You are on page 1of 2

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT MODULE TCP – FAST VÀO TRONG NS2

(TRÊN BẢN UBUNTU 10.04)

Ở đây mình cài trên bản ns2-2.35
Bước 1:
Tải 3 file:
tcp-fast-defaults.tcl , tcp-fast.cc , tcp-fast.h từ trang web
http://en.pudn.com/downloads72/sourcecode/unix_linux/network/detail261395_e
n.html

Bước 2:
Mở file tcp-fast-defaults.tcl
Mở đường dẫn: ns-allione-2.27/ns-2.27/tcl/lib/ns-default.tcl
Mở file ns-default.tcl , tìm đến dòng code cuối cùng Agent/TCP rồi
chèn đoặn code dưới đây vào bên dưới dòng Agent/TCP :
Agent/TCP/Fast
Agent/TCP/Fast
Agent/TCP/Fast
Agent/TCP/Fast
Agent/TCP/Fast
Agent/TCP/Fast
Agent/TCP/Fast

set
set
set
set
set
set
set

cwnd_update_period_ 0.01
avgRTT_ 0
baseRTT_ 0
avg_cwnd_last_RTT_ 0
alpha_ 100
beta_ 100
mi_threshold_ 0.00075

Bước 3:
Mở 2 file tcp-fast.cc , tcp-fast.h
Copy tất cả các dòng code trong 2 file rồi save vào file text với đuôi lần
lượt là “tenfile”.cc (ứng với file tcp-fast.cc ) và “tenfile.h” ( ứng với file
tcp-fast.h ).
Bước 4:
Copy 2 file vừa save đó dán vào đường dẫn sau:
ns-allinone-2.35/ns-2.35/tcp

tìm đến dòng code 183 rồi chèn vào dòng code vào bên dưới : tcp/fast-tcp.35/ns-2.35 make clean make Quá trình makefile sẽ diễn ra khoảng 5 phút. Ta vào đường dẫn sau: ns-allinone-2.o \ Tiếp theo mở sổ Terminal gõ các dòng lệnh sau: cd ns-allinone-2.35/makefile Mở file makefile. Đợi quá trình hoàn thành.35/ns-2.Bước 5: Tiến hành makefile: Mở đường dẫn: ns-allione-2.35/tcp Nếu có file “tenfile”.o thì quá trình makefile thành công và ta bắt đầu tiến hành mô phỏng với giao thức TCP-Fast.35 cd ns-2. .