrası Kar 4.728.421 1 ĠĢletme Gelirleri 2 ĠĢletme Giderleri 3 Proje Karı (1-2) 14.728.557.064 2.759.075.421 52.323 1.079 14.909.940.087.163.909.537.232 16.622 1.500 67.393 10.573.909.964.665.500 67.622 1.728.075.909.573.759.573.653.079 14.232 16.323 1.075.323 1.909.940.759.964. İşl Yılı 67. İşl Yılı 5.728.665.537.393 10.163.537.075.087.546.500 52.075.762 4.622 1.PROJE GELİR GİDER VE FON AKIŞI Kalemler/Yıllar 0.759. İşl Yılı 2.486 5.067 3.393 10.653.557.940.079 14.067 3.163.486 5.665.762 4.232 16.762 4. İşl Yılı 4.

601.340 TL .909.700 TL/5 = 1.400 TL Toplam Giderler = 9.839.700 TL TaĢıt Giderleri =1.600 TL ĠnĢaat Giderleri = 4.Ana Ekipman = 3.700 TL Yıllık ödenecek taksit miktarı 9546.105.546.

3 ) Net Tutar: 10.S.3) ) N.Y.324 x 0.290.(14.226 TL . = 14.700.(Sabit Yatırım Tutarı x 0.700.DEVLET TEġVĠK ĠNDĠRĠMĠ Tesisimizi kuracağımız bölge 4.324 . teĢvik bölgesi olduğundan dolayı sabit yatırıma %30 devlet desteği vardır. Net Sabit Yatırım Tutarı: ( Sabit Yatırım Tutarı .T.

K = (4.YATIRIM KARLILIĞI Yatırım Karlılığı = (Yıllık Toplam Net Kar) / (Toplam Sabit Yatırım Tutarı) Y.226) x 100 Y.K = %45.290.762 / 10.9 .728.

093 / (1096.440 ton formalin üretimi yaptıktan sonra fabrikamız kara geçecektir.Birim DeğiĢken Maliyet) B.2-598.620.N = 10. .633 ) B.B.B.N = 213.BAġABAġ NOKTASI ANALĠZĠ BaĢabaĢ Noktası (Miktar) =(Sabit Maliyet) / (Birim Fiyat .

N = 10.(0.266.BaĢabaĢ Noktası(SatıĢ Geliri) : Sabit Maliyet / ( 1.8835) ) B.B.694 / 0.975.140 TL „lik formalin satıĢı yaptıktan sonra fabrikamız kara geçecektir.680 / (1.N = 47.(Birim DeğiĢken Maliyet / Birim Fiyat) ) B. .B.

700.H = %32.H.762 TL / 14.2 .7 TL) x 100 G.728.D. = (4.D.YATIRIMIN GERĠ DÖNME HIZI  Geri Dönme Hızı = (Ortalama Yıllık Kar / Toplam Yatırım Tutarı) x 100 G.324.

486) Geri Dönme Süresi = 2.YATIRIMIN GERĠ DÖNÜġ SÜRESĠ SatıĢ Geliri Üzerinden: (Toplam Yatırım Tutarı / Ortalama Yıllık Kar) Geri Dönme Süresi = (14.700.759.324 / 5.6 yıl .

436+14.728.851/14. i-0.4019=15.619.289. i=%30 için (P/A)=2.2693=13.000.000.464 TL i=%35 için (P/A)=2.700.000*0.619.324 i=30.30/0.56 .%i.ĠÇ VERĠM ORANI (ĠVO) Fabrikanın 5.4019 4.991+14.762*2.000 TL olarak tahmin edilmiĢtir.n) formülleri kullanılarak bulunur.436 ve (P/F)=0.2693 4.000*0.%i.289.464-13.000. GġD=MġD P=A(P/A.728.05=15.n) ve P=F(P/F.762*2.851 TL Enterpolasyon .991 ve (P/F)=0.yıl sonunda değeri 14.

56 oldugundan ĠVO>Faiz oranı olduğundan yatırım karlıdır. .iç verim oranı %50. Piyasadaki faiz oranını %20 kabul edersek.

SONUÇLAR .

7 milyon tondur. Dünyadaki toplam formaldehit çıktısı 2004 yılında 26. Georgia and Pacific bunlarda Borden‟e yakın kapasitelere sahiptir. Borden dünyadaki en büyük kapasiteye sahip üreticidir.5 milyon tondu.DÜNYA ARZ TALEP DURUMU     Dünyada formaldehit üreten yaklaĢık 600 üretici olmakla beraber toplam kapasiteleri 36. Hoechest.7 milyon tondu. BASF. . Tüketim ise 26.

2006 2007 2008 2009 .