1) Električni provodnik je neki materijal koji pruža mali električni otpor prolazu slobodnih elektrona (ili

iona). Metali kao što su bakar, srebro, aluminijum i željezo su dobri električni provodnici jer dopuštaju
prolaz slobodnih elektrona sa malo otpora. To im omogudava njihova atomska struktura, koja ima slabo
vezane elektrone u posljednjoj, valentnoj elektronskoj ljusci.
Električni izolator ili dielektrik je neki materijal koji pruža vrlo veliki električni otpor prolazu slobodnih
elektrona (ili jona).Materijali koji su dobri električni izolatori su vakuum, vazduh, staklo, keramika,
plastika, guma i drugi.
Poluprovodnik je materijal koji ima neka svojstva provodnika i svojstva izolatora. U zavisnosti od uslova
u kojima se nalazi kao i od primesa tj. nečistoća u njemu, mogu preovladati svojstvaprovodnika odnosno
izolatora. Najznačajniji predstavnici poluprovodnih materijala su silicijum (Si), germanijum (Ge) i galijumarsenid (GaAs). Od poluprovodnih matarijala se prave sve aktivne elektronske komponente.

2) Kondenzator je elektrotehnički element, koji može da sačuva energiju u obliku električnog polja
između dveju elektroda razdvojenih sa izolatorom (dielektrikom). Njegova bitna veličina je kapacitivnost.
SI jedinica za električnu kapacitivnost je F (farad). Osnovne uloge: 1.Skladistenje naelektrisanja; 2.U
kolima sa proracunatim kasnjenjem; 3.Rezervni izvor napona (back up) za napajanje nekih delova veza,
npr. kod kratkotrajnog ispada spoljašnjeg izvora električne energije.; 4.Kuplovanje (spajanje) radimo npr.
kada treba smanjti medjukapacitet koji egzistira medju konturama; 5.Dekuplovanje(razdvajanje) npr. u
elektronici se koriste u oscilatorima , filterima , za odvođenje naizmenične komponente jednosmernog
napona na masu, za popravku stepena iskorišdenja transformatora i svuda gde treba da se propusti
naizmenični napon a zaustavi jednosmerni . Na taj nacin se poboljsava signal i smanjuje sum.
3) Transformator je električni uređaj koji transformiše energiju iz jednog kola u drugo posredstvom
magnetne sprege, bez ikakvih pokretnih delova. Transformator se sastoji od dva (ili više) spregnuta
namotaja ili jednog namotaja sa više izvoda i, u vedini slučajeva, magnetnog jezgra koje koncentriše
magnetni fluks. Naizmenična struja u jednom namotaju de indukovati struju u drugim namotajima.
Transformatori se koriste da spuštaju ili dižu napon, da menjaju impedansu i da obezbede električnu
izolaciju između kola. Najprostiji transformator se sastoji iz dva namotaja - primara i sekundara.N

=

Ns je broj navojaka na sekundaru, a Np na primaru. Kad je N=1 napon je isti.
4) Ispravljači su najjednostavniji elektronski sklopovi koji služe za ispravljanje naizmenične struje.
Sastoje se od mrežnog transformatora (efektivna vrednost napona na primaru je 220 V) i
dgovarajućeg broja poluprovodničkih dioda (1, 2 ili 4). Postoje jednostrani i dvostrani ispravljači.

Astabilni multivibrator (oscilator). primoravajuci diodu da predje iz neprovodnog u provodno stanje i obratno. ili njihovu kombinaciju. 5) Elektricni filtri su elektricni sklopovi koji propustaju naizmenicne struje odredjenih frekvencija. pokretač. fotovoltne.Kod talasnog oblika dioda propušta samo pozitivne poluperiode naizmeničnog napona koji se javlja na sekundaru transformatora. Konverzija može da bude u / iz električne. 7) Dioda radi u prekidackom rezimu kada pobudni signal trenutno promijeni polaritet. 6) Senzor je uređaj koji mjeri fizičke veličine i konvertuje ih u signal čitljiv posmatraču i/ili instrumentu. elektroinženjere.. ili nekog drugog oblika energije. Jednacina za aproksimaciju I-V karakteristike p-n diode. elektromagnetni (Ommetar). fotonske. Mogu se klasifikovati po tipu energije koju prenose: toplotni. dok one drugih frekvencija oslabljuju ili ih uopste ne propustaju.sema. Mogu se kategorisati po tipu primene u: senzor. Pretvarac je uređaj koji konvertuje jedan tip energije u drugi. Dizajnirani su tako da pretvaraju jednosmjernu električnu energiju u naizmjeničnu. Oscilator je električno kolo koje stvara izlazni signal određene frekvencije. mehanički. elektro-mehaničke. .

k je Bolcmanova konstanta. Kada bazna struja postane dovoljno velika. Ako je odnos dve otpornosti u poznatoj grani jednak odnosu dve otpornosti u nepoznatoj grani . Smer struje pokazuje da li je galvanometar Ubc = ɛ preveliko ili premalo. napon VCE dostiže zasidenje i kolektorska struja više nije proporcionalna baznoj struji. *2 Ipak protiče struja inverzno ploarisanog PN spoja. i približno iznosi 26 mV na sobnoj temperaturi. a IS se zove struja zasićenja. 8) Tri moda rada tranzistora. ponekad kraće zapisano kao VT. u simulacijama se tranzistor predstavlja kontrolisanim strujnim izvorom. nema bazne struje (te otuda nema ni kolektorske struje) i tranzistor se ponaša kao otvoreno kolo. Kaže se da je tranzistor zakočen (u catoff regionu). T je apsolutna temperatura p-n spoja i VD je napon na diodi. se menja sve dok se ne postigne ovaj uslov. što znači da je struja kroz jednaka nuli. q je naelektrisanje elektrona. *1 Kada je BE spoj inverzno polarisan. 9) Vitstonov most. Ova oblast je oblast zasidenja tranzistora.. Vbc = Vcd . Izraz kT/q je termalni napon. Ako je most uravnotežen. *3Kada se BE spoj direktno polariše kaže se da je tranzistor u aktivnom režimu i kolektorska struja se izračunava kao: Ic = βIb Obzirom da je kolektorska struja u funkciji bazne. onda je napon između dva čvora jednak nuli i električna struja neće proticati između čvorova. gde je I struja diode.

Potenciometar sa otpornim opteredenjem i ekvivalentno kolo sa konstantnim otporima.sema. OBAVEZNO !!! napomena1 iz materijala spremiti pitanja digitalna logika: -rad sumatora dvije cifre. . 10) Potenciometar je promenljivi otpornik koji funkcioniše kao razdelnik napona. kes memorija. . RAM/ROM. Na njegovoj provdnoj površini nalazi se klizač čijom se promenom pozicije na provodnoj površini menja otpor na krajevima potenciometra. uloga. lekcija kompjuteri: sema osnovnog racunara. napomena2 ostali poeni koji ucestvuju u ocjeni: Prisustvo i domaci 10 poena Prezentacija nosi 10 poena (8 slajdova ppt sa slikama iz oblasti rac nauka). .RTL/DTL. Seminarski nosi 10 poena (10 slajdova odstampanih iz oblasti rac nauka). -bistabilno kolo.ADC/DAC konvertori. adresiranje.Udc = ɛ ɛ = ɛ = uslov za ravnotezu. .Multipleksor.

Related Interests