You are on page 1of 1

eri boya awo she tura (bis once)

ayabo ayako
orunmila osinkue
aloromi aloromi
adifafun olo omi tutu
tinche ayagba ni ekun
omi tutu
ona tutu
tutu ile
tutu omo
tutu aye
tutu owo
tutu ona
tutu oma
tutu lairo koko
a la de o yile
ifa o yile XXX meyi (16 meyis)
o yile on kie
ifa iyo orunmila (bis once)
biololo olorun
kiowa ileo
biololo odo
kiowa ileo
biololo okun
kiowa ileo
biololo aye
kiowa ileo
biololo oko
kiowa ileo
biololo oke
kiowa ileo
biololo oya
kiowa ileo
biololo oshinshe
kiowa ileo
biololo ibu
kiowa ileo
biololo ita meta
kiowa ileo
biololo ita meyi
kiowa ileo