You are on page 1of 4

Interviu pentru dobândirea calităţii de expert tehnic judiciar

ANUNŢ
Ministerul Justiţiei organizează interviu pentru dobândirea calităţii de expert tehnic judiciar de
către persoanele care au fost atestate de Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din
România ca evaluatorii autorizaţi în specializările „evaluarea proprietăţii imobiliare”
şi/sau „evaluări bunuri mobile economie”
Publicat: 10.04.2014

1. Organizator
Ministerul Justiţiei.
2. Tipul şi scopul sesiunii
Interviu pentru dobândirea calităţii de expert tehnic judiciar în specializările „evaluarea proprietăţii
imobiliare” şi/sau „evaluări bunuri mobile economie”
3. Baza legală
1. Ordonanţa Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi
extrajudiciară, cu modificările şi completările ulterioare.
2. Ordinul ministrului justiţiei nr. 1322/C/2000 pentru aprobarea Regulamentului privind atribuirea calităţii
de expert tehnic judiciar şi de specialist, cu modificările şi completările ulterioare.
3. Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu
modificări prin Legea nr. 99/2013;
4.Ordinul ministrului justiţiei nr.199/C/2010 pentru aprobarea Nomenclatorului specializărilor expertizei
tehnice judiciare, cu modificările ulterioare, care conţin la poziţia 39 şi 40 din Anexa ordinului,
specializările „evaluarea proprietăţii imobiliare” şi „evaluări bunuri mobile economie”
4. Data
02.06.2014 - 06.06.2014
În cazul în care există un număr mare de candidaţi se poate face programarea candidaţilor la susţinerea
interviului pe o durată de mai multe zile.
5. Locaţia
Bucureşti, Ministerul Justiţiei.
6. Timpul
30
Ora 9 .
7. Modalitatea de verificare a cunoştinţelor
Oral.
8. Perioada de înscriere
Perioada cuprinsă între data publicării anunţului şi 30 aprilie 2014, ultima zi de primire a dosarelor de
înscriere.
9. Locul înscrierii
Dosarele de înscriere se vor depune la Biroul Local pentru Expertize Judiciare Tehnice şi Contabile din
cadrul tribunalului în raza căruia domiciliază candidatul.
Dosarele de înscriere pot fi depuse şi la sediul Ministerului Justiţiei.
Dosarele de înscriere se pot depune personal sau pot fi transmise prin servicii poştale.

legalizată. d) copia legalizată a atestatului de cunoaştere a limbii române de către cetăţeanul statului membru UE sau SEE. asociaţii profesionale din domeniu sau. dacă există. (descarca model) f) copie legalizată de pe diploma de absolvire a instituţiei de învăţământ superior. se va depune şi dovada recunoaşterii diplomei potrivit Legii nr. dacă este necesar. de la alte organizaţii sau instituţii cu care a colaborat. în original. k) dovada că este apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea activităţii de expert tehnic judiciar (adeverinţă medicală). aflat în termenul de valabilitate. g) copia documentului prin care se face dovada. a documentului respectiv. nr. 200/2004. e-mail. Afişare rezultate dosare de înscriere 19 mai 2014. a documentului respectiv. nr. se va depune şi traducerea în limba română. Taxa de înscriere 300 lei. 11. se va depune şi traducerea în limba română. pagina de internet. că îndeplineşte condiţia privind stagiul (vechimea în activitate) de cel puţin 3 ani în specializarea în care a obţinut diploma. adresa de reşedinţa. Dacă documentul este emis în altă limbă decât cea română. a altui act doveditor al cetăţeniei unuia dintre statele membre ale UE sau aparţinând SEE. după caz. cu modificările şi completările ulterioare. str. care se va redacta în limba română şi în care se vor înscrie date privind solicitantul: nume. a documentului respectiv. legalizată. (1) lit. În cerere se va face menţiune despre sesiunea de interviu si specializarea la care candidează. legalizată.10. în original. e) declaraţie pe propria răspundere că solicitantul are capacitate de exerciţiu deplină. b) din O. 17 Cod IBAN: RO42TREZ7005003XXX000090 Deschis la: Trezoreria operativă a Municipiului Bucureşti Reprezentând: „Taxă interviu ETJ –sesiunea iunie 2014”. i) recomandare privind buna reputaţie profesională şi socială. în specializarea pentru care se prezintă la examenul de expert tehnic judiciar. Dacă diploma a fost obţinută într-un stat membru al UE ori aparţinând SEE.G. Dacă acesta este emis în altă limbă decât cea română. 12. carnetul de muncă sau alt document care atestă vechimea). se va depune şi traducerea în limba română. a documentului respectiv. nr. (descarca model) b) copia legalizată a documentului cu care se face dovada îndeplinirii condiţiei prevăzute la art. c) copia actului de identitate şi. . obţinută de la locul de muncă. 2/2000: candidatul este atestat de Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România ca evaluator autorizat în specializările „evaluări bunuri imobiliare” şi/sau „evaluări bunuri mobile”. Apolodor. j) dovada plăţii taxei de înscriere la interviu. se va depune şi traducerea în limba română. h) certificatul de cazier judiciar. cetăţenie. cod numeric personal. Sector 5 sau în contul bancar al Ministerului Justiţiei: Beneficiar: Ministerul Justiţiei Cod fiscal: 4265841 Adresă: Str. Apolodor. Dacă documentul este emis în altă limbă decât cea română. în original. Dosarul de înscriere Dosarul de înscriere va cuprinde: a) cerere de înscriere. Taxa de înscriere la interviu se poate plăti la casieria Ministerului Justiţiei din Bucureşti. altul decât România. adresa de domiciliu în statul membru UE sau SEE şi. fax. Dacă documentul este emis în altă limbă decât cea română. 12 alin. conform legislaţiei ţării emitente. altul decât România. 17. în original. Dacă documentul este emis în altă limbă decât cea română. a documentului respectiv (adeverinţă privind vechimea în muncă. legalizată. prenume. redactată în limba română. telefon. se va depune şi traducerea în limba română. legalizată.

Abateri judiciare. Organizarea activităţii de expertiză tehnică extrajudiciară. 2. cu modificările şi completările ulterioare: art. cu modificările şi completările ulterioare. Expertiza. Amenzi judiciare şi despăgubiri. 1322/C din 21 iunie 2000. 37/2009. Bibliografia este orientativă şi minimală. 4. atât sub aspectul conţinutului care atestă îndeplinirea condiţiilor legale. 340 (Expertiza).2. cu modificările şi completările ulterioare. 2. 1 5. 3. (descarca textul) 2. Candidaţii sunt rugaţi să depună actele în dosarul de înscriere în ordinea arătată mai sus. Calitatea de expert tehnic judiciar. 13. 199/C/2010 pentru aprobarea Nomenclatorului specializărilor expertizei tehnice judiciare. 13/2010. 187 . 284 (Abateri judiciare). cu modificările şi completările ulterioare (Ordinul ministrului justiţiei nr. 5. Dispoziţii generale privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară. 283. 330 – art.3. cu modificările şi completările ulterioare (Legea nr.181 (Expertiza). 13. art. 2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară. putând fi consultate şi alte acte normative sau lucrări de specialitate din domeniu. 208/2010). 262. Dispoziţii generale privind atribuirea calităţii de expert tehnic judiciar şi de specialist. aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. Regulamentul privind atribuirea calităţii de expert tehnic judiciar şi de specialist.art. Regulamentul privind atribuirea calităţii de expert tehnic judiciar şi de specialist. 1115/C/2007. aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. Interviul pentru atribuirea calităţii de expert tehnic judiciar. 2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară. Partea I. Tematica 13. în săptămâna premergătoare susţinerii interviului. 1322/C din 21 iunie 2000. 3. Legea nr. . art. Răspunderi şi sancţiuni pentru neefectuarea expertizei tehnice judiciare. 203/C/2010).13. 13.1. Lucrările de specialitate sau orice altă documentaţie. Dispoziţii tranzitorii şi finale privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară. art. 2. Reguli procedurale privind expertiza tehnică judiciară.4. 6. Codul de procedură civilă 1. 16. Codul de procedură penală. Dispoziţii privind experţii tehnici judiciari care au dobândit această calitate într-un stat membru al Uniunii Europene ori aparţinând Spaţiului Economic European. Bibliografia 1. 7. 2. Ordinul ministrului justiţiei nr. 4. cât şi al formei cerute actului (e. Candidaţii sunt rugaţi să acorde atenţie sporită dispoziţiilor legale privind actele ce trebuie depuse la dosarul de înscriere. 15. 3. Dispoziţii finale privind atribuirea calităţii de expert tehnic judiciar şi de specialist. 178/2009. Afişare rezultate probă de verificare 12 iunie 2014.art. Ordonanţa Guvernului nr. Ordonanţa Guvernului nr. Informaţii suplimentare Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la personalul Biroului Local pentru Expertize Judiciare Tehnice şi Contabile din cadrul tribunalului în raza căruia domiciliază candidaţii. Notă: 1. 6. Expertizele. Ordonanţa Guvernului nr. Atribuţiile Biroului Central pentru Expertize Tehnice Judiciare şi ale birourilor locale pentru expertize judiciare tehnice şi contabile. 5. Datele privind locaţia exactă a susţinerii interviului şi repartizarea candidaţilor vor fi făcute publice în timp util. 4.g. 14. consultate în vederea prezentării la examinare. Ordinul ministrului justiţiei nr.(descarca textul) 3. Codul de procedură penală 1. Legea nr. Codul de procedură civilă. se vor actualiza în raport cu modificările legislative intervenite până la data publicării anunţului privind organizarea interviului.: copie legalizată).(descarca textul) 4. 172. 1. Toate actele normative menţionate sunt publicate în Monitorul Oficial al României. Examenul pentru atribuirea calităţii de expert tehnic judiciar.191 (Amenzi judiciare şi despăgubiri). Organizarea testării specialiştilor. art. 2. 5. cu modificările şi completările ulterioare: art. 1.

În documentele de plată trebuie înscris numărul contului în care se face plata. Taxa de înscriere nu se restituie. Dosarul de înscriere sau acte din acesta nu se restituie. 8. . Nu se eliberează copii din dosar. astfel cum este acesta indicat în anunţ.6. 7. Neînscrierea numărului contului sau înscrierea sa eronată va fi considerată ca neîndeplinire a condiţiei de plată a taxei de înscriere. Documentul prin care se face dovada plăţii taxei de înscriere se depune în original.