Proiect finantat de UNIUNEA EUROPEANA

Valori, atitudini şi conduite în procesul de recrutare şi de management de personal în judeŃul IalomiŃa
- studiu sociologic -

CENTRUL DE INSTRUIRE ŞI CONSULTANłĂ LABOR

Valori, atitudini şi conduite în procesul de recrutare şi de management de personal în judeŃul IalomiŃa

CENTRUL DE INSTRUIRE SI CONSULTANTA LABOR

Valori, atitudini şi conduite în procesul de recrutare şi de management de personal în judeŃul IalomiŃa

Programul PHARE 2005 Coeziune Economică şi Socială - Dezvoltarea Resurselor Umane - Măsuri active pentru ocupare

2008

Proiect finantat de UNIUNEA EUROPEANA

3

Valori, atitudini şi conduite în procesul de recrutare şi de management de personal în judeŃul IalomiŃa

CENTRUL DE INSTRUIRE SI CONSULTANTA LABOR

Valori, atitudini şi conduite în procesul de recrutare şi de management de personal în judeŃul IalomiŃa
- studiu sociologic -

2008

4

Valori, atitudini şi conduite în procesul de recrutare şi de management de personal în judeŃul IalomiŃa

Cuprins:
Precizări metodologice ___________________________________________ 6 Date generale despre eşantionul utilizat _____________________________ 7 Recrutarea angajaŃilor ___________________________________________ 10
Factori şi aspecte problematice ____________________________________ 10 Metode şi strategii de recrutare a angajaŃilor _________________________ 21

Politici privind personalul ________________________________________ 30
Aspecte deficitare şi gradul de satisfacŃie faŃă de personal _____________ 30 Beneficii salariale şi nonsalariale acordate angajaŃilor _________________ 38

Managementul calităŃii: existenŃa procedurilor şi măsura în care sunt respectate _____________________________________________________ 45 Concluzii: _____________________________________________________ 48 Anexă: Chestionar adresat angajatorilor ialomiŃeni __________________ 51

5

Valori, atitudini şi conduite în procesul de recrutare şi de management de personal în judeŃul IalomiŃa

Precizări metodologice
Studiul Valori, atitudini şi conduite în recrutarea şi managementul de personal are la bază o anchetă sociologică realizată în rândul angajatorilor din judeŃul IalomiŃa, în perioada iulie-august 2008. Chestionarul utilizat ca instrument de investigaŃie sociologică s-a adresat în special reprezentanŃilor managementului, ca urmare a faptului că aspectele asupra cărora au fost solicitate opinii s-au referit în primul rând la elaborarea şi implementarea politicilor de personal. Au fost colectate în acest sens opiniile angajatorilor privind: • Factorii şi aspectele problematice apărute în procesul de recrutare a noilor angajaŃi; • • Metodele şi strategiile de recrutare a noilor angajaŃi; Politicile de management privind personalul angajat al companiei, inclusiv tipurile de beneficii promovate în direcŃia fidelizării personalului; • ExistenŃa şi utilizarea unor procedurilor formale privind diversele domenii ale managementului de personal si al relaŃionării cu clienŃii companiei. Firmele cuprinse în lotul investigat au fost selectate în mod aleatoriu, însă lipsa datelor privind totalitatea agenŃilor economici activi din judeŃul IalomiŃa a împiedicat posibilitatea construirii unui eşantion reprezentativ la nivel judeŃean. O altă problemă metodologică apărută în procesul de colectare a datelor a fost receptivitatea scăzută a agenŃilor economici la demersurile de acest tip, numai 50 % dintre aceştia răspunzând solicitării noastre.

6

Valori, atitudini şi conduite în procesul de recrutare şi de management de personal în judeŃul IalomiŃa

Date generale despre eşantionul utilizat
Cea mai mare parte a firmelor incluse în eşantion activează în domeniul comerŃului, urmate fiind de cele din zona construcŃiilor şi a producŃiei de textile şi încălŃăminte.
Tabel 1: Domeniul in care activeaza fima
Domeniu Comert Constructii Confectii /incaltaminte Agricultura Alimentatie Industrie Informatica Productie mobila Transport Cercetare Coafor Contabilitate Farmacie Jurnalism Panificatie Prelucrare lemnului Protectia mediului Protectia muncii Salubritate Turism Total % 20 15 7.5 5 5 5 5 5 5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 100,0

Vechimea medie de funcŃionare a firrmelor investigate este de aproximativ 10 ani, in timp ce vechimea modală (cea mai frecventă) este de aproximativ 7 ani. Se remarcă un procent destul de ridicat al companiilor cu o vechime mai crescuta, 36 % fin total funcŃionând de peste 11 ani pe piaŃa ialomiŃeană.

7

Valori, atitudini şi conduite în procesul de recrutare şi de management de personal în judeŃul IalomiŃa

Vechimea companiei

mai mare de 15 ani

13%

intre 11 si 15 ani

26%

intre 7 si 10 ani

38%

mai mica de 6 ani

23%

0

10

20

30

40

Percent

Ca dimensiune, se remarcă preponderenŃa firmelor de dimensiuni medii, aproximativ 58 % dintre acestea situându-se în intervalul 11-100 angajaŃi. Procentul cel mai scăzut revine companiilor mari, cu peste 100 angajaŃi (15 %).

Numarul de angajati din firma (% ):
30 27,5 27,5

15

intre 1 si 10 angajati

intre 11 si 40 angajati

intre 41 si 100 angajati

peste 100 angajati

8

Valori, atitudini şi conduite în procesul de recrutare şi de management de personal în judeŃul IalomiŃa

Numarul de persoane angajate in ultimul an:
40

30

Percent
20
38% 38%

10

24%

0 mai putin de 5 intre 6 si 20 angajati peste 20 angajati

Numărul persoanelor angajate în ultimul an este unul destul de ridicat. In medie, 18 persoane per companie au fost angajate în ultimele 12 luni, iar cei mai mulŃi dintre agenŃii economici declară că au angajat în jur de 10 persoane (valoarea modala este 10). Intre 6 si 20 persoane au angajat aproximativ 38%, iar un sfert dintre firme declară că au angajat mai mult de 20 persoane. Conform precizărilor unora dintre respondenŃi, numărul mare al persoanelor angajate în ultimul an reflectă nu numai creşterea nevoilor de personal ale companiilor, ci mai ales fluctuaŃia mare a personalului aflat în căutarea a noi locuri de muncă.

9

Valori, atitudini şi conduite în procesul de recrutare şi de management de personal în judeŃul IalomiŃa

Recrutarea angajaŃilor Factori şi aspecte problematice

Atunci cand faceti angajari, cat de usor gasiti persoana potrivita?

Atunci cand faceti angajari, cat de usor gasiti persoana potrivita?

foarte greu

12,5

greu

35

nici usor, nici greu (potrivit)

32,5

usor

10

foarte usor

10

0

10

20

30

40

Percent

Doar 20% dintre angajatori declară că nu au întâmpinat greutăŃi în recrutarea forŃei de muncă necesare. Prin comparaŃie, 47.5% dintre angajatori consideră că este greu/ foarte greu să găsească persoana potrivită pentru poziŃiile vacante în cadrul firmei. Acest rezultat ridică două probleme: pe de o parte, lipsa forŃei de muncă specializate/ calificate (şi, în consecinŃă, nevoia de programe de training/ calificare), pe de alta, ineficienŃa metodelor de recrutare practicate de firmele ialomiŃene şi nevoia acestora de a îmbunătăŃi performanŃele propriilor departamente/ unităŃi de resurse umane (mai jos se observă că 65% dintre firmele care au răspuns chestionarului au departamente proprii de resurse umane). De asemenea, rezultatul poate indica şi nevoia de servicii de recrutare de personal oferite de firme specializate.

10

Valori, atitudini şi conduite în procesul de recrutare şi de management de personal în judeŃul IalomiŃa

Aceste concluzii sunt susŃinute de rezultatele din tabelul următor, care arată că principalele dificultăŃi întâmpinate la recrutare sunt lipsa de calificare şi de experienŃă (49%). De asemenea, un număr semnificativ de angajatori se confruntă cu pretenŃii salariale prea mari ale celor care caută un loc de muncă. Acest fapt arată că persoanele calificate găsesc alternative mai bine plătite, fie pe plan local, fie în străinătate.

Care sunt principalele probleme pe care le intampinati atunci cand sunteti in cautarea unor angajati noi (%)? lene comportamentul altceva absenteism neseriozitate lipsa de experienta pretentii salariale lipsa de calificare
5 5 8 8 11 11 14 38

11

Valori, atitudini şi conduite în procesul de recrutare şi de management de personal în judeŃul IalomiŃa

Aspecte care caracterizeaza persoanele care s-au adresat companiei pt un loc de munca:
agentiile de ocupare nu le ofera o intermediere eficienta nu stiu cum sa-si caute un loc de munca varsta inaintata nu stiu cum sa se prezinte la un interviu scaderea interesului pentru un loc de munca lipsa de calificare lipsa de experienta

5 8 9 10 19 23 25

Tabelul de mai sus confirmă că principala problemă a angajatorilor este lipsa de calificare şi de experienŃă a celor care se aflau în căutarea unui loc de muncă (48% dintre respondenŃi au indicat aceste probleme). De asemenea, 19% dintre angajatori au semnalat lipsa interesului real pentru găsirea unei slujbe, în timp ce 10% au arătat că poteŃialii angajaŃi nu ştiau cum să se prezinte la interviu.

Exista in firma un departament de resurse umane?
Da Nu

35%

65%

_ _ 12

Valori, atitudini şi conduite în procesul de recrutare şi de management de personal în judeŃul IalomiŃa

Masura in care urmatoarele aspecte sunt importante in angajarea unei persoane (%):
5 13 20 13 16 15 38

21

38

65 44

71

33

8 Experienta profesionala Diplomele detinute de candidati

Persoana va este cunoscuta din Recomandarile de la locurile de alte imprejurari/ ati cunoscut-o munca anterioare personal in foarte mare masura

in mare masura

in mica masura

deloc

13

Valori, atitudini şi conduite în procesul de recrutare şi de management de personal în judeŃul IalomiŃa

La interviu, angajatorii sunt interesaŃi în primul rând de diplomele şi certificatele deŃinute de un candidat, precum şi de recomandările de la locurile de muncă anterioare. Astfel, diplomele sunt importante în proporŃie de 87% pentru angajatori, în timp ce recomandările de la locurile de muncă anterioare sunt apreciate în proporŃie de 82% dintre aceştia. De asemenea, experienŃa candidaŃilor este valorizată în proporŃie de 80%. Mai puŃin de jumătate dintre angajatori pun preŃ pe faptul că au cunoscut candidatul în alte împrejurări.

Aspectul cel mai important in decizia de angajare (%):

persoana va este cunoscuta din alte imprejurari

15

persoana are recomandari foarte bune de la angajatorii anter persoana detine diplome care certifica gradul de calificare persoana are o experienta profesionala foarte bogata

21

23

41

Dacă în graficul anterior a fost prezentată măsura în care aspectele invocate sunt importante în procesul de angajare, tabelul de mai sus prezintă elementul pe care angajatorii îl consideră cel mai important în luarea deciziei de angajare a unei persoane. Astfel, principalul aspect este cel al experienŃei profesionale (în 41% din cazuri). 23% dintre angajatori acordă prioritate diplomelor şi certificatelor de calificare, în timp ce 21% iau în primul rând în considerare recomandările de la locurile de muncă anterioare. Doar 15% dintre angajatori acordă prioritate faptului că au cunoscut candidatul în alte împrejurări.

14

Valori, atitudini şi conduite în procesul de recrutare şi de management de personal în judeŃul IalomiŃa

Cat de important este pentru dvs. ca un candidat sa fie capabil sa prezinte un CV?
Cat de important este pentru dvs. ca un candi…
deloc important
3 %

putin important

8%

important

26%

foarte important

63%

0

20

40

60

__

Percent

Cat de important este pentru dvs. ca un candidat sa aiba un aspect fizic placut/ agreabil?
deloc important
3%

putin important

23%

important

25%

foarte important

49%

0

10

20

30

40

50

Percent

Aproape 90% dintre angajatori acordă importanŃă capacităŃii candidatului de a prezenta un CV (important şi foarte important). Pe de altă parte, 74% dintre angajatori consideră important sau foarte important aspectul fizic agreabil al candidatului, un procent deosebit de ridicat pentru un aspect în esenŃă subiectiv. Acest fapt ridică semne de întrebare cu privire la corectitudinea procesului de recrutare, dar faptul că mare parte dintre firmele incluse în eşantion activează în

15

Valori, atitudini şi conduite în procesul de recrutare şi de management de personal în judeŃul IalomiŃa

sectorul serviciilor, care presupune interacŃiunea face to face a angajaŃilor cu clienŃii ar putea explica această opŃiune.

Cat de important este pentru dvs. ca un candidat sa fie imbracat decent?
Cat de important este pentru dvs. ca un candi…
deloc important
3%

putin important

11%

important

37%

foarte important

49%

0

10

20

30

40

50

Percent

__

Cat de important este pentru dvs. ca un candidat sa nu fie sarac lipit?

deloc important

68%

putin important

23%

foarte important

9%

0

20

40

60

Percent

86% dintre angajatori consideră important ca un candidat să fie îmbrăcat decent, un procent care validează importanŃa acordată modului în care candidatul se prezintă la interviu. La polul opus, doar 9% acordă importanŃă faptului că

16

Valori, atitudini şi conduite în procesul de recrutare şi de management de personal în judeŃul IalomiŃa

persoana care se prezintă la interviu este săracă, în timp ce ceilalŃi angajatori se declară prea puŃin sau deloc interesaŃi de acest aspect.

Cat de important este pentru dvs. ca un candidat sa aiba un bagaj minim de cunostinte generale, indiferent de nivelul de calificare al postului?

Cat de important este pentru dvs. ca un candi…

deloc important

3 %

putin important

5%

important

29%

foarte important

63%

0

20

40

60

Percent

Angajatorii ialomiŃeni preferă candidaŃi cu un bagaj minim de cunoştinŃe generale, indiferent de nivelul de calificare al postului pentru care aceştia s-au prezentat la interviu (peste 90% dintre angajatori au indicat ca important sau foarte important acest aspect).

Cat de important este pentru dvs. ca un candidat sa nu fi avut probleme cu legea?
Cat de important este pentru dvs. ca un candi…

important

10%

foarte important

90%

0

20

40

60

80

100

Percent

17

Valori, atitudini şi conduite în procesul de recrutare şi de management de personal în judeŃul IalomiŃa

Cat de important este pentru dvs. ca un candidat sa nu aibe probleme cu consumul de alcool?
Cat de important este pentru dvs. ca un candi…

important

5 %

foarte important

95%

0

20

40

60

80

100

Percent

Cat de important este pentru dvs. ca un candidat sa provina dintr-o familie care nu prezinta probleme sociale deosebite (consum de alcool, violenta domestica, etc.)?
deloc important
11%

putin important

13%

important

8%

foarte important

68%

0

20

40

60

Percent

90% dintre respondenŃi consideră foarte important ca potenŃialul angajat să nu fi avut probleme cu legea. Aceasta poate fi o formă de a proteja propria afacere,

18

Valori, atitudini şi conduite în procesul de recrutare şi de management de personal în judeŃul IalomiŃa

evitând asocieri cu fapte reprobabile trecute sau din prezent ale candidatului, care ar putea crea o imagine nefavorabilă companiei la care acesta lucrează. De asemenea, poate fi şi o formă de a evita crearea unui mediu propice unui asemenea tip de comportament, care ar putea afecta şi alŃi angajaŃi. De asemenea, 95% dintre angajatori preferă ca viitorii angajaŃi să nu fi avut probleme cu consumul de alcool. Acest tip de comportament este în general asociat cu delăsarea şi neîndeplinirea obligaŃiilor de serviciu, iar propagarea sa la alŃi angajaŃi poate crea probleme serioase pe termen lung nu doar la nivel individual, ci şi pentru companie. Deşi stereotipurile sunt puternice în ceea ce priveşte mediul de provenienŃă, se observă că 25% dintre angajatori nu consideră important ca persoanele care caută un loc de muncă să provină dintr-o familie care nu prezintă probleme sociale deosebite (14% consideră acest aspect puŃin important, iar 11% deloc important). Aceşti angajatori au o atitudine deschisă şi iau în considerare în primul rând calităŃile persoanei aşa cum pot fi ele evaluate în urma interviului. Cu toate acestea, restul de 75% dintre angajatori consideră important sau foarte important mediul de provenienŃă al candidatului.

19

Valori, atitudini şi conduite în procesul de recrutare şi de management de personal în judeŃul IalomiŃa

Caracteristici personale ale candidatului considerate importante si foarte importante in procesul de angajare (% ):

100 86 74 76 89 92

100

100

9

Candidatul nu este sarac lipit

Candidatul este Candidatul este Candidatul are Candidatul are Candidatul capabil sa un bagaj minim un aspect fizic provine dintr-o imbracat decent prezinte un CV de cunostinte placut/ agreabil familie care nu generale prezinta probleme sociale deosebite (consum de alcool, violenta domestica, etc.)

Candidatul are Candidatul nu a Candidatul nu un anumit grad avut probleme are probleme de sociabilitate/ cu legea cu consumul de este capabil sa alcool relationeze social

20

Valori, atitudini şi conduite în procesul de recrutare şi de management de personal în judeŃul IalomiŃa

Metode şi strategii de recrutare a angajaŃilor

Cand intentionati sa faceti angajari, in ce masura faceti cunoscute la locurile de munca vacante? AJOFM

in mica masura

19%

in mare masura

18%

in foarte mare masura

63%

0

20

40

60

Percent

21

Valori, atitudini şi conduite în procesul de recrutare şi de management de personal în judeŃul IalomiŃa

Cand intentionati sa faceti angajari, in ce masura publicati anunturi in ziare?

deloc

46%

in mica masura

24%

in mare masura

15%

in foarte mare masura

15%

0

10

20

30

40

50

Percent

22

Valori, atitudini şi conduite în procesul de recrutare şi de management de personal în judeŃul IalomiŃa

Cand intentionati sa faceti angajari, in ce masura publicati anunturi pe internet?
Cand intentionati sa faceti angajari, in ce masura publicati anunturi pe internet?

deloc

76%

in mica masura

14%

in mare masura

5%

in foarte mare masura

5%

0

20

40

60

80

Percent

23

Valori, atitudini şi conduite în procesul de recrutare şi de management de personal în judeŃul IalomiŃa

Cand intentionati sa faceti angajari, in ce masura intrebati/ solicitati angajatii sa va recomande o persoana potrivita pentru postul vacant?
Cand intentionati sa faceti angajari, in ce masura intrebati/ solicitati angajatii sa va recomande o persoana potrivita pentru postul vacant?

deloc

35%

in mica masura

35%

in mare masura

20%

in foarte mare masura

10%

0

10

20

30

40

Percent

24

Valori, atitudini şi conduite în procesul de recrutare şi de management de personal în judeŃul IalomiŃa

Cand intentionati sa faceti angajari, in ce masura va anuntati/ intrebati prietenii/ rudele/ cunoscutii?
Cand intentionati sa faceti angajari, in ce masura va anuntati/ intrebati prietenii/ rudele/ cunoscutii?

deloc

23%

in mica masura

51%

in mare masura

21%

in foarte mare masura

5%

0

10

20

30

40

50

60

Percent

25

Valori, atitudini şi conduite în procesul de recrutare şi de management de personal în judeŃul IalomiŃa

Cand intentionati sa faceti, angajari, in ce masura incercati sa angajati pe cineva din randul fostilor angajati?
Cand intentionati sa faceti, angajari, in ce masura incercati sa angajati pe cineva din randul fostilor angajati?

deloc

46%

in mica masura

35%

in mare masura

8%

in foarte mare masura

11%

0

10

20

30

40

50

Percent

Doar 18% dintre angajatori lucrează „în mică măsură” cu AgenŃia JudeŃeană pentru Ocuparea ForŃei de Muncă. Pentru cea mai mare parte însă, AJOFM reprezintă principalul partener pentru popularizarea anunŃurilor de recrutare (82% anunŃă agenŃia atunci când au posturi vacante). Comparativ, doar 30% publică anunuri în ziare în mare sau foarte mare măsură. De asemenea, internetul nu este o soluŃie în acest sens (10 % folosesc internetul în mare sau foarte mare măsură, în timp ce 76% nu îl folosesc deloc). Această situaŃie trebuie exploatată în continuare printr-o comunicare cât mai bună între AJOFM şi angajatori. De asemenea, doar 30% solicită angajaŃilor să le recomande o persoană pentru ocuparea unui post vacant şi doar 26% adresează o asemenea solicitare rudelor. Dacă în cazul folosirii internetului sau a ziarelor calculul angajatorilor este unul de oportunitate (anunŃul la ziar poate fi considerat o pierdere dacă publicul Ńintă nu citeşte ziare regulat, în timp ce accesul redus la internet descurajează acest tip

26

Valori, atitudini şi conduite în procesul de recrutare şi de management de personal în judeŃul IalomiŃa

de publicitate a locurilor de muncă vacante), în ceea ce priveşte recomandările angajaŃilor sau familiei/ prietenilor, angajatorul poate manifesta o reŃinere din cauza tipului de relaŃie stabilit cu cel căruia i-ar adresa o asemenea solicitare. Astfel, o solicitare adresată unui membru al familiei sau unui prieten ar putea echivala, în percepŃia celui solicitat, cu un angajament de a oferi postul vacant persoanei recomandate, indiferent de calificarea acesteia, situaŃie pe care angajatorii vor dori cu certitudine să o evite. Numai 19% dintre angajatori apelează la foştii angajaŃi atunci când au nevoie de personal suplimentar.

27

Valori, atitudini şi conduite în procesul de recrutare şi de management de personal în judeŃul IalomiŃa

Eficienta urmatoarelor metode in recrutarea angajatilor (% ):
27 54 43 22 33 17 6 Recom andarea unor persoane de catre angajati Publicarea de anunturi pe internet 20 27 3 Recom andari din partea rudelor/prietenilor/cunosc utilor 29 26 17 11 Apelarea la fostii angajati 50 46 46

8

17

25

50 19 5 Publicarea de anunturi in ziare

Anuntarea posturilor vacante la AJOFM

foarte eficienta

eficienta

putin eficienta

complet ineficienta

28

Valori, atitudini şi conduite în procesul de recrutare şi de management de personal în judeŃul IalomiŃa

Utilizarea masurilor active de ocupare promovate de Agentia Judeteana de Ocupare:

36% da nu 64%

Masura in care politicile active le sunt de ajutor angajatorilor:
In ce masura credeti ca aceste politici active le sunt de ajutor angajatorilor?

deloc

8%

in mica masura

19%

in mare masura

46%

in foarte mare masura

27%

0

10

20

30

40

50

Percent

29

Valori, atitudini şi conduite în procesul de recrutare şi de management de personal în judeŃul IalomiŃa

73% dintre respondenŃi consideră că măsurile active de ocupare a forŃei de muncă promovate de AJOFM sunt utile angajatorilor în mare sau foarte mare măsură (64% le şi utilizează). Pentru 27% dintre angajatori însă, aceste măsuri nu sunt atractive, rămânând de văzut pentru un eventual studiu ulterior care sunt motivele care generează o astfel de opinie. Lipsa de informare poate fi una dintre cauze (caz în care popularizarea măsurilor active de către AJOFM ar trebui accentuată), dar este posibilă şi situaŃia în care aceşti angajatori au încercat să beneficieze de acest tip de măsuri, dar acestea nu au fost aplicabile pentru domeniul sau zona lor de activitate.

Politici privind personalul
Aspecte deficitare şi gradul de satisfacŃie faŃă de personal

Cat de multumit(a) sunteti de prestatia/ activitatea generala a angajatilor dvs?

80

60

Percent

40
71%

20

18% 11%

0 foarte multumit multumit mai degraba nemultumit

Cat de multumit(a) sunteti de prestatia/ activitatea generala a angajatilor dvs?

30

Valori, atitudini şi conduite în procesul de recrutare şi de management de personal în judeŃul IalomiŃa
Care este cea mai mare nemultumire fata de angajatii dvs?

Procente

Niciun raspuns Absenteeism Comportamentul Instabilitate Intarzieri la program Lene Lipsa de calificare Lipsa de experienta Lipsa de interes Neascultatori Necalificare Neseriozitate Niciuna Pretentii salariale Vorbesc mult Total

37,5 17,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 5,0 7,5 2,5 2,5 7,5 2,5 2,5 2,5 100,0

82% dintre angajatori sunt mulŃumiŃi (71%) sau foarte mulŃumiŃi (11%) de angajaŃii lor. Printre motivele de nemulŃumire, principalele sunt absenteismul (pentru 17,5%), lipsa de interes (7,5%) şi neseriozitatea (7,5%). Este interesant că, fiind o întrebare deschisă, 37,5% dintre respondenŃi nu au dat niciun răspuns, ceea ce arată că nu se confruntă cu vreo nemulŃumire majoră faŃă de angajaŃi.

31

Valori, atitudini şi conduite în procesul de recrutare şi de management de personal în judeŃul IalomiŃa

Masura in care firma dvs. s-a confruntat/ se confrunta cu fluctuatia de personal:
50

40

30
49%

20

10

21%

20% 10%

0 in foarte mare masura in mare masura in mica masura deloc

Majoritatea angajatorilor nu se confruntă cu fluctuaŃia personalului angajat (59% în mică măsură sau deloc). Rămân însă 42% dintre respondeŃi care au indicat această problemă. Înainte de a trage concluzii, trebuie investigate în amănunt cauzele acestei situaŃii. Pe lângă tendinŃa generală a migraŃiei forŃei de muncă peste hotare, este probabil ca anumite domenii de activitate să fie mai afectate decât altele de fluctuaŃia personalului, în funcŃie de gradul de specializare cerut de angajatori, de dificultatea şi durata obŃinerii calificării necesare în cadrul sistemul de învăŃământ formal (general sau vocaŃional) şi de nivelul de salarizare pentru domeniul respectiv în judeŃul IalomiŃa.

32

Valori, atitudini şi conduite în procesul de recrutare şi de management de personal în judeŃul IalomiŃa

Masura in care firma dvs. s-a confruntat/ se confrunta cu reticenta angajatilor fata de un volum mai mare de munca:
50

40

30
45%

20
31%

10
11% 13%

0 in foarte mare in mare masura in mica masura masura deloc

42% dintre angajatori se confruntă cu reticenŃa angajaŃilor faŃă de un volum mai mare de muncă în mare sau foarte mare măsură. Deşi lipsa de interes a angajaŃilor poate părea o explicaŃie facilă în acest caz, proporŃia mare a angajatorilor care se află în această situaŃie trebuie să ridice semne de întrebare. Cel mai probabil, angajatorii nu au găsit stimulentele potrivite pentru a capta interesul angajaŃilor pentru un volum de muncă mai mare, care duce la un profit mai mare şi care trebuie să genereze un supliment de venit rezonabil pentru angajaŃi. Un studiu detaliat ar trebui să arate dacă angajatorii valorizează corect eficienŃa crescută a anumitror angajaŃi şi dacă o răsplătesc în consecinŃă. Venituri egale pentru un volum de muncă diferit conduc cu siguranŃă la situaŃia constatată de această cercetare, aceea că un număr important de angajaŃi sunt reticenŃi la a-şi asuma responsabilităŃi suplimentare, dacă acestea nu le aduc venituri suplimentare.

33

Valori, atitudini şi conduite în procesul de recrutare şi de management de personal în judeŃul IalomiŃa

Masura in care firma dvs. s-a confruntat/ se confrunta cu pretentii salariale prea mari ale angajatilor:
60 50 40 30 20
27%

Percent

57%

10
11% 5%

0 in foarte mare in mare masura in mica masura masura deloc

38% dintre angajatori se confruntă în mare sau foarte mare măsură cu pretenŃii salariale prea mari ale angajaŃilor. Răspunsurile la această întrebare sunt legate de cele la întrebarea anterioară. Dacă este vorba de un anumit număr de angajaŃi din cadrul unei firme, este posibil ca veniturile să nu fie diferenŃiate îndeajuns în funcŃie de performanŃe (fapt care se realizează prin prime sau bonusuri pentru cei cu rezultate mai bune). Dacă însă este vorba de o problemă generalizată la nivelul unui anumit domeniu de activitate, atunci este probabil ca salariile din IalomiŃa pentru respectivul domeniu să fie semnificativ mai mici decât cele practicate în alte judeŃe. Această situaŃie va fi confirmată de o fluctuaŃie mai mare de personal şi eventual de lipsa forŃei de muncă pentru acel domeniu de activitate.

34

Valori, atitudini şi conduite în procesul de recrutare şi de management de personal în judeŃul IalomiŃa

Masura in care firma dvs. s-a confruntat/ se confrunta cu absenteismul angajatilor:
60 50 40 30
53%

20
31%

10
8% 8%

0 in foarte mare in mare masura in mica masura masura deloc

Masura in care firma dvs. s-a confruntat/ se confrunta cu nemultumirile angajatilor in ce priveste programul de lucru:
60 50 40 30
51%

20
27%

10
6%

16%

0 in foarte mare in mare masura in mica masura masura deloc

Absenteismul angajaŃilor sau nemulŃumiri faŃă de programul de lucru sunt probleme cu care se confruntă doar o mică parte a angajatorilor intervievaŃi (22%). Este totuşi important de văzut care sunt sursele nemulŃumirii faŃă de programul de lucru, persistenŃa acestei probleme putând genera altele pe termen lung.

35

Valori, atitudini şi conduite în procesul de recrutare şi de management de personal în judeŃul IalomiŃa

Masura in care firma dvs. s-a confruntat/ se confrunta cu existenta unor conflicte intre angajati:
80

60

Percent

40
72%

20
22% 6%

0

in mare masura

in mica masura

deloc

Masura in care firma dvs. s-a confruntat/ se confrunta cu necesitatea de a lua masuri disciplinare:
60 50 40 30 20 10 0
3% 5%

56%

36%

in foarte mare in mare masura in mica masura masura

deloc

Cei mai mulŃi angajatori se confruntă în mică măsură sau deloc cu conflicte între angajaŃi (94%) sau cu necesitatea de a lua măsuri disciplinare (92%).

36

Valori, atitudini şi conduite în procesul de recrutare şi de management de personal în judeŃul IalomiŃa

Probleme cu care companiile se confrunta in mare si foarte mare masura (% ): 41 38 42

22 16 8

6

Existenta unor Necesitatea de Absenteismul Nemultumirile Pretentii conflicte intre a lua masuri angajatilor angajatilor in ce salariale prea angajati disciplinare priveste mari ale programul de angajatilor lucru

Fluctuatia de personal

Reticenta angajatilor fata de un volum mai mare de munca

37

Valori, atitudini şi conduite în procesul de recrutare şi de management de personal în judeŃul IalomiŃa

Aspecte apreciate de salariati la companie, comparativ cu alte companii (% ):
41 18 16 16 5 salariul atractiv atitidinea conducerii:cor ectitudine, respect programul de lucru conditii de munca mediul de lucru 5 altceva
50

Beneficii salariale şi nonsalariale acordate angajaŃilor

Masura in care angajatii firmei beneficiaza de salarii mai mari decat media practicata pe piata:

mai mult de 75%

46%

intre 50% si 75%

3%

intre 25% si 50%

10%

mai putin de 25% din angajati

21%

nici un angajat

20%

0

10

20

30

40

Percent

Mai mult de jumătate dintre angajatorii intervievaŃi oferă angajaŃilor salarii mai mari decât media practicată în domeniul de activitate respectiv. Astfel, în cazul a 46% dintre ei, mai mult de 75% dintre angajaŃi au salarii peste medie, în timp ce

38

Valori, atitudini şi conduite în procesul de recrutare şi de management de personal în judeŃul IalomiŃa

în cazul altor 13% mai mult de 25% dintre salariaŃi beneficiază de asemenea salarii. Trebuie remarcat însă că în 20% dintre cazuri niciun angajat nu primeşte un salariu peste media pieŃei, în timp ce în cazul altor 21% dintre angajatori doar mai puŃin de 25% dintre angajaŃi primesc salarii peste medie. Această situaŃie trebuie corelată cu fluctuaŃia de personal de care s-au plâns 42% dintre angajatori, cu reticenŃa faŃă de un volum mai mare de muncă (menŃionată de 43% dintre angajatori) şi cu pretenŃiile salariale prea mari (în viziunea a 38% dintre angajatori).

Masura in care angajatii firmei beneficiaza de bonuri de masa :

mai mult de 75%

56%

intre 50% si 75%

3%

intre 25% si 50%

3%

mai putin de 25% din angajati

8%

nici un angajat

30%

0

10

20

30

40

50

60

Percent

Pentru 56% dintre angajatori, bonurile de masă reprezintă un beneficiu aproape generalizat (peste 75% le primesc). Acest lucru este de apreciat pentru că demonstrează capacitatea companiei de a îndeplini criteriile necesare pentru a putea oferi acest beneficiu, precum şi capacitatea managementului de a utiliza acest instrument. La polul opus, 30% dintre angajatori nu oferă bonuri de masă nici unui angajat.

39

Valori, atitudini şi conduite în procesul de recrutare şi de management de personal în judeŃul IalomiŃa

Masura in care angajatii firmei beneficiaza de telefon in posesie personala:

mai mult de 75%

21%

intre 25% si 50%

10%

mai putin de 25% din angajati

18%

nici un angajat

51%

0

10

20

30

40

50

60

Percent

FaŃă de bonurile de masă, telefonul oferit de firmă constituie un alt tip de beneficiu, el fiind o necesitate pentru companiile din domeniul serviciilor sau pentru persoanele cu funcŃii de conducere. Din acest punct de vedere, faptul că în 21% din cazuri mai mult de 75% dintre angajaŃi beneficiază de telefon din partea firmei, ceea ce este valabil pentru mai mult de jumătate din angajaŃi în alte 10% din cazuri demonstrează extinderea acestui tip de beneficiu, în condiŃiile în care doar 10% dintre companiile incluse în cercetare activează în transport, turism sau jurnalism, domenii în care telefonul din partea firmei poate fi o necesitate.

40

Valori, atitudini şi conduite în procesul de recrutare şi de management de personal în judeŃul IalomiŃa

Masura in care angajatii firmei beneficiaza de masina in posesie personala:

mai mult de 75%

8%

intre 25% si 50%

3 %

mai putin de 25% din angajati

15%

nici un angajat

74%

0

20

40

60

80

Percent

În 74% din cazuri, companiile nu oferă maşini de serviciu nici unui angajat. În 8% dintre cazuri însă, peste 75% beneficiază de maşină.
Masura in care angajatii firmei beneficiaza de programe de training in tara:

mai mult de 75%

5%

intre 25% si 50%

3 %

mai putin de 25% din angajati

15%

nici un angajat

77%

0

20

40

60

80

Percent

Programele de training sunt un tip de beneficiu prea puŃin utilizat de către angajatorii din IalomiŃa. Astfel, 77% dintre ei nu oferă asemenea programe nici unui angajat. În 15% din cazuri, mai puŃin de 25% dintre angajaŃi iau parte la

41

Valori, atitudini şi conduite în procesul de recrutare şi de management de personal în judeŃul IalomiŃa

asemenea programe, în timp ce beneficiul este cvasi-generalizat (peste 75% dintre angajaŃi) în cazul a 5% dintre angajatori. Cum era de aşteptat, programele de training în străinătate sunt mult mai rare, de ele beneficiind mai puŃin de 25% dintre angajaŃi şi doar în 8% din cazuri. CeilalŃi 92% dintre angajatori nu oferă programe de training în străinătate nici unui angajat.

Masura in care angajatii firmei beneficiaza de traininguri in strainatate:
100

80

Percent

60
92%

40

20

8%

0 nici un angajat mai putin de 25% din angajati

42

Valori, atitudini şi conduite în procesul de recrutare şi de management de personal în judeŃul IalomiŃa

Masura in care angajatii firmei participa la evenimente de tip TEAMBUILDING:
100

80

60
94%

40

20

0 nici un angajat

3%

3%

mai putin de 25% din angajati

intre 50% si 75%

Evenimentele de team-building sunt prea puŃin cunoscute sau utilizate, deşi uneori ele pot da rezultate la fel de bune ca şi programele de training oferite angajaŃilor. Doar 6% dintre angajatori utilizează acest tip de instrument, de care beneficiază până la 75% dintre angajaŃi.

43

Valori, atitudini şi conduite în procesul de recrutare şi de management de personal în judeŃul IalomiŃa

Beneficii salariale si non salariale:
8 3 15 56 18 95 92 74 51 31 77 10 15 5 3 8 3 3

21

46

3 3 3 8

10

21

21

Salarii mai mari decat media practicata pe piata nici un angajat intre 50% si 75% din angajati

Bonuri de masa

Telefon in posesie Masina in posesie personala personala

Programe de training in tara

Programe de training in strainatate intre 25% si 50% din angajati

Evenimente de tip TEAM-BUILDING

mai putin de 25% din angajati mai mult de 75% din angajati

44

Valori, atitudini şi conduite în procesul de recrutare şi de management de personal în judeŃul IalomiŃa

Managementul calităŃii: existenŃa procedurilor şi măsura în care sunt respectate
ExistenŃa şi utilizarea procedurilor privind diversele componente ale managementului resurselor umane sunt un indicator al unei abordări standardizate şi obiective a conducerii companiei faŃă de personalul său. In general, se remarcă o prezenŃă crescută a procedurilor la nivelul firmelor investigate, o variaŃie mai crescută regăsindu-se în ce priveşte măsura în care acestea sunt şi respectate. Domeniul care este reglementat în cea mai mare măsură la nivelul companiilor este cel al relaŃiilor cu furnizorii, 95 % dintre companii precizează că există proceduri pentru acesta. Acelaşi domeniu se află pe primul loc în ce priveşte măsura în care sunt respectate aceste proceduri, 97 % dintre cei care declară că există proceduri apreciază că acestea sunt respectate în mare măsură.

Existenta procedurilor privind (% ):
- partea I -

95

92

89

87

81

79 Da

5 Relatiile cu furnizorii

8 Aangajarea personalului

11 Rrelatiile cu clientii:

13 Salarizarea

19 Instruirea si perfectionare a personalului

21

Nu

__ Angajarea personalului este reglementat prin proceduri în 92% dintre cazuri, dar măsura în care acestea se respectă este mai scăzută, regăsindu-se in cazul a 82% dintre companiile din această categorie. Procente crescute în ce priveşte existenŃa procedurilor mai sunt înregistrate în domeniile relaŃiilor cu clienŃii, salarizarea, instruirea şi perfecŃionarea personalului, evaluarea performanŃelor.

Evaluarea performantelor

45

Valori, atitudini şi conduite în procesul de recrutare şi de management de personal în judeŃul IalomiŃa

Existenta procedurilor privind (% ): - partea a II 78 76 66 34 22 24 64 36 55 45 53 47 Da Nu

Recrutarea personalului

Supravegherea si controlul

Planificarea personalului

Gestionarea problemelor familiale

Promovare

In a doua jumătate a ierarhiei regăsim o serie de domenii importante pentru calitatea resurselor umane şi pentru menŃinerea şi fidelizarea acestora la locul de muncă oferit de companie. Este vorba de recrutarea personalului şi de politicile de promovare a acestuia. Acestea sunt reglementate prin proceduri în proporŃii mai scăzute (66%, respectiv 76%), iar procedurile sunt respectate intr-o măsură mai scăzută (73 % în cazul recrutării şi 71 % în cazul promovării). In fine, domeniile pentru care înregistrăm cele mai mici procente în ce priveşte existenŃa procedurilor sunt cele ale gestionării problemelor familiale şi al concedierii angajaŃilor. Acestea sunt, de altfel, şi domeniile care sunt mai puŃin valorizate, 50 %, respectiv 68 % dintre respondenŃi precizând că sunt respectate în mică măsură sau deloc.

Concedierea angajatilor

46

Valori, atitudini şi conduite în procesul de recrutare şi de management de personal în judeŃul IalomiŃa

Masura in care sunt respectate procedurile (% ): -I3 3 6 3 10 7 3 15 16 3

97

97

91

83

82

81

Procedurile privind relatiile cu furnizorii

Procedurile privind relatiile cu clientii

Procedurile de salarizare

Procedurile de evaluare a performantelor Deloc

Procedurile de angajare

Procedurile de supraveghere si control

Mare

Mica

Masura in care sunt respectate procedurile (% ): -II9 12 17 10 10 19 14 18 31 19 79 73 71 68 19 50 32 Procedurile de Procedurile de Procedurile de Procedurile de Procedurile de Procedurile de instruire si recrutare promovare planificare a gestionare a concediere perfectionare personalului problemelor familiale Mare Mica Deloc

48

47

Valori, atitudini şi conduite în procesul de recrutare şi de management de personal în judeŃul IalomiŃa

Concluzii:
• Studiul Valori, atitudini şi conduite în recrutarea şi managementul de personal a vizat analizarea opiniilor angajatorilor cu privire la elaborarea şi implementarea politicilor de personal. Deşi a cuprins o mare varietate de firme (din punctul de vedere al domeniului de activitate), nu s-a putut construi un eşantion reprezentativ (din punct de vedere sociologic) la nivel judeŃean, din cauza lipsei datelor privind totalitatea agenŃilor economici activi din judeŃ. Cu toate acestea, datele obŃinute sunt relevante pentru formularea unor concluzii care pot fi în continuare aprofundate prin studii aplicate unor domenii specifice de activitate. • Cele mai multe companii incluse în eşantion au fost înfiinŃate în ultimii 10 ani (61%), dar există o bună reprezentare a celor a căror vechime este cuprinsă între 11 şi 15 ani (26%) sau care sunt mai vechi de 15 ani (13%). De asemenea, distribuŃia după numărul de angajaŃi este echilibrată, eşantionul incluzând firme cu cel mult 10 angajaŃi (27,5%), firme care au între 11 şi 40 de angajaŃi (30%), firme care au între 41 şi 100 de angajaŃi (27,5%) şi firme cu peste 100 de angajaŃi (15%). • Numărul persoanelor angajate în ultimul an este destul de ridicat, fiecare firmă angajând în medie 18 persoane în ultimele 12 luni (iar cei mai mulŃi dintre agenŃii economici declarând că au angajat în jur de 10 persoane). • Angajatorii ialomiŃeni întâmpină probleme în privinŃa recrutării

personalului. Aproape jumătate dintre ei spun că este greu sau foarte greu să găsească persoana potrivită pentru un post vacant. Acest fapt pare să se datoreze în primul rând lipsei de personal calificat pe piaŃa muncii. • În procesul de selecŃie a viitorilor angajaŃi, angajatorii sunt interesaŃi în primul rând de diplomele şi certificatele deŃinute de aceştia, de recomandările de la locurile de muncă anterioare şi de experienŃa candidaŃilor (în această ordine). • Angajatorii sunt interesaŃi ca un candidat să fie capabil să prezinte un CV, să aibă un bagaj minim de cunoştinŃe, să nu fi avut probleme cu

48

Valori, atitudini şi conduite în procesul de recrutare şi de management de personal în judeŃul IalomiŃa

legea, să nu aibă probleme cu consumul de alcool şi să nu provină dintr-o familie cu probleme sociale deosebite. Pe de altă parte, angajatorii sunt puŃin interesaŃi de starea materială a candidatului (să nu fie sărac lipit), dar acordă o anumită importanŃă aspectului fizic şi vestimentaŃiei candidatului. • În privinŃa anunŃurilor de recrutare, angajatorii ialomiŃeni se bazează în primul rând pe AJOFM. În mult mai mică măsură ei utilizează anunŃurile în ziare sau solicită prietenilor, rudelor sau angajaŃilor să le recomande pe cineva. Acest aspect poate indica o anumită percepŃie faŃă de interesul publicului pentru ziare. • Cei mai mulŃi angajatori consideră că măsurile active aplicate de AJOFM pentru ocuparea forŃei de muncă sunt utile, beneficiind direct de aceste programe. • Doar o mică parte dintre angajatori au nemulŃumiri faŃă de angajaŃi, principalul motiv fiind absenteismul. • O parte semnificativă a angajatorilor se confruntă cu fluctuaŃia forŃei de muncă, ceea ce ridică probleme legate de eficienŃa activităŃii firmei. • O serie de angajatori se confruntă cu reticenŃa angajaŃilor faŃă de un volum de muncă mai mare, ceea ce ridică un semn de întrebare cu privire la corectitudinea retribuŃiei şi la eficienŃa cu care sunt folosite stimulentele pentru o eficienŃă mai mare la locul de muncă. Lipsa apetenŃei pentru un volum de muncă mai mare poate să decurgă din lipsa unor stimulente atractive pentru lucrul suplimentar. De asemenea, faptul că mai mulŃi angajatori se confruntă cu pretenŃii salariale mari ale angajaŃilor poate fi un indiciu în acest sens. • Aproape jumătate dintre angajatori susŃin că oferă salarii mai mari decât media pieŃei pentru domeniul de activitate respectiv. La polul opus însă, un număr semnificativ nu sunt în această situaŃie (având salarii cel mult egale cu media), ceea ce explică fluctuaŃia de personal, pretenŃiile salariale ale angajaŃilor şi reticenŃa acestora de a-şi asuma un volum mai mare de muncă. • Bonurile de masă şi, într-o măsură mai mică, telefoanele sunt beneficii pe care firmele obişnuiesc să le acorde angajaŃilor. Pe de altă parte,

49

Valori, atitudini şi conduite în procesul de recrutare şi de management de personal în judeŃul IalomiŃa

trainingurile sau evenimentele de tip team-building sunt instrumente foarte puŃin folosite de angajatorii ialomiŃeni. • La nivelul companiilor investigate se remarcă o răspândire destul de largă a procedurilor de reglementare a diferitelor domenii ale managementului resurselor umane. Procentele cele mai crescute în ce priveşte existenŃa procedurilor se înregistrează la nivelul relaŃiilor cu furnizorii, al angajării, relaŃiilor cu clienŃii şi al salarizării. Este de menŃionat importanŃa mai scăzută pe care angajatorii o acordă procedurilor privind recrutarea şi promovarea angajaŃilor, fapt cu implicaŃii majore pentru calitatea şi loialitatea personalului. Domeniile în care se manifestă cel mai scăzut interes pentru existenŃa unor proceduri scrise şi pentru respectarea acestora sunt cele legate de problemele familiale şi de concediere.

50

Valori, atitudini şi conduite în procesul de recrutare şi de management de personal în judeŃul IalomiŃa

Anexă: Chestionar adresat angajatorilor ialomiŃeni
Pentru a completa chestionarul, citiŃi cu atenŃie variantele de răspuns şi încercuiŃi varianta care se potriveşte cel mai mult cu părerea dvs. sau cu situaŃia din firma dvs. In general, pentru fiecare dintre întrebări se alege/încercuieşte un singur răspuns. Atunci când trebuie să alegeŃi mai multe variante, se precizează în textul întrebării. La întrebările care apar sub forma de tabel trebuie ales un răspuns pentru fiecare dintre rândurile/liniile tabelului. La întrebările deschise, la care nu sunt variante de răspuns, trebuie să scrieŃi dumneavoastră un răspuns propriu, pe spaŃiul marcat.

I. Atunci când trebuie să faceŃi angajări, cât de uşor vă este să găsiŃi persoana potrivită? 3. nici uşor, 1. foarte uşor 2. uşor nici greu 4. greu 5. foarte greu (potrivit)

II. Care sunt principalele probleme pe care le întâmpinaŃi atunci când sunteŃi în căutarea unor angajaŃi noi? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………… III. Dintre următoarele aspecte, care vi se par mai potrivite pentru majoritatea persoanelor care în ultima perioadă s-au adresat companiei dvs. pentru un loc de muncă? (Vă rugăm ca din lista de mai jos să alegeŃi două variante care vi se par cele mai importante!) 1. lipsa de calificare 2. lipsa de experienŃă 3. vârsta înaintată 4. scăderea interesului/după un anumit timp nu-şi mai doresc un loc de muncă 5. faptul că nu ştiu cum să se prezinte la un interviu 6. faptul că nu ştiu cum să-şi caute un loc de muncă 7. faptul că AgenŃiile de Ocupare nu le oferă o intermediere eficientă între cererea de angajare şi ofertele angajatorilor 8. altceva. Ce anume?................................................................................................ ....

IV. Vă rugăm să ne spuneŃi cu aproximaŃie câte persoane a angajat firma/compania dvs. în ultimul an:

51

Valori, atitudini şi conduite în procesul de recrutare şi de management de personal în judeŃul IalomiŃa

………………………………………………………………………………………… ………

V. Există în compania dumneavoastră un departament de resurse umane? 1. Da 2. Nu

VI. In general, atunci când încercaŃi să angajaŃi pe cineva, în ce măsură contează următoarele aspecte? În foarte mare măsură Faptul că persoana respectivă vă este 1 cunoscută din alte împrejurări/aŃi cunoscut-o personal Persoana care doreşte să se angajeze are 1 recomandări foarte bune de la locurile de muncă anterioare Persoana care doreşte să se angajeze are o 1 experienŃă profesională foarte bogată Persoana care doreşte să se angajeze 1 deŃine diplome care certifică gradul de calificare Altceva. Ce anume?.................................. 1 În mare măsură 2 În mică măsură 3 Deloc 4

2

3

4

2 2

3 3

4 4

2

3

4

VII. Dintre aspectele enumerate mai sus, vă rugăm să ne spuneŃi care este aspectul cel mai important în luarea deciziei de a angaja o anumită persoană? 1. Faptul că persoana respectivă vă este cunoscută din alte împrejurări/aŃi cunoscut-o personal 2. Persoana care doreşte să se angajeze are recomandări foarte bune de la locurile de muncă anterioare 3. Persoana care doreşte să se angajeze are o experienŃă profesională foarte bogată 4. Persoana care doreşte să se angajeze deŃine diplome care certifică gradul de calificare

VIII. În ce măsură, atunci când intenŃionaŃi să angajaŃi pe cineva, apelaŃi la următoarele metode de recrutare? În foarte mare măsură În mare măsură În mică măsură Deloc

52

Valori, atitudini şi conduite în procesul de recrutare şi de management de personal în judeŃul IalomiŃa

FaceŃi cunoscute la AJOFM locurile de muncă vacante PublicaŃi anunŃuri în ziare DaŃi anunŃuri pe internet Vă anuntaŃi/întrebaŃi angajaŃii pentru a vă recomanda o persoană potrivită pentru locul de muncă vacant Vă anunŃaŃi/întrebaŃi prietenii/rudele/cunoscuŃii ÎncercaŃi să angajaŃi pe cineva din rândul angajaŃilor mai vechi

1 1 1 1

2 2 2 2

3 3 3 3

4 4 4 4

1 1

2 2

3 3

4 4

IX. Care dintre metodele enumerate mai sus au fost mai eficiente în cazul dvs.? Foarte eficientă 1 1 1 Eficientă 2 2 2 PuŃin eficientă 3 3 3 Complet ineficientă 4 4 4

FaceŃi cunoscute la AJOFM locurile de muncă vacante PublicaŃi anunŃuri în ziare DaŃi anunŃuri pe internet Vă anuntaŃi/întrebaŃi angajaŃii pentru a vă recomanda o persoană potrivită pentru locul de muncă vacant Vă anunŃaŃi/întrebaŃi Prietenii/rudele/cunoscuŃii ÎncercaŃi să angajaŃi pe cineva din rândul angajaŃilor mai vechi

1 1

2 2

3 3

4 4

X. Unii angajatori apreciază că foarte importante pentru ocuparea unui loc de muncă sunt caracteristicile personale ale candidatului şi modul în care acesta se prezintă la interviu. Vă rugăm să ne spuneŃi cât de important vi se pare ca un candidat să: Foarte important 1 1 1 Important 2 2 2 PuŃin important 3 3 3 Deloc important 4 4 4

Fie capabil să prezinte un CV Să aibă un aspect fizic plăcut/agreabil Să fie îmbrăcat decent

53

Valori, atitudini şi conduite în procesul de recrutare şi de management de personal în judeŃul IalomiŃa

Să nu fie sărac lipit Sa aiba un bagaj minim de cunoştinŃe generale, indiferent de nivelul de calificare al postului Să aibă un anumit grad minim de sociabilitate/să fie capabil să relaŃioneze social Să nu fi avut probleme cu legea Să nu aibe probleme cu consumul de alcool Să provină dintr-o familie care nu prezintă probleme sociale deosebite (alcool, violenŃă domestică etc)

1 1

2 2

3 3

4 4

1

2

3

4

1 1 1

2 2 2

3 3 3

4 4 4

XI. Până în momentul de faŃă aŃi apelat la măsurile active de angajare promovate de AgenŃia de Ocupare (adresate tinerilor absolvenŃi de studii superioare, persoanelor peste 45 ani, persoanelor cu handicap sau tinerilor proveniŃi din casele de copii)? 1. Da 2. Nu

XII. In ce măsură credeŃi că aceste politici active le sunt de ajutor angajatorilor? 1. în foarte mare 2. în mare măsură 3. în mică măsură 4.deloc măsură În continuare, vă rugăm să ne răspundeŃi la câteva întrebări legate de angajaŃii dumneavoastră. XIII. Cât de mulŃumit(ă) sunteŃi de prestaŃia/activitatea generală a acestora? 1. foarte mulŃumit(ă) 2.mulŃumit(ă) 3.mai degrabă 4.foarte nemulŃumit(ă) nemulŃumit(ă)

XIV. In ce măsură firma dumneavoastră s-a confruntat/se confruntă cu următoarele probleme în rândul angajaŃilor: In foarte mare măsură 1 1 1 1 1 1 1 În mare măsură 2 2 2 2 2 2 2 În mică măsură 3 3 3 3 3 3 3 Deloc

FluctuaŃia de personal ReticenŃa faŃă de un volum mai mare de muncă PretenŃii salariale prea mari Absenteism de la locul de muncă Nemultumiri legate de programul de lucru Conflicte între angajaŃi Luarea de măsuri deisciplinare

4 4 4 4 4 4 4

54

Valori, atitudini şi conduite în procesul de recrutare şi de management de personal în judeŃul IalomiŃa

XV. Făcând comparaŃia cu condiŃiile din alte companii, care credeŃi că sunt aspectele apreciate cel mai mult de salariaŃi la compania dvs? .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .................................. XVI. Dacă ar fi să vă exprimaŃi cea mai mare nemulŃumire legată de angajaŃii dvs., care ar fi aceasta? .......................................................................................................................................... ...... XVII. Care sunt metodele prin care firma/compania dvs. îşi recompensează angajaŃii? (încercuiŃi toate variantele care se potrivesc situaŃiei din firma dvs.) Forme de recompensă ProporŃia angajaŃilor care beneficiaza de aceste forme de recompensă: 1. nici un angajat 2. mai puŃin de 25% 3. intre 25% si 50% 4. intre 50% si 75 % 5. mai mult de 75% 1.Salarii mai mari decat media practicată pe piaŃă 2. Bonuri de masă 3. Telefon in posesie personală 4. Maşină în posesie personală 5. Traininguri în Ńară 6. Traininguri în străinătate 7. Evenimente tip TEAM-BUILDING 8. Altceva. Ce anume? XVIII. In ce măsură următoarele domenii sunt reglementate prin proceduri în cadrul companiei dvs.? Vă rugăm ca pentru fiecare linie si coloana, să ne spuneŃi dacă există proceduri şi în ce măsură se apelează la ele? I.Există proceduri?
Recrutare Angajare Salarizare Promovare Planificarea personalului Evaluarea performanŃelor Concediere Instruire perfecŃionare Probleme familiale Supraveghere control 1. 1. 1. 1. 1. Da Da Da Da Da 2. 2. 2. 2. 2. Nu Nu Nu Nu Nu

II.Măsura în care sunt respectate
1.Mare 1.Mare 1.Mare 1.Mare 1.Mare 1.Mare 1.Mare 1.Mare 1.Mare 1.Mare 2.Mică 2.Mică 2.Mică 2.Mică 2.Mică 2.Mică 2.Mică 2.Mică 2.Mică 2.Mică 3.Deloc 3.Deloc 3.Deloc 3.Deloc 3.Deloc 3.Deloc 3.Deloc 3.Deloc 3.Deloc 3.Deloc

1. Da 1. Da 1. Da 1. Da 1. Da

2. Nu 2. Nu 2. Nu 2. Nu 2. Nu

şi

şi

55

Valori, atitudini şi conduite în procesul de recrutare şi de management de personal în judeŃul IalomiŃa

RelaŃiile cu clienŃii RelaŃiile cu furnizorii Altă procedură. Care?......................

1. Da 1. Da 1. Da

2. Nu 2. Nu 2. Nu

1.Mare 1.Mare 1.Mare

2.Mică 2.Mică 2.Mică

3.Deloc 3.Deloc 3.Deloc

Vă rugăm să ne daŃi câteva date despre dumneavoastră: DG.I. Sex: 1. F 2. M

DG.II. Vârsta în ani împliniŃi…………………………………………… DG.III. Ultima şcoală absolvită: 1. scoala primara ....... 2. Gimnaziu 3. 10 clase profesională 5. liceu 6. scoala posticeala superior 4. scoala invatamant

7.

DG.IV. FuncŃia în cadrul firmei................................................................ Date generale despre firmă: DG.V.Numărul de angajaŃi:……. DG.VI. Domeniul în care activează firma:......... DG.VII. Anul din care firma funcŃionează:............. Vă mulŃumim!

56

Valori, atitudini şi conduite în procesul de recrutare şi de management de personal în judeŃul IalomiŃa

CENTRUL DE INSTRUIRE SI CONSULTANTA LABOR b-dul Matei Basarab, bl U21, sc A, ap 3 centrullabor@yahoo.com tel/fax 0243 / 236418 www.laborjobs.ro

Reproducerea acestei lucrari, chiar si partiala, prin orice procedeu, este strict interzisa fara permisiunea editorului si intra sub incidenta Legii nr. 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe

57

Valori, atitudini şi conduite în procesul de recrutare şi de management de personal în judeŃul IalomiŃa

PHARE 2005 Coeziune Economică şi Socială Dezvoltarea Resurselor Umane - Măsuri active pentru ocupare *** Proiectul „Ajută-te singur! Măsuri active pentru şomerii ialomiŃeni”

Continutul acestui material nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Uniunii Europene

Material editat de Centrul de Instruire si Consultanta LABOR

SLOBOZIA 2008

58

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful