You are on page 1of 48

 

 

!#"$&%')(+*,(-"$ ').
/)0213547678:9;02<>=>?2@135<BA
CEDGFIHGJKML NPOQHSRTDUOQHWV5X'Y[Z;\]H^OQHWVSY_HWVWX'Y`bacKQdeFIZEf gTVihQDa_Y_VSHWjkKML$lmaVSY_H^KQn
f gTVihQDa_Y_VSHWjpoqOrn sZ&lma_ViY[H^Krn:lm\It>uTvokZfxw
y J{z|g:}aV^Dd ~€'a_ViY[H^KrnJSOrXeJd‚s
ƒ>„ ?2@8…@<‡†21e<B3W6 „ 4
CEDGFIHGJKML y KQU$FIdBHGDa\:X'V^DgIXDZ f g]y VihQDa_Y[ViHWjˆKML$lmay VSHWViYMR y Krn dBU)'V5O
‰‹ŠBŒ‚Œ NPOQVSg>NPOrnin ZTOQgIX_KdhQDa_Z;l  Œ vŽueITZ OQgIO‚}‚O
g:OQgI}‚K]~€X'Y'JdT[XeJSX[O
=ˆ1? „ A2@Ž‘>8xA2’‚<‹6
CEDGFIHGJKML$“€nD[X'HWa_V5X[OrnOQg:}E“mnDcX'HWaMKQg]V5X“€g‹”QVigxD[Da_VigB”QZ f gTVihQDa_Y_VSHWjkKML$N•D'n–[KQdBag:D
—|Oa[sh7VWnSnDZ  V5X'H^KQa_V5O ŠB˜r™Q‰ Zz|dBY[HWacOQn V5O
}‚KQdTX_DH[~mD[D7JUšd]JSKœ›JOQd
ž 35’0 „ <BŸ€ Q¡;¢x8:1@ „ ?
CEDGFIHWY'J2KML y KQU F]dHGDa£\IX'V^Dg:y X_DEOg:}\]H^OQHWViY[HWV5X'Y[ZEf gTVihQDaY[ViHWjˆKML y Orn V LœKQa_g]V5OOQH2l Dacs‚D'nDj
Š t¤š\:K7}‚Oš¥Ornin Zl Dacs‚D'nDjQZ z¦œx¤ ‰˜Q§ u‹¤‚¤ Œ ZEf \Bz
¨ KQaM}‚OQg&~bX'YœJDacs‚D'nDj‚JiDc}Qd
©ªœ«¬[ªœ­š®:ª¯°7±B²:³±r±°
´kµ&¶œ·œ¸e¹Iºr·r»q¼b½]¾–¿ «]ÀT¯[«:Á ¿ ªmÁQÂx¬ ½]¾–¿;¾Ã ¬c¯[ÁBÄÀ]Å'¬[Á¯cÆ)«IÇ«:ª'¯ ¾¿ ¬ ½ ¯[ªœªÂiÁrȁÄxÉBÊ ¾ ¯ ¿ ¬7² ¾ ¬ ¾–à ¬c¯[ÁBÄTÀTŜª ¿
¬ ½ ª-Ë>Á à ¬[ªmÌbÇe¯[ȁÁ ­ª'¬ ½ ÁBÄÍ ¾ ¬ ½ ª'­« ½ Ç ¿c¾–¿ Á à «T¯[ÁQ®IÇQ® ¾ È ¾–¿ ¬ ¾ ŀ­ÎÇQÅ ½]¾–à ªÏȖª7Çe¯ Ã]¾–Ã]Рɋ©BªœÅœÁ Ã Ä ² ¾ ¬
¯[ªœÑ ¾ ª'Í ¿ ¬ ½ ª­ÎÇ ¾Ã ®]À ¾ ÈÄ ¾–Ã]Ð ®TȖÁ‹ÅÒ ¿ ÁQ­ÁBĪ'¯ à Ëqǯ[҂ÁeÑÎÅ ½ Ç ¾–à Ë>Á à ¬[ª Ìbǯ[ȖÁ ¿c¾ ­šÀ]ȁÇe¬ ¾ Á à ²
¬ ½ ª'¯[ª'®Bƕ«T¯[ÁeÑ ¾ Ä ¾–Ã]Ð Ç Ã Ä ¾Ã ¬c¯[ÁBÄÀ]Å'¬ ¾ Á à ¬[ÁÓ¬ ½ ªÎ¯[ªœ­ÎÇ ¾ÃT¾–Ã]Ð «IÇ«:ª'¯ ¿ ÁQÂ|¬ ½]¾–¿E¿ «:ªœÅ ¾ ÇQÈ ¾–¿c¿ À]ªrÉ
Ô Ç ¿ ¬[ȖƋ² ¾ ¬$Ä ¾–¿ ŜÀ ¿c¿ ª ¿$à ª'Í ¾–à ¬[ª¯[ª ¿ ¬ ¾–Ã]Ð ¯[ª ¿ ªœÇ¯[Å ½q½ Á¯ ¾Õ Á Ã]¿ É
Ö>×BØ Ù Ú ¸Û&¶rÜ Ëqǯ[҂ÁeÑkÅ ½ Ç ¾–à Ë>Á à ¬[ª ÌbÇe¯[ȖÁT² ËÓ̀ËÓÌ$² ¿ ÇQ­«]È ¾–Ã]Ð ² ¿ ¬[Á‹Å ½ Ç ¿ ¬ ¾ ÅEÇÈ Ð ÁQ¯ ¾ ¬ ½ ­ ¿ É
Ý2ÞàßBá-âã]ä€å æ$ç:âTèéäÏá
=ê1e<B’‚<B? 6P4eA1eë:<‹ìí9;Ÿ „ ’‚<B4Ó6e0< ž <‹671e8:9b8xŸ5354 „ ŸWî:8:1Q3W6e02ï „ ïp8x?îð6e02<•67<B? „ ŸWî:8Iñ
1356e02ï…4‡6e0 „ 6ò0 „ ë:<ð0 „ @6e0<óî:1e< „ 67<B476…3^?ô;A<B?2’‚<õ8x?6e0<Ž@<‹ë:<BŸW8:9;ïp<B? 6 „ ?2@
921 „ ’‚6e35’‚<í8:öP4e’‹3W<B?2’‚< „ ?2@+<B?îx35?<‹<‹1Q35?î÷3^?ø6e0<ùIúI6e0û’‚<B? 6eA1eìýüMþš<B35’Q02Ÿ „ ?2@
ÿ&A;Ÿ5Ÿ53Wë „ ? ùIú:ú:ú ¡Î0;354 „ ŸWî:8:1356e02ï 354 „ ?35?24e6 „ ?2’‚<…8:ö „ Ÿ „ 1î:< ’‹Ÿ „ 4e4,8:öÎ4 „ ïòñ
9;Ÿ^35?î „ ŸWî:8:1356e02ï…4&?8 k? „ 4 ží„
1 :8땒0 „ 3^? ž 8x? 67<k/ „ 1QŸW8•ü ž / ž / ¡ k0<B47<
„ ŸWî:8:1Q3W6e02ï…4ó0 „ ë:<9;Ÿ „ ì:<B@ „ 43Wîx?2 3

;’ „ ? 6ó1e8xŸW< 35? 476 „ 6e35476e3^’‹4 <B’‚8x?8xïp<‹6713^’‹4 
9;0 ì&4e35’‹4 „ ?2@+’‚8xïp9;A6e35?2î!4e’‹3W<B?2’‚<ð8Të:<‹1ó6e0< Ÿ „ 476 6 š8÷@<B’ „ @<B4B¡ Î0<‹1< „ 1e<
47<‹ë:<‹1 „ Ÿ€023Wîx0&ñ_@23^ïp<B?24e3W8x? „ Ÿ921e8 ;Ÿ5<Bï…4 &4eA2’0 „ 4’‚8xï…9;A6e35?î•6e0<Óë:8xŸ5A;ïp<ˆ8:ö „
’‚8x? ë:< b8@ìõ35? õ@;35ïp<B?24e358x?24 öG8:1 ˆ0235’0 ž / ž / 4e35ï•A2Ÿ „ 6e358x?Ž354)6e0<‡8x?2Ÿ5ì 
&?8 ˆ?!î:<B?<‹1 „ Ÿ „ 929218 „ ’0÷öG8:1•921e8Të35@;35?î „ 478xŸ5A6e3W8x
? k3W6e0235? „ 1e< „ 478x? „ ;ŸW<
6e35ï…<üé9b8xŸWì&?8xï…3 „ ŸE35
?  üM‘>ì:<‹1 †135< ‹< „ ?2
@ „ ?2? „ 
? !E¢:<‹1e1QA2ï „ ?2@
ÿ&3^?2’‹Ÿ „ 3W"1 # ¡
$ Å ³Q±r±B° w n d %-Da z|X[O‚}‹DUEV5X—bdTœn ViYMR]DaY'Jp—baVSg]HGDc}ÎVSgÓHSR]D &£DHSR]Da'n–Og:}QY'J

'!()
*+-,. /0+132547698:-8;:<-88 6!4=6?>5@A8B 4DCE/F6

ù

GIHJKALNMPO QJMSRKAMPL TAU?VFQWIX9OYPMPT[Z]\9X9K0JU?H

20 35Ÿ5<ð’‚8x? ë „ ŸW<B4e’‹35?2î öé1e8xï „ ?+35Ÿ5Ÿ5?<B44p35?_ `a#bÎÿ6 „ ?dc>Ÿ „ ïe „ 4õ9;Ÿ „ ì ñ
35?2î 478xŸ^3W6 „ 3W1e<:¡b '6€6e0<B?Sb8’‹’‹A21e1e<B@ 678ð0235ï 678ð671ì 678ð’‚8xïp9;A267<p6e0<…’0 „ ?;’‚<B4
6e0 „ 6 „ 9 „ 1e6e35’‹A;Ÿ „ 1ˆ478xŸ^3W6 „ 3W1e<•Ÿ „ 35@ð8xA26fˆ3W6e0hg:ù ’ „ 1@24fš8xA2Ÿ5@ ’‚8xïp<ò8xA6q4eA2’rñ
’‚<B4e4eöéA2Ÿ^ŸWì jü iE
’ &0 „ 1k
@ lnm ¡)=ˆöG67<‹1 „ 6767<Bïp926e35?î÷<&0 „ A2476e3Wë:< ’‚8xïo;35? „ 678:13 „ Ÿ
’ „ Ÿ5’‹A;Ÿ „ 6e3W8x?24 x02<ˆ@<B’‹35@2<B@p678,î:8•öG8:1E6e0<ˆï…8:1e<Î921 „ ’‚6e3^’ „ Ÿ „ 929218 „ ’0õ8:ömŸ „ ì&35?î
8xA6Ó47<‹ë:<‹1 „ Ÿ£478xŸ53W6 „ 351e<B4 „ 6Ó1 „ ?2@8xï „ ?2@ 6e0<B? 8 Ï47<‹1eë&35?î „ ?2@’‚8xA2? 6e35?îó6e0<
?A2oï -<‹18:öb4eA2’‹’‚<B4e4eöéA2Ÿ9;Ÿ „ ì&4‹¡ Î0235435@< „ 8:öb47<BŸW<B’‚6e35?2î „ 4e6 „ 6e35476e35’ „ Ÿ24 „ ïp9;ŸW<š678
ï ì „ ïPA;’0 435ïp9;ŸW<‹19;1e8 ;ŸW<Bï
„ 929;1e8 35ï „ 67< „ 0 „ 1@…’‚8xoï ;35? „ 678:1Q3 „ Ÿ29218 ;ŸW<Bp
354 „ 6k6e0<,0< „ 1e68:öïp8&@<‹1? ž 8x? 67<ò/ „ 1Ÿ58ò435ïPA;Ÿ „ 6e3W8x?€¡
ÿ&6 „ q? c>Ÿ „ ï 4788x?‡1< „ Ÿ53547<B@Ó6e0 „ 6$’‚8xïp9;A267<‹14$’‚8xA;Ÿ5r@ b< A247<B@P35?Ó6e023^4€ö „ 4023W8x?
678 „ ?294 š<‹t1 sA<B476e358x?24 8:ö$?<BA671e8x? @2v3 u€A24e3W8x? „ ?2@õï „ 6e0<Bï „ 6e35’ „ Ÿ-9;0 ì435’‹4‹a¡ wˆ<
’‚8x? 6 „ ’‚67<B@!¢:8x02y? x8x? ƒ <BA2ï „ ?2S? Eˆ08õA2?;@<‹1476788@ð6e0<Pî:1< „ 6ˆ9b8:67<B? 6e3 „ Ÿ|8:ö
6e023^4E35@2< „ 5¡ z>ë:<‹1)6e0<Ó?< &6šöG< ì:< „ 14 {c>Ÿ „ ï „ ?2|@ x8x? ƒ <BA;ï „ ?2?ó@<‹ë:<BŸW8:9b<B@
ï „ ? ì ž 8x? 67<•/ „ 1Ÿ58 „ Ÿ5î:8:13W6e02ï…4 235?2’‹Ÿ5A2@;35?î,35ï…9-8:16 „ ?2’‚<Ó4 „ ïp9;Ÿ53^?î „ ?;@Ž1e<‚ñ
¡ i ?13^’‚8!†<‹1ï…3ˆ35? 6e0
< €Iú –4 „ Ÿ^478 A247<B@ ž 8x? 67<!/ „ 1ŸW8
} <B’‚6e3W8x?ø4 „ ïp9;Ÿ535?2î~
35? 6e02<𒠄 Ÿ5’‹A2Ÿ „ 6e3W8x? 8:ö>?<BA2671e8x? @2v3 u€A24e358xS? „ ?;@ Ÿ „ 67<‹1 @<B43Wîx?<B@ 6e0< ‚† iƒñ
ž  '=k"/ „ ž 8x? 67< / „ 1ŸW8ðïp<B’Q0 „ ?235’ „ ŸE@<‹ë3^’‚<p6e0 „ 6‡9b<‹1eöé8:1ïp<B@’ „ Ÿ5’‹A2Ÿ „ 6e3W8x?24
üM=>?2@<‹14e8x„
? l# ¡ˆ '? 6e02…
< `xú –4 ƒ 35
’ ž <‹6718:9-8xŸ^354 „ ì:8xA2?î 9;0 ì435’‹35476 
@<B43Wîx?<B@ó?< û’‚8x? 6718xŸ54öé8:16e0<Ó476 „ 67<‚ñ[8:ö^ñ[6e02<‚ñ „ 1e6ˆ’‚8xïp9ÏA67<‹1,jü i ƒ  '=k/ k3W6e0 
‡Ÿ „ 1E3 x8x? ƒ <BA2ï „ ?;S? 2¢:8x02S? –t
4 k35öG<:¡ wk"< „ 4ö „ 4e’‹35? „ 67<B†@ k356e0 ž 8x? 67<ò/ „ 1ŸW8
ïp<‹6e028@24 „ ?2@P6e02354$?< ’‚8xïp9;A6e35?2îˆ@<‹ë&35’‚<:¡xÿ8 8x?•0<š@<B4e3Wîx?<B@ „ ?ò35ïp9218ë:<B@
’‚8xïp9ÏA67<‹1 ‡k0;35’0÷0< ? „ ïp<B@ 6e0< ž = ƒ  œ=k/ 3^?6e0<õ028:9-< 6e0 „ 6P’‚8xïp9ÏA67<‹1
4e’‹35<B? 6e354e6e4 š8xA2Ÿ5@ð47678:9 A24e3^?î „ ’‚1e8x? ìï…4B¡-‘qA13^?îp6e0<,6e3^ïp<P0<P479b<B? ˆ6 E8:
1 ñ
35?2î 8x? 6e0<p’‚8xïp9;A26e35?îóï „ ’023^?<B4 bï „ ? ì ï „ 6e0<Bï „ 6e3^’‹3 „ ?24 „ ?2@ 9;0 ì435’‹35476e4
üM†<‹1Q3 {x8x? ƒ <BA;ï „ ?2S? {c>Ÿ „ ï E$<BŸ5ŸW<‹1 {ƒk35’Q0 6eïPì:<‹1 bþE<‹6e02< φ<‹ì&?2ï „ ? „ ?2@
Š „ ï…8  E8xA;Ÿ5@,î:8>678q0235_
ï ˆ3W6e0‡6e0<B35‹1 š8:
1 Ó921e8 ϟW<Bï…4‹¡ i ë:<B? 6eA „ Ÿ5ŸWì‡35|? `ab
0<)9;{A ;Ÿ5354e02<B@,6e0Œ<

14769.’0 „ 4 b8 8:6e47671 „ =9 .5A ..Ÿ^35’E@28’‹A2ï…<B? 68x? ž 8x? 67<Ó/ „ 1ŸW8Ó4e3^ïPA2Ÿ „ 6e3W8x? k3W6e0 ÿ6 „ Ž? cˆŸ „ ïü ž <‹671e8:9b8xŸ53^4 „ ?2=@ c>Ÿ „  ï `a ¡ Î02354 9 „ 9b<‹1 3^? 671e8&@2A2’‚<B4 „ ï…8x?î 8:6e0<‹1ó35@< „ 4 ž 8x? 67< / „ 1Ÿ58 9 „ 1e6e3^’‹ŸW< ïp<‹6e08&@24 k0235’Q0 öé8:1ï 6e0h< „ 4e354…8:ö ïp8&@<‹1?p4e< s A<B? 6e3 „ Ÿ ž 8x? 67<Ó/ „ 1QŸW8‡ïp<‹6e08&@24£4eA.

.ŸW67<‹14 x’‚8x?&ñ @<B?.4 „ 6e3W8xS? „ ?2@P4A1eë&3Wë „ Ÿ 8:ö26e0t< .

26767<B476 „ ŸWî:8:1356e02ï…4EüM‘>8xA2’‚<‹6 x@2<š†1<B3W6 „ 4 „ ?2@ Š>8:1Q@8x?íùIú:5ú  ¡|ÿ88x? „ öé67<‹1 Ï02<.’‹Ÿ5A2@<B4 6e0<‡þš8xŸW96 Bï „ ?2? „ ŸWî:8:1356e02ï jü w „ 476e35?îx‘4 nm]ú [” <B94 A..A6e358x“? „ 4.921e8:9b8x47<B@ð6e0< ž <‹671e8:9b8xŸ5354 „ ŸWî:8:13W6e02 ï k3W6e0 6e0‘< $<BŸ5ŸW<‹1Q4 „ ?2@Ž6e0‘< ƒk8x47<Ba? ϟ5A6e024‡ü ž <‹671e8:9b8xŸ5354 {ƒk8x47<B’? .Ÿ5A6eS0 5ƒk8x47<Ba? ϟ5A6eS0 $<BŸ5ŸW<‹1 „ ?2y @ |<BŸ5Ÿ5<‹‘1 g€ ¡ ží„ ? ì9 „ 9-<‹1Q4ò8x? ž 8x? 67< / „ 1ŸW8!4e35ï•A2Ÿ „ 6e358x? „ 9.9-< „ 1<B@ 35? 6e0<Ž9.:<-88 6!4=6?>5@A8B 4DCE/j< .476 „ ?2’‚<B4£8:ö „ Ÿ „ 1eî:<Îö „ ï…35Ÿ5ìP8:ö „ ŸWî:8:1356e02ï…4 nˆ0235’0 „ Ÿ5478.? nm!€ [¡ k0<‹ì 4e6eA2@23W<B@ 6e0< 8:926e35ï „ Ÿ5356_ì 8:ö6e0<B47< „ ŸWî:8:13W6e02ï 4 „ ?2@ 3^? 671e8&@2A2’‚<B@!6e0< öé8:1ï•A2Ÿ „ 6e3W8x?8:ö 6e0< ž <‹671e8:9b8xŸ53547ñ w „ 476e3^?îx4 „ ŸWî:8:13W6e0.3Wö^ñ 35’ „ ? 6‡’‚8x? 671 3 .@û02354 476eA2@<B? 6 ”$<B 4 A2? 4e028 š<B@ 6e0 „ 6 ž <‹671e8:9b8xŸ5354 „ ?2@6e0<Žïp8:1e<óî:<B?<‹1 „ Ÿ ž <‹671e8:9b8xŸ53^4œñ w „ 4e6e35?îx4 „ ŸWî:8:1356e02ï…4 „ 1e< 9 „ 16e35’‹A2Ÿ „ 1£35?. /0+132547698:-8.6e0<pî:<B?<‹1 „ Ÿ53^4 „ 6e3W8x?8:öš6e0< ž <‹671e8:9b8xŸ5354 „ ŸWî:8:1Q3W6e02ï d ì w „ 476e35?îx4Ž35p ? nm]ú&D¡ w „ 476e35?2îx4 „ ?.35?.ï 6e0 „ 6 š< „ @8:926k3^?ó6e02354)9 „ 9b<‹1B¡& œ?Ž6e0< ^ '!() *+-.0 ì&4e35’‹4 Ÿ53567<‹1 „ 6eA1e< „ öG67<‹1 g€¡£†18xï „ ?3^?öG<‹1<B?2’‚< 9b<‹1479b<B’‚6e3Wë:< 6e0<óïp8x476p4e3Wîx?.

G[H• H–T0KAX–JOY‰T0LNX9H—TAX˜™5˜™qš›X9K{˜ŒU?YjœLNH-Mž MFU?K0HLNHŸ € lIú –4]6š8ˆ3^ïp9b8:1e6 „ ? 6 ž / ž / 9 „ 9b<‹14 „ 929b< „ 1e<B@‡35?q6e0<.

2<BŸ5@24b8:ö’‚8xïp9ÏA67<‹1 ë&354e3W8x? „ ?.@ „ 1e6e3 Ï.

A5ϟ535’ „ 6e3W8x?24 35? 6e0< 476 „ 6e354e6e35’‹4 Ÿ53567<‹1 „ 6eA1e< „ 66e02354E6e35ïp< 3W6)354 î:<B?2<‹1 „ Ÿ5ŸWì „ ’‹’‚<‹9.3567< 6e0< <& 3^4767<B?2’‚< 8:ö „ öG< ž / ž /9. ’‹3 „ Ÿ235? 67<BŸ5Ÿ53Wî:<B?.’‚<PüPŠ><Bï „ ? „ ?2@]Šq<Bï „ ?hl `5 ” < „ 1Ÿ lnm ¡ ‘><B479.67<B@Ž6e0 „ 63W6t „ 4)8x?2Ÿ5ì 35?¡Iú 6e0 „ 6 ž / ž / ï „ @<)6e0<—2.

14764e3Wîx?23¢.

0 „ 43 ‹ <6e0 „ 6£35?ò8:1@2<‹1678Ó82 6 „ 35?p6e0<Œb <B4761e<B4A2ŸW6e4 8xA6 8:ö26e023^4 ’‹Ÿ „ 4e4|8:ö „ ŸWî:8:13W6e0. 35?î „ ŸWî:8:1Q3W6e02ï…46e0 „ 6E <öé<‹<BŸ „ 1e<6e02<kï „ 35?£.Ÿ53^’ „ 6e3W8x?. A6)35?24767< „ @ 671eì 678ò3^?2’‚8:1e9b8:1 „ 67< „ 4ïPA2’Q0ó@8xï „ 35? 479b<B’‹3 .A5. ŸW8&’ & 4£35?pïp8&@<‹1? ž / ž / 9218:î:1 „ ï…4‹¡ ^ <k4e028xA2Ÿ5@•<Bïp9.35Ÿ5@235?2î.8:öü ƒ < „ Ÿ #  „ 4k9 „ 1e6e35’‹A2Ÿ „ 1ŸWì 35?2ô. Ÿ „ ’–Žb 8& <B4b.A2’‚6e3W8x?û678+6e02354 4e9-<B’‹3 „ Ÿ‡354e4eA2<E <÷öG8&’‹A24 8x? @<B4e’‚1Q3 .A<B? 6e3 „ Ÿc¡  œ? 6e02< 35? 671e8@. ’ „ ? 6 35ïp9 „ ’‚635?•476 „ 6e354e6e35’‹4üPŠ><BŸWö „ ?2@ „ ?2@ ÿ&ï 3W6e0†I ú ¡  œ?ò6e0<Î?<BA1 „ Ÿ&?<‹6FE 8:1– 4EŸ53W67<‹1 „ 6eA1<]6e02<9. A.ï…4T 356 354 35ïp9b8:1e6 „ ? 6 6e0 „ 6‹š <@8q?8:6671e< „ 66e0<Bï „ 4t.

’ &?8ˆ ŸW<B@î:< „ 4p9b8x4e4e3 Ï ŸW< 35? 6786e0<B3W1p@<B4e35îx?€¡ ž / ž / „ ŸWî:8:1356e02ï…4•6_ì9.3 .35?î „ ŸWî:8:1Q3W6e02ï…4$’ „ ?ob < „ @ „ 9267<B@•678 b<B’‚8xïp<q921e8:9b8x4 „ Ÿbïp<B’Q0 „ ?2354ï…4‡üM@<ӆ1e<B3W6 „ 4Ewˆ¤ } <B?&ñ'ÿ I¤ 1<B?247<B?S2 ¢:8:1Q@ „ ? „ ?2@ ˆƒ A24e47<BŸ5Ÿ-ùIú:ú5 ¡{Î 02354E354E8:öG67<B?ó<B4e4e<B? 6e3 „ ŸÏ678ò82 6 „ 35? ž / ž / „ ŸWî:8:1Q3W6e02ï…4 6e0 „ 6 ’‚8x? ë:<‹1eî:<Ds A235’– ŸWì:¡] œ? „ @.’‚8x? 6713 Ï A67< 4e3Wîx?.35’ „ Ÿ5Ÿ5ì 1e<s A23W1<p6e0<õ@<B43Wîx?!8:ö9218:9-8x4 „ Ÿ ïp<B’Q0 „ ?2354eï 4‡678 î:<B?<‹1 „ 67<ó’ „ ?2@235@ „ 67< 0 ì ñ 9b8:6e0<B47<B4B¡ ží„ ? ìP<& 354e6e35?îkï „ ’Q0235?<)ŸW< „ 1?.?23W6_ìq’ „ ?.@23W6e3W8x?•678q6e02354 š <Œ- <BŸ^3W<‹ë:<E6e0 „ 66e0<ï „ ’023^?<ŸW< „ 1?&ñ 35?2îΒ‚8xï…ïPA.

6e0< ž / ž /¥2. ’ „ ? 6eŸWìk678Î6e02< 478xŸ5A6e358x?Ó8:öï „ ? ìq8:9b<B? 9218. ŸW<Bï…4m3^?.

A2Ÿ „ 1 ž / ž / „ ŸWî:8:1Q3W6e02ï…4‹¡E '?ø9 „ 1e]6 `5š< @<B4e’‚1 3 b< 4e8xïp< 3^ïp9b8:1e6 „ ? 6 1e<B47< „ 1’Q0 öé1e8x? 6e3W<‹14‹‡¡ $8íï „ :<õ6e0<…9 „ 9b<‹1.@<‹1Ó8:ö)6e02354Ó9 „ 9b<‹1.Ÿ^3W<B@ 678 478xŸWë:< 35? 67<‹î:1 „ 6e3W8x? „ ?2@ý8:926e3iñ …ï 3^4 „ 6e3W8x?û9218.4e35ï…9.6e0< 47<B’‚6e3W8x?à8x? 1e<‹ë:<‹1Q4e 3 .4e3W8x? „ ŸÓ479 „ ’‚<B4‹¡fk0<B47< 6FE8 6_ì9b<B4 8:ö 9218.ŸW<Bï…4í35? Ÿ „ 1eî:<@235ïp<B?.4e<‹ë:<‹1 „ Ÿ ¦ 08:6 § 1e<B47< „ 1’Q0 @2351e<B’‚6e3W8x?24 „ 6ˆ6e0<‡<B?2@ð8:ö 6e0.A2’‚<.Ÿ^35?î¡5” „ 1e6ˆ€ò@< „ Ÿ54k3W6e0 6e0<p35? 671e8&@2A2’‚6e3W8x? 8:ö ž / ž / „ ?2@ 6e0<p9.Ÿ „ ì „ öMA2?2@ „ ï…<B? 6 „ Ÿ1e8xŸ5<…35? ï „ ’023^?<…ŸW< „ 1?23^?î5b9.ŸW< ž 8x? 67<…/ „ 1Ÿ58õ4e35ï•A&ñ Ÿ „ 6e358xS? &1e< } <B’‚6e358x? 4 „ ïp9ϟ535?î „ ?2@ð35ï…9-8:16 „ ?2’‚<‡4 „ ïp9.ŸW<Bï 9.Ÿ5<Bï…4 „ ?2@í35? 671e8@.. <BŸ5@m¡†8:16e02354|9.ŸW< ‡š<õï „ :< ?8 ?8:6 „ 6e358x? „ Ÿ @23^476e35?2’‚6e3W8x_ ? -<‹F6 E<‹<B?@.? 6e35Ÿ.3^4q8:1eî „ ?23547<B@ „ 4‡öé8xŸ5ŸW8 k4‹¡€ œ?” „ 1e6Pùbžš< 8xA6eŸ^35?<Ó6e0<•î:<B?<‹1 „ Ÿ$921e8.:<-88 6!4=6?>5@A8B 4DCE/A² .ŸW6k6e0<P<& ’‚<BŸ^ŸW<B? 6>67<& 6e4ˆ8:ökü[/0<B?Sb ÿ0 „ 8 „ ?2@  F.3W<‹î:<BŸ50 „ ŸW67<‹1|#b|¨ 3^A÷ùIú:ú5! ž <‹ì&? „ ?2@ Œš <‹<B@23W<£€b{Î ƒ 8b <‹1e6 „ ?2@Ž/ „ 47<BŸ5Ÿ „  „ ?2@ 1e<‹ë&3W< 9 „ 9b<‹14 ì üMþE<B4 „ î5 >Š 1<‹<B?S’>w 35@î:8x? „ ?2@ ž <B?î:<‹1Q47<B?“gb& þš1e88& 4flb ‘q3 „ ’‚8x?23^4 „ ?2@Žÿ „ ŸW8!-u ñ /š8x4e67<¥lbš ¢x<‹1e1A2ï „ ?2@ ÿ&35?2’‹Ÿ „ 351†#b ƒ < „ Ÿq€bk 3W<‹1?<‹ì© ` öé8:1 pï 8:1<‡35?öé8:1ï „ 6e3W8x?ó8x? ž / ž />¡ k0<p1e<Bï „ 35?.0 ì&4e35’‹4b4e6 „ 6e354œñ '!() *+-. 1 „ 0235ï ùIú:ú5!qŠ 35Ÿ¢ 4‹kƒ 35’Q0 „ 1@2478x? „ ?2@ ÿ9.ï…8:1e< „ ’‹’‚<B4e4e¢3 .3549 „ 9b<‹1B¡2†35? „ Ÿ^ŸWì 1e< „ @<‹14 „ 1e< <B?2’‚8xA21 „ î:<B@ 678ó’‚8x?24eA.A1e9b8x47<E <)0 „ ë:<)8xA6eŸ^35?<B@. /0+132547698:-8.3547671 3 ÏA6e3W8x?24 „ ?2@à@<B?243W6e3W<B4 A.1e<B47<B? 6 „ 6e3W8x? 8:öE6e02<…ïp8x476q9b8:9.ŸW< } A2ïp9 ž / ž /q¡ ªbÞ¬«®­«®­¯«àä2âTè0°5±âTèéäÏá ž / ž / 67<B’Q02?2¢3 sA<B4 „ 1e<8:öG67<B? „ 929.

ï „ 1eîx3^? „ Ÿb9b8x4767<‹13W8:1 ÌAü ¼‚Í À ~Ï_Û!Ü Ì Aü ¼‹Ö ×IÍ À a× Ó ’ oݐÞ-ß5à–áÊPÆÊjȉÃ!Ë » k0<ð8 } <B’‚6e3Wë:< 8:öÓ6e0< „ ? „ ŸWì4354…354 8:öG67<B? 6788 26 „ 35? 4eA.35’ „ Ÿ5ŸWì÷35? 671 „ ’‚6 „ .A67<q6e0<q9 „ 16e3W6e3W8x? öéA2?.Ÿ5<B48:ö „ 92921e8:921Q3 „ 67<)öéA2?.’‚6e3W8xy? ô 8:ö „ 4eì4767<Bõ ï k3W6e0Ž476 „ 67<Bf4 ö „ ?.6 „ 35?6e0<…9b8x4767<‹1Q3W8:Œ1 Ì Aü ¼Í À îx3Wë:<B?!6e0< 9213W8:1 Ì Aü ¼ „ ?2@ýŸ5 3 :<BŸ53^08 8&Î @ Ì ü À Í ¼ k6e02<÷?8:1ï „ Ÿ5354e35?2îö „ ’‚678:1 35? þ „ ì:<B4  6e0<‹8:1<Bï#?<‹<B@2467Ž8 -<‡’‚8xï…9.ŸW<B£4 ¼¾½„¿ „ ?2@ @ „ 6 “„ À ½_Áo6e0<Žöé8xŸ5ŸW8ˆ35?î 6_ì9.ŸW<B4B¡ I ¡ ³ ±’´Iµb¶Aè ±.3W6e3W8x? „ Ÿïp< „ ‡? |35“? k023^’0’ „ 47†< êpAü ¼ "Ï ¼žm8:1P6e0< ’‚8x?2@.Ÿ5< ˆ3W6e0 1e<‚ñ 479b<B’‚667D8 ̕-ü ¼‚Í À a¡ i „ ïp9.` GIHJKALNMPO QJMSRKAMPL TAU?VFQWIX9OYPMPT[Z]\9X9K0JU?H 6e35’‹4$<B’‚8x?8xï…<‹67135’‹4 „ ?2@ @<B’‹354e358x? „ ? „ ŸWì&4e354B¡‹Î0<õöG8xŸ^ŸW8k3^?î „ 1e< } A2476ò478xïp< < „ ïp9.’‚6e3W8x?2435?2’‹Ÿ^A2@<)6e0< ’‚8x?2@.’‚<B? 671 „ Ÿ|678 þ „ ì:<B4e3 „ ?í476 „ 6e35476e3^’‹4 „ oÂoÃ!Ä-Å7ÆǛÈ0ÉÆÊjȉÃ!Ë » $8 8 .3W6e3W8x? „ Ÿ ’‚8Të „ 13 „ ?2’‚<‡8:‚ö ¼yk02<‹1eq< êòjü ¼ Ï ¼I¼ Ò5ð â ã!äæånç è-é Aü ¼ â ã!Ò äæånç è-é Aü ¼ ¡ ù¡ ñ â ±2âTAè ¶‹âTèénç ±E¸ò¥µ ç ó‹±.ï…ï „ 1eì 476 „ 6e35476e35’‹4Î8:ö 6e02<ÓöG8:1ï âEã!äæånç è-é ‰ü êAü ¼ 9~Ï_Û Ñ êAü ¼ Ì Aü ¼‚Í À n¼ öé8:1‡478xïp<pöMA2?2’‚6e3W8x? 8:ö)35? 67<‹1e<B47‘6 ê » ¿Ùëíìî!ï 35? 67<‹î:1 „ .ŸW< 35? 67<‹î:1 „ 6e3W8x?Ž921e8 ϟW<Bï…4 „ 1e<.A67<B@ Ìü À Í ¼ Ì Aü ¼ Ì Aü ¼Í À ~Ï Ð-Ñ Ì ü À Í ¼EÒ Ì üA¼IÒ a¼EÒÓ qÔ¥Æ!ÄjÕnÈ0Ë[Æ!ǛÈ0ÉÆnÊjÈjÃ!Ë » Šq3Wë:<B?÷6e0< } 8x3^? 6P9-8x4e67<‹13W8:1•8:ö.ŸW<.á$幸Aµ’±2ãIá èéዺ‡» ŠÓ3Wë:<B? 478xïp<ðA.?5?28k? ë „ 13iñ „ .’‚8x{? .á èMžá ·Fµ ã µ&á|çnµ©±.Aü ¼žÖ × ½¿Ùإڎ š<‡ï „ ìó8:öé67<B ? b<‡35? 67<‹1e<B4767<B@ð3^?ó6e0<.á èénç ¶» wk<‹1< 8x?<Ó?<‹<B@24š678…’‚8xïp9.@ w „ ï 35ŸW678x?23 „ ? ÷ ‰ü ö ô Ï_ø ù < &û 9 ú ð ÷õü’‰üýÙö þ Ö k0<‹1e< ü 354€6e0<šþE8xŸ596 Bï „ ?2S? –4$’‚8x?2476 „ ? 6 „ ?2@ ý @<B?8:67<B4$6e0<£67<Bï…9-<‹1 „ 6eA1e< 8:ö 6e0<p47ì&4767<B|ÿ&A2ï ï…35?î…8Të:<‹1‡6e0<pŸ „ 1eî:<p?A2oï -<‹1>8:ö 9b8x4e4 3 .

6e0< 478xŸ5A6e3W8x?.4)67=8 .A6e35?2î…6e0<.ŸW< 478xŸ5A6e3W8x?.A6 „ 6e3W8x? „ Ÿ5ŸWì < 9b<B?24e35ë:<!678+’‚8xïp9 „ 1e< „ Ÿ5Ÿ.9 „ 1e6e3W6e3W8x?ŽöMA2?2’‚6e358x? „ ?2@ð6e02<P?8:1ï „ Ÿ5354e35?2î ’‚8x?2476 „ ? 6ˆ35?Ž476 „ 6e3^476e35’ „ Ÿm35?2öG<‹1e<B?.47<‹6Î8:ö öG< „ 4 3 .?2’‚6e3W8x?Žöé1e8xï „ Ÿ „ 1î:<.a? b8xA2?2@2<B@€¡$ œ? î:<B?<‹1 „ ‰Ÿ >3W6 354 678 8 ’‚8xïp9.2îIñ A1 „ 6e3W8x?24 354 921e8x02 3 Ï3W6e3Wë:<BŸWì< 9b<B?243Wë:<üMþ „ &67<‹1 l:ù ¡ ƒ 8:67< 6e0 „ 6 6e0< 921e8 .4‹¡ '? ö „ ’‚6 £6e02354ò47<‹6õ’ „ ? b<ó’‚8x? 6e35?A8xA24 „ ?2@ A.ŸW<Bï 48:ö’‚8xïp9.’‚< „ 1e< „ ? „ ŸW8:î:8xA24B¡ € ¡ ÿ âTjè ò0è ¶±âTèéäÏá » Î0<qî:8 „ Ÿ€8:ö 8:926e35ï…354 „ 6e3W8x?Ž354)678p< &671 „ ’‚6Î6e0<‡478xŸ^A6e3W8x? 6e0 „ 6kï…35?.35ï…3547<B4š478xïp<.8 } <B’‚6e35ë:<‡öéA.

?2@ó8xAŒ6 ˆ0235’0ð8x?<‡3548:926e3^ï „ Ÿc¡ '!() *+-. /0+132547698:-8.:<-88 6!4=6?>5@A8B 4DCE/ ...

G[H• H–T0KAX–JOY‰T0LNX9H—TAX˜™5˜™qš›X9K{˜ŒU?YjœLNH-Mž MFU?K0HLNHŸ g `¡ µ&ឱI¸éèA¶µå ¸MèEµ ¸Mèjó|ä€ä€å ò ä€å µb¸‘¶µb¸Aµç:âTèéäÏᐻ Î02354‡6 „ 49 6ì 9.3^’ „ Ÿ5ŸWì35?&ñ ë:8xŸWë:<B4 6š 8 4e67<‹9.4‹¡E†3W1Q476 8x?<h.

 ’‚8xï…9.ïp8&@<BŸ54‹¡ Î 0<)921e8.A67<‹1$î:1 „ 9..’‚<E35?‡?A2’‹ŸW< „ 1$9.Ÿ „ ì4 „ öéA.Ÿ „ 6e3W8x?q8:ö9.354 „ 92921e8 „ ’Q0p3546e0 „ 66e0<Î35?2356e3 „ Ÿ 47<‹68:ö-ïp8&@<BŸ54’ „ ? - <•ë:<‹1eì Ÿ „ 1eî:<:¡ ž 8:1e<‹8Të:<‹1| ï „ ? ìð8:öE6e08x47<pïp8&@<BŸ54 „ 1e<ò8:ö ?8:6Ó35? 67<‹1e<B476 „ ?2@S 6e0<‹1e<‹öé8:1e<.A6e35?îp1<B478xA1’‚<B4 „ 1<‘ „ 4e67<B@€¡ =>ŸW6e08xAîx0 š < 0 „ ë:< <Bïp9Ï0 „ 4e3 ‹ <B@ 35? 67<‹î:1 „ 6e3W8x? „ ?2@ 8:926e3^ï…354 „ 6e3W8x?‡ ž / ž / „ Ÿ54e8Î9.ŸW< ž ‘"¨~.?2@24 6e0<íï „ &35ï•A2ï Ÿ53 :<BŸ535028 8&@ ü ž ¨ <B476e35ï „ 67<B4qöé8:1ˆ< „ ’Q0ïp8&@<BŸ$4e<‹9 „ 1 „ 67<BŸWì:¡SÎ 0<B? 8x?<pA247<B4 „ 9b<B? „ Ÿ^354 „ 6e3W8x? 67<‹1ï üéöé8:1Î< „ ïp9.0 ì435’ „ Ÿ:47ì&4767<Bï…4‹¡ Î 02354 354m8:öî:1e< „ 6$1<BŸW<‹ë „ ?.0 ì4e3^’‹4 „ ?2@P’‚8xïp9. þš e/ 8:1ˆ=ˆ 7/ 678 47<BŸW<B’‚6Î8x?2<‡8:ö$6e02<.0235’‹4šü[/)0<B?2?2<‹ì „ ?2@ó†8:1Q47ì 6e0íùIú:ú:ú E „ ŸW8x4 „ ?2@ ^ 023W6eŸW8&’ ¡l#b{x< „ ’0 „ ?2@yŠqA23¢ „ 4"nm ¡ ù¢¡ I ¡ .?2@ „ ïp<B? 6 „ Ÿ:1e8xŸW<E35?Ó6e0< 435ïPA. Ÿ5<Bïkk 356e0P6e0.

 .

 !"#$.

Î02ä'<. öé1e8xï „ 6 „ 1eî:<‹6@<B?24e356_tì Ì Aü ¼ @< .ŸW<B4 % ¼ &¢é)(+&-* ./. 35@< „ 8:ö ž 8x? 67<p/ „ 1QŸW8õ4e3^ïPA2Ÿ „ 6e3W8x?ð354678ó@1 „ „ ? 3c¡–3c¡–@€¡Ï47<‹6k8:ö£4 „ ï…9.

35ïp<B?24e358x? „ ŸT4e9 „ ’‚< ¿ü à10æÕ$0 6e0<š47<‹6|8:ö&9b8x4e4e¢3 .8x? „ 023Wîx0&ñ_@..?<B@.ŸW<’‚8x5? .

2îxA1 „ 6e3W8x?24m8:ö „ 47ì4e67<B ï 6e0<š479 „ ’‚<E8x‘? k023^’0 6e0<Ó9b8x4767<‹1Q3W8:1k354Î@2< .

’‚8xqï Ï35? „ 678:13 „ Ÿ|47<‹6Î8:ööG< „ 4 3 .Ÿ535’‹356_ì 8:öSêpüA¼ 4 „ 6e3549..1e835ï „ 67<ò6e0<…35? 67<‹î:1 „ Ÿ54õüé8:1‡ë:<‹1eì Ÿ „ 1eî:<…4eA2ï 4 = ü‰ê k356e0ó671 „ ’‚6 „ .8<: üA¼ @<B?8:67<B4 6e0<!@<BŸW6 „ ñ_‘q3W1 „ ’ ï „ 4e4ðŸW8&’ „ 67<B@ „ 6¼ ä'&¢é ¡ˆ/)8x?247<‚ñ sA<B? 6eŸWì4 b8x?<…’ „ ? „ 929.ŸW<Ó478xŸ5A26e3W8x?24 ¡ Î02<B473 < 2 4 „ ï…9.?<BS@ &8:1k6e02<. Î0 „ 6š354 6e02<><B4e6e35ï „ 67< = * ‰ü ê 354)A2?’.54 å7698': jü ¼ Ö k02<‹1e< å76././.1e8 35ï „ 67<•6e0<.3 „ 4e<B@ „ ?2@]ì 6e0<Ó476718x?îpŸ „ û8:ö Ÿ „ 1eî:< ? A2ïo-<‹1Q4B3W6‡k3^Ÿ5Ÿ „ Ÿ5ïp8x476 4eA1e<BŸ5ìòü ÆD0¢ÉE0v ’‚8x? ë:<‹1eî:<)678 = ü‰ê ¡ 'ö&6e0<£ë „ 13 „ ?2’‚<qüM35? 6e0<ÎA.6 „ 1î:<‹6q@2<B?24e3W6ì k3W6e0 6e0<Óöé8xŸ5ŸW 8 k35?îò<Bïp9Ï3W135’ „ Ÿ-9b8x35? 6œñ_ï „ 4e4öMA2?2’‚6e3W8x? ø* Ì * ‰ü ¼ Ï 2 &-. ŸW<.?23Wë „ 13 „ 67<’ „ 47<köé8:1 4e3^ïp9.4A2ï…4 = * üê 6e0 „ 6k’‚8x? ë:<‹1eî:< „ 4köG8xŸ5Ÿ58k4 ù * ä < & é = * üPê Ï 2 ø ê üA¼ ð *Bð{>@A ð5? ð C ? ë = üê  ÏkÛ Ñ êüA¼ Ì üA¼ n¼ Ó &-.ŸW<B4>’ „ h? b<•A247<B@í678 „ 929.

2<B4GFI H J â ã!äæåéLK êH:üA¼ )M ð = Hü ê NPO k6e02<B? 6e0<÷ë „ 13 „ ?2’‚< 8:öp6e0<÷<B476e35ï „ 678:1 = * ü‰ê 354 <s A „ Ÿ.A6e3W8x?àjü ƒÎ8 b<‹1e6 „ ?2@ / „ 47<BŸ5Ÿ „ b.A26e3W8x?…8:ö6e0<Ó<‹1e18:1 T 2VU = * Pü ê ð = ‰ü ê XW *ZÏ A Y C\[ üMú Ö]F IH Ö k02<‹1e< ÏY @<B?8:67<B4ð’‚8x? ë:<‹1eî:<B?2’‚<35? @23547671Q 3 .ÿ<B’‚6e3W8x„ ? €¡ù r¡ Î0< „ @2ë „ ? 6 „ î:< 8:ö ž 8x? 67< / „ 1ŸW8+3^? 67<‹î:1 „ 6e358x? 8Të:<‹1 '!() *+-.:<-88 6!4=6?>5@A8B 4DCE/_^ .678 ë „ 1$ü = * ü ê †ÏRQ+* ïS „ ?2@ „ ’‚<B? 671 „ ŸˆŸ^35ï…3W6ò6e0<‹8:1e<Bï ì35<BŸ5@24…’‚8x? ë:<‹1eî:<B?2’‚< 35? @23^47671 3 .. /0+132547698:-8.

ŸW<B4|’ „ ? „ Ÿ54e8Db<EA24e<B@‡678>826 „ 35? „ ï „ 35ï•A2ï 8:ö6e02<E8 } <B’‚6e3Wë:<šöéA.ŸW<B4 3^? 1e<‹îx3W8x?24p8:öÓ0235îx0 921e8 „ .ŸW<ˆöG18xï 3W6EA24e35?î.?2’‚6e3W8x? Ì Aü ¼ „ 4Îöé8xŸ5ŸW 8 k4 a ¼ Ï „ 1eîEï „ Ìhg3¼ ä<&¢édi å76b8':dc &-.678ð’‚8x?247671QA2’‚6Ó4e35ï•A2Ÿ „ 67<B@ „ ?2?2< „ Ÿ535?î „ Ÿ5î:8:13W6e02ï…4 6e0 „ 6 „ Ÿ5ŸW8 A24 6784 „ ï…9.fe e * ?.A26e3W8x=? k028x47<‡4eA929b8:1e6354)6e02<.Ÿ5<.A2’‚<ïp8:1e<k478:9Ï0235476e35’ „ 67<B@ò67<B’Q02?2¢3 sA<B4 „ 47<B@ 8x?Ž1< } <B’‚6e3W8x? 4 „ ïp9.< „ 4e35ŸWì „ ë „ 35Ÿ „ ϟW<k1e8xA26e35?<B4‹a¡ wˆ8 š<‹ë:<‹1 5k02<B?…6e02354E354 ?8:66e02<k’ „ 47< aš<k?<‹<B@…678.3^Ÿ53W6_ì:¡‚Î0<`2 4 „ ï…9.ŸW< „ 9.? wˆ8 š<‹ë:<‹1 ‡š£ < k35Ÿ5Ÿ 4e0 8 Ÿ „ 67<‹1Ó6e0 „ 6‡3W6q354>9b8x4e4e 3 .?.921e8 35ï „ 67<BŸ5ì öG1e8xï „ @23^47671 3 .# GIHJKALNMPO QJMSRKAMPL TAU?VFQWIX9OYPMPT[Z]\9X9K0JU?H @ <‹67<‹1Qï…35?2354e6e35’Î35? 67<‹î:1 „ 6e3W8x? „ 13^47<B4šöG1e8xï6e0<qö „ ’‚66e0 „ 6)6e0<qöG8:1Qïp<‹1)9-8x43W6e3W8x?24 6e0<ð3^? 67<‹î:1 „ 6e358x? î:135@ üM4 „ ïp9.Ÿ53^?5î 35ïp9b8:1e6 „ ?2’‚<Ó4 „ ïp9ϟ535?î „ ?2@ ž / ž />¡ ù¡ù¡kj3./.47<‹6Î8:ö îxŸW8 „ Ÿmï „ &35ï „ ¡ ? ÌAü ¼ 0 „ 4‡476 „ ?2@ „ 1Q@!öé8:1ï à10æÕ$0 Š „ A244e3 „ S? |356‡354‡47671 „ 35îx0 67öé8: 1 „ 1@ ^ 0<B† 678•4 „ ïp9.35? 671e8@.

5lE.

Ÿ5<p921e8:9b8x4 „ Ÿ @23^47671 3 .A26e3W8xr ? q&Aü ¼ 6e0 „ 6 4 „ 6e35 4 .ŸW<EöG18xï „ @23547671Q 3 .Ÿ535?2î öé1e8xï „ ?8:6e0<‹1Ó< „ 47ì ñ[678Iñ_4 „ ïp9.#mm/n!/o"5$ p ? ÌAü ¼  k0235’Q0P35ž4 ?28 k?•A9•678 „ 921e8:9b8:17ñ ^ <)’ „ ?ò4 „ ïp9.A6e3W8xt 6e3W8x? „ Ÿ53W6_ì풂8x?2476 „ ? 6 S ì 4 „ ïp9.

476 „ ? 6 t 8ë:<‹1Ó6e02q< k08xŸ5<.921e8 „ .67<B@ ~Ï ” Ï 1 U‹Ð N t ÌòqAü ¼ üA¼  WÏ t '!() *+-.35Ÿ53W6ì ” 1|jü ¼ „ ’‹’‚<‹9.2<B74 Ì Aü ¼ sut q&Aü ¼  t NuO >A24e35?2î 6e0< „ ’‹’‚<‹92w6 vT1< } <B’‚6•921e8&’‚<B@2A1e<…@2<B4e’‚1 3 b<p35?!†3WîxA1< üM47<‹< „ Ÿ^478ð†3WîxA1e<õù  ¡ Î0< x7y{z|}\~ y1€1y‚‚zGƒ…„wz‡†9ˆ7|m} ‰ ~+Šx‹…Œ€…ˆ yBŽ#'<‘X’B“•”-Ž–L…„E—™˜š’œ› 9wž Ÿ ‘f¡ ¢ Š•£ ¤B˜`¥ ¬™¦ ­”¨§@” § ©.ª<©. /0+132547698:-8.:<-88 6!4=6?>5@A8B 4DCE/Ñ .’‚<.479 „ ’‚7< ¿Ž¡- ö t 354k678 8óŸ „ 1eî:< Ï6e0< „ ’‹’‚<‹926 „ ?.ŸW<B@]k356e0ó921e8 „ .@/ „ 47<BŸ5Ÿ „ bm9 „ î:7 < `a ¡‡k02354q4e35ïp9ϟW<Pïp<‹6e028@ 4eA ub<‹14>öé1e8xï 47<‹ë:<‹1<ˆŸ535ï 3W6 „ 6e3W8x?24‹¡I '6E354 ?8:6 „ Ÿ „ ì&4E9-8x44e3 .’‚8x?..«¨ª'– « – zf®Ey1„¯@°{°{y1€‚zGŽ5<'‘L…„@—†9„E°1±<y²ŒGy1„‚zLzf®Ey°]³$ƒ+„‚zdy1±|B´]µ ¶ ¡$· zf®Ey1±<¸¹† ºXy+»¼±½y¿¾_yw°fz ¡ ÀÏV”QdBa[DÎu‚JÁ ª ÂMªœÅ'¬ ¾ Á ÃP¿ Ç­«]È ¾–Ã]Ð ÇQÈ Ð Á¯ ¾ ¬ ½ ­qÉ$à ª'¯[ªrD² Ä3ÅœÆ ÄTª à ÁQ¬[ª ¿ ¬ ½ ª Ár«:ª'¯_Çe¬ ¾ Á à Á ¿ ÇQ­«TÈ ¾–ÃTРǚÀ Ã]¾ ÂiÁ¯[­ ¯_Ç Ã ÄÁr­ ÑQǯ ¾ ÇQ®TȖªÁ à ¬ ½ ª ¾–à ¬[ª¯[ÑrÇÈ!Ê5±16bÇ‡ËœÈ °]ÉÌ: É „ ’‹’‚<‹9267<B@¼ ä'&¢é ’ „ ?†-<q< „ 4e3^ŸWìõ4e028k? 678=b<q4 „ ïp9.3^Ÿ53W6_ì"ÌòüA¼ jü ƒk8 -<‹16 „ ?.?2@f̕üj¼ ÎÍ qÎüA¼ ˆ3W6e0 „ 1e< „ 4e8x? „ .ŸW<)678o-8xA.ŸW<.

8<: Ç Ã ÄõLJÀ ÃT¾ ÂSÁQ¯[­ÑQǯ ¾ Ç®]Ȗª™ÄÉ × ÅœÅ'ªœ«T¬€¬ ½ ªÅ7Ç Ã Ä ¾ Ä]Çe¬[ª ¿ ÇQ­«Tȁª ¾ Â5ċØ`Ù²ÊÚÕ ÌmÛÝܼÊÚÕ Ì ²]Á¬ ½ ª'¯cÍ ¾–¿ ª¯[ªÂMª'Å'¬ ¾ ¬7É ù¡ €¡ Þwo"#/¼$/ m.k3^Ÿ5Ÿb<6788k4eï 4e’‚<B? „ 13W8x4‹¡ G[H• H–T0KAX–JOY‰T0LNX9H—TAX˜™5˜™qš›X9K{˜ŒU?YjœLNH-Mž MFU?K0HLNHŸ m „ Ÿ^Ÿc¡Î02354bï „ :<B4|6e0< ïp<‹6e08&@‡35ï…921 „ ’‚6e35’ „ ŸI35?Ó0235îx0&ñ_@235ïp<B?.4e3W8x? „ Ÿ Mq(x (i)) Ò¹Ò¹Ò¹Ó¹ÒÓ¹ÒÓ¹Ò Ó¹ÒÓ¹ÒÓ¹Ò Ó¹ÒÓ¹ÒÓ¹Ò Ó¹ÒÓ¹ÒÓ¹Ò Ó¹ÒÓ¹ÒÓ¹Ò Ó¹ÒÓ¹ÒÓ¹Ò Ó¹ÒÓ¹ÒÓ¹Ò Ó¹ÒÓ¹ÒÓ¹Ò Ó¹ÒÓ¹ÒÓ¹Ò Ó¹ÒÓ¹ÒÓ¹Ò Ó¹ÒÓ¹ÒÓ¹Ò Ó¹ÒÓ¹ÒÓ¹Ò Ó¹ÒÓ¹ÒÓ¹Ò Ó¹ÒÓ¹ÒÓ¹Ò Ó¹ÒÓ¹ÒÓ¹Ò Ó¹ÒÓ¹ÒÓ¹Ò Ó¹ÒÓ¹ÒÓ¹Ò Ó¹ÒÓ¹ÒÓ¹Ò Ó¹ÒÓ¹ÒÓ¹Ò Ó¹ÒÓ¹ÒÓ¹Ò Ó¹ÒÓ¹ÒÓ¹Ò Ó¹ÒÓ¹ÒÓ¹Ò Ó¹ÒÓ¹ÒÓ¹Ò Ó¹ÒÓ¹ÒÓ¹Ò Ó¹ÒÓ¹ÒÓ¹Ò Ó¹ÒÓ¹ÒÓ¹Ò Ó¹ÒÓ¹ÒÓ¹Ò Ó¹ÒÓ¹ÒÓ¹Ò Ó¹ÒÓ¹ÒÓ¹Ò Ó¹ÒÓ¹ÒÓ¹Ò Ó¹ÒÓ¹ÒÓ¹Ò Ó¹ÒÓ¹ÒÓ¹Ò Ó¹ÒÓ¹ÒÓ¹Ò Ó¹ÒÓ¹ÒÓ¹Ò Ó¹ÒÓ¹ÒÓ¹Ò Ó¹ÒÓ¹ÒÓ¹Ò Ó¹ÒÓ¹ÒÓ¹Ò Ó¹ÒÓ¹ÒÓ¹Ò Ó¹ÒÓ¹ÒÓ¹Ò Ó¹ÒÓ¹ÒÓ¹Ò ÓÒÓÒÓÒ ÒÒ¹¹Ò¹Ó¹ÒÒÓ¹Ó¹Ò Ó¹ÒÒÓ¹Ó¹Ò Ó¹ÒÒÓ¹Ó¹Ò Ó¹ÒÒÓ¹Ó¹Ò Ó¹ÒÒÓ¹Ó¹Ò Ó¹ÒÒÓ¹Ó¹Ò Ó¹ÒÒÓ¹Ó¹Ò Ó¹ÒÒÓ¹Ó¹Ò Ó¹ÒÒÓ¹Ó¹Ò Ó¹ÒÒÓ¹Ó¹Ò Ó¹ÒÒÓ¹Ó¹Ò Ó¹ÒÒÓ¹Ó¹Ò Ó¹ÒÒÓ¹Ó¹Ò Ó¹ÒÒÓ¹Ó¹Ò Ó¹ÒÒÓ¹Ó¹Ò Ó¹ÒÒÓ¹Ó¹Ò Ó¹ÒÒÓ¹Ó¹Ò Ó¹ÒÒÓ¹Ó¹Ò Ó¹ÒÒÓ¹Ó¹Ò Ó¹ÒÒÓ¹Ó¹Ò Ó¹ÒÒÓ¹Ó¹Ò Ó¹ÒÒÓ¹Ó¹Ò Ó¹ÒÒÓ¹Ó¹Ò Ó¹ÒÒÓ¹Ó¹Ò Ó¹ÒÒÓ¹Ó¹Ò Ó¹ÒÒÓ¹Ó¹Ò Ó¹ÒÒÓ¹Ó¹Ò Ó¹ÒÒÓ¹Ó¹Ò Ó¹ÒÒÓ¹Ó¹Ò Ó¹ÒÒÓ¹Ó¹Ò Ó¹ÒÒÓ¹Ó¹Ò Ó¹ÒÒÓ¹Ó¹Ò Ó¹ÒÒÓ¹Ó¹Ò Ó¹ÒÒÓ¹Ó¹Ò Ó¹ÒÒÓ¹Ó¹Ò Ó¹ÒÒÓ¹Ó¹Ò Ó¹ÒÒÓ¹Ó¹Ò Ó¹ÒÒÓ¹Ó¹Ò Ó¹ÒÒÓ¹Ó¹Ò Ó¹ÒÒÓ¹Ó¹Ò ÓÒÒÓÓÒ Ò¹Ò¹Ó¹ÒÓ¹Ò Ó¹ÒÓ¹Ò Ó¹ÒÓ¹Ò Ó¹ÒÓ¹Ò Ó¹ÒÓ¹Ò Ó¹ÒÓ¹Ò Ó¹ÒÓ¹Ò Ó¹ÒÓ¹Ò Ó¹ÒÓ¹Ò Ó¹ÒÓ¹Ò Ó¹ÒÓ¹Ò Ó¹ÒÓ¹Ò Ó¹ÒÓ¹Ò Ó¹ÒÓ¹Ò Ó¹ÒÓ¹Ò Ó¹ÒÓ¹Ò Ó¹ÒÓ¹Ò Ó¹ÒÓ¹Ò Ó¹ÒÓ¹Ò Ó¹ÒÓ¹Ò Ó¹ÒÓ¹Ò Ó¹ÒÓ¹Ò Ó¹ÒÓ¹Ò p(x Ó¹Ò Ó¹Ò Ó¹Ò Ó¹Ò Ó¹Ò Ó¹Ò Ó¹Ò Ó¹Ò Ó¹Ò Ó¹Ò Ó¹Ò Ó¹Ò Ó¹Ò Ó¹Ò Ó¹Ò Ó¹Ò Ó¹Ò ÓÒ Ò¹Ò¹Ò¹Ó¹ÒÓ¹ÒÓ¹Ò Ó¹ÒÓ¹ÒÓ¹Ò Ó¹ÒÓ¹ÒÓ¹Ò Ó¹ÒÓ¹ÒÓ¹Ò Ó¹ÒÓ¹ÒÓ¹Ò Ó¹ÒÓ¹ÒÓ¹Ò Ó¹ÒÓ¹ÒÓ¹Ò Ó¹ÒÓ¹ÒÓ¹Ò Ó¹ÒÓ¹ÒÓ¹Ò Ó¹ÒÓ¹ÒÓ¹Ò Ó¹ÒÓ¹ÒÓ¹Ò Ó¹ÒÓ¹ÒÓ¹Ò Ó¹ÒÓ¹ÒÓ¹Ò Ó¹ÒÓ¹ÒÓ¹Ò Ó¹ÒÓ¹ÒÓ¹Ò Ó¹ÒÓ¹ÒÓ¹Ò Ó¹ÒÓ¹ÒÓ¹Ò Ó¹ÒÓ¹ÒÓ¹Ò Ó¹ÒÓ¹ÒÓ¹Ò Ó¹ÒÓ¹ÒÓ¹Ò Ó¹ÒÓ¹ÒÓ¹Ò Ó¹ÒÓ¹ÒÓ¹Ò Ó¹ÒÓ¹ÒÓ¹Ò Ó¹ÒÓ¹ÒÓ¹ÒÓ¹Ò Ó¹ÒÓ¹ÒÓ¹ÒÓ¹Ò Ó¹ÒÓ¹ÒÓ¹ÒÓ¹Ò ) Ó¹ÒÓ¹ÒÓ¹ÒÓ¹Ò Ó¹ÒÓ¹ÒÓ¹ÒÓ¹Ò Ó¹ÒÓ¹ÒÓ¹ÒÓ¹Ò Ó¹ÒÓ¹ÒÓ¹ÒÓ¹Ò Ó¹ÒÓ¹ÒÓ¹ÒÓ¹Ò Ó¹ÒÓ¹ÒÓ¹ÒÓ¹Ò Ó¹ÒÓ¹ÒÓ¹ÒÓ¹Ò Ó¹ÒÓ¹ÒÓ¹ÒÓ¹Ò Ó¹ÒÓ¹ÒÓ¹ÒÓ¹Ò Ó¹ÒÓ¹ÒÓ¹ÒÓ¹Ò Ó¹ÒÓ¹ÒÓ¹ÒÓ¹Ò Ó¹ÒÓ¹ÒÓ¹ÒÓ¹Ò Ó¹ÒÓ¹ÒÓ¹ÒÓ¹Ò Ó¹ÒÓ¹ÒÓ¹ÒÓ¹Ò ÓÒÓÒÓÒÓÒ ÒÒ¹¹Ò¹Ò¹ÓÒ¹ÓÓ¹Ò Ò¹ÓÒ¹ÓÓ¹Ò Ò¹ÓÒ¹ÓÓ¹Ò Ò¹ÓÒ¹ÓÓ¹Ò Ò¹ÓÒ¹ÓÓ¹Ò Ò¹ÓÒ¹ÓÓ¹Ò Ò¹ÓÒ¹ÓÓ¹Ò Ò¹ÓÒ¹ÓÓ¹Ò Ò¹ÓÒ¹ÓÓ¹Ò Ò¹ÓÒ¹ÓÓ¹Ò Ò¹ÓÒ¹ÓÓ¹Ò Ò¹ÓÒ¹ÓÓ¹Ò Ò¹ÓÒ¹ÓÓ¹Ò Ò¹ÓÒ¹ÓÓ¹Ò Ò¹ÓÒ¹ÓÓ¹Ò Ò¹ÓÒ¹ÓÓ¹Ò Ò¹ÓÒ¹ÓÓ¹Ò Ò¹ÓÒ¹ÓÓ¹Ò Ò¹ÓÒ¹ÓÓ¹Ò Ò¹ÓÒ¹ÓÓ¹Ò Ò¹ÓÒ¹ÓÓ¹Ò Ò¹ÓÒ¹ÓÓ¹Ò Ò¹ÓÒ¹ÓÓ¹Ò Ò¹ÓÒ¹ÓÓ¹ÒuMq(x ÓÒ¹ÓÒ¹ÓÒ¹ÓÒ¹ÓÒ¹ÓÒ¹ÓÒ¹ÓÒ¹ÓÒ¹ÓÒ¹ÓÒ¹ÓÒ¹ÓÒ¹ÓÒ¹ÓÒ¹ÓÒ¹ÓÒ Ò¹Ò¹Ó¹ÒÓ¹Ò Ó¹ÒÓ¹Ò Ó¹ÒÓ¹Ò Ó¹ÒÓ¹Ò Ó¹ÒÓ¹Ò Ó¹ÒÓ¹Ò Ó¹ÒÓ¹Ò Ó¹ÒÓ¹Ò Ó¹ÒÓ¹Ò Ó¹ÒÓ¹Ò Ó¹ÒÓ¹Ò Ó¹ÒÓ¹Ò Ó¹ÒÓ¹Ò Ó¹ÒÓ¹Ò Ó¹ÒÓ¹Ò Ó¹ÒÓ¹Ò Ó¹ÒÓ¹Ò Ó¹ÒÓ¹Ò Ó¹ÒÓ¹Ò Ó¹ÒÓ¹Ò Ó¹ÒÓ¹Ò Ó¹ÒÓ¹Ò Ó¹ÒÓ¹Ò Ó¹ÒÓ¹Ò Ò¹ÓÓ¹ÒÓ¹ÒÓ¹Ò Ò¹ÓÓ¹ÒÓ¹ÒÓ¹Ò Ò¹ÓÓ¹ÒÓ¹ÒÓ¹Ò Ò¹ÓÓ¹ÒÓ¹ÒÓ¹Ò )Ò¹ÓÓ¹ÒÓ¹ÒÓ¹Ò Ò¹ÓÓ¹ÒÓ¹ÒÓ¹Ò Ò¹ÓÓ¹ÒÓ¹ÒÓ¹Ò Ò¹ÓÓ¹ÒÓ¹ÒÓ¹Ò Ò¹ÓÓ¹ÒÓ¹ÒÓ¹Ò Ò¹ÓÓ¹ÒÓ¹ÒÓ¹Ò Ò¹ÓÓ¹ÒÓ¹ÒÓ¹Ò Ò¹ÓÓ¹ÒÓ¹ÒÓ¹Ò Ò¹ÓÓ¹ÒÓ¹ÒÓ¹Ò Ò¹ÓÓ¹ÒÓ¹ÒÓ¹Ò Ò¹ÓÓ¹ÒÓ¹ÒÓ¹Ò Ò¹ÓÓ¹ÒÓ¹ÒÓ¹Ò ÒÓÓÒÓÒÓÒ Ò¹Ò¹Ò¹Ó¹ÒÓ¹ÒÓ¹Ò Ó¹ÒÓ¹ÒÓ¹Ò Ó¹ÒÓ¹ÒÓ¹Ò Ó¹ÒÓ¹ÒÓ¹Ò Ó¹ÒÓ¹ÒÓ¹Ò Ó¹ÒÓ¹ÒÓ¹Ò Ó¹ÒÓ¹ÒÓ¹Ò Ó¹ÒÓ¹ÒÓ¹Ò Ó¹ÒÓ¹ÒÓ¹Ò Ó¹ÒÓ¹ÒÓ¹Ò Ó¹ÒÓ¹ÒÓ¹Ò Ó¹ÒÓ¹ÒÓ¹Ò Ó¹ÒÓ¹ÒÓ¹Ò Ó¹ÒÓ¹ÒÓ¹Ò Ó¹ÒÓ¹ÒÓ¹Ò Ó¹ÒÓ¹ÒÓ¹Ò Ó¹ÒÓ¹ÒÓ¹Ò Ó¹ÒÓ¹ÒÓ¹Ò Ó¹ÒÓ¹ÒÓ¹Ò Ó¹ÒÓ¹ÒÓ¹Ò Ó¹ÒÓ¹ÒÓ¹Ò Ó¹ÒÓ¹ÒÓ¹Ò Ó¹ÒÓ¹ÒÓ¹Ò Ó¹ÒÓ¹ÒÓ¹Ò Ó¹ÒÓ¹ÒÓ¹Ò Ó¹ÒÓ¹ÒÓ¹Ò Ó¹ÒÓ¹ÒÓ¹Ò Ó¹ÒÓ¹ÒÓ¹Ò Ó¹ÒÓ¹ÒÓ¹Ò Ó¹ÒÓ¹ÒÓ¹Ò Ó¹ÒÓ¹ÒÓ¹Ò Ó¹ÒÓ¹ÒÓ¹Ò Ó¹ÒÓ¹ÒÓ¹Ò Ó¹ÒÓ¹ÒÓ¹Ò Ó¹ÒÓ¹ÒÓ¹Ò Ó¹ÒÓ¹ÒÓ¹Ò Ó¹ÒÓ¹ÒÓ¹Ò Ó¹ÒÓ¹ÒÓ¹Ò Ó¹ÒÓ¹ÒÓ¹Ò Ó¹ÒÓ¹ÒÓ¹Ò ÓÒÓÒÓÒ ÒÒ¹¹Ó¹ÒÒÓ¹Ó¹ÒÒÓ¹Ó¹ÒÒÓ¹Ó¹ÒÒÓ¹Ó¹ÒÒÓ¹Ó¹ÒÒÓ¹Ó¹ÒÒÓ¹Ó¹ÒÒÓ¹Ó¹ÒÒÓ¹Ó¹ÒÒÓ¹Ó¹ÒÒÓ¹Ó¹ÒÒÓ¹Ó¹ÒÒÓ¹Ó¹ÒÒÓ¹Ó¹ÒÒÓ¹Accept Ó¹ÒÒÓ¹Ó¹ÒÒÓ¹Ó¹ÒÒÓ¹Ó¹ÒÒÓ¹region Ó¹ÒÒÓ¹Ó¹ÒÒÓ¹Ó¹ÒÒÓ¹Ó¹ÒÒÓ¹Ó¹ÒÒÓ¹Ó¹ÒÒÓ¹Ó¹ÒÒÓ¹Ó¹ÒÒÓ¹Reject Ó¹ÒÒÓ¹Ó¹ÒÒÓ¹Ó¹ÒÒÓ¹Ó¹ÒÒÓ¹region Ó¹ÒÒÓ¹Ó¹ÒÒÓ¹Ó¹ÒÒÓ¹Ó¹ÒÒÓ¹Ó¹ÒÒÓ¹Ó¹ÒÒÓ¹Ó¹ÒÒÓ¹Ó¹ÒÒÓ¹Ó¹ÒÒÓ¹ÓÒÒÓ (i) (i) x(i) ~ q(x) x ÀÏV”QdBa[D ‰ JÁ ªÂMªœÅ'¬ ¾ Á Ãõ¿ Ç­«]È ¾–Ã]Ð+Ô.¿ Ç­«]Ȗªq6bLJ8': Å7Ç Ã Ä ¾ Ä]Çe6b8'¬[: ªÖÕ 6.

Ÿ5<íPü Š><š<:<“lb‚ƒkA{.3 „ 47<B@ „ ?2@SA2?2@2<‹1oš< „ „ ù 44eA2ïp926e358x?24|6e02<ó4e671e8x?î Ÿ „ û8:öŸ „ 1eî:<‡?A2ïqb<‹14 „ 929ϟ53W<B4&6e0 „ 6Î354 = * ü‰ê ç*Bð >@A ë? C ? = ü‰ê ¡ '6Î354’‹ŸW< „ 1k6e0 „ 6 6e023^435? 67<‹î:1 „ 6e3W8x? ïp<‹6e028@í’ „ ? „ Ÿ5478Ž-<P35? 67<‹1921e<‹67<B@ „ 4 „ 4 „ ïp9ϟ535?îpïp<‹6e08&@ k02<‹1e<q6e0<‡9b8x4767<‹13W8:1Î@2<B?24e3W6ìq̕üA¼ 354 „ 929.ŸW< ž 8x? 67<ò/ „ 1QŸW8p<B476e35ï „ 67<./.8:ö = ‰ü ê 354 a * = * ü‰ê Ï ø ê g ¼ ½ä &¢é¿i â Aü ¼ ä'&¢é &-.1e835ï „ 67<B@ì a * Ì * Aü ¼ Ï ø â Aü ¼ 'ä &¢é å76b8<: üA¼ &-./. a Î0./.:<-88 6!4=6?>5@A8B 4DCE/AB .@<B4k6e02<…4eA929b8:1e6ˆ8:žö Ì Aü ¼ ‡¡ Î0<B“ ? š<…’ „ ? 1e< k13W67< = ‰ü ê „ 4ÎöG8xŸ5Ÿ58 k4 = ü ê Ï_Û êòjü ¼ ãâ Aü ¼ qjü ¼ a¼ ã!ä›åé k02<‹1e< â jü ¼ J ä›åé 35f 4 ?28 k? „ 4‡6e0< È0Åˆß Ã!ÄÊPÆ!ËIá-àhåàÈvՋæ’Ê ¡$/š8x?247< sA<B? 6eŸWì ä 3Wök8x?<Ž’ „ ? 4e35ï•ä<& é A2Ÿ „ 67h< 2 3[¡–3c¡–@€¡4 „ ïp9.ŸW<B4 % ¼ ä'&¢é)(+&-* .354‡<B476e3^ï „ 678:1 354•A2?’.3W671 „ 1eìõ35ïp9b8:1e6 „ ?2’‚<>921e8:9b8x4 „ Ÿb@2354e6713 .35?24767<B3^?l  ¡ ¨|<‹6)A. 4 '!() *+-.. „ ’‹’‚8:1@235?2î678 q)Aü ¼ „ ?2@ <‹ë „ Ÿ5A „ 67< â Aü ¼  „ 9b8x4e4e¢3 .ßn! oÖ"5$ p à Åˆß Ã!ÄÊPÆ!ËIá-àÉÆ!ňßIÇæÈ0ËbÕ 354 „ ? „ Ÿ567<‹1? „ 6e3Wë:< ¦ ’‹Ÿ „ 4e435’ „ Ÿ¢§478xŸ5A6e3W8x?+6e0 „ 6óî:8<B4 „ –’ 678 6e0¡ < `xú –@4 á47<‹< öé8:1P< „ ïp9.4š3^? 671e8&@2A2’‚< „ î „ 35‡? „ ? „ –1 . /0+132547698:-8.A6e358x? qAü ¼ 4A2’0 6e0 „ 6‡356e4Ó4eA929b8:1e6q35?2’‹Ÿ5A.

A6e358x?24hq&üA¼ ˆ35Ÿ5ŸÓ8ë358xA24eŸWì©b<!921e<‹öé<‹1 „ .A6e3W8x?÷354.Ÿ5<!678 8:a 6e0<‹1Q4‹¡ =>? 35ïp9b8:1e6 „ ? 6•’‚1Q3W67<‹13W8x?÷öG8:1p’Q08 8x435?î „ ?÷8:9.l a GIHJKALNMPO QJMSRKAMPL TAU?VFQWIX9OYPMPT[Z]\9X9K0JU?H „ ?2@ = * ‰ü ê 354š?8:6e023^?qî .67û8 .6e35ï „ ŸE921e8:9b8x4 „ Ÿš@2354œñ 671¢3 .a A26E6e0<qöMA2?2’‚6e3W8x?†êòüA¼ 35? 67<‹î:1 „ 67<B@†k3W6e0õ1e<B479b<B’‚6š678 6e0<Ó<Bï…9.@2354e6713 .3W135’ „ Ÿbïp< „ 4A1e< Ì * üA¼ ¡ ÿ&8xïp< 9218:9-8x4 „ Ÿ.

’‚û< E<8x?2Ÿ5ì+?<‹<B@ 678øï 35?235ï…3^47< 6e0û< .Ï?2@ 8x?2<õ6e0 „ 6…ï 35?235ï…3^47<B4Ó6e0<óë „ 13 „ ?2’‚< 8:ök6e0<ó<B476e3^ï „ 678:1 = * ‰ü ê {¡ Î0<Óë „ 13 „ ?2’‚<‡8:ö êAü ¼ Xâ Aü ¼ k3W6e0ó1e<B479b<B’‚667è 8 qAü ¼ 354)îx3Wë:<By? ì ë „ 1 ä ä›åé ‰ü êAü ¼ Xâ Aü ¼ 9Ï â ä ävåé gê H Aü ¼ XâÖH Aü ¼ i ð =ãH ‰ü ê ‰ü l Î02<P47<B’‚8x?2@í67<‹1ï 8x?í6e0<P1Q3Wîx0 6>0 „ ?2@í4e35@<•@8 <B4>?8:6q@<‹9b<B?2@Ž8xß ? qAü ¼ „ ?2@ 0<B?.

Ÿ53W<B4-6e0 „ 6$35ïp9b8:1e6 „ ?2’‚<4 „ ïp9ϟ535?îš<B476e35ï „ 67<B4$’ „ ‘ ? b<£4eA9b<‹17ñ <@î ’‹35<B? 6‹‚¡ Î0 „ 6ò354 $öG8:1 „ „ îx3Wë:<B?öMA2?2’‚6e3W8x? êAü ¼ 3W6•354.9b8x4e4 3 .Ÿ^35?î öé1e8xï Ì üA¼ 35? 6e0< 35ï…9-8:16 „ ? 61e<‹îx358x?2Œ4 k0<‹1<|Í êüA¼ Í Ì üA¼ 3541<BŸ „ 6e3Wë:<BŸWìóŸ „ 1eî:<‹á-0<B?2’‚<‡6e0<P? „ ïp< 35ï…9-8:16 „ ?2’‚<Ó4 „ ïp9.1476ó67<‹1ï Œk0.35’0 „ ’‹’‚8:1@23^?î 678 ¢x<B?247<BS? –435?2< s A „ Ÿ^3W6_ì 0 „ 46e0<‡öé8xŸ5ŸW 8 k35?îpŸW 8 E<‹D1 -8xA.Ÿ535?î <@î ’‹35<B?2’‚ìû354 „ ’Q023W<‹ë:<B@„k0<B?š<öG8&’‹A24ð8x?ý4 „ ïp9.?2@ H â ä äæåé g-ê H Aü ¼ XâÖH Aü ¼ i`é g â ä ä›åé ü Í êAü ¼ Í â Aü ¼ 9 i H Ï U Û Í êAü ¼ Í Ì Aü ¼ n¼ W Î0..3Wîx0 4 „ ï…9.ŸW<…67¡8 .354óŸW8 š<‹y 1 b8xA2?2@ 354 „ 676 „ 3^?<B_ @ k02<B© ? E< „ @28:926ð6e0<öé8xŸ5ŸW 8 k35?î Ã3ß[ÊjÈAÅ=Æ!Ç ÈAÅˆß Ã!ÄÊPÆ!ËIá3àèê!È0É-ÊjÄ-È¿ë@ì ÊjȉÃ!Ë q²í üA¼ ~Ï Ð Í Í ê êüAüA¼ ¼  Í ÌÍ Ì üAüA¼ ¼  a¼ Î02<í8:926e3^ï „ Ÿq921e8:9b8x4 „ Ÿq354ó?8:6Žë:<‹1eì A247<‹öMA2Ÿ>35? 6e0<!47<B?24e< 6e0 „ 6ð3W6Ž354Ž?8:6 < „ 47ìp678ò4 „ ïp9ϟW<Îöé1e8xï Í êüA¼ Í Ì üA¼ ¡ wˆ8š<‹ë:<‹13W6 67<BŸ5Ÿ^4 A24E6e0 „ 6E0.Ÿ53^?î¡ k02354-1e<B4eA2Ÿ56b3^ïp9.

’‚<Ž6e0 „ ? k02<B?ŽA24e35?î „ 9b<‹1eöé<B’‚6 ž 8x? 67<•/ „ 1QŸW8…ïp<‹6e08&S@ È_0jà10 k3W6eh 0 qAü ¼ Ï Ì Aü ¼ I¡ Î02354 9218:9-<‹16_ì!354•8:öé67<B? < 9.A26e3W8x ? qAü ¼ 6e0 „ 6…ì35<BŸ5@24 „ ? <B476e35ï „ 67< k3W6e0 „ ŸW 8 E<‹1…ë „ 13 „ ?.Ÿ58x3W67<B@ 678 <‹ë „ Ÿ5A „ 67<ó6e0<ó921e8 „ ..35Ÿ53W6ì 8:öÎ1 „ 1e<ó<‹ë:<B? 6e4 35? ’‚8xï…ï•A2?23^’ „ 6e3W8x? ?<‹6 š8: 1 &4 ü[ÿ&ï…3W6e‡0 £ÿ0 „ .?2@ „ @23^47671 3 .

35Ÿ^3W6_ìAü .ŸWß< qAü ¼ öé1e8xï k0235’Q0 678ø@1 „ 4 „ ïp9. „ ?2d @ Š „… 8 nm ¡ k0<‹1e<ó6e0< sA „ ? 6e3W6_ìû8:ö…35? 67<‹1e<B476 354 „ 6 „ 35Ÿ‡9..:<-88 6!4=6?>5@A8B 4DCE/A> .ŸW< 47671 „ 67<‹î:ìû354 678 „ @8:926 „ 9 „ 1 „ ïp<‹67<‹1Q3547<Bö @ qAü ¼‹Ö]÷ „ ?2@ø678 „ @ „ 9.A135?î 6e0< 4e35ï•A2Ÿ „ ñ 6e3W8x?m¡ ù ênÆ3ß[ÊjÈú!à=ÈAÅDß5Ã!Ä-ÊPÆËIá3àŽÉÆ!ňßIǛÈAË’Õ „ 929b< „ 14ˆ678ð0 „ ë:<•8:1Q3Wîx35? „ 67<B@ 35?í6e0< '!() *+-.47=8 š<‡8:öé67<B?ð47<‹< ó678 0 „ ë:3< qAü ¼ Lõ Ì Aü ¼ ¡ =>4ò6e0<ð@23^ïp<B?24e3W8x?÷8:ö>6e0†< ¼+35?2’‚1< „ 47<B4 3W£6 b<B’‚8xïp<B4…0 „ 1@2<‹1•678 8 26 „ 35? „ 4eA.3W6 „ . /0+132547698:-8.ŸW<B4B¡)= 47<B?24e¢3 .921e8 35ï „ 6e358x? 8:ö Ì Aü ¼ „ ?.3W6ð<‹1e18:1í1 „ 67< „ ?2@ý0<B?2’‚< êAü ¼ Ïðï²ñ Aü ¼ k0<‹1< ï…ñ Aü ¼ ~Ï q3W‡ö ¼¡½÷ „ ?2@Žú•8:6e0<‹ 1 ˆ3547<püM47<‹<‡†3WîxA1er < €¡ zq?2< ’‚8xA2Ÿ5@ <B476e35ï „ 67<6e0¥ < Ï3W6ð<‹1e1e8:1 1 „ 67<ïp8:1e< @< îõ’‹3W<B? 6eŸ5 ì ì 4 „ ï…9.35?î 678 qAü ¼ óòôï+ñ Aü ¼ Ì Aü ¼ 6e0 „ ? „ ’‹’‚8:1@235?2î 678 qAü ¼ =Ï Ì Aü ¼ ~¡ Î0 „ 6 354 3W6)354 „ 4767<‹öMA2Ÿ-678ò921e8:9b8x47<q’ „ ?2@235@ „ 67<B4š3^? 1e<‹îx358x?24 8:ö ?8òA6e35Ÿ53W6ì:¡  œ?óï „ ? ì „ 929ϟ535’ „ 6e3W8x?24 €6e0< „ 3^ï 354PA24eA „ Ÿ^ŸWì @.ø6 ÷ @.v3 u-<‹1<B? 6•35?!6e0< 47<B?247< 6e0 „ 6•8x?Ž< „ ? 6e4 678ó0 „ ë:< „ î:8 8&@ „ 9.1e8 „ .@í?8:6ˆ8:ö „ 9 „ 1e6e35’‹A2Ÿ „ 1k35? 67<‹î:1 „ Ÿ k356e0ó1e<B479b<B’‚667r 8 Ì Aü ¼ .Ÿ535?î „ ’‹’‚8:1@.

A2Ÿ „ 1 „ @ „ 926e3Wë:<p47671 „ 67<‹î:ì35? ë:8xŸWë:<B4q’‚8xïp9.ŸW8x3W67<B@ 1e<B’‚<B? 6eŸ5ìð35?ð6e0<•ï „ ’0.47<B?2_ @ gb—ƒÎ<Bïp8x?.4 Ÿ53W67<‹1 „ 6eA1e< üM=>Ÿiñ „ sIE‘><‹ë:<‹6e4e3 &3W8:6e354 „ ?2@ $8 k?.¢3 s A2<P0 „ 4 „ Ÿ547|8 -<‹<B?í< &9.‘>8xA2’‚<‹6ùIú:ú:ú /)0<B?î „ ?2@P‘>15A B5@ ‹<BŸùIú:ú:ú nzq1e6e 3 „ ?2o@ „ <B Ÿ .G[H• H–T0KAX–JOY‰T0LNX9H—TAX˜™5˜™qš›X9K{˜ŒU?YjœLNH-Mž MFU?K0HLNHŸ p(x) Contours of q(x) α I E (x)p(x) Contours of p(x) ü!ûü!û ü!ûü!û ü!ûü!û ü!ûü!û ü!ûü!û ü!ûü!û ü!ûü!û ü!ûü!û ü!ûü!û ü!ûü!û ü!ûü!û ü!ûü!û ü!ûü!û ü!ûü!û üûüû üû!û!ü ü!ûû!ü ü!ûû!ü ü!ûû!ü ü!ûû!ü ü!ûû!ü ü!ûû!ü ü!ûû!ü ü!ûû!ü ü!ûû!ü ü!ûû!ü ü!ûû!ü ü!ûû!ü ü!ûû!ü üûûü üû!ü!û ü!û ü!û ü!û ü!û Eü!û ü!û ü!û ü!û ü!û ü!û ü!û ü!û üû üû!üû!ü!ûü!û ü!ûü!û ü!ûü!û ü!ûü!û ü!ûü!û ü!ûü!û ü!ûü!û ü!ûü!û ü!ûü!û ü!ûü!û ü!ûü!û ü!ûü!û ü!ûü!û üûüû üû!ü!û ü!û ü!û ü!û ü!û ü!û ü!û ü!û ü!û ü!û ü!û ü!û ü!û üû ­«:Á¯c¬_Ç Ã Å'ª ¿ Ç­«]È ¾–Ã]Ð+Ô Á à ª ¿c½ ÁQÀ]ȁÄ«]ȁÇQŜªÏ­ÁQ¯[ª ¾ ­«:ÁQ¯c¬_Ç Ã Åœª.@58 )ÿ1Q35?23Wë „ 4 „ ?S ƒ 3^’‚8xŸ „ ë „ ?di 6767<B? „ ?2@ „ 676 } < ùIú:ú:ú S¡ Î023^467<B’02?.Á à ¿ ÇQ­«]È ¾–Ã]Р¯[Ár­ ¬ÀϽ Vª”QdB¿ a[¬_D Ǭ[Š ª J¿ ý «IÇŜªE¯[ª Ðr¾ Á ÃT¿ ¬ ½ Çe¬ ­ÎÇe¬c¬[ª'¯7É ý à ¬ ½T¾–¿ «]ǯc¬ ¾ ŜÀ]ȁÇe¯ª‡þTÇQ­«Tȁª£Á à ª ¾¿$¾–à ¬[ª¯[ª ¿ ¬[ª7Ä ¾–à ŜÁr­«TÀT¬ ¾–Ã]Ð ÇE¬_Ç ¾ È «T¯[ÁQ®IÇQ® ¾ È ¾ ¬GƈÁÂ2ª'¯c¯[ÁQ¯GÊ5Ī'¬[ªœÅ'¬ ¾–Ã]К¾Ã ÂS¯[ªfÿ‹ÀTª à ¬|ÇQ® à ÁQ¯[­ÎÇÈ ¾ ¬ ¾ ª ¿ ÌÉ 47671QA2’‚6eA1 „ Ÿ>4 „ öé<‹6_ì+Ÿ^3W67<‹1 „ 6eA1e< üMþ)A2’02<‹1“ll  „ ?2@ 0 „ 4]-<‹<B?+<&67<B?24e3Wë:<BŸWì „ 929ϟ53W<B@ 35? 6e02< ’‚8xï…ï•A2?235’ „ 6e3W8x?.A26e35?î 6e0<p@<‹13Wë „ 6e3Wë:< 8:ö 6e0‘< .35?< ŸW< „ 1Q?235?îΒ‚8xï…ï•A2?2356_ì…üM@<E†21e<B3W6 „ 4 ƒ 3W1 „ ? }7„ ?‡ Š><‹< „ ?2@.Ÿ^35?îkùIú:ú:ú ÿ&’0A2A1Qï „ ?24 „ ?2@òÿ8xA6e0<‹ì ùIú:ú:ú ¡|=ê9b8:9.

Ï ÷     .21Q476)67<‹1ï#8x?Ž6e02<‡13Wîx0 60 „ ?2@ð4e3^@<q8:ö < sA „ 6e3W8x?÷?ü  _ü ÷ Ï â ä äæå7e é Ubê H Aü ¼ Xâ Aü ¼‹Ö]÷ â Aü ¼ž÷ Ö]÷ W „ ?2@ó6e02<B?ðA9€@ „ 6e35?îò6e0<Ó9 „ 1 „ ïp<‹67<‹14 „ 4Îöé8xŸ5ŸW8 ˆ4 * ä'&¢é Ö]÷ â ü A ¼ ' ä ¢ & é ' ä ¢ & é ð ø ê H üA¼ Xâ üA¼ Ö]÷ ÷ .

1e8 „ ’0<B4Î6e0 „ 6kï „ :<•A247<Ó8:ö 6e0 <qwˆ<B4e4e3 „ ? „ 1 < „ Ÿ5478p9b8x4e4e3¢.:<-88 6!4=6?>5@A8B 4DCE/A.  ÷ 53 4 „ ŸW< „ 1Q?235?î 1 „ 67< „ ?2@p¼ ä'&¢é q üA¼žÖ]÷ ¡oz>6e0<‹18:926e35ï 354 „ 6e3W8x? „ 929.ŸW<:¡ k02<‹1e< '!() *+-. /0+132547698:-8. 2 &-./. ..

/./.Ÿ53^?îÓïp<‹6e08&@=ìP1e<k13W6e35?î = ü‰ê „ 4 öé8xŸ5ŸW8 k4 » = Pü ê ‚Ï Ð ê•Ð™‰ü â¼ ãüjâ ¼ Aü q¼ üA¼ q Aü ¼n¼ a¼ k02<‹1e< ⠉ü ¼ ¯ò ã!äæäæååéé 354‡? 8 8x?2Ÿ5h ì &?8 ˆ? A9÷678 „ ?28:1ï „ Ÿ535435?îó’‚8x?2476 „ ? 6‹¡ ä Î02< ž 8x? 67<ò/ „ 1Ÿ58p<B476e35ï „ 67<‡8:ö = ‰ü ê -<B’‚8xï…<B4 . â üA¼ <ä &¢é 354 „ ?8:1ï „ Ÿ^3547<B@ò35ïp9b8:1e6 „ ?2’‚<tš<B3Wîx0 6‹¡x†28:1G2. ê`g–¼ ä'&¢é i â Aü ¼ ä<&¢é * * = * ü‰ê Ï Ï ø ê g ¼ ä<&¢é i â üA¼ ä<& é ^  * ./.9.’‚<Î4 „ ïp9.ŸWì•6e0<k35ïp9b8:1e6 „ ?.  * .‹ú GIHJKALNMPO QJMSRKAMPL TAU?VFQWIX9OYPMPT[Z]\9X9K0JU?H 0 <B?P6e0<)?8:1ï „ Ÿ53^4e35?îΒ‚8x?24e6 „ ? 68:öÌ üA¼ 3^4$A2?{?8 k?S356$354 476e35Ÿ5Ÿx9-8x44e3 . â K ¼ 'ä &¢é M &-.ŸW< 678 „ 9. &-* .

4 „ 6Ó6e0<p4 „ ï…<p6e35ïp<:¡€†8:1‡6e023^4ˆ1< „ 478xS? š<ˆ?<‹<B@õ678ò35? 6718@2A./.Ÿ53W<B4B6e0 „ 6$3^4 = * ü‰ê *Zð >1A ë? C ? = ü‰ê ¡ c>?2@<‹1a „ @2@2356e3W8x? „ Ÿ „ 44eA2ïp926e358x?24 „ ’‚<B? 671 „ Ÿ€Ÿ53^ï…3W6 6e02<‹8:1e<Bï ’ „ ?†b<>8.Ÿ5<Pöé1e8xï „ ?2@ î:88@ „ 929.’‚<kïp8:1e<>478:9.ŸW<B4 ¼ k3W6e0õ6e0<q9b8x4e4e3 .ïqb<‹14 „ 929.354bïp<‹6e08&@.Ÿ535?î „ ? „ 47ì&ïp92678:6e35’ „ Ÿ^ŸWì+ü_2 ÍEt ë … t 6e35ïp<B4 „ ’‹’‚8:1@235?î 678 6eä'0&¢é <.35? k02<‹1e< ¡-=köé67<‹1k1e<B4 „ ïp9.Ÿ535?î „ Ÿ5î:8:13W6e02 4 „ 47<B@õ8x? ží„ 1 :8ëð’Q0 „ 35?24B¡ ll !  ' () *+..3541e<B4 „ ï…9.3W67< = * ü‰ê 354 .@23W6e3W8x? „ Ÿ ž 8x? 67<õ/ „ 1Ÿ58õë „ 13iñ „ 6e3W8x?m¡ '6354 6e0<‹1e<‹öé8:1e< 2?8:6’‹ŸW< „ Œ1 k02<‹6e0<‹1)6e0<Pÿ ?ƒ 921e8&’‚<B@2A1e<>’ „ ?ðŸW< „ @ 678 921 „ ’‚6e35’ „ Ÿ-î „ 35?2435?õî:<B?<‹1 „ Ÿc{¡ wˆ8 š<‹ë:<‹1 .354 &?8ˆ? „ 4 ÉÆ!ňßIǛÈA˒ՑÈ0Åˆß Ã!ÄÊPÆ!ËIá-àDÄ9àÉÆ!ňßIÇæÈ0ËbÕ à üjƒˆA5.4B6e0<)47671e8x?î>Ÿ „ 8:ö2Ÿ „ 1eî:<š? A.?.6 „ 6e3W8xS? 3W6354 ^ <‡’‚8x?.6 „ 35?<B@ üPŠ><š<:<ql ¡ak0<E<B4e6e35ï „ 678:1 = * üê 0 „ 4 b<‹<B?ò4e08 k?•678Ó9-<‹1öG8:1ï¾b<‹6767<‹1 6e0 „ ? = * üPê 35?.35476713 ÏA6e3W8x? Ì * üA¼ ä<&¢ é ¡EÎ023^ä 4)é 921e8&’‚<B@2A1e< 1e<B4A2ŸW6e4š35? t 4 „ ïp9.1e<B4 „ ï…9.@.Ÿ535?î 4e’02<Bïp<p35? 6718@2A.. /0+1-2 4=6?8:-8.3^?õ6e02<q4e<s A<B? 6e3 „ Ÿ ž 8x? 67<•/ „ 1ŸW8ò47<‹6œñ 6e35?2î‡@<B4e’‚1 3 b<B@ò35?õÿ&<B’‚6e3W8x7? `¡ €b&3W6£354<B4e4e<B? 6e3 „ Ÿ2678P’ „ 1e1eì•8xA6£6e0.Ÿ535?î 4767<‹9|¡ ? ìõ4e6 „ 6e35?îò6e0 „ 6<‹ë:<B†? k3W6e0 „ @ „ 9.6FE8Ó<B476e3^ï „ 67<B4 .’‚<B4ˆ478xï…< „ @.1e8 35ï „ 6e3W8x?.:-<-88 64769> @A8B 4ˆC{/F698 . 4 Î02<.@.Ÿ5<B4öG18xï Ì * üA¼ Ï6e0<B? O ë „ Ÿ53^@÷ïp<‹6e028@ ’‚8x?24e3^476e4•8:ök1e<B4 „ ï…9.’‹Ÿ5A2@<>6e02354)47<B’‚6e3W8x† 8:öé67<B?ó35ïp9b8x4e4e 3 ϟW<678ò8 26 „ 35?õ921e8:9b8x4 „ Ÿ-@23547671¢3 .478xïp< 47<‹6eA29.8<: üA¼ ü?€ &-.354e’‚1e<‹67<.02354e6e35’ „ 67<B@ 4 „ ï…9.A6e3W8x?246e0 „ 6 „ 1<ˆ< „ 47ìõ678p4 „ ïòñ 9.Ÿ535?2î56e02< „ 92921e8&35ï „ 6e3W8x?ó8:ö6e0<Ó6 „ 1eî:<‹6ˆ@2<B?24e3W6ì 354 Ì üA¼ ~Ï t ø å 6.4mA2?2@2<‹1m4 s A „ 1e<B@Ó<‹1e1e8:1 ŸW8x4e4 üjƒk8b<‹1e6 a „ ?2@P/ „ 47<BŸ5Ÿ „  ¡  'ö8x?<P3^4k35? 67<‹1e<B4767<B@ 35?Ž826 „ 3^?235?î t È¿¢0 È¿0êD0 4 „ ïpa 9.3^Ÿ53W6_ì•6e0 „ 6 ¼ Ï ¼ öé8:1Ï ¡ Î0.A6 „ 47ì&ïp92678:6e3^’ „ Ÿ5ŸWì:A2?2@<‹1 š< „ ù „ 4e4A2ïp9ñ 6e3W8x?.3 „ 47<B@ üé1 „ 6e3W8Ó8:ö.

’ „ ?2?8:6k@21 „ à4 „ ïp9.ŸW<B4¼ ä'&¢é k0.ŸW<BŒ4 ¼ ï…35ï…35’ 4 „ ï…9.ãIèGâ ó‹òζ ž / ž /354 „ 47671 „ 67<‹î:ì öé8:1…î:<B?<‹1 „ 6e35?2î!4 „ ïp9.ŸW<B4ÎöG1e8x¬ ï Ì Aü ¼ @.ŸW<B4£@1 „ k?pöé1e8xïê6e0<k6 „ 1eî:<‹6š@23547671Q 3 .35ŸW< <9.G[H• H–T0KAX–JOY‰T0LNX9H—TAX˜™5˜™qš›X9K{˜ŒU?YjœLNH-Mž MFU?K0HLNHŸ €Þp«®­«®­ †¸0ºÏä.Ÿ58:135?î 6e0< 476 „ 67<í479 „ ’‚<“¿ A24e3^?î „ ž „ –1 :8ë ’0 „ 35? ïp<B’Q0 „ ?2354eïð¡~Î02354pïp<B’Q0 „ ?2354ï 354 ’‚8x?24e671A2’‚67<B@ó478ò6e0 „ 6)6e0<q’0 „ 35?ó479b<B?2@.A6e3W8xˆ? Ì Aü ¼ ¡-ü ^ <>1e<B3W67<‹1 „ 67<ˆ6e0 „ 6 š< A24e< ž / ž /©ˆ0<B? š<.4Eïp8:1<ˆ6e35ï…<>35? 6e0<qïp8x47635ï…ä'&¢é 9-8:16 „ ? 6 1e<‹îx358x?24‹¡2 œ?Ž9 „ 1e6e3^’‹A2Ÿ „ 1 23W6ˆ354k’‚8x?24e671A2’‚67<B@ 478…6e0 „ 6ˆ6e0<P4 „ ï…9.3W1e<B’‚6eŸWì {ÏA6Β „ ? <‹ë „ Ÿ5A „ 67<ŒÌüA¼ A9ð678 „ ?8:1ï „ Ÿ53^4e35?îò’‚8x?2476 „ ? 6‹¡  '6ð354Žä'35&¢? é 6eA23W6e35ë:<í678ø3^? 671e8&@2A2’‚< ží„ 1 :8ëû’Q0 „ 35ä<?2& é 4Ž8x© ? .

Ö9¼ H Ö ÓÓÓ Ö9¼ ù ( ¡ Î02<q4e678’Q0 „ 476e35’.F3Wé ö ý J ý Aü ¼ ä'&¢é Í ¼ ä'& .Fé 1e<Bï „ 35?.Ï?23W67<476 „ 67< 479 „ ’‚<B4 k02<‹1eq < ¼ ’ „ ? 8x?2ŸWìŽ6 „ :Ž< ä<&¢ö…é @2354e’‚1e<‹67<•ë „ Ÿ5A<Bf4 ¼ ½Î¿ Ï % ¼ .4 478xŸW<BŸ5ìp8x?õ6e02<>’‹A11e<B? 6)476 „ 67<q8:öm6e0<q’0 „ 35? „ ?2@ „ .Fé Ö Ö9¼ ä.Fé Ö ÓÓÓ Î02<…’0 „ 35?÷354 æ Ã!Å=à Ւàä'Ë[&¢é à Ã7ìbä'& É .921e8&’‚<B4eŒ 4 ¼ 354’ „ Ÿ5Ÿ5<B@ „ ží„ 1 :8ëð’Q0 „ 35?ð3Wö Ì Aü ¼ ä'&¢é Í ¼ ä'& .4‡35? ë „ 13 „ ? 6Óöé8:1 „ Ÿ5Ÿ žk3W6e0 å76b8<: ý Aü ¼ Í ¼ fÏ òöG8:1 „ ? ì ež¡ Î0 „ 6Ó354 -6e02<p<‹ë:8xŸ5A6e3W8x?8:ö 6e0<q’0 „ 35?õ3^? „ 479 „ ’‚q< ¿ @<‹9b<B?2@.Fé Ï ý Aü ¼ ä'&¢é Í ¼ ä<& .

1 x2 1 0.4 x1 x3 0.9 0.5<B@ð671 „ ?24e3W6e358x?Žï „ 671v3 b¡ " $# &% '% &% ( &% ) 0.6 ÀÏV”QdBa[D|:J ¼ ¯_Ç Ã]¿c¾ ¬ ¾ Á ÃÓÐ ¯_ÇQ« ½ ÂiÁ¯$¬ ½ ª£Ëqǯ[ÒrÁÑkÅ ½ Ç ¾–à ª‡þTÇQ­«]Ȗª Í ¾ ¬ ½+*.

Õ É Ë_Õ ¿Ë Õ0/1‹É S =>4 „ ? < „ ïp9. /0+1-2 4=6?8:-8.:-<-88 64769> @A8B 4ˆC{/F66 .F?2é S@ „ öG67<‹1Ž47<‹ë:<‹1 „ Ÿq3W67<‹1 „ 6e3W8x?24 üMï•A2ŸW6e3W9ϟ535’ „ 6e3W8x?24 ì ý >6e02<9.Ÿ5<‡354 ú ú ú ú ú ý Ï ú Ó #ûú ÓÓ ` ú Ó  'ö6e0<‡921e8 „ .Fé <B4!67 8 Ì Aü ¼ Ï üMú Ó bù Öeú Ó `5Öeú Ó ` ¡ ƒ 8 ï „ 6767<‹£1 k0 „ 6•35?23W6e3 „ Ÿ@.A2’‚6 Aü ¼ ý ’‚8x? ë:<‹1eäî:.3547671 3 ÏA6e3W8x? Aü ¼ E<óA247< $6e0< 56 324 87 97 ..ŸW< €’‚8x?24e3^@<‹1 „Žž „ 1 :8Të’0 „ 35?“ˆ3W6e0 6e01e<‹<…476 „ 67<B4 ü‰ö Ï € „ ?2@ „ 671 „ ?243W6e3W8x?pî:1 „ 9Ï0 „ 4š35Ÿ5Ÿ5A24e671 „ 67<B@p35?…†3WîxA1<`¡’Î02<Î671 „ ?24e356e3W8x?…ï „ 6713 öé8:1Î6e02354)< „ ïp9.7 :7 ' () *+.35Ÿ53W6ì ë:<Bä¨...F’‚é 678:1qöé8:1ˆ6e0<P35?23W6e3 „ Ÿ€4e6 „ 67<•354 Aü ¼ ä¨..Fé Ï üMú Ó gbÖeú Ó bù Öeú Ó €  3W6 öG8xŸ5Ÿ58 k4õ6e0 „ 6 Aü ¼ ý Ï üMú Ó bù Öeú Ó #bÖeú Ó ù „ ä¨.1e8@.

Fé Ó <.?8:6 -<Ó1<B@2A2’‚<B@Ž678 4e<‹9 „ 1 „ 67<.6e0<õ@2<B4e3W1e<B@!3^? ë „ 13 „ ? 6P@23^47671 3 .Fé Ó ' ä & F .1e8:9b<‹1e6e3W<B4 » I¡ à Ä3Ä à]ê7ì{áÈ¿ëÈ0ÇæÈAÊ » †8:1 „ ? ìò4e6 „ 67<k8:öb6e0< ží„ 1 :8ëõ’0 „ 35‡? :6e0<‹1e<k354 „ 9b8x4e3W6e3Wë:< 921e8 „ .Fé Í ¼ ä'&¢é Ï Ì Aü ¼ ä<& .Fé ý Aü ¼ ä<&¢é Í ¼ ä'& .Bù GIHJKALNMPO QJMSRKAMPL TAU?VFQWIX9OYPMPT[Z]\9X9K0JU?H ’Q0 „ 35?“k35Ÿ^Ÿ 4e6 „ .4eï „ Ÿ5ŸW<‹1Îï „ 6713^’‚<B4 {k023^’0Ž354 „ Ÿ^478p6e0<.A6e358x?Ì üA¼  „ 4ˆŸ58x?î „ 4 ý 354 „ 4e678’Q0 „ 476e35’671 „ ?24e3W6e3W8x?pï „ 6713vP6e0 „ 6£8b<‹ì46e02<öG8xŸ5Ÿ58k35?2î>9.Ÿ „ ì&4 „ öMA2?2@ „ ï…<B? 6 „ Ÿ1e8xŸ5<…35? ž / ž /4e3^ïPA2Ÿ „ 6e3W8x?€¡€†8:1 „ ? ì476 „ 1e6e35?îŽ9b8x35? 6b6e0< ’Q0 „ 35? ˆ35Ÿ5Ÿm’‚8x? ë:<‹1eî:<B?2’‚<ò678 6e0<•3^? ë „ 13 „ ? 6k@2354e6713 .35Ÿ53W6ì üM@<‹6 „ 3^ŸW<B†@ „ Ÿ „ ?2’‚< ’‚8x?2@23W6e3W8x? Ì Aü ¼ ä<&¢é ý Aü ¼ ä'& .3^Ÿ53W6_ìÓ8:öbë&354e3W6e3^?î „ Ÿ5Ÿ&8:6e02<‹1 476 „ 67<B4‹b¡ Î0 „ 6354 :6e0<Îï „ 671v3 ý ’ „ ?.4 „ ï…< „ 4 476 „ 6e35?î…6e0 „ 6Î6e0<Ó671 „ ?243W6e3W8x?óî:1 „ 9.A6e3W8x?€¡azq?2< „ ì…678P@2<B4e3Wîx? 6e0<B4e<‡4 „ ïp9.A6e3W8x? „ 4E6e0<ˆ35? ë „ 13 „ ? 6£@235476713¢.ŸW<‹1Q4354678…<B?24A1e<q6e0 „ 6k@<‹6 „ 3^ŸW<B@† „ Ÿ „ ?2’‚<P3544 „ 6e3549.A26e3W8x? 354‡6e0<õöG8xŸ^ŸW8 k3^?îŽ1e<‹ë:<‹14e¢3 .ŸW<‹14 „ 1e<š351e1e<B@2A2’‹3¢. é ÿ&A.8>=ãÉ: &% '% ž / ž /!4 „ ï…9.îx3Wë:<B4kA24 Ì Aü ¼ ä'&¢é Ï ø Ì Aü ¼ ä'& .35Ÿ5354e< „ 6ŒÌüA¼ "Ï üMú Ó ùbÖeú Ó `5Öeú Ó ` ¡~Î02354Ó476 „ Ï35Ÿ53W6ìð1e<B4eA2Ÿ56Ó9. <. &% '% &% &% å76.ŸW< „ ?2@ „ 9b<‹13W8&@235’ ží„ 1 :8ëò’0 „ 3^?24|6e0 „ 6 0 „ ë:< 6e0<k6 „ 1eî:<‹6@235476713¢.0 354’‚8x?2?<B’‚67<B@€¡ ù¹¡ ù ß5àÄ3ȉÃ1ê!ȉáÈjÊ » Î0<‡’Q0 „ 35?ð4e028xA2Ÿ5@ó?8:6Îî:<‹6ˆ671 „ 929b<B@Ž35?Ž’‚ì&’‹ŸW<B4‹¡ =#4ÎA î ’‹3W<B? 6 ‹ÏA6•?28:6•?<B’‚<B44 „ 1eì £’‚8x?2@2356e3W8x?!678<B?24A1e< 6e0 „ 6 „ 9 „ 16e35’‹A2Ÿ „ 1 Ì Aü ¼ 354.ï…ï…35?î b8:6e0Ž4e35@<B4)8Të:<‹ˆ1 ¼ .Fé ý Aü ¼ ä'&¢é Í ¼ ä<& .

3^Ÿ53W6_ì „ 9b<‹13W8&@235’‹3W6ì „ ?2@+35? ë „ 13 „ ?. /0+1-2 4=6?8:-8.Ÿ „ ì…35? 8xA1…Ÿ^3Wë:<B4‹¡ ^ 02<B ? E<ð4e< „ 1’0øöG8:1 3^?öG8:1Qï „ 6e3W8x?8x? 6e0< ^ 8:1Ÿ^@&ñ ^ 3^@< ^ < ‡ š<÷6ì 9Ï35’ „ Ÿ5ŸWìûöé8xŸ5ŸW 8 „ 47<‹6 8:ö Ÿ53^5? 4üMþš<‹1?<‹14œñ ¨|<‹< .@235?îõ<B3Wî:<B?&ñ ë „ Ÿ5A‘< I¡ '?…ö „ ’‚6 6e0ˆ< ” <‹1e18x?&ñ_†1e8 b<B?235A./ „ 35Ÿ5Ÿ53 „ SA D¨|A28:678x?<BS? ƒ 3W<BŸ547<B? „ ?.4e3W6e3W8x? î:1 „ 9Ï0€¡š/)ŸW< „ 1QŸWì E< üM4 „ ì š6e0<ð1 „ ?2@8xï „ Ÿ :<‹14õ8x? 6e0< ^ <  „ ? 6>678 „ ë:8x35@ î:<‹676e35?2îõ671 „ 9.9-<B@ 35?풂ì’‹ŸW<B4pü „ 9b<‹13W8&@235’‹356_ì „ ?2¡ @ „ ? 6>67]8 b< „ .’‚< ’ „ d ? b< b<‹6767<‹1 „ 92921e<B’‹3 „ 67<B@ 8x?2’‚" < š<ˆ1< „ Ÿ53547<ˆ6e0<>3^ïp9b8:1e6 „ ? 6E1e8xŸW<ˆ6e0 „ 6)6e0<‹ì…9..’‚< 8:ö 6e0<.<B@€¡{wk8 E<‹ë:<‹1 3W6Ó354 „ Ÿ54e8ð35ïp9b8:1e6 „ ? 6ˆ678 @2<B4e3Wîx? 4 „ ïp9.8:ö 6e02<òï „ 671v3 ý k3W6e0 ’‚8:1e1e<B4e9-8x?.A2Ÿ „ 1ò35?öé8:1ï „ 6e358x?÷1<‹6713W<‹ë „ Ÿ „ ŸWî:8:13W6e02ï A24e<B@ ì6e0<Ž47< „ 1’Q0 <B?îx3^?f< Š>88:îxŸW< ? „ ïp<BŸW7ì ” „ î:< ƒ „ 5? íjü ” „ î:< þš135S? ž 8:F6 „ ?23 „ ?2@ ^ 35?28:î:1 „ @ ' () *+.46e0<‹8:1e<Bï öG18xïêŸ535?2< „ 1 „ ŸWî:< 21 „ 67<BŸ5Ÿ54 A24š6e0 „ 6)6e0<q1e<Bï „ 35?235?îP<B3Wî:<B? ë „ Ÿ5A2<B40 „ ë:< „ .@ ÿ<B’‚1e<‹h6 ` ¡ ^ < ’ „ ?+35? 67<‹1e921<‹6p6e0< š< 29 „ î:<B4 „ ?2@ Ÿ535{? 4 1e<B4e9-<B’‚6e35ë:<BŸWì „ 4ˆ6e0<P?8&@<B4 „ ?2@ @2351e<B’‚67<B@풂8x?.Ÿ5<‹14>6e0 „ 6‡’‚8x? ë:<‹1î:<|sA235’ &ŸWì:¡b œ?2@<‹<B@S ïp8x4e6£8:öb8xA1£< ub8:1e6e4 ˆ35Ÿ5bŸ b<Î@<‹ë:8:67<B@ 678•35?2’‚1e< „ 435?îq6e0<k’‚8x? ë:<‹1eî:<B?2’‚<Ó479b<‹<B@€¡ ÿ&9-<B’‚671 „ Ÿ 6e0<‹8:1ì‡îx3Wë:<B4A24 A247<‹öMA2Ÿ 3^?24e3Wîx0 6e4$3^? 678>6e0<)921e8 .ŸW<:¡ k0< ’‚8x?2’‚<‹926e4õ8:ö‡3W1e1<B@2A2’‹ 3 .3^Ÿ53W6_ì ¡ ¨m<‹6A24’‚8x?2435@<‹1 ? 8 ‘6e0<Ž9b8:9..4e8xŸ5A67<që „ Ÿ^A<>Ÿ5<B4e4š6e0 „ û? I{¡ Î0< 47<B’‚8x?.Ÿ5<B ƒ 8:6e35’‚<)6e0 „ 6 Ì Aü ¼ 3^4ˆ6e02<òŸ5<‹öG6><B3Wî:<B? ë:<B’‚678:1.’Q0 „ 35S? „ ?2@ 4e08xA2Ÿ5]@ b< „ 4Î4eï „ Ÿ5Ÿ „ 4Î9b8x4e4e¢3 .?<B’‚6e3W8x?24ˆ35? „ ž „ 1 :8Të ’0 „ 35? 671 „ ?.:-<-88 64769> @A8B 4ˆC{/F6 < .@pŸ „ 1eî:<B476£<B35î:<B? ë „ Ÿ5A< :6e0<‹1<‹öG8:1e< x@2<‹67<‹1ï…35?<B46e02<1 „ 67<Î8:öb’‚8x? ë:<‹1eî:<B?.Ÿ5<E678 „ ’‹’‚<B4e4 „ Ÿ^Ÿ 6e0<)< 35476e35?2Dî š< 29 „ î:<B4ÎüM3W1e1<B@2A2’‹ 3 .

G[H• H–T0KAX–JOY‰T0LNX9H—TAX˜™5˜™qš›X9K{˜ŒU?YjœLNH-Mž MFU?K0HLNHŸ € l ¡” „ î:<ƒ „ ?{+1e<sA23W1<B4 6e0< @<.

4e3W6e3W8x? ï „ 6713^’‚<B4 35? 6e02354 47<‹676e35?î¡Î=>4ðŸW8x?î „ 4 8x?< 4 „ 6e3^49.4š@.A6e3W8x? üé<B3Wî:<B? ë:<B’‚678:1 ÌüA¼ 1e<‹9ñ 1e<B4e<B? 6e4 6e0< 1 „ ?5ø8:ö „ E<29 „ î:<¡¼$¡ ƒ 8:67<6e0 „ 6Ž3W6ó354õ9-8x44e3 .3WöG8:1Qï 1 „ ?.0 „ ë:< Ì üA¼ 'ä & .ï…?24m’‚8:1e1<B479b8x?2@235?î678fš<P9 „ î:<B4]4eA.354e’‹A24e43W8x?SbE <.?.Fé DCE?:A ÷GF Ï Ì üA¼ & k02<‹1e<$35?÷6e02354•’ „ 47<6e0<ó35? ë „ 13 „ ? 6•@235476713¢.3W6e3W8x? 8:öP?8x3547< 921<‹ë:<B? 6e4PA24Óöé1e8xï î:<‹676e35?2î 671 „ 929b<B@35? ŸW8 8:9Ï4 „ 4P356Ó<B?24eA1e<B4‡6e0 „ 6.3W6e3W8x? 8:ö „ 671 „ ?24e3W6e3W8x? ï „ 6713 …k3W6e0 6FE8 ’‚8xïp9b8x?<B? 6e4 ý Ï@?BA ÷…¡ ? 354 „ Ÿ „ 1eî:< Ÿ535?5ï „ 6713 “ˆ3W6e0!1e8 k4 „ ?2@ ’‚8xŸ5A.’0‡6e0 „ 6$6e0<E<B? 671ì ? &e 1<‹921e<B47<B? 6e4 6e0<õ?8:1ï „ Ÿ53^47<B@? A.@8xï ï „ 6713v 8:ö>4ï „ Ÿ5Ÿ)ï „ îx?23W6eA.6e0<‹1< 354 „ Ÿ „ ì&4£478xï…<Î921e8 „ Ï 35Ÿ53W6ì‡8:ö } A2ï…9.ŸW< 678 @2<B4e3Wîx? pï 8:1<!35? 67<‹1<B476e35?î 671 „ ?..@<ó6e0 „ 6…354 „ @2@<B@ 678 ? 678 <B?24A1e< 3W11e<B@2A2’‹3 Ï 35Ÿ53W6ì „ ?2@ „ 9b<‹13W8&@235’‹3W6ì:¡Î 0 „ 6 354 6e02< „ @2@.ïqb <‹1‡8:öŸ535?{ 4qöé1e8xïÙš< 9 „ î:<ˆ678hE<÷9 „ î:< ¡‹÷ 354 „ A2?.35?î>678 „ ? ì’k 02<‹1e<8x?…6e0< ^ <| ¡ †1e8xïê8xA1 921<‹ë3W8xA.

4e3W6_ì•8:ö ¼ ä<& .Fé îx3Wë:<B? 6e0<Îë „ Ÿ5A< ¼ ä'&¢é ¡x '6 354 „ ï „ 6e0<Bï „ 6e35’ „ Ÿ1<‹921e<B47<B? 6 „ 6e3W8x? 8:ö „Žž „ –1 :8ëí’Q0 „ 35? „ ŸWî:8:1356e02. œ? 6e0< öé8xŸ5ŸW 8 k35?îò4e5A .’‚8:1e9b8:1 „ 67<q67<‹1ï…4Î35? 678 6e0<Ó671 „ ?24e3W6e3W8x? ï „ 6713vó6e0 „ 6Îö „ ë:8xA1>9 „ 1e6e3^’‹A2Ÿ „ 1Œš<29 „ î:<B4Î8:1ˆ6e0 „ 6.2<B43W1e1<B@2A2’‹3 .4e3W6e3W8x?ýï „ 671v3 ý b<B’‚8xïp<B4 „ ? 35? 67<‹î:1 „ SŸ :<‹1Q?<BŸ „ ?2@ Ì Aü ¼ b<B’‚8xïp<B4Î6e0<‡’‚8:11e<B479b8x?2@235?2î•<B35î:<B?öéA.4e<B’‚6e3W8x?2Œ4 š<‡@<B4e’‚1¢3 -<që „ 13W8xA24Î8:ö$6e0<B4e< „ ŸWî:8:13W6e0.3 „ 46e0< 47< „ 1Q’0 3^?ŽA247<‹öMA2[Ÿ „ ì4‹¡  œ?à’‚8x? 6e35?A8xA24 476 „ 67< 479 „ ’‚<B4 ˆ6e02<÷671 „ ?.ï…4‹¡ €¢¡ I ¡ .Fé Í ¼ ä<& é n¼ ä'&¢é Ï Ì Aü ¼ ä<& .3^Ÿ53W6_ì „ ?2@ „ 9b<‹13W8&@235’‹356_ì&8x?<‡’ „ ?ð35?.Fé Ó Î02Œ < :<‹1?<BŸ 354£6e0<k’‚8x?2@2356e3W8x? „ Ÿ2@<B?.?2’‚6e3W8x? Û Ì Aü ¼ ä<&¢é Aü ¼ ä<& .

\.

A6e358xŒ? ̕Aü ¼ „ ?2@ò921e8:9b8x4 „ Ÿ&@2354e671 3 .ï354k6e0<Pïp8x4e6k9b8:9.’ „ ¥ ? b<…35? 67<‹1e921e<‹67<B@ „ 4 479b<B’‹3 „ Ÿ€’ „ 4e<B4Î8:1Î< &67<B?24e3W8x?.@8Iñ_’‚8@2<ˆ354š4e0 8 k?õ3^? †3WîxA1er< gbbk0235ŸW< †3WîxA1< #4e0 8 k4€6e0<£1<B4eA2ŸW6e4b8:ö&1A2?.A2Ÿ „ 1 ž / ž / ïp<‹6e028@øjü w „ 476e35?2îx|4 nm]ú ž <‹6718:9-8xŸ^354Ó<‹6 „ Ÿ[¡ g€ ¡ '?÷Ÿ „ 67<‹1P47<B’‚6e358x?24 žš< k3^Ÿ5Ÿ47<‹< 6e0 „ 6•ïp8x476P921 „ ’‚6e35’ „ Ÿ ž / ž / „ Ÿ5î:8:13W6e02ï…4.3^ïp8@ „ ŸE6 „ 1î:<‹6 @23^47671 3 .35Ÿ53W6ì ŽAü ¼žÖ9¼ í Ï ï…35? % !Ö Ì Aü ¼ qAü ¼ í Í ¼ ÌAü ¼ í qAü ¼‚Í ¼ í  8:6e0<‹–1 k3547<>3W6 1e<Bï „ 35?24 „ —6 ¼$b¡ Î02<k9.’‚< 921e8 „ .Ÿ5<B4 „ 92921e8 &35ï „ 67<B46e0< 6 „ 1eî:<‹6ˆ@23547671¢3 .?235?îE6e0< ž w „ Ÿ5î:8:13W6e02 ï ˆ3W6e0 „ Š „ A244e3 „ ? 9218:9-8x4 „ Ÿ@23547671¢3 .A26e3W8x"? Ì Aü ¼ ¹ò ú Ó € < 9 K ð ú Ó ù ¼!H M ú Ó m$< 9 K ð ú Ó ùAü ¼ ð ‹ú H M öé8:1 gIú:ú:ú 3W67<‹1 „ 6e3W8x?24‹¡:=>4< 9b<B’‚67<BS@ 6e0<Î023547678:î:1 „ ï8:öÏ6e02<k4 „ ïp9.A6e3W8x? qAü ¼ í Í ¼ ä<&¢é ]Ï [ Aü ¼ ä<& é Ö‹ú:ú „ ?2@ „ .47<BA.A6e358x? q-ü ¼ í Í ¼ 35? ë:8xŸWë:<B4£4 „ ïp9ϟ535?î „ ’ „ ?2@23^@ „ 67<ë „ Ÿ^AŒ< ¼ í îx3Wë:<B?…6e0<Β‹A1e1e<B? 6£ë „ Ÿ5A< ¼ „ ’‹’‚8:1Q@235?îq67 8 qü ¼ í Í ¼ ¡ Î0< ž „ –1 :8녒0 „ 35?•6e0<B?…ïp8Të:<B467.8 „ 1@24 ¼ í k3W6e0( „ ’‹’‚<‹926 „ ?..A6e3W8x?€¡ IH H  JH &KMLON (K (KQP SRT C 8U F % A ' () *+.:-<-88 64769> @A8B 4ˆC{/F69² .48:ö6e02354 „ ŸWî:8:1356e02 =>? ž w+4767<‹9p8:öb35? ë „ 1Q3 „ ? 6@2354e671 3 .5m/"#/D Ý 1m p ãp m o Î02< Ô¥àÊjÄ?Ã3ß5Ã!ǛÈ0É oÆ É-ÊjÈA˒Õ!É ü ž w „ ŸWî:8:13W6e0. /0+1-2 4=6?8:-8.

1 0.mª<« ‘ ‘ ­ ­  §@§ ©.mª<«o §o §p©.15 i=1000 0.` GIHJKALNMPO QJMSRKAMPL TAU?VFQWIX9OYPMPT[Z]\9X9K0JU?H ~²Š•£'„1† z‡† …ˆ † ºXy Ž59)‘ ¡ } Xzd³¯‰[Z ~ ¢ WŠ V@³7±#|Y Z x‹…ŒÏ€+ˆ y ˜3’ ›W\ wž Ÿ<]_¡ Z x‹…ŒÏ€+ˆ y _Ž ^B’“‹”¨Ž`^ba Ž5'<‘ – ¡ Z £ ¤m˜è) ¥ c ”¨Ž5'<‘ dX`Ž ^1–f } ehgjilk/~ d ¦  § §n©.05 0 10 20 0 −10 0 10 20 ÀÏV”QdBa[D J ¼ Çe¯ Ð ª'¬ÓÄ ¾–¿ ¬c¯ ¾ ®]ÀT¬ ¾ Á Ã Ç Ã Ä ½T¾¿ ¬[Á Ð ¯_Ç­ÁQ£¬ ½ ªòËÓ̀ËÓÌ ¿ Ç­«]Ȗª ¿ ǬÓÄ ¾ ª'¯[ª à ¬ ¾ ¬[ª'¯_Ǭ ¾ Á à Œ «:Á ¾–à ¬ ¿ É k0< ž w „ ŸWî:8:13W6e02ï 3^4ˆë:<‹1ì 4e3^ïp9.mª<« ‘ ‘q ¦ Ž5'j r!Ÿ ‘} _Ž ^ y²ˆ º y Ž5'j r!Ÿ ‘} Ž#''‘ ÀÏV”QdBa[D ™ J Ë>ª¬c¯[Ár«:ÁrÈ ¾–¿<s ÃÇ ¿ ¬ ¾ÃTÐr¿ ÇQÈ Ð Á¯ ¾ ¬ ½ ­qÉ 0.1 i=5000 0.15 i=100 0.1 0.05 0 −10 i=500 0.05 0 −10 0.A6Ó3W6q1e<sA23W1e<B4q’ „ 1e<‹öMA2Ÿ@<B4e35îx?í8:ö 6e0<õ921e8:9b8x4 „ Ÿš@23547671Q 3 .1 0.47<sA<B? 6P47<B’‚6e358x?24 E<]k35Ÿ5Ÿ 47<‹< 6e0 „ 6•ï „ ? ì ž / ž / „ Ÿ5î:8:13W6e02ï…4 „ 13547<Ž ì’‚8x?24e3^@<‹135?îð4e9-<B’‹3¢.15 0 −10 0 10 20 0.ŸW<I.A6e3W8x? qüA¼ í Í ¼ ¡ '?÷4eA5.05 0 10 20 0.15 0.

:-<-88 64769> @A8B 4ˆC{/F6) .8:ö 6e023^4k@2354e671 3 .A6e358x?€¡& '?íî:<B?<‹1 „ ‰Ÿ b3W6>354k9b8x4e4 3 .A6e3W8x?.1e8:9b8x4 „ Ÿ@23547671Q 3 .4‹¡ Et ' () *+..’…’028x35’‚<B4..ŸW<Ó678ŽA247<•4e5A b8:926e35ï „ Ÿm35?öé<‹1e<B?2’‚< „ ?2@pŸ5< „ 1?235?î „ ŸWî:8:1356e02ï…4 678‡î:<B?<‹1 „ 67<ˆ@ „ 6 „ ñ_@13Wë:<B?ò9. /0+1-2 4=6?8:-8.

1e8ë:<‡6e0 „ 6k6e0<.A26e3W8x? „ 47ì&ïp92678:6e3^’ „ Ÿ5ŸWì:¡ þšìó’‚8x?247671A2’‚6e358xS? ó4 „ 6e35 4 .Fé Í ¼ ä<&¢é Ï qAü ¼ ä'& .4 „ ïp9.ŸW<B4î:<B?2<‹1 „ 67<By@ ì ž w „ ŸWî:8:1Q3W6e02ï k3^Ÿ5ŸÏï 35ï…35’>4 „ ïp9.Fé 4 å 6b8<: üA¼ ä'& .Ÿ5<B4@1 „ ˆ?óöG1e8xï 6e02<Ó6 „ 1eî:<‹6ˆ@23^47671 3 .G[H• H–T0KAX–JOY‰T0LNX9H—TAX˜™5˜™qš›X9K{˜ŒU?YjœLNH-Mž MFU?K0HLNHŸ k0<Ó671 g „ ?24e356e3W8x?†:<‹1?<BŸböé8:1k6e0< ž w „ ŸWî:8:13W6e0.Fé Í ¼ ä'&¢é ŽüA¼ ä<&¢é Ö9¼ ä<& .Fé üA¼ ä<&¢é Ö k02<‹1e< üA¼ ä'&¢é 354)6e0<‡67<‹1ï „ 4e478&’‹3 „ 67<B @ k356e0ó1e< } <B’‚6e358x? Aü ¼ ä'&¢é ~Ï_Û Ñ qAü ¼ í Í ¼ ä'&¢é g ð óAü ¼ ä'&¢é Ö9¼ í i a¼ í Ó  '6k354)ö „ 3W1ŸWì < „ 47ìó678 9.ï 354 €üA¼ ä<& .

Fé -Aü ¼ ä'&¢é Í ¼ ä'& .’‚<‡’‚8x?2@23W6e3W8x? ÌAü ¼ ä'&¢é €Aü ¼ ä<& .2<B46e0<‡@<‹6 „ 3^ŸW<B@ „ Ÿ „ ?.1< „ ’0<B@ 35? „ .Añ 6e3W8x?m!¡ $8‡4e0 8 6e0 „ 66e0< ž w „ ŸWî:8:1Q3W6e02ï’‚8x? ë:<‹1eî:<B4 aš<?<‹<B@p678Ó<B?24A1e<š6e0 „ 6 6e0<‹1< „ 1e<k?8‡’‚ì&’‹ŸW<B4ˆü „ 9b<‹1358@23^’‹3W6_ì „ ?2@p6e0 „ 6£<‹ë:<‹1ìò4e6 „ 67<k6e0 „ 6 0 „ 49b8x4e3W6e3Wë:< 9218 „ .35Ÿ5356_ìõ’ „ ¡? b<.Fé Í ¼ ä<& é ûÏ Ì Aü ¼ ä'& .ï „ @2ï…3W6e[4 Ì Aü ¼ „ 4£35? ë „ 1Q3 „ ? 6@23^47671 3 .47< s A2<B? 6eŸWì :6e02< ž w „ ŸWî:8:13W6e0.Fé „ ?2‡@ I’‚8x?.

1e8 „ .4püM3W1e1e<B@.354 „ Ÿ5î:8:13W6e02ï 354q’‹ŸW8x47<p678ð3^ïp9b8:1e6 „ ?2’‚<ò4 „ ïp9..& é @<B? 6õ4 „ ïp9.354E35?2@<‹9b<B?2@<B? 6£8:ö€6e0<q’‹A1e1<B? 6)476 „ 67< ÎqAü ¼ í Í ¼ Ï qAü ¼ í ¡ wˆ<B?2’‚< 6e0< „ ’‹’‚<‹9.35Ÿ5356_ì –š< 4e3^ïp9.ŸW< b8xA2?2@2<B@•3^o? ìî :6e0<B?…3563^49-8x44e 3 .02<B?2’‚< 6e0< „ ’‹’‚<‹926 „ ?.’‚<.6 „ ?2’‚<P9.ïp<B4 „ 4eìï…ï…<‹67135’Î1 „ ?2@8xï „ ¢Ÿ p921e8:9b8x4 „ Ÿ qAü ¼ í Í ¼ ~Ï q&Aü ¼ Í ¼ í „ ?2S@ .A2’‹ 3 .ŸWìk?2<‹<B@‡678kï „ :<š4eA1e<6e0 „ 6m6e0< 4eA2929b8:1e68:ö qü 35?.ŸW< 678pA247<qï…35?28:1354 „ 6e3W8x? ’‚8x?2@2356e3W8x?24E678•9.6e0<Î4e9 „ ’‚f< ¿ê3544eï „ Ÿ5Ÿ€üéöé8:1£< „ ïp9.35Ÿ^3W6_ì 3^4 ä'&¢é óAü ¼ ä'&¢é Ö9¼ í ~Ï ï…3^? !Ö ÌÌ AüüA¼¼ í ä'&¢ é q& qAü ¼ üA¼ í Ï ï…3^? !Ö â â üAAü ¼ ¼ ä'í &¢é  Ó Î0.3WöG8:1Qïüéî:<‹8xïp<‹6713^’ <‹1eî:8@.’‹Ÿ5A2@<B46e02<ˆ4eA9.ŸW<‹1õ6e0< 9218:9-8x4 „ Ÿ.Ÿ^ 3 .?23567<P?A2qï b<‹1ˆ8:ö£4767<‹9.ŸW<õ678!921e8Të:<ðî:<‹8xïp<‹6713^’Ž<‹17ñ î:8&@235’‹3W6ì A24e35?î!†28x4767<‹17ñ ¨mì „ 9ÏA2?8ë @13Wöé6…’‚8x?2@2356e3W8x?24íü ž <‹ì&? „ ?2@ Œš<‹<B@23W< €b[ƒÎ8 b<‹1e6e4 „ ?2y @ ŒE<‹<B@.9-8:16£8:ö Ì ü ¡ cˆ?2@2<‹1 6e0<B47<q’‚8x?2@2356e3W8x?24 nš< 826 „ 3^? „ 4eìïp9.1 „ 6e3W8õ4e35ïp9.Ÿ5< 35?2476 „ ?.  œ?ø6e02<í35?2@2<‹9-<Bä<?.Ÿ53^?5î IÏA6>?28 6e0<p4 „ ï…9.’‹ 3 .1e8ë:<‡A2?.’‚<õjü Î3W<‹1?2<‹yì `5EÎ0<‹8:1<B ï €b9 „ î:=< mbm ¡  'ö.35’‹3W6_ì ü ž <‹ì? „ ?2 @ Œš<‹<B@23W< € ¡  '6…354 „ Ÿ54e89-8x44e 3 .3W=< # ¡ k0< È0ËmêaàFß5àË!êaàËEʋÉÆ!ňßIÇ¢àÄ „ ?2@…6e0< Ô¥àÊjÄ?Ã3ß5Ã!ǛÈ0É"ÆÇ Õ’Ã!Ä3ÈjÊæaÅ „ 1e<F6 E8•4e35ïòñ 9.ŸW<B4 „ 1e<E’‚8:1e1e<BŸ „ 67<B@•4e35?2’‚< 6e0<‹ìÓ1e<B4eA2Ÿ56€öG1e8xïý’‚8xïp9 „ 13^?îÎ8x?<š4 „ ïp9.678:6e35’q’‚8x? ë:<‹1eî:<B?.ŸW< 678k6e0<E8:6e0<‹1B¡ Î02< ž ä'<‹&¢é 671e8:9b8xŸ5354 ä'„ &¢é ŸWî:8:13W6e02ï „ 4e4eA.’‚<B4 8:ö‡6e02< ž w „ ŸWî:8:13W6e0.35Ÿ^3W6_ì ¡ ÿ&3^?2’‚< 6e0< „ ŸWî:8:1Q3W6e02ï „ Ÿ „ ì&4 „ Ÿ5ŸW8 ˆ4õöé8:1ó1e< } <B’‚6e3W8xS? 3W6 öG8xŸ5Ÿ58 k4 6e0 „ 6Ž3W6ó354 „ 9b<‹13W8&@235’I¡ $8Î<B?24eA1<£3W1e1e<B@2A.

A26e3W8x? 354 ?8:6í1e< sA23W1e<B@€¡ HvuDw  U lA yx x x U zHvuDw HvuDw { H9uDw U { U k k q k q q ' () *+. /0+1-2 4=6?8:-8..:-<-88 64769> @A8B 4ˆC{/F6]^ .2<B4E678 ŽAü ¼ ä'&¢é Ö9¼ í ~Ï ï 35? !Ö Ì Ì üAAü ¼ ¼ ä'í &¢é  Ó ÿ&8xïp< 9218:9-<‹16e3W<B4€8:ö6e0< ž w „ Ÿ5î:8:13W6e02ï „ 1e< š8:1e6e0•023Wîx02Ÿ535îx0 6e35?2î¡B† 351476eŸWì 6e0<÷?8:1ï „ Ÿ53^4e35?î ’‚8x?24e6 „ ? 6 8:öò6e0< 6 „ 1eî:<‹6@23^47671 3 .

@8Iñ_’‚8@2< ï „ :<B4 A247<8:ö „ 4e3^?îxŸW<£’0 „ 35S? 3W6$354€< „ 47ì‡678>4e35ï•A2Ÿ „ 67< 4e<‹ë:<‹1 „ Ÿ 35?.47671 „ 67<B@‡35?P†3WîxA1et< m ¡I‘qv3 ub<‹1e<B? 6 ’08x3^’‚<B4 8:ö6e0<•921e8:9b8x4 „ Ÿ$476 „ ?2@ „ 1Q@í@<‹ë&3 „ 6e3W8x? F í Ÿ5< „ @ 678óë:<‹1eì @.A6e3W8x?m¡ k02354m354$35Ÿ5Ÿ5A.@<‹9b<B?2@<B? 6m’0 „ 35?.# GIHJKALNMPO QJMSRKAMPL TAU?VFQWIX9OYPMPT[Z]\9X9K0JU?H σ* =1 σ* =100 σ* =10 Šp‹ŒŠp‹`} > ~ ˆ Žjƒ p}> ƒ ˆ ‰ |<}>~ >€ >‚ ƒ „… ~ ƒ †>‡  ƒ ˆ>‰ O‘ ’ “•”E–'— ˜ ‘ ™š (i) x × «]«T¯[fÁ þ ¾ ­ÎǬ ¾ Á ÃT¿ Ár®T¬_Ç ¾–à ª7ÄòÀ ¿c¾ÃTÐ ¬ ½ ªˆËÖà ÇQÈ Ð ÁQ¯ ¾ ¬ ½ ­ Í ¾ ¬ ½ ¬ ½ ¯[ªœª ÇQÀ ¿c¿c¾ Ç Ã T«Àϯ[VÁQ”Q«:dBa[Á DÓ¿ ÇQ¤QÈ J Ä ¾–¿ ¬c¯ ¾ ®]À¬ ¾ Á Ã]¿ ÁÂ.v3 u-<‹1<B? 6ˆ1e<B4eA2ŸW6e4B¡2 ö 6e0<ó9218:9-8x4 „ ŸE354•6788? „ 1e1e 8 ‘8x?2ŸWì!8x?<Žïp8&@< 8:~ö Ì Aü ¼ ï…3Wîx0 o6 b< ë3^4e3W67<B@€¡ zq? 6e0< 8:6e0<‹1 0 „ ?2S@ E3Wö>356 354…678¥ 8 ˆ35@< 6e0<í1e< } <B’‚6e358x? 1 „ 67< ’ „ d ? b<ðë:<‹1eì 0235îxS0 b1e<B4eA2ŸW6e3^?îŽ35?!023Wîx0’‚8:11e<BŸ „ 6e3W8x?24B¡€ ö „ Ÿ5Ÿ6e0<õïp8@2<B4 „ 1e<…ë&354e3567<B“@ k0235ŸW< 6e0< „ ’‹’‚<‹9.Ä ¾ ª'¯[ª à ¬mÑQǯ ¾ Ç Ã Åœª ¿ É œ› Et <÷8x?2ŸWìû?<‹<B@ 678 &?8 6e0< 6 „ 1eî:<‹6 @2354e6713 .4m35?‡9 „ 1 „ Ÿ5ŸW<BŸc¡ ¨ „ 476eŸWì :6e0<4eA2’‹’‚<B448:1£ö „ 35Ÿ5A1e<š8:ö-6e0< „ ŸWî:8:13W6e02ï8:öé67<B?…023^?î:<B48x?ò6e0<Β028x35’‚< 8:ö9218:9-8x4 „ Ÿx@23547671Q 3 .A6e358x? A29 678 „ ’‚8x?2476 „ ? 6í8:ö 9218:9-8:16e3W8x? „ Ÿ53W6ì:¡ÿ&<B’‚8x?2@2ŸWì „ ŸW6e08xA2îx0û6e0<9.’Q0 „ 35?ð3^44 „ 35@Ž678 ¦ ï v3 §£š<BŸ5Ÿc¡ €¡ù\ ¡ n!o D5.47<BA.1e8 „ .35Ÿ^3W6_ì 3^4023WîxS0 &6e0<.6 „ ?2’‚<P9.

 .

ïp<ò6e0 „ 6.35?24e67< „ @ 8:t ö „ ? 6e35?îŽ678 „ 929.1e8 35ï „ 67"< Ì Aü ¼ ‡š7< „ ? 6 67¡8 .5 D p ã/p ! `/"5mo 75m_ ¨|<‹6‡A24 „ 4e4eA.

A6e3W8xh? Ì Aü ¼ „ ?2@+<B476e35ï „ 67< 6e0<íîxŸW8 „ Ÿ ^ œ zž Ÿ ¡  &¢ ' () *+.Ÿ5< $3W‚ö Ì Aü ¼ 354.@Pï „ 35ï•A2ï Æ†ß Ã É-ÊàÄ3ȉÃ!Ä-È ü ž f = ” <B476e35ï „ 67<B4‹¡£=ˆ4pï…<B? 6e3W8x?2<B@ < „ 1Ÿ53W<‹1  š<ð’‚8xA2Ÿ5@1A2? „ ží„ 1 :8ë+’0 „ 35?+8:ö‡35? ë „ 1Q3 „ ? 6õ@23547671¢3 ..A267<E6e0< ž ¨ „ ?.A6e358xS? E<)8:öé67<Bo? „ ? 6$678Ӓ‚8xïp9..?2@!356e4.6e0<óŸ5 3 :<BŸ535028 8&@ 8:1 9b8x4767<‹1358:1$@2354e671 3 .îxŸW8 „ ŸEï „ 35ï•A2|†28:1•< „ ïp9.:-<-88 64769> @A8B 4ˆC{/F6fÑ . /0+1-2 4=6?8:-8.

fe „ e * Ìhg–¼ ä½&¢é i Ó ?.135?2’‹3W9ϟW<B@ 47671 „ 67<‹î:ì 3^4q678 „ @8:926 É-È0Å ì ÇvÆnÊà]êkÆË{Ë[à ÆǛÈAË’Õ Pü Š><Bï „ ? „ ?.ïp8&@<"ì G[H• H–T0KAX–JOY‰T0LNX9H—TAX˜™5˜™qš›X9K{˜ŒU?YjœLNH-Mž MFU?K0HLNHŸ a m „å 6b8': 1ec îE&Ú./ï .? Î0.35Ÿ5356_ì.?.A6e35?îÓ1<B478xA1’‚<B4k35Ÿ5Ÿbb<Œ „ 4e67<B@ <&9.354ðïp<‹6e08&@à354 35?2<@î ’‹3W<B? 6yb<B’ „ A247<÷6e0<÷1 „ ?2@8xï 4 „ ïp9.67<B’Q02?2¢3 sA<ó35?&ñ „ ?2@x<B’‹’Q023rl€b~x „ ë:8xŸWë:<B4 4e35ï•A2Ÿ „ 6e3^?î „ ?8x?ñ_08xïp8:î:<B?<‹8xA24 ží„ 1 :8ë ’0 „ 35d ? k08x47< 35? ë „ 13 „ ? 6 @23^47671 3 . 8 Aü ¼ Ö k02<‹1e< ý & 354 „ @<B’‚1e< „ 4e35?2î’‚88xŸ535?î 4e’Q0<B@2A2ŸWh < k3W6e0 Ÿ535ï &-A C ý & Ï ú&Œ¡ Î0< 1e< „ 4e8x?øöé8:1õ@8x3^?î 6e023^4…354…6e0 „ 6 šA2?.@<‹Ž1 š< „ 1e<‹îxA2Ÿ „ 13W6_ì „ 4e4A2ïp926e3W8x?.354.ŸW<B4e4ˆ6e0<p@235476713¢.A26e3W8x? „ 6k3567<‹1 „ 6e3W8x? š354?8 ŸW8x?2î:<‹1Î< s A „ Ÿb67‘8 Ì Aü ¼ {.A6)678 Ì & Aü ¼ Lò Ì .ŸW<B4 8x?2ŸWìû1 „ 1e<BŸ5ì ’‚8xïp<òöé1e8xï 6e0<òë3^’‹35?23W6ìŽ8:ö 6e0<pïp8&@<:S¡ cˆ?.A6e3W8x?ð0 „ 4ӟ „ 1eî:< 9218 „ .ï „ 44 „ 1e8xA2?.4p8x? Ì Aü ¼ nÌ C Aü ¼ 354 „ 921e8 „ Ï35Ÿ53W6ìõ@<B?243W6_ìó6e0 „ 6>’‚8x?2’‚<B? 671 „ 67<B4>356e47<BŸWö8x?ð6e0<P47<‹6 8:ö$îxŸW8 „ Ÿ€ï „ 35ï „ 8:Eö Ì Aü ¼ E¡ k0<Ó4e35ï•A2Ÿ „ 67<B@ „ ?2?< „ Ÿ53^?î•3^? ë:8xŸWë:<B4 6e0<‹1e<‹öé8:1e< } A2476 „ ï…35?28:1óï…8@2¢3 .8:öE?8ð3^? 67<‹1e<B4e6‹¡m= ïp8:1<•9.@p6e0<kïp8&@< ’‚8xï…9.¬ @ Šq<Bï „  ? l `5‘‡3W–1 9 „ 671Q35 ’ [rŠq<BŸ „ 676 ? ¨ „:„ 1Q08ë:<B? „ ?2@ =ˆ1e6e4 lnm ¡ Î0.ŸW8:13^?î „ 1e< „ 4.

’ „ 6e3W8x? 8:ö•4e6 „ ?2@ „ 1@ ž / ž / „ ŸWî:8:13W6e0.ŸW< 8:öÎ6e0< 921<‹ë3W8xA.ª<« ‘ ­  § m o § ©..4š4e<B’‚6e3W8x? „ 1e<P4e08 ˆ?Ž35?ð†3WîxA1e‘< ¡ ¼ Ï £ y¤y¥ ~²Š•£'„1† z‡† …ˆ † ºXy Ž59)‘/…„@—¯ºXy]z§¦  }~ ¡ } Xzd³¯‰[Z ~ ¢ WŠ V@³7±#|Y Z x‹…ŒÏ€+ˆ y ˜3’ ›W\ wž Ÿ<]_¡ Z x‹…ŒÏ€+ˆ y _Ž ^B’“‹”¨`Ž ^ba Ž5'<‘ – ¡ Z £ ¤m˜è) ¥ c ”¨Ž5'<‘ dX`Ž ^1–f } ehgjilk/~ d ¦© ¨ ª  §nm ‘ ­  §@©..ª<«o §pm ‘ q ¦ª© ¨ ª  § ©. /0+1-2 4=6?8:-8.A6e3W8x?.Ÿ5ì35?2î „ ?2?< „ Ÿ535?2îð678í6e02<õ< „ ïp9.:-<-88 64769> @A8B 4ˆC{/F69B .ï…4 „ 4ð4e0 8 k? 35? † 35îxA1e]< l‚¡ Î0<õ1e<B4eA2Ÿ56e4‡8:ö „ 929.4 „ ?2@ „ ? „ 92921e8:9.13 „ 67<’‚8 8xŸ^35?îÎ4e’Q0<B@&ñ A2Ÿ5<:¡ ží„ ? ìí8:ö 6e0<p?<‹î „ 6e35ë:<…4e35ï•A2Ÿ „ 67<B@ „ ?2?< „ Ÿ53^?îõ1<B4eA2ŸW6e4ˆ1e<‹9b8:1e67<B@ 35? 6e0< ' () *+.ª<« ‘ Ž5'j r!Ÿ ‘} _Ž ^ y²ˆ º y Ž5'j r!Ÿ ‘} Ž#''‘ Z x7y{(z ¦ j r!Ÿ @°{°{³7±½—‹†9p„ «Ïzd³¯Ö°@®E³²º y²„°]³7³Dˆ †9p„ «º‡°@®Eyw—$ƒ+ˆ y ¡ ÀÏV”QdBa[D£tBJ › ª à ª'¯_ÇÈ ¿c¾ ­šÀTȁǬ[ª7ÄqÇ Ã]à ª7ÇQÈ ¾–Ã]Ð Ç È Ð ÁQ¯ ¾ ¬ ½ ­qÉ $8 826 „ 35? <@î ’‹3W<B? 6 „ ?2?< „ ŸW<B@ „ WŸ î:8:1Q3W6e02ï…4Î356ó3^4 „ î „ 35? 35ïp9b8:1e6 „ ? 6ó678 ’Q08 8x4e< 4eA23W6 „ ϟW<921e8:9b8x4 „ ŸI@23547671Q3 .

2 i=100 0.2 0 10 20 0.†21e<B3W6 „ 4 „ ?2@ ‘>8xA2’‚<‹6pùIú:ú:ú „ ¡ ö8x?< @< .1 0 −10 20 0.1 0 −10 20 0 10 20 ¾–¿ ŜÁeтª¯ ¾ÃTÐ ¬ ½ ª ­ÁBÄTª ¿ ÁQÂά ½ ª…¬_ǯ Ð ª'¬…Ä ¾–¿ ¬c¯ ¾ ®]À¬ ¾ Á Ã Í ¾ ¬ ½ ¬ ½ ª ¿c¾ ­EÀ]ȁǬ[ª7Ä ÇÀÏÃTV”Qà dBª7a[ÇD È ¾–ÃT¦‚Ð J ÇQÈ Ð Á¯ ¾ ¬ ½ ­qÉ Ÿ53567<‹1 „ 6eA1e<•8:öG67<B? 4767<Bï öé1e8xï 9b8 8:1Ó9218:9-8x4 „ Ÿ @.1 0 −10 0 10 i=5000 0.4e’‚<B? „ 13W8x4 „ 1354e35?2î)3^?Óï „ ’023^?<£ŸW< „ 1?&ñ 35?25î 8x?<)’ „ ?•<‹ë:<B?P9.ŸW<‡1e<‹ë:<‹1Q4e3 .1 0 −10 0 10 i=500 0.35476713 ÏA6e3W8x? @2<B4e3Wîx?€¡b œ?478xïp< ’‚8xïp9ϟW< >ë „ 13 „ ϟW< „ ?2@Óïp8&@<BŸ:47<BŸW<B’‚6e3W8x?.1e8:9b8x47< öé1e8xïà’‚8xïp9.ŸW< } A.2 i=1000 0.ïp9 ž / ž /:<‹1Q?<BŸ54 ü[ÿ<B’‚6e358xh? €›¡ m k3W6e023^?ó6e0< „ ?2?2< „ Ÿ535?î „ ŸWî:8:1Q3W6e02ï üM=>?2@1Q3W<BAS2@<.l GIHJKALNMPO QJMSRKAMPL TAU?VFQWIX9OYPMPT[Z]\9X9K0JU?H 0.2 0.

ü „ ’‹’‚8:1Q@235?îˆ678 ž "‘ ¨õ8:1=ˆ 7/ ’‚13W67<‹13 „ „ ?2@ ž ¨ 9 „ 1 „ ïp<‹67<‹1 <B476e35ï „ 67<B4 4e3^ïPA2Ÿ56 „ ?<‹8xA24eŸWì:¡ ž 8x476 ’‚8x? ë:<‹1eî:<B?.?< „ Ÿ535?î6ì 9Ï35’ „ Ÿ5ŸWìq476 „ 67<š6e0 „ 6 3Wö•öé8:1 „ îx3Wë:<B? ý & k6e0<08xïp8:î:<B?<‹8xA.. îxŸW8 „ Ÿ ï „ &35ï „ 8:‡ö ÌAü ¼ 354.¢3 s A2<ó’ „ … ïp8&@<BŸ.@23547671Q 3 .ŸW<Bïòñ_@<‹9b<B?2@2<B? 6‹¡ ž 8x476.?<B4 £„ } 8x35? 6.A6e3W8x? 8Të:<‹1p6e0< 9 „ 1 „ ïp<‹67<‹1 ? -<ŽA24e<B@÷678!4e< „ 1’0 öé8:1p6e0†< b<B476 „ ?2@ ïp8&@<BŸ)479 „ ’‚<B4 6e02354•67<B’02?.8:ö)6e0<õ1e<B4eA2ŸW6e4.’‚<š1<B4eA2ŸW6e4|öG8:1 4e35ï•A2Ÿ „ 67<B@ „ ?.0 „ ë:|< -<‹<B? 8 26 „ 35?<B@!öG8:o1 .4 ží„ 1 :8ëý671 „ ?24e356e3W8x ? :<‹1?<BŸ•ï…v3 &<B4 sA235–’ ŸWìó<B?8xA2îxS0 Ï6e02<B? ’‚8x? ë:<‹1eî:<B?2’‚< 678õ6e0<p47<‹6>8:ö£.<B?24eA1<B@!öé8:1 „ 47< sA<B?2’‚< ý & Ï ü Ÿ^?mü ý 9 ‹k02<‹1e< „ ?2@ ý „ 1e< 9218 .

d @ Š><Bï „ _ ? l `5x „ … ? ¨ „:„ 1028ë:<B? „ ?..@ =k1e6e4 lnm 8:1 ’‚8xïp9 „ ’‚6Β‚8x? 6e35?A8xA244e9 „ ’‚<B4‡jü w „:„ 1Q3W8 „ ?2@ ÿ „ –’ 4eï „ û?  ¡bÿ8xïp<q1e<B4A2ŸW6e4 öé8:1ˆ?8x?ñ_’‚8xïp9 „ ’‚6Ó479 „ ’‚<B4>’ „ y? b<PöG8xA2?.@ 35?üM=ˆ?2@213W<BSA 2þš1e<‹ì:<‹1 „ ?2@ ‘>8xA2’‚<‹6  ¡ €¡ €k ¡  .?23W67< 479 „ ’‚<B4 Pü Š><Bï „ ? „ ?.

š  m$.

ó ö¯ö ó.

5 .

@ H 0 „ ë:<‡35? ë „ 13 „ ? 6š@2354œñ I¬ ­ '° D JK Iž œ± JK & A §Ÿ l® % ¯­ ³² ªH D® _K 9H ' () *+. „ ?.:-<-88 64769> @A8B 4ˆC{/F69> .5 =ë:<‹1eì 9b8 š<‹1eöMA2Ÿ921e8:9b<‹1e6ì 8:ö ž / ž /354‡6e0 „ 6P3W6P354Ó9b8x4e4e 3 ϟW<P678 ’‚8xqï Ï35?< 47<‹ë:<‹1 „ ŸÎ4 „ ïp9. /0+1-2 4=6?8:-8.Ÿ5<‹14ò35? 678!ï v3 6eA21e<B4 „ ?2@ ’‚ì&’‹ŸW<B4p8:ö>6e0<ð35?2@235ë35@.A „ Ÿ£4 „ ïp9ϟW<‹14 jü Î35<‹1?<‹ ì ` ¡ 'öm6e0<>671 „ ?24e3W6e358xŽ? :<‹1?2<BŸ54 ..

G[H• H–T0KAX–JOY‰T0LNX9H—TAX˜™5˜™qš›X9K{˜ŒU?YjœLNH-Mž MFU?K0HLNHŸ 6713¢.A6e3W8x?qÌ ü ¡ ž v3 &6eA1e<B4E8:Sö :<‹1?<BŸ54š’ „ ?ó35?2’‚8:1e9b8:1 „ 67<ˆîxŸW8 „ ŸÏ921e8:9b8x4 „ Ÿ54 678P<&9. ü? ð E H :öG8:1£ú s s ! „ 1e< „ Ÿ54e8Ó671 „ ?24e3W6e358x?o:<‹1Q?<BŸ54 k356e0Ž35? ë „ 13 „ ? 6@23547671Q3 . H „ ?2@ 6e0< Å£È ÞnÊ_ì Ä9à æ $ëÄ3È¿ê àÄ-Ë[àÇ .A6e3W8x?fÌ ü < „ ’0‡ 6e0<B?õ6e0< á náÇ¢àæ $ëÄ-È¿ê àÄ3Ë àÇ .@23^4e’‚8ë:<‹1~.ŸW8:1<kë „ 476 1e<‹îx358x?248:öÏ6e02<Î476 „ 67<k479 „ ’‚< „ ?2@pŸW8&’ „ Ÿ&921e8:9b8x4 „ Ÿ54 678.

A26e3W8x? üM=>?2@13W<B‡A T@<†1e<B356 „ 4 „ ?2@ò‘ˆ8xA.Ï?<‹1£@<‹6 „ 35Ÿ548:ö 6e0<š6 „ 1eî:<‹6£@23^47671 3 .47<‹öéA.‰Ÿ |öé8:1 < „ ïp9.ŸW< 3WŒö E<ó1e< sA23W1< „ 0235îx0&ñ[921e<B’‹3543W8x? öé1e< sA<B?2’‚ì@<‹67<B’‚678:1 $8x?< ’ „ ?÷A247<p6e0<…ö „ 476.ŸW< ’k0<B? 6e0<ˆ6 „ 1î:<‹6)@.@13W<BA „ ?2@ ‘>8xA2’‚<‹y6 bƒÎ8 b<‹1e6 „ ?2@ø/ „ 47<BŸ5Ÿ „  t¡ Î0235o4 k35Ÿ5Ÿ b<óA.3547671 3 ÏA6e3W8x?p0 „ 4šï „ ? ì ? „ 1e1e 8 +9b< „ &4‹’¡ wˆ<‹1e< „ îxŸW8 „ Ÿ|9218:9-8x4 „ Ÿ$ŸW8& ’ &4Ó35? 678õ6e02<•9b< „ &f4 k0235ŸW< „ Ÿ58’ „ Ÿ 921e8:9b8x4 „ Ÿ „ Ÿ5ŸW 8 k4>8x?< 678 < &9.’‚<‹6 ùIú:ú:!ú ‡x=ˆ?.@õ’‹Ÿ „ 44e 3 .ŸW8:1e<õ6e0<Ž479 „ ’‚< „ 1e8xA2?2@÷< „ ’0 9b< „ -¡†8:1p< „ ï…9.†28xA13W<‹1‡671 „ ?24œñ öé8:1ï üM†‚†  „ 4 „ îxŸW8 „ Ÿm921e8:9b8x4 „ Ÿ „ ?2@ „ 1 „ ?2@8xõ ï „ ¢Ÿ „ 4ˆŸW8’ „ Ÿm921e8:9b8x4 „ Ÿ üM=>?2@135<BA „ ?2@ ‘>8xA2’‚<‹r6  ¡Ïÿ&35ï…35Ÿ „ 1ŸWì x35Ž? :<‹1?<BŸ-1e<‹î:1e<B4e43W8x? „ ?.

ñ ’ „ 6e3W8x‡? 8x?2<qï 3Wîx0 —6 „ ? 6)678…0 „ ë:< „ îxŸW8 „ Ÿ-921e8:9b8x4 „ Ÿ-6e0 „ 6)9.Ÿ „ ’‚<B4)6e02f< „ 47<B4 Aü :<‹1?2<BŸ54 „ 6P6e0<õŸW8&’ „ 6e3W8x?24.A6‡@ „ 6 „í„ ?2@ „ ŸW8’ „ Ÿ 1 „ ?2@8xÙ ï „ Ÿ 9218:9-8x4 „ Ÿ)6e0 „ 6 9b<‹1e6eA–1 .4ò6e0<B47< 35? 8:1@<‹1õ678 8 26 „ 3^ ? b<‹6767<‹|1 .8:ö6e0< 35?29.

26e4 üM=ˆ?. { `.Fé 678Ž35?2@23^ä<&’ „ .35’ „ Ÿï…v3 &6eA1e<š8:Eö :<‹1Q?<BŸ543544e0 8 k? 35?Ž†3WîxA21e < ‹ú&¡ M.Ÿ^3W6 „ ï•A2ŸW6e3Wë „ 13 „ 67<q476 „ 67<Óë:<B’‚678:1ˆ3^? 678p’‚8xïp9b8x?<B? 6e4 Aü .ŸW8&’ ž / ž / 4 „ ïp9.4e3W6e3W8x]? :<‹1S ?<BŸ-öé8:16e02354 „ ŸWî:8:1356e02ï 354šîx3Wë:<B? 9À  %Ià Â>ČŠ     Â>Ä = ¸ÁI Â>ÄyÆ ÂÈÇnÉ ' () *+.ŸW8&’ &35?î 023Wîx02ŸWìý’‚8:1e1e<BŸ „ 67<B@ë „ 13 „ ϟW<B4‹¡q=e.@13W<BA <‹6 „ Ÿc¡>ùIú:ú:!ú  r¡ wˆ8 š<‹ë:<‹1 Óï…v3 &6eA1e<B4 8:7ö :<‹1?<BŸ54 „ Ÿ5478ø9ϟ „ ì „ .ŸW<‹1bA24e3^?î ä'& .’‹Ÿ5A2@235?2îP6e0<Ó1<‹ë:<‹14e 3 .ŸW8&ä'’ & [ .47<BA2@28Iñ_’‚8@<)öé8:1 „ 6_ì9.ŸW<‹14 35?.Ÿ58’–4 6e0 „ 6…’ „ ? b<óA9€@ „ 67<B@÷4e<‹9 „ 1 „ 67<BŸWì:¡~Eì 9Ï35’ „ Ÿ5ŸWì 6e0<Ž4 „ ïp9ϟW<‹14k35Ÿ5Ÿ ï…3 ýïp8:1e<…sA235’–ŸWìk ì¾.F67é<P6e0ä<& < . ¶´ ¸· H A · `. µ´ H H ¹· H { ~²Š•£'„1† z‡† …ˆ † ºXy Ž59)‘ ¡ } Xzd³¯‰[Z ~ ¢ WŠ V@³7±#|Y Z x‹…ŒÏ€+ˆ y ˜3’ ›W\ wž Ÿ<]_¡ Z £ ¤m˜è: ¥ º » €+€…ˆ µzf®EyG¼¾½`…ˆ «+³7±-† zf®…Œ ¸L† zf®8«$ˆ ³D´@…ˆD€1±½³D€1³+ºX…ˆ ¡ Z y²ˆ º y y ¼¾½`…ˆ «+³7±-† zf®…Œ ¸L† zf®¯±Ú…„@—²³$Œk¸ …Eˆ ¿Ö€1±½³D€1³²º‡…ˆ ¡ » €+€…ˆ µzf®EG ÀÏV”QdBa[DEu ˜ J ¼ Æ« ¾ Å7ÇÈ&Ë ¾ þB¬[ÀT¯[ªÁÂ. /0+1-2 4=6?8:-8.:-<-88 64769> @A8B 4ˆC{/F69.ŸW8& ’ &4 „ ?2"@ ¼ J % ¼ É Ö9¼ Ö ÓÓÓ Ö9¼ É Ö9¼ É Ö ÓÓÓ Ö9¼ 354)4e028 k?ó35?ó†3WîxA1e£< I{¡ Î0<q671 „ ?.Fé ñ[6e0.Ÿ5< } A2ï…9 ž / ž / „ ŸWî:8:1Q3W6e02ï ü[ÿ<B’‚6e358x=? €›¡ m a¡ Î0<š9. .3Wî 1e8xŸ5< 35? ï „ ? ì 8:6e0<‹1ˆ4 „ ï…9.ËÓ̀ËÓÌ Ò‚ª¯ à ªœÈ ¿ É /)ì’‹ŸW<B4 „ Ÿ5Ÿ58 A24š678…479.Fé k67ä'&¢8ðé @<B?8:67<òä<6e&¢0é < ( ?A2oï -<‹1€8:bö ..

Ö ÓÓÓ Ö9¼ î „ 4…921e8:9b8x4 „ Ÿ .Fé Í ¼ Â>Ä Ö9¼ %Ià Â>ČŠÂ>Ä 6 Ó<: @<B?28:67<B4Î6e0< [ñ 6e0 ž w „ Ÿ5î:8:13W6e02ï#3^?ó6e0<‡’‚ì’‹Ÿ5<:¡ ~²Š•£'„1† z‡† …ˆ † ºXy Ž59)‘ ¡ } Xzd³¯‰[Z ~ ¢ WŠ V@³7±#|Y Z x‹…ŒÏ€+ˆ yœzf®‚y ´+ˆ ³‹°M¿`Ž ԏ'jr!Ÿd‘ @°{°{³7±½—‹†9„n«ßzd³ …„¼Q½Vºdzdy²€œ¸¹† zf® €1±½³ÖÕ €1³+ºX…ˆ@—7† º zf±-†9´…ƒwz‡† ³$„L“ Ÿ ”-Ž ¨ ԏ<Ír!Ÿ ‘ a Ž '× jr!\ Ô Ÿ ]‘ d Ž ԏ'<‘ –…„E—Ö†9„SØ@1±¨† …„‚zm—‹† ºdzf±¨†9´+ƒ‚z‡† ³D„ <͐ r!Ÿ ‘ a Ž 'j r!\ Ô Ÿ ]‘ – ¡ ¨ ¨ ¨ Ù ”-Ž Ô × Z x‹…ŒÏ¨€+ˆ yœzf®‚y ´+¨ ˆ ³‹M° ¿`Ž Ô&'jÚ r!Ÿd‘ @°{°{³7±½—‹†9n„ «ßzd³ … „ ¼Q½Vºdzdy²€œ¸¹† zf® €1±½Ö³ Õ €1³+ºX…ˆ@—7† º zf±-†9´…ƒwz‡† ³$„LO“ ۅ”-Ž ԏ<ÍÚ r!Ÿ ‘ a Ž '× j r!\ Ô&ڟ ]‘ d Ž ԏ'<Ú ‘ –…„E—Ö†9S„ Ø@1±¨† …„‚zm—‹† ºdzf±¨†9´+ƒ‚z‡† ³D„ <͐ r!Ÿ ‘ a Ž 'j r!\ Ô ÚŸ ]‘ – ¡ Ù ”-Ž Ô&Ú × ŠŠŠ Z ‹x …ŒÏ€+ˆ yÏzf®‚yÝ´+ˆ ³‹°M¿Ž Ô&'jÜSr!Ý Ÿd‘ @ °{°]³7±Ú—‹†9„n«¯zd³š…„µ¼Q½ ºdzdy1€Ö¸¹† zf®3€1±½³D€1³²º‡…ˆ —‹† ºdzf±¨†9´+ƒ‚z‡† ³D„\“OÞ Ý ”¨Ž ԏ'jÜSr!Ý Ÿ ‘ a Ž '× j r!\ Ô&ÜSŸ ‘Ý ] d Ž ԏ''Ün‘ Ý –`…„@—r†9„nØE²±¨† …„wz`—‹† ºdzf±¨†9´+ƒ‚z‡† ³D„ <͐ r!Ÿ ‘ a Ž 'j r!\ Ô ÜnŸ ‘ Ý ] – ¡ Ù ”-Ž Ô&ÜnÝ × ÀÏV”QdBa[DEu‚u‚J ÌÏÆTÅ'ȁªÁÂÏËÓ̀ËÓÌðÒrª'¯ à ªœÈ ¿ls ®]ȖÁ‹Å_ÒqËÖà ÇQÈ Ð Á¯ ¾ ¬ ½ ­qÉ z" ë&3W8xA24eŸ5ì š’Q08 8x435?î 6e0<!4e 3 ‹<8:ö•6e0<û./.:-<-88 64769> @A8B 4ˆC{/j<-8 . Ö ÓÓÓ Ö9¼ .ŸW<B4 „ Ÿ5Ÿ26e02<ˆ’‚8xïp9b8x?<B? 6e4 678:î:<‹6e0<‹1 6e0<B?ó6e0<Ó921e8 „ .35Ÿ53W6ìp8:ö „ ’‹’‚<‹926e3^?îp6e02354)Ÿ „ 1eî:<Óïp8Të:<‡67<B?2@24)6778 b< ë:<‹1eìóŸW 8 ‡¡ = 9b8:9. é <ä &¢é ä'& .ŸW6e3iñ_@235ï…<B?24e3W8x? „ Ÿë:<B’‚678:1p8x?2<‚ñ „ 6œñ „ ñ[6e35ï…< Î6e0<÷’Q0 „ 35?ýï „ ì 6 „ :< „ ë:<‹1eì ŸW8x?2î 6e35ïp<!678+<9.921e8 .Ÿ5<Bï î:<‹6e£4 š8:147< „ 4•6e0<Ž’‚8:1e1e<BŸ „ 6e3W8x?Îb<‹6š<‹<B? 6e0< ’‚8xïp9b8x?<B? 6e4š35?2’‚1e< „ 47<B4B¡ =>ŸW67<‹1? „ 6e3Wë:<BŸ5ì 3Wöb8x?<>4 „ ïp9.Ÿ58’–4ó9b8x47<B4Ž478xï…<671 „ @<‚ñ[8!u€4‹¡  'ö8x?<ó4 „ ïp9. /0+1-2 4=6?8:-8.Fé Í ¼ 'ä &¢é ~ Ï Ò HvuDwËÊÍÌÎyÏ'Ð ÑüA¼ k02<‹1e<GHvuDw É .’‚8x?2@.Ÿ58:1e<!6e0<!6 „ 1î:<‹6 @23^47671 3 .Ÿ5Ÿ.ß %  %  ' () *+.Iù ú GIHJKALNMPO QJMSRKAMPL TAU?VFQWIX9OYPMPT[Z]\9X9K0JU?H ìõ6e02<ÓöG8xŸ5Ÿ58k35?2î•<&921e<B44e3W8x? î ä'& .A26e3W8x?€S¡ Î02354.6e0<ó’‚8xïp9b8x?<B? 6e4•8:ö „ ïPA.ŸW<B4.3W6e3W8x? „ Ÿ „ ?2¬ @23^47671 3 .A26e3W8x?2Œ4 ÌAü ¼ Í ¼ ŽÏ Ì Aü ¼ Í ¼ . Ö9¼ .. 6 ½: üA¼ H9uDw Ó ä<& F.A2Ÿ „ 1q’‚ì&’‹ŸW<p8:ö ž w :<‹1?<BŸ54 &?8 ˆ? „ 4 Èdë²ë-ɍÉÆÅDß[ǛÈAË’Õ Pü Š><Bï „ ? @ Š><Bï „ ¹ ? l ` ‡3^4 8 26 „ 3^?<B„ @ k0<B¾ ? E< „ @8:926 6e0<öéA.

Ÿ „ ’‚<B@à6e0< 35?2@2< ?8:6 „ 6e358x? k3W6e0 b ¡IÎ02<ÓöG8xŸ5Ÿ58k35?2î•47<B’‚6e358x? @<B4e’‚1Q3 b<B43W635?Žïp8:1e<.Ÿ535’‹3W6ìš< 0 „ ë:< 1e<‹9.ù @23^476713 .@2<‹6 „ 35Ÿc¡ €¡N` ¡ .A26e3W8x?24!üéöé8:1 ?28:6 „ 6e3W8x? „ Ÿp4e35ï…9.

š @ oÖ"5ã.

Ÿ535?î jü ” < „ 1ŒŸ lnm ž¡ wˆ<‹1e< „ Ÿ „ 1eî:<‚ñ_@235ïp<B?.Ÿ53Wöéì „ 4öé8xŸ5ŸW 8 k4 Ì Aü ¼ Í ¼ ~Ï Ì Aü ¼ Í ¼ ã ä é Ì Aü ¼ Í ¼ ã ä é > > G[H• H–T0KAX–JOY‰T0LNX9H—TAX˜™5˜™qš›X9K{˜ŒU?YjœLNH-Mž MFU?K0HLNHŸ .4e67<‹1 ¨ „ 3W1@ „ ?2 @ ƒˆ5A .  Ò   %  Ò ä é æ æ æ çËèé ' () *+.4 „ ŸWî:8:13W6e0.Ÿ535’ „ ñ 6e3W8x? „ 1e< „ 4qöé8:q1 Šq 3 {Ï4ˆ4 „ ï…9.A6e3W8x? 354 ö „ ’‚678:1<B@+35? 678 „ @23W1e<B’‚67<B@øî:1 „ 9..35Ÿ5356_ì‡öé8:1£< „ ’0õ921e8:9b8x4 „ Ÿ3^48x?< „ ?2S@ 0<B?2’‚< 6e0<õ@<‹67<‹1ï…35?. Ö9¼ .44 „ ïp9ϟW<‹1Β „ ? b<që35< E<B@ „ 4 „ 479b<B’‹3 „ Ÿ€’ „ 47<.A26e3W8x?‡öé8:1 Ï !Ö ÓÓÓ Ö ä'&¢é  '‹ö ¼ í Ï ¼ ä'&¢é qAü ¼ í Í ¼ ä'&¢é Ï Ì ú Aü ¼ í Í ¼ z>6e0<‹1 ˆ3547<:¡ Î02<q’‚8:11e<B479b8x?2@235?2î „ ’‹’‚<‹9.ŸW<‹1 354 „ Ÿ5478 &?8 k? „ 4ó6e0< @ „ 6 „ „ Aîxïp<B? 6 „ 6e3W8x? „ ŸWî:8:1356e02ï ˆ0235’0 354 ’‹ŸW8x47<BŸWì 1e<BŸ „ 67<B@÷6786e02< < &9b<B’‚6 „ 6e3W8x? ï „ 35ï…3^4 „ 6e3W8x? jü i ž „ ŸWî:8:13W6e02ï üM‘><Bïp9.ŸW<‹1B¡ Î0 „ 6m354 k0<B?Ó6e02<öéA2Ÿ^Ÿ]’‚8x?.ŸW<)678ò35? 6718@2A.ŸW<B4k@23W1e<B’‚6eŸWì:¡ z>6e0<‹ 1 k3^47< 5E<P’ „ ?í@1 „ ý4 „ ïp9.9.4e3W8x? „ Ÿ ë:<B’‚678:—1 ¼ „ ?2@…6e0<Î< &921e<B4e4e358x?24öG8:1E6e0< öMA2Ÿ5Ÿ’‚8x?2@23W6e358x? „ Ÿ5I4 Ì Aü ¼ Í ¼ .8:öG67<B?÷921e<B4e<B? 67<B@ „ 4 4e028 k?Ž35?Ž†3WîxA21e=< Bù¡ ÿ35?2’‚<q6e0< Šq¢3 {.4‡4 „ ïp9ϟW<‹1 „ ŸWî:8:1356e02ï 354.ÿ „ 1<Ó8x?<‡8:ö 6e0r< b<B47Œ6 ?28 k? „ 9.35476e35’p4e’ „ ? Šq 3 E.35Ÿ5356_ì 354 » ä<& é ŽAü ¼ ä'&¢é Ö9¼ í ûÏ ï…3^? !Ö Ì ÌüAAü ¼ ¼ ä'í &¢é  qqAü üA¼ ¼ í Í ¼Í ¼ ä'í &¢é  ä<& é ä<& é Ì Aü ¼ í Ì Aü ¼ Í ¼ Ï ï…3^? !Ö Ì Aü ¼ ä'&¢é Ì Aü ¼ í Í ¼ í Ì Aü ¼ í Ï ï…3^? !Ö ä'&¢é Ï Ó Ì üA¼ Î0 „ 6£354 :6e0< „ ’‹’‚<‹926 „ ?.4 <Boï b<B@2@<B¡@ k3W6e023^? 6e0Ž< Šq¢3 {.@<B?2’‹3W<B4$35?ò6e0<Îïp8&@<BŸc¡I œ?ò9 „ 1e6e35’‹A2Ÿ „ 1 :3W{ö ¼ ã > ä é @2<B?8:67<B4 6e0<Ó9 „ 1e<B? 6ˆ?8@2<B4)8:ö?28@r< ¼ {š<‡0 „ ë:< Ì Aü ¼ Ï Ì Aü ¼ Í ¼ ã ä é > Ó  '6öG8xŸ^ŸW8 k4Î6e0 „ 66e0<‡öMA2Ÿ5Ÿb’‚8x?2@2356e3W8x? „ Ÿ544e3^ïp9.35“? nmm’ „ ?2?2<‹1 „ ?2@ ^ 8x?¡î lnm ¡ ÈAÄ9à–áÊà{ê]Æaá náÇæÈjárÕnÄ?Æ-ß#ænÉ üM‘ÎD = Š.A6e3W8x?24…Pü Š „ ï…ï „ Š „ A24e43 „ S? |<‹6e’I¡ š]< k35Ÿ5Ÿ£@21 „ 6e0< ?< ý4 „ ïp9.0ø6e0 „ 6 <B?2’‚8&@<B4õ6e0< ’‚8x?2@.5 ÿ&A2929b8x47—< E<k0 „ ë:< „ ? bñ_@235ïp<B?.Ÿ5< „ ?2r @ b<BŸW8x?î)678Î6e0< ö „ ï…3^ŸWì 8:öÎ476 „ ?.8:ö 6e02< ž w Ÿ„ Wî:8:1Q3W6e02ï 356 354£9b8x4e4 3 .4£4 „ ï…9.ŸW<BŒ4 ˆ3W6e0 ž wà4e67<‹9. Ö ÓÓÓ Ö9¼ .’‚< ž wû4e67<‹9.4E3^? 678P6e0"< Šq¢3 {.6 „ ?2’‚<.À áà ' ! DKK âÁ  % äã  % U % % Á k q % k % % q  k % q å +Á M. Ö ÓÓÓ Ö9¼ î ¡x œ?ò6e02354’ „ 4e< 3W6£3548:öé67<B? „ @ë „ ? 6 „ î:<‹8xA24£678‡A24e<š6e02<šöé8xŸ5ŸW 8 k35?î>921e8:9b8x4 „ Ÿ&@23^47671 3 .4e3W8x? „ Ÿ } 8x35? 6 @23547671Q 3 .:-<-88 64769> @A8B 4ˆC{/j< 6 .’‚<ˆ9218 „ .3W6e3W8x? „ Ÿ&35?2@2<‹9-<B?.@23W6e3W8x? „ Ÿ^4 „ 1e< „ ë „ 35Ÿ „ .-†28:1 Ï bù €6e0|< Šq 3 {Ï4ˆ4 „ ï…9.9218 „ . /0+1-2 4=6?8:-8.@ „ 1@@23547671¢3 .

ù:ù GIHJKALNMPO QJMSRKAMPL TAU?VFQWIX9OYPMPT[Z]\9X9K0JU?H ~²Š•£'„1† z‡† …ˆ † ºXy Ž wž Ÿyê Þ ¡ } Xzd³¯‰[Z ~ ¢ WŠ V@³7±#|Y Z x‹…ŒÏ€+ˆ y Ž Ÿ'ÍrmŸd‘ ’ Ù -” Ž Ÿ a Ž ۏ'<‘ dXŽ ë'<‘ dOìSìOìSd Ž ޏ<'‘ – ¡ Z x‹…ŒÏ€+ˆ y Ž ۏ'͐ rmŸd‘ ’ Ù ”-ŽíÛËa Ž Ÿ'jr!Ÿ ‘ d Ž ë'<‘ dOìSìOìOdXŽ ޏ'<‘ – ¡ ŠŠŠ Z x‹…ŒÏ€+ˆ y Ž î '͐ rmŸd‘ ’ Ù ”-Ž î a Ž Ÿ'j r!Ÿd‘ dOìOìSìOdXŽ î 'j × r!Ÿ Ÿ ‘ d Ž î ''r!‘ Ÿ dSìOìSìOd Ž Þ' <‘ – ¡ ŠŠŠ Z x‹…ŒÏ€+ˆ y Ž ޏ'͐ rmŸd‘ ’ Ù ”-Ž Þ a Ž Ÿ'j r!Ÿd‘ d Ž ۏ<͐ r!Ÿ ‘ dSìOìOìXŽ ޏ'j × r!GŸ Ÿ ‘ ï ¡ ÀÏV”QdBa[DEu ‰ J › ¾ ®T® ¿ ©TÇ­«]Ȗª'¯7É k02<‹1e<9ðMñ$ü ’ @<B?8:67<B4ò6e02<ó’Q0235Ÿ5@21e<B? ?8&@<B4•8:ö¼ ¡‚Î0 „ 6p354 E<ó8x?2Ÿ5ì!?<‹<B@ 678Ž6 „ : < 35? 678 „ ’‹’‚8xA.ŸW8&’ í478xïp<ò8:ö£6e0<•ë „ 1Q3 „ .ŸW<B4ˆ678 35ï…921e8ë:<Eï…v3 35?î‡üc¢:<B?24e<BS? Ó8x?î „ ?2‘@ } 1A.A1e9b8x47< ž / ž / 478:öé6 „ 1e<:¡b '6q3^4ˆ478xï…<‹6e35ïp<B4q’‚8x? ë:<B?.vŸ u]gb ^ 3^Ÿ 3^?2478x? „ ?2@ £<BA2?î ùIú:5ú  ¡ €¡ gk ¡ /.? 6P6e0<p9 „ 1e<B? 6e4m6e0<…’Q0235Ÿ5@21e<B? „ ?2@6e0<…’Q0235Ÿ5@1<B?S–4>9 „ 17ñ <B? 6e4‹¡ Î 02354ˆ47<‹6ˆ8:öë „ 13 „ ϟW<B4k354ˆ&?8k? „ 4>6e0< ÔÆ!ÄS´!Ã7úhëÇ Æ!Ëò´àÊ 8:ö~¼ ¡ Î02354 67<B’Q02?23¢s A<köé8:1ï…4 6e0<f „ 4e354 8:ö€6e0<ˆ9b8:9.3W6e3W8x? „ Ÿ54k 3W6e0ò6e0<fӊ 3 {.Ÿ535?î•üMþtcr‡Š ÿ üPqŠ 3^Ÿ 4 Î 08xï „ 4 „ ?2@…ÿ9Ï3W<‹î:<BŸ50 „ Ÿiñ 67<‹1f ` ¡ÿ „ ï…9.Ÿ535?î>öé1e8xï6e0<ÎöMA2Ÿ5Ÿ&’‚8x?2@.@24p3W6e47<BŸWöÓ? „ 6eA21 „ Ÿ5ŸWì÷678÷6e0<풂8x?247671A2’‚6e358x? 8:öÓî:<B?<‹1 „ Ÿk9. 44 „ ï…9.3W<B? 6q67†8 .A.ŸW<‹1 ŸW<B?.Ÿ „ 1 478:öé6 „ 1e<>9 „ ’ „ î:<ÓöG8:1)þ „ ì:<B4e3 „ ? A9€@ „ 6e3^?îk 3W6e0£qŠ 3 {Ï 4$4 „ ï…9.

 ã Î02< ÝÔ Æ!ÇNÕaÃ!Ä-ÈjÊæaÅ üMþ „ A2 ï ’” <‹67135< &ÿ8xA2Ÿ5<B4 „ ?2@ ^ <B3^4eD4 nm]ú ‘><Bïp9.Þ ¶‹â µ š/š8xïp9.ŸW<B4 …_ü ÷ Ï_Û Ñ ŸW8:ü Ì Aü ¼ Ö9¼ Í ÷ 9 Ì Aü ¼ Í ¼ nÖ]÷ ä é n¼ Ö +ô Oó ¹õ ¸ö é ö W÷ ø ù òú é Jö é ¸ö jû Ð ü é ' () *+.@2354e671 3 .4‡ë&354e 3 . /0+1-2 4=6?8:-8.ŸW<‹67<qŸW8:îIñ_Ÿ5¢3 :<BŸ535088@ öMA2?2’‚6e358x†? k3W6e0ó1e<B479b<B’‚6Î678 6e0<.@<B? ë „ 13 „ .:-<-88 64769> @A8B 4ˆC{/j<< .4767<‹1E<‹6 „ Ÿc¡ nmm 354 „ 476 „ ?2@ „ 1Q@ „ ŸWî:8:13W6e02ï öé8:1 ž ¨ „ ?2@ ž ˆ= ” 9b8x(35? 6><B476e35ï „ 6e3W8x?€¡  'Dö ¿ ’‚8x? 6 „ 35?.6e0<Ÿ5 3 :<BŸ^35088—@ ÌAü ¼ Í ÷ îx3Wë:<B?ò6e0<)9 „ 1 „ ïp<‹67<‹1¹4 ÷>’ „ £? -<šöé8xA2?2@ ì 3567<‹1 „ 6e35?îp6e0<Óöé8xŸ5ŸW 8 k35?îòF6 E8 4767<‹9.4 » Ý.Ÿ5< „ ?2@ 023^@2@<B? ë „ 13 „ .A6e358x?…8:ö6e0<‡0235@.ŸW<B‘4 ¼ Ï % ¼ aÖ9¼ |6e0<B? „ ŸW8&’ „ Ÿ ï „ 35ï•A2ïý8:ö..A267<Î6e0<>< 9b<B’‚67<B@õë „ Ÿ5A2<k8:öm6e0<>’‚8xïp9.

ŸW< 35? 67<‹î:1 „ ŸPü Šq0 „ 021 „ ï „ ?2‚3 gbIŠq0 „ 021 „ ï „ ?23 „ ?2@Ž¢:8:1Q@ „ “? gb ž ’/)A.Ÿ5<B4 „ 4)4e0 8 k? 35?í†3WîxA1e]< €¡m/)8x? ë:<‹1eî:<B?.ï…ï „ ?2@24|8:1 „ ?ò35? 671 „ ’‚6 „ .¡ @ ƒˆ3W678Îë bžck6e4Aîx3 ùIú:5ú  á$47<‹< „ Ÿ5478 üM‘><BŸ5Ÿ „ <‹16 >ÿ<B3W96 Dk08:1e9b< „ ?2_ @ Î021A2? ùIú:5ú » 6e02354ðä 3544eé A< ¡Î= 478xŸ5A6e358x? 354 678 35? 671e8&@2A2’‚< ž / ž /678 4 „ ïp9.ï354>@2354e’‹A.Ÿ „ ’‚< 6e0< <&9b<B’‚6 „ 6e3W8x?ó35?…6e0"< i 4767<‹†9 k3W6e0 „ 4ï „ Ÿ5Ÿ-4eA2ï 8Të:<‹1Î6e0<q4 „ ïp9.6e02<ti4767<‹9ò354$<B3W6e0<‹1 „ 4eA.Ÿ5ŸW8&’0 `5‡” „ 4eA2Ÿ „ [ƒˆA24e47<BŸ5PŸ zq476eŸ „ ?2@ „ ?.ˆ0<‹1e<ó÷ ä…û Ð ü é ù € 1e<‹öé<‹14q678ð6e02<pë „ Ÿ5A2<•8:öš6e0<p9 „ 1 „ ïp<‹67<‹14 „ 6Ó6e02<…921e<‹ë&3W8xA24 G[H• H–T0KAX–JOY‰T0LNX9H—TAX˜™5˜™qš›X9K{˜ŒU?YjœLNH-Mž MFU?K0HLNHŸ 6e3^ïp<‡4767<‹9m¡ ª€Þ« ¶‹ â µ ~” <‹1eöG8:1Qï 6e0<£öé8xŸ5ŸW8 k35?îï „ 35ï…3^4 „ 6e3W8x?¯÷ ä é Ï „ 1eîšï „ ü_÷ ¡  œ?•ï „ ? ì.’‚<p8:ö£6e02354 „ ŸWî:8:13W6e0.4e47<B@ 3^?ü[ÿ&02<‹1ï „ S? wˆ8 „ ?2@ ‘ „ Ÿ „ t Ÿ  Sk0235ŸW< jü ¨|<‹ë3^?< „ ?2@/ „ 47<BŸ^Ÿ „ ùIú:5ú  354 „ î:88@í1e<B’‚<B? 6 1e<‹ë&3W< ‡¡ …ý Ñ þ ø é ù jû Ð ü Jö ~²Š•£'„1† z‡† …ˆ † ºXy¯”-Ž ÿ'‡‘ d 9)‘ –•…„E—™ºXy]z•|m}.k ï k356e0 „ ?ò< &9b8x?<B? 6e3 „ Ÿ5ŸWìӟ „ 1eî:<?A2qï b<‹1 8:öÏ4eA.921 „ ’‚6e35’ „ Ÿ4e3W6eA „ 6e358x?246e02<E<&9b<B’‚6 „ 6e3W8x?ò35?.ŸW< öG18xï ÌAü ¼ Í ¼ aÖ]÷ „ ?2@ø1<‹9.

X ¡ ¢ Š•£ zdy1±Ú‚z‡† ³D„|/³1¤ò¼  î ‘ î ª Ÿ ¸L† zf® …„‚µ º]ƒ²† z …´+ˆ y ¼.

¡¼.

Ÿ5<B4‹¡žÎ0<…ï…<‹6e08@÷354 &?8 ˆ? „ 44e678’Q0 „ 476e35— ’ i ž ü[ÿ i ž k0<B? š<)@21 „ 8x?2ŸWì.ŸW<Óü[/š<BŸW<BA5 é ö jû Ð ü ' () *+.4 „ A6e028:140 „ ë:<ä 9218:é 9-8x4e<B@P47678&’0 „ 4œñ 6e35’ „ 929218 „ ’0<B46e0 „ 6š1<BŸWì…8x?Ž4 „ ïp9ϟ535?îPöG1e8xï¾Ì üA¼ Í ¼ Ö]÷ 35? 6e02<"iø4767<‹9 „ ?2@!6e0<B?!9b<‹1eöé8:1ï…35?2î 6e02< ž 4767<‹9÷A.4e35?îŽ6e0<B4e< 4 „ ïp9.8x?<4 „ ïp9. 聅ˆ «²³7±¨† zf®…Œ ¡ V@³7±¼y 1…Œ Õ Z x‹…ŒÏ€+ˆ y wŽ ÿ €…ˆ y+»‹³$„‚y °{³Dƒ…ˆ —݃Eº y…¶„ ¼Q½`…ˆ «+³7±-† zf®…Œ ¸L† zf®@°{°{y1€‚z …„E°{yπ1±½³D´@…´²†9ˆ † zµ Ž ba `Ž ^ÿ dD' × Ÿd‘X– Ù ”¨`Ž ^ÿ a D' × Ÿd‘X–d“‹”-Ž ÿ î ‘ a `Ž ^ÿ – Ù ”¨ c}Ye gjilk~d Ž a Ž ÿ î ‘ d ' × Ÿd‘ – Ù ”¨Ž ÿ î ‘ a < × Ÿd‘ – “‹”-Ž ^ÿ a Ž ÿ î ‘ – q Ù ”- Z γ$Œ€+ƒ‚zdy a ~ ª î ”+– } ‰  îø Ÿ "!$# Ùa ”¨Ž ÿ ‘ d Žba +– Z %&' ò¼Ö  ²†9Œ † º (y ‹'<‘* } ). /0+1-2 4=6?8:-8.:-<-88 64769> @A8B 4ˆC{/j<-² .. 1” …– ¡ 0 | 3 6| 5~ …„EG— «+³Ïzd³ ¢ ¡ 2 Š4 ÀÏV”QdBa[DEu Š J ËÓ̀ËÓÌ s87 ËýÇÈ Ð ÁQ¯ ¾ ¬ ½ ­qÉ $8P3^ïp921e8Të:<Î6e0<ˆ’‚8x? ë:<‹1eî:<B?2’‚" < b<B0 „ ë3W8xA21£8:Sö i ž ? „ ïp<BŸ5ì•678P<B4e’ „ 9b<ˆŸW8 WŸ 8&’ „ Ÿï…35?235ï „Î„ ?2@ò4 „ @2@2Ÿ5< 9b8x35? 6e4Të „ 13W8xA.+ # e-)/.

’0 „ 4Eÿˆ= i ž 6e0 „ 6-<B’‚8xï…<Îïp8:1e<k@<‹67<‹1Qï…35?2354e6e35’ „ 4£6e0<Î? A.35?îò6e0<Ó9218xŸ53Wöé<‹1 „ 6e3W8x? 8:ö „ ’‚1e8x? ì&ï…4 €¡ #¡ $¨ B ¨ m$.ïqb<‹18:öb3W67<‹17ñ „ 6e3W8x?.ŸW<B4 „ 1e<q@1 „ k?ü ^ <B3 „ ?2@] „ ?2?2<‹1"Iú ¡IÎ0<‹1e< „ 1e<Ó47<‹ë:<‹1 „ Ÿ „ ?2?< „ Ÿ5<B@ ë „ 13 „ ? 6e4 üM4eA.47<‹ë:<‹1 „ Ÿ&4 „ ï…9.4Î35?2’‚1e< „ 4e<B4Pü[/š<BŸW<B5A „ ?2@ ‘>35< -8xŸ5‘6 :ù ¡ k0< „ 1e< „ Ÿ54e8…ë:<‹1eìŽ<@î ’‹3W<B? 6 „ ŸWî:8:1Q3W6e02ï…4|öG8:1ï „ 1eîx35? „ Ÿ ž ˆ= ” <B476e3^ï „ 6e3W8x?óü[ÿ&= ž i üM‘>8xA2’‚<‹6’Š>8&@24e35Ÿ^Ÿ „ ?2@ ƒk8 -<‹16EùIú:ú:ú E¡ zq?D < ˆ354e0<B4£4e8xïp<‹6e35ïp<B4E6e0 „ 6 ž <‹671e8:9b8xŸ53^4 0 „ @õ4eA2’‹’‚<‹<B@<B@ 35? 47678:9.9.ù ` GIHJKALNMPO QJMSRKAMPL TAU?VFQWIX9OYPMPT[Z]\9X9K0JU?H „ ?2@P‘q3W<b8xŸW6lg „ ?2@ ž 8x? 67<k/ „ 1ŸWD8 i ž ü ž Œ/ i ž k02<B?.

n!/o"5ã.

Ÿ535?î Aü ¼ ä'&¢ä'é &¢Öfé Ð ä'&¢é „ ’‹’‚8:1@235?2î!678 Ì Aü ¼‹ÖfÐ „ ?2S@ |45A .@2ŸW<‹678x? „ ?2]@ ƒÎ8 š<‹6e0 lnm’ ƒ < „ Ÿ # öG8&’‹A24e3^?îÓ8x?…6e0< „ ŸWî:8:13W6e02ï 35’@<‹6 „ 35Ÿ54 „ ?2@ ?8:6 8x?…6e0<>476 „ 6e35476e35’ „ ŸÏïp<‚ñ ’Q0 „ ?235’‹4Îï…8:6e3Wë „ 6e358x?€¡.5  '6õ354 8:öG67<B?+< „ 4e3W<‹1 678 4 „ ïp9.< &9.?<B@ì ”$<B?.3547671 3 ÏA6e3W8xh? Ì Aü ¼žÖfÐ  k02<‹1eó < Ð 354 „ ? „ A &3^Ÿ53 „ 1eìíë „ 13 „ .ŸW< ïp<‹6e028@24 &? „ ïp<BŸWìó0 bì 2135@ ž 8x? 67<p/ „ 1ŸW8 „ ?.0 ì435’‹4$Ÿ^3W67<‹1 „ 6eA1e<Óü[bÿ š<B?2@247<B? „ ?2@ ^!„ ?2=î lnm ¡ wˆ<‹1e< ‡šŽ < k3^Ÿ5Ÿ öG8&’‹A24Ó8x? 6 šy8 š<BŸ5ŸiPñ &?8 k?!< „ ïp9ϟW<B4‡8:ö „ A 35Ÿ53 „ 1ìðë „ 1Q3 „ .3Wîx0…@235ï…<B?24e3W8x?24B¡ ^ <k@2<B4e’‚1 3 b<0<‹1e<Î6e02< ¦ ŸW< „ 92öé1e8:nî §qw ž / „ ŸWî:8Iñ 1356e02ï 8xA6eŸ^35?<B@ 3^? üM‘qA „ ?< 5Ó<B?.ŸW< 678÷8 26 „ 35?øï „ 1eîx35? „ ŸÎ4 „ ïp9.ŸW< m6e0 „ ? öG18x¹ ï Ì Aü ¼ ‹¡ Î0<B‡? |3W6.Ÿ „ 35?ò6e0.ŸW< öG1e8xï „ ? „ Aîxïp<B? 67<B@ @.Ÿ535?î¡ €¡ #¢¡ I¡ $ëÄ-È_ê7ÔÃËEÊà Æ!Ä-Çvà $ëÄ-È_êÔÃ!ËEÊà Æ!Ä-Çvà jü w ž / 354 „ ? ž / ž / „ ŸWî:8:13W6e02ï6e0 „ 6Î3^?2’‚8:1e9b8:1 „ 67<B4 35?2öG8:1ï „ 6e3W8x? „ b8xA6ò6e0< î:1 „ @23W<B? 6ò8:öÎ6e0<ó6 „ 1eî:<‹6…@23^47671 3 .4‡A24e3^?îŽ35?öé8:1ï „ 6e3W8x? „ b8xA6£6e02<Îî:1 „ @23W<B? 6£8:ö Ì Aü ¼ ’¡ $8.A26e3W8x?67835ïp9218ë:< ï… 3 &35?2î>35?p0.@ð4eŸ535’‚<Ó4 „ ï…9.ŸW<B74 ¼ ä'&¢é ì 4 „ ï…9.354‡9-8x44e 3 .ŸW< „ ?2@ð<‹ë:<‹1e’ì ˆ0<‹1e< 47671Q35’‚6eŸWì!9b8x4e3W6e35ë:<:¡£=)6p< „ ’0 3W67<‹1 „ 6e3W8x? 8:ö>6e0< w ž / „ Ÿ5î:8:13W6e02ï 8x?< 6 „ :<B4 „ 921<B@<‹67<‹1ï…35?2<B@? A2oï b<‹1 ü t 8:ö)@<‹67<‹1ï 35?235476e3^’•4e67<‹9.47< sA<B? 6eŸWì $3Wîx?28:135?îð6e02<õ4 „ ïp9ϟW<B 4 Ð ‚¡ Î02354‡ë:<‹1eì A247<‹öMA2Ÿ 35@2< „ „ 4921e8:9b8x47<B@ò35?P6e0<9.=>4e4eA2ïp<Ó6e0 „ 6 Ì Aü ¼ 354Î@2v3 ub<‹1e<B? 6e3 „ .354 35? ïp8:1e<k@<‹6 „ 3^‰Ÿ nšD< .

’‚< „ 47<‹6õ8:ö „ A &3^Ÿ53 „ 1eì ¦ ïp8xïp<B? 6eA2=ï §!ë „ 13 „ ϟW<B4 Ю½pì‚î „ ?2@ @< .214e6£?<‹<B@ 67835? 6718@2A.

Ï?<q6e0<‡< &67<B?2@<B@Ž6 „ 1eî:<‹6>@<B?24e356_ì Ì Aü ¼‹ÖfÐ ~Ï Ì Aü ¼ [ ü Ð áeú Ö = î Ó ƒ < 6 bš<ˆ?<‹<B@õ678•3^? 671e8&@2A2’‚<k6e0< å ñ_@235ï…<B?24e3W8x? „ Ÿ2î:1 „ @23W<B? 6 ë:<B’‚678:1 ðAü ¼ J ŸW8:‡î ÌAü ¼ fÍ ¼ „ ?2@ „ .

9 „ 1 „ ïp<‹67<‹1 ú&¡  œ?Ó6e0< w ž / „ ŸWî:8:1356e02ï š< @1 „ „ ?< ÷4 „ ïp9.Ÿ5ì 3Wîx?8:13^? î Ð|[¡ ŠÓ3Wë:<B?÷Aü ¼ ä'& .Fé Ï6e0< „ ŸWî:8:1Q3W6e02ï 9218’‚<‹<B@24 „ 4 35Ÿ^Ÿ5A247671 „ 67<B@ó35?Ž†3WîxA21e=< `¡ ^ 0<B? 8x?2ŸWì 8x?<õ@2<‹67<‹1ï…35?23^476e35’p4767<‹9354.Ÿ5ó< Ð|¡ ^ < 6e02<B? 6 „ :< ¨ ¦ öG18:î ŸW< „ 9Ï 4 § 35 ? Ð „ ?2¥@ ¼$‹¡ Î02< ë „ Ÿ5A<B4P8:ö Ð „ ?2=@ ¼ „ 6E6e0<kŸ „ 476EŸW< „ 9 „ 1e<k6e0<k9218:9-8x4 „ Ÿ2’ „ ?2@235@ „ 67<B4£35?p6e0< ž w „ ŸWî:8:1Q3W6e02ï k356e0 6 „ 1eî:<‹6•@2<B?24e3W6Ž ì Ì Aü ¼‹ÖfÐ ¡ ž „ 1eîx3^? „ Ÿ£4 „ ïp9ϟW<B4Óöé1e8xï Ì Aü ¼ „ 1e< 8 .1 „ ?2@8xï ë „ 13 „ .ŸW< „ ’‹’‚8:1Q@235?î678 Ì Aü ¼žÖfÐ  ì 476 „ 16e35?Dî ˆ3W6e0‡6e0<š921e<‹ë&3W8xA24|ë „ Ÿ^A< 8:5ö ¼ „ ?2@.A24e<BS@ È¿0Aà²0 ¬Ï ! 8x?< 8 .1e8 35ï „ 6e3W8x? 8:ö „ /9 .6 „ 35?24 6e0< Æ!˒Ւà@úÈAË©ÆÇ Õ’Ã!Ä3ÈjÊæaÅ ˆ0235’0 354 „ @.5&<B@Ž4767<‹9ñ_4e 3 ‹<.6 „ 35?<B@ ìŽ4e35ïp9.î:<B?<‹1 „ 6e35?2î „ Š „ A24e43 „ ?.354e’‚1e<‹67<ó6e35ïp< „ 929.Fé ÖfÐ ä'& .

.: T+.:-<-88 64769> @A8B 4ˆC{/j<w . /0+1-2 4=6?8:-8. >< ? @? ? œÁ BA C>D &% &% §? FE ' () *+.P+I° _±. ¡  IK =< T+.

G[H• H–T0KAX–JOY‰T0LNX9H—TAX˜™5˜™qš›X9K{˜ŒU?YjœLNH-Mž MFU?K0HLNHŸ ùg ~²Š•£'„1† z‡† …ˆ † ºXy Ž59)‘ ¡ } Xzd³¯‰[Z ~ ¢ WŠ V@³7±#|Y Z x‹…ŒÏ€+ˆ Hy G֒ ›W\ wž Ÿ<] …„@—™˜í^B’JI”'XbdLK Þ.M1–]Š Z N@y{zŽ  }ߎ#''‘•…„@—™˜  }˜í^5PORQš”-Ž  –LS ¢ Š Z V@³7U ± T5}~ dSìOìOìOdVG»…z Ë ¿fy ºdzdy²€‚º Ž W#} Ž W × Ÿ 5PO…˜ W × Ÿ ˜ W } ˜ W × Ÿ 5PO W Qš”-Ž W – ¸Z®‚y²±<Hy O W * } O¯¤-³7U± TX ¥ V …„E.

ïê354 „ 479b<B’‹3 „ ŸÏ’ „ 47<ˆ8:ö wkˆ0<‹1e<Ó6e0<.’ „ ?.Ra K Z ۟ ”-˜ bY ˜ Y Z ˜_^Lbf˜_^@– M@c ¦ ”-Ž#'͐ rmŸdO‘ d ˜!'͐ rmŸd‘d–}ö”-Ž Y d ˜ Y – y²ˆ º y ”-Ž#'͐ rmŸdO‘ d ˜!'͐ rmŸd‘d–}ö”-Ž#''‘ d í˜ ^‚– ÀÏV”QdBa[DEu':J Ã$Æ®T¯ ¾ ĈË>Á à ¬[ª Ìbǯ[ȖÁTÉ „ ?î:<‹ë3^? @23vu€A24e358x?ò921e8&’‚<B4e4‹¡’k0<D¨ „ ?2î:<‹ë35? „ ŸWî:8:13W6e0.— O@YZ } O[S ¢ ¡ § _ Z £ \¤ G3¥ cöf } e gji^]! ~ d ¦   § ©bª'« ‘ 6‘ ` .@235@ „ 67<‡4 „ 6e3^49.

35@ „ 67<B4šö „ 1šöé1e8xï6e0<>3^?23W6e3 „ Ÿ24e6 „ 67< .6 „ ?2’‚<1 „ 67<B4 —k023^ŸW<ð4eï „ Ÿ5Ÿˆë „ Ÿ5A<B4 1e< sA23W1<ï „ ? 쇟W< „ 9.ŸW<Bï „ 6e35’ „ 4 šˆ < „ ? 6)356 67£8 b<>Ÿ „ 1î:<ˆ678•î:<B?<‹1 „ 67<‡’ „ ?2@.2<B4 ¼ í Ï ¼ $Ð Ï ¼ ä<& .A6 „ 6e358x?24‹¡ w ž f / -6e0<‹1e<‹öé8:1e< 1e< sA23W1<B4£’ „ 1e<‹öMA2Ÿ.Fé fÍ ù k356eh 0 Ð í [ üMú Ö = î ¡ k0<Ž’08x35’‚<Ž8:öˆ6e0<Ž9 „ 1 „ ï…<‹67<‹14 „ ?2@ !9b8x47<B4p435ïPA.A6 „ 6e3W8x?.?235?îÓ8:öm6e02<k921e8:9b8x4 „ ŸÏ@23547671Q 3 .4Eüé< &9b<B?24e3Wë:<E’‚8xïp9.Ÿ „ 6e3W8x?÷671 „ @<‹8!u€4‹¡ ¨ „ 1eî:<íë „ Ÿ5A<B4õ8:ö 1e<B4A2ŸW6õ3^?øŸW 8 „ ’‹’‚<‹9.6eA.Fé bü Ð í ðüA¼ ä<& .4m8:ö&6e0< î:1 „ @23W<B? 6 678 ïp8Të:"< -<‹F6 E<‹<B? F6 E8…?< „ –1 ì…476 „ 67<B4B¡Ï/)088x4e35?î 3^4£< sA „ Ÿ5ŸWìp9218 .A6e3W8x?m¡] '6E3^4 ïp8:1e<ˆ@< î ’‹3W<B? 6 35? 921 „ ’‚6e35’‚< b678 „ Ÿ5ŸW 8 „ @2 3 u-<‹1e<B? 6ˆ4e67<‹9!4e 3 ‹< ŽöG8:1>< „ ’08:ö 6e0<•’‚88:1@23^? „ 67<B4 8: ö ¼ü頜4e’0 „ 1 „ Î?  ¡ €¡ #¡ù¡ æ à EǛȉá3à IÆÅDß[Ç àÄ Î02< É-Ǜȉá3àqÉÆ!ňßIÇ¢àÄ üM‘ „ ï…3W<BS? ^!„ :< .öG1e8:îˆ4767<‹9.A26k6e02354ˆ’ „ ? 1e<B4eA2ŸW6>35? ï „ ? ìð< &9b<B?24e3Wë:<•’‚8xïp9.

4 ^!„ :< .<BŸ5@ „ ?2@ ^!„ ¢Ÿ :<‹o 1 b wˆ3Wîx@28xû? lb 0  354 „ î:<B?2<‹1 „ Ÿ ë:<‹14e3W8x? 8:ö 6e02=< ŠÓ 3 {..

ŸW<‹1B¡ Î0Œ< „ 4e35’35@< „ 8:ö-6e0<k4Ÿ535’‚<4 „ ïp9.35? 671e8&@2A2’‚< „ ? „ A 35Ÿ53 „ 1eì ¨ ž ® A C ® &% A A C C6A '% ? ? C dC ? eC gf ¾ ¾ ' () *+.Ÿ5<‹1£354678. /0+1-2 4=6?8:-8..2<BŸ^S@ žŠ><BŸWö „ ?2@ „ ?2@ ÿï…3W6e 4 „ ï…9.:-<-88 64769> @A8B 4ˆC{/j<E^ .

8 u ™6bÉ8 :J É:® : ª'¬éÍ-ªœª à ±‡Ç Ã Ä ÊÚÕ 6b8': ÌÉ Ã ª¬ ½ ª Ãp¿ Ç­«]Ȗª ¿ Õ 6b8 É: ¾–à ¬ ½ ª ¾–à ¬[ª'¯[ÑQÇQÈ-Í ½ ª'¯[ª ÊÚÕDÌ èÄ É  '6)’ „ †? -<>@23Úî ’‹A.ŸW<Bïp<B? 6 „ 4k4e028 k?Ž35?Ž†3WîxA21e=< g¡ k ® ih î Å ihkj -l l f(x(i) ) u (i+1) x (i+1) x (i) x ©È ¾ Ŝª ¿ ÇQ­«TÈ ¾ÃTÐ+Ô|Ðr¾ тª Ã Ç «T¯[ª'Ñ ¾ ÁQÀ ¿Ó¿ ÇQ­«TȖªr²$Í-ª ¿ ÇQ­«TȖª…Ç À ÃT¾ ÂSÁQ¯[­ ÑQǯ ¾ QÇÀÏ®TV”QȁªdBa[Ä D…6. Ö ÓÓÓ ÖfÐ „ ?2@ð@< .ŸW6 678p35@<B? 6e3Wöéì .@23W6e3W8x? „ Ÿ^4 „ 1e<Ó8:ö6e02354 „ Aîxïp<B? 67<B@ ï…8@<BŸ „ 1e< Ì ‚ü ÐÍF¼ ûÏ e ã!ä›åé ü Ð Ì -ü ¼ÍXÐ ûÏ Aü ¼ é ( k02<‹1e< ÏV% ¼ ájÌ Aü ¼ Ð ¡ ö 354)< „ 47ìó678 35@<B? 6e3Wöéì 6e0<B?ð6e0< „ ŸWî:8:1356e02ï 354 47671 „ 3Wîx0 67öé8: 1 „ 1@Ž678 3^ïp9.4e<‹ë:<‹1 „ Ÿ „ A 35Ÿ53 „ 1eì÷ë „ 13 „ ϟW<B4 üM‘ „ ï…35<B?+<‹6 „ Ÿc¡"bw>3Wîx@8x?„l ¡k†8:1ó< „ ï…9.ŸW<B4‡ü Ð .¡& '6š354E6e0<B?]š8:1e6e0Ž35? 671e8@.ŸW< „ 4e4A2ïp<Ó6e0 „ 6 Ì Aü ¼ ¹ò ê Aü ¼ Ö .A6e3W8x?oÌ í üA¼žÖfÐ  4eA.’0Ž6e0 „ 6 3Wö$ú s Ð s ÌüA¼ Ì í Aü ¼žÖfÐ Ï ú 8:6e0<‹1 k3^47< Ó  '6Î354)6e0<B?í47671 „ 3Wîx0 67öG8:–1 „ 1@ð678 ’0<B–’ Ž6e0 „ 6 ã!äæåé Û ÌÎí Aü ¼‹ÖfÐ DÐ ÏÛ DÐ Ï Ì Aü ¼ Ó wˆ<B?2’‚< š6784 „ ï…9.’‚6 „ ? <&67<B?2@<B@ 6 „ 1eî:<‹6q@235476713¢.A2’‹35?î.ù# GIHJKALNMPO QJMSRKAMPL TAU?VFQWIX9OYPMPT[Z]\9X9K0JU?H ë „ 13 „ . k02<‹1e< 6e0† < ê ü –4 „ 1e< 9-8x43W6e3Wë:< öMA2?2’‚6e358x?24 |?8:6ò?<B’‚<B4e4 „ 135ŸWì@<B?243W6e3W<B4‹ ¡ ¨m<‹6 A243^? 671e8&@2A2’‚< „ A 35Ÿ53 „ 1eì ë „ 13 „ .Ÿ5<¯Ð“½yì „ ?2@풂8x?247671A./.ŸW<ðöé1e8xï Ì Aü ¼ 8x?< ’ „ ? 4 „ ïp9ϟW< öé1e8xï Ì í Aü ¼žÖfÐ „ ?2@ø6e0<B? 3Wîx?28:1e¯< Ð|{¡ Î02<ÓöéA2Ÿ^Ÿ-’‚8x?.

I m Æ \q nm Æ Es Æ po rl Ò s t t t { ? s s Òs à ® Lu Å t t ' () *+... /0+1-2 4=6?8:-8. Ö ÖfÐ ¹ò ÓÓÓ .?2< ï e ä›åé ü Ð Ó Ì í Aü ¼žÖfÐ .:-<-88 64769> @A8B 4ˆC{/j<‚Ñ ./.

DÐ ò—Û Ò s ï à ® e I u äæåé Å ü Ð t DÐ . DÐ Ï Ò s ê t üA¼ ÓÓÓ s ÓÓÓ s ÓÓÓ s Ó .’‚< 1e<B4eA.@ ’‚8x? ë:<‹1eî:<B?./. Ö ÖfÐ 921e8&’‚<‹<B@24 „ 4Ó4e08 k? ÓÓÓ ÓÓÓ ÖfÐ $Ð 35? †3WîxA1<“#¡E=ˆŸWî:8:1Q3W6e02ï…35’ó35ï…921e8ë:<Bï…<B? 6e4 „ ?. Ö ÖfÐ DÐ . .Î02<B?ó8x?<.Ÿ5<Pöé1e8xï Ì í üA¼žÖfÐ ./.ŸW<‹1>678ð4 „ ïp9. ÓÓÓ $Ð Ï Ì s s Û Ì í üA¼žÖfÐ .’ G[H• H–T0KAX–JOY‰T0LNX9H—TAX˜™5˜™qš›X9K{˜ŒU?YjœLNH-Mž MFU?K0HLNHŸ „ ? „ Ÿ54e8 ’0<B’–Ž6e0 „ 6 Ð Ì í üA¼‹ÖfÐ .ŸW6e4 „ 1e< 921<B47<B? 67<B@ 35?!ü ž 351 „ b ƒ < „ Ÿ|ùIú:ú:ú ¡ s ~²ŠWV@³7±vTÎ}~dSìOìSì dV Z x‹…ŒÏ€+ˆ y ˜ W'<‘ ’œ›xw {ž yz § ©bª|{ « ~‘ } ”-˜ W –ì ¨ ¢ Šx‹…ŒÏ€+ˆ y Ž#''‘’œ€› ©. Ö ùnm üA¼ „ 4 .ª<« ”¨Ž–/¸G®Ey1±½‚y  <'‘}ƒ]¼Ž…„L†/Wd”-Ž–ˆ‡ ˜ W' <‘ dT5}~ dOìSìOì dLV c Š ÀÏV”QdBa[DEu Œ J ©È ¾ Ŝª ©TÇ­«]Ȗª'¯7É €¡›m ¡kj3. t t Î02<•4eŸ^35’‚<•4 „ ïp9.

6‰/.

5IK1' m$.

Ÿ535’‹3W6ì Iš< „ ë:8x35@!6e0< 671e< „ 6eïp<B? 6.@235’‹3 „ ?2@û/ „ 4767<BŸ58ùIú:5ú » 6e02354õ354e4eA2< 8:1 6e0h< b<B476õ47<‹6õ8:öP35?9.A26e3W8x?€¡Ï†28:1P4e35ï…9.Ÿ^35?<B4Ó1e<‹î:1<B4e4e3W8x? ü ž =fƒ>ÿ ï…8@<BŸqüjwˆ8xŸ5ïp<B4 „ ?2@ ‘><B?2354e8x?+ùIú:5ú » 6e02354õ354e4eA< E6e0<í?A2oï b<‹1 8:ö‡4e35?A2478x3^@24…35? „ ?8x354eì 43Wîx? „ Ÿ üM=>?2@135<BA „ ?2@ ‘>8xA2’‚<‹6  £6e0<ó? A.8:ök’‚8xï…9-8x?2<B? 6e4•35? @ Šq1e<‹<B? nm k6e02<!? A2oï b<‹1Ž8:ö•Ÿ5<‹ë:<BŸ54Ž35? „ „ ï… 3 6eA1< jü ƒˆ35’0 „ 1Q@2478x? „ ?2k ’Q0 „ ?î:<‚ñ[9b8x35? 6õ9218’‚<B4e4Pü Š>1<‹<B¬ ? g 6e0< ?A2oï b<‹1õ8:ö•’‚8xïp9b8x?<B? 6e4ó35? „ ï… 3 6eA1<k8:ö|ö „ ’‚678:1 „ ? „ Ÿ5ì47<‹1Q4qüM†28 :8xA < „ ?2†@ Î356767<‹135?î:678x?ŽùIú:5ú » 6e023^4š3^4e4eA<  6e0< „ 92921e8:921Q3 „ 67<p47671A2’‚6eA1<…8:ö „ î:1 „ 9. /0+1-2 4=6?8:-8.qï b<‹1•8:öˆŸ „ îx4ò35? „ ? „ A678:1e<‹î:1e<B4e43Wë:< 9218’‚<B4e4ójü $1e8xAîx0 678x? „ ?.A6 ë „ 13 „ . lpo" ö™ö  œ?!6e023^4P47<B’‚6e358x?Sžš< „ 676 „ ’–÷6e02< ïp8:1< ’‚8xïp9ϟW<!921e8.4eA „p„ ?2@ ž A2Ÿ5Ÿ5<‹‘1 l Ï6e0<P? A2ïob<‹1Î8:ö479.Ÿ5<B4…35?2’‹Ÿ5A.¢3 s A2<B@4 á.@ ^ <B47£6 gb Š>1<‹<B? „ ?2 @ ƒˆ35’0 „ 1Q@2478x?ðùIú:ú:ú ¡ ƒŠ k‹ .8:ö?8x?9 „ 1 „ ïp<‹67135’ ïp8&@<BŸ „ ë:<‹1 „ îx35?îõ67<B’02?.ŒŽ  8  ' () *+.47<‹<PöG8:1ˆ< „ ïp9ϟW<õjü i 4’‚8 „ 1 „ ?.Ÿ5<Bï 8:öÎïp8&@<BŸ 4e<BŸW<B’rñ 6e3W8x?m~¡ ì9.Ÿ53^?<B4)35? „ ï•A2ŸW6e3Wë „ 13 „ 67< „ @ „ 926e3Wë:<Ž479.Ÿ5<B4‡jü ¨m<‹<PùIú:5ú » 6e02354354e4A< ¡ ŠÓ3Wë:<B? „ ö „ ï 35ŸWì…8:ö t ïp8&@<BŸ54 % á Ï !Ö ÓÓÓ Ö]2 ( {Er< ˆ35Ÿ5Ÿ2öé8&’‹A24)8x? ’‚8x?24e671A2’‚6e35?î<‹1î:8@23^’ ž „ 1 :8T뇒0 „ 3^?24 „ @2ï…35676e35? î Ì ü ûÖ9¼ r „ 4m6e02< 35? ë „ 13 „ ? 6 @23^47671 3 .@ Š>8&@24e3^Ÿ5ŒŸ l 6e0<ó? A2oï b<‹1.:-<-88 64769> @A8B 4ˆC{/j<-B .’‚<‹6 „ ‡wˆ8xŸ5ïp<B4 „ ?2@ ží„ Ÿ5Ÿ535–’ ¡lb ƒk358x4 '?.@<õ<B4e6e35ï „ 6e35?î 6e0< ?A2ïqb<‹1p8:öÓ?<BA18x?24p35? „ ?<BA1 „ Ÿ$?<‹6 š8: 1 ÷üM=>?2@135<BAS2@<P†21e<B3W6 „ 4 „ ?2@ ‘ˆ8xA.023^’ „ Ÿïp8@2<BŸküM†13W<B@..ï „ ? „ ?2@ ‡8xŸ5ŸW<‹1 ùIú:5ú !DŠq35A.35’ „ Ÿ< „ ïp9.

’‚< 1 „ 6e3W8¡‹wk8 E<‹ë:<‹13WöE< „ 1< ’ „ 1e1eì&35?îŽ8xA6Pïp8@2<BŸ£47<BŸW<B’‚6e3W8x?‡€6e0<B? ’‚8xïp9 „ 135?î>6e0<Î@<B?243W6e3W<B4 8:öÏ8 } <B’‚6e4£3^?p@23vub<‹1e<B? 6@23^ïp<B?24e3W8x?.4767< „ S@ !E<0 „ ë:<678 b<.x* ) p(x ‘ ) x* ¯™ ˜£¡–˜–¥ž x* ¬ £” • — ˜'™ ›@œ  x‘ x‘ ¼ ÁˆÅœÁr­«]ǯ[ª)ÇÓ° ­ÁBÄTªœÈ2Ç Ð Ç ¾ÃT¿ ¬ Çq³ ­ÁBÄTª'È5²:Í-ª ]¯ ¿ ¬ ½ Ç7тª ¬[Áˆ­ÎÇ«‡¬ ½ ª ]ÏÀ ¯ V¿”Q¬mdBa[­DÎÁBu‹Ä¤rªœJ È ¿ Á)¬ ½ Ǭm®:Á¬ ½ ­ÁBĪœÈ ¿|½ Ç7тªŜÁQ­­Á à ­ª7Ç ¿ À¯[ª Ê5ǯ[ª7Ç ¾–à ¬ ½]¾–¿ Å7Ç ¿ ª]ÌÉ ¬ ¬ ±° ° k0<p9 „ 1 „ ïp<‹67<‹1Q4‘¼  ½d¿  ü à10æÕ$0 ¿  Ï ì î@² „ 1e< ïp8&@<BŸ£@<‹9b<B?2@2<B? 6‹¡ wˆ<B?2’‚<|678h.4 jü n¼ ŒÏ ” 1TAü ¼¥½“n¼ A2?2@<‹1 „ ’‚8xï…ïp8x?óïp< „ 4eA1<k8:ömë:8xŸ5A.ïp8:1<Pöé8:1ï „ Ÿ „ ?2@ ’‚8xïp9 „ 1e<ò@23547671Q 3 .@p6e0<Î1 „ 6e358‡8:öb6e0<kïp< „ 4eA21e<B4 jü ƒ „ @8x? ƒ ¢3 :8@ì&ï @<‹135ë „ 6e3Wë:< {¡ k0<ӟ „ 6767<‹1Îîx3Wë:<B41Q3547<>678 „ ¢ „ ’‚8 .4$0 „ 4?28‡ïp< „ ?&ñ 35?2î¡T '6354Ÿ5 3 :<š671eì3^?îˆ678Ӓ‚8xïp9 „ 1e<479.3 „ ?ð67<‹1 $8 ’‚8xï…9 „ 1e<ó@<B?24e3W6e35<B4‡9b8x35? 6œPñ k3547< ‡š<ó?<‹<BS@ 6e0<‹1e<‹öé8:1e< $678ï „ 96e0< 6 š8 ïp8&@<BŸ54)678 „ ’‚8xï…ïp8x? @.0<‹1e<B 4 k356e0•’‹351’‹ŸW<B4‹¡] '?.A6e3W8x?.A6e358x? jü n¼ k3^Ÿ55Ÿ b< „ 4e4A2ïp<B@ 678 „ @2ï 3W6 „ @<B?24e356_ì ÌAü ¼ k356e0 1e<B479b<B’‚6Ž678 „ ïp< „ 4eA21e<8:ö•3^? 67<‹1e<B4e6 Î<:¡{î¡ ¨|< -<B4eîxA<E35?P6e0<’‚8x? 6e35? A28xA24$’ „ 4e< » jü n¼ ~Ï Ì Aü ¼ n¼|¡ Î02< „ ’‹’‚<‹926 „ ?.47671 „ 67<B@ó35?Ž†3WîxA1e=< m ¡ H r  ­8• ®¢š™ • ¢£¦ ž@¤£ž–”–¥• ¦  x’ p(x ‘ .ùl GIHJKALNMPO QJMSRKAMPL TAU?VFQWIX9OYPMPT[Z]\9X9K0JU?H cˆ9û678 e6 02354Ž4e<B’‚6e3W8x?SŒš<!0 „ ë:<ûb<‹<B?û’‚8xïp9 „ 1Q35?î @<B?24e356e3W<B4ó35? 6e0< „ ’rñ ’‚<‹926 „ ?.ïp<:’¡ Î02<ˆ@2354e671 3 .35ïp<B?24e358x? „ 4ˆ35Ÿ5Ÿ5A.x ’ ) § –˜ ›@¡£¢š™ ž@¨–˜£¦ © ¤£ž–”–¥• ¦ • ž–¥ ¡£˜–• ”–¦ ª « • ¥ž x‘ “”–• — ˜š™ ›œ Ÿž– ¡–¢£”–¤–ž£¤@¤–ž–”£¥1• ¦  “”–• ®¢š™ • ¢–¦ ž@¤–ž–”–¥• ¦  p(x ‘ .’‚<1 „ 6e3W8 k3^Ÿ5Ÿ&?8 35?2’‹Ÿ5A2@2<E6e0<k1 „ 6e3W8‡8:öb6e0<k@2<B?24e3W6e3W<B4 „ ?.

/0+1-2 4=6?8:-8. %  ؅¿  ¡—Î 0< ' () *+./.ŸW<…8Të:<‹1 6e0<>ïp8&@<BŸ.ïp8&@<BŸ „ ?2@9 „ 1 „ ïp<‹67<‹14oE<õ’‚8xA2Ÿ5@!4 „ ï…9.:-<-88 64769> @A8B 4ˆC{/j<-> .@235’ „ 678:1 „ ?./.’‚6 479 „ ’‚< üP>Š 1e<‹<B? g ¡Ó œ? 9 („ 1e6e35’‹A2Ÿ „ 1í8x?< 4 „ ï…9.35?..ŸW<B4…8x? „ ïPA2’Q0 4eï „ Ÿ5ŸW<‹1 A2?23W8x?+479 „ ’‚<¿ Jµ´  . ¿  ü[/ „ 1Ÿ^35? „ ?2@ó/)023 g ¡ak ƒ <B’‚<B? 6eŸ5ì’> Š 1e<‹<B?…35? 671e8&@2A2’‚<B@ „ 47671 „ 67<‹î:ì•6e0 „ 6 „ ë:8x3^@246e02354 <& 9b<B?24e3Wë:< 47< „ 1Q’0à8ë:<‹16e0<öMA2Ÿ5ŸÓ9218@2A.@…6e0<ˆ921e8&@2A2’‚6 479 „ ’‚<-³  .?2@ 6e0< 13Wîx0 6..

ù G[H• H–T0KAX–JOY‰T0LNX9H—TAX˜™5˜™qš›X9K{˜ŒU?YjœLNH-Mž MFU?K0HLNHŸ öMA2Ÿ5Ÿ-6 „ 1eî:<‹6>@235476713¢.A6e3W8x?õ@<.

3^Ÿ53W6_ìŽ8:ö ü b<B35?î <s A „ Ÿ678 „ ?2@“¼¥-<BŸ58x?îx35?î 678 „ ? r 35?{..?<B@Ž35?ó6e0.354Î479 „ ’‚<P354)îx3Wë:<B?ì Ì ü ü Ö n¼ Ï ø ü ü Ö9¼ Ó Î0 „ 6q3^4b6e0<ò921e8 „ .

v3 u-<‹1<B? 6 4eA{.6e0<ó4 „ ïp9..y@ ¿ î &678 ¿ e î J ¿ Ø e î „ ?2@ ¿ î e J ¿ î Ø î e ¡I '6 „ Ÿ5478q1e<sA23W1e<B4 6e0<@< .ŸW<‹1P678 } A2 9 b<‹6 š<‹<B?6e0< @.?23W67<B4e3^ï „ Ÿ€47<‹6Ӓ‚<B? 671<B@ „ 1e8xA2?2@¡¼ 3^4~Ì ü ûÖ a¼ ¡bþšì ï „ 1eîx35? „ Ÿ^354 „ 6e3W8x?S š<Ó826 „ 35?Ž6e02<‡921e8 „ Ï35Ÿ53W6ì…8:ö‹b<B35?2îò3^?Ž4eA5.479 „ ’‚<B4‹¡S$8ð<B?24eA21e< „ ’‚8xï…ïp8x?!ï…< „ 4eA1e<m3W6Ó1< s A2351e<B4q6e0<p< &67<B?24e3W8x?8:ö < „ ’Q0Ž9 „ 3W1)8:ö$’‚8xï ïPA2?.479 „ ’‚<o¿ ¡ Šq1e<‹<B?S–4òïp<‹6e08&@ „ Ÿ^ŸW8k4.35’ „ 6e35?îò479 „ ’‚<B4I¿ „ ?.

?.?2’‚6e3W8x… ? ê î A b<‹6 š<‹<B? e e ¿ î „ ?2@ ¿ î Aü ¼ ÖfÐ e î Ï ê î A Aü ¼ î ÖfÐ î e f~Ï ‰ü ê î å A Aü ¼ î ÖfÐ î e f ֖ê î A Aü ¼ î ÖfÐ î e f9 Ó < ê A 4eA2’Q06e0 „ Ž6 ê A ‰ü ê A Aü ¼ ÖfÐ e r97Ï Aü ¼ ÖfÐ e f ~¡ Î0< ^ <ð@< .Ÿ5< 35? ë:<‹1e6e3 ϟW<Ž@235ïp<B?243W8x? ï „ 6e’023^?îöéA.3W6e3W8x?P8:ö „ @<‹67<‹1ï…3^?235476e35!’ @23 u-<‹1e<B? 6e3 „ ..

’‚6e3W8x?24)35? :<‹1?2<BŸ1e<‹î:1e<B4e43W8x? „ ?2@õ’‹Ÿ „ 4e4e 3 .3 „ ?!8:öE6e0<p671 „ ?24œñ öé8:1ï „ 6e3W8x ? ê î A Aü k0<B?÷8x?2ŸWì ’‚8x? 6e35?A8xA24•ë „ 13 „ .35Ÿ53W6ì Aü ¼ ÖfÐ e î Ï ê î A Aü ¼ î ÖfÐ î e r „ ?2@ „ ’‹’‚<‹926e3^?î‡6e0<kï…8ë:< „ ’‹’‚8:1@235?îÓ678P6e0< 9218 „ .ŸW<Bï @<‹9b<B?2@2<B? 6 „ ?2@ð?2<‹<B@2467=8 b< „ @2@1<B4e47<B@ó8x? „ ’ „ 4e‘< 쎒 „ 47q< „ 4e354‹¡  'ö 6e02<…’‹A1e1e<B? 6‡476 „ 67< 8:öš6e0<…’Q0 „ 35?354…ü Ö9¼ Sš< ïp8Të:<…678÷ü ûÖ9¼ r ì î:<B?<‹1 „ 6e35?ßî Ð î e q î A ü 0Í Ö9¼ î <B?24eA2135?îíî 6e0 „ 76 E<Ž0 „ ë:<Ž1e<‹ë:<‹14e¢3 .1e8 .A6e3W8x?24Ïöé8:/1 q î A ü 0Í Ö9¼ î „ ?2Ý@ q A î ü 0Í ûÖ9¼ 354€9.@2<‹î 67<‹1îï…35?23^476e35î ’>671 î „ ?247öé8:1ï „ 6e358xî y? ê î A î „ ?2@ 9218:9-8x4 „ Ÿ:@23547671¢3 .35Ÿ5356_ìp1 „ 6e3W8 Ö9¼ í Aî Ï ï…35? !Ö Ì Ì ü ü ûÖ9Ö9¼¼ í  Ø qqüü ÎÍ Í Ø q q AA î ü üÐ Ð ee î Í û Ø I Ö Í 9 Ö ¼ î î î î å k02<‹1e£ < ¼ í Ï ê î A Aü ¼ î ÖfÐ î e r „ ?2@ I 354q6e02< ¢ „ ’‚8 .ïp< 6e0 „ | 6 š< „ 1e<’‚8x?2’‚<‹1?<B@ k356e0 4 „ ïp9.@Ž? A2oï b<‹1)8:‹ö „ 4354šöéA2?.Ÿ535?2î!6e0< ŸW8&’ „ 6e3W8x?24 „ ?2@ ?A2qï b<‹1 ü 8:öm’‚8xïp9b8x?<B? 6e4š8:ö „ ï…v3 &6eA1e<:¡†8:1)< „ ï…9.Ï?† ’Q08x35’‚<‡8:ö6e0<Ó< &î67<B?2@<B@í479 „ ’‚<B4 .ŸWD< š< ï…35îx0 —6 „ ? 6678…<B4e6e35ï „ 67<Ó6e0<‡ŸW8&’ „ 6e3W8x?24 „ ?.47öG8:1Qï „ 6e3W8x? ê A Aü ¼ ÖfÐ e I Ï @<‹6 î üA¼ ÖfÐ e î Ó î $83^Ÿ5Ÿ5A247671 „ 67< 6e02354 „ 4e4eA.ŸW<B4 „ 1e<Ž35? ë:8xŸWë:<B@ 35?÷6e0< 671 „ ?.

ϒ „ 6e3W8xS? :6e0<k?A2o ï b<‹1£8:ö€ï…v3 &6eA1e<Β‚8xïp9b8x?<B? 6e4 35? „ .

.?23W67<qï…v3 &6eA1e<>ïp8@2<B‰Ÿ 8:1)6e0<ӟW8&’ „ 6e3W8x? „ ?2@ ? A.qï b<‹1)8:ö|47<‹îxïp<B? 6e4Î35? „ 47<‹îxï…<B? 6 „ 6e3W8x?í921e8 ϟW<BïŽ{¡ wˆ<‹1e< Eš<P’‚8xA2Ÿ^@ @< .

Ÿ5356bï…8ë:<š6e0 „ ž6 21< „ 4 „ ’‚8xïp9b8x?<B? 6 35? 678Ž6 š8 ?< „ 1 ìí8x?<B4B‹¡ Î0<…ï…<‹1eî:< ïp8Të:< 35? ë:8xŸWë:<B4.3^?<B4€6 š8ˆ?2< „ 1 쇒‚8xï…9-8x?2<B? 6e4 „ ?2@ „ 479..:-<-88 64769> @A8B 4ˆC{/j<-. .?2< „ ïp<‹1eî:<•ïp8ë:<•6e0 „ 6>’‚8xïòñ . /0+1-2 4=6?8:-8./.. ² P   8    h   hx              \¹       U     Fº Ç »  8 ã &Á  &Á  8 { Á    Ë{ L &Á   Ë{ Á   Ç¿» ¾º ² » Ç  ÁÀ À À À À    Á ²½¼ ²  º  Á 8       À À  À À À 7 ' () *+.1 „ ?2@8x5ìí47<BŸW<B’‚6e3^?î „   XïR¶ (·/¸ Ñ Ì ü8ûÖ n¼ " .

35Ÿ53W6쇚< 8x?2ŸWì9b<‹1eöé8:1ï 6e02< ïpî <‹1î:<õïp8Të:<ó35ö .ŸW<Bï k356e0 1e<‹ë:<‹1Q4e 3 . ù H Î02<!’‚8:1e1e<B479b8x?2@23^?î4e9.Ÿ5356 „ ?2@ ïp<‹1eî:<Óïp8ë:<B4 5E<q’‚8xA2Ÿ5@ó0 „ ë:<>8:6e02<‹1)ï…8ë:<B4Î4eA.@235?îk4e8‡ï „ ? ì•9b8x4e4e 3 ϟW<Eïp8Të:<B4£6e0 „ 6E’ „ ?…ï „ :<1e<‹ë:<‹14 3 . ð H ÏN ù ¡EÎ0< „ ’‹’‚<‹926 „ ?. Ì üü Ö Ì üÐ î e k02<‹1e < Í ü @2<B?8:67<B4‡6e0<õ921e8 „ Ï35Ÿ53W6ì 8:ö’088x4e35?25î |A2?23Wöé8:15ì „ 6.Ÿ5<•ïp8Të:<B4‡354 „ ë:<‹1eì 67135–’ ì ..Ö H Ï  Ï ù ã & Ï ü ÖfÐ î e " ð Ó ÿ&3^ï…35Ÿ „ 1Ÿ5ì öé8:1Î6e0<.3^Ÿ53W6_ìq8:öb35?2’‹Ÿ5A.ŸÏïp8&@<BŸ-47<BŸW<B’‚6e3W8x?Ž4e671 „ 67<‹î:ìõ6e0 „ ? 4’0<Bïp<B ïp8&@<BŸ 47<BŸW<B’‚6e3W8x?A. ù ù .’0 „ t4 .Ÿ5< A9€@ „ 67< 8:ö‡6e0< ŸW8&’ „ 6e3W8x?24B{¡ Î0<‡ë „ 13W8xA24kïp8ë:<B4 „ 1e<•’ „ 1e13W<B@Ž8xA26 „ ’‹’‚8:1@23^?î…678 6e02<.35?. ð tÏ ï 35? !Ö Ì ü ü !Ö .@23W6e3W8xS? 678•6e0<Ó479.ŸW< 4 „ 47<B@ 8x? } A2ïp9 „ ïp8:1e<q9b8 š<‹1eöéA..35Ÿ5356e3W<B4šü Ö Ö Ö–ö ÖfÐ  „ 4 408 k?õ35?…†3WîxA1‘< l¡  œ?…ö „ ’‚6 3W6 3^46e0< ô2< 3 .ï…35?îò6 „ 94 -¡  à 7 7 U  à h î Å Â A ã t º t À  À À 7 æ 7 æ &7 æ 7 ɺ kÅÆÈÇ'Å À 7 æ % 7 æ  À ÂÄ À À 㠍kÅÆÈÇ'Å À À À À U À  &7 t ¼ Xº  æ À À À æ À % æ Fº kÅÆÈÇ'Å ¼  ÈÀ æ æ  æ æ æ ' () *+.ïp<‹1î:<‡ïp8ë:< [E<‡0 „ ë:< .1 „ ?2@8xï 8x?<Ó8:ö6e0< ü ’‚8xïp9b8x?<B? 6e4BE¡ Î0<‡¢ „ ’‚8 Ï3 „ ?ð354 ù ü . . „ ?.4e35?î „ ï…v3 &6eA1e<ò35?2@235’ „ 678:1>8:1‡@2v3 u€A24e358x? 9218’‚<B4e4e<B4ÓA24e35?î 8x?2Ÿ5Îì .0<B?2h4 nm —¡ wˆ8 š<‹ë:<‹1 š6e0< 9.:-<-88 64769> @A8B 4ˆC{/A²8 .ŸW< } A. ¡ ƒ 8:67<õ6e0 „ 6P678 <B2? 4eA1<…1e<‹ë:<‹14e3¢.ü H 35? 678 „ 4e3^?îxŸW<Ӓ‚8xïp9b8x?<B? 6 {k08x47<‡?2< ŸW8&’ „ 6e3W8x?ð354 Ï . /0+1-2 4=6?8:-8.ïp9 ž / ž /à354>6e0 „ 6q<B?îx35?<‹<‹1Q35?î 1<‹ë:<‹14e 3 .1e8 .3W1e6e0 8:ö „ ’‚8xïp9b8x?<B? 6 @< „ 6e0 8:ö „ ’‚8xïp9b8x?<B? 6 „ ?2@ „ 4e35ïp9.35?îp3W6k356e0Ž3W6e4k’‹ŸW8x4e<B476k?<B3Wîx0’b8xA1.ï…v3 &6eA1e< 9218 „ .ŸW<BÐ e e.351e6e0 „ ?2@ø@2< „ 6e0+ïp8Të:<B4 ü[ÿ&67<‹9.6e35ïp<‚ñ_’‚8x?24eA. Ø Ö Ì üü Ö tÏ Í ù ¡ k02<‹1e< ƒk<‹ë:<‹14e 3 ϟW< } A2ïp9•354 „ ï…v3 &6eA1e< 8:ö ž / ž ¥ / :<‹1?<BŸ^4šüMïp8Të:<B4 ¡: œ? „ @. Ì ü ! Ö ü ã & Ï ï…35? !Ö ã & Ö Ø Ø Ø ..354 .Ÿ „ 6e3W8x?+9 „ 1 „ ïp<‹67<‹1 „ ?2@Sšöé8:1õ< „ ïp9.Ÿ53W6Žïp8Të:< 6e0 „ 6ðîxA „ 1 „ ? 67<‹<B4í1e<‹ë:<‹14 3 . Ø .€Iú GIHJKALNMPO QJMSRKAMPL TAU?VFQWIX9OYPMPT[Z]\9X9K0JU?H ’‚8xïp9b8x?<B? 6Pü .’‚<P1 „ 6e358pöG8:1Î6e02<.@Ž6e0<B? ’‚8xïo. Ï 7 7 k02<‹1e< A 7 7 H Ï Ð î e B Рî e B ð 7 A 7 7 53 4 „ 4 35ïPA.35Ÿ5356_ì 35? ë:8xŸWë:<B4 479ϟ53W676e35?î „ 1 „ ?2@28xWìõ’Q08x47<B?풂8xïp9b8x?<B? 6 „ 4öG8xŸ^ŸW8 k4 &7 &7 7 .Ÿ5356)ï…8ë:<.479.

G[H• H–T0KAX–JOY‰T0LNX9H—TAX˜™5˜™qš›X9K{˜ŒU?YjœLNH-Mž MFU?K0HLNHŸ € ~²Š•£'„1† z‡† …ˆ † º‡‚z‡† ³D„R…º y]z ”Ëʼ9‡‘Œd̏9)‘d– ¡ } Xzd³¯[ ‰ Z ~ ¢ WŠ V@³7±#|Y Z x‹…ŒÏ€+ˆ y ˜3’ ›W\ wž Ÿ<] Š Z £ ¤”¨r˜ ÍÏΚÐ@– zf®Ey1„=Ò)´1†9±<zf®/Ó ŒG³؂y ¡ Ñ y²ˆ º y† ¤ ”-n ˜ ÍÏΚЈ5JÔ@Ð1–/zf®Ey1„ÕÒd—²y‚‚zf®¿Ó݌G³ÖØEy ¡ Ñ ² y ˆ   º y † ¤ ” ˜ ÍÏΚЈ5JÔ@Ј5FÖ¿Ð1–zf®Ey1Õ n „ Ò_º{€+ˆ † z Ó݌G³؂y ¡ Ñ y²ˆ º y† ¤ ”-n ˜ ÍÏÎ Ð 5JÔ Ð 5FÖ Ð 5J× Ð –zf®Ey1Õ „ ҇ŒZy1…± «²y Ó݌G³؂y ¡ Ñ ² y ˆ   º ™ y … ƒ ² € + — ‚  d z y Ñ ¡ „@— £ ¤ ¡ Z x‹…ŒÏ€+ˆ y ³²zf®‚y²±€E²±½…ŒZy]zdy1±½º ¡ ÀÏV”QdBa[DEuQtBJ › ª à ª'¯ ¾ ů[ªœÑrª'¯ ¿c¾ ®]ȖªÂMÀ]­«>ËÓ̀ËÓÌ$É mÞ oó‹µh«®­«®­ÜÛ$ãTä-á-âTèAµ ã ¶ Ø ÚÙ `¡¢I¡\™/v‰/.

#mp/.

5 m.

 Iž.

5lŸ¼.

3 „ 47<B4‹¡m œ? „ @2@.3547671 3 ÏA6e3W8x? 8:ö6e0< ží„ 1 :8ë ’0 „ 3^? 67£8 -<q’‹ŸW8x47<>678ò6e0<>6 „ 1eî:<‹‚6 Ì Aü ¼ ¡mjü wˆ<‹1e< E<q921<B47<B? 6 „  ì ?8…ï…< „ ?24Î< 0 „ A2476e35ë:< .ŸW<Ó1e<B4eA.4eA2ï…ï „ 1eìõ8:ö478xï…<‡8:ö6e0< „ ë „ 35Ÿ „ .67<‹ 1 l ¡] '?.6e0<B47< 67<B4e6e4$9.#m\n! oÖ"5$ p ‘><‹67<‹1ï…3^?235?î‡6e02<ˆŸW<B?î:6e0õ8:ö€6e0< ž „ 1–:8ëõ’Q0 „ 35? 354 „ @23Úîõ’‹A2ŸW66 „ 49-¡  œ?õ921 „ ’rñ 6e35’‚<)8x?<8:öé67<B? @23^4e’ „ 1@24 „ ?û35?23W6e3 „ Ÿˆ47<‹6ó8:öò4 „ ïp9.1e< sA23W1<B@öG8:1P6e0<õ@.@û6e0< Å£È ÞÈA˒թÊjÈAÅ=à áˆ6e0 „ 6 354 €6e0<õï…3^?235ï•A2ï ? A.1e8ë&35@<£<B? 6e3W1e<BŸ5ì 4 „ 6e3^47ö „ ’‚678:1ìó@.qï b<‹1.023^’ „ Ÿ „ ?2@÷476 „ ñ 6e354e6e35’ „ Ÿb67<B476e4ˆ678 „ 4e47<B4e421e8xAîx02Ÿ5ì23Wö$6e02<‡’0 „ 35? 0 „ 4k476 „ Ï35Ÿ53547<B@üjƒk8-<‹16 „ ?2@ / „ 4e<BŸ5Ÿ „ b /)0 „ 9.î:<B?<‹1 „ ‰Ÿ I?8x?<£8:ö.8:ö4767<‹9Ï4.ŸW6e4‹¡  ' ö š< ïp< „ 4A1e<‡’‹ŸW8x47<B?2<B4eŒ4 k3W6e0ó6e02<‡678:6 „ Ÿmë „ 13 „ 6e3W8x? ?8:1ï å ü {k0<‹1e< ä é ü 0Í ¼ ð Ì ü ŒÏ Û g ä é ü À Í ¼ ð Ì ü À i À Ö å ü ~Ï ù 6e0<B?ð6e0<‡ï…v3 35?îò6e35ïp<‡3^4 é s å ü ~Ï ï…35? å zR 9H ÝA A 8Þ Áà H ß £à { { .à nH äã Þåæ dá.3 „ îx?8x476e35’‹4B¡ ÿ&<‹ë:<‹1 „ Ÿ.Ÿ5<B4 ü ë@ì Ä3Ë ÈAËS 678 „ ë:8x3^@ 476 „ 16e35?î .ŸWì 47<‹ë:<‹1 „ ŸEî:1 „ 9.Þ±âA 8Þ àBçËèRéêRë1ëvÞå Þ/ìkí î ç½ïšðpñ*òïšê@ïñóòôUêRõ¿ñöø÷1òPù…úp÷1ïñ*êRúpûéšñ/üRñ/é'ò'÷|ý…÷1ë1÷1ïþƒðäè[ëûpò=ïé'ÿäñ‚ïšðpñŸúïšðäñ ïé'êRú…òš÷|ïš÷|è[ú.3W6e3W8x?Sm8x?2<õ’ „ ? „ 929.6e02<‹8:1e<‹6e35’‹3 „ ?24í0 „ ë:< 67135<B@ 67d 8 b8xA2?.

èRôvñ/é'ê@ïèRéWH ã H ã æ H ã æ ã ææ€÷1ò€òñŸë|çäêRû .

è[÷1úï€è[ú ? ã æ  !#"$&% '(#')(#*#'' %$+%-..'/$1023 % .

=<?> @9< A:<?. BC DE@F8G->H?<?BJILK-G-: 9C 7 ð…ê@ï‚÷1ò M ðpñ/éšñTÕêRúpû S N O H N OP  H OQPR N ç–ÿpúpõ¿ïš÷|è[ú…òˆêRúpû ê@é'ñ‚éšñŸêRëä ç8èRé ïšðäñ.45 6879:.

÷1úpúpñ/éxôpéšè6ûpÿpõ¿ï éšñŸêRë€ñŸ÷_^RñŸúü@êRë1ÿäñŸò S ñBðpêŸüRñ^ÿpòñŸûrïšðpñHýpé'ê U?VRñ/ïkúpèRïšê@ïš÷|è[ú O ã æ ã æ M ðp÷1òk÷[Zrô…ë÷|ñŸòïšðpê@ï]\ ðpêRò OQP XWY ã æ \ ` badc‚Dea gf aih fkjjjif aml n]l6Dko ` êRúóèRéšïšðäè[úäèRépZ êRë ý…êRò'÷1òÉèRçBéšñŸêRë ñŸ÷[R ^ ñŸúäç8ÿ…úpõ¿ïš÷|è[úpòq rEòšÿpõð¾ïšðpê@ï+\ rT a r r M ðp÷1ò(òôvñŸõ¿ïé'êRë4ûpñŸõ¿èsZrôvè[òš÷|ïš÷|è[ú=êRúpû=ïšðäñutHêRÿpõ'ðþvUxwäõ'ð S ê@éšï-ye÷1úäñ{zÿpêRë1÷|ïþ êRë1ë1è S ÿpòHïè èRýpïšêR÷1úJêrývè[ÿpú…û>è[úJïšðäñdïèRïšêRë€ü@ê@é'÷1ê@ïš÷1è[úJúäèRépZ ` a2€ R A}| ã ޚæ]~ ã æ  5 êRúpû ã R… a l n]l_ æ ㇆ ÷êRõ¿è[úp÷1ò êRú…ûew6êRë|艈JUxt±è[òïñ `{ŠŠ‹ ŒRñ/é'é'ÿ2Z  ƒZnê „ a `{ŠŠŽ æ M ðp÷1òõ/ë1êRòšò'÷1õ/êRëéšñŸòšÿpë|ï^[÷|üRñHÿpòê^Rñ/èsZrñ/ïé'÷õHõ¿è[úüRñ/é^RñŸú…õ¿ñ é'ê@ïñH÷1úeïñ/épZ òèRçUñŸ÷_^RñŸúü@êRë1ÿäñŸòv‘^ñ/èsZrñ/ïé÷1õ(ývè[ÿpúpûpòðpêŸüRñ‚êRëòè.

ý\ñ/ñŸú èRý…ïšêR÷1úäñŸû ÷1ú‚^RñŸúäñ/é'êRëòïšê@ïñnòšô…êRõ¿ñŸò-ÿpòš÷1ú2> ^ ïšðäñeïèè[ë1ò.

ü”U • è[òšïñ/éõ¿è[úpûp÷1ïš÷|è[úpò 㗖 ñ/þú êRúpû M S ñ/ñŸûp÷|ñ `{ŠŠ4 æ „ ï-ë|è[ ^ ÷1õ/êRëòïñ/ôÏ÷1òïèÕývè[ÿpú…ûJïšðäñròñŸõ¿è[úpûXñŸ÷_R^ ñŸúü@êRë1ÿäñ M ðäñ/éšñ ê@éšñ M ðäñ½úäñ6 òñ/üRñ/éêRëx÷1úäñ{ z ÿpêRë1÷|ïš÷1ñŸò ã ( t ðpñ/ñR ^ ñ/é{™˜è[÷1úpõ/ê@éñš ™›êRòšð\æ^çËé'èsZ ûp÷œv ˆ ñ/éšñŸúïš÷êRëR^ ñ/èsZ}U ñ/ïéšþPïšð…ê@ï^êRë1ë1è S ò^ÿpò‚ïè=èRýpïšêR÷úJïšðäñŸòñeývè[ÿpúpûpò ㇆ ÷êRõ¿è[úp÷1ò.èRç éšñR^ ñŸúpñ/é'ê@ïš÷|è[úÏêRúpû“€ ’ þ[ê@ôUÿpúäè.

.êRúpûžä w êRë|艈8Ux( t è[òïñ „ êr Z ô…ë1ñ€è[úäñ õ¿è[ÿpëû*ÿpòñLH t ðäñ/ñR^ ñ/é{Ÿ òÉ÷úäñ{ z ÿ…êRë1÷|ïþ ïèFèRýpïšêR÷úÏïšðäñ `{ŠŠ‹ æ • èRéÉñä ç8è[ë1ë|è S ÷1úQe ^ ývè[ÿpúpû   R ` o 5s  ~ea ~ ` o 5 S ðpñ/éšñ   ÷1òHïšðäñ¢¡£‰¤8¥‰¦2¡¨§?©‰¤8¡ª èRçïšðpñ – ê@éRV è$üJõ'ðpêR÷ú ðpñ/éšñ‚a S êRúpû&w6÷úpõ/ë1êR÷|é   î úïšÿ…÷|ïš÷|üRñŸë|þRè[úäñõ/êRú ïèrñŸòšõ/ê@ôvñ-ç8éšèsZ S êRë1ëvéšñ^[÷|è[ú ¹ ê@é'ûpò‚ñ{zÿp÷1ë÷|ýpé'÷1ÿiZ èRç ïšðäñdòïšê@ïñÉòšô…êRõ¿ñÉêRúpû äðäñŸú…õ¿ñ2Znê‰VRñ ã R Œ ñ/é'é'ÿ2Z êRúpû‚wä÷1úpõ/ë1êR÷|é `{ŠŠŽ æ S ïšðpê@ï ò'÷[Zrô…ë|ñ – t – tƒêRë[^RèRé'÷|ïšð2Znò ã Zrè[òïšë1þ – ñ/ïé'èRô\è[ë÷1òæxé'ÿpúÕ÷1ú ïš÷¼ZrñBïšðpê@ïH÷1ò±ôvè[ë|þ6úäèsZn÷1êRë ÷1úZïšðpñ ûp÷[r Z ñŸú…òš÷|è[ú½ èRç±ïšðpñ òïšê@ïñ>òšô…êRõ¿ñ ïšðäñ/é'ñ/ýþZñŸòšõ/ê@ô…÷úQ^Pïšðäñnñ„6ôvè[úäñŸúU ïš÷1êRë…õ/ÿäé'òñèRç€ûp÷[r Z ñŸúpò'÷|è[úpêRë1÷|ïþ˜ è[ë1þúäèsZ ÷1êRëäïš÷[Zrñ^òšêZrô…ë÷1úQ^-êRë_^RèRé'÷|ïšðiZnò ðpê.üRñ ývñ/ñŸú=èRýpïšêR÷1úpñŸûJ÷1ú=ïšðäñdç8è[ë1ë|è S ÷1úQ^ ÷[ZrôvèRéšïšêRúï‚òšõ¿ñŸúpê@é÷|è[ò/â M ðäñŸòñ»Znê@ïšðäñ{Z 㸠 æ ÷1úïñ/éšôpéšñ/ïˆïšð…÷1òºzÿpêRúïš÷1ïþrêRò ïšðpñ‚éšñŸêRûp÷1úpñŸòšòèRçvïšðäñBõ'ð…êR÷1ú êRúþÕòZ é'ê@ôU÷1ûÕôpéšè^RéšñŸòšò‚ïè W ‰| ´ ¯ µ ¶ ´ ¯s· ã xæ \ ã?¹ æ Z ÷1ú n «#¬v­‰®_¯v°—¬ cE± # ² ¯ ³ n ê@ïš÷1õ/êRë‚ïèè[ë1ònðpê.üRñ `{ŠŠ` æ ûp÷1òšïé'÷|ý…ÿäïš÷1è[úpò ã‡À ðäñ/é'ñ¿½ ôpô…ë|ñ^[ê@ïñPêRúpûÂÁÉêRúpúpêRú  !#"$&% '(#')(#*#'' %$+%-.üRñFývñ/ñŸú ê@ôpô…ë÷|ñŸûïè¾òšðäè ` t±èsZrô…ÿäïš÷úQ^ ïšðäñdüRè[ë1ÿ2Znñ-èRçênõ¿è[úüRñ„Jývèûpþ>÷1ú¾½Õûp÷[ZrñŸú…òš÷|è[úpò S ÷1òHë1ê@éR ^ ñ ㇆ þRñ/é^ñ/ïBêRë— `{ŠŠ` æ 5 w6êZrô…ë1÷úQ^Fç8éšèsZië|è^‰Uõ¿è[úpõ/ê.'/$1023* .

=G-7]BGÄÆÅQÄÆÅÈÇG-:2ÄÉC H‡Ê.6J7Ã_7pB :Gp9>H—B .=7#<mË <EC : 7.=7Ì 4 w6êZrô…ë1÷úQ^>ç8éšèsZ `{ŠŠŽ æ 44 ïéÿpúpõ/ê@ïñŸûÍZeÿpë|ïš÷|ü@ê@é'÷1ê@ïñ¢‘.

êRÿ…òšòš÷1êRúpò Ï t±èsZrô…ÿäïš÷úQ^(ïšðäñxôvñ/épZnêRúäñŸúï4èRçäêÆZnê@ïé'÷_„ 5‰ÑÑÑ æ ã d Á êRúpúpêRúÏêRúpûΒ ÷ ã [ Œ ñ/éšé'ÿ2Z¾¨w6÷úpõ/ë1êR÷|é4êRúpûgÐ.

÷_^Rè6ûpê z ÿp÷|ü@êRë|ñŸúï±ïè>òšêZrô…ë1÷úQ^uZnê@ïšõðp÷1úQ^[ò(ç8éšèsZÝêeý…÷1ô…ê@éšïš÷|ïñ M ðpñ.

ïšðäñXïšðäñ/èRéšñ/ïš÷1õ/êRë^éšñŸò'ÿpë|ïšò ê@é'ñ òïš÷1ëë‚ç–ê@é>ç8éšèsZ ïšðäñFôpéêRõ¿ïš÷1õ¿ñ èRç – t – tՀïšðäñ/þ S ÷ë1ëñ/üRñŸúïšÿ…êRë1ë|þÏôpéšè$ü÷ûäñnývñ/ïïñ/éu[ ^ ÿ…÷1ûäñŸë1÷1úpñŸò.ëêRòï(ôpéšèRý…ë|ñ{Z ÷1ò±ñ{ ^Ré'ê@ôUð Ò.ê‚ô…éšèRý…ë|ñ{Zïšð…ê@ï™ZnêRúp÷1çËñŸòïšò ÷|ïšòñŸë|ç6÷1ú¿Z êRúþ S êŸþ6ò ÷ú¿ZnêRõ'ð…÷1úäñkë1ñŸê@é'úp÷1úQ^ ã ª¨ÓԔÓ[pòïñ/é'ñ/è¢n Z ê@ïšõ'ð…÷1úQ^ êRúpûPû…ê@ïšê êRòšòè6õ/÷1ê@ïš÷|è[ú\æ À ë|ïšðäè[ÿ2[ ^ ð.

è[úóðäè S ïèZûäñU òš÷[[ ^ úÕêRú…ûJõ'ðäèè[òñdêRë_R ^ èRé÷|ïšð2n Z ò À ë|éšñŸêRûäþpòšèsr Z ñ-éšñŸòšÿpë1ïšò(ïñŸë1ë4ÿpò6ç8èRé‚ñ6 „ ên Z ô…ë|ñ ïšðpê@ï-÷|ï.

÷1ò.

úäèRï S ÷1òñeïèJÿpòñeïšðäñr÷1úpûpñ/ô\ñŸú…ûäñŸúï – ñ/ïéšèRôvè[ë1÷ò^ò'êr Z ô…ë|ñ/é.

÷1úXðp÷_[ ^ ð ûp÷¼r Z ñŸúpòš÷|è[ú…ò 㗖 ñŸúQR ^ ñ/é'òñŸú êRúpû M S ñ/ñŸûp÷|ñ `{ŠŠŽ æ À éšñ{n Z ê@épV ê@ý…ë1ñÏéšñŸõ¿ñŸúïFýpéšñŸê‰ V ïšðäéšè[ÿQ[ ^ ð S êRòJïšðäñ*ûpñ/üRñŸë|èRôir Z ñŸúïJèRç êRë_R^ è‰U é'÷1ïšð2n Z òdç8èRéÈÖQª×تp¡{§ÕÙ©‰Ú1Ö8Ûܤ”Ôs M ðäñŸòñÕêRë_R^ èRé'÷|ïšð2Z ò½ê@éšñL[ ^ ÿpê@é'êRúïñ/ñŸûïè“[ ^ ÷|üRñ ã ænÿpúpûäñ/é õ¿ñ/é'ïšêR÷1ú.éšñŸòšïé'÷1õ¿ïš÷|è[úpò{ M ðäñ ÿpò êRú ÷1ú…ûäñ/ôvñŸúpûäñŸúï ò'êr Z ô…ë|ñJç8éšèsZ ï S è}n Z ê….

èRé±ôUë1êŸþRñ/é'ò±ê@éšñ+¡p£‰¦…Ö8ÛÝܤ”ÔÆØ#×-£‰Úާߪ]Ö© Ù#§ ã x ˜ éšèRô…ôÕêRúpûáà ÷1ë1òè[ú `{ŠŠ‹ æ êRúpû • ÷1ë1뗟 ò^êRë_R ^ èRé'÷1ïšð2Z 㠕 ÷1ëë `{ŠŠ‹ æ • é'èsZ ê ôpéêRõ¿ïš÷1õ/êRëô\è[÷úïèRç ü6÷|ñ S \ïšðäñŸòñ êRë_R ^ èRé÷|ïšð2n Z ò-ê@éšñnòšïš÷1ë1ëˆë1÷[Z ÷|ïñŸûZêRúpû €÷1ún Z êRúþZõ/êRòñŸò õ¿èsn Z ô…ÿäïšê@ïš÷|è[úpêRëë|þ ÷1úpñ/ç¼U ù…õ/÷1ñŸúïB â è S ñ/üRñ/é{ˆòèsn Z ñÕòïñ/ôUò½ê@éšñÕývñŸ÷1úQJ ^ ïšê‰RV ñŸú ïè S ê@é'û…ò½èRý…ïšêR÷1úp÷1úQ^‚r Z èRéšñ ^RñŸúäñ/éêRë ôvñ/éšç8ñŸõ¿ïeò'êr Z ô…ë|ñ/é'ò{€ Ò çËèRéeñä „ êr Z ô…ë|ñÕôvñ/éšçËñŸõ¿ïeòšë1÷1õ¿ñÕòšêr Z ô…ë1ñ/é'ò ã ( t êRòšñŸë1ë1ê – ñŸúQR ^ ñ/é'òñŸú¸iã‚èRývñ/éšï‚êRúpû M ÷|ïïñ/é'÷1úQR^ ïè[ú `{ŠŠŠ æ Ï 5 Îä}ådæmç2èJé¼ê™ëìîíìîí î ç ñdë|èèV>ê@ïHïšðäñdõ'ðpêR÷ú>è[ú=ïšðpñ-ïèRôPé'÷_^[ðï±èRç S õðpêR÷1úXòïšêŸþ6ò.

ê@ï^ñŸêRõðÏòïšê@ïñ çËèRé.

ê=ë|è[úQ^>ïš÷[Zrñ M • _÷ ^[ÿäéšñ¿ï” S ñdúpèRïš÷1õ¿ñ.

ïšðpê@ïHïšðäñ ðp÷1òBïñŸë1ë1òBÿ…òBïšðpê@ï éšñŸû…ÿpõ¿ñHïšðäñBü@ê@é'÷1êRú…õ¿ñ‚èRçvïšðäñ‚ôpéšèRôvè[òšêRë…ûp÷1òïé'÷1ý…ÿäïš÷|è[ú î ûpñŸêRë1ë|þ[è[úäñ S S ïèeêRÿäïèsZnê@ïñ.

ïšðp÷1òˆô…éšèõ¿ñŸò'ò èRç€õðäèè[ò'÷1úQ^dïšðäñôpéšèRôvè[òšêRëUûp÷1òïé'÷1ý…ÿäïš÷|è[ú êRòôvè[òšòš÷|ý…ë1ñ ÿäô4ûpê@ïñ ïšðäñ ñeò'ðäè[ÿpë1û è[ÿpëûnë1÷_VRñ êRòZ½ÿpõð ðpê@ï÷ò…è[úäñeòšðäè[ÿpëûFÿpòñ½ïšðäñ½÷úäçËèRéZnê@ïš÷|è[úF÷úJïšðäñeòšêZrô…ë|ñŸòBïè M ô…ê@éêZrñ/ïñ/é'ò½èRçHïšðäñ ôpé'èRô\è[ò'êRëxûp÷1òïé÷|ý…ÿäïš÷|è[úÏòšè êRò½ïèFèRýpïšêR÷1ú ê ûp÷òïé'÷|ý…ÿpïš÷|è[údïšðpê@ï±÷1òñŸ÷|ïšðäñ/ékõ/ë|è[òñ/é ïèÉïšðäñ‚ïšê@é^Rñ/ï±ûp÷1òïé'÷1ý…ÿäïš÷|è[ú $ïšðpê@ïxñŸúpò'ÿäéšñŸò êòšÿp÷|ïšê@ý…ë1ñ êRõ/õ¿ñ/ôpïšêRúpõ¿ñHé'ê@ïñ@èRéïšðpê@ïZn÷1úp÷[Z ïèRé(èRç ÷1úïñ/éšñŸòïQâè ÷1úpù…úp÷|ïñŸë|þ>èRçËïñŸúZ÷1ú ûp÷òïé'÷|ý…ÿpïš÷|è[ú M S ê ñ/üRñ/é{äè[úäñ.

üeôpéšèRôvñ/éšïþ-èRçpïšðäñ(ïé'êRúpò'÷|ïš÷|è[ú¿VRñ/éúäñŸë— ® r ° ®œ«° R- ® c ° R í/í/í R- ® rð c ° æ úäèë1è[úQ^Rñ/éò'÷[Zrô…ë1÷1ùpñŸò4ïè ã ® r ° ® r ð c ° æ ô…ê@éšïš÷1õ/ÿ…ë1ê@é{s‘^ñŸë|ç–êRúpûnêRúpû¢w6êRðÿ ã `{ŠŠ Ï æxôpéšñŸòñŸúïxê.òšðäè[ÿpëû úpêR÷1üRñ ðp÷ò ôpé'èRý…ë|ñ{Z S ÷1òñŸòvïšðäñ±üê@é÷1êRúpõ¿ñ èRç…ïšðäñkñŸòšïš÷[Znê U úäèRïHêRë1ë|è S êRû…ê@ôpïšê@ïš÷|è[ú=ïèeïšê‰VRñ-ô…ë1êRõ¿ñ êŸþJývñŸõ/êRÿpòšñÉïšðp÷1ò^õ/êRúXûp÷1òïšÿäé'ýJïšðäñ òïšê@ïš÷|è[úpê@éšþ ê@é'÷1òñŸòývñŸõ/êRÿpòñ(ýþÉÿpòš÷úQ^ïšðpñ±ôUêRòïˆ÷1úäç8èRépZnê@ïš÷|è[ú S ñ(ü÷1è[ë1ê@ïñkïšðpñ – ê@éVRè.

ô…ê@ïšðäè[ë|è^[÷õ/êRëäñ„6êZnô…ë|ñ ÷1úpù…úp÷|ïñŸë|þ^èRç8ïñŸú ã ð…ê@ï ÷1ò M î ú ðpñ/éšñ ïšðäñ(òïšê@ïš÷|è[ú…ê@éšþ½ûp÷òïé'÷|ý…ÿpïš÷|è[ú-÷1òûp÷1òïšÿäé'ý\ñŸûÉûäñŸòô…÷|ïñ±ïšðäñ±ç8êRõ¿ïïšðpê@ïñŸêRõð S ô…ê@é'ïš÷1õ/÷|ô…ê@ïš÷1ú2^uVRñ/é'úpñŸë€ðpêRòHïšðäñ½òšêZrñÉòïšê@ïš÷1è[úpê@éšþ=ûp÷1òïé'÷1ý…ÿäïš÷|è[ú M êRú è=êŸüRè[÷1ûXïšðp÷1òBôpéšèRý…ë1ñ{Z¾pè[úäñ ÷1úp÷|ïš÷êRëùQ„ñŸû õ¿è[ÿpë1û õ/ê@éšéšþPè[ÿäï.

.'/$10233 .êRûpê@ôpïšê@ïš÷|è[úXè[úpë1þ=û…ÿäé'÷1úQ^ úÿ2ZÉývñ/é½èRçBòïñ/ô…òêRúpûóïšðäñŸúóÿ…òñ>òïšêRú…ûpê@é'û – t – t òš÷[Z}U  !#"$&% '(#')(#*#'' %$+%-.

=<?> @9< A:<?. BC DE@F8G->H?<?BJILK-G-: 9C 7 ÿpëê@ïš÷|è[úFïèPñŸú…òšÿäéšñrõ¿è[úüRñ/é^RñŸúpõ¿ñnïèPïšðäñré÷_^[ðï-ûp÷òïé'÷|ý…ÿpïš÷|è[ú M S è»Zrñ/ïšðäè6ûpò 㠑^ñŸë|ç–êRúpû êRú…ûbw6êRðÿ ç8èRéFûäè[÷1ú2^ ïšð…÷1òPê@éšñ*ôpé'ñŸòñŸúïñŸûg÷1ú `{ŠŠ Ï æ M ðpñÏùpé'òï ÷1ò ý…êRòñŸûƒè[úƒïšðäñX÷1ûäñŸê¾èRç-é'ÿpúpúp÷úQ^Ïòñ/üRñ/é'êRë.4 Ï 6879:.

õ'ðpêR÷úpò ÷1úƒô…ê@é'êRë1ë1ñŸë‚êRúpû ÿpòš÷1úQ^ òšêZnô…ë1÷1úQ^‰U÷¼ZrôvèRéšïšêRúpõ¿ñ^éšñŸòšêZrô…ë÷1úQ^ ã ãBÿäýU÷1ú `{Š‹‹ æ‚ïèáZeÿpë|ïš÷|ô…ë1þnïšðäñÈR V ñ/éúäñŸë1ò ïšðpê@ï(ê@éšñ-ûäè[÷1ú2^ S ñŸë1ëvêRúpû>ò'ÿäôpôpéšñŸò'òxïšðäñ.

òš÷[Znô…ë|þó÷úüRè[ë|üRñŸò¢Zrè[úp÷|ïèRé'÷úQZ ^ ïšðäñJïé'êRúpò'÷|ïš÷|è[úòRV ñ/é'úäñŸëêRúpû õðpêRúQ^[÷1úQ^-è[úpñ‚èRç\÷1ïšòxõ¿èsZrôvè[úäñŸúïšò ã ç8èRéxñ6 „ ên Z ô…ë|ñ‚ïšðäñHô…éšèRôvè[òšêRëäûp÷1òïé÷|ý…ÿäïš÷|è[ú\æ òèdêRòxïèÉ÷[Zrôpé'è.èRïšðäñ/é'ò{ î ú>ïšðp÷1ò±ê@ôpôpéšè[êRõð 6è[úäñ^ÿ…òñŸò êRúrê@ôpô…éšè{„ä÷[Znê@ïš÷|è[ú ïè-ïšðpñÆZnê@é^[÷1úpêRë6ûäñŸú…òš÷|ïþ½èRç…ïšðäñ‚õðpêR÷1úrêRòˆô…éšèRôvè[òšêRë— M ðäñ òñŸõ¿è[ú…ûñZrñ/ïšðäè6û.üRñÉZn÷œ„ä÷1úQ^Q À òš÷[n Z ÷1ëê@ér Z ñ/ïšðpèû ïšðpê@ïó[ ^ ÿpê@é'êRúïñ/ñŸò ê-ô…ê@é'ïš÷1õ/ÿpë1ê@é êRõ/õ¿ñ/ôpïšêRú…õ¿ñÉé'ê@ïñÉ÷ò‚ûp÷1òšõ/ÿ…òšòñŸû=÷1ú ã‡ô éšè S úäñÉêRúpû † é'ê@ôvñ/é 5‰ÑÑÑ æ Z ñ/ïšðäè6ûpò±ïšðpê@ï‚êRë1ë|è S è[úäñ M ðäñ/éšñ.

ü ôpé'èRô\ñ/é'ïþ÷úpõ/ë1ÿpûp÷úQ^ ûäñŸë1êŸþRñŸû>éšñx.ê@éšñpðäè S ñ/üRñ/é{…ê ç8ñ S êRûpê@ôpïš÷|üRñ – t – tõr ïè ô\ñ/é'çËèRépZ êRûpê@ôpïšê@ïš÷|è[ú õ¿è[úïš÷1úÿpè[ÿpòšë|þ S ÷|ïšðpè[ÿäïFûp÷1òšïšÿäéšý…÷1ú2ó ^ ïšðäñ – ê@épRV è.

ñŸõ¿ïš÷|è[ú ã M ÷|ñ/é'úpñ/þ êRú…û – ÷|é'ê `{ŠŠŠ æäôUê@é'êRë1ë|ñŸë õðpêR÷1úpò ã .

‘ ÷1ë[ V òHêRúpû¾B ã èRývñ/éšïšò `{ŠŠŽ æ(êRúpû=éšñR^ ñŸúpñ/é'ê@ïš÷|è[ú ã .

þò^êRúpûúe Z ÿpõðúr Z èRéšñ½éšñŸòñŸê@é'õð ÷òHéšñ{ z ÿp÷|éšñŸû ÷1ú=ïšð…÷1ò(ñ6 „ õ/÷1ïš÷1úQn ^ ê@éšñŸê ™þ¸èdëÍíÕæ ÿñæmþ¸åæèJéJÿvë éÿ{èdë . ‘ ÷ë_ V ò{ãBèRývñ/éšïšòHêRúpû w êRðÿ `{ŠŠ‹ – þö 6 V ë1êRú…û M ÷|ñ/é'úäñ/þeêRúpû}÷ ÿ `{ŠŠø æ M ðäñŸòñÆn Z ñ/ïšðäèû…òˆê@éšñÿpúäç8èRé-U ïšÿpú…ê@ïñŸë|þ…÷1úäñ> ù õ/÷|ñŸúï÷1ú»n Z êRúþ S ê.

Ï 4 òûJë8ümý¸ëiþ¸èJé¼æmÿ¾ì wñ{zÿäñŸúïš÷1êRë – ë1÷úäñPê@ôpôpéšè¨„6÷[Z õ/ë|ñŸò æ M õ¿ñŸòšò'÷1úQ^Q Zn÷[^[ðï S è[úïñÂt(ê@éë|è ê@ïš÷|è[ú ðpñ/þJê@éšñ S ðäñ/é'ñ w – t‚æúZrñ/ïšðäè6ûpòFêRë1ë1è S ã ÿ…òFïè õ/ê@éšéšþè[ÿäï èRç-ôpéšèRýUê@ý…÷1ë1÷|ïþóûp÷òïé'÷|ý…ÿpïš÷|è[úpòeÿpòš÷1úQ^*ò'êZrô…ë|ñŸò üRñ/éšþFÿpòñ/ç–ÿpë ÷1ú ò'õ¿ñŸúpê@é'÷|è[ò^÷1úüRè[ë|ü÷úQ^ ûpê@ïšêFê@é'é'÷|ü@êRëˆ÷1òd÷1úpðpñ/éšñŸúïšë1þ éšñŸêRë_U ïš÷[Zrñ òñ{zÿäñŸúïš÷1êRë— òš÷_^[ú…êRë1òRòè.

ü÷1ú2^>ïè=òïèRéšñ êRë1ë€ïšðpñeûpê@ïšêLZn÷_^[ðï êRë1òšènõ¿è[úpòïš÷|ïšÿäïñ½êRúJêRûpûp÷|ïš÷1è[úpêRëdr Z èRïš÷|ü@ê@ïš÷1úQ^rç–êRõ¿ïèRéç8èRé‚ïšðäñŸòñuZrñ/ïšðäè6ûpò t òšñ/ïïš÷1úQ^Q S ñ-êRòšò'ÿ2r Z ñ^ïšðpê@ï S ñ-ðpê.üRñdêRú=÷1úp÷|ïš÷1êRëUûp÷1òïé÷|ý…ÿäïš÷|è[ú¸ î úÕïšðäñÈw – ƒ êrûäþ6úpên Z ÷õÕn Z èûäñŸë êRúpû¾r Z ñŸêRòšÿäé'ñ{r Z ñŸúï1r Z èûpñŸë e㇠« æ eã « ð c R- c ð c æ € € € eã « R- c ð c æ € € € f f R- c c R € € [Z m›   « R àÏñ.ïšðpê@ïx÷1úäç8èRépZnê@ïš÷1è[ú½ç8éšèsZ òš÷_^[úpêRë ôpéšè‰U ÿpéšïšðäñ/épZrèRé'ñ€è[úäñ • ÷1òšð>ïèrêRûäèRôpï(êeòšñ{zÿäñŸúïš÷1êRëUôpéšè6õ¿ñŸòšòš÷1ú2^½òïé'ê@ïñ^RþÕïèrûäñŸêRë òïšê@ïš÷1è[úpê@é'÷|ïþ½÷1ú è[úU ã ôUê@éšïš÷œU S ÷|ïšðÕúäè[úU ïšðäñHé'ñŸõ¿ñŸúïˆô…êRòšïx÷1ò^[÷|üRñŸú ^RéšñŸê@ïñ/é S ñŸ÷_^[ðïš÷1úQ^XïšðpêRú ÷1úpçËèRépZ ê@ïš÷|è[ú¾ç8éšèsZ ïšðäñPûp÷1òšïšêRúï ô…êRòïót±èsZnô…ÿäïšê U ïš÷|è[ú…êRë òš÷[Znô…ë1÷1õ/÷|ïþÕ÷úJïšðäñeçËèRéZÄèRç úpèRïðpê.

ûäñŸúäèRïñ^ýþ « € í|í|í ` çËèRé ` êRú…û òïšê@ïñŸò½êRúpû*ïšðpñrèRý…òñ/éšü@ê@ïš÷|è[úpò½ÿäôÏïèFïš÷ nñ – çËèRé èRïñ í|í|í R- € ïšð…ê@ï éšñŸòôvñŸõ¿ïš÷|üRñŸë|þïšðäñ S ñ>õ¿è[ÿpë1û*êRòšò'ÿ2Zrñ ê@éVRè.ü-ïéêRúpòš÷|ïš÷|è[ú…ò4êRúpûdõ¿è[úpûp÷1ïš÷|è[úpêRëR÷1úpûpñ/ô\ñŸú…ûäñŸúpõ¿ñïèBòš÷[ZrôUë1÷|ç8þHïšðäñóZrè6ûäñŸë—Ò  eã « ð c R- c ð c æº ㇠ ð c æHêRúpû eã « R- c ð c æó eã æ8âBè S U € € € € € € € € € € ñ/üRñ/é{…ïšðp÷1òHêRòšòšÿiZrôpïš÷|è[úP÷1òHúpèRïBúäñŸõ¿ñŸòšòšê@é'þ=÷ú=ïšðäñuw – t çËéêZrñ S èRépV8 -ÿäéHêR÷[Z ÷1ò±ïèrñŸòïš÷[n Z ê@ïñ-é'ñŸõ/ÿäé'òš÷|üRñŸë1þ ÷1ú=ïš÷[r Z ñ.

ïšðäñ.

'/$1023 .ôvè[òïñ/é'÷1èRé eã# « x c æ € € êRúpû-÷1ïšò€êRòšòè6õ/÷1ê@ïñŸûdç8ñŸê@ïšÿäéšñŸò ÷1úpõ/ë1ÿpû…÷1úQ^ ïšðpñºn Z ê@é[ ^ ÷1úpêRëRû…÷1òïé'÷|ýUÿäïš÷|è[ú eã# E c æ# € €   !#"$&% '(#')(#*#'' %$+%-..

=G-7]BGÄÆÅQÄÆÅÈÇG-:2ÄÉC H‡Ê.6J7Ã_7pB :Gp9>H—B .=7#<mË <EC : 7.+.N=10 particles (i) t-1 -1  ~ #~    ! ~ " (i) t-1 (i) t-1 (i) t-1 -1 (i) t -1 ! ~ #~ $&%('*).=7Ì 4ø  ~  i=1.-0/132.....

<EBV7?7.>UOE<N7QBROP7.9.:=<?>A@.<N7POQBRDTSIF=7.F(>*GH7.:=CE>WYX[Z\.46587.B*CED.9I>JLKMK*7.

:=7.O.5._ \`>a:=b*9.9]B*58^.u psrAv Gw\.>feAghjoqilknpsm rat.7.>acdCE>BR<P^.

KVyw:(cw>a<.9I:=xQ9dDwO.

9.9.:=CE> W&:=C{X‹BR7.C{BR7.<P>A>:(b*•M9M^I7.>a<P^IFl7.FlCE’MGw>7.>^I\`J.BR9I<P>^.B*5zB*DIDwO.:=K*5zBV7`7.>>a<.r >av D–G…<P\.O.>7.>:=CEDLKROP7QB*5IxA>\‰>a:=b9M7.rPƒ o6p…„†U‡ ˆIK*O‰>B*xQ9D~BROP7.>a>5McŽ7.:(K*5dKR|~}H€h o6pr ‚.psm F=ra:(5.9I>:=5.<Y^I<P:=5Ibf7.t  gbEoqi=<Nk‘psm7.|nK*O.:=C{BV7.eAB*gh CEoqilknD.<:=5Ž7.O.Z :=‡K5EŒ 9I}H:=€<h O.K@.:=xaF=>\`>ŠxAKCEDI^w7.

<f7.>c—CE>B*<P^wO.>šeVh o6i=knpsm r tQu psrAv GI\.:(xAF(>A<7.9Ž<’wK:=5I>aFlF(’—c.@.F=>a:(xAxQ7.™ _ D~BVOP7.7.9Ir >f†U‡L^I” 5M\`>A:(b*9M7.BR>–5“˜6BRSIDI7PD.>AK<N7.O.>a9.9.K{o6KpJwr 7Q B*‚ :=rP50ƒ o6ps7.

rO.KV@w:l_ C{BR7.c.:=5Ibš:(57.9Ioq>psrCE ‚ >rPBRƒ o6<Pps^.9I><.B*CEDIF=:=5IbE€DwO.K.:(F=F BR5ŽBRDIDwO.†.^.>AD:=5M7PO.:=K*5 <N7.:=xA7.xa>a<&yBVO.9I:=xU90:=<<N7.:(>U7’MG O.>a<P^IFl7.:=K5EKR|w}H€h ˆH:=5~BRF=F=’MG7.>c.

\.>›‡ eAgh oTilknm tQu psr v G.

:(xQ9—:=<B*50BRDIDwO.r¨¥ ™¦ c [Z { „ ™[Z w S  « c € Z sZ € € uw – t sZ 2^ œU [Z 8© « € sZ S S Z M Z [^ (i) t 6úäè úPêRò‚ïšðäñ …êRúpûPïšðäñÉñ ôvñŸõ¿ïšê@ïš÷|è[úpò ã RñŸúäñ/é'÷1õ ã æ *êRë RèRé÷|ïšð ê@ïÉïš÷ rñ ÷1ò ûpñ/ô…÷1õ¿ïñŸûe÷1ú ê@ôpôpéšè 6÷ ã ûp÷òïé'÷|ý…ÿpïš÷|è[ú æ ÷ [ÿäé'ñ nñ/ïšðäèû…ò êRë1ë1è ê@ôpôpé'è ä÷ nê@ïñŸë|þûp÷1òïé÷|ý…ÿäïñŸû é'÷1èRé ã æ ê@ïdïš÷ nñ ûp÷1éšñŸõ¿ïšë|þ 6ïšðäñ 6÷úpõ¿ñ .  ƒ o l ¶ rPƒ o °&¡ € « € U¢ À ^ Éw – t _^ 2Z ¤£ • _^ `{Š v‘ r° ® Q^  « € ð c .:=K*5zK*|~}H€h o  ‚ rPƒ o6psr †U‡ V {óœ Ûݧ ª×ܤ”Ô¾¥‰Ü Ù#§‡×#ÜP ¦Q§‡Ü‡£‰¤i „ S ž € º!Ÿ ­® |.KV@w:=C{† BR7.9.r€¥ ™¦ c  [«Z 8ð c ó o c ` ð c ¿w – ¨„ t [Z Z s Z §£ S € € r° ® 2^ U  « .

÷|üRñŸú ô…ê@é'ïš÷1õ/ë|ñŸò ê@ïñŸë|þXû…÷1òïé'÷|ýUÿäïñŸûZêRõ/õ¿èRé'ûp÷1ú Pïè æ ô…ê@é'ïš÷1õ/ë|ñŸò ïšðäñ ÿpòFïèõ¿è rôUÿäïñ êRõ/õ¿èRé'ûp÷1ú ÏïèÏïšðäñJôvè[òïñ ñnõ/êRúpúpèRïÉòšê rô…ë1ñeç8éšè ïšðpñrô\è[òšïñ/é'÷|èRé ÿäô4ûpê@ïñ-÷1òHêRõ/õ¿è rô…ë÷1òšðäñŸûÕýþÕ÷1úïéšè6ûpÿpõ/÷1ú ½êRúJê@ôpô…éšèRôpé'÷ ê@ïñd÷ nô\èRé'ïšêRúpõ¿ñô…éšèRôvè[òšêRëvûp÷1òïé'÷1ý…ÿäïš÷|è[ú òšê nô…ë|ñŸò (i) t ã æxç8éšè ðäñdò'ê rô…ë|ñŸòHê@éšñÉïšðäñŸúJê@ôpôpé'èRôpé'÷1ê@ïñŸë|þ î ú“^RñŸúäñ/é'÷õ+w – t S ð…÷1õ'ð ñ.

õ/êRúJèRýpïšêR÷1ú ñŸ÷ [ðïñŸû òš÷¼Z½ÿpëê@ïš÷|è[ú \è[úäñnúäñ/ñŸûpò.

« © ª g « € c € « ? ¬Ž© ª g « € « € ð c R- c € «  « € ð c c € ð c x½ « € ð c ïè>èRý…ïšêR÷1ú ïš÷|è[ú úpñ ÿpòš÷1ú rïšðäñ½ô…éšèRôvè[òšêRë ûp÷òïé'÷|ý…ÿQU ô…ê@ïšð…ò [÷|üRñŸúJýþ ã æ ..r€¥ ¦™c c ^ g «® °€ .r¨¥ ¦™c 2^ « € €.ïèJñ„6ïñŸúpûZïšðäñnõ/ÿpéšéšñŸúï^ôUê@ïšðpò r r S  «®‹ °€ ð ©`cª g.í M­  !#"$&% '(#')(#*#'' %$+%-.'/$1023 .

· µ€¸f¹²ºM»´P¶M³H¼a¯E½R¶M¸›¹s·(µ€³I¾¿½´N¯P¹ ÀÂÁMÃ~Ä&Å`ÆÇ.4Ž 6879:.ÈRÉnɑÉnÈUÊÌË~ÍAÎIÏ{ÐIÑ ÒÓPÄÔÅÏÖÕ×3ҚÕÄÔÎIØ3ÍaÙ ÕA٠òØ0Ð. BC DE@F8G->H?<?BJILK-G-: 9C 7 ®H¯a°R±²¯V³´6µq¶.Ĩ٠Ã~ÄÔÍ Újg Þà ۑÜnÝ ßâá Þ.=<?> @9< A:<?.

ã Úg ÞRä Ú åVÛnܑæ ÝÞNçéè ÈQê è æ ÞNë ÎIØMì—ÍQÒRÕ Ú g åVۑÜnæ ÝÞYí ã Ú g ÞۑÜnÝ È ÚjåۑÜnæ ÝÞNç è ë ÀÂÁMÃ~Ä&Å`ÆÇ.ÈRÉnɑÉnÈUÊÌË~ÒRî3ÎIÑlïMÎÕ.ÒEÎIØ3ìØÃ~ÄϏÎIÑ Ù ðVҏÕ×ÒdÙ(ÏÐ.Ã~đÕQÎIØMñVҚò.

Í g g ۑÜnÝ õ÷ ã ê Þ ä Ú ÞۑÜnÝ ë Ú g ÷ ÛnÜ‘Ý ã Ú Ú ÞÛnÛnÜ‘Ü‘Ý Ý ä Ú åVÛnܑæ ÝÞNçéè ÈQê è æ ÞNçéèë É ô Þö á ÞYã Þ ä åVæ ÞNçéè ÈQê è æ ÞPë ®H¯R·‘¯a¼V´µqºM³T½´N¯P¹ À ø¿ï.Ñ ÕAÙ(ÐIÑ ù.Ã~đÕQÎIØMñVÒ ò.Āì!Ð3ÎwÄnÕAÙ ñMÑ ÒRÍýü Újg åۑܑæ ÝÞ*þsÿÜ è òÙ Õ× ×wÙ ó…×wúIÑ Ã3ò Ù(Ï{Ð.Ò3Ù ó²×*Õ.ú…ûÙ ÍUñ*Î.

Ñ ÒRÍ ü Ú åVۑÜnæ ÝÞ*þ ÿÜ è   $&%('*).:=CE>.+.:l7.F(> B*F=bKRO.9ICBV7`7.ÒMÙ ó…×Õ.Í ô Þ ÛnÜ‘Ý Õ..32 :=CED.×à ÕQÎwÙ(ØÊ ÐMÎwđÕAÙ ñ.

KRO.>:(<‰5IKf5I>a>ac |ÔKRO<N7.DLK<P>a<aGM7.>AO.W ˆIK*O&S~Fl7.:=5IbEK*” O.:=5Ib›DI^wO.>AO.9.

> D~BR<N7.9.O.BRCE” DIF=:=5Ibš7.>a<.

:=‡>a< ‡  .K*O.7POQB >axA7.

 è Z ê‰VRñHïšðp÷1ò÷1úïñ^RéêRëïéêRõ¿ïšê@ý…ë|ñ S ñkè[úpë1þdôpéšèRôvè[òñ±ïègZrèû…÷|çËþ.

ïšðäñ(ô…ê@é'ïš÷1õ/ë|ñŸò M Õ ê@ï‚ïš÷¼r Z ñ pêRú…ûJë|ñŸêŸüRñ½ïšðäñ-ô…êRòïBïé'ê….

ÈñŸõ¿ïèRé÷|ñŸòB÷1úïšêRõ¿ïJt±è[ú…òñ{zÿpñŸúïšë|þ 0 © ª g « € c € «  « € ð c c € ð c A© g € « € ð c R- c € sZ © j iZ [Z S _^  g « c  « ð c c  g « ð c R- c € € € € © g « € c €  « € ð c c € ð c © g €€ « €€ ð c R- c €€  g  g « ð c R- c ð c € € © € g € €« € ð c € R- c € € ã ðpñ.

.'/$1023 .ò'êZrô…ë|ñŸòHç8éšè M ã æ eÿpòïHývñ 㠀 e㠕 é'èsZ ñ{zÿ…ê@ïš÷|è[ú à ã æ 55 æ S ñdúäèRïñdïšð…ê@ïHïšðäñdèRôpïš÷[Z ã æ ã úpûäé'÷1ñŸÿ † S è ïñ/épZ òHèRç ñ{zÿpê@ïš÷|è[ú è[ÿpõ¿ñ/ï^êRú…ûú˜ ÿ…úpò-V@êŸþ[ê ã 55 ñŸ÷_^[ðïšò æ ã æ 55 æ í êRë4÷[ZrôvèRéšïšêRúpõ¿ñ-ûp÷1òšïé'÷|ý…ÿäïš÷1è[ú æí ðäñŸúXÿpòš÷1úQ^rïšð…÷1ò‚ôpé'èRô\è[ò'êRë—pè[úäñqZn÷_^[ðïòïš÷1ëë4ñŸúpõ¿è[ÿpúïñ/é^û…÷_ù é'ê@ïš÷1èrèRç ïšðäñ-ù…é'òï(ï ã‡À 'æ ã ã © g € « € ð c R- c €  g € « € ð c R- c € ÷1ò ã æ æ eã S ã æ ã æ æ ñŸ÷ [ðïñŸûJýþ>ïšðäñ½÷ rôvèRéšïšêRúpõ¿ñ ã æ ã ã æ õ/ÿpë|ïš÷1ñŸò‚÷|çïšðäñ æ(ûp÷œˆvñ/é'òHòš÷_^[ú…÷|ù…õ/êRúïšë|þnç8éšèsZ 5‰ÑÑQ` ˜k÷|ïïBêRúpû“w6ðäñ/ô…ðpê@éû `{ŠŠŠ æ "æ M ` ðäñ  !#"$&% '(#')(#*#'' %$+%-.

=G-7]BGÄÆÅQÄÆÅÈÇG-:2ÄÉC H‡Ê.=7Ì èRôpïš÷¼ZnêRë÷[ZrôvèRéšïšêRúpõ¿ñrûp÷1òšïé'÷|ý…ÿäïš÷1è[úFõ/êRúÏývñrûp÷_ù õ/ÿ…ë|ïïèPñ/ü@êRë1ÿpê@ïñ .=7#<mË <EC : 7.6J7Ã_7pB :Gp9>H—B .

üêR÷1ëê@ý…ë|ñˆê@ï€ïš÷[r Z ñ \ïèÆR^ ñŸúäñ/éê@ïñ ïšðäñkôpéšèRôvè[òšêRëûp÷1òïé'÷1ý…ÿäïš÷|è[ú ㇆ è[ÿpõ¿ñ/^è6ûpòš÷ë1ë[êRúpû À ú…ûäé'÷|ñŸÿ 5‰ÑÑÑ [ûpñ • éšñŸ÷1ïšêRò ñ/ï êRë? 5‰ÑÑÑ ”˜ ÷1ïï êRúpû¢6 w ðäñ/ôUðpê@é'û `{ŠŠŠ ü@êRú ûpñ/é – ñ/é S ñ † è[ÿpõ¿ñ/ïûäñ • éšñŸ÷1ïšêRò êRúpûu* à êRú 5‰ÑÑÑ æ î ú½ç–êRõ¿ïR÷1úeòèsr Z ñ±éšñŸòïé'÷1õ¿ïñŸû òš÷1ïšÿpê@ïš÷|è[úpò$è[úäñÉn Z êŸþe÷1úïñ/éšôpéšñ/ï ïšðäñdë÷_R V ñŸë1÷1ðäèè6û êRò‚êrûp÷òïé'÷|ý…ÿpïš÷|è[ú ÷1ú=ïñ/én Z ò(èRç ïšðpñdòïšê@ïñŸòBêRúpûFòšêr Z ô…ë|ñ^ç8éšèsZ ÷|ï ûp÷|é'ñŸõ¿ïšë|þ î úûäè[÷1úQX ^ òèQˆïšðäñ=÷[r Z ôvèRéšïšêRúpõ¿ñ S ñŸ÷_[ ^ ðïšò ývñŸõ¿èsr Z ñ=ñ{ z ÿpêRë±ïèÏïšðäñ ïé'êRú…òš÷|ïš÷|è[úÕôpé'÷1èRé 㠕 è{„d M ðäé'ÿpú ô ÿäé[ ^ ê@é'ûFêRúpû † ñŸë1ë1ê@ñ/éšï 5‰ÑÑQ` æ À ç8ïñ/é½ïšðäñ=÷[r Z ôvèRéšïšêRú…õ¿ñ òšêr Z ô…ë÷1úQF ^ òïñ/ôm êXòñŸë|ñŸõ¿ïš÷|è[ú òšõ'ðpñ{r Z ñÕêRò'òèõ/÷ê@ïñŸò r° ® ïè*ñŸêRõð.ïšðpê@ï « € W r ™c r Î M ðp÷òÉòñŸë|ñŸõ¿ïš÷1è[ú òšïñ/ô÷ò S ð…ê@ïeêRë1ë1è S òeÿpò½ïèXïéêRõV n Z è.ô…ê@é'ïš÷1õ/ë|ñ êÏúÿ2½ Z ývñ/érèRçõðp÷1ë1ûpéšñŸúˆòšêŸþ u r Éòšÿpõ'ð.ü6÷1úQ^ ïšê@éR ^ ñ/ïeûp÷1òïé÷|ý…ÿäïš÷|è[ú…òBñù õ/÷1ñŸúïšë|þXýþZõðäèè[òš÷1úQJ ^ ïšðpñnùpïïñŸòïdôUê@éšïš÷1õ/ë|ñŸò M ðäñ/éšñ ê@éšñ üê@é'÷1è[ÿpò-òñŸë|ñŸõ¿ïš÷|è[úóòšõ'ðpñ{r Z ñŸòÉ÷1ú*ïšðäñ ë1÷|ïñ/éê@ïšÿäéšñ4ý…ÿäï-ïšðpñŸ÷|édôvñ/éšç8èRépn Z êRúpõ¿ñ ü@ê@é'÷|ñŸòH÷1ú=ïñ/én Z ò‚èRç ! Èr ㇆ è[ÿpõ¿ñ/ï^ñ/ïBêRë— 5‰ÑÑQ` æ À úd÷[n Z ô\èRé'ïšêRúï4ç8ñŸê@ïšÿäéšñxèRç6ïšðäñkòñŸë|ñŸõ¿ïš÷|è[ú-é'è[ÿäïš÷1úäñx÷1òvïšð…ê@ï ÷|ïšò€÷úïñ/éšç–êRõ¿ñxè[úpë1þ ûäñ/ôvñŸúpû…òˆè[úÕô…ê@éšïš÷1õ/ë|ñ÷1úpûp÷1õ¿ñŸòkêRúpû S ñŸ÷_[ ^ ðïšò M ðpê@ï(÷1ò÷1ï±õ/êRú>ývñBïéšñŸê@ïñŸûPêRò(ê ý…ëêRõV”U ý\è¨J „ éšè[ÿäïš÷1úpñ-ïšðpê@ï^ûpèñŸòúäèRïBéšñ{ z ÿp÷|é'ñÉêRúþ¾6 V úäè S ë|ñŸûQR^ ñdèRç S ðpê@ïê ô…ê@é-U ïš÷1õ/ë1ñ-éšñ/ôpéšñŸòñŸúïšò ã ª¨ÓԔÓ[Uüê@é÷1ê@ý…ë|ñŸòäôUê@é'êr Z ñ/ïñ/é'ò8ZrèûpñŸë1òæ M ð…÷1ò(ñŸúpê@ý…ë|ñŸòBè[úäñ ïèP÷[r Z ôUë|ñ{r Z ñŸúïü@ê@é'÷1ê@ý…ë1ñeêRúpûn Z èûäñŸëòñŸë1ñŸõ¿ïš÷|è[úÏòšõ'ðpñ{r Z ñŸò-òïé'êR÷_[ ^ ðïç8èRé S ê@éûpë|þ Z ô…ë1÷1õ/÷1ïþPèRç ïšðpñ õ¿è6ûp÷1ú2Õ ^ èRç±õ¿èsr Z ô…ë|ñ„“r Z è6ûäñŸë1ò.úäñrõ/êRú êRûäèRô…ïp÷1úpòïñŸêRû äïšðpñdïé'êRúpòš÷1ïš÷|è[ú=ôpé'÷|èRéHêRòBôpéšèRôvè[òšêRë4ûp÷1òšïé'÷|ý…ÿäïš÷1è[ú © g € « € ð c R- c € ã ÷1ú S æ ðp÷õ'ð=õ/êRòñdïšðäñ-÷[Znô\èRé'ïšêRúpõ¿ñ € ã g  « ð c R- c ð c æ € € € ñŸ÷_^[ðïšòHê@éšñg^[÷|üRñŸú=ýþ S ïš÷|è[ú  4 ï g ã  € € ïšðpñdë1÷_VRñŸë1÷1ðpèè6ûnç–ÿpúpõ#U æ\í – tÚðpêRò½ê@ôpôvñŸê@éšñŸû¾ÿ…úpûäñ/éÈZnêRúþÏúpêZrñŸò÷1úU ô ë1ê‰RV ñ `{ŠŠŽ æòšÿpéšü÷1üêRëèRç½ïšðpñXù…ïïñŸòï ã ÁdêRú…ê‰yŸê S êöÁ-è[ëë|ñ/é êRúpûáãBÿpòšòšñŸë1ë `{ŠŠø æxêRú…ûrïšðäñBývèèRïšòïé'ê@ônùUë|ïñ/é ã ^ ‘ èRéûäè[ú w6êRë¼Zrè[úpûrêRúpûáwQZn÷|ïšð `{ŠŠ4 æ M ðäñB÷[r Z ôvèRéšïšêRú…õ¿ñ(ò'êr Z ô…ë1÷1ú2^ ^ ç8é'êr Z ñ S èRér V êRë1ë|è S ò ÿpòdïèFûäñŸòš÷_^[úÎZrèRéšñnôpé÷1úpõ/÷|ô…ë1ñŸû êRúpûõ/ë|ñ/üRñ/é ôpéšèRôvè[òšêRëˆûp÷1òšïé'÷|ý…ÿäïš÷1è[úpò • èRé ÷1ú…òïšêRúpõ¿ñ±è[úäñXõ/êRúêRûpèRôpïÕò'ÿäývèRôpïš÷[n Z êRëBù…ë|ïñ/é'òÕêRúpû èRïšðäñ/éPê@ôpôpéšè¨6 „ ÷¼n Z ê@ïš÷|è[ú Zrñ/ïšðpèûpòvïšð…ê@ïmZnê‰R V ñ ÿpòšñˆèRçïšðpñx÷1úäç8èRépn Z ê@ïš÷|è[ú-ê.

÷1òv÷1úpûäñ/ñŸû¸Uè[úäñ èRç±ïšðäñ M ðpñeòš÷¼r Z ê….

èRéBêRûäü@êRúïšê‰R n ^ ñŸòBèRçïšðäñŸòñdêRë[R^ èRé'÷|ïšð2n Z ò{ òïñ/ô…ò èRçn÷1úüê@é'÷êRúïFû…÷1òïé'÷œU î ï ÷òJêRë1òè ô\è[ò'òš÷|ý…ë|ñÏïè ÷1úïéšèû…ÿpõ¿ñ – t – t ã « c ærè[ú ñŸêRõ'ð ôUê@éšïš÷1õ/ë|ñ ã‡À úpûpé'÷|ñŸÿ ±ûäñ • éšñŸ÷|ïšêRò=êRúpû † è[ÿpõ¿ñ/ï ý…ÿpïš÷|è[ú € € V ònêRú…û ô ñ/éŸy ÿp÷1úp÷ `{ŠŠ‹ – êRõ#" êRõðäñ/é'ú Æt(ë|þ6ûäñJêRúpûe’ ÷1ÿ `{ŠŠŠ æ `{ŠŠŠ ý¸Æ‘.

'/$1023/ ..üRñŸû ïèkr Z èRé'ñ ÷1úïñ/éšñŸòïš÷úQ^ ê@éšñŸêRòZèRç M ð…÷1ò-òš÷[ZrôUë1÷|ùpñŸûXüRñ/é'òš÷1è[ú*èRç1w õ/ë1ÿ…ûp÷1úQ^ õ¿è[úpûäñŸúpòšê@ïš÷1è[ú ã î š ò ê@éûêRúpû  €¥ ¦ £ ࣠£ g ¡ £ 6¢      !#"$&% '(#')(#*#'' %$+%-.üRñ ývñ/ñŸú r Z è.÷1ë[ M ðpñ*ý…êRòš÷1õ¾÷1ûäñŸêƒ÷òJïšðpê@ïZ÷|ç ïšðäñ¾ôUê@éšïš÷1õ/ë|ñŸò ê@éšñóûp÷òïé'÷|ý…ÿpïñŸûêRõ/õ¿èRé'ûp÷1úQ^ ïè ã « c ækïšðpñŸú ê@ôpôUë|þ÷úQ* ïšðäñ ôvè[òïñ/é'÷|èRé=ûp÷1òïé÷|ý…ÿäïš÷|è[ú ^ ê – ê@éRV è$ü õ'ð…êR÷1ú € € ã j c æHòšÿpõð ïé'êRú…òš÷|ïš÷|è[ú¾R V ñ/éúäñŸë™\ 㠁« « æ S ÷|ïšðF÷1úü@ê@é'÷1êRúïûp÷1òšïé'÷|ý…ÿäïš÷1è[ú € € € ã « c æ  㠁« c æòšïš÷1ë1ë6éšñŸòšÿ…ë|ïšòˆ÷1únêdòšñ/ïxèRçvô…ê@éšïš÷œU ïšðpê@ï%$\ 㠁 « € « €æ € € € € õ/ë|ñŸò=ûp÷òïé'÷|ý…ÿpïñŸûƒêRõ/õ¿èRé'ûp÷úQó ^ ïè ïšðpñ ôvè[òïñ/é'÷1èRéÕèRçe÷1úïñ/éšñŸòïÉB â è S ñ/üRñ/騂ïšðäñ úäñ S ô…ê@éšïš÷õ/ë|ñŸò‚Z ÷_[ ^ ðïZðpê.

4‹ 6879:.=<?> @9< A:<?.üïé'êRúpòš÷1ïš÷|è[úÎVRñ/éúäñŸë—ïšðäñ ïèRïšêRëvü@ê@é'÷1ê@ïš÷|è[úÕèRç€ïšðpñ. BC DE@F8G->H?<?BJILK-G-: 9C 7 ïšðäñPòïšê@ïñUòšô…êRõ¿ñ î úóç–êRõ¿ïˆýþóê@ôpô…ë1þ÷1ú2^ – ê ê@épVRè.

õ/ÿpéšéšñŸúï±ûp÷òïé'÷|ý…ÿpïš÷|è[ú ÷|ïšð>éšñŸòôvñŸõ¿ï(ïè S ûp÷òïé'÷|ý…ÿpïš÷|è[úÉõ/êRúrè[ú…ë|þ½ûäñŸõ¿é'ñŸêRòñ”›èRïñ‚ïšðpê@ï ñ‚õ/êRú ïšðäñ-÷1úüê@é'÷êRúï ÷úpõ¿èRéšôvèRé'ê@ïñHêRúþ èRç\ïšðäñ S – t – tbZrñ/ïšðäè6ûpòvòšÿpõ'ðXêRò^ïšðäñ¢‘.

÷|ýpýUòBòšêZrôUë|ñ/é{ – â êRë_^RèRé÷|ïšð2Z êRúpû¾éšñ/üRñ/é'òš÷1ý…ë|ñ.

šÿ2Zrô – t – tÕ÷1úïèFïšðäñÕù…ë|ïñ/é'÷úQ^Jç8é'êZrñ S èRéV8ý…ÿäï S ñ=úäè ë|è[ú2^Rñ/é‚éšñ{ z ÿp÷|éšñ.

+ êRõ'ðp÷1úpñZë1ñŸê@é'úp÷1úQ^ ç8éšè[úïš÷1ñ/éJ÷1òPõ'ðpê@éêRõ¿ïñ/é'÷1òñŸûýþ ë1ê@é^Rñ*ûp÷[ZnñŸúpòš÷|è[úpêRë Zrè6ûäñŸë1ò{mZnêRòšòš÷1üRñ>ûpê@ïšêRòñ/ïšòrêRú…ûÎZnêRúþ¾êRúpû¾üê@é'÷1ñŸûóê@ôpôUë1÷1õ/ê@ïš÷|è[úpò{ – êRòšò'÷|üRñ ûpê@ïšêRòšñ/ïšò€ôvè[òñxúäèHôpé'èRý…ë|ñ{ Z ÷1ú.ïšðäñgR V ñ/é'úpñŸë4ïènývñ-ñ/é^Rè6ûp÷1õ‰ òïšêRú…ûpê@é'û Y éþ¸ë Ï Ï '&)(mëÍì æ ðpñ“Z M *( ?‰™þ¸èJé ëj ºëQæ þ é þ.- .

ïšðäñw – Z t õ¿è[úïñ6 „ ï… â è S ñ/üRñ/é{÷ú.

ý…ê@ïšõ'ð – t – t òš÷¼½ Z ÿpëê@ïš÷|è[ú>÷1ï(÷òkèRç8ïñŸúJúäèRï(ôvè[òšòš÷1ý…ë|ñBïènë1è[êRû=ïšðäñ.

ñŸúïš÷|é'ñ.

û…ê@ïšêRòñ/ïB÷1úïè+Zrñ{Z}U èRéšþ À ç8ñ S òè[ë1ÿpïš÷|è[úpòý…êRòñŸûrè[ú ÷[r Z ôvèRéšïšêRúpõ¿ñHòšêr Z ôUë1÷1úQ.

ü@ê@ïš÷|è[ú ÷1ú=ïšð…÷1òHê@éšñŸê † ñŸòôU÷|ïñ-ïšðäñÉêRÿpòšô…÷1õ/÷|è[ÿpò±ôvè[ë|þ6úäèsn Z ÷1êRë\ývè[ÿpúpû…òkè[úFïšðäñ¿n Z ÷œä „ ÷1úQ^ ïš÷[n Z ñp÷|ï‚÷1ò êRú ê@é'ûpÿäè[ÿ…òdïšêRò-Ï V ïèZûäñŸòš÷_[ ^ úóñù õ/÷|ñŸúï½ò'êr Z ô…ë|ñ/é'ò½÷1ú¾ð…÷_[ ^ ð¾ûp÷¼r Z ñŸúpòš÷|è[ú…ò M ðäñ õ¿ès½ Z ý…÷1úpê@ïš÷1è[úFèRç ò'êr Z ô…ë1÷1ú2n ^ êRë_R^ èRé'÷|ïšð2Z ò S ÷1ïšðFñŸ÷|ïšðpñ/é1R^ é'êRû…÷|ñŸúï^èRôpïš÷[Z ÷1òšê@ïš÷|è[ú èRéñ6 „ êRõ¿ïgr Z ñ/ïšðäè6ûpòðpêRòBô…éšè. ^ ðpêŸüRñývñ/ñŸú ôpéšèRôvè[òñŸû ã éšñŸõ¿ñŸúïšë|þ ã ÷1ûQR B ^ ñ S êŸþ `{ŠŠŠ æ€ý…ÿpïïšðäñ/é'ñ ÷ò^òšïš÷1ë1ë™R^ éšñŸê@ïdéšèèsŽ Z çËèRéd÷1ú…úäè.üRñŸû ïè>ývñdüRñ/é'þJÿpòñ/ç–ÿpë—J^ ‘ éêRûp÷|ñŸúïBèRôpïš÷[Z ÷1òšê@ïš÷|è[ú ÷1òH÷úpðäñ/éšñŸúïHï袒 êRú2R ^ ñ/ü÷1úFêRë_R ^ èRé'÷|ïšð2Z ò‚êRúpûJðþý…é'÷1û – è[úïñ}H t ê@é'ë|èQ M ðpñŸòñdêRëœU ^RèRé'÷1ïšð2n Z ò ð…êŸüRñ^ý\ñ/ñŸú>òšðäè S únïè S èRépV S ÷|ïšð ëê@éR^ ñûp÷¼r Z ñŸúpòš÷|è[ú…êRëQr Z èûpñŸë1òxòšÿpõð êRòrúäñŸÿpé'êRë(úäñ/ï S èRé6 V ò ãB › ñŸêRë `{ŠŠŽ ærêRúpûî.

‘ êRÿpòšò'÷1êRú ôpéšè6õ¿ñŸòšòñŸò ã‡ô ê@éšývñ/énêRúpû à ÷1ë1ë1÷ên Z ò `{ŠŠ R ï æ î úäç8èRépn Z ê@ïš÷|è[ú½ê@ývè[ÿäï ûäñ/é'÷1üê@ïš÷|üRñŸò€èRçäïšðäñ ïšê@éR^ ñ/ïûp÷1òšïé'÷|ý…ÿäïš÷1è[ú êRë1òšèóç8èRépn Z ò=êRú÷1úïñR ^ é'êRë^ô…ê@éšï=èRçuZ êRúþƒêRû…ê@ôpïš÷|üRñÏòšõ'ðpñ{r Z ñŸò‚êRòPûp÷1ò'õ/ÿpòšòñŸû ÷1ú w ñŸõ¿ïš÷|è[ú 5 4 ºB ã ñŸõ¿ñŸúïšë|þx÷1ïeðpêRò ývñ/ñŸú ê@é[ ^ ÿäñŸûïšðpê@ï ïšðäñPõ¿ès½ Z ý…÷1úpê@ïš÷1è[úóèRç – t – t êRúpûFüê@é'÷ê@ïš÷|è[úpêRë€èRô…ïš÷[n Z ÷1òšê@ïš÷1è[úPïñŸõ'ðpú…÷[ z ÿpñŸòBõ/êRúXêRë1òè>ë1ñŸêRûJïè r Z èRéšñ ñù õ/÷1ñŸúï‚òšên Z ô…ë1÷1úQ^ ã ûäñ • éšñŸ÷|ïšêRò‚ñ/ïêRë— 5‰ÑÑQ` æ Z ý…÷úpê@ïš÷|è[úZèRç ñä „ êRõ¿ïÉ÷1úpçËñ/éšñŸú…õ¿ñ S ÷|ïšðZòšêr Z ô…ë1÷úQ^Ln Z ñ/ïšðäèû…ò S ÷|ïšðp÷1ú M ðäñrõ¿èsÉ ïšðäñÉçËé'ên Z ñ S èRéP V èRç ã ê@è‰U ô ëêRõV S ñŸë1ë÷1òšê@ïš÷|è[ú ã ( t êRòñŸë1ëênêRúpûúB ã èRývñ/éšï `{ŠŠŽ æõ/êRú êRë1òšèJéšñŸòšÿpë1ïd÷1ú“R ^ éšñŸê@ï ÷[r Z ôpéšè$üRñ{r Z ñŸúïšò6 w ÿäô…ô\è[òšñ S ñ>õ/êRúóûp÷|ü6÷1ûäñ ïšðäñ ð…÷1ûpûäñŸú ã æ  ã /væ  ã /4æ ü@ê@é'÷1ê@ý…ë1ñŸò ÷1úïè ï S èeR ^ éšè[ÿäô…ò{%/ êRúpû0i‚ò'ÿpõ'ðïšð…ê@ï  ã /væd÷1ò êRúpû¸€õ¿è[úpûp÷|ïš÷|è[ú…êRëè[ú./m€ïšðpñ õ¿è[úpûp÷|ïš÷1è[úpêRëôvè[òïñ/é'÷|èRédûp÷òïé'÷|ý…ÿpïš÷|è[ú êRúpêRë1þïš÷1õ/êRëë|þJïé'êRõ¿ïšê@ý…ë1ñ M ðäñŸú S ñnõ/êRú*ñŸêRòš÷1ë|þžn Z ê@é[ ^ ÷1úpêRë÷1òñÉè[ÿpï Fç8éšèsZ ïšðäñ ã /4æ S ð…÷1õ'ðJë÷|ñŸòH÷1ú ôvè[òïñ/é'÷1èRé{pêRúpûPè[úpë1þÕúäñ/ñŸûFïè ç8èõ/ÿ…òHè[úFòšên Z ô…ë1÷1úQ^ ç8éšèsZ r3 ® ã /4ækêRúpûÕïšðäñŸú ê òô…êRõ¿ñ.

èRç éšñŸûpÿpõ¿ñŸû=ûp÷[n Z ñŸúpòš÷|è[ú M ðpê@ïH÷1ò S ñ.

ò'êr Z ô…ë|ñ1/ ° 2 ÿpòšñ-ñ6 „ êRõ¿ï^÷1úäç8ñ/éšñŸúpõ¿ñ.

ïè õ¿èsr Z ô…ÿpïñ ã 6æó ô þ>÷ûäñŸúïš÷1çËþ6÷1úQ^5Èïéšè[ÿäý…ë|ñŸòšèsZrñ ïšðäñ½ôpéšèRý…ë1ñ{ZÄõ/êRú £ r¨™¦¥ c ` 4 ã r / ® ° üê@é÷1ê@ý…ë|ñŸò(êRúpû=òšêZrôUë1÷1úQ^eïšðäñ{Z¾6ïšðäñ.

éšñŸòïHèRç èRçËïñŸúXývñ½òè[ë1üRñŸûFñŸêRòš÷ë|þPÿpòš÷1úQ^ ÁdêRë¼ZnêRúÏù…ë|ïñ/éò¸â –ž– æ òÉèRéÆ.

'/$1023.ÿpú…õ¿ïš÷|è[úÏïéšñ/ñŸò • ñ„6êRõ¿ï-êRë_^RèRé'÷1ïšð2ZnòBò'ÿpõ'ðXêRò èRéeñ„6êZrôUë|ñ€è[úäñÕõ/êRú¾ê@ôpô…ë1þ  !#"$&% '(#')(#*#'' %$+%-. ..

=G-7]BGÄÆÅQÄÆÅÈÇG-:2ÄÉC H‡Ê.=7#<mË <EC : 7.=7Ì ïñŸõðpúp÷[zÿäñXïè ïšðp÷ò Zrè6ûäñŸë1ò 4Š òšêZnô…ë|ñXüê@é'÷ê@ý…ë|ñŸò>ïšðpê@ï>ñŸë÷[Zn÷1úpê@ïñXë|èèRô…ò>÷úî^Ré'ê@ôUðp÷1õ/êRë S ÷|ïšð ñù õ/÷1ñŸúï=êRúU V ÷1ú…òè[úêRúpûòx ÷ ñŸÿpúQ^ 5‰ÑÑQ` æ `{ŠŠø à ÷1ë[ ^ïšðpñ/éÉê@ôpô…ë1÷õ/ê@ïš÷|è[úÏê@éšñŸêRòe÷1úpõ/ë1ÿpûpñ ûpþúpêZ ÷1õ ô êŸþRñŸòš÷1êRú úäñ/ï S èRéV6ò ㇆ è[ÿ…õ¿ñ/ï ûäñ • éšñŸ÷1ïšêRò – ÿpéšô…ðþFêRúpû“ãBÿpò'òñŸë1ë 5‰ÑÑÑ æ õ¿è[úpûp÷|ïš÷1è[úpêRë1ë|þú‘.6J7Ã_7pB :Gp9>H—B .

êRÿpò'òš÷1êRú“Zrè6ûäñŸë1ò ã t(ê@é'ïñ/é êRúpûñÁ-è[ð…ú `{ŠŠ Ï † ñ‚ŒRè[ú2* ^ êRúpûew6ðäñ/ôUðpê@é'û `{ŠŠø † è[ÿpõ¿ñ/ï `{ŠŠ‹ æ êRúpû¾ZnèûäñŸë4ê.üRñ/é'ê‰^[÷1úQ^>çËèRéT^Ré'ê@ô…ðp÷1õ/êRë n Z èûäñŸëò 㠕 é'÷|ñŸû2Z êRúJêRúpû¾Á è[ë1ë1ñ/é 5‰ÑÑQ` â ïšðp÷ò^÷òšòšÿäñ$æ M ðpñeô…éšèRý…ë|ñ{ZŽèRç(ðäè S ïè êRÿäïèsn Z ê@ïš÷1õ/êRë1ë1þX÷1ûpñŸúïš÷|ç8þ S ð…÷1õ'ðZü@ê@é'÷œU ê@ý…ë1ñŸòkòšðpè[ÿpë1ûrývñ.

òšêr Z ô…ë|ñŸû¸êRúpû S ðp÷1õð>õ/êRúÕývñðpêRú…ûpë|ñŸû êRú…êRë|þïš÷õ/êRë1ë|þr÷1ò±òïš÷1ë1ë èRôvñŸú À úX÷1úïñ/éšñŸòïš÷1úQÕ ^ ûäñ/üRñŸë|èRôin Z ñŸúï.

÷1òïšðäñeêRÿ2^sr Z ñŸúïšê@ïš÷1è[ú èRçkðp÷_[ ^ ðFû…÷[r Z ñŸúU òš÷1è[úpêRëTr Z è6ûäñŸë1ò S ÷|ïšð ë|è S ûp÷[r Z ñŸú…òš÷|è[úpêRëHê@éšïš÷1ù…õ/÷1êRë‚ü@ê@é'÷1ê@ýUë|ñŸò ô þƒòšên Z ô…ë1÷1úQ^ è[úpë1þ>ïšðäñeê@éšïš÷|ù…õ/÷êRë4üê@é÷1ê@ý…ë|ñŸòäïšðpñdèRé'÷_[ ^ ÷1ú…êRë¸r Z è6ûäñŸë€ûäñŸõ¿è[ÿäôUë|ñŸòB÷1úïè òš÷¼r Z ô…ë|ñ/é{ Z èRé'ñdïé'êRõ¿ïšê@ý…ë|ñeòšÿäýin r Z èûäñŸëò ã‡À ë|ývñ/éšï‚êRú…ûž( t ðp÷1ý `{ŠŠ4 À úpûäé'÷1ñŸÿ äûäñ • éšñŸ÷1ïšêRò êRúpû † è[ÿpõ¿ñ/ï 5‰ÑÑQ` dàÏèè6ûZêRúpû‚d Á è[ðpú `{ŠŠ‹ æ€ Ò òšñ/ñ êRëòè ã â è[ë[r Z ñŸò.

êRúpû † ñŸúp÷œU òè[ú 5‰ÑÑQ` â‚ïšð…÷1ò>÷òšòšÿäñ$æ M ðp÷1òÕòïé'ê@ïñR ^ þêRë1ë1è S òÕè[úäñZïèÂn Z ê@ô ôpéšèRý…ê@ýU÷1ë1÷1òïš÷õ õ/ë1êRò'òš÷|ù…õ/ê@ïš÷|è[ú=ô…éšèRý…ë|ñ{n Z ò(ïè>òš÷[r Z ô…ë1ñ/é±é'ñR^ éšñŸòšòš÷|è[ú=ô…éšèRý…ë|ñ{n Z ò{ ^ úÉèRç…ñù õ/÷|ñŸúïòšên Z ô…ë1÷1úQ^1r Z ñ/ïšðäè6ûpò™n Z è[òïèRçpïšðäñ±ïš÷[r Z ñŸòðp÷1úQR^ ñŸò è[ú M ðäñkûäñŸò'÷_[ ê S ê@éšñŸúpñŸòšòBèRçïšðäñÉý…êRòš÷1õ.

ý…ÿ…÷1ë1ûp÷1ú2É ^ ý…ë|è6õ6 V òHèRç – t – t ã n Z ÷œ6 „ ïšÿäéšñŸòHèRçRV ñ/é'úpñŸë1ò êRÿQ^sn Z ñŸúïšê@ïš÷|è[ú òïé'ê@ïñ[ ^ ÷|ñŸò êRúpû ý…ë|è6õ6 V ÷1úQ ^ æÕêRúpû è[ú õ/ê@éšñ/ç8ÿ…ë-ûäñŸòš÷_[ ^ ú èRçeïšðäñ ôpé'èRô\è[ò'êRën Z ñŸõ'ðpêRúp÷òn Z ò M ðpñJë1ê@ïïñ/énéšñ{ z ÿp÷|éšñŸòrûpèsn Z êR÷1ú òôvñŸõ/÷|ù…õL6 V úäè S ë|ñŸûQR^ ñ êRúpû ðäñŸÿäé'÷òïš÷1õ/ò M ðpñ/éšñ ê@éšñžR ^ éšñŸê@ïÕèRôpôvèRéšïšÿpúp÷1ïš÷|ñŸò çËèRé=õ¿ès½ Z ý…÷1úp÷1ú2* ^ ñ6 „ ÷òïš÷1úQ^ òšÿpýQU èRôpïš÷[n Z êRëêRë_R ^ èRé'÷1ïšð2n Z ò S ÷|ïšð – t – t ÷1ú“n Z êRúþ“n Z êRõðp÷1úäñrë|ñŸê@é'ú…÷1úQÕ ^ ôpéšèRýQU ë|ñ{Z ò™ w èsr Z ñÕê@éšñŸêRòÉïšð…ê@ï½ê@éšñÕêRë|éšñŸêRûäþZývñŸúäñ/ùpïš÷1ú2Õ ^ ç8éšèsZ òšêr Z ô…ë1÷úQ^»r Z ñ/ïšðäè6ûpò êRúpû.? @BADC.:=<>.EGF EG8*HJI M é'êRõpV÷úQ^LK î òšê@é'û êRúpû ô ë1ê‰VRñ `{ŠŠŽ ^éZrè[úäñŸ÷|ï ’ ñ{n € Z ÷|ñŸÿQ„ êRúpû • ë1ñ/ñ/ï 5‰ÑÑQ` M Uòïñ/éšñ/è+Znê@ïšõ'ð…÷1úQ^NK † ñŸëë1ê@ñ/éšïiwñŸ÷|ï-y M ðäèRéšôvñ êRúpû M ðäéÿpú 5‰ÑÑQ` I.ïšðp÷1ò4÷òšòšÿäñ M Ÿõ¿è[ë|è[ÿpé õ¿è[úpòïšêRúpõ¿þOK • èRéòþïšð `{ŠŠŠPM $é'ñŸòïèRé'ê U ïš÷|è[ú èRçnè[ëûbr Z è$ü÷|ñŸòQK – èRéšé'÷1ò • ÷1ï-yR^ ñ/é'êRë1û êRúpûbÁ-èV@ê@é'êZ `{ŠŠŽPM êRúpû òñ^sr Z ñŸúïšê@ïš÷|è[úRK?H t ë1ê@é.ïšðäñŸú êRë|þïš÷1õ/êRëHêRë_^RèRé÷|ïšð2Znò õ¿èsZrô…ÿpïñFïšðäñ ã [ Œ ñŸúpòñŸú éšñ{ZnêR÷1úp÷úQ^Ïüê@é÷1ê@ý…ë|ñŸò ñ/ïÕêRë— ÷1ú…õ/ë1ÿpûäñRâ 0 ` 7698.

V êRúpû9S.

A [d<bE]^P[dvx:=8geW@qv]FsI • msr±ñ„qkZnôdo|ñ9K?‘.üRñ/éê‰^Rñ*èRçÉòñŸê@é'õð ñŸúQ^[÷1úäñŸòkôpéšèRôvèRé-U ïš÷|è[úpòÕývñŸë|è[úQ[ ^ ÷1úQ¾ ^ ïèòšô\ñŸõ/÷1ù…õFûäèsZ êR÷1úpò êRú…û ïšðpñXê.e3E]8f<A 8g^P@BFF EhHWijIQw6÷_^[úkRëñŸúpðkRú…õ¿ñ{ZrñŸúïlK?‘nmûpò'÷popoqkRúpû ã kŸþ6úäñ#r `{ŠŠ‹ iЈñ#rpO l Z ksk‰VJ À úpû\r÷|ñŸÿ † m[ÿ…õ¿ñ/ïtkRúpû‚n ‘ mûpò'÷popo `{ŠŠP Š M Ï u)A 8.YW[dYEhvhE]F#? E]^wi.üRñ/é'ê‰^Rñ¾òš÷_y/ñXèRç S ñ/ý ô…ê‰R ^ ñŸò9K ô ê@é-U—x ÷ è[òšòšñ/çE ô ñ/é^QJt(ðp÷1ñŸú • ê‰[ V õ'ðpê@é'èñŸúäôUðäè[ë êRúpû»Ï à ñŸ÷|ï-y 5‰ÑÑÑ_M 4 7`a<J@B@B^cb'[dH.ÿp÷úpú `{ŠŠŠ ÁdêZ 5‰ÑÑÑ M ÿÉêRúpûUTvðÿ 5‰ÑÑQ` M 5 WVX@BYZF? [\? E]F#? E]^PFPI%"kòïš÷[Znê@ïš÷1ú2^óõ¿è.e'[d>.

÷yo_Vò ñ#z{kso— `{ŠŠ Ï à ÷po[ V ÷1úd|}m[úkRúpû J ÷ ~ŸÿpúQ^ 5‰ÑÑQ ` M kRúpûf|~/üs~#rksogdk€a~#r|‚÷úzp÷p|H÷p||'ÿ\~ ø ‚w@BidAc@ … d›l~Ÿÿ\r„kso€ú\~#z S msrVq|tkRú…û»Vs~#r'ú\~o™ZOk U – ksopo1÷ … V m[ÿ ~#z `{ŠŠŠ k2âlmPo[ZO~|{kRúpû … –‰ÿˆ opo†~#rŠkRú…ûúãB÷pmP|Š‹Èú|šÿk `{ŠŠP ‹ M m‘nkRÿd||š÷pkRúNdrm … ~||}~| F F E]8..H0[dHWe0^_v][FF EGƒ3^P[\? E]8.H7I p÷1ú~|1K À úpû\r'÷p~Ÿÿ û\~ `{ŠŠ‹ d›t~kso `{ŠŠŽ • r~Ÿ÷†zks|‡kRúpû †  !#"$&% '(#')(#*#'' %$+%-.'/$1023) .

BC DE@F8G->H?<?BJILK-G-: 9C 7 ô k€r'ý*~#r)kRú…û“à ÷poyo1÷pkZO| `{ŠŠ ï M t À ã M K † ~Ÿúp÷p|}m[ú – ksopo1÷ … VŒkRú…ûÎwZn÷†z {` ŠŠ‹PM kRúpû –‚À ãÕwK‡âtmPo[ZŽ~|lkRúpû † ~Ÿúp÷p|}m[ú ‰5 ÑÑQ` Idzp÷p|H÷y||šÿ\~ M K Ž 7698.z}mgZ½ÿopzš÷œU ýamûäþ K?‡ t \~Ÿúpú\~/þkRúpû • msr„|þ z 5‰ÑÑ_ Ñ M N[\? [Q[FF8g^ ~#zlkso— `{ŠŠP Š M ñ‘.:=<>.=<?> @9< A:<?.Ï Ñ 6879:.? @BAidAc[<3bWE]^PFPIº’ ÷_^P z9z}r„kRú|}amsrzRKÐx~k … kRúpû|kŽ Z do1÷úQŠ ^ dopkRÿd|š÷|ýdo†~J|mPo1ÿ\zš÷†m[ú|.

þnûk€zkwKà.v]@ ^ >Wv][AY3EG8*v]8di”xI † › À Z ÷ … rmPk€rrk.ÿ…÷|ýdks| `{ŠŠ ï {Z kRúpû M … m[ú|}z}r„kR÷1ú_z3rmRýdo†~ O| x Ð ~p÷ … o†~+O Z k€z … p÷1úQ^P÷1ú’p÷_^P S kŸþŒ|šþB|}z}~{Z|OK‡˜ks|'ÿopk »Zeÿo†zš÷†zk€r^s~#z“z}r„k … 6 V ÷1úQ^ŒK ô ~#r^sZOkRú {` ŠŠŠPM EG[? E]8.H.:=<aG Ž‡ BR5~c Œ K\.@B8dA ”xI2˜3k€rzš÷pksopo|þwmRýd|}~#ršü€k@ýdo†~ – k€rVsm.H7I kRúpû ‹ ‘N@ ^_E]F E]8*H?cb.8B£wv]@BeWi. `` ‚w8.~#~ 5‰ÑÑÑ_M gdrmsz}~Ÿ÷1ú5kso1÷_^[ú2ZŽ~Ÿú zUK‡›t~Ÿÿ S kso1û¸J’ ÷1ÿ 8’ ÷†iZOkRúŒkRúpû ’ k S r~Ÿú … ~ `{ŠŠ ï M kRúpûNo1÷1ú2cV k‰s^ ~)kRúkso1þB|š÷y|)K—Œs~Ÿú|}~Ÿúf~#zlkso— `{ŠŠøPM .~|}z `{ŠŠŠPM kRú…û ÷ú\–…ÿ\~Ÿú … ~ ûp÷pk‰s ^ rkO Z |9K ô ÷p~o_yk –‰ÿˆ opo†~#r“kRúpû»ã÷†mP|“‹Èú|šÿk 5‰ÑÑQ` M š Š —lE]A F#?w8dAceW@BAw<Ac8dY[YEhvhE]F#? E]^Œv]8.i.kRúQ^ŠkRúpû™TvÿQykRú 5‰ÑÑQ` M … kRú … ~#r™^s~Ÿú\~óZOk€d…÷1úQ^)K‡›t~ S U z}m[ú5kRú…û‚’.E]^\IWK‡˜3ks|šÿoykOkRúpû»ãÿ||}~opo 5‰ÑÑQ` M `Ñ 7˜R@qH.@ ? E]^PF™[.eQš›8.<P: .~|z ›l~/ü6÷1ú| – k€rVq| wB.~ S m[ÿo1ûQo1÷_Vs~Rz}m’zkRúQV l ã mRý…÷1ú – msrr'÷p|Á ~/ü6÷1ú – w ~Vqk€r M k€zš÷_Vsm[úpûkkRúpû – ÷_sV ~ M ÷†z}z}~#r÷1úQ^sz}m[ú B ¦ ‚R@ ¤¥@ ÿ\r.þ – pV ˜3ks|-V6÷1ú k€r Ac@BHW^P@BF Fl_ B •~G ‡ ‡ G >ay3>A7.YJ8? E]^PFPI8ãŠmRýamszŠo†m »ZOk€Fý…ÿp÷po1û…÷1úQ^RK • {m „f~#zlkso— 5‰ÑÑQ` M … kso1÷p|k€zš÷†m[úNkRúpû `{5 76Uv][FF E]^P[dv7:=EGœg? >WA @:=8geW@qv]FsI – ÷œ„qzšÿ\r~|{ms ÷1úpû\~#a~Ÿúpû~Ÿú_zxhk … z}msr“kRúksoœU þB|}~#r„|OKhžlz|šÿ2[ ^ ÷ 5‰ÑÑQ ` M kRúpû“n Z ÷œq „ zšÿ\r~|1ms%]k … z}msr9kRúkso|þq|}~#r|OK • mVsm[ÿ~ š kRúpû ^ z}m[ú 5‰ÑÑQ` Idzp÷y|H÷p||šÿ\~ M M ÷†z}z}~#r'÷1ú2s à.~n\msa~Šzk€z{zp÷p|7r~/ü÷p~ SîS ÷poyo6ý*~tkÉÿ|}~#–ÿo\r~|}m[ÿ\r … ~Šz}mUa~#msdo†~ S ÷p|p÷1ú2^ t kRúpû S ~#~Ÿú – t –   Q^Q • msr … m[ú … ÷p|~Ÿú\~|| S ~k.:=K*7.üs~|V÷†d*~ŸûÎZOkRúþó÷1ú_z}~#r~|}zš÷1úQ^ ÷1û~ks| ÷1ú … oÿpûp÷1úQ^z}~{Ž Z a~#r'÷úQ^ŸkRúpû … m[ÿ\do1÷úQ^Q • msr+ZŽmsr~=û\~#zkR÷pop|{ S ~kRûäü6÷p|}~ z\~ r~kRû\~#r|“z}m [ m d ú š | ÿo†z“z\~™r~#G~#r~Ÿú … ~|Šk€zŠz\~™~ŸúpûNmszp÷p|‡dk€a~#r{ … … k€rršþ0m[ÿ\zŸ–ÿ\rz~#rfr~|}~k€r … Lk€zŒz\~ó÷ú_z}~#rhk … ~¾ýa~#z z}m ZOk … p÷1ú\~Ro†~k€r'úp÷ú ^c¢jH.üJû~ … ÷p|š÷†m[ú¾˜7rm … ~||}~| –‚† ˜7| M K M \r'ÿ…ú 5‰ÑÑÑ uwqkso[ZOm[úpûkRúpû ‘1msr'ûm[ú 5‰ÑÑQ` M )k@ýd|z}rk … z K‡˜ – k€rVsm$üLamPo1÷ … ÷†~|=K ô ÿp÷—ÕÐx~ŸúQV€k€z}~|•kRúpû à.@B:=@BH*? F ¡ à.

F(BR7.KMxQ9~BR<N7.:=CE: BV7.:=K5›<N’w<N7.:(x›b*OQB*c.:=>a5M7 KD.'/$102 ' .:=xBR7.5.9I>> Exa:=>a5M7 <P:=Cš^.´d´Œµ h¶„·c¸¥¶¹»º p¼·c¸W¼„·)½d¼„¾%¾ · p¹¿¶„º p¼·c¸ ÀPÁ  ¥Ã ®Ą°}Š®¯Æ¯° 6  !#"$&% '(#')(#*#'' %$+%-.B*CED.:=K50KR|‰cw:=b:l7QB*FHxAKC?_ Cš^I5.:(K*50K*|j:=CEDLK*OP7QBR5Ixa>f<.<P>a5~c…G ‡ ?‡ NZ †U‡ ” 7..7.F=:(5.b?|ÔKROŠ7.>aCE<aG I+ €% ) I% €% NZ † ‡ ]§ ¦ ¨ «± c© «ª P¬ s­ }®¯®¯° ¥² #³h´.

‡ <P>.>A>aOP<P7DLG K5.=G-7]BGÄÆÅQÄÆÅÈÇG-:2ÄÉC H‡Ê.=7#<mË <EC : 7.Ï ` ¦ 6J7Ã_7pB :Gp9>H—B .=7Ì F=JLO.

<PK:(c.~Z 5IcwO.:(BEO.:=>a^G ‡ BR5~c ŠK^IxA>A‡7G ‡ NZ †U‡ K*:(5M7 Ba’M>A<P:‘BR5Ec.^.% .<PK*5G ‡ j‡ NZ †U‡ >A7PO.G 9I:=J*).G + ”…‡ NZ I†U.F=K.:=5~A%BROP€’]% BR5~c]DLK*Fl’.‡ {Ba-U’M+Q>A% <P:‘BR5ÌB*5I€B*% Fl’w€%<P:(<K*|fJ.' ²NZ † 5IcwO.U. ‡ ‡ ‡ B*5Ic K*^Ixa>A7G ‡ NZ †U‡ K*5wy>AO.>U7.>U’M>AOG .KCEK*^I< ‡ 5Ic.%(' `+ Q..:=K*5šK*|~5IK:=<N’ <P:(5.b>a5.< y.>ay3>AO.> BVO.xQ9IKR7.>AO.>axA7.xa>{K*|.> 4 G † A%q.:=K5šB*5~cf>a<N7.:=>a^G ‡ G O.<P:=JIF=> ^ICED G I+ €% .KDLK*F(:=<aG K5M7.B*5~cIc BR7QB.9.:=C{BR7.GB*5Ic–7.

<P:(5.B*D.b^._ 5I>BRF(:=5.>c“BR5.>AO.^I5IKVyxAO.<P:=Cš^.:l7.*+ M$ .bˆIK<N7.F(BR7..>AOP_ ’.% .:(BwG ….

$ G B*CJ.<P:=76’ j5.:(c.O.5.b:=5I>a>UO.>a:l7QB*<aG ‡ B*5Ic K^.:(5.F(F Ba’M>a<P:(B*5¿F=>BRO.:(5.^I<N7|Ô^.b 5Icw|ÔK*O.b >aDIBROP7.:=O.O.xa>A7G ‡ NZ *B †U‡ KJ.b*> Š5I:=y3>UO.>›ˆ.CE>a5M7 ‡ 5IcwO.:=>a^G ‡ G²c.

F 7.‡ + NZ *J ~†U)‡ €” % >•M^Ij>AK5.B*>Ì<P:=<ˆw5IO.>a^OQB*G c.>a>A:l767Q\`B*KR<aOG w<aG ‡ Œ B*KE5IBRc DIDL>BVKO^.xa:(5>A7›G -U).:(Z BRF KzZ ‡ |nK*O Ba’M>a<P:(B*5 CEK.:(B*‡FG{J~c.cw>aF.

:=>a^G ‡ G…cw>fˆ.xa>A7G ‡ B †U‡ >ay3>AO.>ac¤B*5.b—|ÔKROš5.<aG Q-U+ *% ¿% + €% A% 6.:=K5²G %=' I-U+ `+ M-U+ €% €% *+ ~G BR>a<.>a:l7QB*<aG ‡ ‡ BR5~c Š‡ K^IxA>A7G ‡ *J †U‡ K*JI^I<N7.5I>BRF=:(5.>a:l7QB*<aG ‡ B*5~c K^.>B.:=>a^G ‡ Gcw>8ˆ.<P>aF=>axA7.U-UG K*O.%('M.OQBRF‰5I>U7\`KRO .O.O.G 4<NOQB*>AF¨GIDID ‡ Z ~Z ‡ 5IcwO.5GwDID ZZ IZ 5IcwO.>a^.b3BR5 B*^w|ÔC{B*5.<P:=JIF=> ^ICED <P:(C^IF(BR7.BRO.

:=K5.< † G ….:‘•M^.^.Gc ŒŠ4 ‡ >A7.Z †U‡z” >a•.-U+U% .>a<P< ‡ >a:=xQ 9IF€Gw4 ‡ B*5Ic ” ^IF=F=:(y*B*5²Gwˆ ‡ †U‡jŒ 9.:=>a^G ‡ GRc.K@w:(C{BV7.O.'?% A%q.G BR7QB?‡ G BR^Ib*KCE^.b>AOP_ j>AO.9IC—G ~) €% .O.RF=Kw+ Gj% €% Ž‡ `+‡ Q.O..%>A.M%Ô+ I) Q%n) I.:=>a<`BRJLK^.9I>f<N7QBV7.>a:l7QB*<B*5Ic ‡ ‡ KROQc.:=>ABw\ G ‡ ‡ .O.> KMxaxa^.3.+ *+ €% `+ Q.b:=507.KMxA>a<P<P>a<f|ÔK*O B’3>a<P:(B*5“xaF(BR<P<P:=_ S~€>xc.> BRO.K*5‹€>c.< † G Q.F=K0CE>A7.>jˆ.bwG ‡ G 9I:=>a5²G ”…‡ G²ˆ~B 3xU9IBRO.:=5.> BRO.I-U+ *+¨'M.:=C{B*F S~Fl7.JwEO.> >A7PO..*+ Ž.:=>G ŒŠ‡ G ” K*^IF=>a<aG ‡ B*5~c ¤>a:=<P<aG ‡ NZ †U‡ C{BV@.xa>a>A5M77QG BR7.z% €% €% ¤./ 3G 4 O.O.<aG Y+ U-.>axQ9I5.<a> G ‡ Œ DID ‡ † w‡ B*^.I% .:=x|n^I5.7&\`>aJD~BRb>a<&y.:l7.€% €% €% Z ~Z .:‘% c f-UK*).K a.xBy3> |Ô^I5.7.b 5IcwywO.Q.9IK.:=xBRF B*5IB*Fl’w<P:(<ŠK*|jD.>AO.KR.F(B*b D.<aG 6-U+ €% -U+P.*>aBay.OPO.:(B*F K5M7.>abROQBR7.KF€G ‡ B*5Ic “>a:l7 G ‡ †U‡ D.K*Cý\`B*F .O._ D.:(<N7.*% M' I.:(K*5š7.:=5IbfB*b*b*O.G xBcw>aCE:=x O.>AO.>G ‡ BR5~c BR5I5IB*5G f‡ NZ wZ †U‡²” BRCEDIF=:=5IbBR” 5~cš:=5M7.' 6.:=K5I<K*| BRO KRydxU9IB*:=5I<aG I.' NZ >AO.‡ :=xaF=>&S~Fl7.cw< |ÔK*O5I>A^.JL>UOG ‡ BR5~c ‹:=F=F(:(BRCE<aG ‡ ?‡ 4 ‡ NZ †U‡ ‡ B*^.c.>•M^. A.5M+ 7.DIF=>ab3BV7.% `+ €% Q-UG D..:(:=B?>a^c.:‘BOQB*5Ic.|n^IF=F Ba’M>A<P:‘BR50CE>A7.:=5IbwG‰% ‡ ŠK^IxA>A7G ‡ cw>{ˆ.DI9.xA7.:=F(:=<N7.KM>a5.:=K5EKR‡ |…5I>BVO&F=K*b*_qxaK5.9w_ K.xA7.’.:=CE: BV7.:=5.D BRO.KDLK*F=:(<BRF(b*K*O.‰.Q’w.OQB*F&5I>A76\`KRO w<aG&% ”…‡H” K*F=F‘B.<P>axU<P9.€% 6.>AO.D ‡ Z ~Z ‡ BROP_ &K<P<P>A|6G ‡ G >AO.G ŒŠ‡ >a>a58B*5Ic ?‡ _ ›‡ ^IF=F=>AO0€>ac.K*J~B*J.Z ‡ BR@.:(K*G 5Žy.BV< 7.>AOG ›‡ ‡ NZ †U‡ *.<P<P:‘BR5“‡ D.Q.:=5.>abBR7.OQG cIjBRK5¤F BR5~.:(B{9.b*C{B*5G ‡ NZ †U‡ † .GLD.*+ ~) €% M'*GID.>a5M7.% .>a:l7QBR<aG ‡ B*5~c ŠK^IxA>A7G ‡ wZ †U‡ Œ BRK*_qJIF(BRx M\`>AF(‡ F=:=<P>cD~BVOP7.<f|ÔK*OKDw7.:=K‡ 5²B*G 5Ic 5~cw^I>AOY5I< O.'*% …-.O.>A<P<aG~DID 5IcwO.% ›-U).A)I.O'G Ž‡ 4 6‡ .C—G ‡ ‡ G >A7PO.

<N_ >a>G ŒŠ‡ G B*:=F=F=:(B*^G f‡ G ^IK*7. 5 ] 7 * K | j = F a > U x P 7 .' % € % Q G 9 ..>AO.5. O = : I 5 . 3.b Š5I:=y3>UO.F(cw_ ‹:(c.>A5 ‡ >AO.A). b G ( : 5 KDI:=5. O ( : a x * B F j .K*5I>a5²G ‡ G :=>aF=<P>a5²G ‡ ˆ ‡ B*5~c ” >axAO.<P:=76’MG ” \‰>a>c.% €% €% %(' €% I+ R% .‡ % *.+ . 5 b = : I 5 A > A > . 7 E C A > . 7 I 9 a > P < = : a < G A > ~ D R B P O .> ¤>aJG š) I% €% I..>U7G ‡ NZ †U‡ 9I> “KRO.

G ‡ G O.U.:=K5 B*5~c<N7.b>AO. >a<.:=xf<N’w<N7.>a>A5G H‡ ‡ G Š:(cwbK5²G ‡ B*5Ic >a5.KMxU9IB*<N7.>aCE<aG €% €% A%q.ŒBRb.<P>a5²G ?‡ NZ †U‡ † Ba’M>a<P:(B*5?‡ xAKCEDI^w7QBR7.

sNZ † w‡ .¬ }®„®¯Ç ’È ¥·€¶¯Ê€¼hËaºÌ aÍ.¾ .

¦ ɼ sÓ PÔ ¥·€¹ Ø#À Îs¹ ¦ Õ®¯Æ ® Ã Ò % ¦ }®„®¯® ¬ ¦ À_Þ }Ù Â ¥Ã ÄÕÅ Â Ò¯Ò .

.

¦ Ä Ò ®ŠĄ® ¥Ã#Ò¯Ò Ò ¼„¸JÍWÊ«¶¾“¼„¸ _× .

¦ Ô ¦ U© xê .

„·s¶¯Ê_Ü Û¼}¹ ¥¸¿¸ Ý· Ò È }®¯®„® 9.

âjã *䆳Ûå të Ö . _µ Û¹ÏÌ· p¹¿¶¯Ê¯ß Gà ¼ Ϻ½xás´.

¦ n© }®„®¯® 3ì h¶¯Ê*½d¼„¾Wà ºy¶„º p¼„·“í å Ö .

´d´Úµ Û¶„· ¸¥¶¹»º p¼„· ¸Š¼„·Î .´ïî È \´*å%æ\ãqµ ß ‡© ¿ª ¦ †Ñ¯ ¦ È \³h´. ¦ Q© .³h´d´.

g .

Ô ç}èsé ¦.Ö Å ÕÙ¯Æ Ò {© .

p¹¿¶„·“Îcºy¶„º ¸Ïº †¹Ï¶„Ê Í3¸¿¸¥¼}¹ p¶„º †¼„·7ЀРÌ È Ö }Ç Õ®¯®„® ð hñ ÕÙ .

g .

nÎcºy¶º ݸ¿º p¹»¸ò1¼ ¿ó¸hÌ ¼Ïà .

¦ ÕǯÙ}Å }ÇÑ Ö .

¦ Œ© y„ٯل٠¿ª ¥Å }Æ ¦ ­ Ö .

¦ ¦ 1© ¿ª å n .

g .

Ϻ õ*¹ †¶¯Ê\³Ï· º »ÊÝÊ ¥·€¹ Xì Ϻy¶ Ý·cº†ô Ý·UÍ {á_·s¹ yÂٯل٠aì Ý· Ô Û¼}¹ ¥¸¿¸ Ý· tÎ ô„¸¿º ¥¾{¸ Û¶„ÊP³Ï·}Ë»¼ ¥¾‡¶„º p¼„·tÜ Ö .

¦ 3© È ­ y„ل٠ì \Í.ñ„÷¶„·€¹ ¥¸ q Oö · ǯĄ®}ÅǯƯ° fø ¥ª ¯ì ¦ ê Î Ûú ¦ ¦ B© .

¥·cº p¶¯Êsû9¼„· º l½d¶ ¥Ê«¼%û „© ­ Ü h¼}¹ pý ° Bþ ¦ Å Ò ¦ È _ë Ö ¥ºÌ ¼}ñ„¸ Ò y„ٯ٠© Õ®¯® ì Ûñ Ý· „¸7¼hËWºÌ “µqü ¼hˇ½d¼„¾à º Ý· È Ûª ø Ý· Ý·1Ü Û¶¹»º p¹ ¥·cº†ô µ Ì .

· · ¶¯ÊcÍ7½BûÎcô¾à ¼¸ ¾¼·Žµ ª . Ö ¬ ù yí Ûñ7Í.

_¬ n¨ ¿± P© ¥·s¹ %¼„·fÿ È © Ïô{×B¶ ¨ .

ñ÷¶„·s¹ ¥¸ È ÇÑÙÅ#Ç„Ñ ë Ô 3â7¶„ºy¶ ¿¶„¸ ¥¸ c³Ï·cº Ï·s¶„º p¼·s¶¯Ê °„ǯ°}Å °Ñ¯Ñ }®„®Ä ­ ¦ y„ٯل٠«ª ½d¼„·}Ë Ì Û¼ Ïô Ç lù · „± ¬ . Ý·9å qÍ.

.

·c·s¶„Ê ¸J¼hËWû9¶„ºÌ ¥¾‡¶„º p¹¿¶¯Ê_Îcºy¶„º ݸ¿º p¹»¸aÀBØ ¬ ì }®¯Æ¯Â ´ ÑÅ }Ä Ã Ò ¶¹»ºpÊ ôO΀¼¯Ê ÷ Ûñû9¼}ñ »Ê ¸ ÝN · Î ºy¶„º ݸ¿º p¹¿¶¯Ê.µ Û¶¯¹Ïó Ý· ™ë Ô ª ö È ê Ô .û ¦ Û¹ÏÌ ¶· p¹»¸ ø yÂ„Ù¯Ù„Ù È ´a· · · Ö È °ÕÅ ® ¥ÃcÒ Ò ß ¿¹ ϸ Ý÷ }®„®¯® Íaàà€Ê p¹¿¶„º p¼„· ¸ ø c© Š© ¨ ì Ô ½d¼„¾{¾ ½d¼„¾Wà º Ý· W¶„ô ¥¸ p¶„·Œ´a¸¿º ݾ“¶„º †¼„· 7åx¶„÷ ë Ý·n΀¹ ¥·s¹ ¶„º p¼·ï¶·sñ. Û¶¯Ê\³Ï·}ËÕ¼ ¥¾‡¶„º p„ ¼ ·™Ü Û¼}¹ ¥¸¿¸ Ý· )Îcô¸Ïº ¥¾{¸ qí È ø ® ø Ò ø Ö %¨ ù ¦ }®¯Ä„Ù «± ¿ª È Í.

 .+- . È 3¨ ¯¬ ù p¨ ø ¬ „Ó ¦ Ö ¦ qÓ · †¹Ï¶º p¼„·c¸x¼hË3ºÌ xÍ7½BûØ © PÎcºy¶„º ݸ¿º p¹¿¶¯Ê Î ¹ s Õ®¯®¯° ­ ¥·€¹ 3Ø ¥Ã Ç}Å †Ñ ¥Ã ѯ®Å Ò }®„®„Ñ Ç cÈ Ò„Ò 6 !"#"$%'&()*.

>axa:l_ <P:(K*5—BR5~B*Fl’w<P:=<Y\.G ‡ .cw<f|nK*O?c.4)695 =)>!?@:AB'8C969=EDGF'B'43>!2 :=>aF BwG ‡ G ^IF=F=>AOG H‡ B*5Ic :=K<›45.F=K¿CE>A7.9IK.Ï0/ 1234)57698:36<.Z †U‡ K5M7.<P^~B.> BRO.

:=K5.Kš:=5IHI^I>a5.KšB*DIDL>aBRO.xa>c.9zB*D.7.DIF=:=xBR7.:(BRb*OQB*CE<aG.:=7.<Y7.

9.> BRO.:=5 BR5~B*b*>aCE>a5M7 xa:=>a5.KM” K .<aG ”…‡ ‡ é‡ NZ †U‡ BRO 3KVy0xQ9~BR:(5 K5M7.:(K*5G I€% €% A% ²NZ ~Z O.K\.c–B*5~c0:l7.F=KzCE>A7.xa> O.K.<BRDIDIF=:=xBV7.

+ a.QQ.Q.:(y>j<.>G €+Q) €).cSI7P7.F=:=5G ‡ é‡ B*5Ic 9.+ ‡ I€% €% A%q.:=5IbK*|ICš^IFl7.B*Dw7.5I>G ‡ ‡ BR5~c Š† OQB*DL>AOG ‡ ‡ †U‡ 46CEDIF=>aCE>a5M7QBV7.:=K5‹KR|›B*J.:=y3>‰|ÔB*<N7 K*5M7.c.>a<P9G ”…‡ B*5Ic .‡ “>a<N7G ‡ NZ †U‡ON 5 7.> BRO.KMxa>cw^.:(K*5–B*5Ic¿DL>AOP|nK*O.>—O.>d<PD~B*xA>—CEK.…-U+Q%q.O.c.MJ ZZ ~Z ^I:€G ‡ ‡ G j>a5 BV7.C{BR5Ixa>?:=<P<P^.:=F=>ay3>aFMCEK.<N7POQB*xA7 BRO 3KVy{DLKF=:=xa:=>a<aG €% -U+P.>a<:=5 7.:(J²G ”…‡ NZ †U‡ Ba’M>A<P:‘BR5 K.>AOG ‡ ?‡ BR5~c K9I5²G f‡ NZ †UG‡ N 5 :=JIJI<š<.KMK.>axaK*b5I:l7.>aF=<aG .>AOQBR7.cw>aF=<aG ~) €% €% €% KJ wZ ‡ ^IxQ9I>UOG ‡ ‡ NZ †U‡ c.F=K DwO.+ €% A% 6.BRCEDIF=:=5Ib<L B*5f:l7.>AF&xQ9IK*:(xA>Eyw:(B G *).B*CE‡ DIF=:=5Ib–|ÔKRO{<N7QBR7.%('M.9I> B’3>a<P:(B*5EBR5~cfF(: 3>AF(:=9.9.TGJ BROP7.P SR BRO.

B*CED.:=K5]K*|<.b0<PxU9.% E.F=:(5.BR7.€+U% L wZ B*<P>aF=F(BwG ‡ B*5~c KJL† >UOP7G ‡ H‡ ‡ NZ 3†U‡ BRK*_ F(B*x M\`>aF=F=:=<.>aCE>a<aG .

:=K5I<aG ….:=<N7PO.7.O.B*CEDIF=>AO.<P† >A5G ?‡ ‡ ‡ G K*JL>AOP7G ‡ H‡ BR5~c Œ :l7P7.^.:=5Ib*7.<|nK*O?CE:l@.b>AO.:=JI^w7.€+U% NZ wZ B*<P>aF=F(BwG ‡ G >a5.K*5G ‡ Ž‡ NZ †U‡ >AOP_ |Ô>axA7<PF=:=xa>{<.>AO.% E.>A<K*|c.I% .

*+ U / .> BRF(b*K*O.:l€7.:(xB*D.9ICâ|nK*Oj7.D.V 0G >aD~BVOP7.:=xf7.:=F(:=<N7.7.:l7.>`DwO.9I>`CE:l@.CE>a5M7YK*| :=KCE>A7PO.9.9IC D.O.:=xa<aG K*O.@…G ‡ B*5Ic :=>aJLK*F=7G ‡ NZ ‡ †U‡ <N7.:l7.^.O.5I>AF(F Š5..K*J~B*J.:=K5z76’wDL> B*F=bKRO.>AW‰O.@…G ‡ B*5Ic :=>aJLK*F=7G ‡ NZ †U‡Œ 9I> ” B*F=b*K*‡ O.K@w:=C{BR7.% 9.:(y>AO.K*C 7.9IC |ÔK*O.<P:l7’ >aF=>a^.F(>AC—G ~) €% >aF=>a^.KMxQ9~BR<N7.:=) y3R>+ cf6-U|n+O.>B*xQ9I>AOŠB*Fl_ bK*O.KJ.€C % Qc.:l7.O.

>A5.:(BRFIO.% ~) €% .^ ac a>aF€G Ž‡ ‡ ” †U‡ 4 ” _ ‡ 5›Bc.:(c.7.B*D.¤‡ *X+ M..*+ Z IZ 9I>a5²G Ž‡ ‡ G ” 9IB*KwG ‡ Ž‡ B*5Ic¿46J.>A7\‰K*O .:=5Ib>UOP_ j>AO.B*CEDIF=:=5IbB*Fl_ bK*O.>CE:=@.b.b>J~Ba’M>a<P:(B*5{5.G ‡ BR5~c ŠO.Cý|nK*OY>ay.Q.:=C—G ‡ ‡ €>cw< † wZ †U‡ 6.:l7.:=y3>j:=CEDLK*OP7QBR5Ixa>&<.OQB*9.<aG *)..7.>ŠD.^wO.O.9.K*JIF=>aC—G €% €% f+.*+ .+ + €% A% 6.%('M.F(B*b 9I>a5.7.G DwO.>B*<PK*5I:=5Ib›:=5{F‘BVO.7.9.

*+ 9I>a5.:(K*5I<.5I>A’MG ”L‡ B*5~cdˆIK*O.a..<P:=JIF=> <PKF=^w7.9²‡ G ‡ ‡ †U‡‰” B*CEDIF=:=5IbDIF(B*^.7.<N’.

KšC^IFl7.F(>ACE<aG ŠG~D.Z F(BRO^IL5IG <P^.7.DL‡ >AO.’ xaK5.:l_6JLK.B*5b>.c.5I:=c<P>c?Š:=^IC{:=5.KJ.<N7POQB*:=5M7DwO.D .B*y.

G <P>a‡b*CENZ >a5M7QBR†U7.>a*CE) >Ž€% |nK*9O Y .B*-UCE+.DIF=Q:=.5Ib]<PxU9.6:=y3-U+>a5 ‡ €% Ba’M>a<P:(B*5 <.‡:=K5²G cIBR‡ 7QBV_6cwO..-.

F=:(5.:=K*5~B*F Gé% O.:=>a<CEK.Z †U‡ &BRO.>aDI9IBROQc²G ‡ NZ †U‡ Exa:=>a5M7j<.>aF=<fJM’¤BR^.'*G jKF G O.:(B*F K5M7.< 7._ ” ]RO.% .b‡ |nK*O Ba’M>a<P:(BR5—5IK*5.>B*5IcŽ9.c.F=:(5.@w:=F=:‘BVOP’¤y*BRO.B*5G Ž‡ 4 ‡ B*5~c ^I<P<P>aF=F€G ”…‡ .xQ9I:=xB*F‰CEK.:(BRJIF=>a<aG R)w+ I€% €% A%q.: aK*5~BwG.O.:(BR7.‡ <`<.< G Q-U+ *% % + €% A% 6.>aF=<aG f-U)w+ ~) €% K † > K*5Ibw‡ G H‡ B*5~c ” 9.>aF=<a%G .>a:l7QBR<aG ‡ G :lOQBR5 PBR5G Ž‡ G >a>*G ‡ ‡ BR5~c K^.bc.b|‘O.B*CED.DID B*CE:=>a5²G H‡ G “B 3>ASI>aF(c²G ‡ BR5~c B*F 3>UOG ‡ ”L‡ NZ †U‡ :=JIJ..>a5I<P>A5G H‡ G K*OQc.B*CED.O.KC 7.5GwDID ‡ Z ~‡ Z ‡ † c.>ˆ.c.:(>UOQBRO.K7POQB*:=5{5I>a^wOQB*F~5.9IK.:=CE> <P>AO.>a5.%('M.c.> BRO.Z\[ ~ † wZ ‡ c.>a>a<P>B*5~c K*F(F=>AOš€>c._ xaK5 N^IbBR7.U-UG K*O.9I>‰<PCEKMK*7.>a:l7QB*<aG ‡ G X] >a5.Y I%(' `+ Q.c.F=KCE>U7.xa>A7G ‡ †U‡f” >•M^I>a5M7.9I:=5.b3BR5 B*^w|ԇ C{B*5.<P:l7’ :(57.>A7\‰K*O CEK.>›ˆ.

<N7.cz|‘O.X .% E.xaKCED.9.>šc.€+U% >aCED.>AOG ‡ H‡ G BR:lOQc²G ‡ Ž‡ B*5Ic ^IJI:=5²G † ‡ ‡ NZ ‡ †U‡ BV@.:l7.^ Z ‡ «± È .9IC—G R)w+ I€% €% A%¨…-U+Q%q.> BRF(b*K*O.:(B{7.BR7QBEy.F=>A7.:=C^ICÖF=: 3>aF=:=9IKMK.KC :(5.

Žö ø q© ì yÂÙ¯Ù U .

¯ª Õ®¯®„Æ sø Îcºy¶„º ݸ¿º p¹ †¶„·ŠÀ_Þ È P¨ È ¬ _© *Ó È .

P½d¼„¾à ºy¶„º †¼„·s¶¯Ê Îcºy¶„º ¸Ïº †¹»¸ ¦ Ó *í Ò w¨ ª .

­ ­ ¥º ó¯¶JÐPØ pÇ p¼„¾ .

ù p¼„¾ .

¥Ã ì ¥º ó¯¶JÐcÁ ù }®„®° .

Î ºy¶„º ݸ¿º p¹¿¶¯ÊB΀¼}¹ ¥Ã ­ ¥¸ sÞ }®¯®Ñ PÔ ¥·s¹ Ñ ÄÇÅÑÆ„Ñ # à †Í.Í.ÍW³¥äp .

g .

Ò ™ì ì È .

1© .

P© Pø s Gà ¼ ¥º ù ë à .

c¶ ¥º ¥Ê ô 1© ù _½d¼¾à ºy¶„º p¼·s¶¯Ê ĄÇ}ÅÆ à €¬ ¦ Õ®¯® Jë PÎcºy¼}¹ÏÌ ¶„¸¿º p¹»¸{¶„·sñ“¸¿ºy¼}¹ÏÌ ¶„¸¿º p¹»¸ .

ËÕ¼ Ó § s¬ _ W¶ô ¥¸ p¶„·½d¼„¾Wà ºy¶„º p¼„· ¬ .

J© c± ± Gà ¼ Ϻ†¸gÀBØ Ò û™¼„·cº 1½d¶ ¥Ê«¼Šû y„ل٠Bù ¦ yÂÙ¯Ù¯Ù Ö È Ã ¥·€¹ 3ß ¦ © ¦ ’§ Û¹ÏÌ a¶·sñ“Î © ¨ ø „·€¶¯ÊsÜ „ª Û¼}¹ ¥¸¿¸ Ý· ¬ sí “¨ ¦ Ò «ª È Ï·s¶„º †¼„·s¶¯Ê\½d¼„·ÕË «± }®¯®„® .ù aɼ Ö Îs¼}¹ Ó ¥º†ô _Ø y ø PÈ Ö ¬ Wá €­ „Ù}Å }Â¯Ä „ ¦ ù Ó .

® ®¯Ç ¯ Ö ø Õ®¯®¯° p¼„¾ ¦ © Î ¥¸ Á cø Ã Ô Ö s %ë ¥º ¦ cå yÂÙ¯Ù Ý·)Í í Ϻ õ.¹ p¶¯ÊP³Ï· º »ÊÝÊ yÂٯٯ٠h¶¯Êq½d¼„¾Wà ºy¶„º p¼„·lØ ¥·€¹ †Ñ ¥Ã ®°„°}Å ë\² ó¯¶JÐ ì ì ¥ºy¶ ·cº†ô ·€¹ © ¿ª g¬ È Ï·s¶„Êa¼h˓ºÌ ‡ßg¼„ô¯¶¯Ê Ç¯Ç ÏÅÇÑ¯Ñ t© ­ Ö ¥Ã ¥ Ý·Š¬ .

g .

ßjÍjÜ*î ¿ª 3ë Pɼ ¥¸ Û¶ h¹ÏÌ .´w³Ï·cº Î¯à ¥·€¶¯ÊP¼hËjÍ y„لٯ٠_γæ3æ. © ¥·€¹ J¼·lÍ.¹ p¶¯Ê  ծÅ Â„Â„Æ ¦ Õ®¯®¯® ³h´d´.¹¿¼ ¸¿º p¹»¸ ÇÑ®¯Ä}Åǯ°„Ù„Ù Îcºy¶„º ݸ¿º p¹¿¶¯Ê Ϻ õ.

.

¥ºÌ ¼}ñ¸ ¦ ¿ª ³Ï·cº »ÊÝÊ „Ä}Å ÕÑ Ã Gí ¬ xø è „ç ä†û ¦ jë Îcºy¶„º ݸ¿º p¹»¸ }®„®¯® ŠáBä ê .

Õ®¯Æ¯° €¬ ¥·€¶¯Ê.¼hË Ïª È µ Û¹ÏÌ· †¹Ï¶„Êß © *ɼ ù Õ®¯® .

ø Æ ÏÅ®„Ñ tÈ ¥º†ô“Î ì ° Ñ ¥Å °„°„Ç .

½d¼·}Ë È Bø º Ì 3ßg¼„ô¯¶¯Ê . Õ®¯®„® ù ¥·s¹ %¼„·nÍ Ïº õ*¹ p¶„Ês³Ï· º »ÊÝÊ åx¶„º p¼„·€¶¯Ê.

ծŠ} à ¿ª Ì yÂٯل٠«ª }®¯Æ„Æ .

¯ù c¹»º h¯ ¶ ÊqÎs¶hË ¥º†ô Îcº Wµ .

+- .¼]Ë{ºÌ 7ßj¼ô¶¯ÊqÎ ºy¶„º ݸ¿º p¹¿¶¯Ê\Îs¼}¹ ¥º†ô ¥Å#Ç¯Æ 6 !"#"$%'&()*. ǯ® ÏÅ#ÑÂ„Ù Ã È ®Å ÕÙ¯Ù )© È Ø ¿ª % ¥Ã€Ò y ¥Ã © ǯǯ®}Åǯ°„Ù cÈ É¼ }®¯Ä¯Ä «ª g Ï·s¶„Ê.

$ .

.€+Q% .>a5M7.9.>AOP_ :(5.:‘BRF <P:=Cš^.Q.b.9G ‡ ˆ ‡ Ž‡ NZ †U‡ B’3>a<P:(B*5 jŒ B*F=bKRO.9.<E|ÔKRO .c.F‘BV7.:=K5.KDLK*F=:(< B*F=bKRO.fJ K^.+ ~) 6-U+ 6.J :(B*xaK*5I:=<aG é‡ BR5~c ” B*F=K_cL_ K*<N7.C—G Y% {.:=7.G ….K.eC dG *).:(<PK*5G ‡ ‡…ŒŠ‡ G BRF(F=:=x …G ‡ ?‡ B*5Ic ” CE:l7.9.A%q.xa>A7G ‡ NZ †U‡gN 5 <P>•M^.77.‡ Ba’M>A<P:‘BR5 S~Fl7.% .9I> >A7PO.>G ‡ NZ ‡ †U‡ 9~BR7›cwKd\‰> .Ï0b 1E2 à 2_=4)B_38C`=57B'2a=)B ÄÆÅQÄÆÅÈÇ B'4 Ä >!C Ê 5726 Ë 6@>!42572 Ì >a5._qJIB*<P>c CE>A7.5IK\ýB*JLK*^.:=7.

*+ ..$ .

:=C{BR7.<P<P>aF=F€G ”…‡ †U‡ B*KýJIF(BRx M_ \`>aF=F=:=<P>c D~BVOP7.:=5Ib>UOP_ j>AO.>a:l7QBR<aG ‡ B*5Ic K*OQcwK5²G ‡ ‡ €>c.< † wZ †U‡ ….>fˆ.b:=5I>A>AO.F(:=5.‡ JIF=:=<PK.>a:l7QBR<aG ” ‡ G ^.cw<`|ÔK*O Ba’M>A<P:‘BR5—S~Fl7.:=K5¿^I<P:=5.< I† Z G Q-U+ *% Ž% + €% A% 6.D 7z€Z >ac.A)I.B*CED.Q-UG KRO.b CE>A7.F(B*b K^.> BRO.:=K*O.:(>A^G ‡ †U ‡ N 5›<P>•M^I>A5.:=F=:=>AOdB*5Ic Ž^.>A< O.CE>a5M7K*| j5.b> Š5I:=y3>UO.b G ….$ / RG >aDIBROP7.:=5Ib.O.€% 6.xa>A7G ‡ G K.$ .9.7.xa>A7G ‡ GIc.:=5IbŽ|nK*Odcw’w5IB*CE:=x Ba’M>A<P:‘BR5 5I>U7\`KRO .xa>A7G ‡ G{c.7..:=5IbwG €% €% ~) €% M' s Z K^.c.C ‡ B¿DLK<N_ 7.O.:(c.F=K<.<P:=F=‡ F€G ”…‡ BR5~c ‡ 5~c.: >a<N7.>AO.<aG% ‡ K^.’MG ‡?‡ BR5~c ^.xa>A7G ‡ G K.7.%('M.>AO.>[ˆ.*+ .|nC{B*5I5 K^.% `+ €% Q-UG DwO.% .>AO.b3BR5 BR^.*+ ¤.cw<P:(F=F€G ”L‡ ‡ B*5~c K*JL>AOP7G ‡ é‡ †U‡ BRO.b*:=5~B*F† C{BR@w:=Cš^.G B*CšJwO.O.DI:‘c.D.:(xAF(>—SIFl7.9Ic.A<aCEG.9IK.<P:=76’ ‡ K^.:(BRF K*5.O.

:(c K5M7.6-U+ j K^.K@w:=C{BR7.b >aDIBROP7.~ Z IZ jx .Q~) 6-U+ ²% .9.>A<aG R)w+ I.^ ˆH:=F(F€G ‡ ‡ NZ †U‡ 5f:=5M7.CE>a5M7 ‡ ^~BR5I>G ”…‡ G >a5I5.K5²G ‡ ‡ B*5~c K\`>A7.KCE:(B*Fl_¨7.^IDw7.+ I.$ KhiV G B*CšJwO.F=:(5.:=5Ib7.^.K.:(C{BV7.5~B*5²G ›† ‡ NZ wZ †U‡ ‡ OQB*5~cwKCDLK*F=’w5.<P:l7’“>A<N7.B*CEDIF=:=5Iby.:(c.F=K.:l7.>AOPO..:(B BVO 3KVy xU9IB*:=‡ 5I<aG I%¨.B*5KJ ŠF(Z B*wC—Z ~G ZK*9I5 &K*5 >a^IC{BR5I5B*5Ic{7.b> Š5I:=y3>UO.O.9.>cw’MG ‡ ‡ G >a5~cwF=>A7.7.9²G ‡ ‡ NZ †U‡I” BRCEDIF=:=5IbwGaO.> BRO.:=>a<aG *).J MZ Š’M>AOG Ž‡ GIˆ.>a<.C |ÔKRO DL>AOP|Ô>axU7 <.c.9~BVOQc²G f‡ NZ A†U%q-‡&” Q7Q.:=JIF=>‰BRF=bK*O.:l7.{-U+Q% €% €% A% €% .B*CED.% H.7.:=CE>B*F=bKRO.:=> a>G ‡ B*5Ic B*5.† bŠBR5~cfxaKF=K*‡ ^.F=K?CE† >A7.9²G ‡ NZ †U‡ ’wJ.<P:=76’ j5.9IC |ÔK*O&BRDID.9.G .9I>`yKF=^ICE>`KR|LxaK*5wy>A@›JLK.c²‡G j<PxAKJ~BVOG Ž‡ ‡ BR5~c “>A<N7G Ž‡ NZ w‡ †U‡ Ba’M>a<P:(B*5]c.:(5.O.>a5.:=K5]B*5~c“:=5w|Ô>AO.xa> ^I<P:=5Ib?CE:l@.`+ A% % NZ Z wZ IZ ˆIK*O.% 6-U+ .>a5.b:=5I>a>UO.O.OéxaK*5I<N7QBR5IxA’MG a-U+.> BRO.O.7.<N’.> K*5.

>AF‘BV@.B*5²G Ž‡ NZ †U‡ ˆIB*xA7.5I:=5Ib—B*‡ 5~c–7.Œ% M' 6.9I> Ba’M>a<P:(B*5O.>AO.O.O.O.^.‡ :=xaF=>S~Fl7.9I> B*F=bKRO.b>AOP_ j>AO.€% 6.>a<N7.:‘BRF Š:(c.9G ‡ ˆ ‡ Ž‡ NZ †U‡ ” B*CED.G K^wO.F=K :(5M7.% L.>a5 BRO 3KVy K.:=5.[ † .K*5—€>cw< † G L.b:=5~BRF{c.>a5.KMxQ9~BR<N7.xa>A7G ‡ c.<Y|ÔKROŠCEK*JI:=F=> O.KRO.>a5.BR7.xa>z:=58>axaK*5IKCE>U7PO.|n>AO.E-U+U% €% €% A% €% .c.G jKF ‡ M‡ GID.O.9IC—Gj% ‡sŒ >a<.< G Q.Z † ‡ >aC{B*5²G ”…‡ B*5Ic >aC{B*5²G ‡ NZ †U‡—” 7.:=<N7PO.:=K5²G >aFl|€BR5~c²G ‡ ‡ B*5~c ” CE:l7.>A7 M’ B*5Ic F=<PDL>axU7.A)~.:=JI^.KRO.F(K?B*xaxa>AF(>UOQBR7.*+ ¤.5G ”…‡ G ^.' .% `+ €% Q-UG D.c.+ I.*+ .6.>aF=<aG L.c²+ G ‡ ‡ BR5~c ~” ) BR9w^²€% G ”…‡ ?‡ NZ ‰+ †Uk‡ ” NM% 5 BVO 3€KV% yE€% xU9IB*‡ :=5 KZ 5M7.b*_qJ~BR<P>c .J .<fc.:(xCEK.OQB*C{BR5I:€G ‡ B*5Ic K*OQc.BR^.BR‡ DIDwO.> BRO.D ‡ Z ‡ † 9~BR9..7.K*Oý€>c.b C{BVO.:(B*F‰F=>BVO.:=K5²G :=JIJ.+ *+ €% Y+ ‡zU”….K*OQBV7.I% .:=K5²G~% ‡ K^.:(K*5zKR|s:=C{B*b*>a<aG I+ €% 6-U+ .OQB*C{BR5I:€G ‡ NZ †U‡ ˆ~B*xA7.€+U% Z wZ ~Z 9~BR9.%('M.:=5.K3B*xQ9I>A<?7.:(x?O.K.K“xB*Fl_ xa^IF(BR7.>‰ˆ.<P:=7.>a:l7QB*<jBR5~c ‡ ‡ K*OQc.b3BVOQc²G ‡ BR5~c Š>aF=F‘BR>AOP7GLˆ ‡ wZ †U‡ BROP7.O.% €% .% f-U).c.>abROQBR7.F(B*b >aFl|€BR*5~).:=>a<aG *).‡d.KJLK*7 F=KMxBRF=: aBR7.F=:(5.:=K*5I<›B*5Ic 7.:l7.G~D.Z wZ ‡ >A\`> 3>G ‡ NZ †U‡ Ba’M>a<P:(BR5]:=5.> BVO.% .:=K5²G E.D ‡ ˆIK@…G ‡ G Œ 9..Qf.>AF(<^I<P:=5Ib K5M7..

c.xQ9 K^.1 3G 4 OP7.5Ixa:=F€G BRCšJ.F(:=<P9.>c ‡ >cw:=xB*F >a<P>aBRO.<aG ‡ ›‡V B*5Ic >UŒ O a^I:=5I:€G ‡ NZ †U‡ K*5M7.>AF(F=:=b>A5Ixa> B*JG :=F .O.> BRO.F=KE:=5.‡ |n>AO.:lS~xa:(BRF465.7.:(cwb>G ?‡ © c© ¦ Õ®¯®¯Æ s­ _ Ç Ç Å#ÇÄ¯Ä Ò }®¯®„Æ ¨ ‡ª .^IJ.>aF=<aG Š5ID.>a5IxA>f|nK*Ocw’w5IB*CE:=x Ba’M>A<P:‘BR5 CEK.

Ô Ï·s¶¯Êq¼hˇ½d¼„¾à º {¶„·€ñŠÎ ô„¸¿º ¥¾‰Îs¹ ¥·€¹ ¥¸ sÞ _ù © ¥º ø Bɼ ¦ © Ϫ p¼„¾ .

ì „Ù}ÅÇ Ã Ò È ß Gà ¼ ¥º7½xဴ*âgã *䆳Ûå ¦ û Ö ¥ºÌ ¼}ñ„¸ Ý·tÜ \´.å‡æ\ãBµ Ö ù Û¶¯¹»º p¹ ß ç P© *ë ¬ y„ل٠ΠÛú Ö ­ yÂÙ¯Ù„Ù ì ¿ª È Û± ù %á_·s¹ }Ä ø ¦ © Ϻy¶ Ý· º†ô ¦ ù ¦ ¬ ù ê .

ì .

ø . .µ Û¹ÏÌ· p¹¿¯ ¶ ÊBß të ­ sÜ*Ìô¸ p¹»¸W× .

© ¦ © ¥º†º ϸ y ¬ È ÅÂ¯Â„Â Ò }®„®  ¥Ã ­ }®¯Æ¯Ä ì ×B¼„¸WÍWÊ«¶„¾‡¼„¸3΀¹ ë ì lê ¥·s¹ Ø © ¦ µ ¦ ÿ Ÿ Gà ¼ Ϻ7½xás´.Á  à .âjã *äݳÛå © ì ¥ºÌ ¼}ñ„¸ Ý·tÜ ¥Ã ÕÇ ¥Å Ò Ã Bþ © g lɼ aø Ö ¬ Î Ûú ¯ù ¿ª Î ºy¶„º ݸ¿º p¹»¸.

µ Û¶„· ¸¥¶¹»º p¼„· ¸J¼„·lÜj¶„º†º Ï·1Í.¾ †¹Ï¶·=Î ºy¶„º ݸ¿º p¹¿¶¯Ê%Í3¸¿¸¥¼}¹ p¶„º †¼„· ù €³h´. Ò ¥ÅÂ¯Ä Ò }®„®¯Ù Ï·s¶¯Ê‡¼hËºÌ OÍ.·s¶¯Ê ô¸ ݸx¶„·€ñ Ą ¥ÅÄÑ †¹Ï¶ À à “ë nÍjñ„÷¶„·s¹ ¥¸ ¦ D¬ Ä ‡¬ }Ä}Å ÂÑ Ò Ò }®¯®¯° ¦ È €Ó Ô ¿± .´d´.

.

ÕÇ ÄÕÅ Õǯ®¯® Õ®¯®° þ ê ¥· º p¶¯Ê yí ¥º h¼}¹ ¥¸¿¸ Ý· lÎcô¸¿º ¥¾%¸ sí ì ¥·s¹ ǯلÙÅDŽÙ° y„ل٠۶¹»º p¹ Ò ¥Ã ¿±Õª Gà ¼ Ϻ °„įÄÕÅ °„Æ„Æ ¿ª  ۹ϼ „· ݺ p¼„· 1© }®¯ÆÑ ¥·s¹ È P´j¹¿¼„·s¼„¾ ù ¥Å Ä ¥Ã .

Õ®¯Æ„® ù ¨ ¥·€¶¯Ês¼hËgºÌ aÍ7½BûØ pÇ¯Æ Ö _© È û9¶¹ÏÌ Ý· 3³Ï· º »ÊÝÊ d¬ ǯ®¯Æ}Å#ѯٯ® ù ß Ï·™ß © ¦ ù »ª Ó ŽÈ p¹¿¶„·9Î ºy¶„º ݸ¿º p¹¿¶¯ÊsÍ3¸¿¸¥¼}¹ p¶„º p¼· ÝÊ Ýº†ô7Ð ¨ ¦ ë ¥Ã ç ¦ ¦ ë }®¯®Ñ ­ ¥·€¶¯Êq¼hˇ½d¼„¾Wà ºy¶„º p¼„·€¶¯Ê\¶„·€ñ)æ Û¶¥à Ì p¹¿¶¯Ê †Ñ ÕÙ ß ¯³h´d´.´N½d¼„·}Ë Ý· û9¼„·cº “½d¶ ¥Ê«¼‡û Ü Û¼ ¿¶ È Ð \´*å%æ\ãqµ }®¯Æ¯Ä Ö tí ݸ p¼„·™¶„·€ñ%Üj¶„º†º ± ¦ .

}®ÄÕÅ ÂÙ¯Æ ¥Ã © ù pÇ }®¯®„® ¼„·O½d¼„¾à º ɼ ­ }Ç ÏÅ ÕÇ Ã Ì 3Í.· ·s¶¯Ê ¸J¼]ËÍ*ààsÊ ¿ñ7Ü ù aÈ ¦ }®¯®„Æ }© ù ¬ Ò }®„®° Ï·s¶„Êq¼hË3ºÌ Í.¾ U¨ ɼ „¬ .

yÂٯٯ٠ɼ Ϫ ¥·s¹ ¥ª ì “© ø fØ ¦ Õ± Ϻ õ*¹ †¶¯Ê³Ï· º »ÊÝÊ yÂٯل٠.

Î ºy¶„º ݸ¿º p¹»¸7¶„·€ñ)½d¼¾à º Ý· ‡Ø .

g .

© Ý·Í Ý· Å }Æ„Ç Ò È © ¥·cº †¶¯Ê_û9¼„· º l½d¶ ¥Ê«¼ Gí ¦ © ª ¦ .

ê © ù È Ã Õ®¯®„Æ jµ Û¹ÏÌ· p¹¿¶¯Ê ë ¦ È ó¯¶JÐ Õ®¯®¯Æ ì g Ý· ù Û¶¯Ê1³Ï·ÕËÕ¼ Ͼ“¶„º p¼· Ý·‰å ¿ª qµ ¿¹ÏÌ#· p¹¿¶¯Ê ¦ .

.

È .

+- l . ê ­ 6 !"#"$%'&()*.

<aG ‡ f‡ BR5~c K*JL>AOP7.<aG ‡IN‡ NZ †U‡ ” 7POQBR7.>ab*:(>A<‰|ÔKRO.ÏÏ 1234)57698:36<.4)695 =)>!?@:AB'8C969=EDGF'B'43>!2 :=F .

D ~ZZ :=F .<aG ‡ f‡ G :=xQ9~BROQcw<PK5²G ”L‡ B*5Ic ” DI‡:=>ab>AF(9IB*Fl7.<aG ‡ f‡ G KJL>AOP7.*‡ + ›‡ % Y+ €% Q-UG 9IB*D.<PK*5¤BR5~c ‡ ‡H” DI:=>ab*>aF=9~BRF=7.C{B*5nm ŠB*F=F€GID.< † G *+ *% 6.<aG ”…‡ :(xQ9~BVOQc.b G% :(F .>UO{€>c.*+ {% `+ €% Q-UG 9~BRDIC{BR5—B*5Ic BRF=F¨G ^Kc…KF :=F .KVyw:=5.:(CEDwO.<aG .‡ >AOG ‡ ‡ €>cw< † NZ †U‡ R+ *% 6.

KŠ5IK5.>a>a5²G H‡ ‡ B*5~c :=xQ9~BROQcw<PK5²G ”…‡ †U‡ K.' n$ % s Z IZZ O.b9 O.9G ‡ ‡ ˆ ‡ Ž‡ NZ †U‡ KVy3>AF]BRD.7QBR7.:=K*5G `+ Q-.c.^G ”…‡ ?‡ NZ ” †U‡ c.+ I.Z*Z O.>AO.‡ N‡ BR5~c ” B*9.>aF=F=:=5Ib..:=C{BR7.>AO.O.:=K5²%G Y% {.F(B*b K*OQcwK5G ‡ ‡ G ” BRF(CEK*5~c…G ‡ ‡ BR5~” c ” CE:l7.K^.<P<P:‘BR5 B’3>a<P:(B*5E<N7QBR7.K3BRxU9?7.>BR@O pV5IK*5.O.>A7.c.€% €% A% Z ~Z K.~+ .F=:(5.5.G DwO.G I.<P:(J. .€+Q% .:=K*50B*5Ic Ba’M>a<P:(B*5—CEK.:=y3> BRO 3KVyšxQ9~BR:=5 K5M7.^.>A7.*+ €% o €% €% M.>a>a5²G H‡ † ‡ NZ †U‡ ‡ >ay3>UO.9. A.{-U+Q% €% €% A% €% ^ :=F .<aG ‡ f‡ G Œ 9I‡ K*C{B*<aG ‡ BR5~c ” D.> BRO.CE:=5IBR7.cw>aF=F=:(5._ B*^.> BRO.>>a<N7.>a:l7’z\.:(>Ab>aF=9~BRFl7.bd9.>ab*>a5I>UOQBR7.>AOG ‡ ‡ NZ †U‡ F‘BR5Ib*^~B*b*>fB*5Ic{DwO.:=5Ib>UOP_ j>AO.:=K5²G *).F=K‹7.R% .>AOG H‡ ‡ ‡ €>cw< † NZ †U‡ %('*% ) *% ‡ ._ D.F=> ^ICED BVO 3KVyzxQ9~B*:=5 K5M7.K*b>a‡ 5..B*‡ D.KbROQB*C |ÔK*OxaK*CEDIF=>A@ Ba’M>a<P:(BR50CEK.7.F=KdxaKCED.<P:=F=F€G ”L‡ ‡ B*5Ic Ba’.cw>aFc.

9–BR5~cz\.:l7.

> BVO.CE>a5M7YKR| 7QBV7.:l7.5I>BRF(:=5.7 7.KMxa>a<P< :=50‡ b>A5I>AOQBRFj<N7QBV7.9.> BRO.F=:‘€BV+Q%OP’¿MyJ BVO.9IK*^.:(5.‡ c.DIŽF=:=‡ xBRN7.:=xQ9IF=>A7D.F=K \.{@w:=.bdDwO.> <PD~B*xA>G U.G ‡ B*5Ic ” B*x .:=<N7.>c0B*5.:=K.<PC{B*5²G ‡ NZ .:‘BRJIF=~>?Z CE>A‡7.F(Kd<.F(:=5.:(xA<aG O.<P:=76’ B*BRO.:=<N7.cw9IK>a5²:lOG ‡D.b BVO 3KVy—xU9IB*:=5I<ŠB*5Ic Š:=b37.7.<|ÔK*O BVO 3KVy0xU9IB*:=5 K*5.9IK.b<aG ‡ ?‡ NZ †U‡ K*5M7.c.KF Š5I:=y3>UO.9I> :lO.KMxa>A<P<aG >aDIBROP7.O.K.bCE>U7.<^I<P:=5.f% %¨.B*CED.Z :=K*5I<a†U0G ‡ Y% ^.`+ A% % BR<N7.Z †U‡›” :=Cš” ^IF(BV7.

B*DL5I>Uc OP7E<Nr’wq‰<N7.:(K*5I<`† KR|sy*BRO.F=:(xaBR7.K B’3>a<P:(B*5âb>A5I>AOQBRF=_ : A>c“F=:(5.BVOQc²G Ž‡ B*5~c F‘B 3>G ‡ NZ †U‡ K5M7.) BRCEDIF=:=5Ib{:=5–~y3) >A6OP-U’ + €) *%q.O.:=K5 ‡ B*F=bKRO.9.BwG ‡ †U‡ DLKFl’w5I”K*CE:‘BRFl_q7.+ ~) €% `+ .9I>.>a^ICEF7cé<aG G ‡ 6N-UZ + €†U% ‡ F=KMx ‡ .JI< Š<.DIF=:=xBR7.F=K[7.5I+ bR_ :(J.Z IZ 4<.:=7.9IK.>A7\‰K*O .K‡ @w:=C{BR7.Z >AOPO.:=<Nb.% €% €% >a5.> BRO.O.:(c K5M7.:=5IbŽB*5Ic8:=5M7.:=7.>abROQBR7.5bG >0Dw‡O.:=K5TB*5Ic“5I>a^wOQB*F`5.K† ^wOz7POQB*x .xaF(B*:lOG ‡ B*5Ic Š:=bK.:l7.O.:=x¤D.”LKJ~‡ G BRJI:=KF=5.K¿B*DIDwO.:=K5~BRF…c.9zB*D.+ .>aF=< Š^IB*<P:=xaK*CEDIF=>A7.:(c.F=K¿CE>A7.c..<PF‘BV>aO.:=K*5[KR| xaK5Ic.><P>aD~BVOQBR7.K3BRxU987.% IG B*CšJwO.:=CE>fBRDID.K*D~BRb3BR7.GRD. >AOPO.^.xaF(B*w:l‡ OG ‡ NZ 3†U‡¤Œ 9I> BVO 3KVy“xU9IB*:=5 K5M7.>BRO?CEK.:(G x0>U‡ @.C—G Ž‡ G ” :(5.<aG *).:=5Ib.c BR5 B*DIDwO.F=:(<P9.<P:l7’MG `).^.:(B*FLJIB*<P:=<‰|n^I5IxU7.:=C{BV7.+ ~) €% s Z .:=K5²G% ‡j”…‡ KMxU9.D .7.O.c.K@.> BRO.:=5Ib‡ JM’ <N7.C—G Ž‡ BR5~c ” :=5.Cý|nK*Oj7.J~BR^IC €>c ‡ † G I+ '*% €% ' *+Q% R+ *+ `+ (.-U+P.:=K5âKR|d9M’wJ.b>*G G DID ‡ w‡ 4<P9M\YBVOQB*5²G ‡ NZ †U‡ DID.QG ^IJ.>a5.*:=).>dxaK*^I5M7.:(BRJIF=> ‡ c.:=K5²G R)w+ E-U+U% €% €% A% €% e^ ŠK*F(CE>A<aG ‡ ‡ B*5Ic B*F=F=:(x LG ‡ ?‡ NZ †U‡ Ba’M>A<P:‘BR5OQB*c.:=CE>a5I<P:=K*5G ›-U).Q~) 6-U+ ²% .KMxQ9~BR<N7.

:=5IbwG BRCšJ.:=xš<P:=Cš^.5GwDID ‡ MZ ‡ ª #¨ ù ì «ª ù Ý·tÜ ª ì Õ®¯® ù )© _ì h¶¹»º p¹ .< B*C—” G ‡ ‡ ‡ †U‡ ..KJ~BRJI:=F=:=<N7.5IB*CE:=x?DwO.|nC{B*5.>A7\‰K*O ..:l7.'M.’.7HK*| 5Ib*:(5.KMxU9IB*<N7.R+ h 1*G jF=>axA7PO.*% M' I.C{BR5I>a5M7 K*|²B C{BV7PO.<P<P>aF=F€G ”…‡ NZ †U‡f” 7.I.R+ .) .:=K5IB*F KCED.<aG `+ Q-.O.9.Ó .%='M.O.E.I% .-U+ % A.F(KMx LG H‡ ‡ NZ †U‡ 6.:(x{5.DL>AO.:(cwb>G B*5IB ?Ba‡ \YB.•.^.:(cwb> 5I:=y3>AO.…-¨' {€% IG 9 7.CE>A5.:=^IC K5 KCEDI^w7QBR7.9ICE< |ÔK*Oc.G K*9I5 ‹:=F=>As’ m K5.*a-U+.:l76’ ‡ B*F=K<aG Ž‡ ‡ B*5~c ‹9.F(>U@.G ?‡ G KF=F=>AOG ‡ BR5~c ^.(.QU-U+ *% {% + €% A% 6.>a<P:=<aG >AD~BROP7.…-U+ –) €% (.<P:l7’MG BRCšJ.:l@²G ….:=K5¿B*F=b*K*O.*+ ¤.Q-UG KRO.>a>AO.K*5I:=x KF=F=K.b3BR5 B*^..F(BR7.:l7.

µ È ¬ Ö ¨ ¬ 9© y ù ÕÙÄ}Å ¥Ã ¬ ø Õ®¯®° ¦ PÓ j Ϫ ¿ª p¼„¾ ¥º ó¯¶JÐ €­ { p¼„¾ ¥ÅĄÇ W Û¼ ¿¶ . Ư®}Å »Ñ P¨ ù _© Pì ì û9¼„·cº “½d¶ ¥Ê«¼ ª „¨ ù ì Ý·tÜ Û¶¯¹»º p¹ ì €Á Ä Ã #¨ Ç}Å Ä Ò ¦ © .

½d¼„¾Wà ºy¶„º p¼„· Ø y°  }Ä}Å Â„Ç„Ç ¥Ã ¦ ª Õ®¯® Ϫ Ò ï.¾ Ϫ }®„®¯Æ È #­ qÈ h¶¯Ê. ó¯¶ ¥º Bê ÝÊ Ýº†ô €Á Æ Ã Å#Ư®¯Ç Ò„Ò ®ÄÕÅ ÕÙ¯® à ¿ª p¹¿¶„· Î ºy¶„º ݸ¿º p¹¿¶¯ÊsÍ3¸¿¸¥¼}¹ p¶„º p¼· Ï·s¶„ÊB¼hËWÍ.

´ Û¼¥à Û¶„·Ž½d¼·}Ë ¥·s¹ x„ ¼ ·½d¼„¾Wà º .

È ÇÑÇÅ#Ç° 3Ó ¦ }®„®¯® ݸ p¼„· .

h¶¥à Ì p¹¿¶¯Ê ¦ ­ Îcºy¶„º ݸ¿º p¹»¸gÐ ­ .

ɼ }®„® Ò ¿ª ݺ̾{¸sËÕ¼ . #ê ¥¸*À ¬ Ñ#ÄÕÅ ÃcÒ È ¦ Íaàà Û¼ ݾ‡¶„º p¼„·‡ÍWÊ ¼ ¥ª 3È Ï·s¶„º †¼„·s¶¯Ê.ÜgäÝÌ ¶ ÛñWÜ ¦ ­ ní ¦ ­ º p¼„· ­ „± .å.

¨ Ó Ó ø y„لٯ٠c© Pë Ϫ Í.æ Û¼ ÕÊ ¥¾{¸ ¥· ¦ ø h¶¯Êû }®„Æ ø Ϻy¶ Ý· º†ô Ý·nÍ ¨ .

Ã Ó ÑƯÂ}Å° }® 7ø Gà ¼ ¥º.¹ p¶¯Ê€³Ï·cº »ÊÝÊ ËÕ¼ %á_·c¸ à ßx„ä] #ë ¥ºÌ ¼}ñ„¸ a¬ Ž¨ ¥÷ ݸ Ûñx³Ï¾‡¶ aê .µ û9¼„·cº U½d¶ ¥Ê«¼)û Ò Ê º ݸ¥¹¿¶¯Ê aÎs¹ÏÌ ¥¾ ¥º õ.

aÎ „¾ ¥· ºy¶¯ä .

Õ®¯®° ì ¿ª ·€¹ ¾“¶„·cäϽd¼„¾Wà º ¦ yÂٯل٠Pë P© ­ Ï·s¶¯Êa¼hË .

¯© ­ ù Ï·s¶¯ÊW¼hˊî ·9© Bµ Û¹ÏÌ· †¹Ï¶„Ê ß .

gɼ Ò„Ò¯Ò ¬ ­ įĄ®}Å Ä®¯® à }®„®° sê *³Ï·cº Îcº ñ .

°„Ư°}Å°„®° .

¿ª à ½d¼„¾à ºy¶„º †¼„·s¶¯ÊB¶„·sñ æ á 1ÿ § ¬ ¥Ã Ò ± ­ †Ñ„Ñ# €Á €å ê ¿ª sÞ ¦ Õ®¯®„Æ B .

¿ñ Ý· „¸Ïä }®¯® Ý·1Í*ààsÊ ¿ñ7Ü }®¯Ä„Ù Bɼ Ó Û¼}¹ .

¾ ù “ɼ ª ¬ 1Ó . Ä Ã È Pë ¦ P© gÍ Ö ³h´d´ŽÜ y„لٯ٠PÍjñ„÷¶„·€¹ ¥¸ Ó ¥¸¿ºy¼ h¶„º p¼„· Õ®¯®„Ç È ì s¨ ®Å }Ä„Æ Ò Ýºy¶¯Ê.Í ñ p¼ ß U €© Ó Ã â ¬ ì 3© Ó ¦ }®„®„Ñ ÕÇ ¬ ø ¿ª p¹¿¶„·Îcºy¶„º ¸Ïº †¹Ï¶„Ê7Í3¸¿¸¥¼}¹ p¶„º †¼„· Gí È ù ¬ }®„®¯Æ ù Ø#À ¦ Ì xÎcºy¶„º ݸ¿º p¹ †¶„·ŠÀPÁ ì ø Îcºy¶„º ݸ¿º p¹¿¶¯ÊPû9¼}ñ »Ê W¶„¸ Ûñ“Í*àà Û¼}¶¯¹ÏÌ ù û9¶ ¿ó¯¼„÷™½BÌ ¶ · Ò ® Ò ì ¬ ù }®„® «ª Õ®¯®¯Æ ¯­ ¥·€¶¯Ê“¼hːºÌ UÍ.

.

ù Ý·J¨ .

g .

+- . ì qû9¶ Û󯼄÷1¹ÏÌ ¶ Ý·™û9¼„·cº n½d¶ ¥Ê«¼ Ò ¬ ¥·s¹ \Ü Û¼}¹ Ûñ Ý· „¸l¼hˇºÌ %´gÊ ¥÷ ¥·cºÌR½d¼„·}Ë ­ ÇÑ Ò ¥·s¹ 1¼· Å#Ç° 63 !"#"$%'&()*.

:(BR7.Ï ø 1E2 à 2_=4)B_38C`=57B'2a=)B ÄÆÅQÄÆÅÈÇ B'4 Ä >!C Ê 5726 Ë 6@>!42572 Ì B*5.9I>¿Cš^IFl7.:=y*BRO.C{B*F c.5~B*5²G f‡ B*5Ic :€G ‡ NZ †U‡ ” B*CEDIF=:=5Ib8BRxaxaKROQc.<P:=76’MG .:=5Ib87.) Q%n) “$ *) €% ~) 6-U+ A%q.>a5.Q-UGé4 .>–5IKRO.K7.

G DID ‡ .

7.F=K B*F=bKRO.<ŽKR|z7.:¨G Ž‡ H‡ NZ †U‡EN Dw7.:=7.G ‡ wZ †U‡ ‡ 4CED.>c B*5I5.’{<P:=C^IF(BR7.> K*5.:=x …G ”L‡ G >AF‘BV7P7G ‡ ‡ BR5~c &>axAxU9.:(CE: BV7.C—G KšBRDIDL>BVO.>B*F=:=5IbwG A%q.:=K5.9.> BRO.:=K5J. MZ >ay.Q-f.:=5I>*G ›‡ B*5~c B*<P>AF(F(B.F=>aCE>a5M7QBR7.Z h ‡ :lO wDIBR7PO.9.

:=5Ib*>AOP_ &>AO.:=x Ba’M>A<CEK.:=xa< ‡ :=^G ‡H”…‡ €>c ‡ † Œ .Z x ^IF=F=KMxQ9G ‡ ‡ NZ †U‡ ‡ BR@w:=Cš^.:(<N7.:‘BR5Ixa>xAKCEDLK5.*+ €+ 6-¨'*%q.:=K5G *% *).:=K5IB*F²B*5Ic OQB*DI9.cw>aF=< 7.B*C?_ DIF=:=5Ibz|nK*O5IK5.D~BVOQB*CE>A7PO.>*G Ž‡ B*5Ic :=^²G ‡H”…‡ NZ †U‡z” >•M^I>A5.KMK.5IB*F…K*| KCEDI^w7QBR7.€% ~) €% M'*G ” D.:=57.9.7fb*>a5I>AOQBV7.O.:(BRF&:=CEDLK*OP7QBR5Ixa>š<.c—yBVO.9.> K*^.:=xB*F ” 7QBV7.+ €% €% < .5G ”…‡ ‡ G Fl’.F(BRb ‡ B*x jB*xQ9I>UO.O.<.>a5M7.Z †U‡ 6.CF(: 3>AF(:=9.E% A%q.7.c.>?5I>A@.

BRCEDIF=:=5Ib¿J~B*<P>ac B*DIDwO.>a<PK*7QB ‡ K*OPO.:(5.> BRO.9ICE<aG I€% €% U Z wZ ~Z MZ >A7PO.:=K5z|nK*O JI:=5~BVOP’zc.:=xa<aG 5I:=y3>AO.† > BR<N7.'M.š% .>ACEKRy*B*F*|nO.`+ Q.>a<K*| xaK*5wy>AO.'i&Y K*O % A‡ % .9I>a<P:=<aG ” xQ9IKMKF²K*| ” 7QBR7.9IK.% < Z IZ wZ >A’w5G ”…‡ H‡ BR5~c Œ \‰>a>c.F=K]CE>U7.:(5.KDLK*F=:(<aG ‡ B*5Ic ŠF(B*C—G ”…‡ NZ †U‡§Œ 9I> K5M7.9G ‡ ‡ G K*<P>a5.c²G ‡ *).’|€BR<N7 xaK*CEDI^w7.' % €% .% .^wO.F‘BV7.KF=:=5I>&<PxAOQBR7.xa>K*|é7.:l7.9.*+ *+ R% .>j|‘OQB*CE>a<aG 6-U+ €% -U+P.G O.+ I.K3BRxU9f7.^² >a5Ib*>AO.KC CEK*7.:=<N7.b?C{B*xQ9I:=5.b>a5.F=^.E-U+U% €% €% A% €% .Q.>a<aG *).xQ9O.G+ M-U>U+Q\% .9²G Ž‡ ‡ G Œ >aF=F=>AOG ‡ ‡ BR5~c Œ >AF(F=>AOG ‡ NZ †U‡ j•.:=K5I<ŠJ.KDLK*F=:(<ŠB*F=bKRO.Z ‡ >A7PO.>a<N7.:=K5.<KR|j<N7QBR7.:=<aG ›‡ ‡ GjˆH:=7 Ab>AOQBRF‘c…G ‡ ‡ B*5Ic K BVOQB*C—G ‡ ‡ NZ 3†U‡ <.‡ F(B*`b.^IBR7.' 6.>›xB*F=xa^.JIF=^.G *).‡ bN>AZ OP_ j>A†UO.<P:l76’dKR| :=5I5.BR7QB.:=C{BR7.+ I{-U+Q% €% €% A% €% H † ..<P>a5²G ?‡ j‡ BR5~c Œ \‰>a>cw:(>*G ›‡ j‡ NZ †U‡ BV7.7.:=5.7.:=K5›DI:=xA7.KDLK*F=:(<aG ‡ G K<P>A5wJ.G 9 7.+ I.'*G~DID ‡ wZ ‡ ^IF=F=>AOG é‡ BR5~c :=K<.:=>G f‡ ‡ NZ ‡ †U‡ *+ R% €% A% % *G ”:lOQBwD.b‡ < B*5~c >A7PO.

45.>a^.<P^~B.+ ~) €% .>aF=<aG ›-U).G ‡ NZ †U‡ 4<P<P^I>A<:=5 Ba’M>a<P:(B*50BR5~BRF=’w<P:=<K*|é5.OQBRF²5.>A7\‰K*O CEK.c.

K*<aO.{-U+Q% €% €% A% €% .:(xš:(5w|Ô>AO.:=K5?:=5 BRO 3KVyfxU9IB*:=5š<.K .Z >BRF€G ›‡ Ž‡ NZ †U‡ O.c..F=KzCE>A7.BRCEDIF=>AO.+ I.% .>A5Ixa>?^.^ .…7.GK*5.Z ’ wF(BR5~c²G H‡ G Œ :(>UO. .<P:=5Ib{C{BRO 3KVydxU9IB*:=5Ž‡ CEK*5M7.5I>A’MG j‡ BR5~c ‰^²G ‡ NZ †U‡ ‡ >ab*>a5I>UOQBR7.<aG *).>›xaBRO.KJ~BRJI:=F=:=<N7.9w_ K.

+ f..7POQB*xA7.K*C 7.:=‡ <N7.I% .CE>a5M7CEK.>A:(5¤B*F=:=b5.F=:(5.7{KR| 7QBR7.K*7.*+ M2 V G >AD~BROP7.b D.K >a^M” \`B*F(c²G ‡ ˆ ‡ G :=^G ‡”…‡ G Œ :=D.<P:=76’zKR| Œ>BRF€G ‡ NZ M.>AO ” xA:(>A5Ixa>G Š5I:=y3>UO.:=5Ib>UOP_ j>AO.B*CED.:=5.*+ QG >AxA7.C{B*5G‡ ‡ ‡ BR5~c Ba\YO.BR7QBRJ~B*<P>*G Š) (-U% A% .% H.<P:=76’{K*| KRO.>A<—:=5 7” QBR›7.^.^.cw>aF=< |nO.:=xa<aG Š5I:=y3>UO.*+ I% M' *+ ›-U).‡ G ” DwO.7.*+ 61 /RG >aDw7 ‡ K*| KCED.F(B*bwG >A\ ‰KRO ‡ >BRF€G ›‡ Ž‡ †U‡” F(:=xa>¿<.G ….:=<N7.O.CE>A5..>a5.O.b.K5M7.xa>G ‡ ‡ NZ †U‡ é@.Ž:=xa< ‡ K ‡ Z*Z †U.> K*7.9I>E<P>•M^I>A5Ixa>Ec.

_q<P>aF=>axA7.|n>AOPO.:=K5 B*5~c‹t> c…>AxA70K*|›7.bK*|²B*F=F=>aF=:=xA_qF=K<P<.>AF(:=5.:=5Ib87.J Z ~Z >A\Y7.c.*+ ..9I>¿F(KMxaBR7.^ICEKRO <P^IDIDwO.:=K5{CEK.>a<P<PK*O&b>A5I>a<jJM’š:=5I<N7QBRJI:=F=:l7’.A.K*5G † Ž‡ ‡ B*5Ic ‡ >a>G ‡ †U‡ 465.

cIBV7QBw.

G .

[ Z IZ ‡ U-U+ *% N O.% E.>a:l7G ‡ G >aCE:=>a^w@²G ‡ BR5~c?ˆHF=>a>U7G ‡ .Z †U‡ BV7P7.:=xa>.CEK5.€+U% J.

:=xaF=>.D~BROP7.

b3BR5 B*^.%('M.G c.:=y3>:=CEDLK*OP7QBR5Ixa><.>AO.B*D.|nC{B*5.7.b.B*CEDIF=:=5Ibf|ÔKRO.S~Fl7.Q-UG KRO.5 ‡ B*>AF(J.<aG % + €% A% 6.F=:(5.

>a<N7.%('M.b3BR5 B*^.Q-UG KRO.O.:=C{BR_ N OP7.c.: G j‡ ‡ B*5~c 7.< † G U-U+ *% % + €% A% 6.^IxU7.< aCE:(c.·c· ¶¯Ê*Îcô¾à ¼¸ ì ç ¾›¼„· B¼ ·sñ¯¶„º p¼„· ¸1¼]˙½d¼„¾Wà º t΀¹ ¥·s¹ ]ë.>c?cwKC{BR:(j5.5 ^IJ.>AO.<a‡ G.D ‡ ‡ ­ Õ®¯® Ô ù Ò º̐Í.‡ 7.F(:=<P9.|nC{B*5.<aG~D.ëdë ÂلÑÅ } ¿ª ­ Ϫ ù Ô © .:=F=:=>AO`BR5~c Ž‡ K.7€>ac.:(K*5?:=5?<N7PO.H% ‡ ‡ K*†U^.^.

B΀¹ ¥·s¹ ì Ší Ä ¥Å Ã€Ò .

ù ¬ y„ٯ٠«± ¬ Ô }®„Æ¯Ç cø Æ¯Ù Ò yÂÙ¯Ù .

û9¼·cº n½d¶ »Ê«¼nÎ º Û¶„º ¥¸ 5ë .

ù ¥· º õ*¹)½d¼„¾à º Ý· Ý·UÎs¹ í Ö }ë .

q¬ Ô Õ®¯®¯® È ¼hË3Îcºy¶„º ݸ¿º p¹»¸ .

sÞ ë .

¾ ê p¹¿¶„·)Î ºy¶„º ݸ¿º p¹¿¶¯Ê_͸¿¸»¼}¹ †¶„º p¼„·tÐ Ö cÔ Ò gì Ì 3Í.µ Ö Í.· ·s¶¯Ê ¸J¼]ËxÎ ºy¶„º ݸ¿º p¹»¸ }®„ѯ® }®°Ç ¦ ì ¨ yÂÑÄ ¥Ã _Ø À à ÕÙ ÏÅ  É¼ . ¯° ÏÅ Â Ã ­ cÔ ì .

¥·€¶¯Êx¼hË ºÌ ǯǰÕÅÇÑ ì Ö ¦ Ó €ë ì Ö yí }®„®¯® ð Ý· }®„®¯Ç \Ô Ÿý hñ û9¶ Û󯼄÷Ž½BÌ ¶ Ý·c¸l¶„·€ñ™Î ºy¼}¹ÏÌ ¶„¸¿º p¹nÎcºy¶ © ì dÎ€Ê p¹ · “¶„·sñ“ίà€Ê ݺ†º Ý· {û9¼„· º Š½d¶ ¥Ê«¼%û9¶ Û󯼄÷1½BÌ ¶ Ý·c¸ ¿± ¨ Oö ¥·s¹ %¼„·n³Ï¾‡¶ ø ¦ „ª ­ ª }®„® d.

¦ Ò Ö Õ®¯®„Ç _ gµ Û¹ÏÌ· p¹¿¶¯Ê Ö ì ì ß }®„® W ì Õ®¯®¯Æ à ծ¯®¯° È ì p¹¿¶„·)Îcºy¶„º ݸ¿º p¹¿¶¯ÊPÍ3¸¿¸¥¼}¹ p¶„º p¼· à „ǯÇ}Å ÂÑ ¿ª ¿ª ßä .¶„ô ¥¸ p¶·Ÿ× }Æ ç ä P© Ö €ê .

¾ ɼ Û¼}¹ ¥¸¿¸ Ý· c© ì så WÜ © ø ¬ ³h´d´.½d¼„¾Wà ºy¶„º p¼„· Ø ø ¥·€¶¯Êq¼hË3ºÌ 3Í.Ìô„¸ p¹»¸ ¥Ã xÓ ë ½BÌ ¥¾ †Ñ#¯° }®„® p¹¿¶„·)Îcºy¶„º ݸ¿º p¹¿¶¯ÊPÍ3¸¿¸¥¼}¹ p¶„º p¼·ŠÀ€À Ï·s¶¯Ê «ª g Ï·s¶¯Êq¼hË3ºÌ 3Í. Û¶ Ï· Ý· )Ë»¼ nå Gí y„لٯ٠g ¿ª È °„Ä ¥Å°„®¯Â xý 7ø Gà ¼ ¥ºJ½BßJæa䥵 Ò Ö Ö Ô Ï·s¶„º p¼·s¶¯Ê Ƅ٠¥Å#ƯÙÑ Û¶„Ê.¼ Ûó¸ Ö Ô ¿ª %µ Û¹ÏÌ· p¹¿¶¯Êjß Gà ¼ Ϻ%åx¼ x j© Ö cê ¦ s¬ Ô c© Ô ¬ Ô ë .´U³Ï·cº ½d¼„·}Ë ÝÊ Ýº†ô ¿ª €ê Ï·s¶¯Êq¼hË }لÆÄ}Å }ل® à ø ¦ DŽǯÙÅ#ǯǯ° qɼ p¹¿¶¯ÊcÜ.¾ W½d¶„·s¶¯ñ p¶„·É¼ Ã Ä }®„®„Ñ Bɼ Ò fý Û¶„Ê3å ¥º†ü.

å Ö p® ¥Ã °ÕÅ Ò„Ò Ò }®„®Ä ¹ÕÊ ë p¹“Íj¹ pñ„¸7ß ¦ Ô gý y„لٯ٠p¼„¾ ¯© Ô ¥º õ*¹ p¶¯Ê€³Ï·cº »ÊÊ Ý·1Í Ô ë #© .

¥·s¹ ­ Ô ­ y„لٯ٠ø · Ý·1Í ¥º p¹»¸ }ٯƄÆÅ }Ù¯®¯Ä à «± ¥¸ Û¶ Û¹ÏÌ Ä¯Ä ¥º õ*¹ p¶¯Ê€³Ï·cº »ÊÊ ¥·s¹ .

yÂ„Ù¯Ù Ô ·€¹ Ϻy¶ Ý· º†ô dá ·€¹ Ϻy¶ Ý· º†ô ¦ #È ­ .á ø #ù Û± Ñ¯Ñ Ò Å#Ñ°Ñ 6.+- .­ !"#"$%'&()*.

bzC{B*” 5M’0K*J ‡ >axA7.< \.b B*DL>AO B*<P^.|ÔKROQc :=b:l7QBRF :=JwOQBRO.:=F(:=<N7.F‘B.Q-UG >BV7P7.Ï Ž ø 1234)57698:36<.KbROQBc²G ŒŠ‡ NZ †U‡›Œ 9I> B*b*> BR5 0xa:l7QBV7.G ‡ BR5~c ^I<P<P>AF(F€G ”…‡ .KRyLG ‡ NZ †U‡EŒ OQB*x w:=5.%('M.F(B*5Ic²G Ž‡ B*5Ic :l7.Z †U‡ DIDwO.<N7P_qK*OQcw>AOjD.K7.:¨G f‡ B*5Ic :(5.Q.<P<P>aF=F¨G ”…‡ G N <N7.:(K*5 OQB*5 .KV@w” :=C{BR7.4)695 =)>!?@:AB'8C969=EDGF'B'43>!2 B*b*>G j‡ G O.:=x‡ F‘BR5Ib*^~B*b*>a<aG 6-U+ €% *% -U+P.F(> B*<P^.+ €% A% 6.:(5.>AOY7.|Ô>UO.9I> “>AJG 7QBR5.>a5Ixa>`|nK*OjSIO.:=>a< “KRO w:=5.:=5G ”L‡ G K*7\`B*5.F‘B.G ‡ G ^.:=5Ib O.b:=5IbEKROQc.O.>&:=5.K*J~B*J.

>aB*<PK5.KMxU9IB*<N7.KMx w9.<aG 6-U+ €% *% -U+P. >a< .F=:(5.:=K*5G + €% A% 6.C K*5M7.:=7.>A_ BRO.:=x <P:(C^IF(BR7.9 C{B*5M’‹<P>a5.:=5Ib^I<P:=5.%('M.:=Cš^.‡ 7.KF=C >BR”O.F=K <.B*CED.^I5²G é‡ ‡ NZ †U‡uN D.b ^.:‘cw>a5M7.+ €% A% 6.%('M.U-UG 7.<PK*O.F€G ‡ NZ ‡ †U‡ y.b<N7.:(B*FŽO.<P:=5Ib BVO 3KVyâxU9IB*:=5I<aG .Q.Q.

B*Dw7.:=K5 ^.6.5I:=xBR7.:=xaF=> S~Fl7.B*5G ›‡ G :=xaKF(BwG ‡ ˆ ‡ Gy*B*5 é7P7.% E.K*DID²G ‡ B*5Ic ‹:=F=<PK5G ‡ NZ †U‡ K*^ID.+ I.<aG *).:(5.K*DID €>cw< † G –% A+ Q).:(y>z:=CEDLK*OP7QBR5Ixa>d<.>UO.+ *.C{BR5Ixa>—>AyBRF(^IBR7.>a<?\.{-U+Q% €% €% A% €% .>a5²G ‡ ‡ B*5~c Œ BR7P7 N>*G ‡ c.:(CE: BV7.b|‘O.:=K*5I<8<N’w<N7.@w:=F=:‘BVOP’¤DIBROP7.^wO.6.:=K5K*|¿xaK*CECš^.*+P.>a>a5²G H‡ ‡ NZ †U‡wN 5 Ba’M>a<P:(BR5‹B*5IB*Fl’w<P:(<K*| CE:=@.† :‘cw>GM% ‡ ‡ F(c.:(5.€% ~) 6-U+ A%q.€+U% M[I s Z :l7P7G Ž‡ ?‡ B*5~c ” 9I>A† DI9~BVOQc²G ‡ ‡ NZ †U‡ ˆH:=F=7.‡ >ACEK5~cwK.G ‡ G ” O.:=K5 B*5Ic D~BR‡ OQHBRCE‡ >A7.F(:=5.9.€% I.:‘B—<P:=C^IF(BR7.0% % A+P.KC 7.>AO..Q.<PK5²G ”…‡ B*5~c O.z% % A+.B*CEDIF=:=5IbŽ|ÔK*ODL>AOP|nK*O.>AO]K†U‡Dw7.^ H O.`+ A% % iY …-U+Q%q.>aCE<aG I+ €% ) .b0y.:=yBR<.> D~B*<N7 BY^.7.% €% † ‡ :=xQ9~BVOQc.I.K*^I< B*5~c ‡ O.<P>A'O v <Hb3^.

5.9 B*5¿^I5 .:l7.KV\.

5¿5.Z ‡ :(cwb>A\`B’MG ‡ NZ †U‡ .<aG R)w+ I€% €% A%¨.7..^ICJL>AOŠKR|YxaK*CEDLK5I>A5.^ † . J.

Q% -U+.Q.CE>A5.a.…-U+ y% x €% Q €% ....>a<P:=<aG >AD~BROP7.G 9 7.7.*+ Q% *.9.' ' *+Q% % €% 3.

€+U% ….b*7.€+Q% M 3.F(F=>AOBR5~c ‡.KDLK*F(:=<ŠB*F=bKRO.D~BROQBRCE>A7PO.% €% €% .:=x O.Z ~Z wZ ‡ K*JL>AOP7G ‡ H‡ B*5~c B*<P>aF=F(BwG ‡ NZ †U‡ 6..:(<N7.:(5.Fl7.K5.F(BRb.F(B*bwG~D.:(5.>aCE<Y|ÔK*OCš^.G ” D.G ‡ BR5~c ^.9.>a<P<P:=K*5G²% ‡ ?‡ >A’MG H‡ ^.y3>AO.<P:=76’{K*| “B*<P9I:=5.K5 :=K*<s45.>ab*O.% *+ {.<P^~B.G >A\ &K*O K*JL>AOP7.:=5Ib*>AOP_ &>AO.b>AO j>AO..9~B{€>c.CE<azG .F=F(>UOG H‡ N‡ Z †U‡ ˆI>A>cw|nK*OP\YBVOQc5I>a^wOQB*F35.7POQBRFfF(:=CE:l7 7.b*>a5IxA>B*5Ic[xa>A5.G ” DwO.:=xxaK5.:=xa<aG Š5I:=y3>UO.9I>aKRO.:=>G ›‡ NZ †U‡ >aK*CE>A7PO.< † G `+ €% R+ E.KR| ” 7QBV7.” :=5.:=7.O.<aG ‡ B*5~c Œ \`‡>a>ac.b<B*5Ic >A7PO.*+ €% €% ¤.>A7\‰K*O .D ‡ Z .:‘cw:=CE>a5I<P:=K5IB*F BR<N7.<|nK*OH5.

JI:=5I<N7.5 ‹:=F=‡ >A’ B*5~c K*5I< B” RF(CEK*5~c…” G ‡ ‡ BR5~c KROQc.K5²G ‡ .O.F=>A’BR5~c ‡ ˆ ‡ Ž‡j” CE:l7.9IC!7.:l7.6.> ” 4 B*F=b*K*O.7.K<P:=Cš^.% {.|ÔKROQc Š5.:=JI^w7.JI:=5G ‡ IZZ ‡ N‡ Z †U‡ <P:(5.:=K*O›c.<P:l7’ O.KMK*7G ‡ ‡ :=5Ic.:=xaF=>a< BR5~czCE:l@.F‘BV7.% š) €% I.>a<P<aG BRCšJ.KwG Ž‡ ‡ Š> O.>a<`|nK*O.9]€>c.:=<N7PO.*G K9.€+Q% ^.:(cwb>G GwDID ‡ ^.O.b7.9.Z †U‡ BVOP7.>A:(5²G ›‡ ‡ €>c ‡ † NZ N wZ †U‡ .^.5IBROQc.>AO.< † G 3.:=K5I<aG % ‡ Ž‡ >AO.>šDLK*<N7.:=y3>AO.*+ ¤.Q% €% €% G @.

< 7.<aG.ŽJIF=‡:=<P9I>AO.BR7`O.% `+ €% Q-UG ” DwO.5.7Q^IB*^.*+ ¤.>a‡ 5IB*xA5~>ac<Š\.K*c.€% 6.:=5Ib>UOP_ j>AO.xaQ>?-U+ y.>G f‡ BVO.C{KB*5M5²7.% ‡ K^.GL:=F=ˆ :(>U‡ Oj B*5~c †U‡ K.|nC{B*5I5 ^.>a5.:=5Ib{B*5Icdb*^I:(cw_ B*5IxA>G.b3B*5 ‡ BR^.O.5IB*<aCEG D.A> CE:‘c.>A:=7QBR< B*5Ic ‡ ‡ KROQc.>AO.>a% >c.xAC{>‰BR<.A)I.7POQB*x .9IK*>A^.5IGMc % ” K^w7.HF(‡K G K.B*b.F=:(‡ 5.G <P>a‡ •.’–+ :=€CE% DLAK*% OP_ 6.K*5z€>cw< † G ….F=€Kz>cw:=5w< |Ô>AG O.Q-UG KRO.’M7.*:(BE% b*O.F(B*b ‡ ” xQ9.?^.xa>A7G ‡ cw>`ˆ.%('M.DID ‡ † ‡ ” 9.5IO.

(:(-CE6DL.7.5.^.‡ >aBR<²5~:(5fc xaK*B*CEK.:=K5 *).€+Q% *).>acw5.<N:=7.7.| G {.‡5IN:=xZ BR7.^I:=K*xU5I7f< c.Á Ûª ø ø Ó ø ¥º p¼„¾ ó¯¶ pÇ Ù¯Ä}Å ¥ÃcÒ Ò Ö ¨ w¬ © ë Ï÷ ¥ô„¸ Ì Û¼ ݸ¥¹ Jí xÎs¹ ì †Ñ °¯°„Ä}Å ° ¥Ã ù ì ¬ ø Õ®¯®¯® Õ®¯®¯Ä æ ¥· Žö ¶„·sñ“Î ¥¾ .>a9~xQBV9ISs5.>axaF=>š:(5.:=c.:lBR7.KRb.G :(Ž•.‡ F=:(NxaZ BR7.>Ayw:=>A\“LK*|..KdK*Dw5~O.9¤F(B*F€BRG 5¿”…‡B*DIfD.B*9CEG HDI‡F=:=5I‡ bYG ”7..:=K*†U5I‡ <…Š<N’w^.:=K5¿†U‡ 7.KROP7QB*+.cwK.xa> % ) I% €% KJ † Z ‡ Ô cª È ¥·€¶„º p¼„·€¶¯Êqɼ ·cº½d¼·}Ë J³Ï·cº cª ì g¨ Ô ¥·s¹ %¼„·nÍ Ïº õ*¹ p¶„Ês³Ï· º »ÊÝÊ Pý ì Ï·s¶„º p¼·s¶¯ÊJɼ Ý · º9½d¼·}Ë ì ø 1© ¿ª ø ¦ y„ٯ٠ì _³Ï· º BÓ ø Õ®¯®¯Æ 3¨ Ó ø ¨ ì Ã€È Õ®¯®„® ¥·s¹ Ϫ ¥·s¹ ¼·ŒÍ ¥º õ*¹ p¶¯ÊW³Ï· º »ÊÝÊ ¥·€¹ Ϫ ø n¬ Õ®¯ÆÄ ³Ï·cº »ÊÝÊ ¥·€¹ .|Ô:7KRc…O^Ixa<P:=K*K*5w5Žy>ACEO.CšG ^.+ † ‡ ” CE:l<.+ O.bK.x >aCE<P:=<aCG ^IF(BR7.

Û¶„Ê }¶„º p¼„·Ÿ¼hË † J.

W¼}¼„¸¿º Ý· ™ÍWÊ ¼ c© xÓ ¥º†ô ø ݺ̾{¸n¶·sñ™Í*ààsÊ p¹¿¶„º p¼·c¸1¼hË €© Õ®¯®„Æ ø © ­ ¥º p¹ à ¶ Û¶¾ \ø Ö í .

¿ª fý ¿ª “© ø Žö W¶„ô ¥¸ p¶„) · Îcºy¶º ݸ¿º p¹»¸ }®„®¯® ù ù ЀÁ ®°}Å Ã €© jí Ò }®„Æ¯Æ _È ê p¹ ¥ºÌ ¼}ñ„¸ ù p¼¾ ¥º ó¯¶ ì \ È W¶„ô ¥¸ †¶„·)Îcºy¶„º ݸ¿º p¹»¸ Ó Õ®¯Æ © ¥ºÌ ¼}ñ„¸ Ö Ý·tÜ yÂÙ¯Ù ¥·€¹ ì Pø ¥º ¬ Ý·Ž½d¼„¾%¾ {¨ ¬ #Î Ûú ù ¥·cº p¶¯Ê#û9¼„· º J½d¶ ¥Ê«¼ .

„È { .

¹ p¶¯Ê °¯Â„Ç}Å °Ç ø }®„®¯® sì {. Û± ¯ù © P­ \á ·€¹ ¥ºy¶ ·cº†ô Ý·{Í Ïº õ.

1ë .

´.¹¿¼„·€¼„¾ DŽ®°ÕÅ#Ñٯ ¥ºÌ ¼}ñ ¯¬ Gí ­ €ý \ ¦ Ϫ y„ٯل٠_Ó ¦ BÔ gø Ö Û¶¯¹»º p¹ Ý· í ø .

ø à .ËÕ¼ û™¶„¸¿¸ ÷ xâ7¶„ºy¶¸ ¥º†¸ Õ© ì ¥¸ ¥·€¹ Ä„Ç ¥ÅĄ® ¥Ã ê ì ¦ ° Ò É¼ ù W¶„ô ¥¸ †¶„·)³Ï·ÕË ì °„®¯Ù}Å °®¯® l³h´d´. Ê«¶„º †¼„·l¶„·sñ3ºÌ *û9¼„· º J½d¶ ¥Ê«¼Wû Ö © © ³Ï·cº »ÊÝÊ \© ù tê Πݾ ù ¦ Ý· © ç ý ì ø ¥º }Æ ¥Å Õ® ÕÙ Ý·)¬ û Û¶¹»º †¹Ï¶„Êsåx¼„·¯à ¶ Û¶„¾ û9¼„· º )½d¶ ¥Ê«¼nÎcºy¶„º ¸Ïº †¹Ï¶„Êdû }®„® ì Ü _Ó ì · \¨ Ý·7© ì 3¨ È Ï·s¶„Ê.¼]Ë%ºÌ %ßg¼„ô¯¶¯Ê\Îcºy¶„º ¸Ïº †¹Ï¶„Ê.Îs¼}¹ ¥·€¹ .´Zµ Û¶„· ¸¥¶¹»º p¼„· ¸5¼· · p¹¿¶„º p¼„· ¸*ÀsÐ cª †Ñ ¦ Ò ¥Ã †Ê º†ô 3â³Ûû1Í7½\ÎÎ .ë «± ½d¼„¾%¾ †Ñ¯Ñ Ý·j© à ۼ ¿¶ ¥º 1Ü ¥º p¹¿¶¯Ê*½d¼„¾Wà º Ö ì ·wâ À ¦ yÂٯل٠.

p¹ Û¼¸ W© ì }®„®¯® *ø ¥º 3û9¶„ºÌ ¥¾‡¶„º p¹»¸7¶„·€ñ™µ ݸ¥¹ ¿ª p¹¿¶„·)Îcºy¶„º ݸ¿º p¹¿¶¯ÊPÍ3¸¿¸¥¼}¹ p¶„º p¼· }®¯®„Æ aû .

+- # .´ŽÉ¼ ¦ ¥·€¶¯Ê ¼„·‡Î »Ê ¿¹»º ÛñWÍ Û¶„¸ }Ç 6 !"#"$%'&()*.¾ ¬ â ™Í q­ ɼ ø ë ÂÑ#°ÕŠ¯°„Ä à }®ÄÇ p¹»¸Jɼ Ï·s¶¯Ê · p¹¿¶„º p¼·c¸. Ϻ õ.¹ p¶¯Ê  ¥·€¶¯Êq¼hËxºÌ Í.Ø y ÂѯÆÅ ¥Ã Ä Ò }®„®Ä Ó ù †Ñ ¥Ã °„®¯Ä}Å Ò § ¥ª à „³h´d´.

N%qZ .:l7.O..^IJ 5I:= y3>UO.CE†U>a‡ 5M7Y K*| 3.Ï ï 1E2 à 2_=4)B_38C`=57B'2a=)B ÄÆÅQÄÆÅÈÇ B'4 Ä >!C Ê 5726 Ë 6@>!42572 Ì ” 7.>A+.:(xaB*F cw’w5IB*CE:=xa<.>aD.<PF=>aKE5<PG :=›Cš‡ ^IF(BV‡7.|nK*OQ*c + 05I%y :=y3€).:=<N¤7.:=xa.:=<a<aGG Ž>a‡ D~NBVZ OP7.G 9 ” N ‡ ” \‰>a5~BRcwO.% G ‡²”…‡.‡ 6-U+K*f5.<aG @.7.:(B*K*5~5Ic <aG “B*5.9I9I>a>a<P5.H†U.Q7Q% BR7.B*F²xAO.b.-<P:l76’MG 5I*b*+ F(B*5~c % €+U%{A) €% .<.

:=€J.7.F(F=>AO`€>c.†U‡ BRO Z 3KVwyEZ ~xQZ9~BR:(5.O.:=K‡ 5G ‡ RN)wZ + †U‡ Œ 9.5I:(K*>A5IOG <—ŽJM’ ‡ cIBR‡ 7QBRB85~cBR^I“bCEK*>A5I5.% M' 6.xB*EF=xa^./ 3G 4 Œ O.E% f-U)w+ *+ €% Y+ Q.:(KRO0cw:(A<N7P% O..> BRO.>a<P<aGsDID ‡ Z Z ‡ Œ :=>AO._ .F=K EN <aG3% ”L‡R” K*F=F‘B.< † G Q.<‰|ÔKRO.5I>A’MG €% ‡ N€%Z <.-U+UF‘BV% 7.> † ‡ Œ B*5.G ŒŠ‡ >A>a5fB*5Ic ?‡ _ f‡ ^.bw7QG BV7.I>–.:=K5ÌK*|›€DL% K€<N% 7.% ^. 9Œ .>UO.5G ”L‡ † †U‡ K‡5M7.:=5 K5M7.^.

bDLK*<N7.6<P-U:=F=+ F€G ”L€‡ % ‡ NZ †U‡ -U+..% M'*G &K*F 4 GwDID ^Œ G ‡ ‡ BR5~c L9w^²‡G ”L‡ ‡ ‡ wZ †U‡ 4C{B*b*‡ >..y3>AO.B*D.>AO.:(c >A<aG K..9.>A_ Y+ U.:=5.:(5w5I|Ô>A>A’MO.*%†UA‡j% L” K.c.G >A 5Ixa‡ >B*G 5Ic €% :lOQ€Bw% G f% ‡ NZ ¤.K.<PK:=y35²>{G H7.:=K5I<aG I† ‡ Œ :=>AO.%(' K*O.<&|nK*O Ba’M>A<P:‘BR5 ‡ Œ O.Q>A.F=KšCE>A7.:=K*Oc.O.-.:=y3> .O.:=<N7PO.:=‡²CEŒŠ>‡ <PBR>U5~O.7.F=>AO |ÔKRO›B*^wI7.> BVO.<P:=JIF=> *) ^ICE€% D–SY <.c.>A@wDIF=K*O.CE>Bc.B*CE.Z K5M7.D.:=JI^w7.b>a9M<P7.Kb*^.

G 6-U+ €% ~) 6-U+ ²% .F=K.> BRO.:(K*5{J.:=y3>a5 BVO 3KVy 9~BR:=5 K5M7..>aDL>a5Ic.>a5M7›|€BRxA7.F(>{KR|:=5Ic.K*O{BR5~BRF=’ a>U‡ O.U7.Z †U‡ j5.b:€G ‡ .<P^.<P>abCE>a5M7QBV7.% -U+.’šcIBV7QBfcwO.<P>aCšJ.<š\.

_ <PŠxa5I>a5M:=y37.:(5.F(:=xBV7.cE<P:=D~76’ BVOPj7.>U>O.>aDIIBR% OP7..6-U+ HNZ yBR5 cw>AO >AOP\`>*G f‡ G K*^Ixa>A7G ‡ GŠc.+ Y+ Q.9]BRDID.K 5~BR7.>A:=7QBR<aG ‡ BR5~c “B*† 5²G ‡ ‡ †U‡ Œ 9I>^.xAbF(>:=5IS~>AFl>A7.>A:=O5IG b L.>8ˆ.O.% M' H.:l7.O.5.^wOQB*F²:=C{B*b>fBR5~BRF=’w<P:=<aG f-U).:=K587.CE.

c._q<N7QBR7.b*> ‡ ‰BR5 B*BRO.:=K5IBROP’ Ba’M>a<P:(B*5CEK.>AOQc.*+ % €% QG >A:‘cw>aF ^.….:=>a^G ‡ G K^.<aG ‡ ‡ j‡ NZ †U‡ I% š) 6..<aG CE<N7.cw<P:(F=F€G ”L‡ ‡ NZ †U‡ K*5.% .xa>A7G ‡ B*5Ic K.O.JIF=:=<P9I>AO.KDLK*F=:(<jF=:=b‡ 9M7é7POQB*5.>aF=F=:=5Ib BR5~c >a5I9IB*5.>a5M.:(c.9.KRy>a5G H‡ ‡ B*5Ic OP7.C{BB LG ‡ G 5IcwO.% M' I.$ $ | RG B*CJ.xa>aCE>a5M7 KR| <PDL>a>AxU9 <P:=b5~BRF=<aG ….B*C &>aB*xQ9G ‡ BR5~c ^I:=J~BR<aG ‡ ‡ NZ †U‡ >A7PO.7 *+ .<PDLK*OP7G G jKF ‡ wZG DID ‡ w‡ &>UO.

$ .*+ ..

:=5.:(K*5 K*|HOQBR5~c.9G ‡ ˆ ‡ Ž‡ NZ wZ †U‡ Exa:=>a5M7fb>A5I‡ >AOQBV7.b >aDIBROP7.<P:l76’ 5Ib*:=5I>a>AO.K*CÖy*BRO.CE>a5M7 B 3>AS~>AF‘c…G ‡ ‡ G >aFl|ÔB*5~c…G ‡ ‡ BR5~c ” CE:l7.>a<.b> 5I:=y3>AO.$ G B*CšJwO.:(c.:(BR7.

CE<.:=|nK*O.>ŠOQBR7.:(B›7.y.:=K*_qKR|n_q^I5.9.

CE>A7.:=b*C \.>ab*O.† b.9.b>›DG.<PC{B*F=Fs5.J .9.F=K–:=CEDIF=>aCE>a5M7QBV7.c.> B*F=bKRO.>YDLKMK*O‰C{B*z5 v <jcIBV7QBB*^.™?D~BVOQBc.<aG €% €% ~) €% .' Z ~ Z ‡ “>a:€G ‡ ‡ ‡ B*5~c Œ B*5I5.<aG ‡ ›‡ G ” DIB*5.9.9I>™F(BVO.G ›‡ BR5~c ‡ …^ B*5²G ‡ wZ †U‡ Ba’M>A<P:‘BR5 O.>AOG Ž‡ ‡ NZ †U‡ K*5.> BRO.bCE>a5M7QBR7.9IC B*5~cš7.9.>a<P<P:=K*5ŽBR5~BRF=’w<P:=<:(5d7.:l7.+ I{-U+Q% €% €% A% €% .:=7.:(K*5“K*|Y7.<aG ‡ f‡ G BRO .7.Z*Z “>a<N7G Ž‡ G >Ayw:=5.:=K*5{B*F=bKRO.K.CE<aG *).

>cEb3B*^.^~cw:(>A<aG >AD~BROP7.<P:l7’ ‹:=F w:=5.>aCE<aGM\.F=’?<N7PO.<PK5G ‡ ‡ BR5~c ‰>A^I5IbwG ”L‡ ?‡ ” ‡ .:=K5|‘O.K3BROPOQBa’d<N7.7`K*| 7QBR7.:l7.KC 9I:=b9.<P<P:(B*5z<N’w<N7.CE>A5.Z †U‡ K*5~cw:=7.:=K*5~B*F0‡ <P:=C^IF(BR7.:(K*50:=5 CE:(xUO.^IxA7.:=<N7.9–BRDIDIF=:=xBV7.:=xa<aG ^ 3> 5I:=y3>AO.^wO.

5G f‡ NZ †U‡ B’3>a<P:(B*5B*DIDwO.Z ‡ }®„®Ä © W¶„ô ¥¸ †¶„·1û ¥ºÌ ¼}ñ„¸qËÕ¼ Wû Ó ì 1¨ s¬ .>ab*O.<N7HJ.KfJIF=KMx .K5.^ wZ † .b*>?F=:(5.c…G ”…‡ BR‡ 5~c K9.DIF=:=xBR7.9dB*D.:l7.> Ba’M>a<P:(B*5ŽB*5IB*Fl’w<P:(<KR|‰y>AOP’0F(BRO.KYO.' sŒ K B*DIDL>aBRO “KMK.:=5IbR_ |nK*O`7.K3BRxU9f7.cw>aF=<aG €% €% I) €% .>a<P<P:=K*5G R)w+ I.D~BROQBRCE>A7PO.9.KJI^.>BROfCEK.:=K57.:=x O.E-U+U% €% €% A% €% .:(5IBROP’5.

¦ R¨ ¥÷ .¾ †¹Ï¶·ŒÎ ºy¶„º ݸ¿º p¹¿¶¯ÊÍ3¸¿¸¥¼}¹ p¶„º †¼„· °¯Â„Æ}Å °„°„Ù ¥Ã yÂٯٯ٠© Ý· .¨ ¥üO× Ó Ý¸¿º º †¼„·c¸ © ø cë ¥º†º ¥¸ €Ð yÂ Æ ¥Ã ÅÆ¯Æ Ò }®¯Æ¯Ä Jɼ pǯ®„Æ ¥¸x¼]Ë.åJ¼ Ͼ“¶„Ê€â Ö }®¯Æ¯Ä €Ü*Ì#ô„¸ p¹¿¶¯Êsß Ð „º tê Ï·s¶„ÊJ¼h˙ºÌ )Í.

ñ„÷¶„·€¹ ¥¸ ­ ì Žö ÕÙ ø ÑÅ Ò }ÙÄÙ }®„®„Ñ Ô ¼hË3Îcºy¶„º ݸ¿º p¹»¸ Ô ¿ª \ †Ñ dµ ÄÙ ÏÅ Ä ¥Ã _Îcºy¶º ݸ¿º p¹»¸ ¦ }®¯®„® Ý·1û ø Ûñ p¹ Ý· Ø Ð ¬ ù *³Ï·cº Ü h¼}¹ ¥¸¿¸ Ý· #þ sí ¨ Šþ ¦ ê y„ٯ٠„¯°„Ä}Š„ lë í °}Å Ä Ò Ò „ª d¬ ݸ p¼„·Ž½d¼„·ÕË ¿ª . ø x ø Ô h¶¯Ê³Ï·ÕËÕ¼ Ͼ“¶„º †¼„·9Ü h¼}¹ ¥Ï ¸ ¸ Ý· ™Îcô¸¿º ¥¾%¸ Ý·9å Í.

å‡æqãqµ ¦ ¬ ø ì Pë Ó ß ç . ¥·€¹ h¼}¹ ¥¸Ï¸ Ý· ‡× ¥º†º ϸ3Ø#À Ö ¥Ã Œ¨ Gà ¼ ¥ºj½xဴ*âgã *äݳÛå ѯ®Å Ò Ù ë y„ٯل٠\´.

ÍjÜ. ø ù ¬ Ô ¦ }®„ÆÄ PÔ Î ¾ Ê«¶„º Ûñ“Í.µ Ì Û¼ Ïô ¶„·€ñ ¦ }®¯®¯Ä Î ³æ3ædß.© .î € ¦ .· · Û¶¯Ê Ý· .

¬ ù í Ç Ö Õ®¯®¯® ’µ Û¹ÏÌ· p¹¿¶¯Ê™ß È ½xás´.âjã *äݳÛå ¨ „·€¶¯Ê “© Ô Íaàà€Ê p¹¿¶„º p¼„· ¸ ë Û¹ÏÌw¶„·sñ)Î )ÿ ¦ W© ì í W ¥·€¹ n¼„·OÍj¹¿¼ ¸Ïº †¹»¸ Î¯à ± Û¶¯Ê€Ü \µ ¿¹ÏÌ#· p¹¿¶¯Êcß í È ë _å ê .

Ù Ò yÂÙ¯Ù .

Ï·s¶„º †¼„·s¶¯Ê.½d¼„¾à º P³Ï·cº .

¯°„Ù¯Ä}ů° }° à ¦ }®¯®„Æ Ï·s¶„º p¼·s¶¯Ê3½d¼„·ÕË Gí Ì .· ·s¶¯Ê ¸ Â Ò ª _¬ \´*å%æ\ãqµ B.Í.

ß xê .

¦ ù 1ë ¦ ë Gà ¼ ¥º ‡© Õ®¯® q ë\² PÎcºy¶„º ¸Ïº †¹»¸7¶„·sñn½d¼„¾Wà º Ý· Ø }„®}Å }Ç„Ç Ã ¨ ù ë .

¦ Õ®¯®„Ù ¦ .

¨ dù p¹¿¶„·)Îcºy¶„º ݸ¿º p¹¿¶¯ÊPÍ3¸¿¸¥¼}¹ p¶„º p¼·tÐ Ö B¬ ì ¿ª ¬ †Ñ ¥Ã€Ò ì Ï·s¶¯Ês¼]Ë.ºÌ ®¯®}Å ÄÙ„Ñ 9þ ± ì PÓ yÂÙ¯Ù “È Ö3¦ n© ¨ c© «ª ‡© ¬ Qý €© “­ y„ٯ٠. sɼ Í ¾ .

¥ª .

g .

¾ Ã È †¹Ï¶·™Î ºy¶„º ݸ¿º p¹¿¶¯Ê_͸¿¸¥¼}¹ p¶„º p¼„· cÁ †Ñ¯Ñ ¥Ã ÂÙ¯ÇÅ ÕÇ 6 !"#"$%'&()*. qÎcºy¶º ݸ¿º p¹»¸“¶„·€ñU½d¼„¾à º · lØ€Ø È ¨ Ó ª 3ê ­ qɼ ¦ }®„®¯Æ ì Ï·s¶„Ê\¼hË3ºÌ 3Í.+- * .

+- & .6 !"#"$%'&()*.