You are on page 1of 1

Tarikh

: 24 December 2014

Hari

Choose an item.

Kelas

Choose an item.

Waktu

Bil
Murid
Tempoh

Choose an item.

Tajuk

Subjek

Choose an item. ~ Choose an


item.
: Choose an item.

S/K

S/P

Objektif

ABM

: Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat ;


1.
2.
Nilai : Choose an item.
TMK :
: Dalam P&P yang lepas, murid telah belajar tentang ;
1.
2.
: Choose an item.

Penilaian

Aktiviti

1.
2.
3.
4.
: Choose an item.Choose an item.

EMK
Pengetahuan
Sedia Ada

Refleksi

EduWeb SGO Sistem Guru Online | http://www.sistemguruonline.my