You are on page 1of 43

LEGE

C.T.C.E. P. Neamt − LEGIS

295 28/06/2004

LEGE nr. 295 din 28 iunie 2004
privind regimul armelor çi al muniéiilor
EMITENT:
PARLAMENTUL
PUBLICAT âN: MONITORUL OFICIAL nr. 583 din 30 iunie 2004
Parlamentul Romàniei adopta prezenta lege.
CAP. I
Dispoziéii generale
ART. 1
Domeniul de reglementare
Prezenta lege stabileçte categoriile de arme çi muniéii, precum çi condiéiile ãn care
deéinerea, portul, folosirea çi operaéiunile cu aceste arme çi muniéii sunt permise pe
teritoriul Romàniei.
ART. 2
Definiéii
ân sensul prezentei legi, definiéiile çi categoriile armelor, muniéiilor, persoanelor
çi documentelor sunt:
I. Definiéii generale
1. arma − orice dispozitiv a cárui funcéionare determina aruncarea unuia sau mai
multor proiectile, substanée explozive, aprinse sau luminoase, amestecuri incendiare ori
ãmpráçtierea de gaze nocive, iritante sau de neutralizare, ãn másura ãn care se regaseste
ãn una dintre categoriile prevázute ãn anexa;
2. arma de foc − arma al carei principiu de funcéionare are la baza forta de
expansiune dirijata a gazelor provenite din detonarea unei capse ori prin arderea unei
incarcaturi; sunt asimilate armelor de foc çi ansamblurile, subansamblurile çi
dispozitivele care se pot constitui çi pot funcéiona ca arme de foc;
3. munitie − ansamblu format din proiectil çi, dupá caz, incarcatura de azvarlire,
capsa de aprindere, precum çi celelalte elemente de asamblare care ãi asigura
funcéionarea çi realizarea scopului urmárit;
4. operaéiuni cu arme çi muniéii − producerea, confecéionarea, modificarea,
prelucrarea, repararea, experimentarea, vànzarea, cumpárarea, ãnchirierea, schimbul,
donatia,
importul,
exportul,
transportul,
tranzitul,
transferul,
transbordarea,
depozitarea, casarea çi distrugerea armelor de foc çi muniéiilor;
5. uz de arma − executarea tragerii cu o arma.
II. Categorii de arme çi muniéii
1. arme çi muniéii interzise − arme çi muniéii a cáror procurare, deéinere, port çi
folosire sunt interzise persoanelor fizice çi juridice, cu excepéia instituéiilor care au
competente ãn domeniul apárárii, ordinii publice çi siguranéei naéionale çi care sunt
prevázute ãn categoria A din anexa;
2. arme çi muniéii letale − arme çi muniéii prin a cáror utilizare se poate cauza
moartea ori ranirea grava a persoanelor çi care sunt prevázute ãn categoriile B−D din
anexa;
3. arme çi muniéii neletale − arme çi muniéii destinate pentru un scop utilitar sau
pentru agrement, confectionate astfel ãncàt, prin utilizarea lor, sa nu se cauzeze
moartea persoanelor; sunt asimilate acestei categorii çi armele vechi.
III. Clasificarea armelor din punct de vedere al destinaéiei
1. arme militare − arme destinate uzului militar;
2. arme de apárare çi paza − arme de foc scurte, omologate sau recunoscute ãn
condiéiile prevázute de lege, destinate sa asigure apárarea vieéii, integritáéii çi
libertáéii persoanelor fizice, precum çi bunurilor aparéinànd persoanelor fizice sau
juridice;
3. arme de autoaparare − arme neletale scurte, special confectionate pentru a
imprastia gaze nocive, iritante, de neutralizare çi proiectile din cauciuc, ãn scop de
autoaparare;
4. arme de tir − arme destinate practicárii tirului sportiv, omologate sau
recunoscute ãn condiéiile prevázute de lege;
5. arme de vanatoare − arme destinate practicárii vanatorii, cu una sau mai multe
éevi, care folosesc munitie cu glont sau/çi cu alice, omologate sau recunoscute ãn
condiéiile prevázute de lege;
6. arme utilitare − arme destinate sa asigure desfáçurarea corespunzátoare a unor
activitáéi din domeniile industrial, agricol, piscicol, medico−veterinar, al protecéiei
Pagina 1

LEGE

C.T.C.E. P. Neamt − LEGIS

295 28/06/2004

mediului çi protecéiei impotriva dáunátorilor, precum çi desfáçurarea de cátre
societáéile specializate de paza a activitáéilor de paza a obiectivelor, bunurilor çi
valorilor sau a transporturilor unor valori importante;
7. arme de asomare − arme utilitare, folosite pentru imobilizarea animalelor, prin
supunerea acestora la un soc mecanic, ãn scopul sacrificarii ulterioare;
8. arme cu destinaéie industriala − arme de foc utilitare, semiautomate, destinate
unui scop industrial de uz civil çi care au aparenta unei arme de foc automate;
9. arme cu tranchilizante − arme utilitare destinate imobilizarii animalelor prin
injectarea de substanée tranchilizante;
10. arme de panoplie − arme de foc devenite nefunctionale ca urmare a transformarii
lor de cátre un armurier autorizat;
11. arme de colectie − armele destinate a fi piese de muzeu, precum çi armele aflate
sau nu ãn stare de funcéionare, care constituie raritati sau care au valoare istorica,
artisticá, çtiinéificá, documentara sau sentimentala deosebita;
12. arme vechi − arme letale produse ãnainte de anul 1877 sau reproduceri ale
acestora, destinate sa fie pástrate ãn colecéii;
13. arme de recuzita − arme special confectionate, fabricate sau devenite inofensive
ca urmare a modificárii lor de cátre un armurier autorizat, necesare activitáéii
instituéiilor specializate ãn domeniul artistic.
IV. Clasificarea armelor din punct de vedere constructiv
1. arme cu aer comprimat sau gaze sub presiune − arme care, pentru aruncarea
proiectilului, folosesc forta de expansiune a aerului comprimat sau a gazelor sub
presiune aflate ãntr−o butelie recipient;
2. arme de foc scurte − arme de foc a cáror teava nu depáçeçte 30 cm sau a cáror
lungime totalá nu depáçeçte 60 cm;
3. arme de foc lungi − arme de foc a cáror lungime a tevii sau lungime totalá
depáçesc dimensiunile armelor de foc scurte;
4. arme de foc automate − arme de foc care, dupá fiecare cartus tras, se reincarca
automat çi trag o serie de mai multe cartuse prin apasarea continua pe tragaci;
5. arme de foc semiautomate − arme de foc care, dupá fiecare cartus tras, se
reincarca automat, dar nu pot trage o serie de mai multe cartuse prin apasarea continua
pe tragaci;
6. arme de foc cu repetitie − arme de foc care, dupá fiecare foc tras, se reincarca
manual, prin introducerea pe teava a unui cartus preluat din ãncárcátor prin intermediul
unui mecanism;
7. arme de foc cu o singura lovitura − arma de foc fárá ãncárcátor, care este
ãncárcatá dupá fiecare tragere prin introducerea manualá a cartusului ãn camera de
ãncárcare sau ãntr−un lacas special prevázut la intrarea ãn teava.
V. Categorii de persoane
1. vanator − persoana care poseda permis de vanatoare cu viza valabilá, ãn condiéiile
legii, privind fondul cinegetic çi protecéia vànatului;
2. colectionar de arme − persoana care a dobàndit, ãn condiéiile legii, un atestat de
colectionar çi care deéine ori intenéioneazá sa detina arme ãn colectie;
3. sportivi çi antrenori de tir − sportivii çi antrenorii legitimati la cluburi
sportive care au dobàndit certificat de identitate sportiva, eliberat de Agenéia
Nationala pentru Sport, çi sunt afiliate la federaéiile sportive naéionale de
specialitate;
4. armurier − orice persoana juridicá autorizata, ãn condiéiile prezentei legi, sa
desfáçoare operaéiuni cu arme çi muniéii;
5. rezident al unui stat membru − cetáéean al unui stat membru al Uniunii Europene,
precum çi persoana titulara a unui document de identitate eliberat de un stat membru, cum
ar fi pasaportul sau cartea de identitate, prin care se atesta faptul ca are domiciliul
sau resedinta ãn acel stat.
VI. Tipuri de documente
1. permis de arma − documentul emis, ãn condiéiile legii, de autoritatea competenta,
prin care o persoana fizica dovedeçte dreptul de a deéine çi, dupá caz, de a purta çi
folosi arme letale ale cáror tip, marca, serie çi calibru sunt ãnscrise ãn acest
document, precum çi munitia aferentá;
2. pasaport european pentru arme de foc − documentul emis la cerere, ãn condiéiile
legii, de autoritatea competenta, care atesta dreptul titularului de a cálátori pe
teritoriile statelor membre ale Uniunii Europene cu armele de foc çi munitia ãnscrise ãn
acesta;
Pagina 2

LEGE

C.T.C.E. P. Neamt − LEGIS

295 28/06/2004

3. carte de identitate a armei − documentul emis de Registrul Naéional al Armelor,
prin organele de poliéie competente potrivit prezentei legi, ãn care sunt prevázute toate
datele de identificare ale armei, provenienta acesteia, precum çi datele de identitate
ale proprietarului;
4. certificat de deéinátor − document emis, ãn condiéiile legii, de autoritatea
competenta, prin care se dovedeçte faptul ca titularul acestuia a ãndeplinit procedura
legalá de ãnregistrare a armelor neletale la aceasta autoritate;
5. ordin de serviciu − documentul eliberat de persoana juridicá autorizata sa detina
çi sa foloseascá arme, prin care se acorda persoanei angajate pe baza de contract de
munca, precum çi studenéilor de la instituéiile de ãnváéámànt superior cu profil
cinegetic dreptul de a purta çi folosi arma çi munitia corespunzátoare, ãnscrise ãn acest
document, ãn timpul çi pentru executarea sarcinilor de serviciu;
6. permis de transfer al armelor − document eliberat de autoritáéile romane
competente, prin care se permite efectuarea unei operaéiuni de transfer de arme çi
muniéii de pe teritoriul Romàniei cátre un stat membru al Uniunii Europene;
7. autorizaéie de transfer fárá acord prealabil − document eliberat de autoritáéile
romane competente, prin care se permite unui armurier sa efectueze, pentru o anumitá
perioada de timp, operaéiuni de transfer al armelor çi muniéiilor de pe teritoriul
Romàniei cátre un armurier stabilit ãntr−un stat membru al Uniunii Europene, ãn care nu
este necesar un acord prealabil al autoritáéilor competente pentru fiecare operaéiune ãn
parte sau, dupá caz, pentru tipurile de arme care fac obiectul transferului.
ART. 3
Autoritatea competenta
Inspectoratul General al Poliéiei Romane este autoritatea competenta care exercita
controlul privind deéinerea, portul çi folosirea armelor çi muniéiilor, precum çi cu
privire la operaéiunile cu arme çi muniéii, ãn condiéiile prezentei legi.
ART. 4
Autoritatea Nationala pentru Omologarea Armelor çi Muniéiilor
(1) Se ãnfiinéeazá Autoritatea Nationala pentru Omologarea Armelor çi Muniéiilor, ca
organ de specialitate al administraéiei publice centrale, cu personalitate juridicá, ãn
subordinea Guvernului.
(2) Organizarea, funcéionarea çi atribuéiile Autoritáéii Naéionale pentru Omologarea
Armelor çi Muniéiilor se stabilesc prin hotáràre a Guvernului, ãn termen de 9 luni de la
data intrárii ãn vigoare a prezentei legi.
ART. 5
Aspecte generale privind regimul armelor
(1) Armele militare pot fi deéinute çi folosite numai de cátre structurile
specializate care au competente ãn domeniul apárárii, ordinii publice çi siguranéei
naéionale.
(2) Armele letale pot fi deéinute sau, dupá caz, purtate çi folosite de persoanele
fizice numai ãn baza permisului de arma, iar de cátre persoanele juridice pot fi deéinute
çi folosite numai ãn baza autorizaéiei eliberate ãn condiéiile prezentei legi.
(3) Armele neletale pot fi deéinute çi, dupá caz, purtate çi folosite de persoane
fizice sau juridice, cu condiéia ãnregistrárii acestora la autoritáéile competente, ãn
condiéiile prevázute de prezenta lege.
(4) Forma çi conéinutul documentelor emise ãn temeiul prezentei legi se stabilesc
prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
(5) Evidenta posesorilor de arme letale çi neletale, a armelor deéinute de aceçtia,
precum çi a documentelor prin care se acorda dreptul de a le deéine, purta çi folosi se
tine, la nivel local, de cátre inspectoratele de poliéie judeéene çi de cátre Direcéia
Generalá de Poliéie a Municipiului Bucureçti, care au eliberat aceste documente, iar, la
nivel central, pentru armele de apárare çi paza, de cátre Inspectoratul General al
Poliéiei Romane.
ART. 6
Regimul armelor militare çi al unor dispozitive destinate armelor letale
(1) Regimul deéinerii, portului, utilizárii çi operaéiunilor cu arme çi dispozitive
militare se stabileçte prin legi speciale.
(2) Este interzisá procurarea, deéinerea, portul, utilizarea, importul, exportul çi
comercializarea de cátre persoane fizice sau juridice, cu excepéia instituéiilor publice
cu atribuéii ãn domeniul apárárii, ordinii publice çi siguranéei naéionale, a
urmátoarelor sisteme çi dispozitive destinate armelor:
a) sisteme de ochire care funcéioneazá pe principiul laser;
b) sisteme de ochire pe timp de noapte;
c) dispozitive destinate sau adaptate diminuárii zgomotului cauzat prin arderea unei
incarcaturi.
Pagina 3

LEGE

C.T.C.E. P. Neamt − LEGIS

295 28/06/2004

ART. 7
Condiéii generale privind deéinerea armelor
(1) Orice persoana fizica sau juridicá care ãndeplineçte condiéiile prevázute de lege
are dreptul sa detina la domiciliul, resedinta sau sediul sau arme çi muniéii.
(2) Persoanele fizice çi juridice care au dreptul sa detina, sa poarte, sa
foloseascá, sa comercializeze sau, dupá caz, sa repare arme sunt obligate sa asigure
securitatea acestora. Condiéiile de asigurare a securitáéii acestor arme se stabilesc
prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
(3) Armele deéinute la domiciliul, resedinta sau la sediul persoanei fizice sau
juridice, ãn baza documentelor prevázute de lege, pot fi transferate de proprietarul lor
ãn alt spaéiu decàt cel menéionat ãn documente numai cu acordul scris al poliéiei, ãn
conformitate cu procedura care va fi reglementatá prin normele metodologice de aplicare a
prezentei legi.
ART. 8
Principalele obligaéii ale deéinátorilor armelor letale
(1) Deéinátorii armelor letale sunt obligaéi sa anunée de ãndatá, dar nu mai tàrziu
de 24 de ore, cel mai apropiat organ de poliéie despre disparitia, pierderea sau furtul
acestor arme.
(2) Este interzisá ãnstráinarea de cátre titular a autorizaéiei de procurare a armei,
a certificatului de deéinátor çi a permisului de arma, cu excepéia situaéiei ãn care
documentul este depus la organul de poliéie competent.
ART. 9
Regimul juridic al armelor deéinute ilegal sau al cáror deéinátor nu este cunoscut
ori a decedat
(1) Persoana care ia la cunostinta despre existenta unei arme militare sau a unei
arme letale ori a muniéiilor deéinute ilegal, pierdute sau abandonate, este obligatá sa
anunée de ãndatá cel mai apropiat organ de poliéie.
(2) Persoana care gáseçte o arma militará sau o arma letala ori muniéii este obligatá
sa le predea sau sa anunée la cel mai apropiat organ de poliéie, de ãndatá ce este
posibil, dar nu mai tàrziu de 24 de ore.
(3) Rudele sau persoanele care locuiesc ãmpreuná cu o persoana ce deéine ãn mod legal
arme sau muniéii au obligaéia ca, ãn cazul ãn care deéinátorul decedeazá sau este
declarat dispárut, sa depuná armele çi munitiile respective la cel mai apropiat armurier,
ãn termen de 15 zile de la data decesului sau, dupá caz, a rámànerii definitive a
hotáràrii judecátoreçti de declarare a dispariéiei.
CAP. II
Procurarea, ãnstráinarea, deéinerea, portul çi folosirea armelor çi muniéiilor de
cátre persoanele fizice
SECèIUNEA 1
Dispoziéii generale
ART. 10
Dreptul de procurare, deéinere, port çi folosire a armelor çi muniéiei
Persoanele fizice care ãndeplinesc condiéiile prevázute de prezenta lege pot procura,
deéine, purta çi folosi arme letale çi arme neletale, precum çi munitia corespunzátoare
acestora.
ART. 11
Condiéii generale privind exercitarea dreptului de procurare, respectiv deéinere,
port çi folosire a armelor
(1) Dreptul de procurare, de deéinere sau, dupá caz, de port çi folosire a armelor
letale se dobàndeçte de la data emiterii, de cátre autoritáéile competente, a
autorizaéiei de procurare a armei sau, dupá caz, a permisului de arma.
(2) Armele neletale pot fi deéinute, purtate çi folosite numai dupá ce acestea au
fost ãnregistrate la autoritáéile competente, ãn condiéiile prezentei legi.
ART. 12
Documentele care atesta dreptul de procurare, respectiv deéinere, port çi folosire a
armelor
(1) Autorizaéia de procurare a armei, permisul de arma, atestatul de colectionar,
autorizaéia temporará de transport çi folosire a armei, certificatul de deéinátor çi
pasaportul european pentru arme de foc se elibereazá de cátre Direcéia Generalá de
Poliéie a Municipiului Bucureçti, inspectoratele judeéene de poliéie ãn a cáror raza
teritorialá ãçi are domiciliul solicitantul, precum çi de cátre Inspectoratul General al
Poliéiei Romane.
Pagina 4

14 alin. ãn termen de 10 zile de la data cànd s−a ivit unul dintre urmátoarele evenimente: a) au intervenit orice fel de schimbári care necesita modificarea unor menéiuni corespunzátoare din conéinutul documentului. Vanatorii pot procura numai arme de tir din categoria armelor lungi. magistraéii. dacá ãndeplinesc. h) nu au sávàrçit vreuna dintre contravenéiile pentru care legea prevede revocarea dreptului de procurare. anterior. donaéie. b) persoanele prevázute de lege. ART. precum çi procedura de eliberare a atestatului de colectionar se stabilesc ãn normele metodologice de aplicare a prezentei legi. 13 Obligaéii generale ale titularului autorizaéiei de procurare a armelor sau al permisului de arma Titularul autorizaéiei de procurare a armelor sau. (4) Armele de tir pot fi procurate de cátre sportivii çi antrenorii de tir. arme letale. urmátoarele condiéii: a) au ãmplinit varsta de 18 ani. i) nu au pierdut. dacá ar deéine sau ar folosi arme çi muniéii.E. dupá caz. siguranta nationala. conform datelor çi informaéiilor existente la organele competente. precum çi de cátre vanatorii çi colectionarii de arme. g) au absolvit un curs de instruire teoreticá çi practica. f) nu prezintá pericol pentru ordinea publica. trecerea ãn rezerva sau retragere. (1) pot fi autorizate. (3) Armele de vanatoare pot fi procurate de cátre vanatori çi colectionarii de arme. aflate ãn stare de funcéionare. cu excepéia personalului de paza din cadrul societáéilor specializate de paza. care ãndeplinesc o funcéie ce implica exerciéiul autoritáéii publice. (6) Procurarea armelor prevázute la alin. al permisului de arma este obligat sa anunée organul de poliéie competent teritorial. 15 alin. precum çi a ART. dupá caz. sa procure arme letale. pentru infracéiuni comise cu intenéie. dupá caz. diplomatii. c) nu au fost condamnate. cumulativ. ART. procurate ãn condiéiile prezentei legi. pe perioada ãn care au aceasta calitate. b) dovedesc necesitatea procurárii armelor. d) nu sunt invinuite sau inculpate ãn cauze penale pentru fapte sávàrçite cu intenéie. c) persoanele incluse ãn programe de protecéie a martorilor. care ar putea pune ãn pericol propria viata sau a altora. SECèIUNEA a 2−a Condiéii cu privire la procurarea çi ãnstráinarea armelor muniéiei aferente de cátre persoanele fizice de cetáéenie romana letale. P. dupá caz. militarii çi poliéiçtii. deéinere sau. Neamt − LEGIS 295 28/06/2004 (2) Condiéiile. (5) Armele de colectie letale. organizat de o persoana juridicá autorizata pentru aceasta activitate. e) sunt apte din punct de vedere psihologic çi medical çi nu suferá de alte afecéiuni stabilite prin ordin al ministrului sánátáéii. b) au fost folosite ãn ãntregime spaéiile destinate vizelor çi mentiunilor din permisul de arma. pe perioada cat sunt ãn activitate çi dupá pensionare. 15 Condiéii de acordare a autorizaéiei de procurare a armelor letale (1) Autorizaéia de procurare a armelor letale se acorda persoanelor prevázute la art. prin documente justificative stabilite ãn normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (2)−(5). ãn condiéiile prevázute ãn normele metodologice de aplicare a prezentei legi. moçtenire. pentru care legea prevede o pedeapsa al carei maxim special este mai mare de 1 an. viata çi integritatea corporalá a persoanelor. ãnchiriere sau comodat. 14 Categoriile de persoane fizice care pot fi autorizate sa procure arme letale (1) Persoanele fizice de cetáéenie romana care ãndeplinesc condiéiile prevázute la art. (2)−(5) se poate realiza prin cumpárare. cu excepéia situaéiei ãn care aceçtia çi−au pierdut calitatea din motive imputabile lor. (2) Armele de apárare çi paza pot fi procurate numai de cátre urmátoarele categorii de persoane: a) demnitarii. din motive imputabile lor. port çi folosire a armelor. la cerere. la o pedeapsa privativá de libertate mai mare de 1 an.C. (2) Cererea de eliberare a autorizaéiei de procurare a armelor se depune de cátre Pagina 5 . prin hotáràre judecátoreascá rámasá definitiva. ãn funcéie de destinaéia acestora. pot fi procurate numai de cátre colectionarii de arme. pe perioada ãn care au aceasta calitate.T.LEGE C.

(3) Dacá autoritatea competenta cu soluéionarea cererii constata ca nu sunt ãndeplinite condiéiile prevázute la alin. care ãçi schimba domiciliul sau resedinta ân cazul ãn care titularul autorizaéiei de procurare a armei ãçi schimba domiciliul sau resedinta este obligat ca. 15 lit. 14 alin. h). precum çi de la orice persoana din stráinátate autorizata. ãntr−o cantitate mai mare decàt cea prevázutá la alin. cu modificárile ulterioare. (1).C. dupá caz.E. ART. dupá cum urmeazá: a) cel mult doua arme de apárare çi paza. care comercializeazá ãn condiéiile legii din éara ãn care se afla arme din aceasta categorie.T. g) çi i). (1) lit. 19 Obligaéia titularului autorizaéiei de procurare a armelor. (2) Dacá titularul autorizaéiei de procurare a armelor nu a procurat armele la sfàrçitul celor doua perioade de càte 90 de zile. ART. dintre cele prevázute la art. 15 alin. (5) Ordinul ministrului sánátáéii prevázut la alin. care ãndeplinesc condiéiile prevázute la art. P. (1). 16 Cantitatea de arme pentru care se poate acorda autorizaéia de procurare (1) Persoanele prevázute la art. (3)−(5). 20 Pierderea dreptului de procurare a armelor Dreptul de procurare a armelor se pierde. ãn termenul de valabilitate a acesteia. acordarea unei noi autorizaéii de procurare a armelor. 29/1990. (2) Persoanele prevázute la art. (1) lit. (2) Procurarea armelor de la alta persoana fizica sau juridicá se poate face numai prin intermediul unui armurier dintre cei prevázuéi la alin. Neamt − LEGIS 295 28/06/2004 solicitant la Direcéia Generalá de Poliéie a Municipiului Bucureçti sau la inspectoratul judeéean de poliéie ãn a cárui raza teritorialá ãçi are domiciliul çi se soluéioneazá ãn termen de 45 de zile de la data primirii acesteia. 14 alin. cu aplicarea corespunzátoare a prevederilor art. (2). c)−f) çi lit. poate solicita. ART. 14 alin. ART. b) un numár nelimitat de arme. soluéia adoptatá. fárá a mai fi necesar sa facá dovada ãndeplinirii condiéiilor prevázute la art. ãn termen de 5 zile de la data schimbárii. prevázute la alin. e) se publica ãn Monitorul Oficial al Romàniei. (3) este supusá controlului judecátoresc.LEGE C. ãn termenul prevázut la alin. b). care se stabilesc ãn normele metodologice de aplicare a prezentei legi. 18 Condiéiile exercitárii dreptului conferit prin autorizaéia de procurare a armelor (1) Titularul autorizaéiei de procurare a armelor poate procura. 21 Procedura de acordare a autorizaéiei de procurare a armelor Procedura de acordare a autorizaéiei de procurare a armelor se stabileçte prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. pot fi autorizate sa procure arme. iar autorizaéia de procurare a armelor se retrage de cátre organul care a eliberat−o. sa anunée despre aceasta organul de poliéie ãn a cárui raza de competenta teritorialá se afla noul domiciliu sau. autorizaéi sa comercializeze arme. çi poate fi atacatá ãn termen de 15 zile de la data la care a fost adusá la cunostinta solicitantului. precum çi motivele care au stat la baza acesteia. pentru o noua perioada de pana la 90 de zile. a). (4) Soluéia prevázutá la alin. numai prin intermediul armurierilor din Romània. pentru motive temeinice. (1). acesta le poate introduce ãn Romània numai prin punctele de trecere a frontierei de stat. 15 alin. 17 Valabilitatea autorizaéiei de procurare a armelor (1) Autorizaéia de procurare a armelor se elibereazá cu o valabilitate de 90 de zile. ART. (1). Pagina 6 . pentru fiecare cálátorie a solicitantului ãn afará teritoriului Romàniei. ãn scris. care poate fi prelungitá de cátre autoritatea care a emis−o. dacá titularul nu mai ãndeplineçte condiéiile prevázute la art. ãn scris. tipul de arma çi cantitatea ãnscrise ãn document. de la orice armurier autorizat sa comercializeze ãn Romània arme letale. Partea I. ART. 25 ãn ceea ce priveçte scopul pentru care solicita autorizarea. din Romània çi cel mult càte doua arme din stráinátate. (3)−(5) pot procura din stráinátate arme corespunzátoare categoriei din care fac parte. solicitantului i se refuza autorizarea de procurare a armei çi i se comunica. noua resedinta. (1) lit. (3) ân situaéia ãn care titularul autorizaéiei de procurare a armelor procura armele din stráinátate. potrivit Legii contenciosului administrativ nr. (2)−(5).

resedinta acestuia. ãn condiéiile stabilite prin ordin al ministrului administraéiei çi internelor. dupá cum urmeazá: a) pentru doua arme de apárare çi paza de dimensiuni diferite ale tevii. de port çi folosire a armei (1) ân funcéie de scopul pentru care a solicitat autorizarea procurárii armei. (3) Cu ocazia solicitárii prevázute la alin. precum çi cu ocazia vizelor periodice ale permisului de arma. Dispoziéii generale ART. (3) Dreptul de a purta çi folosi arme se poate acorda numai pentru armele de apárare çi paza. portul çi utilizarea armelor letale. 22 Modalitáéi specifice de procurare a armelor ãn cazul unor categorii speciale de persoane (1) Persoanele care ãndeplinesc o funcéie de demnitar sau care implica exerciéiul autoritáéii publice pot procura arme de apárare çi paza çi de la instituéiile ãn care sunt ãncadrate sau. (1). fácànd menéiune. cel mult 2 de acelaçi calibru. sa se prezinte la organul de poliéie ãn a cárui raza de competenta se afla domiciliul sau. ART.LEGE C. 24 Solicitarea acordárii permisului de arma çi a ãnscrierii armei ãn permisul de arma (1) Persoana care a procurat. ART. precum çi ãn caz de legitima apárare sau stare de necesitate. ãn condiéiile stabilite prin ordin al conducatorului instituéiei respective. dupá caz. arme letale are obligaéia ca. (2) Dreptul de a purta çi folosi arme se poate acorda solicitantului. ãn condiéiile legii. dupá caz. ãn termen de 10 zile de la data procurárii. Neamt − LEGIS 295 28/06/2004 ART. dupá caz. le pot primi ãn dar sau recompensa de la aceste instituéii. (1) curge de la data introducerii acesteia ãn Romània. (2) ân cazul ãn care arma a fost procurata din stráinátate.C. (1).E. ãmpreuná cu càte 5 cartuse corespunzátoare calibrului fiecárei arme.T. 25 Acordarea dreptului de deéinere sau. dupá caz. ãn condiéiile prevázute ãn normele metodologice de aplicare a prezentei legi. c) pentru cel mult 2 arme de tir scurte çi 2 arme de tir lungi. pentru ãnscrierea armei ãn permisul de arma al cárui titular este deéinátorul. titularul autorizaéiei de procurare a armei are obligaéia sa prezinte organului de poliéie competent fiecare arma. P. b) pentru armele de vanatoare. ãn condiéiile prezentei legi. autorizaéi sa comercializeze astfel de arme. 23 ânstráinarea armelor letale Persoanele care deéin arme letale procurate ãn condiéiile prezentei legi le pot instraina numai prin intermediul armurierilor din Romània. ãn mod expres. ART. de colectie sau de autoaparare çi conferá titularului posibilitatea de a pástra arma la domiciliul sau resedinta ãnscrisá ãn documentul de identitate. autoritáéile competente pot acorda solicitantului dreptul de deéinere sau. certificatá prin documentele vamale. SECèIUNEA a 3−a Condiéii cu privire la deéinerea. 27 Vizarea permisului de arma Pagina 7 . de port çi folosire (1) Dreptul de deéinere se poate acorda pentru mai multe arme de vanatoare. ãn vederea ãnregistrárii proiectilului çi a tubului−martor ãn evidentele operative ale Inspectoratului General al Poliéiei Romane. ãn vederea solicitárii acordárii permisului de arma sau. (2) Persoanele incluse ãntr−un program de protecéie a martorilor pot procura arme de apárare çi paza numai prin intermediul Oficiului Naéional pentru Protecéia Martorilor. Procedura operaéiunii de ãnregistrare a proiectilului çi a tubului−martor se stabileçte ãn normele metodologice de aplicare a prezentei legi. de tir. precum çi a muniéiei aferente de cátre persoanele fizice de cetáéenie romana 1. ãn condiéiile prezentei legi. (2) Dreptul de deéinere a armei se poate acorda numai pentru armele de vanatoare. despre aceasta ãn conéinutul permisului de arma. 26 Cantitatea de arme pentru care se poate acorda dreptul de deéinere çi. de vanatoare çi de tir çi conferá titularului posibilitatea de a purta asupra sa arma çi de a o folosi ãn scopul pentru care a fost autorizata procurarea acesteia. de tir sau de colectie. termenul prevázut la alin. dupá caz. cu aplicarea corespunzátoare a prevederilor art. de port sau folosire a armei procurate. 15 alin. ART. dupá caz.

cu armele ãnscrise ãn permise. ãn interval de 1 an de la ãmplinirea termenului prevazut la art. de Inspectoratul General al Poliéiei Romane. 15 alin. (1). (2) se menéioneazá perioada ãn care armele urmeazá sa fie transportate ãn afará locului unde sunt pástrate. sa scoatá armele deéinute ãn condiéiile legii din incinta locului unde acestea sunt pástrate. 30 âncetarea çi suspendarea dreptului de deéinere a armelor (1) Dreptul de deéinere a armelor se pierde. (1) lit. are obligaéia sa acéioneze ãn condiéiile prevázute la art. (2) Autorizarea prevázutá la alin. 27 alin. fárá motive ãntemeiate. (2). fárá ãndeplinirea condiéiilor prevázute la art. h) titularul nu mai are calitatea prevázutá la art. b) nu se prezintá. dupá caz. (1) lit. c) a decedat sau a fost declarat dispárut prin hotáràre judecátoreascá rámasá definitiva. e) titularul renunéa sa mai detina armele ãnscrise ãn permis. h). P. 15 alin. la cerere. destinaéia çi condiéiile ãn care trebuie asigurata arma ãn timpul transportului. 28 Condiéiile exercitárii dreptului de deéinere a armelor (1) Titularul dreptului de deéinere a armelor letale are obligaéia sa pástreze armele ãnscrise ãn permisul de arma. 14 alin. ART. (4) Colectionarii de arme pot folosi o arma lungá dintre cele deéinute. (3) ân autorizaéia prevázutá la alin.T. la cerere. iar armele destinate folosirii ãn condiéiile prezentei legi au efectuatá inspecéia tehnica periodicá. motivul pentru care acestea se transporta. precum çi dacá a sávàrçit o infracéiune la regimul armelor çi al muniéiilor.E. sa foloseascá ãntr−un poligon special amenajat çi autorizat. (3) Permisul de arma se vizeazá de cátre autoritatea competenta dacá titularul ãndeplineçte condiéiile prevázute la art. ãn vederea prezentárii acestora la organele competente cu ocazia vizarii permisului de arma. 29 Autorizarea folosirii armelor care fac obiectul dreptului de deéinere (1) Persoana care are ãn proprietate sau folosinta arme letale poate fi autorizata de cátre organul de poliéie competent teritorial. ân cazul ãn care colectionarul a fácut uz de arma. care a Pagina 8 . (1) çi (2). b). armele de vanatoare. (1) se referá la scopul pentru care s−a solicitat traseul utilizat pentru transportul armelor. ãn urmátoarele situaéii: a) cu ocazia depunerii armelor la un armurier. f) çi h). c). f) se constata faptul ca titularul a folosit armele deéinute. (1) se stabileçte prin norme metodologice. nu mai este necesará obéinerea prealabilá a autorizaéiei prevázute la alin. precum çi cu documentele stabilite ãn normele metodologice de aplicare a prezentei legi. numai ãn locul unde se afla colecéia. (2) Titularii permiselor de arme sunt obligaéi sa se prezinte la ãmplinirea termenului prevázut la alin. 29 alin. (3)−(5). Neamt − LEGIS 295 28/06/2004 (1) Permisele de arma trebuie vizate o data la 5 ani de cátre organul de poliéie competent teritorial.C. ART. ãn condiéiile prevázute ãn normele metodologice de aplicare a prezentei legi. 2. la viza permisului de arma. (4) ân cazul ãn care armele sunt scoase din incinta locului unde sunt pástrate. Regimul dreptului de deéinere a armelor letale ART. 35 alin. traseul utilizat. d) a sávàrçit doua contravenéii prevázute de prezenta lege sau o contravenéie pentru care legea prevede ãncetarea dreptului de deéinere a armelor. g) titularul pleacá definitiv din Romània sau pierde cetáéenia romana. dacá titularul se afla ãn una dintre urmátoarele situaéii: a) nu mai ãndeplineçte condiéiile prevázute la art. (3) Procedura de acordare a autorizaéiei prevázute la alin. b) cu ocazia schimbárii locului unde sunt pástrate armele. ãn locurile stabilite de cátre inspectoratele judeéene de poliéie çi de Direcéia Generalá de Poliéie a Municipiului Bucureçti sau. ãn caz de legitima apárare. (1). termenul de valabilitate a autorizaéiei temporare de transport çi folosire a armei. ãn condiéiile legii. c)−f) çi lit.LEGE C. (1) çi (4). ãn perioada stabilitá prin ordin al inspectorului general al Poliéiei Romane. (2) Titularul dreptului de deéinere a armelor poate fi autorizat de cátre organul de poliéie competent teritorial. menéionatá ãn mod expres ãn permisul de arma. asigurate astfel ãncàt sa nu permitá accesul la ele al persoanelor neautorizate. locul unde urmeazá a fi folositá arma. de tir sau de colectie.

fácàndu−se menéiunile corespunzátoare ãn acest sens. organelor de poliéie competente. produselor sau substanéelor stupefiante. cu excepéia situaéiei ãn care armele se ridica de cátre organele de poliéie. (3) ân cazul ãn care persoana se afla ãn una dintre situaéiile prevázute la alin. (1) sau (2). 33 Condiéiile de pástrare çi port ale armelor letale (1) Titularul dreptului de a purta çi folosi arme de apárare çi paza are obligaéia de a pástra arma ãnscrisá ãn permisul de arma ãn condiéii de securitate. (3) Arma prevázutá la alin. cu ãndeplinirea cumulativa a urmátoarelor condiéii: a) trebuie sa fie asigurata çi sa nu fie armata. cu excepéia situaéiei ãn care este transportatá la armurier. 15 alin. i) titularul a pierdut armele sau acestea i−au fost sustrase ãn ãmprejurári imputabile acestuia. (1). (2) Pástrarea armei prevázute la alin. la intrarea ãn instituéiile publice. (1). b) çi e). altor persoane. sa depuná armele la un armurier autorizat. omologate ãn condiéiile prevázute ãn normele metodologice de aplicare a prezentei legi. b) sa aibá efectuatá inspecéia tehnica periodicá çi sa nu prezinte defectiuni. (2) Folosirea armelor de apárare çi paza ãn poligoanele autorizate se poate face Pagina 9 . d). nu suspenda obligaéia persoanei de a depune armele la un armurier autorizat. (1) lit.E. ART.LEGE C. de natura sa genereze o stare de pericol. organul de poliéie competent retrage permisul de arma. se face ãn locuri special destinate. 31 alin. (1). cu excepéia situaéiilor ãn care persoana este autorizata. 31 Aplicarea másurii de suspendare sau anulare a permisului de arma (1) Constatarea situaéiilor prevázute la art. (1). 15 alin. d) sa se afle ãn permanenta numai asupra sa çi sa nu fie ãnmànatá. Regimul dreptului de port çi folosire a armelor letale ART. (4) ân cazul ãn care persoana se afla ãn una dintre situaéiile prevázute la alin. 30 se face de cátre autoritáéile prevázute la art. ãn vederea ãnstráinárii sau depozitarii. 34 Limitele exercitárii uzului de arma (1) Titularii dreptului de a purta çi folosi armele de apárare çi paza pot face uz de arma numai ãn poligoanele autorizate ãn condiéiile prezentei legi sau ãn caz de legitima apárare ori stare de necesitate. anulárii permisului de arma ori a mentiunilor din permis referitoare la armele cu privire la care ãnceteazá dreptul de deéinere. sa o utilizeze. dupá caz. 29/1990. e). de port çi folosire a armelor. potrivit Legii nr. cu excepéia situaéiilor ãn care acestea sunt ridicate de organul de poliéie competent. iar titularul este obligat sa facá dovada faptului ca a depus armele la un armurier autorizat. de cátre persoana care se afla ãn una dintre situaéiile prevázute la art. ãnceteazá dreptul de deéinere numai asupra acelor arme cu privire la care nu mai sunt ãndeplinite condiéiile prevázute de lege pentru deéinere. b) titularul nu mai ãndeplineçte condiéia prevázutá la art. (1) este supusá controlului judecátoresc. Exercitarea cáilor de atac prevázute de lege.T.C. sub nici o forma. care iau másura suspendárii sau. potrivit legii. cu excepéia armurierilor. (2) Másura prevázutá la alin. ãn mijloacele de transport naval sau aerian. ãn condiéiile ãn care poarta arma asupra sa. ART. cu modificárile ulterioare. 30 alin. precum çi personalului abilitat prin lege sa pástreze çi sa asigure securitatea temporará a armelor. ART. 3. c) trebuie sa stea ãn permanenta introdusá ãn toc. (1) lit. precum çi ãn alte locuri unde portul armei este interzis prin lege. ãn termen de 10 zile de la data la care i−a fost adusá la cunostinta másura prevázutá la art. impotriva másurii de anulare a dreptului de deéinere a armelor. ãn permisul de arma. (1) poate fi purtata numai de cátre titularul permisului. 12 alin. P. e) deéinátorul sa nu se afle sub influenta báuturilor alcoolice. 32 Efectele aplicárii másurii de suspendare sau anulare a permisului de arma Deéinátorul armelor este obligat ca. astfel ãncàt sa nu permitá accesul la aceasta al persoanelor neautorizate. Neamt − LEGIS 295 28/06/2004 condiéionat acordarea dreptului de deéinere sau. dupá caz. c) titularul a sávàrçit una sau mai multe contravenéii pentru care legea prevede sancéiunea contravenéionalá complementara a suspendárii dreptului de deéinere a armelor. (1) lit. la domiciliul sau resedinta deéinátorului. (2) Dreptul de deéinere a armelor se suspenda ãn urmátoarele situaéii: a) titularul se afla ãn situaéia prevázutá la art. a medicamentelor cu efecte similare acestora ori ãn stare avansatá de oboseala sau sa nu sufere de afecéiuni temporare.

ãn condiéiile prezentei legi. 37 Acordarea dreptului de port çi folosire a armelor de vanatoare (1) Dreptul de a purta çi folosi armele de vanatoare se acorda. 41 Acordarea dreptului de port çi folosire a armelor de tir (1) Dreptul de a purta çi folosi armele de tir se acorda. ãn condiéiile prevázute de lege pentru titularul dreptului de deéinere a acestor arme. vanatorilor care sunt membri ai unor asociaéii de vanatori sportivi. (2) Titularul dreptului de a purta çi folosi arme de tir are obligaéia de a pástra armele ãnscrise ãn permisul de arma. 40 ânstráinarea temporará a armelor de vanatoare (1) Persoana care deéine. 33 alin. o arma de vanatoare o poate imprumuta titularului dreptului de a purta çi folosi o arma de vanatoare de acelaçi calibru.T. republicatá. cu modificárile ulterioare. (2) Titularul dreptului de a purta çi folosi arme de vanatoare are obligaéia de a pástra armele ãnscrise ãn permisul de arma ãn condiéiile prevázute de lege pentru titularul dreptului de deéinere a acestor arme. purta çi folosi armele ãnscrise ãn permisul de arma numai ãn condiéiile stabilite ãn protocolul de protecéie. precum çi pentru antrenament. 33−35. ãn poligoanele autorizate ãn condiéiile legii. 33 alin. portul çi folosirea armelor letale de cátre persoanele incluse ãntr−un program de protecéie a martorilor Persoanele incluse ãntr−un program de protecéie a martorilor pot pástra. d) çi e).E. pentru care s−a acordat deéinátorului dreptul de a le purta çi folosi. (2) Persoana care a fácut uz de arma este obligatá sa anunée de ãndatá cel mai apropiat organ de poliéie. ART. 38 Transportul çi portul armelor de vanatoare (1) Transportul armelor de vanatoare. 36 Pástrarea. ãn vederea utilizárii acesteia la vanatoare. (4) Prevederile alin. sportivilor çi antrenorilor de tir. pentru a se acorda primul ajutor çi asistenta medicalá persoanelor ranite. (3) lit. (3) lit. 34 alin. indiferent dacá au rezultat sau nu victime ori pagube materiale. ãn condiéiile prevázute la art. b). ce ãçi desfáçoará activitatea conform Legii fondului cinegetic çi a protecéiei vànatului nr. neincarcate cu munitie. ART. (3) ân situaéia prevázutá la alin. organul de poliéie sesizat are obligaéia sa efectueze cercetarea la fata locului çi a circumstanéelor ãn care s−a produs evenimentul. Neamt − LEGIS 295 28/06/2004 numai ãn condiéiile stabilite prin regulamentele de ordine interioará ale acestora. ART. 103/1996. precum çi ãn cea prevázutá la art. dupá ãncárcare. legal constituite. de la domiciliul sau resedinta acestuia la locul unde urmeazá sa se desfáçoare vànátoarea potrivit legii. (4). (2) Portul armelor de vanatoare ãn locul destinat vanatorii se face ãn urmátoarele condiéii: a) arma poate fi ãncárcatá. (2) Se interzice lásarea armei ãn gaj sau ãn alte forme de garanéie. ART.C. b) çi e). ãn condiéiile prezentei legi. ART. sa fie asigurata çi purtata astfel ãncàt sa nu prezinte pericolul producerii unor accidente. 35 Obligaéii ãn cazul efectuárii uzului de arma (1) Persoana care a fácut uz de arma este obligatá sa acéioneze imediat. c) arma sa se afle ãn permanenta numai asupra persoanei care o deéine ãn mod legal çi sa nu fie ãnmànatá sub nici o forma altor persoane. cu aplicarea corespunzátoare a prevederilor art. b) sa fie ãndeplinite condiéiile prevázute la art. au rezultat victime umane. 39 Uzul de arma de vanatoare Titularul dreptului de a purta çi folosi arme de vanatoare poate face uz de arma ãnscrisá ãn permisul de arma numai asupra vànatului pentru care a fost autorizat ãn condiéiile Legii nr. ART. ART. ãn urma folosirii armei. cu condiéia ca. b) sa fie ãndeplinite condiéiile prevázute la art. 103/1996. Arma care a fost folositá rámàne ãn custodia organului de poliéie care desfáçoará cercetarea. republicatá. Pagina 10 .LEGE C. se face ãn urmátoarele condiéii: a) armele trebuie éinute ãn toc. P. (2) çi (3) nu se aplica ãn cazul ãn care s−a fácut uz de arma. cu excepéia situaéiei ãn care. (2). care au suséinut examenul pentru obéinerea calitáéii de vanator çi deéin permis de vanatoare cu viza valabilá. (2). cu modificárile ulterioare. ãn condiéiile prezentei legi. cu excepéia vanatorilor. pana la ãncheierea acesteia. 29 alin.

e).LEGE C. pentru càte o singura arma de fiecare calibru. (1) se face de cátre organul de poliéie competent. se stabilesc prin legile speciale care reglementeazá atribuéiile acestora. dupá cum urmeazá: a) pentru armele de apárare çi paza. d). cu excepéia cazurilor ãn care aceasta este depusa la armurier sau la organele de poliéie competente. (3) Persoanele care deéin arme de apárare çi paza pot purta asupra lor. de la domiciliul sau resedinta acestuia la locurile de antrenament sau unde urmeazá sa se desfáçoare concursul de tir. 5. ãn condiéiile stabilite ãn normele metodologice de aplicare a prezentei legi. Regimul procurárii çi deéinerii muniéiei aferente armelor letale de cátre persoanele fizice ART. numai la locul unde se afla colecéia de arme. de vanatoare sau de tir pot procura de la armurierii autorizaéi numai munitia aferentá armelor ãnscrise ãn permisul de arma. b) titularul dreptului nu mai ãndeplineçte condiéia prevázutá la art. (2) Portul çi utilizarea armelor de tir ãn incinta locurilor prevázute la alin. neincarcate cu munitie. c) a sávàrçit una sau mai multe contravenéii. pentru care legea prevede sancéiunea contravenéionalá complementara a suspendárii dreptului de port çi folosire a armelor. (1) lit. 4. ãn urmátoarele situaéii: a) titularul dreptului se afla ãn situaéia prevázutá la art. (2) de cátre persoana care a procurat−o. b) sa fie ãndeplinite condiéiile prevázute la art. prin pástrare sau folosire. cel mult 500 de cartuse pentru fiecare arma pentru care are dreptul de port çi folosinta. la cererea colectionarului. arma trebuie pastrata ãntr−un spaéiu special amenajat ãn interiorul portbagajului. Suspendarea. Neamt − LEGIS 295 28/06/2004 ART. (2) Suspendarea dreptului de port çi folosire a armelor se dispune pentru intreaga Pagina 11 .E. dintre cele pentru care are dreptul de port çi folosire. (4). ART. (2) Cantitatea de munitie care poate fi detinuta de persoanele prevázute la alin. 42 Transportul. ar putea pune ãn pericol viata sau integritatea corporalá a persoanelor. (5) Este interzisá comercializarea sau ãnstráinarea sub alta forma. cel mult 300 de cartuse pentru càte o singura arma de fiecare calibru. P. 46 Suspendarea dreptului de port çi folosire a armelor letale (1) Suspendarea dreptului de port çi folosire a armelor letale se dispune de cátre organul competent care a acordat acest drept. (1) se fac ãn condiéiile stabilite prin regulamentele de ordine interioará ale acestor locuri. (3) lit. (2) ânscrierea mentiunilor corespunzátoare ãn permisul de arma cu privire la deéinerea muniéiei prevázute la alin. 43 Portul çi folosirea armelor de cátre persoanele care ãndeplinesc o funcéie ce implica exerciéiul autoritáéii publice Condiéiile ãn care persoanele care ãndeplinesc o funcéie ce implica exerciéiul autoritáéii publice pot purta çi folosi arme letale. se face ãn urmátoarele condiéii: a) armele trebuie éinute ãn toc. ART. 45 Procurarea muniéiei de cátre colectionarii de arme (1) Colectionarii de arme pot procura çi deéine. (1) lit.C. 15 alin. c) pentru armele de tir. revocarea çi anularea dreptului de port çi folosire a armelor letale çi a muniéiilor ART. b) pentru armele de vanatoare. c) ãn cazul ãn care deéinátorul armelor este conducátorul mijlocului de transport. cel mult 50 de cartuse cu glont çi 50 de cartuse fárá proiectil. 44 Procurarea muniéiei de cátre titularii dreptului de port çi folosire a armelor letale (1) Titularii dreptului de a purta çi folosi arme de apárare çi paza. 29 alin. portul çi folosirea armelor de tir (1) Transportul armelor de tir pentru care s−a acordat deéinátorului dreptul de a le purta çi folosi. ãn funcéie de proba de concurs. ãn exercitarea atribuéiilor de serviciu.T. 33 alin. d) çi e). ãn afará domiciliului sau reçedinéei unde este depozitata munitia. b). (4) Este interzisá ãnstráinarea muniéiei prevázute la alin. (1) se ãnscrie ãn permisul de arma de cátre organul de poliéie care elibereazá acest document. pentru arma prevázutá la art. cel mult 10 cartuse cu proiectil çi 50 de cartuse fárá proiectil. cel mult 12 cartuse. precum çi deéinerea ori utilizarea de munitie expiratá sau degradata care. 15 alin.

cu excepéia situaéiei ãn care acestea se ridica de cátre organele de poliéie. cu excepéia celor care se ridica de cátre organele de poliéie. (4) ân situaéia ãn care. g) nu se prezintá. (2) Armele de apárare çi paza pot fi scoase de pe teritoriul Romàniei numai de cátre persoanele prevázute la art. dupá caz. pe baza unor documente sau informaéii false. 48 Autorizarea cálátoriilor ãn stráinátate cu armele letale çi munitia corespunzátoare (1) Persoana care deéine. furate sau distruse. atunci cànd titularul dreptului se afla ãn una dintre urmátoarele situaéii: a) renunéa sa mai detina armele ãnscrise ãn permisul de arma. Neamt − LEGIS 295 28/06/2004 perioada ãn care persoana se afla ãn oricare dintre situaéiile prevázute la alin. (1) au obligaéia ca. (1). 47 Revocarea çi anularea dreptului de port çi folosire a armelor letale (1) Revocarea dreptului de port çi folosire a armelor letale se dispune de cátre organul competent care a acordat acest drept. dupá caz. b) nu mai are calitatea prevázutá la art. (4) Suspendarea ãnceteazá de la data la care titularul dreptului de port çi folosire a armelor nu se mai afla ãn situaéiile prevázute la alin. 15 alin. armele çi munitia se restituie acestuia. ãn situaéia prevázutá la alin. (3) çi (4). dupá caz. pe perioada çederii ãn stráinátate. de port çi folosire a armelor. de ãndatá. de port çi folosire a armelor letale se comunica. ART. (1) lit. fárá motive ãntemeiate. cu ocazia controlului pentru trecerea frontierei de stat romane. arme letale çi care doreçte sa calatoreasca ãn stráinátate cu acestea poate solicita organului de poliéie care i−a acordat permisul de arma eliberarea unei autorizaéii ãn baza cáreia organele poliéiei de frontiera permit ieçirea de pe teritoriul Romàniei cu armele çi munitia ãnscrise ãn autorizaéie. 43. Regimul cálátoriilor ãn stráinátate cu armele letale çi munitiile deéinute de cátre cetáéenii romani ART. la ãntoarcerea ãn Romània. furtul sau. titularului dreptului sau. P. pe perioada çederii ãn stráinátate.LEGE C. a)−c). (2) lit. distrugerea armei. b). c) nu mai ãndeplineçte vreuna dintre condiéiile prevázute la art. 27 alin. e) pierde cetáéenia romana. la ãntoarcere. succesorilor acestuia. care sa certifice faptul ca persoana a reclamat pierderea. ân cazul ãn care. prin hotáràre judecátoreascá rámasá definitiva. (3) Persoanele prevázute la alin. (5) Másura revocárii sau anulárii dreptului de port çi folosire a armelor letale este supusá controlului judecátoresc potrivit Legii contenciosului administrativ. la viza permisului de arma ãn interval de 1 an de la ãmplinirea termenului prevázut la art. la un armurier autorizat ãn acest sens. f) a pierdut armele ãnscrise ãn permisul de arma sau acestea i−au fost sustrase ãn ãmprejurári imputabile titularului. b) persoanei i s−a acordat dreptul de port çi folosire a armelor. ãn condiéiile prevázute la art. (1). pe care le−au deéinut la ieçirea din éara. i) a sávàrçit una sau mai multe contravenéii pentru care legea prevede revocarea dreptului de deéinere sau. (3) Másura revocárii sau anulárii dreptului de deéinere sau.E. (1) lit. 50. alin. 14 alin. iar permisul de arma. titularul trebuie sa prezinte. permisul de arma se retrage de cátre organul de poliéie care a dispus másura.C. titularul nu ãndeplinea condiéiile prevázute de lege pentru port çi folosire a armelor. 6. ãn urmátoarele situaéii: a) se constata ca. armele ãnscrise ãn Pagina 12 . (4) ân termen de 10 zile de la data luárii la cunostinta cu privire la másura revocárii sau anulárii dreptului de port çi folosire a armelor letale. (1). organele poliéiei de frontiera avànd obligaéia sa facá menéiune despre aceasta ãn documentul de cálátorie çi sa informeze ãn scris Inspectoratul General al Poliéiei Romane. ãn scris. h). iar armele çi intreaga cantitate de munitie deéinute se depun. (2) Anularea dreptului de port çi folosire a armelor letale se dispune de cátre organul competent care a acordat acest drept. d) pleacá definitiv din éara. armele ãnscrise ãn documentul de cálátorie au fost pierdute. la data acordárii permisului de arma.T. sa prezinte la frontiera toate armele ãnscrise ãn documentul de cálátorie. h) a decedat sau a fost declarat dispárut. (3) Pe perioada suspendárii dreptului de port çi folosire a armelor. documente autentice. titularul este obligat sa depuná permisul de arma la organul de poliéie competent çi sa facá dovada faptului ca a depus arma çi intreaga cantitate de munitie detinuta la un armurier autorizat. c) çi f). fácànd menéiune despre acestea ãn documentul de cálátorie al titularului. eliberate de organele de poliéie competente din statul ãn care s−a produs evenimentul. ãn condiéiile prezentei legi.

48 alin. (3) Instituéiile la care sunt ãncadrate persoanele prevázute la alin. (1) se acorda dacá solicitantul ãndeplineçte urmátoarele condiéii: a) este titular al unui permis de arma pentru armele çi munitia care urmeazá sa fie ãnscrise ãn documentul de cálátorie.LEGE C.C. Neamt − LEGIS 295 28/06/2004 documentul de cálátorie au fost pierdute. ãn stráinátate. 43 care. Furtul. (3) se aplica ãn mod corespunzátor çi ãn cazul persoanelor prevázute la art. (1). a documentului de cálátorie ãn care sunt ãnscrise armele çi munitiile cu care titularul a Pagina 13 . distrugerea çi deteriorarea documentului de cálátorie ãn care sunt ãnscrise arme letale (1) ân cazul declarárii furtului. distrugerea çi deteriorarea permisului de arma (1) Furtul permiselor de arma se declara ãn termen de 48 de ore de la constatare. ART. data çi punctul de frontiera prin care titularul urmeazá sa iasa din éara. 43 pot cálátori ãn stráinátate cu armele aflate ãn dotare se stabilesc prin ordin al conducatorului fiecárei instituéii unde sunt ãncadrate aceste persoane. pierderea. 51 Furtul. distrugerea sau deteriorarea permisului de arma. 48 alin. 48 alin. ãn aceasta situaéie organele poliéiei de frontiera avànd obligaéia sa anunée ãn scris çi instituéiile unde sunt ãncadrate aceste persoane. b) prezintá motivele pentru care doreçte sa calatoreasca ãn stráinátate cu armele çi munitia pentru care solicita ãnscrierea ãn documentul de cálátorie. ori de càte ori aceste persoane urmeazá sa calatoreasca ãn stráinátate cu armele ãnscrise ãn pasaportul de serviciu. (3) Cu ocazia eliberárii autorizaéiei. precum çi cu privire la armele çi cantitatea de munitie care urmeazá sa fie scoase de pe teritoriul Romàniei. emis de organele competente din statul ãn care s−a produs evenimentul. 49 Eliberarea autorizaéiei de scoatere de pe teritoriul Romàniei a armelor letale (1) Autorizaéia prevázutá la art. perioadele çi condiéiile ãn care titularul poate cálátori ãn stráinátate cu armele ãnscrise ãn acest document. ART. procedura de acordare a autorizaéiei prevázute la art. precum çi cu privire la armele çi cantitatea de munitie care urmeazá sa fie scoase de pe teritoriul Romàniei. (4) Documentele care trebuie sa ãnsoéeascá cererea pentru ãnscrierea armelor ãn documentul de cálátorie. ãmpreuná cu o copie autentificatá a documentului corespunzátor. ãn scris. precum çi cea de ãnscriere a armelor çi muniéiei ãn documentul de cálátorie. (5) Condiéiile ãn care persoanele prevázute la art. (1) trebuie sa cuprindá date referitoare la calitatea titularului acesteia. la organul de poliéie ãn a cárui raza de competenta teritorialá a fost constatat.T. (1) trebuie sa cuprindá date referitoare la titularul acesteia. (1) au obligaéia sa informeze. organul de poliéie competent trebuie sa informeze Inspectoratul General al Poliéiei de Frontiera cu privire la datele prevázute la alin. pierderii sau distrugerii. 48 alin. 43. (2). 52 Furtul. precum çi a documentului de cálátorie ãn care sunt ãnscrise arme letale ART. pierderea. data çi punctul de frontiera prin care titularul urmeazá sa iasa din éara. ãn termen de 3 zile de la intrarea ãn éara. (2) Adeverinta prevázutá la alin. cu ocazia iesirii din éara a acestor persoane. precum çi Inspectoratul General al Poliéiei de Frontiera. sa se prezinte personal la organul de poliéie care i−a eliberat permisul de arma çi sa depuná o declaraéie cu privire la evenimentul produs. precum çi termenul de soluéionare a cererii se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. P. pierderea. ãn exercitarea atribuéiilor de serviciu. (2) Autorizaéia prevázutá la art. (2) Eliberarea unui nou document ãn locul celui declarat pierdut sau furat se face numai dupá ce titularul prezintá dovada publicárii pierderii ori furtului ãn Monitorul Oficial al Romàniei. urmeazá sa se deplaseze ãn stráinátate ãmpreuná cu armele aflate ãn dotare. furate sau distruse. 50 Autorizarea cálátoriilor ãn stráinátate ãn interes de serviciu. titularul are obligaéia ca. iar pierderea.E. ART. (4) Prevederile art. cu armele letale çi munitia din dotare (1) ân cazul persoanelor prevázute la art. ãnscrierea acestor arme. Inspectoratul General al Poliéiei Romane. pe baza adeverintei eliberate titularilor de cátre instituéiile unde sunt ãncadrate aceste persoane. precum çi a muniéiei corespunzátoare se face ãn pasaportul de serviciu de cátre organele poliéiei de frontiera. 7. distrugerea sau deteriorarea se declara la organul de poliéie care le−a eliberat.

ART.E. acordat ãn condiéiile legii privind regimul stráinilor ãn Romània. (1) çi (2) lit. (1) Stráinii care cálátoresc ãn Romània pentru a participa la concursuri oficiale de tir sau pentru a practica vànátoarea. b) çi c). care. ãn vederea scoaterii acestora din Romània. de tir sau de colectie. ãnstráinarea. la intrarea ãn éara. 37−42. 55 Introducerea. (1). Scoaterea din Romània a doua sau mai multor arme se poate face numai prin intermediul armurierilor romani. art. art. 15 persoanelor prevázute la alin. (1) pot fi autorizaéi sa procure din Romània numai arme de vanatoare. (1) pot fi autorizate sa scoatá. 45−47. ãn condiéiile legii. dacá ãndeplinesc urmátoarele condiéii: a) au ãmplinit varsta de 18 ani. (5) Procedura acordárii autorizaéiei de procurare a armei çi a autorizaéiei de scoatere a armei de pe teritoriul Romàniei de cátre persoanele prevázute la alin. art. precum çi stráinii care au dobàndit o forma de protecéie ãn Romània ãn condiéiile legii privind statutul çi regimul refugiatilor. de tir sau de colectie. potrivit legii. (3) Prevederile art. P. 54 Procurarea çi scoaterea de pe teritoriul Romàniei a armelor letale de cátre stráinii titulari ai dreptului de scurta çedere (1) Stráinii care cálátoresc ãn Romània pe baza unei vize de scurta çedere ori care beneficiazá de scutire de la obligativitatea acestei vize. dacá armele çi munitia sunt ãnscrise ãn Pagina 14 . potrivit legii. ân sensul prezentei legi. de cátre persoanele fizice stráine ART. personal. portul çi folosirea armelor letale. (1) lit. elibereazá titularului o adeverinta ãn care se ãnscriu datele de identitate ale acestuia. art. 53 alin. (2) conferá titularului numai dreptul de a introduce pe teritoriul Romàniei armele ãnscrise ãn aceasta çi se retine de cátre organele poliéiei de frontiera.C. (2) Autorizaéia de procurare a armelor de vanatoare. (2) Adeverinta prevázutá la alin. de tir sau de colectie se acorda ãn condiéiile prevázute la art. art. b) fac dovada intrárii çi çederii legale ãn Romània. sa poarte çi sa foloseascá armele de vanatoare sau de tir pe care le deéin. d) çi f).T. ca ãndeplinesc condiéiile prevázute de legislaéia acelui stat pentru deéinerea armelor pentru care solicita autorizaéia de procurare. doar càte o singura arma dintre cele procurate ãn timpul unei cálátorii ãn Romània. art. (2). care procedeazá la sigilarea armei çi eliberarea autorizaéiei de scoatere a armei de pe teritoriul Romàniei. art. (4) ân termen de 3 zile de la procurarea armei. acesta trebuie sa se prezinte cu armele ãnscrise ãn document la misiunea diplomaticá sau oficiul consular al Romàniei din statul unde s−a produs evenimentul. c) ãndeplinesc condiéiile prevázute la art. (1). 15 alin. deéinerea. autorizaéia de procurare a armelor. (1) se stabileçte prin ordin comun al ministrului administraéiei çi internelor çi ministrului afacerilor externe. (3) Inspectoratul General al Poliéiei Romane elibereazá persoanelor prevázute la alin. prin documente certificate sau eliberate de reprezentanta diplomaticá sau oficiul consular al statului ãn care urmeazá sa transporte arma. (2) Persoanele prevázute la alin. 17−21. pot fi autorizaéi sa detina çi. c). dupá ce verifica la Inspectoratul General al Poliéiei Romane situaéia legalá a acestor arme. 53 Procurarea armelor letale de cátre stráinii cu domiciliul sau resedinta ãn Romània (1) Stráinii care au resedinta sau domiciliul ãn Romània pot fi autorizaéi sa procure numai arme de vanatoare. (1). dupá caz. 26 alin. autorizaéi sa comercializeze aceste arme. precum çi cei prevázuéi la art. deéinerea. tipul çi seriile armelor. 44 alin. precum çi a muniéiei aferente. portul çi folosirea armelor letale. de pe teritoriul Romàniei. precum çi marca. (3) Procedura efectuárii verificárilor prevázute la alin. art. (1) lit. 16 alin. 23−25. stráinii trebuie sa se prezinte la Inspectoratul General al Poliéiei Romane. 52 se aplica ãn mod corespunzátor çi persoanelor prevázute la alin. SECèIUNEA a 4−a Condiéii cu privire la procurarea. 51 çi. pe baza unei vize de scurta çedere ori care beneficiazá de scutire de la obligativitatea acestei vize. 27−32. b) çi alin. (1) care poseda permis de çedere valabil. la cerere. dupá caz. Neamt − LEGIS 295 28/06/2004 ieçit de pe teritoriul Romàniei. dupá caz. (1) se stabileçte prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. d) fac dovada. pe teritoriul Romàniei. sunt consideraéi ca au resedinta sau domiciliul ãn Romània stráinii titulari ai unui permis de çedere temporará sau. art. ART.LEGE C. permanenta.

pentru a participa la o vanatoare organizatá. portul çi folosirea ART. dupá caz. ãn mijloacele de transport naval ori aerian. cu excepéia cazului ãn care acestea sunt depuse la organul de poliéie competent. ãn statul de unde provin. (1). (2) Certificatul de deéinátor conferá titularului dreptul de deéinere. sau ãn condiéiile stabilite prin acorduri bilaterale. fárá a mai fi necesará obéinerea permisului de arma. avizul prevázut la alin. (3) Persoanele prevázute la alin. ai oficiilor consulare çi ai reprezentantelor organizaéiilor internaéionale acreditate ãn Romània pot purta çi folosi arme de apárare çi paza. (2) Avizul de introducere a armelor ãn éara se poate acorda stráinilor de cátre Inspectoratul General al Poliéiei de Frontiera. c) ãn cazul armelor de vanatoare. sau de la Regia Nationala a Pádurilor − Romsilva. 12 alin. cu modificárile ulterioare. (2) se acorda numai cu condiéia prezentárii documentelor care atesta faptul ca introducerea armelor çi muniéiei respective este permisá pe teritoriul statului de destinaéie. 59 Certificatul de deéinátor (1) Persoanele care au procurat arme neletale au obligaéia ca. de la orice armurier autorizat sa comercializeze astfel de arme. prezintá invitaéia unui colectionar de arme roman.E. b) arma sa ãndeplineascá condiéiile impuse de normele de omologare. 58 Procurarea çi ãnstráinarea armelor neletale (1) Cetáéenii romani çi stráinii cu çedere legalá ãn Romània. la nivelul sefilor de stat sau de guvern. port çi Pagina 15 . cu avizul Ministerului Afacerilor Externe. pe baza de reciprocitate. ART. 12 alin. (2) Armele prevázute la alin. cantitáéile de arme care pot fi introduse de stráini ãn Romània. 56 Regimul aplicabil unor categorii speciale de stráini deéinátori de arme letale (1) Insotitorii delegatiilor stráine. 57 Achiziéionarea de pe teritoriul Romàniei a muniéiei de cátre stráini Stráinii care se afla ãn mod legal pe teritoriul Romàniei pot procura de la armurierii autorizaéi munitia aferentá armelor legal deéinute. (2) Membrii personalului misiunilor diplomatice. pe teritoriul Romàniei. ori. pe baza de reciprocitate sau ãn condiéiile stabilite prin acorduri bilaterale. prezintá invitaéia unui colectionar de arme roman. pot sa procure arme neletale. ART. Neamt − LEGIS 295 28/06/2004 documentele de trecere a frontierei. dupá caz. precum çi militarii stráini pot introduce. ãn condiéiile notificárii prealabile a organelor prevázute la art. care au ãmplinit varsta de 18 ani. (2) çi (3). ãnstráinarea. (1). fac dovada faptului ca urmeazá sa participe la un concurs de tir organizat de o asociaéie sau un club de tir sportiv dintre cele recunoscute de Federaéia Romana de Tir Sportiv sau de Federaéia Romana de Schi çi Biatlon. (3) ân cazul tranzitarii teritoriului Romàniei de cátre stráini cu armele prevázute la alin. ãn vederea depozitarii sau ãnstráinárii. dacá acestea sunt notificate prin Ministerul Afacerilor Externe çi. sa se prezinte cu acestea la autoritáéile prevázute la art. ãn urmátoarele condiéii: a) fac dovada deéinerii legale a armelor. SECèIUNEA a 5−a Condiéii cu privire la procurarea. la personalul abilitat prin lege sa pástreze çi sa asigure securitatea temporará a armelor. ãn vederea eliberárii certificatului de deéinátor. purta çi folosi. prezintá o invitaéie nominalá de la o asociaéie de vanatoare din Romània. (1) nu pot fi ãnstráinate sau ãmprumutate de cátre posesorii acestora. ce ãçi desfáçoará activitatea conform Legii nr.C. republicatá. cu respectarea prevederilor legale ãn vigoare. (2) pot procura din Romània arme de apárare çi paza.LEGE C. precum çi ãn alte locuri stabilite prin lege sau la armurieri. ai altor demnitari stráini care beneficiazá de protecéie. arme de apárare çi paza. Ministerul Apárárii Naéionale sau Ministerul Administraéiei çi Internelor. P. d) ãn cazul armelor de tir. 103/1996. ãn baza autorizaéiei eliberate de Inspectoratul General al Poliéiei Romane. 44. precum çi munitia aferentá.T. ori. (4) Procedura çi documentele necesare acordárii avizului prevázut la alin. legal constituitá. ãn termen de 5 zile de la data procurárii. precum çi punctele de trecere a frontierei de stat prin care stráinii pot intra ãn Romània cu aceste arme çi munitia aferentá se stabilesc ãn normele metodologice de aplicare a prezentei legi. ãn condiéiile stabilite la art. ART. (1). respectiv. la intrarea ãn instituéiile publice. armelor neletale de cátre persoanele fizice deéinerea.

C. ãn astfel de condiéii ãncàt sa nu cauzeze vátámári corporale altor persoane. 58 alin. 63 Uzul de arma neletala destinatá pentru autoaparare (1) Titularii dreptului de a purta çi folosi arme neletale. (3) Procedura acordárii avizului prevázut la alin. produselor sau substanéelor stupefiante. destinate pentru autoaparare. ART. (4) Procedura notificárii prelabile.T. (1) ãn poligoanele autorizate se poate face numai ãn condiéiile stabilite prin regulamentele de ordine interioará ale acestora.LEGE C. destinate pentru autoaparare. acordat de Inspectoratul General al Poliéiei Romane çi transmis prin intermediul misiunilor diplomatice sau al oficiilor consulare ale Romàniei din stráinátate. de natura sa genereze o stare de pericol ãn condiéiile ãn care poarta arma asupra sa. numai ãn scopul pentru care sunt destinate. 64 Folosirea armelor utilitare Armele cu tranchilizante.E. (2) Avizul de introducere a armelor ãn éara se acorda dacá solicitantul ãndeplineçte urmátoarele condiéii: a) a ãmplinit varsta de 18 ani. numai dupá obéinerea avizului de introducere a armelor ãn éara. astfel ãncàt sa nu permitá accesul persoanelor neautorizate la acestea çi sa nu existe pericol de vátámare corporalá accidentala. ART. (1). iar armele cu destinaéie industriala. 65 Procurarea muniéiei pentru armele neletale Munitia aferentá armelor neletale poate fi procurata numai ãn baza certificatului de deéinátor al armei. 62 Portul armelor neletale destinate pentru autoaparare (1) Persoanele prevázute la art. (1) au dreptul sa poarte asupra lor doar o singura arma neletala destinatá pentru autoaparare. harpoanele de pescuit çi armele de asomare pot fi folosite ãn condiéiile legii doar impotriva animalelor. CAP. (1) se stabileçte prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. pistoalele de alarma çi semnalizare çi pistoalele de start. P. precum çi ãn alte locuri ãn care folosirea acestor arme este interzisá prin lege. 60 Pástrarea armelor neletale Posesorii armelor neletale au obligaéia sa ia toate másurile necesare pentru pástrarea armelor la domiciliu sau resedinta. de la armurierii autorizaéi sa o comercializeze. fárá a le putea instraina ãn afará teritoriului Romàniei. 61 Introducerea armelor neletale pe teritoriul Romàniei de cátre stráini (1) Stráinii pot introduce ãn Romània arme neletale. 66 Pagina 16 . menéionatá la art. ãn urmátoarele condiéii: a) ãn locuri aglomerate. ART. sali de spectacol çi adunári publice. III Procurarea. (3) Titularii certificatului de deéinátor pot trece frontiera de stat a Romàniei cu armele ãnscrise ãn acest document. deéinerea çi folosirea armelor çi muniéiilor de cátre persoanele juridice SECèIUNEA 1 Dispoziéii generale ART. ART. 58 alin. ART. b) face dovada deéinerii legale a armelor ãn statul ãn care se afla. ART. (2) Folosirea armelor prevázute la alin. c) face dovada ãncadrárii armelor ãn categoria armelor neletale prevázutá ãn anexa. stadioane. pot face uz de arma numai ãn poligoanele autorizate ãn condiéiile prezentei legi sau ãn caz de legitima apárare ori stare de necesitate. b) dacá deéinátorul se afla sub influenta báuturilor alcoolice. folosite ãn competitiile sportive. Neamt − LEGIS 295 28/06/2004 folosire a armelor ãnscrise ãn acest document. dintre cele procurate ãn mod legal. precum çi a acordárii certificatului de deéinátor se stabileçte prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. ãn conformitate cu normele de omologare stabilite ãn condiéiile legii. a medicamentelor cu efecte similare acestora ori ãn stare avansatá de oboseala sau suferá de afecéiuni temporare. (2) Este interzis portul armelor neletale.

ãn condiéiile stabilite prin legi speciale. precum çi de cátre Inspectoratul General al Poliéiei Romane. ãn condiéiile prezentei legi. deéinerii çi folosirii armelor çi muniéiilor de cátre persoanele juridice de drept public çi persoanele juridice sau unitáéile subordonate sau aflate ãn coordonarea acestora ART. arme militare çi arme letale. (3) çi (4) se acorda de cátre Direcéia Generalá de Poliéie a Municipiului Bucureçti. valorilor sau transportului ori depozitarii de valori importante. de cátre conducátorul persoanei juridice prevázute la alin. precum çi de numárul de posturi care trebuie ãncadrate cu personal inarmat. (3) Persoanele juridice de drept privat. pe teritoriul Romàniei. ãn care se menéioneazá datele de identificare ale armei. sa procure. pentru inarmarea personalului propriu. (3) Pástrarea armelor çi muniéiei prevázute la alin. 15 alin. 67. ãn centrele de producéie cinematografica çi televiziune. precum çi munitia corespunzátoare. instraina asemenea arme çi munitie. (5) Persoanele juridice stráine nu pot fi autorizate sa detina sau sa foloseascá. deéinere çi folosire a armelor çi muniéiilor Autorizárile prevázute la art. emise de conducátorul persoanei juridice prevázute la alin. (1) se face ãn spaéii special destinate çi omologate ãn condiéiile prevázute de lege. asigurate ãn permanenta cu paza ãnarmatá. pot procura çi. cu avizul autoritáéilor prevázute la art. ãn funcéie de obiectul lor de activitate. ART. ãn condiéiile legii. 68 Condiéiile procurárii. (1) sau. deéine çi folosi arme çi muniéii (1) Instituéiile publice cu atribuéii ãn domeniul apárárii. (2) Tipurile çi cantitatea de arme çi munitie care pot fi procurate se stabilesc. g). 66 alin. pentru exercitarea atribuéiilor specifice stabilite prin actele normative de organizare çi funcéionare a acestora. (1). care. altele decàt cele prevázute la art. al unitáéii subordonate sau aflate ãn coordonarea acesteia. (1). pástrárii çi dotárii personalului propriu cu arme çi muniéii (1) Persoanele juridice de drept public. b) desfáçurarea activitáéilor de executare a tragerilor cu arme ãn poligoane special amenajate. precum çi persoanele juridice çi unitáéile aflate ãn subordonarea sau coordonarea acestora. ãn cazul societáéilor al cáror obiect de activitate ãl constituie prestarea de servicii ãn domeniul pazei ori al celor care ãçi pot asigura paza proprie.E. care nu sunt subordonate sau aflate ãn coordonarea unor instituéii publice. altele decàt cele prevázute la alin. inspectoratele judeéene de poliéie ãn a cáror raza de competenta se afla sediul social al persoanei juridice. precum çi persoanele juridice çi unitáéile subordonate sau aflate ãn coordonarea acestora sunt autorizate sa procure. ãn condiéiile prezentei legi. (4) Muzeele pot fi autorizate. pentru antrenament sau divertisment. (1) lit. dacá aceasta se justifica pentru asigurarea pazei sediilor. desfáçoará activitáéi specifice care necesita dotarea personalului cu arme letale çi arme neletale. precum çi cu munitia corespunzátoare. datele de identificare ale deéinátorului. imobilelor sau obiectivelor care le aparéin sau cárora le asigura protecéie.T. sa detina çi sa foloseascá arme letale çi arme neletale. precum çi a pazei persoanelor. deéinerii. ãn condiéiile prezentei legi. (4) Dotarea cu arme a personalului specializat se face ãn baza ordinelor de serviciu individuale. 66 alin. precum çi munitia corespunzátoare acestora. pentru: a) inarmarea personalului abilitat sa desfáçoare activitáéi de paza. bunurilor. pot fi autorizate ãn condiéiile prezentei legi.C. ãn funcéie de activitáéile specifice care urmeazá sa fie desfáçurate. sa procure çi sa detina arme de colectie. sa detina çi sa foloseascá arme letale çi arme neletale. precum çi organizarea çi desfáçurarea cursurilor prevázute la art. sarcinile ãn Pagina 17 . dupá caz. sa ãnstráineze. dupá caz. 67 Autoritáéile competente sa acorde autorizari de procurare. precum çi munitia corespunzátoare. ãn condiéiile legii.LEGE C. Neamt − LEGIS 295 28/06/2004 Categoriile de persoane juridice care pot procura. P. sa detina çi sa foloseascá arme letale çi arme neletale. precum çi ãn cadrul spectacolelor de circ çi teatru. SECèIUNEA a 2−a Regimul procurárii. (1). precum çi arme neletale. c) desfáçurarea activitáéilor artistice. (2) Persoanele juridice de drept public. precum çi munitia corespunzátoare. ordinii publice çi siguranéei naéionale sunt autorizate sa procure. ãn exercitarea atribuéiilor prevázute de actele normative de organizare çi funcéionare. prin armurierii autorizaéi ãn acest sens. dupá caz. ãn condiéiile prezentei legi.

70 Dotarea personalului propriu cu arme neletale (1) Pot fi dotate. ART. 68 alin. (5) se pástreazá timp de 15 ani. un registru ãn care se tine evidenta armelor çi muniéiei procurate. ãn vederea ãnregistrárii. la persoana juridicá sau unitáéile prevázute la art. (1) lit. 69 Dotarea personalului propriu cu arme letale çi muniéii (1) Pot fi dotate. care urmeazá sa fie dotate cu arme de apárare çi paza. art. (3) Prevederile alin. art. (4). e) urmeazá un instructaj. 69 alin. ãn conformitate cu art. Evidenta registrelor prevázute la alin. d). care pot fi pástrate de aceçtia ãn condiéiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (1) lit. çi timp de 10 ani. 67. La sfàrçitul acestui interval de timp. (2). cu arme neletale persoanele care ãndeplinesc condiéiile prevázute la art. cu privire la scopul pentru care sunt dotate cu arme. 63 çi art. (1). 68 alin. Pagina 18 . (8). 67. cu aplicarea corespunzátoare a prevederilor art. administrare çi ãntreéinere a armelor deéinute de persoana juridicá sau unitáéile prevázute la art. ART. Neamt − LEGIS 295 28/06/2004 executarea cárora deéinátorul poate purta çi folosi armele. (7) Persoanele juridice çi unitáéile prevázute la alin. Sunt interzise deéinerea. ãn cazul armelor letale. cu arme letale. locurile ãn care deéinátorul poate purta çi folosi armele. armele se depun ãn locurile prevázute la art. cu ocazia constituirii acestora. art. (1) lit. b) au ãmplinit 18 ani. ori de càte ori se solicita aceasta. prin care se atesta ãndeplinirea condiéiilor prevázute la alin. 68 alin. (8) Dotarea cu arme de tir a cluburilor sportive care au dobàndit Certificat de identitate sportiva çi sunt afiliate la federaéiile sportive naéionale de specialitate. e) se stabileçte de angajator çi se avizeazá de cátre autoritáéile prevázute la art. 68 alin. angajatorul solicita pentru fiecare persoana ãn parte avizul autoritáéilor prevázute la art. 67. (4) Armele aflate ãn dotare pot fi purtate çi folosite numai ãn intervalul de timp zilnic stabilit de angajator. cu avizul Inspectoratului General al Poliéiei Romane. desfáçurat de angajator. pentru testarea integritáéii lor profesionale çi morale. care au ca scop prevenirea çi combaterea cazurilor ãn care aceste persoane pot folosi armele din dotare çi ãn alte scopuri decàt cele prevázute ãn prezenta lege. cu excepéia celor deéinute de padurari çi paznicii de vanatoare. la autoritáéile prevázute la art. 34. precum çi a personalului care este dotat cu acestea. (2). (6) ân vederea dotárii cu arme. 68 alin. (1) au obligaéia de a prezenta registrele. P. c) sunt angajate. (3). ãn care persoanele prevázute la alin.C. portul çi folosirea armelor de cátre persoanele dotate cu acestea ãn afará orelor de program. 68 alin.E. (6) Evidenta prevázutá la alin. precum çi la condiéiile ãn care trebuie purtata çi folositá arma. (1) çi (3) exercita atribuéiile de serviciu care necesita portul çi folosirea acestora. iar ordinul de serviciu se depune la sediul persoanei juridice sau al unitáéilor prevázute la art. art. Aceasta evidenta se pune la dispoziéia autoritáéilor care au acordat avizul prevázut la alin. (3). precum çi condiéiile ãn care acesta poate face uz de arma. 66 alin. persoanele care: a) au cetáéenia romana. la nivel central. (1) au obligaéia sa constituie. (5) Persoana juridicá çi unitáéile prevázute la alin. d) ãndeplinesc condiéiile prevázute la art. deéinute çi ãnstráinate. ãn baza unui contract individual de munca. (2) Conéinutul instructajului prevázut la alin. (1) se aplica çi personalului cu atribuéii de gestionare. (7) Semnarea contractului individual de munca presupune çi acordul implicit al persoanelor. cu avizul autoritáéilor prevázute la art. ãn condiéiile prevázute la art. (1). precum çi sportivii çi antrenorii de tir. prin care se obliga sa poarte çi sa foloseascá armele çi munitia din dotare numai ãn scopurile çi condiéiile stabilite ãn instructaj. a muniéiei consumate. (4). 69 alin. c)−f).LEGE C. dupá caz. (2). precum çi folosirea acestor arme de cátre sportivi çi antrenori se fac ãn condiéiile stabilite prin ordin al preçedintelui Agenéiei Naéionale pentru Sport. 67. precum çi numai ãn condiéiile çi locurile prevázute ãn ordinul de serviciu. (5) se tine de cátre autoritáéile prevázute la art. 15 alin.T. ãn cazul armelor neletale. h) çi i). (5) Folosirea armelor çi muniéiei de cátre personalul dotat cu acestea se face numai ãn scopurile stabilite de angajator. prin efectuarea unor verificári de specialitate ale autoritáéilor prevázute la art. 37−39. (1) lit. c) çi e). ãn condiéiile prevázute la art. 33 alin. b). 67. 64. 62 alin. ãn conformitate cu atribuéiile prevázute la art. 67. (1). la sfàrçitul cáruia semneazá un angajament.

a diversitatii biologice çi a reéelei naéionale de arii protejate. e). legal constituite. pentru dotarea personalului propriu ãnsárcinat cu ãndepártarea pasarilor dáunátoare. ce ãçi desfáçoará activitatea conform Legii nr. pentru exercitarea atribuéiilor de serviciu ale organelor de control. a cunoaçterii instructajului prevázut la art. f) autoritatea publica centrala care ráspunde de protecéia mediului çi unitáéile aflate ãn subordinea sau coordonarea acesteia pot deéine çi folosi arme de foc cu destinaéie utilitara. care se avizeazá de cátre autoritáéile prevázute la art. (1) au obligaéia sa desfáçoare. republicatá. precum çi a stárii tehnice a armelor çi muniéiei (1) Persoanele juridice çi unitáéile prevázute la art. coordonarea acestora pot deéine çi folosi arme çi muniéii.T. precum çi activitáéi de instruire çi ãndrumare a persoanelor care desfáçoará activitáéi de antrenament trebuie sa detina atestatul de instructor. pentru recoltarea planificata a vànatului çi combaterea animalelor dáunátoare. dupá cum urmeazá: a) autoritatea publica centrala care ráspunde de silvicultura. 15 alin. autoritatea sau. c) unitáéile de ãnváéámànt superior cu profil cinegetic pot deéine çi folosi arme de vanatoare çi arme cu destinaéie utilitara. cu aplicarea corespunzátoare a prevederilor art. (4) Activitáéile care se pot desfasura ãn poligon se stabilesc prin regulamentul de organizare çi funcéionare a acestuia. ãntreéinerea çi supravegherea poligoanelor trebuie sa ãndeplineascá condiéiile prevázute la art. Pagina 19 . precum çi munitia corespunzátoare. ãn mod efectiv. 69 alin. d) autoritatea publica centrala care ráspunde de piscicultura çi unitáéile aflate ãn subordinea sau coordonarea acesteia pot deéine çi folosi arme cu destinaéie utilitara cu munitie fárá proiectil. e). 67 sau ori de càte ori acestea solicita. ART.LEGE C. prin Regia Nationala a Pádurilor. (1) pot construi çi amenaja poligoane pentru antrenamentul personalului dotat cu arme. (1) çi alin. (2) Autoritáéile prevázute la art. precum çi a condiéiilor ãn care acestea sunt pástrate. periodic. ãn condiéiile stabilite ãn normele metodologice de aplicare a prezentei legi. prin personalul anume desemnat. 69 alin. acordat de Inspectoratul General al Poliéiei Romane. pentru recoltarea planificata a vànatului çi combaterea animalelor dáunátoare. precum çi arme de vanatoare çi munitia corespunzátoare. (3) Personalul care urmeazá sa desfáçoare ãn incinta poligonului activitáéi permanente de supraveghere a activitáéilor care se desfáçoará ãn aceasta incinta.E. P. Neamt − LEGIS 295 28/06/2004 (2) Condiéiile prevázute la alin. (1) lit. 73 Categorii de persoane juridice çi unitáéi care pot deéine çi folosi diferite tipuri de arme çi muniéii (1) Urmátoarele persoane juridice çi unitáéi aflate ãn subordinea. arme de foc cu destinaéie utilitara çi munitia corespunzátoare. 72 Poligoanele pentru antrenament çi pentru verificarea armelor (1) Persoanele juridice çi unitáéile prevázute la art. cu modificárile ulterioare. dupá caz. ori de càte ori considera necesar. pentru exercitarea activitáéii didactice. ART. administrare çi ãntreéinere a armelor deéinute de persoana juridicá sau unitáéile prevázute la art. 68 alin. la intervale stabilite de cátre autoritáéile prevázute la art. ART. b) verificarea stárii tehnice a armelor çi muniéiei. (2) Personalul desemnat cu administrarea. (1) sau pot participa. (4). 67 pot solicita sa li se comunice rezultatele verificárilor prevázute la alin. 71 Verificarea personalului dotat cu arme çi muniéii. (1). (1) lit. 67. ãn condiéiile prevázute de prezenta lege. pentru ãndepártarea pasarilor care pot periclita securitatea aeronavelor. pentru paza fondurilor de vanatoare. (1) se aplica çi personalului cu atribuéii de gestionare. precum çi arme de vanatoare çi munitia corespunzátoare. 68 alin. ãn domeniul pazei fondului forestier çi ocrotirii animalelor.C. b) Asociaéia Generalá a Vanatorilor çi Pescarilor Sportivi din Romània çi asociaéiile de vanatori sportivi. necesare pentru desfáçurarea activitáéilor specifice ãn domeniul protecéiei çi conservárii habitatelor naturale. prin armurierii autorizaéi ãn acest sens. urmátoarele activitáéi: a) verificarea ãndeplinirii de cátre personalul dotat cu arme çi munitie a condiéiei prevázute la art. 68 alin. e) administraéiile aeroporturilor pot deéine çi folosi arme cu destinaéie utilitara cu munitie fárá proiectil. precum çi a modului ãn care sunt respectate prevederile acestuia. çi subunitatile aparéinànd acesteia pot deéine çi folosi arme de foc cu destinaéie utilitara çi munitia corespunzátoare. 103/1996. pot deéine çi folosi. precum çi pentru verificarea armelor çi muniéiilor deéinute. la efectuarea acestor verificári. 68−72.

69 alin. 67 elibereazá. çi fárá ãndeplinirea condiéiei prevázute la art. furata. fárá ãndeplinirea condiéiilor prevázute la art. ãn vederea desfáçurárii activitáéilor specifice. 74 alin. ãn conformitate cu regulamentul de organizare çi funcéionare a acestora. preschimbare. (2) Autoritáéile prevázute la art. (1) lit. (1) lit. c) titularul a sávàrçit mai mult de doua contravenéii prevázute de prezenta lege. (1) lit. (2) Anularea autorizaéiilor prevázute la art.C. (1) lit. persoana juridicá este obligatá sa depuná. la data acordárii autorizaéiei. care nu sunt subordonate sau aflate ãn coordonarea unor instituéii publice 1. retragere sau anulare a autorizaéiei pentru procurarea. deéinerea çi folosirea armelor çi muniéiilor (1) Autorizaéiile prevázute la art. f) çi g). h) instituéiile de cultura çi arta. arta çi sport pot deéine çi folosi arme de recuzita pentru activitáéile pe care le desfáçoará. c) cànd au fost folosite ãn ãntregime spaéiile destinate vizei sau mentiunilor. (3) trebuie sa depuná o cerere la autoritáéile prevázute la art. se poate face fárá ãndeplinirea condiéiilor prevázute la art. vizare. a) çi b). preschimba. retrag sau anuleazá autorizaéiile pentru procurarea. 76 Retragerea çi anularea autorizaéiilor pentru procurarea. iar ãn cazul armelor de panoplie. b) cànd autorizaéia a fost pierdutá. ãn funcéie de necesitaéi. dotarea persoanelor desemnate sa le foloseascá. a)−d). (3) ân cazul armelor deéinute ãn condiéiile prevázute la alin. precum çi autorizaéiile pentru construirea çi amenajarea poligoanelor. asociaéiile cultural−artistice çi sportive pot deéine çi folosi arme de panoplie pentru activitáéile pe care le desfáçoará. 69 alin. 74 alin. (1) se retrag ãn urmátoarele situaéii: a) titularul ãnceteazá activitatea care a determinat autorizarea. titularul nu ãndeplinea condiéiile prevázute de lege pentru procurare. (1) lit. (2) ân cazul armelor deéinute ãn condiéiile prevázute la alin. ãn vederea eliberárii autorizaéiei corespunzátoare. ART. 68 alin. (2) Pentru eliberarea unei noi autorizaéii. deéinerea çi folosirea armelor çi muniéiilor ART.T. teatrele çi alte asemenea instituéii de cultura. altele decàt cele prevázute la lit. Neamt − LEGIS 295 28/06/2004 g) Federaéia Romana de Tir Sportiv. vizeazá o data la 2 ani. 75 Preschimbarea autorizaéiilor pentru procurarea. dupá Pagina 20 . (4).E. (3) Procedura de eliberare. deéinerea çi folosirea armelor çi muniéiilor. circurile. deéinerii çi folosirii armelor çi muniéiilor de cátre persoanele juridice de drept privat. 67. Dispoziéii generale privind autorizarea pentru procurarea. 66 alin. ART. P. 74 Autorizaéiile pentru procurarea. pentru desfáçurarea antrenamentelor sau concursurilor de tir aprobate de aceste federaéii. b). 74 alin. Federaéia Romana de Schi çi Biatlon çi cluburile sportive care au secéii de tir sportiv çi biatlon afiliate pot deéine çi folosi arme de tir çi munitia corespunzátoare. deéinere sau folosire a armelor çi muniéiei sau. ãn termen de 10 zile de la data cànd a intervenit una dintre situaéiile prevázute la alin. deéinerea çi folosirea armelor çi muniéiei se stabileçte ãn normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (1) se dispune ãn urmátoarele situaéii: a) se constata ca. 67. ãn acest sens. dotarea sportivilor cu arme de tir çi munitia corespunzátoare ãn vederea desfáçurárii antrenamentelor çi concursurilor se poate face numai ãn incinta poligoanelor.LEGE C. a)−d). e). o cerere la autoritáéile prevázute la art. (1) se preschimba ãn urmátoarele situaéii: a) ãn cazul schimbárii denumirii ori sediului persoanei juridice. b) titularul a sávàrçit contravenéii pentru care legea prevede ãncetarea dreptului de procurare. persoanele juridice prevázute la art. Eliberarea unei noi autorizaéii ãn locul celei declarate pierdute sau furate se face numai dupá publicarea pierderii sau furtului ãn Monitorul Oficial al Romàniei. deéinerea çi folosirea armelor çi muniéiilor (1) ân vederea procurárii de arme çi muniéii sau a construirii çi amenajárii de poligoane. distrusa sau deteriorata. SECèIUNEA a 3−a Regimul procurárii. deéinere çi folosire a armelor. i) centrele de producéie cinematografica. deéinerea çi folosirea armelor çi muniéiilor (1) Autorizaéiile prevázute la art.

substanée stupefiante çi medicamente care conéin substanée stupefiante. (3) Inspectoratul General al Poliéiei Romane tine evidenta centralizata a tuturor societáéilor specializate de paza autorizate sa procure. iar arme neletale cu destinaéie utilitara − pentru activitáéile de paza a celorlalte categorii de transporturi.T. constituite potrivit Legii nr. pentru efectuarea mentiunilor corespunzátoare ãn autorizaéie. Neamt − LEGIS 295 28/06/2004 caz. precum çi cu alte valori prevázute de lege. 14 alin. ãn termen de 24 de ore de la constatarea evenimentului. titluri de credit. sume de bani. metale preéioase çi pietre preéioase. dupá caz. bunuri çi valori. poligoanelor ãn care se desfáçoará activitáéi cu arme letale. cu excepéia situaéiilor ãn care aceste societáéi sunt constituite ãn armurieri autorizaéi sa efectueze operaéiuni cu arme din aceasta categorie. a sediilor armurierilor. substanée toxice. precum çi munitia corespunzátoare. desfáçurate potrivit legii. ãn vederea efectuárii mentiunilor corespunzátoare ãn conéinutul autorizaéiei. 333/2003 privind paza obiectivelor. 67. ART. metale preéioase çi pietre preéioase. la cerere. sa detina çi sa foloseascá arme çi munitie au urmátoarele obligaéii: a) sa se prezinte ãn perioada stabilitá de Inspectoratul General al Poliéiei Romane la autoritáéile prevázute la art. 67. amenajarea çi funcéionarea poligonului. ART. (2) ân funcéie de activitáéile legale de paza pe care le desfáçoará. depozitelor de arme. cu cel puéin 10 zile ãnainte de aceasta. 67. bunurilor çi valorilor: arme letale cu destinaéie utilitara − numai pentru paza sediilor báncilor. sa procure de la armurierii autorizaéi ãn acest sens: a) numai prin ãnchiriere. dupá cum urmeazá: a) ãn cazul activitáéilor de protecéie a persoanelor: arme de apárare çi paza − numai pentru protecéia persoanelor prevázute la art. pentru vizarea autorizaéiei. partidelor parlamentare. care nu sunt subordonate sau aflate ãn coordonarea unor instituéii publice. c) ãn cazul activitáéilor de paza a transporturilor unor valori importante: arme letale cu destinaéie utilitara − numai pentru paza transporturilor cu arme. c) sa anunée pierderea. (1) pot fi autorizate sa procure arme çi munitie. arme letale. pot fi autorizate. precum çi pentru dotarea personalului angajat Prevederile art. sa detina çi sa foloseascá arme Pagina 21 . la autoritáéile prevázute la art. 67 ãn termen de 10 zile de la acea data. la autoritáéile prevázute la art. (2). societáéile prevázute la alin.LEGE C. precum çi munitia corespunzátoare. condiéiile privind construirea.C. 79 Autorizarea procurárii armelor çi muniéiei de cátre societáéile specializate de paza (1) Societáéile specializate de paza. b) sub orice forma prevázutá de lege. ãn termen de 10 zile de la procurare sau. Procurarea. muniéii. bunurilor. substanée toxice. cecuri. 77 Obligaéiile persoanelor juridice autorizate sa detina çi sa foloseascá arme çi munitie Persoanele juridice autorizate sa procure. la organul de poliéie ãn a cárui raza de competenta este situat noul sediu. 2. arme neletale.E. iar arme de autoaparare − pentru protecéia celorlalte categorii de persoane. documentele care dovedesc procurarea sau ãnstráinarea armelor çi muniéiei. b) ãn cazul activitáéilor de paza a obiectivelor. valorilor çi protecéia persoanelor. iar arme neletale cu destinaéie utilitara − pentru activitáéile de paza a celorlalte obiective. ãnstráinare. 69−72 se aplica ãn mod corespunzátor çi persoanelor juridice de drept privat. deéinerea çi folosirea armelor çi muniéiilor de cátre societáéile specializate de paza ART. muniéii. e) sa prezinte. materii explozive. sediilor çi punctelor de lucru ale societáéilor care desfáçoará activitáéi ce constituie monopol de stat. ãnscrisuri de valoare. d) ãn cazul ãn care persoana juridicá ãnceteazá activitatea. precum çi a altor locuri prevázute de lege ãn acest sens. precum çi cele ãn care persoanele inarmate aparéinànd acestor persoane juridice le pot purta çi folosi. b) sa anunée schimbarea sediului. obiectivelor la care se asigura paza cu jandarmi ãn cooperare cu societáéile specializate de paza. trebuie sa comunice aceasta autoritáéilor prevázute la art. substanée stupefiante çi medicamente care conéin substanée stupefiante. P. b) titularului i s−a acordat autorizaéia pe baza unor documente sau informaéii false. santierelor arheologice. furtul sau distrugerea autorizaéiei. ãn ceea ce priveçte condiéiile ãn care acestea pot pástra çi dota personalul angajat cu arme çi munitia corespunzátoare. (3) çi ale art. 78 Condiéiile pentru pástrarea armelor çi muniéiilor. 68 alin. materii explozive.

81 Interzicerea portului altor arme pe durata ãndeplinirii atributiunilor de serviciu Persoanelor angajate ãn cadrul societáéilor specializate de paza. sa procure. 67 sa funcéioneze. c) poligoane de tragere pentru antrenament çi agrement − ãn cazul persoanelor juridice autorizate sa organizeze activitáéi de tragere pentru antrenament çi divertisment. Regimul functionarii poligoanelor de tragere aparéinànd persoanelor juridice de drept privat care nu sunt subordonate sau aflate ãn coordonarea instituéiilor publice ART. 3. de cátre autoritáéile prevázute la art. care. ART. ART. 82 Autorizarea procurárii. pot fi autorizate de cátre autoritáéile prevázute la art. care sunt dotate cu arme. 73 alin. 70−72 se aplica ãn mod corespunzátor ãn cazul persoanelor juridice prevázute la alin. la cerere. precum çi ãn cadrul unor spectacole de circ çi teatru pot fi autorizate. la cerere. ART. f) çi g). 68 alin. 85 Autorizarea functionarii poligoanelor de tragere (1) ân funcéie de obiectul lor de activitate. (5)−(7). valabilitatea autorizaéiei neputànd depáçi durata contractului. sa procure arme de panoplie çi. deéinerii çi folosirii armelor çi muniéiei pentru paza proprie Persoanele juridice de drept privat care nu sunt subordonate sau aflate ãn coordonarea unei instituéii publice çi care ãçi asigura paza proprie ãn condiéiile Legii nr. 83 Condiéiile privind pástrarea çi dotarea personalului. pe durata ãndeplinirii atributiunilor de serviciu. deéinere çi folosire a armelor letale çi a muniéiei pentru societáéile specializate de paza se acorda pentru fiecare contract de prestári servicii ãncheiat de acestea potrivit Legii nr. ãn ceea ce priveçte condiéiile ãn care acestea pot pástra çi dota personalul angajat cu arme destinate pentru paza proprie çi cu munitia corespunzátoare. P. (1) lit. sa poarte asupra lor alte arme ãn afará de arma de serviciu. deéinerea çi folosirea armelor çi muniéiei pentru activitáéi cultural−artistice ART. Neamt − LEGIS 295 28/06/2004 çi munitie. 84 Procurarea. la cerere. Pagina 22 . Procurarea. pentru paza proprie ART. 333/2003 pot fi autorizate. 5. 67. (2) Prevederile art. e) çi alin.T.LEGE C. sa detina çi sa foloseascá pentru desfáçurarea activitáéilor de paza numai arme neletale çi munitia corespunzátoare.E. 80 Acordarea autorizaéiei de procurare. (1) lit. le este interzis ca. 69 alin. Procurarea. 4. precum çi portul çi folosirea armelor destinate pentru paza proprie Prevederile art. dupá cum urmeazá: a) poligoane de tragere pentru pregátirea personalului propriu − ãn cazul societáéilor specializate de paza. 333/2003. precum çi cele ãn care persoanele inarmate aparéinànd acestor persoane juridice le pot purta çi folosi. precum çi cele ãn care persoanele inarmate aparéinànd acestor persoane juridice le pot purta çi folosi. de recuzita.C. dupá caz. ale art. deéinere çi folosire a armelor letale çi a muniéiilor Autorizaéia de procurare. 68 alin. b) poligoane de tragere pentru verificarea armelor çi muniéiilor − ãn cazul armurierilor autorizaéi sa producá çi sa repare arme. (1) ãn ceea ce priveçte condiéiile ãn care acestea pot pástra çi dota personalul angajat cu arme çi munitia corespunzátoare. ãn condiéiile stabilite pentru persoanele prevázute la art. persoanele juridice de drept privat care nu sunt subordonate sau aflate ãn coordonarea instituéiilor publice pot construi çi amenaja poligoane de tragere pentru arme letale. deéinerea çi folosirea armelor çi muniéiei de cátre persoanele juridice de drept privat care nu sunt subordonate sau aflate ãn coordonarea unor instituéii publice. (3) çi ale art. (3) çi alin. 69−72 se aplica ãn mod corespunzátor çi persoanelor juridice de drept privat care nu sunt subordonate sau aflate ãn coordonarea unor instituéii publice. (2)−(4) çi ale art. deéinerea çi folosirea armelor çi muniéiei pentru activitáéi cultural−artistice (1) Persoanele juridice de drept privat care nu sunt subordonate sau aflate ãn coordonarea unor instituéii publice çi care desfáçoará activitáéi artistice ãn centrele de producéie cinematografica çi televiziune.

(1) lit. b) personalul desemnat pentru administrarea.T. g). precum çi munitia corespunzátoare. din cadrul armurierilor autorizaéi sa repare arme. (1) lit. a) − numai personalul angajat la societatea specializatá de paza. 85 alin. ân cazul titularilor dreptului de deéinere a armelor ãnscrise ãn permisul de arma. dupá caz. ãn permisul de arma al cárui titular este. c) personalul desemnat pentru supravegherea activitáéilor care se desfáçoará ãn incinta poligoanelor de tragere. ãn cazul minorilor sub 18 ani. (2). desemnat sa poarte çi sa foloseascá arme çi munitie. 85 alin. accesul ãn incinta acestora este permis oricárei persoane care a ãmplinit varsta de 14 ani. g). cu condiéia ca. b) − numai personalul specializat pentru repararea çi testarea armelor. (1) lit. (1) lit. 85 alin. g) trebuie sa ãndeplineascá condiéia prevázutá la art. 29. a) çi c). (1) lit. 15 alin.C. a) çi c) pot fi autorizate. (4) ân cazul ãn care poligoanele prevázute la art. persoanele juridice prevázute la art. respectiv cele ãnscrise ãn permisul de arma sau pentru procurarea cárora urmeazá cursul de instruire prevázut la art. d) sa existe personal specializat. precum çi pentru desfáçurarea activitáéilor de instruire çi ãndrumare a persoanelor care executa trageri de verificare a armelor. 67. (3) ân situaéiile prevázute la alin. b) ãn cazul poligoanelor prevázute la art. ART. 15 alin. pentru urmátoarele categorii de persoane: a) ãn cazul poligoanelor prevázute la art. 86 Condiéiile procurárii armelor çi muniéiilor destinate folosirii ãn incinta poligoanelor de tragere (1) Persoanele juridice ale cáror poligoane au fost autorizate sa funcéioneze ãn condiéiile stabilite la art. (1) lit.E. ãn vederea executárii tragerilor cu aceste arme. 15 alin. c) − numai titularii unui permis de arma sau. deéinerea çi folosirea armelor çi muniéiei de cátre autoritáéile prevázute la art. 87 Condiéiile accesului diferitelor categorii de persoane ãn incinta poligoanelor de tragere (1) ân funcéie de destinaéia poligoanelor de tragere. (1) lit. accesul ãn incinta poligonului de tragere este permis çi cu armele aflate ãn dotarea persoanei sau. (1) ãntocmesc planul de dotare cu arme çi munitie. dupá caz. Cantitatea de arme çi munitie care poate fi procurata se stabileçte de catre autoritatea care acorda autorizaéia. 85 alin. Neamt − LEGIS 295 28/06/2004 (2) Autorizaéia prevázutá la alin. (1) çi (4). ART. dupá caz. persoanele care au absolvit sau urmeazá cursul de instruire prevázut la art. (1) lit. (1) se poate acorda dacá sunt ãndeplinite urmátoarele condiéii: a) poligoanele de tragere sunt omologate de cátre Autoritatea Nationala pentru Omologarea Armelor çi Muniéiilor. c) ãn cazul poligoanelor prevázute la art.LEGE C. la cerere. care se avizeazá de autoritáéile prevázute la art. antrenamente de tragere sau. b) sub orice forma prevázutá de lege. ãn incinta acestora sunt admise accesul çi desfáçurarea activitáéilor de tragere cu arma. (2) Persoanele care au acces ãn incinta poligoanelor de tragere ãn condiéiile prevázute la alin. 85 alin. urmeazá cursurile de instruire teoreticá çi practica prevázute la art. desemnat pentru a acorda primul ajutor çi asistenta medicalá de urgenta ãn cazul eventualelor accidente produse ãn incinta poligonului. arme letale. 85 alin. angajat permanent. 69 alin. sa procure de la armurierii autorizaéi ãn acest sens: a) numai prin ãnchiriere. c) sunt destinate exclusiv pentru tragerile cu arme neletale. 72 alin. care se depune la aceste autoritáéi ãmpreuná cu cererea de autorizare. (1) lit. (3) Poate fi autorizata numai procurarea acelor arme çi muniéii care corespund celor pentru care poligonul a fost omologat sa fie folosite ãn incinta acestuia. P. accesul este permis numai dacá aceçtia prezintá autorizaéia prevázutá la art. a) çi c) pot executa trageri numai cu arme de acelaçi fel cu cele care le sunt date ãn dotare. (1) lit. 67. ãntreéinerea çi supravegherea poligoanelor de tragere trebuie sa ãndeplineascá condiéiile prevázute la art. (2) ân vederea acordárii autorizaéiei pentru procurarea. precum çi munitia corespunzátoare. Accesul acestor Pagina 23 . (3). aceçtia sa fie insotiti de o persoana majorá. (3) Activitáéile care se pot desfasura ãn poligoanele de tragere se stabilesc prin regulamentul de organizare çi funcéionare a acestora. ãn raport cu necesarul de arme çi munitie ãnscris ãn planul de dotare prevázut la alin. arme neletale.

LEGE C. a armelor neletale. c) armele sunt ãnregistrate ãn Registrul Naéional al Armelor çi sunt ãnsoéite de cartea de identitate a armei. (1) se constituie dupá criteriul elementelor prevázute la art. munitia pe care se aplica. (3) Evidenta care se tine ãn registrele prevázute la alin. (2) se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. sa aplice pe arme çi muniéii marcaje destinate identificarii acestora. 89 alin. constituie informaéii secrete de serviciu. (3) Forma çi conéinutul elementelor prevázute la alin. ãn registre constituite cu avizul Direcéiei Generale de Poliéie a Municipiului Bucureçti sau al inspectoratelor de poliéie judeéene ãn a cáror raza teritorialá de competenta ãçi au sediile sociale. d) anul de fabricaéie al armelor çi muniéiilor çi numárul de ordine al fiecárei arme. Pagina 24 . c) armele au fost ãnregistrate ãn Registrul Naéional al Armelor çi s−a eliberat càte o carte de identitate pentru fiecare arma. (2) armele çi munitiile care tranziteaza. (3) Sunt exceptate de la ãndeplinirea condiéiilor prevázute la alin. Neamt − LEGIS 295 28/06/2004 persoane ãn incinta poligonului este permis çi cu armele çi munitia deéinute de acestea numai dacá sunt titulare ale certificatelor de deéinátor ãn care armele sa fie ãnscrise. a armelor de apárare çi paza. IV Regimul circulaéiei armelor çi muniéiilor SECèIUNEA 1 Dispoziéii generale ART. (2) Armele çi munitiile fabricate ãn stráinátate. (1) trebuie sa cuprindá urmátoarele elemente: a) indicativul de éara al Romàniei. (2) lit. dupá caz.T. se tine ãn registre separate constituite potrivit legii. SECèIUNEA a 2−a Marcarea armelor çi muniéiilor ART. dupá caz. teritoriul Romàniei. iar evidenta celorlalte arme letale. b) indicativul armurierului care le produce. precum çi a muniéiilor corespunzátoare constituie informaéii secrete de stat. ãn condiéiile legii. (2) Marcajele prevázute la alin. b) sunt avizate de Autoritatea Nationala pentru Omologarea Armelor çi Muniéiilor.E. (2) Registrele constituite ãn conformitate cu alin. (1) se ãnregistreazá la Inspectoratul General al Poliéiei Romane care tine evidenta registrelor tuturor armurierilor autorizaéi sa producá arme çi muniéii. pentru conformitate cu normele de omologare. 89 Marcarea armelor çi muniéiilor produse de armurierii romani (1) Armurierii romani autorizaéi sa producá arme çi muniéii au obligaéia ca. P. administratorul poligonului are obligaéia sa acéioneze ãn condiéiile prevázute la art.C. CAP. 90 Evidenta armelor çi muniéiilor fabricate (1) Armurierii care produc arme çi muniéii au obligaéia de a tine evidenta armelor çi muniéiilor fabricate. (1) çi (2). ART. (4) Evidenta armelor militare. c) indicativul corespunzátor categoriei prevázute ãn anexa din care face parte arma sau. numai dacá: a) sunt marcate de producátorul din stráinátate. pot fi comercializate sau. (5) ân cazul apariéiei unor incidente ãn incinta poligoanelor de tragere. introduse pe teritoriul Romàniei. 88 Condiéiile pe care trebuie sa le ãndeplineascá armele çi munitiile pentru a putea fi deéinute sau comercializate (1) Armele çi munitiile fabricate pe teritoriul Romàniei pot fi deéinute sau comercializate numai dacá ãndeplinesc urmátoarele condiéii: a) sunt marcate de armurierul autorizat sa le producá. 35 alin. precum çi a muniéiilor corespunzátoare. deéinute de persoane fizice sau juridice din Romània. stabilit pentru fiecare categorie dintre cele prevázute ãn anexa. b) sunt omologate de Autoritatea Nationala pentru Omologarea Armelor çi Muniéiilor. ãn procesul de fabricaéie a acestora. b)−d). ãn urma cárora au rezultat victime sau pagube materiale neplanificate.

E. sánátatea. sunt supuse omologárii urmátoarele: a) armele. registrele prevázute la art. eliberat de Autoritatea Nationala pentru Omologarea Armelor çi Muniéiilor. 90 alin. care constituie informaéii secrete de stat çi se comunica numai instituéiilor interesate. e) poligoanele de tragere cu arme. structurile Pagina 25 . precum çi a muniéiilor corespunzátoare. (2) ân cazul ãn care se constata. timp de 10 ani. (2) ân situaéia ãn care armurierii ãçi ãnceteazá activitatea de producere a armelor çi muniéiilor. 94 Inspecéia tehnica periodicá (1) Autoritatea Nationala pentru Omologarea Armelor çi Muniéiilor efectueazá. corespunzátoare armelor militare çi muniéiilor aferente. (1) se depun la Inspectoratul General al Poliéiei Romane. (2). ãn termen de 10 zile de la ãncetarea activitáéii. P. 90 alin. (2) Certificatele de omologare pentru elementele prevázute la art. d) spaéiile destinate depozitarii çi pástrárii armelor çi muniéiilor. (3). 93 Regimul normelor çi certificatelor de omologare (1) Normele de omologare prevázute la art. ãndeplinirea criteriilor stabilite ãn normele de omologare se atesta prin certificat de atestare a ãndeplinirii condiéiilor de omologare. 92 alin. la Inspectoratul General al Poliéiei Romane. ãn vederea verificárii ãndeplinirii de cátre acestea a condiéiilor de omologare. integritatea fizica a deéinátorului sau a persoanelor care nu sunt implicate ãn situaéiile care impun folosirea legalá a armelor. 92 alin. c) deéinerea çi folosirea armelor çi muniéiilor sa ãndeplineascá asemenea criterii de siguranta.LEGE C. dupá care se depun. ãncàt sa nu implice riscul producerii de accidente prin care sa se pericliteze viata. cu ocazia efectuárii inspecéiei prevázute la alin. ART. pentru arhivare. ca elementele verificate ãndeplinesc condiéiile de omologare. cu excepéia celor referitoare la armele militare. (4) ândeplinirea criteriilor stabilite prin normele de omologare de cátre elementele prevázute la alin. precum çi a producerii de accidente prin care pot fi produse pagube materiale. 92 Activitatea de omologare a armelor çi muniéiilor (1) Activitatea de omologare a armelor çi muniéiilor se desfáçoará prin Autoritatea Nationala pentru Omologarea Armelor çi Muniéiilor çi structurile specializate ale acesteia çi are ca scop instituirea unui regim de impunere çi respectare a criteriilor de siguranta stabilite prin normele de omologare a armelor çi muniéiilor. (3) ân scopul ãndeplinirii obiectivelor prevázute la alin. b) liniile tehnologice de producere a armelor çi muniéiilor. 91 Pástrarea registrelor de evidenta a armelor çi muniéiilor fabricate (1) Registrele prevázute la art. prin structurile sale specializate. b) deéinerea çi folosirea armelor çi muniéiilor sa ãndeplineascá asemenea criterii de siguranta. (3) se atesta prin certificat de omologare eliberat de Autoritatea Nationala pentru Omologarea Armelor çi Muniéiilor. SECèIUNEA a 3−a Omologarea armelor çi muniéiilor ART. (1) se realizeazá prin ãndeplinirea urmátoarelor obiective: a) caracteristicile tehnice ale armelor çi muniéiei sa corespundá destinaéiilor stabilite prin prezenta lege. munitiile çi componentele acestora. (1) se stabilesc prin ordin al conducatorului Autoritáéii Naéionale pentru Omologarea Armelor çi Muniéiilor çi se publica ãn Monitorul Oficial al Romàniei. precum çi spaéiile ãn care urmeazá sa se desfáçoare activitáéile de reparaéii. a)−d). precum çi spaéiile ãn care acestea funcéioneazá. precum çi certificatele de atestare a ãndeplinirii condiéiilor de omologare pentru aceste arme çi muniéii constituie informaéii secrete de stat. Neamt − LEGIS 295 28/06/2004 ART. 88 alin. (3) lit. inspecéia tehnica periodicá a elementelor prevázute la art.C. (2). (5) ân cazul armelor çi muniéiilor prevázute la art. (1). (2) Scopul activitáéii de omologare prevázute la alin. (1) se pástreazá de armurierii autorizaéi sa producá arme çi muniéii. c) instrumentele destinate repararii armelor çi muniéiilor. ART. 92 alin. f) mijloacele de transport destinate transportului armelor çi muniéiilor. ãncàt sa nu fie pus ãn pericol mediul ãnconjurátor.T.

necesar pentru ãndeplinirea atribuéiilor legale privind gestionarea aplicárii dispoziéiilor prezentei legi. certificatul de efectuare a inspecéiei tehnice periodice. precum çi a certificatelor de efectuare a inspecéiei tehnice periodice se stabileçte prin metodologia de omologare. preschimba çi. (2) Inspectoratul General al Poliéiei Romane exercita. 92 alin. iar cele nevandabile scoase din uz sau páréi componente din acestea se predau armurierilor autorizaéi sa desfáçoare operaéiuni de distrugere a acestora.E. d) gestioneazá evidenta etapelor procedurale parcurse de autoritáéile competente ãn cazurile de declarare a pierderii. care. c) gestioneazá evidenta armurierilor care desfáçoará operaéiuni cu arme. (2) Cáréile de identitate ale armelor prevázute la art. (1). 90 alin. 96 Metodologia de omologare Procedura acordárii certificatelor de omologare. ca sistem complex de prelucrare a datelor cu privire la evidenta armelor. 95 Regimul armelor care au devenit improprii folosirii (1) Armele care datoritá unor defectiuni iremediabile au devenit improprii folosirii se examineazá de cátre o comisie specializatá din cadrul Autoritáéii Naéionale pentru Omologarea Armelor çi Muniéiilor. introducànd menéiunile corespunzátoare ãn cáréile de identitate ale armelor cu privire la aceste operaéiuni. (1) se suporta de cátre deéinátorul legal al elementelor verificate. ART. (5) Cheltuielile ocazionate de efectuarea inspecéiei tehnice prevázute la alin. 88 alin. SECèIUNEA a 4−a Registrul Naéional al Armelor ART. ramburseazá contravaloarea proprietarilor de drept ãmpreuná cu o copie a facturii. precum çi a operaéiunilor cu arme çi muniéii. a elementelor de marcare aplicate pe arme. precum çi cu privire la persoanele care le−au procurat çi cátre care s−au ãnstráinat acestea. (3) Autoritatea Nationala pentru Omologarea Armelor çi Muniéiilor poate autoriza anumiti armurieri legal constituiéi sa efectueze inspecéia tehnica periodicá a armelor çi sa elibereze certificatul prevázut la alin. (4) Armurierii prevázuéi la alin. (2).T. P. (2) se emit pe baza documentelor de procurare. (3) Organizarea çi funcéionarea Registrului Naéional al Armelor se aproba prin ordin al ministrului administraéiei çi internelor. precum çi a certificatelor de atestare a ãndeplinirii condiéiilor de omologare. pentru monitorizarea operaéiunilor cu arme. dupá ce le valorifica. 97 Organizarea çi funcéionarea Registrului Naéional al Armelor (1) ân cadrul Inspectoratului General al Poliéiei Romane se constituie Registrul Naéional al Armelor. retrage sau anuleazá cáréile de identitate ale armelor prevázute la art. (3) care le aparéin. precum çi a certificatelor de omologare. furtului sau distrugerii armelor çi muniéiilor aflate ãn circulaéie. la propunerea Autoritáéii Naéionale pentru Omologarea Armelor çi Muniéiilor. a certificatelor de atestare a ãndeplinirii condiéiilor de omologare. Piesele ce pot fi refolosite din acestea se redau la armurieri. dupá caz. e) coopereazá cu instituéiile similare din stráinátate çi cu reprezentantele diplomatice çi oficiile consulare ale Romàniei din stráinátate. 98 Emiterea cáréilor de identitate ale armelor (1) Cáréile de identitate ale armelor prevázute la art. 88 alin. b) gestioneazá evidenta operaéiunilor cu arme çi muniéii. ART. ART. (3) nu pot fi autorizaéi sa efectueze inspecéia tehnica periodicá a elementelor prevázute la art. (1) çi (2). prin structura care administreazá Registrul Naéional al Armelor.LEGE C. 88 alin. (2) Armele care nu mai pot fi aduse ãn stare de funcéionare se pot pástra ca arme de colectie ori panoplie. (1) se emit dupá ãncheierea procesului de producéie a acestora. pe baza datelor ãnscrise ãn registrele prevázute la art.C. Pagina 26 . a deéinátorilor de arme. operand menéiunile corespunzátoare ãn evidente. Neamt − LEGIS 295 28/06/2004 specializate ale Autoritáéii Naéionale pentru Omologarea Armelor çi Muniéiilor elibereazá persoanei fizice sau juridice cáreia ãi aparéin. urmátoarele atribuéii ãn domeniul gestionárii regimului circulaéiei armelor çi muniéiei: a) emite. care se aproba prin hotáràre a Guvernului.

dupá caz. ãn Monitorul Oficial al Romàniei. sa le detina. V Regimul operaéiunilor cu arme çi muniéii SECèIUNEA 1 Dispoziéii generale ART. cu excepéia producerii. furtul. a furtului. 98−100 se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.C. experimentarii. CAP. 104 Armurierii (1) Sunt armurieri de drept urmátoarele categorii de persoane juridice: a) instituéiile publice care au competente ãn domeniul apárárii. confectionarii. 103 Efectuarea operaéiunilor cu arme (1) Operaéiunile cu arme çi muniéii pe teritoriul Romàniei pot fi efectuate numai de cátre sau prin intermediul armurierilor autorizaéi ãn acest sens. siguranéei naéionale çi ordinii publice. 99 Regimul cáréii de identitate a armei (1) Cartea de identitate a armei trebuie sa ãnsoéeascá ãn permanenta arma. confecéionarea. Neamt − LEGIS 295 28/06/2004 (3) Armurierul care a procurat armele prevázute la art. modificarea. ãn condiéiile legii. P. ãn subordonarea sau coordonarea acestora. prelucrarea. ãn condiéiile stabilite prin prezenta lege.T. dupá caz. ART. casarea çi distrugerea armelor letale çi armelor neletale pot fi efectuate numai de cátre armurierii constituiéi ãn subordonarea sau coordonarea instituéiilor care au competente ãn domeniul apárárii. pot fi efectuate de cátre armurierii autorizaéi ãn acest sens. prelucrárii. (3) Operaéiunile cu arme letale çi cu arme neletale. armurierul autorizat sa le comercializeze are obligaéia sa depuná cáréile de identitate ale acestor arme la Inspectoratul General al Poliéiei Romane. distrugerea sau deteriorarea cáréilor de identitate ale armelor se declara ãn termen de 48 de ore de la constatarea evenimentului sau de ãndatá ce este posibil. respectiv de cátre cel care le−a procurat din stráinátate. 100 Pierderea. arme letale çi neletale. (2) Eliberarea unor noi cáréi de identitate ale armelor ãn locul celor declarate pierdute sau furate se poate face numai dupá publicarea pierderii sau. furtul. 104 alin. indiferent de deéinátorul legal al acesteia. Pagina 27 . precum çi persoanele juridice aflate. ordinii publice çi siguranéei naéionale. sa le foloseascá çi sa le ãnstráineze. ART. ãn baza autorizaéiei de procurare. potrivit legii. a cáror evidenta se tine de cátre instituéiile care au dreptul sa le procure.E. ART. ãn termen de 5 zile de la data obéinerii certificatelor de atestare a ãndeplinirii condiéiilor de omologare. casárii çi distrugerii. 101 Excepéii ãn cazul armelor militare Sunt exceptate de la prevederile art. ãn condiéiile stabilite prin ordine ale conducátorilor fiecáreia dintre aceste instituéii. (2) ân cazul scoaterii armelor de pe teritoriul Romàniei ãn vederea ãnstráinárii acestora ãn condiéiile legii. ART. ART. (1) se stabileçte prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. se poate face numai dupá obéinerea cáréilor de identitate pentru fiecare arma produsá sau. pot cumpara din stráinátate çi introduce ãn éara. ãn condiéiile stabilite prin ordin al conducatorului fiecáreia dintre instituéiile respective. la autoritatea care le−a eliberat. (4) ânstráinarea armelor de cátre armurierul producátor. cu excepéia persoanelor fizice care. (2) este obligat sa solicite Inspectoratului General al Poliéiei Romane eliberarea cáréilor de identitate. Nu pot fi supuse operaéiunilor prevázute de prezenta lege armele care nu sunt ãnsoéite de cáréile de identitate ale acestora. 94−98 armele militare. modificárii. 88 alin. (2) Producerea. 102 Procedurile de aplicare a regimului cáréii de identitate a armei Procedurile de aplicare a prevederilor art. (4) Procedura autorizárii persoanelor fizice desemnate sa desfáçoare operaéiuni cu arme çi muniéii ãn structura armurierilor mentionati ãn art. distrugerea çi deteriorarea cáréilor de identitate (1) Pierderea. experimentarea. procurata.LEGE C.

15 alin. precum çi cu ocazia schimbárii sediului social. dupá caz. cu aplicarea corespunzátoare a prevederilor Legii nr. dacá ãndeplinesc condiéiile prevázute de prezenta lege. transport. transfer. ART. care. desfáçoará activitáéi ce necesita deéinerea çi folosirea armelor çi muniéiilor. P. 31/1996 privind regimul monopolului de stat. (1) se retrage de cátre autoritatea care l−a acordat. e)−g). iar cei care desfáçoará activitáéi ce implica accesul efectiv la arme çi muniéii ãndeplinesc çi condiéiile prevázute la art. ãnchiriere. 104 alin. prin competentele conferite de lege. cu modificárile çi completárile ulterioare. (1) lit. 104 alin. (1) lit. (3) Constituirea çi activitatea persoanelor juridice care au ca obiect de activitate importul sau exportul de arme çi muniéii sunt supuse controlului autoritáéilor cu atribuéii ãn domeniul exporturilor strategice. sa desfáçoare urmátoarele operaéiuni cu arme letale çi arme neletale: reparare. 105 Categorii de operaéiuni care pot fi desfáçurate de cátre armurieri (1) Persoanele juridice prevázute la art. (1) se solicita de cátre asociaéii societáéii comerciale. (2) Persoanele juridice prevázute la art. 107 Reãnnoirea çi retragerea avizului de constituire a armurierilor (1) Societáéile comerciale constituite ca armurieri sunt obligate sa solicite reãnnoirea avizului ori de càte ori se schimba asociaéii sau administratorii acestora. cluburile sportive afiliate acestora çi gestionárii fondurilor de vanatoare. prin competentele conferite de lege. la cerere. (2) se pot constitui ca armurieri. acordatá de autoritáéile competente pentru fiecare categorie de operaéiuni dintre cele prevázute la alin. ART. care. donaéie. (3) Avizul prevázut la alin. pentru toate categoriile de operaéiuni cu arme çi muniéii. de schimbare a obiectului de activitate al societáéii. dupá cum urmeazá: a) instituéiile publice care au competente ãn domeniul apárárii. 106 alin. 106 alin. Federaéia Romana de Schi çi Biatlon. 108 Autorizarea desfáçurárii operaéiunilor cu arme çi muniéii de cátre armurieri (1) Armurierii constituiéi ãn condiéiile prevázute la art. (1) sunt autorizate sa efectueze operaéiuni cu arme çi muniéii. (2) pot fi autorizate. desfáçoará activitáéi ce necesita deéinerea çi folosirea armelor çi muniéiilor. 15 alin. (2) Avizul prevázut la art.LEGE C. ãn subordonarea sau coordonarea acestora. (1) lit. c) çi d). 106 pot efectua operaéiuni cu arme çi muniéii. numai dupá obéinerea autorizaéiei pentru operaéiuni cu arme çi muniéii. a). prin includerea ãn obiectul de activitate a operaéiunilor cu arme çi muniéii. cu ocazia ãndeplinirii procedurilor legale de ãnfiinéare sau. (2) Se pot constitui ãn armurieri. export. reparare çi depozitare. la cerere. (2) Avizul prevázut la alin. 106 Constituirea armurierilor (1) Societáéile comerciale prevázute la art. ordinii publice çi siguranéei naéionale. ãnstráinare ãn scop necomercial.C. 104 alin. schimb. Pagina 28 . vànzare. precum çi persoanele juridice aflate. a) çi lit. a). SECèIUNEA a 3−a Regimul efectuárii operaéiunilor cu arme çi muniéii ART. (3). precum çi Federaéia Romana de Tir Sportiv. import. Neamt − LEGIS 295 28/06/2004 b) instituéiile publice çi unitáéile aflate ãn subordonarea sau coordonarea celor prevázute la lit. Retragerea avizului are ca efect pierderea calitáéii de armurier a societáéii comerciale. potrivit legii.E. SECèIUNEA a 2−a Regimul constituirii armurierilor ART. b) instituéiile publice çi unitáéile aflate ãn subordonarea sau coordonarea acestora. ãn situaéia ãn care aceasta constata ca asociaéii çi administratorii armurierului legal constituit nu mai ãndeplinesc condiéiile prevázute la art. (1) se acorda numai dacá toéi asociaéii çi administratorii ãndeplinesc condiéiile prevázute la art. transbordare çi depozitare.T. societáéile comerciale care nu se afla ãn subordonarea sau coordonarea persoanelor juridice prevázute la alin. cumpárare. pentru operaéiuni de procurare. cu avizul structurii specializate din cadrul Inspectoratului General al Poliéiei Romane. (3).

b) deéine spaéii corespunzátoare destinate depozitarii armelor. precum çi Inspectoratul General al Poliéiei Romane. ART. capselor sau pulberilor pentru munitie. (1) çi (2). destinate efectuárii operaéiunilor cu arme çi muniéii. spaéii corespunzátoare. cu mijloace de transport proprii sau ãnchiriate. ãn condiéiile prevázute la art. (3) lit. (1) sunt Direcéia Generalá de Poliéie a Municipiului Bucureçti sau inspectoratele judeéene de poliéie ãn a cáror raza teritorialá ãçi are sediul social armurierul sau. destinate depozitarii armelor. dupá caz. (3) lit. b) sa comercializeze armele çi munitiile numai cátre persoanele fizice çi juridice autorizate sa le procure. numárul armelor çi cantitatea de munitie ce poate fi depozitata ãn acestea.T. poligoane pentru verificarea armelor. precum çi spaéii destinate exclusiv depozitarii muniéiilor. Neamt − LEGIS 295 28/06/2004 (2) Autoritáéile competente sa acorde autorizaéia prevázutá la alin. 108 pot desfasura urmátoarele activitáéi: a) cei autorizaéi sa desfáçoare operaéiuni de comercializare a armelor çi muniéiilor: cumpárare. a). 94 alin. c) cei autorizaéi sa desfáçoare operaéiuni de transport: sa efectueze transporturi de arme çi muniéii ãn éara. destinate depozitarii armelor. care sunt omologate ãn condiéiile prezentei legi çi sunt asigurate cu amenajári tehnice de protecéie çi sisteme electronice de alarmare. a). b) cei autorizaéi sa desfáçoare operaéiuni de reparare a armelor: reparare çi verificare a armelor. punctul de lucru unde urmeazá sa se desfáçoare operaéiunile pentru care se solicita autorizarea. dupá caz. iar ãn funcéie de spaéiul destinat acestora çi de nivelul de securitate. capselor sau pulberilor pentru munitie. depozitare a armelor çi muniéiilor se acorda armurierului care ãndeplineçte urmátoarele condiéii: a) deéine spaéii corespunzátoare. precum çi spaéii destinate exclusiv depozitarii muniéiilor. (6) Este interzisá amenajarea depozitelor de arme çi muniéii ãn incinta imobilelor de locuinée. omologate ãn condiéiile prezentei legi. efectuarea inspectiilor tehnice periodice ãn baza autorizárii acordate de Autoritatea Nationala pentru Omologarea Armelor çi Muniéiilor. ART. precum çi spaéii destinate exclusiv depozitarii muniéiilor. (3). dupá caz. omologate ãn condiéiile prezentei legi çi asigurate ãn condiéiile stabilite la alin. capselor sau pulberilor pentru munitie. (5) Autorizaéia pentru desfáçurarea operaéiunilor de transport se acorda numai dacá armurierul ãndeplineçte urmátoarele condiéii: a) deéine ãn mod legal çi utilizeazá mijloace de transport omologate ãn condiéiile legii de Registrul Auto Roman çi de Autoritatea Nationala pentru Omologarea Armelor çi Muniéiilor. (7) ân autorizaéia prevázutá la alin. a). b) deéine. ãn çi din stráinátate. a).E. (3) Autorizaéia pentru desfáçurarea operaéiunilor de comercializare sau. Pagina 29 . precum çi intermedierea efectuárii acestor operaéiuni. (1) se menéioneazá ãn mod expres categoriile de operaéiuni cu arme çi muniéii care pot fi efectuate de cátre armurier. avizate de organele de poliéie çi conectate la dispecerate de alarmare çi intervenéie specializate. dupá caz. c) deéine instrumente destinate repararii armelor çi muniéiilor. b) deéine spaéii corespunzátoare.C. omologate ãn condiéiile prezentei legi. schimb. omologate ãn condiéiile prezentei legi çi asigurate ãn condiéiile stabilite la alin. precum çi confecéionarea muniéiei pentru arme de vanatoare cu alice. vànzare. omologate ãn condiéiile legii. 109 Categorii de operaéiuni care pot fi desfáçurate de armurierii autorizaéi Armurierii autorizaéi ãn condiéiile art. ãnchiriere.LEGE C. omologate ãn condiéiile prezentei legi çi asigurate ãn condiéiile stabilite la lit. P. d) deéine. 88 alin. (4) Autorizaéia pentru desfáçurarea operaéiunilor de reparare a armelor se acorda numai dacá armurierul ãndeplineçte urmátoarele condiéii: a) spaéiile ãn care urmeazá sa se desfáçoare activitáéile de reparaéii sunt omologate ãn condiéiile prezentei legi çi asigurate ãn condiéiile stabilite la alin. (3) lit. 110 Obligaéiile armurierilor autorizaéi sa desfáçoare operaéiuni de comeré cu arme çi muniéii (1) Armurierii autorizaéi sa desfáçoare operaéiuni de comeré cu arme çi muniéii au urmátoarele obligaéii: a) sa introducá ãn circuitul comercial numai armele çi munitiile care ãndeplinesc condiéiile prevázute la art. import. export çi transfer de arme çi muniéii.

ART. 110 alin. 108 alin. Neefectuarea ãn acest termen a operaéiunii pentru care s−a acordat avizul. iar cumpárátorii sau vizitatorii sa nu aibá posibilitatea de a lua o arma din rastel sau raft. (2) lista persoanelor fizice çi juridice care au procurat sau. g) sa asigure condiéiile de securitate deplina a armelor çi muniéiilor aflate ãn gestiune. pentru fiecare transport çi numai pentru tipul. dupá caz. potrivit legii. respectiv: tipul. o copie de pe factura. b) sa éiná evidenta reparaéiilor efectuate ãn registrele constituite potrivit art. P. de obéinerea prealabilá a licenéelor automate de import sau export. e) sa prezinte la control organelor de poliéie abilitate documentele de efectuare a operaéiunilor cu arme çi muniéii. armurierii sunt obligaéi sa solicite avizul structurii specializate din cadrul Inspectoratului General al Poliéiei Romane. pentru arhivare. conéinutul marcajului. marca çi cantitáéile de arme çi muniéii care fac obiectul fiecárei operaéiuni. modelul. sa ãnçtiinéeze de ãndatá organul de poliéie cel mai apropiat. d) se pástreazá de cátre armurieri timp de 5 ani çi trebuie sa cuprindá date necesare pentru identificarea fiecárei arme. duce la pierderea licenéei respective. b) sa éiná evidenta operaéiunilor de transport efectuate. (3) ân vederea desfáçurárii operaéiunilor comerciale de import çi export cu arme çi muniéii. datele necesare identificarii armei vàndute. precum çi documentele ãn baza cárora au vàndut armele. pentru control.E. (2) documentele ãn baza cárora s−a efectuat operaéiunea. f) sa comunice lunar autoritáéilor prevázute la art. d) çi sa le prezinte organelor de poliéie competente pentru control. d) ãn cazul ãn care posesorul armei nu face dovada ca o deéine legal. pe aceasta licenta. (5) ân termen de 30 de zile de la efectuarea importului sau exportului. calibrul. indiferent de motiv. marca. k) sa solicite avizul poliéiei pentru persoanele angajate sa facá operaéiuni cu arme çi muniéii. (1) lit. c) sa nu primeascá spre reparare decàt arme pentru care se face dovada ca sunt deéinute legal. 111 Obligaéiile armurierilor autorizaéi sa desfáçoare operaéiuni de reparare a armelor Armurierii autorizaéi sa desfáçoare operaéiuni de reparare a armelor au urmátoarele obligaéii: a) sa comunice la inspectoratele de poliéie judeéene sau Direcéia Generalá de Poliéie a municipiului Bucureçti lista armelor primite la reparat ori cárora le−au schimbat una sau mai multe piese.LEGE C. precum çi condiéiile de siguranta ale acestora. care au regim special çi se ãnregistreazá la autoritáéile prevázute la art. registrele se depun. persoana juridicá trebuie sa depuná la autoritatea prevázutá la art. a cantitáéilor de arme çi muniéii transportate. 108 alin. sa nu expuna ãn vitrina arme autentice.T. (2) Registrele prevázute la alin. de la care au procurat arme çi muniéii. autorizate sa desfáçoare asemenea operaéiuni. (1) lit. 108 alin. politistilor anume desemnaéi. conform modelelor aprobate prin ordin al ministrului administraéiei çi internelor. precum çi datele de identificare ale acestor arme çi muniéii. la autoritáéile prevázute la art. (4) Licenta de import−export se elibereazá individual. Dupá ãmplinirea termenului de 5 ani.C. precum çi a beneficiarilor operaéiunii Pagina 30 . numárul facturii çi poziéia din registrul de evidenta a armelor depuse spre vànzare. precum çi a posesorilor acestor arme. (2). eliberata de organele de poliéie çi prezentatá de cumpárátor. i) sa elibereze deponentului o dovada de primire a armelor çi muniéiilor. a rutelor urmate. 108 alin. ART. precum çi datele de identitate ale furnizorului çi ale destinatarului fiecárei operaéiuni. h) sa ãnscrie ãn autorizaéia de procurare. (2) çi sa le prezinte. Termenul de valabilitate a avizului este de 3 luni de la data acordárii. Neamt − LEGIS 295 28/06/2004 c) sa procure arme çi muniéii numai de la persoane juridice romane sau stráine. d) sa ãçi constituie registre ãn care sa éiná evidenta operaéiunilor cu arme çi muniéii. care sunt condiéionate. j) sa anunée imediat organul de poliéie cànd constata ca la armele primite ãn consignaéie de la persoanele fizice çi juridice sunt modificári vizibile sau prezintá alte caracteristici decàt cele originale. precum çi de la persoane fizice care le deéin çi le ãnstráineazá ãn condiéii de legalitate. iar dupá vànzare. 112 Obligaéiile armurierilor autorizaéi sa desfáçoare operaéiuni de transport al armelor çi muniéiilor (1) Armurierii autorizaéi sa desfáçoare operaéiuni de transport al armelor çi muniéiilor au urmátoarele obligaéii: a) sa asigure paza transporturilor cu arme pe care le efectueazá.

56 çi art. c) sa se asigure de scopurile licite ale beneficiarilor operaéiunilor de transport. Regimul operaéiunilor cu arme çi muniéii desfáçurate ãntre armurierii romani çi cei ai statelor membre ART. siguranta nationala. nu pot fi folosite pe teritoriul Romàniei. se poate face. 129 alin. (1) lit. ân termen de 3 zile de la procurarea armei. viata çi integritatea corporalá a persoanelor. dupá caz. ART.T. Neamt − LEGIS 295 28/06/2004 efectuate. precum çi de provenienta legalá a armelor transportate. 113 Procedura acordárii avizelor çi autorizaéiilor pentru armurieri Procedura acordárii avizelor çi autorizaéiilor prevázute ãn prezenta secéiune se stabileçte prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. ãn condiéiile prevázute la alin. P. de cátre rezidentii statelor membre.E. sau la Inspectoratul General al Poliéiei Romane. ART. d) nu prezintá pericol pentru ordinea publica. dacá solicitantul ãndeplineçte urmátoarele condiéii: a) a ãmplinit varsta de 18 ani. (1). 115 Introducerea armelor çi muniéiilor pe teritoriul Romàniei (1) Rezidentii statelor membre pot intra pe teritoriul Romàniei. ãn condiéiile prezentei legi. 110 alin. c) prezintá autorizaéia de procurare a armei sau. d). la inspectoratele judeéene de poliéie ãn a cáror raza teritorialá de competenta ãçi desfáçoará activitatea de comercializare a armelor armurierul de la care a fost procurata arma. care procedeazá la sigilarea armei çi eliberarea autorizaéiei de scoatere a armei de pe teritoriul Romàniei. de pe teritoriul Romàniei.C. deéinerii. (1) se elibereazá la cerere. numai ãn baza autorizaéiei de procurare a armei sau. CAP. o copie a planului de paza al transportului de arme çi muniéii sau a ordinului de transport. cu 5 zile ãnainte de efectuarea acestuia. conform datelor çi informaéiilor existente la organele competente. cu excepéia cazului ãn care ãn acel stat procurarea armei nu este condiéionatá de obéinerea unei autorizaéii prealabile. nu mai este necesará obéinerea de cátre solicitant a autorizaéiei prevázute la alin. b) face dovada faptului ca este rezident al unui stat membru.LEGE C. precum çi a muniéiilor corespunzátoare. (1). 114 Procurarea armelor letale de pe teritoriul Romàniei (1) Procurarea unei arme letale. (6) Inspectoratul General al Poliéiei Romane informeazá de ãndatá autoritáéile competente ale statelor membre ai cáror rezidenéi au procurat arme çi muniéii ãn condiéiile alin. cu excepéia cazurilor prevázute la art. portului çi folosirii armelor çi muniéiilor de cátre rezidentii statelor membre pe teritoriul Romàniei çi de cátre cetáéenii romani pe teritoriile statelor membre. a muniéiei. precum çi de cátre Inspectoratul General al Poliéiei Romane. ãn scopul scoaterii acesteia din éara. (5) Armele procurate de cátre rezidentii statelor membre ãn timpul unei cálátorii ãn Romània. dupá caz. (4) ân cazul ãn care procurarea armelor letale. (1). de inspectoratele judeéene de poliéie ãn a cáror raza teritorialá de competenta ãçi desfáçoará activitatea de comercializare a armelor armurierul de la care urmeazá sa fie procurata arma. (3) Este interzisá deéinerea pe teritoriul Romàniei a armelor de apárare çi paza de cátre rezidentii statelor membre. VI Regimul procurárii. despre fiecare achiziéie efectuatá. (2) Pot intra pe teritoriul Romàniei cu armele de foc legal deéinute numai rezidentii Pagina 31 . ãn registre constituite potrivit art. ãn condiéiile prezentei legi. (2) Autorizaéia prevázutá la alin. persoanele trebuie sa se prezinte la Direcéia Generalá de Poliéie a Municipiului Bucureçti. (2). numai cu armele çi munitiile a cáror procurare çi deéinere este permisá ãn Romània. eliberata de autoritáéile competente ale statului al cárui rezident este. precum çi a muniéiilor corespunzátoare se face prin intermediul armurierilor romani autorizaéi sa le transfere ãn afará teritoriului Romàniei. eliberata de Direcéia Generalá de Poliéie a m municipiului Bucureçti. a muniéiei. Procurarea acestor arme este permisá numai prin intermediul armurierilor romani autorizaéi sa le transfere ãn afará teritoriului Romàniei. (2) Condiéiile minime de securitate a transportului de arme çi muniéii se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. d) sa comunice organelor de poliéie ãn a cáror raza de competenta se afla locul de destinaéie al transportului.

titularul sa prezinte dovada ca urmeazá sa participe la un concurs de tir organizat de Federaéia Romana de Tir Sportiv sau. pot deéine sau. siguranta nationala. (2) lit. fac menéiuni ãn pasaportul european pentru arme de foc cu privire la data intrárii. 116 Informarea autoritáéilor statelor membre cu privire la armele çi munitiile a cáror deéinere este interzisá sau condiéionatá de obéinerea unei autorizaéii ân vederea ãnscrierii ãn pasaportul european pentru arme de foc a mentiunilor prevázute la art. rezidentii statelor europene ãnstráineazá. organele de poliéie ãn a cáror raza de competenta s−a produs evenimentul. c). Neamt − LEGIS 295 28/06/2004 statelor membre care sunt titulari ai unui pasaport european pentru arme de foc ãn care sunt ãnscrise aceste arme. pe timpul çederii ãn Romània. iar ãn cazul armelor de tir. cu excepéia cazului ãn care se afla ãn situaéia prevázutá la art. d) ãn cazul armelor de vanatoare. b) motiveaza organelor poliéiei de frontiera. (2) Rezidentii statelor membre care au resedinta sau. 117 Autorizaéia de introducere a armelor de foc pe teritoriul Romàniei (1) Rezidentii statelor membre care doresc sa calatoreasca ãn Romània cu armele de foc pe care le deéin trebuie sa obéiná. (2) lit. dupá caz. organele poliéiei de frontiera procedeazá dupá cum urmeazá: a) ãn cazul armelor de foc. ãn condiéiile prevázute la alin. ãn prealabil. ãn condiéiile legii. ART. o autorizaéie de introducere pe teritoriul Romàniei a acestor arme. b) sa nu existe ãn acest document menéiunea ca introducerea armei este interzisá pe teritoriul Romàniei. 115 alin. la intrarea ãn éara elibereazá persoanei o adeverinta de introducere ãn éara a acestor arme. c) ãn cazul armelor de vanatoare. portului çi folosirii armelor de cátre rezidentii statelor membre pe teritoriul Romàniei (1) Rezidentii statelor membre. (2) lit. titularul sa prezinte la intrarea pe teritoriul Romàniei o invitaéie din partea unei asociaéii de vanatoare romane legal constituite. (2) çi (4). sa existe ãn document menéiunea referitoare la existenta autorizaéiei de introducere a armelor respective ãn Romània. ART. (2) çi (4).E. (6) ân situaéia ãn care. 118 Regimul deéinerii. de tir sau al armelor de colectie functionale. iar la ieçire reéin aceasta adeverinta. acestea eliberandu−le cu aceasta ocazie o dovada ãn acest sens care va fi prezentatá organelor poliéiei de frontiera la ieçirea din éara. este condiéionatá de obéinerea unei autorizari prealabile. dupá caz. purta çi folosi armele introduse ãn Romània ãn condiéiile prevázute la art. dupá caz. pierd. (5) ân cazul ãn care rezidentii statelor membre intra sau ies pe/de pe teritoriul Romàniei cu armele deéinute.C. li se fura sau li se distrug armele cu care au intrat ãn condiéiile prevázute la alin. valabilá pentru una sau mai multe cálátorii. dacá sunt ãndeplinite urmátoarele condiéii: a) documentul sa fie valabil. Inspectoratul General al Poliéiei Romane informeazá autoritáéile competente ale statelor membre cu privire la armele de foc a cáror procurare çi deéinere este interzisá pe teritoriul Romàniei sau. ãn condiéiile stabilite de lege pentru cetáéenii romani. 115 alin. domiciliul ãn Pagina 32 . (3) Inspectoratul General al Poliéiei Romane ãntocmeçte çi transmite autoritáéilor competente ale statelor membre lista armelor letale çi a muniéiilor a cáror introducere pe teritoriul Romàniei este condiéionatá de obéinerea prealabilá a autorizaéiei prevázute la alin. (2) ân funcéie de motivele pentru care se solicita eliberarea autorizaéiei de introducere pe teritoriul Romàniei a armelor de foc.LEGE C. aceasta se poate acorda pentru o perioada de pana la un an. aceçtia au obligaéia sa anunée.T. d). necesitatea introducerii armei pe teritoriul Romàniei. numai ãn scopurile pentru care sunt destinate aceste arme. e) persoana sa nu prezinte pericol pentru ordinea publica. (4) Rezidentii statelor membre pot intra pe teritoriul Romàniei cu armele neletale legal deéinute. cu posibilitatea prelungirii acesteia. numai dacá ãndeplinesc urmátoarele condiéii: a) au ãmplinit varsta de 18 ani. titulari ai pasaportului european pentru arme de foc. b) ãn cazul armelor neletale. (2) çi (4). cu excepéia situaéiilor prevázute la lit. P. ãn scris. c). b) çi d) de cátre autoritáéile care elibereazá acest document. 115 alin. dupá caz. respectiv a iesirii cu aceste arme. conform datelor çi informaéiilor existente la organele competente. de Federaéia Romana de Schi çi Biatlon. viata çi integritatea corporalá a persoanelor. dupá caz. ART.

(3) ân pasaportul european pentru arme de foc. ART. de port çi folosire pe teritoriul Romàniei a armelor legal procurate. distrugerea çi deteriorarea pasaportului european pentru arme de foc (1) Furtul pasaportului european pentru arme de foc se declara. este reéinut de acestea. (5) Este interzisá ãnstráinarea de cátre titular a pasaportului european pentru arme de foc. dupá caz. cu condiéia informárii autoritáéilor competente ale statului ai cárui rezidenéi sunt. se va retrage çi pasaportul european pentru arme de foc. cu excepéia cazului cànd acesta este depus la autoritáéile competente sau. furtul sau ãnstráinarea acestora. (2) Eliberarea unui nou document ãn locul celui declarat pierdut sau furat se face numai dupá ce titularul prezintá dovada publicárii pierderii ori furtului ãn Monitorul Pagina 33 .LEGE C. ãn termen de 48 de ore de la constatare. al portului çi folosirii armelor pe teritoriul Romàniei. b) prezintá motivele pentru care doreçte sa calatoreasca pe teritoriul statelor membre cu armele pentru care solicita pasaportul european pentru arme de foc.T. 121 Furtul. organele de poliéie au obligaéia sa ãnscrie menéiunile corespunzátoare. (4) Rezidentii statelor membre pot instraina arme de foc pe teritoriul Romàniei ãn aceleaçi condiéii prevázute de lege pentru cetáéenii romani. cu condiéia informárii autoritáéilor competente ale statului ai cárui rezidenéi sunt. ãn aceleaçi condiéii ca çi cetáéenii romani. numai ãn másura ãn care deéinerea armelor ãnscrise ãn acest document este permisá ãn statul ãn care urmeazá sa calatoreasca sau. arme letale çi care doresc sa calatoreasca cu acestea ãn statele membre pot solicita organului de poliéie care le−a acordat permisul de arma eliberarea unui pasaport european pentru arme de foc. (2) Pasaportul european pentru arme de foc conferá titularului dreptul de a circula pe teritoriul statelor membre ãmpreuná cu armele çi. çi care doresc sa procure arme de foc de la un armurier roman. ân situaéia ãn care aceste arme au fost procurate din afará teritoriului Romàniei. ãn condiéiile prezentei legi. (4) Modificárile legate de deéinerea sau de caracteristicile armelor. P. ãn cazul ãn care procurarea armei este supusá autorizárii ãn acel stat. 120 Condiéiile acordárii. (3) ân cazul anulárii autorizárii çi al retragerii permisului de arma al titularului. precum çi cu privire la statele membre pe teritoriul cárora se pot introduce armele respective. sunt menéionate ãn pasaportul european pentru arme de foc de cátre organul de poliéie emitent. 119 Regimul pasaportului european pentru arme de foc care se elibereazá cetáéenilor romani (1) Cetáéenii romani care deéin.E. dupá caz. dupá caz. dupá caz. iar pierderea. ãn condiéiile stabilite de lege pentru cetáéenii romani. Neamt − LEGIS 295 28/06/2004 Romània. dupá caz. este necesará numai informarea autoritáéilor competente ale acelor state. pot fi autorizaéi ãn acest sens de cátre organele de poliéie competente. ãnstráinarea este permisá numai dacá. prelungirii çi retragerii pasaportului european pentru arme de foc (1) Pasaportul european pentru arme de foc se acorda dacá solicitantul ãndeplineçte urmátoarele condiéii: a) este titular al unui permis de arma pentru armele care urmeazá sa fie ãnscrise ãn pasaportul european pentru arme de foc. (3) Rezidenéilor statelor membre care au resedinta sau. ART. la fel ca çi pierderea. distrugerea sau deteriorarea se declara la organul de poliéie care le−a eliberat. dacá este autorizat de autoritáéile competente ale acelui stat sa introducá pe teritoriul sau armele respective. munitia aferentá ãnscrise ãn acest document. a fost autorizata ãn prealabil de autoritáéile statului ai cárui rezidenéi sunt. pierderea. numai dupá obéinerea unei autorizaéii prealabile acordate ãn acest sens de autoritáéile competente ale acestor state. numai sub rezerva comunicárii acordului prealabil al autoritáéilor statelor membre ai cáror rezidenéi sunt. la organul de poliéie ãn a cárui raza teritorialá de competenta a fost constatat. dupá caz. atunci cànd este cazul. (2) Pasaportul european pentru arme de foc se acorda cu o valabilitate de 5 ani. ãn scopul deéinerii sau. referitoare la statele membre pe teritoriul cárora este interzisá deéinerea armelor ãnscrise ãn document.C. ân situaéia ãn care procurarea armelor este supusá doar declarárii ãn statele respective. perioada care poate fi prelungitá cu ãncá 5 ani. dreptul de deéinere sau. ART. domiciliul ãn Romània li se poate acorda.

123 Transferul armelor letale çi al muniéiilor din Romània ãntr−un alt stat membru (1) Armurierii de pe teritoriul Romàniei pot efectua operaéiuni de transfer de arme letale çi muniéii corespunzátoare acestora cátre o persoana dintr−un stat membru. (3) ân stráinátate. respectiv ale proprietarului. (3). cu ocazia solicitárii eliberárii unui nou pasaport european pentru arme de foc.LEGE C. (2). (2). e) mijloacele de transfer. (4) conferá titularului numai dreptul de a introduce pe teritoriul Romàniei armele ãnscrise ãn aceasta çi trebuie depusa la organul de poliéie competent. b) adresa destinatarului cátre care armele vor fi trimise sau transportate. ART. la misiunea diplomaticá sau oficiul consular al Romàniei din statul ãn care s−a produs evenimentul. elibereazá titularului o adeverinta ãn care se ãnscriu datele de identitate ale acestuia. de cátre organul de poliéie ãn a cárui raza de competenta ãçi desfáçoará activitatea armurierul. (4) se stabileçte prin ordin comun al ministrului administraéiei çi internelor çi ministrului afacerilor externe. pana la destinaéie. (3) Permisul de transfer al armelor trebuie sa conéiná informaéiile prevázute la art. organelor de poliéie competente eliberarea unui permis de transfer ãn stráinátate. d) caracteristicile care permit identificarea fiecárei arme çi indicarea armei de foc care a fácut obiectul unui control cu privire la marcajele de identificare a armelor de foc. (2). titularul trebuie sa se prezinte cu armele ãnscrise ãn acest document la misiunea diplomaticá sau oficiul consular al Romàniei din statul unde s−a produs evenimentul. b) destinatarul este autorizat de autoritáéile competente din statul ãn care se afla sa procure çi sa detina armele care vor fi transferate cátre acesta. (2) Permisul de transfer al armelor se acorda. (2) ân vederea obéinerii documentului prevázut la alin. document care trebuie sa ãnsoéeascá armele pana la locul de destinaéie. (4) ân cazul declarárii furtului. pana cel tàrziu la data ãnceperii operaéiunii de transfer. Documentul trebuie sa ãnsoéeascá armele pe tot parcursul transferului. c) numárul armelor care urmeazá sa fie transportate. 124 Autorizaéia de transfer fárá acord prealabil (1) Armurierii de pe teritoriul Romàniei care sunt autorizaéi sa desfáçoare operaéiuni de import−export pot solicita acordarea unei autorizaéii de transfer fárá Pagina 34 . ãn prealabil. care. (6) Procedura efectuárii verificárilor prevázute la alin. iar pierderea sau distrugerea acestui document. f) data plecárii çi data estimativá a sosirii. cu condiéia obéinerii prealabile a càte unui permis de transfer pentru fiecare dintre aceste operaéiuni. çi este supus controlului autoritáéilor competente ale statelor membre tranzitate. 122 Permisul de transfer al armelor ãn stráinátate (1) Persoanele care doresc sa calatoreasca ãn stráinátate cu arme de foc procurate din Romània cu scopul de a le instraina ulterior sunt obligate sa solicite. ART. pierderii sau distrugerii pasaportului european pentru arme de foc ãn stráinátate.C. ãn condiéiile prevázute la alin. Neamt − LEGIS 295 28/06/2004 Oficial al Romàniei. ART. çi este valabil numai pentru armele çi perioada de timp ãnscrise ãn acesta. precum çi marca. (4) Inspectoratul General al Poliéiei Romane trebuie sa comunice autoritáéilor competente ale statului de destinaéie datele ãnscrise ãn permisul de transfer al armelor. cetáéenii romani trebuie sa declare furtul pasaportului european pentru arme de foc la autoritáéile de poliéie competente. ãn urmátoarele condiéii: a) armurierul comunica organului de poliéie informaéiile prevázute la art. P. (5) Adeverinta prevázutá la alin. precum çi scopul transferului. Inspectoratul General al Poliéiei Romane trebuie sa comunice la autoritáéile competente ale statului unde urmeazá sa fie instrainata arma informaéiile prevázute la alin. (1).E.T. la cerere. (3) Cel mai tàrziu pana la data iesirii din éara a persoanei care urmeazá sa ãnstráineze armele. tipul çi seriile armelor. 122 alin. dupá ce verifica la Inspectoratul General al Poliéiei Romane situaéia legalá a acestor arme. 122 alin. persoanele interesate trebuie sa comunice organelor de poliéie competente urmátoarele informaéii: a) numele çi adresa vànzátorului sau persoanei care cedeazá çi ale cumpárátorului sau beneficiarului. care au fost comunicate de armurier.

respectiv al muniéiilor. P. (1) este condiéionatá de informarea de cátre armurier a organului de poliéie competent. o autorizaéie de transfer fárá acord prealabil din partea Inspectoratului General al Poliéiei Romane. c) statele care permit fárá acord prealabil introducerea pe teritoriul lor a tipurilor de arme care urmeazá sa facá obiectul transferului. numai dacá acestea sunt ãnsoéite de permisul de transfer. cu privire la datele prevázute la art. dupá caz. 127 Autorizaéia de transfer fárá acord prealabil pentru armele care sunt introduse ãn Romània (1) Armurierii de pe teritoriile statelor membre care doresc sa transfere arme neletale çi. munitie ãn Romània trebuie sa obéiná. (2) Permisul de transfer se acorda. cu o valabilitate de cel mult 3 ani çi trebuie sa ãnsoéeascá armele care fac obiectul transferului.C. ãn prealabil. numai cu tipurile de arme çi cátre statele membre ãnscrise ãn autorizaéie. (3). 122 alin. pe toatá perioada de valabilitate a documentului. (5) Inspectoratul General al Poliéiei Romane trebuie sa transmitá de ãndatá autoritáéilor competente ale statului de destinaéie a transferului datele comunicate de armurieri ãn condiéiile alin. Neamt − LEGIS 295 28/06/2004 acord prealabil. la cerere. cel tàrziu pana la data ãnceperii operaéiunii. de cátre organul de poliéie ãn a cárui raza de competenta ãçi desfáçoará activitatea armurierul. la cerere. la cerere. dupá caz. ART.T. (4). potrivit legii. ART. ãn urmátoarele condiéii: a) armurierul face dovada faptului ca este autorizat de cátre autoritáéile statului membru pe teritoriul cáruia se afla sa efectueze transferul armelor çi. (4) Inspectoratul General al Poliéiei Romane ãntocmeçte çi transmite autoritáéilor competente ale statelor membre lista armelor çi a muniéiilor al cáror transfer pe teritoriul Romàniei poate fi efectuat numai ãn baza unei autorizaéii fárá acord prealabil. ãn care nu se conditioneaza aceste transferuri de acordarea unei autorizari prealabile. pana la destinaéie. b) tipurile de arme care fac obiectul operaéiunilor de transfer. 126 Introducerea pe teritoriul Romàniei a armelor care fac obiectul unui transfer autorizat Introducerea pe teritoriul Romàniei a armelor care fac obiectul unui transfer autorizat ãn condiéiile art. d) exista garanéii cu privire la faptul ca transportul armelor pe teritoriul Romàniei urmeazá sa se desfáçoare ãn condiéii de securitate. (2). numai pentru tipurile de arme pentru care s−a solicitat autorizarea. (3) Inspectoratul General al Poliéiei Romane ãntocmeçte çi transmite autoritáéilor competente ale statelor membre lista armelor neletale çi a muniéiilor al cáror transfer pe teritoriul Romàniei poate fi efectuat ãn baza unei autorizaéii fárá acord prealabil. se acorda pentru fiecare transfer ãn parte çi cuprinde datele prevázute la art. (3) ân autorizaéia de transfer se ãnscriu de cátre organul de poliéie care o elibereazá urmátoarele: a) datele de identificare ale armurierului. (4) Efectuarea oricárei operaéiuni de transfer ãn baza autorizaéiei prevázute la alin. 125 Permisul de transfer al armelor (1) Armurierii de pe teritoriile statelor membre care doresc sa transfere arme letale çi. c) sa existe avizul Autoritáéii Naéionale pentru Omologarea Armelor çi Muniéiilor cu privire la faptul ca armele respective corespund normelor de omologare. ART.LEGE C. munitie ãn Romània trebuie sa obéiná. (2) Autorizaéia de transfer fárá acord prealabil se acorda. d) perioada de valabilitate a autorizaéiei. b) destinatarul de pe teritoriul Romàniei sa ãndeplineascá condiéiile prevázute de prezenta lege pentru procurarea çi deéinerea armelor care fac obiectul transferului. (1) se acorda. (3) Permisul de transfer al armelor. (2) Autorizaéia prevázutá la alin. ãn baza cáreia pot efectua operaéiuni de transfer al armelor de foc cátre armurieri din alte state membre. ãn prealabil. 124 alin. din partea Inspectoratului General al Poliéiei Romane. un permis de transfer pe teritoriul Romàniei al acestor arme.E. Pagina 35 . dupá caz. (6) Autorizarea efectuárii transferurilor temporare de arme ãntre Romània çi un alt stat membru se realizeazá ãn condiéiile stabilite prin acord bilateral ãncheiat ãntre Guvernul Romàniei çi guvernul statului respectiv. al muniéiilor respective. pentru o perioada de 3 ani. 125 este permisá de cátre organele poliéiei de frontiera.

14 alin. a). 130 Condiéii privind autorizarea deéinerii çi folosirii armelor çi muniéiilor de cátre membrii foréelor armate stráine stationate pe teritoriul Romàniei çi de cátre membrii de familie ai acestora (1) Autorizarea persoanelor prevázute la art. (2). sa detina çi. (3) Procedura autorizárii prevázutá la alin. 3. persoanele prevázute la art. dupá caz. 2. (2) Persoanele prevázute la alin. 129 Procurarea. 19 ãn termenul stabilit. CAP. 13 çi art. ãn termenul prevázut la art. civilá. precum çi alte arme çi muniéii. precum çi evidenta armelor çi muniéiilor se efectueazá de cátre organele de poliéie competente ãn a cáror raza de competenta locuieçte solicitantul.LEGE C. (1) se stabileçte prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. ãn condiéiile stabilite de prezenta lege. dupá caz. precum çi documentele care atesta dreptul de deéinere sau. dupá caz. viata çi integritatea corporalá a persoanelor. ART.E. 131 Ráspunderea juridicá pentru ãncálcarea dispoziéiilor prezentei legi âncálcarea prevederilor prezentei legi atrage. VII Regimul juridic al deéinerii. (4) Membrii de familie ai persoanelor prevázute la alin. 9 alin. (1). ãn condiéiile stabilite de lege pentru cetáéenii romani. (2). sa detina çi sa foloseascá arme çi muniéii ãn condiéiile prevázute de prezenta lege pentru persoanele fizice stráine. nerespectarea obligaéiei de anuntare a pierderii. 6. P. sa poarte çi sa foloseascá arme de apárare çi paza. (3) Persoanele prevázute la alin. precum çi de cátre membrii de familie ai acestora (1) Regimul juridic al armelor de foc çi muniéiilor de serviciu deéinute de membrii foréelor armate stráine stationate ãn condiéiile legii pe teritoriul Romàniei se reglementeazá prin lege specialá. nedeclararea informaéiilor prevázute la art. furtului sau dispariéiei armelor letale ãn termenul prevázut la art. VIII Contravenéii çi infracéiuni SECèIUNEA 1 Contravenéii ART. neãndeplinirea obligaéiei de a preda o arma letala sau muniéii gásite. 128 Anularea çi suspendarea autorizaéiilor de transfer fárá acord prealabil Autorizaéiile de transfer fárá acord prealabil pot fi anulate sau. 9 alin. (1). dupá caz. 8 alin. suspendate de cátre organele de poliéie competente. deéinerea. (1) pot face uz de arma ãn condiéiile prevázute de legea romana. 129 alin. (1) pot fi autorizate sa procure.C. portului çi folosirii armelor çi muniéiilor de cátre membrii foréelor armate stráine stationate pe teritoriul Romàniei çi de cátre membrii de familie ai acestora ART. pentru persoanele prevázute la art. (3). ori de càte ori exista date certe ca operaéiunile de transfer prezintá pericol pentru ordinea publica. neãndeplinirea obligaéiei de a nu instraina documentele prevázute la art. (2) La solicitarea organelor de poliéie romane.T. 5. Neamt − LEGIS 295 28/06/2004 ART. 4.129 alin. neãndeplinirea obligaéiei de prezentare la poliéie ãn vederea solicitárii Pagina 36 . 132 Contravenéii Sunt considerate contravenéii urmátoarele fapte: 1. neãndeplinirea obligaéiei de depunere la poliéie a armelor sau muniéiilor al cáror deéinátor legal a decedat. (2) lit. cat çi a membrilor de familie. 8 alin. pot fi autorizaéi sa procure. (1). care au resedinta sau domiciliul ãn Romània. portul çi folosirea armelor çi muniéiilor de cátre membrii foréelor armate stráine stationate pe teritoriul Romàniei. CAP. ráspunderea penalá. siguranta nationala. contravenéionalá sau administrativá a persoanei vinovate. ãn termenul prevázut la art. cat çi membrii de familie ai acestora sunt obligaéi sa prezinte la control armele çi munitiile deéinute ãn condiéiile prezentei legi. (1). ART. de port çi folosire a acestor arme çi muniéii. prin decizie motivatá.

4. 25. 18 çi 30. 13. 20. 8.LEGE C. 9. e) cu amenda de la 50. (5)−(7). portul armelor de vanatoare fárá ãndeplinirea condiéiilor prevázute la art. pástrarea armelor fárá ãndeplinirea condiéiilor prevázute la art. 107 alin.000. (1). 34. 29 çi 31. (1).000. 64. (1) lit. (1).000.000. 100 alin. 35. 24 alin. cele prevázute la punctele 1. nerespectarea obligaéiei prevázute la art.000. neãndeplinirea obligaéiei prevázute la art. neprezentarea la autoritáéile competente.000. 17. cele prevázute la punctele 2. 18. 33 alin.000 lei la 300.000 lei. 38 alin. 17.E. 38 alin. (4). nerespectarea obligaéiei de a desfasura activitáéile prevázute la art. 21. muniéiei çi personalului dotat cu acestea. 16. ãn termenul prevázut la art. P. 121 alin. c) cu amenda de la 10.000 lei. f) çi g). neãndeplinirea obligaéiei prevázute la art. nedeclararea furtului. 28. 68 alin.000. 42 alin. 36. 20 çi 21. 34. cele prevázute la punctele 9. 22.000. nedeclararea pierderii. (1) çi (2). nerespectarea obligaéiilor prevázute la art. (2). dupá caz. 19.000 lei. 23. 16. 33. 48 alin. 15. cele prevázute la punctele 8. Neamt − LEGIS 295 28/06/2004 acordárii permisului de arma. (3). respectiv la art.000 lei la 10. nerespectarea obligaéiilor prevázute la art. d) cu amenda de la 20. 39. nerespectarea obligaéiilor privind registrele de evidenta a armelor. a)−c) çi k).000 lei. (4) ãn termenul stabilit. alin. (2). cele prevázute la punctele 32. 59 alin. 27.000 lei la 20. (4) çi (5). (1) çi (2).T. 51 alin. ãn termenul prevázut la art.000. neprezentarea la poliéie ãn vederea vizarii permisului de arma ãn condiéiile stabilite la art. 13. 24. uzul de arma neletala ãn alte situaéii decàt cele prevázute la art. d). 77.000 lei la 50. 44 alin. (2) sau. b) cu amenda de la 5.C. (1) lit. 48 alin. 28 alin. cele prevázute la punctele 25−27. 38 çi 39. 14. 10. prevázutá la art. pástrarea sau portul armei fárá ãndeplinirea condiéiilor prevázute la art. 24. (1). ãn termenul prevázut la art. 111. (1). Pagina 37 .000 lei la 150. nerespectarea prevederilor art. 29. 35. e). 132 se sancéioneazá dupá cum urmeazá: a) cu amenda de la 1. 27 alin.000 lei. nerespectarea prevederilor art. 5. 11. pierderea muniéiei corespunzátoare armelor letale. 15 çi 22. 10. 40 alin. nerespectarea obligaéiilor prevázute la art. deteriorarii sau distrugerii permisului de arma ori a pasaportului european pentru arme de foc.000. nerespectarea obligaéiei prevázute la art. neprezentarea la poliéie ãn vederea solicitárii eliberárii certificatului de deéinátor. 26. distrugerii sau deteriorarii cáréii de identitate a armei ãn termenul prevázut la art. nerespectarea obligaéiei prevázute la art.000 lei. 110 alin. stabilite la art. 71 alin. (2). 110 alin. 110 alin. 35 alin. ART. pierderii. (2). 91.000 lei la 5. (1). 133 Sancéiuni (1) Contravenéiile prevázute la art. 37. cele prevázute la punctele 3. 7. 30. 68 alin. neãndeplinirea condiéiilor prevázute la art.000 lei.000. 23. pierderea armelor letale. furtului. (1). 11. 110 alin. 28. (1) lit. nerespectarea obligaéiilor prevázute la art. 14. 60 cu privire la pástrarea armelor la domiciliu. 112 alin. (5).000. nerespectarea obligaéiilor prevázute la art.000. 62 cu privire la portul de arma. 12. 31. 7. neãndeplinirea obligaéiei de pástrare a armelor ãn condiéiile prevázute la art. folosirea armelor utilitare fárá respectarea condiéiilor prevázute la art. transportul armelor de tir fárá ãndeplinirea condiéiilor prevázute la art.000 lei la 100. transportul armelor de vanatoare fárá ãndeplinirea condiéiilor prevázute la art. 38. 19. 6. (1). (1). 12. 63. f) cu amenda de la 100. nerespectarea obligaéiei de a nu lasa arma de vanatoare ãn gaj sau ãn alte forme de garanéie. h)−j). nerespectarea interdictiilor prevázute la art. 32. (3).000. ãn termenul prevázut la art. nerespectarea obligaéiilor prevázute la art. g) cu amenda de la 150. (3). 54 alin.

precum çi pentru eliberarea documentelor corespunzátoare. sa se prezinte la organele de poliéie ãn a cáror raza de competenta ãçi au domiciliul. a operaéiunilor cu arme sau muniéii Efectuarea oricáror operaéiuni cu arme sau muniéii. d) confiscarea armei. cu ocazia avizárii permisului de arma. (3) Posesorii armelor letale au obligaéia ca. SECèIUNEA a 2−a Infracéiuni ART. celei prevázute la punctul 8. 106 alin.E. sa solicite eliberarea cáréilor de identitate ale armelor. h) cu amenda de la 300. (1) din Codul penal. cu autorizarea organelor de poliéie ãn a cáror raza teritorialá de competenta sunt amplasate acestea. ART.000 lei. 132 le sunt aplicabile dispoziéiile Ordonanéei Guvernului nr. 96. 180/2002. ãn termen de 3 ani de la data intrárii ãn vigoare a prezentei legi. (1). 134 Constatarea contravenéiilor Constatarea contravenéiilor çi aplicarea sancéiunilor se fac de cátre lucrátorii anume desemnaéi din Ministerul Administraéiei çi Internelor. 135 Regimul contravenéiilor Contravenéiilor prevázute la art. 10 çi 38. ART. dupá cum urmeazá: a) suspendarea dreptului de deéinere a armelor pentru o perioada de 6 luni. b) suspendarea dreptului de port çi folosire a armelor pentru o perioada de 6 luni. 139 Excepéii la eliberarea cáréilor de identitate ale armelor çi la inspecéia tehnica a armelor (1) Pana la data intrárii ãn vigoare a hotáràrii Guvernului prevázute la art. 137 ætergerea sau modificarea. constituie infracéiune çi se pedepseçte potrivit art. c) suspendarea dreptului de port çi folosire a armelor pentru o perioada de 12 luni. 136 Uzul de arma letala. (2) Urmátoarelor contravenéii prevázute la art. 138 Efectuarea. f) retragerea definitiva a avizului prevázut la art.LEGE C. ãn condiéiile prevázute de lege.000 lei la 500.000. cele prevázute la punctul 33. celor prevázute la punctele 12 çi 39. iar omologarea poligoanelor de tir çi a celor destinate pregátirii deéinátorilor legali de arme de vanatoare se face pe baza normelor stabilite de Federaéia Romana de Tir. dupá caz. eliberarea cáréilor de identitate ale armelor se face fárá ãndeplinirea condiéiei prevázute la art. ãn termen de 2 ani de la data intrárii ãn vigoare a prezentei legi. 96. fárá drept. dupá caz. ãn vederea verificárii ãndeplinirii condiéiilor necesare pentru deéinerea ori. fárá drept. constituie infracéiune çi se pedepseçte cu ãnchisoare de la 1 la 5 ani. celor prevázute la punctele 9. resedinta sau. (4) Persoanele fizice sau juridice care deéin arme au obligaéia ca. celor prevázute la punctele 32−37. celei prevázute la punctul 23. sediul. Neamt − LEGIS 295 28/06/2004 36 çi 37. 2/2001 privind regimul juridic al contravenéiilor. celor prevázute la punctele 11 çi 14. fárá drept Uzul de arma letala. 132 li se aplica sancéiuni complementare. e) revocarea definitiva a dreptului de port çi folosire a armelor.T. fárá drept. portul çi folosirea armelor respective. ART. inspecéia tehnica a armelor se face de cátre personalul anume desemnat din cadrul Inspectoratului General al Poliéiei Romane. P. 140 Pagina 38 . 98 alin. ART. ART. (1) referitoare la certificatele de omologare. 279 alin. aprobatá cu modificári çi completári prin Legea nr. a marcajelor de pe arme letale constituie infracéiune çi se pedepseçte cu ãnchisoare de la 1 la 5 ani. (2) Pana la data intrárii ãn vigoare a hotáràrii Guvernului prevázute la art. CAP.000. a marcajelor de pe arme letale ætergerea sau modificarea. fárá drept. fárá drept. IX Dispoziéii tranzitorii çi finale ART. cu modificárile ulterioare.C.

(2) Anexa poate fi completatá sau modificatá prin hotáràre a Guvernului.C. 74 din 11 aprilie 1996. Prezenta lege transpune Directiva nr. (1). Neamt − LEGIS 295 28/06/2004 Excepéii la procedura de omologare a armelor (1) Pana la data adoptárii normelor de omologare a armelor çi muniéiilor prevázute la art. (2) Normele metodologice de aplicare a prevederilor art. ãn termen de 1 an de la data intrárii ãn vigoare a prezentei legi. ART. 75 çi ale art. (2) Armele care. (1) çi (2). cu respectarea prevederilor art. ART. dupá caz. L 256 din 13 septembrie 1991. 28 iunie 2004. 92 alin. 141 Obligaéia societáéilor comerciale de a se conformá anumitor interdicéii prevázute ãn prezenta lege Societáéilor comerciale care. li se retrage autorizaéia pentru desfáçurarea de operaéiuni cu arme çi muniéii. pana la stabilirea ãn legile prevázute la art. 91/477/CEE din 18 iunie 1991 privind controlul achiziéionárii çi deéinerii armelor. ãn baza modificárilor çi completárilor aduse legislaéiei Uniunii Europene ãn domeniu. procedura de verificare a ãndeplinirii criteriilor tehnice de omologare çi autorizare çi a celor privind destinatiile armelor se efectueazá de organele competente sa omologheze çi sa autorizeze aceste arme. publicatá ãn Jurnalul Oficial al Comunitáéilor Europene (JOCE) nr. ãn funcéie de destinaéia acestora.LEGE C. ori. ART. Partea I. publicatá ãn Monitorul Oficial al Romàniei. (1) din Constituéia Romàniei. 142 Aplicarea ãn timp a anumitor dispoziéii din prezenta lege (1) Prevederile art. la propunerea Ministerului Administraéiei çi Internelor. ãn condiéiile legii ãn vigoare pana la acea data. ART. ãn condiéiile prezentei legi. 92 alin. sunt deéinute de persoane fizice çi juridice romane vor fi supuse procedurii de omologare ãn condiéiile prevázute la art. (2) Pe data intrárii ãn vigoare a prezentei legi se abroga Legea nr. la armurieri autorizaéi ãn acest scop. Partea I. Partea I. Aceasta lege a fost adoptatá de Parlamentul Romàniei. (3) Armele cu privire la care.T.E. 76 alin. 46−52. (5). cu excepéia prevederilor art. cu ocazia efectuárii procedurilor prevázute la alin. 144 Anexa la prezenta lege (1) Anexa face parte integrantá din prezenta lege. prevederile art. ãn termen de 6 luni de la data publicárii prezentei legi ãn Monitorul Oficial al Romàniei. inarmate cu arme de apárare çi paza. (6). se ãnstráineazá sau se depun. republicatá. Pagina 39 . 108 alin. 43 a condiéiilor ãn care acestea pot purta çi folosi armele din dotare. care rámàn ãn vigoare pentru fiecare instituéie care are ãncadrate persoane ce ocupa funcéii care implica exerciéiul autoritáéii publice. ãn scopul modificárii acestora sau pentru a fi transformate ãn arme de colectie. se depun la armurieri autorizaéi. 53−57 vor inceta sa fie aplicabile cetáéenilor statelor membre ale Uniunii Europene. (3) De la data aderárii Romàniei la Uniunea Europeaná. PREæEDINTELE CAMEREI DEPUTAèILOR VALER DORNEANU PREæEDINTELE SENATULUI NICOLAE VACAROIU Bucureçti. nu au luat másurile necesare pentru a se conformá interdicéiei prevázute la art. pana la data aderárii Romàniei la Uniunea Europeaná. P. 143 Aprobarea normelor metodologice de aplicare a prezentei legi Normele metodologice de aplicare a prezentei legi se aproba prin hotáràre a Guvernului. (1). 17/1996 privind regimul armelor de foc çi al muniéiilor. 145 Intrarea ãn vigoare (1) Prezenta lege intra ãn vigoare la 6 luni de la data publicárii ãn Monitorul Oficial al Romàniei. 114−126 se aproba prin hotáràre a Guvernului. nr. spre pástrare. ART. se constata ca nu ãndeplinesc criteriile stabilite ãn normele de omologare çi autorizare. 114−126 se aplica de la data aderárii Romàniei la Uniunea Europeaná. 92 alin. la data adoptárii normelor de omologare a armelor çi muniéiilor prevazute la art.

³ Nr ³ Caracteristicile armei/muniéiei ³m ³apa−³ v ³tir ³c ³ a− ³des−³ a ³ c ³ ³i ³rare³ a ³por ³o ³uto−³ti− ³ g ³ r ³ ³l ³ çi ³ n ³iv ³l ³apa−³na− ³ r ³ t. la fel ca ³X ³ − ³ − ³ − ³ − ³ − ³ − ³ − ³ ³çi proiectilele pentru aceste muniéii ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄ´ 5. ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³explozive sau incendiare. dar care nu ³ X³ X ³ X ³ X ³ X ³ X ³ X ³ X ³ ³corespund normelor de omologare ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³specifice destinaéiei çi categoriei ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³din care fac parte ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÁÄÄÄÁÄÄÄ´ ³ II.³armele cu aer comprimat sau gaze sub ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³presiune care pentru aruncarea ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³proiectilului folosesc forta de ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³expansiune a aerului comprimat sau a ³ −³ − ³ − ³ X ³ − ³ − ³ − ³ − ³ ³gazelor sub presiune aflate ãntr−un ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³recipient çi care dezvolta o viteza a ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³proiectilului mai mare decàt cea admisá³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ãn Uniunea Europeaná ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄ´ 7.C.³ 7. pentru persoanele care ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³au dreptul de a folosi aceste arme ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄ´ 6. precum çi ³X ³ − ³ − ³ − ³ − ³ − ³ − ³ − ³ ³munitia corespunzátoare ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄ´ 3. ARME INTERZISE ³ ÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´ ³ Categoria A ³ ÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÂÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÄÄÂÄÄÄÂÄÄÄ´ 1.LEGE C. dupá ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³caz.³armele care prezintá caracteristicile ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³tehnice ale armelor letale sau. ³ 5 ³4. P. ale armelor neletale. ³ 2.³armele de foc automate. ANEXA CLASIFICAREA ARMELOR*) *T* ÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿ ³ ³ Destinaéia armei ³ ³ ÃÄÄÂÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÄÂÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÄÄ´ ³ ³8.³ 3.³munitiile pentru pistolete çi revolvere³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³cu proiectile expansive.³munitiile cu proiectile perforante. mai puéin ãn ceea ce ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³priveçte armele de vanatoare sau de ³ X³ − ³ − ³ − ³ − ³ − ³ − ³ − ³ ³tir cu tinta. ³ 6.E. precum ³X ³ − ³ − ³ − ³ − ³ − ³ − ³ − ³ ³çi munitia corespunzátoare ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄ´ 2. ARME æI MUNIèII LETALE − arme supuse autorizárii ³ ÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´ ³ Categoria B ³ ÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÂÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÄÄÂÄÄÄÂÄÄÄ´ Pagina 40 .³instrumente çi lansatoare militare cu ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³efect exploziv sau incendiar.³armele de foc camuflate sub forma unui ³X ³ − ³ − ³ − ³ − ³ − ³ − ³ − ³ ³alt obiect ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄ´ 4. ³ 1. ³ ³i ³pa− ³ a ³ ³e ³ra− ³tie ³ e ³ ³ ³t ³za ³ t ³ ³c ³re ³uti−³ m ³ ³ ³a ³ ³ o ³ ³t ³ ³li− ³ e ³ ³ ³r ³ ³ a ³ ³i ³ ³ta− ³ n ³ ³ ³e ³ ³ r ³ ³e ³ ³ra ³ t ³ ³ ³ ³ ³ e ³ ³ ³ ³ ³ ³ ÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄ´ ³ I.T. Neamt − LEGIS 295 28/06/2004 Nr. 295. ca çi aceste ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³proiectile.

cu percutie pe rama.³arme de foc lungi cu repetitie. precum çi munitia ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³corespunzátoare ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄ´ 12. ³− ³ − ³ − ³ X ³ X ³ − ³ − ³ − ³ ³precum çi munitia corespunzátoare ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÁÄÄÄÁÄÄÄ´ ³ Categoria C ³ ÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÂÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÄÄÂÄÄÄÂÄÄÄ´ 19. P. cu percutie pe rama.³arme de foc lungi cu tragere foc cu foc³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³prin teava ghintuita lovitura cu ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³percutie centrala sau laterala. precum ³− ³ − ³ X ³ − ³ X ³ − ³ − ³ − ³ ³çi munitia corespunzátoare ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ Pagina 41 .³arme de foc scurte semiautomate sau cu ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³repetitie.³armele de foc lungi semiautomate care ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³au aparenta unei arme de foc automate.T.³arme de foc lungi cu repetitie çi ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³semiautomate cu teava lisa. cu tragere foc cu ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³foc. precum çi munitia ³− ³ − ³ X ³ X ³ X ³ − ³ X ³ − ³ ³corespunzátoare ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄ´ 18. ³− ³ − ³ − ³ X ³ X ³ − ³ − ³ − ³ ³precum çi munitia corespunzátoare ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄ´ 17.C. precum çi ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³munitia corespunzátoare ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄ´ 11.³arme de foc scurte. cu tragere foc cu ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³foc. ³− ³ − ³ X ³ − ³ X ³ − ³ − ³ − ³ ³precum çi munitia corespunzátoare ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄ´ 20. altele ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³decàt cele menéionate la categoria B.³arme de foc lungi semiautomate sau cu ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³repetitie. cu percutie centrala.³arme de foc scurte. precum çi ³− ³ − ³ − ³ X ³ X ³ − ³ − ³ − ³ ³munitia corespunzátoare ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄ´ 14. cu o lungime ³− ³ − ³ − ³ X ³ X ³ − ³ − ³ − ³ ³totalá sub 28 cm. Neamt − LEGIS 295 28/06/2004 8. care ³− ³ − ³ X ³ − ³ X ³ − ³ − ³ − ³ ³nu depáçeçte 60 cm. la care mecanismul incarca− ³− ³ − ³ X ³ − ³ X ³ − ³ − ³ − ³ ³torului este mobil sau pentru care nu ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³exista garanéia ca nu pot fi transfor− ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³mate cu ajutorul unui utilaj obiçnuit ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ãntr−o alta arma ale carei ãncárcátor ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³çi camera a cartusului pot tine ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³mai mult de trei cartuse.³armele de foc lungi cu o singura ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³lovitura cu percutie pe rama.³arme de foc scurte.LEGE C. precum çi munitia ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³corespunzátoare ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄ´ 15.³arme de foc scurte cu o lovitura cu ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³percutie centrala sau pe rama. precum ³− ³ − ³ − ³ X ³ X ³ − ³ − ³ − ³ ³çi munitia corespunzátoare ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄ´ 16. ³X ³ X ³ − ³ − ³ − ³ − ³ X ³ − ³ ³precum çi munitia corespunzátoare ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄ´ 9. semiautomate sau ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³cu repetitie (pistoale sau revolvere).E.³armele de foc lungi semiautomate ale ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³cáror incarcatoare çi camere ale ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³cartusului nu pot tine mai mult de trei³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³cartuse. ³− ³ − ³ X ³ − ³ X ³ − ³ X ³ − ³ ³precum çi munitia corespunzátoare ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄ´ 13. precum çi ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³munitia corespunzátoare ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄ´ 10.³armele de foc lungi semiautomate ale ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³cáror incarcatoare çi camere conéin ³X ³ − ³ X ³ − ³ X ³ − ³ − ³ − ³ ³mai mult de trei cartuse.

Neamt − LEGIS 295 28/06/2004 ÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄ´ 21. precum çi munitia ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³corespunzátoare ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄ´ 26.³arme scurte (pistol sau revolver) − ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³confectionate special pentru a ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³imprastia gaze nocive. precum çi ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³munitia corespunzátoare ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ 33. ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³precum çi munitia corespunzátoare ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÁÄÄÄÁÄÄÄ´ ³ Categoria D ³ ÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÂÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÄÄÂÄÄÄÂÄÄÄ´ 23.³harpoane destinate pescuitului. altele ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³decàt cele cuprinse ãn categoria B. ³− ³ − ³ X ³ − ³ X ³ − ³ − ³ − ³ ³precum çi munitia corespunzátoare ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄ´ 22.³arme de foc lungi cu tragere foc cu foc³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³prin teava lisa.³arbalete çi arcurile destinate tirului ³− ³ − ³ − ³ X ³ X ³ − ³ − ³ X ³ ³sportiv.³arme de panoplie.³pistoale de alarma çi semnalizare.C.T.E.³arme cu destinaéie industriala. precum çi munitia ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³corespunzátoare ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄ´ 31.³arme de foc scurte cu tragere foc cu ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³foc cu percutie pe rama de o lungime ³− ³ − ³ − ³ X ³ X ³ − ³ − ³ − ³ ³totalá mai mare sau egala cu 28 cm.³arme vechi.LEGE C. precum çi munitia ³− ³ − ³ − ³ − ³ X ³ − ³ − ³ − ³ ³corespunzátoare ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÁÄÄÄÁÄÄÄÙ *ST* Pagina 42 . precum çi ³− ³ − ³ − ³ − ³ − ³ − ³ X ³ − ³ ³munitia corespunzátoare ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ 29. precum çi munitia ³− ³ − ³ − ³ − ³ X ³ − ³ X ³ − ³ ³corespunzátoare ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄ´ 35.³− ³ − ³ − ³ − ³ X ³X ³X ³− ³ ³ precum çi munitia corespunzátoare ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄ´ 25. ARME æI MUNIèII NELETALE − arme supuse declaraéiei ³ ÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÂÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÄÄÂÄÄÄÂÄÄÄ´ 24. precum çi munitia ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³corespunzátoare ³− ³ − ³ − ³ − ³ X ³ − ³ − ³ X ³ ÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄ´ 34.³arme de recuzita.³arme scurte sau lungi (cu aer ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³comprimat) care pentru aruncarea ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³proiectilului folosesc forta de ³− ³ − ³ − ³ X ³ X ³ − ³ − ³ − ³ ³expansiune a aerului comprimat sau ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³a gazelor sub presiune aflate ãntr−un ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³recipient çi care dezvolta o viteza a ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³proiectilului admisá ãn Uniunea ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³Europeaná. precum ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³çi munitia corespunzátoare ³− ³ − ³ − ³ − ³ − ³ − ³ X ³ − ³ ÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄ´ 30.³arme de foc lungi semiautomate. ³X ³ − ³ − ³ − ³ − ³ − ³ X ³ − ³ ³precum çi munitia corespunzátoare ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄ´ 32. precum çi munitia ³− ³ − ³ − ³ − ³ − ³ − ³ X ³ − ³ ³corespunzátoare ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄ´ 28. iritante sau de ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³neutralizare çi proiectile din cauciuc.³arme de asomare. precum ³− ³ − ³ − ³ − ³ − ³ − ³ X ³ − ³ ³çi munitia corespunzátoare ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄ´ 27. precum çi munitia ³− ³ − ³ X ³ − ³ X ³ − ³ − ³ − ³ ³corespunzátoare ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÁÄÄÄÁÄÄÄ´ ³ III.³pistoale de start folosite ãn ³− ³ − ³ − ³ − ³ − ³ − ³ X ³ − ³ ³competitiile sportive. P.³arme cu tranchilizante.

−−−−−−−−−−−−−−− Pagina 43 . respectiv mecanismul inchizatorului.LEGE C.T. camera cartusului çi teava. P.C.E. urmeazá regimul armei cáreia ãi sunt destinate. Neamt − LEGIS 295 28/06/2004 −−−−−−−−−−−− *) Componentele esenéiale ale armelor interzise çi ale armelor letale.