Välkommen till ditt tredje uppdrag i

Fysik 2!
Redovisning: Ditt färdiga studieuppdrag skickar du in här i Novo. OBS!!! Det går inte att sända
uppdraget via mail till webbläraren.
Rättning: Webbäraren kommenterar ditt inskickade uppdrag i Novo.

Övrig information:

I samtliga uppdrag gäller att redovisa fullständiga lösningar. Uppställda ekvationer och
uttryck i uppgifterna ska vara förklarade och motiverade. Detta kan ske genom lämpligt
kort resonemang, där du förklarar hur du tänker med hänvisning till kända samband eller
metoder, som du bygger din lösning på. Korrekt enhet ska anges i förekommande fall.

När du skall skriva matematiska tecken (bråk, olikheter m.m.), finner du sådana under
symbolen

Frågorna finns också i en vanlig wordfil, som du finner längst ner i detta uppdrag. Det går
bra att redovisa dina beräkningar direkt i denna, och sedan bifoga den på avsedd plats.
Anvisningar för att skriva matematiska tecken, finner du i wordfilen.

Om du är osäker på att använda datorn kan du göra vanliga handskrivna lösningar och
sedan antingen scanna in sidorna eller digitalfotografera dem. Du infogar sedan bilderna i
en fil som du bifogar längst ner i detta uppdrag.

Figurer kan hjälpligt göras med ritverktygen i Word om du inte har tillgång till ett bättre
ritprogram. Ett bra och lättanvänt verktyg för att rita grafer är Graph 4.3 som du kan ladda
hem från http://padowan.dk/graph/. Om du vill använda andra avancerade
matematikprogram eller ritprogram är du naturligtvis välkommen att göra detta.

Uppgifter 1) Utträdesarbetet för fotoeffekt är 4. Efter belysning med monokromatiskt ljus får de snabbaste fotoelektronerna rörelseenergin 1.3 + 1.3 eV för en metall.1 .1 eV. Hur stor energi hade fotonerna? Redovisa din lösning nedan! E= Eu + Ek => E= 4.

Bestäm satellitens omloppstid.) med godtagbart resonemang. Det är 500 000 m. analyserar och löser enkla problem i bekanta situationer medtillfredsställande resultat. så Hur mycket ändras omloppstiden om banans radie ökas till det dubbla? Det tredubbla? Dubbla √ Tredubbla √ Svar om radie fördubblas ökar omloppstiden 3 gånger om tredubblas ökar 5 gånger. 2) En satellit går i en cirkelbana 500 km över jordytan. Du använder med viss säkerhet ett naturvetenskapligt språk och anpassar till viss del din kommunikation till syfte och sammanhang. . r hittar vi genom √ Då kan vi räkna ut T. I diskussionerna för du fram enkla argument och redogör översiktligt för konsekvenser av något tänkbart ställningstagande. I arbetet formulerar du relevanta hypoteser och formulerar med viss säkerhet enkla egna frågor. Hur mycket ändras omloppstiden om banans radie ökas till det dubbla? Det tredubbla? Redovisa din lösning nedan! Det vi har är höjd över jordytan som är h=500km. Du identifierar. Så Vi ska hitta omloppstid T=? Jordens radie är lika med då får vi Jag använder av och √ där och M är jordens massa som är . Man kan skriva det som . Korrekt svar (förutom periodens beroende av omloppsbanans radie.Korrekt svar med godtagbar förklaring. förklaringar.

Gravitationskonstanten är . Redovisa din lösning nedan! Jag har: Jag använder samma formler som i förra uppgiften. Obs! Inga data ska hämtas ur tabell eller på annat sätt. analyserar och löser komplexa problem i bekanta situationer med tillfredsställande resultat. Det tar ungefär 27 dygn för månen att fullborda ett varv runt jorden. . modeller.Månen rör sig runt jorden i en bana som vi förutsätter vara cirkulär med radien m. Du använder med viss säkerhet ett naturvetenskapligt språk och anpassar till stor del din kommunikation till syfte och sammanhang. Bestäm jordens massa ur dessa data. Du identifierar. teorier och arbetsmetoder från kursens område. Du redogör utförligt för innebörden av begrepp. Du använder dessa med viss säkerhetför att söka svar på frågor samt för att beskriva och exemplifiera fysikaliska fenomen och samband. och Korrekt svar med utförlig lösning.

Vidare tolkar du dina resultat. DVS från 0 till 2. Du identifierar. Redovisa din lösning nedan! Vi måste ta övergång med störst energi skillnad. Du värderar också modellers giltighet och begränsningar med nyanserade omdömen. Ange den minsta våglängden hos den strålning som emitteras då elektronen övergår från högre liggande banor till bana 2.1) En väteatom emitterar elektromagnetisk strålning då atomen övergår till ett lägre energitillstånd. modeller. teorier och arbetsmetoder från kursens område.För väte finns det speciell formel som beskriver hur hög energi dem olika nivåerna har Den kortaste våglängden har energi som är lika med 3. utvärderar dina metoder med nyanserade omdömen och motiverar dina slutsatser med välgrundade och nyanserade resonemang. Du använder dessa med säkerhet för att söka svar på frågor samt för att beskriva fysikaliska fenomen och samband.4eV Sen använder vi oss av våglängdsformel som ser ut som h är Plankskonstant som är C är ljushastigheten som är ska vi ta joule UV ljus Korrekt svar med fullständig lösning. Från fri till n=2. . Du redogör utförligt och nyanserat för innebörden av begrepp. analyserar och löser komplexa problem i bekanta och nya situationer med gott resultat. Du använder med säkerhet ett naturvetenskapligt språk och anpassar till stor del din kommunikation till syfte och sammanhang.

.

Karusellen roterar med 10 varv/min. den roterar med 10 rpm dvs .2) Lisa åker karusell. 0. Du använder med viss säkerhet ett naturvetenskapligt språk och anpassar till stor del din kommunikation till syfte och sammanhang. utvärderar dina metoder med enkla omdömen och motiverar dina slutsatser med välgrundade resonemang. 2. Först vill jag veta hastigheten V i den punkten.2 m från centrum. modeller. måste vi veta vilken friktionstalet måste hon ha för att hon ska inte glida då hon är i punkt B. Vidare tolkar du dina resultat.55 m från karusellens centrum. Karusellen syns uppifrån i bilden. Hur stort måste friktionstalet minst vara för att Lisa inte skall börja glida på bänken innan hon kommit till B? Redovisa din lösning nedan! a)Centripetalkraft. a) Rita en figur som visar de krafter som verkar på Lisa när hon åker karusell. Dvs minsta friktionstalet måste minst vara 0. Korrekt svar med tydlig förklaring och bild.24. OBS! Du behöver inte beräkna storleken på krafterna. . Hon sitter på en bänk. b) Hur stor är Lisas hastighet? c) Lisa flyttar sig försiktigt utåt på bänken mot punkten B. Banhastigheten är c)Jag tänker om vi behöver veta minsta friktionstalet innan hon har kommit till punkt B. Du använder dessa med viss säkerhetför att söka svar på frågor samt för att beskriva och exemplifiera fysikaliska fenomen och samband. teorier och arbetsmetoder från kursens område. Kraften som behövs för att behålla flickan i en cirkulär objekt är Fc N Flickans normalkraft Fn är lika med För att räkna ut friktion .55m. friktion som gör att hon inte åker mot rotationscentrum. vid A i figuren. . b)Vi har r=0. Du redogör utförligt för innebörden av begrepp. Lisa väger 33 kg.

modeller. Kulan tar i marken efter √ 2.64 s. Då får vi fram √ .3) Från en platå på höjden 40 m över omgivningen skjuter man iväg en liten kula med hastigheten vo = 20 m/s. Du redogör utförligt och nyanserat för innebörden av begrepp. . som figuren visar. Du använder med säkerhet ett naturvetenskapligt språk och anpassar till stor del din kommunikation till syfte och sammanhang. a) Hur långt kommer kulan innan den slår i marken? b) För att komma längre ändrar man kastvinkeln till 45o. Riktningen är horisontell. Hur mycket längre kommer då kulan? Redovisa din lösning nedan! Platta som är 40 m över omgivningen räknar vi som origo. Korrekt svar med tydlig och nyanserad förklaring. Om vi räknar ut ekvationen genom pq formel får vi t=4. Sen räknar vi ut sträckan √ Om man ändrar kastvinkel till 45 grader då får vi använda oss av . teorier och arbetsmetoder från kursens område. I diskussionerna för du fram välgrundade och nyanserade argument och redogör utförligt och nyanserat för konsekvenser av flera tänkbara ställningstaganden. Sen tar lägesformel . Bortse från luftmotståndet vid beräkningarna.85s.

Om vi räknar ut Xmax= Korrekt svar med tydlig förklaring och bild. DVS Vy=0 V0x är konstant. teorier och arbetsmetoder från kursens område. Vidare tolkar du dina resultat. Kalle sparkar iväg en fotboll med hastigheten 12m/s. Bifoga räknarbilden. utvärderar dina metoder med enkla omdömen och motiverar dina slutsatser med välgrundade resonemang. Du använder dessa med viss säkerhetför att söka svar på frågor samt för att beskriva och exemplifiera fysikaliska fenomen och samband. modeller. Vi vet at sin antar sitt största värde =1 då vinkel 2a måste vara 90 grader så a måste vara 45 grader. Redovisa ditt resonemang och svar utgående från vad du ser i din grafräknare.7. Om vi sätter Vy=0 i får vi om vi löser ut t får vi Nu kan vi få uttryck för maximala kastlängd. I vilken riktning ska han sparka bollen för att den ska komma så långt som möjligt? Hur långt når den då? Använd din grafräknare för att undersöka detta. Rörelseformerna X led Y led Acceleration Hastighet Läge Så först att räknar vi ut hur lång tid det tar för bollen att nå max höjden. . Du redogör utförligt för innebörden av begrepp. Du använder med viss säkerhet ett naturvetenskapligt språk och anpassar till stor del din kommunikation till syfte och sammanhang.

Kurs: Kund: Datum: Webblärarens noteringar: D A T U M : 00 00 00 Webblärarens kommentar: Väl utförd laboration med tydligt syfte. utvärderar dina metoder med enkla omdömen och motiverar dina slutsatser med enkla resonemang. En fråga att fundera vidare över är: Vad har du lärt dig av den här laborationen? En utvecklingsmöjlighet för dig är att förbättra din förmåga att tolka . I arbetet formulerar du relevanta hypoteser och formulerar med viss säkerhet enkla egna frågor. Du har en koppling till syftet i texten. Dessutom hanterar du material och utrustning på ett säkert sätt. bevisa eller kontrollera. Tänk också på att din laborationsrapport ska vara utformad så att någon utan fysikkunskaper ska kunna upprepa försöket enbart med hjälp av din rapport. Bifoga laborationsrapport i en separat fil nedan om du inte redan infogat den i uppdragsfilen ! LABORATIONSRAPPORT LABORATIONENS TITEL: Tavlan och konjakskupan KURS: fys2 FÖRFATTARE: Roman SAMMANFATTNING: Jag ska räkna ut kraften på spiken och kraften på tråden som tavlan hänger i. genomförande och resultat. Den kopplingen saknar jag i din rapport och det är viktigt att du tar med dig det till kommande försök och rapporter. Samt snurra en kula i konjakskupan och observera vad som sker. Uppgiften är översiktligt beskrivet och det går att tolka hur laborationen gått till. Rent rapportmässigt behöver du tänka på att: Presentera resultat i tabeller och diagram. syftet ska återspegla vad som ska undersökas. I det här fallet är det ju en modell för något som vi vill undersöka.Obligatioriska laborationer Till detta uppdrag hör att redovisa hem. Alla rubriker är med. Du planerar och genomför i experiment och observationer på ett tillfredsställande sätt. syftet är tydligt beskrivet. Vidare tolkar du dina resultat.och webblaborationen "Tavlan och komjakskupan". Kom ihåg att en laboration syftar till att besvara något man vill undersöka. modelleras i försöket och dina beräkningar behöver skrivas i ett lämpligt program för att lättare kunna tolkas av en utomstående. Du har valt lämplig rubriktext.

Omdöme: D Signatur: .dina resultat. utvärdera dina metoder och motivera dina slutsatser och också din förmåga att använda ett naturvetenskapligt språk och anpassa din kommunikation till syfte och sammanhang.

3kg. Om vi nu räknar ut spännkraften i snöret som tavlan hänger i får vi I detta fall är kraften i spiken är 2. 5. Rubrik. Jag valde ut en tavla som är 30x20cm som hänget i ett snöre. Kraften på spiken är F=mg=0. Jag började med att mäta längden på snöret.1. hälften av kraften på spiken (F/2).946N kraften på trådarna måste vara lika stora.55grader. Som vi ser på bilden tavlan är 30 cm lång. Konjakskupan. Materiel. Tavla Tavlan väger ungefär 0. För att räkna ut vinkel v använde jag cosinussatsen vinkel v=33. letar den sig till lägret där glasets diameter är som störst..82=2. Med tanke att spiken delar snöret i mitten en sida lika med 18cm. Jag ska räkna ut kraften på spiken och kraften på tråden som tavlan hänger i.67N Konjakskupa När kulan kommer upp i en tillräcklig hastighet. Då jag kom upp i fart lyfte jag konjakskupan fort och observerade vad som sker. kula. 3. Tavlan och konjakskupan 2. När konjakskupan sedan lyfts upp fortsätter kulan att snurra runt i kupan som tidigare. Mätte vikten på den och längden på snöret. vände på allt och gjorde cirkulära rörelser. Jag tog konjakskupan la i en kula. Utförande.dvs. Syfte.3*9. Samt snurra en kula i konjakskupan och observera vad som sker. konjakskupa. . Tavla.946N och kraften i snöret är 2. Då får vi en liksidig triangel. måttband. Resultat. Sen använde jag cosinussatsen för att räkna ut vinkel v och F=mg för att räkna ut kraften på spiken. 4. men hastigheten avtar med tanke på att cirkelrörelserna stoppas och till slut ramlar den ned på bordet. Jag fick 36 cm.

då varje föremål har en tyngdkraft. normalkraften och friktionskraften. Om vi utesluter friktionen (förutom när vi sätter fart på kulan) och ser på kulan som liten i jämförelse med glasets krökningsradie. Normalkraftens horisontella komposant kallar vi för centripetalkraften. Spiken håller upp tavlan. När det kommer till tavlan var det en självklarhet att kraften på spiken skulle bli detsamma som F = mg. Den får kulan att förflytta sig i en cirkelformad bana med oföränderlig rotationshastighet och är riktad mot den cirkelformade banans mittpunkt.6. Slutsats Orsaken till att kulan fortsätter att snurra ett tag beror på Newtons första lag (tröghetslagen). är det inte alls besvärligt att ta fram ett samband mellan kulans hastighet och läget på rotationsplanet. så det var inga konstigheter där. Felkällor. Men skulle vi haft cylinderformad glaset. OBS! Glöm inte att bifoga denna rapport med ditt nästa Uppdrag . Bägge trådarna håller med samma kraft. friktionskraften. Det är två krafter som verkar på kulan. Normalkraftens uppgift är att ta ut friktionskraften för att kulan ska kunna rotera i ett konstant horisontellt plan. skulle kulan försätta sin bana då vi skulle lyfta på glaset. 7. Kulan är i behov av en bromskraft. då de är lika långa och lyfter upp samma föremål. Alla mått på tavlan är ungefär. då jag inte kan mäta ut exakta värden på grund av tavlans storlek och massa.