You are on page 1of 1

K .achtige verbinder met .

rede visie gewe ist


van Nederland, heeft het wel voor
elkaar gekregen zich een sterke
economische positie te veroveren.
door Wim van de Louw
De economische profielen van
Arnhem en Nijmegen hebben
NIJMECEN - De Stadsregio Arnhem ogenschijnlijk niet veel met elkaar gemeen. Nijmegen heeft duiNijmegen doet het op economisch terrein slecht. Dat conclu- delijk gekozen voor een kennisecodeert de provincie in een ruimte- nomie random het thema health.
Dragers zijn NXP, Radboud Unilijk-economisch onderzoek. De
steden werken niet samen. De
versiteit, Hogeschool Arnhem Nijenorme potentie van het gebied megen en Radboudumc. Sterke
bedrijven zijn daarnaast Synthon,
komt niet van de grand.
Een ding is zeker: Arnhem en Nij- hetHeinz Innovation Center.
Arnhem is veel meer een stad
megen kunnen niet zonder el-

ECONOMIE STADSREGIO

kaar. Geen van de twee steden is

groot genoeg om als zelfstandige

met een kantoorfunctie, een kwa-

litatiefgoed winkelapparaat; tref-

economische eenheid overeind te woorden kunst en mode. Even-

blijven in de wereldeconomie. Ze goed kent de provinciehoofdstad


een aantal prominente bedrijven
missen de omvang van eenstad
als Eindhoven. Die stad, de vijfde als Kema, Alliander, Akzo Nobel,

die zich eveneens begeven op het vrouwen die tot in alle uithoeken in de Valleiregio te profileren als
snijvlak van economie en kennis.
Het lijkt wel of de steden niet
zien dat ze gouden kansen hebben zichzelfop te bouwen tot een
krachtige economische eenheid.
Tal van - internationale - rappor-

ten hebben uitgesproken dat de regio ijzersterk is. De ligging tegen


het Duitse achterland, de hoogopgeleide bevolking, de aanwezigheid van gekende ondenvijsinsrituten alsmede een aantrekkelijke
woonomgeving met een breed
cultuuraanbod, zip in het verleden meermalen benoemd als in-

gredienten voor een sterk economisch profiel.


Toch blijven de steden met de rug
tegen elkaar staan. Duidelijk is
dat leiders ontbreken, of

van Nederiand en Europa uitdra- een eenheid met een sterke signagen dat Arnhem/Nijmegen thepla- tUur rond voeding.
ce to be is.
De economische beleidsbepalers
Maar zo'n leider moet ook in staat
in de beide steden doen er goed
aan nog eens een welgemeende
zijn de hoofdrolspelers aan tafel
te krijgen. Ze zijn er wel, die door paging te doen over hun eigen
grenzen te kijken. De regio rond
de wol geverfde, charismatische
mannen en vrouwen. Ronald Mi- Wageningen met zijn focus op
go, oud-wethouder en oud-direc- food kan naadloos aansluiten bij
teur van de Kamer van Koophan- het concept van health. Verder oosdel is er zo een. Hoogleraar econo- telijk ligt Enschede dat bekendmie Esther Mirjam Sent en voor- heid heeft verworven als een stad
zitter Rene Penning de Vries van met veel technologische kennis.
Blijven de beide steden bij hun
health valley hebben autoriteit
maar ook verbindingskracht. Alle- navelstaarderij, dan ze zakken ze
nog verder op het lijstje economidrie zijn ze overtuigd van de
noodzaak tot samenwerking.
sche regio's.
De aanjager moet iemand zijn als
Aalt Dijkhuizen van de Wagenin- Wim van de Louw is redacteur van

gen Universiteit. Die slaagt er wel

De Gelderlander