You are on page 1of 4

s v hot ng ca phn mu.

(blood monitor)

Phn t v theo di cc
thng s iu tr
Bu by kh

Mng lc

iu chnh
v hin th
tc bm
mu v bm
Heparin
B pht hin kh
ng dch lc

Kp tnh
mch

Bm mu

Bm
Heparin

Hnh 4.1. Khi theo di v hot ng ca phn mu my thn nhn to TORAY.

Ca s theo di p lc tnh mch / ng mch / p lc dch

Theo di bo ng h thng
Hin th thng tin

t v hin th gi tr siu lc

t gi tr nng dch
( Conductivity )
Hin th v theo di gi tr nng
dch ( Conductivity )
Hin th v theo di nhit
dng dch lc

Cc phmBm
iu mu
khin ra v kh
trng h thng
Cc phm iu khin chc nng
trong qu trnh lc

Hnh 4.2. Phn theo t v theo di cc thng s iu tr.

Hot ng

Mu t bnh nhn c bm mu ly ra qua b dy dn mu a ti


mng lc, sau c a tr li bnh nhn to thnh mt vng tun
hon ngoi c th.
- Khi iu chnh bm mu v bm Heparin dng iu chnh lu
lng mu ly ra t bnh nhn v lng dung dch Heparin chng
ng mu.
- B pht hin kh kim sot bt kh trong ng mu v bnh nhn,
nu c kh th my s ngng bm mu v a ra tn hiu bo ng.
- Bu by kh by kh trong ng mu trc khi vo mng lc v
vo bnh nhn.
- Mng lc l ni din ra qu trnh thm tch v siu lc.
- ng cp dch : cp dch thm phn ti mng lc v a dch thm
phn sau khi trao i, thm tch vi mu tr v my.
- Kp tnh mch : c nhim v kp an ton ng mu tr v bnh nhn
khi c cc bo ng nguy him n tnh mng ngi bnh nh : bo
ng qu gii hn p lc mu, c kh ng v bnh nhn, bo ng
c mu trong ng dch lc( khi mng lc b v v mt l do no ,
mu s i vo phn dch lc ).
- t v hin th siu lc : dng t v hin th cc thng s rt nc
tha trong mu bnh nhn.
- t v hin th nng dch : dng t nng dch thm phn
cho thch hp vi tng ngi bnh, nu gi tr hin th thc t ca dch
lc sai lch vi gi tr t th my s ct khng cho dch i qua mng
lc v a ra tn hiu bo ng.
- t v hin thi nhit dch lc : dng t nhit dng dch lc
b lng nhit mt i trong mu bnh nhn bi vng tun hon ngoi,

nu nhit dch lc vt ra ngoi khong gii hn cho php my s


t ng ct dch khng i qua mng lc ng thi a ra tn hiu bo
ng.
- Cc ca s theo di p lc : dng theo di p lc tnh mch, p lc
dng dch, nu p lc vt qu gii hn th my s bo ng v ngng
bm mu ( nu p lc ng mu vt qu gii hn ) hoc ct khng
cho dch i qua mng lc ( nu p lc ng dch lc vt qu gii
hn )
- Theo di bo ng h thng : nu trong qu trnh lc mu hay ra/kh
trng m trong h thng thu lc hay mch in c s c th my s
bo ng v a ra cnh bo nguy him ng thi dng my.
- Mn hin th thng tin : a ra cc thng tin hng dn s l s c v
nhng thng tin lin quan trong qu trnh lm vic ca my.