You are on page 1of 184

ముందుమాట

శాస్త
ఞా నం మరియు ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్
ఞా నాని సంఘంలో
్రీ య విజ్
పేద మరియు బలహీన వర్
ఘా ల ప
్ర జల సమస్యల్ని పరిష్కరించడానికి ఎలా
ఉపయోగించాలి అనే అధ్యయన వేదిక ఈ ‘టెక్ ఫర్ సేవ’ !!
శాస్త్ర జ్
ఞు లు, విజ్
ఞా న కోవిధులు, స్వచ్ఛంద సంస
్థ ల ప
్ర తినిధులు, కార్పొరేట్
సంస
్థ ల సంఘ సేవ ప
్ర తినిధులని ఒకే వేదిక మీదకి తీసుకురావడం ఈ
సదస్సుయోక్క ముక్య ఉద్
దే శం. వీరందరి సమాలోచనలు సంఘంలో
వున్న సమస్యలను శాస్త
తా యని భావిస్తున్నాము.
్ద తి లో పరిష్కరిస్
్రీ య పద
్త లు వ్యక్థపరిచారు.
ఇదివరకు జరిగిన సమవేసలయందు ఇదే భావాన్ని వక
సమావేశం అనంతరం ధృడమ
ై న సంకల్పంతో, మీ అందరి సహాయ
సహకారాలతో, మన కార్యక్రమాల్ని ఉదృతంగా కొనసాగిస్
తా మని
భావిస్తున్నాము.
్త కంలో, సమావేశంలో వక
్త లు వ్యక
్త పరిచిన సమస్యలని,
ఈ ప్
రొసీడింగ్స్ పుస
వాటి పరిష్కారాల్ని పొందుపరుస్తున్నాము. సమవెసముయొక్క పూర్తి
్త కంలో మీ ముందు ఉంచాము.
వివరాల్ని ఈ పుస
ఈ ‘టెక్ ఫర్ సేవ’ కార్యక్రమానికి సహాయ సహకారాలు అందించిన

్ర తిఒక్కరికి ఇవే మా వందనాలు. ఇక్కడికి వచ్చి తమ తమ అభిప్
రా యాల్ని
పంచుకున్న మీ అందరికి మా నమస్కారాలు !!!

Seva Bharathi
www.sevabharathi.org

Seva Bharathi came into being in 1984. Over the years, it has come a long way in servicing
its avowed objective. The modest move has culminated into a massive movement. The
humble foundation has flowered into a mammoth institution. Today, Seva Bharathi has
its presence spread across the entire country with an extensive range of charitable and
community development activities. Set up in 1989 with moderate means and a canvas
of activities, it has grown into an expansive network across Telangana. There are around
1,57,000 activities in all the 602 districts of the country.
One striking feature of the organisation is its commitment for human values and indigenous
efforts. The community development model of the organisation has been widely acclaimed
for its localized focus.
Among the activities run by Seva Bharathi are Education to the needy, health to the
unreached & under privileged, sanskaras to mother and child and projects on the line of
self-help concepts.
Spectrum of activities
Affection Homes : Home for destitute child and Hostels for the Poor children.
Education: To enable a stronger India the Children are the torchbearers. Seva Bharathi has
a special focus and programming for them. The Child Labour Rehabilitation, Non-formal
Schools in the Slums are few of them.
Women Empowerment : Bringing them together and train them to strengthen financially.
Health : Health services in general through Urban Slums and Villages. Mobile Medical
Mission serving the needy at their doorstep.
Need based activity : In times of need during crises, Seva Bharathi volunteers are the first
to reach out the victims, be it floods, accidents or calamities.

Youth for Seva
Youth for Seva (YFS) started in April 2007 as a platform to provide opportunities for youth
who wanted to take active part in community development despite time constraints.
Through this platform, YFS aims to empower youth to become positive change makers
who will enable organizations and institutions to work without a vested interest. The goal
of YFS is to support schools, NGOs, government hospitals and other organizations in the
social sector through volunteers who can help them mitigate some of their shortcomings
and challenges. Volunteering is made easy and customized to the individual’s interests and
time constraints.
There are several YFS chapters around the country and we look forward to making
volunteering a movement.
Vision
A self-reliant and happy society where there is harmony and the developmental needs are
addressed locally through individuals who act without vested interest.
Mission
• To facilitate a movement of volunteering.
• To empower and enable individuals to become positive change agents in the society.
• To enable institutions to effectively engage community to deliver services.
• To create models to address developmental needs through the culture of volunteering.
• To promote sustainable lifestyles among individuals and strengthen the requiredsocial
institutions to sustain communities.

Tech for Seva – Concept

India has taken a giant leap in economic progress but at the same time the need
for inclusive development covering the larger segment of our weaker populace has
become far more critical.  There are also serious issues with regard to sustainability
of natural endowments. The threat of climatic changes require that we bridge our
development deficit in a manner that does not take us irreversibly close to the
tipping point. The Human Development Index (HDI) which is a composite statistic
of life expectancy, education and income indices shows that India ranks 134th place
globally, bringing out that lot needs to be done to emancipate the situation that will
strengthen the base of  the mighty pyramid of India.
The challenges that we face need actions at several levels. We need to explore
and reinvent innovative approaches for actions from different stake holders that
include not just Government agencies but also NGOs, Corporates and Scientists and
constructively supplement these efforts. Clearly Science & Technology can play a
crucial catalytic role.  Over 300,000 NGOs both small and large are closely working in
4

all earnestness as change agents with Government Welfare agencies and Corporates
through their CSR activities. While there are many exemplary success stories, the
ground reality is that the overall picture remains dismal and large number of people
still remain unaffected by the fruits of opportunity, information and development.
Many Organizations have developed new technologies in the field of Medicine,
Energy, Agriculture, Environment, Information Technology etc. and leading Research
Institutions like ISRO, BARC / DAE, DRDO, CSIR Laboratories and many more have
been developing them with social relevance. However, all the stake holders i.e.
Corporates, Research agencies, NGOs and socially cognizant citizens need to partner
on a common platform to address various problems affecting the lives of millions. The
NGOs can benefit from access to information and technology and the contributing
companies can meet their CSR objectives through NGOs as change agents.
The conference will provide an ongoing networking platform resulting in participative
partnership proposals for mutual benefit ultimately benefiting the society.
Vision
Tech for Seva will be a mobilizing platform of scientists, innovators, academic
& corporate institutions & NGO’s to provide sustainable solutions for inclusive
growth and improved quality of life using appropriate S&T interventions for
the people of our country.
Mission
Tech for Seva aims to initiate an integrating and networking platform of all
those seeking inclusive & sustainable S&T solutions with those who can
provide them through partnership approach.
NGO
• Showcase your success stories involving application of science and
technology.
• Networking with other NGOs
• Sharing ground realities with Scientists and CSRs.
• Inculcate awareness to solve social issues with a technical perspective.
• Find suitable CSR partners and discuss funding possibilities for a potential
project.
5

Scientists & Technocrats
• Showcase technologies and prototypes
• Share developed technologies and scientific skill sets
• Exposure to ground realities
• Networking with CSRs and NGOs
CSR

Showcase your contribution
Networking with other CSR representatives
Increase employee engagement and participation
Meet new NGOs for future partnerships and work-idea-alignment.
Understand ground realities
Scale up sustainable projects and create prototypes of the same by using
your management skill sets.

6

టెక్ ఫర్ సేవ - ఉద్దే శం
భారతదేశం ఆర్ధిక పురోగతిలో ఎంతో ముందుకు సాగుతోంది. అదే సమయంలో జనబాహుళ్యంలో పెద్ద
భాగమైన పేద మరియు బలహీన వర్గాల సమతూల్య అభివ్రుధి లో ఇంకా ఎంతో సాధించాల్సిన అవసరం
ఉంది. మన సహజ వనరుల వాడకంలో స్థిరత్వం, వాతావరణ మార్పులు, సాంకేతిక విప్లవం ఇవన్ని
మన అభివ్రుది కి ఆటంకం కాకుండా చూడాల్సిన భాద్యత మనందిరిది. హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్
(Human Development Index) ద్వార సాంకేతికంగా ఆయుర్దాయం, చదువు, సంపాదన మీద చేసిన
అధ్యయనంలో భారత దేశానికి, ప్రపంచంలో 134వ స్థానం లభించింది. ఇది మనందరం కలిసి అభివృధి
ద్వార భారత దేశ గౌరవన్ని స్థిరత్వం వైపు తీసుకువెళ్ళాలి అని గుర్తుచేస్తుంది.
సవాళ్ళని ఎదుర్కోవడానికి చెర్యలు తీసుకునే సమయం ఇది. ప్రభుత్వ సంస్థలతో సరిసమానంగా
విన్నుత్నమయిన సాంకేతిక మరియు శాస్త్రీయ పద్దతుల ద్వార సంఘంలోని సమస్యలను మనం
ఎదుర్కోవలసిన అవసరం ఎంతో ఉంది. సేవా సంస్థలు, వ్యాపారాలు, శాస్త్రజ్ఞులు, విజ్ఞాన కోవిధులు అందరూ
కలిసి ప్రభుత్వ శాఖలకు తమ వంతు సహకారాన్ని అందించాలి.
300,000 పైగా పెద్ద, చిన్నా, మధ్య తరగతి సేవా సంస్థలు ప్రభుత్వ సంక్షేమ సంఘాలు, వ్యాపారాల
సేవా విభాగాలతో పని చేస్తున్నాయి. ఇన్ని సంస్థలు పని చేస్తున్నా, వాటి విజయాలు ఎన్ని ఉన్నా, ఇంకా
జనబాహుళ్యం లో చాలా మందికి అవకాశం, సమాచారం, అభివృధి యొక్క ఫలాలు అందడం లేదు.
వైద్యం, శక్తి, వ్యవసాయం, ప్రకృతి, ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ లాంటి శాఖల్లో చాలా సంస్థలు కొత్త కొత్త సామాజిక
ఔచిత్యం గల సాంకేతిక నైపుణ్యాల్ని అభివృధి చేసాయి. ఈ నైపుణ్యాల్నిపైన చూపించిన చిత్రం లో ఉన్నట్టుగా
సేవ సంస్థలు, శాస్త్రజ్ఞులు, విజ్ఞాన కోవిధులు, సాంఘిక జ్ఞానం కలిగిన పౌరులు మరియు సామజిక దృక్పదం
కలిగిన వ్యాపారాలు కలిసి సమాజ సేవ కోసం ఉపయోగించాలి. వ్యాపారాలు తమ సమాజ సేవ లక్ష్యాలను
సేవా సంస్థల ద్వారా కృషి చెయలి.
ఈ ‘టెక్ ఫర్ సేవ’ సమావేశం శాస్త్రజ్ఞులు, విజ్ఞాన కోవిధులు, స్వచ్ఛంద సంస్థల ప్రతినిధులు, కార్పొరేట్
సంస్థల సంఘ సేవ ప్రతినిధులని ఒకే వేదిక మీదకి తీసుకుని రావడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది. వీరి ప్రగతిశీల
భాగస్వామ్యం మన దేసాభివ్రుదికి ఎంతో ముఖ్యం.

7

Tech for Seva – Hyderabad Curtain Raiser
The curtain raiser for ‘Tech for Seva – 2014’ was held in OU campus, Hyderabad on
22 November 2014. TFS is a unique platform to connect innovation happening at
various levels in the society with partner NGOs, Ground level Innovators, Scientific/
Research community and Corporates to create an eco system that multiplies and
ultimately benefits society at large. For this to happen, TFS will be a platform to
ensure that the implementation mechanisms of solutions are spread far and wide. 
Dr Mamata Raghuveer, (Member,
State Commission for Protection
of Child Rights) emphasized on
the need to use Technology and
Innovation to solve pressing
problems in the society especially
in the areas of Girl Child Education,
Health & Counseling. She felt Tech
for Seva would be one platform to
discuss critical problems and their
solutions in the social sector.
Mr Aekka Chandrasekhar, noted Social
Worker presented a few case studies pertaining to Health Care in Rural areas and
emphasized on how Technology can be an enabler to solve problems facing rural
areas. He underscored the need to integrate the efforts of Scientists, Government
Institutions, Innovators & NGOs for the benefit of the community.

Mr Mohanaiah, (ex-CJM, NABARD), rued on the fact how Pollution, Exploitation of
Natural Resources have caused damage to our environment and stressed it is now
8

time to go the “Alternate Way”. Being involved in Rural Banking, he went to share his
experience on how some farmers have taken to cow based farming and how fetching
it has been. He hoped Tech for Seva will be a platform for innovators to showcase
alternative ideas in Farming, Water Management that can spread far and wide.
Dr Sateesh Reddy, Director RCI
(DRDO), spoke about how our
Scientists are at the forefront
of Innovations, especially with
respect to Weather Forecasting
& Monitoring, Developing BioToilets in Siachen area etc. He
felt Tech for Seva is a good
platform to connect the effort
of the Scientists to solve social
problems through NGOs and
hoped that the deliberations
from the conference will bring
to light more pressing problems to the notice of Scientists towards solving them.
Mr Jayant Sahasrabuddhe
Secretary,
Vijnana
Bharathi, explained on the
Conceptualization of Tech for
Seva and how the first edition
held at Pune last year was a
success. Citing an example,
he said how a “Stent”
ingenuously developed by
Dr Abdul Kalam’s team for
Defence use can also be
used to plug a hole in the
Heart! He hoped several such
deliberations will be conducted during the conference and brought to light for the
benefit of the society.

9

Mr Konda Srikanth, Mr Raghu Verabelli,
and Mr Sesha Aditya members of
the Organizing Committee presented
the highlights of the conference and
extended invitations to all sections of
people to participate and make this
conference a success.
The overall themes for the Conference
are:  “Education, Health, Environment
and Livelihood”

10

Conference Schedule for 2 Days
12 & 13 Dec 2014
Friday, 12th December 2014
08:00

Registration

08:30

Breakfast
Conference Inaguration

10:00

Guests: EtelaRajender, Swami Bodhamayananda, Satheesh Reddy,
Ganesh Natarajan, NrupenderRao

11:15

Tea break & Assembly for parallel sessions

11:30

Parallel Session 1 Theme – Education
Parallel Session 2 Theme – health
Parallel Session 3 Theme – Livelihood
Parallel Session 4 Theme – Environment

13:30

Lunch Break

14:15

Parallel Session 5 Theme – Education
Parallel Session 6 Theme – health
Parallel Session 7 Theme – Livelihood
Parallel Session 8 Theme – Environment

16:15

High Tea

16:30

Expo, Common Presentations & Cultural Program

19:00

Dinner

11

Saturday, 13th December 2014
08:00
08:30

Breakfast
Leadership Breakfast

09:00
10:00

Guests: Ravi Shankar Prasad, 100 CEO’s
Presentation for NGOs on Legal, Compliance, Accounts, Audit
Keynote Session

13:30
14:00
16:00

Guests: Ravi Shankar Prasad, VK Saraswat
Tea break & Assembly for parallel sessions
Parallel Session 9 Theme – Education
Parallel Session 10 Theme – health
Parallel Session 11 Theme – Livelihood
Parallel Session 12 Theme – Environment
Lunch Break
NGO Presentations & Felicitation
Valedictory Session

17:30

Guests: Bandaru Dattatreya, Jayesh Ranjan
Conference ends with High Tea

11:15
11:30

12

Career Guidance – bridging the exposure divide

17

Revitalising Village Communities

18

Computer Based Function Literacy program for adults

19

VigyanVahini: Providing Experiential Learning

21

Use of Software in Mathematics Education

22

Developing Teachers for the Special Needs Children

24

Multi-disciplinary training for Children with special needs

26

Man-Making Education through LLL Method

28

Innovative Approach to Improve Education in Rural Areas

30

Employer-Employees Engage Together for A Cause

31

Digitizing the vedic content

32

Child Rights in India – still a far cry!

34

Psychological Counseling for stressed-out children

37

Automated Centralized Kitchen for

38

Mid Day Meal in school

38

Developing indigenous language processing technologies for Indian languages

40

Employing technology to provide education in local languages.

41

Ekal Vidyalaya – sustainable solution for illiteracy in rural and tribal villages

43

Cloud based audio content repository for Visually Challenged Students

45

Sakha/ Mitra - An Intelligent Wearable Device for Visually Challenged

46

Anusaaraka: Fusion of Indian Shastras and Modern Technologies

47

Hands-On Learning: Transform and Stimulate the Thinking of Students

48

Empowering Public Education System

50

Child Labor Rehabilitation

51

Netra Vidyalaya: Enabling faster, Effective and
Holistic Learning Experience for the Visually Challenged

53

Novel approach to keep slum children away from crime

54

Social Engineering through community participation

56

Teaching Science of Stress Free Productivity

58

13

13

Realizing Gandhian education model (Nai Taleem) through ICT

59

Communication and IT for the Visually Challenged

60

Enabling Life-Ready Childhoods

61

Sparsh – Well Fargo Supported schools making difference in primary education

63

Measures to Increase Life Expectancy of Chenchu tribals

65

Medhya Rasayana treatment for Cerebral Palsy

67

Systemic Solution to spiraling expenditure on medicines

68

MiVaidya: Geriatric Health Care at Doorsteps

69

Redefines Diseases to Disorders

71

YAGNA; HAPPY VILLAGE

72

Cow-based Practices: Reinventing lost legacy

74

Medical Mission: Technology connects healthcare service provides to end users

75

Sustainable Health Care Service Delivery is Fundamental for Community Development

77

Arogyashreni: Improving the Quality and Reliability of Public Health Service

79

Arogya Dhara: Integrated Approach to Solve Health Issues in Tribal Areas

81

Aquatron: Alternative to the Water-Based Sanitation

83

Mobile Medical Van: Catering to the medical needs of the Under privileged

84

Healthy and Happy Living for All

85

Scaling-up Service Experience in Government Hospitals

87

Scientific Efforts to Address Food Hazards

88

Rehabilitation of Leprosy Patients through Vocational Skill Development

90

Nutritious feed for milch cattle

93

Preventing weavers’ suicides and turning around Dubbak weaving cluster

95

Livelihoods from water hyacinth

96

Watershed Development: One Concept - Innumerable benefits

97

Sustainable livelihoods for urban poor women

99

Provides Legal Literacy and Creates Awareness on Legal Rights

101

Working with Urban Poor

102

Building Rural India by Imparting Vocational Training

103

14

14

Promoting organic farming techniques

105

Multipurpose Cultivation Vehicle for Small Farmers

106

Flower Preservation – A Viable Technology for Establishing an Enterprise

107

Empowering villages to achieve Self-Reliance

108

Changing Lives: from a tribal hamlet to IIT, Apollo

110

Socio-Economic Empowerment of Vanavasis

111

Technologies by Farmers for Farmers – A New Perspective on Rural Technologies

112

Preserving Tank Irrigation and Promoting Community Management

116

National Mission on Breeding of Indigenous Livestock (NMBIL)

118

An Eco-system for Rural Innovation: The Malkha initiative

123

Integrated Approach for Conservation of Biodiversity and Tribal Empowerment

125

Kondapalli Toys: Transforming Wood into Master Pieces

127

Integrated Approach to Improve the Weavers’ Livelihood

128

Livelihood for Empowerment of Persons with Intellectual and
Developmental disabilities

130

Swayam Sakthi – Women rediscovering themselves

132

Making CSR a Complete Social Engagement

134

Social Engineering for Rural Development

136

Sustainable Technologies for model village

138

Natural farming - Revitalizing Rural Ecology through Polyculture

139

Appropriate Technologies for Harvesting Rainwater to mitigate water scarcity

141

Solution to the Bacterial Blight disease in Rice crop

142

Still Water Electrical Generation technology

143

Managing solid waste in cities

144

SOLAR MICRO GRID – SUSTAINABLE RURAL ELECTRIFICATION

145

One Child One Light- Environment Friendly Lighting

146

Improved Biomass Burning Stoves

147

Landfill-Free Manufacturing: A Quest for Sustainable Manufacturing

149

Improving ground water table through Inverse Bore Well method

150

15

15

Efficient Solid Waste Management by Source Segregation and Recycling

152

Accumulating and Reusing rain water on-site

154

Aiding Green Revolution

155

Tracing and Cremating Unclaimed Dead Bodies

156

16

16

Career Guidance – bridging the exposure divide
Nirmaan Vidya Helpline - 1800 425 2425
12/A, Potti Sriramulu Nagar, Masab Tank, Hyderabad, Telangana.
Contact: +91 9912456348 E-Mail: chandrasekhar.puch@gmail.com URL:
http://www.vidyahelpline.org http://nirmaan.org/
With most of the students in rural India being the first generation learners,
there is very minimal guidance or no guidance on how to continue their
education and the career opportunities available for them to pursue. There are
many students, especially in rural areas who are not able to utilize the
opportunities available in the government and private sectors. There are as
many opportunities as the number of people, but there is an exposure divide.
Vidya HelpLine, is a unique solution to bridge this knowledge divide in students
and dropouts and help them make learned career choices.
Nirmaan was founded on 12th February, 2005 by a group of BITS-Pilani
University students with a passion for humanity and to fulfill our responsibility
towards our less privileged brothers and sisters. Nirmaan is a constructive
citizen movement for an empowered India, thereby making the world a better
place to live in.
Other Activities
Career Counselling Workshops: Aimed at goal setting and exposing rural
government school students of 9th and 10th standard to various career
opportunities to make them dream BIG!!! We have assisted 50,000+ rural
students with the support of Yuva Varadhi.
Message Outreach: In order to keep the students and dropouts informed and
reminded about the latest education and career releases, we send out voice
and text messages to them. We have shot out 1,80,000+ voice and text
messages till now.

17

17

Revitalising Village Communities
Gnana Saraswathi Foundation
H.No: 17-1-197/7/5, Sai Baba Nagar, Dhobhi ghat, (P.O.) Saidabad,
Hyderabad-500059
E-Mail : gsf.jayabharathi@gmail.com Website : gsf.org.in
Contact: Sadavenkat: 9441054351
We firmly believe that a developed Bharat is not feasible without people's
participation, character building of the youth, and a vibrant village life.
Gnana Saraswathi Foundation wants to revitalize the village life on the lines of
our ancient village communities with temple and schools at the centre. We are
motivated in the task of village level reforms with Temple and Schools as the
nerve centres. With temple in the focus, the much needed moral oversight is
sought to be brought in apart from transforming the role of temple from a mere
place of worship to a centre of man-making (character building) and a vibrant
village. We are striving to link the eminently successful individuals from the
village to participate in the process in their respective villages, thereby bringing
the much-needed social capital sans the profit motive. The Foundation works to
improve the condition of the rural school students by providing proper
educational guidance and support in all possible means.
Activities
 Aksharabhyasam
 Patriotic songs competitions
 Prashikshana camps: Residential training camps for the 10th Class
students who don’t have basic amenities at their premises to prepare for
exams.
 Annual day celebrations
 Mobile Library
 Pratibha Awards: Award mandal-level toppers of SSC Public
Examinations. For 2012, 153 students from 12 mandals got the Pratibha
Awards.

18

18

Computer Based Function Literacy program for adults
M Azmath Ali, Project Manager, Adult Literacy Programme
Tata Consultancy Services, Hyderabad - 500 001, Telangana
+91 40 6667 1170; 91 9704130765
In spite of implementing various special literacy drives and programs for adults
in our country, there are still a large number of adults who are illiterate.
TATA Consultancy Services (TCS) works closely with governments at the state
and district levels to implement Computer Based Function Literacy (CBFL) in the
local language as a supplement to their Adult literacy programmes.
CBFL is a cost-effective, innovative new-age solution where the instructor uses
multimedia to teach adults. Each CBFL course is continuously upgraded based
on feedback from the field.
CBFL was first launched by TCS in AP. TCS worked with the Government of AP
and NGOs to implement the ALP through CBFL in the State. The first trial of
CBFL was carried out in March 2000 in the Beeranguda village of AP. 100%
literacy was achieved. An adult can learn to read, write and perform basic
arithmetic after following 50 hours of instruction. These sessions take around
1.5 to 2 hours and are conducted thrice a week, over a period of 10 to 12
weeks.
In addition to ALP, the plan also included Agriculture, Horticulture, Fisheries,
Weather, Health and Hygiene, Revenue and AIDS related information.

19

19

Quick Facts of CBFL Implementation in Andhra Pradesh:
 Initial deployment at 45 centers, to help 677 people acquire reading
skills
 Television-based CBFL course launched in 140 TV centers, helping
additional 1400 people become literate
 A total of 17,600 persons achieved literacy through CBFL courses
 CBFL curriculum continuously updated to suit the requirements of rural
areas
This solution is scalable to all phonetic languages in India. TCS is willing to
collaborate with the organizations which are working in the same domain,
technology solutions provider in general and implementation agencies in
particular.

20

20

VigyanVahini: Providing Experiential Learning
Dr. Vishwanath Gogte
3-4-207/2, Lingampally, Kachiguda, Hyderabad - 500027, Telangana
Phone: +91-9391085351, drvbgogte@gmail.com
Most government schools lack science laboratories. Therefore, the students
learn science without performing or even observing a single experiment.
Similarly, endless repetition, meaningless memorization, a never ending series
of worksheets or practice exercises, and lack of understanding in basic concepts
creates an aversion to mathematics.
VigyanVahini gives the students a chance to learn science and
mathematics by performing experiments. The programme covers the entire
Science & Mathematics curriculum for each class and about 18 vocational skills.
Mobile Science and Maths lab has a fully equipped and staffed Science,
Mathematics and Vocational skills lab. The mobile lab visits each school once
every week. The hands-on-nature of the programme ensures development of all
learning abilities. Learn-by-doing ensures that education becomes wholesome
and joyous experience and transforms students into able and confident, selfreliant human beings.
The pedagogy includes conceptual understanding and practical
application of all the core subjects - mathematics, science, economics & social
skills. Since the learner’s participation is central to the methodology, and every
activity concludes in creating a tangible product as output, it will ensure that
the concepts learnt will be indelibly absorbed by the students. The activities are
based on the prescribed curriculum of various Educational Boards to ensure
that they will strengthen the academics profoundly. At the conclusion of the 3
year program every learner will have proven competencies in about 15
vocational skills apart from strengthening the academics.
On successful completion of the program, students will get a Diploma in
Basic Technology Certificate.
A student who completes all specified modules will pass out of the
schools as competent, confident, sensitised, self reliant and capable
Matriculates and can very ably pursue higher education or can be gainfully
employed.

21

21

Use of Software in Mathematics Education
P Lalitha, MSc, M.Phil, (PhD) ,HoD, Mathematics, St.Francis College for Women,
Umanagar, Begumpet, Hyderabad – 500016.
+919908671217, lalithakasinadh@gmail.com
Dr.P Rajasekhara Rao, HoD - Mathematics, Government Polytechnic, Addanki,
Prakasam District, AP mail:raoprs@gmail.com cel:9346710365
Teaching Mathematics has become a challenge these days. Many students in
the lower classes are scared of Mathematics because of the complex methods
introduced in explaining basic arithmetic. At secondary and pre-university level,
focus is only on scoring high percentages in Board Examinations or getting ranks
in entrance examinations like EAMCET, AIEEE, IITJEE etc. Due to this kind of
training, by the time a student enters the graduation course he loses interest in
Mathematics. The concepts of Mathematics at B.Sc and M.Sc level are made
abstract and the student is not trained to appreciate the ideas.
To bring a change in this situation an alternate method of teaching should be
thought of. Now that the usage of computers has become inevitable, one can
think of introducing software in Mathematics education. There are software like
Matlab, Mathcad, Mathematica, SPSS etc. They are a bit expensive. There are
Educational discounts and free student versions. There are also free
downloadable software like Geogebra, R etc.
These software help students to visualize geometric figures, 3D-objects, create
animated pictures, make calculations simple and easy, and understand the
application to real world problems.
An effort should be made to study the software, select topics relevant to
existing syllabi, create exercises and practical manuals, train teachers on using
22

22

the software and then introduce as a part of curriculum. This leads to making
Mathematics education more enjoyable and interesting thus producing more
and more Mathematicians and Scientists who can add to the knowledge based
society of Bharat.
Voluntary organizations can help spread these training programs. Corporates
can sponsor software and hardware in academic institutions. They can involve
their employees to train students on mathematical software. It provides them
with skilled manpower, as future is for Big Data and mathematical modelling.

23

23

Developing Teachers for the Special Needs Children
Sweekar
Upkaar Junction, (Opp. Jubilee Bus Station), Upkaar Complex, Secunderabad,
Telangana
Phone: 040 - 6999 6666, 2784 3338
info@sweekaar.org.in
Children with special needs face almost insurmountable hurdles in our country
in getting the required education and training to lead productive lives with
dignity. Apart from the general apathy towards the mentally challenged in our
society, there is also a dearth of institutions specializing in this.
Although we have rendered our services to 58 lakh persons with special needs
till now, it is only a tip of the ice berg. We couldn’t do more because of the
great deficiency of trained human resources in this field. There is a need for
developing human resources to teach children with special needs, which include
learning disabilities, communication disabilities, emotional and behavioral
disorders, physical disabilities, and developmental disabilities.
Sweekaar Academy of Rehabilitation Sciences (SARS) was started in 1996 to
meet this need. It is the only academy in our country developing human
resources through various training programmes.
Our campuses are located at Secunderabad (H.O), Tandur, Kadapa, and Guntur
and we conduct 30 training programs ranging from Diploma, Degree, P.G, Post
P.G, Psy.D to PhD courses recognized by State, Central Govt. and Universities.
So far 3,155 rehabilitation professionals (care givers to the disabled) have been
trained by us.
SARS has four Institutions
24

24

Institute of Special Education

Institute of Speech and Audiology

Institute of Mental Health and

Institute of Physical Medicine and Rehabilitation

Sweekaar was started in 1977 to serve the mentally challenged children. We
now extend our services to all types of disabled, of all age groups under one
roof, serving not only the mentally handicapped, but also physically disabled,
deaf, aged, drug addicts, widows and destitutes.

25

25

Multi-disciplinary training for Children with special needs
Pavan Rekha Kumar,
Shankar Foundation,
Ph: +91-9666040650, Email: pavanrekhakumar@yahoo.com
We are living in an era where rapid changes in the living style, learning,
teaching, communication & recreation as well as in science & technology is
increasingly high. There is a need to use innovative methods in teaching &
training the children with Intellectual disability according to these changes
If we look back to past decade, there is alarming change in the abilities and
potentials of the special needs children with the exposure to the progressive
changes in the social environment. Hence, Shankar Foundation along with the
multi-disciplinary team of its professionals who include Clinical Psychologist,
Educational Psychologist, Special Educators, Speech Therapist, Occupational
Therapist and Physiotherapist, co-curricular team consisting of Computer
instructor, Sports instructor Arts and crafts instructor, Music and Dance
teachers collectively work on the comprehensive intervention program.
Different intervention programs are planned for different age groups viz., 0-6
years under the Multi disciplinary clinic for Special Needs, 7-14 years group
includes primary, secondary, pre-vocational/Life skills, 15 years & above for prevocational & vocational training.
All the three units have an integrated approach for the individuals with
intellectual disability, slow learners and Autism Spectrum Disorder with other
associated conditions like Attention Deficit Hyperactive Disorder, Cerebral
palsy, epilepsy, Down’s syndrome and other syndromes and pervasive
developmental disorders, grouped age appropriately. This kind of grouping
gives integrated exposure in social communication skills and Activities of Daily
Living skills, thereby facilitating independent living skills.
The tools for assessments for the comprehensive intervention programs are
developed and adapted by each unit. The multi disciplinary team along with the
co-curricular team co-ordinate to plan the innovative multi-sensorial activities,
26

26

remedial education, audio-visual based special education and computer aided
Teaching Learning Material, hands-on activities for concepts, social skill training,
enhancing real life situations in shopping money transaction and community
orientation through visits & field trips. Play way methods, teaching strategies of
simple to complex and task analyses along with reinforcements for enhancing
positive behaviours are encouraged.
So far we have registered 38 students for NIOS Xth out of which 30 passed out
successfully. Presently 6 of them are further pursuing their higher education
and rest of the others are working independently in different works of life. Our
students have participated in Special Olympics Bharat at District, State &
National level & won medals. 12 of them exhibited explicit skills and were
selected for International Special Olympics and won medals.

27

27

Man-Making Education through LLL Method
Sri Ravinder
Vandemataram Foundation
The academic performance of the students studying in government schools in
our state is not commensurate with the superior faculty and physical
infrastructure available in these schools.
Some of it has to do with lack of support at home as most of the students hail
from impoverished families and being first generation learners. However, most
of the problem lies in the teaching methodology adopted in these schools,
which instills a fear for mathematics and doesn’t promote any love for the
languages, i.e., it neither stimulates the left nor the right brain of the children.
Absence of logical thinking results in the gradual decrease in the interest
towards studies as a child does not understand what and why of learning. This
leads to apathy among the students and forces them to dropout. The larger
purpose of schooling is not only to learn functional skills but also to build their
character and impart life skills to transform them in to good citizens.
Unfortunately the curriculum is not designed to support this either.
Language, Logic & Life Skills (LLL) program launched by Vandemataram
Foundation encourages reading among the children of government schools in
classes 3 to 8 by providing them with story books. Language is a strong
motivating factor that tremendously enhances a child’s learning abilities. A child
who cannot read her mother tongue cannot involve in the learning exercise at
school. Our program helps in acquiring the basic competencies in arithmetic by
allowing a child to study, practice and learn in groups in the post schooling
session for one hour a day monitored and coordinated by a Vidya Volunteer. It
also teaches necessary life skills through activities such as story-telling, singing,
poetry etc to improve communication skills, Vaarthalu-Viseshaalu to take an
interest in what is happening around them in the school and society and to
share their observations with others, and Balasabha to develop leadership skills
among children and promote community participation in the school activities.
28

28

We are implementing the LLL Method over the past one year in 320
government schools across Mahabubnagar and Warangal districts with the
support of the school authorities, and have plans of rolling it out to other
districts in the state.
Vandemataram Foundation (VMF) was started in the year 2005 with the
objective of providing man-making education that inculcates right values in the
formative stage. We focus exclusively on the government schools in the rural
and backward regions of Telangana.

29

29

Innovative Approach to Improve Education in Rural Areas
Mr Papagari Sanga Reddy, Founder.
Friends of Rural Empowerment (FORE)
112 Vigneshwara Residency, Suchitra Junction, Medchal Road, Secunderabad
500 055, Telangana.

The huge gap in the quality of education received in the urban and rural areas is
common knowledge. The results bear testimony that education has been
continuously improving in urban areas, while it is on the downslide in the rural
areas.
Literate youth among the rural poor face a typical problem. On the one
hand, they are unable to compete with their urban counterparts in getting wellpaid jobs because of the low standard of their education, while on the other
they are unwilling to work in the farming sector due to pressure from society
for being ‘educated’. Therefore, most parents among rural poor prefer to stop
their children’s education so that they do not shy away from working in the
farms. Hence the challenge is to improve the quality of their learning in the
school. However, even if their teachers strive to teach them, the students
unfortunately do not get any academic help as follow-up at home, because their
parents are either illiterate or semi-literate.
To alleviate this problem, the concept of ‘After School Study Hours’ was
introduced in some government schools for classes 6th through 9th with active
support from the school authorities. The objective of the exercise was simple –
just to allow children to study what has been taught during the regular hours.
Convincing parents to allow the children to be in school after school
hours and getting suitable tutors for engaging the students after school are
some of the main hurdles.
The results of the experiment have been very encouraging. The school
students use their time meaningfully improving their learning and the
unemployed youth got an opportunity to earn some money by utilizing their
skills and helping their youngsters in the village.
The ‘After School Study Hours’ concept introduced in 2011, in
government schools across 25 villages, in Nizamabad district of Telangana has
now spread to 170 schools. The entire concept was funded through generous
well-wishers settled abroad and is easily scalable.
30

30

Employer-Employees Engage Together for A Cause
Swathi Tirunagari, Computer Associates
115, IT Park Area, Nanakramguda, Gachibowli, Hyderabad
At CA Technologies, giving back to society is a part of the company culture and
is one of the most rewarding and fun aspect of an employee’s life at CA
Technologies.
CA and HOPE Foundation together started an English medium co-education
school in 2004. The school provides quality education from lower KG to Class
4, to the under privileged children from Habsiguda Slum Rehabilitation Camp.
As part of the strategy of sponsoring education end-to-end, apart from
education, we ensure nutrition (breakfast, lunch and snacks cooked on
premises to ensure hygiene and nutrition), school uniforms, bags, study
material (books, stationery, e-learning modules), extracurricular activities
pertaining to sports and music (providing sports equipment and musical
instruments and training to play these instruments) and health check-ups
(general, dental and eye), free medicines and celebrating important national
festivals and children’s day.
After completion of 4th standard, when the kids move on to mainstream
Kendriya Vidyalaya School, we provide additional tuitions to help cope up with
the pressure. We also go the extra mile to counsel the parents of these school
students about the importance of education, so that these students receive
encouragement at home towards education.
Also, our employee volunteers get involved in various year round activities such
as helping organize Independence and Republic Day, Children’s day, school
annual and sports day, graduation day, excursion and also help out with
teaching over weekends.
It is a matter of immense pride that the first batch of students completed their
Xth standard this year (2014) and are now pursuing various streams in junior
colleges and we will continue to support their further studies to ensure, they
become responsible citizens.

31

31

Digitizing the vedic content
Dr. Remella Avadhanulu
SHRI VEDA BHARATHI
H.No. H Block-34,Madhura nagar, Hyderabad - 500 038
Phone: 9849459316, 040-23812577.
shrivedabharathi@gmail.com, www.shrivedabharathi.in
The word ‘Veda’ means wisdom of highest order. Presently the Vedic literature
is facing the threat of extinction. The four Vedas were said to have 1131 sakhas
(branches) earlier. But now only 7 are being taught in Vedic schools. Thus we
are left with less than 1% Vedic knowledge.
To address this issue, SVB took up several projects, such as recording of rare
chantings of Rig Veda because of rapidly declining experts who can chant Rig
Veda in all 11 modes. SVB has recorded more than 1000 hours of Vedic
chantings of Rig Veda and Yajur Veda.
We have conducted research studies in Mathematics, Physics, Chemistry,
Medicine, Spectroscopy, Space science and Cognition and the findings are
brought out in the form of books, such as:

Science and Technology in Vedas and Sastras

Computer Science in Vedas (Vedas and Computers)

Vedic Mathematics in Braille-for visually impaired students and youth
Predictability of Earth Quakes using the knowledge of Jyotisha Vijnan

SVB recognized the need for creating awareness of India’s spiritual and scientific
inheritance among the educated youth and students to inculcate the desired
traditional values. The lectures on “Vedic Mathematics” telecasted in Bhakti
Channel and “Vedic Sciences” telecasted in TTD (SVBC) Channel are appreciated
as highly educative.
32

32

SVB constructed a Sun Dial system in the premises of Sri Venkateswara Temple
at Dwaraka Tirumala to demonstrate the scientific temper in vedic literature. It
also offers online courses to teach Sanskrit language.
SVB was established in 1994 as a historical necessity for preserving the available
Vedic knowledge in audio and multimedia form in CDROMs/ DVDs. SVB is a
Public Charitable Trust working for the past two decades for preservation and
propagation of Vedic Knowledge and carrying out Research works related to
Sanskrit and Vedas.

33

33

Child Rights in India – still a far cry!

Dr Mamatha Raghuveer Achanta,
Member, State Commission for Protection of Child Rights, Telangana
amamatha06@gmail.com
This year we are celebrating the 25th anniversary of the adoption of the United
Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC) – the most widely
ratified human rights treaty in history, which reflects a new vision of the child
and provides a universal set of standards to be adhered to by all countries.
Children are neither the property of their parents nor are they helpless objects
of charity. They are human beings and are the subject of their own rights.
At least 8 million children around the world live in institutions, about 14.2
million girls under 18 are married every year and about 168 million children
aged 5 to 17 are still forced to work every day. These children are separated
from their families and deprived of the stability and care that they need. But the
children living with their families are no better as they are also deprived of love,
affection and quality time from their parents who are mostly unaware of good
parenting or simply have no time!
The four guiding principles of UNCRC are Best interests of the child, Nondiscrimination, Survival and development and Participation. The four categories
of rights envisaged in UNCRC are, Survival, Protection, Development, and
Participation.
The adoption of the UNCRC is rightly identified as a watershed in the way
children are treated and positioned within policies, services, and society more
broadly. The UNCRC recasts children as bearers of human rights who are
entitled to an identity, to receive essential services such as health and
education, and to get protection from abuse, exploitation, neglect. As duty
bearers, governments have an obligation to be proactive in the provision of
such services and safeguards to children.
By ratifying the Convention in 1992, India has promised to protect and uphold
the rights of children and young people by putting children’s rights into
legislation, policy and practice.

34

34

Ground realities
India with 1.21 billion people constitutes as the second most populous country
in the world, while children represent 39% of total population of the country.
The population ofchildren (0-18 years) is 472 million(Census 2011).
With more than one-third of its population below 18 years, India has the largest
young population in the world.

Only 55% of births are registered, impacting name and nationality. (59% in
urban areas and 35% in rural areas)

One out of 16 children die before they attain the age of 1, and one out of 11 die
before they are 5 years old.

35% of the developing world’s low-birth-weight babies are born in India.

40% of child malnutrition in the developing world is in India.

The declining number of girls in the 0-6 age-group is cause for alarm. For every
1,000 boys there are only 914 females -- even less in some places.

Out of every 100 children, 19 continue to be out of school.

Of every 100 children who enrol, 70 drop out by the time they reach the
secondary level.

Of every 100 children who drop out of school, 66 are girls.

65% of girls in India are married by the age of 18 and become mothers soon
after.

India is home to the highest number of child labourers in the world.

India has the world’s largest number of sexually abused children
Even before ratifying the UNCRC, India had created a Protection Mandate for
Children in the Indian Constitution under Articles 15, 15(3), 23, 24, 39 and 47
and many Laws were framed accordingly.
As part of the various Five Year Plans, numerous programmes have been
launched by the government for providing services to children in the areas of
health, nutrition and education.The most important has been the setting up of a
full-fledged Ministry of Women and Child Development. Among the policy and
law initiatives that were undertaken was the formulation of the National
Charter for Children 2003, the National Plan of Action for Children 2005,
35

35

enactment of the National Commissions for Protection of Child Rights Act 2006,
Prohibition of Child Marriages Act, 2006, Right to Education Act 2009,
Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 and the proposed
amendments to the Juvenile Justice (Care & Protection Act) 2000.
Although all these are important measures, what we require is a complete reexamination of the legal framework for children as a whole, identification of
gaps and reconciliation of existing anomalies within the law and the
implementation of policies, programmes and schemes meant for children.
Unless children are recognised as individuals with rights all efforts will be
sporadic, addressing only some symptoms and not the root cause of the
problems that affect the children of this country.
Technology is of great help for reaching to more and more children and in the
holistic development of a child. Are we satisfied with the present usage of
technology for improving the lives of children? Are we doing our best for the
39% of our population? Only sparse examples of good work will not help these
needy young ones. We have to think about tech-based solutions for the grave
situation the children are facing today.
Technology should help children to grow into responsible citizens who are
useful to the society. We have to pass on the knowledge duly alerting the
children regarding the perils associated with the use of technology in an
irresponsible manner. Children are quite a large vulnerable group on the
internet and can easily fall prey. Let us enable the children to know that their
little hands can do wonders on gadgets only if they know the limits and
limitations.
Let us all work together to make this world a ‘Child Friendly place’.

36

36

Psychological Counseling for stressed-out children
Dr Geeta Challa
Mano Jagrithi
Q.No. 29, Block 5, New CI quarters, Yousufguda police lines, Hyderabad 500045, Telangana
Contact: 9866016812, Email: manojagrithi12@gmail.com
Intense culture of competition and overwhelming parental expectations are
resulting in avoidable stress among the students, and leading to poor academic
performance and in deviant behavior in some cases. Some of the other
manifestations include behavioral problems, negative thinking, low selfconfidence, getting trapped into smoking, drinking, and depression.
Mano Jagrithi has addressed these issues by offering counseling through
psychologists. Student mental health awareness has been at the forefront of all
the initiatives organized by Mano Jagrithi. Interventions are given and students
are approached through different methods like cognitive thought reframing,
emotional control and behavioral therapy. Monitoring is done by the senior
counselors at every stage and critical cases are discussed. Some clinical cases
are referred to psychiatrists. Changes during adolescence produce psychological
disturbances which need to be understood and counseled accordingly.
Mano Jagrithi provides mental health awareness and counselling programs not
only for students, but also to teachers, youth, and women. Since 2005, nearly
two lakhs individuals have benefitted through the workshops and trainings
organized by Mano Jagrithi in Telangana and Andhra Pradesh.

37

37

Automated Centralized Kitchen for
Mid Day Meal in school
The Akshaya Patra Foundation
#12, Phase-3, Near ESI Hospital Road, IDA, Patancheru, Hyderabad - 502319,
Telangana
Phone: 08455-246333
Providing at least one meal in school has been thought of as an effective means
of attracting children from impoverished backgrounds to enroll and retain in
school, thereby reducing the child labor. However, the quality of food provided
under the midday meal scheme is inconsistent and poor.
Akshaya Patra is the flagship midday meal program of The Akshaya Patra
Foundation (TAPF). It has a centralized kitchen model that leverages technology
to increase efficiency, lower costs and maintain high standards of quality.
TAPF provides good management, innovative technology and smart engineering
to deliver school lunch at a fraction of the cost of similar programs in other
parts of the world. It costs Rs750 to feed a child daily for the entire school year.
Currently TAPF serves midday meals to over 1.4 million children and envisions
feeding five million children every day by 2020.
The mission of TAPF is to:

Prevent children from turning to labour by meeting their nutritional
needs

Secure a good education for children by enabling them to attend
schools

38

38

It implements the Mid-Day Meal Scheme in partnership with the Government of
India and several State Governments. The Foundation reaches out to children
from over 10,000 Government and Government aided schools across 10 states
in India. In Telangana, it serves 65,000 school children and 25,000 children,
pregnant and lactating mothers in Anganwadi centers in 11 Mandals of Medak
District.
TAPF is a non-profit organization that runs on a public-private partnership
model in India. It is working towards providing food for education and
eliminating classroom hunger in the country.

39

39

Developing indigenous language processing technologies
for Indian languages
Shri. Kasinaadh Lakkaraju
National Vice President, Hyderabad.
201, Krishnapriya Residency, 113, Methodist Colony
Begumpetet, Hyderabad – 500 016.
Email:klakkaraju@gmail.com
For transliterating from English to a few Indian languages the name that comes
to our mind is Google input tools on the cloud. Looking at Google, even yahoo
started providing such service free of cost. Same logic applies to translation too.
The problem that will arise, if a nationalistic organization does not take interest
in popularizing and testing these tools leads to domination of Indian language
technology by multinational organizations. Even foreign universities are working
on Sanskrit language translation technology. If these universities overtake
Indian initiatives, then the language is prone to misinterpretation and
misrepresentation, which already happened in the case of Vedas by western
experts such as Max Muller.
Department of Electronics and Information Technology, Government of India
has formed different consortia for Technology Development for Indian
Languages. Members of the consortia are the institutions like IISc, IIT, IIIT, Anna
Universtity, Central Universities etc.
These consortia are developing technologies for Indian language word
processors, Optical character recognition, hand writing recognition / intelligent
character recognition, Text to speech conversion; Speech to speech conversion
software, translation and transliteration tools etc.
While TDIL is open to involving community in development of these
technologies and is providing the software and resources online at the URL tdildc.in, the usage of the tools by the community of Indian language users is very
meager.

40

40

Employing technology to provide education in local
languages.
Cigniti, 6th Floor, ORION Block, “The V” (Ascendas), Plot # 17 Software Units
Layout Madhapur, Hyderabad, Telangana – 500081. sairam@cigniti.com +9140-4038-2290
Students studying in vernacular medium schools do not have access to latest
educational content and coupled with poor and irregular teaching at school and
lack of academic help at home often results in loss of interest and dropping out
of school.
Cigniti’s CSR initiative Project Cignificance aims to empower a million lives
through education as an enabler. The goal of the project is to eliminate the gap
caused due to lack of accessibility to world-class educational content, teaching
and infrastructure. Also, it aims to solve problems associated with the dropout
rates in schools by ensuring freely available and reusable educational content in
the form of videos in digital format, tablets and able to work with and without
the internet providing an alternate supplementary option for the textbooks.
Project Cignificance aims to create and consolidate a knowledge base of
Mathematics and Science subjects for students from Standard V to X. The
primary target audience is the population of around 6 million students who
study in the Telugu medium schools run by the Governments of Telangana and
Andhra Pradesh.
The progress so far:
 The team has produced more than 415 videos.
 One of the significant out comes of our effort is the process itself that
can be replicated to have videos available in other languages.
 250 Mathematics and Science videos which were translated from the
Khan Academy portal into Telugu as part of the first phase of the
project.
 A Set of 4 DVDs are available to be distributed apart from the videos
which are pre-loaded on a set of android tablets.
 Developed an android app that is currently being tested.

41

41

By virtue of Cigniti’s efforts Telugu became the first language in India to
have a separate page in the Khan academy portal (te.khanacademy.org)

What Next
 Identification of more schools and more number of students to whom
the videos in the form of DVDs and pre-loaded tablets with the custom
Application can be distributed.
 Looking to reach out at least to 5000 students and 50 schools as we
move ahead.
 Identifying opportunities using different forms of technology to make
the whole experience of content consumption, production and
distribution to be of global scale.

42

42

Ekal Vidyalaya – sustainable solution for illiteracy in rural
and tribal villages
Uday Khardekar, General Secretary, JANAHITA, EKal Vidyalaya
Janahita, 3H, Block B, Samrat Complex (opp. AG Office), Siafabad, Hyderabad –
500004
Phone: +91-9849019672, Email: uday@udayudyog.com
The primary challenges today in rural and tribal education sectors in our
country are as follows,

Number of children not going to school – 8.04 million (2009)

Studies show more than 21 million students drop out after reaching
Class VIII, another 15 million after XII

United Nation Millennium Goal 100% education to all by 2015

Government target - 100% retention by 2020

Number of villages – 6,38,596 (2011)

Distance of a primary school from the village - 2 to5 Km

A cost effective and sustainable way out to address the issue of illiteracy among
children in remote and inaccessible areas in rural and tribal regions is a school
which is managed by the villagers comprising of teacher(s) belonging to that
village/habitation who provide useful education to the students at a time
convenient to them.
Combining all these features, we have designed and implemented Ekal
Vidyalaya. The teacher is selected from the village and is accountable to the
Village Committee which is responsible for functioning of the school. These
teachers are trained in-house in a curriculum comprising of mathematics and
local languages. Teaching methodology makes intensive use of local songs and
dances ensuring active participation of all children in the class. A cluster of 15
schools is led by a full-time teacher who is charged with the task of promoting
village committees and teacher training and review.

43

43

Studying in an Ekal vidyalaya makes it convenient for the school dropouts to
rejoin the regular school after their Ekal schooling. Ekal schools timings are
flexible and provide time for household economic activities and domestic
chores. Ekal follows a low-cost model and is often funded by donors. In 2013,
Ekal schools were the only source of education in approximately 20% of the
villages in which they operated.
EKAL Abhiyaan, is a non-profit service organization on a mission to bring basic
education to every child across rural India and runs one-teacher schools (known
as Ekal Vidyalayas) all over India.

44

44

Cloud based audio content repository for Visually
Challenged Students
Shri. Kasinaadh Lakkaraju
National Vice President, Hyderabad.
201, Krishnapriya Residency, 113, Methodist Colony, BegamPet, Hyderabad –
500 016.
Email:klakkaraju@gmail.com
Louise Braille invented Braille script which is used the world over for printing
books for visually challenged people. However, Braille books are heavy and not
convenient to carry. In the last 3-4 decades audio cassette recording was
prevalent. With the advent of mobiles and compact memory chips, students
started using mobiles as recording and playing device. However, copying from
one person to another person has become unwieldy. Also students studying the
same book have to get it recorded by several people near to them. This is a
huge repetitive task. This is not only time consuming but also in many cases not
delivered to the user on time.
SAKSHAM developed the cloud store to store the audio books developed for
visually challenged students. This content is accessible anywhere, anytime on
any Android Mobile using an app. Student can download the content and copy
locally if necessary. There will be audio hints in English, Hindi, Telugu and other
Indian languages. This solution helps spread the useful content very fast to
visually challenged persons. The content is available free of cost to the user.
Samadrishti Kshamata Vikas Evam Anusamdhaan Mandal - SAKSHAM, is a
national level organization working for the rehabilitation of the differently abled
and prevention of disability. Its volunteers spread all over Bharat approach
persons with disabilities and help their educational, medical, social and spiritual
requirements. SAKSHAM records the text in audio format to share it in tapes,
iPod etc. This involves identification of content, conversion from printed text to
audio, and distribution to beneficiaries in a timely and cost effective manner.
This solution enables a visually challenged student access the content anytime,
anywhere.

45

45

Sakha/ Mitra - An Intelligent Wearable Device for Visually
Challenged
Prof. Siba K Udgata, udgata@uohyd.ac.in,
School of Computer and Information Sciences
University of Hyderabad, Hyderabad
Kamakhya Narain Singh, kamakhyafca@kiit.ac.in
,School of Computer Application
KIIT University, Bhubaneswar, Odisha
Being visually impaired meant being condemned to a life of confinement and
institutionalization. It was almost unheard of that visually impaired people
undertake steps to become educated and employed. Often seen as helpless by
society and as a burden by the family, they could only dream of having a family
and living an independent life. Presently there is no proper system available in
India and other developing countries that allow a blind person to lead a quality
life despite their limitations.
A team of faculty from University of Hyderabad and Kalinga Institute of
Industrial Training (KIIT), Bhubaneswar are continuously working to bring
technology to the visually challenged. We believe that there are immense
possibilities for equipping the visually impaired with technology. We have
designed an intelligent device named as “Sakha or Mitra”, which assists a
visually challenged person in his day-to-day work. Sakha will mainly have (but
not limited to) the functionalities as Normal Activities, Know Your Friend,
Acoustic Guidance, A Text Reader, Talking GPS, Supervisory Role, Crowd
sourcing, Device-Assisted Navigation, Communicating with Friends and Knowing
Each Other.
We can think of many such relevant applications which will revolve around the
intelligent device “Sakha/ Mitra” which can be included in the different versions
depending on the requirement/ technology available and affordability.
We would like to partner with likeminded NGOs for implementing / testing and
giving feedback to the system for improvement in terms of quality, features and
usability.
46

46

Anusaaraka: Fusion of Indian Shastras and Modern
Technologies
Language Technologies Research Centre,
International Institute of Information Technology, Hyderabad
Typically most of the information on the web is available in English. This makes
the web inaccessible to a large population in India.
Anusaaraka – Language Accessor cum Machine Translation, is an attempt to
address this problem. This system allows users to access information in their
language even though the source is written in English. The purpose is not mere
translation of English into Indian languages. It is a well-known fact that it is not
possible to produce perfect translation of source language into target language
without loss of information especially when the two languages are structurally
and culturally very distant. English and Indian languages belong to that category
where the structures of the two are very different and the socio-cultural
background of the speakers of English and Indian languages are also varied.
Anusaaraka’s aim is to ensure accessing the source language without any
information loss with the help of the language of their choice.
The design of such a platform requires of integration of many language
resources and NLP tools such as multilingual dictionary, WordNets, word
aligned parallel corpora, syntactic parser and semantic disambiguation
tools. The task is huge and requires mass participation. The task can be broken
into small subtasks of varying difficulties so that a large number of volunteers
can participate and accomplish tasks according to their ability and interest. With
a huge manpower working towards the goal, it is possible to achieve the target,
i.e., developing language accessor system for English to Indian languages
including Sanskrit, within a short period of time.
Currently the system is in working stage for English and Hindi pair.

47

47

Hands-On Learning: Transform and Stimulate the Thinking
of Students
Agastya International Foundation,
79/26, 2nd Cross, Ramya Reddy Layout, Benson Town, Off Nandidurga Road,
Bangalore - 560046,
agastyaadmin@gmail.com

Rote-based, didactic and uninspiring education in India has deprived over 250
million disadvantaged children of the tools to overcome poverty. Instead, it has
produced education apathy, a high dropout rate and youth that lack skills and
confidence, creative-thinking and problem-solving abilities. Most schools do not
have labs.
Opportunities for participative, hands-on learning that sparks curiosity, and
stimulates and empowers children and teachers are almost non-existent.
Teacher training is divorced from the realities of the school classroom. Seeing
little value in education, rural parents prefer to send their children to work in
farms, thus perpetuating a cycle of poverty.
To alleviate this problem, we have provided children with access to dynamic
hands-on education that makes learning fun, awakens curiosity, encourages
questioning, enhances understanding, and fosters creative-thinking, problemsolving and communication skills. Aim was to bring about a shift in five vital
behaviors - ‘Yes to Why,’ ‘Looking to Observing,’ ‘Passiveness to Exploring,’
‘Text-book to Hands-on,’ and ‘Fear to Confidence’.
The ‘Creativity Lab’ at Gudivanka village, Kuppam, Andhra Pradesh, boasts
several labs dedicated to hands-on learning activities in Science, Mathematics,
Ecology, Media and Art.
Our campus has played host to esteemed educators, scholars, researchers,
academicians and dignitaries from various domains. In addition to subject
specific labs, the Campus houses a Discovery Center which houses life size
48

48

interactive models, Center for Creative Teaching (CCT) which prepares Agastya
instructors and rural Government teachers, an Art Lab, a Media Lab, an open air
Ecolab and a Robotics Lab. The latest developments include ‘Guru-Gruha’
Astronomy center, Vision Works’ model-making workshop, Library and IT
Centre, Performing Arts Centre and an Innovation Hub.
This approach has derived a demand for increase in interventions by children
and teachers. A gap has been filled in the curriculum; children have enhanced
interest in scientific methods, creativity and problem solving skills. Leadership
skills are also improved among Young Instructor Leaders.

49

49

Empowering Public Education System
Bachpan Banao
Opposite over head tank, Hudco colony, Awarabhata, District Dantewada,
Chhattisgarh – 494449
Phone: 07856-252326, bachpanbanao@gmail.com , www.bachpanbanao.com

Dantewada district in Chattisgarh has been fairly unknown due to its
geographical inaccessibility. Majority of the population in this region have
minimal access to modern amenities. Literacy rate is also very low. The major
problem for teachers in government schools is the lack of exposure to various
effective teaching practices available today.
We address the problem by working with the teachers of government schools in
Dantewada district through Bachpan Banao Fellowship. The fellowship will
support the school administration in setting up effective academic and
administrative processes so as to improve the overall performance of students
studying in the pota cabins.
The fellowship will be pursued by diverse cohort of young individuals who will
be each placed in a pota cabin.
The fellowship will be pursued by:
 Mentor Fellows - 1 Year: 15 Young, motivated professionals from
different parts of the country who have the professional as well as
better academic exposure will be placed as an administrative assistant
to the school in-charge for one year
 Mentor Fellows - 2 Years: 4 fellows from the previous batch who will
continue to discharge their assigned duties beyond Pota Cabins and will
be working at cluster/block/district level with the administrative
officials.
The project as Bachpan Banao Fellowship will benefit approximately 7500
students studying in these 15 Pota Cabin schools.
Bachpan Banao works in the remote villages of Bastar region of Chhattisgarh to
ensure quality education for children from marginalized families by
strengthening local teachers and resources.
50

50

Child Labor Rehabilitation
Sri Ram Reddy
Sandipani Awasam, Seva Bharathi Palamoor , Sharada Nagar, Opp. RTA Office,
Bandameedipally, Mahabub Nagar- 509001
Phone: 08542-645123, 9505506225
Child labor deprives children of their right to go to school, exposes them to
violence, and reinforces intergenerational cycles of poverty. Yet, this serious
violation of human rights is not inevitable.
India has the dubious distinction of being home to the largest child labor force
in the world, with an estimated 30 % of the world's working children living here.
Nearly 85 per cent of child laborers in India are hard-to-reach, invisible and
excluded, as they work largely in the unorganized sector, both rural and urban,
within the family or in household-based units.
Child labor is preventable through integrated approaches that simultaneously
address poverty, improve access to education and mobilize public support for
respecting children’s rights. Seva Bharathi has been running campaigns against
child labor since 2002. With a partner network of 60 other non-governmental
organizations, Seva Bharathi runs various hostels called Affection Homes that
house the rescued children. These children are provided boarding, lodging and
education in these Homes.
Sandipani Awasam is one such Home in Mahbubnagar district of Telangana
supported by Seva Bharathi. Several hundred children aged between 9-15 years
were rescued from child labor and housed in this home. Most of them were
rescued from working as farm labour, in tea kiosks etc. Their parents had sold
them and migrated to Mumbai and other parts of the country in search of their
livelihood.

51

51

All the rescued children are initially sent to Bridge Schools for a year where they
are reoriented to integrate into the school system. The campaign for
eradication of child labor paired with alternative education and innovative
methods has made the children stay at these affection homes and get back to
school.
An extraordinary effort has been put in to bring out the inherent talent of these
children. The little hands that have toiled have now been performing on par in
education and sports with other children. 90% of the children after completing
the school education went to college and completed graduation. Two children
went on to become doctors. 50% students graduated from high school last year
with a grade of 9 out of 10.

52

52

Netra Vidyalaya: Enabling faster, Effective and Holistic
Learning Experience for the Visually Challenged
Sri P.B.V Subba Raju
JET, Varija, 13-239 Mangamaripeta Village, Chapaluppada Post, Bhimli Beach
Road, Bhimli Mandal, Visakhapatnam 531163
+91-9553549971/72, subbarajupbv@gmail.com , www.nethravidyalaya.org

Netra Vidyalaya thrives for equality of education and learning to people who
are visually challenged. In the year 2001, Netra Vidyalaya supported 16 visually
challenged children and later grew to support more than 1200 children qualify
out of the institution in to different vocations of life.
Visually-challenged students have a problem in finding printers for Braille books
and suitable scribes for writing their exams. Netra Vidyalaya replaced Braille
books by audio guides and introduced laptop/audio-based examinations for the
visually impaired. In 2007 Board of Intermediate Education in Andhra Pradesh
and in 2009 Osmania University in Hyderabad started Laptop based
examinations for the visually impaired. This resulted in better qualified visually
impaired graduates.
The technical intervention provided by Netra Vidyalaya enables faster, effective
and holistic learning experience. We have created rich content and enabled
learn everywhere concept by publishing the audio content in the cloud. We are
now investing in technology research for improving our media content and
distribution.

53

53

Novel approach to keep slum children away from crime
Seva Bharathi, Hyderabad,
H.NO: 3-2-106, Nimboli Adda, Kachiguda, Hyderabad – 500027.
Phone:040 -24610056 , sewabharathi@gmail.com,

Prudhvi Raju Kakani,
Seva Bharati Guntur, 26-41-113, Mayur sadan, A.T. Agraharam 4th line
extention, Guntur-522004
Phone: 9885165015, prudhvikakani@gmail.com
The children in the slums might be neglected and lack parental supervision,
while their parents struggle to make ends meet. Such children are vulnerable to
indiscipline and even juvenile delinquency.
Keeping the children engaged in some meaningful activities is the best way to
keep them away from bad company and crime. Accordingly, we have initiated
two programmes for the children in the slums:

Abhyasika - A Study Room

Jignyasa - Mobile Science Laboratory for Schools

Abhyasika is a student-centred activity attempting to find solutions to the
difficulties faced by students residing in slums. The programme provides a
peaceful atmosphere for the students to carry out their studies. The study room
is located in or near the slum to ensure easy access. It is usually set up in places
such as schools and community halls. Supervisors are appointed to solve
difficulties faced by the students. The attendance is recorded daily to ensure
discipline. The progress of students is monitored regularly by obtaining progress
reports of their respective schools.
Jignyasa provides mobile science laboratory facilities to the students to carry
out experiments. As per the current education system, the syllabus includes
54

54

conducting scientific experiments from standard VI onwards. Students living in
slums attend government-run or small private schools, which do not have
science labs. Under Jignyasa, the mobile lab vehicle visits every such school
once in a month for students to conduct experiments for the theory classes
already completed. They also involve the students to practice the same.
The results of such exercises have been encouraging. Several improvements in
behaviour have been noticed in these students, as they have started according
importance to discipline, punctuality and academic progress.

55

55

Social Engineering through community participation
Vandemataram Foundation
1-8-522/7, Chikkadpally, Hyderabad – 500020
Phone: 9440788282 Email: madhavyadma@gmail.com
Inspired by Swami Vivekanada’s saying “youth are the backbone of any
country”, and by Dr. A.P.J Abdul Kalam’s saying ‘A developed India by 2020 is
possible only through people’s participation and children are the nucleus of this
transformation’, Vandemataram Foundation launched his flagship programs to
increase village community participation to build better social environment.
Thus, contributing in nation building.
Vandemataram Foundation conducts following activities :
AKSHARABHYASAM: A traditional induction of children into schools. The ceremony
binds the parents, village elders and teachers to ensure the continuity of education to
all the children by taking oath.
VATSALYAPURNA: Identifying and extending support to orphans and children of single
parent to continue schooling to stop child labour and support Right to Education.

EXAMINATION PREPARATION CAMP: Meritorious students of class 10th,
deprived of congenial atmosphere in their respective houses are selected and
undergo residential study camps with all facilities.
RAKSHABANDAN : School children tie Rakhis to all elders in the villages and get
assured of their participation and involvement in the school development.
AKSHARADEEPAVALI : To safeguard our school, our village and our nation,
whole village participates collectively to make sure the future of the children in
the school.
REWARDING MERITORIOUS STUDENTS : The Foundation rewards meritorious
students in academics, being regular to school, volunteering in plants
conservation, participation in co-curricular activities like: extempore, elocution,
debate, essay writing, cultural programmes and sports.
56

56

YOGA AND MEDITATION CAMP: Regular yoga classes for good physique, mental
health and to improve concentration are conducted by the Foundation.
TRAINING IN TRADITIONAL FOLKDANCES AND FOLKLORES: Periodically these
students are trained in traditional dances like kolatam, chakka bajana, patriotic
songs and others dance-drama ballet by the Foundation cultural team. Again,
the foundation arranges for the platform to exhibit their talents during national
and major festivals. These students have given brilliant performance before
state high officials both at district headquarters and state capital.
KISORI VIDYA VIKASAM: Initiative to educate girl child is a ten months
programme that starts from June to March of an academic year. Every year
VMF supports around 200-250 kishories. VMF supports the kishories of most
deprived families by paying an honorarium of Rs. 750/- per Kishories per month.
SRI SARADA BALA VIKASA KENDRA-APILOT PROJECT : A pilot project support by
Ramakrishna Math, Hyderabad to propagate the awareness of importance of
girls’ education and girls’ empowerment. Further the project also aims in
imparting quality training on health, nutrition, prenatal care.

57

57

Teaching Science of Stress Free Productivity

Human Excellence Training Center,
Vivekananda Kendra, “Kaushalam”, Bairagiguda, Hydershakote, HYDERABAD500 091 INDIA
Ph: 8331966501 Email : hyderabad@vkendra.org
Website : www.vkendra.org
In today’s fast moving world we are getting entangled into worrisome cognition
about goals. Individuals are more focused on achieving goals than the means to
achieve the goals. As a result, there is a huge stress in everyday life leading to
lifestyle diseases like heart diseases, diabetes, blood pressure etc.
Human Excellence Training Center (HETC), a project of Vivekananda Kendra
Kanyakumari, imparts training to Industries, Businesses, Organizations,
Educational Institutions, Families, Women, Youth and Students to make their
life more meaningful, productive and stress free.
According to HETC, Excellence is the expression of the best that is in an
individual. This expression happens naturally when an individual begins living
for something bigger than himself. This gradual expansion is from Individual to
Family to Society to Nation to Creation. These are the expanding circles of
consciousness which lead to Excellence. Hence, Excellence through Expansion.
HETC’s training campus in Hyderabad, named “Kaushalam”, has a residential
facitlity for participants with water purification plant, state-of-the-art
naturopathy centre and kitchen which cooks organic food. Centre runs various
programs and workshop based on the philosophy of Swami Vivekanand. HETC’s
faculty consists of successful professional from the area of academics, business,
judiciary, social-service, administrative, corporate and allied fields.
HETC is serving the nation since 1972 through its over 220 branches including
65 schools and 4 hospitals, with major contribution in the areas of Education,
Culture and Sustainable Development.

58

58

Realizing Gandhian education model (Nai Taleem) through
ICT
Haritha Ecological Institute,
P.B.NO 26, B.C.M.Road, Harithapuri, Palvancha-507115, Khammam District
Phone: 08744-255060, harithavaranam@gmail.com
Realizing the importance of education for social revolution, Mahatma Gandhi
envisioned an education system called Nai Talim or Basic Education for a new
India which emphasized education through productive activities. However this
vision has not been realized to its full potential. Productive activities, work or
work experience are usually treated as co-curricular or extra-curricular activities
or limited to vocational education. Gandhian philosophy of education has much
broader perspective and can be a source for holistic education.
With the aim of developing teaching methodologies based on the
Gandhian philosophy of education, Haritha Association for Learning from
Environment (HALE), developed an educational curriculum starting at primary
school level which is related to productive activities as experiments in the 'field
laboratory', which is the place of work itself. HALE has built a training center for
scaling up the above practices in the main stream school education using the
latest ICT (Information and Communication Technology).
HALE relates productive activities to different concepts at different
levels of the main stream school education. Productive activities are part of the
main time table. Children maintain the record of the activities themselves and
document the observations.
We published a book, Prakriti Vadilo (In the Lap of Nature) authored by
students in 2000. A similar attempt was made in the year 2006. Most of the
construction on our campus is made with bamboo. We promote research and
development activities with eco-friendly technology and renewable resources
such as, Building technology with bamboo, Cycle Grinder, Vethra (container to
keep things warm), Hold and Release method (prevents formation of dirty
water from water usage), and Teaching and Learning Material (TLM) with
bamboo. Children are easily able to grasp complex topics in Vedic Mathematics
like Avadhanam, and Monitorial method (Ghatika Paddhathi) with the help of
our Model.
59

59

Communication and IT for the Visually Challenged
Devnar Foundation for the Blind
Plot No.185, Road No.1, West Marredpally, Secunderabad - 500026
Phone: +91- 040-27703686, 66335696
The main problem faced by the visually challenged people are, insufficient
Braille books, inadequate teaching aids, lack of sports activity, requirement of
scribes for exams. They also need somebody attending all the time to help them
operate phones and other communication devices.
There is also the dearth of teachers who can teach visually challenged students
efficiently.
We try to unleash the incredible capacity of visually challenged students by
giving them value based education and enabling them to realize that they can
acquire skills and knowledge without requiring much help from others. We use
technology at its best, such as computers as a teaching aid, libraries for Braille
and Audio books, and access of digital content through internet to solve some
of these pressing issues of visually challenged students.
We are making use of some of the state of the art software products to make
visually challenged students as sophisticated users of computers. Thus,
computer is becoming their best friend in pursuit of acquiring skills and
knowledge. This initiative has given wings to the dreams of visually challenged
students.

60

60

Enabling Life-Ready Childhoods
Ms. Sheela Balaji
All India Movement (AIM) for Seva, AIM for Seva, 4, 'Srinidhi' Apartments,
Desika Road, Chennai - 600 004
Phone: +91-4424987955 / 24987966, +91-9500060153;
aimallindiamovement@gmail.com
All India Movement (AIM) for Seva is an integrated community development
program, reaching out to rural and tribal children across 15 Indian states.
AIM for Seva started in 2000 with a deep understanding of rural India’s
problems: be it the commute to schools, domestic pressure or lack of extracurricular activities in education. We thus proposed a solution in the form of
AIM for Seva Free Student Homes (FSH) that has now brought the school to the
child’s doorstep: providing access, enhancing the quality of education, providing
life skills and an environment that is conducive to learning.
Located near an existing school, an FSH provides children with spacious
accommodation, nutritious food, after-school support, extra-curricular
activities, values and life skills, and vocational skills for free.
AIM for Seva has initiated a number of innovative programmes for the benefit
of the children at the FSH, such as:
 Art for Development for artistic expression on topics of societal
significance
 English language training
 Digital Technology for enhanced student learning
 Entrepreneurship and skills development of children to make them “lifeready”
 Giving back to nature: eco-conservation
 Health Care: Micronutrient enhancement through fortified salt
61

61

More than 35,000 students have been benefited by this novel education
project, and at any given time there are about 6500 students in the system. Our
students have excelled in academics with an impressive 95% pass rate in Board
exams in the last 4 years since 2008-09, when the first batch of students
appeared for their board exams.
Our impressive list of alumni also indicates that children become more
confident and better equipped to contribute more actively to their community
and in nation building, through this process of all-round development.

62

62

Sparsh – Well Fargo Supported schools making difference
in primary education
At Wells Fargo, our commitment to social responsibility and corporate
citizenship is deeply embedded in our vision and values, through
160 years of our existence. Wells Fargo has consistently been one of the
largest
corporate donors for charity, community
development
and volunteerism in the US, and bagged several accolades for the same.
Following our tradition of generosity and social responsibility, we formed the
Social Responsibility Group at Wells Fargo India Solutions with the objective of
focusing on finding solutions to the social, economic, and environmental issues
in the communities we serve. This group was formed informally by a handful of
like- minded team members, dedicated towards volunteerism, under the
guidance of a technology manager in 2009. Within a year, this group was
incorporated under a separate function Corporate Sustainability headed by
a leadership team member. Currently, the function is supported by a 20
member core committee and more than 500 active volunteers, across
Hyderabad and Bangalore.
Sparsh has identified the education of underprivileged children as the focal
point of our community
service
efforts, since
we
believe
that education is the building block of the society. And
through
our
community
service
initiatives,
we
have been able to take concrete steps to address a variety of
important issues. We have associated with two primary schools and one
secondary school in Hyderabad, and one higher primary school in Bangalore,
to enhance the experience of education of the children.

63

63

The schools we support at Hyderabad are as follows:

Izzatnagar Government Primary School, with 95 children

Hafizpet Government Primary School, with 229 children

Kothaguda Government High School, with 750 children

In Bangalore, we support the following schools:

Triveni Nagar School with 250 children

Besides, we also support children with special needs at the following
institutions:

Swanthana, a home for mentally and physically retarded abandoned
girl children. The home currently houses 40 children

Snehadaan, an orphanage for HIV-infected children, currently housing
100 children

64

64

Measures to Increase Life Expectancy of Chenchu tribals
Mr. Ch. Srinivas, Secretary
Sanghamithra Seva Samithi, # 25/415-2, R.S.Road, Nandyal – 518502, Kurnool
district, Andhra Pradesh
Contact: 08514-247763, +91-9441280001
http://sanghamitrasevasamithi.blogspot.in/
https://www.facebook.com/sanghamithra.sevasamithi
Chenchu is a primitive tribal group inhabiting 6 districts of Telangana and
Andhra Pradesh, mostly in and around the Nallamala forest. Their population is
around 40,000 and declining. Their under-development is demonstrated by the
indicators in education and health - literacy rate of about 10%, serious
malnutrition is causing them diseases (79%), Infant mortality (17%), TB (4%) and
Malaria 41%. Chenchu are generally shy and vary of outsiders, which makes it
difficult to undertake any intervention to improve their socio-economic
condition.
Sangha Mithra Seva Samithi is trying to make a difference in the life of
Chenchus by eradicating the illiteracy, malnutrition and substance abuse. To
make this happen the organization is providing awareness, education through
the residential school, nutritious food and medical aid through a mobile
dispensary at their door step.
Sangha Mithra Seva Samithi had initiated a program about 15 years ago to
educate the Chenchu tribals and improve their health to raise their life
expectancy. As a rapport building measure we initially started a few Bala
Samskara Kendra and later opened Baktha Kannappa Gurukulam, a residential
school in 1999.

65

65

After understanding their way of life and building trust with the community,
Sanghamitra Mobile Dispensary was launched in 2003 with the support of
Government of India and now being run with the help of IDRF since 2007, after
a long struggle (due to local and government issues). It is a challenge to find
and motivate dedicated doctors and medical workers to work among tribals
living in interior areas devoid of any civic amenities. The Mobile dispensary with
a group of doctors visits every Chenchu gudem (38 gudems in total) at least
thrice every month.
We have successfully cured 212 TB cases (out of 234), 614 ante-natal cases,
1334 anemia and 48,516 other cases.

66

66

Medhya Rasayana treatment for Cerebral Palsy
Sidheshwari Research Institute of Ayurvedham (SRIAAM)
502, Vijaya Enclave, Srinagar Colony, Hyderabad - 500 073
Mobile: 9885297983; Email: dr_anjana2001@yahoo.com
Cerebral Palsy (Mastiṣka pakṣavātamu) is a disorder that affects a child in the
first years of life. It causes stiff, spastic muscles in their legs and, to a lesser
degree, in their arms. Some children suffer from additional problems which
include mental retardness, impaired vision, and learning problems. Though
there are multiple reasons for cerebral palsy, two major causes that are
predominantly seen are:
 Developmental malformation of brain
 Neurological malformation of brain
Treatment
Recent studies have shown that Medhya Rasayana improves immediate
memory span and reaction time. They enhance the circulation of blood to brain
and sharpen the intellect. These rasayanas are claimed to be neutraceutical
agents specific to Neuro nutrition. Because of their nutritive impact they help
the mentally-challenged children.
We conducted a study on 30 children (20 boys and 10 girls) suffering from
Cerebral Palsy in the 4-12 years age group by treating them with a combination
of the following medication, therapies and counseling.
Medication:
 Swarn Bhasma and Vach churna
 Brahma Rasayana
 Swarnayuktha Brahmi vati
 Saraswatarista syrup
Therapies: Sirodhara and Sharira Abhyanga
The children were advised to use gaiters or calipers and are made to walk with
the help of walkers. Counselling to the parents is provided regarding the needs
and behavioral aspects of the child.
We observed 30%-60% improvement on spasticity, head-downing, and
scissored gait.

67

67

Systemic Solution to spiraling expenditure on medicines
Bharat Vikas Parishad Charitable Trust
Kasi V Rao, Contact: 9849254662, Email:kasivrao01@gmail.com
Poor quality of government health infrastructure, lack of medical insurance,
increase in life style and environment related chronic diseases, and increase in
the population of senior citizens has resulted in a profitable business to the
branded medicine manufacturers and retailers in our state. However, this has
led to a huge and perennial drain on the stagnant incomes of the middle and
lower income-group citizens.
Hence, an initiative has been taken by Bharat Vikas Parishad to open a chain of
Bharat Vikas Generic Medical Shops in Hyderabad to sell generic medicines
which are of equivalent quality as the branded ones but at a fraction of their
cost. Chronic patients suffering from diabetes, gastric, cardiac and neurology
related ailments, blood pressure, calcium deficiency etc are being provided with
more than 350 medicines through a dozen shops located across the city. The
savings range from 30 to 80%. We are also trying to allay the misconceptions
among the people, especially the care givers of the patients about the quality
and genuineness of the generic medicines, so that more patients can avail of
the benefits and save their hard earned money. This movement can be taken
forward with the help of civic minded doctors and NGOs working in the health
sector.
Bharat Vikas Parishad Charitable Trust has been providing artificial limbs (Jaipur
legs) to physically challenged persons for more than two decades through
Vikalang Seva Kendra in Kukatpally, running a Diagnostic Centre where tests are
conducted at half the market rates, and providing health care and free
medicines in 12 slums in the city through our Mobile Van Clinic.

68

68

MiVaidya: Geriatric Health Care at Doorsteps
Dr.Maruti Sarma Mannava,
Professor of Community Medicine,
Kamineni Academy of Medical Sciences and Research Center, LB.Nagar,
Hyderabad.
Phone: 09394045079
Geriatrics or geriatric medicine is a specialty that focuses on health care of
elderly people. It aims to promote health by preventing and treating diseases
and disabilities in older adults.
The productive age group of urban area is busy with their livelihood and they
generally neglect the dependent old aged. Else, the younger ones are away
from their parents. The aged people generally feel neglected by their family
members which makes them feel unhappy and start to think that they have
become a burden to the family.
The primary objective of Mi Vaidya is to bring back the role of a family physician
who assesses and treats ailments in the context of the family environment,
rather than treating in isolation. A family doctor cares about patients beyond
the treatment of their diseases. He is capable of providing comprehensive,
continuing, whole person and preventive care to an individual and family in
their own community or environment so as to ensure physical, psychological
and social well-being for his patients.
A good family doctor can provide the following care:
 Comprehensive and patient-centred approach: Manages multiple
complaints and symptoms with consideration of physical, social and
psychological factors
 Continuing and Preventive care
 Coordinated care: A multi-disciplinary coordinated service is needed for
patients with chronic illness.

69

69

Services offered include,
 House visit Routine Medical examination every 6 months
 Screening for Susceptible health problems and Expected complications
 Medical Counseling
 Assist through Call Center
 Specialist Care comprising of liaison with specialist, guidance during
hospitalization, and diet plan
 Emergency Services
 Palliative care – providing trained person for the bed-ridden patients

70

70

Redefines Diseases to Disorders
DATRI
# 309, Taramani Road, Ticel Bio Park, Taramani, Chennai – 600113, Tamilnadu.
Phone : +91-44-22541283 Fax : +91-44-22541281, +91-44-22541824
,
Email: info@datriworld.org , contact@datriworld.org
www.datriworld.org
People suffering from leukemia, lymphoma etc., are termed as suffering life
threatening diseases. But, they can be cured through bone marrow or
Peripheral Blood Stem Cell (PBSC) transplant and in that case it becomes a
blood disorder.
For a successful transplant, the patients' genetic typing needs to closely match
with that of the donor. Every patient has a 25% chance of finding a match
within the family. In India, there is a real need of a functional registry with
donors belonging to diverse ethnic backgrounds. With very few registered
donors available in India, the possibility of finding a match for an Indian
anywhere in the world is very bleak.
We are working towards creating a wide and diverse database of potential
donors that can be accessed by any patient, living anywhere in the world, in
need of a stem cell transplant. The Genetic information of an individual
obtained after thorough analysis is stored in our database.
The patient’s tissue typing (genetic information) needs to match very closely
with that of the donor, to enable a successful transplant. Once a match is found,
stem cells are obtained from the donor - as simple as drawing blood - and
transplanting is performed.
DATRI is a non-profit organization that has been set up to save lives of those
suffering from blood disorders like leukemia, lymphoma etc.

71

71

YAGNA; HAPPY VILLAGE
Dr. K. Rajasekhar, 18-53/2, Kamala Nagar, Dilsukhnagar, Hyderabad, Andhra
Pradesh, India – 500 060.
Phone: 9866203740, Email: info@yagnafoundation.org, URL: http:
yagnafoundation.org
HAPPI (Health Awareness Promotion – Project India) is a Not for Profit initiative
from Prevent NCD (non-communicable diseases) Foundation to combat the
growing burden of NCDs in India. HAPPI primarily address the above health
concern in Communities, Schools and Workplaces. Understanding the
multifactorial nature of the NCDs, HAPPI has a visionary leadership and team
from different sectors like health, IT, Sports, media and entertainment
We want to build a healthy nation by eradicating non-communicable diseases
and thereby improve the socio-economic status of its people.
India with its vast population and the rising disposable income is home to
higher incidence rates of NCDs: Cardio vascular diseases, Diabetes, Stroke,
Chronic Lung Diseases, Cancer, etc. This is result of combination of multiple
factors like changes in lifestyle, genetic pre-disposition, etc.
According to the report published by the WHO, India ranks very high among the
nations struck by the rising wave of “premature deaths” caused by noncommunicable diseases. The report further said that NCDs in India are not
necessarily diseases of affluence but also of poverty, indicating likely underdiagnosis and under-reporting of diseases among the poor.
The organization aims at implementing evidence-based programs for education,
peer support, continuous quality improvement and community change.
Innovative application of technology (mobile phones, on-line programs,
personal monitoring) is being developed for the intervention, including realtime feedback and measures of outcome.

72

72

Objective of the proposal for the State of Andhra Pradesh: The current project
proposal has the objective of reducing the incidence of NCDs in the state of
Andhra Pradesh. Understanding the current scenario in the state, it
reemphasizes the importance of the preventive/promotional health program
for the under-privileged ones.
The focus of the project is on interventions to modify shared NCD risk factors:
physical inactivity, unhealthy diets, tobacco use, harmful use of alcohol, and
psychological distress. The intention is to create an environment that continues
to encourage and reinforce behavioral change beyond the duration of
externally driven intervention.
Potential Risks and Mitigation: Due to the nature of the project, the
intervention shall have inherent risks- unavailability of the trained professionals,
resources to follow up and sustain the activities. Planned steps shall be taken to
mitigate them. Networking with local community groups, ngo s and government
shall be a key determinant of the successful outcome of the project.

73

73

Cow-based Practices: Reinventing lost legacy
L Muralidhar Rao
Sri Kamadhenu Govardhana Giri Govignana Anusandhana Kendram
Phone: 9010647746, Email: lakkarajumuraleedhar@gmail.com
Much has changed over the past few decades. We have lost our uniqueness in
farming. Human beings have adapted themselves to buffalo milk and tractors
have replaced bulls in the farms. Fertilizers and pesticides have replaced dung.
The result – lands have lost fertility, human beings are facing deficiencies in
vitamins and vital nutrients, and diseases are on the rise.
Since times immemorial, India has been an agrarian country. Cow has been the
backbone of our agriculture. Sri Kamadhenu Goshala is now making a
determined effort to reinvent the lost legacy of India’s farm practices. In
addition, it also works on products of therapeutic value obtained from cow.
An acre of land can be cultivated by 2-3 cows and medicines can be prepared
utilising cow urine, dung, milk, curd and ghee, which contain 23 minerals and 18
oxides. The medicines are scientifically proven by Delhi laboratory. An attempt
is being made to bring Panchagavya therapy which would provide remedy for
many diseases like cancer and heart valve therapies. These medicines do not
have side effects as they are prepared from organic products.
The organic way of farming and therapy for curing chronical diseases are cost
effective and easily scalable.
Sri Kamadhenu is looking for support for construction of laboratory for doing
research and to come up with such organic medicines and platform for
promoting their efforts.

74

74

Medical Mission: Technology connects healthcare service
provides to end users
Dr. Praveen Kumar Chintapanti, Tranquil Minds
#755, 36 Manhattan,3rd Floor, Above CROMA, Road No- 36, Jublilee
Hills, Hyderabad - 500033
Phone: 8897755000 Email: doctor@minditnow.com
The popular belief that the healthcare sector services have been largely
corporatized and commercialized and that it is very difficult for the
underprivileged is true to a great extent. It cannot be denied that many a times
the patients are treated as mere consumers and what was once considered as a
noble profession has fallen from grace.
Lack of expert guidance and the illiterate or semi-literate background too does
not help the cause of the underprivileged.
The Swami Vivekananda Medical Mission (SVMM) has been
enhance the quality of healthcare in the nation. It aims to
technology and innovative practices to provide medical care
deprived strata of the society at no or minimal costs. SVVM is
connect the providers of healthcare services to the end users.

conceived
make use
accessible
a platform

to
of
to
to

SVVM is in the process of identifying 5000 families having no earning members
and cater to their healthcare needs at NO cost to them. To start with, it has
identified healthcare service providers with proven track record and more
importantly, the willingness to use their knowledge for the betterment of the
society.
SVVM has also prepared and maintains a list of about 7000 donors of blood in
and around the city of Hyderabad. A database of their blood groups, contact
details such as addresses, mobile nos., email ids is being maintained. Whenever
75

75

a request is received, blood is arranged at the earliest through the nearest
contact available.
Signpost, an intelligent, IT enabled healthcare directory service has been
conceived to guide service users on right kind of providers. A network of 200
doctors and 25 hospitals is providing active support to this national mission.
Success story
Among the many successful stories that were handled is that of a girl, Kumari X,
who was referred with greater than 60 percent burns. SVVM and its network
has ensured that young girl recovers a near fatal burn injury. The benevolent
Yashoda hospital waived of INR600,000 and SVVM network pooled in the
resources for other expenses. Thus, the girl was treated a NO cost. Kumari X
makes her presence at the Tech for Seva event.

76

76

Sustainable Health Care Service Delivery is Fundamental
for Community Development
Jachin David Williams
Public Health Specialist
L V Prasad Eye Institute, Hyderabad
Implementation of Comprehensive Eye Care Program comprising of Preventive
Care, Promotion of eye health, and Curative services for general population and
Community Based Rehabilitation for the visually challenged is the need of the
hour for achieving the goal of the Global initiative for prevention of avoidable
blindness ‘Vision 2020’ Program.
The motive behind ‘Prevention of Blindness and Visual Impairment Initiative’ is
due to the increase in prevalence of Visual Impairment in the developing world.
In the state of Andhra Pradesh (Telangana and Andhra Pradesh) it was reported
1.84% of its overall population as afflicted with blindness and 2.03 % in rural
areas. The ‘Rapid Assessment’ on Visual Impairment done by LVPEI in rural
Andhra Pradesh reveals that the prevalence of Visual impairment is 12.96% in
the age group 50 and above. This high magnitude of visual impairment shows
lack of awareness due to poverty and literacy. Restoration of sight and
blindness prevention strategies are among the most cost-effective interventions
in health care.
Organizations that work in isolation can never eliminate health problems from
the public since the determinants of its causes are intermingled and require
various stratagem and approaches. LVPEI’s need based programs are focussed
on reducing avoidable blindness and addressing the causes of blindness with
the involvement of all segments of communities. The major barriers that are
deeply rooted among the communities in the aspect of Awareness,
Accessibility, Affordability and Acceptability have been taken into consideration
and we are trying to address with the help of trained local Community Health
Workers.
LVPEI’s full-fledged Community Eye Care program includes Household survey,
School Screening, Community screening that links all those identified with eye
77

77

health problem to the curative services from primary to tertiary care with the
help of Vision Centres, Secondary Centres, Tertiary Centres and Centre of
excellence. Moreover, our programs generate awareness within the
communities towards ‘Health Seeking Behaviour’ and play an imperative role in
prevention of disabilities and community development.
In this process, according to the guidelines of the International Agency for
prevention of blindness and World Health Organization, LVPEI collaborates with
all the sectors and utilizes skills of experts, appropriate scientific technology,
seeks support and partnership of likeminded leaders, organizations, volunteers
and community resources for making the underserved areas free from
blindness. The strength of such initiation is based on its institutional
performance, standards and plans with the backing of high quality outreach
services and sustainable policy.

78

78

Arogyashreni: Improving the Quality and Reliability of
Public Health Service
Grassroots Research and Advocacy Movement (GRAAM),
2, KIADB Industrial Housing Area, Hebbal, Mysore -570008, Karnataka
Phone: 09448079611, rbalu@graam.org.in

Owing to a large number of Primary Health Centers (PHCs), the health
administration finds it a challenge to respond to quality issues in individual PHCs
since unique problems of individual PHCs are often not represented in
aggregated indicators of performance of health systems. In addition, due to the
existence of knowledge and power gap between doctors and the rural
community, community participation and ownership of public health
institutions is superficial, thus community needs are not recognized and met by
existing public health systems.
As a solution to the above-mentioned problems, Arogyashreni project was
conceptualized and implemented in Mysore District covering 112 rural Primary
Health Centers (PHCs). The community members who are part of this project
are members of the Planning and Monitoring Committee of PHCs, one of the
committees mandated by NRHM. This project aims to develop a technologyenabled community monitoring system that facilitates capturing community
monitoring information on the delivery of health services of PHCs at the
grassroots level and bring about positive changes through advocacy and
dialogue.
 Develop a technology based monitoring system using IVRS technology
that facilitates capturing community perspectives on the delivery of
health services at the grassroots level.
 The committee members are trained to respond to a questionnaire
about the services and facilities of their PHC on a quarterly basis using
IVRS on their mobile phones.
 Generation of an automated process for analyzing the monitoring
information and preparation of ranks based on weighted performance in
multiple indicators of public health.
- As the community perspectives were recorded in the digitised
form, it was much easier to generate the ranking card and
79

79

disseminate it through SMS as well hard copies. Generation and
dissemination of ranking cards has helped people to compare the
performance of other neighboring PHCs. Increased competitive
nature has resulted in increasing community participation to
bring changes.
Empowerment of the community to better understand the facilities at
their PHC and reduce the knowledge gap between health care
professionals, the government, and the community.
- Regular recording of answers through IVRS, has helped
community to check the availability of services. Constant
interaction with the PHC personnel has improved the
relationship between community and PHC personnel
Advocacy at the local level to identify local solutions to issues and bring
in visible changes by bringing together community members and PHC
personnel.
Grassroots Research and Advocacy Movement (GRAAM) is a public
policy research and advocacy initiative based in Mysore that focuses on
research incorporating grassroots perspectives and policy advocacy
driven by empirical evidence through a collaborative approach and
dialogue.

80

80

Arogya Dhara: Integrated Approach to Solve Health Issues
in Tribal Areas
Sri P.Venugopal Reddy
Ekalavya Foundation, 1-8-522/7, Chikkadpally, Hyderabad, Telangana – 500020
Phone: 040 - 2761 0388, pvg@ekalavya.net
Loss of life in the tribal areas of Adilabad due to seasonal diseases is a recurring
incident. In spite of increasing expenditure incurred by the government health
departments in monitoring and controlling their incidence, there has not been
much improvement.
We are adopting an integrated approach in ‘Arogya Dhara’ to address the public
health issues by focusing on nutrition, personal hygiene, and sanitation by
creating awareness among the villagers and promoting complementary
infrastructure in 133 villages spread over 16 village Panchayats in Indervelli
mandal of Adilabad impacting about 7,800 households.
Hardly 5% of households have access to a latrine at present and open
defecation is the norm. By building on our success in promoting construction of
latrines for every family in a small village of about 50 households, we have
launched a multipronged IEC campaign for behavioral change which should
result in 100% families getting their own latrines in all the 133 villages and use
them within the next three years. We are working closely with the village
volunteers for constructing a soaking pit for every house, and with the
government for providing a latrine to each house under their scheme.
Lack of a balanced diet and loss of traditional foods have resulted in
malnutrition and anemia in children, adolescent girls and women. To encourage
regular consumption of vegetables and fruit, we are promoting development of
kitchen gardens by providing multiple varieties of seeds and saplings. Women
are being trained in using locally available food such as soya in their diets.
The backbone of Arogya Dhara is the volunteers in the Health Committees
formed in each village. They meet monthly to decide on their plans and our staff
81

81

provides them with the required guidance. We also involve the locally respected
Dharma Gurus to advocate the harmful effects of substances such as gutka and
alcohol, and the need for maintaining a healthy lifestyle.
Ekalavya Foundation is a grassroots NGO working for development of tribal
communities in Adilabad since 2005, through its programs in health, education,
livelihoods, and local governance.

82

82

Aquatron: Alternative to the Water-Based Sanitation
Govardhan Kutir, Girmapur Village, Medchal Mandal, Hyderabad.
pradeep.mocherla@bizbites.com
An alternative to the present practice of water based sanitation is isolating the
water bodies from human and animal excreta.
The toilets are identical to those in conventional water borne system as these
are the most acceptable and known to be hygienically safe. The collection
and processing of the waste, however, is entirely different from the
conventional system. The solid and liquid matters are separated underneath the
toilet seat itself. The liquid is passed through a micro filter and recycled for
flushing the toilet; thereby avoiding the excessive use of fresh (tap) water for
flushing while no compromise is made on using the required quantity of
liquid for completely flushing the toilet pan. This ensures that the hygiene in the
toilet is of the highest standard. The excess flush solution and the solid matter
are evacuated and transferred for processing to obtain valuable solid and liquid
fertilizer. Eco-friendly coloring substances and specially developed microbial
cultures are used to control odor in the recycled flush solution and fecal slurry.
Pilot Project: A set of seven zero discharge toilets are operational in Govardhan
Kutir, Hyderabad since April 2011. Each toilet is designed for 10 users per day.
The fecal slurry and excess flush solution are transferred using hand pump into
covered containers which are then transported to the humanure plant. At the
humanure plant the fecal slurry is mixed with the pre-compost in a cyclic
manner, and after several cycles the pre-compost is vermicomposted to get
quality organic manure.

83

83

Mobile Medical Van: Catering to the medical needs of the
Under privileged
Seva Bharathi, Hyderabad, H No: 3-2-106, Nimboli Adda, Kachiguda, Hyderabad
– 500027.
sevabharathi@gmail.com, 040 -24610056
Prudhvi Raju Kakani, Seva Bharati Guntur, 26-41-113, Mayursadan, A.T.
Agraharam, 4th line extention, Guntur-522004. Phone: 9885165015,
prudhvikakani@gmail.com
S. Sethuraman, Scientific Officer (Retd.), Department of Atomic Energy,
Hyderabad
Medical care for the needy and underprivileged people is a major challenge for
rural and urban slum dwellers in India. They face various challenges in availing
health facility such as lack of quality infrastructure, non availability of medical
functionaries when needed, low access to basic medicines, timely medical
attention etc. It is also difficult for these people travelling to distant places for
availing quality medical services.
Seva Bharathi has tried to address some of these concerns by launching Mobile
Medical Vans to reach out to urban slum dwellers and distant rural areas and
provide medical help at their door step. Seva Bharthi Hyderabad launched its
first Sanjivani Mobile Vans to provide medical care to slum dwellers in
Hyderabad. Free medicines and clinical check up are provided to inhabitants
living in 40 slums by expert medical practitioners.
Seva Bharthi Guntur, could mobilize a team of about 50 doctors to visit the slum
areas and provide medical assistance. With the help of Susruta Medical Van and
Aswani Medical Van, they cover 8 villages and 12 slums in Guntur town and 24
villages in Bapatla.
Similar initiative is being undertaken by Mr. S. Sethuraman, in Nemla village
once every month, catering to about 400 patients by providing free medicines
and consultation.
84

84

Healthy and Happy Living for All
Sri Vijay Bhasker Yetapu
VChangeU, Hyderabad.
Phone: +91 903030 9333, vijaybhasker@mail.com
Tobacco kills more than 6 million people every year. By 2030, tobacco will kill 10
million people per year, over 70% in the developing world. The evidence against
the harmful effects of tobacco has been well documented over the past five
decades. Alcoholism can lead people into serious troubles, and be
physiologically and psychologically destructive. Currently alcohol use is involved
in half of all crimes, murders, accidental deaths, child abuses and neglect and
suicides. There are also many health problems associated with alcoholism such
as brain damage, cancer, heart diseases, diseases of the liver, etc.
We educate young people on what tobacco and alcohol really are, how
occasional tobacco and alcohol consumption can lead to regular use and then to
addiction that can wreak havoc with their health and well-being of the entire
family.
Innovative and creative approach is adopted for school based education
programs and public information programs on tobacco, alcohol and drugs and
focus is to keep the young generation away from these activities for lifetime.
Awareness through creative videos and innovative posters along with effective
presentation in regional language has helped in achieving good results.
“Healthy and Happy Living” workshops under CSR activity is conducted for
several public and private sector companies in 2 states and 12 districts of India.
The objective is to encourage employees and family members to focus on key

85

85

health behaviors such as increasing physical activity, improving eating habits,
reducing stress, and ceasing tobacco and alcohol use among addicts.
The outcome of such workshop is commendable. Out of 16852 members who
had attended our sessions, 963 members have quit their addictions on the same
day and many others decided to give up their addictions at the earliest.
In-house medical staff has supported the addicts in the quitting process. Family
members who attended the workshop have decided to keep their homes
Tobacco Free for protecting the other family members from Second Hand
Smoke. Healthy society can be achieved by leveraging the power of technology
fused with social media and other digital tools.

86

86

Scaling-up Service Experience in Government Hospitals
Seva Bharathi,
Sivananda shelter home, Gandhi Hospital, Secunderabad
Phone: 9701914349, sv.sevabharathi@gmail.com
Service levels in the government hospitals in our state are deteriorating day-byday. Most of the government hospitals do not have a well functioning Help
Desk. Patient’s relatives do not get the vital information about the patients.
Many people coming from rural areas have to sleep in the open due to absence
of proper resting place. The situation becomes worse in winters. Government
hospital premises are not maintained well and are unhygienic.
To address the above issues and help the people who avail of the medical
facilities in government hospitals, we started an initiative to provide food,
shelter and maintain the cleanliness in the Government Hospitals in and around
Hyderabad. With the help of Divine Life Society we constructed Sivananada
Shelter Home in Gandhi Hospital and installed CC TVs for the safety of the users.
We provide mats, blankets and a place to sleep in the night for the attendants
accompanying the patients.
With the help of ISKCON, we are providing free meals to all the needy people in
the hospital. Under the Swach Bharat program, our volunteers cleaned the
hospital campus. We have setup a fully functional Help Desk at multiple places
in the hospital campus to provide information and guide the people.

87

87

Scientific Efforts to Address Food Hazards
Ramesh V Bhat, Centre for Science, Society and Culture, M 11, Kakateeyanagar,
Habshiguda, Hyderabad- 500007
&
Vasanthi Siruguri, National Institute of Nutrition, Hyderabad
Food as a basic necessity of life, and hence food consumed should be adequate
not only in terms of quantity but also be of good quality, free from biological
contaminants such as microbes and parasites, chemical and physical
contaminants. During recent years the basic food system has been changing and
acquiring a new dimension in view of increased international food trade. It is
generally recognized that food consumption is never a risk free activity. The
need to reduce the risk to reasonable level has been a major objective of global
food systems. In this context food safety, hygiene and quality has become a
significant public health concern.
While traditional food safety risks from microbiological and environmental
sources such as food borne pathogenic bacteria, heavy metal contaminants in
the food chain due to increased industrial activity, continue to threaten the
public health, newer food safety concerns mainly from chemical contaminants
such as melamine and newer food borne pathogens. While food safety is
concerned with acute and chronic hazards that make food injurious to the
health of the consumer, the term food quality refers to attributes that influence
a products value to the consumer. Food hygiene refers to all conditions and
measures necessary to ensure the safety and suitability of food at all stages of
the food chain. Foodborne diseases are caused by ingestion of foods containing
toxic or infectious agents. Food safety risks may come from various stages of
cultivation, production, transportation of food and food processing techniques.
Several food safety and hygiene guidelines, codes of practices, and
recommendations have been established by international agencies such as the
88

88

WHO/FAO and the Codex. However, implementation of these guidelines and
practices to protect public health has been limited in several countries
particularly in the developing world. A critical factor affecting such a limitation
is lack of awareness, and motivation, at the consumer level. This requires a
close interaction between the regulators, policy makers, government officials,
voluntary agencies and thus is the need for a National campaign on food safety.
In order to initiate such a campaign with a broad objective of assuring food
safety to the consumer, it is necessary to design a mission programme at the
national level involving various stakeholder groups particularly at the grass root.
The basic plan of action is to include development of a database on consumers'
perception have focus group discussions (e.g. for different income group
consumers, community like farmers, or rural regions, home food delivery
personnel), workshops/ training on food safety to consumers. The programme
is relying on the existing infrastructure for food safety (such as research
institutes, food control laboratories, training institutes/organizations) that can
be networked for promoting the cause. The ultimate aim is to develop a
strategy, which will strengthen Food Control Activities in India for improved
safety and quality of food and provide Swatch to the consumer and implement
them at the national level.

89

89

Rehabilitation of Leprosy Patients through Vocational Skill
Development
Sri Tulasi Prakash
Madhava Sadan, Kaleswararao road, Governorpet
Vijayawada, Andhra Pradesh
Phone: +91-9440112125, editor@hindunagara.com
Deformities are the most striking manifestation of leprosy, and hence, when
one thinks of a remedial action in the context of leprosy, the term
'rehabilitation' is usually suffixed, as in 'medical rehabilitation' which refers to
provision of anti-leprosy treatment, 'surgical rehabilitation' referring to reconstructive surgery, and 'physical, social, vocational, economic and spiritual
rehabilitation'. There is even a term 'preventive rehabilitation', which refers to
all procedures required to prevent the future need for rehabilitation. Severely
disabled leprosy afflicted and their kith and kin have no other option but to live
with the patients.
Sri Vivekananda Maharogi Arogya Kendram was established in 1975 in
Rajahmundry with an aim to support such leprosy patients. Since inception,
around 100-120 patients are being supported by the kendram by providing
shelter, food, medical aid, footwear, clothes and other necessary amenities.
Nursery seedlings are being grown under a scheme of Social Forestry. Tobacco
nursery is being maintained in partnership with local farmers. The inmates and
some others are undergoing training in the preparation of coir rope, using the
machines provided by Coir Board. Occasional lectures on our culture and history
are being arranged. A Bala Sanskar Kendra for children is being run. All our
festivals are celebrated in the kendram.
In the beginning, the inmates used to live in thatched huts. In 1983, 50 houses
were constructed by the state government, and 20 years later, 40 houses were
constructed to replace the dilapidated houses. Presently, 120 people are getting
90

90

assistance from the kendram. Among them, 100 are inmates while the
remaining are outsiders. Among the inmates, 80 are patients and the remaining
20 are their dependent children.
Agricultural land of around 3 acres is allotted so that every able-bodied
individual has the satisfaction that he is contributing to the benefit of the
inmates by generating some income. A Goshala containing 12 cows is being
maintained by the inmates to provide supply of milk products to them. Patients
living in the surrounding villages are also receiving medical treatment at the
hospital. A retired civil surgeon and two experienced doctors are rendering their
valuable services to the hospital. Both allopathic and homoeopathic treatments
are provided to the patients and medicines are given free.

91

91

92

Nutritious feed for milch cattle
Sri Madhav Kshatriya
kshatriya.madhav@gmail.com
9000123316
Today, one of the biggest challenge for the growth of organized dairy sector in
India is the lack of quality and consistent supply of fodder. Scores of small scale
diaries/farms have shut down and will continue to do so because the effort to
cultivate or buy grass makes it unviable to flourish.
The three major challenges the sector has to overcome in order to make it selfsufficient for its fodder requirements are:
a) Need of a wholesome nutrient grass: India’s average milk production per
animal per year is abysmally low at around 900 liters. A lot of this can be
attributed to the lack of quality fodder rich in all energy sources and vitamin,
minerals at reasonable price. The usual feed given now is green grass (which has
very low protein) and dry wheat/paddy straw which act as only mere fillers for
the animals. An animal requires enormous amounts of all vital nutrients on a
consistent basis to be able to secrete milk at high averages consistently.
b) Consistent availability of fodder throughout the year: Animals perform
exceedingly well if they are provided feed that is similar every day. Sudden
changes in feeding can lead to drastic drop in production.
c) Lack of options make the farmers buy green grass grown on sewage banks at
higher prices and feed the animals. These greens will have heavy toxic
substances which will directly end up in the consumer’s milk, affects animal
health and reproductive capacities.
92

93

Supply of a high quality fodder is one of the major solutions to address most of
the above mentioned concerns. Our research in producing large amounts of
fodder that can sustain over a long period of time has resulted in the product
Ensilage or Silage. Silage is a fodder that has all the nutrition required,
affordable, and free from toxic substances and can be preserved for longer
times.
Silage is grass, corn or other plant that has been chopped into small pieces and
compacted together in a storage silo. The silage is then fermented to provide
feed for livestock. Haylage is a similar process to silage but uses grass that has
dried. It is a method used to preserve the pasture for cows and sheep to eat
later when natural pasture is either unavailable or insufficient. The grasses are
cut and then fermented to retain as much of the nutrients (such as sugars and
proteins) as possible.

94

93

Preventing weavers’ suicides and turning around Dubbak
weaving cluster
Sri Methuku Raju and Sri Somaram Srinivas
Samrudhi Weavers Welfare Awareness Society
Post office road, Dubbak mandal, Medak district, Telangana
Phone: 9985051100, 9492651165
rajn_krushi@yahoo.com, somaramsrinu@gmailcom
A large number of weavers in Dubbak mandal in Medak district committed
suicide in the past decade because of declining fortunes of their occupation.
The number of looms in this weaving cluster have declined from about 10,000
to just a few hundreds now. Unlike in the past when traders from far off places
used to place orders for cloth with the weavers, they are now forced to rely
only on local shandies for selling their goods.
Samruddhi Society was promoted to address this serious issue of loss of
livelihoods of the weavers in Dubbak. We systematically went about identifying
the problems in the weaving sector and analysed them to find a sustainable
solution. Some of these problems include, obsolete loom technology, lack of
product diversification in sync with changing customer needs, lack of easy credit
for working capital, lack of social security net for weavers’ families etc.
We began our livelihood program with a small group of 25 families working on
13 looms, funded by philanthropic donors. These weavers produce towels, bed
sheets, hand kerchiefs, lungis, etc. and sell them in nearby local markets in at
Toopran, Lacchapet, Ramayampet, Dubbak and Cheryal. We are planning to
provide training in tailoring to women members of the weavers’ families under
the Integrated Skill Development Scheme so that they can find employment in
the Garment Apparel Park.
On the social front we have advocated with the government and obtained
Antyodaya cards for a large number of weavers and started a hostel for orphan
children of weavers.
In future we have plans to diversity in to linen cloth production and enhance
market access through B2B and B2C routes.
94

95

Livelihoods from water hyacinth
Sh Abdul Mujeeb, We Weave
Guntur, Andhra Pradesh
abdulmujeeb13@gmail.com; 09948703646
One of the major problems in water bodies are the abundant growth of Water
Hyacinth, Echhornia crassipes (నీటి సువాసన గల పూలచెటు ట Nīṭi suvāsana gala

pūlaceṭtu). Now the invasive water-plant has become a serious environmental
issue and it is a weed that clogs the water body. Large amount of public funds
are being spent to eradicate this menace, but with inadequate result.
We Weave comes out with a plan of weaving the dry stem of hyacinth and
create bags, flower vase, and other ecofriendly products. We Weave trains
people to make handicraft products out of dried water hyacinth stem and
purchases the finished product. These products have good market outside India
as well. So, if we can create product of good quality, we can export and
generate more income
The government need not spend money to remove the weed. Instead, people
will clean it and earn money. The leaves of the plant can be used as fodder.
By promoting handicrafts out of water hyacinth, we change an ecological
menace into an economic resource.
We Weave
We Weave was established by Sh. Abdul Mujeeb. We Weave provides an
integrated approach of protecting water bodies and poverty alleviation.

96

95

Watershed Development: One Concept - Innumerable
benefits
Shyamprasad Institute for Social Service (SISS);
1-8-522/7, Chikkadpally, Hyderabad – 500020;
Mobile: +91 94904 70064; info@sisshyd.net
India has about 16% of the world’s population as compared to only 4% of its
water resources. Efficient and sustainable use of water resources has become
essential for economic development in a country like India where two-thirds of
the cropped area is dependent on rainfall without any protective irrigation
facilities.
Our operational area comprises tribal areas of Utnoor and Indervelly mandals in
Adilabad district in Telangana, which has a large population of small and
marginal farmers pursuing dry land agriculture dependent mostly on monsoon
rains. Effective management of available natural resources is crucial for the
livelihood security of the farmers and economic progress of the region.
To improve the soil fertility, increasing the land productivity and augmenting
the water resources, Shyamprasad Institute for Social Service (SISS) is
implementing Participatory Water Management Projects. The main objective of
the PWMP is to restore the ecological balance by harnessing, conserving and
developing degraded natural resources such as soil, vegetative cover and water.
SISS has developed water sheds over 7,000 hectares that have benefited nearly
4,000 families spread over 80 villages. Unlike most other watershed
development projects being implemented in our country, the uniqueness of
SISS managed watersheds is that it involves community participation at all
stages - from conceptualization to implementation, monitoring and evaluation.
Village Watershed Development Committees form the backbone of the
watershed management activities.

96

97

The communities and water bodies in the target area are positively impacted by
the watershed program. Open wells are rejuvenated, water table levels
increased by 2-3 m and agricultural productivity increased by 30-35%. SISS
watersheds have enabled significant changes in the lives of people - not only in
terms of enabling long term food security through watershed management
practices, but also encouraging the spirit of self-reliance through self-help,
ownership of common resources and also management of these resources
through democratically elected representatives.
About SISS:
Shyamprasad Institute for Social Service (SISS) was constituted as a registered
Trust in 1991. The primary goal of SISS is to promote people’s participation in
advancement of social values, awareness about democratic institutions, human
resources development, and poverty alleviation.

98

97

Sustainable livelihoods for urban poor women
SAFA Society
House no.8-2-756, Bhola nagar, Hyderabad-500003
Phone: + 91 40 64533964 / 91 9866174665 Email: rubina@safaindia.org URL:
http://www.safaindia.org/
Ensuring regular incomes for poor illiterate women living in urban areas is a
challenging task.
Safa introduces the urban illiterate women to sustainable livelihoods and
supports them in education of their children through an area based community
model that retains the cultural and social identity of the women. We are a social
venture with the belief that socio economic empowerment of women begins
with income generation and education.
We train women on carefully researched environment friendly life-style
products. The products are designed by young budding designers. We then find
markets for these uniquely designed intricate hand crafted products. We sell
through a chain of retailers, corporate houses and exhibitions and fairs.
Our experience in this sector has given us an insight into the importance of
marketing products made by such individuals or groups. A low cost / small set
up of a retail space in which hand-crafted gifts /products made by NGOs would
be showcased and sold at different points in the urban landscape would be a
solution to the marketing challenges of the people. Areas with high foot fall will
have a kiosk at different points in the city to cater to the needs of the
population there. The range of the products will be ecofriendly to promote
environment protection and will be low in cost. The kiosks are handled by SHG
women and their families and will be a source of income for the vendors / kiosk
operators and will be an ideal model of collaborative development work.
98

99

Achievements

350 women trained in tailoring, embroidery, jute products and henna,
tattoo designs.
52 women earning income from Rs 250- 1200 per month (average)
3000 Plus small savings accounts opened under one rupee banking of SBI
(community work)
25 women engaged is setting up micro enterprises
7 women being trained as community education facilitators
Roshni Reading club – 130 women being educated on health, low cost
nutrition in a series of reading club programs.

100

99

Provides Legal Literacy and Creates Awareness on Legal
Rights
CVL Narasimha Rao
Raksha
For the wellbeing of the society, government makes laws after a debate in the
Parliament. But there is a lack of implementation of those acts with concern
and commitment by the concerned authorities.
We try to educate the general public with regard to their legal rights and reliefs
available for them under law. Though the governments from time to time make
several laws, but unfortunately they are not being implemented properly. We
organize seminars, conferences for legal awareness among general public,
including conducting family counseling in association with Hyderabad police
within the jurisdiction of 80 police stations. We have also organized Mahila Lok
Adalats in association with the District Legal Services Authority, Hyderabad and
Secunderabad, and Hyderabad Family Courts for a period of 2 years.
We acted as an instrument in establishing permanent and continuous Lok
Adalats in Municipal Corporation, Hyderabad, Hyderabad Metro Water Works,
Electricity Boards, Consumer Forum, Debt Recovery Tribunals.
We strongly feel that we need to have “The Legal Education and Awareness of
Policy for the state” to make the general public aware of their legal rights and
responsibilities. Therefore we seek support of like-minded, as our strength is
not sufficient to meet the needs.

100

101

Working with Urban Poor
Kriti Social Initiatives
First Floor, 8-1-346/32/3, Sabza Colony, SheikpetNala, ToliChowki, Hyderabad 500 008 contact@kriti.org.in
Our primary focus is on urban women living in slums in Hyderabad, who are
typically exploited by middle men and do not receive fair wages for the work
they do. We create awareness about their rights, improve their skills and teach
them new skills and also ensure they earn fair wages. We have provided skills
training in tailoring, hand embroidery and paper bag making to over 250
artisans over the past four years. We are also supporting livelihoods for over
thirty artisans by promoting products made from the ethnic fabrics of Andhra
Pradesh – beautiful kalamkari prints, intricate “ikat” weaves and vibrant
“Mangalagiri” cottons – thus supporting the artisans who work in these sectors
as well. The women make a range of home linen products such as bedspreads
and quilts and accessories such as bags and wallets etc.
The poor women in the slums are also constrained with low self esteem and
confidence, social barriers to go out to work, practical constraints such as
having to care for small children at home and water scarcity. When working to
improve livelihoods for women, it is important to form them into groups or
collectives and build leadership at the grass root level so that their work can be
sustained over a long period of time. With any livelihood activity, building
marketing linkages is always a key component. We also help by providing
corporate linkages and bulk orders, and also train the women to directly sell
their products through exhibitions. Our model is in a position to be scaled up
and over the next three years we expect to provide livelihoods to over 150
women.
Kriti is a not for profit organization working towards women’s empowerment
through livelihoods and education. Kriti was started by professionals from the
corporate sector who are passionate about making a positive impact on the
lives of urban slum dwellers. Our work has largely been focused on the Film
Nagar slums and surrounding areas.

102

101

Building Rural India by Imparting Vocational Training
ASSIST
G. T. Road, Chilakaluripet, Guntur District, Andhra Pradesh - 522 616
+91- 8647-253971, +91- 8647-253934, ranga@assist.org.in
www.assist.org.in
Agriculture is the chief source of income for the people in our operational areas
in Telangana, Andhra Pradesh, and Odisha,. Since it is rain-fed, the income from
agriculture is seasonal and inconsistent.
To reduce their dependence on agriculture and to create additional options for
generating income, we help in providing livelihood opportunities that are in line
with the skills and capacities of the target populations. After conducting
feasibility studies on the most viable means of income generation in a particular
area, the following services are provided:
 Skills training in marketing and management of income generating
activities such as livestock rearing, poultry, dairy, and setting up petty
shops
 Matching grants and technical support to start micro-enterprises that
are owned and managed by people’s organisations
 Support in purchasing, safeguarding and maximizing returns from
livestock
 Vocational training for young people in specific gainful skills and trades
The training is provided using multi-media. Some training sessions are uploaded
to YouTube for future reference and to reach a wider audience. Classes are
conducted by using video conferencing so that trainees can learn from experts
in various fields without having to physically travel.

102

103

We also implement programs in Housing and Sanitation, Capacity Building,
Water, Women’s Empowerment, Child Development, Sustainable Farming,
Community Health, Emergency Response, and Comprehensive Community
Development
ASSIST is a micro-level intermediary organisation working for the development
of disinherited groups in the dry-land region of Prakasam, Guntur, Krishna
districts of Andhra Pradesh, Ranga Reddy district of Telangana, and Ganjam
district of Odisha.

104

103

Promoting organic farming techniques
Sita Ram K, Grameen Mall
Plot No. 108, 3rd floor, Jyothi colony, Kakaguda, West Marredpally,
Secunderabad. Contact: 040-40198158, +91-9701360555 Email:
sitaram2c@gmail.com
The Indian agriculture characterized by millions of marginal and small farmers,
is facing a difficulty to operate the high risk of farming. The risks are related to
weather uncertainties, uneven access to technologies and natural resources,
unreliable input supplies, stressed infrastructure in power, irrigation and
uncertain marketing arrangements and output marketing.
We are working towards promotion of community based sustainable organic
agriculture - a production system that sustains the health of soils, eco-system,
food and nutritional security of rural people. Organic farming system in India is
not new and is being followed from ancient times. It is a method of farming
system which is primarily aimed at cultivating the land and raising crops in such
a way, as to keep the soil alive and in good health by use of organic wastes
(crop, animal and farm wastes, aquatic wastes) and other biological materials
along with beneficial microbes (bio-fertilizers) to release nutrients to crops for
increased sustainable production in an eco-friendly pollution-free environment.
We help farmers understand organic farming methodologies, value supply
chain, branding the products, and in providing a marketing platform for selling
their produce. We promote farmers groups in villages and train them in best
practices in farming such as seed development, soil conversation, cropping
patterns, and post-harvest technology. We partner with super markets to
provide a platform for farmers for selling their products, provide value chain for
poor farmers and livestock’s keepers, and provide access to infrastructure such
as cold storages.
We have developed a three layer model for effective implementation with Field
Managers for implementation at field level, Project Coordinators for monitoring
the activities at second level, and Central office Managers to design activities at
top level.
104

105

Multipurpose Cultivation Vehicle for Small Farmers
Dr.M.Lakshmana Rao, Principal, Prakasam Engineering College,
Prakasam - 523105.
Phone: 9849140465
lakshmanrao5@yahoo.com;
In the current scenario of farming, getting unskilled labour for weeding and
using cattle or tractors for ploughing has become an expensive proposition.
A Multi-purpose agricultural machine, to aid farmers, has been designed and
developed by me to be used for ploughing between tobacco, cotton and chilli
plants. The earlier version of Multipurpose Agricultural Vehicle required two
labour, but the newly developed version of this vehicle requires only one
person and even women workers can use it with ease. The field level
functioning of this vehicle was tested successfully in nearby villages of Prakasam
Engineering College.
Farmers can use the machine to cultivate their land without using tractor or
cattle, for ploughing in between plants, and sprinkle nuts (seeds) in the field
and for carrying seeds, fertilizers, pesticides, hay etc weighing up to 50
kilograms.
This machine will be very useful for small farmers and women farm labour. This
vehicle was designed keeping in mind the financial constraints of a farmer in
India. It does not require any fuel and will cost less than Rs. 5,000.
I have initiated the formalities for obtaining a patent for my innovation.

106

105

Flower Preservation – A Viable Technology for Establishing
an Enterprise
Mahalakshmi V. Reddy and E. Shirin Hima Bindu
Department of Resource Management and Consumer Sciences,
College of Home Science, Prof. Jayashankar Telangana State Agricultural
University Hyderabad, mahalakshmi.v.reddy@gmail.com
Floriculture is emerging as a fast-growing sector of Indian agriculture primarily
in response to the ever increasing demand for flowers in the domestic and
export markets. The export demand is mostly for fresh-cut flowers produced in
modern floriculture farms. The global market for dry flowers is small, though it
is expanding rapidly.
Although there are a number of techniques available for flower
preservation, the Freeze Drying technology for flower preservation process is a
relatively new process for the preserved plant material industry. It links science
and art to retain the organic characteristics of flowers. According to literature,
perhaps the best post-harvest technology available for flower preservation
involves freeze-drying to produce most effective, or realistic dried flower
products that last long and retain their aesthetic value irrespective of the
season. Selection, Process, Preservation and Promotion are the key operations
in this preservation technique to produce natural dehydrated flowers. The
flowers/ bouquet can be arranged in different frames, glass or acrylic domes to
produce two and three dimensional effects. Freeze dried flowers can find a
market and it can be used as attractive accents while decorating the interiors
for any home, commercial centers as well as articles of reminiscence for various
occasions.
In the present era of eco-consciousness, use of natural dry flowers and
their parts has become a premier choice of the masses in their lifestyles,
especially to enrich their living environment. Gaining entrepreneurial skills in
production of dried flowers with beautiful shapes and colors is a rewarding
experience and an opportunity for enhancing livelihood.
Project on floral freeze drying technology is an ongoing research in the
Department of Resource Management and Consumer Sciences, College of
Home Science, Hyderabad, PJTSAU (formerly ANGRAU). We will organize a
workshop on this preservation technology next year to attract entrepreneurs.
106

107

Empowering villages to achieve Self-Reliance
Deendayal Research Institute (DRI)
Chitrakoot, Uttar Pradesh
Although more than 65 years have passed since our country got its
independence, we have still not been able to achieve self reliance and
overcome poverty.
The process of sustainable development begins from the bottom and moves
towards the top. Since the roots of our nation lie in rural India, the
development of our society and country must naturally begin from the rural
areas. More over, the process of development has to encompass all aspects of
human life, and can be brought about by dedicated change agents working
selflessly with rural communities over long periods.
After initial experiments in Uttar Pradesh and Maharashtra, Nanaji Deshmukh
fine-tuned an integrated program for the development of rural areas covering
Health, Hygiene, Education, Agriculture, Income Generation, Conservation of
Resources, and Social Conscience, that is both sustainable and replicable. The
basis of the project is 'Total transformation through total development with
people's initiative and participation'.
Owing to their adverse experiences in the past, the villagers are wary of the
intentions of outsiders who come to their villages claiming to want to help
them. But the only way to gain their confidence and trust is to have committed
social workers live within the community itself. This led us to evolve the concept
of grass root level functionaries known as ‘Samaj Shilpi Dampati’ (SSD).
The SSD area newly married young graduate couple who have a sense of
commitment towards community service, to live and work in a cluster of
villages for a period of five years. After providing them with the required
108

107

orientation and training, they are placed in a village where they live either in
the primary school or with a family that is sympathetic to the cause of social
development. After gaining the trust of the villagers, by their open commitment
to the betterment of all in the village, starting with the children, the SSD then
initiate discussion with the villagers about change.
Our campaign was launched on 26th January 2002 in 80 villages in Uttar
Pradesh and Madhya Pradesh with an aim to transform them in to self-reliant
villages by 2005. We have been able to achieve self-reliance in agriculture,
education, health and hygiene, and entrepreneurship development by following
sustainable concepts and practices such as Krishi Vigyan Kendra, Watershed
Management, Gurukul, and Gramodaya. After observing the success of the
program, we decided to make 500 surrounding villages self-reliant and serve as
a sustainable and replicable model for not only our country but to the world at
large.
Deendayal Research Institute (DRI) was founded by Sri Nanaji Deshmukh in
1972 for up- liftment of rural areas on the basis of Integral Humanism.

108

109

Changing Lives: from a tribal hamlet to IIT, Apollo
Seva Bharathi, Vijayawada
Cell : 09848195170, dr_murali2003@yahoo.co.in
The population of tribal people in our country is about 84 million, with most of
them being socially and economically marginalized. Although they are provided
reservations and various government welfare schemes are being implemented
for them, there has not been much improvement in the lives of most of them.
Burgumpad is one such predominantly tribal village in Khammam District that is
impacted by floods in river Godavari regularly. The volunteers of Seva Bharathi
had organised a relief camp for the victims of floods in this village in 1986 and
constructed a flood shelter, Bharathi Bhavan.
With the aim of transforming education in this remote area, we had
inaugurated Vanavasi Vikasa Kendram, initially with a hostel for tribal students
in 1990 with just twelve students. Till now, about 300 tribal students have
directly benefited from this project, with 20 of them getting admission in to IITs,
40 completing graduation, and 72 girl students getting trained in nursing at
Apollo hospitals. 46 tribal boys were sent for studies in Vignana Vihara English
medium residential school at Nutakki and 100 girls are studying in the
residential school at Sri Saraswathi Vidyapeetam, Hyderabad.
Bharathi Bhavan is now a multipurpose project where we organize training
camps for teachers of our single-teacher schools working in the tribal area and
personality development programmes for youth. This project has its operations
in about 150 tribal villages.

110

109

Socio-Economic Empowerment of Vanavasis
Vanavasi Kalyan Parishad, Flat no 119/b, siri sampada residency, Vidyanagar,
Hyderabad - 500 044. Phone: 9648648511 Email: vanavasishivaram@gmail.com
Tribal people constitute the weakest section of India's population, from the
ecological, economic and educational angles. They have been subjected to the
worse type of exploitation and are practically deprived of many civic facilities
and isolated from modern way of living since so many centuries.
In 1978 the Vanavasi Kalyan Parishad, Andhra Pradesh was started with an
objective to enahance the conditions of tribal communities through providing
income generating schemes allied with educational, cultural development
programmes and protection of the tribal communities against exploitation.
Some of the programs undertaken by Vanavasi Kalyan Parishad:Education: Started “Single Teacher School”, hostels to nurture the
students, and ‘Samskar Kendras’ to teach the impressionable young
minds life long values.
Women Empowerment: Provide training in tailoring to generate
employment and economic stability among the Tribals.
Healthcare: Create awareness about the health care facilities available,
collects and distributes medicines, and creating awareness against liquor
and fighting the liquor lobby in some tribal areas.
Sports meet: Identify, train and promote the potential sportstalent
among the Tribals.

110

111

Technologies by Farmers for Farmers – A New Perspective
on Rural Technologies
Brig P. Ganesham, VSM (Retd), President, PalleSrujana,
+91-9866001678 , president@pallesrujana.org , www.pallesrujana.org,

Nature provides knowledge as we interact with its elements. More we learn to
use and utilize the nature through trials and experiments, we acquire more
knowledge. People in the villages live with the nature for their livelihood. Hence
knowledge is not the forte of formally educated scholars. People in the villages
and remote areas, who live in harmony with the nature around them,
understand it well and that knowledge makes them important to the society. To
understand the ever changing Nature and convert the natural elements
successfully into food, shelter etc is the greatest strength of our villagers. We
need to respect their tacit and traditional knowledge which evolved over the
ages and through generations. The indigenous knowledge we hold in the rural
people is our rich heritage and it must be properly leveraged for the growth of
the society. While technology tends towards standardization, Nature always
demands customization. It is important for all the scientists, policy makers, and
the industrialists, to understand this basic tenet while providing appropriate
and affordable technologies to the rural people. It is said that “if an old man
dies, a library is burnt”. That is the severity of loss of knowledge to all of us and
the future generations if we do not document and utilize the knowledge of the
elders from the informal sector.
National Innovation Foundation-India (NIF) in its 14 years of existence
experienced amazing creativity and traditional knowledge at grassroots. In its
quest to bring the hidden grassroots knowledge to limelight, it scouted and
documented 1.8 lakh ideas and practices from over 500 districts of India. This is
a very small sample of the huge knowledge available with them. Many
significant practices and solutions to their problems were brought into the
formal sector and obtained national and International accolades. These
affordable, frugal yet simply effective being highly appropriate solutions have
been horizontally disseminated across the country, and in some cases to
countries abroad too.

112

111

PalleSrujana – a voluntary organization pursuing the mission of nurturing the
grassroots creativity in undivided Andhra Pradesh for the last 9 years scouted
and documented a spectrum of farm equipment made by farmers for farmers.
The rural technologies developed by the rural people for rural and urban
population immensely inspire all segments of the formal system. Their ideas,
solutions to the problems, and practices are affordable, appropriate and
immensely contribute to sustainability of the eco system.
A fresh perspective on rural technologies based on the aforesaid
thought process and the role of formal system which includes Scientists,
engineers, policy makers, entrepreneurs etc to promote these appropriate
technologies will be discussed in this paper.
The Learning
PalleSrujana scouts these innovations and creativity, documents them
with the permission of the knowledge holders. These ideas are taken up the
value chain for validation, prototyping, CAD, certification, Patenting etc.
Innovations and best practices are projected to various National and
International, public and private organizations for recognition, awards and
felicitations. Patenting is done through NIF or directly as the case may be. An
earnest effort is made to link these saleable innovations with entrepreneurs for
production and marketing.
In the last 9 years, PalleSrujana could identify over 140 innovators,
obtained 12 patents, 9 President of India awards, another 8 National awards –
public and private, many local and regional awards, 18 products in the market
and the innovators are earning more than Rs 3-5 lakhs per annum through their
knowledge dissemination.
Grassroots innovations deserve their due as they enhance the
productivity of the farmers and rural people. There is a need for promoting the
grassroots innovations to sustain the high efficiency of technical equipment in
the hands of farmers for the overall direct benefit to the growth of Nation.
Villages offer mainly five power sources which are integral to their eco
system: They are: man, cycle, sun, wind and bio mass. It is pertinent if we
design, develop and supply technological equipment to villages based on these
power sources, which are available in plenty in the villages. Unfortunately, the
Scientific community and the industry focused on the fossil fuel based devices
and equipment for villages thereby making them dependent, increased their
112

113

input costs, adversely affecting the eco system through transportation,
extraction of these fuels, generation and transmission of the electricity at high
cost and always supplied short leading to harassment of farmers.
There is also a pattern we see in the farm equipment supplied to the farming
community over the last 4-5 decades. While 90% farm owners own less than 2
hectares of land, the farm equipment supplied so far is affordable to only the
top 5-8 % farmers. Entire effort of the public and private Innovation eco system
did not provide any hand tools, or any equipment to the bottom 50 % of the
farming community. This led to a disastrous situation wherein the input costs
have phenomenally increased to the marginal farmers and they sought loans to
pursue farming. Grassroots innovations provide affordable, appropriate
solutions to the farming issues. This will enable the farmers to pursue farming
with low costs, more effectiveness and with less pain.
An Approach for Consideration
While the significance of grassroots innovations or affordable and appropriate
equipment for the farming community is proven, there is a lot the formal
system needs to do to ensure they reach the 6.5 lakh villages with least
transaction costs. Salient points of the suggested approach are as follows:
 System based promotion of Grassroots Innovations involving, students,
faculty, entrepreneurs, marketers, investors, NGOs, and Govt for scouting,
value addition, incubation and dissemination. To reduce transaction costs,
decentralized manufacture using local resources, local talent should be
explored. Reengineering of the ‘proof of concept’ innovations is essential
before they are marketed. A good post sale strategy using the local talent
needs to be put in place.
 Students to visit and interact with villagers and identify problems related to
technology. Analyze these problems and build a Problem Bank (project
Bank) for the Institutions to develop solutions. These should be placed on
web such as www.techpedia.in for the general public and industry to
undertake development of solutions to some of them. Each Engineering
Institution should encourage 10% of their students to evolve solutions to
these problems. Having developed solutions, carry out field trials with
farmers and let colleges obtain patents. Some effective solutions can be
marketed by some of the students by becoming entrepreneurs.
114

113


Formal Innovation eco system such as CSIR, ICAR, ICMR, Public aided
Institutions should be mandated to undertake low technology, low cost
solutions to the bottom 50% of the farming community. The affordability
should not be compromised for the sake of accuracy or some archaic
standards. What farmers need is functionality and not high accuracy. The
device should be easy to operate, maintainable by them durable and
reliable for a reasonable period keeping its operating costs to minimum and
the dependency on external resources should be minimized.
Scientific community to recognize the existence of grassroots knowledge
and leverage it for developing cheaper, affordable and appropriate devices
and practices by interaction, inclusion and continuous communication.
Industry and Government should invest on developing customized solutions
to our unique problems rather than importing technology and supply the
same to our farmers. We must provide what is needed and not what is
available. A paradigm shift is necessary in the strategy towards development
of farming community.
Community farming and corporate farming are made to look viable due to
the faulty policy of developing and providing farm equipment to the farming
community in the last six decades. We should encourage small farmers by
enabling them and empowering them with low cost low technology
equipment. Let us strive to reduce their input cost to zero. Survival of
marginal farmers with their farming becoming economically viable is
possible when we make them independent and bring down their costs.
Farming is not business. Handling the produce is business. This distinction is
to be clearly understood by every stake holder of this Nation. When you
treat Farming as an essential, inevitable profession for the survival of the
entire Nation, mew perspectives emerge. All interventions of the
Government, innovations and advice of the scientific community, content
and curriculum at various agri and other farming related educational
Institutions should be compatible with the new perspective.

The new approach is to support the existing knowledge base in the villages and
strengthen it with modern science and technology. The need of the hour is
strengthening the strengths. It is possible only when we make an earnest
endeavour to comprehend the strengths of those whom we desire or mandated
to help.
114

115

Preserving Tank Irrigation and Promoting Community
Management
Dhan Foundation
DHAN Vayalagam (Tank) Foundation, Kennet Cross Road, Near Seventh Day
School, 1A, Vaidyanathapuram East, Madurai 625 016, Tamil Nadu
Phone: +91-452-2601673, 2610794, 2610805,
dhantank@dhan.org, www.dhan.org

Tanks have been the most important source of irrigation, for recharging ground
water, offering sanctuary to birds, for domestic use of people and a source of
drinking water for both people and animals, as well as a source of silt and sand
for construction. In recent years, tanks have deteriorated because of neglect
over the years, and pose a serious ecological threat.
There is a need of their urgent renovation and good management, since water
is a unique tool for alleviating poverty. We believe that community
management of the tank system can be the only solution to the problem in the
long run. Dhan Foundation has moved from working on isolated tanks, to
cascade of water tanks and tank-based watersheds, and also at sub-basin levels.
The Foundation aims at up scaling the renovation of tanks with community
participation. Its key components are:
 Organising the farmers around the tanks and later on at the level of
cascades, and promoting tank-based farmers' associations at block and
district level.
 Rehabilitating water harvesting structures with farmers’ contribution
and participation to improve the acquisition of water by restoring the
system efficiency and increase water use efficiency.
 Promoting tank-based watershed development by including tank
rehabilitation as a component of watershed development for harvesting
all the rain water within each watershed boundary.

116

115


Organising microfinance groups (MFGs) to provide access to savings,
credit and insurance services to the farmers.
Establishing Agriculture Development Centres to enhance productivity of
tank-fed agriculture by creating awareness about new farming and
irrigation management practices.
Promoting producer and marketing groups to undertake bulk purchase
of farm inputs and collective marketing of farm produce to get the
benefits of economy of scale.
Collaborating with relevant academic and research institutions at
national and international levels to do research on tank systems and
tank-fed agriculture.
Advocating for supportive policies to aid community action in
conservation and development by interacting with the local, State and
Central Governments.

116

117

National Mission on Breeding of Indigenous Livestock
(NMBIL)
(Rural Transformation through Organizational Innovation and Infusion of
Science and Technology)

Dr. Satish Kumar, Chief Scientist, Centre for Cellular and Molecular Biology,
Hyderabad 500007, email: satishk@ccmb.res.in, mob: 09052456653,
Background:
Animal husbandry has always been a part of social and cultural heritage. Around
65% of labour force in the country is dependent upon agriculture, and 80% of
these are in livestock sector. This sector accounts for about 3.92% of the total
economy of our nation and 25.8% of the total agricultural segment of the
economy. In efforts to provide affordable health to our people, animal
husbandry is critical for food security and insurance against malnutrition. Given
the scope for growth in animal husbandry, this sector would be the driving force
in socio-economic transformation of rural economy. However, most of the
livestock producers being small and marginal farmers, their capacity to mobilize
resources to absorb the latest technologies is limited, and therefore, there is
need for organizational innovation in this sector.
The Problem:
Genetic improvement of livestock species is critical for increasing productivity
and production efficiency, and transformation of rural economy with inclusive
growth, especially for creation of new skilled jobs for the youth of our nation.
Enhancement of productivity per animal is also essential to make available
livestock products and quality nutrients to our people at a reasonable price.
Except modest achievements in milk procurement and dairy processing, we
have had only very limited success thus far in increasing productivity per
animal.
During the last five decades livestock scientists in our country generally tended
to believe- at times without much hard scientific evidence though, that genetic
potential of our indigenous breeds of cattle and other livestock species was
poor and any outcome of efforts to improve these through application of
principles of genetic selection would be extremely slow and arduous. Therefore,
118

117

crossbreeding indigenous livestock with exotic breeds, particularly in cattle and
sheep was propagated as a method of choice for faster improvement of genetic
potential of Indian animals. While deciding such a policy, a cautious approach
was advocated that crossbreeding was to be resorted preferably only with
respect to non-descript animals, and well-recognised breeds were to be
improved through conventional selection methods.
However, in practice due to expediency and the lack of proper monitoring, even
the well-recognised breeds of cattle, namely; Gir, Sahiwal, Tharparkar, Hariana
and many more were bred with exotic semen.
Crossbreeding gave immediate fillip to milk production. However, there have
been several negative consequences including neglect of indigenous breeds
leading to in some cases near diminishing of indigenous breeds. More
importantly, we lost precious five decades and from hindsight, it is clear that
intensive selection in many indigenous breeds would have certainly enhanced
the productivity of these breeds without having to face the negative
consequences of cross-breeding, like disease susceptibility and male infertility.
At the same time, it may be noted that intensive selection within indigenous
breeds
This paper is based upon the discussions during a National Workshop on
Sustainable Genetic Improvement, Utilization and Conservation of Indigenous
Livestock Breeds: Conventional and Biotechnological Approaches co-ordinated
by Dr. Satish Kumar, Chief Scientist & Group Leader, Centre for Cellular and
Molecular Biology Hyderabad on 6th & 7th September, 2014 at Ahmedabad,
Gujarat. The views expressed here do not represent the views of his employers
either implicitly or explicitly was not and still, is not an easy proposition.
Experience with buffalo genetics, where there was no scope for crossbreeding,
has not been very encouraging either. One of the fundamental bases of genetic
enhancement programmes in livestock is recoding of quality performance data.
Given our socio-economic conditions and very small herd size per household,
genetic improvement by using principles of population genetics has always
been a gigantic task.

118

119

In the meantime, world-over the science of genetic improvement of livestock
species has been going under a revolution through applications of genomic
selection and array of reproductive biotechnologies, namely; embryo-transfer,
in-vitro fertilisation and more recently sexed semen. While genomics is proving
crucial in identification of genetically superior animals at a higher speed,
reproductive biotechnologies allow us faster multiplication of superior livestock.
As a nation, we have lost on both of these fronts.
Although we have had demonstrated capabilities in some of the advanced
research institutions in genomics and reproductive biotechnologies, we are yet
to have any tangible impact of these technologies on productivity of our
livestock. Further, there is severe dearth of trained research scientists and
technical personnel in the area of livestock genomics.
The Way Forward:
1. A National Mission on Genetic Improvement of Indigenous Breeds of
Livestock of India, in short NMBIL (National Mission on Breeding of Indigenous
Livestock) be launched immediately – with focused support and well- defined
deliverables and time lines.
2. No effective breeding programme can be initiated without a substantial
number of animals – around 3000-5000. Accurate record taking is absolutely
critical. Although creation of such quality data sets in farmers’ field appears to
be very tempting but experience has served us otherwise, and therefore, Open
Nucleus Breeding Scheme using Military Dairy Farms is the only viable option. In
such an approach genomic selection methods will be developed in Military
Dairy Farms given their long history of having quality data recording systems in
place and availability of trained manpower and infrastructural facilities with
these farms. It is proposed that Military farms spread all over the country
should be an integral part of and provided with funding under the proposed
National Mission on Breeding of Indigenous Livestock
3) It is expected that within three years of National Mission, we shall be ready
with the first crop of superior bulls for a few selected and important indigenous
breeds from Open Nucleus Breeding Scheme as proposed above. In the
meanwhile service providers in public-private mode should be encouraged to

120

119

establish themselves in order to translate the results from Open Nucleus
Schemes (Military Dairy Farms) to farmer’s field.
4) As we make progress, resources and farm infrastructure under the Ministry
of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries, Government of India, Institutional
Farms of ICAR and State Agricultural Universities, Animal Hostels (being
pioneered by Govt of Gujarat) may be incorporated in the proposed mission on
case-to-case basis. Some of the scientifically managed Gaushalas can also make
a valuable addition.
This paper is based upon the discussions during a National Workshop on
Sustainable Genetic Improvement, Utilization and Conservation of Indigenous
Livestock Breeds: Conventional and Biotechnological Approaches co-ordinated
by Dr. Satish Kumar, Chief Scientist & Group Leader, Centre for Cellular and
Molecular Biology Hyderabad on 6th & 7th September, 2014 at Ahmedabad,
Gujarat. The views expressed here do not represent the views of his employers
either implicitly or explicitly.
5. Selected military farms may be identified for breeding and conservation
programme. The Meerut (Central Command) and Pimpri- Pune (Southern
Command) farms could be developed into most important centers for breeding
– while others could be given the task of building the requisite number of
animals of different local breeds.
6. Two cattle breeds – Gir and Sahiwal and one buffalo breed Murrah be taken
up immediately for intensive breeding. An outlay for the focused support may
be worked out immediately to assemble necessary genomic information for the
three breeds identified for intensive breeding.
7. Although, it is for the government to decide – the Mission can be launched by
the Ministry of Science and Technology through BIRAC (a Govt. of India
Enterprise) as the nodal agency to disburse the funding. BIRAC has some
flexibility in its operations. Since existing infrastructure and expertise of several
departments under various different ministries will have to be converged, it is
suggested that the National Mission on Breeding of Indigenous Livestock
(NMBIL) may be monitored by PMO through suitable organisational
mechanism(s).

120

121

Some of the salient advantages of the above approach will be:
a) Integration of existing resources and institutions, and therefore, the lag
period would be minimal.
b) Focused deployment of resources including efforts directed at development
of highly skilled scientific and technical manpower.
c) The creation of knowledge will be linked with the farmers from the very
beginning, and therefore it would be possible that research scientists would be
solving problems that will impact rural economy.
d) Development of entrepreneurship in livestock industry would get a kick-start
and several spin-off businesses and jobs will be created, especially for the rural
youth.
e) Once the livestock sector will be structured and organised, the control of
infectious diseases, particularly those of zoonotic in nature, would be possible
through better delivery of diagnosis and vaccination services.

122

121

An Eco-system for Rural Innovation: The Malkha initiative
Malkha
Basement, KVIB (Opp. NMDC bus stop), Humayun Nagar, Hyderabad – 500 028
Phone: +91 94 90 79 55 48 , info@malkha.in , www.malkha.in
At present yarn is supplied to handloom weavers from large, centralized
spinning mills. There are several disadvantages to this, both for handloom
weaving and for cotton farming:
 Cotton farmers today have to grow only the cotton that the spinning
mills use – long-staple American varieties which are expensive and risky
for farmers to grow. Traditional regional Indian varieties of cottons are
lost.
 Cotton is baled to be carried from fields to distant spinning mills, an
unnecessary use of energy. Baled cotton then requires a long process to
return it to individual fibres, a further waste of energy
 The handloom is a flexible weaving technology that can provide the
market with the variety that the market demands. But with centralized
spinning mills the same yarn is made everywhere and dilutes the
potential USP of handloom woven fabric.
The Malkha initiative aims to correct these discrepancies by scaling down the
spinning mill and locating it near farmers’ fields.
Malkha converts large-scale cotton yarn production into small-scale
decentralized spinning located close to farmers’ fields and weavers’ looms.
Malkha eliminates unnecessary transport, baling of cotton lint and the
subsequent bale-breaking, opening and blow-room stages to locate the entire
vertical field-to-garment production chain in rural areas. Malkha re-connects
farmers to hand weavers and makes the indigenous cotton textile industry

122

123

ecological, dispersed, diverse, and producer-owned: an industry for the future
specific to the Indian context.

What does it mean to embed an innovation in an eco-system? Here’s what it
meant for Malkha:
-

Building relationships of trust with weaver communities by providing
cushioning against risk (guaranteed marketing)
Building expertise in ancillary activities (natural dyeing)
Hand-holding during the establishment of the new technology
Establishing robust supply chain systems.

124

123

Integrated Approach for Conservation of Biodiversity and
Tribal Empowerment
V. Krishna Rao,
Chief Executive Officer, Kovel Foundation,
Plot No: 22, Eenadu Layout, Sri Sai Nagar, Sagar Nagar, Visakhapatnam 530 045
Phone: 9440976848, kovel@rediffmail.com
Tribals are dependent on agriculture, forest, horticulture, livestock, and wages
for livelihood. They are mostly small and marginal farmers and engage
themselves in multiple activities. The tribal areas usually lack basic
infrastructure such as road connectivity, communications network, markets and
technology, which lead to under utilisation of existing natural resources.
The poorest of tribal families are particularly depend on natural resources
especially forest resources for their diverse needs. Non Timber Forest Produce
(NTFP) and medicinal plants play an important role in tribal economy
particularly in lean season. Most of the families are, however, unable to realise
full value of these resources as they are mostly unorganised and unaware of
market information and market channels and hence, vulnerable to exploitation
by the intermediaries in the supply chain.
Kovel Foundation analysed the situation by conducting various studies and
adopted a comprehensive approach for biodiversity conservation and
sustainable livelihoods. A development model, ‘Producer Centric Decentralised
Supply Chain Management for Tribal Food & Nutrition, Economic and Health
Security’ was put into operation. A Cluster Approach involving around 500 tribal
families has been organised. Primary Producer Groups (PPGs) were formed with
15 to 20 families in each PPG and supported by a Community Resource Person
(CRP) & federated at Cluster level. These groups adopted the best practices and
124

125

addressed issues related to resource mapping, use and regeneration in forest
and farm based livelihoods and also linking to user industries/big traders for
marketing of their produce/products.
The members of the federation, thus, follow the best practices on the lines of
scientific management, identifying marketable forest resources, bring fallow
land under productive utilisation, productivity enhancement of agriculture and
vegetable crops, value addition of the produce, reducing the transaction and
input costs, direct marketing with industries leading to reduction in input costs,
realisation of additional incomes besides biodiversity conservation thereby
tribal families are able to use surplus money for their children education, health
needs and building productive assets.

126

125

Kondapalli Toys: Transforming Wood into Master Pieces
Vandyaa Lakkaraju, Product designer, B.Des from NIFT.
Kondapalli Toys are handicrafts of Andhra Pradesh. These toys are crafted in
Kondapalli village which is a part of Krishna District, Andhra Pradesh. The toys
are made from the Tella Puniki wood. Almost every household in the area has a
few people engaged in this craft. The male members chisel out the toys and give
them the basic shape, whereas women paint the toys. All the artisans are a part
of one or the other self-help Group or the Swayam Sahayak Sangham as they
locally call it. It is found that an average male earns about 3000 per month
whereas an average female earns about 2000 per month. Most of the
practicing artisans are afraid to let their children learn their craft as it does not
give sufficient returns.
These traditional toys have a distinctive design, carving and painting which is
specific to this area only. They are painted using organic colours extracted from
vegetables and flowers. They also reflect the culture and history of the region
and have earned Geographical Indication (GI). However marketing is still a
challenge as the toy makers cannot cope with mass advertising. The export
market is yet untapped as is online marketing.
Besides there are several problems faced by the artisans viz. health problems
due to back breaking work, financial problems and middlemen who do not
share the profits fairly. Sourcing the materials is also a hassle as there is a
restriction by the government on cutting of trees.
Some suggested solutions areCreation of a fashion and lifestyle brand to market Kondapalli products.
Protection of Tella Puniki trees as part of corporate CSR.
Bringing together innovators to widen the scope of this craft.
Involvement of modern marketing and NGOs.

126

127

Integrated Approach to Improve the Weavers’ Livelihood
Ms Vijaya Switha Grandhi
Plot No.26, 4-3-92/3/A, Tejaswini Colony, Attapur-500048, Hyderabad,
Telangana
phone: +91-9440901146, switha@chitrika.org , www.chitrika.org

Chitrika is an artisan development foundation working with weavers in
Srikakulam and East Godavari districts in Andhra Pradesh. We support artisans
in improving their realization, reducing drudgery, increasing productivity
,reducing risks by improving social security measures and developing selfsustaining artisan business institutions.
The inefficiencies in weaving sector range from incorrect identification of
beneficiaries to corruption. In the entire weaving value-chain, there is a need
for tight integration and centralization of certain activities.
The key issues in the value-chain are:
 Weavers do the pre-loom activities individually and manually
 No value addition in terms of printing, garmenting, and embroidering
In the long run there is a need to rectify the channels through which the
benefits flow to the artisans.
We envisage promoting an integrated, transparent and technologically
advanced model, developed after in depth study of the value chain of
handlooms. Some of the solutions tried by us are:
 Creating local economic clusters of weavers
 Single window integrated services that contains bouquet of services
related to inputs and outputs management
 Improved technological solutions to preproduction activities
 Centralized value addition units
We also experiment with different institutional forms, strengthen the producer
business institutions, and help them to have better access to finances. Building
a marketing channel that is owned by the artisans is one of the crucial
128

127

interventions to create space for producers in the market. Technology focus will
be built in to the intervention from management of institutions, tools of the
artisans, market intelligence and connecting with various players.
However, we are also looking for
 Capital investment support for the technologies that we are proposing
 Support in developing software for inventory management system /
design / production planning systems
 Contribution for working capital of the weavers’ producer company

128

129

Livelihood for Empowerment of Persons with Intellectual
and Developmental disabilities
N Lakshmi Narayana and A. Tagoor
Chetana Foundation, Hyderabad.
chetana.ngohyderabad2004@gmail.com , grcnln@gmail.com

The poor access for training, rehabilitation and skill development have forced
Persons with Intellectual and Developmental Disabilities (PWIDDs) as
marginalized and out of the inclusive development.
It is the fact that poverty, disability and development are the cause and
consequence of each other and further deepens the poverty. In spite of the Acts
and Policies, the barriers limit the access for PWIDDs and prevent them from
being a part of the inclusive community. The disability rehabilitation has
transformed from charity to welfare to development to rights based model.
Accordingly, disability is the responsibility rather than burden and should be
part of the community development itself. Hence it is necessary to develop
need based service delivery system with innovation and creativity.
We have developed the institutional based training and rehabilitation of
PWIDDs living in Ranga Reddy district. The methodologies adopted are need
based matching to the skills, needs and vulnerabilities of PWIDDs. The
multidisciplinary approaches are effective in enhancing their skills which further
improve their opportunities for employment and livelihoods. Some of the
trades include: Paper plates, Gel candles, Phenyl, Ornamental items.
The process has created a significant impact in the lives of PWIDDs along with
their parents. The employment created has resulted in inclusion in the
community and as a measure of socio-economic empowerment. In addition, it
has created livelihoods both at individual and group level.
The models are participative, flexible, replicable, scalable and sustainable with
innovation. The process of training, rehabilitation, skill development,
employment, income generation and success stories aim to answer the concern

130

129

of the PWIDDs and parents that “nothing about us without us?” and “what will
happen to the child after us?”
Chetana Foundation is the registered voluntary service organization which
works for the empowerment of PWIDDs and just completed its First Decade
(2004-2014) of Service journey with better participation and acceptance of the
stakeholders.

130

131

Swayam Sakthi – Women rediscovering themselves
Dr. Lakshmi Ganga,President,
Centre for Social Service International Inc, 10156 Masters Dr.N.E, Albuquerque,
N.M 87111, Phone: - 505-821-2789, Email: lganga66@gmail.com
Even after 6 decades of Independence, but still women is considered as second
citizen in our country. But the bitter fact that all of us has to accept is when a
women empowered in the family then the whole family (Country) would be
benefited.
Educate your women first and leave them to themselves, then they will tell you
what reforms are necessary for them" - Swami Vivekananda.
With a goal to assist women who are subjected to Domestic violence and
economic strife’s we started “Centre for Social Service (CSS)” in 2004 which is
supported by many academicians and philanthropists.

One such program of assisting women during Crisis situation is Swayam Sakthi
(self-reliance) which we started on Jan 26th 2010.The main aim of this project is
to provide emotional support to women during crises and make them
understand the significance of life. Counseling is given to make them
emotionally strong to face life with renewed hope. They are assisted in the
process of rediscovering themselves and make them acquire new vocational
skills (like Tailoring, Maggam work and block printing etc.) which will make
them economically Independent. If needed we would place where they can
recoup from their stressful situation, take stock of their situation and try to
make a fresh start for themselves as well as for those depending on them. As
they progress towards ‘Swayam Sakthi’ they are encouraged to go back and
lead their life normally and independently.

132

131

Under this programme 20 women are at present staying in CSS. The entire
project is housed in a building donated by Dr. Lakshmi Ganga and Dr. Ganga
Choudary. Honoring their commitment to CSS the project is called Dr. Lakshmi
Ganga Swayam Sakthi project.
CSS other activities include Residential programme for orphan and single parent
girls, Free English Medium School for economically and socially deprived girls
and Community based programme for elderly women.

132

133

Making CSR a Complete Social Engagement
Youth for Seva
18, Journalist Colony, Panjagutta, Hyderabad.
yfshyd@youthforseva.org; www.youthforseva.org
Today, many corporates want to contribute to the society and provide an
opportunity for their employees to engage in social work. But, they have the
following limitations:
 Find meaningful projects to fund
 Bring transparency in work and establish credibility
 Determine creative ways to encourage employees to volunteer
 Scale up the CSR work
Youth For Seva [YFS] provides a platform to bring social change. YFS has
conducted the following programs for corporates by engaging their employees:
One Day Events: Sensitize the employees to the needs of society by
participating in events with some very basic orientation or training. For
example, Health awareness drives in slums, street cleaning, career counselling
and personality development program in government schools, environmental
awareness drives, eye screening (preliminary), conducting educational field
trips.
Short Term Volunteering: Guide those who would like to do more. For example,
teaching extracurricular activities to children like singing, painting, and
videography; visiting a rural place for volunteering.
Regular Volunteering: Provide platform for employees who want to volunteer
on regular basis. For example, Hardware training, mentoring, school adoption,
mobile science lab, study rooms in slums

134

133

Skill-based Volunteering: Volunteer based on their skill and needs of the
society . For example, orientation about savings and investment,
communication skills, maintenance of computers in schools
Virtual Volunteering: Contribute without travelling. For example, audio book
recording (for visually challenged), website creation, proposal writing.
Sabbatical: Take a sabbatical and work for a cause and submit a quarterly
report.

134

135

Social Engineering for Rural Development
Sri Aakuthota Rama Rao
Grama Bharathi
Seva Bharathi Bhavan, H.No. 3-2-106/1, Nimboli Adda, Kachiguda, Hyderabad –
500027
Phone: 9440282102, 9440417995
gramabharati@gmail.com, www.gramabharathi.org

Social structures in the rural areas are comparatively more dogmatic, which
makes rural development a daunting task. Gender and caste based
discrimination in rural areas is a major hindrance to bring about women’s
empowerment, improving educational standards, financial inclusion, or
promotion of livelihoods.
We began to address the problem of caste based discrimination in villages by
reengineering the social behavioral patterns through our initiatives, such as
conducting Gram Sabha to form various committees like Village Development
Committee (VDC), Parents Committee for the local school, and Temple
Committee and ensuring membership and active participation of all the caste
groups in these committees.
To remove the social and economic barriers, we focus on educating the children
from Scheduled Castes (SC). The VDC ensures enrollment in school, regular
attendance of the enrolled children, and increase the number of teachers. The
Committee for school worked with the villagers and changed the school
premises from a hut to a pukka building.
The Temple Committee started a Bala Sanskara Kendram (Moral Education
Centre) in the temple premises. The children of the village including those from

136

135

the SC community participated in the kendram. Gradually, the family members
of the SC community were encouraged to enter the temple.

We convinced the women from all the communities to treat everybody equal
and allow drawing drinking water from the common well. This resulted in
complete eradication of untouchability from the villages. The people in the
villages are more sensitive towards the rights of every citizen. The temple of the
village, which was earlier a focal point of social inequality, has become a symbol
of harmony among the communities.

136

137

Sustainable Technologies for model village
Vineet Kumar Goyal
Contact: vineet@steinbeisindia.com, +91-9640112052
In India, over 70% of the people are living in rural areas that neither have
adequate land holdings nor alternate service opportunities to produce or
procure these commodities. In the absence of adequate employment
opportunities, the rural people are unable to earn a sustainable livelihood. As a
result, more than 30% families are poor. Apart from low incomes, rural people
also suffer from shortage of clean drinking water, poor health care and quality
education which adversely affect their quality of life. Presently, about 25% of
the villages do not have assured source of drinking water for about 4-5 months
during the year and about 70-75% of the water does not meet the standard
prescribed by WHO.While the average literacy rate in rural areas is around 5065%, it is as low as 20-25% among women in backward areas.
SaansadAdarsh Gram Yojana (SAGY), aims at instilling certain values in the
villages and their people so that they get transformed into models for others. It
encourages Members of Parliament from both Houses to identify and develop
one village from their constituency as a model village by 2016, and two more by
2019, covering over 2,500 villages of the 6 lakh villages country-wide. The
salient features of model village as per SAGY is, road accessibility, housing, safe
drinking water, sanitation, health care, energy and education. SAGY is
employing low cost technology to build these important components of model
village. SAGY uses crushed concrete, crushed rubber, plastic wastes, natural
fibers and plant materials to build roads and housing. SAGY is providing fresh
drinking water free from iron, florides and other chemical. To provide energy to
villages SAGY using various technologies to develop other renewable energy
sources like solar, wind etc. SAGY is doing the commendable work in providing
education and health care accessible to this model village.

138

137

Natural farming - Revitalizing Rural Ecology through
Polyculture
Grama Bharathi
Seva Bharathi Bhavan, H.No. 3-2-106/1, Nimboli Adda, Kachiguda, Hyderabad –
500027
phone: 9440282102, 9440417995
gramabharathi@gmail.com, www.gramabharathi.org
Soil contributes barely 1.5 to 2 % of the required nutrients to a plant, while the
rest is made available by sun, air, and water. Unfortunately, to provide nutrients
and provide protection from pests, farmers have become excessively
dependent on external inputs such as seeds, inorganic pesticide, and fertilizer,
which disturb the soil health and pollute the environment. This has further led
to disturbance of farmer’s financial well being and adversely affected the
national economy because of ill-directed subsidies. Inorganic fertilizers reduce
the microbial activity and disturb soil health. This has caused huge damage to
ecological balance by killing agro friendly birds and insects.
To counter the threat of inorganic and expensive external inputs in agriculture,
Shubash Palekar – an experienced farmer and Agriculture graduate - developed
a technology which is easily accessible and acceptable to the farming
community. The basic principle of his method comprises of activating various
micro-organisms present in large quantities in the soil to increase the porosity
and fertility of soil. This method improves the seed quality and seed is available
to the farmer in his own farm. Use of cattle (indigenous cow) in farming
provides organic fertilizer and pesticide required for cultivation.
This inspiring idea has been taken up by us and we have started propagating
‘zero-budget’ natural farming - which is in harmony with our belief in
swavalamban (self-reliance), swabhiman (pride) and swadeshi (indigenous) –
through training camps for interested farmers in our state over the past two
years. We have observed that the yield potential of the crops cultivated using
the zero budget natural farming is equal to chemical-based cultivation. The
produce of the zero budget farming in horticulture (fruits and vegetables) and in
agriculture (cereals, cotton) has entered the market.
138

139

140

Appropriate Technologies for Harvesting Rainwater to
mitigate water scarcity
Sri Satyabhupal Reddy
Research in Environment Education and Development Society (REEDS)
17-1-386/S/22/S.N.Reddy Nagar, Vaishalinagar Post, Hyderabad-500 079.
Phone: 9441221756, reedshyd@gmail.com
Statistics reveal that more than 85% of rural water supply is from the ground
water sources at present. Indiscriminate exploitation of ground water and the
decline in ground water levels have rendered many bore wells dry either
seasonally or throughout the year. Reviving the traditional practices of
rainwater harvesting along scientific lines can go a long way in preventing a
serious water crisis in the major part of our country in the years to come.
We address the problem by tapping the rainwater where it falls; The concept of
Rainwater Harvesting.
The technique of rainwater harvesting involves collecting the rain from localized
catchment surfaces such as roofs, plain /sloping surfaces etc., either for direct
use or to augment the ground water resources depending on local conditions.
Construction of small barriers across small streams to check and store the
running water also can be considered as water harvesting.
Identification and promotion of simple, reliable and environmental friendly
technologies for augmentation of ground water resources are necessary to
overcome the above problems and to ensure the long-term sustainability of our
precious ground water resources. Reviving the traditional practices of rainwater
harvesting along scientific lines can go a long way in preventing a serious water
crisis in the major part of our country in the years to come.
REEDS believes that environmental awareness is pre-condition for
development. Our long term goal is to initiate and make people to develop selfreliant villages. Our field of operations are Education, Health, Environment and
Livelihood. We work in Mahabubnagar and Rangareddy districts in Telangana
and Prakasam in Andhra Pradesh.
139

141

Solution to the Bacterial Blight disease in Rice crop
Dr Ramesh Sonti, M.R. Vishnupriya, A.V.Rao
Centre for Cellular and Molecular Biology
Bacterial blight (BB) is a serious disease of rice. Samba Mahsuri is an elite rice
variety that has good yield and exceptional quality and eating characteristics
and is grown in 1-2 million hectares of rice fields in India. Samba Mahsuri is
highly sought after by consumers because of its fine eating qualities and
farmers prefer this variety because it is readily accepted by consumers. Samba
Mahsuri is susceptible to BB. As effective chemical control measures are not
available for BB, the disease results in severe yield losses.
Improved Samba Mahsuri (ISM) is a BB resistant derivative of Samba Mahsuri
which retains the yield and quality characteristics of the parent line. Improved
Samba Mahsuri was developed in a collaborative effort between CSIR-CCMB
and Directorate of Rice Research (DRR), Hyderabad, wherein marker assisted
selection was used to introgress three genes for BB resistance into Samba
Mahsuri genetic background.
We would like to identify an NGO/NGOs that can work with large numbers of
producer farmers in very distributed areas and supply them with foundation
seeds of ISM. We also need Corporate sponsors who can fund this program in
the NGO. The user farmers will benefit because they will have access to seeds of
an improved variety (which they may not get as private seed companies are not
interested in varieties) and the producer farmers will benefit because they get
more remuneration from selling their produce for use as seed.
Centre for Cellular and Molecular Biology
Uppal Road, Hyderabad
The Centre for Cellular & Molecular Biology (CCMB) is a premier research
organization in frontier areas of modern biology. The objectives of the Centre
are to conduct high quality basic research and training in frontier areas of
modern biology, and promote centralized national facilities for new and modern
techniques in the inter-disciplinary areas of biology.
140

142

Still Water Electrical Generation technology
Dr. Chaganti Bhaskar
Phone: +91-8099882376
Email: mybusinessislove@gmail.com, seawaterelectricityltd@gmail.com
Traditional hydroelectric generation facilities require huge amount of water to
produce electricity and with lot of water reaching the sea without being used
properly.
“Run-of-Ocean” method will enable generation of electricity continuously by
using the same water, at a very low cost. This green electricity generation with
"In Pipe Cascading Marine & Hydro Electrical Generation" can generate
electricity with any type of water such as sewerage, industrial waste water, salt
water etc. In this method, water is pushed using a motor to 30 meters height
through a pipe. The same water comes back into the tank. So the water can be
reused again to generate electricity. You only need to fill up 5%-10% water that
is evaporated every two days.
Through this device, one can generate continuous electricity 24x7 to the houses
using 200-400 liters of water. A tank of water can serve a small industry. A pond
can serve a village, lake can serve few mandal or a district. This will reduce the
electricity bill for households as well as industries. The investment made every
year in India for electricity can be reduced by 60 lakh crores.
The cost for setting this up is Rs. 1,40,000. It needs minimum setup,
maintenance, and operational cost.
Benefits:
1. 24*7 electricity supply for framers
2. Farmers can cultivate more than one crop due to availability of irrigation
3. Remote villages will develop
4. Local businesses will develop
5. Greenhouse gases emission would be reduced
6. Carbon credits would be increased
7. Less crude imports, hence foreign exchange reserves would be
conserved
141

143

Managing solid waste in cities
Dr.Razia Sultana
Phone: 9848475506 Email: emailrazia@yahoo.com
Imagine how much solid waste is generated by 125 crore people in our country
every day! Although we are trying to manage it by transferring the garbage out
of sight, we are not doing the right way as seen in the reasons given below:
o Unorganized primary collection
o Unsatisfactory interim storage facilities
o Irregular garbage lifting
o Transportation system not synchronized with storage facilities
o Processing or treatment is not practiced
o Final disposal through dumping
As a result of this not only are we living in a polluted environment but we are
also losing valuable materials which we could have recycled profitably.
This can be addressed by adopting suitable solid waste management strategies
such as the following:
a. Waste separation and collection with appropriate transport and storage
b. Reuse and recycle
c. Final disposal of mechanical waste with least environmental impact
d. Community participation
e. Initiating source segregation and reuse/recycling
f. Encouraging micro enterprises in solid waste management
g. Rehabilitating rag pickers and inducting them into formal sector
Solid waste can be processed through composting, generation of energy
through pelletization/refuse derived fuel, and bio-methanation, and recovering
gas from land fills.

142

144

SOLAR MICRO GRID – SUSTAINABLE RURAL
ELECTRIFICATION
Dr. RVGK SARMA
Independent Battery Consultant
ranigopi@gmail.com
As per the International Energy Agency, World Energy Outlook close to 300
million Indians have no access to electricity. Most of these houses use kerosene
for lighting, which is not environmentally friendly and at the same time
unhealthy and unsafe.
Solar Micro grid will substitute kerosene lamps with environmentally friendly
and energy efficient LED lights leading to elimination of CO2 emissions
completely there by improving the health of people in rural India. In addition,
renewable energy for rural electrification has the potential to transform rural
life by providing an opportunity for children for better education, and helping
women to engage in income generating activities.
This model will also generate rural employment by encouraging rural youth who
will ultimately be responsible for monitoring the total Solar Micro Grid
performance. These youth will be responsible for the ownership of the
infrastructure and for collection of revenue from the user.

143

145

One Child One Light- Environment Friendly Lighting
Thrive Solar
#38/B, Phase I, IDA Charlapally, Hyderabad – 500051,
Phone: +91-40-32901212, +91 9949325007
dhanu@thriveenergy.co.in , www.thriveenergy.co.in
School children living in semi-urban, rural, and off-grid areas in India struggle to
study at night as they have to depend on harmful and polluting kerosene lamps
and face health and fire hazards.
One Child One Light (OCOL) is an initiative of Thrive Solar with a mission to
support every underprivileged child's right to education by giving a safe, clean
and low cost solar LED study light that can be recharged easily using solar
panels.
So far, with the help of various partners and sponsors, nearly 8,00,000 School
Children have benefited from the OCOL Programme and are helping conserve
nearly 2 million liters of Kerosene and preventing 7000 tonnes of CO2 emissions
every month. Networking with large NGOs and academic institutions has
resulted in large scale implementation of the initiative where nearly 1 million
children would benefit through the programme.
We are aiming to reach nearly 13 crore children with the help from NGOs,
Funding Agencies, Government and social philanthropists.
We work with communities in the rural, remote tribal belts of India and
regularly work with NGOs/Banks, charities. In recent times we have tied up with
IIT Mumbai to implement a major project that will provide LED Study Lights to
about 1 Million children in rural areas and with NIRD&PR to install over 500 LED
Light Servicing and Assembly centers in rural areas. These activities will provide
employment opportunity to thousands of rural entrepreneurs in lights
assembly, sales, and servicing of LED Lights.
Our organisation has received several awards and recognition for its work in the
field of solar and LED Lighting. We are now seeking partnerships to make in
India at least 10 crore portable lights in the next 3 years, generate 1 lakh direct
employment, improve the livelihood opportunities for 3 crores families.

144

146

Improved Biomass Burning Stoves
Sri Vidyadhara Buddhiraju
Vignana Bharati
Phone: 8008800713
vidya.buddhiraju@gmail.com
Even in the 21st century, a large section of our population, especially in rural
areas uses firewood for cooking as was done by our ancestors in ancient times.
Inefficient burning of domestic cooking flames results in not only wastage of
fuel and contributes to about a fifth of the global green house gas emissions,
but also causes indoor air pollution and immense harm through chronic
lung/respiratory diseases (with associated loss of working days and cost of
medication) especially among women and children.
Higher quality cooking fuels like LPG are expensive and will become even more
unaffordable for the vast majority of the poor. .Annually India spends close to
10 billion dollars for importing cooking fuels. As with most welfare schemes in
our country, subsidies on domestic cooking gas are a major source of leakage in
government expenditure.
Hence, improved biomass cooking stoves are an appropriate solution to address
the problem of affordable and relatively safe domestic cooking fuel. Although
India has had a program in fuel efficient chulha for the past 30 years, the
outreach has not been very promising. We have worked on biomass burning
stoves and adopted several alternative approaches to stove building, ranging
from extremely low cost designs that closely match existing usage patterns to
cutting edge designs that closely replicate the utility of instant switch on-andoff capability of a LPG stove. We realize that these designs must be
commercially viable, convenient and acceptable to the end user rather than
junk distributed by another top down subsidy driven government operation.
The interesting aspect with our latest models is that the residue char from fuel
use (biomass) is more financially valuable than the input. It is an instant start
and stop stove closely matching the utility of a liquid or gas stove, though it is a
145

147

biomass burning stove. We are able to produce excellent designs from a Rs. 100
stove for the poor rural home, to a Rs. 10,000 stove for a large commercial
kitchen.

146

148

Landfill-Free Manufacturing: A Quest for Sustainable
Manufacturing
A.S.Rao
President, Indian Innovators Association
indiainvents@hotmail.com
www.linkedin.com/in/indiainvents , www.indiainvents.blogspot.in/

Zero Waste or Zero Landfill is a useful concept to be followed by communities
and businesses. Zero Landfill means considering a waste as a “residual product”
or a “potential resource” rather than considering waste as a useless substance.
Earlier companies used to strive to reduce waste generation through factors
such as greater efficiencies, reusable packaging and diverting unavoidable
waste to various recycling streams. Zero Waste embodies the goal of a closedloop system that reuses resources rather than creating waste. Such a goal
requires consideration of the entire life-cycle of products, processes and
systems within the context of a comprehensive systems understanding of our
interactions with nature and search for inefficiencies at all stages.
Zero Waste strategy supports triple bottom line sustainability viz. Economic well
being, Environmental protection, and Social well being. Economic wellbeing is
enhanced by solid waste elimination and improved production efficiencies.
Environmental protection is promoted through the consumption of less new
raw materials from nature, and the elimination of waste materials returned to
nature. Social wellbeing is heightened through improvements that better
safeguard society’s scarce resources, as well as through the creation of new
jobs in the “closed loop” processing involved with reuse and reprocessing of
materials.
Now, manufacturing companies such as General Motors lead the Landfill-Free
Manufacturing, which means zero waste from daily operations is sent to
landfill. There are other companies such as Glen Raven Inc, which are adopting
this technology.

147

149

Improving ground water table through Inverse Bore Well
method
Sri Subhash Reddy, Director
SMARAN
9440055253, saverainwater@gmail.com, www.smaran.org
Over withdrawal of ground water and neglect of traditional water bodies there
is a increase in soil erosion and decline of water availability for domestic and
irrigational usage.
This problem can be addressed by recharging the ground water sources.
SMARAN adopted Inverse Bore Well (IBW) method, which involves
identification of abandoned and working bore holes through which the entire
rooftop rain water is allowed to percolate via a silt chamber which joins the
deep aquifers resulting in increased ground water deposits. This method
increased the life & yield of many existing and surrounding bore wells wherever
implemented.
In Rural areas, with the participation of all concern stakeholders, they identify,
promote renovation of the neglected traditional water bodies (tanks/ponds)
which support the irrigation, ground water, cattle, aquatic life etc. and land
development to control soil erosion & increase/retain moisture. In urban areas
they promote, motivate, create awareness, design suitable RWH structures for
institutions, hospitals, gated communities, apartments, independent houses
colonies, parks/gardens, etc. to increase the ground water levels.

148

150

Rain water harvesting (RWH) implemented at many sites reduced dependence
on external water tanker supplies; a few became completely ZERO dependent
like NIFT campus at Madhapur, Hitech city in Hyderabad. Following the
successful implementation of IBW method in 2011, the 10-acre campus, which
once required 15 water tankers per day earlier now became self-reliant with
zero external dependence and saving up to Rs.30 lakhs per annum within two
years.
SMARAN (www.smaran.org) is an NGO working on Soil and Water conservation
for the last 15 years in rural areas on watersheds and for Hyderabad &
surrounding areas promoting site specific suitable Rain Water Harvesting (RWH)
structures for over 10 years. SMARAN is extending RWH technical support to
GHMC central zone towards identification for suitable RWH structures in
residential welfare associations, apartments, open spaces, public places such as
parks and institutions such as schools, hospitals, places of worship, etc

149

151

Efficient Solid Waste Management by Source Segregation
and Recycling
ITC Ltd
Contact: Sri Jogarao, 9849496006; jogarao.b@itc.in
Untreated solid waste generated in large quantities in urban areas in our
country is a major factor in contributing to pollution, spread of diseases, and
declining quality of life.
ITC’s WOW-Wealth out of Waste initiative creates awareness among general
public about “Reduce-Reuse-Recycle” to protect environment, reduce the
impact of global warming, improve green cover, reduce land fills, improve
ground water quality, improve general health and hygiene, reduce garbage
handling costs, improve civic amenities and provide cost competitive raw
material to paper, plastics, metal and glass industries.
ITC has been working on source segregation of dry recyclable waste and
recycling the same in various industries. ITC’s program Wealth Out of Waste
(WOW) which has been working on this aspect of source segregation and
recycling since 2007 has been successful in implementing the program in
Hyderabad, Bangalore, Madurai, Chennai, Coimbatore and Cochin.
Nearly 25% of daily garbage is recyclable and if the recyclables are segregated
at source, the load to the extent of 25% will reduce in garbage handling,
transportation and land filling. For example, a city like Hyderabad generates
4200 MT of garbage and through source segregation, if we separate the
recyclables, nearly 1000 MT can be supplied daily to industry as raw material.
GHMC can save nearly Rs 2.5 crores per month on account of WOW due to
reduced handling, transportation and land fill costs.

150

152

Implementing WOW systematically will result in the following benefits:
 Providing clean and green surroundings
 Reducing land fill load
 Saving substantial amounts for the Municipalities by way of reduced
handling and logistics costs of garbage
 Creating sustainable livelihood for waste collectors / rag pickers and
improving their standard of life and avoid their children becoming rag
pickers
 Creating gainful employment for uneducated youth
 Providing cost competitive raw material to the industry
 Conserving scarce natural resources
 Reducing global warming

151

153

Accumulating and Reusing rain water on-site
Rattanlal Dugar
Phone: 7416793132, ratanlal.dugar@rediffmail.com
The availability of potable water has become a serious concern in most places
as the water table is decreasing drastically. A small experiment in my house in
Hyderabad done 12-13 years ago gives a practical solution for this problem.
A pit of 3’x3’x4’filled with stones up to 3.5’ of any size (preferably 6” to 12”)
which are easily available near any residence is the only structure required for
collecting the rain water. From the terrace and backyard, rain-water is directed
to a small cemented manhole of 1’x1’x1’ (approx) through a pipeline. Then,
from the manhole water flows through an iron mesh (for filtering, to avoid solid
wastes) and the pipeline is directed to harvesting pit. The harvesting pit is
covered with a RCC slab to avoid direct entry of any type of waste. Rain water is
absorbed by this small pit and no maintenance is required.
Another successful example is at Nirasrith Balgrah Asram (where around 100
people stay) in Rajasthan, where waste water from kitchen and bathroom (not
toilet) was collected in a smaller pit as specified earlier.
This method raises the water table thereby decreasing the electricity
consumption as we draw water from ground. It is replicable on a large scale
where flood water can be absorbed into the ground by increasing the size and
the number of pits.
The advantages of this water-harvesting model are:
1. It is inexpensive compared to its benefit.
2. It doesn’t require any charcoal or 3-4 different layers of stones, and is
thus feasible to implement by most of the people.
3. Easy of maintenance if absorption of water reduces.
4. Flood water can also be harvested by increasing the size and number of
pits.

152

154

Aiding Green Revolution
Council for Green Revolution (CGR)
1448, Road No. 12, Banjara Green Colony, Banjara Hills
Hyderabad – 500034.
Phone: +91- 96769 57000, greenrevolutionap@gmail.com, www.cgrindia.org

The world is already experiencing the adverse impacts of diminishing green
cover. Most of us are keen to reverse this trend, but each of us cannot
contribute due to a variety of reasons including operational constraints.
We identify volunteers such as school children, employees etc., and provide
logistical support such as identifying place for planting trees, provide saplings,
watering of the trees, and taking care until they become full grown trees.
We strive for proactive participation of society in environmental protection and
sustainable development. We are successful in restoring ecological balance in
degraded and vulnerable landscapes by planting two million plants by actively
involving three lakhs students and motivating schools and villages.
We promote massive tree plantation in all available vacant spaces, enumerate
big old trees, promote new and renewable energy sources, sanitation and
hygiene improvement, and provide support to local bodies in sustainable
development initiatives.
Our organization aims to make planting and protection of trees an integral part
of our social, spiritual, cultural life. We provide an ideal platform for a national
level broad spectrum movement for the protection of the unique bio-geosphere
along the east coast of India, which has great environmental, social, economic,
cultural and spiritual significance in the sub-continent.

153

155

Tracing and Cremating Unclaimed Dead Bodies
Sri Kanugula Rajeshwar Rao,
Satya Harish Chandra Foundation,
#15-6-119/A, Beside Afzalgunj Police Station, Hyderabad - 500002
Phone: 9391148712, unclaimedbodies@yahoo.com
Many people in India especially from masses are turning into
unidentified/unclaimed dead bodies under various circumstances. Even people
from well-to-do families are also becoming unknown bodies under mysterious
circumstances and there is no one to gather, preserve and pass the information
to the families of such dead bodies.
Satya Harish Chandra foundation has been started to address this problem. We
1. Trace unknown dead bodies on the basis of available physical features
and biological phenomena
2. Co-ordinate and bridge the gap between unknown/unclaimed dead
bodies and their families and also co-ordinate with revenue, medical,
home and municipal authorities for early disposal
3. Perform final rites in order to avoid pollution, and try to provide final
information to the families after the postmortem
4. Perform the last rites of those who die due to HIV, AIDS, TB, Swine flu
etc in hospitals and their attendants leave the dead bodies
5. Extend a helping hand to neglected patients till they recover in
government hospitals and admit them in old age homes and also
perform final rites when they die, by arranging free transportation and
packaging material.
6. Spread awareness for organ and cadaver donation and also take the task
of safeguarding the graveyard lands from encroachments.
7. Conduct final rites far away from the GHMC limits which require high
investment due to non-availability of grave yard.
154

156

Request for Donation:
In spite of taking up such a socially useful cause, we often suffer from
shortage of funds to carry out our activities. We request the responsible
citizens to be a part of this noble movement by sponsoring for final rites of a
few people so that we can contribute more for the society.

155

157

158

Other NGO’s Registered for the Conference
No

Name of NGO

1

Aadarsh (Home For
Children)

2

Aalana Orphanage
Home

3

Aarohi Blood Bank

4

Aashray Foundation

5

Acharya Nagarjuna
Awasam

6

Action For
Integrated
Development

7

Adharsha Mahila
Seva Sangham

8

Agricultural And
Social Development
Society (ASDS)

9

Ahalya Foundation

Contact Details
Muralidhar #9-21-3/31,Ashok
Nagar,Street No 4,Boduppal,RR Dist,
Phone: 9491124636 Email:
Aadarshhomeforchildren@Gmail.Co
m, www.Aadarshhomeforchildren.Org
Kondagorla Jampaiah 2127,Vijayapuri Colony,Near
Yellamma Temple,From Balaji
Narsing Home 3rd Left,Uppal,Hyd,
Phone: 9666634790, Email:
Jampaiah150@Gmail.Com
6-3-182/1 To 3,Lake View
Palace.Opp:Banjara Lake,Rd No
1,Banjara Hills,Hyd, Phone:
8106999686, Email:
Aarohibloodbank@Gmail.Com,
Www.Aarohibloodbank.Com
K.Madhavi Latha 12-1-414/A,Pedha
Gadi School(Govt High School)
Balapet,Secunderabad, Phone:
9000495026, Email:
Madhavi10573@Gmail.Com
Viswamithra-9000161607,Karunakar
9440417995,Krishivanam,(V&M)Marri
gudem508245,Nalgonda,Mail:Gramabharati
@Gmail.Com
P.S.S Hari Prasad Rao Flat No; 401,
H. No: 7-1-191/2,Srikrishna Aptnt
Dwaraka Nagar,Khammam, Phone:
9866692754, Email:
Hariprasadaid12@Gmail.Com
D.Vijaya 17-248,Hilltop(V),Bellampally, Adilabad,
Phone: 9291191659
V. Gandhi Babu Office Rekhapally,
VR Puram Mandal, Khammam
District, 507135, Phone: 8748286863; +91 9440537588, Email:
Gandhibabuasds@Yahoo.Co.In
Siva Makutam - 9849989106, 04065871666, 303, Manjeera Majestic

159

Main Activities
Education
Health

Education
Livelihood

Health

Livelihood

Education

Health
Environment

Livelihood

Environment,
Health
Environment,
Livelihood

10

Alambana

11

Alluri Sitharamaraju
Yuvajana Society

12

Amma Seva Samithi

13

Amruthavarshini
Bala Kalyana
Ashramam

14

Anandh Educational
Trust

15

ANKITA

16

ANKUSH
GOSHALA

17

Asha Foundation

18

Asritha

19

Association For
Social And
Humanize Action

Commercial , Opp. JNTU, KPHB, Hyd
- 500072
B.Syam 12-12-192,Ravindra
Nagar,Seethafalmandi, Phone:
9848412054, Email:
Shyama_Alambana@Yahoo.Com
P.Satyanarayana,9440588073,Kollap
ur,Mahaboobnagar Dist
Ashok # 18-12-846/11, Outside
Gowlipura, Hyd - 500073. Mobile:
9703908904, 9949263681
Dr.P.Ramamurthy Old Gooty
Road,Thilak Nagar,Guntakal- 515
801, Anantapuram Dist.Andhra
Pradesh., Phone: 9985282854 Email:
Amruthavarshini.Vhp@Gmail.Com
Nuthalapati Ananda Rao
F,No6,Iufi,Khemson
Apts,Ameerpet,Hyd, Phone:
9849150654 Email:
Anand4bharath@Gmail.Com
P RAVI KUMAR ANKITA, VIDHYA
NAGAR, HOUSING BOARD
COLONY, MIRYALAGUDA,
NALGONDA DISTRICT, Phone:
9440717166, Email:
Ankitaorg2@Gmail.Com
SRI B.BUDDHESWARA
RAJU,(V)KAMALAPUR,VIA:DICHPA
LLY,NIZAMABAD DIST
Vadluri Swamy, 4-129/2, (V&M)
Pegadapally, Karimnagar-505532.
Phone: 9441431035
S.Nagaraju,6-4-371/9/5,Krishna
Nagar Colony,Bholakpur,SecBad,9705925611, Email:
Asritha.Ap@Gmail.Com
Syed Subhani Main Road,
Yerrampeta (Village) CHINTURU 507 126, Khammam District, Andhra
Pradesh Phone: 9492381609, Email:
Ashachintur@Gmail.Com

160

Education, Health,
Livelihood
Livelihood
Education,
Livelihood
Education,
Livelihood

Education

Health, Education,
Environment,
Livelihood

Environment, Rural
Health

Health, Education

Health, Education,
Environment,
Livelihood

20

Association For
Social And
Humanize Action
(Asha)

21

Atma Bhandu
Parivar

22

Ayyappa Seva
Samithi Welfare
Society

23

B Randheer Reddy

24

Bachpan Bachao

25

Bhannu Arogyada
Seva Society
/Bhannu
Neurohealth
&Rehabilitation
Center

26

Bharath Varsha
Parirakshana
Samstha

27

Bharathi Memorial
Foundation

28

29

Centre For
Collective
Development Adilabad
Centre For
Environment And
Rural Technologies

Pr.V.V.N.Rao Main Road,
Yerrampeta (Village), CHINTURU
Mandal, East Godavari District
Andhra Pradesh.PIN: 507 126,
Phone: 9490739320, Email:
Simharao22@Rediffmail.Com
Viswanath Kota Mig-Lll-Aphb Colony,
Zaheerabad, Medak Dist. Phone:
08451-282329,9550889077
Kotagiri Gopi,,5-1151/3a16,Priyadarshini
Nagar,Vil&Mdl,Nirmal,Adilabad,,9849
687746,,Mail:
B.Ranadeer Reddy 880,Vivekananda
Nagar Kukatpally, Phone:
9490746716 Email:
Ranadheer47@Gmail.Com
Madhukar -, Bachpan Bachao Room,
Sreenidhi Institute Of Science &
Technology, Yamnapet, Ghatkesar,
R.R Dist.
V.Charanjit Reddy H.No:24-3-76/40,
Prakash Reddy Pet, Julai Wada,
Hanamkonda-506001, Phone:
9949075873, Email:
Charan@Bhannu.Org
Nuthalapati Ananda Rao
F,No6,Iufi,Khemson
Apts,Ameerpet,Hyd, Phone:
9849150654 Email:
Anand4bharath@Gmail.Com
Kothawal Rajest 7-5/5/9,Salarjung
Kancha,Medipally,Chatkesar Mdl, RR
Dist, Phone: 9908587340, Email:
Bharathimemorialfoundation@Gmail.
Com
Rathod Shesharao Gangannapet,
Utnoor, Adilabad Phone:
9440681417, Email:
Sheshurathod@Rediffmail.Com
Marojukameswara Rao,R.Cm.Street
Bobbili,Vijayanagaram Dist. Phone:
9553395807, Email:

161

Education,
Environment,
Livelihood

Livelihood

Health

Livelihood

Education

Health

Health

Health

Livelihood

Environment

Ramjeebheemarao@Gmailcom

30

CHARD (Centre For
Human Activity In
Rural Development)

31

CHESTD

32

Chethana Urban
And Rural
Development
Society

33

Cheyutha(Avasam)

34

Commitments,Hyde
rabad

35

CP Brown Netra
Nidhi

36

D.I.S.H.A. Resource
Centre

37

Dark2light

38

Dayananda
Memorial Charitable
Trust

Samala Babu Registered Office
Address: H.NO. 5-3-29, Pakabanda
Bazar, Khammam-507001, Phone:
9440145153, Email:
Samalababu@Rediffmail.Com,
Chardkmm@Yahoo.Co.In
N A S V PRASADA RAO President
CHESTD H.No:9-1-156/3B,Opposite
Government
Hospital,Kothapeta,Bhadrachalam507111, Khammam
District,Telangana-507111. Phone:
9505476502, Email:
Chestd_Ngo@Yahoo.Co.In
T.N.Chetan Pillay,#37-70/C113,Jj
Nagar,Sainikpuri,SecBad,9704233351,Curds1983@Gmail.
Com,,Cpillay2006@Yahoo.Com
Srinivas
Reddy,9912091651,Chityala,Wanapa
rti
3-6-361/18,Murtage Cottage,Street
No 20,Himayath Nagar,Hyd, Phone:
9441063495, Email:
Committmentsk@Yahoo.Com
Dr Samireddy President Phone:
9440253531
Prachi Deo 1602, Housing Tower,
ISB Campus, Gachibowli, Hyderabad
Phone: 9666087231, Email:
Prachi.Chikate.Deo@Gmail.Com
Chukkala Anvesh, 7-2533/90/1,Ganganagar,Godhavari
Khani,Karimnagar, Phone:
8465070859 Email:
Dark2light@Gmail.Com
G,Srinivas,Ravinder 1-2-73,Ambika
Nagar,Siricila,Karimnagar, Phone:
9849544462 Email:
Srinivas@Gmail.Com
,Ravindera@Gmail.Om

162

Livelihood

Health, Education,
Environment,
Livelihood

Education.
Health,
Livelihood
Education
Health,
Education,
Livelihood
Health
Education

Health,
Education,
Environment

Educaion,
Health

39

Devi Youth Society

40

Devine Life Society,
Sivananda Ashram

41

Dharmashashra
Nitya
Annadhanavedika

42

Dr.Dog Pet Hospital

43

Dwarakamayee
Seva Samithi

44

Eco-Club

45

Educational
Deportment

46

EFFORT

47
48

Ekalavya
Ashramam-Seva
Bharathi
Ekchakra Goraksha
Seva Samithi

49

Employees
Association

50

G NARAYANAMMA
GO SEVA TRUST

51

Gnana Saraswathi
Seva Samithi

52

Go Adharitha
Vyavasayam

B.Prasad 2-78,Kota
Armoor,Armoor,Nizambad, Phone:
9848390560 Email:
# 6-1-110, Padma Rao Nagar,
Secunderabad. Phone: 04027503274, 9490122277
Goutham Babu-9966177100,Tilak
Nagar
Down,Godhavarikhani,Karimnagar
Dr.Muradhar Rd No12,Banjara Hills,
Phone: 9246548100 Email:
Muralivetdr@Gmail.Com
M Raghunath - 9346212945, #90/2
LIG, Opp. Kanakadurga Temple, 3rd
Phase, KPHB Colony, Hyderabad 500072.
Chandrashekar,9440402005,Kondurg
,Mahaboobnagar
D.Anjaiah,K.Krishnaiah,Vidut Nagar
Colony,Zahirabad,Medak
Vijaya Kumar Karumuru H.No: 5-326/A, Pakabanda Bazar, Bonakal
Cross Road , Khammam. Phone:
9440160485, Email:
Effortvijaykmm@Rediffmail.Com
Laxmi Narayana,9866393484,1948,Godavari Road,Mancherial
Radha Krishna Innani Bodan,Nzd,
Phone: 9490679937 Email:
T.Rajeshwar
Kothapally,Pochampadu,Nizamabad,
Phone: 9441711600 Email:
SRI VENKATESWA
VARMA,(V)NARKUDA(M)SHAMSHA
BAD(DIST)RANGA REDDY
PIN:501218
Akarapu
Viswanatham,9848320723,Kollapur X
Road,Nagarakarnool,Mahaboobnagar
Dist
Kotala Vittal Reddy 126/1,Govuru,Varni(M)Nzd, Phone:

163

Health,
Environment,
Education
Health, Education
Livelihood
Health
Health
Education &
Livelihood
Environment
Education
Health Education
Environment
Livelihood
Education
Environment
Education
Health,
Environment
Environment

Health,
Education
Environment

53

GO SEVA,SRI
SHIVA PRAKASH

54

Good Life
Foundation

55

GOVARDHANADH
ARI GOSHALA

56

GOW SEVA

57

Grama Vikas
Samithi

58

Green Life

59

Happy Life Service

60

Hellohyderabad

61

Hyderabad Zilla
Mahila Mandalula
Samakhya

62

Ideal Rural
Development
Society(Irds)

9492211223 Email:
Kotalavittalreddy@Gmail.Com
H/NO:37-18/843,PLOT NO
843,DEFENCE
COLONY,SAINIKPURI,SECBAD,PIN:500094,9849493036
S.Nagachary 1-30,Opp:Karur Vysya
Bank,Suryapet Road,Nalgonda,
Phone: 9849637370 Email:
Nagachary.S@Gmail.Com
,Dr.JAGADEESH,H/NO:622/3,RAYADURGA,RR DIST,500008
SRI DAMAYAN REDDY,FAREED
MANJIL,3-1-297,MOTHINAGAR
LINE,NIMBOLI ADDA,NEAR
KACHIGUDA,HYD,PIN:500027,MAIL:
Drgolamari007@Gmail.Com,Cell:812
5032321,8341403167
Suryachandra
Redyy,9959548313,Mail:Suryachandr
areddy@Rediffmail.Com,(V)Chinnam
andhadi(M)Peddamandhadi(Dist)Mah
aboobnagar
Vasudeva Rao Shivaji Colony,Buja
Buja Nellore, Phone: 8008605222
Email: Vasusree@Hotmail.Com
K.Ramesh Babu 11-156,Patwari
Enclave,Beside Sandya
Hospita,Gandhi Nagar
Road,Balanagar,Hyd, Phone:
7680858898 Email:
Rameshkothapalli@Happylifeservice.
Org
Krishna Reddy Email:
Krishnareddyk@Yahoo.Com, Phone:
9000303003
Shaheen Afrose P No,28,Huda
Colony,Mayuri Nagar,Miyapur,Rr
Dist, Phone: 9391138396 Email:
Hzmms.Ashreya@Gmail.Com
K.Rajalingam9441046873,Mail:Irdsmedak@Gmail.
Com,,H/No:5-

164

Environment

Environment
Environment

Environment

Livelihood

Environment

Education,
Livelihood,
Health
Health Education
Environment
Livelihood
Livelihood
Health,
Education,
Environment

63

India Literacy
Project

64

Indira
Priyadarshini&
Women Welfare
Association

65

Indira
Priyadarshini&
Youth Welfare
Association

66

Institute Of Health
Systems

67

Integrated
Development&Emp
owerment
Agency(Idea)

68

Integrated Rural
Peoples Welfare
Association

69

JAGRUTHI-NGO

70

Jana Jagruthi Seva
Samithi

87,Ircode,Siddipet,Medak
Dist,502114
Shravankumar Guntuku 2-14/4 Izzat
Nagar (Near Novotel Hotel) Phone:
9703874573, Email:
Ilp.Shravan@Gmail.Com
Smt.Govardhani,9885013699,Mail:Ja
dcharla,Mahaboobnagar
Vijaya Lakshimi Plot No 202,Srinath
Residential Complex,Opp Manju
Theatre,Sec-Bad, Phone:
9347627092 Email:
Shamrao55@Gmail.Com
G.Surender Haca
Bhavan,Hyderabad, Phone:
9848011251 Email:
G.Gsurendra@Gmail.Com
K.Chandramouli 3-6-45/1,Backside
Of Petrol Pump,Marriguda,Ecil Post,
Phone: 9948222900
PK Prakash IRPWA, Parvathipuram
Vizianagaram Dt Phone:
9441605890, Email:
Irpwa.Asha@Gmail.Com
M.Kumudini Registered Office
Address: 11-3-34/2, Nehru Nagar,
Khammam-570 001, Telangana
State, Phone: 8106633018, Email:
Kjagruthim@Yahoo.Co.In
K. Srinivas - 9000165971,J.Phani
Kumar-8897743036,8-3-580,
Yellareddyguda, Ameerpet, Hyd 500073

71

JSR Foundation

Janpalli Sathish Raju,10149,Kothakota,Mahaboobnagar,Janp
allysathish@Gmail.Com

72

Kalyanpuri Senior
Citizens Asm

G.Radha Krishna 2-1928,Kalyanpuri,Uppal,Hy, Phone:
9177527910, Email:

165

Education

Education

Health,
Education,
Environment

Health
Rt&Act,
Student Rural
Development
Health Education
Environment
Livlihood
Health,
Environment,
Livelihood
Education, Health,
Environment &
Livelihood
Education,
Health,
Environment,
Livelihood
Health

Gnenirk4@Gmail.Com

73

Kasturba Gandhi
National Memorail
Trust

74

Kasturbha Trust

75

Kranthi Rural
Development
Organisation

76

Krishna Murty
Chitturi

77

Laxminarayana
Charitable Trust

78

Louis Braille
Educational Society
For Blind

79

M.V Foundation

80

Ma Amma Nana
Vruddashramam
Society

81

Madhava
VidyalayamMadhava Seva
Samithi

82

Mahila Dakshitha
Samithi

83

Malayala
Matam(Avasam)

P.Kasi V.Rao Plot No.87,Defence
Colony,Sainikpuri P.O, Sec-Bad,
Phone: 9849254662, Email:
Kasivrao01@Gmail.Com
Padmavathi Langar House,Hyd ,
Phone: 9391011282, Email:
Kgnmjhyd@Gmail.Com
A.Radhadevi 17-2-549,Vivek Hospital
Complex,Kurmaguda,Saidabad,Hyd,
Phone: 9440465052
Krishna Murty Chitturi 28
Dhyanaprastha Township Majidpur
Village Shamirpet Mandal Hyderabad
Phone: 9666895906, Email:
Ckmurty@Yahoo.Com
HS Babu, Laxminarayana Clinic
T.N Prabhakar 3-53/N,Near Hp Petrol
Pump,Hero Honda Show Room,Back
Side,V&M Narsapur,Medak, Phone:
9441780076, Email:
Louisbraille14@Gmail.Com
A.Aravind Kumar F,No:201,Narayan
Apts,West Maredupally, Phone:
9848048051 Email:
Mvfindia@Gmail.Com Mvfindia.In
Guduru Ramana Reddy9949449064,Mail:Ramanareddy.9064
@Gmail.Com,H/No:3200,Rajuladevarapadu(V)Yerrupade
m(M)Khammam(Dist)
Sri.P.Raghupathi Reddy9440484337,H.No:11-22,Near Water
Tank,Sri Rama Nagar
Colony,Shameerpet (M)Rr Dist
Smt Radha Ramani 8-3-430/1/21,N S
C Employee Society,Hyd , Phone:
9346214934 Email:
Mahiladakshatasamiti@Gmail.Com
Dr.Kalidhas,9652808040,Jadcharla,M
ahaboobnagar

166

Education,
Health,
Livelihood
Livelihood
Environment,
Livelihood

Education

Health

Education

Education, Health

Education,
Health,
Environment

Education

Livelihood
Education,
Health

84

Manasa - NGO for
persons with
disabilities

85

Manava Seva
Voluntary
Organisation

86

Manavatha
Navodaya
Foundation

87

Manchi Pustakam

88

MANYASEEMA

89

Mcks Food For The
Hungry Foundation
Ap

90

Means Elders Care
Home

91

Meenakshi
Venkatramana
Foundation

92

MINE CHEMIE
CORPOATION

93

Miracle
Transformation
Ministries Welfare
Society

P. Sarva Laxmi, House No: 2-53/2
Chaitanyapuri, Dilsukhnagar,
Hyderabad - 500060, T. S. India.
Mobile No : +919908221082 Email:
manasa912014@gmail.com,,
info@manasaindia.org Website:
www.manasaindia.org
P.Saroja,9959590155,,9885601917,,Help@Hu
manservice.In,,,Yatapaka(V)Bhadrac
ham(M)Khammam(Dist)
Gv Rama Kumar Raj Sanjeeva
Reddy Nagar,Hyd, Phone:
9391377292 Email:
Rkraju@ValuemomentUm.Biz,
Www.Manavath.In
P.Bhagyalakshmi 12-13-439,St,No
1,Tarnaka,Hyd, Phone: 9490746614,
Email: Info@Manchipustakam.In
Ch. Srinivas Rolugunta (Post And
Mandal) Visakhapatnam PIN: 50114
Andhra Pradesh Phone:
9441919864, Email:
Manyaseema.Srinu@Gmail.Com
Shanthakumari,9347508404,Mail:Cau
se@Gmail.Org,,,6-3-788/A/18,Plot
No:18,Durganagar,Ameerpet,Hyd
Dr.O.G. Prakash,5-227,Rd No06,Krishna Nagar Colony,Nfc
Road,Moulali,Hyd,9391039990,Mean
shomes@Gmail.Com
Sethuraman Teachers Colony,East
Maredupally,Sec-Bad, Phone:
9849028854 Email:
Gvsethu@Eartohear.Org
SRINIVAS KONETI 13B Old MLA
Quarters Hyderabad Phone:
9440441122, Email:
Srinivaskoneti1@Gmail.Com
K.Deva Priyam 2-6-728,Lig Block
No(42),Housing Board Near
Nakkalagutta ,Hanumakonda, Phone:
9985572858

167

Education, Health

Livelihood,
Health

Education

Education
Health
Environment
Livelihood
Health,
Education
Health,
Education

Health
Health Education
Environment
Livelihood

94

Mithon Information
Technological
Society(Mits)

95

Mithra Society

96

Multipurpose
Awareness Society

97

My Village Model
Village Foundation

98

Naarla Rajanna
Gupth Rural
Development
Society

99

Nachiketa Tapovan

100

Nachiketha
Awasam

101

NANDANAM
FOUNDATION

102

Narayana Seva
Samiti

103

Navajyothi Mahila
Mandali

Msmt.Chandra Raju Guntumadugu 71-307/14/6/A,Subhash
Nagar,Hyderabad. Phone:
9393290217
G.Gangareddy 517,Bussapur,Nizambad, Phone:
9441608639
Nageswar Rao 7-174/1,Sanjay
Gandhi Nagar,Ida Jeedimetla,Hyd,
Phone: 8985758649, Email:
Bnrmas@Gmail.Com
C.Balraj Goud Plot No,41&42,Ravi
Colony,Mahendra Hills,Sec-Bad ,
Phone: 8008225364, Email:
Balraj.C@Gmail.Com
Narla Vijayabaskar 2-552,Hanumangapally,Banswada,Nzd,
Phone: 8500209011
P. Vasundara - 9849035979, Plot No
: 70, Phase I, Kavuri hills, Jubilee
hills, Hyd - 500033
Sri Padma Narasaiah9490414416,Behind Zph
School,Kisan
Nagar,503218,Balkonda(M)Nizamaba
d
NANDANAM.VISHNU
DUTT,9908585858.VISHNUDUTH.N
ANDANAM@GMAIL.COMADDRESS
FOR CONTACT: N.KARUNAKAR
FLAT NO:504, SUNSHINE
RESIDENCY, HUDA COLONY,
CHANDANAGAR, HYDERABAD500050.
KN sunil kumar HNo 5-6-478 NGOs
colony, kamareddy. Phone:
9989923520
Sushila Reddy Maheswari
Colony,Kachavani Singaram
Vi)Ghatkesar(M) Rr Dist, Phone:
9963372077 Email:
Navajyothi_87@Yahoo.Com
Www.Njmahilamandali.Org

168

Health,
Education,
Environment
Environment
Health
Education
Health
Livelihood
Environment
Education
Environment
Education

Education

Education
Environment

Health

Education

104

Navodaya
Paryavarana
Swachanda Seva
Samastha

105

Nirmala
Vivekananda
Welfare Society

106

Pallavi Ashramam

107

Parna

108

Patidhar Seva
Sangh

109

PG College

110

PRABHATA
SINDHURI
EDUCATIONAL
SOCIETY

111

Pragathi Grameena
Samajika Seva
Samsta

112

Prajaswamya
Parirakshana
Vedika

113

Prashanthi Nagar
Welfare Association

114

Prayas Institute For
Social Development

E. Srinivas Gen. Secretary
9550048488,H. No: 2-36, (V)
Rangarao Pally,(M) Gangadhara,
(D)Karimnagar, Pin No: 505445,
Kuna Ramesh,2-488,Venkatadripet,M,Nirmal,Dist,Adila
bad,9866767327,,Mail:Gangishettypr
aveen@Gmail.Com
Dundigal,Khuthublapur,M,Rr
Dist,Hyd, Phone: 9989175065, Email:
Www.Apallavi.Org
Kiran Kumar Jupally Hyderabad
Phone: 7702538032, Email:
Jupally.Ramu@Gmail.Com
Dayalal Patel,42-585/1,Green Hills
Colony,Opp:K.G Bus
Pepot,Moulali,Hyd,,9391027922
GC Ambica 111/1,Gandipet(V)Rajendranagar(M)Rr
Dist, Phone: 8096548275 Email:
Gcambica00@Gmailcom
Srinivas Yamijala 3rd Line
Navabharat Nagar GUNTUR Phone:
9392227337, Email:
Yamijala@Prabhatasindhuri.Org
Arelly Laxmirajam9441701814,Mail:Pgsssngo395@Gm
ail.Com,(V)Nandagiri(M)Pegadapalli,
Karimnagar Dist
Narayana Rao,Madhu Plot No 32447,Hal Colony,Opp:Umcc Main
Gate,Ida Jeedimetla,Hyd, Phone:
9849042005 Email:
Ppv194@Gmail.Com,Cmsocialwork
@Gmail.Com
Dr.C.Vijaya Kumar Reddy 16120,Prashanthi Nagar Beside
Prashanthi Nagar Welfare Commity
Hall,Uppal,Hyd, Phone: 9440382843
Email: Challavkr@Yahoo.Com
Shaik Altaf Ahmed #4-1-21,Champa
Estate,Boggulakunta,Tilak
Road,Abids,Hyd-1, Phone:

169

Environment

Education
Environment
Livelihood
Education,
Livelihood
Education

Livelihood

Education

Education
Environment

Education
Health
Environment

Education
Health
Education
Health

115

Radha Institute For
Mentally Retarded

116

Rama Dharma
Prachara Sabha

117
118

119

Ramakrishna Seva
Sangam
Ramjee Bheemarao
Vikalangula
Sankshema Seva
Sangham
Rangineni Sujatha
Mohan Rao
Educational
Charitabla Trust

120

Ross Mobile
Welfare Society

121

Rotary Club Of
Banjara Hills
Charitable Trust
(Sparsh Hospice)

122

S.C Women
Welfare Social
Service Society

123

S.Radhaswamy
Foundation

124

Sahaja Yoga

9866335488 Email:
Prayashyd@Gmail.Com
Www.Prayasisd.Org
M.Sudha Kothapet X
Road,Opp:Mahalaxmi
Theatre,Kothapet,Hyd, Phone:
9959403180 Email:
Rimrins@Yahoo.Com
Pradeep Nambiaar,Plot No
61,Mathrupuri Colony,Sainikpuri,SecBad,Pradeep.Nambiar25@Gmail.Co
m,,,,9010403034
Nagamani Linganna9441422202,Bhainsa,Adilabad

Education

Livelihood
Education

Pollipally Yerra Rao,4-266,Shivaram
Road,Chipurupalli
Post,Vijayanagaram Dist

Education
Livelihood

Mohan Rao 3-1-7,Balaji
Nagar,Siricila,Karimnagar, Phone:
9849012459

Health
Education
Liveliwood

B.JOHANNA
Ross,9440896756,9440921122,,122-788,Plot
No201,,Rithidbowdi,Mehdipatnam,Hy
d
YARRAPOTHU RAMA MOHANA
RAO Flt No M12, Sarada Apartments
II, Road No 10 Banjara Hills,
Hyderabad 500034 Phone:
9849456679, Email:
Yr_Mohanarao@Yahoo.Co.In
Byrama Sharada Devi
Kyasnipally(V)Kamareddy(M)Nizamb
ad, Phone: 9849105489
C.Rajesh 74/6,East Maredupally,SecBad, Phone: 9849012340 Email:
Rajesh02@Gmail.Com
Srihari Baba Telkar 110, RV Advik
Apartments, Pipe Line Road,
Jeedimetla, Hyderabad- 500 067
Phone: 9866254491, Email:

170

Eduction
Health
Livelihood
Environment
Health Education
Livelihood

Health
Education
Health
Health

Sriharitelkar@Gmail.Com
Kunuri Sai Ram 7670932061,Mahatma Gandhi
University, Nalgonda.
Dr.Lakshmi,Plot No-22,Vasant
Vihar,Krupa
Complex,Safilguda,Neredmet,SecBad,08106167103,,,Mail,Contact@S
ahayatahyd.Org
Dr.M. Lakshmi F,No 301,Krishna
Aptmt,Rd No 4 ,Banjara Hills,Hyd,
Phone: 8106167103 Email:
Mlakshmi369@Gmail.Com
B.Suresh Manimata
Apts,Mothinagar,Erragadda,Hyd,
Phone: 7674847637 Email:
Anjana_Suri@Yahoo.Co.In
Sri Ram Reddy-9505506225,Sharada
Nagar,Opp.Rta Office
Badameedipalli,Mahaboobnagar509001
6–3–597/A/7,Venkata Ramana
Colony,Khairathabad,Hyd,Mail:Sris_V
p@Yahoo.Co.In,Sris_Vp@Rediffmail.
Com
Saibaba
Goud,9440124127(V)Nagapur(M)Go
palpet(Dist)Mahaboobnagar

125

Sahayak Voluntary
Organisation

126

Sahayata

127

Sahayath
Seva(Society
Enalighting Self
Assistance)

128

Samarth Society

129

Sandeepani
Awasam

130

Saraswathi Vidya
Peetam

131

Self Employement
Voluntary
Association(Seva)

132

Seva Bharathi,
Secunderabad

S N Murthy Sivananda Shelter
Home,Gandhi Hospital,Secc-Bad,
Phone: 9701914349 Email:

133

Shanthinikethan

134

Share
Organisation(Societ
y For Health And
Agricultural Inrural
Environment)

Balleswaraiah Plot No 10,Gouthami
Nagar,Vanastalipuram,Hyd, Phone:
9246219975 Email:
Shanthiniketanmr@Gmail.Com
Prabhakar Rao 7-11-208/1,Pragathi
Nagar,Kothagudem,Khammam,
Phone: 9491357917 Email:
Share108@Gmail.Com

171

Education &
Livelihood
Health
Livelihood
Education
Livelihood
Health

Education

Education

Education
Health
Education
Environment
Livelihood
Education

Education
Health

135

Sidur

136

Social Action For
Socail Development

137

Social Service

138

Society For Action
With Rural Poor
(Sarp)

139

Society For Animal
Welfare

140

Society For
Development Of
Drought Prone Area

141

Society For
Empowerment
Through
Environmental
Development
(Seed)

142

Society For
Health,Agriculture
And Rural People
(Sharp)

Dr,( Mrs) Thumaty Nanda Vardhan
144 / 2RT ,Vijayanagar
Colony,Hyderabad Phone:
9848834741, Email:
Nanda_Thumaty@Yahoo.Com
Rakesh-8142892497,H/No:B7,Pattigudda Colony,SecBad,Hyd,Mail:Rakeshkumarrms@Gm
ail.Com
Ramayya K A Flat No. 162, Srila
Heights, St. John S Street, East
Marredpally Phone: 9391132959,
Email: Ramayya_Ka@Yahoo.Com
Dr.B.Prameela President-SARPLIG-I14,APHB Colony,Bhongir,Nalgonda,
Andhra Pradesh,INDIA,508116
Ph:08685-244646 Cell:9848027646 /
9966160282
Dr_Pramila2006@Yahoo.Com
Sarporganization@Gmail.Com
Www.Sarpngo.Org
#8-1-271/1 IDA,
Khanapuram,Khammam02,,Mobile:9959616181,,Mail:Sawkm
m@Yahoo.Com,,Web:Www.Sawindia
.Org
Paulson Gilroy Dcruz SDDPA,
Gopalpet Road, Opp. St. Thomas
High School Phone: 919963366829,
Email: Sddpaindia@Gmail.Com
Dr. Rekha Pande, General Secretary,
09849428030 ( M),Plot No. 19,
Survasant, Lakshmi Enclave,
Indiranagar, Gachi Bowli, Ranga
Reddy District, Telanagana,
Hyderabad,32,Mail:Seedsociety@Gmail.Com,Pa
ndesuresh1984@Gmail.Com
KURELLA NARSIMHACHARY
SHARP Society,Near Saibaba
Temple,Pothaigadda,Mothkur
Mandal, Nalgonda Dist.PIN:508277
Phone: 9848835685, Email:
Sharporg@Gmail.Com

172

Health Education
Environment
Livelihood
Education
Health
Environment
Health Education
Environment

Education
Health
Environment
Livelihood

Environment

Environment

Education
Environment

Health
Environment
Livelihood

143

Society For
Solidarity And
Reconstruction

144

Socio-Economic
And Cultural
Upliftment In Rural
Environment(Secur
e)

145

Space Ngo

146

Spark Youth
Voluntary Org

147

Sparsh Hospice Of
Rotary Club Of
Banjara Hills
Charitable Trust

148

Sphoorthi Jyothi
Foundation

149

Sreya Foundation

150

Sri Aravinda
Awasam

151

Sri Education
Society

152

Sri Jain Goshala

153

Sri Kanakadurga
Eye Hospital

S.Shyam Sunder Reddy 8-3228/587,Rahamath
Nagar,Yousufguda,Hyd, Phone:
9948930990 Email:
Ssr.Org@Rediffmail.Com
Mr. K. Venu Madhav Address:H.No.81-110, Gattaigudem,Paloncha,
Khammam Dist. 507 115, Phone: 919440160129 Email:
Secure.Org@Gmail.Com
B.Shobha SPACE 4/C, APHB Colony
Subedari Hanumakonda, Warangal
Phone: 9849811065, Email:
Spaceblindschool@Gmail.Com
Mangalampally Raju House No 4-520/9, Jangaon Ho, Behind Devi
Therater,Sanjaynagar, Jangaon 506167 Phone: 9247896607
PALLAVI MADHIRA Sparsh Hospice,
Road No.12, Banjara Hills,
Hyderabad Phone: 9866072574,
Email: Pallavi.Madhira@Gmail.Com
Jyothi Paruchuri Plot No 39/1,Vinoba
Nagar,Ibrahimpatnam,Rr Dist, Phone:
8341349742 Email:
Sphoorthijyothifoundation@Gmail.Co
m
Dr. Usha Devi.P Door No.9-11-8/30,
Sivajipalem, Visakhapatnaam Phone:
9290457978, Email:
Ushanagesh2001@Yahoo.Com
Sri Anand Rao-9032277227,Sri
Saraswathi Vidya Nilayam,Jj
Nagar,Suryapet-508216,Nalgonda
Dist
1-9-290/12,Vidyanagar,Hyd, Phone:
9985704234, Email:
Sreedusociety@Gmail.Com
Dayalal Patel,42-585/1,Green Hills
Colony,Opp:K.G Bus
Pepot,Moulali,Hyd,9391027922
Dr.K. Murali Krishna Opp,Old Petrol
Pump,Siricila,Karimnagar, Phone:

173

Education
Health
Environment
Health Education
Environment
Livelihood
Environment
Livelihood
Health, Education,
Environment
Health Education
Environment
Livelihood
Education,
Livelihood
Health Education
Environment
Livelihood
Education

Education
Livelihood
Health

154

Sri Keshava Sisu
Mandir-Keshava

155

Sri Keshava Sisu
Vidya Mandir-Sri
Keshava Seva
Samithi

156

Sri Laxmi Goshala

157

Sri Madhava
Awasam

158

Sri Radha Krishna
Sandeepani
Samakya

159

Sri Rajamouli

160

Sri Rama Paraspara
Sahayaka Podupu
Mariyu Parapati
Sahakara
Samgham

161

Sri Ramakrishna
Seva Samithi

162

Sri Ramakrishna
Seva Samiti

163
164

Sri Ramakrishna
Seva Samiti
Sri
Ramalingeshwara
Macs Association

9866221545, Email:
Doctorkathi@Gmail.Com
Sri Bandari Venkatesh9985807527,Kollampalli509205,Via:Dhanwada,Mahaboobnag
ar Dist
Sri Desolla Govind9542425797,Kandukurthy503235,Renjal(M),Nizamabad Dist
G.Mukundreddy,Village:
Chinnadevpally,Mandal: Anvada,
Mahaboobnagar. Phone:
9885854319
Sri Saraswathi Sisu
Mandhir,Miryalaguda,Nalgonda Dist.
Sri Y.Murali Krishna-9848063052,
(V)EKLASPUR(M)NARAYANAPETA(
D)MAHABOOBNAGAR,PIN:509210.
Phone:9490164954,9059875790
S/O,VENKAT RAJAIAH (RICE
MILL),PO&MDL:MACHAREDDY,DIS
T:NIZAMABAD,PIN:503111. Phone:
:9849063774
Kumara Swamy,4-144,Naggila
Veeresham Guptha Complex,Main
Road Shad Nagar,Mahaboobnagar
Dist,,9441577598,,7368233193,,Mail:
Ksnagilb@Gmail.Com
KOREDDY.LENIN BABU H.NO:7-744/26/A2/4, VIDYA NAGAR
COLLONY ADILABAD. Phone:
9490052842, Email:
Leninkoreddy@Gmail.Com
Kota Venkata Siva Rama Sarma P
No-75,24-141/7/3,West Anand
Bhag,Malkajgiri, Phone: 9848742324,
Email: Vsrskota@Yahoo.Com
K.Rajamallesh,Venkateswara
Colony,Mahaboobnagar,9441167866
Panthangi Sumanth Kumar 4-144-1st
Floor N Veeresham Guptha, Phone:
9948174009, Email:

174

Education

Education

Livelihood

Education
Agriculture,
Environment
Agriculture,
Environment
Education
Health
Environment
Livelihood

Education

Education
Environment
Education
Livelihood

Pantangisumanth@Gmail.Com
165
166

Sri Ramesh Gupta,
Central Committee
President
Sri Sai Charitable
Trust

167

Sri Sai Mahila
Sangham

168

Sri Sankalp Welfare
Society

169

Sri Shiva
Ramakrishna
Vidyalayam

170

Sri Sivananda Seva
Samithi

171

Sri Valmiki
Awasam-Seva
Bharathi

172

Sri Vidhyas Centre
For The Special
Children

173

Sri Vivekananda
Awasam

174

Sri Vivekananda
AwasamRamakrishna Seva
Sangam-Bhainsa

175

Sri Vyasa AwasamSri Vyasa Prathistan
Seva Sangam

176

Sri.G.P.Raman

VIKASA THARANGINI , HYD.CELL
NO:9246242222
KN Bhagath HNo 8-61 Kalki nagar
kamareddy
N.Achyutha 5-3,Opp:Indira
Bhavan,Malkajgiri X Rd Hyd, Phone:
9866398857 Email:
Ssms99@Gmail.Com
Ganji Vijay Kumar,,7-3125/4,Nageswarawada,Vi&Mdl:Nirma
l,Adilabad. Phone: 9866424200
Sri Puppala Venkatadri9989599774,Machupahad506224,Via:Raghunathapalli,Warang
al Dist
Satyavratanandu 6-1-110,Padmarao
Nagar,Secunderabad. Phone:
9490122277, Email:
Apdissec@Gmail.Com
Sri Nandelli Madanmohan Rao, TA
62,Dharur Camp,Jagityala-505327.
Phone: 9440338949
V. Shanthi Venkat H. No. 10-3, Plot
No. 41, East Marredpally,
Secunderabad-500 026 Phone:
9490439801, Email:
Shanthi@Srividhyaschool.Com
Sri Akkiraju Yaswantha Rama Rao,
Nagubandi Ramurthy Street,Kodada508216. Phone: 9848723090
Sri Bhaskar Rao,Near
Subhadravatika
School,Bhainsa,Adilabad. Phone:
9440043196
Sri Sanba Shiva Reddy9490119248,Plot No,200/A,Trivi Digi
School,Durgadevi Colony Hunter
Road,Hanumakonda
94-A,ESWARIPURI
COLONY,SAINIKPURI,SEC-

175

Livelihood
Health
Health

Education

Education

Health, Education,
Environment
Education

Education

Education

Education

Education
Agriculture,
Environment

BAD,PIN:500094,
Email::Abmshyd@Yahoo.Com
177

Srikari Swachanda
Sahayaka Samsta

178

Srinivasa Charitable
Trust

179

Srirama Co Op
Society

180

Srivatsa Nrusimha
PalaparthiMorampudi
Foundation

181

Srujanavani
Voluntary
Association

182

State Gow Raksha
Pramukh,Vhp

183

Students For
Development

184

Suraipally Youth
Asssociation`

185

Surya Rural
Development
Society

186

Swamy
Vivekananda Awasa
Vidyalayam

187

Swarna Bharathi
Rural Development
Organisation

B.Nirmala,Nandidwaraka 2-112,Kota
Armoor,Armoor(M)Nizambad, Phone:
9490650900
Srinivas 21-1-946ghansi Bazar Mear
High Court,Hyd, Phone: 9440072172
Karanam Navaneetha Nath 4-144,N
Veeresham Guptha Complex,Main
Road Shadnapur,, Phone:
9885583179 Email:
Srirama2002@Gmail.Com
P.Ramesh 6-1-118/33,Madhuranagar
Colony,Padmarao Nagar,Sec-Bad,
Phone: 9652124066
Umashankar.Tarak Plot No C216,Svlnc
Phase2,Vepagunta,Vishakapatnam,
Phone: 9346007003, Email:
Info@Srujanavani.Org
SRI VENKATESHWAR,H/NO:2-3504/1/16,MAIN ROAD
AMBERPET,HYD,PIN:500013,MAIL:
Vdevasuppalak69@Gmail.Com
Dr K Balaraju, Phone: 9346951980,
Email: Drkbalaraju@Gmail.Com
Hanmanth Reddy
Suraipally(V)Lingonpet(M)Nizambad,
Phone: 9441801690
Sudharshan,(V)Amarachintha,(M)Ath
makur, Dt:Mahbubnagar. Phone:
9490327253,
Email:Chumsada@Gmail.Com
Sri Sanghameswar9989518920,Vivekananda Seva
Samithi Medak
Road,Ramayampet,Medak Dist502101
Achary,,9440478063,Amangal,Mahab
oobnagar

176

Health
Education
Environment
Livelihood
Health
Education
Livelihood

General

Education
Health

Livelihood
Health, Education,
Environment
Environment
Livelihood
Education

Education

Education
Health

188

Swayamkrushi

189

Sweeya Seva Trust

190

Sweeya Seva Trust

191

Talsemia Sickle Cell
Society

192

Telangana Prakruthi
Parirakshana
Samsta

193

Telugu One
Foundation

194

The Khammam Eye
Bank(Hindu
Smashana Vatikala
Nirvahana
Committee)

195

The Nature
Products Store

196

The Ray Of Hope

Manjula Kaalyan Indian Airlines
Colony,Thirumagiri,Secunderabad,
Phone: 914027992420, Email:
Swayamkrushimk@Gmail.Com
Nirmalbabu Plot No
45,Sudhanilayam,Dwarkanagar
Colony,Chinttal,Hyd, Phone:
9392483032, Email:
Nirmal@Svvm.Com
YALAVARTHY NIRMAL BABU
SWEEYA SEVA TRUST H NO 6482/2/F , PLOT NO. 45, SUDHA
NILAYAM DWARAKANAGAR
COLONY, HMT ROAD, CHINTAL,
QUTHBULLAPUR MANDAL,
RANGAREDDY DIST HYDERABAD
500054 Phone: 9392483032, Email:
Nirmal@Suven.Com
Dr.Sumanjain Chattabazar X
Road,Near City Civil
Court,Hyderabad. Phone:
9989706399, Email:
Tscsap@Gmail.Com
E.Ajay9492791169,,Kechulatapally,Pegada
pally,Karimnagar Dist
Srinagar Colony,Main Road,, Phone:
9000004096, Email:
Vmallmpati@Gmail.Com
Dr.R.Jayachandra Reddy,9397191919,,Seethghat,Near
Munneru River,Kalva
Voddu,Khammam
SRI AMRITHLAL PATEL,THE
NATURE PRODUCTS
STORE,H/NO:6-1-297/1,NEAR
SAIBABA TEMPLE, PADMARAO
NAGAR,SECUNDERABAD,PIN:5000
25.
PHONE:04027500015,9849015638
Anil Kumar, Phone: 9848335186,
Email: Ani.Scient@Gmail.Com

177

Education
Livelihood

Education

Education

Health

Health
Livelihood

Health

Environment,
Livelihood

Education
Health
Environment

197

The Rayaalseema
Grameena Vikas
Society

198

Uc

199

United Care
Development
Service

200

Vaidehi AshramVaidehi Seva
Samithi

201

Vanavasi Vidya
Vikasa Kendram

202

Vasanth Nagar
Mahila Mandhali

203

Vatsalya Gosha

204

Vasavi club

205

Vasavi trust

206

VatsalyasindhuKeshava Seva
Samithi

207

Vayuputra Yuvajana
Sangham

208

Vidyaranya
Awasam

209

Vimurthi

210

Vishwakshena

V Anjan Kumar 8/88 Vasavi Nagar
Near Ammavari Sala , Near Main
Bazer, Vempalle, Kadapa Dist AP 516329. Phone: 848613505, Email:
Gramenavikassociety@Gmail.Com
Gunaranjan, Mobile: 9000183123
P.S.Gunaranjan Oppp,Venkateswara
Temple,Panjagutta, Hyderabad.
Phone: 9000183123, Email:
Gunaranjan@Yousee.In
Konduri
Balakrishnaiah,9440059197,H/No:171-473/V/3&4
Sri Raghava Reddy9490371194,Bharathi
Bhavan,Burgampahad,Khammam
Dist
Polineni Padma Vasanth
Nagar,Kukatpally, Phone:
9866622950 Email:
SRI GOGURI NAGENDER
REDDY,CONVENOR, GOSEVA
VIBHAG,TG STATE,(V)NEREDA,VIA
SIRICILA,DIST KARIMNAGAR.
PHONE:9440213236
Hanmandlu convenor Phone:
7849876523
K Balchander HNo 5-6-478 NGOs
colony kamareddy.
Ph:
9440057670
Nageswara Sharma,8008144461,Plot
No:45/1&3,Upparaguda,Moulali,Hyd500040
Sathish Goud 2-98/24,V&Post,A
Kondur,Mandal & Dist Nizambad.
Phone: 9676536344
Sri Hanuma Reddy9490134333,Hasanparthy,Warangal
Dist
Bhagavanthi
Maredupally,Secunderabad. Phone:
9989414211
Ramachary,9490202950,Wanaparty,

178

Health
Environment
Livelihood
Health
Education
Health
Environment
Education

Education

Livelihood

Environment

Health
Health, Education
Education
Environment
Health
Education
Education
Livelihood

Gosha
211

Vivekam Financial
Services Private
Limited

212

Vivekananda Public
School

213

Vivekananda Seva
Sangham

214

Vivekananda
Yuvajana
Samakhya

215

Vrushamani
Foundation

216

Vyavasayaka
Mariyu Sanghika
Abhivrudhi Samsta.

217

Yasoda Rajendra
Grandhi Foundation

218

Yoga
Consciousness
Trust

219

Youngistaan
Foundation

Mahaboobnagar
Rambabu Vankayalapati 201
Prasanna Homes, Opp Z.P.High
School, Malkajgiri Phone:
9948865559, Email:
Ramvrambabu@Yahoo.Com
D.Dhatri Priya P No-38,Rd No2,Journalist Colony,Banjara
Hills,Hyderabad. Phone:
9948665772, Email:
Vpsmurthy@Yahoo.Com
M.R.R.V. Rajarao,Bharathi
Survey#170/2,Prashanth
Nagar,Miyapur,Hyd, Phone:
9290085730 Email:
Vsssrisai@Gmail.Com,
Www.Vsssrisai.Org.In
Rapow Narender 8-3228/678/1460,Sriram
Nagar,Yousufguda,Hyderabad.
Phone: 9849575309, Email:
Anjana_Suri@Yahoo.Co.In
Chakradhar, Cell No 9391039792,G-111, Madhura Nagar,
Yousafguda, Hyd-500038
V.Gandhibabu Rekhapally -507135,
V.R.Puram (Mandal), East Godavari
District,Andhra Pradesh , India.,
Phone: 9502875819 Email:
Gandhibabuasds@Yahoo.Co.In
Nagendra Grandhi Plot No 47 Phase
5 Ngos Colony Vanasthalipuram
Hyderabd Phone: 8341218798,
Email: N_Grandhi@Yahoo.Com
V.Hanuman 4-203,E.W.S.Colony,
Ghatkeser, RR Dist, Phone:
9848736890, Email:
Rsshanuman@Gmail.Com
Arun Daniel Yellamaty Flat Number
T1, Block 2, Venkateshwara
Residency, SBI Colony,
Gudimalkapur, Hyderabad - 58.
Phone: 9885342224, Email:

179

Environment

Education

Livelihood

Education
Livelihood

Education
Education
Health
Livelihood

Education

Health

Health Education
Livlihood

Arun.Yellamaty@Gmail.Com

220

Yuvasena Anadha
Saranalayam

221

Yuvasena
Anandasaranaiaya
m

222

Hajipalli Village

223

Sri Venugopal
Swamy Mandir
Gowshala

Potru Praveen Kumar P.Laxman Rao,
H.No 8-1-31, Gattaigudem, Paloncha,
Khammam. Phone: 9391434009,
Email: Praveenpotru.Iyo@Gmail.Com
P.Praveen Kumar 8-131,Gattaiudem(V)Palvancham(M)Kha
mmam. Phone: 9391434009 Email:
Praveenpotru@Yahoo.Com
Singaram Srinivas, Hajipalli,MdlFarooqnagar,Dist:Mahaboobnagar.
Phone: 9949553396
Matha Nirmalananda Yoga
Bharathi,Narsimhareddy9849448276,H/No:3-4634G2,Shankar Krupa
Aptm,Narayanaguda,Hyd

180

Education
Environment
Education
Health
Livelihood
Livelihood

Livelihood

NOTES

181

NOTES

182

NOTES

183

NOTES

184