You are on page 1of 59

TERHAD

MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA


(MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL)

PEPERIKSAAN
SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA
(MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION)

Manual Pelaksanaan
Kerja Kursus Pengajian Am
Kertas 4 (900/4)
Penggal 2 Tahun 2015

PERINGATAN:
Manual ini khusus untuk kegunaan Guru, Pemeriksa, dan Calon sahaja.
Manual ini terdiri daripada 59 halaman bercetak.
Majlis Peperiksaan Malaysia 2015
TERHAD

TERHAD

2
KANDUNGAN
Bahagian I: Manual Guru/Pemeriksa
Halaman

1.0

Pengenalan

2.0

Objektif
2.1
Kemahiran kognitif
2.2
Kemahiran manipulatif
2.3
Kemahiran insaniah (soft skills)

3.0

Pelaksanaan Kertas Kerja Kursus


3.1
Arahan Umum
3.2
Tanggungjawab Pengetua/Penolong Kanan Tingkatan Enam (sekolah
kerajaan dan sekolah bantuan kerajaan)
3.3
Tanggungjawab Pengetua/Penolong Kanan Tingkatan Enam (Sekolah
swasta yang tidak diberi kebenaran untuk memeriksa kerja kursus
calon)
3.4
Tanggungjawab Pengetua/Penolong Kanan Tingkatan Enam (Sekolah
swasta yang diberi kebenaran untuk memeriksa kerja kursus calon)
3.5
Tanggungjawab Guru Pengajian Am (Sekolah kerajaan dan sekolah
bantuan kerajaan)
3.6
Tanggungjawab Guru Pengajian Am (Sekolah swasta yang tidak diberi
kebenaran untuk memeriksa kerja kursus calon)
3.7
Tanggungjawab Guru Pengajian Am (Sekolah swasta yang diberi
kebenaran untuk memeriksa kerja kursus calon)
3.8
Tanggungjawab Pemeriksa (Guru sekolah kerajaan atau sekolah
bantuan kerajaan yang dilantik sebagai pemeriksa kerja kursus)
untuk calon sekolah swasta yang tidak diberi kebenaran untuk
memeriksa kerja kursus calon
3.9
Tanggungjawab Pemeriksa (Guru sekolah kerajaan atau sekolah
bantuan kerajaan yang dilantik sebagai pemeriksa kerja kursus)
untuk calon persendirian individu

612

4.0

Jadual Perancangan dan Pelaksanaan


4.1
Guru Sekolah Kerajaan dan Sekolah Bantuan Kerajaan
4.2
Guru Sekolah Swasta
4.2.1
Sekolah swasta yang tidak diberi kebenaran untuk memeriksa
kerja kursus calon
4.2.2
Sekolah swasta yang diberi kebenaran untuk memeriksa kerja
kursus calon
4.3
Pemeriksa Calon Sekolah Swasta (Sekolah swasta yang tidak diberi
kebenaran untuk memeriksa kerja kursus calon)
4.4
Pemeriksa Calon Persendirian Individu

1326

5.0

Format Penulisan

27

6.0

Struktur Penulisan

27

7.0

Penskoran

28

8.0

Garis Panduan Pemilihan Isu Kajian Kerja Kursus

29
TERHAD

TERHAD

9.0

Carta Alir Proses Penghasilan Kerja Kursus Pengajian Am

3033

10.0

Lampiran

3446

Bahagian II: Manual Pelajar


Halaman
1.0

Pengenalan

47

2.0

Pelaksanaan Kertas Kerja Kursus


2.1
Arahan Umum
2.2
Tanggungjawab Calon Sekolah Kerajaan dan Calon Sekolah Bantuan
Kerajaan
2.3
Tanggungjawab Calon Sekolah Swasta (Sekolah swasta yang tidak
diberi kebenaran untuk memeriksa kerja kursus calon)
2.4
Tanggungjawab Calon Sekolah Swasta (Sekolah swasta yang diberi
kebenaran untuk memeriksa kerja kursus calon)
2.5
Tanggungjawab Calon Persendirian Individu

4851

3.0

Jadual Perancangan dan Pelaksanaan


3.1
Calon Sekolah Kerajaan dan Calon Sekolah Bantuan Kerajaan
3.2
Calon Sekolah Swasta (Sekolah swasta yang tidak diberi kebenaran
untuk memeriksa kerja kursus calon)
3.3
Calon Sekolah Swasta (Sekolah swasta yang diberi kebenaran untuk
memeriksa kerja kursus calon)
3.4
Calon Persendirian Individu

5259

TERHAD

TERHAD

BAHAGIAN I: MANUAL GURU DAN PEMERIKSA

PENGENALAN
Setiap calon Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) sekolah kerajaan, sekolah bantuan
kerajaan, sekolah swasta, dan calon persendirian individu wajib melaksanakan kerja kursus
(kerja projek) sebagai satu daripada komponen penilaian untuk penggal 2. Wajaran markah bagi
komponen kerja kursus ini adalah sebanyak 20%. Markah penilaian kertas kerja kursus
hendaklah dihantar kepada Majlis Peperiksaan Malaysia (MPM) untuk diambil kira bersamasama dengan markah peperiksaan akhir bagi setiap penggal untuk tujuan penggredan mata
pelajaran Pengajian Am. Penilaian pencapaian calon dalam kerja kursus ini berdasarkan aspek
yang telah ditetapkan dalam Sukatan Pelajaran (SP).
Manual kerja kursus ini disusun bagi membantu guru dan pemeriksa menilai kerja kursus calon.
Pada masa yang sama, manual ini juga dapat membantu calon untuk menghasilkan kerja kursus
bagi mata pelajaran Pengajian Am. Penyediaan dan penilaian kerja kursus ini mestilah
dilaksanakan pada penggal 2 mengikut tempoh yang ditetapkan oleh MPM.

TERHAD

TERHAD
2

OBJEKTIF
Kerja kursus ini disediakan untuk menilai keupayaan calon dalam;
2.1

2.2

Kemahiran kognitif:
2.1.1

mengenal pasti dan menghuraikan masalah dan isu yang berkaitan dengan
pembangunan negara serta mencadangkan langkah untuk mengatasinya

2.1.2

mengaplikasi teori dan kaedah yang diajar dalam bilik darjah dengan tugasan
yang diberikan

2.1.3

mentafsir, mensintesis, dan merumuskan data dan maklumat berkaitan dengan isu
yang dibentangkan

Kemahiran manipulatif:
2.2.1

mencari dan mengumpul pelbagai jenis data dan maklumat daripada pelbagai
sumber

2.2.2

memperoleh sumber melalui aktiviti memerhati, merekod, menemu bual, dan


mengkaji selidik

2.2.3

memperoleh sumber melalui kajian perpustakaan, penulisan agensi kerajaan dan


swasta serta daripada sumber Internet

2.2.4

mempersembahkan data dan maklumat yang diperoleh dalam bentuk grafik,


jadual, rajah, carta, dan tulisan

2.3 Kemahiran insaniah (soft skills):


2.3.1

berkebolehan untuk berkomunikasi secara lisan dan tulisan

2.3.2

berkebolehan untuk bekerjasama dalam kumpulan, mengorganisasi tugas, dan


bekerja sebagai satu pasukan

2.3.3

berupaya mengawal aktiviti kerja kursus yang disediakan dengan berkesan

2.3.4

berupaya menguruskan masa mengikut jadual kerja yang ditetapkan

2.3.5

berupaya menyelesaikan masalah

2.3.6

berupaya menghasilkan tugasan secara kreatif dan inovatif

2.3.7

berkemampuan untuk menjalankan kajian kuantitatif dan kualitatif secara


saintifik

2.3.8

berkebolehan untuk menjalankan kajian dengan jujur, amanah, dan beretika

2.3.9

berupaya meningkatkan keyakinan diri dan motivasi

TERHAD

TERHAD
3

PELAKSANAAN KERTAS KERJA


3.1

3.2

3.3

3.4

Arahan Umum
3.1.1

Kerja kursus Pengajian Am wajib diambil oleh semua calon.

3.1.2

Kerja kursus Pengajian Am hendaklah dilaksanakan dalam penggal 2.

3.1.3

Tema kerja kursus Pengajian Am tahun 2015 adalah berdasarkan tajuk yang
dipelajari dalam penggal 2.

Tanggungjawab Pengetua/Penolong Kanan Tingkatan Enam (Sekolah Kerajaan dan


Sekolah Bantuan Kerajaan)
3.2.1

Memastikan calon yang melaksanakan kerja kursus Pengajian Am dibimbing dan


ditaksir kerja mereka oleh guru mata pelajaran Pengajian Am

3.2.2

Memastikan pemeriksa kedua ada untuk menilai pembentangan kerja kursus


Pengajian Am calon semasa sesi pembentangan dan soal jawab. Pemeriksa kedua
hendaklah dalam kalangan guru yang mengajar mata pelajaran Pengajian Am
pada penggal kerja kursus itu dilaksanakan. Jika di sekolah tersebut cuma ada
seorang guru sahaja yang mengajar mata pelajaran Pengajian Am pada penggal
kerja kursus itu dilaksanakan, maka pemeriksa kedua hendaklah dipilih dalam
kalangan guru yang mengajar mata pelajaran di Tingkatan Enam.

3.2.3

Menandatangani Borang Rumusan Markah Kerja Kursus Calon (BRMKKC)


(Lampiran 5) sebagai pengesahan bahawa calon telah menghasilkan kerja kursus
Pengajian Am dan kerja kursus itu telah ditaksir dan diberikan markah oleh guru
mata pelajaran Pengajian Am mengikut prosedur dan kriteria yang ditetapkan
dalam Kriteria Pentaksiran Kerja Kursus Pengajian Am.

Tanggungjawab Pengetua/Penolong Kanan Tingkatan Enam (Sekolah swasta yang tidak


diberi kebenaran untuk memeriksa kerja kursus calon)
3.3.1

Memastikan calon yang melaksanakan kerja kursus Pengajian Am dibimbing dan


diselia oleh guru mata pelajaran Pengajian Am

3.3.2

Menandatangani Borang Rumusan Markah Kerja Kursus Calon (BRMKKC)


(Lampiran 5) sebagai pengesahan bahawa calon telah menghasilkan kerja kursus
Pengajian Am, telah ditaksir, dan diberikan markah oleh pemeriksa mengikut
prosedur dan kriteria yang ditetapkan dalam Kriteria Pentaksiran Kerja Kursus
Pengajian Am

Tanggungjawab Pengetua/Penolong Kanan Tingkatan Enam (Sekolah swasta yang diberi


kebenaran untuk memeriksa kerja kursus calon)
3.4.1

Memastikan calon yang melaksanakan kerja kursus Pengajian Am dibimbing dan


ditaksir kerja mereka oleh guru mata pelajaran Pengajian Am

3.4.2

Memastikan pemeriksa kedua ada untuk menilai pembentangan kerja kursus


Pengajian Am calon semasa sesi pembentangan dan soal jawab. Pemeriksa kedua
hendaklah dalam kalangan guru yang mengajar mata pelajaran Pengajian Am
pada penggal kerja kursus itu dilaksanakan. Jika di sekolah tersebut cuma ada
seorang guru sahaja yang mengajar mata pelajaran Pengajian Am pada penggal
kerja kursus itu dilaksanakan, maka pemeriksa kedua hendaklah dipilih dalam
kalangan guru yang mengajar mata pelajaran di Tingkatan Enam.

TERHAD

TERHAD

7
3.4.3

Menandatangani Borang Rumusan Markah Kerja Kursus Calon (BRMKKC)


(Lampiran 5) sebagai pengesahan bahawa calon telah menghasilkan kerja kursus
Pengajian Am dan kerja kursus itu telah ditaksir dan diberikan markah oleh guru
mata pelajaran Pengajian Am mengikut prosedur dan kriteria yang ditetapkan
dalam Kriteria Pentaksiran Kerja Kursus Pengajian Am

.
3.5

Tanggungjawab Guru Pengajian Am (Sekolah Kerajaan dan Sekolah Bantuan Kerajaan)


3.5.1

Memastikan semua calon memahami kehendak Sukatan Pelajaran Pengajian Am

3.5.2

Memastikan semua calon memahami keperluan melaksanakan kerja kursus


Pengajian Am

3.5.3

Memuat turun Manual Pelaksanaan, Kriteria Pentaksiran dan Tema Kerja Kursus
Pengajian Am dari portal MPM

3.5.4

Menjadi pemudah cara kepada calon sewaktu proses penghasilan kerja kursus
Pengajian Am

3.5.5

Memastikan semua
individu

3.5.6

Memastikan semua calon melaksanakan kerja kursus Pengajian Am berdasarkan


garis panduan dan tempoh yang ditetapkan seperti pada 4.0 Jadual Perancangan
dan Pelaksanaan

3.5.7

Memastikan semua calon menunjukkan kemajuan dalam penulisan kerja kursus


Pengajian Am mengikut masa yang ditetapkan oleh guru mata pelajaran Pengajian
Am

3.5.8

Membimbing calon dalam aspek yang berikut:


(a)

calon menghasilkan kerja kursus Pengajian Am secara

memilih tema,

(b) mengenal pasti isu,


(c)

menetapkan tajuk dan skop kerja kursus,

(d) mengenal pasti sumber maklumat yang sesuai, dan


(e)
3.5.9

mengenal pasti asas kaedah penyelidikan

Memantau dan membimbing calon semasa mencari maklumat, memproses data/


maklumat, dan menghasilkan penulisan kerja kursus Pengajian Am

3.5.10 Membimbing calon dalam aspek kemahiran manipulatif dan kemahiran insaniah
semasa pencarian/pengumpulan maklumat dan pembentangan kerja kursus
Pengajian Am
3.5.11 Memastikan calon tidak menciplak atau meminta orang lain untuk menghasilkan
kerja kursus Pengajian Am
3.5.12 Memastikan calon menghantar hasil kerja kursus kepada guru Pengajian Am pada
masa dan tarikh yang telah ditetapkan oleh guru Pengajian Am/pihak sekolah.
Calon hendaklah menggunakan muka hadapan kerja kursus yang telah ditetapkan
oleh pihak MPM (Lampiran 1)
3.5.13 Mengingatkan calon bahawa kegagalan menghantar kerja kursus pada tarikh yang
telah ditetapkan oleh guru akan menyebabkan calon dianggap tidak melaksanakan
kerja kursus Pengajian Am dan tidak mengambil kertas 900/4
3.5.14 Memastikan calon mengisi maklumat dan menandatangani Borang Perakuan
Calon (BPC) (Lampiran 2) yang dilampirkan bersama-sama dengan kerja kursus
Pengajian Am
TERHAD

TERHAD

8
3.5.15 Menandatangani BPC yang telah diisi dan ditandatangani oleh calon
3.5.16 Memastikan calon mengisi maklumat dan menandatangani Borang Rekod Kerja
Kursus Calon (BRKKC) (Lampiran 3). Calon perlu diingatkan supaya sentiasa
membawa BRKKC setiap kali pertemuan antara guru dengan calon bagi
membincangkan penghasilan kerja kursus
3.5.17 Menyelia dan menandatangani BRKKC calon setiap kali pertemuan antara guru
dan calon bagi membincangkan penghasilan kerja kursus calon
3.5.18 Menghantar surat iringan, kerja kursus Pengajian Am, BMKKC, dan BRKKC
calon yang bertukar sekolah ke sekolah calon yang baharu
3.5.19 Memeriksa/menilai/mentaksir kerja kursus Pengajian Am setiap calon dan
mengisi serta memperakui Borang Markah Kerja Kursus Calon (BMKKC)
(Lampiran 4)
3.5.20 Mematuhi penskoran dan kriteria pentaksiran yang telah disediakan oleh MPM
ketika mentaksir kerja kursus Pengajian Am calon
3.5.21 Mendapatkan pengesahan daripada Pengetua dan menghantar markah kerja kursus
Pengajian Am calon kepada MPM dengan menggunakan Borang Rumusan
Markah Kerja Kursus Calon (BRMKKC) (Lampiran 5).
3.5.22 Memasukkan markah kerja kursus calon dengan menggunakan aplikasi
e-submission yang telah ditetapkan oleh Majlis Peperiksaan Malaysia (MPM).
Kegagalan guru menghantar markah kerja kursus calon akan menyebabkan calon
dianggap tidak melaksanakan kerja kursus Pengajian Am dan tidak mengambil
kertas 900/4
3.5.23 Mencetak rumusan markah kerja kursus calon dari aplikasi e-submission dan
membuat semakan silang (cross checking) markah kerja kursus calon bersamasama dengan seorang lagi guru Pengajian Am. Bagi sekolah yang cuma ada
seorang guru mata pelajaran Pengajian Am, semakan hendaklah dibuat bersamasama dengan seorang guru mata pelajaran tingkatan enam. Pembetulan hendaklah
dibuat sekiranya terdapat kesilapan dalam memasukkan markah calon
3.5.24 Memastikan kerja kursus Pengajian Am , BPC, BRKKC, dan BMKKC bagi setiap
calon di samping BRMKKC disimpan di tempat yang selamat bagi tempoh enam
bulan dari tarikh keputusan peperiksaan STPM diumumkan.

3.6

Tanggungjawab Guru Pengajian Am (Sekolah swasta yang tidak diberi kebenaran


untuk memeriksa kerja kursus calon)
3.6.1

Memastikan semua calon memahami kehendak Sukatan Pelajaran Pengajian Am

3.6.2

Memastikan semua calon memahami keperluan melaksanakan kerja kursus


Pengajian Am

3.6.3

Memuat turun Manual Kerja Kursus Pengajian Am dari portal MPM

3.6.4

Menjadi pemudah cara kepada calon sewaktu proses penghasilan kerja kursus
Pengajian Am

3.6.5

Memastikan semua calon menghasilkan kerja kursus Pengajian Am secara


individu

3.6.6

Memastikan semua calon melaksanakan kerja kursus Pengajian Am berdasarkan


garis panduan dan tempoh yang ditetapkan seperti pada 4.0 Jadual Perancangan
dan Pelaksanaan

TERHAD

TERHAD

9
3.6.7

3.6.8

Memastikan semua calon menunjukkan kemajuan dalam penulisan kerja kursus


Pengajian Am mengikut masa yang ditetapkan oleh guru mata pelajaran Pengajian
Am
Membimbing calon dalam aspek yang berikut:
(a)

memilih tema,

(b) mengenal pasti isu,


(c)

menetapkan tajuk dan skop kerja kursus,

(d) mengenal pasti sumber maklumat yang sesuai, dan


(e)
3.6.9

mengenal pasti asas kaedah penyelidikan

Memantau dan membimbing calon semasa mencari maklumat, memproses data/


maklumat, dan menghasilkan penulisan kerja kursus Pengajian Am

3.6.10 Membimbing calon dalam aspek kemahiran manipulatif dan kemahiran insaniah
semasa pencarian/pengumpulan maklumat dan pembentangan kerja kursus
Pengajian Am
3.6.11 Memastikan calon tidak menciplak atau meminta orang lain untuk menghasilkan
kerja kursus Pengajian Am
3.6.12 Memastikan calon menghantar hasil kerja kursus kepada guru mata pelajaran
Pengajian Am pada masa dan tarikh yang ditetapkan oleh guru Pengajian
Am/pihak sekolah.
3.6.13 Menyerahkan kerja kursus calon kepada pemeriksa kerja kursus Pengajian Am
yang dilantik oleh MPM pada masa dan tarikh yang telah ditetapkan oleh
pemeriksa. Calon hendaklah menggunakan muka hadapan kerja kursus yang telah
ditetapkan oleh pihak MPM (Lampiran 1)
3.6.14 Memastikan calon mengisi maklumat dan menandatangani Borang Perakuan
Calon (BPC) (Lampiran 2) yang dilampirkan bersama-sama dengan kerja kursus
Pengajian Am
3.6.15 Menandatangani BPC yang telah diisi dan ditandatangani oleh calon
3.6.16 Memastikan calon mengisi maklumat dan menandatangani Borang Rekod Kerja
Kursus Calon (BRKKC) (Lampiran 3). Calon perlu diingatkan supaya sentiasa
membawa BRKKC setiap kali pertemuan antara guru dengan calon bagi
membincangkan penghasilan kerja kursus
3.6.16 Menyelia dan menandatangani BRKKC calon setiap kali pertemuan antara guru
dengan calon bagi membincangkan penghasilan kerja kursus calon
3.6.17 Memastikan kerja kursus calon yang telah siap mempunyai Borang Markah Kerja
Kursus Calon (BMKKC) (Lampiran 4)
3.6.18 Menghantar surat iringan, kerja kursus Pengajian Am, BMKKC, dan BRKKC
calon yang bertukar sekolah ke sekolah calon yang baharu
3.6.19 Mengingatkan calon bahawa kegagalan menghantar kerja kursus pada tarikh
penghantaran akhir yang telah ditetapkan oleh pemeriksa akan menyebabkan
calon dianggap tidak melaksanakan kerja kursus Pengajian Am dan tidak
mengambil kertas 900/4
3.7

Tanggungjawab Guru Pengajian Am (Sekolah swasta yang diberi kebenaran untuk


memeriksa kerja kursus calon)
3.7.1

Memastikan semua calon memahami kehendak Sukatan Pelajaran Pengajian Am


TERHAD

TERHAD

10
3.7.2

Memastikan semua calon memahami keperluan melaksanakan kerja kursus


Pengajian Am

3.7.3

Memuat turun Manual Pelaksanaan, Kriteria Pentaksiran dan Tema Kerja Kursus
Pengajian Am dari portal MPM

3.7.4

Menjadi pemudah cara kepada calon sewaktu proses penghasilan kerja kursus
Pengajian Am

3.7.5

Memastikan semua calon menghasilkan kerja kursus Pengajian Am secara


individu

3.7.6

Memastikan semua calon melaksanakan kerja kursus Pengajian Am berdasarkan


garis panduan dan tempoh yang ditetapkan seperti pada 4.0 Jadual Perancangan
dan Pelaksanaan

3.7.7

Memastikan semua calon menunjukkan kemajuan dalam penulisan kerja kursus


Pengajian Am mengikut masa yang ditetapkan oleh guru mata pelajaran Pengajian
Am

3.7.8

Membimbing calon dalam aspek yang berikut:


(a)

memilih tema,

(b) mengenal pasti isu,


(c)

menetapkan tajuk dan skop kerja kursus,

(d) mengenal pasti sumber maklumat yang sesuai, dan


(e)
3.7.9

mengenal pasti asas kaedah penyelidikan

Memantau dan membimbing calon semasa mencari maklumat, memproses data/


maklumat, dan menghasilkan penulisan kerja kursus Pengajian Am

3.7.10 Membimbing calon dalam aspek kemahiran manipulatif dan kemahiran insaniah
semasa pencarian/pengumpulan maklumat dan pembentangan kerja kursus
Pengajian Am
3.7.11 Memastikan calon tidak menciplak atau meminta orang lain untuk menghasilkan
kerja kursus Pengajian Am
3.7.12 Memastikan calon menghantar hasil kerja kursus kepada guru Pengajian Am pada
masa dan tarikh yang telah ditetapkan oleh guru Pengajian Am/pihak sekolah.
Calon hendaklah menggunakan muka hadapan kerja kursus yang telah ditetapkan
oleh pihak MPM (Lampiran 1)
3.7.13 Mengingatkan calon bahawa kegagalan menghantar kerja kursus pada tarikh yang
telah ditetapkan oleh guru akan menyebabkan calon dianggap tidak melaksanakan
kerja kursus Pengajian Am dan tidak mengambil kertas 900/4
3.7.14 Memastikan calon mengisi maklumat dan menandatangani Borang Perakuan
Calon (BPC) (Lampiran 2) yang dilampirkan bersama-sama dengan kerja kursus
Pengajian Am
3.7.15 Menandatangani BPC yang telah diisi dan ditandatangani oleh calon
3.7.16 Memastikan calon mengisi maklumat dan menandatangani Borang Rekod Kerja
Kursus Calon (BRKKC) (Lampiran 3). Calon perlu diingatkan supaya sentiasa
membawa BRKKC setiap kali pertemuan antara guru dengan calon bagi
membincangkan penghasilan kerja kursus
3.7.17 Menyelia dan menandatangani BRKKC calon setiap kali pertemuan antara guru
dan calon bagi membincangkan penghasilan kerja kursus calon

TERHAD

TERHAD

11
3.7.18 Menghantar surat iringan, kerja kursus Pengajian Am, BMKKC, dan BRKKC
calon yang bertukar sekolah ke sekolah calon yang baharu
3.7.19 Memeriksa/menilai/mentaksir kerja kursus Pengajian Am setiap calon dan
mengisi serta memperakui Borang Markah Kerja Kursus Calon (BMKKC)
(Lampiran 4)
3.7.20 Mematuhi penskoran dan kriteria pentaksiran yang telah disediakan oleh MPM
ketika mentaksir kerja kursus Pengajian Am calon
3.7.21 Mendapatkan pengesahan daripada Pengetua dan menghantar markah kerja kursus
Pengajian Am calon kepada MPM dengan menggunakan Borang Rumusan
Markah Kerja Kursus Calon (BRMKKC) (Lampiran 5).
3.7.22 Memasukkan markah kerja kursus calon dengan menggunakan aplikasi
e-submission yang telah ditetapkan oleh Majlis Peperiksaan Malaysia (MPM).
Kegagalan guru menghantar markah kerja kursus calon akan menyebabkan calon
dianggap tidak melaksanakan kerja kursus Pengajian Am dan tidak mengambil
kertas 900/4
3.7.23 Mencetak rumusan markah kerja kursus calon dari aplikasi e-submission dan
membuat semakan silang (cross checking) markah kerja kursus calon bersama
dengan seorang lagi guru Pengajian Am. Bagi sekolah yang cuma ada seorang
guru mata pelajaran Pengajian Am, semakan hendaklah dibuat bersama-sama
dengan seorang guru mata pelajaran tingkatan enam. Pembetulan hendaklah
dibuat sekiranya terdapat kesilapan dalam memasukkan markah calon
3.7.24 Menyediakan dan menyerahkan kerja kursus calon yang diminta sebagai sampel
untuk tujuan penyelarasan oleh Ketua Penyelaras Kebangsaan (KPK)
3.7.25 Menyediakan calon yang kerja kursus (kerja projek)nya dipilih sebagai sampel
untuk membuat pembentangan (jika diminta oleh KPK)
3.7.26 Memastikan kerja kursus Pengajian Am , BPC, BRKKC, dan BMKKC bagi setiap
calon di samping BRMKKC disimpan di tempat yang selamat bagi tempoh enam
bulan dari tarikh keputusan peperiksaan STPM diumumkan.

3.8

Tanggungjawab Pemeriksa (Guru sekolah kerajaan atau sekolah bantuan kerajaan


yang dilantik sebagai pemeriksa kerja kursus untuk Calon Sekolah Swasta)
3.8.1

Memastikan calon tidak menciplak atau meminta orang lain untuk menghasilkan
kerja kursus Pengajian Am.

3.8.2

Memastikan calon mengisi maklumat dan menandatangani Borang Perakuan


Calon (BPC) (Lampiran 2) yang dilampirkan bersama-sama dengan kerja kursus
Pengajian Am

3.8.3

Menandatangani BPC yang telah diisi dan ditandatangani oleh calon

3.8.4

Memeriksa/menilai/mentaksir kerja kursus Pengajian Am setiap calon dan


mengisi serta memperakui Borang Markah Kerja Kursus Calon (BMKKC)
(Lampiran 4)

3.8.5

Mematuhi penskoran dan kriteria pentaksiran yang telah disediakan oleh MPM
ketika mentaksir kerja kursus Pengajian Am

3.8.6

Menghantar markah kerja kursus Pengajian Am calon kepada MPM dengan


menggunakan Borang Rumusan Markah Kerja Kursus Calon (BRMKKC)
(Lampiran 5).

3.8.7

Memasukkan markah kerja kursus (kerja projek) calon dengan menggunakan


aplikasi e-submission yang telah ditetapkan oleh Majlis Peperiksaan Malaysia
(MPM). Kegagalan pemeriksa menghantar markah kerja kursus calon akan
TERHAD

TERHAD

12
menyebabkan calon dianggap tidak melaksanakan kerja kursus Pengajian Am dan
tidak mengambil kertas 900/4
3.8.8

Mencetak rumusan markah kerja kursus calon dari aplikasi e-submission dan
membuat semakan silang (cross checking) markah kerja kursus calon bersama
dengan seorang lagi guru Pengajian Am atau seorang guru yang mengajar mata
pelajaran tingkatan enam. Pembetulan hendaklah dibuat sekiranya terdapat
kesilapan dalam memasukkan markah calon

3.8.12 Memastikan kerja kursus Pengajian Am, BPC, BRKKC, dan BMKKC bagi setiap
calon di samping BRMKKC disimpan di tempat yang selamat bagi tempoh
selama enam bulan dari tarikh keputusan peperiksaan STPM diumumkan.
3.9

Tanggungjawab Pemeriksa (Guru sekolah kerajaan atau sekolah bantuan kerajaan


yang dilantik sebagai pemeriksa kerja kursus untuk Calon Persendirian Individu)
3.9.1

Memastikan calon tidak menciplak atau meminta orang lain menghasilkan kertas
kerja kursus Pengajian Am

3.9.2

Menemui calon sebelum calon melaksanakan kerja kursus. Pertemuan ini adalah
untuk menyampaikan taklimat tugasan kepada calon di samping memaklumkan
tarikh akhir penyerahan kerja kursus mengikut arahan Majlis Peperiksaan
Malaysia. Pemeriksa juga dikehendaki menjelaskan aspek yang dinilai dalam
penulisan kerja kursus dan memberikan penjelasan kepada calon tentang elemen
kemahiran insaniah (soft skill) yang dinilai dalam kerja kursus calon. Pemeriksa
juga diharapkan dapat membimbing calon untuk mengenal pasti tema dan
memilih isu, tajuk, dan skop kerja kursus.

3.9.3

Memastikan calon mengisi maklumat dan menandatangani Borang Perakuan


Calon (BPC) (Lampiran 2) yang dilampirkan bersama-sama dengan kerja kursus
Pengajian Am

3.9.4

Menandatangani BPC yang telah diisi dan ditandatangani oleh calon

3.9.5

Memeriksa/menilai/mentaksir kerja kursus (kerja projek) Pengajian Am setiap


calon dan mengisi serta memperakui Borang Markah Kerja Kursus Calon
(BMKKC) (Lampiran 4)

3.9.6

Mematuhi penskoran dan kriteria pentaksiran yang telah disediakan oleh MPM
ketika mentaksir kerja kursus Pengajian Am

3.9.7

Menghantar markah kerja kursus Pengajian Am calon kepada MPM dengan


menggunakan Borang Rumusan Markah Kerja Kursus Calon (BRMKKC)
(Lampiran 5).

3.9.8

Memasukkan markah kerja kursus calon dengan menggunakan aplikasi esubmission yang telah ditetapkan oleh Majlis Peperiksaan Malaysia (MPM).
Kegagalan pemeriksa menghantar markah kerja kursus calon akan menyebabkan
calon dianggap tidak melaksanakan kerja kursus Pengajian Am dan tidak
mengambil kertas 900/4

3.9.9

Mencetak rumusan markah kerja kursus calon dari aplikasi e-submission dan
membuat semakan silang (cross checking) markah kerja kursus calon bersama
dengan seorang lagi guru mata pelajaran Pengajian Am atau seorang guru yang
mengajar mata pelajaran tingkatan enam. Pembetulan hendaklah dibuat sekiranya
terdapat kesilapan dalam memasukkan markah calon

3.9.10 Memastikan kerja kursus Pengajian Am, BPC, BRKKC, dan BMKKC bagi setiap
calon di samping BRMKKC disimpan di tempat yang selamat bagi tempoh
selama enam bulan dari tarikh keputusan peperiksaan STPM diumumkan.
TERHAD

TERHAD
4

13

JADUAL PERANCANGAN DAN PELAKSANAAN


4.1 Guru Sekolah Kerajaan dan Sekolah Bantuan Kerajaan
Tarikh
19
Disember
2014

Perkara
Manual
Pelaksanaan Kerja
Kursus Pengajian
Am Kertas 4
(900/4), Penggal 2
Tahun 2015
Kriteria Pentaksiran
Kerja Kursus
Pengajian Am
Kertas 4 (900/4),
Penggal 2 Tahun
2015
Tema Kerja Kursus
Pengajian Am
Kertas 4 (900/4),
Penggal 2 Tahun
2015

Dari 12
Januari
2015
hingga
10 April
2015

Pelaksanaan,
pemeriksaan dan
pembentangan kerja
kursus

Tindakan Guru

Tindakan Calon

Memuat turun:

Memuat turun:

Manual Pelaksanaan
Kerja Kursus
Pengajian Am Kertas
4 (900/4), Penggal 2
Tahun 2015

Kriteria Pentaksiran
Kerja Kursus
Pengajian Am Kertas
4 (900/4), Penggal 2
Tahun 2015

Tema Kerja Kursus


Pengajian Am Kertas
4 (900/4), Penggal 2
Tahun 2015

Menyampaikan
taklimat tugasan
kepada calon
Menjelaskan aspek
yang dinilai dalam
penulisan kerja kursus
Memberikan
penjelasan kepada
calon tentang elemen
kemahiran insaniah
(soft skill) yang akan
dinilai
Membimbing calon
untuk memahami skop
tugasan kerja kursus
Membimbing calon
mengenal pasti tema
dan memilih isu,
tajuk, dan skop kerja
kursus
Membimbing calon
untuk merancang
jadual kerja
Membimbing calon
untuk mengumpul
data dan maklumat
berkaitan dengan kerja
kursus

Manual Pelaksanaan
Kerja Kursus
Pengajian Am
Kertas 4 (900/4),
Penggal 2 Tahun
2015

Tema Kerja Kursus


Pengajian Am Kertas
4 (900/4), Penggal 2
Tahun 2015

Memahami aspek
yang dinilai dalam
penulisan kerja
kursus

Memahami skop
tugasan kerja kursus

Membincangkan
tema, isu, tajuk dan
skop kerja kursus
yang telah dipilih,
dikenal pasti, dan
ditetapkan bersama
dengan guru

Merancang jadual
kerja

Mengumpul data
dan maklumat
melalui pemerhatian,
temu bual, dan kaji
selidik daripada
pelbagai sumber

Menyusun dapatan
(data dan maklumat)

Memproses data dan


maklumat
mentafsir,
menganalisis dan
membuat hubung
TERHAD

TERHAD

Tarikh

14

Aktiviti

Tindakan Guru
Membimbing calon
memproses dan
menganalisis data

Tindakan Calon
kait antara dapatan
yang diperoleh

Mempersembahkan
data dan maklumat
dalam bentuk jadual,
graf, carta, dan lainlain yang bersesuaian

Membincangkan
dapatan kajian dan
menghubungkaitkannya dengan
teori yang
bersesuaian

Menghasilkan
penulisan yang
lengkap mengikut
format yang
ditetapkan
Menyemak dan
membuat
penambahbaikan
terhadap kualiti
penulisan kerja
kursus
Menyerahkan kerja
kursus mengikut
tarikh yang
ditetapkan kepada
guru
Membentangkan
kerja kursus dan
menjawab secara
lisan soalan yang
dikemukakan oleh
guru dalam masa
masa 10 hingga 15
minit pada tarikh dan
waktu yang
ditetapkan

Membimbing calon
untuk menulis
mengikut format yang
ditetapkan
Memantau kemajuan
hasil penulisan calon
secara berterusan
dengan merekod dan
menandatangani
Borang Rekod Kerja
Kursus Calon
Membimbing calon
membuat
penambahbaikan
terhadap kerja kursus
yang dihasilkan

Menerima kerja kursus


daripada setiap calon
Menyemak kerja
kursus dan menilai
pembentangan kerja

kursus calon mengikut


kriteria penilaian yang
ditetapkan oleh MPM
Menilai elemen
kemahiran insaniah
(soft skill) calon

Dari 2
Mac 2015
hingga 10
April
2015

Pemantauan kerja
kursus oleh
Pengurusan MPM
dan Pegawai Mata
Pelajaran MPM

Menyediakan kerja
kursus calon (yang
terkini), fail kerja
kursus guru, dan fail
kerja kursus calon

Menyediakan kerja
kursus calon (yang
terkini), dan fail
kerja kursus calon

TERHAD

TERHAD

15

Tarikh

Perkara

Dari 13
April
2015
hingga 13
Mei 2015

Pengisian dan
penghantaran
markah kerja kursus
melalui
e-submission

Tindakan Guru

Dari 14
Mei 2015
hingga 15
Oktober
2016

Penyimpanan
evidens kerja
kursus

Tindakan Calon

Memasukkan markah
kerja kursus calon ke
dalam sistem esubmission
Mencetak rumusan
markah kerja kursus
calon dan membuat
semakan silang (cross
checking) rumusan
tersebut bersama-sama
dengan guru Pengajian
Am yang lain atau
guru yang mengajar
mata pelajaran
tingkatan enam
Membuat pembetulan
sekiranya terdapat
kesilapan markah pada
rumusan markah kerja
kursus calon tersebut
Menghantar markah
kerja kursus calon ke
MPM melalui esubmission sebelum
atau pada tarikh yang
ditetapkan

Menghantar markah
kerja kursus
Pengajian Am calon
yang telah disahkan
oleh Pengetua kepada
MPM dengan
menggunakan Borang
Rumusan Markah
Kerja Kursus Calon
(BRMKKC)

Menyimpan evidens
kerja kursus dan fail
kerja kursus calon di
tempat yang selamat
sehingga sampai
tarikh pelupusan
evidens kerja kursus
calon

TERHAD

TERHAD

16

4.2 Guru Sekolah Swasta


4.2.1 Sekolah swasta yang tidak diberi kebenaran untuk memeriksa kerja kursus calon
Tarikh
19
Disember
2014

Dari 12
Januari
2015
hingga 31
Mac 2015

Perkara

Tindakan Guru

Manual Pelaksanaan Memuat turun:


Kerja Kursus
Manual Pelaksanaan
Pengajian Am
Kerja Kursus
Kertas 4 (900/4),
Pengajian Am Kertas
Penggal 2 Tahun
4 (900/4), Penggal 2
2015
Tahun 2015
Tema Kerja Kursus Tema Kerja Kursus
Pengajian Am
Pengajian Am Kertas
Kertas 4 (900/4),
4 (900/4), Penggal 2
Penggal 2 Tahun
Tahun 2015
2015

Pelaksanaan kerja
kursus

Menyampaikan
taklimat tugasan
kepada calon
Memaklumkan tarikh
akhir penyerahan
kerja kursus
mengikut arahan
Majlis Peperiksaan
Malaysia
Menjelaskan aspek
yang dinilai dalam
penulisan kerja kursus
Memberikan
penjelasan kepada
calon tentang elemen
kemahiran insaniah
(soft skill) yang akan
dinilai
Membimbing calon
untuk memahami
skop tugasan kerja
kursus
Membimbing calon
mengenal pasti tema
dan memilih isu,
tajuk, dan skop kerja
kursus
Membimbing calon
untuk merancang
jadual kerja

Tindakan Calon
Memuat turun:
Manual Pelaksanaan
Kerja Kursus
Pengajian Am
Kertas 4 (900/4),
Penggal 2 Tahun
2015
Tema Kerja Kursus
Pengajian Am
Kertas 4 (900/4),
Penggal 2 Tahun
2015
Memahami aspek
yang dinilai dalam
penulisan kerja
kursus

Memahami skop
tugasan kerja kursus

Membincangkan
tema, isu, tajuk dan
skop kerja kursus
yang telah dipilih,
dikenal pasti, dan
ditetapkan bersama
guru

Merancang jadual
kerja

Mengumpul data dan


maklumat melalui
pemerhatian, temu
bual, dan kaji selidik
daripada pelbagai
sumber
Menyusun dapatan
(data dan maklumat)

Memproses data dan


maklumat
mentafsir,
menganalisis dan
membuat hubung kait
antara dapatan yang
diperoleh

TERHAD

TERHAD

Tarikh

17

Perkara

Tindakan Guru

Tindakan Calon

Membimbing calon
untuk mengumpul
data dan maklumat
berkaitan kerja kursus
Membimbing calon
memproses dan
menganalisis data

Mempersembahkan

Membimbing calon
untuk menulis
mengikut format yang
ditetapkan
Memantau kemajuan
hasil penulisan calon
secara berterusan
dengan merekod dan
menandatangani
Borang Rekod Kerja
Kursus Calon
Membimbing calon
membuat
penambahbaikan
terhadap kerja kursus
yang dihasilkan

dapatan kajian dan


menghubungkaitkannya dengan
teori yang
bersesuaian

1 April
2015

Penghantaran kerja
kursus dan bahan
pembentangan
kerja kursus oleh
calon

Menerima kerja
kursus daripada setiap
calon untuk
diserahkan kepada
pemeriksa bagi tujuan
penyemakan

Dari 2
April 2015
hingga 12
April 2015

Pemeriksaan kerja
kursus oleh
pemeriksa yang
dilantik oleh MPM

Menyerahkan kerja
kursus setiap calon
kepada pemeriksa
bagi tujuan
penyemakan

Dari 13
April 2015
hingga 30
April 2015

Sesi pembentangan
kerja kursus

Menyediakan calon
untuk sesi
pembentangan dan
soal jawab kerja
kursus di hadapan
pemeriksa (semua
calon)

data dan maklumat


dalam bentuk jadual,
graf, carta, dan lainlain yang
bersesuaian

Membincangkan

Menghasilkan
penulisan yang
lengkap mengikut
format yang
ditetapkan
Menyemak dan
membuat
penambahbaikan
terhadap kualiti
penulisan kerja
kursus

Menyerahkan kerja
kursus mengikut
tarikh yang
ditetapkan kepada
pemeriksa bagi
tujuan penyemakan

Membentangkan
kerja kursus di
hadapan pemeriksa
dan menjawab lisan
beberapa soalan
yang dikemukakan
oleh pemeriksa
dalam 10 hingga 15
minit pada tarikh dan
waktu yang
ditetapkan

TERHAD

TERHAD

Tarikh

18

Perkara

Dari 13
April 2015
hingga 13
Mei 2015

Pengisian markah

Dari 14
Mei 2015
hingga 15
Oktober
2016

Penyimpanan
evidens kerja
kursus dan fail
kerja kursus calon
oleh pemeriksa
yang dilantik oleh
MPM di tempat
yang selamat, iaitu
di Jabatan Pelajaran
Negeri (JPN)
sehingga sampai
tarikh pelupusan
evidens kerja
kursus calon

Tindakan Guru

Tindakan Calon

dan penghantaran
markah melalui esubmission oleh
pemeriksa yang
dilantik oleh MPM

TERHAD

TERHAD

19
4.2.2 Sekolah swasta yang diberi kebenaran untuk memeriksa kerja kursus calon

Tarikh
19
Disember
2014

Perkara
Manual
Pelaksanaan Kerja
Kursus Pengajian
Am Kertas 4
(900/4), Penggal 2
Tahun 2015
Kriteria Pentaksiran
Kerja Kursus
Pengajian Am
Kertas 4 (900/4),
Penggal 2 Tahun
2015
Tema Kerja Kursus
Pengajian Am
Kertas 4 (900/4),
Penggal 2 Tahun
2015

Dari 12
Januari
2015
hingga
10 April
2015

Pelaksanaan,
pemeriksaan dan
pembentangan kerja
kursus

Tindakan Guru

Memuat turun:

Tindakan Calon

Memuat turun:

Manual Pentaksiran
Kerja Kursus
Pengajian Am Kertas
4 (900/4), Penggal 2
Tahun 2015

Manual Pentaksiran
Kerja Kursus
Pengajian Am Kertas
4 (900/4), Penggal 2
Tahun 2015

Kriteria Pentaksiran
Kerja Kursus
Pengajian Am Kertas
4 (900/4), Penggal 2
Tahun 2015

Tema Kerja Kursus


Pengajian Am Kertas
4 (900/4), Penggal 2
Tahun 2015

Tema Kerja Kursus


Pengajian Am Kertas
4 (900/4), Penggal 2
Tahun 2015

Menyampaikan
taklimat tugasan
kepada calon
Menjelaskan aspek
yang dinilai dalam
penulisan kerja kursus
Memberikan
penjelasan kepada
calon tentang elemen
kemahiran insaniah
(soft skill) yang akan
dinilai
Membimbing calon
untuk memahami skop
tugasan kerja kursus
Membimbing calon
mengenal pasti tema
dan memilih isu,
tajuk, dan skop kerja
kursus
Membimbing calon
untuk merancang
jadual kerja

Memahami aspek
yang dinilai dalam
penulisan kerja
kursus

Memahami skop
tugasan kerja kursus

Membincangkan
tema, isu, tajuk dan
skop kerja kursus
yang telah dipilih,
dikenal pasti, dan
ditetapkan bersama
dengan guru

Merancang jadual
kerja

Mengumpul data dan


maklumat melalui
pemerhatian, temu
bual, dan kaji selidik
daripada pelbagai
sumber

Menyusun dapatan
(data dan maklumat)

TERHAD

TERHAD

Tarikh

20

Aktiviti

Tindakan Guru

Tindakan Calon

Membimbing calon

untuk mengumpul
data dan maklumat
berkaitan dengan kerja
kursus
Membimbing calon
memproses dan
menganalisis data

Membimbing calon
untuk menulis
mengikut format yang
ditetapkan
Memantau kemajuan
hasil penulisan calon
secara berterusan
dengan merekod dan
menandatangani
Borang Rekod Kerja
Kursus Calon
Membimbing calon
membuat
penambahbaikan
terhadap kerja kursus
yang dihasilkan

Mempersembahkan
data dan maklumat
dalam bentuk jadual,
graf, carta, dan lainlain yang bersesuaian

Membincangkan
dapatan kajian dan
menghubungkaitkannya dengan
teori yang
bersesuaian

Menghasilkan
penulisan yang
lengkap mengikut
format yang
ditetapkan
Menyemak dan
membuat
penambahbaikan
terhadap kualiti
penulisan kerja
kursus
Menyerahkan kerja
kursus mengikut
tarikh yang
ditetapkan kepada
guru

Menerima kerja kursus


daripada setiap calon
Menyemak kerja
kursusdan menilai
pembentangan kerja

kursus calon mengikut


kriteria penilaian yang
ditetapkan oleh MPM
Menilai elemen
kemahiran insaniah
(soft skill) calon

Memproses data dan


maklumat
mentafsir,
menganalisis dan
membuat hubung
kait antara dapatan
yang diperoleh

Membentangkan
kerja kursus dan
menjawab secara
lisan soalan yang
dikemukakan oleh
guru dalam masa
masa 10 hingga 15
minit pada tarikh dan
waktu yang
ditetapkan

TERHAD

TERHAD

Tarikh

21

Perkara

Tindakan Guru

Dari 2
Mac 2015
hingga 10
April
2015

Pemantauan kerja
kursus oleh
Pengurusan MPM
dan Pegawai Mata
Pelajaran MPM

Menyediakan kerja
kursus calon (yang
terkini), fail kerja
kursus guru, dan fail
kerja kursus calon

Dari 13
April
2015
hingga 13
Mei 2015

Pengisian dan
penghantaran
markah kerja kursus
melalui
e-submission

Memasukkan markah
kerja kursus calon ke
dalam sistem
e-submission
Mencetak rumusan
markah kerja kursus
calon dan membuat
semakan silang (cross
checking) rumusan
tersebut bersama-sama
dengan guru Pengajian
Am yang lain atau
guru yang mengajar
mata pelajaran
tingkatan enam
Membuat pembetulan
sekiranya terdapat
kesilapan markah pada
rumusan markah kerja
kursus calon tersebut
Menghantar markah
kerja kursus calon ke
MPM melalui esubmission sebelum
atau pada tarikh yang
ditetapkan

Dari 15
Mei 2015
hingga 21
Jun 2015

Penyelarasan
markah kerja
kursus oleh Ketua
Penyelaras
Kebangsaan (KPK)

Menghantar markah
kerja kursus
Pengajian Am calon
yang telah disahkan
oleh Pengetua kepada
MPM dengan
menggunakan Borang
Rumusan Markah
Kerja Kursus Calon
(BRMKKC)

Menyediakan dan
menyerahkan kerja
kursus calon yang
diminta sebagai
sampel untuk tujuan
penyelarasan oleh
Ketua Penyelaras
Kebangsaan (KPK)

Tindakan Calon

Menyediakan kerja
kursus calon (yang
terkini), dan fail
kerja kursus calon

Membentangkan
kerja kursus dan
menjawab lisan
beberapa soalan
yang dikemukakan
Ketua Penyelaras
Kebangsaan (KPK)
dalam masa 10
TERHAD

TERHAD

Tarikh

Dari 14
Mei 2015
hingga 15
Oktober
2016

22

Perkara

Penyimpanan
evidens kerja
kursus

Tindakan Guru

Menyediakan calon
yang kerja kursus
(kerja projek)nya
dipilih sebagai sampel

Menyimpan evidens
kerja kursus dan fail
kerja kursus calon di
tempat yang selamat
sehingga sampai
tarikh pelupusan
evidens kerja kursus
calon

Tindakan Calon
hingga 15 minit pada
tarikh dan waktu
yang ditetapkan
(calon yang dipilih
sahaja jika diminta
oleh KPK)

TERHAD

TERHAD

23

4.3 Pemeriksa Calon Sekolah Swasta (Sekolah swasta yang tidak diberi kebenaran untuk
memeriksa kerja kursus calon)
Tarikh

Perkara

Tindakan Pemeriksa

12 Januari
2015 hingga
31 Mac 2015

Pelaksanaan kerja kursus


oleh calon

1 April 2015

Penghantaran kerja kursus


dan bahan pembentangan
kerja kursus kepada
pemeriksa

Menerima kerja kursus calon daripada


guru sekolah swasta pada tarikh yang
ditetapkan bagi tujuan penilaian

Dari 2 April
2015 hingga
12 April
2015

Pemeriksaan kerja kursus


oleh pemeriksa

Memeriksa kerja kursus yang


ditetapkan oleh MPM

Dari 13
April 2015
hingga 30
April 2015

Sesi pembentangan kerja


kursus oleh calon

Menilai pembentangan kerja kursus


calon (seorang calon antara 10
hingga 15 minit) mengikut kriteria
pentaksiran yang ditetapkan oleh MPM

Menilai elemen kemahiran insaniah


(soft skill) calon
Dari 1 Mei
2015 hingga
13 Mei 2015

Pengisian dan penghantaran


markah kerja kursus
melalui e-submission

Memasukkan markah kerja kursus


calon ke dalam sistem e-submission
Membuat semakan silang (cross
checking) markah kerja kursus calon
bersama-sama dengan seorang lagi
pemeriksa kerja kursus Pengajian Am
atau guru yang mengajar mata
pelajaran tingkatan enam
Membuat pembetulan sekiranya
terdapat kesilapan markah pada
rumusan markah kerja kursus calon
tersebut

Menghantar markah kerja kursus calon


ke MPM melalui e-submission
sebelum atau pada tarikh yang
ditetapkan

Menghantar markah kerja kursus


Pengajian Am calon yang telah
disahkan oleh Pengetua kepada MPM
dengan menggunakan Borang
Rumusan Markah Kerja Kursus Calon
(BRMKKC)

TERHAD

TERHAD

24

Tarikh

Perkara

Dari 14 Mei
2015 hingga
15 Oktober
2016

Penyimpanan evidens kerja


kursus

Tindakan Pemeriksa

Menyimpan evidens kerja kursus dan


fail kerja kursus calon di tempat yang
selamat, iaitu di Jabatan Pendidikan
Negeri (JPN) sehingga sampai tarikh
pelupusan evidens kerja kursus calon

TERHAD

TERHAD

25

4.4 Pemeriksa Calon Persendirian Individu

Tarikh
12 Januari
2015 hingga
31 Mac 2015

Perkara

Pertemuan Pemeriksa
dengan calon persendirian
individu

Pelaksanaan kerja kursus


oleh calon

Tindakan Pemeriksa

Menyampaikan taklimat tugasan


kepada calon
Memaklumkan tarikh akhir penyerahan
kerja kursus mengikut arahan Majlis
Peperiksaan Malaysia
Menjelaskan aspek yang dinilai dalam
penulisan kerja kursus
Menjelaskan kepada calon tentang
elemen kemahiran insaniah (soft skill)
yang dinilai dalam kerja kursus calon.
Membimbing calon untuk mengenal
pasti tema dan memilih isu, tajuk, dan
skop kerja kursus

1 April 2015

Penghantaran kerja kursus


dan bahan pembentangan
kerja kursus kepada
pemeriksa

Menerima kerja kursus calon pada


tarikh yang ditetapkan bagi tujuan
penilaian

Dari 2 April
2015 hingga
12 April
2015

Pemeriksaan kerja kursus


oleh pemeriksa

Menyemak kerja kursus calon


mengikut kriteria pentaksiran yang
ditetapkan oleh MPM

Dari 13
April 2015
hingga 30
April 2015

Sesi pembentangan kerja


kursus oleh calon

Menilai pembentangan kerja kursus


calon (seorang calon antara 10
hingga 15 minit) mengikut kriteria
pentaksiran yang ditetapkan oleh
MPM. Membawa komputer semasa
sesi pembentangan kerja kursus oleh
calon

Menilai elemen kemahiran insaniah


(soft skill) calon

Memasukkan markah kerja kursus


calon ke dalam sistem e-submission
Membuat semakan silang (cross
checking) markah kerja kursus calon
bersama-sama dengan seorang lagi
pemeriksa kerja kursus Pengajian Am
atau guru yang mengajar mata
pelajaran tingkatan enam
Membuat pembetulan sekiranya
terdapat kesilapan markah pada
rumusan markah kerja kursus calon
tersebut

Dari 1 Mei
2015 hingga
13 Mei 2015

Pengisian dan penghantaran


markah kerja kursus
melalui e-submission

TERHAD

TERHAD

Tarikh

Dari 14 Mei
2015 hingga
15 Oktober
2016

26

Perkara

Penyimpanan evidens kerja


kursus

Tindakan Pemeriksa

Menghantar markah kerja calon ke


MPM melalui e-submission sebelum
atau pada tarikh yang ditetapkan

Menyimpan evidens kerja kursus dan


fail kerja kursus calon di tempat yang
selamat, iaitu di Jabatan Pendidikan
Negeri (JPN) sehingga sampai tarikh
pelupusan evidens kerja kursus calon

TERHAD

TERHAD
5

27

FORMAT PENULISAN
5.1

Calon digalakkan menggunakan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) untuk


mencari maklumat tambahan.

5.2

Calon digalakkan menggunakan komputer untuk menyediakan laporan kajian mengikut


format berikut:
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4

Saiz kertas: A4 putih sahaja


Garisan tepi (margin): Atas dan bawah 1 inci, kiri dan kanan 1.25 inci
Tulisan: Times New Roman (font 12)
Langkau (spacing): 1.5

5.3

Panjang penulisan tidak melebihi 5000 patah perkataan, iaitu tidak termasuk jadual,
rajah, graf, carta, senarai rujukan, lampiran, sinopsis, kandungan, dan penghargaan.

5.4

Calon boleh menggunakan ilustrasi/gambar rajah untuk menyokong penulisan. Format


penghasilan Gambar rajah, jadual, peta, dan foto adalah seperti pada Lampiran 6.

5.5

Calon dikehendaki menulis rujukan mengikut kaedah Gaya Dewan. Format penulisan
rujukan adalah seperti pada Lampiran 7.

5.6

Panjang abstrak adalah antara 100 hingga 150 patah perkataan. Abstrak hendaklah
meliputi permasalahan kajian, kaedah kajian, penemuan utama, dan kesimpulan yang
ditulis dalam satu perenggan.

5.7

Susunan skrip kerja kursus adalah seperti berikut:


5.7.1 Kulit hadapan (seperti format yang ditetapkan) (Lampiran 1)
5.7.2 Borang Perakuan Calon (BPC) (Lampiran 2)
5.7.3 Borang Rekod Kerja Kursus Calon (BRKKC) (Lampiran 3)
5.7.4 Borang Markah Kerja Kursus Calon (BMKKC) (Lampiran 4)
5.7.5 Kerja kursus (kerja projek) Pengajian Am

5.8

Setiap helaian kertas jawapan kerja kursus hendaklah dicatatkan nombor kad pengenalan
di bahagian atas sebelah kanan kertas tersebut (nama calon tidak perlu).

5.9

Kerja kursus yang telah siap hendaklah diserahkan kepada guru dalam bentuk bercetak
dan berjilid.

STRUKTUR PENULISAN
6.1

Abstrak

6.2

Kandungan (butiran dan muka surat)

6.3

Penghargaan

6.4

Pengenalan

6.5

Objektif Kajian

6.6

Lokasi Kajian

6.7

Metodologi Kajian

6.8

Dapatan Kajian dan Perbincangan

6.9

Rumusan/Kesimpulan

6.10 Rujukan
6.11 Lampiran (jika perlu)
TERHAD

TERHAD
7

28

PENSKORAN
Aspek Pemarkahan

Bil.

Markah

Markah Penuh

Penulisan:
1.

Abstrak

2.

Kandungan (butiran dan muka surat)

3.

Penghargaan

4.

Pengenalan

5.

Objektif Kajian

6.

Lokasi Kajian

7.

Metodologi Kajian

8.

Dapatan Kajian dan Perbincangan

18

9.

Rumusan/Kesimpulan

10.

Rujukan

11.

Lampiran (jika perlu)

Bil
1.

Aspek Pemarkahan

Markah

40
(72.7%)

Markah Penuh

Pembentangan dan soal jawab:


Pembentangan Hasil Kajian

2.
Bil
1.

(a) pembentangan

10

(b) kreativiti persembahan

(18.2%)

(c) keterampilan

1
5

Soal jawab
Aspek Pemarkahan

Markah

Markah Penuh

5
(9.1%)

Impak keseluruhan:
Impak keseluruhan (Penulisan, Pembentangan
dan Soal jawab)
JUMLAH MARKAH

55

55
(100%)

TERHAD

TERHAD
8

29

GARIS PANDUAN PEMILIHAN ISU KAJIAN KERJA KURSUS


8.1

MPM menentukan dua tema.

8.2

Pihak sekolah dan calon perlu berbincang untuk mengenal pasti isu dan menetapkan tajuk
dan skop tugasan daripada tema yang telah dipilih.

8.3

Kawasan kajian yang dipilih hendaklah dihadkan kepada sekolah/kampung/bandar/


daerah/negeri calon.

TERHAD

TERHAD
9

30

CARTA ALIR PROSES PENGHASILAN KERJA KURSUS (KERJA PROJEK)


PENGAJIAN AM
Contoh:
Tema 1:
Pencemaran Budaya

Tema 2:
Kebebasan Media

Calon mengenal pasti isu dan menetapkan tajuk dan skop tugasan

Calon memilih tema:


Tema 1: Pencemaran Budaya

Calon mengenal pasti isu:


(Isu yang dipilih hendaklah merujuk kepada
kampung/taman perumahan/sekolah/bandar/daerah/negeri calon)
Contoh:
Pengaruh budaya negatif dalam kalangan remaja
Budaya lepak dalam kalangan komuniti
Teknologi Maklumat dan Komunikasi dan pencemaran bahasa
Kelunturan nilai murni dalam komuniti
Pengaruh golongan pendatang terhadap komuniti

Calon menentukan tajuk:


(Tajuk yang dipilih hendaklah berdasarkan isu yang telah dikenal pasti)
Contoh:
Budaya Lepak Golongan Remaja di Taman A

A
TERHAD

TERHAD

31

Calon menentukan lokasi kajian:


Calon digalakkan untuk memilih lokasi kajian yang sesuai, iaitu mudah dituju
dan dekat dengan tempat tinggal calon. Ini memudahkan pengutipan data
kajian.
Dalam Penulisan: Peta negeri, peta daerah, peta bandar, gambar subjek
(sebagai bukti). Bukti tersebut hendaklah dijelaskan dengan terperinci.

Calon menentukan skop tugasan:


Skop tugasan yang dimaksudkan ialah fokus kerja kursus
yang akan dijalankan. Penjelasan ini penting bagi memastikan penilai dapat
memahami sempadan kerja kursus berkenaan. Skop tugasan merangkumi isu
penting yang cuba diketengahkan
Contoh:
Budaya Lepak Golongan Remaja di Taman A
(Tugasan ini hanya tertumpu kepada golongan remaja yang didapati
melepak di Taman A sahaja dan melihat kesan yang dibawa oleh
budaya lepak ke atas golongan remaja tersebut)

Calon menentukan objektif kajian:


Calon hendaklah menjelaskan hala tuju kajian dan perkara-perkara yang diharap
akan dapat dicapai di akhir kajian nanti. Pernyataan ini hendaklah jelas, rasional,
serta relevan dengan masalah yang dikaji. Objektif hendaklah mampu dicapai
dan pencapaiannya itu sewajarnya boleh diukur. Calon boleh menyatakan
objektif kajiannya secara khusus.
Dalam Penulisan: Objektif kajian hendaklah ditulis dalam bentuk
research statement. Contoh, penggunaan perkataan seperti Mengkaji,
Mengenal pasti, Menilai, Menganalisis, dan Mensintesis. Calon
digalakkan menulis antara dua hingga tiga objektif kajian agar hasrat
kajian akan dapat dipenuhi dan kajian itu akan dapat dilakukan dengan
lebih mendalam.
Contoh:
1. Mengenal pasti faktor-faktor yang mendorong golongan remaja melepak
di Taman A
2. Mengenal pasti tingkah laku sosial yang diperlihatkan oleh golongan remaja
yang melepak di Taman A

B
TERHAD

TERHAD

32

Calon menerangkan konsep kendalian:


Calon dikehendaki memberikan penerangan mengenai Jargon dalam tajuk
kajian yang akan diguna pakai.
Dalam Penulisan: Jargon atau definisi yang diberikan terhadap sesuatu perkataan
hendaklah diikuti dengan sumber rujukan. Dalam bahagian pengenalan juga, calon
dikehendaki menyatakan apakah isu kajian beliau dan menyatakan hasrat atau
keinginan beliau dalam melakukan kajian tersebut.
Contoh:
1. Menerangkan maksud budaya lepak
2. Menerangkan maksud golongan remaja
3. Menerangkan maksud tingkah laku sosial

Calon menentukan kaedah kajian:


Calon boleh menggunakan beberapa kaedah kajian untuk mendapatkan maklumat.
Antaranya adalah seperti berikut:
1. Pemerhatian
Kaedah ini boleh digunakan semasa lawatan ke kawasan kajian. Kaedah ini
digunakan untuk memerhatikan perlakuan individu atau kumpulan orang atau
kawasan yang dikaji.
2. Temu bual
Kaedah ini melibatkan dua peringkat iaitu secara formal dan tidak formal.
Kaedah secara formal melibatkan individu yang mempunyai jawatan/pangkat
dalam sesebuah organisasi atau kelompok masyarakat. Temu bual ini
menyentuh mengenai maklumat yang berkaitan dengan tajuk kerja kursus.
Manakala temu bual secara tidak formal pula berdasarkan temu bual dengan
orang persendirian. Kaedah ini kebiasaannya menggunakan alat perakam
suara untuk merakam perbualan dan kemudiannya digunakan bagi
menganalisis temu bual tersebut.
3. Soal Selidik
Kaedah soal selidik ini dijalankan untuk mendapatkan maklumat dengan
lebih tepat dan betul. Dalam kaedah ini, borang soal selidik diperlukan untuk
memudahkan lagi kajian yang hendak dijalankan. Calon boleh mereka
bentuk borang soal selidik yang sesuai dengan tajuk yang dikaji dan dapat
memenuhi objektif kajian. Borang itu boleh diedarkan secara rawak kepada
responden di kawasan kajian.
4. Rujukan (kajian arkib)
Kaedah ini dijalankan dengan cara merujuk kepada buku teks dan buku
rujukan di perpustakaan untuk mendapatkan maklumat tambahan. Di
samping itu, calon juga boleh membuat rujukan internet. Kaedah ini
kebiasaannya menjadi kaedah tambahan kepada kajian. Hal ini berdasarkan
kepada skop kajian.

C
TERHAD

TERHAD

33

Calon menganalisis data:


Calon dikehendaki menganalisis data-data yang dikutip daripada kaedah
kajian yang telah dijalankan. Data-data tersebut dianalisis secara
kuantitatif atau kualitatif.

Calon menjelaskan/membincangkan dapatan kajian:


Calon dikehendaki menjelaskan atau membincangkan dapatan kajian
dalam bentuk esei bertulis dengan disertakan jadual/carta/graf
bagi menyokong hasil kajian.
PENTING: Maklumat yang dinyatakan dalam kaedah kajian perlu ada
dalam dapatan kajian.

Calon menghasilkan rumusan kerja kursus:


Calon dikehendaki membuat rumusan atau kesimpulan daripada perbincangan.
Calon juga diharapkan dapat menunjukkan sejauh mana hasil kajian yang
dijalankan itu menepati objektif kajian yang ditetapkan. Calon juga boleh
menyatakan kepentingan (signifikan) hasil kajian yang telah dijalankan.
PENTING: Kata ganti diri jangan digunakan.

Rujukan:
Tidak kurang daripada lima bahan rujukan yang merangkumi tiga jenis rujukan
yang berlainan.
Contoh:
Dua daripada sumber internet, satu daripada buku, dan dua daripada
majalah

TERHAD

TERHAD
10

34

LAMPIRAN
Lampiran 1

MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA


SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA
PENULISAN KERJA KURSUS
PENGGAL 2 TAHUN 2015
MATA PELAJARAN/KOD: PENGAJIAN AM 4 (900/4)

TAJUK

NAMA CALON
NOMBOR
KAD PENGENALAN
ANGKA GILIRAN

ALAMAT SEKOLAH/
ALAMAT CALON

NAMA GURU/PEMERIKSA
TANDATANGAN
GURU/PEMERIKSA
TARIKH

TERHAD

TERHAD

35
Lampiran 2
BPC

MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA


SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA
PENULISAN KERJA KURSUS
PENGGAL 2 TAHUN 2015
MATA PELAJARAN/KOD: PENGAJIAN AM 4 (900/4)
BORANG PERAKUAN CALON
Borang ini mestilah ditandatangani oleh calon dan guru/pemeriksa yang memeriksa kerja kursus calon,
dan dilampirkan bersama dengan kerja kursus yang dihantar kepada guru/ pemeriksa. Kegagalan calon
menandatangani borang perakuan ini akan menyebabkan calon tidak diberikan sebarang markah untuk
kerja kursus yang dihasilkan.
Nama Calon
No. Kad Pengenalan Calon
Angka Giliran Calon
Nama Pusat Kerja Kursus Calon
Makluman kepada calon:
Kerja kursus yang dihantar untuk dinilai mestilah hasil kerja calon sendiri. Kerja kursus calon boleh
dibatalkan sekiranya calon didapati meniru kerja kursus calon lain atau membenarkan calon lain untuk
meniru kerja kursus yang dihasilkan oleh calon sendiri, atau calon didapati menipu dalam apa cara
sekalipun bagi menghasilkan kerja kursus tersebut.
Perakuan Keaslian Kerja Kursus Calon:
Saya telah membaca dan memahami makluman kepada calon di atas. Saya telah menghasilkan kerja
kursus .......................................... tanpa bantuan daripada mana-mana pihak, kecuali penerangan dan
bimbingan oleh pihak yang dibenarkan, iaitu guru mata pelajaran ........................... di sekolah (untuk
calon sekolah kerajaan, calon sekolah bantuan kerajaan dan calon sekolah swasta) atau
pemeriksa kerja kursus mata pelajaran ......................................... (untuk calon persendirian
individu).
Tandatangan Calon
Tarikh
Perakuan oleh Guru/Pemeriksa:
Saya mengesahkan bahawa kerja kursus ........................................................ telah dihasilkan mengikut
spesifikasi yang telah ditetapkan. Saya telah memeriksa kerja kursus calon dan saya berpuas hati
bahawa sepanjang pengetahuan saya, kerja kursus tersebut telah dihasilkan sendiri oleh calon.
Tandatangan Guru/Pemeriksa
Nama Guru/Pemeriksa
Tarikh

TERHAD

TERHAD

36
Lampiran 3
BRKKC

MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA


SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA
PENULISAN KERJA KURSUS
PENGGAL 2 TAHUN 2015
MATA PELAJARAN/KOD: PENGAJIAN AM 4 (900/4)
BORANG REKOD KERJA KURSUS CALON
No. Pusat/Angka Giliran: ........................................... No. Kad Pengenalan: ...................................

Tarikh

Aktiviti dalam Penghasilan


Kerja Kursus

Ulasan Guru

(diisi oleh calon)

Tandatangan
Guru

Tandatangan
Calon

(Jadual aktiviti ini boleh melebihi satu halaman)


Pengesahan Guru Mata Pelajaran: Pengajian Am
Saya mengesahkan bahawa calon ini telah menjalankan sendiri setiap tahap proses kerja dalam
penghasilan kerja kursus bagi mata pelajaran Pengajian Am Tahun 2015 mengikut peraturan yang
ditetapkan oleh Majlis Peperiksaan Malaysia.
Tandatangan Guru: .....................................
Nama Guru: ................................................
Tarikh: .......................................
Cap Sekolah:
Catatan: Borang ini hendaklah dilampirkan bersama-sama dengan kerja kursus.

TERHAD

TERHAD

37
Lampiran 4
BMKKC

MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA


SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA
PENULISAN KERJA KURSUS
PENGGAL 2 TAHUN 2015
MATA PELAJARAN/KOD: PENGAJIAN AM 4 (900/4)
BORANG MARKAH KERJA KURSUS CALON
Nama Calon: ..
No. Kad Pengenalan: .

Angka Giliran: ...................

(Untuk diisi oleh guru/pemeriksa/penyelaras)


Kriteria Penilaian
Markah
Markah
Penuh
Guru/Pemeriksa
A. Penulisan
1. Abstrak
2
2. Kandungan (butiran dan muka

surat)
3. Penghargaan

4. Pengenalan
4
5. Objektif Kajian
3
6. Lokasi Kajian
2
7. Metodologi Kajian
5
8. Dapatan Kajian dan Perbincangan
18
9. Rumusan/Kesimpulan
4
10. Rujukan
2
11. Lampiran (jika perlu)

B. Sesi Pembentangan dan Soal Jawab


1. Pembentangan
2
2. Kreativiti Persembahan
2
3. Keterampilan
1
4. Soal jawab
5
5
C. Impak Keseluruhan
Jumlah Markah
55

Markah
Penyelaras

PERAKUAN GURU/PEMERIKSA
Saya memperakui bahawa markah dan
butiran di atas adalah benar.

PENGESAHAN PENYELARAS
Saya mengesahkan bahawa markah dan
butiran di atas adalah benar.

Tandatangan Guru/Pemeriksa: ..
Nama: ...................................................................
No. Kad Pengenalan: .............................................
Tarikh: ...................................................................
No. Telefon (sekolah): .......................................
(bimbit): .......................................

Tandatangan Penyelaras: ...................................


Nama: ................................................................
No. Kad Pengenalan: .........................................
Tarikh: ..............................................................
No. Telefon (sekolah): ......................................
(bimbit): .....................................

Nota: Markah calon hendaklah dihantar ke Majlis Peperiksaan Malaysia dengan menggunakan
perisian e-submission selewat-lewatnya seminggu selepas penilaian dilakukan.
TERHAD

TERHAD

38
Lampiran 5
BRMKKC

MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA


SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA
PENULISAN KERJA KURSUS
PENGGAL: 2 TAHUN: 2015
MATA PELAJARAN/KOD: PENGAJIAN AM 4 (900/4)
BORANG RUMUSAN MARKAH KERJA KURSUS CALON
Nama Sekolah:
(Untuk diisi oleh guru/pemeriksa)
Bil

Angka Giliran

No Kad Pengenalan

Markah

(Senarai markah ini boleh melebihi satu halaman)

PERAKUAN GURU/PEMERIKSA
Saya memperakui bahawa markah dan
butiran di atas adalah benar.

PENGESAHAN PENYELARAS
Saya mengesahkan bahawa markah dan
butiran di atas adalah benar.

Tandatangan Guru/Pemeriksa: ..
Nama: ...................................................................
No. Kad Pengenalan: .............................................
Tarikh: ...................................................................
No. Telefon (sekolah): .......................................
(bimbit): .......................................

Tandatangan Penyelaras: ...................................


Nama: ................................................................
No. Kad Pengenalan: .........................................
Tarikh: ..............................................................
No. Telefon (sekolah): ......................................
(bimbit): .....................................

Nota: Borang Rumusan Markah Kerja Kursus calon hendaklah dihantar ke Majlis Peperiksaan
Malaysia selewat-lewatnya seminggu selepas markah dimasukkan dalam perisian e-submission.
TERHAD

TERHAD

39
Lampiran 6

Peta:

Peta 1: Peta Daerah Manjung


Sumber: Laman Web Rasmi Pejabat Pertanian Daerah Manjung

Foto:

Foto 1: Taman Paya Bakau


Sumber: Kerja Lapangan 2012

TERHAD

TERHAD

40

Rajah:

Rajah 1: Umur Responden


Sumber: Kajian Lapangan 2012

Jadual:
Jadual 1: Punca-punca Ponteng Sekolah
BIL

PUNCA

BIL. ORANG

PERATUS

Pengaruh Rakan Sebaya (Pujukan kawan-kawan)

33.3

Pengaruh Persekitaran (Kafe siber/lepak)

25.0

Faktor Keluarga ( Tiada perhatian/pemantauan)

16.7

Masalah dengan guru (Tidak menyiapkan latihan)

16.7

Kerja Sambilan (Sara keluarga/perbelanjaan sendiri)

08.3

12

100

JUMLAH
Sumber: Kajian Lapangan 2012

TERHAD

TERHAD

41
Lampiran 7
PANDUAN PENULISAN RUJUKAN

1.

Karya Penulis
Maklumat dan susunan adalah seperti yang berikut:
(a) Nama penulis, editor, atau penyusun
(b) Tahun terbit
(c) Judul
(d) Bilangan jilid
(e) Edisi dan terbitan
(f)

Tempat terbit

(g) Nama penerbit


Contoh: Oleh seorang penulis
A. Samad Said, 1979. Dari Salina ke Langit Petang: Proses Mencipta Novel.
Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Contoh: Oleh dua orang penulis
Mohd Baidi Bahari dan Rahmat Awang, 1989. Panduan Mengguna Ubat.
Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Contoh: Oleh tiga orang penulis
Anderson, J., Durston, Berry H. dan Poole, Millicent, 1971. Thesis and Assigment.
Edisi Kedua. New Delhi: Wiley Eastern Private Limited.
Contoh: Oleh lebih daripada tiga orang penulis
Nik Safiah Karim et al., 1985. Tatabahasa Dewan Edisi Baharu. Cetakan Pertama.
Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
2.

Karya Terjemahan
Maklumat dan susunan adalah seperti untuk karya asli dengan tambahan.
(a) Nama penterjemah
(b) Keterangan bahasa teks asal dalam tanda kurung
Contoh:
Arena Wati, 1992. Wheels Within Wheels. Diterjemah oleh Hawa Abdullah.
Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (Teks asal dalam Bahasa Melayu)
Morgan, Sally, 1992. Merunut Akar. Diterjemah oleh Ajikik. Kuala Lumpur:
Dewan Bahasa dan Pustaka. (Teks asal dalam Bahasa Inggeris)

TERHAD

TERHAD
3.

42

Kamus dan Ensaiklopedia


Maklumat dan susunan adalah seperti yang berikut:
(a) Judul
(b) Jilid
(c) Tahun
(d) Edisi dan cetakan
(e) Tempat terbit
Contoh:
Kamus Dwibahasa, 1994. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Contoh:
Ensaiklopedia Sejarah dan Kebudayaan Melayu Jilid 1, 1995. Kuala Lumpur:
Dewan Bahasa dan Pustaka.

4.

Karya yang diusahakan oleh Badan, Institusi atau Jawatankuasa


Maklumat dan susunan adalah seperti yang berikut:
(a) Nama negeri
(b) Nama Badan atau Institusi atau Jawatankuasa
(c) Tahun terbit
(d) Judul
(e) Tempat terbit
(f)

Nama penerbit

Contoh:
Malaysia. Kementerian Kewangan Malaysia, 1994. Laporan Ekonomi 1994/1995.
Kuala Lumpur: Kementerian Kewangan Malaysia.
Contoh:
Dewan Bahasa dan Pustaka, 1993. Laporan Tahunan 1993. Kuala Lumpur:
Dewan Bahasa dan Pustaka.
5.

Majalah
Maklumat dan susunan adalah seperti yang berikut:
(a) Nama penulis
(b) Tajuk rencana
(c) Kata singkatan dlm.
(d) Judul majalah
(e) Bilangan keluaran
(f)

Jilid

(g) Halaman
(h) Tarikh terbit
Contoh:
Kemala. Gagasan Hadiah Sastera ASEAN dlm. Dewan Sastera 21:3, hlm. 142-43,
Mac 1977.
TERHAD

TERHAD
6.

43

Jurnal
Maklumat dan susunan adalah seperti yang berikut:
(a) Nama penulis
(b) Tajuk rencana
(c) Kata singkatan dlm.
(d) Judul jurnal atau kependekannya yang popular penggunaannya
(e) Jilid
(f)

Bilangan keluaran

(g) Halaman
(h) Tarikh terbit
Contoh:
Abdullah Yusoff. Fikiran, Persekitaran, dan Pembentukan Isyarat Orang Pekak.
Dlm. Jurnal Dewan Bahasa 39:7, hlm. 587-96, Julai 1995.
Contoh:
Zaba, Modern Development dlm. JMBRAS 12:3, hlm. 142-62, 1940.
7.

Suratkhabar atau Buletin


Maklumat dan susunan adalah seperti yang berikut:
(a) Nama penulis
(b) Tajuk rencana
(c) Kata singkatan dlm.
(d) Nama suratkhabar atau buletin
(e) Tarikh terbit
Contoh:
Zaharuddin Mohd. Ali. PM: Maju Tanpa Mengorbankan Moral dlm. Utusan Malaysia,
21 April 1995.

TERHAD

TERHAD
8.

44

Monograf
Maklumat dan susunan adalah seperti yang berikut:
(a) Nama penulis, editor atau penyusun
(b) Tahun terbit
(c) Judul
(d) Nama siri
(e) Jilid
(f)

Bilangan

(g) Tempat terbit


(h) Penerbit
Contoh:
Khalid M. Hussain dan N. Siahaan (ed.), 1979. Sumbangan Prof. J. Gonda terhadap
Penyelidikan Bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
(Penerbitan Ilmiah no. 3).
9.

Latihan Ilmiah
Maklumat dan susunan adalah seperti yang berikut:
(a) Nama penulis
(b) Tahun
(c) Tajuk
(d) Peringkat pengajian
(e) Tempat
Contoh:
Kamaruzzaman Abdul Kadir, 1975. Dunia Kemala dalam Timbang Terima dan
Meditasi. Latihan Ilmiah Sarjana Muda Sastera. Jabatan Pengajian Melayu,
Universiti Malaya.

10. Kertas data


Maklumat dan susunan adalah seperti yang berikut:
(a) Nama penulis
(b) Tahun
(c) Tajuk
(d) Jenis bahan
(e) Tempat
(f)

Bentuk bahan dalam tanda kurung

Contoh:
Sanat Md. Nasir, 1979. Bentuk Pasif Bahasa Malaysia: Satu Kajian Polar Keseringan
dan Struktur. Kertas data. Jabatan Pengajian Melayu, Universiti Malaya. (Stensilan).

TERHAD

TERHAD

45

11. Kertas kerja


Maklumat dan susunan adalah seperti yang berikut:
(a) Nama penulis
(b) Tahun
(c) Tajuk
(d) Jenis bahan
(e) Nama seminar, persidangan, kursus, bengkel
(f)

Tempat

(g) Tarikh
Contoh:
Othman Putih, 1991. Cerpen-cerpen Karya Pengarang Pahang: Pencapaian dan Arah
Masa Depan. Kertas kerja dalam Simposium Darul Makmur Dua.
Bandar Pusat Jengka, Pahang, 1-2 Februari 1991.
12. Nota Ceramah, Kuliah atau Syarahan
Maklumat dan susunan adalah seperti yang berikut:
(a) Nama pensyarah
(b) Tahun
(c) Tajuk
(d) Sumber nota
(e) Tempat
(f)

Tarikh

Contoh:
Artwood, Joyce, 1986. Editors in Publishing. Kumpulan nota ceramah yang
disampaikan di Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 20-24 Mei 1986.
13. Wawancara
Maklumat dan susunan adalah seperti yang berikut:
(a) Bahan berakam
Contoh:
Wawancara secara rakaman antara penulis dengan Sdr. Usman Awang selaku Setiausaha
Sekretariat Anugerah Sastera Negara di pejabatnya di Bahagian Pembinaan dan
Pengembangan Sastera, Dewan Bahasa dan Pustaka, pada jam 11 pagi, 15 Disember
1980.
(b) Bahan tidak berakam
Contoh:
Wawancara secara bebas antar penulis dengan Sdr. Usman Awang selaku Setiausaha
Sekretariat Anugerah Sastera Negara di pejabatnya di Bahagian Pembinaan dan
Pengembangan Sastera, Dewan Bahasa dan Pustaka, pada jam 11 pagi, 15 Disember
1980.

TERHAD

TERHAD

46

14. Bahan Alat Pandang Dengar (APD)


Maklumat dan susunan adalah seperti yang berikut:
(a) Tajuk
(b) Tahun
(c) Bentuk bahan dalam tanda kurung
(d) Nama pengarah
(e) Tempat terbit
(f)

Penerbit

(g) Bilangan bahan


(h) Tempoh
(i)

Lokasi

Contoh:
Pentas Opera, 1989. (Pita video). Zakaria Ariffin (Pengarah). Kuala Lumpur:
Dewan Bahasa dan Pustaka. 1 pita:130 min:VHS.
Contoh:
Amok,
1995.
(Filem).
Nizarman (M) Sdn. Bhd.

Adman

Salleh

(Pengarah).

Kuala

Lumpur:

Contoh:
Lagu-lagu Nyanyian oleh Kumpulan Harmoni, 1981. (Pita kaset). Kuala Lumpur:
EMI (Malaysia). 1 pita: 60 min.
15. Bahan Internet
Nama Penulis (Tahun).Tajuk artikel [versi elektronik].Sub-judul (jika ada). Dicapai pada Bulan, Hari,
Tahun, dari URL
Contoh:
Wordnet (2006).WordNet Search 2.1. Dicapai pada November 30, 2006, from
http://wordnet.princeton.edu

TERHAD

TERHAD

47

BAHAGIAN II: MANUAL CALON

PENGENALAN
Setiap calon Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) sekolah kerajaan, sekolah bantuan
kerajaan, sekolah swasta, dan calon persendirian individu wajib melaksanakan kerja kursus
sebagai satu daripada komponen penilaian untuk penggal 2. Wajaran markah bagi komponen
kerja kursus ini adalah sebanyak 20%. Markah penilaian kertas kerja kursus hendaklah dihantar
kepada Majlis Peperiksaan Malaysia (MPM) untuk diambil kira bersama-sama dengan markah
peperiksaan akhir bagi setiap penggal untuk tujuan penggredan mata pelajaran Pengajian Am.
Penilaian pencapaian calon dalam kerja kursus ini berdasarkan aspek yang telah ditetapkan
dalam Sukatan Pelajaran (SP).
Manual kerja kursus ini disusun bagi membantu guru dan pemeriksa menilai kerja kursus calon.
Pada masa yang sama, manual ini juga dapat membantu calon untuk menghasilkan kerja kursus
bagi mata pelajaran Pengajian Am. Penyediaan dan penilaian kerja kursus ini mestilah
dilaksanakan pada penggal 2 mengikut tempoh yang ditetapkan oleh MPM.

TERHAD

TERHAD
2

48

PELAKSANAAN KERTAS KERJA KURSUS


2.1

2.2

Arahan Umum
2.1.1

Kerja kursus Pengajian Am wajib diambil oleh semua calon.

2.1.2

Kerja kursus Pengajian Am hendaklah dilaksanakan dalam penggal 2.

2.1.3

Tema kerja kursus Pengajian Am tahun 2015 adalah berdasarkan tajuk yang
dipelajari dalam penggal 2.

Tanggungjawab Calon Sekolah Kerajaan dan Calon Sekolah Bantuan Kerajaan


2.2.1

Memahami kehendak sukatan pelajaran Pengajian Am

2.2.2

Mengetahui dan memahami keperluan melaksanakan kerja kursus Pengajian Am

2.2.3

Mengetahui dan memahami kerja kursus Pengajian Am yang perlu dilaksanakan

2.2.4

Menghasilkan penulisan kertas kerja kursus Pengajian Am secara individu

2.2.5

Menepati masa dengan cara melaksanakan kerja kursus Pengajian Am dalam


tempoh yang ditetapkan oleh guru

2.2.6

Memulakan penghasilan kerja kursus Pengajian Am seawal yang boleh

2.2.7

Merancang proses penghasilan kerja kursus mengikut peringkat-peringkat yang


telah ditetapkan seperti pada 4.0 Jadual Perancangan dan Pelaksanaan

2.2.8

Melaksanakan tugas
(a) memilih tema,
(b) mengenal pasti isu,
(c) menetapkan tajuk dan skop kerja kursus,
(d) mengenal pasti sumber maklumat yang sesuai, dan
(e) mengenal pasti asas kaedah penyelidikan

2.2.9

Mencari maklumat, memproses data/maklumat, dan menghasilkan penulisan kerja


kursus Pengajian Am

2.2.10 Mengaplikasikan kemahiran manipulatif dan kemahiran insaniah semasa


pencarian/ pengumpulan maklumat dan pembentangan
2.2.11 Menghantar hasil kerja kursus kepada guru pada masa dan tarikh yang telah
ditetapkan. Kegagalan calon menghantar kerja kursus pada tarikh yang telah
ditetapkan oleh guru akan menyebabkan calon dianggap tidak melaksanakan kerja
kursus Pengajian Am dan tidak mengambil kertas 900/4.
2.2.12 Menggunakan kertas muka hadapan kerja kursus yang telah ditetapkan oleh pihak
MPM (Lampiran 1) pada muka hadapan kerja kursus calon
2.2.13 Mengakui kerja kursus Pengajian Am yang dihasilkan ialah hasil kerja calon
sendiri dengan menandatangani Borang Perakuan Calon (BPC) (Lampiran 2)
2.2.14 Mengisi maklumat yang terdapat dalam Borang Rekod Kerja Kursus Calon
(BRKKC) (Lampiran 3) dan menyerahkan borang tersebut kepada guru ketika
pertemuan antara calon dengan guru
2.2.15 Memastikan kerja kursus calon yang telah siap mempunyai Borang Markah Kerja
Kursus Calon (BMKKC) (Lampiran 4)
2.2.16 Membentangkan hasil kerja kursus pada sesi pembentangan dan soal jawab pada
tarikh, waktu, dan tempat yang ditetapkan oleh guru

TERHAD

TERHAD

49
2.2.17 Menyimpan semua maklumat yang berkaitan dengan penghasilan kerja kursus
dengan baik
2.2.18 Memastikan kerja kursus yang dihasilkan ialah hasil usaha calon sendiri dengan
cara merekodkan sumber maklumat yang digunakan dan mencatatkan sumber
maklumat tersebut dengan betul dalam kerja kursus

2.3

Tanggungjawab Calon Sekolah Swasta (Sekolah swasta yang tidak diberi kebenaran
untuk memeriksa kerja kursus calon)
2.3.1

Memahami kehendak sukatan pelajaran Pengajian Am

2.3.2

Mengetahui dan memahami keperluan melaksanakan kerja kursus Pengajian Am

2.3.3

Mengetahui dan memahami kerja kursus Pengajian Am yang perlu dilaksanakan

2.3.4

Menghasilkan penulisan kerja kursus Pengajian Am secara individu

2.3.5

Menepati masa dengan cara melaksanakan kerja kursus Pengajian Am dalam


tempoh yang ditetapkan oleh guru

2.3.6

Memulakan penghasilan kerja kursus Pengajian Am seawal yang boleh

2.3.7

Merancang proses penghasilan kerja kursus mengikut peringkat-peringkat yang


telah ditetapkan seperti pada 4.0 Jadual Perancangan dan Pelaksanaan

2.3.8

Melaksanakan tugas
(a) memilih tema,
(b) mengenal pasti isu,
(c) menetapkan tajuk dan skop kerja kursus,
(d) mengenal pasti sumber maklumat yang sesuai, dan
(e) mengenal pasti asas kaedah penyelidikan

2.3.9

Mencari maklumat, memproses data/maklumat, dan menghasilkan penulisan kerja


kursus Pengajian Am
2.3.10 Mengaplikasikan kemahiran manipulatif dan kemahiran insaniah semasa
pencarian/ pengumpulan maklumat dan pembentangan
2.3.11 Menghantar hasil kerja kursus kepada pemeriksa yang dilantik oleh MPM pada
masa dan tarikh yang telah ditetapkan. Kegagalan menghantar kerja kursus pada
tarikh yang telah ditetapkan oleh pemeriksa akan menyebabkan calon dianggap
tidak melaksanakan kerja kursus Pengajian Am dan tidak mengambil kertas
900/4.
2.3.12 Menggunakan kertas muka hadapan kerja kursus yang telah ditetapkan oleh pihak
MPM (Lampiran 1) pada muka hadapan kerja kursus calon
2.3.13 Mengakui kerja kursus Pengajian Am yang dihasilkan adalah hasil kerja calon
sendiri dengan menandatangani Borang Perakuan Calon (BPC) (Lampiran 2)
2.3.14 Mengisi maklumat yang terdapat dalam Borang Rekod Kerja Kursus Calon
(BRKKC) (Lampiran 3) dan menyerahkan borang tersebut kepada guru ketika
pertemuan antara calon dengan guru
2.3.15 Memastikan kerja kursus calon yang telah siap mempunyai Borang Markah Kerja
Kursus Calon (BMKKC) (Lampiran 4)
2.3.16 Membentangkan hasil kerja kursus pada sesi pembentangan pada tarikh, waktu,
dan tempat yang ditetapkan oleh pemeriksa
2.3.17 Menyimpan semua maklumat yang berkaitan dengan penghasilan kerja kursus
dengan baik
TERHAD

TERHAD

50
2.3.18 Memastikan kerja kursus yang dihasilkan adalah hasil usaha calon sendiri dengan
cara merekodkan sumber maklumat yang digunakan dan mencatatkan sumber
maklumat tersebut dengan betul dalam kerja kursus

2.4

Tanggungjawab Calon Sekolah Swasta (Sekolah swasta yang diberi kebenaran untuk
memeriksa kerja kursus calon)
2.4.1

Memahami kehendak sukatan pelajaran Pengajian Am

2.4.2

Mengetahui dan memahami keperluan melaksanakan kerja kursus Pengajian Am

2.4.3

Mengetahui dan memahami kerja kursus Pengajian Am yang perlu dilaksanakan

2.4.4

Menghasilkan penulisan kertas kerja kursus Pengajian Am secara individu

2.4.5

Menepati masa dengan cara melaksanakan kerja kursus Pengajian Am dalam


tempoh yang ditetapkan oleh guru

2.4.6

Memulakan penghasilan kerja kursus Pengajian Am seawal yang boleh

2.4.7

Merancang proses penghasilan kerja kursus mengikut peringkat-peringkat yang


telah ditetapkan seperti pada 4.0 Jadual Perancangan dan Pelaksanaan

2.4.8

Melaksanakan tugas
(a) memilih tema,
(b) mengenal pasti isu,
(c) menetapkan tajuk dan skop kerja kursus,
(d) mengenal pasti sumber maklumat yang sesuai, dan
(e) mengenal pasti asas kaedah penyelidikan

2.4.9

Mencari maklumat, memproses data/maklumat, dan menghasilkan penulisan kerja


kursus Pengajian Am

2.4.10 Mengaplikasikan kemahiran manipulatif dan kemahiran insaniah semasa


pencarian/ pengumpulan maklumat dan pembentangan
2.4.11 Menghantar hasil kerja kursus kepada guru pada masa dan tarikh yang telah
ditetapkan. Kegagalan calon menghantar kerja kursus pada tarikh yang telah
ditetapkan oleh guru akan menyebabkan calon dianggap tidak melaksanakan kerja
kursus Pengajian Am dan tidak mengambil kertas 900/4.
2.4.12 Menggunakan kertas muka hadapan kerja kursus yang telah ditetapkan oleh pihak
MPM (Lampiran 1) pada muka hadapan kerja kursus calon
2.4.13 Mengakui kerja kursus Pengajian Am yang dihasilkan ialah hasil kerja calon
sendiri dengan menandatangani Borang Perakuan Calon (BPC) (Lampiran 2)
2.4.14 Mengisi maklumat yang terdapat dalam Borang Rekod Kerja Kursus Calon
(BRKKC) (Lampiran 3) dan menyerahkan borang tersebut kepada guru ketika
pertemuan antara calon dengan guru
2.4.15 Memastikan kerja kursus calon yang telah siap mempunyai Borang Markah Kerja
Kursus Calon (BMKKC) (Lampiran 4)
2.4.16 Membentangkan hasil kerja kursus pada sesi pembentangan dan soal jawab pada
tarikh, waktu, dan tempat yang ditetapkan oleh guru
2.4.17 Membentangkan hasil kerja kursus pada sesi pembentangan dan soal jawab di
hadapan Ketua Penyelaras Kebangsaan (KPK) pada tarikh, waktu, dan tempat
yang ditetapkan (jika kerja kursus dijadikan sampel untuk penyelarasan)
2.4.18 Menyimpan semua maklumat yang berkaitan dengan penghasilan kerja kursus
dengan baik
TERHAD

TERHAD

51
2.4.19 Memastikan kerja kursus yang dihasilkan ialah hasil usaha calon sendiri dengan
cara merekodkan sumber maklumat yang digunakan dan mencatatkan sumber
maklumat tersebut dengan betul dalam kerja kursus

2.5

Tanggungjawab Calon Persendirian Individu


2.5.1

Memahami kehendak sukatan pelajaran Pengajian Am

2.5.2

Mengetahui dan memahami keperluan menjalan kerja kursus Pengajian Am

2.5.3

Mengetahui dan memahami kerja kursus Pengajian Am yang perlu dijalankan

2.5.4

Menghasilkan penulisan kertas kerja kursus Pengajian Am secara individu

2.5.5

Menepati masa dengan cara melaksanakan kerja kursus Pengajian Am dalam


tempoh yang ditetapkan oleh Majlis Peperiksaan Malaysia (MPM)

2.5.6

Memulakan penghasilan kerja kursus Pengajian Am seawal yang boleh

2.5.7

Merancang proses penghasilan kerja kursus mengikut peringkat-peringkat yang


telah ditetapkan seperti pada 4.0 Jadual Perancangan dan Pelaksanaan

2.5.8

Melaksanakan tugas
(a) memilih tema,
(b) mengenal pasti isu,
(c) menetapkan tajuk dan skop kerja kursus,
(d) mengenal pasti sumber maklumat yang sesuai, dan
(e) mengenal pasti asas kaedah penyelidikan

2.5.9

Mencari maklumat, memproses data/maklumat, dan menghasilkan penulisan kerja


kursus Pengajian Am

2.5.10 Mengaplikasikan kemahiran manipulatif dan kemahiran insaniah semasa


pencarian/pengumpulan maklumat dan pembentangan
2.5.11 Menghantar hasil kerja kursus kepada pemeriksa yang dilantik oleh MPM pada
masa dan tarikh yang telah ditetapkan. Kegagalan menghantar kerja kursus pada
tarikh yang telah ditetapkan oleh pemeriksa akan menyebabkan calon dianggap
tidak melaksanakan kerja kursus Pengajian Am dan tidak mengambil kertas
900/4.
2.5.12 Menggunakan kertas muka hadapan kerja kursus yang telah ditetapkan oleh pihak
MPM (Lampiran 1) pada muka hadapan kerja kursus calon
2.5.13 Mengakui kerja kursus Pengajian Am yang dihasilkan adalah hasil kerja calon
sendiri dengan menandatangani Borang Perakuan Calon (BPC) (Lampiran 2)
2.5.14 Memastikan kerja kursus calon yang telah siap mempunyai Borang Markah Kerja
Kursus Calon (BMKKC) (Lampiran 4)
2.5.15 Membentangkan hasil kerja kursus pada sesi pembentangan pada tarikh, waktu,
dan tempat yang ditetapkan oleh pemeriksa
2.5.16 Menyimpan semua maklumat yang berkaitan dengan penghasilan kerja kursus
dengan baik
2.5.17 Memastikan kerja kursus yang dihasilkan adalah hasil usaha calon sendiri dengan
cara merekodkan sumber maklumat yang digunakan dan mencatatkan sumber
maklumat tersebut dengan betul dalam kerja kursus

TERHAD

TERHAD
3

52

Jadual Perancangan dan Pelaksanaan


3.1 Calon Sekolah Kerajaan dan Calon Sekolah Bantuan Kerajaan
Tarikh

Perkara

19
Disember
2014

Manual Pelaksanaan
Kerja Kursus Pengajian
Am Kertas 4 (900/4),
Penggal 2 Tahun 2015
Tema Kerja Kursus
Pengajian Am Kertas 4
(900/4), Penggal 2
Tahun 2015

Dari 12
Januari
2015
hingga 10
April 2015

Pelaksanaan,
pemeriksaan dan
pembentangan kerja
kursus

Tindakan Calon

Memuat turun:

Manual Pelaksanaan Kerja Kursus


Pengajian Am Kertas 4 (900/4), Penggal 2
Tahun 2015

Tema Kerja Kursus Pengajian Am


Kertas 4 (900/4), Penggal 2 Tahun 2015

Memahami aspek yang dinilai dalam


penulisan kerja kursus

Memahami skop tugasan kerja kursus

Merancang jadual kerja

Mengumpul data dan maklumat melalui


pemerhatian, temu bual, dan kaji selidik
daripada pelbagai sumber

Menyusun dapatan (data dan maklumat)

Memproses data dan maklumat


mentafsir, menganalisis dan membuat
hubung kait antara dapatan yang diperoleh

Mempersembahkan data dan maklumat


dalam bentuk jadual, graf, carta, dan lainlain yang bersesuaian

Membincangkan dapatan kajian dan


menghubung-kaitkannya dengan teori
yang bersesuaian

Menghasilkan penulisan yang lengkap


mengikut format yang ditetapkan
Menyemak dan membuat penambahbaikan
terhadap kualiti penulisan kerja kursus
Menyerahkan kerja kursus mengikut tarikh
yang ditetapkan kepada guru

Membincangkan tema, isu, tajuk dan skop


kerja kursus yang telah dipilih, dikenal
pasti, dan ditetapkan bersama-sama
dengan guru

Membentangkan kerja kursus dan


menjawab secara lisan soalan yang
dikemukakan oleh guru dalam masa masa
10 hingga 15 minit pada tarikh dan waktu
yang ditetapkan

TERHAD

TERHAD

Tarikh
Dari 2 Mac
2015 hingga
10 April
2015

53

Perkara
Pemantauan kerja

kursus oleh Pengurusan


MPM dan Pegawai Mata
Pelajaran MPM

Tindakan Calon
Menyediakan kerja kursus calon (yang
terkini), dan fail PBS calon

TERHAD

TERHAD

54

3.2 Calon Sekolah Swasta (Sekolah swasta yang tidak diberi kebenaran untuk memeriksa
kerja kursus calon)
Tarikh

Perkara

19
Disember
2014

Manual Pelaksanaan
Kerja Kursus Pengajian
Am Kertas 4 (900/4),
Penggal 2 Tahun 2015
Tema Kerja Kursus
Pengajian Am Kertas 4
(900/4), Penggal 2
Tahun 2015

Dari 12
Januari
2015 hingga
31 Mac
2015

Pelaksanaan kerja
kursus

Tindakan Calon

Memuat turun:

Manual Pelaksanaan Kerja Kursus


Pengajian Am Kertas 4 (900/4), Penggal 2
Tahun 2015

Tema Kerja Kursus Pengajian Am


Kertas 4 (900/4), Penggal 2 Tahun 2015

Memahami aspek yang dinilai dalam


penulisan kerja kursus

Memahami skop tugasan kerja kursus

Merancang jadual kerja

Dari 2
April 2015
hingga 12
April 2015

Penghantaran kerja
kursus dan bahan
pembentangan kerja
kursus oleh calon

Mengumpul data dan maklumat melalui


pemerhatian, temu bual, dan kaji selidik
daripada pelbagai sumber
Menyusun dapatan (data dan maklumat)

Memproses data dan maklumat


mentafsir, menganalisis dan membuat
hubung kait antara dapatan yang diperoleh

Mempersembahkan data dan maklumat


dalam bentuk jadual, graf, carta, dan lainlain yang bersesuaian

Membincangkan dapatan kajian dan


menghubung-kaitkannya dengan teori
yang bersesuaian

Menghasilkan penulisan yang lengkap


mengikut format yang ditetapkan
Menyemak dan membuat penambahbaikan
terhadap kualiti penulisan kerja kursus

1 April
2015

Membincangkan tema, isu, tajuk dan skop


kerja kursus yang telah dipilih, dikenal
pasti, dan ditetapkan bersama-sama
dengan guru

Menyerahkan kerja kursus mengikut tarikh


yang ditetapkan kepada pemeriksa bagi
tujuan penyemakan

Pemeriksaan kerja
kursus oleh pemeriksa
yang dilantik oleh
MPM

TERHAD

TERHAD

Tarikh
Dari 13
April 2015
hingga 30
April 2015

55

Perkara
Sesi pembentangan
kerja kursus

Tindakan Calon
Membentangkan kertas kerja kursus di
hadapan pemeriksa dan menjawab lisan
beberapa soalan yang dikemukakan oleh
pemeriksa dalam masa 10 hingga 15 minit
pada tarikh dan waktu yang ditetapkan

TERHAD

TERHAD

56

3.3 Calon Sekolah Swasta (Sekolah swasta yang diberi kebenaran untuk memeriksa kerja
kursus calon)

Tarikh
19 Disember
2014

Perkara
Manual Pelaksanaan
Kerja Kursus Pengajian
Am Kertas 4 (900/4),
Penggal 2 Tahun 2015
Tema Kerja Kursus
Pengajian Am Kertas 4
(900/4), Penggal 2
Tahun 2015

Dari 12
Januari 2015
hingga 10
April 2015

Pelaksanaan,
pemeriksaan dan
pembentangan kerja
kursus

Tindakan Calon
Memuat turun:
Manual Pelaksanaan Kerja Kursus
Pengajian Am Kertas 4 (900/4), Penggal 2
Tahun 2015
Tema Kerja Kursus Pengajian Am
Kertas 4 (900/4), Penggal 2 Tahun 2015

Memahami aspek yang dinilai dalam


penulisan kerja kursus

Memahami skop tugasan kerja kursus


Membincangkan tema, isu, tajuk dan skop
kerja kursus yang telah dipilih, dikenal
pasti, dan ditetapkan bersama dengan
guru

Merancang jadual kerja


Mengumpul data dan maklumat melalui
pemerhatian, temu bual, dan kaji selidik
daripada pelbagai sumber
Menyusun dapatan (data dan maklumat)

Memproses data dan maklumat


mentafsir, menganalisis dan membuat
hubung kait antara dapatan yang
diperoleh

Mempersembahkan data dan maklumat


dalam bentuk jadual, graf, carta, dan lainlain yang bersesuaian

Membincangkan dapatan kajian dan


menghubung-kaitkannya dengan teori
yang bersesuaian

Menghasilkan penulisan yang lengkap


mengikut format yang ditetapkan
Menyemak dan membuat
penambahbaikan terhadap kualiti
penulisan kerja kursus
Menyerahkan kerja kursus mengikut
tarikh yang ditetapkan kepada guru

Membentangkan kerja kursus dan


menjawab secara lisan soalan yang
dikemukakan oleh guru dalam masa 10
hingga 15 minit pada tarikh dan waktu
yang ditetapkan
TERHAD

TERHAD

Tarikh

57

Perkara

Tindakan Calon

Dari 2 Mac
2015 hingga
10 April
2015

Pemantauan kerja

kursus oleh Pengurusan


MPM dan Pegawai Mata
Pelajaran MPM

Menyediakan kerja kursus calon (yang


terkini), dan fail Kerja Kursus calon

Dari 15 Mei
2015 hingga
21 Jun 2015

Penyelarasan markah
kerja kursus oleh Ketua
Penyelaras Kebangsaan
(KPK)

Membentangkan kerja kursus dan


menjawab lisan beberapa soalan yang
dikemukakan Ketua Penyelaras
Kebangsaan (KPK) dalam masa 10 hingga
15 minit pada tarikh dan waktu yang
ditetapkan (calon yang dipilih sahaja jika
diminta oleh KPK)

TERHAD

TERHAD

58

3.4 Calon Persendirian Individu


Tarikh

Perkara

19
Disember
2014

Manual Pelaksanaan
Kerja Kursus Pengajian
Am Kertas 4 (900/4),
Penggal 2 Tahun 2015
Tema Kerja Kursus
Pengajian Am Kertas 4
(900/4), Penggal 2
Tahun 2015

12 Januari
2015
hingga 31
Mac 2015

Pertemuan calon
dengan Pemeriksa

Pelaksanaan kerja
kursus oleh calon

Tindakan Calon

Memuat turun:

Manual Pelaksanaan Kerja Kursus


Pengajian Am Kertas 4 (900/4), Penggal 2
Tahun 2015

Tema Kerja Kursus Pengajian Am


Kertas 4 (900/4), Penggal 2 Tahun 2015

Menemui pemeriksa yang dilantik oleh


MPM untuk membincangkan keperluan
melaksanakan kerja kursus dan
pemakluman tarikh akhir penyerahan kerja
kursus
Memahami aspek yang dinilai dalam
penulisan kerja kursus

Memahami skop tugasan

Merancang jadual kerja


Mengumpul data dan maklumat melalui
pemerhatian, temu bual dan kaji selidik
daripada pelbagai sumber

Penghantaran kerja
kursus dan bahan
pembentangan kerja
kursus kepada
pemeriksa

Memproses data dan maklumat


mentafsir, menganalisis, dan membuat
hubung kait dengan dapatan yang
diperoleh
Mempersembahkan data dan maklumat
dalam bentuk jadual, graf, carta, dan lainlain yang bersesuaian

Membincangkan dapatan kajian dan


menghubungkaitkannya dengan teori yang
bersesuaian

Menyusun dapatan (data dan maklumat)

1 April
2015

Menentukan tema, isu, tajuk dan skop


kerja kursus yang telah dipilih, dikenal
pasti, dan ditetapkan.

Menghasilkan penulisan yang lengkap


mengikut format yang ditetapkan
Menyemak dan membuat penambahbaikan
terhadap kualiti penulisan kerja kursus
Menyerahkan kerja kursus kepada
pemeriksa mengikut tarikh yang telah
ditetapkan untuk tujuan pemeriksaan

TERHAD

TERHAD

59

Tarikh

Perkara

Dari 12
April 2015
hingga 12
April 2015

Pemeriksaan kerja
kursus oleh pemeriksa
yang dilantik oleh
MPM

Dari 12
Januari
2015
hingga 10
April 2014

Sesi pembentangan
kerja kursus oleh calon

Tindakan Calon

Membentangkan kerja kursus di hadapan


pemeriksa dan menjawab lisan beberapa
soalan yang dikemukakan oleh pemeriksa
dalam masa 10 hingga 15 minit pada tarikh
dan waktu yang ditetapkan

TERHAD