You are on page 1of 1

DEONDERNEMER 11

DE CELDERLANDER ZATERDAG 20 DECEMBER 2014

IJanBlokland

I Karin van Witligen

Guido Dierick

Hein van derPasch

Michiel Sm its

Marcel Hielkema

Export goed Goede positie Gezond NXP Verbindingen Digitaal

Oude plaag

De dalende koers van de eu- De logistieke ontwikkeling In 2014 heeft NXP bewezen Slimme regio's groeien het Mobiliteit en huisvesdng
ro ten opzichte van de dol- van onze regio kan veel be- een sterk bedrijf te zijn dat snelst, als ze voldoen aan gaan hand in hand. Mobili-

Nu de economic weer lang-

laat zien hoe met chips pro- de eisen van 'regionale hot
ties van de ABN AMRO ook economische groei en werk- blemen in de samenleving spots'. Daarvoor is samenin 2015 verder door.
gelegenheid. Zuid-Gelder- kunnen warden opgelost. werking nodig tussen beDe huidige koers ligt rond land heeft een goede uit- We hebben nu van onze drijven, overhed.en en ken1,22 euro en die zou in 2015 gangspositie voor meer eco- kracht onze strategic ge- nisinstellingen in de zogenog wel eens verder kun- nomische activiteiten. De maakt en laten al 21 kwarta- naamde Triple Helbc met
nen dalen naar 1,15 euro. Waal, Betuweroute, Au en len op rij zien dat we snel- als doel: meer innovaties en
Dit zou onze export verder de door te trekken Ais vor- ler kunnen groeien dan on- start ups. Relaties met andesrimuleren.
men de noodzakelijke logis- ze concurrenten. NXP heeft re regio's zi]n even onmisBlijvend goede vooruitzich- tieke schakels tussen het de oplossingen in huis om baar als interne verbindinten dus ook voor de export Rotterdamse havengebied, ervoor te zorgen dat we ook gen. Nijmegen heeft sterke
van agrarische producten, Schiphol en het Duitse ach- veilig en beschermd kun- locaties: campus van Radbelangrijk voor onze sec- terland: over water, spoor nen functioneren in deze di- boud Universiteit en Novio
tor.
Tech Campus.
gitale moderne wereld.
en weg.
lar zet zich volgens publica-

tekenen voor ondernemers:

Files steken kop ueer Bilnm^,

ze economie extra vaart

te onderscheiden van de

krijgt. Het Barometerpanel

concurrentie.

I Bart van Meer

. Antoine Driessen

Bedrijf

Roy Tillman

Chemische bouwstof- 7,8-8,0

HenkBerg

OSG 7,4-7,4

fen

Jan Btokland

oud-directeur KvK 7,3-7,3


Rabobank 7,1-7,2
Ondernemerscafe 7,1-7,1
Cold Stores 8,0-8,0

MichielSmits
Hein van der Pasch
Marcel Hielkema

DTZ Zadelhoff 8,5-8,5

Hanno Littink
Esther-Mirjam Sent

Bax Advocaten 7,0-7,0


Radboud Universiteit 7,0-7,2
Lindus 7,3-7,3
Weeghel Doppenberg 7,0-7,0
Kamps

Henk Dekker
Eline Koers

kunnen zijn van een aan- wordt het nog beter.


trekkende economic, NXP blikt terug op een
denkt Marcel Hielkema.
goed 2014.
En. Esther-Mirjam Sent Een jaar waarin de chipsfastelt dat het herstel van onbrikant zich duidelijk wist

doorstroom cruciaal; aan-

Naam

Antoine Driessen
Theo Lemmen

^s^dLJ^

N^. e files steken de kop kortom, is het dit keer roeweer op. En dat zou rend met elkaar eens. Het
wel eens een teken gaat beter en volgend jaar

rence? Gebouweigenaren

doen er goed aan dit.soort houdende investeringen


zaken te faciliteren.
zijn noodzakelijk.

Ronald Migo

np;e'rtra raartherstel

zaam aantrekt zien we di-

teit heeft tegenwoordig niet rect weer een oude plaag opmeer alleen te maken met steken: files. Daarbij lijkt
de vraag ofeen locatie goed het of er meer files in de
bereikbaar is met de auto omgeving van Arnhem-Nijen/of met openbaar ver- megen staan. Vraag is ofdit
voer. Het gaat steeds meer veroorzaakt wordt door een
om vragen die te maken sterker aantrekkende econohebben met digitale mobili- mie in de regio of door de
teit. Is de juiste glasvezelver- huidige infrastructuur. Wilbinding aanwezig? Zijn er len we economisch vooruit
faciliteiten zoals videoconfe- dan is een goede verkeers-

Bart van Meer


Guido Dierick

Mercator Incubator 7,0-7,0

VNO-NCW 6,8-6,8

OKA 7,0-7,0
NXP 8,0-8,0

I Esther-Mirjam Sent

Gestagegroei Huizenmarkt Herstel

I Ronald Migo

misch herstel in Gelderland de kwartalen verder en het


zet in 2015 door. Voor onder- productievolume in de
nemers in de retail, bouw maakindustrie gaat de koen horeca is de krimp wel- mende maanden herstellen.

I Henk Berg

Eigen kracht Minder tax Ceert Mak

De export groeit de komen- Blifkens de nieuwste voor- Hoe moet je de acmele ci]"spellingen van De Neder- fers over de voorspellingen
landsche Bank en het Cenvan de economie interpretetraal Planbureau krijgt het ren? De Nederlandsche
herstel van onze economic Bank is optimistisch over
de Nederlandse economie.
licht voorbij, maar de consu- Het producentenvertrou- extra vaart.
Daarbij ligt de bron van dit We groeien in 2015 met 1,2
wen staat met 2,4 punten
ment moet zip portemonnee nog opentrekken. Hoop- op het hoogste niveau sinds herstel vooral in het binnen- procent en in 2016 zelfs met
land, terwijl de economie 1,5 procent. Wat belangrijk
vol is dat de bouwers uit mei 2011.
het dal komen en weer Het vertrouwen van consu- de afgelopen jaren juist blijft, is dat we blijven vermeer orders krijgen voor menten in de woningmarkt vooral op stijgende export trouwen in onze eigen innoDe opgaande lijn van econo-

Theo Lemmen

De economic trekt steeds Geert Mak schreef in zijn


verder aan. De huidige voor- boek 'de eeuw van mijn vaspellingen gaan er zelfs van- der' over de 190 eeuw. Daaruit, dat de belastingdruk in stand een innovatiefververminderd zou kunnen gezicht naar de toekomst
warden.
met grote veegmachines
Dat is goed nieuws. Ook de door de straten die de
woningmarkt is aangetrok- steeds toenemende paardenken, zo lieten cijfers recent poep op zouden ruimen.
zien. En dat is ook een be- De mobiliteit heeft zich in

langrijke graadmeter voor

verbouw en onderhoud. is momenteel historisch leunde.

vatie- en ontwikkelkracht. de economic. Nu moeten

Met een lichte daling van


Het herstel is gestaag en hoog.
broos tegelijk, maar dient Wij venvachten een lichte het percentage werklozen,
omarmd te warden door verdere toename van het blijft werkgelegenheid daarconsument en ondernemer. aantal huizenverkopen.
bi] het zwakke punt.

Dat zal in 2015 vooral in de- de banken nog hun steentje


ze 'superregio van kansen' bijdragen aan het oplossen
moeten warden waarge- van een door vooral henzelf
maakt.
veroorzaakt probleem.

de afgelopen eeuw anders


ontwikkeld en we kunnen
niet vermoeden hoe dit er

over dertig jaar uitziet. Wat


we wel kunnen, is de mobi-

liteit van vandaag regelen.