You are on page 1of 30

Ordinari

Invitatori
L IJl\lIatoli illlcia ~I cUP.. lk tota la pregaria del dia,
i pCI lalll c, diu aban" dc l'Ofici d~ Icctura, si 'amb
¡¡quc" t Olici COllll'l1\;a l'acció liturgica del. dia: però, "i
l'acllo IIIUI gÍla del dia COIllCI1¡;<l amb Laude ... : l'lnvitaloli
, 'anll'pll".1 a aqul'''(¡¡ oraL iu dcl mall.

\
/{

Obriu-me els llavis, Senyor,
I proclamaré la vustra lloança ,

F" dIU lk"Pll'" el "'<llm ':14, '111lb 1.1 ,c\a anufulla, CI1
1()lllI" I l',., pOll 'oU 11 a I. L'alll dOlla c'-. diu aban ... del salni i
e" ll'pl't~'I' ill1l1lcdi¡\t~lllll'l1l. ' 'I alllbl' <ha dl' rcpetir dc",
pll'" lk l'ada c'llofa
l
,
SI Ull re,>a ~ol, ha"ta quc la digui al l'oIl1CIl(;aIllClll
del .. al 111, "l'n'l' ohligacio llc- rl'pcli.- Ia dc .. prl's lk cada
l ' , 1101" ,

En l'Olll' i d!Jl1l11l1l'al I fel Iai del tcmps dc duranl l 'a 11\ ,
1,111111011;1 pll a 1'IIl\iwlori c .. Ilob" Cll el l'ick dl' Ic"
l)l1dllC ... ctmanc,"

Ell k, 'okmnilah i fe,"ll", l" Ilo[nl al propi () al COIllU,
Ell Il" !I1l'iJlí"ic,., dcb ., anl", l':.tI1l1 fona pOl 'pn:nurc'"
dl I

n>l111l ()

dl' la Inia, "i no n'hi ha dc prup ia,

1'111\ Ilaloli pl'l'lL'lkl\ l'I" Lauuc,", ci "'<llm amb
,,"I11\lla " "cmbla opollll, l'," pOl OIll~lI'~,

<) li ,11 I
"I

' l' \:\

Salm 94
!I/\'IIl/cid {/ Iluclr Dl'lI '

Menlre repetim aquell «avui », ex·
hortem-no s cada dia ,e ls ljns als
altres (He 3, 13)

Vl'niu, cckbn.:m el Senyor amb crits de festa,
aclamem la Ruca que ens salva;

500 - ordinari
presentem-nos dm'ant seu a lloar-lo,
aclamem-lo amb els nostres cants .

El Senyor és Déu sobirà, ..
el rei dels reis de tots els déus;
té a la mà les entranyes de la terra ..
i són d'cll els cims de les muntaO\'l'S;
la mar és d'cll, perquè ell l'ha feta, *
les sen.'s mans han modelat la terra ferma.
f RL' PL'Iicio

de

l ·anlllona .1

Veniu, prosternem-nos i adorem-lo, .:,
agenollem-nos davan t el Senvor que ens ha creat;
ell és el nostre Déu, .:.
i nosaltres som el poble que ell pastura,
el ramat que ell mateix guia .
(Re[leliuo de 1 anlllona;

Tant de bo que avui sentíssiu la seva veu:
«No enduriu els cors com a Meribà, *
com el dia de Massà, en el desert,
quan van posar-me a prova els vostres pares, "
i em temptaren, tot i haver vist les meves obres. »
(RepL' licJO

lk l '<lnlllon<ll

Disgustat durant quaranta anys,
vaig dir d'aquella generació :
«tS un poble de cor esgarriat,
que desconeix els meus camins. »
Per això, indignat, vaig jurar: ..
«No entraran al meu lloc cie repòs. »
IRqx'llLlIl

tk 1·<lIIIIIOlla . 1

Glòria a l Pare i a'l Fi ll
i a l'Esperit Sant.

*

"

,

~i L'I ~~t1rn que ~'ha escollit per a l')m ilalol i . de bo. (Repelit:ió de I ant ílon. doneu culte al Senyor amb cants de festa.ull a )'ülici del tiJa.n. ub~tiluil. el Senyor! .\ I En t reu als scus portals cnaltin t-Io. ctlelJa . Amén I RqJL'llLió ek l'ant!lona.alm 94 Sa 1111 l}l) 1I/I'lIIlC/O ' li I/UllI' Dt'1I 'li l'I " ' li It'/I/plt' El Senyol' vol t¡Ul: els redimit~ cantin himne~ de victòria (Sani Atanasi) Aclameu el Senyor. som el seu poble i el ramat que ell pastura. .l. o hl' ci 23: l'll aque.l Glòria a l Pare i' al Fill i a l'Esperit Sant.lilo. ara i sempre i pels seg les dels segles.!. ':' que és el nostre creador i que som seus. Perdura eternament e l seu amor.l En L'OJl1plt: . . és fide l per seg les i segles.. * ena ltiu i beneïu ci seu nom: I (Rel1L'tkio dc l'a.lo . * .) «Que n'és.~ d'aque'>l salm pouell dll'~l' L'I 99 () be el be. ) Reconeixeu que el Senyor és Déu. canteu lloances als seus atris. SOl Com era al principi..o. (RepL'liClo de 1'<lnt!l(). * .» (Repelici0 de l'antíluna.lla . ~. arreu de la terra.¡ 1't'srnL'nlat OiJcl pel .. entreu davant d'ell amb crits d'alegria.invitatori.1 L'a'.I I .

e ns benee ix . i ci venerin d'un cap a l'altre de la te rra.:ticiü de l'antífona. ~': (RqlL·tiL·ió de l·alltí fulla. D éu nostre . ara i sempre * i pels segles dels segles.l'antífuna.1 . La terra coneixerà els vostres designis.502 . que u s lloïn tots els pobles alhora.:p.l'antllulla. t RepellLïu de l'alltíluna.28) (Antífona. ~': i tots els pobles veuran la sa lvació.. regiu les nacions amb rectitud.J Que s'a legrin els pobles i cridin de go ig ..! Salm 66 Invitació als {Johles a lloa/' Déll Sapigueu que el missatge de la salvac ió de Déu ha estat enviat a tots els pobles (Fe ts 28.! Que us lloïn les nacion s. i guie u e ls pobl es de la terra.'. Amén.) Que Dé u s 'a piadi d e nosaltres i ens b eneeixi. (Repeticiu de l'antílona. Vós reg iu e l món amb jus tícia. que u s lloïn tots e ls pobles alhora. E" n:petl'Ïx.ordinari Com era a l principi.tiLiu llL. Que Déu en s ben ee ixi.) La te rra ha don a t e l seu [ruit.! Que us lloïn les nacions. e l nos tre Dé u. (Repetició llL. . * que ens faci veure la c laror de la seva mirada. (R. * e l Senyor. . Déu nos tre . (Rq}L.

) Portals. a les ronts dels rius . . Amén.) Salm 23 Ell t rada del Sel/ l'ur a[ S(lIllllar. t engrand iu-vos. per veure-us de cara. ) Rebrà benediccions del Senyor.) * . portalades eternes. Es repeteix.. Li ha posat els fonaments clins els mau. * que ha d'entrar e l rei de la glòria! (Repetició eLe l'antílona. Les portes del cel s'obriren a Crist quan hi fou endut amb la seva humanitat (S. Aquests són els qui vénen a buscar-vos. Com era al principi.invitatori . (Repetició de l'an~ítona . Déu de Jacob. que no confia en els déus (alsos. (Repetició de l'antítona.503 Glòria al Pare i al Fill * i a l'Esperit Sant.) (Qui pot pujar a la muntanya del Senyor? * ¿ Qui pot estar-se a l recinte sagrat? El qui té el cor sincer i les mans sense culpa. (Repetició de l'antífona.) És del Senyor la terra i tot el que s'hi mou. * rebrà els favors del Déu que salva. * ni jura per ganes cI'enganyar. Ireneu) (Antífona. ara i sempre i pels segles dels segles. (Repetició de l'antífuna. * el món i tots els qui l'habiten. i les bases. Senyor.. a lceu les llindes.

J ' En l'Olici dominical i krial dd l'am. Déu de l'univers.trar el rei de la glòria! I (R<:p<:IILlU de I allllluna.1 Ofici de ~ectura V Sigueu amb nosaltres. portalades eternes. <- (R<:IJL' liLlÓ de l'anllluna .u ~'um<:1 quan rim iwtori pr<:t:L'dd:\ immedia· lalll<:n I.. és aquest el rei de la glòria .504 . (R<:pdiLlu dc 1. valent i poderós. Senyor. (Repl. veniu a ajudar-nos . . victoriós en el combat.) ¿ Qui és aquest rei de la glòria? És el Senyor. R. és el Senyor. ABeluia.. c'om era al principi. ) Glòria al Pare i al Fill . engrandiu-vos. Amén. Tut ai:-. i a l'Esperit Sant. Déu nostre.¡nl qualle ~<:l . ara i sempre i pels segles dels segles. * que ha d'en.lllIiluna. Com era al principi. l'himnc' e~ kl1lp~ llOba ell el cicle d<: k~ de dUl. alceu Ics llindes.liLlo tk l'anl1!ul1i.ordinari .És el Senyor. Amén . HIMNE E~ dIU illllllediatam<:nl l'himn<: adic'nl . ) Portals. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.1.'.. Qui és aquest rei' de la glòria? . ara sempre i pels sej5les dels segles.

ci ver~ és indicat en ci cicle de Ics quatre setmanes. SALMÒDIA Despres de l'himne segueix la salmòdia. si es vol. o bé per altres degudament aprovats . En les solemnitats i les festes. VERS El vers es diu abans de les lectures. de la fèria. es troba al propi o al comú. La primera és bíblica amb el seu res· j)onsori: es fa la que l'Ofici requerdx. Consta de tres salms o de tres fragments de salm.ofici de lectura . 1736ss. si no el tenen propi.. Els himnes llatins poden ser substituïts pels cata· Ians de l'Apèndix III. el ve rs és ind icat abans de les lectures al propi o al comú. com també en les memòries de ls san ts que en aquest temps han de celebrar-se. i es diu el corresponent a la nit o al dia. Els d iumenges i Ics fèries del temps de durant l'any. ' LECTURES N'hi ha dues. En les memòries dels sants. En les memòries dels sants. acompanyats de les respectives antífones. de~prés de . Es troba al propi . es diu del comú.505 manes . Els diumenges i les fèries. segons el temps en què es recita aquest Ofici. o. si no tenen salms o antífones propis. pp. com ·una transició de la pregària dels salms a l'audició de la ·Paraula de Déu. En les solemnitats 1 les festes. es d iuen els salm~ i Ics ' antífones de la setmana corresponent. En les solemnitats i les festes.Ia salmòdia . es diuen els salms i les antífones de la setmana corresponent del cicle de les qua· tre setmanes. els salms i Ics antífones són propis.

tant si es tracta de solemnitats com dt festes o de memòries. e ls querubins i els serafins no cessen mai d'aclamar-vos: Sa nt . Oh Pare etern. Vós sou e l Fill etern del Pare. Fill únic veritable i adorable.. però en les solemnitats i les festes es ta b que figura en el pr-opi o bé una del comu respectiu. defensor. lS t. Tots e ls àngels. Oh CriSI. tota la terra us venera. i e . Esperit Sant. l'estol venerab le dels profetes.LUE~1 Els diumenges.506 . l'exèrcit esc latant dels -màrtirs us donen lloança. o també es pot esco· llir d'un leccionari facultatiu degudament aprovat. Déu de l'un ivers. En els altres Oficis és un fragment escollit de les obres dels Pares o bé dels Escriptors eclesiàstics. us glorifiquem . E l cor gluriós dels Apòstols. Per tota la terra la santa Església us proclama: ParL' d'immensa majestat. us lloem. la segona let:tura é~ hagiogràfica. que figura a continuació de la lectura bíblica. El ce l i la terra són plens de la majestat de la vostra g lòria.·ús sou el Rei de la g lòri a. A cada lectura segueix el responsori cOlTespunent.ordinari del temps. Senyor. les solemnitats i les festes. ta la del llibre de la Litúrgia de Ics Hores.. sant és e l Senyor. . després de la segona lectura i el responsori es diu aquest himne: Oh Déu. HIMNE OH DÉt'. sant. En les celebracions dels sants. .

Us demanem. o. segons l'Ofici. I creiem que un dia retornareu com a jutge. aquesta és l'esperança que posem en vós. tingueu pietat de nosaltres. o bé del propi o del comú dels sants . Vós seieu a la dreta de Déu. en fer-vos home per alliberar els homes. Senyor. és del propi del I.507 Vós.ofici de lectura . en la glòl:Ïa eterna. digneu-vos a guardar-nos avui lliures de pecat. després del segon responsori. vençut l'agulló de la mort. la qual. Sigueu el seu pastor. doncs. Feu que siguem comptats en el nombre dels vostres sants. Us beneïm dia rera dia i lloem per sempre el vostre nom. que socorregueu els vostres servents que heu redimü amb la vostra sang preciosa. us lloem. quan no hi ha aquest himne. Aquesta úl tima part es pot ometre : Senyor. obríreu als creients el Regne del cel. preneu-lo sempre als vostres braços. no defugíreu d'entrar en el si de la Verge_ Vós. Senyor. en la glòria del Pare. Que el vostre amor. Senyor. tingueu pietat. . salveu el vostre poble i beneïu la vostra heretat. En vós. es diu /'uració cunclusi\'a. Senyor. no ens deixi mai.:mps. m'emparo. ORACIÓ CONCLUSIVA Després de l'himne Oh Déu. que mai no qued i confós.

que amb vós viu i regna en la unitat de l'Esperit Sant. i al comcn~'al11cnt de l'Hora següent no es diu el vcr~ inlwduc turi amb Glòria al Pare.. al IlIwl s 'umetcn l'oració i l'aclamacio. Oració del matí Laudes V. Déu. que viviu i regneu amb Déu Pare en la unitat de l'Esperit Sant. COI1l s'indica a l'Apèndix pp. Després. veniu a ajudar-nos. Sigueu amb nosaltres. pels segles dels segles. pels segles dels segles. R. s'alegeix l'aclamació: Beneïm el Senyor. R. Déu.ordinari Abans d~ l'oració es diu la invitacio: Preguem.I. abans de l'himnc Oh Déu. r. Senyor. almenys en la celebració comunitària. Donem gràcies a Déu. Quan és adreçada al Parc. es reciten els càntics i es llegeix I e\"angcli. Déu nostre. pera al final de l'uració s'ha esmentat ci Fill: Ell.:lkI HUI. . Si l'Ofici de lectura cs la immediatamcl1l abans d'una altra Hora. Tothom n:spon: Amén. Déu. el vostre Fill. ctc.508 . Quan és adrel.lda al Parc: Per nostre Senyor Jesucrist. En les celebracions més Ilar'gues de la \etlla dumini cal o de les solemnitats. hom put anteposar al comcn~' alllel1t d'aquest Ofid l'himne corrcruncn~ a aqu. que és' I s'aLa- Quan és adre<.ada al Fill ' Vós. que amb vós viu i regna en la unitat de l'Esperit Sant. ba amb la conclusió adient . us lloem.. pels segles dels segles. 1695ss.

el de la fèria.laudes . En l'Ofici dominical i ferial. es fa la lectura. 1736ss. HIMNE A continuació es diu l'himne adient. la breu o una de més llarga. la lectura breu es troba en el cicle de 'les quatre setmanés corresponents. En les memòries dels sants. si no tenen salms o antífones propis. el càntic i les antífones són de la fèria corresponent del cicle de les quatre setmanes. En les solemnitats i les festes. si es vol.J En l'Ofici dominical i ferial del ¡temps de durant \'anv. acompanyats de les seves antífones res· pectives.509 Glòria al Pare. LECTURA BREU li~ I I . l'himne és indicat en el cicle de les quatre setmanes. els salms. En les solemnitats i les festes. Com era. el càntic i les antífones respectives es diuen "om en el cicle de les quatre setmanes corresponents. ° bé per altres dcgudament aprovats. es diu el del comú o. En l'Ofici dominical i ferial del temps de durant l'any. Els himnes llatins poden ser sJbstituïtS pels catalans dc l'Ap~ndix III. si no el tenen propi. pp. es diuen els salms i el càntic del diumenge I del cicle de les quatre setmanes. és indicat al propi o al comú. SALMÒDIA Desprès de l'himne segueix la salmòdia. Després de la salmòdia. un càntic de l'Antic Testament i un altre salm de lloança.. els salms. i les antífones són del propi o del comú. Tot això s'omet quan l'Im itatori precedeix immediatament. En les memòries dels sants. . AHeluia. Consta d'un salm matinal.

La resposta també pot ser el cant responsorial o responsori breu que figura immediatament després de la lectura breu. si sembla oportú. RESPOSTA A LA PARAULA DE Dau Després de la lectura o de l'homilia. la dI:' la lèria. subrt:tut I:'n les celebracions amb el puble. una lectura mes llarga. es la la del cumú o. si no tenen antífona pròpia. pul afegir-s'hi una breu homilia que expliqui la lectura. l'antifona del càntic de Zacaries és del propi. el següent càntic evangèlic. es pot fer una estona breu de silenci. si nu la tenen pròpia. es troba al prutJi o al comú. El Messies i el seu PreclIrmr Beneït s igui e l Senyor.510 .. cunfurml:' a la nurma del numero 46 de l'Ordenament General de la litúrgia de Ics Hores. Fa que s 'aixequi un salvador poderós . * ha visitat e l seu poble i l'ha redimit. e l seu servent. En Ics celebracions amb el poble. LECTURA M~S LLARGA Hum pot escollir lIiureml:'llt. Déu d'Israe l. s i sl:mbla opurtú. amb l'antífona corresponent. si es vol. En les memòries dels sants.ordinari En Ics solemnita ts i le" testes. 68-79 Després es diu. mentre siguin degudament aprovats . es diu del comú. En l'Ofici dominical del temps de durant l'an~' . CÀNTJC EVANGtUC Lc 1. En Ics celebracions dels sants. a la casa de David. en l'Ofici lerial. Aquest respo nsori pot ser substituït per altres eanb de la mateixa índole. es troba en el cicle de les quatn: setmanes. .

sll com ho havia anunciat. I t Perquè ens estima. . alliberant-nos dels e nemics. * Així ens salva. .setmanes . " que jurà al nostre pare Abraham. cünlics. * per l'amor entranyable del nostre Déu. es troben en el propi o en ci comú.laudes . de les mans dels qui ens volen mal.. el perdó dels seus pecats. En les sulemnitat!> i les le!>tes. mogut per l'amor que el fa fidel als nostres pares. promé:tent de concedir-nos que. . Amén. '¡per iHuminar els qui viuen a la fosca. infant. et diran profeta de l'Altíssim. sense por.. a les ombres de la mort. lliures dels enemics. i pel record de l'aliança santa. que ve del cel. amb santedat i justícia tota la vida . i guiar els nostres passos per camins de pau.1\ isa altrament 1 cs repdei" l'anlítuna. per boca dels seus sants profetes. krial del temps de dur. es tan les pregà ric!>. Ics pregülÍes es lroben en ci cicle de Ic~ qu~\tre . si nu s'. Faràs saber al poble que li ve la salvació. Com era al principi. li donem culte 1. * Aquest vers Glòria al Pare es dlll al tinal (k tub eh. Glòria al Pare i al Fill * i a l'Esperit Sant. ens visitarà un sol. cqm de custum . ara i sempre i pels segles dels segles. En l'OI ici domínical i. I i' a tu.1Il1 l'an~ . PREGÀRIES PER CONSAGRAR LES OBRES DEL DIA AL SENYOR Acabat el can tll'. de temps antic. pé:rquè aniràs al davant del Senyor * a preparar els seus camins.

1 del temps de durant . o amb la pròpia del temps () de la celebració. Amén. 508. així com nosaltres perdonem els nostres deutors. perdoneu les nostre culpes. així la terra coín es fa en el cel.l1J1ê'l1t . En l'Ofici ferit. Després de Ics pregàries.ordinari En Ics memòries dels sants.1 \lllh L'I pohle. L'oració . ' beneeix ci rlllblc amh la benedicció què seguei-:'. l'all\'. a • i Ikspn's dL'l . R. que put introduir-sé amb una hrt'u monició quall l'Otici 'oc t ' kh'. no permeteu que nosaltres caiguem a la temptació. ·acaba amb la conc1usió. p. que sobrepassa el que podem e ntendre.. nostrc. ans deslliureu-nos de qualsevol mal. guardi els vostres cors 1 els vostres pensaments en el coneixement i l'amor de Déu i del seu Fill. sehsl' la invitació Preguem. tan Ics del comúo. el dia d'avui. es troba en el LÍclc de Ics quatre sclm~\'nes coiTespon~nts: en L'Is altrl's Olici" d'aquest temps es troha al pmpi. del Missal Romü: El Senyor sigui amb vosaltres. fè. c'~ Pare nostre. Senyor. si no Ics tenen pr<?pje~ . nostre Senyor Jesucrist. vingui a nosaltres el vostre Regne. que ligura entre Ics benediccions i oracions sobre ci poble. si es vol. Que la pau de Déu. SI L'I qui ' presideix és el bisbe. Ics de la.'tal com é. que esteu en el cel: s igui santificat el vostre nom..ria . fací's la vostra voluntat. indicat més amullt. Despres. diuen tots l'oració del Parc'. El nostre pa de cada dia doneu-nqs. R.512 . . I amb el vostre esperit. . l'oració cunl'lusi\'a.Parcll(¡strc L'S dIU 11l11lledlat.

. i ens dugui a la vida eterna.hora d'entre dia . com el hisbe. ~."0111 .q'i. () amb la lórmL:h . R l amb el vostre esperit. Pare. Fill rit Sant.¡ .. un pr_v~n: () un diac. i Espl:!- Si . rit Sant. R. . beneeix. HIMNE Despres es diu l'himne correspoJ1e::J1t a l'Hf)rd . R. Fill . Amén. Com era. Pare. veniu a ajudar-nos. R Amén.ient: El Senyor sigui amb vosaltres. R. Nona V. l'Ofici de Laudes s'acaba així: Que el Senyor ens beneeixi i ens guardi de lot mal. ABeluia. Donem gràcies a Déu. o t.1 la missa. Sexta. Amén. Senyor. Hora d'entre dia Tèrcia. Que us beneeixi Déu totpoderós. R. Quan un recita sol l'Ofici o be quan la Cl!I~brado comunitària no és presidida per cap ministre ordenat. amb una altra tórmula de Espe- 't b~ledicc 1 6 \. I acomiada >1 poble. aneu-vas-en en pau. dient· Germans.513 Qu e us beneeixi Déu totpoderós. Déu nostre . Glòria al Pare. Sigueu amb nosaltres.

urmívit cuneta spléndide regni c<cléstis cónditor ad nostra <ctérna pra:mia. accéndat 3rdor próximos. te utriúsque Spiritum credamus omni témpore. Os. o bé' Certum tenèntes órdinem. digmíre promptus ingeri nos tro refúsus péctori. vigor confessiónem pérsonent. qui quondam in 2. Ut simus habitaculum illi Sancto Spirítui. Per te sciamus da Patrem. noscamus atque Fíliul11. Dl. Amen.póstolis hac hora distribútus est. Hoc gradiénte úrdine. in sempitérna s<écu la.514 . l' .!o Patri sit glória eiúsquè soli Fílio l'um Spiritu Parúclito. pia poscamus péctol'e hora diéi tértia trinre \'irtútis glóriam. lingua. Spíritus. unum Patri cum Fílio.ordinari TE.RCIA Nunc. sensus. nobis. Amen. flamméscat igne cari tas. Sancte. mens.

aufer calórem nóxium. sumamus toto péctore tan li splendóris gratiam . confer salútem córporum venímque pacem córdium. Patríque compar únice. NONA Rerum. Deo Patri sit glória eiúsque so li Fílio cum Spíritu Paníclito. Pater piíssime. qui témperas rerum vices. verax Deus. O bé Dicamus laudes Dómino fervénte prompti spíritu. cum Spíritu Paniclito regnans per omne sreculum. Deus. Amen. .hora d'cntre dia . hora volúta séxies nos ad onindum próvocat. In hac enim fidélibus verre salútis glória beati Agni hóstia crucis virtúte rédditur. in sempitérna srecu la. Exstíngue flammas lítium. Amen. immótus in te pérmanens. tenax vigor. Prresta. Cuius lucc claríssima tenébricat merídies. 515 SEXTA Rector potens. splendóre mane Ínstruis et ígnibus merídieÍn.

Prresta. Deo Patri sit glória eiúsque soli Fílio cum Spíritu Paraelito.. sed pnémium mortis sacrre perénnis instet glória. o bé: Ternis horarum términis volútis dante Dómino. Els hImnes Ilatin~ poden st!r substituïts pels catalans de l'Apèndix III.idat.> degudament apro\·ah. hreréntes sic apóstolis. . in sempitérna sa:cu la.ordinari lucis diúrnre témpora succéssibus detérminans. Amen. o bé per :lItre.ant'i. trinum perfécte et únicum ipsum devóti psaIlimus. Patríque com par Únice. Pater piíssime.. quo vita numquam déc. Petri magístri régula signo salútis pródita. ut plantas adhuc débiles Christi virtúte dírigant. En l'Hora d'entre dia mai nà es fa menció 'd e la memòria dels . Sac rum Dei mystérium puro tenéntes péctore. Et nos psaIlamus spíritu. Largíre clarum véspere. Amen. pp. cum Spíritu Paníclito regnans per omne sreculum. 1746-1749.516 .

tant en les fèries com en Ics memòries dels sants. 547. p. 111 5.. t En l'Ofici dominical i ferial del temps de dUl-ant l. amb les <Int1lones corresponents. àdhuc a Ics festes. Fora de les solemnitats" en els OficIs del temps de durant l'any.c le cic Ics qu.Spn. en una d'elles. En d cicle dc \es quatre setmanes figuren dues salmòdies: l'ordinària i ia complementària. es diuen els salms del diumenge de la setmana I del cicle. les festes. Qui només diu una Hora [a la primera salmòdia. i. es troba al propi o al . La salmòdia or-dinaria consta de tres salms o de tres fragments de salm. es diuen els salms de la salmòdia complementària en les tres Hores. si no n'hi ha de pròpies. que sempre és pròpia o del comú. es diuen les tres antífones que s'indiquen en el cicle de les quatre setmanes.any'. I En Ics solemnitats comú. en una Hora. la salmòdia ordinària de la setmana anterior i.s d~' l'himne es la la salmodia. pot emprar o bé la salmòdia complementària o bé. En les solemmtats.hora cI'entre dia .517 SALMÒDIA Dl. la lectura breu . La salmòdia complementària per a cada Hora té els salms invariables.:sponents. p. els tres salms es diuen amb una sola antífona. la salmòdia ordinària de la setmana següent. seleccionats d'entre els anomenats salms gradu<Ib. i figura en el cicle de les quatre setmanes. però si s'escauen en diumenge. En les solemnitats. Qui diu les tres Hores (o dues) fa la salmòdia ordinària. en l'altra Hora. figura en ci ci. LECTURA BREU Despres de la salmòdia es fa la lectura breu.\tre setmanes corn. en les altres.

almcn\"s en la cdebraLio L"omllnitaria. Dcspn:s .ordinari D. l'aclamació .:~ pot fer una Lstona brLlI Ul' ~iknci . Tothom respon : Amén. En I. l'oracÏo ':s 1. Abans de l'ordciú c'> diu la im itacio : Preguem.>ok'mnitah i Ic'> Ics tes . Com LI ILsposta Cs diu també l'I n:spun'>uri brl'\is. Sigueu amb nosaltres. Oració del capvespre Vespres V. Glòria al Pare. s 'ate gcP. R.. i en k'> . que viviu i regneu pels segles dels segles. .. R. si scmbla o[Jortu . que lígurd immediatamcnt després dc la kctura brcu ORACIÓ CONCLUSIVA Desprès es diu l'OI <Jciú condusi\'a. com figul 'a en el cidc de ks quatre set mancs.>lm (J \CIS .518 . u. que viu i regna pels segles dels segles. i s'. pero al final de l'orat:io s'ha esmentat ci Fill Ell. Quan l'S adrl'çaua al Parc. que és ' Quan l'S aUle~' ada al Pan: Per Crist Senyor nostre.: la kClul 'a . veniu a ajudar-nos. AHeluia. Déu nostre. de durant l'an:. Senyor. Donem gràcies a Déu . Quan és adreçada al Fill ' Vós.:. . l'S diU l'oració corresponent a l'Hora . Beneïm el Senyor..:s[Jrò. mcmòrÍL's i en l'Ofici fcrial del tcmp~ de durant l'any .lcaba amb la Lonclusio auient . Com era.1 plOpia dd dia . En l'Ofici dominical dd temp.

:.vespres . s i no la tenen pròpia. Els himnes llatins poden ser substituïts pels catalans de l'Apèndix III. En les memòries dels sants. i un càntic del Nou Testament. el càntic i les antífones respectives es diuen com en el cicle de les quat re setmanes corresponents. e:. si no el tenen propi. 1736ss . LECTURA BREU En l'Ofici dominical i ferial del temps de durant l'any. pp. En l'Ofici dominical i ferial del temps de durant l'ao)'. es troba al propi ~ al comú. es fa la lectura. Després de la salmòdia.. els salms. els salms. En les memòries dels sants... ' . . és indicat al propi o al comú. el càntic i les antífones són del propi o del comú. o bé per altres degudament aprovats. En les solemnitats i les festes.d. es diu el del comú o.. En l'Ofici dominical i ferial. l'himne és indicat en el cicle de les quatre setmanes. es fa la del comú ü. la lectura breu es troba en el cicle de les quatre setmai-íés corresponents. . la breu o una de més llarga. SALMÒDIA Després de l'himne segueix la salmòdia.519 HIMNE A continuació es diu l'himne adient. el càntic i les antífones són de la fèria corresponent del cicle de les quatre setmanes. els salms. si no tenen salms o antífones propis. si es vol. Consta de dos salms o de dos fragments de salm. En les memòries 'dels sants. En les solemnitats i les festes.. acompanyats de les seves antífones respecti\'es.. el de la fèria. . En ies solemnitats i les festes. b de la fèria.

. quatlL setmanes. L'I resposta tambl. ~rnbld opurtú. Ell l'Olici dominical del t<!II1J1'> de durant l'am'.- . en l'Olki ferial. put alL'gir-s'lll una brcu homilia quc expliquI la l<!ctura.> diu del cumú ..ordinari L ECTURA MÉS LLARGA Hom pot <-. El seu nom és sant. * perquè ha mirat la petitesa de la seva serventa. .. e.. t i l'amor que té a ls qui creuen en ell * s'estén de generació en generació.>t resJ10llsuri put sel substituït per altres cants dl' la mateixa índule. celebl aL iun<. e... si ..520 . amb l'anlllona curresponent. -l' el meu esperit celebra Déu que em sa lva. * perquè el Totpoderós obra en mi meravelles. la lectura o dL l'homilia.. el se· gÜl'nt lantk <!\"dllgelic. l'antllona del càntic de Maria és del propi. 46-55 Despn':s . l'S tlOba en el cicle de le. pot ser <!I cant responsurial u responsul-i breu que ligura immediatament després de la lectura breu Aque.> J10t !er una estona breu de s ilenci. Des d'ara totes les generacions "-I em diran benaurada. La mel'u àllima celehra el Sellyor La meva ànima magnifica el Senyor. mentre siguin degudament aprovats CÀNTIC EVANGÈLIC Lc l . amb el poble. si no tenen antírona pròpia. una lectura més llarga cunlorme a la norma del nÚIl1L'1"o 46 de l'Ordenament General de la Liturgia d<! les Hores Fn le .>collll Iliul <!m<!nt.:s diu. si sembla oportú. R ESPOS TA A LA PARAULA DE D ÉU DL''>prés dl. En les celebraciun'i dels 'ian!'>.>obretot ~n les celebra cions amb el J1oble.

pregàries es truben en el cicle de k" quatn: . i exalça els humils..e amb una hrl'u IIHlllicio quall l'Olici Sl' cekbl LI amh d pohll' Pare nostre. o INTERCESSIONS Acabat el càntiL .. que put intruduir·. de Ie!-. Ha protegit Israel. pregürie!-.vespres . I è'> repell:ix J'antíluna. * i els rics se'n tornen sense res. Glòria al Pare. tenell lan Ics del comú o. el seu servent. Omple de béns els pobres.i(JIl~ . vingui a nosaltres el vostre Regne. 1.. Despré-. cum dc PREGÀRIES co~tum .. i perdoneu les nostres culpes. Senyor. s'ha recordat del seu amor a Abraham '" i a la seva descendència per sempre. faci's la vostra voluntat.. si e-. les de la 10. En les solemnitah i les lestes . que este u en el cel: sigui santificat el vostre nom.... lan Ie. (J illll:rn: -. c-. així a la terra com es fa en el cel. El nostre pa de cada dia doneu-nos.. \'01.>ants .i llU Ic-. . el dia d'avui. truben l'n l'I prupi o en el comú . diuen tots l'oració del Pare· nostre. e~ En Ics memones dds . En' l'Ofici dominical i lerial dd 11:11111" de durant l'all~ le. com ho havia promès als nostres pares. pl()pie~ . . així com nosaltres perdonem e ls nostres deutors.-ia. pn:gàrie-. derroca els poderosos del soli .521 Les obres del seu braç són potents: dispersa els homes de cor altiu. c-.elmanes.

raquest tem[l~ es truha al [llu[li . R. del Mbsal Roma : El Senyor sigui amb vosaltres. en cb altres Oficis (. l'S troba en el cicle de Ics qllatre ~ctmallc . Fill . R. ans deslliureu-nos de qualsevol mal. 508. .. que sobrepassa el que podem entendre. p. Espe- Amén. nostre Senyor Jesucrist. Amén. R.122 . beneeix com el bisbe.. lai com L· ... u amb la '[llopia del ll'mps o de la celebracio. sense la in\'itacio Preguem..ordinari i no permeteu que 'nosaltres caiguem a la temptació. Si es un prevere o un diaca. guardi els vostres cors i els vostres pensaments en e l coneixement i l'amor de Déu i del seu Fill.... Pare. DC~[ln'~ dL'l ParC'llostre c·. hl'lll" diccions i oracions sobrL' el poble. Pare. O bé amb una altra fórmula de ·benedicció com a la missa. Que us beneeixi Déu totpoderós. L'oració s'aCaba amb la conclusiu . hL'lleel' el poble amb la benedicció que segul'i\ .. Espe- Amén. l amb el vostre esperit.. Que us beneeixi Déu totpoderós. R. Que la pau de Déu. 1'1lrlC"[loIlL:nl'-. ri t Sant. si el qui prcsidei:\ L· . Fill: rit Sant.¡. illdicat més amunt . diu imlllc·diatamcnt . R. o bé amb la fórmula següent: El Senyor sigui amb vosaltres. l'ural iú UJIIl'lush:l . qUl' figura l'ilI I e Ie .. En l'Ofici krial dd tcm[l" dc durallt l'am. el hi~bL·. Desprês. l amb e l vostre esperit .

R. Com era. ut sólita cIeméntia sis prresul ad custódiam. dient: Germans. tretram noctis calíginem tua collústre l claritas. Senyor. rerum creator. te per sopórem séntiant.. Donem gràcies a Déu . en ILI cekbraciú comunltaria . Glòria al Pare. póscimus.completes . Oració abans del descans nocturn Completes V. i ens dugui a la vida eterna. R. l'Otici de Vespres s'acaha així ' Que el Senyor ens beneeixi i ens guardi de tot mal. Amén. . aneu-vas-en en pau. Vitam salúbrem tríbue.. put integlar-se en un acte penitencial l'()m L'i" que ligur¿'I ~ el~ l'Ordre de la ml". R. veniu a ajudar-nos. AHeluia. Sigueu amb nosaltres.523 l acomiada el poble . que. nostrum calórem réfice. tuamque sem per glóriam vicina luce cóncinant. Quan un recita sol l'Ofici o bé quan la celebració co· munitària no és presidida per cap ministre ordenat .a. Déu nostre. HIMNE Te lucis ante términum. E!> 1I0abk que aqul e" laLi examen de consciència . . Te corda nostra sómnient.

cum Spíritu Paraclito.ordinari Prresta. p. Precamul'. quiétas horas tríbue. Defénsor noster.. 1094s.~ dc Ics . cor semper ad te vígilel. SALMÒDIA Després de les primeres Vespres del c1iümenge i (llles solemnitats es diu.pres .:n eIs salms 4 i 133. el s.. egonl'S Vc. qui. Amen. lucísque lumen créderis. Christe. qui te díligun t. dC!>prL. gubérna tuos famulos. noctis tenébras détcgis. tibi Patl'íque glqria. tuaque dextra prótegas fidéles. per resum Christum Dóminum.524 .. p. qui tecum in perpétuum regnat cum Sancto Spíritu. 1756-1758. lumen bealis pnédicans.. Sit. quos sanguine mercatus es. Somno si dantur óculi. hac nocte nos custódias.t!m 90. l'ex piíssime. . sit nobis in te réquies. insidiantes réprime. Pater omnípotens. aspice. IOY7. Els himlle~ llatins pudeh ~er substituïts pel~ catalam de l'Apendi" I lI. in sempitérna srecula. o bé: Christe. sancte Dómine. Amen. () bé per :litres degutbment aprO\·ats . pp.. splendor et dies.

es pot emprar l'una o l'altra de les dues Cumpletes de diumenge LECTURA BREt' Després de la salmòdia es fa la leclura breu que figura a continuació. Encomano el meu esperit . . Iai com es troben immediatament de-. Senyor. Glòria al Pare.. Senyor. Despn~s segueix el responsori breu: RESPONSORI BREl R.:Is salms i les ant¡[one. A les vostres. ". el vostre poble. Crist. ens heu redimit.525 Eb alln:~ uies. llum que es reveli a les nacions.completes . Els meus ulls han vist el Salvador * que preparàveu per presentar-lo CI tots els pobles. glòria d'Israel. . es diuen . Senyor. Déu fidel. deixeu que el vostre servent se'n vagi en pau. cl1m dL' co~t\lm . pel' facilita!" sobretot la recitacia d'aquesta Hora de memorin. Glòria. si es pIc! ereix. perquè sigui amb érist la nostra vetlla i amb Crist el nostre descans. Amb Iol. aSSI¡! naIs pe!" a cada dia de la setmana. I es repeteix l'anlÍfona.lquesh salms poden substituir-sc sempre pds del diumenge. En aquest cas.al càntiL' Salveu-nos.pres del cick' de iL'" quatn' set mancs (pp 1100-1114 J. com li havíeu promès . Lc 2.. A les vostres. Encomano. Vós. llum de les l1aCLO Il ~ t glòria d'Israel Ara. durant el dia. guardeu-nos durant la nit. 29-32 CÀNTIC EVANGÈLIC Seguidament es diu aquesta a'J ltifuna pe. A les vostres mans. V.

d'on va sortir la llum del món. Reina del cel. porta del cel sempre oberta. Déu vos salve. L' aua L'. a vós sospirem. . la més bella de totes. vida. Va precedida tk la in\'itació ' Preguem.si!!ui un de sol. salve. porta santa. i pregueu e l Crist per nosaltres . Senyora dels àngels.ordinari ORACIÓ CONCLUSIVA fksprLS es diu l'o ' \CIO que figura a les Cumpletes UI.526 . Gaudiu. i. R. tingueu piL'tat de nosaltres . aquesta bened Ïl:ció . Déu vos salve. que vol aixecar-se de les seves culpes. gemint i plorant en aquesta va ll de llàgrimes. arrel sagrada. ni que . infantàreu e l vostre Creador. reina i mare de misericòrdia. Vós. estrella del mar. salve. AI tinal respon . socorreu el poble caigut. Verge sempre.' dia . A vós cridem els desterrats fills d'Eva. Amén. per un miracle que tota la natura lesa admira. dolcesa i esperança nostra. que rebéreu la salutació de Gabriel. salve. Que el Senyor totpoderós ens concedeixi una nit tranquil·la i una fi benaurada. Verge Maria. Salve.' Despl-L's es diu. Amén. Antífones finals de la Mare de Déu Mare santa del Redemptor.

527 Ara. . Oh cIementíssima.dcs amb <. oh piadosa. advocada nostra. Sota el vostre mantell ens emparem.quest fi per la Cunfercm:ia Episcopal.. gloriosa i beneïda. mostreu-nos Jesús.completes . o Iambe allre~ antifone~ aprO\·. després d'aquest exili. Verge. I. santa Mare de Déu.:. doncs. fruit beneït del vostre ventre. oh dolça Verge Maria. escolteu les nostres pregàries en tota necessitat i aparteu-nos sempre dels perills. gireu envers nosa I tres aquests ulls vostres tan misericordiosos.