PLANI MËSIMOR

LËNDA: GJEOGRAFIA 8
Me autor: Prof. dr. Vasil Kristo

1

Kreu I
Popullsia dhe urbanizimi në botë
Objektivat kryesorë:

Të shpjegojnë shkaqet e shpërndarjes së pabarabartë të popullsisë në botë dhe të përcaktojnë
faktorët që kanë ndikuar e ndikojnë.
Të analizojnë faktorët që ndikojnë në ndryshimet e rritjes natyrore dhe jetëgjatësisë së popullsisë
mes vendeve të varfra e atyre të pasura.
Të shpjegojnë shkaqet e dallimeve shoqërore, ekonomike dhe politike të rajoneve dhe shteteve të
ndryshme.
Të përcaktojnë drejtimet kryesore të lëvizjeve migratore në botë në ditët e sotme dhe të shpjegojnë
shkaqet dhe pasojat e këtyre lëvizjeve.
Të përshkruajnë përhapjen e racave, gjuhëve dhe besimeve fetare në botë dhe shkaqet që kanë ndikuar
në këtë përhapje.
Të analizojnë veçoritë e zhvillimit të urbanizimit sot në botë dhe problemet që dalin si pasojë e tij.

2

Të interpretojnë të dhënat statistikore, grafikët dhe hartat e ndryshme gjeografike, nëpërmjet të
cilave janë paraqitur dukuritë gjeografike të mësipërme.

3

Kreu II
NJERIU DHE BURIMET (RESURSET)
Objektivat kryesorë:

Të kuptojnë se mjedisi natyror ose natyra është kushti bazë për jetesën, mirëqenien, shëndetin dhe
jetën kulturore të njeriut dhe se ajo është e pasur me resurse (burime) të shumta.
Të dallojnë resurset natyrore të përtëritshme e jo të përtëritshme dhe të kuptojnë rolin që luajnë ato.
Të shpjegojnë pasojat që lindin nga shfrytëzimi pa kriter i resurseve natyrore të përtëritshme dhe jo
të përtëritshme.
Të shpjegojnë pasojat që lindin për shëndetin e njeriut dhe botën organike nga ndotja e ajrit, ujit dhe
tokave.
Të analizojnë dëmet që shkaktohen si pasojë e urbanizimit dhe zhvillimit të industrisë e transportit.
Të kuptojnë se natyra dhe resurset e saj duhen respektuar e mbrojtur nga ndotja dhe shkatërrimi.
Të edukohen për t’u bërë aktivistë në mbrojtje të natyrës.

4

Të kuptojnë ç’është OKB-ja. organizatat dhe organizmat e tjerë ndërkombëtarë e rajonalë dhe rolin që kanë në ruajtjen e paqes në botë. në përballimin e fatkeqësive natyrore. në uljen e varfërisë.. kulturor. social etj. Të shpjegojnë ç’është globalizimi dhe rëndësinë që ka ai në integrimin ekonomik. 5 . ruajtjen e mjedisit. Të vlerësojnë si ndikon në jetën e komunitetit dhe të kombeve e shteteve bashkëpunimi me organizmat ndërkombëtarë.Kreu III SISTEMET POLITIKE DHE EKONOMIKE Objektivat kryesorë: Të njohin veçoritë e organizimit politik dhe ekonomik të rajoneve e shteteve të veçanta në botë. të vendeve dhe shteteve të ndryshme në botë. në bashkëpunimin e vendeve dhe popujve etj. kryesisht në hemisferën jugore. Të shpjegojnë faktorët që kanë ndikuar në zhvillimin e lartë ekonomik e shoqëror të disa shteteve dhe të varfërisë së shteteve të tjera.

gjuhësore. Të analizojnë veçoritë karakteristike fiziko-gjeografike. fetare. ato ekonomike e shoqërore dhe të popullsisë për shtetet e veçanta të të dyja Amerikave.Kreu IV AMERIKA Objektivat kryesorë: Të përshkruajnë veçoritë gjeografike të kontinentit të Amerikës Veriore e Jugore dhe të shteteve që bëjnë pjesë në to. Të shpjegojnë faktorët natyrorë e shoqërorë që kanë ndikuar në larminë e peizazheve fizikogjeografikë dhe ekonomiko-gjeografikë të të dyja Amerikave. Të shpjegojnë shkaqet që kanë ndikuar në zhvillimin e lartë industrial e bujqësor të SHBA-së dhe Kanadasë dhe nivelin e ulët në vendet latine. Të analizojnë përhapjen e popullsisë dhe ndryshimet etnike. ekonomike e kulturore të kësaj popullsie. Të evidentojnë problemet që lindin në vendet e Amerikës Latine si pasojë e rritjes shumë të shpejtë të popullsisë qytetare dhe braktisjes ose largimit të popullsisë nga fshatrat. 6 . racore.

Të aftësohen nxënësit që të ndërtojnë e interpretojnë grafikë dhe hartat e ndryshme që paraqesin dukuri e objekte gjeografike të shteteve e vendeve të Amerikës Veriore e asaj Jugore. hidrografisë. botës bimore e shtazore dhe të peizazheve gjeografike të Afrikës. 7 . Të përshkruajnë veçoritë e popullsisë dhe dallimet që ekzistojnë nga përbërja etnike. ekonomik e politik të vendeve të Afrikës. kulturore. Të shpjegojnë prirjet e zhvillimit shoqëror. Të analizojnë shkaqet dhe faktorët që kanë ndikuar në larminë e relievit. fetare. ekonomike dhe shkaqet e këtyre ndryshimeve. Të analizojnë gjendjen e sotme të zhvillimit shoqëror e politik dhe konfliktet etnike e fetare në vendet afrikane. pasojat që ato kanë lënë në zhvillimin e këtyre vendeve. Kreu V Afrika Objektivat kryesorë: Të përshkruajnë veçoritë gjeografike të kontinentit të Afrikës dhe shteteve që ndodhen në të.

Të analizojnë detyrat që iu dalin vendeve afrikane për të përballuar prapambetjen ekonomike. botës bimore e shtazore dhe të peizazheve gjeografike të Azisë. Kreu VI Azia Objektivat kryesorë: Të përshkruajnë veçoritë gjeografike të Azisë. 8 . sëmundjet. Të shpjegojnë pozitën gjeostrategjike të Azisë dhe rajoneve e shteteve të këtij kontinenti. kulturore. klimës. hidrografisë. pakësimin e rritjes natyrore të popullsisë etj. edukimin e rinisë. Të përshkruajnë dhe analizojnë tiparet e popullsisë për sa i përket përbërjes etnike. fetare dhe përhapjes gjeografike. lidhjet tradicionale. demokratike. varfërinë. gjuhësore. Të analizojnë dhe shpjegojnë shkaqet dhe faktorët që kanë ndikuar në larminë e madhe të relievit. të rajoneve dhe shteteve të veçanta. prirjet aktuale të integrimit dhe globalizimit ekonomik e politik.

Kreu VII OQEANIA DHE TOKAT POLARE Objektivat kryesorë: Të përshkruajnë veçoritë gjeografike të Oqeanisë dhe vendeve polare. Të analizojnë shkaqet dhe faktorët që kanë ndikuar në zhvillimin e shpejtë ekonomik të disa shteteve të Azisë Lindore. Të dallojnë pasuritë natyrore të Oqeanisë dhe mundësitë që ato ofrojnë për zhvillimin e këtyre vendeve. Të analizojnë detyrat që iu dalin vendeve të Azisë për të përballuar varfërinë.Të analizojnë gjendjen dhe dinamikën e sotme të zhvillimit ekonomik e politik dhe prirjet e zhvillimit në të ardhmen të vendeve të Azisë. të quajtur “Tigrat e Azisë”. degradimin e natyrës dhe problemet e tjera kryesore. 9 . Të analizojnë dhe shpjegojnë shkaqet dhe faktorët që kanë ndikuar në larminë dhe ndryshimet e kushteve natyrore të këtyre vendeve.

Të përshkruajnë vlerat turistike që paraqesin vendet polare dhe ishujt e Oqeanisë.Të njohin gjendjen ekonomike dhe shoqërore të vendeve të Oqeanisë dhe të shpjegojnë cilat janë shkaqet e prapambetjes së tyre. 10 . Të shpjegojnë faktorët që kanë ndikuar në zhvillimin e lartë ekonomik e social të Australisë dhe Zelandës së Re.

PROGRAMI SINTETIK GJITHSEJ: Njohuri të reja: 54 orë Punë praktike: 10 orë Përsëritje: 4 orë Në dispozicion të mësuesit: 2 orë 70 orë 11 .

M . . Vjetar statistikor.Të shpjegojë cilët ndikojnë në jetëgjatësinë e njeriut N.M . Vjetar statistikor. B.Të njohë si ka qenë ritmi i rritjes së popullsisë N. Harta e gjuhëve dhe harta e besimeve fetare.Të tregojë ç’janë gjuhet dhe besimet fetare besimet fetare N. 3 4 1. M. harta e popullsisë se botës. harta N.Nr. harta fizike e botës. enciklopedi etj. enciklopedi etj.Të tregojë si është bërë popullimi i planetit N. . atlas gjeografik etj. 5 e Objektivat mësimore sipas niveleve i N.Të njohë format e migrimeve migratore N.L . .B .Të shpjegojë si u krijuan rajonet më të populluara në botë Kushtet N. 4 5 1. Qytetet në vendet e zhvilluara Mjetet mësimore Harta fizike dhe atlasi gjeografik i botës. 1 Popullimi planetit tonë 1. M.Të tregojë çfarë përfaqëson rritja natyrale e demografike në popullsisë veri e jug N.Të analizojë përhapjen gjeografike të gjuhëve dhe feve në botë Sistemet urbane. 2 3 1. Harta fizike.Të kuptojë ndryshimet racore në botë Lëvizjet N. Harta e migrimeve. .Të kuptojë rolin që luajnë gjuhët dhe besimet fetare në jetën e njeriut N. internet. M. Vjetar statistikor. .Të analizojë tiparet e qyteteve në vendet e fizike. L. Kreu 1 Kreu I 2 Popullsia dhe urbanizi mi në botë Orë Tema mësimit 1.B .Të tregojë kur kanë lindur qytetet e para Harta ekonomike. popullsisë 12 . internet etj.Të shpjegojë rolin e qyteteve në rritjen e gjeografik etj.Të shpjegojë rëndësinë që kanë migrimet e popullsisë N. Atlas gjeografik. .L . të dhëna zhvilluara statistikore.B .L . enciklopedi.Të kuptojë shkaqet e migrimeve Gjuhët dhe N. atlas N.B . L. N.

të dhëna N. atlase. 6 7 1.Të shpjegojë pasojat që sjell rritja e qyteteve në vendet në zhvillim Punë praktike: Harta tematike 2. të dhëna natyrore statistikore.L . resurset e saj N. 7 8 Kreu II Qytetet vendet zhvillim në N. e pasurive përtëritshme minerale.M .B . të dhëna statistikore.Të tregojë ç’janë resurset e natyrës Harta fizike. memece.Të shpjegojë si bëhet klasifikimi i resurseve minerale.Të analizojë tiparet e qyteteve në vendet në zhvillim N.Të shpjegojë pse nuk mbarojnë resurset e statistikore etj.M .B .B . Harta fizike. atlas gjeografik etj.M . 3 Resurset përtëritshme Njeriu dhe resurset e Harta ekonomike.Të përcaktojë si mund të shfrytëzohen resurset e përtëritshme 13 .L . N.B .Të kuptojë pse duhet të ruhet natyra dhe enciklopedi etj. e pasurive papërtëritshme minerale. përtëritshme N.L . harta fizike. etj. atlase.Të tregojë si rriten qytetet në vendet në në zhvillim N. të dhëna statistikore.Të tregojë cilat bëjnë pjesë në resurset e Harta fizike.Të tregojë origjinën e resurseve të Harta fizike.M . interneti.Të shpjegojë si klasifikohen resurset sipas statistikore etj. 1 Resurset e planetit dhe dobia e tyre 9 2. të dhëna N. atlase. përdorimit N. të popullsisë.Të përcaktojë rrugët si duhet të përdoren resurset e papërtëritshme N.L .6 1. N. e pasurive N. 2 Resurset e papërtëritshme dhe shfrytëzimi industrial i tyre 10 2.

.B .M . të dhëna statistikore etj.M . atlase. të dhëna statistikore etj.L .Të shpjegojë pse planeti është në rrezik Punë praktike: Resurset e planetit Ndarja N. të dhëna statistikore etj.B . harta ekonomike.Të analizojë tipet e ndryshme të shteteve organizatat N.B . harta memece etj.Të tregojë ç’janë shtetet shteteve dhe N. harta fizike. Harta politike e botës.M .Të përcaktojë nga se dallohen shtetet e pasura dhe shtetet e varfra Tipologjia e N. internet.L . 5 13 KREU III 3. foto të pyjeve e tokave të degraduara.Të shpjegojë veçoritë kryesore të etapave të zhvillimit të ekonomisë Globalizimi i N.L .Të tregojë cilat janë shkaqet që disa shtete pasura dhe janë të pasura e të tjera të varfra vendet e varfra N. 3 16 3.M . 4 Popullsia dhe N.B . harta fizike. Harta fizike. atlase.Të tregojë cilët janë sektorët kryesorë të shoqërore e ekonomisë punës N. 1 14 Sistemet politike dhe ekonomi ke 3. Harta politike.Të shpjegojë ç’janë treguesit ekonomikë e socialë të zhvillimit N. ekonomike etj.Të shpjegojë si ndikon globalizimi në kulturës ekonominë dhe kulturën e shteteve N.Të kuptojë çfarë përfaqëson globalizimi ekonomisë dhe N. interneti. Harta fizike dhe politike e botës.Të analizojë cilat janë pasojat e dëmtimit e Planeti në rrezik degradimit të natyrës N.L Të kuptojë rolin e organizatave ndërkombëtare ndërkombëtare në jetën e popujve të botës 14 Harta fizike. Tekstet.Të tregojë çfarë dëmtimesh ka pësuar natyra burimet N.B . enciklopedi.L . 2 15 3.11 2.Të njohë etapat kryesore të zhvillimit të ekonomisë N.Të analizojë anët pozitive dhe negative të globalizimit Vendet e N. 4 12 2.M . të dhëna statistikore etj.

5 ShBA-ja (natyra dhe popullsia) 18 KREU IV AMERIK A Harta politike.Të analizojë çfarë kanë të përbashkëta dhe çfarë i dallon dy Amerikat M.B .Të flasë si është bere popullimi i Amerikave Harta politike. ekonomike.L .Të shpjegojë pse vendet e Amerikës Amerikave Qendrore e Jugore kanë nivel të ulët ekonomik N. e hidrografisë së ShBA-së popullsisë. 4 Amerika Anglosaksone 22 4. natyrore në zhvillimin ekonomik të Amerikës anglosaksone N.Të tregojë pse ShBA-ja e Kanadaja kanë nivel Harta fizike.Të tregojë veçoritë e relievit. të të lartë ekonomik popullsisë etj.L . B . ekonomike. 1 Karakteristikat e përgjithshme të Amerikave 19 4. klimës dhe Harta fizike. të popullsisë.M . politike. të N. ekonomike. anglosaksone ekonomike. e pasurive 15 .M .17 3. 5 Punë praktike: Harta tematike 4. të dhëna statistikore. N. N.Të evidentojë problemet me të cilat haset sot popullsia e Amerikave N.. 3 Veprimtaritë ekonomike të Amerikave 21 4.L . së janë shpërndarë në territorin e Amerikave Amerikave N.Të flasë për kushtet natyrore të Amerikave Harta politike.. 2 Popullsia dhe vendbanimet 20 4.B .M .M .Të evidentojë rolin që luajnë kushtet të pasurive minerare etj.Të tregojë cilat janë grupet etnike dhe si ato të popullsisë etj. ekonomike.Të shpjegojë faktorët që kanë ndikuar në fizike larminë e madhe të kushteve natyrore të Amerikave N. ekonomike.B .L .Të flasë për kushtet natyrore të Amerikës Harta fizike.B . harta memece. N.Të renditin faktorët që kanë ndikuar në nivelin e lartë ekonomik të Amerikës anglosaksone N.Të evidentojë rajonet kryesore të vendbanimeve me të mëdha ne të dy Amerikat N. N.

Të analizojë zhvillimin ekonomik të Meksikës N. ekonomike. politike. ekonomike. ekonomike etj. e popullsisë etj.Të renditin faktorët që kanë ndikuar në krijimin e qyteteve të mëdha në ShBA N. industriale. bujqësore etj. 9 Meksika Amerika Qendrore 27 4.B . të Meksikës dhe Amerikës Qendrore Harta fizike. ekonomike.23 4. Harta fizike..L .Të përshkruajë tiparet e popullsisë se Amerikës Latine N. Harta politike.M . shkencore etj N. e pasurive minerale. racat.B . 6 ShBA-ja (vështrim ekonomik politik) dhe 24 4.Të shpjegojë pse Amerika Latine vazhdon akoma të ketë nivel të ulët ekonomik N.. ekonomike. politike.Të evidentojë vlerat ekonomike që ofrojnë kushtet natyrore të Kanadasë N. industriale etj. fizike.L . të vendeve të Amerikës Qendrore N. të Amerikës Latine Harta fizike.Të përshkruajë kushtet natyrore të Kanadasë N.M .B .) së ShBA-së N. 8 Amerika Latine 26 4.M ..L . e bujqësisë.Të evidentojë tiparet e popullsisë (Struktura.Të përcaktojë drejtimet e zhvillimit të bujqësisë dhe industrisë në Kanada N.Të shpjegojë shkaqet pse ShBA-ja është fuqia më e madhe botërore politike. politike etj.M .M .M . të Kanadasë Harta fizike. të ShBA-së.L .Të përshkruajë tiparet e popullsisë dhe të ekonomisë së shteteve të Amerikës Qendrore Ishullore N.Të analizojë veçoritë e zhvillimit ekonomik 16 natyrore etj. vend i territoreve të mëdha 25 4.1 0 Amerika Qendrore Ishullore Kuba dhe N.Të flasë për sistemin politik të ShBA-së N. të Amerikës Qendrore Ishullore.Të evidentojë gjendjen politike.Të evidentojë gjendjen e bujqësisë dhe industrisë në ShBA N.B .B . kulturore etj.. ekonomike.Të flasë për kushtet natyrore të Meksikës N. 7 Kanadaja.Të evidentojë gjendjen ekonomike të Amerikës Latine N. .L . përhapja gjeografike etj. ekonomike.

.Të njohë me kushtet natyrore të Argjentinës Pampës.Të evidentojë çfarë kanë të përbashkët dhe në se ndryshojnë Venezuela nga Kolumbia Brazili N. industriale etj.. memece etj.Të shpjegojë ç’është “Pampa” Punë praktike Harta e veçorive 17 Harta fizike.L . të rajonit të Pampës. N.M .Të evidentojë çfarë kanë të përbashkët dhe në se ndryshojnë Kili nga Peruja Rajoni i N. N.B .Të analizojë drejtimet e zhvillimit ekonomik të Kilit dhe Perusë N..Të shpjegojë gjendjen e sotme ekonomike të Brazilit dhe faktorët që ndikojnë Rajoni i Andeve.B . ekonomike etj. 15 të Kubës N.Të analizojë çfarë ofrojnë kushtet natyrore në zhvillimin ekonomik të Brazilit N.Të analizojë drejtimet e zhvillimit ekonomik të Venezuelës dhe Kolumbisë N.Të analizojë drejtimet e zhvillimit ekonomik Argjentina të Argjentinës N.28 4.L . të Amerikave . kushtet natyrore shteteve të Amerikës Venezuela dhe ndërtropikale Kolumbia N. të Brazilit Harta fizike.Të përshkruajë pozitën gjeografike dhe Kili dhe Peruja kushtet natyrore të rajonit të Andeve N. të Amerikës ndërtropikale Harta fizike. pasurive natyrore.1 2 30 4. ekonomike. e popullsisë.M .1 4 32 4.1 1 29 4.M .B . politike.Të shpjegojë pse ekonomia e Kubës është ekonomi shtetërore Amerika N. ekonomike etj. të rajonit të Andeve Harta fizike. ekonomike etj.L . Harta fizike.M .B .Të përshkruajë pozitën gjeografike dhe ndërtropikale.L .Të flasë për përbërjen dhe shpërndarjen e popullsisë në Brazil N.L .1 3 31 4.

të dhëna të Afrikës statistikore etj. politike. ekonomike. N. Çadi. ekonomike.Të analizojë përbërjen dhe shpërndarjen e të Afrikës sudaneze.B .Të shpjegojë si janë krijuar shkretëtirat në internet etj.. politike.L . Mauritania. të Amerikave N.Të përshkruajë çfarë ofrojnë kushtet Harta fizike.L . Sudani 38 5. memece etj.L . Afrikë N. 3 Rajoni i Afrikës Mesdhetare 37 5. politike.M . Mali.B .M . politike. etj N. N. 1 Harta politike dhe ekonomike Karakteristikat e përgjithshme gjeografike të Afrikës 35 5. pasurive etj.Të shpjegojë drejtimet kryesore të zhvillimit ekonomik N.Të përshkruajë pozitën gjeografike dhe Harta fizike.Të përshkruajë veçoritë e kushteve natyrore Harta fizike.B . N. popullsisë në Afrikë ekonomike.natyrore 33 4.B .Të evidentojë tiparet e zhvillimit ekonomik të Afrikës. N.M .B .Të renditin faktorët që kanë ndikuar në zhvillimin e dobët ekonomik të vendeve Afrikës N. Nigeri.L . klimatike. 16 5.Të tregojë cilët bëjnë pjesë në Afrikën Harta fizike. Afrikës të dhëna statistikore.Të analizojë përbërjen dhe përhapjen e ekonomike. të tiparet e relievit të Afrikës pasurive.Të shpjegojë drejtimet kryesore të zhvillimit ekonomik N. të popullsisë dhëna statistikore etj N.M . popullsisë. 4 Afrika sudaneze (SAHEL). të Afrikës Mesdhetare N. pasurive etj. N. pasurive. të Afrikës. 18 . 2 Popullsia dhe veprimtaritë ekonomike 36 5.Të përcaktojë veçoritë specifike të klimës së bimësisë etj.. 5 Afrika 34 KREU V AFRIKA Harta politike. natyrore ekonomike.Të tregojë përbërjen dhe përhapjen e Harta fizike.

Të evidentojë problemet që hasen sot në Nigeri Afrika Qendrore N. Nigeria N.Të përshkruajë drejtimet e zhvillimit (RAJ) ekonomik të RAJ N. megjithëse ka pasuri të shumta. Harta ekonomike. ekonomike.Të shpjegojë tiparet e zhvillimit të Kenias dhe Tanzanisë N.B .M .L . të Afrikës Qendrore Harta fizike. pasurive minerare etj.Të përshkruajë kushtet natyrore të Afrikës Kenia dhe Lindore Tanzania N..L .M . 9 43 5. Qendrore D. R. të Afrikës. ka zhvillim të dobët ekonomik Afrika Lindore..39 5. politike. 10 44 6. ekonomike etj. klimatike.Të analizojë veçoritë ekonomike të R. e . politike etj. klimatike.Të përshkruajë tiparet e relievit të Azisë 19 politike etj Perëndimore të Afrikës Harta fizike.Të shpjegojë pse RD e Kongos. N. 8 42 5. Perëndimore Guineja. D.Të evidentojë ç’kanë të përbashkët dhe në se ndryshojnë Kenia nga Tanzania Afrika Jugore.M ..B .Të analizojë veçoritë ekonomike të Nigerisë N.Të përshkruajë kushtet natyrore të Afrikës Ekuatoriale. 7 41 5. politike etj. të Afrikës Jugore Harta fizike. Kongos N.. 1 Perëndimore. Harta fizike.B . të Afrikës Lindore Harta fizike. të Afrikës.Të tregojë vlerat ekonomike të kushteve Republika e natyrore të Afrikës së Jugut Afrikës Jugore N.Të shpjegojë ç’ka qenë “Aparteidi” Punë praktike: Harta e veçorive natyrore Punë praktike: Harta politike dhe ekonomike Veçoritë e N.B .L . Kongos N. politike. bimësisë etj. pasurive minerale. 6 40 5.M . ekonomike. N.L .

të dhëna statistikore etj.Të përshkruajë tiparet e kushteve natyrore të Mesdheut aziatik N. 2 Popullsia dhe veprimtaritë ekonomike 46 6.Të evidentojë dallimet që ekzistojnë në zhvillimin ekonomik mes Arabisë Saudite. pasurive minerare. të dhëna statistikore etj.B .M . 47 6.përgjithshme gjeografike të Azisë KREU VI AZIA 45 6.L .B .Të shpjegojë drejtimin e njëanshëm të zhvillimit ekonomik në Lindjen e Mesme N. politike.Të përcaktojë veçoritë e klimës dhe bimësisë N. pasurive minerare. 48 6. M.Të tregojë drejtimet kryesore të zhvillimit ekonomik të republikave aziatike N. Turqia. ekonomike. ekomomike. politike.B .Të tregojë ndryshimet ekonomike që ekzistojnë në vendet e Azisë N.M . të dhëna statistikore etj.Të tregojë rëndësinë që ka Lindja e Mesme për prodhimin e naftës N. të dhëna statistikore. 5 Republikat e Kaukazit dhe Azisë Qendrore N. ekonomike. politike. Harta fizike. Harta fizike. 4 Lindja e Mesme.Të klasifikojnë lumenjtë sipas oqeaneve ku derdhen N.M . ekonomike. të Azisë Harta ekonomike. Irani.L .Të shpjegojë shkaqet e diferencimeve të mëdha ekonomike mes shteteve N.Të evidentojë dallimet që ekzistojnë në 20 bimësisë. politike.M . . Arabia Saudite. 3 Mesdheu Aziatik.Të tregojë drejtimet e zhvillimit ekonomik të Turqisë N. pasurive minerare. të dhëna statistikore etj.Të përshkruajë përbërjen dhe përhapjen e popullsisë N. Iraku etj..Të përshkruajë çfarë kanë të përbashkët në zhvillimin politik e ekonomik republikat Kaukaziane N. Iranit dhe Irakut N. Palestina etj.L .Të shpjegojë pse Izraeli është shtet i zhvilluar N.L . Izraeli. etj të Mesdheut Aziatik Harta fizike.. .B .L . të Azisë. të Lindjes se Mesme.

8 Indonezia Filipinet 52 6. politike.M . në kulturat.Të flasë për veçoritë e kushteve natyrore indian. klimatike etj N..L . 7 Azia Juglindore. të dhëna statistikore etj.drejtimin e zhvillimit ekonomik mes Mongolisë dhe republikave aziatike 49 6. politike. bimësisë.. të Azisë kulturave bujqësore tropikale Juglindore.B . N. të pasurive minerare.Të evidentojë dallimet që ekzistojnë mes Indisë dhe Pakistanit 50 6. vështrim i përgjithshëm dhe Harta fizike. N.B .M . India. 6 Subkontinenti N. klimatike. 9 Lindja e Largët. klimatike. politike.M . të N.Të shpjegojë ndryshimet e mëdha që ekzistojnë në grupet etnike. N. të Indonezisë dhe Filipineve dhëna statistikore etj.L .Të tregojë rëndësinë e pozitës gjeografike Harta fizike.B .Të bëjë një përshkrim të kushteve natyrore Harta fizike. traditat etj. dhe të deteve që e lagin Azinë Juglindore ekonomike. të Indonezisë dhe Filipineve ekonomike.. vështrim i përgjithshëm 51 6. N.Të evidentojë dallimet që ekzistojnë midis Indonezisë dhe Filipineve N.M .Të shpjegojë veçoritë e zhvillimit ekonomik Pakistani etj. të Indisë dhe Pakistanit N.Të përshkruajë kushtet natyrore të Azisë Harta fizike. Lindore ekonomike.Të analizohen tiparet e ekonomisë se pasurive minerare.L .B .Të tregojë si është shpërndarë popullsia dhe të Lindjes së Largët 21 . klimatike. të popullsisë të vendeve të Azisë Juglindore N.Të përcaktojë rolin e klimës në zhvillimin e bimësisë etj. politike. ekonomike. të subkontinentit indian N.

Harta ekonomike. të Kinës. pasurive minerare. industriale. 10 54 6.B .Të përcaktojë drejtimet e zhvillimit ekonomik të vendeve të Azisë Lindore Kina N.Të shpjegojë faktorët që kanë ndikuar në zhvillimin e lartë ekonomik të Japonisë Gadishulli i N. Harta fizike.Të përshkruajë kushtet natyrore të Kinës.M . .Të tregojë drejtimet e zhvillimit të Koresë së Veriut dhe asaj të Jugut N. 13 57 6. pasurive minerare. popullsisë.53 6.Të tregojë kur u nda dhe pse u nda Koreja në Koresë dy shtete N. 12 56 6. popullsisë.Të shpjegojë pse Koreja e Jugut ka zhvillim të lartë ekonomik Punë praktike: Harta e veçorive natyrore Punë praktike: Harta politike dhe ekonomike 22 Harta fizike.Të tregojë çfarë ofrojnë kushtet natyrore për zhvillimin ekonomik N. industriale. klimatike.Të analizojë veçoritë e zhvillimit industrial të Japonisë N. memece etj. të dhëna statistikore etj.M .Të shpjegojë si janë shpërndarë kulturat bujqësore në Kinë Japonia N.. politike.B . të Koreve. të Azisë. të Azisë.L . N.B .L . bimësisë. ekonomike.M . pasurive minerare. memece. politike. të dhëna statistikore etj. 11 55 6.. të Japonisë Harta fizike. ekonomike. të pasurive minerare etj.Të flasë për veçoritë e sotme të zhvillimit të industrisë N. ekonomike. Harta fizike. 14 cilët janë faktorët që kanë ndikuar N.L .L . të dhëna statistikore etj.

M . 2 60 OQEANI A DHE VENDET POLARE 7. të dhëna statistikore etj. N.M . pasurive . pasurive minerare. bimësisë. Harta fizike. Harta politike.L .Të përshkruajë kushtet natyrore të Zelandës dhe Papua .Të vlerësojë çfarë ofrojnë kushtet klimatike dhe bimësia për zhvillimin ekonomik të Oqeanisë Popullsia dhe N. të Zelandë se Re dhe Papua .B . bimësisë.Të evidentojë problemet që iu dalin banoreve të Oqeanisë në të ardhmen Australia N. ekonomike.Të analizojë veçoritë e zhvillimit ekonomik N.Të shpjegojë faktorët që ndikojnë në minerare.B . pasurive minerare... 1 59 7. etj zhvillimin ekonomik N. popullsisë.Guinesë së Re N.M .Të shpjegojë faktorët që kanë ndikuar në zhvillimin e lartë të bujqësisë Zelanda e Re N. të Oqeanisë.Të tregojë çfarë ndryshimesh ekzistojnë në Harta fizike.M .M .Të shpjegojë origjinën e formimit të ishujve të Oqeanisë N.L . Polinezia Harta fizike.58 KREU VII 7. Harta fizike.së Re dhe Guinesë së Re Guineja e Re N. kushtet natyrore të këtyre ishujve bimësisë. klimatike.B . klimatike. 3 61 7. klimatike.L .Të evidentojë dallimet që ekzistojnë në 23 klimatike. pasurive minerare etj.Të përshkruajë tiparet e popullsisë së veprimtaria Oqeanisë ekonomike N.L .L . të Oqeanisë.Të përmendë cilat shtete bëjnë pjesë në Oqeani N.Të tregojë çfarë resursesh ofrojnë kushtet natyrore të Australisë N.B . 5 Oqeania N. pasurive minerare. Mikronezia.Të analizojë zhvillimin industrial të Australisë N..Të tregojë drejtimet e zhvillimit ekonomik të Zelandës se Re dhe Guinesë së Re N. të dhëna statistikore etj. 4 62 7.B . të dhëna statistikore etj. ekonomike.Të shpjegojë pse Zelanda e Re ka nivel të lartë ekonomik dhe Guineja e Re ka nivel të ulët Melanezia. të Australisë.

për N. Struktura e Mësimit: PNP Parashikim: Nxënësit duhet të thonë çfarë dinë apo mendojnë për temën.Të shpjegojë çfarë mund të ndodhë në rast se shkrin akullnaja e Antarktidës dhe e Groenlandës Punë praktike: Harta fizike. energji e baticave. D (di) D (dua të di) M (mësova më 24 . energji gjeotermike. veçorive të Arktikës dhe natyrore. Të përshkruajë resurset. 3.Tregojë ekspeditat e bëra për njohjen e Harta fizike.Të analizojë kushtet natyrore të vendeve Arktiken dhe Antarktidën. metoda biologjike etj. 7 zhvillimin ekonomik midis Melanezisë.. Antarktidës. klimatike etj. Arktika vendeve polare politike. Mësuesi i shënon në dërrasën e zezë në kolonën e parë. Konceptet e reja: resurse. shkretëzim i tokave. politike dhe ekonomike Modul 1 Tema : Resurset e përtëritshme Objektivat pedagogjike: 1. pyeten nxënësit për informacionin që kanë zbuluar . 6 64 7. polare N. Të diskutojë mbi masat që duhen marrë për mbrojtjen dhe rigjenerimin e këtyre resurseve. politike. 2. të cilat kanë gjetur më tepër përdorim në ditët e sotme.63 7.. Mikronezisë dhe Polinezisë Antarktida dhe N. klimatike etj.M . Në kolonën e dytë shënohen pyetjet dhe paqartësitë që dalin nga zbërthimi i temës “dua të di”.L .B . ekonomike. Të rendisë resurset e përtëritshme që ka përdorur historikisht shoqëria njerëzore. Në kolonën “mësova”. Harta e ekonomike.

Energjia diellore është burimi kryesor i jetës në tokë . Aty energjia e 25 .Çfarë është kjo .Uji është përdorur dhe energjia e tij? në shumë drejtime: Si shfrytëzohet ujitje. lundrim. sot për të prodhimin e energjisë elektrike etj.Ajo përdoret në energji? vendet ku përparimi i Cilat vende e ujit të detit është i përdorin? madh. ujë i pijshëm.Ajri Uji Toka Bimësia Era janë pasuri natyrës Toka Ekziston energjia e baticave të shumë) . por ato mund të dëmtohen nga agjentët natyrorë dhe njeriu. edhe .Sot ajo shfrytëzohet për prodhimin e energjisë elektrike nëpërmjet centraleve që punojnë me energji diellore Ku qëndron rëndësia Dherat bëjnë të e dherave? mundur të rritet bimësia. energjia diellore? peshkim.Si është përdorur uji .

energjia diellore. ujit 26 . Po sot si . Austria. Danimarka. erës Resurset e E. gjeotermike E.Sot shumë vende e shfrytëzohet? shfrytëzojnë sidomos vendet me mundësi të lartë ekonomike dhe ato vende ku forca dhe shpejtësia e erës është e madhe (ShBAja. ShBA-ja. - Ku gjen përdorim uji. Holanda etj. Klasa ndahet në grupe dhe plotëson “hartën e konceptit”. diellore E. energjia e erës. në përdoret gjerësisht shfrytëzuar për herë mullinjtë e blojës.Sot e përdorin disa vende si Kanadaja. baticave përtëritshme E. zbaticat? Tokat Bimësia Ajri E. të përgatitur nga mësuesi. Britania e Madhe. . në të parë? lundrim etj. baticat.) Ndërtimi i njohurive: Nxënësit lexojnë për disa minuta ku përdoren resurset e përtëritshme dhe si duhet t’i mbrojmë ato. etj Energjia e erës Kur është -Që në lashtësi.valëve është e madhe.

Ndotësit e resurseve Industria Mjetet e transportit Plehrat kimike në bujqësi Masat që duhen marrë Të mbrohen tokat nga shkatërrimi dhe toksikimi Të pakësohen gazrat helmues në atmosferë Të përdoren më pak lëndë djegëse ndotëse Të përdoren teknologji të pastra 27 Ndotjet urbane Të bëhet pastrimi kimik dhe mekanik i ujit .

Për shembull: . 28 . 2.Ato përdoren në shumë drejtime: ____________________ . Të listojë vendet e varfra e të pasura në botë.Përforcimi (shkrim i lirë) Mësuesi shkruan pyetje rreth temës dhe nxënësi përgjigjet. 3.Resurset e përtëritshme janë: ____________________ .Masat që duhen të merren për mbrojtjen e tyre janë: ___________________ Vlerësimi i nxënësve Modul 2 Tema : Vendet e pasura dhe vendet e varfra Objektivat pedagogjike: 1. diskuton në grupe dhe për 5 minuta i shkruan në fletore ose dërrasë. Të dallojë në bazë të treguesve tiparet dhe veçoritë e klasifikimit të tyre. Të krahasojë nivelin e zhvillimit të jetesës të vendeve të zhvilluara dhe vendeve në zhvillim.

Stuhi mendimesh 5’ R.Ç’tregues merren për përcaktimin e nivelit të këtyre vendeve nga OKB-ja? 29 . . objektivat. Mësimi fillon me diskutimin: Ç’dini për vendet e pasura në botë? Po të varfra? Pse mendoni kështu? Parashikimet shkruhen në dërrasën e zezë. interneti.Cilat vende bëjnë pjesë në grupin e parë sipas BB-së? . Reflektimi (teknika e pyetjeve ) Nxënësit punojnë në grupe dyshe dhe iu përgjigjen pyetjeve.Cilat vende bëjnë pjesë në grupin e dytë. më pas nxënësi lexon tekstin dhe jep parashikime të tjera deri në fund.Mjetet: Hartë fizike dhe ekonomike e botës. tretë. të cilat përqendrojnë vëmendjen e lexuesve te titulli i mësimit dhe ilustrime të zgjedhura. Iu kërkon nxënësve çfarë dinë apo kanë dëgjuar për vendet e pasura e të varfra në botë. Burime informacioni: teksti. cilat janë ato? Mendimet e nxënësve shkruhen në dërrasë. DRTA 30’ R. atlase të ndryshme. Realizimi i kuptimit (DRTA) Ky aktivitet mund të realizohet praktikisht në këtë mënyrë: Ç’mendoni për këtë Ç’prova keni? Cilët janë treguesit e grupim? tyre? Për të plotësuar tabelën mësuesi bën pyetje. Struktura e mësimit: ERR E.Ç’tregues përdoren për grupimin e vendeve të pasura ose të varfra? . Teknika e pyetjeve 10’ Evokimi (stuhi mendimesh) Mësuesi shkruan në tabelë temën dhe çështjet kryesore të mësimit. katërt? .Ç’tregues përdoren në grupimin sipas FAO? .

Ç’keni dëgjuar për “Tigrat e Azisë”? Vlerësimi i orës 30 ..

Harta e të pyeturit 30’ R.ekonomike e botës. Struktura e mësimit: ERR E. iu kërkon të lexojnë për pesë minuta temën e mësimit duke sjellë një listë me ide dhe fakte për dukuritë e migrimit.Modul 3 Tema: Lëvizjet migratore Objektivat pedagogjike: 1. Ndihmohen nxënësit që t’iu afrohen përgjigjeve që pret mësuesi. Harta e të pyeturit 31 . Grupi i mendimeve 5’ R. Të analizojë pasojat negative dhe pozitive të migrimeve në botë dhe në vendin tonë. 3. Të renditë shkaqet e migrimeve. pasi tërheq vëmendjen e nxënësve për temën. Të tregojë format e migrimeve. Diagrami i Venit 10’ Zhvillimi i mësimit Mësuesi. Mendimet e nxënësve grupohen në skemën e mëposhtme: Format e migrimit Migrimi Shkaqet e migrimit Realizimi i kuptimit (harta e të pyeturit) Iu kërkohet nxënësve të punojnë në çift dhe të shkruajnë në fletore përgjigjet e pyetjeve përkatëse. Mjetet: Hartë fiziko. arsyet e migrimeve në periudha të ndryshme kohore. llojet e tyre. çështjet dhe objektivat mësimore. Ç’quhet migrim i jashtëm dhe i brendshëm? 2. atlase etj.

C’është migrimi? Cilat janë shkaqet e migrimit? Cili është shkaku i migrimit në vendin tonë? Migrimi Çfarë pasojash pozitive sjell migrimi? Çfarë pasojash negative sjell migrim? Cilat janë format e migrimit ? Si ka ndodhur kjo dukuri në vendin tonë ? Si ka lëvizur popullsia në vendin tonë pas 1990? Po për vendin tonë pas 1990? Reflektimi (Diagrami i Venit ) Format e migrimit Llojet e migrimit Shkaqet e migrimit 32 .

Vlerësimi i orës 33 .

Burimet e informacionit: Teksti. Të përshkruajë kushtet natyrore të vendeve të Amerikës Latine. vende të kolonizuara. Struktura e mësimit: ERR E. burime interneti etj.Nxënësit lexojnë tekstin Amerika Latine. Të shpjegojë tiparet e popullsisë së vendeve të Amerikës Latine. kultura të ndryshme. Amazona. eksplozion demografik. spanjisht. Qendrore dhe Jugore. Realizimi i kuptimit (teknika e pyetjeve) . raca të ndryshme. portugalisht.Nxënësit diskutojnë dhe shkruajnë individualisht në fletore përgjigjet e pyetjeve. . Mjetet: Hartë fizike dhe ekonomike e Amerikës Veriore. Diagrami i Venit 15’ Evokimi (parashikimi me terma paraprakë) Jepen termat: Vendet e Amerikës Latine. Mësuesi shkruan në dërrasën e zezë variantet më interesante të fjalive të krijuara nga nxënësit. por që të kenë lidhje me tyre. portugalishtja. Karakteristikat e përgjithshme Objektivat pedagogjike 1. Fjale kyçe: gjuha spanjolle.Nxënësit formulojnë me shkrim individualisht nga një fjali për çdo term. .Modul 4 Tema : Amerika Latine. Teknika e pyetjeve 20’ R. Parashikimi me terma paraprakë 10’ R. kultura bujqësore tropikale. 34 . Të analizojë ekonominë e vendeve të Amerikës Latine duke i krahasuar me njëra-tjetrën. vende të kolonizuara. 2. nënvizohen pjesët kryesore. 3. zezakët afrikanë.

Cilat janë shtetet që përbëjnë këtë rajon? Cilat janë qendrat më të mëdha urbane të këtyre shteteve? Cilat janë kulturat tropikale që kultivohen në plantacionet e këtyre vendeve? Amerik a Latine Cilat janë gjuhët që flet kjo popullsi? Cilat grupe etnike përbëjnë popullsinë e këtij rajoni? Ku jetojnë Cila ështëata? klima e këtyre vendeve? C’është eksplozioni demografik? Në cilat prej këtyre vendeve është i zhvilluar turizmi? Reflektim (Diagrami i Venit) 35 .

Dallimet Të përbashkëtat Qendrat urbane në SHBA _____________________ _______________________ _____________________ _____________________ Dallimet Qendrat urbane në A. Të tregojë vendet që bëjnë pjesë në rajonin e Afrikës Mesdhetare dhe pozicionin gjeografik të tyre. Latine Moduli 5 Rajoni i Afrikës Mesdhetare Objektivat pedagogjike: 1. 36 .

Të përshkruajë ekonominë dhe rolin që luan prodhimi i naftës. Të krahasojë zonat bregdetare me ato në brendësi të rajonit për nga zhvillimi i tyre. naftë. gazit dhe mineraleve të tjera në ekonominë e këtyre vendeve. Lexohet nga nxënësi teksti dhe burimet e tjera të informacionit. arabët.Cilat janë shtetet e Afrikës Mesdhetare? -Tregohen në hartë këto vende dhe pozicioni gjeografik i tyre. 3. Brainstorming 10’ R. fosforite. Struktura e mësimit ERR E. Realizimi i kuptimit (teknika e pyetjeve) Ndahet klasa në grupe. Mjetet e punës: Hartë fiziko-gjeografike e Afrikës dhe e pellgut të Mesdheut.2. Mesdhe. Teknika e pyetjeve 25’ R. malet Atlas. Nxënësit shënojnë në fletore dhe plotësojnë hartën e të pyeturit. Sahara. vende koloniale. Burimi i informacionit: Teksti. Nënvizohen çështjet kryesore që i shërbejnë nxënësit për përgjigjen e pyetjeve. Çdo grup ka hartën e të pyeturit për temën Afrika Mesdhetare. interneti. atlas etj. oaze. Cilat janë shtetet që e përbëjnë atë? Çfarë tiparesh ka popullsia e rajonit? Afrika Mesdhetare are Çfarë klime ka rajoni? Cilat janë veçoritë e pozitës gjeogafike? 37 Cilat janë të veçantat e ekonomisë së këtyre vendeve? . berberët. Fjale kyçe : Afrika. Kllaster 10’ Evokimi (Brainstorming) Pyetje . kultura bujqësore.

Grupet e popullsisë 38 Pozita gjeografike .Reflektimi (kllaster) Nxënësit. plotësojnë tabelën kllaster. në grupe.

Shtetet që e përbëjnë Ekonomia Vlerësimi i orës 39 .

atlas etj. Iraku Objektivat pedagogjike: 1. bimësia e varfër. mungojnë reshjet. Katari. Iraku. Mjetet: Teksti.Rajoni mesdhetar Moduli 6 Tema : Lindja e Mesme. Të evidentojë pozitën gjeografike të vendeve të Lindjes së Mesme dhe shtetet që e përbëjnë atë. feja islame. 3.koment diskutimi. Predikojnë besimin islam. Të përshkruajë klimën dhe tiparet e popullsisë së këtyre vendeve. Mesopotamia. Çfarë dini për këto vende? Janë të pasura me naftë? Quhen bota arabe. 2. Ku shtrihen këto vende? Lindja e Mesme shtrihet nga Deti i Kuq dhe Arabik deri në detin Kaspik në veri. Irani. gazi. Fjale kyçe: Lindje e Mesme. Ku shtrihen këto vende? Përgjigjja: Në pjesën jugperëndimore të kontinentit të Azisë. Omani Bahrein. Arabia Saudite. nafta. Jemeni. Emiratet e Bashkuara Arabe. Kuvajti. shkretëtira. 1 Parashikimi: Lindja e Mesme – vendet që bëjnë pjesë: Arabia Saudite. Si është klima e kësaj zone? E thatë. fjali . Të analizojë vlerat ekonomike të këtyre vendeve nga nxjerrja dhe përpunimi i naftës si dhe zhvillimi i degëve të tjera të ekonomisë. gadishulli Arabik. Metodat: Stuhi mendimesh. Irani. Popullsia dhe ekonomia D(di) D(dua të di) M(mësova më shumë) 40 . hartë fizike dhe ekonomike e Azisë Jugperëndimore.

Irani përbëhet nga persët.Qytetet Riadi. shpeshherë konflikte arabët etj. . kurdët. Meka.Arabia Saudite është prodhuesi më i madh botëror i naftës. turq dhe kurdë. azerbajxhanët.Çfarë tiparesh ka secili shtet? .Nxënësi shkruan njohuritë që mori për vendet e Lindjes se Mesme duke i analizuar me grupe pune. . kurdët.Njëri grup analizon Arabinë Saudite. . të armatosura IrakKuvajt. hekur. . gaz. Iran – Irak.Popujt që jetojnë janë . -Iraku përbëhet nga arabë.Ata kanë pasur persianët.Cili prej tyre është prodhuesi më i madh i naftës. bakër. Përforcimi: . 41 . . plumb. Medina 2 Ndërtimi i njohurive ( harta e koncepteve) Cilat janë këto vende? Lindja e Mesme Cilat janë të veçantat e këtyre vendeve ? Ku shtrihen? 3. -Irani ka naftë. krom.

Grupi i dytë analizon Iranin.Nxirren pyetjet: Çfarë kanë të përbashkëta këto vende ? Po të veçanta? ..Në fund përdoret krahasimi për mënyrën e zhvillimit ekonomik të këtyre vendeve. 42 . .Grupi i tretë analizon Irakun. Në fund bëhet vlerësimi i nxënësve. .

b.Brazil.ja është themeluar në vitin: a. d.limonitet.fosforitet. b. Kanioni i Madh i Kolorados ndodhet në: a. c.Argjentinë.Meksikë. 2. d) gipsi 4. b.Brazil.Teste orientuese 1.shistet bituminoze. c. 5.Danimarkë 3. c. d. b. c.Amazona.2 000 kalori. Jetëgjatësinë më të madhe në botë e kanë: a. 8.2 800 kalori. d. 7.japonezët. c. Cili nga resurset e mëposhtme bën pjesë në resurset metalike: a. OKB. d.1945. Sasia minimale e kalorive që duhet të konsumojë njeriu në ditë është: a. b.bazalti.1955. 43 .Orinoko.Meksikë. 6.3 200 kalori.Misisipi. b.1950. Lumi më i gjatë në të dy Amerikat është: a.Zvicër.francezët. c.kanadezët.Peru. d. Në cilin shtet fliten katër gjuhë zyrtare? a. c. b.Finlandë. d.2 400 kalori. d.Kolorado. Në cilin shtet.Kanada. Cili resurs bën pjesë te resurset e përtëritshme? a) nafta.ShBA. b) uji. c) mermeri. d. popullsia qytetare është më e lartë se 90%: a. c.Suedi. b.1947.suedezët. 9.

b.Niger. d. 15. Cila nga shtetet e mëposhtme është prodhuesja më e madhe i çajit në botë: a. d. c.Indonezia.Kuvajti.Kuvajti 17.Kina.Indonezia. b. 16. b.8 848 m. b.India.Tunizia. d. c. 11. Pampa ndodhet në: a.Argjentinë.Kina.Kolumbisë.Kolumbi.Tunizia.Venezuelës. c. b. d.Deveja. 19. d. c.Çadi.Singapori. Cila nga shtetet e mëposhtme prodhon më tepër naftë në botë: a.Perusë.Nigeria. Cila nga shtetet e mëposhtme dallohet për nxjerrjen e diamanteve: a. b.Izraeli.8 648 m.Zambezi. Cila nga kafshët e mëposhtme është karakteristike për Australinë: a.Brazilit. b. d. b.8 748 m.Nili. 14.8 898 m. c.Qyteti Lima është kryeqyteti i: a.RA Jugore. c.Meksikë 12.Arabia Saudite. b.Kanguri. d. d. b.10.Kongo.Koreja e Jugut. Namibia.Ariu Panda. d.Japonia. Cilat nga shtetet e mëposhtme bëjnë pjesë në “Tigrat e Azisë”: a.Egjipti. d. c.Venezuelë. Cila nga shtetet e me poshtme ka te ardhurat më të larta për frymë në vit: a. 18.Tanzania. c. Lumi me prurjen ujore më të madhe në Afrikë është: a. 44 . Maja Everest (Xhomolungma) e ka lartësinë: a. 13.Zebra. d.

b. d. c. b. c. 7. b. d. 19. 12. 16. 5. b. 17.Papua. b. 13. 8. b. 9.b.Guineja e Re.20. b. 14. 18. 10. 15.Nauru. a. c. Cili nga shtetet e Oqeanisë ka rreth 30 mijë dollarë të ardhura vjetore për frymë: a. b. d. 45 . 3.Samoa. b. c. Përgjigje e testeve 1. 4.Fixhi. 6. c. 20-c. c. 11. c. b. 2. a.