P. 1
Teacher 698 Copy of Ketoantaichinh-tsnh

Teacher 698 Copy of Ketoantaichinh-tsnh

|Views: 11|Likes:
Published by Wong Hoang

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: Wong Hoang on Jan 10, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/10/2010

pdf

text

original

KEÁ TOAÙN TAØI CHÍNH

CAÙC CHUYEÂN ÑEÀ DAØNH CHO KEÁ TOAÙN TRÖÔÛNG (Bieân soaïn theo chöông trình cuûa Boä taøi chính.)
TRÌNH BAØY: TS.TRAÀN VAÊN THAÛO ÑH KINH TEÁ TP.HOÀ CHÍ MINH

KEÁ TOAÙN TAØI CHÍNH – khaùi nieäm
 Keá toaùn taøi chính laø coâng vieäc thu thaäp, xöû lyù, kieåm tra, phaân tích vaø cung caáp thoâng tin kinh teá taøi chính baèng baùo caùo taøi chính cho ñoái töôïng coù nhu caàu söû duïng thoâng tin cuûa ñôn vò keá toaùn. KTTC laø moät phaân heä cuûa heä thoáng keá toaùn. KTTC phaûn aùnh vaø giaùm ñoác moät caùch lieân tuïc, toaøn dieän vaø coù heä thoáng taøi saûn vaø nguoàn voán cuûa ñôn vò.

KEÁ TOAÙN TAØI CHÍNH – khaùi nieäm
KTTC tieán haønh thu thaäp, xöû lyù, thu nhaän vaø phaûn aùnh thoâng tin kinh teá taøi chính cuûa ñôn vò baèng heä thoáng phöông phaùp khoa hoïc. KTTC söû duïng 3 loaïi thöôùc ño: hieän vaät, thôøi gian lao ñoäng vaø giaù trò, trong ñoù thöôùc ño giaù trò laø thöôc ño chuû yeáu vaø baét buoäc.

KEÁ TOAÙN TAØI CHÍNH – muïc ñích vaø vai troø
Muïc ñích: cung caáp thoâng tin taøi chính cho caùc ñoái töôïng coù nhu caàu söû duïng thoâng tin ñeå ñeà ra quyeát ñònh. Vai troø: KTTC phuïc vuï cho caùc nhaø quaûn lyù kinh teá. KTTC phuïc vuï cho nhaø ñaàu tö. KTTC phuïc vuï cho nhaø nöôùc.

KEÁ TOAÙN TAØI CHÍNH – nhieäm vuï
Thu thaäp, xöû lyùthoâng tin, soá lieäu keá toaùn. Kieåm tra, giaùm saùt, phaùt hieän vaø ngaên ngöøa caùc haønh vi vi phaïm phaùp luaät. Phaân tích thoâng tin soá lieäu keá toaùn, ñeà xuaát caùc giaûi phaùp.

KEÁ TOAÙN TAØI CHÍNH – yeâu caàu vaø nguyeân taéc
6 yeâu caàu : Trung thöïc, khaùch quan, ñaày ñuû, kòp thôøi, deã hieåu vaø coù theå so saùnh. 7 nguyeân taéc keá toaùn: cô sôû doàn tích, hoaït ñoäng lieân tuïc, giaù goác, phuø hôïp, nhaát quaùn, thaän troïng, troïng yeáu.

NOÄI DUNG KEÁ TOAÙN TAØI CHÍNH DOANH NGHIEÄP
KEÁ TOAÙN HAÏN KEÁ TOAÙN HAÏN KEÁ TOAÙN KEÁ TOAÙN HÖÕU KEÁ TOAÙN PHÍ TAØI SAÛN NGAÉN TAØI SAÛN DAØI NÔÏ PHAÛI TRAÛ VOÁN CHUÛ SÔÛ DOANH THU, CHI

KEÁ TOAÙN TAØI SAÛN NGAÉN HAÏN
Taøi saûn: laø nguoàn löïc do doanh nghieäp kieåm soaùt vaø coù theå thu ñöôïc lôïi ích kinh teá trong töông lai. Taøi saûn ngaén haïn: moät taøi saûn ñöôïc xeáp vaøo loaïi TSNH, khi TS naøy(VAS 21 trình baøy baùo caùo taøi chính):
– Ñöôïc döï tính ñeå baùn hoaëc söû duïng trong khuoân khoå cuûa chu kyø kinh doanh bình thöôøng cuûa doanh nghieäp.

KEÁ TOAÙN TAØI SAÛN NGAÉN HAÏN
– Ñöôïc naém giöõ chuû yeáu cho muïc ñích thöông maïi hoaëc cho muïc ñích ngaén haïn vaø döï kieán thu hoài hoaëc thanh toaùn trong voøng 12 thaùng tôùi keå töø ngaøy keát thuùc nieân ñoä. – Laø tieàn hoaëc töông ñöông tieànmaø vieäc söû duïng khoâng gaëp moät haïn cheá naøo.

KEÁ TOAÙN TAØI SAÛN NGAÉN HAÏN
Bao goàm: KT Voán baèng tieàn và tương đương tiền KT caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính ngaén haïn KT nôï phaûi thu KT haøng toàn kho KT taøi saûn NH khaùc
– Coù ñaëc ñieåm: löu ñoäng, thieát yeáu, löu chuyeån ngaén haïn.

NGUYEÂN TAÉC KEÁ TOAÙN TAØI SAÛN NGAÉN HAÏN
Tuaân thuû chuaån möïc keá toaùn. Keá toaùn theo nguyeân taéc giaù goác. Laäp döï phoøng giaûm giaù, nôï khoù ñoøi.
– Môû TK rieâng ñeå phaûn aùnh khoaûn DP. – Khoaûn DP duøng ñeå ñieàu chænh giaù trò ghi soå keá toaùn.

Taøi khoaûn söû duïng ñeå phaûn aùnh taøi saûn ngaén haïn
Nhoùm voán baèng tieàn: 111,112,113* Nhoùm ñaàu tö taøi chính NH: 121,128, 129* Nhoùm caùc khoaûn phaûi thu: 131,133,136,138,139* Nhoùm öùng tröôùc: 141,142*,144* Nhoùm haøng toàn kho: 151,152,153,154,155,156,157,159,

Toå chöùc keá toaùn taøi saûn ngaén haïn
Toå chöùc phaân loaïi Toå chöùc ñaùnh giaù Xaây döïng heä thoáng kieåm soaùt
– Qui ñònh thuû tuïc kieåm soaùt –nguyeân taéc – Laäp vaø luaân chuyeån chöùng töø – Soå keá toaùn – Baùo caùo

TOÅ CHÖÙC KEÁ TOAÙN VOÁN BAÈNG TIEÀN
Toå chöùc phaân loaïi Toå chöùc ñaùnh giaù Xaây döïng heä thoáng kieåm soaùt
– Qui ñònh thuû tuïc kieåm soaùt –nguyeân taéc – Laäp vaø luaân chuyeån chöùng töø – Soå keá toaùn – Baùo caùo

1. HEÄ THOÁNG KIEÅM SOAÙT ÑOÁI VÔÙI TIEÀN
1.1 Qui ñònh thuû tuïc kieåm soaùt 1.2 Laäp vaø luaân chuyeån chöùng töø 1.3 Soå keá toaùn 1.4 Baùo caùo

1.1 QUI ÑÒNH THUÛ TUÏC KIEÅM SOAÙT
 Thöïc hieän nguyeân taéc baát kieâm nhieäm  Thuû quõy phaûi ñöôïc chæ ñònh baèng vaên baûn vaø coù ngöôøi thay theá khi caàn thieát.  Nôi laøm vieäc cuûa thuû quõy phaûi haïn cheá söï tieáp caän cuûa nhaân vieân ñoái vôùi tieàn.

1.1 QUI ÑÒNH THUÛ TUÏC KIEÅM SOAÙT
 Tieàn vaän chuyeån treân ñöôøng phaûi ñöôïc baûo veä baèng bieän phaùp toái ña.  Tieàn thu do baùn haøng phaûi noäp ngay vaøo ngaân haøng.  Haïn cheá söû duïng tieàn maët, thanh toaùn chuû yeáu qua ngaân haøng, quõy tieàn maët chæ giöõ ôû möùc hôïp lyù.  Qui ñònh thuû tuïc noäp tieàn, chi tieàn, taïm öùng…

1.2 laäp vaø luaân chuyeån chöùng töø
 Tieàn maët: Phieáu thu (3 lieân),
phieáu chi (2 lieân)  Tieàn göûi ngaân haøng: nhaän baùo nôï, baùo coù hoaëc baûng sao keâ hoaëc soå phuï ngaân haøng.  Tieàn ñang chuyeån: phieáu thu tieàn, giaáy baùo nhaän tieàn..

1.3 Soå keá toaùn
Soå keá toaùn chi tieát Soå keá toaùn tieàn maët
 Tieàn vieät nam  Ngoaïi teä:
 Hoaït ñoäng ñaàu tö XDCB tröôùc hoaït ñoäng  Hoaït ñoäng kinh doanh hoaëc vöøa kinh doanh vöøa ñaàu tö XDCB.

 Soå keá toaùn tieàn göûi ngaân haøng
 Tieàn vieät nam  Ngoaïi teä:
 Hoaït ñoäng ñaàu tö XDCB tröôùc hoaït ñoäng  Hoaït ñoäng kinh doanh hoaëc vöøa kinh doanh vöøa ñaàu tö XDCB.

Soå keá toaùn
Soå keá toaùn toång hôïp: Soå caùi caùc taøi khoaûn: 111, 112, 113

1.4 Baùo caùo keá toaùn
Cuoái ngaøy: laäp baùo caùo tieàn löu chuyeån haøng ngaøy
– Baùo caùo thu chi (ñôn giaûn) – Baùo caùo theo doøng löu chuyeån tieàn (theo pp tröïc tieáp)

Cuoái thaùng, cuoái naêm: laäp baùo caùo tieàn löu chuyeån cuoái kyø (PP tröïc tieáp hoaëc giaùn tieáp).

2. KEÁ TOAÙN CHEÂNH LEÄCH TYÛ GIAÙ HOÁI ÑOAÙI

2.1 Khaùi nieäm 2.2 Nguyeân taéc keá toaùn (ghi nhaän vaø ñaùnh giaù laïi) 2.3 Nguyeân taéc xöû lyù cheânh leäch tyû giaù 2.4 keá toaùn cheânh leäch tyû giaù

2.1 Khaùi nieäm cheânh leäch tyû giaù hoái ñoaùi
Lµ kho¶n chªnh lÖch tõ viÖc trao ®æi thùc tÕ hoÆc quy ®æi cïng mét sè l­îng ®¬n vÞ tiÒn tÖ kh¸c sang ®¬n vÞ tiÒn tÖ kÕ to¸n theo tû gi¸ hèi ®o¸i kh¸c nhau.  Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i chñ yÕu ph¸t sinh trong c¸c tr­êng hîp:

2.1 Khaùi nieäm cheânh leäch tyû giaù hoái ñoaùi
a) Thùc tÕ mua b¸n, trao ®æi, thanh to¸n c¸c nghiÖp vô b»ng ngo¹i tÖ trong kú (chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i ®· thùc hiÖn) bao gåm:
– Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i thùc tÕ ph¸t sinh trong kú cña ho¹t ®éng ®Çu t­ x©y dùng ®Ó h×nh thµnh tµi s¶n cè ®Þnh (giai ®o¹n tr­íc ho¹t ®éng);

2.1 Khaùi nieäm cheânh leäch tyû giaù hoái ñoaùi
– Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i thùc tÕ ph¸t sinh trong kú cña ho¹t ®éng kinh doanh, kÓ c¶ cña ho¹t ®éng ®Çu t­ XDCB cña doanh nghiÖp võa kinh doanh võa cã ho¹t ®éng ®Çu t­ x©y dùng.

2.1 Khaùi nieäm cheânh leäch tyû giaù hoái ñoaùi
b) §¸nh gi¸ l¹i c¸c kho¶n môc tiÒn tÖ cã gèc ngo¹i tÖ t¹i ngµy lËp b¶ng C§KT ë thêi ®iÓm cuèi n¨m tµi chÝnh: Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i t¹i ngµy lËp B¶ng C§KT ë thêi ®iÓm cuèi n¨m tµi chÝnh do ®¸nh gi¸ l¹i c¸c kho¶n môc tiÒn tÖ cã gèc ngo¹i tÖ liªn quan ®Õn giai ®o¹n ®Çu t­ x©y dùng (giai ®o¹n tr­íc ho¹t ®éng)

2.1 Khaùi nieäm cheânh leäch tyû giaù hoái ñoaùi
Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i t¹i ngµy lËp B¶ng C§KT ë thêi ®iÓm cuèi n¨m tµi chÝnh do ®¸nh gi¸ l¹i c¸c kho¶n môc tiÒn tÖ cã gèc ngo¹i tÖ liªn quan ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh.

2.1 Khaùi nieäm cheânh leäch tyû giaù hoái ñoaùi
 §èi víi c¸c doanh nghiÖp sö dông c«ng cô tµi chÝnh ®Ó dù phßng rñi ro hèi ®o¸i th× c¸c kho¶n vay, nî ph¶i tr¶ cã gèc ngo¹i tÖ ®­îc h¹ch to¸n theo tû gi¸ hèi ®o¸i thùc tÕ ph¸t sinh. Doanh nghiÖp kh«ng ®­îc ®¸nh gi¸ l¹i c¸c kho¶n vay, nî ph¶i tr¶ cã gèc ngo¹i tÖ ®· sö dông c«ng cô tµi chÝnh ®Ó dù phßng rñi ro hèi ®o¸i.

2.2 Nguyªn t¾c ghi nhËn
2.2.1- C¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt, kinh doanh cã c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh b»ng ngo¹i tÖ ph¶i thùc hiÖn ghi sæ kÕ to¸n vµ lËp b¸o c¸o tµi chÝnh theo mét ®¬n vÞ tiÒn tÖ thèng nhÊt lµ §ång ViÖt Nam, hoÆc ®¬n vÞ tiÒn tÖ chÝnh thøc sö dông trong kÕ to¸n (nÕu ®­îc chÊp thuËn).

2.2 Nguyªn t¾c ghi nhËn
ViÖc quy ®æi ®ång ngo¹i tÖ ra §ång ViÖt Nam, hoÆc ra ®¬n vÞ tiÒn tÖ chÝnh thøc sö dông trong kÕ to¸n vÒ nguyªn t¾c doanh nghiÖp ph¶i c¨n cø vµo tû gi¸ giao dÞch thùc tÕ cña nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh hoÆc tû gi¸ giao dÞch b×nh qu©n trªn thÞ tr­êng ngo¹i tÖ liªn ng©n hµng do Ng©n hµng Nhµ n­íc ViÖt Nam c«ng bè t¹i thêi ®iÓm ph¸t sinh nghiÖp vô kinh tÕ (sau ®©y gäi t¾t lµ tû gi¸ giao dÞch) ®Ó ghi sæ kÕ to¸n.

2.2 Nguyªn t¾c ghi nhËn
Doanh nghiÖp ®ång thêi ph¶i theo dâi nguyªn tÖ trªn sæ kÕ to¸n chi tiÕt c¸c Tµi kho¶n: TiÒn mÆt, TiÒn göi Ng©n hµng, TiÒn ®ang chuyÓn, c¸c kho¶n ph¶i thu, c¸c kho¶n ph¶i tr¶ vµ Tµi kho¶n 007 “Ngo¹i tÖ c¸c lo¹i” (Tµi kho¶n ngoµi B¶ng C©n ®èi kÕ to¸n).

2.2 Nguyªn t¾c ghi nhËn
2.2.2- §èi víi Tµi kho¶n thuéc lo¹i doanh thu, hµng tån kho, TSC§, chi phÝ s¶n xuÊt, kinh doanh, chi phÝ kh¸c, bªn Nî c¸c Tµi kho¶n vèn b»ng tiÒn,... khi ph¸t sinh c¸c nghiÖp vô kinh tÕ b»ng ngo¹i tÖ ph¶i ®­îc ghi sæ kÕ to¸n b»ng §ång ViÖt Nam, hoÆc b»ng ®¬n vÞ tiÒn tÖ chÝnh thøc sö dông trong kÕ to¸n theo tû gi¸ giao dÞch thùc tÕ hoÆc tû gi¸ giao dÞch b×nh qu©n liªn ng©n hµng t¹i thêi ®iÓm nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh.

2.2 Nguyªn t¾c ghi nhËn
2.2.3- §èi víi bªn Cã cña c¸c Tµi kho¶n vèn b»ng tiÒn, khi ph¸t sinh c¸c nghiÖp vô kinh tÕ b»ng ngo¹i tÖ ph¶i ®­îc ghi sæ kÕ to¸n b»ng §ång ViÖt Nam, hoÆc b»ng ®¬n vÞ tiÒn tÖ chÝnh thøc sö dông trong kÕ to¸n theo tû gi¸ ghi trªn sæ kÕ to¸n (tû gi¸ b×nh qu©n gia quyÒn; tû gi¸ nhËp tr­íc, xuÊt tr­íc...).

2.2 Nguyªn t¾c ghi nhËn
2.2.4- §èi víi bªn Cã cña c¸c Tµi kho¶n nî ph¶i tr¶, hoÆc bªn Nî cña c¸c Tµi kho¶n nî ph¶i thu, khi ph¸t sinh c¸c nghiÖp vô kinh tÕ b»ng ngo¹i tÖ ph¶i ®­îc ghi sæ kÕ to¸n b»ng §ång ViÖt Nam, hoÆc b»ng ®¬n vÞ tiÒn tÖ chÝnh thøc sö dông trong kÕ to¸n theo tû gi¸ giao dÞch; Cuèi n¨m tµi chÝnh c¸c sè d­ Nî ph¶i tr¶ hoÆc d­ Nî ph¶i thu cã gèc ngo¹i tÖ ®­îc ®¸nh gi¸ l¹i theo tû gi¸ giao dÞch b×nh qu©n trªn thÞ tr­êng ngo¹i tÖ liªn ng©n hµng do Ng©n hµng Nhµ n­íc ViÖt Nam c«ng bè t¹i thêi ®iÓm cuèi n¨m tµi chÝnh.

2.2 Nguyªn t¾c ghi nhËn
2.2.5- §èi víi bªn Nî cña c¸c Tµi kho¶n nî ph¶i tr¶, hoÆc bªn Cã cña c¸c Tµi kho¶n nî ph¶i thu, khi ph¸t sinh c¸c nghiÖp vô kinh tÕ b»ng ngo¹i tÖ ph¶i ®­îc ghi sæ kÕ to¸n b»ng §ång ViÖt Nam, hoÆc b»ng ®¬n vÞ tiÒn tÖ chÝnh thøc sö dông trong kÕ to¸n theo tû gi¸ ghi trªn sæ kÕ to¸n.

2.2 Nguyªn t¾c ghi nhËn
2.2.6. Cuèi n¨m tµi chÝnh, doanh nghiÖp ph¶i ®¸nh gi¸ l¹i c¸c kho¶n môc tiÒn tÖ cã gèc ngo¹i tÖ theo tû gi¸ giao dÞch b×nh qu©n trªn thÞ tr­êng ngo¹i tÖ liªn ng©n hµng do Ng©n hµng Nhµ n­íc ViÖt Nam c«ng bè t¹i thêi ®iÓm lËp B¶ng C§KT cuèi n¨m tµi chÝnh. 2.2.7- Tr­êng hîp mua, b¸n ngo¹i tÖ b»ng §ång ViÖt Nam th× h¹ch to¸n theo tû gi¸ thùc tÕ mua, b¸n.

3- Nguyªn t¾c xö lý chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i

3.1- Xö lý chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i ph¸t sinh trong kú vµ chªnh lÖch ®¸nh gi¸ l¹i cuèi kú liªn quan ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh:

3- Nguyªn t¾c xö lý chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i bé chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i ph¸t sinh - Toµn
trong kú vµ chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i ®¸nh gi¸ l¹i c¸c kho¶n môc tiÒn tÖ cã gèc ngo¹i tÖ cuèi n¨m tµi chÝnh hoÆc ngµy kÕt thóc n¨m tµi chÝnh kh¸c víi n¨m d­¬ng lÞch (®· ®­îc chÊp thuËn) cña c¸c kho¶n môc tiÒn tÖ cã gèc ngo¹i tÖ ®­îc ghi nhËn ngay vµo chi phÝ tµi chÝnh, hoÆc doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh trªn B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña n¨m tµi chÝnh.

3- Nguyªn t¾c xö lý chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i

- §èi víi doanh nghiÖp võa cã ho¹t ®éng kinh doanh, võa cã ho¹t ®éng ®Çu t­ XDCB, nÕu ph¸t sinh chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i trong kú vµ chªnh lÖch ®¸nh gi¸ l¹i cuèi kú liªn quan ®Õn ho¹t ®éng ®Çu t­ XDCB th× còng xö lý c¸c chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i nµy vµo chi phÝ tµi chÝnh, hoÆc doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh trªn B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña n¨m tµi chÝnh.

3- Nguyªn t¾c xö lý chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i

- Doanh nghiÖp kh«ng ®­îc chia lîi nhuËn hoÆc tr¶ cæ tøc trªn l·i chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i ®¸nh gi¸ l¹i cuèi n¨m tµi chÝnh cña c¸c kho¶n môc tiÒn tÖ cã gèc ngo¹i tÖ.

3- Nguyªn t¾c xö lý chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i

3.2- Xö lý chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i ph¸t sinh trong kú vµ chªnh lÖch do ®¸nh gi¸ l¹i cuèi kú liªn quan ®Õn ho¹t ®éng ®Çu t­ x©y dùng (giai ®o¹n tr­íc ho¹t ®éng) nh­ sau:

3- Nguyªn t¾c xö lý chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i

- Trong giai ®o¹n ®Çu t­ x©y dùng, kho¶n chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i ®· thùc hiÖn vµ chªnh lÖch tû gi¸ ®¸nh gi¸ l¹i cuèi n¨m tµi chÝnh cña c¸c kho¶n môc tiÒn tÖ cã gèc ngo¹i tÖ ph¶n ¸nh luü kÕ trªn B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n (ChØ tiªu Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i).

3- Nguyªn t¾c xö lý chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i thóc qu¸ tr×nh ®Çu t­ x©y dùng, - Khi kÕt
chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i thùc tÕ ph¸t sinh trong giai ®o¹n ®Çu t­ x©y dùng (lç hoÆc l·i tû gi¸ hèi ®o¸i) kh«ng tÝnh vµo trÞ gi¸ TSC§ mµ kÕt chuyÓn toµn bé vµo chi phÝ tµi chÝnh, hoÆc doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh cña n¨m tµi chÝnh cã TSC§ vµ c¸c tµi s¶n ®Çu t­ hoµn thµnh ®­a vµo ho¹t ®éng hoÆc ph©n bæ tèi ®a lµ 5 n¨m (kÓ tõ khi c«ng tr×nh ®­a vµo ho¹t ®éng).

KEÁ TOAÙN CAÙC KHOAÛN ÑAÀU TÖ TAØI CHÍNH NGAÉN HAÏN

KEÁ TOAÙN CAÙC KHOAÛN ÑAÀU TÖ TAØI CHÍNH NGAÉN HAÏN
Toå chöùc phaân loaïi Toå chöùc ñaùnh giaù Xaây döïng heä thoáng kieåm soaùt
– Qui ñònh thuû tuïc kieåm soaùt –nguyeân taéc – Laäp vaø luaân chuyeån chöùng töø – Soå keá toaùn – Baùo caùo

Toå chöùc phaân loaïi
 Ñaàu tö taøi chính ngaén haïn bao goàm:
– Ñaàu tö chöùng khoaùn ngaén haïn: ñaàu tö coå phieáu, traùi phieáu Ñaàu tö ngaén haïn khaùc:
  – Voán cho vay laáy laõi. – Caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính khaùc

Toå chöùc ñaùnh giaù
– Giaù trò caùc loaïi chöùng khoaùn phaûi ñöôïc ghi soå keá toaùn theo giaù goác, bao goàm: giaù mua coäng (+) caùc chi phí ñaàu tö (neáu coù) nhö: Chi phí moâi giôùi, thueá, leä phí vaø phí ngaân haøng. – Cuoái nieân ñoä keá toaùn, neáu coù baèng chöùng giaù trò thò tröôøng cuûa chöùng khoaùn bò giaûm xuoáng thaáp hôn giaù goác trong nieân doä tôùi thì laäp döï phoøng giaûm giaù ñaàu tö chöùng khoaùn.

Toå chöùc ñaùnh giaù
– Laäp döï phoøng vaøo cuoái nieân ñoä keá toaùn tröôùc khi khoùa soå keá toaùn ñeå laäp baùo caùo taøi chính naêm, neáu coù nhöõng baèng chöùng ñaùng tin caäy veà söï giaûm giaù thöôøng xuyeân cuûa caùc chöùng khoaùn. Theo cheá ñoä hieän haønh: Vieäc trích laäp döï phoøng giaûm giaù chöùng khoaùn ñaàu tö khoâng ñöôïc vöôït quaù soá lôïi nhuaän phaùt sinh cuûa doanh nghieäp vaø coù caùc baèng chöùng sau:

Toå chöùc ñaùnh giaù
+ Laø chöùng khoaùn ñöôïc doanh nghieäp ñaàu tö theo ñuùng quy ñònh cuûa Phaùp luaät. + Ñöôïc töï do mua baùn treân thò tröôøng maø taïi thôøi ñieåm kieåm keâ, laäp baùo caùo taøi chính coù giaù thò tröôøng giaûm so vôùi giaù ñang haïch toaùn treân soå saùch keá toaùn. Khi laäp döï phoøng, doanh nghieäp phaûi laäp Hoäi ñoàng ñeå thaåm ñònh möùc ñoä giaûm giaù chöùng khoaùn. – Doanh nghieäp phaûi laäp döï phoøng cho töøng loaïi chöùng khoaùn ñaàu tö, coù bieán ñoäng giaûm giaù taïi thôøi ñieåm cuoái nieân ñoä.

Toå chöùc ñaùnh giaù
Doanh nghieäp phaûi laäp döï phoøng rieâng cho töøng loaïi chöùng khoaùn bò giaûm giaù vaø ñöôïc toång hôïp vaøo baûng keâ chi tieát döï phoøng giaûm giaù chöùng khoaùn ñaàu tö, laøm caên cöù haïch toaùn vaøo chi phí taøi chính cuûa doanh nghieäp. – Phaûi theo doõi chi tieát töøng khoaûn döï phoøng ñöôïc laäp rieâng cho töøng loaïi chöùng khoaùn bò giaûm giaù.

Xaây döïng heä thoáng kieåm soaùt -- Qui ñònh thuû tuïc kieåm soaùt tuïc kieåm soaùt thöïc Thuû
hieän thoâng qua thuû tuïc kieåm soaùt ñoái vôùi tieàn

Xaây döïng heä thoáng kieåm soaùt - Laäp vaø luaân chuyeån chöùng töø baùo nôï ngaân Phieáu chi,
haøng

Xaây döïng heä thoáng kieåm soaùt - Soå keá toaùn chi tieát Soå keá toaùn

 Môû theo doõi chi tieát töøng ñoái taùc ñaàu tö, thôøi haïn ñaàu tö, töøng khoaûn voán ñaàu tö vaø thu hoài voán ñaàu tö. Soå keá toaùn toång hôïp: soå caùi -– taøi khoaûn:
121 Ñaàu tö chöùng khoaùn NH
(1211-coå phieáu, 1212-traùi phieáu)

128- Ñaàu tö ngaén haïn khaùc 129- Döï phoøng giaûm giaù ÑTNH

Xaây döïng heä thoáng kieåm soaùt Baùo caùo

Cuoái thaùng, cuoái naêm taøi chính: Baùo caùo veà tình hình ñaàu tö ngaén haïn.

TOÅ CHÖÙC KEÁ TOAÙN CAÙC KHOAÛN PHAÛI THU NGAÉN HAÏN

Toå chöùc phaân loaïi Toå chöùc ñaùnh giaù möùc ñoä tín nhieäm Xaây döïng heä thoáng kieåm soaùt
– Qui ñònh thuû tuïc kieåm soaùt –nguyeân taéc – Laäp vaø luaân chuyeån chöùng töø – Soå keá toaùn – Baùo caùo

PHAÂN LOAÏI
PHAÛI THU KHAÙCH HAØNG NH TRAÛ TRÖÔÙC CHO NGÖÔØI BAÙN PHAÛI THU NOÄI BOÄ NH PHAÛI THU THEO TIEÁN ÑOÄ KEÁ HOAÏCH HÑXD PHAÛI THU KHAÙC

ÑAÙNH GIAÙ MÖÙC ÑOÄ TÍN NHIEÄM
THEO SOÁ NÔÏ THEO THÔØI GIAN TRAÛ NÔÏ MÖÙC ÑOÄ QUAN HEÄ

1st Q tr 2nd Q tr 3rd Q tr 4th Q tr D ONG TAY BA C 10 30 100 6 35 90 4 32 88 5 31 95

10 0 9 0 8 0 7 0 6 0 5 0 4 0 3 0 2 0 1 0 0 1 s t Q t r 2d n Q t r 3d r Q t r 4 t h Q t r DN O G TY A BC A

HEÄ THOÁNG KIEÅM SOAÙT
THUÛ TUÏC, NGUYEÂN TAÉC
– Kieåm soaùt treân cô sôû tieàn – Theo doõi chi tieát theo töøng ñoái töôïng phaûi thu, töøng hoùa ñôn, töøng chöùng töø thanh toaùn – Ñònh kyø ñoái chieáu coâng nôï - Cuoái nieân ñoä khi coù baèng chöùng phaûi laäp döï phoøng

HEÄ THOÁNG KIEÅM SOAÙT
CHÖÙNG TÖØ
– Hoùa ñôn – Chöùng töø thanh toaùn – Caùc chöùng töø khaùc coù lieân quan

HEÄ THOÁNG KIEÅM SOAÙT
SOÅ KEÁ TOAÙN:
– SỔ KẾ TOÁN CHI TIẾT 131, 136,138 – SỔ KT TỔNG HỢP TK 131,136,138

HEÄ THOÁNG KIEÅM SOAÙT
BAÙO CAÙO :
– BÁO CÁO PHẢI THU KH – BÁO CÁO PT NỘI BỘ – BÁO CÁO PT KHÁC

Döï phoøng phaûi thu khoù ñoøi
+ Ñieàu kieän laäp döï phoøng nôï phaûi thu khoù ñoøi: • Phaûi coù teân, ñòa chæ, noäi dung töøng khoaûn nôï, soá tieàn phaûi thu cuûa töøng con nôï, trong ñoù ghi roõ soá nôï phaûi thu khoù ñoøi.

ù Döï phoøng phaûi thu khoù ñoøi
• Phaûi coù chöùng töø goác hoaëc giaáy xaùc nhaän cuûa con nôï veà soá tieàn coøn nôï chöa traû, bao goàm: hôïp ñoàng kinh teá, kheá öôùc vay nôï, baûn thanh lyù hôïp ñoàng, cam keát nôï, ñoái chieáu coâng nôï... + Caên cöù ñeå ñöôïc ghi nhaän laø khoaûn nôï phaûi thu khoù ñoøi: • Nôï phaûi thu ñaõ quaù haïn thanh toaùn töø 2 naêm trôû leân, keå töø ngaøy ñeán haïn thu nôï ñöôïc ghi trong hôïp ñoàng kinh teá, caùc kheá öôùc vay nôï hoaëc caùc cam keát nôï, doanh nghieäp ñaõ ñoøi nhieàu laàn nhöng vaãn chöa thu ñöôïc nôï.

Döï phoøng phaûi thu khoù ñoøi
• Tröôøng hôïp ñaëc bieät, tuy thôøi gian quaù haïn chöa tôùi 2 naêm, nhöng con nôï ñang trong thôøi gian xem xeùt giaûi theå, phaù saûn hoaëc coù nhöõng daáu hieäu khaùc nhö boû troán, hoaëc ñang bò caùc cô quan phaùp luaät giam giöõ, xeùt xöû... thì cuõng ñöôïc ghi nhaän laø khoaûn nôï khoù ñoøi.

Döï phoøng phaûi thu khoù ñoøi
+ Thôøi ñieåm laäp vaø hoaøn nhaäp döï phoøng: thöïc hieän ôû thôøi ñieåm khoaù soå keá toaùn ñeå laäp baùo caùo taøi chính naêm. + Phöông phaùp xaùc ñònh soá laäp döï phoøng phaûi thu khoù ñoøi: doanh nghieäp laäp döï phoøng cho töøng khoaûn nôï phaûi thu khoù ñoøi; sau ñoù toång hôïp toaøn boä khoaûn döï phoøng vaøo baûng keâ chi tieát laøm caên cöù ñeå haïch toaùn vaøo chi phí quaûn lyù doanh nghieäp.

Xaây döïng heä thoáng kieåm soaùt Qui ñònh thuû tuïc kieåm soaùt –- chuaån vieäc baùn – Pheâ nguyeân taéc
chòu: caên cöù vaøo ñôn ñaët haøng vaø nguoàn thoâng tin töø trong vaø ngoaøi doanh nghieäp, boä phaän phuï traùch baùn chòu caàn ñaùnh giaù veà khaû naêng thanh toaùn cuûa khaùch haøng ñeå ra quyeát ñònh chuaån y.

– Laäp leänh baùn haøng: caên cöù vaøo ñôn ñaët haøng vaø xaùc ñònh khaû naêng cung öùng ñeå laäp Leänh baùn haøng. – Xuaát kho haøng hoaù: caên cöù vaøo leänh baùn haøng ñaõ ñöôïc pheâ chuaån, thuû kho seõ xuaát haøng cho boä phaän phuï traùch göûi haøng.

– Boä phaän göûi haøng: seõ laäp chöùng töø chuyeån haøng vaø göûi haøng cho khaùch haøng (neáu coù) – chöùng töø göûi haøng laøm cô sôû laäp Hoaù ñôn. Khi xuaát haøng, ngoaøi vieäc kieåm tra cuûa thuû kho vaø ngöôøi nhaän thì boä phaän baûo veä cuõng phaûi kieåm soaùt löôïng haøng giao.

– Laäp vaø kieåm tra Hoaù ñôn: hoaù ñôn ñöôïc laäp bôûi boä phaän ñoäc laäp vôùi phoøng keá toaùn vaø boä phaän baùn haøng – boä phaän naøy coù traùch nhieäm: ñaùnh soá thöù töï chöùng töø chuyeån haøng, so saùnh Leänh baùn haøng vôùi chöùng töø chuyeån haøng, ñôn ñaët haøng vaø caùc thoâng baùo ñieàu chænh, ghi giaù vaøo Hoaù ñôn treân cô sôû baûng giaù hieän haønh cuûa ñôn vò, tính thaønh tieàn cho töøng loaïi vaø cho caû hoaù ñôn.

– Theo doõi thanh toaùn: caên cöù vaøo töøng hoaù ñôn ñöôïc söû duïng ñeå ghi vaøo Soå chi tieát nhaèm theo doõi coâng nôï vôùi khaùch haøng, trong ñoù caàn phaûi lieät keâ caùc khoaûn nôï theo töøng nhoùm tuoåi, töø ñoù laäp chöông trình thu nôï do boä phaän phuï traùch baùn chòu ñaûm nhaän. Ngoaøi ra caàn phaân coâng cho 2 nhaân vieân khaùc phuï traùch veà keá toaùn chi tieát coâng nôï vaø keá toaùn toång hôïp theo doõi, ñoái chieáu soá lieäu ñeå giaûm thieåu caùc sai phaïm.

– Chuaån y haøng baùn bò traû laïi vaø giaûm giaù: doanh nghieäp caàn coù boä phaän ñoäc laäp chòu traùch nhieäm veà tieáp nhaän, xeùt duyeät cuõng nhö tính tröø caùc khoaûn coâng nôï coù lieân quan ñeán soá haøng sai quy caùch hay keùm phaåm chaát ñöôïc giaûm giaù hoaëc bò traû laïi. Khi möùc ñoä phaân chia traùch nhieäm caøng cao thì caùc sai phaïm caøng deã bò phaùt hieän - thoâng qua kieåm tra hoã töông giöõa caùc phaàn haønh khi ñoái chieáu taøi lieäu giöõa caùc boä phaän khaùc nhau.

Xaây döïng heä thoáng kieåm soaùt soå keá toaùn
Soå keá toaùn chi tieát
– Môû theo doõi theo töøng ñoái töông phaûi thu, theo töøng hoùa ñôn vaø töøng chöùng töø thanh toaùn

Soå keá toaùn toång hôïp: Soå caùi TK 131,133,136,138

Xaây döïng heä thoáng kieåm soaùt Baùo caùo

Baùo caùo thaùng veà tình hình caùc khoaûn phaûi thu

Keá toaùn haøng toàn kho

Keá toaùn haøng toàn khoToå chöùc phaân loaïi Toå chöùc ñaùnh giaù Xaây döïng heä thoáng kieåm soaùt
– Qui ñònh thuû tuïc kieåm soaùt –nguyeân taéc – Laäp vaø luaân chuyeån chöùng töø – Soå keá toaùn – Baùo caùo

Keá toaùn haøng toàn khoToå chöùc phaân loaïi
 - Hµng hãa mua vÒ ®Ó b¸n: Hµng hãa tån kho, hµng mua ®ang ®i trªn ®­êng, hµng göi ®i b¸n, hµng hãa göi ®i gia c«ng chÕ biÕn;  - Thµnh phÈm tån kho vµ thµnh phÈm göi ®i b¸n;  - S¶n phÈm dë dang: S¶n phÈm ch­a hoµn thµnh vµ s¶n phÈm hoµn thµnh ch­a lµm thñ tôc nhËp kho thµnh phÈm;  - Nguyªn liÖu, vËt liÖu, c«ng cô, dông cô tån kho, göi ®i gia c«ng chÕ biÕn vµ ®· mua ®ang ®i trªn ®­êng;  - Chi phÝ dÞch vô dë dang.

Keá toaùn haøng toàn khoToå chöùc phaân loaïi
Baèng caùch laäp soå danh ñieåm nguyeân vaät lieäuhaøng hoaù-thaønh phaåmcoâng cuï… Moãi loaïi nguyeân vaät lieäu-haøng hoaù-thaønh phaåm-coâng cu phaûi ñaùnh maõ soá vaø ghi trong soå danh ñieåm.

Keá toaùn haøng toàn khoToå chöùc ñaùnh giaù
Hµng tån kho ®­îc tÝnh theo gi¸ gèc. Tr­êng hîp gi¸ trÞ thuÇn cã thÓ thùc hiÖn ®­îc thÊp h¬n gi¸ gèc th× ph¶i tÝnh theo gi¸ trÞ thuÇn cã thÓ thùc hiÖn ®­îc.

Keá toaùn haøng toàn khoToå chöùc ñaùnh giaù
05. Gi¸ gèc hµng tån kho bao gåm: Chi phÝ mua, chi phÝ chÕ biÕn vµ c¸c chi phÝ liªn quan trùc tiÕp kh¸c ph¸t sinh ®Ó cã ®­îc hµng tån kho ë ®Þa ®iÓm vµ tr¹ng th¸i hiÖn t¹i.

Keá toaùn haøng toàn khoToå chöùc ñaùnh giaù
06. Chi phÝ mua cña hµng tån kho bao gåm gi¸ mua, c¸c lo¹i thuÕ kh«ng ®­îc hoµn l¹i, chi phÝ vËn chuyÓn, bèc xÕp, b¶o qu¶n trong qu¸ tr×nh mua hµng vµ c¸c chi phÝ kh¸c cã liªn quan trùc tiÕp ®Õn viÖc mua hµng tån kho. C¸c kho¶n chiÕt khÊu th­¬ng m¹i vµ gi¶m gi¸ hµng mua do hµng mua kh«ng ®óng quy c¸ch, phÈm chÊt ®­îc trõ (-) khái chi phÝ mua.

Keá toaùn haøng toàn khoToå chöùc ñaùnh giaù
 Chi phÝ chÕ biÕn hµng tån kho bao gåm nh÷ng chi phÝ cã liªn quan trùc tiÕp ®Õn s¶n phÈm s¶n xuÊt, nh­ chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp, chi phÝ s¶n xuÊt chung cè ®Þnh vµ chi phÝ s¶n xuÊt chung biÕn ®æi ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh chuyÓn hãa nguyªn liÖu, vËt liÖu thµnh thµnh phÈm.

Keá toaùn haøng toàn khoToå chöùc ñaùnh giaù
Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ trÞ hµng tån kho ViÖc tÝnh gi¸ trÞ hµng tån kho ®­îc ¸p dông theo mét trong c¸c ph­¬ng ph¸p sau: (a) Ph­¬ng ph¸p tÝnh theo gi¸ ®Ých danh; (b) Ph­¬ng ph¸p b×nh qu©n gia quyÒn; (c) Ph­¬ng ph¸p nhËp tr­íc, xuÊt tr­íc; (d) Ph­¬ng ph¸p nhËp sau, xuÊt tr­íc.

Keá toaùn haøng toàn khoToå chöùc ñaùnh giaù
Gi¸ trÞ thuÇn cã thÓ thùc hiÖn ®­îc vµ lËp dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho

Keá toaùn haøng toàn khoXaây döïng heä thoáng kieåm soaùt -Qui ñònh thuû tuïc kieåmtöø yeâu caàu–- nguyeân taéchình soaùt cuûa boä phaän kho haøng hay boä – Thoâng thöôøng, moät nghieäp vuï mua haøng ñöôïc thaønh
phaän coù nhu caàu ñöôïc theå hieän treân caùc “Phieáu yeâu caàu mua haøng”. Phieáu naøy phaûi ñöôïc kieåm tra vaø chaáp nhaän bôûi ngöôøi ñöôïc uûy quyeàn kyù duyeät. Sau ñoù phieáu ñöôïc chuyeån tôùi boä phaän thu mua ñeå laäp “Ñôn ñaët haøng”. Ñôn ñaët haøng phaûi xaùc ñònh roõ soá löôïng, chuûng loaïi, quy caùch saûn phaåm haøng hoùa (hay dòch vuï). Ñôn ñaët haøng caàn ñöôïc chuyeån qua boä phaän nhaän haøng vaø phoøng keá toaùn ñeå laøm caên cöù ñoái chieáu khi nhaän haøng vaø chaáp nhaän thanh toaùn tieøn haøng.

Keá toaùn haøng toàn khoXaây döïng heä thoáng kieåm soaùt -Qui ñònh thuû tuïc kieåm soaùt veàñeàu phaûitaéc – Haøng mua –- nguyeân giao
cho boä phaän nhaän haøng ñeå kieåm tra, xaùc ñònh soá löôïng, chaát löôïng cuûa haøng vaø chuyeån haøng tôùi kho hay boä phaän söû duïng. Boä phaän nhaän haøng phaûi ñoäc laäp vôùi boä phaän mua haøng vaø thuû kho hay boä phaän vaän chuyeån. – Qui ñònh kho

Keá toaùn haøng toàn khoLaäp vaø luaân chuyeån chöùng töø Phieáu yeâu caàu
Ñôn ñaët haøng Hoùa ñôn Phieáu nhaäp kho(2 hoaëc 3 lieân) Phieáu xuaát kho(3 lieân) Phieáu xuaát kho kieâm vaän chuyeån noäi boä(2 hoaëc 3 lieân) Phieáu xuaát kho haøng göûi baùn ñaïi lyù(2lieân) Bieân baûn kieåm nghieäm (2baûn) Phieáu baùo vaät tö coøn laïi cuoái kyø (2 lieân) Bieân baûn kieåm keâ(2 baûn)

Keá toaùn haøng toàn kho-Soå keá toaùn
Soå keá toaùn chi tieát môû cho töøng loaïi haøng toàn kho, töøng maët haøng, töøng phieáu nhaäp xuaát, töøng kho vaø thuû kho. Soå keá toaùn toång hôïp:Soå caùi TK: 151 – 157,159

Keá toaùn haøng toàn kho-Baùo caùo
Cuoái thaùng:  Laäp baùo caùo nhaäp xuaát toàn

Keá toaùn taøi saûn ngaén haïn khaùc
Keá toaùn taïm öùng Keá toaùn chi phí traû tröôùc Keá toaùn caàm coá, kyù cöôïc, kyù quõy ngaén haïn

KẾ TOÁN TẠM ỨNG
THỦ TỤC:
– GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG – GIẤY THANH TOÁN TẠM ỨNG – P.THU (NẾU CHI KHÔNG HẾT) – P.CHI (NẾU CHI THÊM)

KẾ TOÁN TẠM ỨNG
TK: 141 SỔ KẾ TOÁN CHI TIẾT: THEO DÕI TỪNG NGƯỜI TẠM ỨNG, TỪNG KHOẢN TẠM ỨNG VÀ TỪNG LẦN THANH TOÁN TẠM ỨNG

KẾ TOÁN CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC NGẮN HẠN
KHOẢN CHI LIÊN QUAN NHIỀU KỲ TÍNH CHẤT NGẮN HẠN ĐUỢC XEM XÉT THEO TIẾP CẬN THỜI GIAN: 12 THÁNG PHÂN BỔ THEO NGUYÊN TẮC PHÙ HỢP TKSD: 142 SKTCT: THEO DÕI CHI TIẾT CHO TỪNG KHOẢN VÀ TỪNG LẦN PHÂN BỔ

KẾ TOÁN CẦM CỐ KÝ CƯỢC KÝ QŨY NGẮN HẠN
TKSD:144 SKTCT: THEO DÕI TỪNG KHOẢN CC,KC,KQ

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->