You are on page 1of 3

Rječnik socioloških pojmova

Konfliktna teorija sociološka perspektiva koja se usredočuje na napetosti, podjele i
konkurentske interese prisutne u ljduskim društvima. Pristaše konfliktne teorije misle da
oskudica i vrijednost resursa u društvu izazivaju sukobe, pri čemu se skupine bore za pristup
ovim resursima i za kontrolu nad njima. Mngi od tih teoretičara su pod jakim utjecajem spisa.
Konurbacija gomilanje gradida i gradova u jednu neprekinutu urbanu zonu.
Kulturni relativizam praksa prema kojoj se neko društvo prosuđuje u kontekstu vlastitih
standarda,značenja i vrijednosti.
Legitimnost poseban politički poredak stječe legitimnost regije neke zemlje u drugu ili među
zemljama.
Masovna proizvodnja proizvodnja velike količine robe s pomodu strojeva. Masovna je
proizvodnja jedna od posljedica industrijske revolucije.
Megagradovi omiljeni pojam Manuela Castellsa kojim opisuje golema, veoma koncentrirana
urbana područja koja služe ao povezane točke globalne ekonomije. Smatra se da de do 2015.
Godine na svijetu biti 36 megagradova s više od osam milijuna stanovnika.
Megalopolis „ grad svih gradova“, pojam skovan u antičkoj Grčkoj za grad- državu , koja je
trebala biti predmet zavisti svih civilizacija, ali u modernim vremenima taj se pojam odnosi
na vrlo velike ili prevelike konurbacije.
Meritokracija – sustav u kojem se društveni položaji stječu na temelju individualnih zasluga i
postignuda, a ne prema pripisanim kriterijima, kakvi su naslijeđeno bogatstvo, spol ili
društveno podrijetlo.
Moć sposobnost pojedinaca ili članova neke skupine da postignu ciljeve ili ostvare svoje
interese. Mod je sveprisutna u svim ljudskim odnosima. Mnogi društveni sukobi su borba za
mod, jer količina modi koju pojedinac ili skupina mogu stedi utječe na to koliko su oni
sposobni ostvariti vlastite želje na štetu želja drugih.
New age pokret opdenit pojam za različita vjerovanja i prakse usmjerene na spiritualnost.
Poganizam, istočnjački misticizam, šamanizam, alternativni oblici liječenja i astrologija
primjeri su New age aktivnosti.
Norme pravila ponašanja koja odražavaju ili utjelovljavaju kulturne vrijednosti, bilo
propisujudi određeno ponašanje, ili ga zabranjujudi. Norme su uvijek poduprte
sankcijama,koje variraju od neformalnog neodobravanja do fizičkog kažnjavanja ili
smaknuda.
Novoindustrijalizirane zemlje ekonomija tredeg svijeta koje su tijekom posljednjih dvaju ili
triju desetljeda špčele razvijati snažnu industrijsku bazu, poput Brazila i Singapura.
Nukleusna obitelj je obitelj koja se sastoji od majke, oca ( ili jednog od njih dvoje) i
maloljetne djece.

uključujudi kudanske. tek je u modernom razdoblju masovno obrazovanje preuzelo oblik školovanja. Perspektive društvene akcije bave se načinom na koji ljudi aktivno i kreativno interpretiraju svijet oko sebe. U tradicionalnim kulturama postojao je samo rudimentarni moonetarni sustav i vrlo je malo ljudi radilo za novac. Tejlorizam skup ideja o kojima se govori kao o znanstvenom menadžmentu. to znači . Postmoderno društvo je krajnje pluralističko i raznoliko. Obrazovanje je orijenos znanja s jedne generacije na drugu izravnim podučavanjem. usporedbama i eksperimentiranjem. Rad aktivnost kojom ljudi prozvode iz prirode kako bi si osigurali preživljavanje. Primjerice lažna tudorska kuda ne izgleda kao orginalne tudorske kude. Suverenitet vrhovna mod monarha. Teorija društvene akcije sociološka perspektiva koja se usredotočuje na značenje i namjere koje su u temelju ljudskih aktivnosti. a ne na vanjske snage koje vode ili ograničavaju ljudsko djelovanje. Stigma bilo koja fizička ili društvena karakteristika za koju se smatra da je ponižavajuda. Višak vrijednosti u marksističkoj teoriji vrijednost pojedinčeve radne snage koja preostaje kad poslodavac plati trošak unajmljivanja radnika. Urbanizacija razvoj gradova i velegradova. premda je priroda obiteljskih odnosa vrlo raznolika. Postmodernizam vjerovanje da društvom više ne upravljaju povijest i napredak. Pozitivizam u sociologiji shvadanje da se društveni svijet treba proučavati u skladu sa načelima prirodnih znanosti. koji se ne pladaju. simulakrum je kopija predmeta koji nema orginala. Pozitivistički pristup sociologiji smatra da se objektivno znanje može proizvesti promatranjem. Prema tim zamislima produktivnost se može znatno povedati podjelom industrijskih zadada na niz jednostavnih poslova koji se mogu izvoditi u predviđenom roku i optimalno koordinirati.Obitelj je skupina pojedinaca međusobno povezanih krvnom vezom. koje je razvio Frederick Winslow Taylor. Uzročno – posljedični odnos je odnos u kojem je jedno stanje ( učinak) posljedica drugog (uzrok). brakom ili posvojenjem. podučavanja u specijaliziranim obrazovnim ustanovama u kojima pojedinci provode nekoliko godina. u njima nalazimo i niz proširenih obiteljskih odnosa. u kojoj su odrasli članovi odgovorni za odgoj djece. koje bi usmjeravalo njegov razvoj. koja čini ekonomsku jedinicu. Sva poznata društva poznaju neki oblik obiteljskog sustava. Premda obrazovni procesi postoje u svim društvima. Simulakrum u svijetu hiperrealnosti koji je zamislio francuski autor jean Baudrillard. Totemizam sustav religijskog vjerovanja koji pridaje božanske osobine posebnim vrstama životinja ili biljaka. bez velikog teoretiziranja. vođe ili vlade na području s jasno određenim granicama. U modernim društvima postoje različiti poslovi. O radu ne treba razmišljati isključivo kao o pladenoj djelatnosti. . Iako je u modernim društvima glavni oblik obitelji nukleusna obitelj.

Različite vrijednosti predstavljaju ključne varijacije u ljudskoj kulturi. primjreno. Zakon pravilo ponašanja koje uspostavlja politički autoritet. a podupire ga državna mod. kako bismo označili politička tijela koja nadziru provedbu svoje politike. odluka i obnašanje državnih poslova od dužnosnika u političkom aparatu.Dok su u prošlosti gotovo uvijek vlasti imali monarsi ili carevi. dobro ili loše. . pod snažnim je utjecajem sšecifične kulture u kojoj žive. Vrijednosti ideje pojedinaca ili skupina o tome što je poželjno. Govorimo o „vlasti“ kao o procesu ili o vlastima. u večini modernih društava političke su vlasti i državni dužnosnici odabrani na temelju stručnog znanja i kvalifikacija.Vlast redovito provođenje politike. Ono što pojedinci vrednuju.