You are on page 1of 45

Una

Momo Kapor
Zagr e b (Znanj e) 1983 p. 5- 100

"Kad sa m je prvi put video, sat mi je stao!" govorio je kas nije profes or Miael
Babic za svoj susr e t sa Unom u jesen 1980.
Uni je otvorila vrat a profes oro v a lena, koja se uprav o spre m a l a da izad e iz
kuce.
- Ja sa m Una Vojvodic ... - preds t a vi se devojka u vratim a , pre m e a t a j u ci se s
nog e na nogu. - Ima m zakaz a n sas t a n a k sa profes or o m .
® e n a je odm e ri sa blagi m podozr e nj e m . Una prime ti njeno otm e n o ,
uzdrlan o lice negov a n e brine t e i jedva vidljivi izraz pomir e n o s ti sa
sudbino m; ocigled n o, kroz njenu kucu, zahv aljujuci profes or u, prolazilo je
viae svet a nego ato je bila u stanju da podn e s e .
- On je ta m o ... - pokaz al a je neodr e d e n o ruko m u dubinu stan a i izaala na
stubiat e , navlac e ci Burberry u hodu. Mimoilazeci se, po obraz u je okrznu
divlja, crna griva Unine kos e. Dodirnula je obraz prstim a kao opec e n a .
Una meko zakor aci u njen dom. Kretala se oprezn o kroz prostr a n e starinsk e
sob e visokih tava nic a; njihovi zidovi bili su tap a cir a ni knjiga m a i slika m a . U
polu mr a k u jedn e prostorije proala je pokraj nekog decak a , koji ne obrati na
nju nikakvu palnju. Imao je velike ster e o- slua alice na uaim a. Na gra m ofo n u
se ne m o okret al a neka ploca. Provirila je uspu t i u poluotvor e n o kupa tilo
zatrp a n o bocica m a mirisa i aminko m . Po ogled alu se joa kond e n z o v al a par a
posle necijeg kupa nj a. Najzad, otkri svog profes or a u minijatur n oj kuhinji. U
pozi zan e t o g alhe mic a r a , bio je nagn u t nad duboki m lonce m iz koga se
puailo.
- Ja sa m ... - zaus ti da se pred s t a vi, ali je profes or pres e c e :
- Pridrlite ovo! - nare di kao da je ocekiva o njenu pomo c, i doda d e joj veliku
cediljku. Una je prihva ti jedno m ruko m. U drugoj je nosila torbu sa knjiga m a
i kas e t ofo n o m .
- Sa obe ruke! - doviknu joj profes or i ona ga poslu a a .

Podigao je veliki lonac i srucio ga jednim pokret o m na cediljku. Obavi ih
oblak vrele pare. Kada se razia a o, u ruka m a joj osta d e zamr a e n a gulva
apa g e t a koji su se cedili.
- Izrucite ih u ovu zdelu! - nar e di joj. - Brzo! Tako ...
Dohva tio je aerp u sa spre mlj e ni m augo m i kaaiko m nab a c a o sitno isecka n o
mes o u crveno m sosu preko tes t e nin e . Zatim uze stvrd n u ti koma d
par m e z a n a i poce da ga strule nad jelom. Bio je toliko usre d s r e d e n na svoj
pos a o da gotovo nije ni primeciv a o Unu, koja je joa uvek neodluc n o stajala
nasr e d kuhinje. Prvi put je videla profes or a Babica iz tolike blizine. Ucini joj
se iznen a d uj uc e niskog rast a . #
Pros e d a kos a pad al a mu je meko na ovrat nik sivog kaa mirsk o g dle m p e r a sa
kolnim zakrp a m a na rukavi m a . Cinio joj se mnog o viaim kad a se nervozn o
aetk a o s kraja na kraj podiju m a u amfit e a t r u za vre m e pred a v a nj a , crtajuci
lestoko po tabli, dok je kred a prat al a na sve stra n e . Ipak, prev arila se ato se
tice profes or ov o g rast a; bio je za nijans u viai od nje kada se ispravio i
podig a o svoje svetle, plave oci, kao da je prvi put sves t a n njenog prisus tv a .
- Ja sa m Una Vojvodic ... - ponovi devojka.
- A, to ste vi? - rece odnos e ci zdelu sa ap a g e ti m a na sto bez stolnjak a, koji
mu je, sud eci po mnog o b r oj ni m brazg o tin a m a nola, slulio, izgled a, kao
univerz aln a dask a za secka nj e i pripre m a n j e hran e . Bilo je nec e g poat e n o g i
pouzd a n o g u tom stolu, istes a n o m od solidno g, deb elo g drvet a . Post avio je
dva tanjira, viljuak e, mlin za biber, salve t e od hartije i dve caa e. Iz frilidera
je izvukao vec otvor e n u bocu "Belog Pinot a". - Vi ste me juce zvali?
- Da ... - potvrdi Una.
"Una Vojvodic na telefon u!" - kazala je tad a. - "Dobro, najpre sidite sa
telefon a , pa da razgov a r a m o ! " odgovorio je. Sada je bila tu, u njegovoj
kuhinji, a ocekivala ga je u potpu n o drugi m okolnos ti m a .
- Ocekuje t e sigurn o da intelekt u alci daju intervju e ispod obav ez nih
enciklop e dij a? Ili mak a r za radni m stolo m, zatrp a ni m rukopisi m a ? A zaat o ne
u kuhinji? Covek je, znat e , mnog o ceac e u njoj, nego u biblioteci, da ne
pominje m koliko vre m e n a prove d e na jedno m nanje poeticn o m mes t u !
Svucite se! Ne sasvim, nar av n o ! Sedit e! Opus tit e se ... Ne jede m
stud e n t kinj e. Narocito ne kad ima m pa a t a aut u a la tries tino!"
Pomog a o joj je da se oslobodi kaput a . Odlolila je torbu pokraj nogu.
- Hvala - rece. - Vec sa m rucala ...
- Imat e pravo! Ko je rekao: covek mole da pije sa svaki m, ali da jede - mole
sa m o sa prijat eljima ?

Una rece da ne zna ko je to reka o.
- Ne mari! - kazao je profes or. i ne obaziruci se na njeno ustez a nj e, nas u o joj
brdo apa g e t a . - Hocet e li, molda, malo hleb a?
- Ne, hvala!
- Vidite, ja cak i uz ap a g e t e jede m hleb. Sirotinjska navika.
Jeli su neko vre m e cuteci.
- Kakvi su, a?
- Feno m e n a l ni! - os m e h n u se bledo Una.
- Umet e li da kuvat e ? - upita je iznen a d a punim ustim a .
- Ume m.
- To je dobro! To je vrlo dobro ... A ata?
- ©t a ?
- Mislim, ata ume t e najbolje?
- Oh, sva a t a ! - kazala je, trud e ci se da usis a jeda n usa mlje ni reza n a c koji joj
se lepio za brad u. - Uglavno m , obicn a jela: gula a, pas ulj, krompir na razn e
nacin e, kupus sa suvim me s o m , salat e, palacink e ...
- Suatin a je u jedno s t a v ni m jelima! - pohv ali je profes or. - Od koga ste to
naucili?
- Od bake.
- Da, bake su najvalnije u livotu ... ©t a su va m roditelji?
- Tata je u penziji.
- A pre tog a?
- Radio je u diplom a tiji ...
- ©t a ?
- Obezb e d e nj e .
- Una? Odakle vam to ime?
- Otac mi je rode n na Uni.
- Una ... - ponovi profes or zami aljeno. - Reka iz ukrat e nih reci. Tri slova
vodor a v n o . Una. Jedina. Sam a . Oona O'Neill, lena Charlie Chaplina, kcerka
staro g Euge n e a O'Neilla, dra m s k o g pisca i pijanc a. Dugo putov a nj e u noc.

Znat e , njen otac je bio Chaplinov vranj ak. Nikada mu nije opros tio ato mu je
odve o kcerku. Koliko vaa otac ima godin a ?
- Pede s e t i dve ...
- A vi?
- Dvad e s e t i cetiri.
- Zaat o ste baa izabrali ma s- me diju m e ?
- Vaa fakulte t je pre tri godin e bio u velikoj modi - odgovori Una.
- Kako to mislite: u modi?
- Sma tr alo se otm e ni m studir a ti feno m e n ol o giju mas- me diju m a !
- Medijum i mleko ... A sad a ?
- Govor e da je to "fakulte t za poslep o d n e ! "
- U pravu su! Pita m se sa mo ata cet e da radit e kad ga zavr ait e, svi vi ta m o?
- Nada m o se najbolje m! Televizija, radio, film, novine, sekr e t a rij ati za
inform a cije, bilteni, Tanjug ...
...sve to sa m o na vas ceka!
- Na kraju krajev a, devojke se mog u i udati ...
- To je vec mno g o realnije! - rece profes or. - Da nazdr a vi m o buduci m masme dijalni m dom a cic a m a !
Kucnu a e se.
- Na kom ste ods ek u ?
- Na vaa e m .
- Oprostit e, ne pozn aj e m sve stud e n t e licno ...
- Zna m. Na vaa a pred a v a nj a dolaz e i sa drugih fakulte t a ... Uvek je gulva.
Da sa mo znat e kako se teako dobija mes t o u amfite a t r u !
- Masovni pad ukus a ... - rece profes or .. rezgnir a n o.
- Ne, stvar n o ... - zaus ti Una, ali joj profes or ne dozvoli da zavrai mis ao.
- Ko ne pojed e sve, nec e dobiti intervju od profes or a Babica! - kazao je i
nas u o joj novu caa u vina. - ®iveli! Nije loae, a?
- Svida mi se, ma d a retko pijem vino.

Tako . . . Vec me s e ci m a nis mo svi za istim stolo m. .Ah.Cim se on bavi? . . Imat e li mo mk a ili kako se to vec dan a s zove? .Pa. . . ili da spav a t e zajedn o kad a vas je stra h. da! Una..A subot o m i ned eljo m rucak je obav e z a n .rece. Ponek a d pivo.Jeste li dugo sa njim? . .. Po me ni. ljudi mno g o gre a e kada jedinc e optuluju za raz m al e n o s t .©t a ? . i ja va m livim u ludoj kuci.®e n a mog a oca . u isto vre m e . ..Studira.Greait e! .Oprostit e! .. Vidite.rece Una pocrv e n e v ai.. Uvek nekog a molite da se igra malo sa vam a .Ne! . Sam a .Olga? .kolu. hoce ili nec e.Vidite.Zaato? . i uvek taj neko pristaj e ili ne pristaj e.rece profes or odm a h n u v ai ruko m.Otkud znat e ? .©t a ond a pijet e? . da! Razu m e m .Aha. . . Kakvi ce ljudi na kraju ispas ti od nas? . oni su mnog o ma nj e raz m al e ni od ost alih..osec a nj e usa mlje n o s ti.. Svako jede kad stign e. . . Olga se strog o drli toga! . Osnovn a stvar kod njih je . Ne puait e pred njim? .Nedos t aj e li va m? Una uzda h n u i obori pogled.Nema m .Mi doruckuj e m o zajed n o! .Mnogo gre ait e .zbuni se Una. .pohv ali se Una..Imat e li brac e ili ses t a r a ? . Inace.Koka. uglavn o m ste sa mi . .Sad a je u vojsci..

To bi bilo sve! Jeste li srecni? Una se trle: .. prikljuce n na onaj zajednicki u pred s o blju . S vre m e n a na vre m e provirite. . Cekajte da vidimo: molda Beatlesi? . Pitaju kakve planov e imat e za vece? Hvat a ih panika. .Da va m pomo g n e m ? .. . Stavio je pos u d e u slivnik i pustio toplu vodu. . tu je mali ster e o. Zatim nas u det e r dl e n t i poce da pere tanjire. nekoliko igrac ak a iz detinjstv a : mec a. telefon.Janice Joplin.kazala je. . Pomal e mi da se konc e n t ri a e m . pomisli: "Bole.Dobro. . beli kineski lampion od hartije. viljuake. . koji je staj ao na stolu kao cetvrt a s t a bub aava b a . ©to se tice ceb e t a . .Ovo mi je treci intervju u livotu .. vaa a uvec a n a fotogr afija od pre nekoliko godina. Bilo joj je lepo da sedi za kuhinjskim stolo m tako blizu ovog zanimljivog pros e d o g mu a k a r c a . izgled a da me je ono vino uhva tilo!" Postavila ga je na sto pokraj praznih tanjira. kore od hleb a.. .. Crven je. . . kuca.Ne.zakljuci profes or.ponu di se Una. da.prizna d e Una..fotogr af. odlazite u svoju sobu da razgov a r a t e . ima belu policu za knjige (ispravit e me ako pogr e ai m!). Janice Joplin! Zatim. je li tako? Kada vas neko zove.Drago mi je da va m se dopa d a .Kod vas je baa sup e r! . salve t e . koju je snimio prijat elj .Znaci.. Kada se sagla da izvadi kas e t ofo n iz torb e.Jednu malu. mac a . Imat e li svoju sobu? .Pranje sud a me smiruje...odbi on. neizb elno! . Osec al a se bezb e d n o . ono je karira no. tako ne a t o. hvala! . a na zidovim a su post eri. Una polako ispije caau vina.Ja sa m jedinac. Postoji joa i jedn a africka mas k a iz Najrobija ili atit iz Lagos a. Digao se i poce o da skuplja caa e. da bi se uverili da neko ne dign e onu drugu slua alicu. koga prezire t e .Kladim se da je pore d lifta? . Nisa m raz mi aljala o tom e . i star a lutka. to je ipak.Kako znat e ? . Umes t o luster a.ured aj. Sasvi m malu.Molim? Ne zna m. A zovu vas najce a c e izmed u aes t i osa m. Uvek radit e sa tim? Pokaz a o je glavo m na "Sony"..

Opustio sa m vas. Jeli ste mi iz ruke.. naim e . Pokua a v a da se probije u novinar s t v o. Dvad e s e t i cetiri godin e.Kako to mislite? . Oprao je mlaz e m i vratio na sto.. izumrloj akoli. Nije ih ni pogle d a o .A intervju? . u stvari.. Neko joj je rekao da je najbolje poce ti u "Stud e n t u "..a ono ato se posle toga slegn e . Osetljiva na izdajstvo. Uzgred. otkocio. to je intervju! Sve spor e d n o bice zabor a vlje n o . .Ne treb a . Blagos t zam e ni precizno s t dikcije. Pose d uj e snalnu lelju da se izvuce iz pros e c n o s ti.. .. Indiskre t n a .Kao ato vidite. neku vrstu anti.Pripad a m staroj. koja je ostal a pod kapu t o m . Ni oni njeg a. ja sa m.Pa.. prsti mu dodirnu a e topli. pripito mio . a to je prvi uslov za dob ar intervju. ponovo se pretvorio u profes or a . . Umalo da ne zabor a vi m: i veo m a lepa uz to! Na lalost.sav e t o v a o je profes or . Ogranic e n a . Frustrirajuc a. . gotovo skan dira nj e: . . uvek sa m a . najpre. hvala! . U ma g n o v e nj u. Ona poku a a da ga spreci: . ne tako prijatn e obav ez e .Zaat o? Zato ato se nisa m slulio nikakvim pomoc ni m sred s t vi m a da bih nea t o sazn a o o vam a .Reci cu va m nea t o: ta stvarcica sa mo sme t a ! Ona je neprijat n a . Ako niat a drugo.rece. ja zna m sve o va m a ! Dakle.Pustit e sve to da pren oci .. naucili ste kako se oni prav e . Kada su prolazili kroz onu polut a m n u sobu. a. da rezimira m o : Una. Trenut a k erots k e .pro m u c a . u stvari. Jednos t a v n o . vaa e vre m e je isteklo! Profes or a cekaju nove. glatki vrat.Evo kako: doali ste da napr a vit e intervju sa mno m. Uctivi dinos a u r u si! Izvukao joj je sa obe ruke slap crne kose.intervju a. jedan dobro dresir a n mu ak a r a c ! Drago mi je ato smo se upozn ali . pokaz ujuci joj ruko m put iz kuhinje. Roditelji razv e d e ni. istina. Una je saku pljala svoje stvari. Odvez a o je kecelju i ispraznio pep eljar u.upita Una. Trau m e iz detinjstv a : osluakiv a nj e nocnih ljubavnih au m o v a iz ocev e spav a c e sob e. . dobili ste ga! Dobili ste. prime tio sa m da ste levakinja? I pre nego ato ste ma ata dozn ali o me ni (se m da ume m sa m da pripre mi m apa g e t e ) . Da.. zanim ali ste me. . Pridrlao joj je kaput. dec ak je i dalje imao ster e oslua alice na uaim a.. ja sa m vas intervjuis a o! I pore d sapu nic e na ruka m a i kecelje za pas o m. bes n a na seb e ato ne ume da pokre n e kas e t ofo n..

pro mr mlj ao je svoje prezim e . Niko mu ne odgovori. ali P.. raz mi aljajuci o tom tipu razvaljen o g mu a k a r c a . uvek u drugo m redu. Kada sa m mu pom e n ul a da na njegov a pred a v a nj a dolaze i stud e n ti sa drugih grup a i fakulte t a . koje usp e a n o prikriva cinizmo m.govorila je Una. nije mu stalo do publicitet a . Nije ogov ar a o koleg e.rece profes or i otrca pre m a taksiju koji je zast a o pred crveni m svetlo m. Nisa m usp ela da ode m u toale t. mi se u jedno m tren u t k u potulio da nikad a ne jedu zajed n o. spu a t aj uci se za njim niz step e nic e. hvat aj uci se slua alice. Pravio se da me prvi put vidi i pitao me na kojoj sa m grupi. ukoliko dod e do nas t a vk a intervju a. Odgovorio mi je da je veo m a zauze t i da vec dugo ne m a niat a narocito valno da izjavi bilo kom e. niti protiv relima. Mora . cigar e t e . Kada mu je pred s t a vlje n a .pitao je prod ek a n . Pome n u ti intervju nisa m usp el a da napr a vi m. Te vec eri dobila je me n s t r u a ciju. Na sred nj e m prstu ruke nosio je crni kam e n . Njegov a supru g a izgled a da je prilicno hladn a . Pokua a c u joa jedan p u t .. cak i srdac a n .. a najm a nj e 'Stud e n t u ' . ma d a sa m u viae ma h o v a prime tila da me gled a sa zanim a nj e m za vre m e pred a v a nj a u amfit e a t r u . neki drugi put? . Zadrlao me je na rucku koji je sa m pripre mio. Koliko sa m mogla da prime ti m. kome izme d u zavr a e t k a nog a vic a i kraja cara p a uvek viri golo. Moje je licno mialjenje da je to covek koji zna ata hoce i koji to ume da ostv ari. Bio je prilicno ljubaz a n. dista n cir a n a osob a . cini se da u nje mu tinja neko nez a d o v oljstvo. Zadrlacu kas e t ofo n i trak e. poku a a o je da bud e lalno skro m a n i kazao da se tu radi 'o ma s o v n o m pad u ukus a '.okto b r a u 13. U. Poset a je trajala cetrd e s e t i pet minut a . zatralila intervju za 'Stud e n t ' . nije bilo. odav al a su nedvo s mi sle n o seljacko poreklo.Ali ja sa m im vec obec al a! . Nem a m utisak da je su mnjicav. . belo me s o. i on navuc e svoju vindjakn u od zeleno g vojnickog platn a .Kafe? Sokov e? .. Sedim. nar e d n o g dan a 21. Trpao je lurno u dlepov e kljucev e . aibice .zbunje n o s ti pros truj a isto onako brzo kao ato se i pojavio. Posle mog insistira nj a prist a o je ipak da me primi nakra tk o. u jedno m jedino m blesku. "." . Nije uop a t e govorio o politici.30 casov a u svo m sta n u. pos ut o crnim dlaka m a . nasilno zgur a n a u par skupih mrkih cipela. Una je gled al a u prod ek a n o v e prekr a t e n e nog e.Molda.Molda . . Pose b nih troakov a . pre m a dogovor u. moglo bi se reci. najavila sa m se P-u telefon o m i. na svoj nacin. osim za taksi.. gde se nalaz e one slike i knjige o kojima se prica po fakulte t u. Natec e n a stop al a. optoc e n zlato m. inac e. . Ipak. olovke. Prilale m racun. otkako ga vodi nova garnitur a . Mladi covek preko put a Une sed e o je nepo mic n o u fotelji na lavljim nog a m a . Nisam mogla da zakljucim u kakvim su odnosi m a .. jer se lurio na neki sast a n a k .

Sad a ti nas zaduluje a . treci kod Amerika n a c a .Molea slobod n o pred drugo m . tako mislim i nikad a se ne vara m u svojim seljackim proce n a m a : iz dobr e si familije. Kome ovde da se obrati m za sura d nj u? Ovoj burlujcadi koja bi za malo amink e i zap a d ni h krpica prod al a i rode n o g oca? Do sad a smo bili zadovoljni onim ato si uradila za nas. Na najbolje m si putu da post a n e a korista n clan ovog dru a tv a . I ata? Potp a d n u pod razn e uticaje. Deca izgub e vezu sa domo vino m .Sad a se obrac a o mladicu u fotelji.E. to je veliki proble m dec e naaih drugov a ..kazao je prod e k a n .bilo ata. taj sigurno ne vara lenu".Ja sa m seljacko det e i tog a se ne stidim. . pers e r ili vlas nik picerije . pomisli Una dok ga je proce njivala ispod trep a vic a. . sa ne a t o dulo m. ured n o negov a n o m ta m n o m koso m. ali pre aes t godin a. ... i mi smo post ali svet. ovaj mladic je mog a o da bud e aef rece p cije. koja je usp e v al a da se probije cak i kroz deb elo tap a cir a n a vrat a kabin e t a . Una prime ti da prod e k a n ne pije iz istih aoljica kao i stud e n ti. prod e k a n bi svako g cas a pogle d a o u svog cutljivog gost a .ohra bri je prod e k a n . "Ako je olenje n. jer me . zakopc a n . ne stilu. Nisi tikva bez koren a ! Dokazal a si da si spos o b n a cura. ne. Bespr ek or n o vitak. zna se. Hajde. Dobro. Govoreci Uni. Una bi prime tila da je pomn o proc e nj uju dva plutajuc a sme d a oka. Pratili smo tvoj razvoj. visoki slulbe nik protokola. da mu maslina s t o lice nije odav alo pret e r a n u dozu cvrstin e i prezira pre m a svima koji je nisu pos e d o v ali. Po auli Fakulte t a cula se graja. .Jedan razre d u Africi. nekim mu ak a r ci m a bi zaist a treb alo zabra niti da vode ljubav. Kako je lelela da bud e ta mo napolju. ako ne zbog mog u cih nasle d nik a. Oko sto dvad e s e t kilogra m a pihtijas to g mes a obraslog cekinja m a .da izgled a grozno kad se svuc e. Hvala bogu ato to nisa m ja! Ali ne ljube sa m o princevi i ma n e k e ni: noca s ce se pariti nakaz e i zveri. i ume c e m o to da cenimo kad a za to dod e vre m e . Propa g a n d a . zajedn o sa svojim vranjaci m a . kad god bi se okren ul a pre m a njem u. prez a u z e ti. i njeg a neko sigurn o voli..Svako m e je to moglo da se dogo di . tako govorim. Ali lice mlado g covek a nije pokazivalo niat a drugo osim strpljivosti i gad e nj a.. koja su livela kojeku d a po svet u! . Ove su bile od finog fajans a sa tanjiricim a zlatnih rubov a. glavu gore! Ko se joa seca sitnica iz mlad o s ti? Mlados t . a ono bar iz est e t s kih razlog a! Pa ipak. ostavljao je utisak autorit e t a . a ipak.Nem a m pred njim nikakvih tajni! Onda je uala tetkica i pocela da deli kafe i sokov e. pos ut o g priaticim a i liaajevim a : ne. a da unutr a sedi neko drugi! Zaat o baa ja? .ludos t! Je li tako? Nemoj ni u snu da pomislia da si na m joa ne a t o dulna. . Odev e n neup a dljivo i sa izves no m eleg a n cijo m.. kao da od njeg a trali podr ak u. I. a ocevi. na licu zat e g n u tih miaica. .. Cutali su dok nije izaala iz kabin e t a . joa se nismo bili navikli na takve stvari! Prica m to onako. uop a t e . i pore d tog a ato je bio znatn o mladi od svog dom a cin a . i svima ce da bud e lepo. Cinilo se da kunja u fotelji. pa u teb e ima m o najvia e pover e nj a! .. de! Dan a s to niko ne bi ni prime tio. drugi u francu s k oj akoli.

gde visoki oficiri nud e optule n e cigar e t a m a iz zlatn e tab ak e r e . nara v n o. "Cemu ovako dugi uvodi?" Odluci da iskljuci ton (klik). kao da od njeg a ocekuju odgovor na sudb o n o s n o pitanj e. "Drugu Micicu za bes pri m e r ni hu m a niz a m u borbi za realizaciju i preb a c e nj e prvog peto g o di a nj e g plan a u stocar s t v u. Do njih: skupin e mu a k a r a c a oatrih vilica.kaputi m a airokih rever a. popu t tek uhvac e n e vev eric e. prvu koju dohv a ti iz plakar a. fotogr afije na kojima su grup e izbled elih mu ak a r a c a . anar h olib er al n a . ali slika je i dalje bila tu.ma a n a m a .. nea t o je bunilo Unu u at m o sf e ri ove prostr a n e sob e tin e : jedn a veristicki izvajan a i obojen a gips a n a krav a gled al a je senti m e n t a l n o sa vrha orm ar a . neki fini talog sivkas t e pra ain e i pep el a kao da je prekriva o i ljude i stvari i duhov e deb elih muljaka u kolnim kaputi m a do zemlje. S obziro m na svoje godin e.grcila se Una u fotelji. mirisa i ras por e d a . jedva prime t n o . Plam. Ponovo ukljuci ton i u dalekoj jeci do njeno g sluha dopr e a e iskidani odlo mci prod e k a n o vih rece nic a "malogr a d a n s ki poluint elig e n t . dan a s vec pre al e u sepiju. Bilo je tu i primorskih pred el a i tablica "Hvala ato ne puait e!" i aapirogr afis a ni h uputs t a v a .. Ormari za knjige u dubor ez u licili su na draks tlov a ni port al trogirsk e kat e d r al e .. pra a nj a vi fikusi. zar nisu vec odavn o izumrli i pres elili se u mitolo aki arhiv? Ali i pore d kitnjas to g stila euforicn e rezb arije. zatvor e n e u kavez zooloako g vrta.olinjali persijski cilim. vec odav n o pres u a e n a (ko joa piae drlaljom i pero m? ) . pom p e z n a ma s tionic a.zanim a proble m.. neprozirno. koja bi svojom nekrofilsko m crno. Una. a posle ih prebijaju u soba m a glatkih kera mickih zidova (krv na klizavo m belo m fonu.zlatno m kombin a cijo m viae odgov a r al a trpez a riji vlas nika pogr e b n o g pred u z e c a (Oganj. sec aj uci se. Njuaeci trag ov e pred m e t a i njihov nelogicni pore d a k . golom senzibilno ac u pred o s e c al a je klopku. 1949. na m e a t e n skupoc e ni m grad a n s ki m kice m. ba a neki dan. a preko sveg a i iz sveg a airio se neki me mljivi vonj ad minis tr a tiv n e epoh e (kako je Una zamialjala).bele. ba a kao slepci koje neko drugi odev a i vele im krava t u.primal a je njen e poruk e emitov a n e iz boje. koji su nek a d a nas eljav ali ovaj prostor. pretvorivai se u pres u za pakov a nj e cetvrt a s ti h tipov a. Vecnos t ili Konkordija?). u teaki m gro m bi. izved e n a u mer m e r u . Evo. gorko. Zar joa postoji taj miris i ti ljudi. zaple nj e ni m ocigled n o iz nek e biva e minist a r s k e kuce. jedan moj zemljak. gled ali su napr e g n u t o u fotogr af a prilikom necije pro mo cije u doktor a. nije mogla da odre di poreklo i suatin u ove cinovnicke scen o g r afije . verov a t n o . pratile neke smrkn u t e licnosti sa aub a r a m a na glava m a preko razrov a nih ogled nih poljan a." Joa nea t o je rem e tilo stilsko jedinstvo ent e rijer a gos po d e Konkordije: po zidovim a su visile nek a d a crno. Kabine t. "Zaat o vec jedan p u t ne pred e na stvar?" . hra m u nauk e . a visio je i dve godin e stari kalen d a r sa fotogr afijo m neke devojke u motor n o m ca mc u. na svoj gips a s t o kravlji nacin vre m e n a kad a je u ovoj zgradi bio Poljoprivre d ni fakulte t ili Plansk a komisija za razvoj stocar s t v a . Taa!). kao da stan o v nici ove sobe nisu sves ni okvira u kome borav e.dakle. pokre n u svoje zidove.kabine t bi mnog o bolje pristaj a o islednicko m odele nju iz knjige Nadeld e Mand eljat a m . Kolektiv. svi u ta m ni m odelima i sa leptir. neki . I pore d toga ato se nalazio u zgradi Fakulte t a . Preko sveg a sivilo.

.belu patiku koja je sa m a od seb e odbrojav al a neki sa m o njoj pozn a ti unutr a a nji. diside n t s k o pon a a a nj e . razvlacic e kao lvaku citavu tu . .oglasi se prvi put mladi covek iz fotelje..su mor n e osob e . Izdrlace joa malo. odjekiva o sme h . istina..Zaat o ste nervozni? . aala b a z a nj e i ogov ar a nj e . Pokua a c e da ih se eleg a n t n o reai.. .ponovi on.Kako stojite sa stra ni m jezicima? . sa m o rulan san. ne obaziruci se nimalo na rad a nj e nove.. ubrza ti ili nagr a diti..... da su oni.. i covek ponovo utonu u cuta nj e. rad al a se nova dlu. uopa t e .leva skret a nj a . iznen a d a provukla kroz pukotinu rasc e plje n e stvarn o s ti i utvrdila da ove sme a n o.Ja? Nisa m. u stvari. kritizers t vo .. otkud ja sa vam a ovde? Ko ste.. napolju su tutnjali koraci u trku stud e n t s k o g sta d a . Pred Unom se uz akripu i jauk razdvojia e dve polutk e jabuk e. pod m e t a nj e klipova kukuruz a u tockov e naa e g razvoja .potp u n o drug a ciji stil livljenja..Miael Babic! Na kabin e t se spus ti zaves a tiaine. upotr e biv ai intelige n ciju i lukavs t v o. vi?" . de m a g o a ki pristup mladi m gen e r a cij a m a .Molim? .. liders tvo . ." i na kraju.. mog u ipak pro m e ni ti sudbin e onih srecnika napolju. povladiva nj e burloa s k o. smel e i oslobod e n e civilizacije. molda. srecn a dokolica . zaus t a viti ih.. otkac e ni rita m. aar mir a nj e i zavod e nj e stud e n a t a . tekla je sum a n u t a . liveli su cuvari fakulte t s k e hijerar hije. osim pred njom. to bi mold a bilo najp a m e t n ij e.i mirno izaci kroz ova vrat a. cinican odnos pre m a na a oj stvar n o s ti . jedno ime probi zaatitn u opnu Unine sves ti ..rece. bezbroj mog uc n o s ti prulale su se pred svakim mladi m od trides e t godin a. Zaat o? . lvakale su se gum e . Una pogled a svoju prljavo. napolju je bila ljubav bez obav ez a . ali znala je dobro da to nec e uciniti. Unom.. Kao da se. niat a stra a n o se ne bi dogo dilo.svet a.. celovita i ned eljiva. koja je u vecoj meri nego ikada ranije shva tila da je u njihovoj vlasti. neg uju svoja pravila pon a a a nj a i svoje tajn e rituale.Ucila sa m engle s ki . Napolju je kljucao livot.. aa a a v a mod a svojim nepr e d vidivim tokovim a i hirovim a. ali da je ona ta koja ga budn a sanj a.. u kojoj sve a t e nici nek e vec davn o izumrle religije nos e joa uvek ured n a siva odela. ako zalele. kao da se niat a nije izme nilo.. za koju je dugo naivno verov al a da je jedn a. uniatiti.. . pokup ov a ti na veliko i na malo. nekritica n odnos pre m a naai m dostign u ci m a . Trebalo bi se.muzika. iza ovih tap a cir a nih vrat a u kabin e t s k o m vre m e pl ov u..dlu. probu diti i pogle d a ti ih zacud e n o : "Oh. koji kao da nije imao blag e veze sa ovo m svele iskop a n o m ad minis tr a tiv n o m katako m b o m .rozap a d n o m ukus u . raz m e njiv al e se ploce. veza sa neprijat eljskim intelekt u al ni m krugovi m a u zemlji i inostr a n s t v u .Zaat o ste nervozni? . popu t Alise s onu stra n u ogled al a.

Cujte. ali sma t r a se da su to dan a s . .. zaist a. . Ima m cetrd e s e t i cetiri godin e. sa m o neki koji budu imali mnog o srec e ili nesr e c e .Zaat o? .. kao ato vidimo . ospice. na lalost. sa kojima nece imati nikakv e veze. jer se taj prostor o kom e vam prica m nalazi u okviru robn e kuce. nar av n o. vec dvad e s e t a gen e r a cija koja me intervjuia e .Jesu li i vas udavili reza n ci m a ili ste zadrlali svoj gnev? . u velikim grado vi m a po svet u. na rasp ol a g a nj u su im drve ni konjici za ljuljanje. ost ac e ludi i dalje i bunice se i kada budu starci. U tim listovim a dozvoljeno im je da nap a d aj u tat e i ma m e .tu su im i listovi u kojima mog u da piau i da se igraju novin ar a. Jer.. svejed n o. usisivaci m a za pra ain u. jedan. kao mali decji azil. dva. dva. dva. On je. a na izlazu ce vas sac ek a ti gosn. odrasli ond a kalu: "Dobro. jedan a e s t godina sa m stariji od Isus a Hrista i video . (Prva trak a) . Dvad e s e t godina odgov a r a m na ista pitanj a i vec sa m sit tog a. Zato se usre d s r e di na instrukcije koje su sledile. marljiva stud e n t kinj a kad pobolno hvat a bele a k e . igrack e. dok ne zavrai fakulte t. naim e .Pre nego ato zapocn e m o ovaj razgovor. jeda n. za godinu ili dve i tako cete zavraiti studije i izaci u livot onako gnev ni i sa podulim kosica m a i brad a m a (koje cet e posle izves no g vre m e n a . mora m . Jedan. Tri dan a kasnije poslala je prvi izvea t aj. dva.stvar dok je ne zabor a v e .Znat e . jedan.. dva. jedan. skratiti na uctivu dulinu). a evo. ili njih mold a opet sme n e i na njihovo me s t o dove d u neke drug e . Okrec e se . mislim. da va m prizna m: nimalo ne volim omla din sk e listov e! . obicno u prize mlju postoji ogra d e n pros tor gde odrasli ostavljaju decu dok su u kupovini.stavic e t e mirno svoje lepe glavice u omcu napr a vlje n u od reza n a c a iz ned eljn e sup e! I ond a ce polako vaa gnev da se istopi kao sladole d na suncu. to jest ozbiljnog potro a a c k o g drua tv a . bolova njim a i rode n d a ni m a beb a . lopte.Bez sumnj e. da kake po tapison u i po sve m u ost alo m ato im se ne dop a d a . tri.Da. tri . da ih grizu za nog e. aarlah. Deca ta m o mog u lepo da se zaba v e . ako decica pret e r aj u ili nea t o uprsk aju. plat a m a i otplat a m a . zam a r a i na koji sa m prista o sa m o zato ato ste uporniji nego ato sa m se nad a o . ®ivot licno i pocec e da vas davi kreditim a . ipak. prirod a n! . hran o m za beb e . sta n ovi m a . najslobo d niji listovi? . koji me.. vi ste. Samo neki od vas. tri. kao nek a vrlo dobr a.. Pre m a tom e : mlad al a cki bunt je za me n e isto ato i nek a drug a decija boles t koja se mor a prelelati: zau ak e . pridrlav ajuci se uputs t v a da bez krajnje potre b e ne dolazi u prod e k a n o v kabine t. progle d a c e m o vam kroz prst e!" Uostalo m. u robni m kuca m a . tri! Je l' sad u redu? U redu je! Mislim da je u redu. tri. prva ljubav . verov a t n o .. joa ste mladi. Kalite ne a t o! ©t a? Bilo ata! Dobro. rube ole..

. .Mislim da je bunt kao dekor a tiv ni ele m e n a t prilicno izand a o . Uostalo m. U vre m e kad a se probijala moja gen e r a cija. mole da posluli kao pogon s k o gorivo? . u ono ato se zove javni livot. U tom pogle d u . indus triju odev a nj a sa m o za mlad e . vec sa m u godin a m a kada pom alo zabor a vlja m stvari. ako ga joa iko cita. mlad e da m e koje dolaze da me intervjuiau post aj u sve lepa e . ako va m odra sli vec u tim godin a m a daju sve ato vam je potr e b n o za udob a n livot. ljubili smo se po kapija m a i parkovi m a kao ocajnici. Taj film sa m gled a o mno g o puta.I. i vec spav a m kad ga ponovo daju na televiziji. ali na ai motori bili su jaci: proali smo kroz njihovu blokad u kao Orijent. . pravo na sops tv e n u mis ao. ato sa m stariji. kat e d r u . ova godin a je rekord n a . kad sve valne pozicije joa uvek drle stariji? .ekspr e s kroz brdo kre m pit a ! . knjige. Meduti m..Zanimljivo.O gnev u? . Meduti m. nedo s t a t a k drugo g izlaza .Kalite mi nea t o o slobodi izralav a nj a ? . radioprogr a m e i gra m of o n s k e ploce. bunili? ®ivite u gotovo idealno m svet u! Mi nis mo imali drugo g izbora.Oprostit e... Na kraju.Kako mislite da ce mladi bez bunt a pron a ci i osvojiti svoje mes t o pod sunc e m . mlad covek treb a da ima jak motiv i snala n motor da ih pob e di.. Bilo na m je hladn o. mladi m a . ako ne m a t e jak motiv. Viae volim toler a n ciju. Kako se buniti protiv kos mickih uslovno s ti? To je de m o dir a ni velta m e r c .Uvek sve drle stariji! Uvek i u svako vre m e . svoj listic. procit ajt e ata o tom e kale stari Sen ek a . zaato bi se.O cem u ? . kog davola..©t a. Znat e . po vam a .. svoj ava n g a r d ni tea t a r. Netoler a n t a n sa m jedino pre m a netrp eljivima! Vidite kako veat o i duhovito odgov a r a m na vaa a pa m e t n a pitanj a! . takod e su ta mo vlad ali starci.©t a mislite o gnev u mladih? . nego gnev. veliko ocajanj e.Niste mi odgovorili na pitanj e? . mor a m va m prizna ti da nikad a nisa m drlao gnev za pos e b n u duhov n u disciplinu ili neki narociti kvalitet. kako da se izrazim? Pa. dobro.sa m sva a t a . ato nije naj m a nj e valno u celoj ovoj prici! . velika ljubav.. bilo na m je rulno. Dom omladin e. ako vec imat e svoje sobice i u njih mog u slobod n o da vam dolaze mladici i devojke. . Treb alo je oteti svoj pros tor. svoje male igrack e. kakvo je vaa e iskustvo? . prime tio sa m da.Velika mrlnja. Ne mislim da se udvar a m va m a .

Zar nisa m? . Prem a tom e. Slobod e. . To je cinjenic a. Neki to na Fakulte t u vec zovu "aou.me dija. dakle. sad budit e malo slobod niji! Recite ovo ili ono. ... ali vec dugo sa m van igre.. Naravn o. Mislim da vam zavide na tolikoj popular n o s ti? .Mislite li da je mog u c e biti iznad.Mislite? Ne! Ni govor a! Uglavno m.Covek uzima onoliko slobod e koliki mu je kapa cit e t pluca.. To je sve! Molda sa m neka d a i poku a a v a o da se borim. ako dozvolite. mor a da bud e nepristr a s a n ako leli da mu se veruje.To je zbog toga ato ste vec pob e dili ..Koliko ste vi slobod ni u ono m e ato radite? . . ako ste lilavi.Niste optule ni! .Mislite da je to usp e h ? Moja pred a v a nj a nisu ni za koga obav e z n a . Ne zanim a me . sa m o pos a o sved ok a .Ipak. ako sa m dobro razu m el a . uzima t e onoliko koliko va m treb a i plac a t e onu cenu na koju ste spre m ni. Amfite a t a r je uvek prep u n onih koji stoje da bi vas culi.Nisa m fajter. .Platio sa m je skupo. ako ste rode ni borac. . nisu. ali mnog e vaa e koleg e..Vaaa pred a v a nj a su najpos e c e nij a . vi cet e usta ti sa patos a i ponovo se vratiti u ring. to bi bilo sve ato bih mog a o da kale m u svoju odbr a n u .. imat e mnog o uticaja na mlad e . ako ste to ocekivali da kale m. ali ako ste pravi.Ja jesa m. niti da mi aplau dir a. dakle... koje ne mog u da saku p e ni tri stud e n t a ." To mor a t e sa mi da rizikujet e i da platite na razn e nacin e.Odbija m bilo kakvu odgovor n o s t u tom pogle d u! . cini mi se da se i ne nalazi m u nekoj bici.Niko nije imun od toga. Kad zrelo razmislim. On sa m o sved oci. ispod ili po stra ni? To je. . Jeste li zadovoljni? . stojim po stra ni i poku a a v a m da sebi i drugi m a razjas ni m feno m e n ma s.. licno. prilicno udob n a pozicija? ..Znaci. mog u vam brojati do des e t ... po va m a .. .. napiait e nea t o malo slobod nije . Svedok ne uces t v uj e u nesr e ci. Ne zanim a me hoce li ko doci na njih ili nec e. Ne delim na njima potpis e.. . Ne trudi m se da se licno bilo kome dop a d n e m . Nikoga ne zove m da me slua a.progr a m o m " ? Cime tum a cit e taj usp e h ? .. Eto.. Niko vam nece doci i kaza ti: "Hajde. to je . .

sa m o zato ato su mladi. ma koliko moja bak a volela Srbe."ali me s t o rode nj a uvek ti je upis a n o u pas o a .. "Kuce izgore. plaa e se da budu staro m o d ni i ulaguju se stud e n ti m a . zbog kojih je.Ne. Ded a. nisa m upa o u pogr e a k u da se udvar a m mladi m a .To va m je klasicn a francu s k o. . uost alo m.. cime se dan a s malo ko mole impre sio nir a ti.Pre nego ato sa m doala do vas. Mlados t za me n e nije nikakv a pos e b n a vredn o s t. lekar. ®iveli sav ez nici! Majka mi je bila Polufranc u s kinj a . osec aj u i zato ne odlaz e na njihova pred a v a nj a . mes e c dan a pre porod aj a. sjajna jedn a osob a! Zvao sa m je Me-me.otac Beogr a d a ni n. Hocu da mo m unuku (to me ni) poklonim nea t o za ceo livot . zvanjim a i doktorski m titula m a . novac se zam e ni. drug a iz Norma n dij e. Do kraja livota..govorila je mojoj sirotoj ma mi . daci prozv ali Memerk a ! . u Rue des Belles Feuilles 75. odvela je moju majku u Francu s k u i tako se ja rodih u © e s n a e s t o m arondis m a n u . dobice t e neku vrstu odgovor a na vaa a pitanj a .. sve. . pregle d al a sa m vam biografiju. Doda m o li tom e . .Vidite. ..©t a mislite o naa e m prod e k a n u ? . zapoc e t e studije. . tralila je u me s a r a m a "pa m e t od tele!" Eh. vratio se iz izbegliatv a sa leno m koja nikad a nije naucila potpu n o srpski... bibliotek e rast ur e" . imala je fiks. ma gde putov a o . jednos t a v n o . Drugi se.. bez lalne skro m n o s ti.srpsk a kombin a cija. stvar n o niste . ne m a m pojma! Nikada.ideju da ja treb a da se rodim u Parizu. a ovi to. . ost avila cak i svoju domo vinu. imanj a prop a d n u .najbolje mes t o rode nj a na svet u: Pariz!" I zaist a. jedan od hiljadu kaplar a.Prva sa m pitala! . sma t r aj u zaatic e ni pololaje m. naim e . pa su je zbog toga u Trecoj mu ak oj gimn aziji.Jeste li nek a d a liveli ta m o? . kako to da ste rode ni u Parizu? Slucajno ili .Radije ne bih odgovorio na to pitanj e. da nisa m suvia e dos a d a n . opet.A vi? . jedn a bak a iz Topole.Umalo ne zabor a vih: Miael Babic? Zaat o: Miael? . Zaato ba a privlaci mlad svet. ume s t o mozg a . porodicu.Joa nea t o: pred m e t koji pred aj e m veo m a je atr ak tiv a n i tice se velikog broja ljudi i komu nik a cija me d u njima.. tacnije u bakinoj porodicnoj kuci. Godine ce vas uskoro oslobo diti te pred n o s ti! Pojedin e koleg e osec aj u stra h da ih je preg a zilo vre m e . gde je pred a v al a francu s ki.S vre m e n a na vre m e .

onako . niat a! Ionako vec mor a m da ide m ...Nije. zar ne? . otpis a ni m friliderim a i san d u ci m a preos t ali m . taj miris je tralio svoj put kroz otvor e za ventilaciju. ugre b a ni h peror e zi m a . Zaist a.Pa.Vec? . stihov a. leleci da obes n o m rasp u s n o a c u satr e i uniati i posle d nji trag cedn o s ti svojih putnika.sob a se nalazila na dvad e s e t i trec e m sprat u jedno g usa mlje n o g soliter a na Zvezd a ri.Ovde smo da napr a vi m o intervju.Niata. lakirani m drvet o m i vec odav n o razbijeni m ogled ali m a . na ovo m breg u. Zanim a me.. Do sob e se stizalo liftom.ispisanih floma s t e ri m a .Prica se da ste nek a d a bili ner az dv oj ni prijatelji? . gotovo potisnu t i noa e n ust aj alim vazdu h o m i smr a d o m . tek sa m pocela! Hoce m o li nas t a viti? . sprejovim a u boji. des e t sati! (Trajanj e trake: aezd e s e t minut a) "Izgled a da je zagrizao . Ali..Pa. rano! Molda cu pron a ci neku rupu .. bila je prav a mala antologija najprimitivnijih porno gr afs kih poruk a.. nesluc e n o m lestino m. . ispred vrat a.Oprostit e! . Kao da je citav pritaje ni i dugo potiskiva ni erots ki naboj ove zgrad u rin e od beto n a aiknuo u bezb e d n o s ti akripavo g i cegrt a v o g lifta . noktim a .. Na strop u se kocio dlinovski falus. Na odmoria ti m a nekih spra t o v a . pa cak i da m s ki m krejoni m a za oci. step e ni a t e i pros tor kojim se kret a o lift." (rece nic a iz Uninog izvea t aj a) Zen. nek a d a oblolen a svetlim.lascivn e kap el e.pravi mali viseci vrtovi neke sirotinjske Semir a mi d e . mogli su se poblile upozn a ti i stan a ri ove tipicn e beogr a d s k e novogr a d nj e . eks eri m a . Iz podru m a je snalno nadira o zad a h kiselog kupus a iz bura di.Imat e li joa pitanj a? . kljucevi m a .. na primer.©t a je za vas rano? .. pon e g d e je prolaz bio napros t o zakrce n orm a ri m a .. Nazovite me u pet ak. . psovki i opsc e nih scen a .. Beogr a d kao da je najblili zvezd a m a .Sutra i prekos u t r a ima m stra a n u gulvn . na koji je bila nabijen a obla lenica raskr ec e ni h udov a. . koji je cesto bio u kvaru. Kada se moralo pe a a citi uz ste p e nic e (u ovo m kraju cesto je nes t aj alo struje).Je li i to za vaa e novine? . Njegov a drven a kabin a. pom e a a n sa vonje m ohlad e n o g pep el a i dubr e t a . raslo je bilje u velikim limeni m konzerv a m a .

No. zabor a vljao bi mukotr p ni put kroz svakid a a njicu ovog mravinjak a. zapalivai nekoliko mirialjavih ta mj a n o vih ata pic a. Sve to prolima o je jedins tv e ni miris zapr ak e . ciji ple m e niti dim vec posle nekoliko minut a otplovi zajed n o sa sobo m i njeni m privre m e n i m sta n ov nici m a u tajan s t v e n u sveto s t nekog cejlonsko g hra m a . Ovaj prostor sadrlav a o je u sebi ne a t o ekst eritorijalno. pom alo nas tr a n o det e. okruglih se m e n ki. Gotovo da nije bilo prazn o g me s t a na nara n dl a s t oj podlozi odakle ne bi izvirivala i gled al a ljudska i livotinjska bolans t v a .sobu u okviru citavog soliter a u Ulici Jovan a Ducica (bez broja). koji je.posle selidb e. gled al e su sa neskrive n o m su mnjicav o a c u svako g doaljak a u svojoj tvrda vi. sa mar a m a m a na glav a m a . u njoj od svet a. pozlac e ni Buda rezao je sabljo m svoju kosu.izgled a da su se vec odav n o navikli na uobicaj e ni zad a h soliter a. sagr a dilo tajno skroviat e usre d tmur n e pros e c n o s ti roditeljskog dom a .Mora m. prodira o u svaku poru kole i svako vlakno odec e pos e tioc a. na ata pici m a za hran u i svako m kom a d u skro m n o g i jednos t a v n o g pokucs t v a .pravi dlepni budisticki hra m na Zvezd a ri! Iznad niskog. dok su dva ma nj a Bude od crnog.Sedit e! . istog cas a kao da bi zakor acio u RalaHamijevn Aranju. profes or poku a a da ister a ples nivi zad a h soliter a. Pre sveg a . prekrive n o g takod e nar a n dl a s t o m tkanino m sa velikim lutim krugo m u sredini. post aj alo je savra e n o jasno da je ta vrst a beks tv a ne m o g u c a . glatko g drvet a lelala u poza m a nirva n e . on je ube div a o nekog dugo na francu s ko m . a kad pron a d e ono ato je tralio. najpr e. Neko posv e drug a ciji od ostalih skrivao se. nije bilo mno g o.rece Uni. ogrnu t e bezoblicni m kucnim haljina m a . zbog opat e g balka n s k o g mirisa koji kao da se uvuka o cak i u svaki delic beto n s kih nos a c a . odm a r al e su se izgale n e blatnj av e cipele ili nanule.Hocet e li da vam pokale m najbolju? . a na mno gi m otiraci m a .. zen. na uglac a n oj povraini svak e male figurine od slonov a c e i bronz e. udob n o g lelaja.upita je profes or i uze joj knjigu iz ruke.sobe njua e ci prostor u kom e se iznen a d a i bez pripre m e naala. zacud o. Okrenu o je des e t a k listov a. Stan a ri . njihove lene.. .price" i nas u mic e ih otvori. . zabor a viv ai na njeno prisus tvo. Kao da je neko boles n o preo s e tljivo. da bi nek ak o spaslo dua u.uglavn o m penzionis a ni leleznicari. Dok je citala. pua e ci. nili oficiri i slulbe nici poat a . kojih. pos m a t r aj u ci zen. Njegovi posv e c e ni prsti osec ali su se na brojanic a m a od krupnih. Una je razgled al a knjige. Potpu n o drukciji livot bukt a o je i navirao iz zidova. da telefonira m .soba je imala ne a t o sveto. prale beto n ispre d vrat a ili. Izvuce iz police "Zen. . . razgov a r al e jedn a sa drugo m . i pore d pret e r a n o s ti sijams ko g barok a koji se zaplitao sa m u seb e. aetk al e su bezbrilno po odmoria ti m a . Ali cim bi covek otkljuca o vrat a stan a broj 69. ask e t s k o i cisto u isti ma h. potkra d aj u ci nepozn a t e hra m o v e . Dok je Una neodlucn o staj ala nasr e d zen. nacinjeni m od ispre s a vijanih seljackih ponjav a. cinilo se. vrati je Uni. izgled a.

mog uc? . o rodaci m a . i onaj koji odgov a r a . mold a. gradi. svaki intervju je u osnovi nek a vrst a lali! I onaj koji post a vlja pitanj a. izjavivai nea t o bogo h ulno .Kako bi. ocekuj e. stog a.U kom smislu? . sve pod a tk e o telini. mole da dod eli opro a t aj od greho v a . po vam a .Najpre. uglavn o m jedn a vrst a dvoboj a i najblili je. tri . "Ja postojim! " procita Una poruku na maloj cedulji. una pr e d smialjeno duhovito pitanj e kao da par alia e odgovor. o pros tor u u kome intervjuis a ni boravi. katolicka crkva.brojala je Una. uop a t e . na prime r tonski zapis boje glas a. enc ef alo gr afs k e izvea t aj e .Poato je obavio razgovor e . Intervju je. najlalniji su intervjui koji vrcaju od isforsira nih duhovitos ti. u stvari.Jedan... Nada m se da necu mor a ti da prica m o detinjstv n? . Imao sa m ocajan dan . dva.. prikuca n oj na zid iznad profes oro v e glave. intervju mor a o da sadrli i dijagr a m det ek t or a istine. profes or lele na leda preko pokrivac a sa lutim krugo m: .. rodu kam e r n e dra m e sa dve licnosti. treb alo da izgled a pravi intervju. uop a t e . kao od javnih licnosti.. trud e se ato je viae mog u c e da ostav e povoljan utisak o sebi.zamoli je profes or. kardiogr a m . Oni. tri . Una je isprob a v al a svoj "Sony". boji ociju. Svako efekt n o. (Drug a traka) ". ako je on. prijateljim a. Jedan. pa zato pribe g a v a autoc e n z u ri...Ovako ce viae liciti kao da sa m kod psihijatr a. naprotiv. . taj intervju bi treb alo da bud e dovoljno airok da u seb e primi sve asp ek t e licnosti kojom se bavi. .. naim e . s tim ato za tu ispove s t sazn aj e mno a t v o i na taj nacin sprec a v a onog a koga intervjuia u da bud e potp u n o iskren. Narav no.Probudit e me ako zaspi m! .Ima m neku vec er u u osa m.. se m onog a ato ta licnost isprica sa m a o sebi i o svo m pogled u na svet i livot. U tom smislu. dok javnos t. krvnu sliku. ako joj se intervju ne dopa d n e .Oprostit e . za razliku od novin a i televizije. Pada mi na pa m e t da bi mog a o da bud e i neka vrst a javn e ispove d a o nic e (otkako se naai savr e m e n i ci ne ispove d uj u klececi u crkvi). mog uc? Izgled a da sa m ipak nepo pr a vljivi optimis t a . . To znaci da bi.ulas n o sa m umor a n . Reci cu va m ne a t o: ja veruje m da je mog u c! I nazv a o bih ga . glum e svoje mialjenj e u sklad u sa onim ato se od njih.rece .totalni m intervjuo m! . dva. obicno trali glavu onog a ko nije udovoljio njeni m ocekiva njim a . . jela kojima .. .Ako je.

koji sa m dvad e s e t godin a stariji od vas. delenj e i mnole nj e. ba a kao ato telefonira t e ili fotogr afia e t e . fotogr afije i faksimile rukopis a. ne sme m o ni u jedno m tren u t k u sme t n u ti s uma da je suatin a nepro m e njiv a i vecn a . treb alo da bud e nek a vrsta dosje a ili kutija u kojoj bi bilo svac e g a : traka. totalni intervju bi. pa da bud e totala n! . Joa pre pet n a e s t a k godin a ma g n e t of o ni su bili retki u naai m krajevim a . a sa m o na Kalem e g d a n u bilo ih je. ma g n e t of o n s kih i filmskih. ispunj e n e psiholoak e tes tov e .se hrani. kas e t ofo n o m ne raz mi aljajuci uopa t e kako funkcionia e .me dijske komu nik a cije! Taj intervju bi treb alo da bud e zamialjen i realizova n kao multi. jer. njima su. otiske prstiju. koje ce na m uskoro staj ati na ras pol a g a nj u. digitron e. ne m a niat a od intervju a! . Dana s vec i dec a snimaj u na traku prve recitacije! Sa ulica Beogr a d a odav n o su iacezli fotogr afi. Sve nas to navodi na pomis a o da ce i klasicni intervju. pred s t a vlj a mlad e kam e n o dob a ma s. ata ja zna m? Ne pad a mi sad a tren u t n o na pa m e t ata bi sve treb alo da ude u njeg a. Meduti m.Ako sa m dobro razu m el a .Vi se. Post aj e bes misle n o uciti sabira nj e. ato. ne vec e od aibica. rukov ali specijalno obuc e ni tonski snima t elji sa radija. gajim joa uvek izves n o podozr e nj e pre m a tom apar a t u .. kao ato stoji zapis a n o u Knjizi stvar a nj a: "U poce tk u bea e rec!" Ako ljudi nisu sagovor nici.Na osnov u ceg a to zakljucuj et e ? . na primer. a najlakai od njih telili su najm a nj e dvad e s e t a k kilogra m a . gra m of o n s kih ploca. kratk e bele ak e o ljudim a sa kojima se druli. upotr e blj av aj u cak i osnovci na casovi m a mat e m a t ik e .Ko bi to ata m p a o ? . raznih izvea t aj a . pretrp e ti u svako m pogled u mnog e izme n e .. Rukujet e . odvijaju na potpu n o isti nacin u obliku pitanj a i odgovor a kao u Platonov o vre m e . snim ak dlan a leve ruke. slajdov a.me dijaln a disciplina. Razvoje m foto.indus trije na trliat e su izbac e ni milioni jeftinih kam e r a . spiskov e kljucnih knjiga koje su ga duhov n o oblikoval e . po vam a . koje cet e kas nije repro d u k o v a ti i pretociti u neki od oblika Gute n b e r g o v e galaksije.Ne sa m o to! To ni izdalek a ne bi bilo dovoljno da se shva ti i upozn a jedn a licnos t do kraja! . jer sa m rode n i odras t a o pre njegov o g pron al a s k a . i ja veruj e m da baa toj vrsti pripa d a buduc n o s t! . u stvari. Ja. mold a horosko p. koliko se sec a m . i da se razgovori. evo. des e t a k! Zaato? Zato ato dan a s svi fotogr afia u. ato se tice izme n e misli.. kao ato sa m prime tio. Savr a e n o va m je prirodn o da traka beleli moje reci. ma d a se profesion al n o bavim ispitivanj e m razlicitih sreds t a v a za komu nik aciju me d u ljudima. koji se neka d a realizova o iskljucivo pomo c u olovke i hartije. a u vaa e vre m e . dakle. oduzim a nj e.. da ce biti obog a c e n citavim nizom izralajnih i tehnickih mog u c n o s ti. uglavn o m . vec kas e t ofo n o m ili televizijsko m kam e r o m .Potpu n o ste u prav u! Ja i nisa m mislio na novine ili na neki casopis. vad e nj e kvadr a t n o g koren a ili proc e n a t a . . slulite tom vaao m spravico m bez oklev a nj a.

Dobro ste to ucinili! . jedno m recju. ukoliko su osob e razlicitog pola! .Molim? . psi se njuak aj u kad god se sret n u . ukljucuje spav a nj e . . potr e b n o je biti vlalan od tud e g znoja.) ... tap a u ili vuku za rever)..Jesi li zbunje n? .Ima li tople vode? . . kad a razgov a r aj u sa vam a . da bud e m iskren . .. (Tiaina... . potre b n o je omirisa ti i liznuti tu kolu.U tom dosjeu.) Hajde da to jeda n p u t ucinim prva ja! (Nejas ni au mo vi.Tamo.Mislim da bi onaj koji intervjuia e mor a o da prove d e mno g o vre m e n a sa licnoac u kojom se bavi.. to je iz me n e na tren u t a k progov orio primitivni konzerv a tiv a c .prilicno.Hocu da kale m.Pa.. Tiaina. nije va m loaa ta ideja . ne m o g u c e je do kraja shva titi jednu licnos t ako joj ne dodirn e t e kolu (svak ak o ste i sa mi prime tili da mnogi ljudi.. nar av n o .Mmm m m m m m m m m m .Pa. .Dopa d a vam se? . nar av n o . tuca nj e. zatim. bilo bi i porno. vode nj e ljubavi.©t a joa nedo s t aj e ? .Ipak. trale i taktilni kont ak t .nepr e s t a n o vas pipkaju za ruku..To ste vi kazali! . To.©t a imat e protiv ped e r a i lezbejki? . dakle.body langu a g e . potre b n o je prodr e ti u sa m u srl tud e g bica. da upotr e bi m izraz vaa e gen e r a cije.Aha .Sumnj a m .Gde je kupa tilo? .Zaat o mislite da bi treb alo da se potuc aj u? . (Ponovo au mo vi. u onoj meri u kolikoj je to uop a t e mog u c e me d u ljudim a. nara v n o.) .filmova? .Apsolutno niat a! Opros tit e. . koleno..

teako se navikav a m da neko m govorim ti..To je zbog toga ato se nikad a nisa m bavio sporto m.Koji si ti lalov! Oh. ...) .Dovodio si i ranije ribe ova m o ? ..Ti si prva! .. . ima a li neku plocu? .Ko je to? . opros tit e ..Gladn a sa m.. najpre da jede m o ! . .Ima nec e g perv erz n o g u ovo m prizoru: nag a devojka i odev e n mu a k a r a c jedu kreker e i stari sir! Tajna eroticno s ti Maneto v o g "Doruck a na travi" . Ima li nece g za jelo? .Mislim da je ostal a jedn a boca.Hoce a li da pijemo ovde ili u krev e t u ? ..Zaat o se i ti ne svuce a ? Ovako nis mo ravno pr a v ni . Imaa ocuv a n o telo . (Leon ar d Cohe n: "Chels e a Hotel") .Hajde.Lepa si tako! ..Cuce a ..Namali i me ni! .Dodi! .Tako .(Tiaina. ..Izvoli! .Ipak se svuci! Hej. Tako je vec mnog o bolje! Zaato stalno govoria o svojim godin a m a ? Izgled a a sasvi m pristojno.Pogled a c u u frilideru.Vali! .Da ne m a a vina? ... Ovaj.Volia li Cohe n a ? . . . .Stvar n o? . Nekad a a nji aa m pio ni su se vec odavn o ugojili ..

pa je uvela obav e z n o plivanj e u jedino m grads k o m baz e n u. Mislim da jest e.Dodi da pravimo totalni intervju! (Ljubavni au mo vi. mut ni m staklo m. a baz e n je. kliskih stop al a. DIF-u. beto n po ivica m a rasp uk a o i okrunj e n. otkrivai slobod a n prostor pri vrhu kabin e sa tua e vi m a .Ne sec a m se. Pobijanje aipov a. kao u tecno g neprijat elja.. u Drlavno m institut u za fizicku kulturu. zan e mi od uzbud e nj a: ugled a o je . Dogodilo se da su deca ci iz njegovo g odele nj a culi cicanj e i lenski sme h u kabini do njihove: kroz mut n o staklo ojaca n o jedva vidljivom licano m mrelo m. a kad a je doa a o red na njeg a da se popn e i da vidi. da bi mog a o da struji topa o vazdu h. velik otprilike kao airina dlan a. seca o se. bio zelenk a s t o. Trajanj e trak e 45 minut a .) Oslonjen o dovr a t a k kupa tila. poceli da se penju jeda n na drugo g a .crn. kada je prvi put video taj prizor. niti do tava nic e. Ima a prav e crnack e grudi! . Visoka pec I. Leonar d Cohe n.Je li te mno g o bolelo? . nalik onim a na mon u m e n t a l ni m platni m a tad a a njih drlavnih slikar a: Guranj e vago n e t a . kao dobov a nj e kiae po zate g n u t o m timp a n u . Ulazio je sa gad e nj e m u vodu. Polag a nj e tras e na pruzi Brcko. koje nije sasvi m dopiralo do kliskih plocica. sve dok se ne zaus t a vi na mut n o m kvadr a t u kojim je zapocinjala sekv e n c a tuaira nj a golih sportistkinja jedno g ma glovito g nove m b a r s k o g su mr a k a 1947.Neka tuca iz detinjstv a . nacinivai od ruku i splet e nih prstiju lopovsk e merd e vin e . uglavn o m zato da ekipe Filmskih novos ti za drlavn e praznik e slikaju u nje mu razdr a g a n e omla dinc e i pionire koji celice telo pod rukovod s t v o m svojih tren e r a . okrule noj blokad o m mrlnje svojih istocnih. i slulio je. Od ceg a ti je taj oliljak? . kada ? Kada? kad a? kad a? kada ? kada ? Odmo t a v a o je kompjut e r s k u traku u svo m pa mc e nj u. . ostavljajuci dole i gore otvor e n prostor. Kolona II.sivo. julnih i sever nih sus e d a . pos m a t r a o je Unu kako se mazi sa mlazo m tua a. one dalek e godine kad a je mlad a drlav a.Baa takve: malo kruakolike i idu ukoso . post aj e odm a h crven a oko onog ko je to ucinio.Kakve su to crnack e grudi? . pa su. odlucila da od malih.. cija je voda bazdila na hlor pod aturo m rasv e t o m male zemlje me d u svetovi m a . jer je u pitanju novo savr e m e n o he mijsko otkrice. . Udarnici. rahiticnih individu al a c a iz Beogr a d a napr a vi snaln e socijalisticke mo mk e . u skladu sa sent e n c o m : "Zdrav a duh u zdravo m telu". kao lea koji pluta po form alinu me dicinsko g fakulte t a .U kreve t u . tab a nj e mokrih. i plivao je bez zanos a po povraini. Njen praznik. zaslulnih majs tor a sport a s povla a c e ni m tackica m a za sna b d e v a nj e ugljeni m hidrati m a .Banovici. a pretili su im da.. Visoka pec II. Posle plivanja su se tuairali u kabin a m a pregr a d e n i m deb eli m. ugled a a e tad a rulicas t o kome a a nj e i cua e zvuk vode koja se ras prs k a v a po koli. Kolona I. cini se. ako se popia aj u u nju.

spus tili. njihovi prsti pren eln o su milovali kicme. dok su im bicevi mokr e kose aibali po ram e ni m a . Sela je na kuhinjsku stolicu. Ni trag a taktickog stida zrelih lena (u poce tk u. Uzne mir e n e i uzbud e n e blizino m drugih tela i preto plo m vodo m. Ulica Jovan a Ducica bez broja. savra e n e lensk e livotinje. dve crnke se odvojiae i njihove usn e se stopia e u dugi poljub ac. ta m o m ili navlac e nj e m zastor a i roletni . On je pre nea t o viae od pola godine otiaa o kao gost ujuci profes or na univerzit e t u Colomb u. sa mo ato viae nije staj ao na nesigur ni m lopovskim merd e vi n a m a . izgled a. nara v n o). popu t bistre.Super! Hajde da se tuca m o ! ". gurale i pljeskale jedn a drug u dlanovi m a po sapi m a . oslobo d e n oj gen e r a ciji. mog a o je da uliva bez bojazni da ce neko drugi zauz e ti njegov o mes t o sa pogled o m na vodop a d mlad e kole. stan broj 69. ta gars o nj er a se nalazi na Zvezd a ri. svilast e dlacice slivale su se niz zavra e t a k leda pod slapovi m a vode. pron a a a o onu davn u vlalno.mut n u erotsk u sliku. gore. i ona sa drale s n o m bes tidn o a c u zakora ci u malu cajnu kuhinju. strpljivo cekajuci povod da izroni na povrain u pa mc e nj a . naim e .niat a od sveg a tog a: Una. koja je. Pogled a joj stop al a i rece: "Ima a tako dug a ck e prst e na noga m a da bi njima mogla da svira a klavir!" Ponovo je.. preb a cila nogu preko nog e i pocela da gricka kreker e pre m a z a n e aevro m. opcini ga taj kovitlac najelenih mladih bokov a . kao da je potp u n o nesv e s n a cinjenic e da je nag a. vec viae od trides e t godin a bila pohr a nj e n a . eto. rucniko m koji viae otkriva nego ato pokriva. Kada su ga. a ost ali su hteli da ga svuku dole. koja se ne osec a zave d e n o m niti ponilen o m ako na sebi ne m a odecu kao produl e n o opatilo (taj neza o bilazni McLuhan!). kao da joj je kola jedini i svako d n e v ni nacin odev a nj a pa u tom e ne nalazi niat a cudno. dvad e s e t treci spra t. cije ime piae na tablici. plaht o m . gde ce pred a v a ti uticaje .. zamialjajuci tela. na ulazni m vratim a . kao da je nudistkinja sa iskustvo m . a drugi se pop eli na njegovo me s t o da gled aju (joa mu je pred ocima taj prizor: lensk a tela u pokre t u i dec a ck e glav e cije oci sjaje pub e r t e t s k o m poludo m ). on ga prove t r a v a ) njegov prijatelj Minja Dem aj o. Drlao se ocajnicki za ivicu stakle n o g zida. ipak. jer njegov o vre m e je isteklo. dakle. kojim kao da su lelele da usis aju jedn a drug u. koji se bogzn a otkud zat ek a o u frilideru. P-u je ost avio na cuva nj e (navo d n o. Sklonio se sa vrat a kupa tila da propu s ti Unu. ta m n a runa im se mrsila i Venerini breg ovi trljali jeda n o drugi. lega o je potrb u a k e na pato s (plocice su bile mlak e) i gled a o njihove clank e na nog a m a niz koje se slivala voda. na Cejlonu. Kada je progu t al a posle d nji zalog aj. pogled a ga i mirno rece: . Una je stajala pred njim nag a .devojke su se.usko m e a a n o klupko nagih lenskih tela (bile su to plivacice koje su trenirale posle njih u baze n u) obavijeno oblako m pare. pripa d a do kraja nekoj novoj. koje se koket n o zaklanj aju dlanovi m a ili kosim. skakut a vi m hodo m. niz butin e i listove sve do stop al a na plocica m a .

a mor a da pres ni mi nek e ploce sa zvucnim tes to vi m a za svoje pred a v a nj e . tradicija.937. pred s o blj e. kazao je. i sma t r a da covek. sviraju Bach a u cetiri ruke i jure lensk e. Zakaz a o mi je ponovo sas t a n a k u zen. pomo ci da ga objavim u neko m ozbiljno m caso pis u. cak i hran a ." Prelaz eci laga n o prsti m a preko glatk e kole usnule Une. erotike. Nisa m razu m el a o cem u je govorio.kolevka zapa d n e civilizacije. o kome smo mno g o razgov a r ali.sobi (tako je on zove) zaist a postoji solidan ster e o.ured aj. Izgled a kao budisticki muz ej. evrop s ki duh ili nea t o slicno. koji se rodio i odra s t a o ovde. ciji je broj 04l. on sve to sma tr a tren u t n o m modo m ili turisticko m filozofijom. on licno priznaj e da ne m a nikakvih sklonos ti ka nje mu . poato ga autorizuj e. malo ljudi koji su procitali komple t n a dela Marxa i Engels a ukljucujuci i nev er o v a t n o bog a t u prepisku. ©to se tice budizm a . Kada sa m ga upitala kako marksis tick a filozofija gled a na budiza m . potp u n o oslobod e n sops tv e n e teline. joa nije sasvi m zadovoljan. ne mole nikad a do kraja da prihva ti tu filozofiju ili religiju. obavio je tri razgovor a sa telefon a . rulicas t o g pred el a bez kraja i konca koji se prot ez a o nekud une d o gl e d . sed e cih i lelecih Buda. najverov a t nij e zbog dugih sedih brad a . ali P. Izgled a da povre m e n o koristi ovaj telefon. Obec a o je da ce mo ga nas t a viti i da ce mi. jer je P. balkon). Joa mi je reka o da je malo ko prodro do kraja u suatin u njihov e naucn e misli. poat o su razgovori vode ni na francu s ko m . P. Una je spav al a sa svojom dirljivo napu c e n o m . jer ne mole da govori sa svog. gub e ci se u su mr a k u zen.endu!" Kao ljudi od krvi i mes a . U zen. profes or se nalazio u stanju nicim neo m e t e n o g sklad a. to jest na par a d a m a . cajna kuhinja. ma d a se mno gi svakih pet minut a pozivaju na njeg a. odm a h n u o je ruko m i rekao da je "marksiza m nauk a o hepi. Uspela sa m da snimim intervju. evroc e n t r aliza m i anticka Grcka . klima. Poato nije imao vre m e n a da nas t a vi m o intervju. u Evropi.sobi.budizmo m . kupa tilo. uzelo je u zam e n u njih dvojicu.budistick e filozofije na individu alisticki. u cetiri posle podn e. bilo kakvih lelja. a narocito hriac a n s t v o . otprilike trides e t a k kvadr a t a (spav a c a soba. dok se ploce budu pres ni m a v a l e . pa ih nos e u litijam a. i da je. polud e. tog put e n o g . a njihove knjige drle po kabine ti m a ume s t o tap e t a . uopa t e . jer ga odre d uj u njegovo poreklo. me je ta m o odve o pod izlikom da mu se pokvario ma g n e t of o n . Mada su se mno gi pop alili za zen. Marx i Engels su mu vrlo simp a tic ni.sob e. Ima puno malih i velikih. Mislim da se zagr ej a o za me n e . ali kombin a cija socijalizma i azijskog pravo sl avlja (po Gros m a n u ) koje je izgubilo svec e i svet e moa ti. muzickih instru m e n a t a sa Dalekog istoka i fotogr afija budistickih sve a t e nik a. To je ma nji jedno s o b ni stan ili veca gars o nj er a . koji ima na m e r u da njem u i njegovo m delu posv e ti specijalni broj. a u ime njihove nauk e o kojoj ne m aj u pojma. Troakov a za taksi nije bilo. i zato ato lice na sveto g Nikolu. Usput. predlolio mi je da to uspu t obavi mo. kucno g. platio. uspr av nih. u pet ak. drle pod vojno m kontrolo m polovinu svet a . jer su umeli pon ek a d da se napiju do dask e i da grudv a m a gad aj u ulicne fenjer e. ambicija.

godia nj e nagr a d e i spletk e. mole dec e nija m a da odrlav a neku ljubav n u vezu a da za nju niko nikad a ne sazn a. niti te zavrbov a ti za svoj tim. ma ata ti obec a v a o . Pomiria e m . kog davola. ugled. verov a t n o potpu n o slucajno. po kojima je sred ov e c n a jesen proa a r al a kos m a t u preriju sedim. akad e m iju nauk a. Odus t a d e . ako je pa m e t a n . dakle. boles n e ambicije on smire n o gled a tu veliku panor a m u sveo p a t e g ludila i lestoku bitku za goli opst a n a k . sa m si. onda kad a im vec pres u a e mud a . decko. za ime. ali . ni buduc n o s t.ona je tu. iscrpljujuci ratovi. ovako. leleci u zen. Uglavno m. lista a ravno d u a n o novine i bac a a ih u prvu korpu za otpa t k e . Ugrizne m. niko te viae ne mole uvuci u neku svoju igru. tako retko nas m e a i obicnim smrt nicim a . On ce svoju tajnu ume ti da sacuv a . Nozdrve su joj se airile i skupljale u ravno m e r n o m ritmu. evo ovako. obicno. nago ni da se pokalu pred sveto m ? Sujet a? Dokaziva nj e da su joa u stanju da osvoje daleko mlad e part n e rk e ? Ili im dojadi da se nepr e s t a n o skrivaju. mog u cak i da ga iznes e m u dlepu i drlim sve vre m e u stisnut oj aaci.. ni proalos t. a ona se. niti pove s ti za neko m idejom. Bice mudriji od ost alih. viae nije sa m o puki san pred jutro.sobi. ocigled n o. radili kao robovi. zalele se javnog poljupc a nasr e d Terazija? Tu. Na ruku mu u tom pogle d u ide i zanim a nj e : niko nec e pos u m nj a ti u stud e n t kinju kojoj nadgle d a neku radnju ili daje intervju. ni politika. govorio je sa m sebi. da bi na kraju najveci broj njih docka n stigao do cilja. Lizne m. sav onaj met el dvad e s e t i tri sprat a nile. sad a je ima a. pa je sa m otkrije. mold a nez a slule n o. viae te ne zanim aj u ni novac. Eto. bitku za kat e d r e i profes or s k a me s t a . nar av n o . Ako je baa nea t o i leleo. profes or sa osec a nj e m nad m o ci pos m a t r a koa m a r izvan cetiri zida. . moc. I tako. svi am a t e ri napr a v e gre ak u. Zbog ovakvih lepotica vode ni su dugi. Ima m je u pravo vre m e ! Steka o sa m je stigav ai precico m do lepot e . univerzite t. to je. bilo je jedino to da dohv a ti cigar e t u i aibice sa tepih a pokraj post elje a da ne probu di tim pokre t o m Unu. ni karijer a. nez aint e r e s o v a n ni za ata drugo do za novu priliku da na vrhovim a jagodica pred e a preko Unine kole. zna m to dobro. i niko ti viae ne mole niat a. mog u da miluje m Kohinor koliko god lelim. odjed a n p u t . gazili jedni drug e . Postoji sa m o jedn a sitnica koja je muti: ne sme m nikom livom da je pokale m! Zreo. za sve one stvari pomo c u kojih se ti jadnici nad aj u da ce jedno g a dan a stici do nekog a kao ato je Una. Profes or je seb e sma tr a o profesion alc e m .ima m je! istina.ima m je! .. jer spoljni svet pres t aj e da te zanim a. i to. osim ako mu citav a ta stvar ne udari u glavu i ne izdrli tajnu. od svih onih koji su nacinili gre ak e . ©t a ih. mu a k a r ci su se tukli i proslavljali. potp u n o osa mlje ni kradljivac lepot e. talas aj uci mu blago runo na grudi m a . olenje n mu ak a r a c mojih godina. ali . dok se drugo m rukuje m ili drlim za precku u tra m v aj u. ta srec a koju smo toliko dugo cekali! Kako je zapa nj ujuc e jednos t a v n a ! Mogu da je dodirn e m . Mogu sve! O bole! Mogu zaist a sve! Ima m tu proklet u srecu u cetrd e s e t i cetvrtoj godini.njuakico m na njegovo m ram e n u . ciji je sadrlaj ople m e nil a ova lepa stud e n t kinj a. Opipa m. Kao da sa m uljez u trezor u ludog ma h a r a dl e . lovac na srecu.

Pravio je od niceg a . dok mu se sto m a k grcio od ludnje za neko m neodr e d e n o m devojko m u beloj haljini. Ni noca s. koji tuca pred publiko m. On. post a vljao joj zas e d e i stupice. u stvari gotovo bez njih . mrele i kljusa pres v uc e n a pliao m da je ne povre d e . Niko niotkud ne dolazi. od nagov e a t a j a . bez igde ikoga. treb a znati zada ti onaj bolnosla tki zavra ni udar a c od koga prskaju bubnjici.. bac ajuci pogle d niz mrac n e ulice ato su se naglav a ck e sunovr a civ al e ka pot m uloj grmljavini Dua a n o v e i Karador d e v e potpu n o pusti i bes misle n o coak a s ti. za ciji se duh sma tr alo da je iznad takvih tricarija kao ato je ljubav. rulni prljavosivi bed e mi.ljubavi. prizna ti strucnj ak za masme diju m e . perv erz a n i lestok. prav e ci se kao da aet a.to dobro zna a! Dana s ne. i sme ai na pomis a o da ce mold a vec vecer a s neki am a t e r . pretr aliva o sme c e . Unu otkako zna za seb e. u prolazim a koje pozn aj u sa m o ljudi iz tog kraja. Smoldio do kraja. lovio je po tulnim akus ticni m aula m a fakulte t a gde su se odrlav al e igrank e. izbezu mlj e n o osvaj a ti Unu. inces t u oz ni brat i Sen e g al a c u live show u na Pigalu.devojka je bila mra a vic a sa veo m a malim grudi m a . lovio je u pub e r t e t s ki m ma a t a rij a m a . cini mu se. a da istovre m e n o bud e a nela n..Narav no. ali to ni izdalek a nije sve . da. 1979. Prelazio je njegov hrb a t. mek a n i odluca n. pus t.sa m o brad a vic e izazva n e i uzbud e n e trljanje m ple m e ni t o g .. pre godinu dan a. stajao je bes p o m o c n o ispod Kneza na konju i ceznuo kao skot. lelern e nabor e . ceka o sa bezn a d n o m uporn o a c u mlad o g ocajnika na uglovim a vetrovitih trgov a. video duboki. niti ima ikakvih izgled a da naid e. razgrt a o oloa. Dobro si to obavio. u kom se zat ek a o bez porodic e. izme d u kojih vec dani m a stoji oblak pra ain e cekajuci da ga rast e r aj u prve jesenj e koaa v e . Miael Babic. mole a i da je izgubia lako . i tacno mog a o da vidi tu drap e riju otm e n o g pad a (ni suvia e laka. sve dotle dok bud e a u stanju da je krotia u krev e t u . obilazio letnji Beogr a d. ne znajuci da joj nije ni do ceg a i ne sanj ajuci da joj je ljubavi preko glav e. smeli izrez ispod koga slobod n o izviruju kljucn e kosti . mo m c e ! Razorio si je. provlacio se kao uhod a kroz parov e u igri. osec a o pod prsti m a njen e airoke. dakle. Bilo mu je muk a od celnje dok je. nelan kao najbolja drug a ric a sa davn o g letov a nj a u Makarskoj (prvi put na moru: lepljiva sparin a i slan a noc u belim plaht a m a pokraj airo m otvor e nih prozor a). Avgust. Na kraju je zaplak al a od zahv aln o s ti ato joj je najza d bilo tako lepo. ravno d u a a n poput ljubav n e ma ain e . Imace a je. istovr e m e n o . niti mno g o teak a . kao najbolja prijat eljica koja ti dira nab u b r el e brad a vic e pun a stre p nj e da se taj pokre t ne protu m a ci pogr e a n o . otac i ucitelj. radi avgu s t o v s kih kolokviju m a . lezbejka i makro. a sper m a aiklja kao mlaz iz vatro g a s n o g amrk a. u sumr a c ni m kapija m a i pas alim a izme d u dve ulice. leljan nelnos ti. molda tajlan d s k a svila ili neko fino tkanj e ubeljen o g lana?). na ivici tab u. Lovio je. Cvilela je da ne mole viae.. nogu pred nogu.potre b n o je biti snala n. redovni profes or Fakulte t a . lovio je po ste p e ni a ti m a velikih sta m b e ni h zgra d a gde elektricni brojac zujeci otkuc a v a akrtu svetlos t ogra d e n u licano m mrelo m da neko ne zdipi sijalicu.

klizi niz ravni devojcin sto m a k oko koga aua ti bela haljina sve do raza p e ti h tang a. ciji je zvuk prigu a e n omek a ali m asfalto m boje trulog golub a.od lelje da je smold e.letilice koju je izmislio Leonar d o. ali zato pad a na oci tako da one. viae istur e nih nego nazn a c e ni h jagodicnih kostiju i fino oblikova nih uanih akoljki u kojima au mi nes t a al u k. crna ili bar najta m nij a nijans a kest e nj a s t e . i taj pogled prat e ci mis a o silazi joa nile. koju je tog avgus t a stvar a o iz izma glice. rastvor e n e nozdrv e uzne mir e n e ldrebice na nev er ov a t n o usko m licu koje lako staje me d u dlanov e popu t ribe. koju mu je Beogr a d godina m a obec a v a o bez ikakvog pokrica dok mu se uzbud e n vrac a o kroz bezv ez n e pred el e sa srce m u grlu . video je joa i airoke. U zenica m a mu trep e ri i oblikuje se det alj po det alj figura devojke .blizan a c a .sitnim paro m brilijan a t a. takv e devojke ne m a za njeg a. pa naglo probu d e n na sa m o m dnu vrelog ocnog jezer a sas t a vlje n o g od nepokr e t nih lebd e cih cestica pra ain e .slutnje . nar av n o . poluskrive n e . pra ain e .neus p e h a . svetle odn ek u d iz ljupke senk e.di-tija kojim je zapr a aiv a n grad protiv kom ar a c a . viae poziv za male nj e nego na bludnic e nj e. i viae lelja da je atite . di. benzinskih par a. sa jednim ili dva putnika ato lice na bac e n e . us a mlj e n e ta m n e zvezd e . I cuje tap.dva ben a zaato ne. Ben.hodalice . on. u ciju je sitno plet e n u belicas t u mrelu ulovljen a cokolino riba me d u najeleni m butin a m a rode n e trkacic e na dug e prug e i lunjalice do besv e s ti. probu a e n e i u tom davn o m bolno m ritualu ima nec e g od zabor a vljen o g ropsko. odslikav a o je poput stakle n o g oka svetleci rafal trolejbu s a broj jedan a e s t u prolazu. sa farao n s ki m kana. niat a: sve je ost alo u senci star e gladi i nekog pritaje n o g os m e h a i svih onih neus p e h a kojih se viae nije ni seca o.lenskog (volim te kad si odev e n a sa m o u svoje mindu a e ! ).lista.prelivo m rde. snalnih a punih listov a .klop. treb alo da ima boju kos e. Praza n je.gacica. nije mog a o da zna kakvu bi ta nepoz n a t a devojka. dok je bez ikakvog razlog a stajao ispod bronz a n o g Kneza.ali joa nije bio u stanju da joj razazn a glavu niti oblik lica. Trebalo je da ima bad e m a s t e oci. jednu jedinu. cuje taj kuckavi rita m dos a d e Vasine ulice koja izgled a praznija i bezn a d nij a nego ikad a u svojoj istoriji.Ben! Njegov dlan sad klizi niz toplu kolu i zaus t a vlja se na sa mo m rubu cest a r a . Jeste.lelje. u stvari razrog a c e n o zacud e n e . jare. Njegov ods ut ni me s e c a r s ki pogle d. ben a. klatar a v a u hodu. izduvnih gasov a . u kojoj su se mno gi pre njeg a vec . u tom vazdu h u koji lici na mlaku vodu zabor a vljen u u olupa n oj tuca n oj kadi. iz niceg a . njen e resice su. sve se giba meko i culno. taj neop ozivi i konac ni poraz kom e je dugo izmicao. to je kosa kroz koju se teako provlac e prsti. sa minijatur ni m mind u a a m a . koga je zabor a vljao.ljubavi . niti ce ikad a biti. naim e . a devojcine nog e idu napinjuci i opu a t aj u ci tetive savr a e n e lenska s t e ma ain e. a ato post aj e viae sves t a n ne m o g u c n o s ti da ce sres ti takvu mlad u lenu. pon e s e n nekim nepo s t oj eci m izgledi m a .tik potp e tic a .sad a ga konac n o ima. ne sele dule od ram e n a . ali osec a o je da bi uz belu haljinu mor ala da bud e veo m a ta m n a . niti je bilo. skljokan e vrec e znojav e pilotine.tkanj a o golu kolu. malo razm a k n u t e i kao razrok e. sad a je tu i sad zna: takv e devojke ne m a . koja bi sve da izmeni i preobr a zi ove bedn e veceri u praznik ceka n od detinjstv a. jer su se svi ti porazi pretvorili u jednu jedinu veliku nez a d o v olje n u lelju. pravio je od ma gl e i od sna.

Leto se laga n o gasi . pa trunu u prep o d n e v ni m haljina m a od porh e t a bez ikakve ljupkos ti.okup ali. ali kad bi se okren ul a. ni tad a.. U njegovoj post elji. koji je joa sinoc pretv a r a o njihove oci u ceznu tljivi Bambi. izlazio je prolet miriso m prolvak a n o g sanjivog sta d a gled al ac a . ni tad a. govorila su o tom e da nije htela da ga budi . nalazio je da im je ten uniat e n aminko m. gaz eci krckavi tepih izjede nih se m e n ki od bund e v e me d u kojima su se. na prsti m a . opcar a n o g tudim celuloidni m sudbin a m a . Oliljak od oper a cije slepog crev a. ma d a ih ne m a na karti. mold a na sa m o m zavra e t k u noci ato je kroz olovno bledilo ispar a v al a u dan. pomir e n e sa svim. Tako se san o ta m n o p u t oj devojci u beloj haljini otelotvor a v a o u neople m e nj e n o . ni tad a.pogled. kuce ato pods e c aj u na lene koje su joa pre ljubavi i stra s ti digle ruke od seb e . ni tad a. Istopljeni krejon. I ma d a je s vre m e n a na vre m e imao ono ato mu ak a r ci nazivaju usp e h o m u tom dugo m lovu bez kraja i bez sna. ko zna kad a. od aes t do osa m. od osa m do des e t. kao da prvi put vidi mes t o u kom e toliko dugo livi a da i sa m ne zna zbog ceg a: beto n s k e sand u c a r e za sta n ov a nj e. Eto. to su te ulice koje ne vode nikud a. po sa moj ivici strpljenj a. kao ato izmor e ni mor e plov a c pred o s e c a skorb u t o m zelen a ostrv a pun a plodov a i svele vode. uvek bi se posle budio pokraj sasvim drugih devojak a i lena. cak i muklu boju njeno g glas a.televizori se pale. Ipak. vrhov e karlicnih kostiju. zbrisa n i rasto plje n poljupcim a i znoje m.kandle. Nezakop c a n a dug m a d na airokim i mra a vi m ledima . a iz palljivo izbrijanih nogu preko noci bi iznikla bockav a strnjika koju je osec a o kao prev a r u citavo m pipavo m povr aino m svoje kole. belala ona vecno lovljen a devojka. ni tad a. otkrivao mrelu sicua nih krat e r a . Carski rez.. Plomb e.bila je obicno nek a drug a . popu t lalnih dijam a n a t a . osud e n e dolivotn o na livot. da zgra bi tu teako ulovljivu trep e r a v u belu senku. ni tad a. lene su se pretv a r al e u usnule dom a c e livotinje iz kojih je. baa kao ato je stari cud ak Mend eljej ev predvid a o da mor a da postoji ne a t o teako tacno onoliko koliko je telak uran. svetluc al e kuglice zgulva n o g staniola. jednos t a v n o .san. u uobicaj e n o livotar e nj e bez nad e.u njeg a su neoc ekiv a n o piljile sicua n e i lmirkav e oci neke au m s k e zvercice. Grubo skore n a pet a. od dva do cetiri. Nokti . pon ek a d bi mu se ucinilo da je ugled a o svoju devojku. skro m n u mer u . mno g o ranije no ato je taj razorni ele m e n a t uop a t e bio otkrive n. to je taj livot koji ton e u dos a d u . od cetiri do aes t. eto. da mor a negd e postoj ati jedn a takva devojka sa m o za njeg a. Oseca o je da postoji. ni tad a. Gled ajuci na svirep o m jutarnj e m svetlu izbliza njihovu kolu. Praa n e lipe u Makedo n s k oj miriau na benzin. kroz aikaru ant e n a i . Dlake u nozdrvi. ba a tako je i profes or predo s e c a o njeno snen o os m e h n u t o lice. sa srebrni m san d al a m a u ruci i haljino m navuc e n o m na golo telo. i od des e t do dvan a e s t . oslep e o od pokret nih slika. ni na horizont u. do u tavor e nj e. zgrad e bez i najm a nj e g poku a aj a da budu lepe. pomo c u granic a svoje ledi i ocaja nj a. Od des e t do dvan a e s t na matin e u . pres n o mes o. na kojima su se isticale lopatic e. sveo je beonj ac e na svakod n e v n u .san u neko m bioskop u.izvlacila se tiho i odlazila kroz prozor preko beogr a d s kih krovov a. poato bi joj pret h o d n o citav sat nar e div a o u potiljak hipnoticki usre d s r e d e n : "Okreni se! okreni se! okreni se! okreni se! okreni se! budi ona!" . Vulgar a n oblik nolnog palca. ma d a je nekoliko put a bio blizu da je ace p a . bos a.

i to livu i nepovr e d e n u . Imao je! Odjed a n p u t . ruke. Cutali su. a u stvari sve vre m e ceka o da naide devojka koju je izgubio neki njegov daleki pred a k u brdim a iznad ma n a s tir a Manasije. lovi. ma d a je profes or uporno osec a o da postoji i da je. nek a naide i nek a sa mo noca s bud e moja. Svi pre njeg a jurili su tu devojku ato je nepr e s t a n o me nj al a kostim e . ali bi uvek nek a sitnica odav al a prev ar u. goni. slado s tr a s nici m a . sve to bez ikakvog usp e h a . ma nijacim a . da ulovi devojku. ost avljajuci mu gorcinu na nepcu i ponovo otvor e ni poziv da je trali. I gle. gubila se negd e iznad savskih mos t ov a . gubili imetk e preko noci. mold a. kriao m odm a glila bez trag a . kad a bi im se ucinilo da je u blizini. izdav ali cara i otadlbin u. osim celnje ato mu je pripala kao jedino nasle d s t v o i grizla mu utrob u svojim uporni m.. da ga je neko otpoc e o davn o pre njegovo g rode nj a i ost avio mu u zave t da ga nas t a vi i okonc a. ili na vaa a r u ispre d neke nor m a n dijsk e kate dr al e na dan sveto g Luja. kosu. utvrdili da je ona devojka. bac ali jabuk e u koje su bili utisnu ti duka ti. ta m o. patnju. rad ali decu sa nado m da ce bar devojcice liciti na iacezlu devojku (i licile su dok su bile sasvi m male). "Bole. i svima se cinilo da je pokatk a d imaju: lenili bi se tad a njom. imala iste crte lica. nesv a rljivim otrovo m za koji ne m a ni protivotrov a . belali glavo m bez obzira na drugi kraj svet a da se oslobo d e mor e. stigla i do profes or a Babica. trpeli i tavorili.tim gore za njeg a! Otimali je silom ili lukavs tv o m . dizali bun e i ops e d ali grad ov e .tralili su svoju devojku sve do smrti. stil i nakit. spokojni. razore n e domo v e . inac e. frizuru. u blizini. uistinu ona. postoj a ni m. gubili su razu m: ako je bratov a . koji se godina m a usp e a n o pretv a r a o da ga zanim a sa mo karijera. neki kriao m. odav ali prijatelje i kumov e . ni laliti!" Ali one devojke nije bilo godin a m a . ubijali aak a m a i nog a m a telo koje ih je tako nas a m a rilo.. aminku. pristajuci da ih nazivaju bludnicim a . da joj izmak n u i nekako se izbav e.. a strog a pravila nalalu da lovi bez ikakvog orulja i tud e pomo ci. u poto mk e . molda.jednoro g a . sve. keaov a ni m a . Ostali su se opijali i tukli dvojnice svog a sna. njem u se ucini da je nac a s . juri. da je razu m a n i odgovor a n otac porodic e. cesto vec na sa moj svad bi. drugi javno. napijali se do besv e s ti od srec e. Ima li kraja ovo m lovu? Cini mu se da lov traje odvajka d a . i tako. jer. traleci da im se otkrije gde je ona koju love a neulovljen a je. puc ali u vazdu h. srecni ato ce je sres ti. ostaviv ai za sobo m svoju dvojnicu. pozivali sela i grado v e na svad b u da proslav e usp e a a n zavra e t a k lova na lenku. ali izdav ali bi ih skriveni pogledi upuc e ni drugi m lena m a u prolazu . koja je. sve dok konac n o ne bud e ulovljen a. da se obelod a ni podv al a.useljav al a se u njihove nasle d nik e. Zbog te devojke su se ubijali. devojka je stigla sa m a (verov a t n o izmor e n a dugog o di a nj o m hajko m) i kazala: "Ja sa m Una Vojvodic". isti hod. ne odajuci nikom e kako su prev ar e ni. me nj ali veru praot a c a .dimnjak a . Bilo je kasno da se ma ata pro m e ni. a ond a bi. ni leka. Ko zna? A ta njihov a lelja nije se iscrpljivala i smirivala smrcu . ost avljajuci za sobo m pus to a . jer su na ali ono ato su tralili. s kolen a na koleno.. igrali kola. ni olaka a nj a . odakle je poticala porodica njegov e majke. neu hv a tljiva i nicija. izigrav ajuci pred sveto m mu a k a r c e koji viae ne love. njegovo strpljenj e bilo je na koncu nagr a d e n o . ato ih zove. Gde? Molda su umirali na njen zov (zaat o bi se onako sme aili da je najza d nisu videli?).

govorila mu je. i na njihove devojke koje su ih pratile u stopu. ali dole. postoji sa mo sum a n u t a brzina koja opija. Hvalila mu se da je dec a ci iz njenog bloka na Novo m Beogr a d u voze nocu pusti m staz a m a po Uacu. kako su mu sa m o sme a n o i bezn a c aj n o izgled ali ost ali mu a k a r ci upe tljani u uzalud n u bitku da nea t o postign u. Tada je ugled a o Unu na lutoj "Bab e ti" kako se virtuozno provlaci izmed u auto m o bila." Nekad a davn o navijeni me h a niz a m njegovo g drua t v e n o g livota i dalje ga je po inerciji vukao na obav e z n e prijem e . coveku je sve jasno. na u je je. a ne pore d Une. pre mijer e i vecer e posle njih. sve. njen e butin e bile su priljubljen e uz njegov e.. Uskoro. ma koliko urlao da joa liv i da je posre di neka stra a n a zabu n a . a ond a bi joj prsti kliznuli ta m o dole. stopljeni u jedins tv e ni gro mo gl a s ni orga niza m . koje su kao kucni Kerberi budn o . blizu. urlicuci ma ai n a m a jure grad o m ili lvacu gum u po uglovim a . ruckov e. ali odjed a n p u t viae nije imao ata da kale svojim me n t al n o ugojeni m vranjaci m a i njihovim uvale ni m supru g a m a . koja se upravo prot e gl a popu t eleg a n t n e mack e i rekla zevajuci: "Koliko sa m dugo spav al a? Zar sa m spav al a dva sat a? Uh. me d u njegov e miaicav e nog e. zaglavio u gulvi pred savski m mos t o m . pon ek a d i sa sto sed a m d e s e t kilome t a r a na sat. baa kao ato u najmrklijoj noci bles ak munj e osvetli neki skrive ni pred e o do najm a nj e sitnice. "Jawa m a ". Oseca o se mlitavo i degr a dir a n o kada god bi ih ugled a o kako. u kom e se profes or vozio sa svojom supru g o m na neku dos a d n u poslep o d n e v n u koktel. pua e ci. bud alo!" Jedan p u t se taksi. "Yama h a m a " i "Hond a m a " od hiljadu kubika. a niko ga nije cuo. onim snalnim. ali bio je potpu n o par alis a n. baa mi je lepo s tobo m. od leluca dalje. Unine ruke bile su mu nepr e s t a n o pred ocima. biva e ljubavi. u kom e je kroz stakle ni kovce g mog a o da vidi svoju prat nju. prijatelje. kad a su kao po kazni legali pokraj svojih rulnih. zastoj bi raskrc e n i on nas t a viv ai volnju. cak i pod pret p o s t a v k o m da je stekn u. . Hteo je da joj vikne da je tu. bes misl e ni krug njihovih ambicija. kao neko m snu. nile. Super!" Poceo je da obrac a palnju na armiju mo m a k a odev e nih u crnu kolu.spozn a o suatinu livota.partiju. grudi uz leda. venc e. Bila je luda za motori m a . ocvalih lena i budili se zgad e ni uz njih. pa su sed eli zarobljeni. devojka. pretr aliva o pogle d o m ulice s drug e stra n e reke ne bi li ponovo video Unu. mlad a jahacica zalar e nih obraz a sa rasple t e n o m crno m grivo m vetru."Mora a da se cvrsto uhva tia vozac u oko pas a i ond a sve nek ak o pres t aj e. dec ak i ma ain a . stez al e su pas nekog snalno g dec ak a cije se lice stalno me nj alo. ideja i vlasti .ata im je vred el a moc. Nisu mogli ni napr e d ni natr a g .. "Kawas a kijima". Seti se Artura Kestler a: "Gore se covek joa mole zavar a v a ti. licili su na apok alipticko g dvoglavo g kent a u r a u ritualu iz koga je bio potpu n o iskljucen. Proala je na svo m malo m motociklu veo m a blizu taksija. "Ti ne zna a kakvo je to osec a nj e!" . slobod n a . popu t mod e r ni h riter a u kacig a m a .

dogovor e n o ! Bice ludo! A za sve to vre m e Una je. ato joj je bio ma gis t a r s ki rad. poput duh a Ljana Estak a d a . grm e ci krulila profes oro vi m horizont o m . opet. me nj ala motorcikle.. Beba na kamili ispod pira mid a . u kojima su se nad m e t a li ko ce bolje nahr a niti gost e. Plala ispred nos a! Uvece naruci m o ribu koju lelimo za rucak. A vino! To Vesn a igra sirtaki. Ne iz Perth a. mora t e ! Ima m o i mi filmov e. tolika letov a nj a i piknike u travi? U jednoj kuci uvek se jeo avajc ars ki fondi sa sirom. U jednoj kuci ga je dom a cic a uvek pitala u kom je znaku rode n. krajev e grad a i tucac e. ldranje. na m e tljivih pitanj a ata mu je. Njeno airoko.zveri. pro m e nit e drugu Vuku tanjir!" Da nekako prekr a ti vre m e . cim bi dom a cini izvukli projektor i poceli da prikazuju filmove snimljen e na letov a nj u. od koje su jedino ata pici bili pravi. To je DJorde okren u o film naop a ck e . Bilo mu je neizrecivo dos a d n o sa njima u pret e n cioz ni m ent e rijerim a . u koji smo stigli iz Perth a . teako dup e steg n u t o sa m a r o m preliva se na obe stra n e nesr e c n e livotinje. molim vas. koje kao da nikad a nisu dodirivale gre a n u zemlju. one ogrlice i mok a sin e ! Kazba u Alliru. Kairo.. ldranj e. vecito se raspr e d al a ista te m a : ata su Hrvati uradili Srbim a i ovi njima. Bomb aj. nego iz Melbourn a ! Ovo su Indijanci u rezerv a t u Utah a. Mul sa feso m na glavi smej e se kao imbecil u aes n a e s t o m ilim e t a r s k u kam e r u . pa sad a je red da vi dod e t e kod nas! Ne.. ma m a Ginu u Veneciji! Ovo je zaist a fant a s tic n o! Zaist a fant a s tic n o! ©t a je ovo? Niata. Pitao se sve ceac e kako je mog a o sa njima da izdrli tolike godine.. a hran a nikakv a. vi se divno slalet e sa ©korpijo m! Na prije mi m a kod am e rickih diplom a t a zapa njivale su ga njihove savr a e n o usjajen e cipele.da bi pojele lea! Je li ovo Amst er d a m ? Jeste. U drugoj je pribor za jelo bio skupoc e n . navod n o.. nasle d e n od roditelja. Kod profes or a Vucica. boe m s k e vecer e uz ono "ato se na alo u kuci". ove crne pticurine cekaju da porodic a ode . pokaz ujuci svoje pozn a v a nj e nadr e aliz m a . Najtele mu je pad alo da se brani od sum njicavih. ®dr a nj e. zaat o cuti. nepr e s t a n o ldranj e. belao je u laku oba m rlos t od vina.bdele nad pres tilo m svojih mulev a . Konverz acija se vrtela oko opatih me s t a i obicno zavra a v al a sa: "Mora mo se svak ak o ovih dan a cuti!" Propali politicari skupljali su intelekt u alc e i ume t nik e iz dekor a tiv nih razlog a: "Marija. ned a r o vitih . Riba? Oh. eno.. pogled aj t e .bile su to. Vidi kako ide m una tr a a k e ! Mikonos! Po ceo dan smo bili sa m o u kostimi m a . Niski oblaci nad prerijo m: ovo je put za Adelaid e. ili na ce mu sad a radi? Kad bi ga sa m o malo ostavili na miru! Vecere su se pretv a r al e u pravo pravc a t o muc e nj e. . Da vidite sa mo kako je moj mul snimio koridu u Barceloni! Onda. Boga miiiii. ispod kojih su lmirkali malogr a d a n s ki ma niri. Drugi su se. Vesn a! E. dok je on ca mio zarobljen uvelim krugo m obrazov a nih brbljivac a. Kcerka staro g dopisnika iz Kine teroris al a ih je lalno m kinesko m kuhinjo m. iduce g petk a. umnola v aj uci se u hiljadu mladih lena. od kojih smo kupili. Zar ne prep oz n aj e a Trg Dam? A. Zamislite.. ® e n a doce n t a Filipovica vodila je francu s k u konv erz a ciju. ne! Apsolutn o. Ko je ovo? Neki na ai prijatelji iz Berkeleyj a. njihovih pros e c nih ideja. Ovde spaljuju mrtv a c e na lomac a m a . raz m e t a li lelerno a c u .

nisa m.Pa. kao onaj ludak.. sve. ali jednos t a v n o nije imao snag e da prelvak a v a opat a mes t a kao u neko m literar n o m salonu s kraja veka. Covek jedno s t a v n o ne mole da ih zaint e r e s uj e za neku ideju. zaist a.. koji.. koje su to drka dlije!" . rekla sa m da sma tr a m kako su dan a a nj e gen e r a cije mladih potpu n o apoliticn e. Najtulniji su mu bili ond a kad a bi poceli da raacla nj uju do u besv e s t dan a a nj e pokolenj e mladih.. lilavu intelekt u alk u i njenog impot e n t n o g supru g a . Molim? Vi ste. na lalost. A u to vre m e pijem vino. "Oh. Uvek punu caa u . prime c uj uci sas u a e n u kolu starih kvocki. ne mole da mu pomo g n e u ovoj posled njoj. On koji je don e d a v n o gajio velike simp a tije pre m a svojoj izuzet n o vred n oj gen e r a ciji. bore koje su poku a a v a l e da sakriju ogrlica m a .Jeste li citali Cast a n e d u ? .tad osve titi. Tada se u njem u ponovo budila ljubav pre m a tom staro m . Svojim godin a m a pripa d a o je njima. Ujutru se viae niceg a ne seca m . koleg a. znao je to isuvia e dobro. njihove tulne sred ov e c n o s ti. potp u n o ods ut ni? Ne. Cutanj e su sma tr ali profes oro v o m oholoac u.rukopis a. godin e.. ne znat e ? . Oprostit e.. nisa m cuo posled nj u rece nicu! O ce mu se radi? Pa. . dok je na improvizov a n o m sobno m ekra n u trep e rio orijent alni bazar snimljen "Pajaro m". jesa m.rekao je leni dok su se spu a t ali niz ste p e nic e .. Molda."Koje drkadlije!" Jedino je ona naslucivala ata ga muci. iskua a n o m saborc u iz najtelih dan a.Ne zna m.lekovite kupk e kompr o mi s a . ne zna m jesa m li ga citao ili nisa m. . ponek a d bi zat ek a o na sebi njen mirni. (Kada bih bar.. izgled a.znako m da je tajni pijan ac. da primec uj e njeno laga n o mirenj e sa livoto m i okolnos ti m a . vidite.. zaat o bi lena nekog report e r a bila ljubu m o r n a na azijski rat iz koga ce izvea t a v a ti njen mul? Zar nije isto toliko opas n o . ali (ma d a obican uljez) srce m je bio uz Unu. Osudivali su njihovu ravno d u a n o s t . .. nedo s t a t a k velikih ciljeva i nes pr e m n o s t za lrtvov a nj e. poceo je polako da biva sves t a n njen e bed e . Tako. svezn aj uci pogled kako svetli iz polut a m e . i zvildali su opus t eli m nocni m ulica m a opijajuci se brzino m i vetro m u uaim a.Kako. ko je pozva niji od vas da na m to objas ni? Vi ste nepr e s t a n o u kont ak t u sa njima. zaist a. proble m je u tom e ato obicno cita m uvec e . znat e. Sluaa o je kreat a v e glas ov e svojih koleginica i ne prat e ci. na njeno m luto m motorciklu. Stvar no ? A vi kao da to niste prime tili? Ne. uop a t e . imao tablu na kojoj piae: "Molim da me se ne prime c uj e!") Baa me zanim a kako vi gled a t e na te stvari? Na kraju krajev a. sadrlaj ras pr a v e .filologa i da ce mu se kad. zurio im u vratov e . Uostalo m. godin e. Namign u o bi joj sauc e s nicki ili poslao usn a m a ne mi poljub ac. sa m o sa m se nea t o zamislio. Znao je dobro da je povre dio tu sas u a e n u . a molda i nisa m. i da ih upore d uj u sa vre m e n o m svojih izmialjenih zanos a . odsu d n oj bici za spas dua e i tela. Molda. da ih nekako pokre n e iz letargije.

ravno d u a a n na ljubav n e jade. Da je o tom e uop a t e raz mi aljao. pri pom e n u nekog imen a . Una je stan o v al a u najtulnije m delu Novog Beogr a d a . sa mo s t al n e sudbin e. a olup a n e fas a d e bi se istog cas a pretv a r al e u sred njov e k o v n e bed e m e oko zami aljeno g dvorc a koji atiti Unu i njen mali svet. Kako je sa mo lalio za pus to m zemljo m koju je upravo nap u a t a o zbog Une! Osluakivao je nepr e s t a n o u sebi bud e nj e i klijanje ljubavi.. ispred kojih nisu usp ev ali da pora s t u ni drvec e ni trav a. a neko viae. kada god bi se provez a o pokraj njenog paviljon a (cetvrt koju godin a m a uop a t e nije prime civ a o. uzdrht a o bi od glave do pet e. najzad. a da nikog a ne povr e di. Ona je teak a kao boles t. Zbog nje je poce o da voli taj kraj koji je ranije ogov ar a o . za njeg a. dvad e s e t godina stariji od svoje ljubavi. poku a a v a o je da savlad a ljubav i. sluleci svo m krugu kao primer hladnokrv n o g . Pokua a v a o je da urazu mi svoje prijat elje. i da je pre a a o onu kriticnu crtu posle koje se ljubav obicno viae i ne pojavljuje. odbijajuci ili prihva t aj u ci sportski prima mljive ponu d e kao da mu pripa d aj u sa m e po sebi. prav u ljubav kao vezu dve potp u n o odvojen e . i taj oat e c e ni part n e r znao je dobro da se mora krvavo boriti za pred m e t svoje ljubavi. mirio ih sa njihovim ogorc e ni m i razoc ar a ni m supru g a m a . takod e ne mole da se izgubi u svo m eks p e ri m e n t u ? Zaist a. on. kao prototip sta m b e n o g get a bez dua e. Verova o je da je potp u n o bezb e d a n . cak i pri letimicno m pogle d u na ulicni sat pod kojim smo se sast aj ali. pa ipak. mole da se pogin e. hteo je da pron a d e nea t o slicno seru m u koji ce u buduc n o s ti pomoci njegovi m zat el e b a ni m vranjaci m a da je se oslobod e i budu potpu ni. dva ravno pr a v n a . Miael Babic. bila istovr e m e n o i neprijat elj i orulje. Zaato je bio protiv ljubavi? Zbog tog a ato u njoj nikad a nije bilo ravno p r a v n o s ti. zauv e k mu ostaju oliljci koji prob a d aj u u odre d e n o vre m e . mor a o je trpe ti ponilenj a ljubo mo r e i pos e d o v a nj a .. ma d a se tud a cesto vozio na aero dr o m ). koji bi se jedno g a dan a iznen a d a odlucivali na razvod brak a zbog kakve. i kada covek ima srec e da je prelivi. istina. u sta m b e n o m bloku okrule n o m nizom sumor nih kucerin a za spav a nj e i gled a nj e televizije. kao ato kanc e r olog osluak uj e simpto m e raka u sops tv e n oj utrobi. istovre m e n o radozn a o i upla a e n pozn a ti m ishodo m . uz muziku koju smo nek a d a zajed n o slua ali. nedo dirljivog mu a k a r c a . ma kako slatka bila. naim e. praz a n i nera njiv. sasvim pros e c n e devojke. ali zar sredo v e c ni ljubav nik. Miael Babic je viae voleo slobod u od zavisnos ti. u neko m bledo m predv e c e rj u. kao covek koji u ruka m a drli cvrsto sve konce pozoriat a lutak a u kom e se ta sme a n a dra m a odigrav a . bio je u tudoj vlasti i sa mo je od necije dobr e volje zavisilo hoce li to zloupotr e biti ili nec e. verov a t n o bi sazn a o da je to zbog toga ato isuvia e voli seb e . Profes or. sazn a ko je. Prolazio je godina m a pokraj ljubavi.prep u s titi se hirovitos ti nek e mod e r n e devojke kakva je Una? U ratu. naim e. Una je u toj bici. Zamialjao je. koju niko od njih dvoje nije pominj ao. bivao je ister a n iz mira na kraju. nije bio sklon da deli mialjenje hum a ni s t a kako ljubav ople m e nj uj e. Uvek je neko voleo ma nj e. koji od kratkotr aj nih veza ume da uzme tacno onoliko koliko mu je potr e b n o . cudio im se i sma tr a o ih cistim am a t e ri m a kad a su mu saop a t a v ali da se ponovo lene. nije treb alo da bud e ljubo mo r n a ! Pomoc u Une.

dakle. koji vam poklanj a kakvu. a da niko ne poku a a v a da potcini svog part n e r a . ipak je to bio neciji tudi film.. ni svi pret h o d ni ljubavni slucaj evi tog bedn o g iskustv a .rekao je . dirljive. ali kad bih izistinski pogle d a o livotu u oci. drag a moja" . ® el e o je da joj isprica svoju muku. potre b n a si mi kao nikotin! I tu niat a ne pom al e ni mudro s t. tinjala je staln a i nepr ekid n a ludnja . zvukov a. glupe. i ti.Izgled a .. bio stariji od razu m a . cini mi se da sa m citavog livota.Kao svi usp e a ni mu ak a r ci tvojih godin a. ali plaaio se da ga nece shvatiti. jer je. nad a o se i uces tv o v a o . a ja .. kad a ste izvan cvrsto g siste m a mialjenja. Una. Una. svojoj biografiji sa m o kao sved ok.kakav kic! (Deve t a trak a) ". Una. Pogled al a ga je i koket n o kazala: . bez obzira ato su orm a ri toliko veliki da zaklanj aju prozor e i vrat a. i ato ne m a izlaza iz te sob e tin e. da smelo korac a t e okruleni isto mi alje nicim a pre m a zajednicko m cilju. ocigled n o.Una. ne kale m da me cesto nije bilo stra h. suatins ki nije mog a o niat a. lutao. ispod met el a livota i vre m e n a . kopao ruka m a i noga m a . Ne kale m da mi se uspu t nisu dea a v al e stra a n e . Umes t o toga. mole m o reci da livimo u dob a krize ideologije. na nekoj vrsti slulbe n o g zad a t k a . mak a r i polovn e. kao dobro pozn a ti na m e a t a j u sobi. to ne kale m . kom e.da ce se ond a osec a ti jaco m od njeg a.ali uvek sa m na sve to gled a o nekako sa stra n e . da se nisa m zaljubljivao.klopke .. "Vidite. koji se u pauzi izme d u dve bitke. ni iskustvo. srecu i vole. A ispod svih reci."svet je dan a s isuvia e slojevit da bi se mog a o obuhv a titi ili objas niti sa m o jedno m ideologijo m. mora a da ima a mlad u ljubav nicu! . sve ove godin e.livota covek a i lene. Hteli mi to ili ne.. Una. dva okra aj a i dve usa mlj e n o s ti. Ne kale m da za to vre m e nisa m plaka o. bio. posrt a o .ne zna m joa uvek! Prisus tv ov a o sa m.. kao da se dog a d a neko m drugo m . ava n g a r d n a i sves p a s a v aj u c a . Narav no. pa.rekao je drug a rici Mitrovic . ma koliko ona bila napr e d n a . ni sva ponilenj a na koja je osud e n covek koji voli. ali to ne znaci apsolut n o niat a! Tacnije. lako cete pron a ci oprav d a nj e za bilo koju tezu koju lelite da dokalet e .ce mu ? .. smej a o se. to sa m o znaci da ste sa mi seb e one m o g u cili za sveob u h v a t nij e i slobod nije shva t a nj e livota. Odmor ratnika! Poat e n a i cista igra. potr e s n e . a i da ga shva ti . imat e osec a nj e da niste sa mi. ideja i lica. cvileo kao kuce.ipak. bio je uplet e n nevidljivim nitima u ponilav aj uci pololaj.. ni pa m e t .takvu sigurno s t (um e s t o prot ez e ). naav n o . ne. Zagnjurio je glavu u njenu kosu i ost a o tako skrive n i bezb e d a n pola sat a. i pore d tog a ato je znao uzrok i ume o sa m da odre di dijagn oz u i lecenj e. nev ero v a t n e i bes misle n e stvari. Znao sa m da ce mi sve to jednog a dan a nec e m posluliti . recimo. Molete li da me pratit e?" A hteo je da joj kale: mor a da vas je stra h da malo livite izvan nek e ideje.

. Znali smo da nas hrani sigurno m i poat e n o m profesijo m. znac ajn e ljude za vre m e slulbe n o g rucka! Pogled aj kako dostoj a n s t v e n o lvacu.Profesion al a c. Moj otac je. a najce a c e zato ato. Publika nas prati. . po tebi. vozim se tra m v aj e m ume s t o taksije m. kao da cine ne a t o nev er ov a t n o valno! Poverov ali su da su neop h o d ni. u stvari. pa ti se zavrti u glavi od usp e h a . vode poreklo ili od dvorsk e lude ili od sve a t e nik a . hteo ili ne hteo. to jest naucn u podlog u. A pad a se iz razlicitih razlog a. mole a da bud e a sigurn a da se jedno lice vec izlizalo od upotr e b e . pijem rakiju ume s t o viskija. razgov a r aj u. na primer! Sklap a m mis a o n e siste m e kao ato on pravi cipele.Obicno. I za vre m e rata. gladijator koji svakog a dan a odlazi u are n u. ja od toga ipak livim. Izgled a da sa m kombin a cija njih dvojice recimo. nije niko! . to je trkac olovnih nogu na dug e prug e . on je kroz iste slua alice na uaim a osluakiv a o bronhitis e i pob e d nik a i njihovih zarobljenik a.Biografije opt er e c uj u! Kada post a n e suvia e pozn a t o . da vidi kako cemo jedn e veceri pas ti u tom cirkus u.Pome n u o si biografiju? . Profesion alci mog tipa najvia e pods e c aj u na igrac e na lici. veruj mi.Ko su ti.Kako. preko osetljive ideje raza p e t e iznad ambis a . bio lekar opat e praks e. Svi evrop s ki intelekt u alci. zatim da pren o si ideje i da govori o njima. u svoju osa mlje n o s t . cita i slua a sve ata napia e m o ili kale m o. ma d a je to potpu n o ma glovito i neizve s n o zanim a nj e . ravno d u a n o uho svet a. A to. izgled a tvoj pos a o? . ato gled a a dole i raz mi alja a koliko si visoko iznad ost alih.©t a znaci biti profesion al a c ? .Neko ko poku a a v a da misli. zgodn e veze . pertle. naim e . . Ponek a d od toga ato suvia e veat o prelazia licu. poistov e c uj e vre m e n o m sa javno m pred s t a v o m o sebi i pocinje da se pon a a a kao bronz a ni spo m e nik koji hod a. Covek se.Jesi li spre m a n na odrica nj e? . siste m a ili auditoriju m a . cesto. . na primer. Pogled aj.me dijaln e religije! Sme a n o . koja nije zavisila od pro m e nljive cudi politike. drugi put. Trudim se. to znaci. svoju sops tv e n u .mislim.prvih profesion al nih intelekt u al a c a koji su poku a ali da svoju rec zabod u u deb elo. na primer. isuvia e obelele n o kao imidl. dob ar don. knjige. ludi sve a t e nik jedn e nove ma s. u stvari? .sa m bio sa m o obicni kosce n a ris t a ! . kalu. da bud e m dob ar profesion al a c: da nab a vi m najbolju kolu. ne putuj e m i ima m mno g o viae vre m e n a za seb e. ocekujuci.Od ceg a ? Kad sa m u ne milos ti. raz mi aljanj e i prijat elje. Ne razlikuje se mnog o od posla obuc ar a . nara v n o. tuci se ta mo za svoja ube d e nj a i vrac a ti se u svoju sobu. odlaz e u klozet. Potreb n o je stici do bezb e d n o g krova. puai m "Zetu" ume s t o "Kent a".

i da. bez ikakve pomo ci njegov e volje: on im. nara v n o. iznen a d a . crnu bomb u . "Titanik" je to previd e o i zato je poto n u o. niat a ne nare d uj e .okleva! Mole mu se lako dogoditi da se saple t e i da mu se citavo njegovo delo sruai na glavu! Jedna vrsta intelekt u al a c a je veo m a sklon a tom e . . fitilj.znajuci primer e onih ato su pali pre teb e. . ili bez nje. U tom e je lepot a tog zan a t a . pob e g n e . . moje knjige! Pods ec aj u na glec er e. publika ne voli ni one sigurn e . ali talen a t je dan a s . koja odgov a r a na tvoje pitanj e.. dobiti nekrolog tipa "vrst a n nauc nik. .Ne sec a m se viae tacno na kom me s t u. onu okruglu sa kratki m fitiljem.©t a. on se zamisli nad cinjenico m da mu nog e rad e sa m e od seb e. to je trka koju joa niko nije dobio.D. koleg a. baa kad je prvi put u livotu poceo da misli. ali da te to nije sprecilo da napia e a knjigu o Americi. dobije. Ima a ga ili ga ne m a a ! Sve ostalo je ma nj e valno.. ne veruj e a da cea dugo izdrlati. inac e covek od akcije koji nikad a nije imao vre m e n a da se zamisli nad sobo m i drugi m a . covek koji suvia e misli u akciji . pre nego ato ona eks plodira. on se. dakle. to. a u isto vre m e i njegov a tragik a. one za koje zna da nikad a nece pas ti. Profesion al a c se. Jedan od trojice odvalnih prznica. ali mislim da postoji jedn a divna epizod a u jednoj knjizi. bori i protiv publike i protiv seb e. I obra t n o. zna a. Ili neki drugi..Preb a c uj u ti da ne zna a engles ki.To znaci zavr aiti veterin a r s ki ili au m a r s ki fakulte t.. ako si u milosti.Zaista ne zna m. . ne treb a misliti o tom e . ubaci bom b u kroz prozor i pocn e da beli. po tebi. potpu n o odvoje n o od glav e. Zaato? Zato ato je najzad poce o da misli! Hocu da kale m. strucnj ak i otac. Jednos t a v n o . nara v n o .Tvoje knjige? . da se izmoli. Ostat a k je pod vodo m..Zabor a vlja se da je Kolumb o otkrio Ameriku a da nije znao ni reci engle s ko g! .A. nauci. tako.Zanim a me tvoje mialjenj e o talent u ? ©t a je to? . Biti profesion al a c u naa oj sredini prep u n oj am a t e r a . ako nisi! Uostalo m. bomb a eksplodir a i kuca se ruai na njeg a. znaci biti intelekt u al a c ? . sa m o jedn a trecin a onog a ato zna m je u njima.. pod naslovo m Markiz de S. verov a t n o posled nj a stvar sa kojom se ne mole ma nip ulis a ti. Zapali. naim e . saplice. treb a da ubaci u podru m nek e palat e onu primitivnu. sve drugo mole da se kupi. Meduti m. I baa u tom tren u tk u dolivljava ono ato budisti nazivaju "prosv e tlje nj e m ". a des n a ispred leve! I tad a. znaci umr e ti od infarkt a u cetrd e s e t i nekoj. dodeli dekre t o m .Zaat o? . na kraju." sa fotogr afijom od des e t cicera.leva se jednos t a v n o prula ispre d des n e . ali je mnogi bar gub e cas no.Oh. .

recimo. bili smo uglavn o m mali sivi individu alci koji su poku a a v ali da se izvuku iz provincijskog mrak a bez uzora i bez pravih inform a cija. mog u da orga nizuju sve. ..pravi. oni deluju zastr a a uj u c e sa svojim and e r g r a u n d oznak a m a .ukra d e .Ja uop a t e mislim da najcud niji ljudi izgled aj u vrlo konve n cion aln o. Osim toga. Jer covek koji je zaist a cud a n iznutr a.Gen er a cija hladno g rata. za razliku od tvojih vranj ak a . da privlaci iciju palnju. cineci istu vrstu gre a a k a . . pa dobro. Verova t n o posled nji individu alisti. Svako je sa m za seb e. koji ne umeju da live drukcije nego u ple m e n u . potro aio uzalud mno g o drago c e n o g vre m e n a . Apsolutn o ne m o g u c e ! Ponek a d me uhva ti muk a ato ne mog u da im dovikne m da ne idu put e m kojim su krenuli. mislim da ste mnog o srecnija gen e r a cij a od moje. Ova teorija o talen t u dan a s je progla a e n a zast ar elo m i konzerv a tivn o m . osim da proizve d u mak a r i mrvicu talen t a ! . Brad e. koji uvek govor e ja ume s t o mi. na livotn e pogled e svojih stud e n a t a ? . televizijom. ako uspu t ubod e m zrno istine.Nacin kako da orga nizuj e m svoje prep o d n e u livotu. dakle govoro m. Koji ti me diju m najvia e odgov a r a ? .mak a r ljutnja u kojoj ce zabor a viti na svoju pablik. novin a m a .Kakva je to gen e r a cija? . .Slulia se pred a v a nji m a .©t a je za teb e nauk a ? . ne mole da pomo g n e svojim iskustvo m . Oni. izgled a.Kamo srec e! Ali ne! To je ne m o g u c e . da bi ispod javne ma s k e izaa a o covek kakvog lelia da vidia . Mrze zast a v e i para d e . Ima li cudnijeg ljudskog stvor e nj a od Kafke. ne razlikujuci se spolja od ostalih cinovnika.. knjiga m a .. ali moj zana t mi dozvoljav a da poka tk a d bud e m i to. oni koji vladaju javnim mn e nj e m ne vole da ih neko pods e c a da postoji ne a t o na ata ne m aj u am a ba a nikakvog uticaja. ne osec a nikakvu potre b u da se ukra a a v a spolja. Ali niko niko m.Ponek a d je provok a cija potr e b n a da bi se iz ravno d u a n o g sagovor nik a izma milo bilo kakvo pravo osec a nj e . na prime r. jer sa m.relejan opnu. bedlevi i ostalo! .Neosp or n o je da veo m a utice a. za koji se kas nije ispost a vilo da nije vred e o toliko muk e. . nep a t v o r e n ! Javnos t ond a mole da ti preb a ci kako si bio nepris toj a n i grub pre m a svo m protivniku. . Naprotiv! On leli da se sakrije..Opet provok a cija! . .Zaat o? . Ipak. a on je gotovo citavo g livota radio u jedno m osigur a v aj u c e m drua t v u u Pragu. vrlo stan d a r d n o .. naim e. zami aljeno m svet u. onaj koji je u duboko m nes p or a z u m u sa sveto m koji ga ne prihva t a i ne shva t a .. ma s ov n o s t i kolektivni duh. bauljajuci pre m a neko m sa m o na m a pozn a t o m .

potp u n o oslobo d e ni sujet e .corb a... Nju nismo ni spo m e n uli? . Kazao sa m mu.. jes mo li cutali ili smo poku a ali bar nea t o da uradi mo! To zove m jedinim pravim ang al m a n o m . krompir. ne m a radija.Mogao bi tako da livia? . oni koji su najdalje otiali. slanik.©t a bi ond a radio? Gde bi liveo? . crni apor e t od lima. Orah.onaj stari. cinim to zbog unuk a! .Najsavr a e niji me diju m za me n e je onaj kome usp ev aj u da se priblile sa m o retki ljudi. ali to bi znacilo ocekivati od livota viae nego ato je on u stanju da pruli. Zabor a viti ko si bio i ata je treb alo da bud e a . gado s t.Da nas t a vi m o : ata je za teb e ang al m a n ? . tek. .. golub ar nik u dnu.Joa ne. molda. kad sa m boles t a n . u jednoj od onih prize m ni h kuca gde livi skro m a n svet. i da mi ne a t o skuva a ili da don e s e a voce. me ni je sveje d n o . . U jedinu sobu ulazi se pravo s dvoriat a. . na Cuburu. pocini izdaju ili kad pokale kukavicluk. i "fijaker" . kad rizikuje m. pokaziva o sa m da ne lelim da prista n e m na ono u ata ne veruje m. kada nas viae ne bud e. u moje dvoriat e . Na konopc u se suai aar e ni vea. Da. osim visokog kreve t a . Imati aup u sa drvima i sa pola tone uglja. Tamo ima ast al prekrive n mu a e m o m . nisu to bili neki veliki rizici o kojima bi treb alo da se govori. kad bud e m bolji. anoni m n e osob e ato su za seb e izabr al e cuta nj e i da budu niko i niat a. ni televizor a. Ces m a na sredini.Kada? Mnogo put a! Ne.Stvar n o. Jednog a dan a .. Posle pola sat a zamolili su me da napu s ti m studio. Ukratko. Nema niceg a . nije mu lako. dec a ce nas ceniti iskljucivo pre m a ono m e ata smo cinili. Jedan p u t mi je tako pria ao ured nik neke emisije pre livog pren o s a i pitao me ata mislim da zastu p a m u razgovor u. Molda bi bilo lepo da pon ek a d dod e a ta m o.. .Postoji sa mo odgovor n o s t pre m a snovim a i kcerim a! Kada neko napr a vi svinjariju. mudr e . ljudi obicno kalu: "©t a cea. televizija. a hteo sa m. nisa m to potpis a o jer ima m dvoje dec e!" Meduti m. znaci. sa progor e n o m rerno m.Kako hoce a . veza mlad o g luka. . . on ima decu!" Ili on sa m kale: "Nisa m mog a o da prot e s t uj e m .Ovo ne ulazi u intervju? . Nem a novin a.Mislim na Cuburi. ali on se nije slolio sa mojim mialjenj e m . flaa a vina. navod n o zbog tehnickih razlog a ili nec e g slicnog. orm ar a na kom e su koferi i dve stolice.Kad si rizikovao? .. vekn a hleb a.Televizija je veo m a opas a n me dij za onog a ko se suvia e cesto bavi njom.

kao i oni pre me n e .Veruj mi. da je ljudim a koji su se sa m o jedan p u t pojavili na televiziji stra a n o stalo da se slikaju opet. . . i ona ce biti tacno onolika koliko je vred n o moje delo. poku a a c u da objavim knjigu o svo m troak u. Trajanj e trake: dev e d e s e t minut a . navod n o. . Opazio sa m. zvonje nj e telefon a . vode nj e ljubavi. kojim su jedno vre m e obasj a ni. Laku noc. javljacu se za rec na pred a v a nji m a . kao po neko m tajno m dosluh u. razgovor sa kelnero m koji unosi doruc ak u sobu. Ali kad jeda n p u t zacuti m. nauci se da deli lalne os m e h e i prosip a lalne uctivos ti. traleci pogled o m Unu. neki am a t e r koji pev a i prati se uz gitaru. sve dok zaist a ne post a n e lalan do srli. Ja mor a m to neko m e da isprica m! Ako me sprec e na fakulte t u . spolja gled a n o ! Mnoge ljude (cak i veo m a godin e sprec a v aj u da prep oz n aj u neku drug u vrstu en er gije od je svoje stud e n ti m a pa m e t n e ) one na cije . pouzd a n o zna m da cu. joa nisa m sasvi m umor a n . letar gicn a gen e r a cija . ponovo je iacezla i te m a o kojoj je treb alo da govori.Ona stvar a improvizat o r s k e navike.Nisa m razu m e o pitanj e.) Vec treci put u nove m b r u amfit e a t a r .otpoc e o pred a v a nj e . takod e . kuca nj e budilnika. ostaj e mi joa vre m e n a da kale m nek e. na traci broj dev e t snimljeni su zvukovi sa nekog aero dro m a . koje ovaj put nije bilo me d u i to je prilicno tacno. kao da ih to svetlo publicitet a i javnos ti. u kome je profes or Babic drlao svoja pred a v a nj a . sa raspor e d a casov a okac e n o g ispred deka n a t a . krea t a nj e ptica. bio je.Kako bi ti podn e o gubitak svojih slua al a c a ? . ne bud e li knjiga. zarazi i zauv ek odvuc e od jednos t a v n o g i skro m n o g livota. bice gotovo sa mno m! Meduti m.. Profes orov a vern a publika ipak je. Neko je predlolio da se don e s u mikrofon i zvucnici. ata m p a c u to u rubrici "Citaoci piau"! Ako mi ni to ne dozvole.Mislim. lalno cvec e ume s t o pravo g. svejed n o mi je da li govorim u amfite a t r u ili na televiziji. ispuniv ai i hodnik ispred nje. po trolejbu si m a .. za me n e valne stvari. pron a al a zab ac e n u ucionicu. u tolikoj meri intoksinira n televizijskim lalima da i ne prime ti da je i sa m kaaira n od karton a . pa su ga preb a cili u teskob n u "sed mic u". da li svoje ideje ata m p a m u novina m a i casopisi m a ili ih prica m preko telefon a . joa nije fajront. koja nije mogla da primi viae od ped e s e t a k slua al a c a . kad neko kale: "Ima li pitanj a?" Na kraju. platiti svoju cenu za sve ato sa m cinio. covek u post aj u stvarni lalni zidovi. (Pored intervju a. aap u c e m neko m e u uho. vatro g a s ni duvacki orkes t a r . Ne. sac ekiva c u ljude na ulici i zaus t a vljati ih da im kale m ata mislim. lalna vrat a. mogli da cuju Babica. joa stolice nisu podign u t e na stolov e. au mo vi mor a. fotorikva n di ume s t o pravo g pejzala. Ipak.Optuluju vas da ste bezvoljna. To je neizb elno. Molda sa m o malo posp a n . Na volae b a n nacin. kako bi i oni. ali on je odbio pomo c tehnik e. kako bi se osec a o da ti uskra t e pred a v a nj a i sve to? . pricacu po kafan a m a . zauz e t. napolju.

Paja Patak ce se ipak provuci kroz bloka d u.Hteo sa m da vas zamolim . osud e n je da zauv ek osta n e u azilu ideologija dev e t n a e s t o g veka! To. nar av n o . a na taj nacin se izdrlav a dok studira. mno g o ste slicniji mladi m Francuzi m a . Na izlasku iz "sed mic e" profes or u je priaa o neki mladic sa ridom brad o m i pred s t a vio se kao pomo c ni knjilar u "Misli". koji se obra d o v a o ato ga vidi..da obav e s tit e i ostal e knjilare da povuku moje knjige.nego svojoj starijoj braci i ocevi m a . podici ce se fabrika dlins a i za tren oka "Levis" nog a vic e ispunic e jeda n novi stan d a r d ni stil livota protiv koga je ne m o g u c e boriti se. ukinuti novac kao sred s t v o plac a nj a. lvace t e istu gum u. ali se profes or vec udubio u prelist av a nj e nekog novog filozofskog caso pis a. na Knez Mihajlovoj..delickim met afor a m a i oblicima.me dijalni m sreds t vi m a . iste mirise i iste aifre za iste pojmov e. ne pokalu budno s t ! . pon e g d e cak i Masa. Japanci m a . upotr e bljav a t e ista kontr ac e p tiv n a sreds t v a . zabra niti uvoz tudih novin a i casopis a . slulite se istim psiho. jer ce on ost a ti bez posla. koja obuhv a t aj u citavu kuglu mrelo m svojih simbola. negd e gde deca ci ceznu za farm e rk a m a .O cem u govorite? . hap siti zbog slua a nj a dleza i roka. neko ce nekako proav e r c o v a ti prvu he mijsku olovku ili gra m of o n s k u plocu koja je na indeks u. Nije poat e n o da se sa m o vi izvucet e . iste cigar e t e i pijet e istu koka. . Njegov aef mu je nar e dio. jer su mu roditelji sirom a a n i. zatvoriti univerzit e t e i oter a ti sve stan o v ni a t v o na pirinca n a polja i u sred nji vek. i dlins sadrle u sebi ekstr a k t mitologije globalno g sela u kome livimo.kolu iz istih boca. jer su opas n e . ome t a ti stra n e radio i televizijske sta nic e. puait e istu vrstu trav e (ko puai). i he mijska olovka. otkrio je Babicu. citat e iste stripov e. svojim vranjaci m a iz Italije. gled a t e iste televizijske serije. ne znaci da je svet dan a s bolji ili gori od onog jucer a a nj e g ! To znaci sa mo da je drukciji..pobledio je aef "Misli". "Jebi ga!" ili "Super!"? Onaj ko ne shva ti da se za posled njih des e t godin a svet izmenio viae nego za pret h o d n o stolec e .kola. .. obuhv a c e ni elektro n s k o m civilizacijom. takod e . Profes or mu se zahv alio i proa e t a o od Kalem e g d a n a do Slavije.su kodov e navikli. i koka. ana t e mi s a ti aps tr a k t n o slikars tvo. igrat e na isti nacin po diskot ek a m a .pres e k a o ga je Babic .. na zidovim a va m vise slicni post e ri.ali to je sa m o privre m e n o rea e nj e: jednog a jutra. a da ost ali. Nije ih bilo jedino u izlogu "Misli". ne obrac aj uci palnju na njeg a. Zar ne govorit e: "Sranj e!". U svim izlozima staj ala je Diktat ur a aljam a . neko drugi mole da zabr a ni stripov e Walta Disne yj a. da izvadi profes oro v e knjige Masa i Diktat ur a aljam a iz izloga i da ih skloni u ma g a cin. i moli ga da ne otkrije od koga je dobio taj pod a t a k. Hteo je da obav e s ti profes or a o tom e . u polica m a stoje iste knjige u razlicitim prevo di m a . Uaao je i potr alio aefa. Da bi se sprecio averc. Nikad a do sad a u istoriji covec a n s t v a nis mo imali toliko slicnos ti u gen e r a ciji mladih ljudi na razlicitim tacka m a naa e plan e t e ! Zahv aljujuci elektro n s k oj civilizaciji i njeni m ma s. vozite iste tipov e motor a . sa Dalekog istoka ili iz Finske . Nosite isti dlins.. Neko mole ras eliti grado v e . Amerikan ci m a . jer i Paja Patak.

s tim da ta nepoz n a t a osob a dolazi na sast a n a k preko krovov a. ubijali od dos a d e . ceznuli su za svima dost u p ni m. "Toliko sa m oprez a n u tom e" .. bilo bezb e d n o i udob n o. a ja kroz kan alizaciju! To je tajna mog a dugog usp e h a !" Njihova putov a nj a trajala su dan. u kojima bi im se za nekoliko dan a dog a d alo sve ono ato se ost alo m svet u dea a v a za dvad e s e t i pet godin a zajednickog livota. Polele a e da svet u pokalu svoju ljubav. naim e . ali posle izves no g vre m e n a dani i noci se izme a a a e u jedan isti dan i jednu istu noc. Ipak. u stvari. da pove d e Unu na put. otvor e n i nebu i vetrovi m a . postoj ala mog u c n o s t da ih sret n e neko od pozn a nik a i provali njihovu brilljivo skrivan u vezu. na nepoz n a t o m mes t u . za vre m e rata" .dva. kao mali brakovi. kad a na nje mu ima najvia e aet a c a .. san. slobod ni m ulasko m u neki restor a n . profes or je gajio i tajnu nadu. prolivljeni od poce tk a do kraja. ilegalno g ljubav nika koji je vara nj e svoje dos a d n e supru g e sma tr a o "kucnim pokre t o m otpor a"."kad jedva usp ev a m da sakrije m na a u vezu?" "Da. ljubav do potp u n e zasice n o s ti i blag e otup elos ti. Beogr a d je post a o isuvia e tes a n i opas a n za Unu i profes or a .sob a. i nalazili se u hot elim a grad ov a u kojima ih niko nije pozn a v a o .. svlace nj e. iskrad a nj e iz sob e pod budni m pogle di m a radoz n alih sus e d a iz soliter a na Zvezd a ri. Niata tako ne umar a ljubav nike kao dvostruki livot. poato joa uvek nije mog a o da se oslobodi ljubavi pre m a svojoj mlad oj prijat eljici. ponovni orgaz a m . stog a . i izgled al a su im kao potpu ni mali livoti. orgaz a m . Uvek je. Tada covek post aj e nevidljiv i ner a njiv."Bili su nepoz n a ti.inac e. razoc a r e nj a. i posle se dani m a ljutio na seb e ato post aj e lakomisle n. istina. u kom e nece mor a ti da trale uvek najza b a c e niji sto u uglu.. kupa nj e. Smej a o se izreci svog staro g prijat elja.govorio je profes or u . sme t al o im je pona vljanj e iste igre: caa a belog vina. niti se slikali na televiziji!" odgov a r al a je ona.. "Kako bih izdrlao kao ilegalac.. Putov ali su odvojen o. lurni poljuba c pred rast a n a k . ocigled n o.Sutra d a n je prime tio da su knjige vrac e n e u izlog. Beogr a d cesto ume da bud e klaus tr ofobic a n onim a koji mor aju da se kriju od tudih pogle d a i radoz n alo s ti. . Hteli su da se aet aj u dun a v s ki m kejom u ned elju u podn e. prvu svad u oko neke sitnice. kao zaver e nici: on aviono m. Proliveli bi. pon ek a d cak i tri. navike. fotogr af a . na breg u iznad reka i ravnice. Profes or je sve ceac e zabor a vljao na potr e b n e mer e oprez a . rast a n a k . umor. kupa nj e. ali ilegalci nisu aar mir ali prep u n e dvor a n e . Kada bi se na ali u post elji. Njihova ljubav tralila je nove okvire. Odlucio je. taksi. sve. Pomalo im je vec dos a dila i njihova zen."da se sas t aj e m sa m o sa nepozn a t o m osobo m. u vre m e koje nije una pr e d dogovor e n o . Istina. viae nisu mogli da razlikuju pet ak proalog mes e c a od pone d eljka u aprilu.pitao je profes or Unu . talog opas n o s ti osta o je u dnu sto m a k a . oblac e nj e. koji su se. Prilikom ovih putov a nj a. . razgovor. prvu bracn u noc u nepozn a t oj hot elskoj sobi. Una vozo m." Prvi put je poleleo anoni m n o s t . nova caa a vina. U njoj je.

post aj e prgav a i svadljiva. sa mo njoj pozn a ti ideal. video je cak i kako sedi na klozetsk oj aolji i pos m a t r a ga sa os m e h o m . Na ulazu u polut a m ni restor a n . Upozna o joj je navike. kako se budi.ops e sije. nikad a to nije doliveo na tako ocigled a n nacin kao one noci kada se.reskim "Laakim rizlingo m". koju joj je. ube d e n da se. poklanj ala zabr a nj e n a veza. kako spav a . Sa cetrd e s e t i cetiri godin e. da je sa sobo m uvek vukla gole mi nes e s e r . kao kakva beb a . Prime tio je. ispod jedn e palm e . "to je jedn a udob n a star a fotelja sa pogle d o m na Evropu!") Ulivao je u svojim meki m crnim moka sin a m a koje su necujno tonule u deb eli sag. i da se tako oslobodi zavisnos ti u koju je zap a o. Una. boce acet o n a . a dos a d a i zasice n o s t vreb ali iz vaze sa cvec e m na stolu za kojim su cutali. najzad. za njeg a opas n o g osec a nj a. saplita o se o gajta n fena za sua e nj e kos e . Uopat e. uvek teako izbore nih sati. otkrivajuci jeda n po jeda n nedo s t a t a k .nalaziti se sa njom na nekoliko. kao kate dr al a koja je upravo stre sl a sa seb e mrelu skela. Vracao se sa olaka a nj e m kuci sa tih putov a nj a. kada im nije pretila nikakv a opas n o s t . ume s t o uobicaj e n o g dlins a. docek a o ih je aef sale i pove o pre m a post a vlje n o m stolu za dvoje u dubini. ato su sa divljenje m odm e r a v a li Unu koja je korako m klizacice pretv a r al a ples nivu "Esplan a d u " u mod n u pistu. ulivao je u sigurno s ti sa kojom je prima o zavidljive pogle d e svojih sredo v e c nih ispisnika. No.nad a o se da ce zajednicki livot (ma koliko krat ak) ipak otup e ti oatricu tog. kupa ili raduj e neko m izlasku. radujuci se una pr e d ponovn o m susr e t u nepc a sa laga n o. i u maloj pro m e ni kostim a koju je privre m e n o izveo obuk av ai blejzer i sive hlace od flanela. a on bi planirao novo beks tv o. ("Zagr e b." kazao je Uni. gled a o je kako doruckuj e. takod e . Po sobi su se na sve stra n e vukli koma dici vat e i flaaice sa lakovim a za nokt e. Trudio se stog a da je palljivo pos m a t r a i hvat a u gre ak a m a . kao pos e b n u privlacn o s t. najvia e su mu sme t ali njeni pred u gi boravci u kupa tilu. Ako niat a drugo.ugars k u izma glicu. ljubeci ras ej a n o Unu na rast a n k u ("Javicu ti se ovih dan a !"). ali ne.pravi prirucni kozm e tic a r s ki salon! Jedno je bilo . polask a n a i vidno uzbu d e n a . tu su bili gotovo svi razlozi za potp u n u srecu. Una je troaila zacud n u kolicinu doda t n e ener gije da od svog lika aminko m i cealje m ister a neki. Ulivao je u odabira nj u jela. I sve bi pocinjalo iz pocetk a. ali vec trec e g ili cetvrto g dan a njihov a posled nj a hotelsk a soba pocinjala je da mu lici na izgubljeni raj. nekoliko dan a prove d e ni h od jutra do jutra oslobo dic e Unu njen e tajans t v e n o s ti. No.proliveti do kraja te male trodn e v n e brakov e. kako pokaz uj e razm al e n o s t i dos a d u . ne znajuci viae ata da kalu jedno drugo m. Rezervis a o je iz sobe diskret a n sto. zauv ek oslobo dio njen e vlasti.iz citavo g tog haos a Una je izlazila savr a e n o dot er a n a na svoj nacin. kako se duri. u kom e su se kroz aus tro. a sasvim drugo . obog a c e n u interkon tin e n t a l n o m higijensko m perfekcijom. iskrile caa e i srebrn e pos ud e za hlad e nj e belih vina. Verovao je da joj mlad o s t daruj e lepot u cim otvori oci posle sna. nad aj uci se da mu je potre b n o sa m o kao konac n o oslobo d e nj e od Une . skrivati se i hraniti vezu tom tajno m igro m. profes or Babic je vec znao da nije tako mlad kao ato se cesto osec a. izvevai Unu u restor a n hotela "Esplan a d e " u Zagr e b u . iznen a d a setio Sanje.

Nije. sudb o n o s n o ulag a nj e u buduc n o s t . jedan cak i sa podign u t o m ruko m. zas uti lavo m. krzno m. koji je nes t a o . Male Antigon e. u kuhinji i takozv a n oj devoj ackoj sobici od neke mizern e penzije svog a oca. Uglavno m. ali Sanja nije htela . ali u to vre m e nevinos t je joa imala visoku cenu. tonuci sve dublje u opojnu suatinu rizlinga. nasr e d sred e kuhinjskog stola. a kad je u zemlji. Sanja sanj a. livot u inostr a n s t v u . ma d a je lelela i otim al a se kao luda kad a bi priala opas n oj granici da izgubi glavu. Sanja sanja. kazao je. pokrive n a zimskim kaput o m i pra a nj a vi m tepiho m sirotinjski snovi .. a on joj je ostavio odre a e n e ruke u svako m pogle d u: mislim da to treb a prihva titi. nije. za stolo m ili u post elji. drug a je mor al a da ostaj e u kuci te vec eri. bezb e d n o s t . dogovor da se oko ponoci dugo izlelav aj u u kadi sa peno m. Izvrsno spravljeni pulevi na laru i teleci odrez a k u limunovo m soku. Kako se svet brzo me nj a! A ond a se pojavio taj diplo m a t a . uticaj. a koji su sad a oka m e nj e ni. vilu na Neimar u. on je. Sada je to sve prilicno sme a n o (ko je joa imao nevinu devojku a da se dobro prov e o? ). gde je treb alo da odrli dva pred a v a nj a u Stud e n t s k o m kulturn o m centr u ICF-u i na tribini "Foru m". zaista nije mogla da mu ga pokloni tek tako. takv a prilika se ne prula . putov a nj a. sve to. jer su imale sa m o jedan pristoj an kapu t i sa m o jedn e pristojn e cipele. na izvest a n nacin. onako kako ih je zat ekla smrt.njegovi m pozivo m da ga prati u Zagr e b. zaatito m . skupoc e ni m mirisima . negd e pri vrhu Voldovca. sve dok ispod tres e ti a t a vre m e n a ne poce a e da se pojavljuju obrisi ljubavn e tvrd a v e koju su Sanja i on davno podizali i usp eli da podign u..njeno devica n s t v o treb alo je da bud e najvalniji ulog u lutriji. liv ili mrt a v". Merced e s . Miael Babic. zanimljivim sveto m ? Ne. kojom je poku a a v a o da se odbr a ni od nevidljivog vre m e n a . Mislio je sad a na nju: livela je sa ses tro m . Dok je Una blistala zbog poklonje n e palnje. da je okruli dostojni m pros toro m . ©t a je mogla da ocekuj e od njeg a. ciji je glavni zgoditak treb alo da je spasi one vlalne kuhinje. zaus t a vlje nih pokret a . kom e nije pad alo na pa m e t da se leni i da se bori da bi je izvuka o iz one bedn e kuhinje i odveo ta m o gde zaista pripa d a rode nj e m . Mucili su se satim a dirajuci jedno drugo m tela. Svaki njihov izlazak bio je tako. sa svim sved oci m a koji su prisus tv o v ali toj pomp e a n s k oj ljubav n oj grad nji. da srua e. pa je Sanja posle d nji put poku a al a da cuje ata o tom e misli on. ko to zna (Sanj a nije znala). od pliaa). Nije se dogo dilo. kad a je jedn a sestr a izlazila da se nad e sa nekim mladic e m . pristala je da svoju na m e r n o zaroz a n u odec u zam e ni za ovu priliku diskret nijo m gard e r o b o m mlad e da m e (jedno s t a v n a svilen a ljubicas t a haljina i ta m ni sako. koji je u tom tren u t k u osvetljav al a sijalica bez ab alur a: moc. bio ubijen. koji je sve ono ato je Sanja prileljkivala u dugim zimskim nocim a. tiha muzika ato svojim kalodo n t s ki ote g n u ti m i bezlicnim zvuko m opu a t a nap e t a cula. palnjo m.bacio jednim jedinim ges t o m na gomilu. nikad a nisu spav ali zajedn o! To ne bi mog a o da zabor a vi da se zaista dogo dilo. probr a n o m hrano m . pa ipak neki mut ni nagov e a t a j tug e kvario je ovaj isuvia e izaranlira ni provod sa sigurni m bludni m ishodo m . i posle. kopa o po nasla g a m a aezd e s e ti h godina. pob e g a o iii zarobljen.

Tri put a ga je pitala da li da se uda. Patio je kao ubogi skot. Koliko ima godina ? .rekao je.Trides e t i osa m. . na francu s ko m . mno g o vre m e n a posle sveg a . .Aha. ako joj joa.Ako docek a m trides e t u . i tri put a nije ni prsto m mrdn u o da je zadrli. sa m cu se ubiti! . Jedino ato je stra a n o star.Stvar n o. pitao je neuro p sihijatr a Draakovic a zaato ljubav boli ba a tu. Ne zna m. u abdo m e n u ? Ne seca se viae tacno njegovo g odgovor a .. molda. gde se gran aj u i ukrat aj u nervni pute vi koji u grcu daju pods ticaj nadb u b r el n oj llezdi da luci adr e n alin i da stre s o m odbr a ni ugroleni orga niza m . ato se svlaci.pa cemo vara ti staro g diplo m a t u ! I udala se. . ali zna da je psihijat a r pominja o to mes t o kao pred e o splanc h nicu s a . Tako nek ak o. Zaato boli uvek tu? Zar ne boli srce ili nea t o slicno? Jedan p u t . ato se smej e dok negd e igra sa svojim diplom a t o m . .Stvar n o. a on mislio da cvrsto drli svoj livot u ruka m a (nikad ne reci nikad). Abdom e n .Volim rec: jamais? . Mislim.Udaj se . .kazao je. Uradi kako hoce a . pre m a citavo m tom svet u koji mole da plati ono ato leli i da to . Ni tad a. Sagr a dio je citavu strat e giju mrlnje pre m a vranj aci m a svog a sup a r nik a. Niti ikad a kasnije. Zasp a o bi sklupc a n kao covek sa splet e ni m crevim a .svaki dan. poput drlavn o g and el a sa sed a m pec a t a .Da. pravi star a c.. Jamais. uop a t e . .Znaci nikad a. pad a na pa m e t . koji je tad a imao dvad e s e t .. Ali ga nisu varali. pokatk a d misli na njeg a dok se tuca i gled a razrog a c e ni h ociju u tava nicu. Jedina konac n a i nepo pr a vljiva rec! .kazao je .Jamais? . I tako je diplom a t a slet e o u njihovu bedu.Nisa m pos e d nik. ato. mislia? .Jezivo! .. Hteo je da zna. .upita Una. koja se zaba vljala izvlace nj e m pulev a iz ljuatur a dvokrako m viljuako m. mislia da to treb a prihva titi? . Mrzeo je tog diplom a t u koji je imao trides e t i osa m godin a i bio za njeg a. kad a je Sanja bila sa mo izgubljen a sen. ni posle.Molim? . drlao se sa obe ruke za sto m a k i stenj a o od bola ato je Sanja odve d e n a . ato se budi u rulicas t oj post eljini.

ne mog a v ai da preko bledih usa n a prev ali rec . ono m e kome zaist a pripa d a . mrzim ih. uvek pron a d u . .dobije.. Mrzim te starc e od trides e t i osa m! Mrzim ih. Vetar luduje u nev e s tin s ko m velu dok trci preko ulice izme d u auto m o bila da se baci u zagrljaj ono m e koga odistinski voli. oni filmovi sa srecni m zavra e ci m a gde mlad a beli ispre d oltar a u posle d nj e m tren u t k u .. na kraju krajev a.da. bez obzira ato su izmialjen e tolike bajke u kojima se dvoje. i filmovi.