You are on page 1of 72

RAĈUNSKA ANALIZA NATPUTNJAKA PRISADE;

SADRŢAJ RAĈUNSKE ANALIZE:
Osvrt na dispoziciono rješenje
Uslov i odabir fundiranja na natputnjaku
Materijali na natputnjaku
Analiza opterećenja
Raĉunski model natputnjaka
Sluĉajevi opterećenja i mjerodavne kombinacije
Dimenzioniranje natputnjaka
6.1.
Dimenzioniranje rasponske konstrukcije natputnjaka
6.2.
Dimenzioniranje luka natputnjaka
6.3.
Dimenzioniranje stubova natputnjaka
7. Proraĉun opreme natputnjaka
7.1.
Proraĉun dilatacije kod obalnih stubova
7.2.
Proraĉun ležišta na obalnim stubovima
8. Proraĉun temeljne stope luka
9. Proraĉun obalnog stuba
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dodatak A: Raĉunska opterećenja natputnjaka
Dodatak B1: Rezultati proraĉuna rasponske konstrukcije, mjerodavni sluĉajevi
opterećenja
Dodatak B2: Rezultati proraĉuna rasponske konstrukcije, ĉesta kombinacija SLS
Dodatak B3: Rezultati proraĉuna rasponske konstrukcije, stalna situacija ULS
Dodatak C1: Rezultati proraĉuna luka, mjerodavni sluĉajevi opterećenja
Dodatak C2: Rezultati proraĉuna luka, ĉesta kombinacija SLS
Dodatak C3: Rezultati proraĉuna luka, stalna situacija ULS
Dodatak D1: Rezultati proraĉuna srednjeg stuba, mjerodavni sluĉajevi opterećenja
Dodatak D2: Rezultati proraĉuna srednjeg stuba, ĉesta kombinacija SLS
Dodatak D3: Rezultati proraĉuna srednjeg stuba, stalna situacija ULS

0. OSVRT NA DISPOZICIONO RJEŠENJE
Na AC u km 9+321,47 projektovana je luĉna konstrukcija nadvožnjaka iznad autoceste
koja će svojim karakteristikama zadovoljiti sve zahtjeve saobraćaja na lokalnoj cesti kao
i obezbjediti potrebne gabarite za prolaz na autocesti ali i predstavljati objekat koji će
plijeniti pažnju prolaznika autoceste. Raspon luĉne konstrukcije iznosi L=56,0m uz
strijelu luka od f=12,30m što daje povoljan odnos f/L=0,219. Ukupna dužina natputnjaka
iznosi 94,2m odnosno sa krilima 108,20m. Obalni stubovi su masivni sa stojećim
dijelom (na obalnom stubu S4), odnosno samo sa visećim dijelom krila na stubu S1.
Srednji stubovi S2 i S3 temelje se na stopama jednog i drugog kraja luka što predstavlja
ekonomiĉno rješenje. Cijela konstrukcija izraĊena je u armiranom betonu pri ĉemu su
naprsline strogo kontrolisane i ograniĉene na širinu od 0,200mm.
Ukrštanje lokalne ceste Miljkovac - Prisade sa autocestom je pod uglom od 90°.
Lokalna cesta na dijelu objekta je u pravcu i uzdužnom nagibu od 3,2%. Autocesta je
zbog trase izmeĊu dva tunela projektovana sa razmaknutim kolovozima.
13
12

Strijela luka

11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38

40

42

44

46

48

50

52

54

56

Raspon luka

Odabrana osovina luka natputnjaka (kvaratna parabola)

y

4f
x
L 56m
x 1
f 12, 25m
L
L
1. USLOVI I ODABIR FUNDIRANJA NATPUTNJAKA

Geološko - geotehniĉko istraživanje na lokaciji natputnjaka Prisade i laboratorijske
analize uzoraka su uraĊene od strane Winner project iz Sarajeva, dok je interpretaciju
rezultata i GG elaborat izradio Institut za geologiju pri GraĊevinskom fakultetu Sarajevo.
Na lokalitetu visokih nasipa (prije natputnjaka) od km 8+800 do km 9+100 izvedene su
tri istražne bušotine BBn14 – BBn16 a (nakon natputnjaka) na dijelu vijadukta Putnikovo
brdo dodatne 3 bušotine BBn11 – BBn13. Za kompletiranje slike iskorištene su bušotine
izvedene na idejnom projektu BB5 i BB6. Na mjestu dubokog usjeka i ujedno
natputnjaka Prisade izvedena je bušotina BRn5. Na osnovu pomenutih izvedenih
istražnih radova konstatovani su sljedeći geološki slojevi:
površinski slojevi - el-dl u prosjeĉnoj debljini od 1m (glina, pijesak i drobina).
raslabljeni supstrat u prosjeĉnoj debljini 2m (alevrolitiĉni pješĉari, glinci, laporci
sa uloškom rožnjaka)
supstrat -J (alevrolitiĉni pješĉari, glinci, laporci sa uloškom rožnjaka).
GG elaboratom za trasu je takoĊer definisano i osiguranje škarpi viskoh usjeka:
osiguranje nožice usjeka prema tipu OS1 sa zidom visine 4,0m
osiguranje škarpi usjeka koji su pod nagibom 1:1,5 prema tipu OS2
Na osnovu svega iznesenog projektovan je natputnjak kao semintegralna ab
konstrukcija ukupne dužine 16+20+19+21,7+17,5=94,2m sa masivnim direktno na

srednji stub. 2.200 mm za ĉestu kombinaciju opterećenja. .471 N mm modul elastiĉnosti 550 N mm 2 E s 200. MATERIJALI NA NATPUTNJAKU Beton C 35/45 f ck 35 N mm2 f ctm Ecm rasponska konstrukcija karakteristiĉna ĉvrstoća betona napritisak srednja vrijednost ĉvrstoće betona na zatezanje 3.300 N mm 2 Beton C 30/37 f ck 30 N mm2 f ctm Ecm luk.2 N mm 2 33. obalni stubov i krila karakteristiĉna ĉvrstoća betona napritisak srednja vrijednost ĉvrstoće betona na zatezanje 2.9 N mm 2 31.000 N mm 2 klasa duktilnosti B modul elastiĉnosti BSt 500 S granica velikih izduženja granica kidanja modul elastiĉnosti visokoduktilni ĉelik U nedostatku posebnih uputa od strane Investitora za daljnji proraĉun usvojit ćemo natputnjak kao objekat klase D prema DIN FB 101 prema ĉemu se širina naprslina na objektu ograniĉava na wk=0.900 N mm 2 Beton C 25/30 f ck 25 N mm2 f ctm Ecm srednja vrijednost ĉvrstoće betona na zatezanje 2 Betonski ĉelik f yk 500 N mm 2 f tk modul elastiĉnosti temelji karakteristiĉna ĉvrstoća betona napritisak 2.supstratu temeljenim obalnim stubovima kao i lukom i srednjim stubovima temeljenim na zajedniĉkoj stopi.6 N mm 2 30.

Opterećenje mjerodavnim vozilom je dato kao pokretno. 3.01 0. Ovaj model opterećenja sukladan je sa Eurocode-om 1. Za dodatni stalni teret vrijedi: .1.Asfalt beton 22 0. a što je jedna od preporuka u okviru propisane Metodologije za projektovanje objekata na autocesti koridora Vc. gdje se kao rezultat dobija anvelopa uticaja od korisnog opterećenja za njegove razne položaje.3.5 4.25 kN m2 3. odnosno hrvatske NAD-ove kada je u pitanju opterećenje temperaturom.Greške u izvoĊenju 2cm UKUPNO Ograda cijevna Iviĉnjaci. . Uticaji pritiska nasipa uzimani su u obzir prema klasiĉnim i dugo u upotrebi teorijama.1. ANALIZA OPTEREĆENJA Proraĉun konstrukcije je izvršen u programu SOFISTIK uzimajući obzir sva mjerodavna opterećenja u skladu sa DIN Fachbericht 101 i 102. Pokretno opterećenje 3. model opterećenja 1.19 kN . Obzirom da Bosna i Hercegovina nije propisala odgovarajuće nacionalne dokumente za primjenu (NAD-ove).25 25 6. 20 kN m2 m2 0.2.Hidroizolacija 19 0. 02 8. reviziona staza m2 m2 25 0. dok su uticaji reologije betona uzimani prema preporukama DIN FB 102 a što je identiĉno sa osnovnim EC 2.08 1. dio 3.2. u proraĉunu smo se oslanjali na njemaĉke NAD-ove kada je u pitanju opterećenje pokretnim teretom.76 kN . i opterećenje je prouzrokovano sa TS-„Tandem sistemom“ i sa UDL-„Uniformly distributed load system“.35 kN m 0. Vertikalno pokretno opterećenje U sklopu korisnih opterećenja djeluje pokretno opterećenje koje se definiše po novom DIN-Fachberichtu 101. 25 kN g 6. Stalna opterećenja Vlastita težina konstrukcije se korektnim modeliranjem uzima u obzir softwarski.

.5(kN/m²) qrk=2.Qk1=240(kN) – osovinsko opterećenje dvoosovinskog vozila u glavnoj raĉunskoj traci(traka 1) Qk2=160(kN) – osovinsko opterećenje dvoosovinskog vozila u sporednoj raĉunskoj traci(traka 1) qk1=9(kN/m2) – ravomjerno opterećenje trake 1 Preostala površina kolovoza se opterećuje ravnomjerno raspodjeljenim opterećenjem qrk= 2.8 2 240 0. 0 9 3 94 Qik 288 2.2. 7 94 541kN 230 254 484kN 900kN 900kN Važno je naglasiti da se istovremeno horizontalno i vertikalno pokretno opterećenje u punom iznosu ne mogu javiti. Dvoosovine ĉine tzv. tandem sistem(TS) i mogu se nezavisno pomjerati po kolovozu kako bi se dobili mjerodavni uticaji.2.1 Q1 q1k Wi L 900kN Qik 288 2. Horizontalno pokretno opterećenje Koĉenje i pokretanje vozila uzima se u skladu sa narednim dijagramom.5(kN/m²) Qk1=240(kN) Qk2=160(kN) q2 200 qk2=2. 6 0. 6 Q1 2Q1k 0.5(kN/m²) q2 OSTATAK KOLOVOZA 300 TRAKA 1 300 TRAKA 1 40 qk1=9(kN/m²) q1 200 60 40 40 40 q1 qrk=2.5(kN/m2). qrk=2. Mjerodavna je veća vrijednost od naredna dva izraza Qik 0.5(kN/m²) 3.1 1. 7 L 900kN Qik 0. Odgovarajućim koeficijentima kombinacije biće uzeta u obzir.

min T0 18 10 28  C Tn.0 8C (za stubove i luk -5C) 3.3.cool(50 ) k sur TM . Heat TM .max T0 30  C 40 10 3.m. Te.min ) se dobivaju iz uslova najviše i najniže temperature zraka u hladu.n. Za podruĉje I i nadmorsku visinu cca 200 m.heat TM . 8 x1.3. 50 3.50 ksur 15C 0. U zavisnosti od pripadnosti odgovarajućem podruĉju.max 40  C Te.3.50 TM . odnosno najnižim temperaturnim promjenama respektivno.heat k sur TM .50 xk SUR 1. ksur 0. Heat . 50 39  C 26  C Tmin. Kombinacija jednolike i linearne temperature .1.0. Jednolika temperaturna komponenta Rasponsku konstrukciju i zidove natputnjaka svrstat ćemo u treću vrstu rasponskoga sklopa.8( zastor80mm) TM .3.con Te. k SUR TM . Heat .cool TM .max . Linearna promjena temperature Zagrijavanje i hlaĊenje gornje površine konstrukcije dovodi do najvećih pozitivnih promjena (gornja površina toplija) i do najvećih negativnih promjena (donja površina toplija). Dejstvo temperature U nedostatku domaćih nacionalnih dokumenata za primjenu (NAD-ova) koristit ćemo se hrvatskim. primjenit će se temperature date za podruĉje I. a zatim i konstrukcije u hladu. Ĉitava Hrvatska sjeverno od Save (kontinentalna klima) pripada podruĉju I i za maksimalne i za minimalne temperature.gornja površina toplija TM . Hrvatska je podijeljena na 4 (5) podruĉja sa najvišim.Cool .Cool . Tmax.3.heat . Najviša i najniža temperatura mosta u hladu ( Te. TM . Sada jednolika promjena temeprature iznosi: Tn.Cool -donja površina toplija: TM .min 18  C Obzirom da nije poznata temepratutra prilikom gradnje usvojit će se T 0=10 C. Te.8 12C (za stubove i luk +5C) TM .50 15C. te nadmorskoj visini vrši se odreĊivanje maksimalnih i minimalnih temperatura zraka.2.3.exp Te. a koji regulišu temperaturne promjene u konstrukcijama. Obzirom da Doboj (LOT 3 autoceste u koridoru Vc) ima približno jednake klimatske uslove kakvi vladaju u najvećem dijelu kontinentalne Hrvatske.Cool 8 C .

Uticaji skupljanja se ne mogu zanemariti za ovakve objekte jer se radi o dugogodišnjem procesu ĉiji rezultati mogu biti vidljivi tek za desetak godina. 160 5 90 38 0. Ovo je bilo potrebno radi promjene krutosti betonske konstrukcije. odnosno u vodi 0. 657 .75 i M 3. f cm 3 RH 70 1 1 100 100 1.5 ili CEM 42. 0. 25 3 sRH RH s za cement sa polaganim.Cool M TN . Heat N x TN .75 i M TM .4. ĉvrstoća na zatezanje nakon 28 dana. RH 160 sc (90 f cm ) 10 6 ovisnost o betonu i cementu. 018 . TM . odnosno skraćenje vlakana upravo najviše izraženo u ranijim danima kada je ĉvrstoća na zatezanje mala predvidjeli smo posebnu njegu betona koja je detaljnije objašnjena u «Tehniĉkim uslovima za materijale». 4 5 . Raĉunato je više odvojenih proraĉuna. 8 sc f cm f ck 8 1. a što je posljedica pojavljivanja naprslina i efekata puzanja betona.35 N Reologija betona Skupljanje konstrukcija spada u grupu indirektnih dejstava. Dio tih uticaja se može anulirati kroz efekte puzanja odnosno prelazak konstrukcije u stadij II (pojavu kontrolisanih naprslina) što je ovdje raĉunski uzeto u obzir. Uticaji skupljanja se mogu predstaviti kao ekvivalent temperature: cs t .Cool N x TN . Exp . koja su osim što su iznutra sprijeĉena (meĊusobni uticaj vlakana).exp .5 sa običnim stvrdnjavanjem) sc 30 8 38 N / mm2 sRH za vlažnost izmeĊu 40% i 99 %. Za ovu kombinaciju se koristi nepovoljniji od mogućih osam kombinacija pri ĉemu su sljedeća ĉetiri sluĉaja vrlo vjerovatna: Niska temperatura zraka i donji rub topliji (širenje): TM .Potrebno je uzeti u obzir istovremeno djelovanje jednolike i linearne temperaturne komponente.55 0. 0. Obzirom da je skupljanje.. Heat M TN .35 N Visoka temperatura zraka i donji rub hladniji (skupljanje): TM . za razliĉite starosti konstrukcije. 657 1.55 RH 5 (CEM 32.exp ili 0. ts cs 0 s cs 0 s f cm f cm t ts s koeficijent skupljanja. takoĊer su sprijeĉena i kroz dejstvo tla. 10 6 uĉinak vlažnosti zraka na osnovno skupljanje 420 10 6 . Exp ili 0. osnovna vrijednost skupljanja. obiĉnim ili brzim stvr.

65 4 0. 664m 664mm u3 2 (3.0431 vremenski koeficijent za 50 dana. 1 RH / 100 0. 65 2.0431 0.863m 863mm u2 2 (4 1. Pad krutosti elemenata uzrokovan je padom modula elastiĉnosti (efekti puzanja betona). te pojavom kontrolisanih naprslina. 02m 1020mm u 2.8) Zbog jednostavnosti raĉunat ćemo sa osrednjenim poluobimom presjeka h01 h02 h03 h0 850mm 3 t ts s s s t ts 0.1 3 ho osnovna vrijednost za koeficijent puzanja. 2 8. 1 1 70 / 100 0.1 h02 0. koef.018 428 10 6 Kod proraĉuna koeficijenta skupljanja rasponske konstrukcije važno je primjetiti da se pri proraĉunu obima presjeka «u» uzima samo 20% širine kolovoza (površine koja je prekrivena hidroizolacijom) 2 Ac1 2 5. t0 Konaĉna vrijednost puzanja raĉunata je sa RH=70 % i starost betona kod nanošenja opterećenja od 28 dana.5 Srednji poluobim za luk: 2 Ac 2 2 4 1.9 0. a za beton C 30/37: (t . t0 ) 0 RH RH 1 0 x c x(t t0 ) x ( f cm ) x (t0 ) .8 10 5 Kao što je to u uvodu reĉeno dobijena mjera skupljanja se dijelom može umanjiti zbog pada krutosti konstruktivnih elementa.8 h03 0.9 0. 25 0.eff t0 1 t1 .cs 0 s f cm 420 10 RH 6 1. promjenu skuplj. 29997 55285 31. 035 ho2 t ts cs 0 50d 1/ 2 47 25335 30000 3 0.737 428 10 6 1/ 2 0. 25 0. Pad modula elastiĉnosti usljed puzanja može se predstaviti putem narednog obrasca. 50 3 0.317 .1) Srednji poluobim za srednji stub: 2 Ac 3 2 3.86 h01 1.737 5 1.035 850 2 30000 3 30000dana cs koeficijent koji opisuje vrem.5 10 0. vlažnost zraka .1 3 850 1. koji uzima u obzir rel.035 850 2 50 3 50dana cs 1/ 2 428 10 s cs 0 s 50d 6 0. Ecm Ec .

5. 2805. 28 0 c.3 . t0 31900 1 0.985.985 1.317 2.4885 1. 1. pri ĉemu su rezultati pokazali da je mjerodavan proraĉun za t=30.3 0. 4885 50 28 (50 28) ( )0.1 1. 3.eff 50d 1 Ecm t1 . Opterećenje vjetrom U nedostatku taĉnijih podataka uzet ćemo za Doboj osnovnu brzinu vjetra vref 24m / s . c (30.2805 0.492 Za t=50d: Ec .947 1500 H t t0 t0 ) ( )0. c (t t t H 0 koef.726 50 .2 0.1 t0 0.000d.000 1500 30000 28 c 0 f cm RH to 1. odnosno kada se obave svi reološki procesi.725 f cm 38 1 1 1 (to ) 0.000d: Ec .726 11702 N mm 2 Uvažavajući sraĉunate koeficijente puzanja i skupljanja napravljeni su proraĉuni za razliĉite vremenske faze kroz koje prolazi konstrukcija.eff Ecm 1 t1 . t 0 31900 1 1.725 0.2 0.8 f cm 16.753 . 1.3 0.16.1 28 0. koji uzima u obzir uĉinak ĉvrstoće betona 0. 4920 21380 N mm2 Za t=30. 28 0 c.753 0.8 2. 1500 50 28 30000 28 28) ( ) 0.753 0.

2m visina konstrukcije d 1.3m odnos širine i visine konstrukcije b / d 9.1 5 Opterećenje vjetrom bez saobraćaja na objektu wx 1. 2 /1.1 0. 20kN / m2 opterećenje na rasponsku konstrukciju wx 0.90kN / m2 opterećenje na rasponsku konstrukciju wx 1.90kN / m2 opterećenje na stubove . 20kN / m2 opterećenje na stubove Opterećenje vjetrom sa saobraćajem na objektu wx 1.širina natputnjaka b 9.3 7. 2 1.

30000. 60000. 60000.957 Hertz Enlarged by 1. Sector of system Beam Elements M 1 : 1061 Deformed Structure from LC 9005 Eigenform 5 f= 2.0000e+06 0.d.0000e+06 40000.502 Y * 0. 20000. 20000.906 Z * 0. 50000. 40000. Sector of system Beam Elements Deformed Structure from LC 9010 Eigenform 10 f= 3.502 Y * 0. 20000.906 Z * 0. -0. mm X Y M 1 : 1187 Deformed Structure from LC 9004 Eigenform 4 f= 1.906 Z * 0.962 40000. Sector of system Beam Elements Deformed Structure from LC 9008 Eigenform 8 f= mm M 1 : 1751 X * 0. X Y 0. 0. 40000.0000e+06 X Y -20000.502 Y * 0. mm Sector of system Beam Elements X Y -20000. 0. -20000.962 2.624 Hertz Enlarged by 1. M 1 : 1564 X * 0.502 Y * 0.962 Z 0. mm Sector of system Beam Elements X Y -20000. Sector of system Beam Elements Deformed Structure from LC 9009 Eigenform 9 f= 3. Sector of system Beam Elements M 1 : 1255 Deformed Structure from LC 9003 Eigenform 3 f= 1. Z 20000. Z 0. -0.502 Y * 0. M 1 : 1555 X * 0. X Z Y 0. 0. Opterećenje potresom Proraĉun uticaja od zemljotresa uraĊen je metodom spektralne analize u skladu sa EC 8/2 pri ĉemu je uzeto u bzir prvih 20 sopstvenih oblika: IPSA institute d.906 Z * 0. * Put zivota bb * 71000 Sarajevo 0.0000e+06 -20000. X * 0.962 40000. 40000. Z 20000. -10000. 0. 20000. X * 0. Sector of system Beam Elements M 1 : 1247 Deformed Structure from LC 9001 Eigenform 1 f= 0.962 0. 40000.884 Hertz Enlarged by 1.0000e+06 Z 0.502 Y * 0.906 Z * 0. X Y -20000.962 20000. 20000.0000e+06 Z 0.962 Z 0. Sector of system Beam Elements Deformed Structure from LC 9007 Eigenform 7 f= X * 0.962 3.706 Hertz Enlarged by 1.906 Z * 0. 20000.05.2010 -20000.962 PAGE 1 Pri tome su primjenjeni sljedeći parametri: .906 Z * 0. 40000. 0.962 X Z Y 0. Z mm M 1 : 1321 Deformed Structure from LC 9006 Eigenform 6 f= 2.692 Hertz Enlarged by 1. X * 0.0000e+06 X * 0.6.906 Z * 0.502 Y * 0. mm -40000.0000e+06 X * 0.502 Y * 0.845 Hertz Enlarged by 1. Sector of system Beam Elements X Y mm -40000. mm -20000.371 Hertz Enlarged by 1.3. 10000.906 Z * 0.891 Hertz Enlarged by 1.96-23) 7. 0.906 Z * 0. 60000.370 Hertz Enlarged by 1.502 Y * 0.0000e+06 40000. mm M 1 : 1238 X * 0. -20000. 40000.780 Hertz Enlarged by 1. 20000. X Y mm M 1 : 1206 Deformed Structure from LC 9002 Eigenform 2 f= 0.502 Y * 0. WINGRAF (V14.0000e+06 0.

20 3. Diferencijalno slijeganje stubova Analizirana su dva tipa diferencijalnog slijeganja.00 2. Klasa tla C Prigušenje 5% Faktor ponašanja za ograniĉeno duktilno ponašanje q=1.200 0.40 2.00 Proraĉunski spektar za «X» i «Y»pravac djelovanja 3.40 1.7.60 2.00 3.20 2.000 2.400 0.600 0. Soil Class C D[-] SA[-] SB[-] MIN[-] TB[sec] TC[sec] TD[sec] TE[sec] K1[-] K2[-] A[m/sec2] 1.000 1.2 Uzeto je u obzir 20 sopstvenih oblika     Response spectra EC 8 Type 2.100 0.40 3.60 1.005 3.00 Zone = I ah =* 1.80 1.60 3.00 2.000 av =* 0.20 1.250 1.00 1.200 0.1g 1 m s2 (u nedostatku odgovarajućeg NAD-a preuzeta preporuke iz susjednih zemalja a za seizmološku kartu sa povratnim periodom 500 godina.0 [sec] 0.  Vjerovatno slijeganje  Moguće slijeganje 10 mm 25mm* (analizirano u SLS-u) (analizirano u ULS-u) *Diferencijalno slijeganje u stanju graniĉne nosivosti se odreĊuje uz uslov popucalosti presjeka (prelaska u stadij II) zbog ĉega se krutost sistema umanjuje za 60%.2000 1.200 0. . ag 0.800 0.0 1.00 0.000 1.125 0.000 3.80 2.

00 Sector of system Y X Z Nodes .5 19.00 -3.4.5 (14. Slika: Raĉunski model natputnjaka. Loadcase 4031 C+S OO Slika. i laporci. Naprezanja zajedniĉkog temelja luka i stuba u LC 4031 (stalni teret + uticaji reologije betona) Ntem Ttem M ytem ( Ztem Gtem ) cos 38. kN (Min=-14235. Support force in global X.987 cos 38.00 -2. RAĈUNSKI MODEL MOSTA Za proraĉun konstrukcije je korišten raĉunski model koji je modeliran i raĉunat u programu SOFISTIK.) Nodes . 3D. Support force in global Z. glinci.235 2.5 X tem sin 38.264kN .987 sin 38.5 10.00 14235 -5.235 2. XY ravan i ZY ravan Ĉvrsti supstrat (J ) .80 6 2.5 10.900kN ( Z tem G ) sin 38.00 m M 1 : 80 (total: -14235.) (Max=0) -1.5 (14. sa ulošcima roţnjaka = 300 c = 60 kN/m2 IP = 35 % = 20 kN/m3 = 0.3 Mpa M = 250. 1 cm 3D = 10000.80 1970kNm M ztem 134kNm 1.454) sin 38.00 15.454) cos 38. Loadcase 4031 C+S OO dana .5 M y G 0.alevrolitiĉni pješĉari.00 16.0 MPa CBR = 20% ugao unutrašnjeg trenja kohezija indeks plastiĉnosti zapreminska težina monoaksijalna ĉvrstoća modul stišljivosti CBR        134.5 X tem cos 38.00 -4. Kontakt zajedniĉkog temelja luka i stuba sa tlom modeliran je oprugama skladno sa GG elaboratom.454 0.92 10987 14.6 6.

736kN kN kopruge 2. 0073m m k xopruge k yopruge kopruge 2 1. 6 106 kN m USVOJENO ZA DALJI PRORAĈUN .293 106 stem 0.Slika: Maksimalni napon na temeljnoj spojnici dvoosnonapregnurtog temelja od stalnog tereta i uticaja reologije betona t=+00 Slika: Slijeganje zajedniĉkog temelja luka i srednjeg stuba pod stalnim teretom Krutost temeljne opruge odredit će se putem narednog obrasca: Ntem 16.

000 29878 177. Mat A[m2] Ay/Az/Ayz Iy/Iz/Iyz ys/zs y/z-sc modules gam NoR It[m4] [m2] [m4] [m] [m] [MPa] [kN/m] 1 = PRESJEK NATPUTNJAKA 1 = Composit with materials: 1 1 7.000 12449 -2.00 S M 1.96 107 1 1 rad ( s1tem s2tem ) 0.860E-01 0.00 0.239E+00 2.000 0.00 Static properties of cross section No.000 0.00 0. 0 107 USVOJENO ZA DALJI PRORAĈUN rad U raĉunskom modelu odgovarajućim gredama su pridruženi realni presjeci od kojih se ovdje daju samo neki karakteristiĉni.00 1.10 1.00 3.0000E+00 2. 0046m d 5.2681E+00 7.00 -3.00 m . 0075m 0.00 0.80 Y 2.00 -2.372kNm kNm kmopruge 1.623 12449 KARAKTERISTIĈNI PRESJEK SREDNJEG STUBA Z 5.00 1. Mat A[m2] Ay/Az/Ayz Iy/Iz/Iyz ys/zs y/z-sc modules gam NoR It[m4] [m2] [m4] [m] [m] [MPa] [kN/m] 4 = PRESJEK STUBA (CENT) 1 4.677E-01 8.852E+01 0.000 29878 100.50 0.50 3 2.00 m Static properties of cross section No.5m kNm kmopruge 2.00 -1.00 Y 4.00 -4.00 M S 0.133E-01 0.00 3 7.Krutost temeljne opruge za moment savijanja odredit će se putem narednog obrasca: M tem 10.000 0.00 -1.494 0.00 2.333E+00 0. KARAKTERISTIĈNI PRESJEK RASPONSKE KONSTRUKCIJE Z 8.

30 Y 3.00 3 8.000 0.80 0.00 -3.00 -1.00 m Static properties of cross section No.109E+01 -0.000 29878 110. Mat A[m2] Ay/Az/Ayz Iy/Iz/Iyz ys/zs y/z-sc modules gam NoR It[m4] [m2] [m4] [m] [m] [MPa] [kN/m] 118 = PRESJEK LUKA = Composit with materials: 1 1 7.400 12449 KARAKTERISTIĈNI PRESJEK LUKA PRI SPOJU SA RASP.00 Y 2.450E+00 1.000 29878 178.010E+00 0.00 m .00 2.651 -0.00 -2.50 S M -1.00 -1.50 -1.4000E+00 2.50 M S 0.00 0.400 -0.347E-01 0.00 -3.804E+01 -0.47 Y 4.609E-01 1. KONSTRUKCIJOM Z 5.00 M S 1.00 -1.00 3.00 -4.1583E+00 1.96 3 3.000 0.00 0.00 -2.00 0.00 1.00 2.00 m Static properties of cross section No. Mat A[m2] Ay/Az/Ayz Iy/Iz/Iyz ys/zs y/z-sc modules gam NoR It[m4] [m2] [m4] [m] [m] [MPa] [kN/m] 101 = PRESJEK LUKA = Composit with materials: 1 1 4.00 1.00 1.00 1.00 -2.651 12449 PROMJENJIVI PRESJEK LUKA (RASPONSKE KONSTRUKCIJE) CENTRALNI DIO NATPUTNJAKA (VISINA PROMJENJIVA) Z 8.KARAKTERISTIĈNI PRESJEK LUKA PRI SPOJU SA TEMELJOM Z 5.

2010 -10000.463E+00 0.736 -0.05.Static properties of cross section No. 40000.042E+01 -0. 40000.000 29878 202.717E+01 -0. mm Beam Elements .59 3 7.656E+00 3. lateralni dijelovi luka Rasponska konstrukcija.1244E+01 2. Beam Elements . mm M 1 : 539 . 70000.137E+00 0. prvi raspon Rasponska konstrukcija. 10000.717E+01 -0.883 -0. Number of group (Max=12) M 1 : 549 10000.239 29878 290. Cross sections PRILIKOM MODELIRANJA FORMIRANE SU SLJEDEĆE GRUPE: GRUPA 0: GRUPA 1: GRUPA 2: GRUPA 4: GRUPA 5: GRUPA 10: GRUPA 11: GRUPA 12: Luk.656E+00 3.928 12449 15.000 -0.0988E+00 1. Y X Z 4 12 WINGRAF (V14.2 = CS 20 1 1.96-23) 12. ĉetvrti raspon Rasponska konstrukcija.1244E+01 2. peti raspon Luk. 60000.239 29878 290. 60000. Mat A[m2] Ay/Az/Ayz Iy/Iz/Iyz ys/zs y/z-sc modules gam NoR It[m4] [m2] [m4] [m] [m] [MPa] [kN/m] 15 = PRESJEK NATPUTNJAKA 15 = Composit with materials: 1 5 1 1. drugi raspon Rasponska konstrukcija.877E+00 2.000 -0.928 12449 2 2 2 11 1 1 1 1 1 IPSA institute d. 20000.47 3 4. centralni dio Prvi srednji stub Drugi srednji stub 50000.883 -0. 30000.59 3 7. * Put zivota bb * 71000 Sarajevo 2 0 0 2 10 10 10 10 4 4 0 0 0 0 4 4 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0.137E+00 0. Y X Z 0.736 12449 15.1 = CS 10 1 8. 20000.d.000 0.

73 ) ( cs Betoniranje stubova natputnjaka Betoniranje rasponske konstrukcije natputnjaka Dodatni stalni teret i puzanje i skupljanje do otvaranja 31. 73 ) natputnjaka t=70 dana ( cs Puzanje i skupljanje cijeke konstrukcije za t=+00 31. (t . t0 ) 1. t0 ) 1.5 10 5 . (t .5 10 5 .5. t0 ) 1.5 10 5 . (t . SLUĈAJEVI OPTEREĆENJA I MJERODAVNE KOMBINACIJE Opterećenja na natputnjaku su aplicirana na raĉunski model koji je predstavljen u prethodnom tekstu taĉki 4 i to pod sljedećim oznakama: LC 5010 LC 5011 LC 5015: LC 5020: LC 5025 LC 5029 – 5031 Vlastiti teret luka Puzanje i skupljanje luka za t=28 dana 31. 73 ) ( cs LC 71 – 74 Vjetar na konstrukciju LC 81 – 90 LC 91 – 95 LC 101 – 195 Koĉenje i pokretanje vozila Korisni teret (UDL u razliĉitim položajima) Korisni teret (TS u razliĉitim položajima) LC 403 – 406 LC 503 – 506 Moguće diferencijalno slijeganje od 25 mm po osloncima Vjerovatno diferencijalno slijeganje od 10 mm po osloncima LC 507 LC 508 LC 509 LC 510 LC 511-518: Jednolika promjena temperature +39°C (lokalitet Doboja) Jednolika promjena temperature -26°C (lokalitet Doboja) Linearna promjena temperature +15°C (lokalitet Doboja) Linearna promjena temperature -8°C (lokalitet Doboja) Temperaturne kombinacije jednolike i linearne temperature LC 1102-1107 Dejstvo zemljotresa (spektralna analiza) LC 1401 LC 1402 LC 1403 LC 1404 LC 1405 LC 1406 maxMy minMy maxMz minMz maxN minN Uticaji od vjetra ekstremni uticaji LC 1501 LC 1502 LC 1503 LC 1504 LC 1505 LC 1506 maxMy minMy maxMz minMz maxN minN Uticaji od tandem sistema ekstremni uticaji .

LC 1601 LC 1602 LC 1603 LC 1604 LC 1605 LC 1606 maxMy minMy maxMz minMz maxN minN Uticaji od UDL opterećenja ekstremni uticaji LC 1701 LC 1702 LC 1703 LC 1704 LC 1705 LC 1706 maxMy minMy maxMz minMz maxN minN Uticaji od koĉenja ekstremni uticaji LC 2501 LC 2502 LC 2503 LC 2504 LC 2505 LC 2506 maxMy minMy maxMz minMz maxN minN Uticaji od temperature ekstremni uticaji LC 3501 LC 3502 LC 3503 LC 3504 LC 3505 LC 3506 maxMy minMy maxMz minMz maxN minN Uticaji od slijeganja oslonaca (vjerovatna slijeganja) ekstremni uticaji 5. GRANIĈNO STANJE UPOTREBLJIVOSTI (SLS) Osnovni uslov je: Ed Cd ili Ed Rd gdje je : Ed – raĉunska vrijednost dejstava Cd – raĉunska vrijednost kriterija upotrebljivosti Razlikuju se sljedeće proraĉunske situacije: Karakteristiĉna (rijetka): Neuĉestala .1.

80 0.6 0.8 Natputnjak se svrstava u «klasu D» objekata prema DIN FB 102.80 0 1 2 '1 Temperatura Tk 0.2. . pri ĉemu je za proraĉun naprslina mjerodavna ĉesta kombinacija opterećenja.20.Ĉesta Kvazistalna Tabela br.20 0.40 0. Formirane su ĉeste kombinacije opterećenja u kojima se kao vodeća dejstva korisnog tereta smjenjuju pojedine grupe dajući najnepovoljnije rezultate koje su ulazne veliĉine za provjeru grednih elemenata: LC 8100 LC 8101 LC 8102 LC 8103 LC 8104 LC 8105 LC 8106 LC 8107 LC 8108 LC 8109 maxMy minMy maxMz minMz maxVz minVz maxVy minVy maxN minN Ĉesta proraĉunska situacija (smjenjuju se vodeća dejstva korisnog tereta) 7. GRANIĈNO STANJE NOSIVOSTI (ULS) Osnovni uslov je: Ed Rd gdje je : Ed – raĉunska vrijednost dejstava Rd – raĉunska vrijednost otpornosti presjeka Razlikuju se sljedeće proraĉunske situacije: Stalna i prolazna (osnovna) Incidentna kombinacija nije relevantna meĊutim razmatrana je još i seizmiĉka kombinacija opterećenja uz faktor ponašanja q=1.:Koeficijenti kombinacije dejstava za SLS Saobraćajno opterećenja TS UDL 0. 4.5 0.75 0.8 0.75 0.20(0) 0.40 0.

0 Slijeganje oslonaca*) 1. 3. j Pk A AEd 2.40 ) Temperatura* 1.Gk .75 Saobraćajno opterećenje UDL 1.i Qk .i Tabela br.80 * Presjeĉne sile se odreĊuju sa pretpostavkom da je krutost konstrukcije jednaka 0.5 0 0.35 1.5 0.5 0 0.6 krutosti po stadiju I LC 8200 LC 8201 LC 8202 LC 8203 LC 8204 LC 8205 LC 8206 LC 8207 LC 8208 LC 8209 maxMy minMy maxMz minMz maxVz minVz maxVy minVy maxN minN LC 8300 LC 8301 LC 8302 LC 8303 LC 8304 LC 8305 LC 8306 LC 8307 LC 8308 LC 8309 maxMy minMy maxMz minMz maxVz minVz maxVy minVy maxN minN Osnovna ULS kombinacija opterećenja (smjenjuju se vodeća dejstva korisnog tereta) Seizmiĉka kombinacija opterećenja .35 1.0 0 Reologija* 1.0 Saobraćajno opterećenje TS 1.:Koeficijenti sigurnosti i koeficijenti kombinacije dejstava za ULS 0 nepovoljno dejstvo povoljno dejstvo Vlastita težina 1.

6. DIMENZIONIRANJE NATPUTNJAKA
S obzirom da su presjeĉne sile date u prilogu slijedi dimenzioniranje karakteristiĉnih
presjeka pojedinih konstruktivnih elemenata za mjerodavne kombinacije opterećenja.
Presjeci za dimenzioniranje se mogu vidjeti na prikazanim shemama kao i usvojena
armatura za sve presjeke. Vršena je kontrola za graniĉno stanje upotrebljivosti kao i za
graniĉno stanje nosivosti, te je u skladu mjerodavnim sluĉajevima i birana armatura.
6.1. Dimenzioniranje RASPONSKE KONSTRUKCIJE natputnjaka
Prema DIN-Fachberichtu 102 za ab konstrukcije u graniĉnom stanju upotrebljivosti
(SLS) potrebno je provjeriti širinu naprslina i vrijednosti progiba.
Naprsline na konstrukciji mosta ograniĉene su na vrijednost od wk<0,200 mm a što je u
skladu sa klasom mostova D prema DIN FB 101. Prema DIN FB 102 je za proraĉun
naprslina potrebno takoĊer provjeriti i minimalnu armaturu. Minimalni preĉnik šipke koja
se smije koristiti u konstrukciji je Ø10, dok je maksimalni razmak izmeĊu šipki 200mm.
Ovi uslovi su zadovoljeni i jasno se vide u shemi armiranja objekta koja će biti priložena
uz nacrte objekta.
f ck 35
N
kN
N
f ck 35
3,5 2
C 35/45
f cd
23, 4
2
mm
cm
1,5
mm2
c
f yk 500
N
kN
N
f yk 500
50, 0 2
BSt 500 S
C30/37
f yd
435
2
2
mm
cm
1
,
15
mm
s

Prema EC 2 za gredne elemente te klasu betona C 35/45 i armaturu BSt 500 S
minimalna uzdužna armatura ne smije da bude manja od:
min As 0, 0015 b d 0, 0015 400 110 66cm2
1
1
min As 0, 6
b d 0, 6
550 110 73cm2
f yk
500
USVOJENA MINIMALNA UZDUŢNA ARMATURA Ø16/15cm BSt 500 S (B)
72 cm2 = 5,4m×13,4 cm2/m
Prema EC 2 za gredne elemente te klasu betona C 35/45 i armaturu BSt 500 S
minimalna popreĉna armatura koja je na razmaku sw<30cm podužno i sw<80cm
popreĉno se odreĊuje prema izrazu:
Asw
0, 0011 15cm 550cm sin 900 9,1cm2
( min w 0, 0011 )
w sw bw sin
USVOJENA MINIMALNA POPREĈNA ARMATURA Ø12/60cm/15cm BSt 500 S (B)
OSMOROSJEĈNE VILICE
10×1,13cm2=11,3cm2/15cm
75,3 cm2/m

6.1.1. Proraĉun rasponske konstrukcije u ULS-u i SLS-u
Obzirom na poznati efekat «shear lag-a» iznad stubova mosta kao i u sredini raspona
potrebno je izvršiti redukciju sudjelujuće širine na odgovarajući presjek. Sudjelujuća
širina se raĉuna preko narednih izraza.

razmak nultih taĉaka momenata
širina donjeg ruba grede
istak ploĉe na jednu od strana
efektivni dio ploĉe sa jedne od strana grede
ukupni efektivni dio ploĉe u preuzimanju opterećenja

l0
bw
bi
beffi
beff

-2426

-1972

0.00

8510

1910
5183
8072
11985
12470
13190
14638
0.00

Y X
Z

20.00

4564
59114797
5596
12434
13303
13613
13576
15043
40.00

60.00

Sector of system Beam Elements Group 1 2 4 5

m

M 1 : 576

Beam Elements , Bending moment My, Loadcase 8200 MAX-MY BEAM My MAX , 1 cm 3D = 23594.
kNm (Min=-2426.) (Max=15043.)

-0.0041
-0.0012

-168.3
-152.5

-153.7 -0.0011
-125.2
-0.0012
-0.0030
0.00

269.3
0.00
0.4855E-3

Y X
Z

192.2
588.5
20.00

153.4 308.3
266.5
611.4
40.00

Sector of system Beam Elements Group 1 2 4 5

60.00

m

M 1 : 576

Beam Elements , Normal force Nx, Loadcase 8200 MAX-MY BEAM My MAX , 1 cm 3D = 1180. kN
(Min=-168.3) (Max=611.4)

Slika, Presjeĉne sile rasponske konstrukcije za odgovarajuću osnovnu kombinaciju opterećenja,
mjerodavno za dimenzioniranje armature u donjoj zoni(ULS)

-24316
-14858
-11152 -7162
-3778 -2362
-136.5
-0.0033

-23364
-8229 -10479 -1596-13876
-1395
-576.0

0.00

246.3
0.00

Y

X

Z

1250

335.9
20.00

40.00

60.00

Sector of system Beam Elements Group 1 2 4 5

m

M 1 : 576

Beam Elements , Bending moment My, Loadcase 8201 MIN-MY BEAM My MIN , 1 cm 3D = 47188.
kNm (Min=-24316.) (Max=1250.)

-134.9

-0.0038
-0.0036
-0.0042

-101.9

-0.0029
-0.0032-0.0035
0.00

0.0012
1025
783.0

670.3
744.5

0.00

Y
Z

X

748.9
809.2 10311065

20.00

40.00

60.00

Sector of system Beam Elements Group 1 2 4 5

m

M 1 : 576

Beam Elements , Normal force Nx, Loadcase 8201 MIN-MY BEAM My MIN , 1 cm 3D = 2359. kN
(Min=-134.9) (Max=1065.)

Slika, Presjeĉne sile rasponske konstrukcije za odgovarajuću osnovnu kombinaciju opterećenja,
mjerodavno za dimenzioniranje armature u gornjoj zoni (ULS)

C 35/45

f ck

BSt 500 S

f yk

35

N
mm 2

500

N
mm 2

3,5

kN
cm 2

50, 0

f ck

f cd

35
1,5

c

kN
cm 2

f yk

f yd

23,3

500
1,15

s

N
mm 2

435

N
mm 2

Tabela, Dimenzioniranje AB rasponske konstrukcije u graniĉnom stanju nosivosti (ULS)
Elem.

LC

N

MY

MZ

b0

h

b

h0

d2

potA

USVOJENO

stvA

2

Nr
1 dole

Nr

[kN]

[kNm]

[kNm]

[m]

[cm ]

BSt 500S (B)

[cm2]

8200

0

11.985

-1.300 5,50 1,10 6,90 0,30 0,08

284

72Ø25=36×2Ø25/15cm

353

1 gore

8201

0

-2.399

304

5,50 1,10 6,90 0,30 0,08 minA

56Ø16=Ø16/15cm

112

2 dole

8200

0

-1.972

-795

5,50 1,10 5,90 0,30 0,08 minA

36Ø28=Ø28/15cm

221

2 gore

8201

0

-23.364

600

5,50 1,10 5,90 0,30 0,08

600

100Ø28+6Ø16=50×2Ø28/15cm

627

3 dole

8200 270

14.638

3.400 5,50 1,10 6,90 0,30 0,08

356

36Ø25+36Ø28=(Ø25+Ø28)/15cm

398

3 gore

8201 480

246

1.197 5,50 1,10 6,90 0,30 0,08 minA

56Ø16=Ø16/15cm

112

4 dole

8200 192

5.183

3.582 5,50 1,10 5,90 0,30 0,08 minA

36Ø28=Ø28/15cm

221

4 gore

8201 -135 -13.876 -5.150 5,50 1,10 5,90 0,30 0,08

50Ø28+50Ø20=(Ø28+Ø20)/15cm

465

5 dole

8200 153

36Ø28=Ø28/15cm

221

5 gore

8201 -100 -14.858 -5.100 5,50 1,10 5,90 0,30 0,08

361

50Ø28+50Ø20=(Ø28+Ø20)/15cm

465

6 dole

8200 500

15.043

369

36Ø25+36Ø28=(Ø25+Ø28)/15cm

398

6 gore

8201 700

336

56Ø16=Ø16/15cm

112

7 dole

4.564

[m]

[m]

[m]

[m]

335

1.111 5,50 1,10 5,90 0,30 0,08 minA
-2.895 5,50 1,10 6,90 0,30 0,08

-2.397 5,50 1,10 6,90 0,30 0,08 minA

8200
7 gore 8201
8 dole 8200

0

-2.426

-878

5,50 1,10 5,90 0,30 0,08 minA

36Ø28=Ø28/15cm

221

0

-24.316

500

5,50 1,10 5,90 0,30 0,08

627

100Ø28+6Ø16=50×2Ø28/15cm

627

0

13.576

-1.500 5,50 1,10 6,90 0,30 0,08

326

36Ø25+36Ø28=(Ø25+Ø28)/15cm

398

8 gore 8201

0

-1.534

56Ø16=Ø16/15cm

112

317

5,50 1,10 6,90 0,30 0,08 minA

Loadcase 8101 MINF-MY BEAM My MIN .0016 0.4 641.00 40. 1 cm 3D = 1180.00 40. kNm (Min=-5387.4 20. 1 cm 3D = 23594.7259E-3 -19. Kontrola širine naprslina AB rasponske konstrukcije u graniĉnom stanju upotrebljivosti (SLS) Elem. Bending moment My.0 221.2 203.5 0.00 60.0021 -0. Loadcase 8100 MAXF-MY BEAM My MAX .) -0.21510 21941817 0. 1 cm 3D = 1180.7 0.0022 -0.5 536.0 20. Loadcase 8100 MAXF-MY BEAM My MAX . LC N MY b0 h b h0 d2 USVOJENO W Nr Nr [kN] [kNm] [m] [m] [m] [m] [m] BSt 500S (B) [mm] .6 527.0026 0.00 m Sector of system Beam Elements Group 1 2 4 5 M 1 : 576 Beam Elements .8 27781617 3390 682686237755 7708 8013 20.) (Max=8623.3 523.00 147.00 40.1 425.6415.00 Sector of system Beam Elements Group 1 2 4 5 m M 1 : 572 Beam Elements .00 122.8 628. Loadcase 8101 MINF-MY BEAM My MIN .00 880.0017-0.2 233.0) -14621 -4194 -6328 -9520 -1522 -8925 -15301 -6761 -3373 -0.5902E-3 -0.0021 -0.-4622 -3183 -2497 -5387 -1089 0.0020 0.00 0. Presjeĉne sile rasponske konstrukcije za odgovarajuću ĉestu proraĉunsku situaciju.00 61.7198E-3 -0.9 -0.0 376.00 60.0024 -0.00 Y X Z 840.0010 -0.00 Y X Z 2511 2029 20192353 20.6704E-3 40. 1 cm 3D = 11797.00 1290 6812 75478395 5057 69604058 0. kN (Min=-0.00 m Sector of system Beam Elements Group 1 2 4 5 Y X Z M 1 : 576 Beam Elements .8 0.6596E-3 Y X Z 212.9 391. Normal force Nx.00 60.3 646. Bending moment My. kN (Min=-19.00 m Sector of system Beam Elements Group 1 2 4 5 M 1 : 576 Beam Elements .4 438. kNm (Min=-15301.00 48.0010 0.9) (Max=536.4) Slika. Normal force Nx. mjerodavno za kontrolu karakteristiĉne širine naprslina (SLS) Tabela.) (Max=2511.00 60.) -0.0024) (Max=646.

08 36Ø28=Ø28/15cm 0.50 1.520 5.30 0.90 0.08 36Ø28=Ø28/15cm 0.90 0.30 0.000 8101 0 -14.395 5.08 100Ø28+6Ø16=50×2Ø28/15cm 0.90 0.50 1.10 6. Usvojena armatura u karakteristiĉnim popreĉnim presjecima rasponske konstrukcije .10 5.90 0.000 7 dole 8100 0 -5.90 0.50 1.000 4 dole 8100 500 -2.511 5.90 0.000 Slika.925 5.30 0.10 5.10 6.10 6.205 8 gore 8100 0 2.10 6.622 5.08 72Ø25=36×2Ø25/15cm 0.90 0.50 1.10 5.50 1.50 1.10 5.30 0.50 1.50 1.90 0.50 1.90 0.30 0.200 6 dole 8100 250 8.013 5.08 36Ø28=Ø28/15cm 0.000 7 gore 8101 0 -15.10 6.30 0.90 0.000 0 -4.10 6.30 0.185 5 dole 8100 536 -3.30 0.190 5.50 1.30 0.08 50Ø28+50Ø20=(Ø28+Ø20)/15cm 0.08 50Ø28+50Ø20=(Ø28+Ø20)/15cm 0.000 5 gore 8101 150 -9.90 0.08 56Ø16=Ø16/15cm 0.90 0.30 0.387 5.30 0.10 6.205 8 dole 8100 0 8.50 1.261 5.353 5.50 1.623 5.10 5.08 36Ø25+36Ø28=(Ø25+Ø28)/15cm 0.195 0 1510 5.08 36Ø28=Ø28/15cm 0.10 5.30 0.08 56Ø16=Ø16/15cm 0.210 3 gore 8101 415 2.30 0.10 5.10 6.30 0.90 0.50 1.50 1.497 5.10 5.210 6 gore 8101 500 2.30 0.30 0.1 dole 8100 0 1 gore 8101 2 dole 8100 2 gore 3 dole 6.90 0.08 36Ø25+36Ø28=(Ø25+Ø28)/15cm 0.08 56Ø16=Ø16/15cm 0.200 8100 200 8.000 4 gore 8101 120 -8.90 0.90 0.08 36Ø25+36Ø28=(Ø25+Ø28)/15cm 0.08 100Ø28+6Ø16=50×2Ø28/15cm 0.183 5.960 5.50 1.08 36Ø25+36Ø28=(Ø25+Ø28)/15cm 0.50 1.301 5.

012 bw d 525 110 0.718 8206 77 1.085 8206 536 -2.37 35 5.9 1.37 MN cm 2 asw 108 MN sw z f yd cot m 0.188 VSd 5. 443/ 2 351/ 2 bw z f / cot 5.208 8204 -62 5. 012 35)1/ 3 5.5 95.838 8207 -78 -1. 25 0. 2 1.c VRdc ct 1.58 cot VRd . c 8206 563 3.493 8204 90 -734 8205 -152 -3. 25 2.767 8207 -498 997 8204 14 -1.580 8206 489 -965 8207 -511 -2.189 8207 -105 -2. 02 1. 25 0. 4 0.ct 1 VRd .468 VRdct=2. LC VY VZ Nr [kN] [kN] 8204 155 3.132 8207 -544 2.750 8205 53 -5.ctMIN 8204 -15 -1. 035 1.ct (100 f ck )1/ 3 1 1 2 .55 cd f cd 0. 4 0.max 0.15 VRd . 2 7 usvojeno cot 1.996 8206 61 2. 05 Asw VEd 5.ct 0. 78 4 1 5.365kN Uslov nosivosti sa min.393 VRd . 05 cot 1. 02 3. 6 VRd .08=1.1-0. Armaturom: VSd VRd .797 8204 -94 4.861 8207 -116 3.91MN Potreban je proraĉun smiĉuće armature tan c cd 1.36MN 8206 118 -3.85 1.Mjerodavne popreĉne sile (ULS) Elem. 25 1.827 8207 -92 3.964 8205 205 1.621 8207 -556 -3.365 8205 0 1.12 cd bwnom d . 25 m USVOJENO uz oslonce natputnjaka USVOJENO u poljima natputnjaka desetosjeĉne vilice Ø14/15 cm Bst 500 S (B) stvA=103 cm2/m desetosjeĉne vilice Ø12/15 cm Bst 500 S (B) stvA=75 cm2/m .c VEd 7 4 bw z 3 35 1 5.972 8205 174 -5.438 8204 -175 4. 44 (100 0.170 8206 129 -3. 44 AS1 615 0.10 f ck1/ 3 1 1.9 1. 02m 435 2 1. 02 0.12 c VRd . 2 2.02m=1020mm 1 1 (200 /1020) 1. 02 2. 78MN 1. Stub S4 Stub S3 desno Stub S3 lijevo Presjek 5 Presjek 4 Stub S2 desno Stub S2 lijevo Stub S1 Nr.9 1. (200 / d ) cd bwnom d d=1.max 46. 25 1.50 VRd .15 1.10 1 cd f cd cd f cd VRd . 25 1. 25 2. 25 3.397 8204 -204 -1.461 8205 -88 471 8206 522 1.635 8205 8 1.648 8205 101 -4. 25 4.ctMIN 3/ 2 f ck1/ 2 0. 68MN 1.68MN < V Ed=5.885 0. 6MN 1 1.

25 kN m 2.6.66 54.0 kN 10.86 1.25 kNm m 2.10 kNm m Vg 0. Proraĉun konzole rasponske konstrukcije a) STALNO Gk Gasf Mg 0.68 1 1.25 0.66 2.7 1.86 24 1.93 kN m 5.5 25 10.75 kN m b) TS MTS VTS x 240 0.86 0.2 .05 25 Gst 1 0.91 0.65 1 1.22 10.79 25.2 25 Gog1 Gog 2 1.28 5 1.0 kN m 1.20 kN m 2.98 2.43 1.25 2.45 0.5 d Va.09 0.83 kN 0.91 82.1.70 0.5 0.35 izol 1.92 240 82.93 5 2 23.29 Va.86 kN m Giv 0.inc 0.26 25 Gst 2 0.92 2.inc 74.70 kN m 2 0.7 1.93 1.2.5 d x 2.

12 kN m b) Udar u iviĉnjak 5.86+0.86 2.5 0.UDL MUDL VUDL 9 0.65 kNm m .5 0.46 kNm m 27.862 2.75 0.75 0.50 2 9 0.inc 160 1.90 47.75 9.62 kN m INCIDENTNA OPTEREĆENJA a) Iskakanje vozila Ma.75 5.9 160 5.inc Va.

MA.inc.35 4.63 kN m 4.inc.inc.inc Nb.89 2.H 100 0.3 kN 4 dop 4 162 4 126 . .42 Za proraĉun ukosnika na spoju konzole i vijenca: 100 Nb.57 kNm m Mb.42 7.27 70. 70.92 kN m 1.1.25 m HA.50 kNm m 180 79.25 puta uvećana nosivost zavrtnjeva Fv 16 d2 4 101.Mb.92 Vb.27 100 22.inc.41 c) Udar u ogradu λ=2. 78.inc 70.57 7.V 180 0.92 kNm m Mb.30 kN m 2.

10 kNm/m. MUDL= 5.90 kN d) Opterećenje na ogradu Md.inc= 78.25 kNm/m.36 5.inc 0.HA 1.inc= 0.50 5.inc= 0 Nb. kN/m.10 1.36 Vd.24 kNm m .25 39. VUDL= 9.80 kN m Za proraĉun kosnika na spoju konzole i vijenca: 127 Nc 362.12 Mc.8 2 0.inc= 37. kN/m.inc 0.inc 0 kN m Nc.83 kN/m.80 kN/m Nd.36 0.15 Md.46 3.inc 127 0.15 kNm m 37. 27.36 Vc. kNm/m.65 kNm/m.inc= 0.8 2 1.dop As 2 1.35 25. kN/m.62 kN/m.3 127 kN M z 2 Ft 2 t.12 79. I sluĉaj opterećenja – osnovna kombinacija: MEd G MG Q MUDL MTS 1.inc= 19.36 5.inc= 22.90 3.inc 0 kN m Nd.25 kN MA 1.5 39.30 0 0 kN/m.25 125.inc 127 3.48 kN m Za proraĉun ukosnica na spoju konzola i vijenca: Nd. kNm/m.inc= 47.57 12. kNm/m.inc= Vd.25 101.63 kN/m Nc.inc= Na.50 Mc.inc= Vb.46 Mb.86 kN m 0.48 kN/m kNm/m. MTS = 54.55 3.90 kN 19.74 kNm m 0.75 kN/m.25 0.8 2 3.inc= Vc. NG = 0 NTS = 0 NUDL= 0 Ma.57 kN m MG = 25.74 Va.65 54.35 Mc 5. VTS= 74.inc 0. VG = 23.35 4.

VEd G VG Q VUDL VTS 1.30 0 103.75 1.74 kN m 0 kN m II sluĉaj opterećenja – incidentna kombinacija: MEd GA MG Ad 1.50 9.35 kNm m Ad 1.74 22.37 cm /m Nosivost na popreĉne sile presjeka bez popreĉne armature: I SLUĈAJ OPTEREĆENJA .83 NEd 158.62 74.11 kN m Mjerodavna osnovna kombinacija! Dimenzioniranje na savijanje USVOJENO: Φ16/15cm BSt 500 S 2 2 stvA=13.48 79.41cm /m>potA=10.50 0.0 23.10 VEd GA VG 104.35 23.0 25.75 NEd 78.5 kN m 23.63 0.

5 M 125.392 m VSd Vod (Vccd Vtd ) 158.12 1 2 1.5126 fck 3 2 35 0.83 min fck cd 3 2 35 1 2 1.ct ) b d 1 2 200 290 1 0.86 kN m Mc 5.94 kN VRd .83 2 0.22 / 2) Vtd ( sd Nd ) tg ( 0.40 kN z 0. Vccd .35 / 2 0.74 kN Prema ovom kriteriju neophodna je popreĉna armatura u konzolama.24 (0.22 / 2) Vccd tg 23. U tom sluĉaju raĉunska vrijednost popreĉne sile Vsd iznosi: VSd Vod (Vccd Vtd ) Vod .8 d 0.12 cd ) b d 0.Raĉunska vrijednost popreĉnih sila u ravni upravnoj na podužnu osovinu nosaĉa bez redukcije zbog promjenjive visine.ct ( min 0.40 kN z 0.5126 1000 290 10 3 148.VRd .24 (0.ct 148.Komponenta rezultante napona zatezanja u podužnoj armaturi Fsd u ravni popreĉnog presjeka Msd 125.Komponenta rezultante napona pritiska betona Fcd u ravni popreĉnog presjeka Vtd .35 / 2 0.83 (0.0) 23.ct ( min 0.74 2 23.035 min 1 0. ali popreĉnu silu takoĊer možemo redukovati zbog uticaja promjenjive visine nosaĉa.5126 0.12 3 200 d 2 VRd .232 1.035 min 1 min VRd .88 kN 103.50 kN .5126 23110 ) 1000 290 10 1000 290 Nije potrebna poprečna armatura ! Kontrola ukosnika Nc 362.ct 3 200 d 2 1 2 200 290 1 0.232 1.035 1.035 1.5 z 0.90 kNm m 3 145.65 kN 158.65 kN Nije potrebna smičuća armatura! II SLUĈAJ OPTEREĆENJA VRd .40 111.83 2 0.

60 kN m NEd 362.86 4.eff 68.60 kNm m 367.2 15mm 13.09 cm /m Ograniĉenje napona: Rijetka kombinacija: MEd MG MTS MUDL 25.232m 2 3 3.00 kNm m .29 ds 14 mm s : 25.65 68.40 5.54 cm /m Ograniĉenje širine naprslina bez direktnog proraĉuna: Ĉesta kombinacija MEd MG 1 MTS MUDL MEd z s z 0.8 0.09 cm2 m USVOJENO: Φ16/15cm BSt 500 S 2 2 stvA=13.25 0.0 16 fct.25 5.05 kNm m As ds As ds fct.41cm /m>potA=13.Nd 4.65 85.10 0.75 54.60 MEd 4.10 54.8 d 0.05 106 10 232 224 0.46 kN m Savijena šipka iz donje zone: Φ14/15cm BSt 500 S 2 stvAa=7.

05 0.4 2 232 13.2 N mm2 1.2 0.0 N mm2 Pr ecizan dokaz 122. ĉesta kombinacija MEd MTS MUDL s MEd z As 0.h2 6 MEd Wc Wc s 0.0 1.15 s.1 9 100 100 9 s.40 5.08 1.75 54.41 10 MLM3 s s 70 N mm2 42.equ s s fat s1 s s.65 42.2 1.25 27.66 1.0 2 0.41 102 138 N mm2 MTS 54.93 113.95 kNm m 70.0 9 100 Nobs.equ 1.66 1.3 Nobs.i k2 s.5 m 1.05 1.10 kNm m *Korektivni faktor prema DIN FB – 102 s.1 s.09 s2 s.13 106 87.17 MN m2 0.0 MN m2 dop c Kontrola zamora: Pojednostavljeni dokaz.352 0.09 0.0 N mm2 170.46 N mm2 Rsk 0.08 s 0.4 U funkciji raspona komponente Lkonz=1.46 N mm2 s 195 1.0204 m3 m 6 85 10 3 4.25 0.93 122 0.2 s3 s4 fat Q k2 k2 Nobs 2 Nyears 1.13 kNm m 2 2 27.equ 113.0204 5.05 2 170.95 106 232 13.0 N mm2 Kontrola potrebne armature u konzoli u pravcu mosta na mjestu oslanjanja na popreĉni nosaĉ:Napravljen je sljedeći model sa uklještenjem konzole u popreĉni nosaĉ i podužnu ploĉu: .

5 kN/m2 na dijelu gdje UDL treba biti 9 kN/m2) u naznaĉenim presjecima: . kao i u poduznom pravcu koji daje najveća naprezanja) i UDL (2.5 kN/m2 cijela površina + 6.Momenat mxx od sopstvene težine i dodatnog stalnog u naznaĉenim presjecima: Momenat mxx od TS (odgoarjaući položaj u popreĉnom pravcu.

Presjek u sredini: 1.85) 1.90 kNm / m h=(22+35)/2=28.35 (2.7 4.55 10.5 (26.2 0.50 cm2/m Presjek na rubu konzole: 1.1) 1.5 cm potrAs=5.5 (12 ULS Mxx .35 (3.9 0.7) ULS Mxx 51.

h=22 cm potrAs=5.93 cm2/m Zadovoljava usvojena podužna armatura u gornjoj zoni rasponske konstrukcije na ovom dijelu ∅16/15 cm 2 stvAs=13.41 cm /m .

6 b d 0. Dimenzioniranje LUKA natputnjaka Prema DIN-Fachberichtu 102 za ab konstrukcije u graniĉnom stanju upotrebljivosti (SLS) potrebno je provjeriti širinu naprslina i vrijednosti progiba. f ck 30 N kN N f ck 30 3. 0 BSt 500 S f 435 yd 2 2 mm cm 1.9 cm2/m Prema EC 2 za gredne elemente te klasu betona C 35/45 i armaturu BSt 500 S minimalna popreĉna armatura koja je na razmaku sw<30cm podužno i sw<80cm popreĉno se odreĊuje prema izrazu: Asw 0.5cm2 1 1 min As 0.4m×20.6 cm2/m . Naprsline na LUKU natputnjaka ograniĉene su na vrijednost od wk<0.1cm2 ( min w 0. 0011 ) w sw bw sin USVOJENA MINIMALNA POPREĈNA ARMATURA Ø14/60cm/25cm BSt 500 S (B) DESETOSJEĈNE VILICE 10×1. dok je maksimalni razmak izmeĊu šipki 150mm.54cm2=15. Minimalni preĉnik šipke koja se smije koristiti u LUKU je Ø16. 0 2 C 30/37 f cd 20. 6 550 110 73cm2 f yk 500 USVOJENA MINIMALNA UZDUŢNA ARMATURA Ø 20/15cm BSt 500 S (B) 113cm2 = 5. 0011 25cm 550cm sin 900 15.6.4cm2/25cm 61. 0015 b d 0. Prema DIN FB 102 je za proraĉun naprslina potrebno takoĊer provjeriti i minimalnu armaturu.2.5 mm2 c f yk 500 N kN N f yk 500 50. 0 2 mm cm 1.200 mm a što je u skladu sa klasom mostova D prema DIN FB 101. 0015 550 100 82. Ovi uslovi su zadovoljeni i jasno se vide u shemi armiranja objekta koja će biti priložena uz nacrte objekta.15 mm 2 s Prema EC 2 za gredne elemente (smatrat ćemo luk gredom mada je minimalna armatura za stubove približno ista) te klasu betona C 30/37 i armaturu BSt 500 S minimalna uzdužna armatura ne smije da bude manja od: min As 0.

50 2.367 26.50 «-« 0.00 40.50 1. kN (Min=-21157.50 «-« 0.10 6.00 10.1.00 Sector of system Beam Elements Group 0 10 Y X Z m M 1 : 860 Beam Elements .50 «-« 0.50 «-« 0.30 0.6.50 «-« 0.00 -12345 -15075 10.00 50. Loadcase 8201 MIN-MY BEAM My MIN .80 5.00 Sector of system Beam Elements Group 0 10 Y X m M 1 : 741 Beam Elements .30 5.00 40.) -19725 -12886 -16435 -12786 -8421-7013 -17486 -14938 -18693 -16328 -20936 -12147 -8137 -5301-2306 -6533 -6130 -6291 4670 -2638 -5540 -6419 -16327 -12552 -17401 -21157 -20575 0.00 6477 -21612 6510 10.08 minA Ø20/15cm=36Ø20 113 3 dole 8200 -17. kNm Z 20.746 5.00 40.419 -1.05 5.00 20.15 s N mm2 435 N mm 2 -13665 -17844 1753720731 -1267 -405.50 2.08 Ø20/15cm=36Ø20 113 92 2 dole 8200 -12.) Z (Min=-1295.) (Max=4670.08 206 Ø20/15cm=36Ø20 113 (Ø28+Ø20)/15cm=50Ø28+50Ø20 464 5 dole 8200 -13.00 30.943 -6.013 -3.50 1.00 20.0 -21624 0. 0 N mm 2 kN cm 2 50. 0 f cd f ck 30 1.00 20.10 6. 1 cm 3D = 40938.737 -7. Bending moment My.90 0.924 «-« 0.30 0.90 0.00 10.5 c kN cm 2 f yk f yd 20.30 0.00 40.00 30.) (Max=26259.00 50. 1 cm 3D = 40938.50 5.90 0.533 1.50 5.) m M 1 : 889 (Max=-12552.266 20.00 Sector of system Beam Elements Group 0 10 Y X Z Beam Elements . kNm (Min=-19725.30 0.08 428 2×Ø28/15cm=72Ø28 443 5 gore 8201 -12.566 «-« 1. 1 cm 3D = 20469. Normal force Nx. kN (Min=-21624.5 1963 -9899 -17026 7335 15451 26229 21068 19230 7287 1955 15426 26259 -13481 -13631 -17832 -10310 -17130 -12295 -1295 -15106 -440.566 4 gore 8201 -17.003 12.624 6.00 Sector of system Beam Elements Group 0 10 Y X MAX-MY BEAM My MAX .725 -3. Proraĉun luka u ULS-u i SLS-u C 30/37 f ck BSt 500 S 30 f yk N mm 2 500 3.00 m M 1 : 927 Beam Elements .50 «-« 0. Loadcase 8201 MIN-MY BEAM My MIN .) Slika: Dijagrami presjeĉnih sila za mjerodavnu kombinaciju u ULS-u Tabela.199 4.486 -19.229 2.670 -286 «-« 1. Loadcase 8200 MAX-MY BEAM My MAX . 1 cm 3D = 40938.872 5. Dimenzioniranje AB luka u graniĉnom stanju nosivosti (ULS) Elem.00 30.) 10.08 minA Ø20/15cm=36Ø20 113 2.08 minA Ø20/15cm=36Ø20 113 .00 -20943 -21156 -17965 -18469 -6232 10.089 5. Nr LC Nr N [kN] MY MZ b0 h [m] b [m] h0 [m] d2 potA USVOJENO stvA 2 BSt 500S (B) [cm2] [kNm] [kNm] [m] [m] [cm ] 1 dole 8200 -21.798 -6.80 5.00 -6639 -6190 -6198 4181 -16093 -20734 0.403 «-« 1.90 0.08 minA Ø20/15cm=36Ø20 113 2 gore 8201 -20.) (Max=-9899.478 «-« 0.2.08 minA 4 dole 8200 -10.982 3.30 5. Bending moment My.477 1. Loadcase 8200 10.05 5.08 minA Ø20/15cm=36Ø20 113 1 gore 8201 -12. 0 500 1. Normal force Nx.00 50.00 30.214 572 -298 «-« 1.889 5.00 50.08 410 2×Ø28/15cm=72Ø28 443 3 gore 8201 -14.

3 -2080 -1715 8898 11308 2357 7253 16267 -293.-12723 -12845 -13262 -13345 -14335 -238. Loadcase 8100 MAXF-MY -11748 -3882 30.08 Ø20/15cm=36Ø20 0.08 (Ø28+Ø20)/15cm=50Ø28+50Ø20 0.00 (Min=-11748.00 40. Bending moment My.30 0.00 BEAM My MAX .) Z -3477-1142 -4070 20.088 47 «-« 1.08 Ø20/15cm=36Ø20 0.) Slika: Dijagrami presjeĉnih sila za mjerodavnu proraĉunsku situaciju u SLS-u Tabela.08 Ø20/15cm=36Ø20 0.30 0.08 Ø20/15cm=36Ø20 0. Kontrola širine naprslina AB rasponske konstrukcije u graniĉnom stanju upotrebljivosti (SLS) Elem. Pravilnim odnosom f/l moguće je te uticaje svesti na male vrijednosti što će se pokazati u nastavku.) 10.) (Max=6864.00 -14037 50.00 -11716 -11917 -12118 -12826 -13914 -14794 -14370 -14349 -14709 -14788 -13987 40.00 (Min=-2107.262 -1. kNm 0.00 10.00 Beam Elements .50 «-« 0.) (Max=16267.247 6.557 11. Bending moment My. 1 cm 3D = 20469.267 514 «-« 1.50 «-« 0.10 6.00 Sector of system Beam Elements Group 0 10 Y X MAXF-MY BEAM My MAX .000 4 gore 8101 -12.50 5.08 Ø20/15cm=36Ø20 0.50 5. Normal force Nx.00 16200 3743 -10834 -11035 -12735 -12893 -13296 -13379 -14339 0.490 81 5.) 60.05 5.319 -118 5. kN (Min=-15333.060 1 gore 8101 -13.50 2.00 50.00 30.50 1.729 -2.00 (Max=-10554.110 5 gore 8101 -11.30 0.986 -2.95Hz.50 1.000 3 dole 8100 -12.00 20. Normal force Nx.08 2×Ø28/15cm=72Ø28 0.30 5.049 99 «-« 1.00 Sector of system Beam Elements Group 0 10 Y X m M 1 : 775 Beam Elements .00 -14340 -3640 Sector of system Beam Elements Group 0 10 Y X Z m M 1 : 990 -3908 -2935 20. Moment s obzirom na izvijenu osovinu luka jednak je osnovnom momentu pomnoženom sa ĉimbenikom povećanja: 1 M II MI Hd 1 H ki Gubitak stabilnosti upetog luka eventualno se dogaĊa u njegovoj prvoj ĉetvrtini raspona što se može viditi i u drugom sopstvenom obliku oscilovanja luka pri frekvenciji 0.743 11 «-« 0. 1 cm 3D = 20469.000 Obzirom da je luk konstrukcijski element izložen stalnom pritsku uz odgovarajuće momente savijanja potrebno je posvetiti posebnu pažnju eventualnom gubitku stabilnosti.881 3.08 Ø20/15cm=36Ø20 0.00 -165. Loadcase 8101 MINF-MY BEAM My MIN .898 -38 5.) 244.50 2. odnosno povećanju momenata savijanja usljed uĉinaka drugog reda.4 -3064 -4124 6864 30.00 60.000 2 dole 8100 -13.00 10. kN (Min=-14794.90 0.00 m M 1 : 975 (Max=-11716. Loadcase 8100 0.08 2×Ø28/15cm=72Ø28 0.90 0.00 20. Loadcase 8101 MINF-MY BEAM My MIN .321 3.08 Ø20/15cm=36Ø20 0.05 5.000 2 gore 8101 -14.435 16.30 5.748 11 5.662 -4.00 40.9 11556 10194 71802289 -2107 -1735 -10554 -10778 -10945 -15321 10.50 «-« 0.7 -6671-10961 -3872 0.000 4 dole 8100 -10. LC N Nr Nr [kN] d2 USVOJENO W [kNm] [kNm] [m] [m] [m] [m] [m] MY MZ b0 h b h0 BSt 500S (B) [mm] 1 dole 8100 -15.90 0.80 5.00 m M 1 : 841 Beam Elements .00 10.) -7211-4168-2898 -3604 40.50 «-« 0.00 50.30 0.000 5 dole 8100 -10.00 -15333 3794 10. .864 -192 «-« 1. 1 cm 3D = 20469.200 3 gore 8101 -13.00 -12052 -12164 -12857 -13582 -14327 -14709 6552 10.90 0.00 30.50 «-« 0.80 5.10 6. kNm Z 10.00 Sector of system Beam Elements Group 0 10 Y X Z Beam Elements .857 -11.00 50.50 «-« 0. 1 cm 3D = 20469.722 -39 «-« 0.

43 10.00 0.7) 50.3 45.3 107 EI L 12 H ki 70 70 0.5MN M II MI MI M I 1.770 VY VZ Nr.9110.22.7mm) Iz svega slijedi da su uĉinci teorije drugog reda relativno male veliĉine te da bitnije neće promijeniti sliku naprezanja a što se može objasniti povoljnim odnosom strijele i raspona luka od f/l=0.1 9. 02M I Hd 11.00 24.2 25.5 0.2 15.8 12.8 10.Kritiĉna sila u luku odreĊuje se prema narednom izrazu pri ĉemu se koeficijent k ki odreĊuje prema priloženom dijagramu: 5.44 20.4 9.7mm) i za fazu t=+00 i stalni teret (45. Loadcase 4025 C+S 70 dana .8 30. 1 cm 3D = 68. Mjerodavne popreĉne sile (ULS) 8205 61 -1. 0736 107 kN 736MN 2 2 lB 56 1 1 1 H d 11.2 33.1 m M 1 : 732 Z 10.5 33.7 18. ĉak ni pri normalnim silama u luku od cca 10MN. Loadcase 4031 C+S OO dana .3 60.5) 40.7 16.5 36.6 8.00 30.690 8204 -119 397 pre sje k2 LC pre sje k1 Elem.5 37.4 8.76 Sector of system Beam Elements Group 0 10 Y X Nodal displacement in global Z.00 m M 1 : 731 Z Ugibi luka za fazu otvaranja mosta (29.4 0. Ovo uvećanje momenta od puzanja je već raĉunski uzeto u obzir. 1 cm 3D = 49. Nr [kN] [kN] 8207 -389 -798 8204 -174 1.7 50.5 37.7 9.8 mm (Max=60.00 36.00 51.0 18.33 3.5 mm (Max=38.984 1 1 736 H ki 24.08 10.5 1.00 51.638.00 9.00 30.3 55. 8206 358 -419 . Povećanje momenta usljed ugiba izazvanog puzanjem je takoĊer mala veliĉina jer se povećanje ugiba od 22mm u vremenu t=+00 ne može smatrati znaĉajnijom vrijednosti.5 55.2 12.00 59.7 59.22 10.00 40.8 25.135.00 Sector of system Beam Elements Group 0 10 Y X Nodal displacement in global Z.0 30.00 20.00 46.635.

d 1. USVOJENO na cijelom luku desetosjeĉne vilice Ø14/25 cm Bst 500 S (B) stvA=61. 443/ 2 351/ 2 0. 2 5. 22 3.98 MN > VSd=3.062 8207 -346 708 8204 -174 3.118 8205 -33 -738 8206 60 637 8207 -60 -276 0.ct 1.614 8207 -298 2.3m m 0.08 1.600 8206 267 2. 40 AS1 443 0.ctMIN 0.50 1. 22 1 (200 /1220) 1.80MN Nije potreban proraĉun smiĉuće armature. 2 5.802 8205 88 1.8205 96 Presjek 5 Presjek 4 presjek 3 8206 315 145 VRd .437 8204 -79 1.12 cd bwnom d c 1 (200 / d ) 2 .6 cm2/m USVOJENO na spoju luka i pete desetosjeĉne vilice Ø14/12. 25 1.12 cd bwnom d .15 (100 1 f ck )1/ 3 0.16MN 1.50 VRd .ct 1. 2 2 cd 2 A 5. 40 (100 0.98MN VRdct=3. 035 1.914 8205 65 -719 8206 268 621 8207 -268 501 8204 -4 1. 006 35)1/ 3 0. c VSd 3802kN Uslov nosivosti VSd VRdct VRd .2 cm2/m NAPOMENA: Analizom seizmiĉke kombinacije opterećenja utvrdilo se da za ograniĉeno duktilno ponašanje luka (q=1. 25 1. 22 4.ctMIN 1 3/ 2 f ck1/ 2 0. Dovoljno je postaviti minimalnu armaturu.12 2.15 VRd .12 2.5 cm Bst 500 S (B) stvA=123. 006 1 bw d 525 130 N 16MN MN 2. (vidi seizmiĉku kombinaciju opterećenja) .3 0.20) je potrebno predvidjeti armaturu za ovijanje luka pri spoju sa temeljom.

Usvojena armatura luĉne konstrukcije natputnjaka «Pogledaj i seizmiĉku kombinaciju» .

Slika: Interakcioni dijagram za presjek 1 luka Slika: Interakcioni dijagram za presjek 2 luka .

Slika: Interakcioni dijagram za presjek 3 luka Slika: Interakcioni dijagram za presjek 5 luka/rasponske konstrukcije .

00 64. 0 500 1.5cm BSt 500 S (B) 2 2 122 cm = 4. 1 1070 -1388 1680 4.00 62.00 Y -5340 8.00 60.3. Minimalni preĉnik šipke koja se smije koristiti u STUBOVIMA je Ø16.Mjerodavne presjeĉne sile u graniĉnom stanju nosivosti.00 Sector of system Beam Y X Elements Group 12 M 1 : 326 Beam Elements .00 6. Normal Z moment Mz.00 Sector of system Beam Y Z X Elements Group 12 Beam Elements . 003 500 80 120cm2 USVOJENA MINIMALNA UZDUŢNA ARMATURA Ø 20/12.00 68.00 66.00 62. Loadcase 8201 MIN-MY BEAM My MIN .00 62. Bending Z 8.00 66. ULS m M 1 : 326 . C 30/37 f ck BSt 500 S N mm 2 30 f yk 500 3. 1 60. Bending moment My.00 66. Dimenzioniranje STUBOVA natputnjaka Prema DIN-Fachberichtu 102 za ab konstrukcije u graniĉnom stanju upotrebljivosti (SLS) potrebno je provjeriti širinu naprslina i vrijednosti progiba.00 62.4 8.9×25 cm /m Prema EC 2 za gredne elemente te klasu betona C 35/45 i armaturu BSt 500 S minimalna popreĉna armatura koja je na razmaku sw<30cm podužno i sw<80cm popreĉno se odreĊuje prema izrazu: Asw 0.00 6.00 -8837 6.00 60.00 60.5 52cm2 0.00 1139 1846 Sector of system Beam X m M 1 : 326 Elements Group 12 Beam Elements . 1 Slika. Bending moment Mz. 1 -2304 m Beam Elements .00 Sector of system Beam Y Z X Elements Group 12 Beam Elements .00 4. dok je maksimalni razmak izmeĊu šipki 150mm.00 54.00 -8407 60.00 66.00 -6185 4. Normal force Nx.00 -8551 m M 1 : 326 60.00 4.00 58.00 Sector of system Beam Y Z X Elements Group 12 Beam Elements .00 62. Loadcase 8201 MIN-MY BEAM My MIN . 1 8.00 6.00 64. 1 -8566 -1378 m M 1 : 326 58.00 -895.00 1584 885.00 6.00 1890 52.00 64.00 8. Prema DIN FB 102 je za proraĉun naprslina potrebno takoĊer provjeriti i minimalnu armaturu.00 68. Loadcase 8200 MAX-MY BEAM My MAX .00 68. 75cm2 ( min w 0.6.15 N mm2 435 N mm 2 Prema EC 2 za stubove te klasu betona C 30/37 i armaturu BSt 500 S minimalna vrijednost ukupne uzdužne armature ne smije da bude manja od: min As 0. Loadcase 8200 -6397 m Sector of system Beam Y X MAX-MY BEAM My MAX .4cm /25cm 1048 -8268 4.7 6.00 64.00 4. Bending Z moment My. 0011 ) w sw bw sin USVOJENA MINIMALNA POPREĈNA ARMATURA DESETOSJEĈNE VILICE 6333 Ø14/55cm/25cm BSt 500 S (B) 2 2 10×1. 0 f cd f ck c kN cm 2 f yd f yk s 30 1.5 20.000kN 43.15 N Sd f yd min As 0.00 8.15 15.00 M 1 : 326 Elements Group 12 force Nx.00 56.00 64. 0011 25cm 500cm sin 900 13. 003 Ac 0. Ovi uslovi su zadovoljeni i jasno se vide u shemi armiranja objekta koja će biti priložena uz nacrte objekta. Naprsline na STUBOVIMA natputnjaka ograniĉene su na vrijednost od wk<0.54cm =15.200 mm a što je u skladu sa klasom mostova D prema DIN FB 101.00 58. Loadcase 8200 MAX-MY BEAM My MAX . Loadcase 8201 MIN-MY BEAM My MIN .00 66.00 56. 0 N mm 2 kN cm 2 50.

Loadcase 8101 MINF-MY BEAM My MIN .7 -5384 8. Provjera širine naprslina uraĊena je u programu Abkalkulator i dobivena karakteristiĉna širina naprslina na stubu pri spoju sa rasponskom konstrukcijom iznosi 0.00 6.00 -242.00 4. Loadcase 8100 -5774 58. 2 26.461 224 min 8201 -8551 -8407 -1370 400 min Napomena: U popreĉnom pravcu nije bilo potrebno uzimati u obzir uticaje po teoriji II reda.00 62.00 80.00 4. jer je 18 . Dužina izvijanja se prema tome dobije da iznosi 2.00 -186.3 -5221 -657. Normal force Nx.6 -4918 -6281 58.00 64. 1 Slika. 1 X Elements Group 12 m M 1 : 326 Beam Elements . 1 203.00 54.00 6.00 68.00 66.Mjerodavne presjeĉne sile u graniĉnom stanju upotrebljivostii. 1 m 58.00 52.00 8.00 64.00 6. 1 m 58.9 163.00 -156.00 4. EI col Lcol 0.00 Sector of system Beam Y X Z Elements Group 12 m M 1 : 326 Beam Elements .00 267.00 68.00 Y X 8.0 50.00 4.00 62.00 M 1 : 326 Elements Group 12 Beam Elements . 4m sluĉaj opterećenja NX MY MZ MIIy MIIz potrebna armatura podužno popreĉno -7963 6333 1048 -10.00 68.00 62. 1 -774.00 64.00 64.00 66.250mm što je 8200 u vrhu u dnu u vrhu u dnu .00 66. Loadcase 8100 MAXF-MY BEAM My MAX .00 60. Proraĉun povećanja momenta je izraĉunat korištenjem Schneiderovih pomoćnih tabela ModStue smatrajući stub sastavnim dijelom horizontalno pomjerljivog okvira (što je diskutabilna konstatacija ali je na strani sigurnosti). Loadcase 8100 m MAXF-MY BEAM My MAX .400 540 min -6397 1846 1890 min min -6185 -2304 1070 -5.00 -6102 6.00 60.00 Sector of system Beam Y X Z moment My.8 Sector of system Beam Z Elements Group 12 8.9 m M 1 : 326 Beam Elements .00 62.00 66. Loadcase 8101 MINF-MY BEAM My MIN .6 6.00 58. 018 k1 0. Bending Sector of system Beam Y X force Nx.11 EI r 0.7 -5538 -5857 4.00 66. Bending Sector of system Beam Y Z moment Mz.00 56.00 152.00 M 1 : 326 Elements Group 12 Beam Elements .2.00 -162. 2 li l 12 2. SLS Prilikom proraĉuna stubova uzeti su u obzir efekti teorije II reda.3695 218.00 60. Bending 58.00 60. Loadcase 8101 MINF-MY BEAM My MIN .00 8.00 MAXF-MY BEAM My MAX .4 8.5 4.4 M 1 : 326 Elements Group 12 Beam Elements .00 60.00 62.00 6.00 60.166 6 Lr k2 20 2. Normal Z moment Mz. Bending Sector of system Beam Y X Z moment My.00 64.

00 62.00 8.32 MN 1. Obzirom na položaj predmetnog presjeka (zaštićen od uticaja kiše) usvojena je potrebna armatura odreĊena dimenzioniranjem po graniĉnom stanju nosivosti uz prihvatanje širine naprslina od 0.00 8.00 6.00 58.22 MN > VSd=1.ct VRd .523/ 2 351/ 2 0.00 8. c VRd .12 cd bwnom d .ctMIN 0.00 4.4cm2/25cm PROGUŠĆENJE PRI KRAJEVIMA STUBA IZ SEIZMIĈKIH RAZLOGA . 006 bw d 490 72 N 8MN MN 2.00 4.5 4.00 Sector of Y X Z system Beam M 1 : 327 Elements Group 12 Beam Slika.8206. 72 2.veće od od dozvoljenih 0. Pri proraĉunu širine naprslina raĉunato je sa momentom po teoriji drugog reda za 2. 0 4.00 62. 0 0.6 i korisno sa faktorom 0. 0 2 2 A 5.Mjerodavne popreĉne sile u graniĉnom stanju nosivosti.00 Y X Z -1248 Elements Group 12 60.8 0.9 0. 22 MN VRdct=2.25MN m MINIMALNA POPREĈNA ARMATURA USVOJENA MINIMALNA POPREĈNA ARMATURA Ø14/55cm/25cm BSt 500 S DESETOSJEĈNE VILICE 10×1.5 54.2 -107.52 (100 0.2). d 0.00 6.8m m VRd .8 4.12 2. 2 u ĉestoj kombinaciji opterećenja (temperatura sa faktorom 0.00 -1248 -122.00 64.12 cd bwnom d c 1 (200 / d ) 2 .52 AS1 200 0.8205. Dimenzioniranje na popreĉne sile 301.2 m Sector of M 1 : 326 system Beam 162.00 6. 006 35)1/ 3 0. 72 2.2 60.00 Sector of Y X Z Beam system Beam m M 1 : 327 Elements Group 12 177.ctMIN 0.00 Sector of Y X Z Beam system Beam m M 1 : 326 Elements Group 12 Beam 60. ULS (LC 8204.12 2.50 1 3/ 2 f ck1/ 2 0.15 (100 1 f ck )1/ 3 0. 035 1.ct 0.00 8.90 0.00 56.08 0.8207) VRd .00 6.00 62.250mm u ĉestoj kombinaciji opterećenja.00 64.200mm.15 1.00 301.54cm2=15. 0 4.00 64.72 1 1 cd (200 / 720) 1.

Slika. Interakcioni dijagram u vrhu i dnu stuba . Usvojena armatura u stubovima Slika.

i Qk . Analiza seizmiĉke kombinacije opterećenja U svrhu analize srednjih stubova i luka izvršena je kontrola seizmiĉke proraĉunske kombinacije uz faktor ponašanja q=1.20 (ograniĉeno duktilno ponašanje) i u skladu sa narednim obrascem: Gk .Slika.5 faktor za temperaturu). ag 0.i Uĉešće zadnjeg ĉlana navedenog obrasca definiše se odgovarajućim nacionalnim dokumentom koji u našem sluĉaju ne postoji ali se naglašava da se recimo kod susjedne Hrvatske zadnji ĉlan potpuno izostavlja bez obzira na frekvenciju saobraćaja na mostu. Interakcioni dijagram u sredini stuba 6. j Pk A AEd 2.20 s2 C Ograniĉeno duktilno ponašanje za lukove . U našem sluĉaju uzet je i zadnji ĉlan navedenog obrasca ĉime je proraĉun na strani sigurnosti (0.1g 1 m Klasa tla q=1.4.2 faktor za korisno opterećenje i 0.

02 0 0.497 75 0 26 0.62 0 18 9018 7.109 5380 0 0 44.43 0 3385 0 0 27.86 28.44 20.99 9.11 7.86 17.51 18.67 Kao što se može vidjeti iz prethodne tabele dovoljno je uzeti prvih deset sopstvenih oblika da se angažuje 90% mase mosta u odgovoru konstrukcije.77 6.965 1 0 6611 0.69 5.02 16 9016 6.549 0 1 6 0 0.452 0 674 1 0 5.44% 96.006 3 0 7 0.4 0 0.68 4 9004 2.63 17.591 3529 0 0 29.Slika: Prva ĉetiri sopstvena oblika konstrukcije Tabela: Koeficijenti participacije mase u pojedinim sopstvenim oblicima konstrukcije No.25 10.05 15 9015 6.17 14.81 24.01 12 9012 4.01 0.15 0 0 6 0 0 0.36 0 11.57 0 0.01 5 9005 2.34 20 9020 8.36 0 0.362 0 622 0 0 5.14 0 8 9008 3.07 3.398 48 0 17 0.62% 96.05 mass 11804 11661 11629 97.862 0 6904 0 0 57.18% 12091 12091 12091 100 100 100 System activ activated mass 24.62 0 0. LC frequency modal mass modal mass factor [Hertz] X[t] Y[t] Z[t] X[%] Y[%] Z[%] 1 9001 0.93 19.01 0 54.06 19 9019 8.13 9 9009 3.799 3 75 0 0.42 7 9007 3.03 0.19 0 0 6 9006 3.56 0 0.39 4.544 2245 0 15 18. .58 0.879 164 0 2 1.078 0 0 42 0 0 0.24 20.14 14 9014 5.178 0 0 1 0 0 0.21 17 9017 6.2 23.132 1 0 3557 0.99 0 11 9011 4.02 13 9013 5.01 0 29.04 10 9010 4.47 4.265 309 0 2 2.865 44 0 1335 0.49 0 0 3 9003 1.31 3.11 0 2 9002 1.

6 -243.) (Max=-4499.9 10.00 50.00 30.9 kNm (Min=-256.0 -257..00 -9786 -11948 -11616 -11120 -5565 -10817 -10553 -10486 -11870 -15955 -16923 -6244 40.) -12000-9710 -11603 -11059 -10708 -10413 -4499 -9664 -9673-9760 -11690 -16034 -17031 0.3 -58.9 -255..6) (Max=171.1 -256.5 -611.5 171.9 -236.1 -235.3 4870 16908 14389 14119 15256 17433 17690 22244 17113 125998628 5126 2175 -663.12 Beam Elements .00 m M 1 : 416 kN (Min=-17031.4 10.. Loadcase 8300 MAXE-MY BEAM My MAX ..00 50.00 10.00 Y X Z 10.1 -192.12 Beam Elements .1 2808 6164 1297 10.0) (Max=22244.00 Y X Z 10. 1 cm 3D = M 1 : 392 74688. Bending moment Mz.1773 17449 22036 16912 12429 8512 5071 2176 757.00 50.00 m Sector of system Beam Elements Group 0 10.1 92.4) Slika: Uticaji za maksimalni My momenat – seizmiĉka kombinacija opterećenja LC 8300 m M 1 : 397 .8 152. 1 cm 3D = 37344.5 -153.8 -198.00 -108.00 Sector of system Beam Elements Group 0 10. 1 cm 3D = 746.12 Beam Elements . kNm (Min=-663..00 40. 0. Loadcase 8300 MAXE-MY BEAM My MAX .00 30.) -131.00 20.6 -154.78 116.9 -144.1 6.00 20.6 -148. Loadcase 8300 MAXE-MY BEAM My MAX . Normal force Nx.00 60.00 30.00 Sector of system Beam Elements Group 0 10. Bending moment My.00 40.1 -73.00 80.1 0.00 60.00 2911 8154 8301 0.4 23..00 Y X Z 20.

1 cm 3D = 10.00 Y X Z 20.00 Sector of system Beam Elements Group 0 10.1 -117.4 10.4 -301.0 -162..8 -364.00 40.9 -57. kNm (Min=-543.00 60.2 -221.00 m M 1 : 402 kN (Min=-16990. 1 cm 3D = 37344.0 -4929 -7721 -6103 -7651 -6342 10.3) (Max=-14.12 Beam Elements ..00 50.8 -7160 -6824 -6101 -4775 -5168-8689-12919 -17900 -22741 -1655 -3367 -5561 -6928 -7360 -6961 -6148 -4973 -6126 0.00 Y X Z -162.00 40.) -39.00 40..7 -225.00 50. kNm (Min=-23663.1 10.) (Max=187.8 -375.00 Sector of system Beam Elements Group 0 10.12 Beam Elements .0 -111. 1 cm 3D = 1867.6 -68. Bending moment Mz.7 -222.-13689 -18757 -9360-5728 -23663 -2912 -5168 -6624 187.00 Sector of system Beam Elements Group 0 10.3 -155.00 60. Loadcase 8301 MINE-MY BEAM My MIN .3 -140.5 -230.00 60.00 30.2 20.8) -11878 -11946 -12084 -12359 -12965 -13423 -14430 -15230 -15966 -4135 -16456 -16990 -16562 -13097 -11806 -11956 -12228 -12829 -13469 -14418 -15177 -15877 -16376 -16895 -16557 -11450 -5100 -13150 -6238 -11601 10.8 0. 10. Loadcase 8301 MINE-MY BEAM My MIN .1) Slika: Uticaji za minimalni My momenat – seizmiĉka kombinacija opterećenja LC 8301 m M 1 : 391 .00 30.00 -522.12 Beam Elements ...6 -543.00 Y X Z 0.9 -296.00 30.00 -527. Bending moment My.00 m M 1 : 396 74688. Normal force Nx.) (Max=-4135..00 20.00 50.00 -132.1 -42.1 -134. Loadcase 8301 MINE-MY BEAM My MIN .9 -72.

00 Sector of system Beam Elements Group 0 10.00 Y X Z 20.12 Beam Elements .00 40..2 4425 3295 4428 4169 6580 6244 9129 -67.00 28807 8899 -69.) -10045-9968 -10155 -10337 -10620 -12183 -12424 -12665 -10004 -10082 -10220 -10445 -12906 -12315 -4600 -4890 -13134 -12469 -12648 -12885 -13506 -13114 -13530 -13274 -13444 -13942 -13566 -13981 -6020 0..12 Beam Elements .1 0.00 Sector of system Beam Elements Group 0 10.8 10.00 10. kNm (Min=-3350..00 60.8) (Max=32155. 1 cm 3D = 37344.00 20.00 -153.00 11943 11884 10. Loadcase 8302 MAXE-MZ BEAM Mz MAX .00 30.00 Sector of system Beam Elements Group 0 10.00 60.00 50. Bending moment My. 0.00 60.12 Beam Elements ..7 10.) 31328 795.00 10. 1 cm 3D = m M 1 : 424 37344.3 4046 32155 28882 31353 825.0 5396 8578 9964 -547.9 100268943 5924 12337 71044110 1401 -3208 -2618 -1598 -2562 -2866 -3350 2925 -2169 -3064 0.) Slika: Uticaji za maksimalni Mz momenat – seizmiĉka kombinacija opterećenja LC 8303 m M 1 : 392 .00 20. Normal force Nx.00 50. 1 cm 3D = 74688.) (Max=12337.7 -2182 12230 8562 4966 -3072 1980 -3332 79..347. Loadcase 8302 MAXE-MZ BEAM Mz MAX .) (Max=-4600.00 Y X Z 10.00 30.00 30.. kNm (Min=-69.00 50. Loadcase 8302 MAXE-MZ BEAM Mz MAX .00 m M 1 : 414 kN (Min=-13981.00 40.00 40. Bending moment Mz.00 Y X Z 0.

00 Y X Z 10.12 Beam Elements . -31277 -4443 -32100 -28850 M 1 : 403 -31303 -29532 -3679 0.00 60.00 40.00 50.6) Slika: Uticaji za minimalni Mz momenat – seizmiĉka kombinacija opterećenja LC 8304 m M 1 : 391 .) -11540 -11604 -11719 -11920 -12441 -12787 -13008 -13332 -13521 -13708 -13941 -4736 -14157 -14438 -11519 -11559 -11642 -11789 -12031 -12648 -12878 -13181 -13378 -13641 -13878 -14099 -5045 0..0 0.00 40.6 60.00 3231 2503563410032 961848271727 -1918 -1787 -2714 -3084 -2792 202. Bending moment My.00 20.00 60.00 477.00 -3959 -5073 -6890 -7373 -8536 -9170 -10303 -10135 -12176 10.00 Z -1160 -5327 -4766 Y X m kN (Min=-14438.00 50..12 Beam Elements . 1 cm 3D = 37344.. 1 cm 3D = 74688.00 Sector of system Beam Elements Group 0 10.00 -12722 10.4 -1942 278.) (Max=-4736. Loadcase 8303 MINE-MZ BEAM Mz MIN .) (Max=-310..00 30.12 Beam Elements .00 50.00 40. Normal force Nx.00 Y X Z 20. 1 cm 3D = m M 1 : 418 18672. Loadcase 8303 MINE-MZ BEAM Mz MIN .0 -1191-2496-4683-7029 -2965 -1511 -2625 -3034 -2761 -685.00 10.00 20. Bending moment Mz..00 30..-7794-5296-2957-1496-732.00 -14344 -14272 -6062 -5681 10.4 2439 0.00 30.) -1110 -310.00 Sector of system Beam Elements Group 0 10. kNm (Min=-32100.0 2189 -2782 2357 10.9 -582.00 Sector of system Beam Elements Group 0 10. Loadcase 8303 MINE-MZ BEAM Mz MIN . kNm (Min=-7794.) (Max=10032.

Seizmiĉka kombinacija je mjerodavna za presjek 1 i presjek 2 na luku ali ne i i za ostatak luka. 3. 4. za taj pravac.35000 30000 25000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 My [kNm] 20000 15000 -5000 -10000 -15000 -20000 -25000 -30000 -35000 10000 5000 0 -5000 -10000 -15000 -20000 4000 5000 6000 4000 5000 6000 35000 20000 15000 10000 5000 0 20000 30000 25000 My [kNm] 15000 10000 -5000 -10000 -15000 -20000 5000 0 -5000 -10000 -15000 -20000 -25000 -30000 -35000 -25000 -30000 Mx [kNm ] Mx [kNm ] Slika: Slomne površine za presjek 1 (i usvojenu armaturu ±145cm2) na luku i razliĉite vrijednosti normalne sile pritiska 7000 1000 0 -1000 -2000 -3000 -4000 -5000 -6000 -7000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 -1000 -2000 -3000 -4000 -5000 -6000 -7000 -35000 8000 3000 3000 7000 2000 2000 0 1000 Mx [kNm ] 35000 30000 25000 -8000 My [kNm] Mx [kNm ] -1000 -2000 -3000 -4000 -5000 -6000 -7000 -8000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 0 1000 -1000 -2000 -3000 -4000 -5000 -6000 -7000 -25000 -30000 -35000 -8000 My [kNm] Nakon proraĉunate seizmiĉke kombinacije opterećenja moguće je zakljuĉiti sljedeće: 1. Veći uticaji javljaju se takoĊer u luku od momenata Mz u presjeku 4 i 5 ali se ta naprezanja mogu preuzeti zbog velike krutosti konst. Seizmiĉka kombinacija opterećenja nije mjerodavna za rasponsku konstrukciju i što je interesantno za srednje stubove. . Presjek 1 (spoj luka i stope) i presjek 3 potrebno je obaviti armaturom za ovijanje. 2. Armaturu u presjeku 1 i 2 potrebno je povećati iz ±36Ø20=Ø20/15cm (±113cm2) u 18Ø20=Ø20/30cm + 18Ø25=Ø25/30cm (±145cm2).

Ac A cc k w.req w.r max w .koeficjent armiranja podužne armature .min 0. Usvojena dužina potencijalnog podruĉja pastifikacije – Lh=550cm napomena: Proraĉunska duljina plastiĉnih zglobova (Lh) koja je gore odreĊena upotrebljava se iskljuĉivo za oblikovanje pojedinosti armature u zglobu.13 0.02 0.13 fyd fcd L 0.5. potrebno predvidjeti armaturu za obavijanje kao i osigurati podužnu armaturu od izvijanja.08 k 550 82 3 Prema ĉlanu 6.min . te je u skladu sa ĉlanom 6.04 0.01 A c .4. ako je k = NEd /(Ac fck) 0.površina ovijenog betonskog presjeka .01 w .2.1.1. Općenito je potrebno obavijanje betonskog presjeka ukoliko u potencijalnim podruĉjima zgloba bezdimenzionalna sila premašuje vrijednost: NEd 0.1.12 minimalne vrijednosti koeficjenata .min 0. proraĉunska duljina Lh potencijalnoga plastiĉnog zgloba uzima se veća od ove dvije vrijednosti: -visina presjeka stuba okomita na os zgloba -razmak od taĉke najvećeg momenta do taĉke gdje je moment manji za 20 %.koeficjenti definisani u tabeli 6.08 . w .3. EC8-2.4. EC8/2 L klasa duktilnosti ograniĉeno duktilno tabela Presjek w.5.02 tabela klasa duktilnosti ograniĉeno duktilno Pa je: wd. u dijelu 6. Minimalna armatura za obavijanje u podruĉju plastiĉnih zglobova Minimalna armatura za obavijanje kod pavougaonih presjeka: wd.min 0.1.req .površina cijelog popreĉnog presjeka A cc . Ona se ne smije upotrijebiti za proraĉun zaokreta zgloba.za ograniĉeno duktilno .08 k A c fck 17031 0.req 1 2 0.min .req 2 3 w . EC8-2.2). w. 6.popreĉno 0.2.r 2 3 w.1.28 .Konstrukcija je oblikovana kao ograniĉeno duktilna (q=1.podužno 0.08 0.

r b w . Nakon promjene pravca naprezanja iste armaturne šipke moraju dostići granicu teĉenja usljed naprezanja na pritisak.03 stvarna armatura <154 (14) provjera koliĉine popreĉne armature . U toj fazi postoji opasnost od izvijanja vertikalnih armaturnih šipki.razmak spona.min 0. Da bi to bilo sprijeĉeno mora se predvidjeti armatura za stabilizovanje glavnih vertikalnih šipki Minimalna koliĉina popreĉne armature koja sprjeĉava izvijanje uzdužne armature u podruĉju plastiĉnih zglobova se odreĊuje prema izrazu: At s A a f ys 1.veliĉina betonske jezgre okomito na smijer obavijanja pravac wd.6 f yt gdje je: At površina jednoga kraka spone u mm2 s razmak krakova spona u m As ukupna površina uzdužnih šipaki pridržanih sponama u mm 2 fyt napon na granici velikih izduženja spona fys napon na granici velikih izduženja uzdužne armature  25 tabela At 46.11 2 3 w.r podužni popreĉni tabela 0.površina svih grana spona za obavijanje u jednom smijeru s .08 0.4.f yd A sw f yd fcd s b fcd A sw . Kontrola izvijanja uzduţne pritisnute armature Vertikalne armaturne šipke u plastiĉnom zglobu mogu biti izložene znaĉajnim istezanjima u nelinearnom podruĉju. dok u betonu nastaju naprsline.08 provjera koliĉine armature za obavijanje u oba pravca 6.08 0.2. ograniĉen uslovima s L 6 preĉnika podužne armature sL 1 / 5 najmanje dimenzije betonskog presjeka wd.

2 i 3 luka .Slika: Konaĉno usvojena armatura u presjeku 1.

00 30.35 -10.8 18.00 10.33 25. 1 cm 3D = 36.00 Sector of system Beam Elements Y X Z m Deformed Structure from LC 4020 betoniranje rasponske konstrukci Enlarged by 75.6 14.60 8.8 13.00 20.7 13.41 5.0 Nodal displacement in global Z.2 11.52 5.2 30.18 7. Loadcase 4010 vlastiti teret .1 20.8 13.04 60.00 Y X Z 3.27 7.2 27.28 3.7 9.41 7.00 50.1 14.07 12.00 Sector of system Beam Elements m M 1 : 568 Deformed Structure from LC 4015 betoniranje stubova Enlarged by 10.3 23.5 22.9 10.00 40.00 Y X Z 4.4 16.0 Nodal displacement in global Z.00 8.00 70.00 10.2 9.84 8.5 20.00 Sector of system Beam Elements m M 1 : 568 Deformed Structure from LC 4011 C+S 28 dana Enlarged by 75.00 10.00 11.00 50.3 13.47 8.8 21.64 -10.49 4.0 Nodal displacement in global Z.27 10.5 10.1 mm 5.4 18.5 30.01 4.28 4.1 7.9 7.00 50.00 Sector of system Beam Elements M 1 : 568 Deformed Structure from LC 4010 vlastiti teret Enlarged by 75.9 9.52 7. 1 cm 3D = 18.00 60.3 19.55 0.1 18.1 16.55 -10.3 15.01 0.00 40.6 13.1 11.96 0.81 4.1 0.96 3.49 5.43 6.8 25.8 19.00 30.4 10.00 10.6 18.6 16.3 17.00 10.8 31.4 17. Loadcase 4020 betoniranje rasponske konstrukci .51 10.64 4.3 10.2 27.00 20.8 10.64 5.91 7. 1 cm 3D = 36.4 20.1 22.00 70.3 29.7 20.00 20.6 15.9.00 40.1 mm 4. Loadcase 4011 C+S 28 dana .07 17.78 3.00 10.8 29.5 24. Loadcase 4015 betoniranje stubova .00 70.35 4.2 14. 1 cm Slika: Deformacione linije luka i nadluĉne konstrukcije za LC 4010 do LC 4020 m M 1 : 577 .5 12.0 Nodal displacement in global Z.00 12.2 20.00 30.00 Y X Z 3.9 15.0 mm 12.6 12.1 20.00 60.64 0.2 10.1 4.00 60.81 6.78 4.00 40.5 14.9 12.43 9.

43 9.8 33.3 41.2 9.6 52.67 19.7 41.8 46.7 45.3 19.3.1 23.5 51. Loadcase 4029 C+S OO dana .3 16.02 8.00 40. Loadcase 4031 C+S OO dana .9 9.6 22.00 8.0 Nodal displacement in global Z.7 51. Loadcase 4030 C+S OO dana .3 16.92 9.5 39.4 17.3 19.7 13.00 50.00 m Sector of system Beam Elements M 1 : 574 Deformed Structure from LC 4025 C+S 70 dana Enlarged by 75.0 Z m Deformed Structure from LC 4031 C+S OO dana Enlarged by 75.39 20.00 60.5 35.1 40.3 55.4 13.7 46.79 21.6 0.6 18.1 34.0 18.3 60.8 15.3 15.9 30.00 40.91 0.00 m M 1 : 564 .5 28.1 35. 1 cm 3D = 36.00 Sector of system Beam Elements Y X 10.6 48.2 10.4 16.5 34.8 51.3 21.87 8.64 8.00 m M 1 : 568 Deformed Structure from LC 4030 C+S OO dana Enlarged by 75.16 20.8 31.0 18.00 30.00 30.1 39.00 10. 1 cm 3D = 90.4 44.94 8.85 11.7 43.91 10.3 30.05 60.6 26.5 11.13 12. 1 cm 3D = 90.00 Y X Z 8.1 13.7 15.8 59.00 20.6 30.1 51.00 20.00 Y X Z 16.02 8.6 9.6 13.82 9.7 16.8 44.1 38.3 22.3 7.3 42.5 16.2 mm 7.6 38.8 12.4 15.70 -10.8 11.5 15.2 33.8 41.8 35.4 24.3 12.8 43.0 44.00 70.9 18.6 19.6 9.7 59.3 30.1 12.2 8.0 30.88 8.02 8.00 10.7 20.0 Nodal displacement in global Z.0 Nodal displacement in global Z.8 48.54 13.02 0.6 17.5 37.3 43.2 33.2 19.0 55.00 Y X Z 14.90 0.76 9.1 30.00 50.5 14.2 14.00 Sector of system Beam Elements M 1 : 572 Deformed Structure from LC 4029 C+S OO dana Enlarged by 75.6 35.1 13.00 9.9 14. 1 cm 3D = 90.5 33.30 8.86 8.00 40.4 16.6 13.6 38.1 40.00 40.2 mm Slika: Deformacione linije luka i nadluĉne konstrukcije za LC 4025 do LC 4031 70.5 37.77 9.6 45.0 17.2 38.8 11.00 34.8 15.0 Nodal displacement in global Z.00 8.00 60.3 15.00 60.03 Sector of system Beam Elements 3.9 16.7 9.7 27. Loadcase 4025 C+S 70 dana .1 mm 3.2 mm 15.61 -10.8 10.

PRORAĈUN OPREME NATPUTNJAKA 7.50mm) 23mm 17mm 23mm 40mm USVOJENA ĈELIĈNA DILATACIJA SA GUMENIM ULOŠKOM Δ=80mm=±40mm .59mm 4. odnosno: u 1.6 (2.7.6 (DIN FB 101)  TEMPERATURE +59C / -46C uvećana raĉunska temperatura za 20C (-20C) temperatura pri ugradnji+10C  KOĈENJE nije relevantno zbog pomjer. Proraĉun dilatacije kod obalnih stubova Proraĉun diltacije izvršen je za uticaje :  SKUPLJANJA pomnožen koeficijentom 1. pomjeranje kraja konstrukcije od uticaja skupljanja i temperature Mjerodavno za proraĉun kapaciteta dilatcije je skupljanje konstrukcije.61mm 3. od svega 1mm Slika.1.

7. TANDEM SISTEM Korisni teret. Reakcije ležišta rasponske konstrukcije na obalnim stubovima Vertikalna nosivost: N Sd 1.35 744 1. UDL Koĉenje Temperatura Slika.5 0.5 (309 732) 1. Proraĉun leţišta na obalnim stubovima Proraĉun potrebnog kapaciteta nosivosti ležišta izvršen je za sljedeća opterećenja:       Stalni i dodatni stalni teret ukljuĉujući i efekte reologije betona Uticaje vjetra Korisni teret.2.3 309 1.8 107 N Sd 2833kN 2659kN .5 0.

75 33 1.5 389 1.5 0.Boĉna nosivost: VSdy 1.5 0. 4 47 649kN VSdy 649kN USVOJENO U JEDNOM SMJERU POMIĈNO LONĈASTO LEŢIŠTE NRd=3000kN VRdy=700kN Δ=±40mm USVOJENO U OBA SMJERA POMIĈNO LONĈASTO LEŢIŠTE NRd=3000kN Δ=±40mm .

t=100 dana stalni teret. lokalitet Doboja) Vjetar (lokalitet Doboja) Potres (VII seizmiĉka zona) Formirane su posebne kombinacije opterećenja nefaktorisane (GG elaboratom su date upute za proraĉun dopuštenih vrijednosti napona na kontaktu temelja sa tlom) oznaĉene sljedećim brojevima: LC 4025 LC 4031 stalni teret. Gtem 12. t=+00 dana LC 8610 LC 8611 LC 8612 LC 8613 LC 8614 LC 8615 maksimalna reakcija Px minimalna reakcija Px maksimalna reakcija Py minimalna reakcija Py maksimalna reakcija Pz minimalna reakcija Pz LC 8616 LC 8617 LC 8618 LC 8619 LC 8620 LC 8621 maksimalna reakcija Mx minimalna reakcija Mx maksimalna reakcija My minimalna reakcija My maksimalna reakcija Mz minimalna reakcija Mz Osim pobrojanih opterećenja pri proraĉunu napona na temeljnoj spojnici uzeta je u obzir i vlastita težina temelja. . 25 8 25 2450kN Razmatrano je naprezanje dvoosno napregnutog temelja i u donjoj tabeli su prikazani proraĉunati naponi na temeljnoj spojnici za gore pomenute sluĉajeve opterećenja.8. Pri tome su analizirana sljedeća opterećenja.         Vlastita težina Dodatni stalni teret Reologija betona Korisni teret (tandem sistem TS i ravnomjerno rasporeĊeno opterećenje UDL) Koĉenje i pokretanje vozila Temperatura (jednolika i linearna promjena temperature. PRORAĈUN TEMELJNE STOPE LUKA Izvršen je proraĉun temeljne stope luka pri ĉemu je obavljena kontrola napona na kontaktu temeljne spojnice sa tlom kao i kontrola naprezanja u samom temelju.

942 19.213 -1.126 20.294 1.367 MZ [kNm] -100 125 -100 -100 -59 186 -600 -100 -600 100 σmax [kN/m2] 464 471 468 489 478 499 512 516 635 600 Tabela: Proraĉun napona temelja luka 2 LC 4025 4031 8610 8611 8614 8615 8616 8617 8618 8619 PX [kN] 11128 10982 9.079 21.930 592 1.761 -2.431 U GG elaboratu za trasu su dati geotehniĉki uvjeti za temeljenje U podruĉju ovog objekta na površini su zaglinjena prašina i sitnozrna drobina debljine oko 0.982 13.8 m (oznaka el-dl – horizont 1).644 MX [kNm] 382 416 -406 143 958 382 2.142 20.703 548 3.472 12.176 13.878 1.100 20.431 16.063 1.903 14.399 MZ [kNm] 99 122 603 99 55 -181 603 99 603 99 σmax [kN/m2] 449 466 520 428 473 495 513 502 635 576 N [kN] 20.775 12.525 3.128 10.858 12.885 9.172 1.962 19.202 11.202 11.959 -352 719 3.200 14.294 1. Ispod njega nalazi se supstrat na dubini oko 1.202 11.128 10.9 m (oznaka J – horizont 2).0 MPa CBR = 20 % .041 17.680 -1.195 20.793 561 2.233 15.3 MPa M = 250.128 PY [kN] 13 -9 172 13 172 13 173 13 -15 29 PZ [kN] 14431 14481 16.644 1.142 T [kN] 1.779 13.290 22.200 14.881 12. Raslabljeni supstrat ĉine raspadnuti pjeskoviti glinci debljine 0.855 20.571 -2.176 N [kN] 19.090 20.680 7.643 1.643 1.Tabela: Proraĉun napona temelja luka 1 LC 4025 4031 8610 8611 8614 8615 8616 8617 8618 8619 PX [kN] 11.095 771 2.766 16.505 22.829 -7.280 -1. laporovitim kreĉnjacima i glincima u izmjeni.883 12.680 -1. „Svježi“ supstrat (J) – horizont 3:        ugao unutrašnjeg trenja kohezija indeks plastiĉnosti zapreminska težina monoaksijalna ĉvrstoća modul stišljivosti CBR = 300 c = 60 kN/m2 IP = 35 % = 20 kN/m3 = 0.344 2.548 -8.199 16.446 12.453 -2.308 21.686 21.128 10.907 15.128 PY [kN] -14 -11 165 -14 165 -14 165 -14 29 -15 PZ [kN] 14.294 2.948 3.374 20.010 19.903 14.855 998 398 MY [kNm] -1.294 7.176 15.176 14.779 21.202 11.280 -1.802 MX [kNm] 399 436 136 419 998 399 2.717 958 382 MY [kNm] 1.431 14.962 22.643 1.280 -1.802 1.7 m ispod površine terena (oznaka J – horizont 3) predstavljen alevrolitima.200 14.903 14.942 T [kN] 1.896 23.

gdje su F i δ rezultat vektorskog zbira sila FL i FS2 i e ekscentricitet rezultante u odnosu na centar temelja. jedini problem predstavlja „prihvatanje“ horizontalnih sila od luka. Pošto se geotehniĉki rizik ne odnosi na najmanje efektivno opterećenje na nivou temeljnog dna. Dopušteno opterećenje tla se raĉuna prema formuli: . te se obzirom na opseg istražnih radova usvaja vrijednost γs =3. temelj je postavljen na naĉin da se omogući prihvatanje horizontalnih sila od luka mosta. problem je moguće posmatrati u ravni luka.Temeljenje ovog potputnjaka može se izvesti direktnim putem na „svježi“ supstrat (horizont 3). U tom sluĉaju. To se može riješiti odgovarajućim oblikom i dimenzijama temeljne stope. to se ova veliĉina ne množi sa faktorom sigurnosti. Pošto se predviĊa luĉni most.3m B/2 Slika 4: Proraĉunska=3m shema za temelj S3 Nosivost temeljnog tla je dovoljna ukoliko vrijedi Q < q0 + (Pa – q0)/γs gdje je Q – opterećenje temeljnog tla q0 = γD – najmanje efektivno opterećenje na nivou temeljnog dna Pa – dopušteno opterećenje tla γs – faktor sigurnosti. Isti proraĉunski model se koristi i za proraĉun temelja S3. preporuĉeni faktor sigurnosti je izmeĊu 2 i 3. te se dobije proraĉunska shema za temelj S2 prikazana na slijedećoj slici: FS2 sila stuba S2 FL sila luka dužina fundamenta L = 7m B= Slika : Proraĉunska6m shema za temelj S2 Zavisno od vrijednosti sila FL i FS2. Dozvoljena nosivost temelja – direktno temeljenje na „svjeţi“ supstrat Obzirom da se predviĊa luĉni most. proraĉun nosivosti temeljnog tla se vrši po ekvivalentnoj proraĉunskoj shemi datoj na slici ispod. F = FL + FS2 e D =2.

7 Nc = 16. Faktori nagiba sile I mogu se izraĉunati prema sljedećim formulama: Iγ = (1-δ/γ)2 Iq = Ic = (1-2δ/π)2 Opterećenje temeljnog tla se raĉuna iz zbira momenata sila u taĉki O. pretpostavljajući linearnu distribuciju pritiska temelja na temeljno tlo.231 U skladu sa opisanim algoritmom izvršena je kontrola globalnog koeficijenta sigurnosti za razmatrane sluĉajeve opterećenja (opisane u prethodnom tekstu). nagiba temelja i nagiba terena u odnosu na ravan temelja. F Rješavanjem jednaĉine dobiju se sljedeći izrazi: ukoliko je σ1 > 0 e ukoliko je σ1 < 0.5 Sγ γ (B-2e) Nγ Iγ + q0 Nq Iq + Sc c Nc Ic Faktori oblika S se raĉunaju prema sljedećim formulama: Sγ -0.1 Nq = 10.5) F cosδ δ < tanφ/(2. Obzirom na raspon mogućih vrijednosti ugla δ.9. .5) Fcos δ što daje konaĉnu formulu: tanδ < tanφ / 2. u protivnom potrebno je korigirati date vrijednosti faktora nosivosti u skladu sa izraĉunatim uglom. usvajaju se sljedeće vrijednosti (za δ =15°). potrebno je provjeriti da je ugao d približno jednak pretpostavljenoj vrijednosti. koji su funkcija ugla unutrašnjeg trenja. Kao što je to vidljivo iz naredne tabele globalni koeficijent sigurnosti prelazi zahtjevanu vrijednost od γ=3. Potrebno je utvrditi da li vrijedi sljedeće: H < tanφ/(2.5=0. reducirane vrijednosti faktora N su odreĊene na osnovu tog parametra. Nakon preciznog odreĊivanja intenziteta opterećenja FL i FS2. Nγ = 5.5=tan30/2.4(B'/L) gdje je B' = B-2e Sc Faktori nosivosti N. usvajaju se sljedeće formule: O Opterećenje temeljnog tla se raĉuna prema sljedećoj formuli: Horizontalno opterećenje. Kako na faktore nosivosti najviše utiĉu nagibi opterećenja. vertikalno opterećenje).Pa = 0. U literaturi postoje dijagrami koji daju smanjene vrijednosti faktora nosivosti u odnosu na referentne vrijednosti (horizontalni temelj. istovremeno zavise i od nagiba sile δ. odnosno horizontalna komponenta rezultante mora biti manja od otpornosti sile trenja kako ne bi došlo do klizanja temelja.

9 0.213 20.13 0.89 0.66 0.9 0.41 8617 6 8 1.87 0.9 0.9 0.95 0. Ukoliko kvaliteta temeljnog tla ne bude odgovarajuća potrebno je poduzeti dodatne mjere kao što je izrada dodatnog klina za preuzimanje tangencijalnog tereta i sl.7 16.7 16.1 10.81 0.88 1670 284 599 520 3.89 0.367 20.01 0.96 1867 392 462 445 4.71 1.11 0.88 0.92 0.54 0.1 10.77 0.77 1449 396 466 448 3.280 22. Temelj pod vlastitom težinom je potrebno pridržati na odgovarajući naĉin.686 3.91 4031 6 8 2.095 8.71 1.948 5.548 21.98 1925 429 482 469 4.761 20.1 10.42 5.7 16.20 8615 6 8 1.21 6 8 8.15 0.090 1.9 0.1 10.24 0.49 0.1 10.9 0.7 16.06 5.71 1.96 0.9 0.142 1.74 1.7 16.69 0.10 8618 6 8 7.08 5.88 0.063 5.08 5.74 1.7 16.680 20.98 0.505 719 2.1 10.33 8619 Kada je u pitanju horizontalna nosivost temelja treba istaći da ista nije upitna osim u sluĉaju prve faze (izvoĊenja temelja).7 16.95 1862 402 472 454 4.11 8614 6 8 1.308 3.1 10.71 1.959 10. .15 0.9 0.89 1686 245 594 507 3.56 0.802 5.962 771 2.8 0.66 0.1 10.09 5.280 21.15 0.83 8610 6 8 1.06 5.680 20.94 0.11 0.71 1.15 0.81 1532 438 491 478 3.11 5.06 5.23 8611 6 8 1.53 0.7 16.08 5.88 1689 372 465 442 3.1 10.680 20.855 352 0. odnosno u fazi izvoĊenja radova u zavisnosti od stvarnih prilika na terenu.11 0.15 0.15 0.142 1.89 1711 383 456 438 3.98 0.69 0.374 3.13 0.9 0.7 16. Predloženo je zabijanje ankera od armaturnih šipki u supstrat a zatim betoniranje temelja.525 8.Tabela: Proraĉun globalnog koeficijenta sigurnosti sloma u tlu (prema uputama iz GG elaborata) LC B D MY N T δ e Nγ Nq Nc Sγ Sc Iγ Iq Ic Pa σ1 σ2 Q γ 4025 6 8 1.15 0.21 8616 6 8 1.71 1.7 16.802 5.1 10.83 0.195 2.83 1566 419 472 459 3.36 5.9 0.41 0.71 1.71 1.86 0.280 21.14 0. Ostavlja se ovaj problem za fazu izvedbenog projekta.

Slika: Proraĉun temelja luka putem MKE i štapnom metodom Slika: Usvojena armatura u temelju luka i srednjeg stuba .