You are on page 1of 83

do

do

fi

mng

mng

mng

yu

chng

do


fi

chng

mng

tin

zh

sh

mng

wn

zh

chng

gun

gun

jio

mio


chng

yu

ling

yu

xun

zh

tong

ch

mng

tng

wi

zh

xun

xun

zh


zhng

mio

zh

mn

- 1 -


tin

xi

ji

zh

mi

zh

wi

ji

zh

shn

zh

wi

shn

yu

xing

shng

go

xi

xing

qng

yn

sh

shng

wn

zu

mi

shn


nn

xing

chng

chng

dun

xing

xng


shng

xing

qin

hu

xing

su


rn

ch

wi

zh

sh

xng

yu

yn

zh

jio


yn

shng

wi


sh

gng

chng

wi

sh

- 2 -

shng

xin

sh

mn

zhng

gu

nn

xin

sh

zh

hu

sh

mn

xn

lun

xn

wi

do


sh

mn

zh

zh


shng

rn

sh

zh

ru


zh

qing


chng

sh

mn

zh

zh

sh

zh

gn

wi

wi

wi

- 3 -


do

chng

yun

cu

zhn

yng

zh

hu

yng

wn

zh

zng

ji

fn

ru

cn


ru

gung

tng

chn


zh

shu

zh

xing

zh

xin

- 4 -


tin

rn

wn

wi

ch

gu


shng

rn

rn

bi

xng

wi

ch

gu

tin

zh

ch

du

yn

sh

jin

yu

tu

yu

dngqing

shu

zhng

- 5 -

shn

sh

wi

xun

pn

xun

pn

zh

mn

sh

wi

tin

zh

qn


gn

min

min

ru

cn

yng

- 6 -


tin

chng

ji


tin

su

nng

shng

sh

shn

cn

fi

chng

qi

ji

zh

nng

chng

shng


shng

rn

hu

shn

nng

shn

xin

wi

shn

chng

- 7 -


shng

shn

ru

shu

shu

shn

wn

ch

zhng

rn

shn

shn

zh

wi

zhng


zh

su

xn

shn

yun

shn

nng

do

shn

rn

yn

shn

xn

zhng


sh

dng

shn

sh

zhng

yu

- 8 -


ch

yng

zh


chui

ru

zh

chng

bo


jn

mn

tng

zh

nng

gu

jio

gng

su

tin

zh

do

shu


ji


shn

tu

- 9 -


zi

yng

bo

nng


zhun

zh

ru

nng

yng

ch

xun

ln

nng

mn

zh

gu

nng

zh

tin

mn

ki

nng

mng

bi

nng

wi

shng

zh

zh

shng

yu

wi

sh

zhng

zi

sh

wi

xun

- 10 -


sn

sh

gng

shn

zh

wi

zo

yu

wi

yu

zh

wi

dng

yu

ch

zh

yng


dng

yu

sh

dng

zh

zh

yng

yu

sh

zh


yng


wi

yng

- 11 -

lng

rn

mng

yn

lng

rn

lng

wi

lng

rn

ku

ch

chngshung


tin

li

lng

rn

xn

kung


nn

sh

zh

hu

lng

rn

xng

fng

wi

wi


shng

rn

- 12 -


chng

ru

jng

gu

hun

ru

shn

sh

zh

wi

chng

ru

jng


chng

wi

xi

zh

ru

jng

ru

jng

sh

wi

chng

ru

jng

wi

gu

hun

ru

shn

su

yu

hun

zh

wi

yu

shn

xi

ru

tin

tu

tin

xi


shn

yu

hun

gu

shn

wi

tin

shn

wi

tin

xi

xi


ru

- 13 -


sh

zh

jin

mng

yu

tng

zh

wn

mng

yu

tun

zh

mng

yu

wi

sn

zh

shng

zh

ji

hn

wi

jio

xi

mi


shng

shng

mng

gu

sh

wi

zhung

zh

zhung

zh

xing

sh

wi

hung

yng

zh

jin

shu

zh

zh

do

nng

zh

sh

sh

su

zh

jn

zh

yu

wi

do

jin

hu

- 14 -

zh

shn

wi

do

zh

wi

sh

ru

dng

sh

chun

yu

ru

wi

ln

yn

ru

rng

hun

ru

bng

zh

dn

ru

wi

mio

xun

wi

zh

tng

shn

sh

qing

rng

jing

sh


kung

ru

hn

sh

nng

sh

ru

zhu

zhu

jng

zh

qng

nng

ji

dng

zh

bo

do

zh

wi

yngshng


yng

nng

xn

chng

- 15 -


zh

wn

bng

gu

shu

jng

zu

gun

yn

yn

gu

gn

gn

yu

jng

jng

yu

mng

mng

yu

chng

zh

chng

zh

chng

wng

zu

xing

rng

rng

ni

gng

ni

tin

yu

mngzh

chng

gng

ni

qun

qun

tin

ni

do

doni

ji

shn

di

- 16 -


ti

shng

zh

yu

zh

qn

wi

zh

zh

xn

yn

yu

gu

zh
yu

xn

yn


yn

gng

chng

sh

su

bi

xng

ji

wi

rn

- 17 -

do

fi

yu

rn

zh

hu

ch

yu

wi

li

qn

yu

xio

gu

ji

hn

lun

yu

zhng

chn

- 18 -


ju

shng

zh

mn

bi

bi

ju

rn

mn

xio

ju

qio

do

zi

yu

sn

zh

wi

wn

lng

yu

su

jin

bo

sho

gu

ju

xu

yu

sh

- 19 -


ju

xu

yu

wi

zh

xing

shn

zh

xing

ru

rn

zh

su

wi

wi


hung

zhng

rn

wi

yng

zi

xing

ti

lo

chn

dng

ti

li

li

wi

zho

ru

su

gu

yu

dn

dn

yng

zh

wi

hizhng

rn

ji

hn

hn

mn

mn

ru

rn

zh

xn

zi

rn

zho

zho

rn

ch

ch

dn

ru

hi

lio

ru

zh
- 20 -


zhng

rn

ji

yu

wn

rn

gu

sh

- 21 -


kng

zh

rng

wi

do

do

zh

wi

wi

hung

hung

sh

cng


wi

zhng

yu

xing

zhng

yu


hung

yo

mng

zhng

yu

jng

jng

shn

zhn

zhng

yu

xn

jn

zh

mng

yu

zhng


zhng

zh

rn

zi

- 22 -

qun

wng

zh

yng

xn

zh

zhng

sho

du

hu


sh

shng

rn

bo

xin

mng

sh

zhng

yu

jn

chng

wi

zhng

zh

su

wi

wi

tin

xi

sh
gng

tin

xi

nng

qun

zh

yn

zi


chng

qun

gu

zh

- 23 -

yn

rn

pio

fng

zhng

sh

wi

zh

tin

rn

cng

sh

sh

zh

tong

do

zh

do

tong

zh

tong

sh

xn


zho

zhu

zhng

tin

shng

tong

do

zh

zh

zh

sh

sh

zh

yn

yu

xn

yn

nng

ji

tong

kung

do

zh

zh


tong

sh

- 24 -

zh

xin

zh

zh

zi

do

hu

zh

ku

zh

xng

mng

sh

zh

zhng

gng

jn

zh

chng

yu

sh

zhu

xng

yu

do

zh

ch

- 25 -


yu

hn

chng

lio

zhu

xng

zh

xin

tin

shng

gi

di

wi

tin

mng

zh

yu

do


xi


qing

wi

zh

mng

rn

yu

yu

sh

sh

yu

yun

yun

yu

fn

do

tin

zhng

rn

tin

do


rn


yu

yn


rn

tin

do

- 26 -


zhng

wi

qng

gn

jng

wi

zo

jn

sh

jn

zhng

su

yu

rng

gun

ni

wn

shng

zh

zh

qng

sh

gn

zo

xng

zhng


yn

ch

cho

rn


shn

qng

tin

xi


sh

jn

- 27 -


shn

xng

chu

shn

shng

yu

zh

shn

yn

xi

zh

gun

jin

shn

sh

yng

shn

ji

ki

ji

sh

shng

rn

chng

shn

ji

rn

sh

wi

rn


chng

shn

ji

mng

shn

rn

zh

shn

rn

zh

shn

rn

zh

shn

rn

zh

gu

sh

su

zh

sh

wi

yo

mio

sh

- 28 -


zh

xing

shu

wi

tin

xi

chng

zh

bi

wi

tin

xi

zh

rng

wi

tin

xi

sn

wi

zh

wi

tin

xi

wi

tin

wi

tin

gu

yng

gu

wi

gun


shu

hi

xi

sh


sh

chng

gu


shu

xi


chng

ni

rn

yng


shng

zh

zhng

- 29 -


jing

tin

xi

wi

zh

tin

xi

shn

wi

wi

zh

bi

zh

zh

zh

sh

zh

hu

xng

hu

hu

qing

hu

li

sh

shng

rn

jin

zhhu

su

hu

chu


hu

zi

hu

shn

hu

sh

ti

- 30 -

do

ho

hun

sh

zh

zu

rn

zh

zh

bng

qing

tin

xi

shsu

ch

jng

shng

yn

gn

gu

jn

zh

hu

yu


xing

nin

shn

zh

gu

gu

jn

gu

qing


gu

gu

jio

qing

zhung

lo

sh

wi

do

do

zo

- 31 -

bng

zh

hu

zh

jn

bng

zh

xing

xing

zh

yu

do

zh

ch

zu

yng

bng

gu

yu

zh

fi

jn

zh

yng

zh

tin

dn

wi

shng


gu
shng

mi

mi

zh

zh

sh

sh

rn

sh

sh

shng

pin

jing

jn

ch

zh

sh

rn

ch

zh

rn

zh

zh

tin

xi


zu

xing

sh

shng

yu

zu

shng

jing

jn

yu

yn

sng

zhn shng

sngzh

zhng

bi

zh

- 32 -


do

chng

mng

su

xio

tin

xi

hu

tin

nng

chn

wng

ru

nng

shu

zh

wn

xing

jing

gn

yu


jing

bn

mn

zh

lng

yu

jing

zh

zh

chun

zh

jing

hi


jn

sh

zh

yu

mng

mng

zh

di

do

zh

zi

tin

zhxi

- 33 -


zh

rn

zh

zh

zh

zh

mng


shng

rn

zh

yu

shng

zh

qing

zh

zh

sh

su

qing

xng

zh

yu

zh


zh

ji

wng

zh

shu

- 34 -

do

fn

zu

yu

wn

sh

zh

shng

wn

wi

zh

gu

yn

wi

zh

gng

chng

mng

mng

mng

wi


yu

yng

chng


xio

wn


zhng

wi

nng

chng

- 35 -


zh

xing

tin

xi

wng

png


wng

hi

ti

gu

do

zh

ch

ku

sh

zh

zh

dn

wi

tng

zhjin

wn

yng

zh

- 36 -


jing

zh

zhng

zh

jing

ru

zh

qing

zh

jing

fi

zh

xng

zh

jing

zh

zh

sh

wi

wi

mng

ru

ru

shng

gu

zh


gng

qing

tu

yun

sh


rn

- 37 -


do

chng

wi

hu

wng

hu

wi

ru

nng

shu

zh

zu

jing

zhn

zh

mng

zh

jing

jng

tin

xi

jing

dng


wn

jing

hu

mng

zh

- 38 -


shng

sh

yu


xi

sh

sh

wi


shng

wi


xi

wi

zh

yu

wi


shng

rn

wi

zh

wi

shng

wi

zh

yu

wi

shng

wi

zh

zh

yng

sh

rng

rng

zh

sh

rn

sh

do

hu

hu

zh

zhng

qin

sh

zh

do

sh

ch

sh

hu

rn


sh

hu


xn

zh

lun

zh

shu


zh

hu

zhng

ch

hu

zh

sh


hu

- 39 -

zh

zh

tin

qng

hu

wng

jin


nng

shn

lng

shng

wi

tin

xi

zhng

zh

zh

nng

jing kng

fi

shn

lng

jing kng

xi

yng

jing kng

ji

wn

hu

wng

gu

jin

sh

hu

wng

wi

bn

ye

zh

sh

sh


tin

qng

jing

kng

li


shng

jing kng

mi

gu

go

jing kng

ju


wi

bn

go

xi

wi

wi

gu

fi


fi

lu

lu

sh


- 40 -


fn

zh

do

zh

dng

tin

xi

wn

shng

ru

zh

do

zh

yng

yu

yu

shng

- 41 -


shng

sh

wn

do

qn

xng

zh

zhng

sh

wn

do

ru

cn

ru

wng


xi

sh

wn

do

jin

yn

yu

mng

do

ru

mi

xio

zh

xio

do

ru

wi

do


zh


jn

do

ru

tu

li

shng

ru

gung

ru

bi

ru

jin

ru

tu

zh

zhn

ru

wn

chng

do

yn

mng

wi

do

fng

yn

shng

xing

xngshn

di

qi

chng

- 42 -


do

shng

shng

shng

sn

sn

shng

wn


wn

yn

rn

zh

su

wi

bo

yng

chng

wi

wng gng

gu

wi


chng

hu

sn

rn

zh

su

jio

qing

ling

zh

hu

zh

sn

jio

zh


zh

jing

wi

jio

- 43 -


tin

xi

zh

zh

ru

ch

chng

tin

yu

jin

sh

yn

zh

jio

wi

zh

xi

zh

zh

jin


zh

wi

zh

yu

tin

xi

zh

- 44 -


mng

sh

bng

shn

zh

shn

sh

qn

shn

fi

du

cng

zh

hu

sh

du

hu

wng

chng

ji

wngzh

di

- 45 -

chng

ru

yng

ru

zh

ru

qu

yng

chng

yng

qing

qio

ru

zhu

bin

ru


zo

shng

hn

jng

shng

qng

jng

wi

tin

xi

zhng

- 46 -


tin

xi

yu

do

qu

zu

tin

xi

do

rng

hu

zh

zh

fn


shng

jio


zh

ji


chng

- 47 -

ch

zh

tin

xi

ku

yu

jin

tin

do

ch

zh

shyun

sho


shng

rn

xng

zh

jin

mng

wi

chng

- 48 -


wi

xu

wi

do

sn

sn

zh

yu

sn

zh

wi

tin

xi

tin

xi


wi

wi


chng

sh

yu

sh

- 49 -


shng

rn

chng

xn

bi

xng

xn

wi

xn

shn

zh

shn

zh

shn

zh

shn

zh

shn

xn

zh

xn

zh

xn

zh

xn

zh

xn

zi

tin

xi


shng

rn

wi

tin

xi

hn

xn

bi

xng

ji

zh

shng

rn

ji

hi

zh

- 50 -


ch

shng


shng

zh

sh

yu

sn

dng

zh

zh

sh

sh

yu

sn

rn

zh

shng

gi

wn

shn

sh

bi

ji

bng

su

tu

su

rng

rn

yu

sn

shng

shng

zh

hu


shng

zh

xng

zho

bng

jn

jio

su

cu

- 51 -


do

shng

zh

zh

xng

zh

do

gu

sh

chng

zh


sh

wn

do

zh

zn

do

shng

zh

sh

zh

zn


zh

gu

zh

mng

chng

rn

zh

zhng

zh

zh

chng

zh


yng

zh

zh

wi


shng

yu

sh

zhng

zi

sh

wi

xun

- 52 -


tin

xi

yu

sh

wi

tin

xi

zh

shn

di

du

mn

zhng

shn

qn

ki

du

sh

zhng

shn

ji

jin

xio

yu

mng

yng

zh

shu

wi


mi
shu

ru

yu

gu

mng

qing


gung

shn yng

sh

chng

- 53 -


sh

ji

rn

do

shn

cho

shn

ch

tin

wn

ci

di

ci

hu

yu

fi

do

zi

yu

zh

xng

ho

jng

do

wi

sh

wi

mn


shn

cng

shn

jin

sh

wi

yn

yn

sh


do

ku

- 54 -


shn

jin

zh

shn

bo

zh

chu

xi

zh

shn

ni

zhn

xi

zh

ji

ni

xi

zh

xing

xi

zh

gu

xi

zh

tin

xi

shn

gun

shn

ji

gu

gun

gu

tin

xi

zh

tu

sn

ni

chng

ni

fng

ni


gun

ji

xing

gun

xing


gun

tin

xi


tin

xi

rn

zi

- 55 -


hn

zh

hu

ch

chng

sh

mng

shu

ru

jn

ru

wi

zh

pn

zh

ju

niozu

zu

jng

zh

zh


zhng

ho

sh

zh

zh

zh

yu

chng

zh

chng

yu

mng

shng

zhung

yu

xing

xn

sh

yu

qing

lo

sh

wi

do


do

zo

- 56 -


zh

zh

du

yn

yn

zh

zh

mn

cu

ru

ji

fn


gung

tong

chn

sh

wi

xun

tong

gu

wi

tin

xi

gu

qn

hi

jin

sh

- 57 -

zhng

zh

gu

yng

bng

sh

tin

xi

zh

rn

tin

xi

du

hu

rn

du

rn

du

qio

lng

zhng

shng

mn

mn

zi

pn

mn

gu

ji

hn
do

zi

du

yu


rn

yn

wi

mn

hu

ho

jngzhng

sh

mn

- 58 -

zhng

mn

mn

mn

chn

chn

zhng

ch

ch

mn

qu

quhu

zh

sh

zh

su

hu

zh

su

zhng


zhng

wi

shn

wi

ji

rn

fng

yo

rn

zh

sh


shng

lin

gu

zh


gung

yo

- 59 -


zh

rn

sh

wi

zo

wi

tin

ru

wi

zo


sh


zh

zhng


zhng

yu

gu

yu

gu

zh

sh

wi

shn

gn

zh

zh

chng

ji

chng

shng

ji

sh

zh

do

- 60 -


zh

gu

ru

png

xio

xin

do

tin

xi

gu

fi

gu

shn

shn

fi

shn

shng

ling

xing

shn

shng

rn


rn

shng

rn

gu

yn

shng

rn


shng

jio

- 61 -

bng

pn

chng

zh

xi

li

tin

xi

zh

jio

tin

xi

zh

pn

jng

shng

jng

wi

xi

gu

xi

xio

gu

xio

gu

xi

gu

xio

gu

xi

gu

hu

xi

gu

gu

jin

rn

xio

gu

gu

sh

rn

ling

su

zh

wi

xihuzh

- 62 -


do

zh

su

bo

mi

yn

rn

wn

zh

shn

rn

zh

bo

sh

zn

mi

xng

zh

shn

zh

yu

tin

zh

sn

gng

jn

do

shn

rn

zh

xinji

rnsu

yu

gng

zu

zh

su

gu

yu

zu

min

do

zh

yu

qi

wi

tin

xi

gu

- 63 -


wi

wi

sh

xio

du

sho

nn

tin

xi

nn

sh

sh

qng

sh

sh

wi

bo

yun

wi

wi

zu

tin

xi

sh

zushng

rn

zhng

wi

nng

chng


nu

gu

xn

du

du

nn


shng

rn

yu

nn

zh

zhng

nn

- 64 -

ch

wi

zho

cu

pn

wi

sn

wi

zh

wi

zh

zh

bo

zh

shng

ji

cng

zh

ti

qin

zh

xng

wi

zh

bi

zh

sh

mn

zh

shn

zhng

muyu

wi

lun

ho

li

sh

xi

zh

zh

sh

zh

wi

shng

rn

bi

zh

sh


cng

sh

chng

bi

chng

bi

zh

sh

sh


sh

shng

rn

xu

zhng

rn

zh

su

gu

nn

gu

zh

hu

xu

rn


wn


gn

wi

- 65 -

zh

shn

wi

mn

zh

nn

zh

zh

zh

zh

zh

ling

do

zh

fi

mng

zh

du

gu

gu

zh

zi

zh

gu

gu

zh

zh

mn

jing

zh

sh


chng

zh

sh

sh

wi

xun

xun

shn

shn

yun

fn

rn

hu

ni

zh

- 66 -


jing

hi

xi

zh

sh

zh

su

nng

wi

bi

wng

zh

shn

nng

wi

rn

shn

hu

bi

shng

mn

wng


shng

yn

xi

zh

xin

mn


mn

zh


sh

shng

hi

sh

tin

rn

ch

shng

mn

zhng

ch

qinxi

tu

yn


zhng

tin

xi

nng

zh

zhng

- 67 -


tin

xi

ji

wi

ru

xio

yu

sn

yu

nng

nng

jn

sh

wi

do

xio

xio

ch

bo

zh

yu

jin

jin


ji


bo

sn

yu

gn

wi

tin

xi

xin

gung

gn

wi

tin

xi

xin


yng

nng


chng

zhng

qi

yng

sh

shng

jin

qi

gung

sh

hu

qi

xin

zhn

tin

jing

ji

zh

shu

wi

zh

- 68 -


shn

wi

sh

zh

shn

zhn

zh

shn

shng

zh

shn

yng

rn

sh

wi

zhng

sh

wi

yng

rn

sh

wi

pi

tin


zh

wi

zh

xi


zh


zh

zh

- 69 -


yng

bng

yu

yn

gn

jn

cn

tu

ch

sh

wi

xng

xng

rng

hu

qng

qng

kng

bng

wi

zh

wi

gn

rng

sng

zh

bng

bo


xing

ru

zh

shng

- 70 -

yn

shn

zh

shn

xng

tin

xi

nng

zh

nng

xng

yn

yu

zng

wi

zh

zh

sh

shngsh

yu

jn

zh

sh

zh

gu

hui


zhrn

- 71 -


zh

zh

wi

bng

shng

zh

zh

bng


bng

sh

bng


shng

rn

bng

bng

bng

- 72 -


mn

wi

wi

wi

zh

xi

su

wi

yn

sh

yn

sh

yn

zh

su

shngshng

rn

xin

gu

- 73 -


yng

gn

ling

zh

tin

zh

su

sh

tin

sh

yng

hu

hi

sh

zh

yu

nn

zh

gn

hu


hu


shng

rn

zh

do

zhng

zho

li

tin

wng

hu

hu

shn

shng

chn

rn

shn

sh

lu

yn

shn

yng


mu

- 74 -


mn

wi

ru

sh

mn

sh

zh

ni

zh

wi

wi

zh

sh

di

sh

zh

shng


chng

zh

sh

sh

wi

shu


sh

gn

sh


chng

yu

zh

di

di

jing zhu

jing zhu

zh

yu

- 75 -


mn

zh

shng

sh

shu

zh

mn

zh

nn

zh

shng

zh

yu

mn

zh

qng

shng

qi

shng

wi

zh

du

sh


wi

sh

nn

zh


zh

hu

gu

sh

qng

wi

shng

sh

xin

shng

- 76 -


rn

zh

shng

wn

co

jin

qing

zh

sh

bng

qing

ru

ru

jin

qing

zh

shng

zh

shng

zh

ru

cu

go


ru

ru

zh


shng

qing

zh


qing

ch

xi

ru

ru

ch

shng

- 77 -


tin

zh

do

go

zh

zh

yu

zh

sn

tin

zh

do

sn

rn

zh

do

sh

nng

yu

sh

shng

xin

yu

zhng

gng

xi

zh

zh

zh

zh

yu

rnzhsn

fng

yu

fng

tin

xi

wi

yu

do

zh


rn

wi

sh

gng chng

ch


xin

- 78 -


tin

xi

ru

nng

shng

ru

zh

tin

xi

sh

shng

shu

gu

zh

ru

shu

gng

jin

qing

zh

zh

wi

sh

zh

ru

zh

zh


shng

qing

shng

gng

zh

nng

xng

yn

shu

gu

zh

gu

sh

xing

sh

wi

tin

xi

wng


rn

zhng

yn

ru

fn

- 79 -

yun

sh

shng

yu

tin

do

qn

yu

yun

wi

shn


rn

zh

zu

rn


ch


chng

shn

rn

- 80 -


xio

gu

gu

mn

sh

yu

shn

yun

su

yu

zhu

chn

zh

sh

mn

gn

sh

ln

gu

xing


zh

su

chng

yng

yng

sh

mn

zhng

ji

shng

zh

su

yu

ji

bng

suzh


mi

qun

zh


wng

shng

xing

wn

mn

zh

lo

xing

wng

li

- 81 -


xn

yn

mi

mi

yn

xn

shn

zh

bin

bin

zh

shn

zh

zh

zh

zh


shng

rn

wi

rn

yu

tin

zh

do

rn

du

hi


shng

rn

zh

do

wi

zhng

- 82 -


2006-4-11
http://www.xmsdev.com

- 83 -