ඩා

බ ව.

මම අ
ෙද ලහක කලය ස ෙ වෑඩකලා. ක කල
වෑඩ කරෙක ට අරා බසව ෙහ දට කතා කර න
උනා.
ල මම අෙ ෙප ප යකට උනට කෙලය යනෙක ට මට
අරා ඉ
ශ් ෙහ දට

සා ෙහ ද ෙක පෑ යක
ෙල ෙජ එක ලෑ න. ප ය
යා දහද වෙ
උනා.ඉ
ෙවනම ෙගය
ලෑ න. මම ත යම සා ෙ
ෙක පෑ ෙ ෙවන එ ෙකෙන ට ල අපා ම එක
එක
ච එක සෙ නාන කමර
යන ෙප
ෙගය ග ත. හෑබෑ එක
ෙ ෙල අපා ම
එකක
ෙට එෙ .
එෙ වෙ ටම
ෙ ඒ වෙ ම අපා ම . මම

හතර ෙව ත ෙ . ග එවෙ
ෙ ත
න .
ලගම
න අපා ම
එක

ට පහ වෙ ල

ට තෑන ඉද බල වම එෙ උද ඉ න ඔන ෙකෙන
ෙපනව කතා කර න උන
ව .
අ ල එෙ මෙ පෑ ෙ ෙකලවෙ
ප ල . උ හ ෙහ ද මා එ ක ෙහන
ෙහන උස මහත සා මට ෙහ දට ඉ

ෙ ඈම ක
.ෙම කද මම

සා .

උට ෙබ න ස් ලෑෙබනව ඈර ෙක එෙක
ඈර ෙක එෙ වෑඩකෙ .

ෙම කද උ

සමහර දට උ මට කතා කරනව ෙද න එ ක ෙබ නව. උෙ
ගෑ ෙහන ලස්සන ෙ ඈ ෙ ඉ ෙ බෙගට ඈදෙගන
සමහර ෙවලාවට


තර උ ට ගන නෑ.

එනව ෙබ න සමර දාට ෙල
එ ක ස් වට
ඈදෙගන සමර දාට බ ව ද නව. එතෙක ට හ අමා ෙව
පාලනය කරෙගන ඉ නව ෙම කද අ ය ව සා ව ක
කර න බෑෙ .
අ ක ස ෙ ෙහ ෙර ෙහ බෙල
ඔ උෙන වෑර කාරය යල.

කල අ උන මරනව

උ ෙ ෙගදර වෑඩට

ඩා බ ව . උ ක ෙ
එ නට ෙම
ක ක අ
න ලස්සන අ
පහ
වෙ මට එතෙක ට
අට . ඒ ට ඉ
කතාකර න

ක හෑබෑ වෑ රම අරා තමා.
ඈම ක කරය එක දවස මෙග අහනව උබ ෙක ෙහ මද
ක ෙ නෑ ව ෙමහට ෙවල ෙග ඩ ක ඉ ෙන යල
ෙම කද මම ඩා බ ව හ බලනව දෑකල.
මම උ ට
ව ඔන තම නෑ න ෙම නව කර නද පාලනය
කරෙගන ඉ නව යල.
පලය
අෙ

බහෙ
ඔන නෑ.

.

එෙහන උබ අෙ ගහනව ඈ
යල.එකෙ අර ෙ
ෙල
ක හ බල ෙ .මම දෑ ක උබ මෙ ගෑ ෙ

හ බලනව. මෙ ගෑ කෑම න උබ කතා කරල බලප
එ ෙදනව න මෙ අ ල නෑ හෑබෑ
ඩා බ වට ගහල
බඩ කර න එපා මට තම වග ය න ෙව ෙ
යල.
මම කෑම නෑ උෙ ගෑ ට එයා මෙ අ ක වෙ ඈ තටම
මම සලක ෙ මෙ ම අ කට වෙ .
එක තම ම උබලෙ උ ට කෑම ෙම කද උබලෙ
ක ච එක අ ට වඩා ෙහ ද අෙ අය අ මට න
ලට
කනව උබල එෙහම නෑ.
මම බ
උබ කටව

නඉ ෙ

ලග .

කලම නෑ ද තාම.

නෑ ෙප කෙ ෙක ෙල
තාම කල නෑ.

ටග

කපල ෙයනව ඈ නම

ම එක දවස
ඩා බ වට ෙ ඈ ය එ
ෙද ෙ නෑ ඔබට ඔනන එ ෙස කර ග

ඩා අය වෙ ෙනෙව හ ලස්සන
ෙදක හ ලස්සන .

ක න
බලප එ

කෙ ඔෙහ ම ෙග ල යා. එකදවස
ව ලෑ න මම
කමට ඈම ක කරයාෙ ෙගදරට යා. ෙබ කරා ක
නෑ ෙද ර ත
කරාම ඈ න.

ඈ ලට යම ස දය

එනව

පස්ෙස

බෑ ව.


ෙප ෙට එක
ඈද ෙර ෙහ දනව
ඩා එ එ ක.එ
ෙප ග ම ෙක ට ෙව න ඈදෙගන
නෑ ල ක ඔ ෙක ම එ ෙ

ක ෙපනව.
මම ෙම
පර දෑ ම දෑ නම හෑ ල බලල ගෑ
ස් එක
ල මෙ ල කෙ ම
යල යම
එ කරෙගන සෙලට ආව.
මෙ මහ තය
ව උබ තාම කටව
ෙම කද උබ මට කෑම නෑ
වෑඉ.

කල නෑ


මට
ය මාව
යල

අෙ මම උබට කෑම . මම උබ මෙ අ ක වෙ මම මෙ
අ කට වෙ උබට ආදෙර .
ඈ තටම උබලෙ රෙ අ කල අ යල න
ක ෙ නෑ ද.
නෑ අෙ ක ච එෙ

එෙහම නෑ.

එතෙක ට ෙවන ගෑ

ට.

ලම

නෑ බෑද ගෑ ට තර .
එක තම මෙ ෙක
ඔ පෑඉ රට ෙහ ද .

ය ෙ

උබලෙ රට ෙහ ද

යල.

ඒ නට මම න හ ආස උබ වෙ
කව ග න.

ක නෑ එෙක ෙ

ඈ උබට මහ තය කරනව ම ද.
අෙප එය මට ඈ ෙව න කරනව ඒ නට උබට මම කෑම
ෙම කද උබ ඈ තටම මෙ ම
වෙ ම .උ ෙප කෙ
ඉද මට
ව ඈ ෙව න. උෙ
ෙ හෑ යට උබට
ෙල ෙප ස් එක ඈ .
ඔ එකන

ෙල

තම .

හ එෙහන අ කට ෙප නප .
මට ල ජ .
එෙහන

උබ

ෙ මම උෙ අ ක

අ කලට ෙප න ෙ
මට ක න ඔෙ

ය .

ෙක ෙහ මද.

නෑ ෙප නප .

ෙම ලගට ඈ
මෙ ක සෙ
ඈ ලට දාල ප ය එ යට ග ත.

එක ගලව පත කරල අත

යෙක ෙමක හ ම ෙල
ෙ උබන ල කෙ ෙනෙව
ෙම කද උබලෙ එ ෙ ෙම චර ෙල එව නෑ.
ෙම ෙක නෑ ෙ

ට වඩා ෙල

එව

යනව.

ෙහ ද කෑම දවසක
කා ග න ෙ ෙක
දෑ ම.
න උස්සල බල
බලප

යප මම කෑම
ය ප යට ස් එක

සඩා

උබල යල
ල ඈ ලට

ෙක ල බලෙගන.

අරය දෑ කෙ .

එකට ෙම කද එ මෙ ෙක
මා එ ක අ ප ගහනව.

ලෙ එක කටට ග නව

ඒ නට හ නෑෙ .
අෙ අෙ උබලට ෙහ ද උඩත
බලෙගන අෙ ගහ න අ

උබ ෙක ෙහ මද ද ෙ

ෙ ඉද අෙ ෙහ ව
දෑක වම ල ජ .

මම අෙ ගහනව.

මම ප දවස බලෙගන ෙහ ෙර උබ ෙම පෑ ත බලෙගන
අත ෙහ ලනව.ෙම නව දෑකලද ඒ.

දෑක වම ෙහම තම .

මට කප
යල යන ෙක ට උෙ අ ක
අෙ ගහනව අෙ උබලෙ ක ච එක.
ඔෙහ ම

යනව න උබට

ත දෑක වම

ක න ෙව වෙ .

මම උබට ක න ෙද ෙ නෑ මෙ ෙක ල මට පෑෙල න
ෙදනව මට උෙ උෙ උෙ ක නම ෙ ව අ ල ග න.

උබ හ කප

.

හ හ මම කප උනට කම නෑ ෙ බලප
බලෙගන
අ ගහප අද යල ෙම
ෙප
ව ඩා ෙක ල ඉස්සරහ.

ෙමක ෙහ දට
ත පට ඈරල

උබ න හ ව .
මම ව

නෑ ෙක

ෙල අ ඔප

ඔබල වෙ හ ගෙගන නෑ.

ෙහ ද මම එෙහන යනව උෙ
ත අමතක ෙව න ක
අෙ පර ගහ න. යල මම ආව.
ස ෙදක
ආව හ
ව ව. මට ෙක ෙහ ව ය න තෑන
ෙ නෑ මම රනය කල දවස් පහම කමෙ ඉ න.

දවෙස ද මෙගන ඈ ව උබ ෙක ෙහව යනවද
යල. නෑ
වම උ යනව ඒක ෙහ ද මා ගෑ
යනව
ඈම කා ෙක ල ත යම ෙගදර ක බල ග
යල.
මම

ව බලග න

ඒ නට එ ෙ

යල.
ත ඈ ල එෙහම බල න ය න එප.

හ හ එ ට යප මට එ ක කෑම හද න
ඉ න ෙක ට කෑම උය න ක මෑ .

යල ත යම

ය න උබ ප ස්ස ෙවය ද නවෙ ෙමෙහ
ය මම
යන
එ ෙ නෑ අ ට බය ඒ නට උබල
ෙද න ප ස්ස
ට ප ල දව පෙහ අ එනව.

යනදවෙස උෙ වහෙන ෙද නවම බස්සවල ආෙ ෙග ර
ම .කා එක ප
කරන ෙක ටම ඩා ෙක ල ස්
එක ගෑ ව.

යල අහ වම තා

ව.(තා

ය ෙ

ඒස් අ ග අසර ද ග.(ෙම නවද ඔන න දහය

වෙර

යල.)

එ න .)

ර.(ඉ මනට වෙර )

තා

ර තා

මම

යා.

ෙම
වෙර

යනව මට ත යම ඉ න බෑ බය උබ ෙමෙහ
නෑ න මම එෙහ එ න .

එෙහ එ න එපා එක කමරය
ෙය ෙ උබ ටප මම
ඈ මෙර කරෙගන ෙවල එ න .ක

දෑ ෙක ෙලෙ .
බය ෙව න එපා ෙමෙගදර ඈම ක
යල ද නව ක
එ ෙ නෑ උබ වෙර ඉකමට මට බය ත ෙය ඉ න.
ඈ උ ටක

හ බෙල

උබට ඔ ෙක ම
මම නාෙගන එනක
මට

ක න හදනවඩ ඔ චර බය.

හ ප.
ත යම ඉ න බෑ ඈ .

න උබ එ න බෑ

යල.

එනව එනව අ වම උබ ෙම නවද දෑ ෙ .

අන
හ යත
වෙර .
අන අ ග

ර.(මම උබට තෑ ග

දෑ න ඉ මට

ස්.(මට ඔන උෙ

ත බල නා

ඉ ත හර තා

ර.(ඉබ හ නරක ඉ මනට වෙර )

මම නාල ට අ
ෙගදරට.

න ෙක ට ක සම

ෙබ

ෙම

කර ගම

අරෙගන ය ඒ

ෙද ර ඈ ය.

උබ බයෙවලා.
මම ග

බය ත යම ඉ න.

ෙ නෑ න .

මම

මම යනව ෙන න එ ක.
ෙ .


උබ

සා.

ඒ ෙම කද.
ෙන න

ව උබ හ ෙහ ද

යල බය ෙව න එපා

මම හ නරක
යල ෙම ෙ නහය අ ලල
වහල මට ෙප නප කමරය .
ෙමක ෙන නෙග මහ තයෙග .

ව.

කල ෙද ර

ෙමෙ

ඈද

නෑ.එ ෙද න ෙමෙ

තම

ක ෙ

ම.

මම ෙක ෙකද ඉ ෙ .
මා උබ මෙ එෙ

.

උබට බය නෑ ද.
නෑ ෙන න

ව උබ එ ක ඉ න බය ෙව න එපා

ඈ මම උබට ෙම
උබ හ ෙහ ද

කර ෙ

නෑ ෙව

යනවෙ .

ෙම නවද උබ ක න ෙද ෙ .

ශව ම යනව.

එෙහන

.

කාල ඉ

කෑම කල දෑ

බලනව.
ස්.

නෑ ද ෙහ ද
යනව ෙග ඩ .

ෙගනව බල ෙද න එ ක.
එක

යනව ල එක .

ඒ අතෙර මම ෙත ව c එක
ෙමක දා .

නම

නෑ.

වද.

යල.

එෙ
ල හ ෙ ලස්සන
කක
නතරෙවල ක ෙවල ෙවන එක පට
එක පරම
ෙක ෙල
ගජ රෙමට කනව.
ෙප ම ෙප

ෙක ල

ෙක ෙල

ලන
ල වෙ ෙක
කනව හ ම වෙ .

න පෑය බෙගක වෙ
ග ත.
කන

ෙදක ඈ

නෑ.

ලෙ ප ය ෙප

න ෙදක
වෙ එක ඉවර උනා. ඩා
ඈරෙගන බලෙගන
ය.
මම ෙම ව ෙහ
ෙම

ල ඈ ව ෙම ෙක

ඒ නට
ෙක ල කට

යල.

ම බල ග ත නා ෙවලා.

දෑ

දා ග

උබ ෙම ඈෙ
කමෙ ඈද

.
දා ග
ෙදක

මම ෙමෙ .
යනව.

උබ ෙන න එ ක ආ ප ගෑ ෙව ෙමෙකද.
ඔ ඈ උ ට ඔෙ

අෙ

දග න බෑ ද.

මට ඔන උබ එ ක එකක

දා ග න.

බෑ උබ මට ෙම නව කර ද ද ෙ

එක

නෑ.

ෙම නව කර නද.
මට බය .
මහ තය ෙ
ක ද

අ නෙක ට බය උෙ

නෑ ද.

ෙව.

මම ද නව.
ෙන න

ව උබ එයෙ ප ය උරනව ෙන න ඉස්සරහ.
ෙ .

ෙන නද

ඈ බයද නෑ

යල. ෙන න තමා

උබ ෙන නට

ෙ .

වද.

තාම නෑ එයා මෙ අ කෙ .
මම දෑ ක එද එයා උෙ ප ය අ ලෙගන ඉ නව.
ෙව නෑෙ .

එෙහම උනට

උෙ ප ය හ ෙල
උබ දෑ කෙ

ෙ ද.

එදා.

ඔ . උබ ආසද බල න.
උබ ෙප

ෙව

ෙහෙහන

බලප

.
හෑබෑ උබෙ

ත මට ෙප නප .

අෙප බෑ.
ඈ ක

දහ්ඩ.

මෙ ක නෑ.
මම උබව

ස් කර නද.

එපා.
ඈ උබ ආස නෑ ද.
හ්.
ෙමබලප

මෙ ප ය උබ

අෙප එෙ

නහර ෙබ ල.

ෙව බල න ඔන

දෑ

උබ

ද නෑගල එනව.

යල.

දෑ කෙ .

අ ලල බලප .
ඈ තටමද.

ෙම ලගට ඈ
බල ෙත ෙපරලල අෙප එෙ හ
ෙල
මහ තයාෙ එකට වඩා මහත හෑබෑ ඊට වඩා
ෙක ට .

මම ෙම ෙ අ
අ ලෙගන ෙමෙහ වෙර

ස්
කරල
ෙවල දා ග
මම උබට ක ෙ නෑ බය
ෙව න එපා යල ඈදල ග ත.ෙම
ඈග උඩ වෑ අ .
ෙම ව ලලෙගන ස්කර ෙත ෙදක. න ෙදක
අත ෙනම නෑ ව ස් කර ත ෙදක

අතර
ව.

අත ඈරප මව මට ඔන උබව ස් කර න.ෙම
යල මෙ ෙත කෙ අ ලට අර උරනව.මම ෙම ෙ

ව ග ම ය න අතදාල
වට අතගෑව.
උබ මාව අ ස්සනව අ ය ෙන නල කන කමෙරට
නෑ ට.
මම ෙම ව උස්සෙගන අර

යා ම යල නට

යල
ස් කර.

ෙමෙහම හ නෑ ෙද නම ඈ ම ගලවල කර උබ කෑම ද.
උබම ගලවප .
මම මෙ ක සම ස එක ගලවල දෑ ම. අ ෙම ෙමක
ෙල ෙවල යන තරම යල ෙම ප ය ලලග ත.
මම ෙම ෙ ග ම ප නල දෑ ම.ජ
අෙ එපා.
ඈ බයද.

යට අත යන ෙක ට

නෑ

යන ෙක ට ජ

ය ප කර ක

ලටම.

ෙද න ම ගෙවල ස් කරා. ෙම ව ෙපරලෙගන ඈෙග ඩ
නෑගල ස් කරන ගම

ව.
ස් ගල ස ෙ දානව ක
ත ෙදකට ෙත

.

යන ෙක ට ෙම

න යනව.


ස් කරල ය
ස් කරල
තට කට ය ක

කරා. ෙම ෙ
ත හ ම ලස්සන ක උනට.

වෙ ගකම ම
ල වට ෙර ෙවල හමට
ඈ ල. ෙ උඩ හ ෙ
ල ල වෙ
කෑ ල
එ යට ඈ .එත
යට හ ය ඉර වෙ
ත හ ලසන
ක . ත ප ෙදක ක ඈ කර ඈ ල ර ම ර .
කට යල
ත උඅර න ග ත ගම
දගල න ග ත.

ෙම

ෙව ලල

එෙහමම ෙම ෙ ක
පෑ තට හෑ ල ප ය ෙම ෙ
උඩට ෙස ෙව න
ත හප හපා ඉ ව.
ෙම

මෙ ප ය අෙ ගහනව කටට ග ෙ

නෑ.

බෙලන කෙ ගෑ ව.එ
න අ න කර අ ෙදෙකන
අ ලෙගන ප ය කෙ එ ව.
ඊට පස්සෑඉ ෙහෙම ට උර න ග ත.

න පහ වෙ උරන ෙක ට ෙම
කරනව වෙ ව ර
දෙගන නතර උනා.මම අෙය
න ලගට ඈ හ් ෙත
ස්
කරා.
මම ඔඅයෙ

නද.

එප ෙදනව.
ෙද ෙ

නෑ ඔයට ආස ෙව

නෑ මහ තය ඈරල

කරන ෙක ට.

න ෙහ දටම.

බය ෙව න එපා මම දව ෙ

නෑ.

වල කර න.

මඔනව කර නද ගල කෑ ව. ෙද න
ෙවල දා
ග ත.උෙ නෑ න ෙක ට ෙහ ෙව
ෙවල මෙ
ප ය ෙක
ෙවල ෙම ෙ ක
අතෙ .
උෙද ගල කෑ ව.
නෑ ටල නාල උයෙගන කල හවස් ෙවන ෙක ට න සෑරය
වෙ ගල ෙක ව.මට
න අද න ෙ අරඉ න

ෙව
යල.
එදා
නඉද ග න
ස් කර පස්ෙස ගල කෑ ව
ෙම ෙ
ෙ ෙහ දට වෑෙද න.මට ඔන උෙ ෙක ෙහ ම
හ අ ස්සල වෑෙ කර න.

ෙක ෙහ ම හ න ෙවනඉදවෙස
පස්සෑරය
ෙ ඈ ය.
ෙම

න එද

යනව ෙන නල එනෙක ට මාව මර ද ද ෙ නෑ.

හතර ෙව දවෙස
ත ඉ ව ඉ ෙමනක . ෙ ෙත
ඉ ල එ යට ඈ
c
එක ෙල ෙවනක ඉ ව.උඩ
නෑගෙගන ප ය ක
අතෙ
යෙගන
ස් කරල කන
කෙ දාෙගන ඉ ව.
ෙම ෙක චර ෙෆ
උනද
ෙව
අ ලෙගන කෙට උලග නව.

මෙ ප ය

කන උ න එක නතර ෙන කරම කලා. ෙම ක

කරෙගන දගලනව. ප ය
තට තඩ කර ග නව.
ෙම

උලෙගනම මෙ ෙට ප දනව.
උලග න ෙක ට ක

තඩ කර ෙම

ස දය

නෑ.

අෙය තඩ කල. ඔෙහ ම ක ක තද කරන ෙක ට ෙම

පල කරනව.මම ෙහ ට තද කරනව.
ෙම එක පරටම මෙ ප ය අ ලෙගන ලට යල තද කර
ග ත,
මම බරඩාල ත
කර.ෙම මහ හ ෙය කෑගෑ ව
එතෙක ට ප ය කර ලටම බෑෙහල.ෙත ෙදම හපෙගන
ස් කරා කෑගහන සා. ක ෙවල ස් කරන ෙක ට ෙමය

සෙර ඩ උන. ඊට පස්ෙස තම ද නෙ ෙම ල ස්ට උනඊ.
එදා ඉද මම ල කවට එනක එ ට ක නෑ දවස නෑ.

මට අ ක ය ය ට

ව ත ය න.එ
වක
ඉද කරග ෙ නෑ එක අපරදය
. ෙම කද
මෙ එෙක කන ෙක ට දෑෙනන ස ෙප ඉවසග න බෑ
යල.

Related Interests