You are on page 1of 14

แบบฝึ กหัดทฤษฎีกราฟ 1

(บทนิยามกราฟ การประชิด การตกกระทบ วงวน เส้ นหลายชัน และกราฟเชิงเดียว)
1. กําหนดกราฟ G1, G2 และ G3 ดังรู ป จงหาเซตของจุดและเซตของเส้ น พร้ อมทังบอกจํานวนจุดและ
D
จํานวนเส้ นทังหมดในกราฟ G1, G2 และ G3

กรุงเทพฯ

1

2 3

4

นครปฐม

สุพรรณบุรี

G1

A
C

G2

1.1 V(G1) = …………………………………
1.2 V(G2) = …………………………………
1.3 V(G3) = …………………………………

2.2 V(G) = {a, b, c, d}, E(G) = {ab, ab, cc, ac, ac}

E(G) = 

G3

E(G1) = …………………………………..
E(G2) = …………………………………..
E(G3) = …………………………………..

2. จงเขียนแผนภาพกราฟ เมือกําหนด V(G) และ E(G) ดังนี
2.1 V(G) = {ไทย, ลาว, พม่า, มาเลเซีย, กัมพูชา}
E(G) = {ไทยลาว, ไทยพม่า, ไทยมาเลเซีย, ไทยกัมพูชา, พม่าลาว, ลาวกัมพูชา}

2.3 V(G) = {A, B, C, D, E},

B

.1 กราฟเชิงเดียว 4. …………………………………………………………………. ………………………………………………………………….2 กราฟทีมีเส้ นหลายชัน 4.3. G3และ G4 ดังรู ป G1 : G2 : G3 : G4 : จงพิจารณาตามหัวข้ อต่อไปนี 3..3 กราฟทีมีวงวน 4...3 กราฟใดมีวงวน 3. กําหนด G1.1 กราฟใดเป็ นกราฟเชิงเดียว 3. ………………………………………………………………….2 กราฟใดมีเส้ นหลายชัน 3.4 กราฟหลายเชิง . G2.4 กราฟใดเป็ นกราฟหลายเชิง …………………………………………………………………. จงเขี ยนแผนภาพกราฟทีมีจํานวนจุดของกราฟเท่ากับ 5 และจํานวนเส้ นของกราฟเท่ากับ 7 ตามหัวข้ อ ต่อไปนี 4. 4.

BB. CB. AB.แบบฝึ กหัดทฤษฎีกราฟ 2 (ระดับขัน(ดีกรี ) จุดคู่ และจุดคี) 1. C. CD} 2. D} 2. BA. AC. …. จงหาระดับขัน(ดีกรี )ของทุกๆ จุดในกราฟ G1. BC. AC. B. G2.2 E(G) = {AB. BB. CD} 2. CC. G9 G1 : A G3 : B C G5 : G2 : B A G6 : B C A B C D E F C G8 : D C D B B A A E 2. จงหาผลบวกของดีกรีของทุกๆ จุดในกราฟ G เมือ V(G) = {A. AB} G B E D G9 : D D D G7 : A A G4 : B A A B C C .1 E(G) = {AB.3 E(G) = {AA. AD.

E(G)) ซึง V(G) = {A. กําหนด G = (V(G). B. deg(B) = 3. E(G) = 25 จงหาจํานวนจุดทีมี ระดับขัน 3 และ ระดับขัน 5 5. D} และ deg(A) = 2. ถ้ าจุดแต่ละจุดในกราฟ G มีระดับขัน 2 เท่านัน และ E(G) = 10 จงหาจํานวนจุดในกราฟ G พร้ อมเขียนแผนภาพกราฟ G .3. ถ้ าจุดในกราฟ G มีระดับขัน 3 หรือ 5 เท่านัน และ V(G) = 14. C. deg(A) = 2 และ deg(B) = 3 มีกราฟ G เกิดขึนหรือไม่ เพราะเหตุใด 4.

G10 และตอบคําถามต่อไปนี A A C B B D E G1 F H D G2 B C D E C B E D C B E G3 G I A D F B C D E H A C G4 B D B E C E G B C D G5 E G6 B C F I C D G H G I G8 G9 G7 10 1. กราฟใดเป็ นสับกราฟของกราฟ G7 …………………………………………………………………………………………………………………… 3. กราฟใดเป็ นสับกราฟแผ่ทวถึ ั งของกราฟ G10 …………………………………………………………………………………………………………………… 10. กราฟใดเป็ นสับกราฟแผ่ทวถึ ั งของกราฟ G8 …………………………………………………………………………………………………………………… 9.แบบฝึ กหัดทฤษฎีกราฟ 3 (สับกราฟ สับกราฟแผ่ทวถึ ั ง และกราฟเหมือนกัน) 1. จงพิจารณากราฟ G1. … . กราฟใดเป็ นสับกราฟแผ่ทวถึ ั งของกราฟ G1 …………………………………………………………………………………………………………………… 7. กราฟใดเป็ นกราฟเหมือนกัน …………………………………………………………………………………………………………………… E . กราฟใดเป็ นสับกราฟของกราฟ G1 …………………………………………………………………………………………………………………… 2. กราฟใดเป็ นสับกราฟของกราฟ G3 …………………………………………………………………………………………………………………… 4. กราฟใดเป็ นสับกราฟแผ่ทวถึ ั งของกราฟ G7 …………………………………………………………………………………………………………………… 8. กราฟใดเป็ นสับกราฟของกราฟ G8 …………………………………………………………………………………………………………………… 5. กราฟใดเป็ นสับกราฟของกราฟ G10 …………………………………………………………………………………………………………………… 6. G2.

..2... G2 ... G2 3. กราฟทีเป็ นสับกราฟแผ่ทวถึ ั งของกราฟ G คือกราฟ……………………………………………...1 G1 ……... 2........ G2... กราฟทีเป็ นสับกราฟของกราฟ G คือกราฟ……………………………………………...... จงพิจารณาว่ากราฟ G1 และ G2 ต่อไปนีไอโซมอร์ ฟิกกันหรือไม่ 3.......……………. G3 และ G4 แต่ละกราฟ กราฟใด เป็ นสับกราฟ สับกราฟแผ่ทวถึ ั ง หรื อกราฟเหมือนกันของกราฟ G G: A A B C D H E F G1 A B F H C D G2 B H C E F D A E A B H B C D G3 H E F G4 2.....2..……………..... กราฟเหมือนกันของกราฟ G คือกราฟ……………………………………………………………………… 3. G3 และ G4 จงพิจารณาว่ากราฟ G1.3.…………………….....…………………….... G1..1. จงตอบคําถามต่อไปนี กําหนดกราฟ G....2 G1 ……. G2..... 2.

............ G2 3.............……………………......……………...........……………....…………………….……………………...... G2 ...........4 G1 …….……………...................5 G1 …….3 G1 ……..3.. G2 3..

1 B. D.5 รอยเดิน D – D ทีมีความยาวเท่ากับ 7 ……………………………………………………………………………………………………………… 2.3 แนวเดิน A – F ทีมีความยาวเท่ากับ 2 ……………………………………………………………………………………………………………… 2. A. B.2 E. 1. E. E.แบบฝึ กหัดทฤษฎีกราฟ 4 (แนวเดิน แนวเดินชัด แนวเดินปิ ด แนวเดินเปิ ด รอยเดิน วิถี วง และวัฎจักร) A 1. กําหนดกราฟ G ดังรู ป B C G: D E จงพิจารณาแนวเดินทีกําหนดให้ เป็ น วิถี หรื อ วัฎจักร 1.3 B. C.7 วิถี A – D ทีเป็ นไปได้ จํานวน 2 วิถี ……………………………………………………………………………………………………………… . กําหนดกราฟ G ดังรู ป B G: D A F C E จงหา 2.1 แนวเดิน A – D ทีมีความยาวเท่ากับ 6 ……………………………………………………………………………………………………………… 2.6 วิถี A – E ทีมีความยาวเท่ากับ 4 ……………………………………………………………………………………………………………… 2. B ………………………………. 2. A ………………………………. B ………………………………. C. C.2 แนวเดิน B – B ทีมีความยาวเท่ากับ 3 ……………………………………………………………………………………………………………… 2.4 รอยเดิน A – E ทีมีความยาวเท่ากับ 5 ……………………………………………………………………………………………………………… 2. 1....

8 และ 9 ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… .1 แนวเดินทีมีความยาวเท่ากับ 5 ……………………………………………………………………………………………………………… 3. กําหนดกราฟ G ดังรู ป 1 8 G: 5 6 10 4 7 2 9 3 จงหา 3.3. 6.3 วัฎจักรทีมีความยาวเท่ากับ 5.2 วิถีทีมีความยาวเท่ากับ 9 ……………………………………………………………………………………………………………… 3.

แบบฝึ กหัดทฤษฎีกราฟ 5 (กราฟเชือมโยงและกราฟไม่เชือมโยง) 1. G5………………….. G3………………. G2…………………. .. G4…………………. จงพิจารณากราฟต่อไปนี กราฟใดเป็ นกราฟเชือมโยง G1……………….

. G3 .2 A C D B E 2.4 I K J E B C J I E H A D D F G D E H G F 3. ให้ นกั เรี ยนตอบคําถามต่อไปนี เมือกําหนดกราฟ G1 .1 จงหาว่ากราฟใดเป็ นกราฟออยเลอร์ ………………………………………………………………. 2. G5 . จงหาว่ากราฟใดเป็ นกราฟออยเลอร์ หรื อ ไม่เป็ นกราฟออยเลอร์แต่สามารถหารอยเดินออยเลอร์ ได้ พร้ อม แสดงเหตุผล และบอกลําดับรอยเดินออยเลอร์ C 2.แบบฝึ กหัดทฤษฎีกราฟ 6 (กราฟออยเลอร์ รอยเดินออยเลอร์ รอยเดินเปิ ดออยเลอร์ ) 1. G4 . G6 ดังรู ปต่อไปนี G1 : G2 : G3 : G4 : G5 : G6 : 1. .3 A B G C F B A L 2.1 2.2 กราฟแบบบริ บรู ณ์ จะเป็ นกราฟออยเลอร์ เมือใด…………………………………………………….. G2 . 1. กราฟทีไม่ใช่กราฟออยเลอร์ แต่มีรอยเดินออยเลอร์ เรี ยกว่าเป็ นกราฟทีมี ……………………………….

1 3.แบบฝึ กหัดทฤษฎีกราฟ 7 (ต้ นไม้ และต้ นไม้ แบบทอดข้ าม) 1. จงพิจารณาว่ากราฟในรู ปใดต่อไปนี เป็ นกราฟต้ นไม้ G2 G1 G4 G3 กราฟทีเป็ นกราฟต้ นไม้ คือ ………………………………………………………………………… 2. จงยกตัวอย่างกราฟต้ นไม้ ทีมีจดุ จํานวน 6 จุด มา 3 ตัวอย่าง 2.3 3. จงยกตัวอย่างกราฟต้ นไม้ ทีมีจดุ จํานวน 8 จุด มา 4 ตัวอย่าง 3.1 2.2 3. ถ้ า T เป็ นกราฟต้ นไม้ ทีมีเส้ นจํานวน 24 เส้ น แล้ ว T จะต้ องมีจดุ จํานวนเท่าใด ……………………………………………………………………………………………………………… .4 4.3 3.2 2.

3 .5. จงหาต้ นไม้ แบบทอดข้ ามทีเป็ นไปได้ ทงหมดในกราฟต่ ั อไปนี 5.1 x z y u v b 5.2 a c d 5.

แบบฝึ กหัดทฤษฎีกราฟ 8 (การประยุกต์ของต้ นไม้ ) คําสัง1 ให้ นกั เรี ยนพิจารณาปั ญหาต่อไปนี สมมติเราต้ องการสร้ างถนนเชือมต่อระหว่างเมืองต่างๆ โดยทีทราบค่าใช้ จา่ ยในการก่อสร้ างถนนทีเชือม เมือง 2 เมืองใดๆ ปั ญหาทีเกิดขึน คือ เราสร้ างถนนเชือมระหว่างเมืองใดบ้ าง เพือให้ เมือง 2 เมืองใดๆ สามารถ ติดต่อกันได้ ทางรถยนต์และเสียค่าใช้ จา่ ยในการก่อสร้ างน้ อยทีสุด เราสามารถสร้ างแบบจําลองแทนสถานการณ์ ด้ วยกราฟเชือมโยงทีมีนาหนั ํ ก โดยใช้ จดุ แทน เมือง เส้ นเชือมระหว่างจุด 2 จุด แทนถนนเชือมระหว่างเมือง 2 เมือง และนําหนักของเส้ น แทน ค่าใช้ จา่ ยในการสร้ างถนน (หน่วยเป็ นล้ านบาท) ดังรู ป 2 A 1 B 3 E 4 C 4 F 4 5 1 2 D .