1.- (1 p.

) Sabendo que ln 4 k = − calcula o valor da seguinte expresión logarítmica:

2.- (1´5 p.) Un cliente dun supermercado pagou un total de 156 euros por 24 litros de leite, 6 kg
de xamón serrano e 12 litros de aceite de oliva. Calcula o prezo unitario de cada artículo,
sabendo que 1 litro de aceite custa o triplo que un litro de leite e que un kg de xamón custa o
mesmo que 4 litros de aceite máis 4 litros de leite.3.- (1 p.) Representa a rexión do plano que é solución do seguinte sistema de inecuacións con dúas
incógnitas:


9
0
2 16
0
x y
x y
x y
x
+ ≤ ¦
¦
− ≥
¦
´
+ ≤
¦
¦

¹


4.- (1´5 p.) Obtén graficamente o valor do seno da suma de dous ángulos, ( ) sen α β + , en función das
razóns trigonométricas dos ángulos α e β .
(TEORÍA)

3
1
ln
e k ⋅
( ) ( ) ( ) ( )
3 2 2 2
1 1 1 1
ln1 ln 0 ln ln ln 2 4 2
3 3 3 3
e k e k e k = − ⋅ = − ⋅ = − + = − − = − − =
2
3
.
• Definición das variables:
x- prezo dun litro de leite.
y- prezo dun kilo de xamón.
z- prezo dun litro de aceite.

• Determinación das ecuacións:
1
2 1
3 1
:6
4 3
Importe total da compra 156 € 24 6 12 156 4 2 26 4
1 litro de aceite triplo dun litro de leite 3 3 0
1 4 . 4 . 4 4 4 4 0
E
E E
E E
x y z x y z x
z x x z
kg de xamón l de aceite l de leite y z x x y z
+

⇒ + + = + + = ¹ + ¹ ¦
¦ ¦ ¦
= ⇒ = ⇒ − + = →
` ´ `
¦ ¦ ¦
= + ⇒ = + − + =
) ¹ )
2 26
3 10 78
13
y z
y z
y z
+ = ¹ ¦
¦ ¦
+ = →
´ `
¦ ¦
− + = −
¹ )

3 2
3
4 16 6 26 1 4 2 26 1
3 10 78 3 10 3 78 16 : 16
13 39 3 3
E E
x x x y z x
y z y y Solución y
z z z
+
+ + = ⇒ = ¹ ¦ + + = ¹ = ¦
¦ ¦ ¦ ¦

→ + = ⇒ + ⋅ = ⇒ = ⇒ =
´ ` ´ `

¦ ¦ ¦ ¦
= = → =
¹ ) ¹ )
ր
ր


Solución: Nesa compra o prezo unitario de cada articulo foi de: 1 € o litro de leite, 16 € o kilo de xamón e
3 € o litro de aceite.
SOLUCIÓNS 2º EXAME 1ª AVALIACIÓN
MATEMÁTICAS 1º D 18/12/2009

5.- (1´5 p.) Tres cidades A, B e C están unidas por tres tramos rectilíneos de ferrocarril. O
tramo BC mide 130 km e o AC 40 km. O ángulo co que se ven as cidades B e C dende A
é de 110º. Calcula a distancia por ferrocarril entre A e B.

6.- (1´5 p.) Resolve a seguinte ecuación trigonométrica:
( ) cos 2 1 cos x x + =
2 2
2 2
2 2
2
cos 1 cos
cos (1 cos ) 1 cos
cos 1 cos 1 cos 0
2cos cos 0
90º 360º
cos 0
270º 360º
cos (2cos 1) 0
60º 360º
1
2cos 1 0 cos
300º 360º 2
x sen x x
x x x
x x x
x x
x k
x
x k
x x k
x k
x x
x k
− + =
− − + =
− + + − =
− =
¦ = + ⋅ ¦
= ⇒
´ ¦
= + ⋅
¦ ¹
⋅ − = ⇒ ∈
´
= + ⋅ ¦
¦
− = ⇒ = ⇒
´
¦
= + ⋅
¹ ¹7.- (1 p.) Demostra:
2
co 1
co
co
tg
tg tg
tg
β
β β
β

− =8.- (1 p.) Simplifica a expresión: ( ) 3 3 cos sen sen α α α − .

( )
( )
( )
2 2 2
2 2 2 2 2 2 2
2 3
3 3 cos ( 2 ) 3 cos cos 2 cos 2 3 cos
cos cos 2 cos 3 cos cos 2cos 3cos
sen sen sen sen sen sen sen
sen sen sen sen sen sen
sen sen sen
α α α α α α α α α α α α α
α α α α α α α α α α α α α
α α α
− = + − = ⋅ − ⋅ − =
| |
= ⋅ − − ⋅ − = − − − =
|
\ ¹
= − = −


2 2 2
co 1 co co 1 1
co
co co co
tg tg tg
tg tg
tg tg tg
β β β
β β
β β β
− − +
− = = =

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful