You are on page 1of 9

DINAMIKA SISTEMA MATERIJALNIH

TAČAKA I KRUTOG TELA:
2. predavanje
Sadržaj:

6. Dinamika translatornog kretanja krutog tela.
7. Moment inercije. Štajnerova teorema.
8. Obrtanje krutog tela oko nepomične ose.

Đorđe Đukić, Teodor Atanacković, Livija Cvetićanin, Mehanika,
Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2003,
str. 303-315
Predavanje 11

DINAMIKA KRUTOG TELA I: Zakon kretanja centra mase: N   M ⋅ aC = ∑ Fi s i =1 II: Zakon o promeni momenta količine kretanja sistema  N  s k  Fi LC/O = ∑ M C/O + ∑ M j i =1 j =1 Predavanje 11 1 Ek = M ⋅ vC2 + EkrC 2 .

6. M ⋅ yC = ∑ Fiys i =1 3. M ⋅ xC = ∑ Fixs i =1 N 2. 0 = s Fi M ∑ C i =1 N k + ∑Mj j =1 Kinetička energija 1 Ek = M ⋅ vC2 2 . Dinamika translatornog kretanja krutog tela Jednačine kretanja: N 1.

1. paralelno sa pravcem strme ravni. Na disk. Predavanje 11 . Odrediti potrebno rastojanje d napadne linije sile od strme ravni da bi se disk kretao translatorno. dejstvuje sila F konstantnog intenziteta. Koeficijent trenja između diska i podloge je µ.Primer 11. poluprečnika r kreće se uz strmu ravan nagibnog ugla a. Disk mase m.

Moment inercije =karakteristika rasporeda masa u odnosu na osu obrtanja J z = ∫ r 2 dM M Poluprečnik inercije: iz = Predavanje 11 Jz M .7.

od kojih jedna prolazi kro centar mase J z1 = J z + M ⋅ d 2 .Štajnerova teorema povezuje momente inercije dve paraelne ose.

Štap M ⋅ L2 J z1 = 3 M ⋅ L2 Jz = 12 Disk M ⋅ R2 Jz = 2 .

Obrtanje krutog tela oko nepomične ose Jednačina obrtanja: J zϕ = s Fi ∑Mz i =1 N k + ∑ M zj j =1 Kinetička energija 1 Ek = J z ⋅ ω 2 2 .8.

a upravna je na ravan štapa. Zadatak rešiti primenom zakona održanja totalne mehaničke energije.4. Odrediti ugaonu brzinu štapa pri prolasku kroz vertikalan položaj. Predavanje 11 . dužine L obrće se oko ose koja prolazi kroz tačku A.Primer 11. Štap AB mase m. U početnom položaju štap zauzima horizontalan položaj. a ugaona brzina mu je ω0.