You are on page 1of 2

Regulamin Akcji promocyjnej Lokata z premi druga edycja

1. Postanowienia oglne
1. Organizatorem akcji promocyjnej Lokata z premi zwanej dalej Akcj oraz fundatorem
premii pieninej jest Agora S.A. z siedzib w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732
Warszawa, wpisana do rejestru przedsibiorcw, prowadzonego przez Sd Rejonowy dla m.
st. Warszawy XIII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego pod numerem KRS
59944, kapita zakadowy 50.937.386 z wpacony w caoci, NIP 526-030-56-44, REGON
011559486, zwana dalej Organizatorem.
2. Partnerem Akcji jest Idea Bank S.A. z siedzib w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33,
01-208 Warszawa, , wpisana do rejestru przedsibiorcw, prowadzonego przez Sd Rejonowy
dla m. st. Warszawy XII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego pod numerem
KRS0000026052, kapita zakadowy 135 622 194,00 z wpacony w caoci, NIP 526-030-7560, REGON 011063638 zwana dalej Partnerem .
3. Akcja zostanie przeprowadzona na stronach serwisu internetowego prowadzonego przez
Organizatora pod adresem URL: lokata.zpremia.pl, zwanego dalej Serwisem, za pomoc
dedykowanej do tego celu aplikacji promocyjnej, zwanej dalej Aplikacj w dniach od
18.11.2014 roku do 20.11.2014 roku,
4. Rozstrzygnicie Akcji nastpi do dnia 30.12.2014 roku, o czym Uczestnik zostanie
powiadomiony przez Organizatora poprzez e-mail wskazany przy rejestracji.
5. Regulamin stanowi podstaw organizacji Akcji i okrela prawa i obowizki jego uczestnikw.
6. Regulamin Akcji jest dostpny w siedzibie Organizatora oraz na stronie Serwisu.
7. Poprzez uczestnictwo w Akcji uzyskuje si moliwo zaoenia Lokaty Happy w Idea Banku.

2. Uczestnictwo w Akcji
1. Uczestnikami Akcji mog by penoletnie osoby fizyczne, posiadajce pen zdolno do
czynnoci prawnych oraz posiadajce miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, speniajce warunki okrelone w Regulaminie, jak rwnie speniajce warunki
okrelone w regulaminie zamieszczonym na stronie Partnera odpowiednio pod adresem
URL: ideabank.pl/ideabank2/doc/Lokata_HAPPY_Regulamin20140812.pdf
Zwani dalej
Uczestnikami
2. Uczestnikami Akcji nie mog by pracownicy/wsppracownicy Organizatora oraz ich
maonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzestwo, jak rwnie pracownicy Partnera i jego obecni
klienci, w szczeglnoci osoby, ktre s ju stronami aktywnej umowy z Idea Bank S.A.
dotyczcej produktu Lokata Happy.
3. Uczestnik zobowizuje si do przestrzegania okrelonych w Regulaminie zasad, jak rwnie
potwierdza, i spenia wszystkie warunki, ktre uprawniaj go do udziau w Akcji.
3. Zasady udziau w Akcji
1. Aby wzi udzia w Akcji Uczestnik zobowizany jest:
a) w terminie od dnia 18.11.2014 roku do dnia 20.11.2014 roku na stronie
Serwisu URL: lokata.zpremia.pl zarejestrowa si i zaoy swj profil w
Aplikacji poprzez podanie adresu email, a nastpnie w celu potwierdzenia
rejestracji klikn w link umieszczony w wiadomoci email przesanej na
podany adres, przy czym z jednego adresu email mona zaoy tylko jedn
lokat;
b) klikn aktywny link udostpniony w Serwisie, ktry przekieruje Uczestnika
na stron serwisu Partnera, dostpn pod adresem
URL: wnioski.ideabank.pl/wniosek/indywidualni_happy1/1/55,

2.
3.

4.

5.

c) wypeni wymagane dane w formularzu w celu zoenia wniosku o otwarcie


Lokaty Happy; wniosek naley wypeni w cigu jednej sesji, co oznacza, i
podczas wypeniania wniosku Uczestnik nie moe by bezczynny duej ni
30 (trzydzieci) minut,
d) do 14 (czternastu) dni kalendarzowych od momentu zoenia wniosku zasili
Lokat kwot, zadeklarowan we wniosku nie mniejsz ni minimalna kwota
lokaty tj. 1000 PLN (sownie: tysic zotych).
Jeden Uczestnik moe zaoy tylko jedn lokat.
O przyznaniu premii pieninej, o ktrej mowa w 4 ust 1 Organizator powiadomi
Uczestnikw do dnia 30.12.2014 r., przesyajc wiadomoci e-mail, na adres wskazany w
sposb okrelony w ust. 1 lit. a) powyej.
Uczestnicy, o ktrych mowa w ust 3 powyej, do dnia 09.01.2015, zobowizani s do
zalogowania si w Aplikacji i uzupenienia danych osobowych: imi, nazwisko, numer
telefonu, numer swojego aktywnego konta bankowego, oraz adres zamieszkania.
Organizator zastrzega, i wnioski o zaoenie Lokaty Happy skadane z innego rda w
Internecie, ni za porednictwem Serwisu, jak rwnie wnioski o zaoenie Lokaty Happy
zoone po 20.11.2014 r. nie bd bray udziau w Akcji.

4. Przedmiot Akcji.
1. Wszyscy Uczestnicy, ktrzy speniaj cznie warunki wymienione w 2 i 3 Regulaminu
otrzymaj premi pienin o wartoci 50 z, ktra zostanie przekazana na rachunek
uczestnika, ktry zostanie podany zgodnie z 3 ust 4 Regulaminu.
2. Premia pienina zostanie przekazana przez Organizatora w terminie do dnia 14.01.2015 r.
3. Jeeli Uczestnik Akcji nie speni ktregokolwiek z warunkw okrelonych w 2 i 3
Regulaminu Akcji, nie nabywa prawa do premii pieninej, o ktrej mowa w ust 1 powyej.
4. Premie pienine zostan wydane wycznie w postaci okrelonej Regulaminem, bez
moliwoci przekazania ich rwnowartoci innemu Uczestnikowi lub zamiany na inn form
premii .
5. Wszyscy Uczestnicy, w stosunku do ktrych Organizator stwierdzi e ich dziaania s
niezgodne z Regulaminem lub przepisami prawa, lub ktrych dziaanie ma na celu niezgodn
z Regulaminem ingerencj w mechanizm Akcji lub prbie takich dziaa, mog zosta
wykluczeni z dalszego udziau w Akcji.
5. Ochrona danych osobowych.
1. Dane osobowe udostpnione przez Uczestnikw Akcji, bd wykorzystywane wycznie w
celach zwizanych z realizacj przedmiotu Akcji przez Organizatora, a pod warunkiem
udzielenia przez Uczestnika zgody, take dla celw marketingowych Organizatora.
2. Dane osobowe uczestnikw Akcji, bd przetwarzane zgodnie z warunkami okrelonymi w
ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z
2014 r., poz. 1182). Administratorem danych osobowych jest Agora SA.
3. Uczestnik Akcji ma prawo dostpu do treci swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemoliwia udzia w
Akcji.
6. Postpowanie reklamacyjne.
1. Reklamacje dotyczce spraw zwizanych z Akcj naley skada za porednictwem Aplikacji
w terminie 14 (czternastu) dni od daty wysania przez Organizatora wiadomoci e-mail, o
ktrej mowa w 3 ust 3 Regulaminu.
2. Reklamacje rozpatrywa bdzie Organizator w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich
otrzymania. Odpowied w sprawie reklamacji zostanie przesana na adres email wskazany w
czasie rejestracji uczestnika w Aplikacji.