You are on page 1of 3

E c h i p a m e n t e l e d e v e n t i l a fl i i S y s t e m a i r –

G a r a n fl i e a C o n f o r t u l u i
Systemair promoveazæ un mediu curat øi sænætos. Pentru atingerea acestui deziderat Systemair a dezvoltat øi promoveazæ o
gamæ largæ de produse care ræspund cerinflelor sanitare øi de confort ale beneficiarilor sæi.
Systemair oferæ o largæ gamæ de instalaflii pentru ventilare mecanicæ, cu o finisare deosebitæ, echipate cu filtre de praf, baterii de
încælzire/ræcire, ventilatoare de introducere/evacuare øi recuperatoare de cælduræ.
Pentru o mai bunæ cunoaøtere a echipamentelor Systemair prezentæm în acest numær un sistem complet de ventilaflie mecanicæ
pentru parcaje subterane øi unul pentru ventilaflia tunelelor.

Sistemele Jet Fan pentru ventilaflia parcajelor
subterane øi Sistemele MRT (Metro Road &
Tunnel) pentru ventilaflia tunelurilor
A. Ventilatoarele Systemair AJR øi AJ8 pentru siguranflflaa
în ventilaflfliia normalæ øi extragerea fumului
(300°C/2h) în concordanflflææ cu norma europeanæ EN
12101-3
Caracteristicile standard ale ventilatoarelor prin inducflie:
• Palete ajustabile din aluminiu pentru maximæ eficienflæ;
• Carcasa confecflionatæ din tablæ din oflel galvanizatæ;
• Motoare standard IEC având clasa de etanøeitate IP 55
pentru exhaustarea CO (40°C-55°C) sau clasa IP 54 pentru
aplicaflii la temperaturi ridicate (300°C/2h);
• Palete complet reversibile disponibile la cerere;
• Cutia de conexiune are clasa IP66/67 pentru acces uøor
în exteriorul carcasei ventilatorului;
• Suporfli de fixare preasamblafli pentru montare uøoaræ
øi siguræ în tavan;
• Construcflie modularæ a ventilatorului pentru o întreflinere uøoaræ;

• Douæ variante constructive: circularæ - AJR øi octogonalæ - AJ8.
Ventilatoarele Systemair Jet fans AJR øi AJ8 oferæ performanfle deosebite la costuri reduse de montare øi funcflionare. Acestea sunt disponibile în urmætoarele dimensiuni
ale diametrului elicei 315, 355 øi 400 mm. Acest sistem asiguræ atât ventilaflia normalæ cât øi evacuarea fumului în caz
de incendiu. Pentru optimizarea debitelor vehiculate, atenuatoarele de zgomot conflin conuri øi vane de ghidare.
Materialele din care sunt confecflionate atenuatoarele de
zgomot nu sunt inflamabile, în concordanflæ cu DIN 4102 øi
corespund normelor EU 97/69. Pot fi prevæzute øi deflectoare pentru partea de evacuare a acestor ventilatoare.
Cele doua tipuri de ventilatoare asiguræ extragerea
rapidæ a fumului øi ræcirea în cazul unui incendiu. Aceastæ

Systemair oferæ consultanflæ în dimensionarea fiecærui proiect øi pune la dispoziflia colaboratorilor sæi simulæri computerizate pentru ficare proiect în parte.soluflie de desfumare oferæ un control mai bun în comparaflie cu sistemele convenflionale. pe când în cazul unui incendiu. Ventilatoarele Systemair Jet Fans sunt testate în concordanflæ cu EN 12101-3 øi agrementate CE. Fiabilitatea. • Cutie de conexiuni pentru montaj øi intervenflie uøoaræ. • Rulmenflii nu au nevoie de gresare sau întreflinere. • Standardul motoarelor IEC 34: funcflionare la temperaturi ridicate pentru desfumare. sistemul de ventilaflie funcflionând conform necesitæflilor. Soluflfliie efectivæ de cost Sistemele Jet Fan produse de Systemair nu sunt scumpe øi complexe ca øi sistemele clasice cu tubulaturæ. . acestea fiind necesare numai pentru a confirma performanflele sistemului. cinci proiecte majore de parcaje subterane prevæd acest sistem de ventilare mecanicæ cu ventilatoare Systemair. B. • Sunt unidirecflionale sau complet reversibile. • Motoarele pot fi alimentate la 50 sau 60 Hz. economisind astfel energie electricæ. costul redus øi siguranfla în exploatare sunt garantate øi de faptul cæ în România. • Palete complet reversibile disponibile la cerere. Folosirea senzorilor de CO face ca sistemul sæ funcflioneze zonal. în acest moment. Acest cost redus al solufliei de ventilare/desfumare Systemair nu este conceput în detrimentul fiabilitæflii ci pentru a furniza o soluflie mult mai efectiva în comparaflie cu sistemele clasice de desfumare cu tubulaturæ. controlul sistemului trebuie sæ fie conectat la senzorii de incendiu. siguranfla la foc fiind dezideratul cel mai important pentru ventilatoarele Systemair. Ventilatoarele Systemair MRT (Metro Road & Tunnels) Caracteristici standard ale ventilatoarelor pentru tuneluri: • Eficienfla demonstratæ mai mare de 40 N/kW.

300°C sau în funcflie de specificafliile din proiectul tunelului. Systemair are implementat sistemul de management al calitæflii ISO 9001/2000 fiind monitorizatæ în permanenflæ de TUV SUD. oferind posibilitatea inversærii în caz de urgenflæ sau a folosirii curenflilor de aer predominanfli. Acest sistem de ventilaflie foloseøte tubulaturæ pentru introducerea aerului øi. b) Semi transversale Aerul proaspæt este introdus uniform de-a lungul tunelului. palele reversibile sau unidirecflionale. antrenând aerului viciat øi. se ia în calcul traficul prin tunelul în cauzæ. se pot vopsi sau se pot confecfliona din oflel inoxidabil) øi de atenuatoarele de zgomot care au lungime standard l x diametrul ventilatorului. cu ajutorul unor ventilatoare specializate. În funcflie de construcflia tunelului øi dimensiunea traficului existæ mai multe soluflii pentru ventilaflie. în conformitate cu AMCA. Cele mai potrivite pentru tunelele lungi. Designul complet øi fabricarea întregii game sunt asigurate folosind ultimele noutæfli incluzând sistemul CAD/CAM øi simularea computerizatæ CFD. prin folosirea a numeroase ventilatoare mari. Ventilatoarele axiale sunt montate în plafonul tunelului øi asiguræ ventilaflia longitudinalæ. este folositæ la tunele cu lungimea de 1 km øi. Numærul øi mærimea ventilatoarelor depinde de volumul de aer cerut pentru menflinerea unui nivel de monoxid de carbon øi gaze de eøapament la un nivel acceptabil. Calitatea acestor produse este la cel mai înalt nivel internaflional øi este datæ de motoarele eficiente. c) Longitudinale Larg acceptatæ øi cea mai economicæ dintre cele trei tipuri. Motoarele pot fi standard sau rezistente timp de 1 sau 2 ore la 250°C. se evacueazæ longitudinal din tunel. . coroborat cu ventilatoarele Jet fans. dar costurile aferente sunt mari. asiguræ ventilarea corespunzætoare. precum øi de carcasele cu cea mai mare clasæ de galvanizare (opflional. pentru dimensionarea întregului sistem de ventilaflie. este formatæ din specialiøti cu experienflæ de peste 25 ani în ventilaflia tunelurilor.Divizia Systemair numitæ Matthews&Yates. antrenând fumul øi evacuat printr-un capat. specializatæ în aplicaflii MRT. Acestea sunt. . în general: a) Total transversale Aerul este introdus printr-o parte lateralæ a tunelului. Un numær important de referinfle în întreaga lume dovedeøte aceasta.