You are on page 1of 13

ABUBUWAN DA KE CINYE

KYAWAWAN AYYUKA
Dr. Ahmad Bello Dogarawa, Abu Abdir-Rahmn
Sashen Koyar da Aikin Akanta, Jamiar Ahmadu Bello, Zaria
+2348026499981 (abellodogarawa@gmail.com)

Shimfixa [1]
o Kyawawan ayyuka da munanan ayyuka na daga
abubuwan da Allah Ya qaddara wa kowane
mukallafi: daga cikinsu akwai mai yawaitawa da
wanda ke taqaitawa; akwai wanda ke neman qarin
rangwame da lada ta hanyar kyawawan ayyuka,
akwai wanda ke qara nutsewa cikin abubuwan da ke
jawo azaba.
o Allah Ya sanya wa bayi hanyoyin yawaita kyawawan
ayyuka, da musanya munanan ayyukansu da
kyawawa; kuma Ya kwaxaitar game da aikata su.
Tuesday, October 07, 2014

Dr. Ahmad Bello Dogarawa, ABU, Zaria

Shimfixa [2]
o Haka kuma, Allah Ya tsawatar game da munanan
ayyuka; kuma Ya bayyana illolinsu, da yadda su ke
karen tsaye ga kyawawan ayyukan bayi.
o Malamai sun bayyana abubuwan da ya kamata a
lura da su wajen yin muamala da kyawawan
ayyuka ko munanan ayyuka don dacewa da aqidar
Ahlus Sunnah wal Jamaah.
o Daga cikin abubuwan lura akwai:

Tuesday, October 07, 2014

Dr. Ahmad Bello Dogarawa, ABU, Zaria

Kyawawan Ayyuka da Munanan Ayyuka [1]


1. Allah Ya bayyana falalarSa da karamcinSa game
da kyawawan ayyuka:
a) kafin a aikata:
[Bukhari] o

b) idan a ka aikatawa:

o
[Bukhari]
c) bayan aikatawa:o

[Huud,
114]

[Furqaan, 70]Tuesday, October 07, 2014

Dr. Ahmad Bello Dogarawa, ABU, Zaria

]Kyawawan Ayyuka da Munanan Ayyuka [2


2. Allah Ya bayyana rangwamenSa da afuwarSa game
da munanan ayyuka:
a) kafin a aikata:
o ][Bukhari

b) idan a ka aikata:
o
] [Bukhari: -

-" :
][Xabaraaniy
c) bayan aikatawa:o

[Huud,
]114

][Furqaan, 70

Dr. Ahmad Bello Dogarawa, ABU, Zaria

Tuesday, October 07, 2014

]Kyawawan Ayyuka da Munanan Ayyuka [3


3. Kyawawan ayyuka na shafe munana, kamar yadda
munanan ayyuka ke cinye kyawawa:

[Huud,
]114

][Furqaan, 70

"
:

[] :
[]


- - :
"[Hujuraat, 2].
6

Dr. Ahmad Bello Dogarawa, ABU, Zaria

Tuesday, October 07, 2014

]Kyawawan Ayyuka da Munanan Ayyuka [4


4) Kyawawan ayyuka na jawo wasu kyawawan
ayyuka, kamar yadda munanan ayyuka ke jawo
wasu ayyukan munana:
] [Yaaseen, 12 :
o
"...
o

] [Ankabuut, 69


][Ruum, 10

:

:
" :
o
" () (" :)1/11
"
7

Dr. Ahmad Bello Dogarawa, ABU, Zaria

Tuesday, October 07, 2014

Abubuwan da ke Rushe Kyawawan Ayyuka


1) Kafirci

][Maaidah, 5

][Zumar, 65

2) Shirka

3) Riddah


o
][Baqarah, 217
o " :
" []1/463
8

Dr. Ahmad Bello Dogarawa, ABU, Zaria

Tuesday, October 07, 2014

Abubuwan da ke Cinye Kyawawan Ayyuka

(1 - : :
"


(2 : - " : -
:
.
" :

" [ ]." [
(3 " :
]10/386
9

Dr. Ahmad Bello Dogarawa, ABU, Zaria

Tuesday, October 07, 2014

Abubuwan da ke Cinye Kyawawan Ayyuka


(4 : - " : -


[][]

10

Dr. Ahmad Bello Dogarawa, ABU, Zaria

Tuesday, October 07, 2014

Abubuwan da ke Cinye Kyawawan Ayyuka


(5: -" : -
"....
(6 :

[]

(7 :


[]

" []
(8" :
11

Dr. Ahmad Bello Dogarawa, ABU, Zaria

Tuesday, October 07, 2014

Abubuwan da ke Cinye Kyawawan Ayyuka


:
" :


(9:

[]
(10" :


[].

(11" :

" []
12

Dr. Ahmad Bello Dogarawa, ABU, Zaria

Tuesday, October 07, 2014

Daga Qarshe
o " :
:

"( .) ()2/312
o " : ( .
)1/495
o (:)2/147

13

Dr. Ahmad Bello Dogarawa, ABU, Zaria

Tuesday, October 07, 2014