JKA 319E/2 RESEARCH PROPOSAL AND REPORT PLANNING METHOD

Pilihan Tajuk : Media Sosial Dan Budaya Komunikasi
1.

Perkara apakah yang anda hendak kaji?
Kajian terhadap penggunaan media sosial oleh generasi siber .

2.

Mengapa anda hendak buat kajian ini?
Tujuan utama kajian ini dilaksanakan adalah bagi mengenal pasti penggunaan media sosial oleh
generasi siber. Objektif kajian adalah seperti berikut :


Untuk mengenal pasti permasalahan yang membabitkan generasi siber.
Untuk melihat sejauh mana hubungan media sosial menyumbang kepada generasi siber.
Untuk mengenal pasti pengaruh media sosial terhadap masalah di kalangan generasi
siber.

3.

Bagaimanakah anda mengumpulkan data untuk kajian ini?
Pengumpulan data dibuat berdasarkan atas kajian primer iaitu menggunakan borang soal selidik
mengikut kaedah kuantitatif dan data sekunder iaitu dengan merujuk kepada kajian yang lepas .

4.

Senarai bahan rujukan.

Chew Chun Meng, Bahaman Abu Samah and Siti Zobidah Omar. (2013). A Review
Paper: Critical Factors Affecting the Development of ICT Projects in Malaysia.

Asian Social Science, 9 (4), 42-50.
Fariza Md. Sham, Sulaiman Ibrahim & Ideris Endot. (2000). Dakwah Dan Perubahan

Sosial. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributor Sdn. Bhd.
Lai Sui Kheng. (2010). Penggunaan Internet Dan Kesedaran Kerjaya Dalam Kalangan
Pelajar Tingkatan Satu Di Sebuah Sekolah Menengah, Puchong: Projek Penyelidikan,

Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.
Mark Zuckerberg. (2012, 15 September). Pengguna Facebook Kini 1 Billion.

Berita Harian. hal. 18.
Md. Salleh Hassan, Mohd. Nizam Osman and Hayrol Azril Mohamed Shaffril. (2012).
The Relationships between Internet, Mobile Phone Usage and Youth Social Development.

Science Series Data Report, 4 (5), 41-46. [NCIJ].
Mohd. Dahlan A. Malek & Ida Shafinaz Mohamad Kamil. (2010). Jenayah Masalah
Sosial Di Kalangan Remaja: Cabaran Dan Realiti Siber. Eprint. Ums. Edu.my / 117/1/
CONF2010004.pdf.

PUSAT PENGAJIAN PENDIDIKAN JARAK JAUH, USM

1

PUSAT PENGAJIAN PENDIDIKAN JARAK JAUH. (Media Penerapan Dan Pemupukan). (ed). (2002).JKA 319E/2 RESEARCH PROPOSAL AND REPORT PLANNING METHOD  Zillman. Hillsdale. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates. USM 2 . J. Media Effect: Advance in Theory and Research (hal.D. 121-153).B.

Related Interests