प्रकाशक

माझ्यामना ई प्रकाशन
संपकक
mazyamana.ah@gmail.com
ब्लॉग
http://mazyamanaah.blogspot.com/
फे सबुक
https://www.facebook.com/groups/mazyamana/

संपादक
अनघा हिरे
उपसंपादक
शीतल पोटे
कायककारी मंडळ
कै लास मांडगे
अजय आहुजा
तारा ठाकरे
मोिना कारखानीस
ज्योती कहपले
सुधीर कु डाळकर

शे ईश्लया, " वलाांना चाांगरी फुद्धी दे , आयोग्म दे ,
वलाांना वुखात, आनांदात, ऐश्लमाात ठे ल,
वलाांचां बरां कय, कल्माण कय, यषण कय,
आणण तझ
ु े गोड नाभ भुखात अखांड याशू दे "
-- वदगरु
ु श्री लाभनयाल ऩै...

हशचां वशचारयणी व्शाली...

शी श्रीांची इच्छा अवाली...
वभाधाने झारा वांवाय...

शी भनाची इच्छा अवाली...
वांकटे आरी नी गेरीशी...

खांफीय याशुनी वाथ हदरी...
खयचां शीच भाझी ऩुांण्माई...
दोन प्रिती ऩुष्ऩे राबरी....
िदीऩ नयशरय केऱकय...
ठाणे, -९०७२०१२.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

नाजूक भन भने जजांकताना...

गोड गोड भद
ृ ू रागतां फोरालां...
चौकटीतून फाशे य ऩडताांनाशी...

स्त्रीरा वालध रागतां याशालां...!!
आलडतां नाशी प्रऩांजया ऩषारा...
शला अवतो आनांद प्रलशायाचा...

वुवांधीत तोडाली रागती नाती...

भनी अवे प्रलचाय स्त्लातांत्र्माचा...!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
योज जरूय चुका कयाव्मात...

केरेरी चूक ऩयत करू नमे...

शे चां मळाचां खय गभक आशे ...

शाच उऩाम अनादय करू नमे...

ऩळ-ु ऩषी, लनयाई, भनष्ु म मा वजील िाणीभाराांना भन आशे . भन म्शणजे काम ?

भन दाखप्रलता मेणाय नाशी. ती प्रलचायाांची अनुबत
ू ी आशे अवे भरा लाटते. भनारा
वुख आणण द:ु ख वभजते म्शणजेच आऩल्मारा वभजते. जीलनात चढ उताय

मेणायच, अथाात वुख द:ु खे शी आरीच. वुख राबरे की आनांद शोतो, द:ु ख ऩदयी

ऩडरे तय लाईट लाटते. कधीशी वुखात आशातो म्शणन
ू आनांहदत शोऊ नमे कायण
वख
ु ाभागन
ू द:ु ख शे शभखाव मेत अवते. द:ु खाकडे फघण्माचा दृष्टीकोन फदररा

ऩाहशजे अवे भरा लाटते. द:ु खाप्रलना वख
ु ारा भोर नाशी माचा प्रलचाय शोणे गयजेचे

आशे . मा प्रलऴमालय लरशालमाचे झाराव खऩ
ू काशी लरहशता मेईर वांळोधन कयताशी
मेईर. ननश्चीत ननकऴ काढता मेऊ ळकेर. ऩण आज शे कुणाराशी ळक्म नाशीमे.
भी इतकेच म्शणेन की द:ु खातून वुख जन्भ घेत अवते म्शणूनच द:ु खातून वख

ळोधा. ते नक्कीच वाऩडेर. भग भनारा लाटे र की खयचां भी इतयाांऩेषा वख
ु ी आशे .
इतयाांऩेषा भाझे द:ु ख ननश्चीत कभी आशे . एक गांभत ऩशा, दोन ळेजायी आशेत.

एकारा नोकयीवाठी दयू लय जाले रागते त्मारा फाईकची आलश्मकता आशे आणण

त्माच्माकडे ती आशे . दव
ु -माव गालातल्मा गालात नोकयीवाठी जाले रागते तो ऩामी
ककांला वामकरनेशी जालू ळकतो. त्माच्माकडे वामकर आशे . मा भाणवाने

वामकरने जाण्मात वुख भानाले की फाईक नाशी म्शणून द:ु ख कयाले. शा वुख

द:ु खाांचा जीलनातीर एक खेऱ आशे . भी तय म्शणेन की वुखाऩेषा द:ु ख चाांगरे. ते
कधीशी आऩल्मारा वोडून जाणाय नाशी. द:ु खातन
ू लळकण्माव लभऱते शा पामदा

आशे . त्मभुऱे द:ु ख म्शणत यडत फवण्मात काशीच अथा नाशी. जे वभोय आशे ते

स्त्लानांदे जस्त्लकायाले. आजलभतीव भी अवे म्शणेन की " जगी वला द:ु खी अवा कोण
आशे , प्रलचाये भना तच
ू ळोधून ऩाशे ". आता आऩण द:ु खाकडे ऩाशण्माच्मा दृष्टीकोन

फदररा ऩाहशजे, म्शणजे आऩणाव वुखाची अनुबूती खारीने मेईर. शे प्रलचाय भाझ्मा
भन-अांतभानाने वुचप्रलरे अवल्माने ते भरा तयी भोराचे लाटतात.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

चेशया ककतीशी वुांदय अवरा तयीशी भन वुांदय अवालमाव शले. जय भन ळुद्ध नवेर
तय त्मा वुांदय चेश-माचा काम उऩमोग. म्शणून वुांदय ऩप्रलर आणण ळुद्ध भन ठे ला.
ते भन स्त्लत्रा आणण आऩल्मा जलऱच्मा लभर ऩरयलायाव, नातेवांफांधधताांना

आनांहदत, वभाधानी ठे लेर. मातन
ू च ईश्लयी कृऩेची अनब
ु ती घ्मा आणण ती ननजश्चत
लभऱे र माची खारी फाऱगा..

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

आऩरे जीलन खयां च वुांदय आशे . मा जीलनातीर ित्मेक मेणा-मा षणाांच्मा आनांद

कवा रुटालमाचा शे आऩल्मा शाती आशे . आऩण जय शा आनांद घेतरात आणण मा
षणातन
ू मेणा-मा अनब
ु लाांना आऩल्मा स्त्भत
ृ ीत जऩून ठे प्रलरेत तय शा आनांद

द्प्रलगुणीत कयता मेणे ळक्म आशे . आऩल्मा मा अनब
ु लातून आऩल्मरा आणण

आऩल्मा लभर भैत्ररणीांना खूऩ काशी लळकता मेण्मा वायखे आशे माफाफत भाझ्मा

भनात नतऱभार ळांका नाशी. आऩल्माऩेषा श्रीभांत भाणवाकडे ऩाशू नका तय
आऩल्माऩेषा गयीफ अवरेल्मा भाणवाचा जीलनक्रभ आलजून
ा ऩशा म्शणजे आऩल्मा
जीलनातीर ित्मेक षणातीर आनांद आऩणाव घेता मेईर. तो गयीफ भाणूव

तट
ु ऩांुजा आधथाक ऩरयजस्त्थतीत द:ु ख फाजर
ू ा ठे लून कवा आनांदी आशे शे वभजन

मेईर. अळा लेऱी आऩणाव त्मा अनुबलातून आऩल्मा जीलनातीर आनांद

वशजगत्मा वभजून मेईर अवे भरा लाटते. ऩयभेश्लय एका जागी फवून आऩल्मा

शारचारी, आऩण कयीत अवरेरे ऩाऩ आणण ऩुण्म ऩशात आशे . तो आऩणाव जरूय
भागादळान कयणाय आशे . आऩल्मा कभाानुवाय आऩल्मारा मा वुांदय जीलनातीर
आांनांद, वुख, वभाधान आणण ळाांती लभऱणाय आशे . त्माकायणे आऩल्मा शातून

चाांगरे काभ, कामा कवे शोईर तवेच आऩल्माकडून कुणाचेशी भन दख
ु ालरे जाणाय
नाशी माची काऱजी घ्माली जेणे करून ित्मेकाव जीलनातीर षणाांचे भशत्ल काम
आशे शे उरगडून मेईर. आऩल्मा जीलनातीर वुांदयतेचा उऩबोग घेता मेईर. दव
ु -

माकडून त्माच्माकडीर चाांगरे गुण घ्मालेत त्माच्मा लाईट कृती ककांला अलगुणाांकडे
दर
ा कयाले शे च आऩल्मा हशताचे नाशी का. आमष्ु मात स्त्लस्त्थ फवू नका वतत
ु ष

कामायत यशा. खारीने आऩणाव आऩरे जीलन वुांदय अवल्माची अनुबूती मेईर. ती
अनब
ु त
ू ी दव
ु -माव अलश्म वाांगा आणण त्माराशी त्माच्मा जीलनातीर वांद
ु यतेचे

यशस्त्म ऩटलून द्मा. वलार आनांदी आनांद हदवून मेईर आणण वुांदय जीलन जगताशी
मेईर..

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

आऩल्मा आईने आऩल्मारा जन्भ दे लून हश वुांदय वष्ृ टी दाखप्रलरी. चाांगरे खाऊ
प्रऩऊ घारन
ू , फारभनालय वांस्त्काय करून भन वषभ आणण ळयीय वळक्त फनप्रलरे.
आज आऩण एक वुप्रलद्म बायताचे नागरयक आशोत. आऩल्मारा फुद्धी आशे , प्रलचाय
कयामची ळक्ती आशे. काम चाांगरे नी काम लाईट शे आऩल्मारा वभजते, तय
आऩल्मा चाांगल्मा लाणीने गोड फोरून दव
ु -माची भने का म्शणून जजांकू नमेत. दव
ु मारा अबम का दे लू नमे. आऩाऩवात जजव्शाऱा, आऩुरकी, िेभ अवेर आणण
आऩरी एकजूट अवेर तय आऩरा ळरश
ू ी आऩल्मालय शल्रा कयताना प्रलचाय कयीर
की, शल्रा कयालमाचा की नाशी. ऩण आऩरी वभाजात एकजूट नवेर तय ळरू
कधीशी शल्रा करू ळकतो, शे ऩटतांम ना आऩल्मारा. भग प्रलचाय कया. आज ऩावून
भी चाांगरां लागरो, गयजूरा भदत केरी. ननस्त्लाथॉ भनाने गोड फोरन
ू वलाांना आनांद
हदरा तय आऩल्माराशी आनांद लभऱतो. गोड फोरल्माने आऩल्मा प्रलयोधात अवरेरी
व्मक्तीशी प्रलचाय कये र, आऩराच काशीतयी चुकत अवालां नी तो आऩरा लभर
फनेर, अगदी झारां गेरां प्रलवरून. आऩण आज ठयलू मा की आज ऩावन
ू भी लाईट
फोरणाय नाशी आणण दव
ु -माचे लाईट कयण्माचे भनातशी आणणाय नाशी. भी भाझा
आणण वला भाझे आशे त. अवे केल्माने भरा लाटते आऩाऩवातीर लाद, बाांडणे
लभटून वलाजण वुखात, वभाधानात आणण आनांदात याशतीर. शा िमोग करून ऩशा.
काशी हदलवात फदरणा-मा घटनाांची अनुबूती घ्मा.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ननजश्चांत जीलन जगण्मावाठी आऩण वलाांनी ईश्लयावोफत ऩालरे टाकण्माची ननताांत
आलश्मकता आशे . आऩल्मा आमुष्मात अनेक वांकटे मेत अवतात. त्मा वांकटाांळी
भुकाफरा करून आऩल्मारा ऩुढीर लाटचार कयालमाची आशे . वांकटाांना घाफरू

चारणाय नाशी. मावाठी आऩरे भन खांफीय अवणे गयजेचे आशे . आऩल्माफयोफय

ईश्लय आशे , त्माची कृऩादृष्टी आशे शे ज्मालेऱी आऩणाव भाहशत अवते, त्मालेऱी

आऩरे भन कुठल्माशी वांकटाांळी भुकाफरा कयण्माव तमाय अवते आणण मळाची
खारी अवते. कायण आऩल्मारा ईश्लय भागादळान कयीत अवतात. वांकटाांळी

भुकाफरा कयताांना आऩल्मारा राव शोतो शे गेल्मा जन्भीचे आऩरे ऩाऩ. मा

ऩाऩातून भुक्त शोण्मावाठीच ईश्लयाची कृऩा अवणे गयजेचे आशे अवे भरा लाटते.
एकदा त्मा ऩाऩातन
ू आऩरी भक्
ु तता झारी की काशी कारालधीवाठी आऩल्मा
जीलनातीर लाटचार शी आनांदाची वुख वभाधानाची अवते. ईश्लय जीलनात

आरटून ऩारटून द:ु ख, वांकटे आणण वुखा वभाधानाचे हदलव आणीत अवतो माचा
प्रलचाय आऩण जरूय केरा ऩाहशजे. गतजन्भीची ऩाऩे आणण मा जीलनातीर

बूतकाऱात आऩल्मा शातून घडरेरी ऩाऩे ईश्लयारा भाहशत अवतात. ती ऩाऩे जय

माच जन्भात आऩण ईश्लयाफयोफय याशून वभऱ
ू नष्ट कयालमाव ऩाहशजेत. ईश्लया
वभलेत अवताांना आऩल्मा शातन
ू ऩाऩे घडणाय नाशीत आणण आऩल्मा ऩुढीर

जन्भात वांकटे , द:ु ख लाट्मारा मेणाय नाशीत. आऩण आऩल्मा जीलनाचे लळल्ऩकाय

आशोत शे प्रलवरून चारणाय नाशी. जवे कभा तवे जीलन. मातीर मुक्ती आऩल्मारा
वभजरी की आऩण ईश्लयावोफत ऩालरे टाकून आऩल्मा जीलनात वुख वभाधान
आणण ळाांती लभऱलू ळकू अवे भरा लाटते.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
भाणवारा योजच्मा जीलनात अनेक िवांगारा तोंड द्माले रागते. अगदी वकाऱी
उठल्माऩावन
ू ते झोऩेऩमांत. ऩयां तु चाांगल्मा लाईट िवांगारा वाभोये जाताांना,

प्रलचायऩूलक
ा वाभोये जाण्माची गयज आशे . म्शणजे त्मा िवांगातन
ू जीलनात आनांद

ननभााण कयता मेईर. अळालेऱी प्रलनोदफुद्धी ठे लाली. जेणे करून आऩल्मा लभस्त्कीर

स्त्लबालाचे दळान वलाांना शोईर. फायीकवायीक िवांग अवतात, काशीलेऱा आऩण त्मा

िवांगाांकडे दर
ा कयतो, माचाच अथा आऩण त्मा आनांदारा ऩायखे शोतो. आऩल्मारा
ु ष
कामाारमात जामची घाई अवते. यस्त्त्मात डोंफा-माची रशान भुरगी अधाांतयी तोर
वाांबाऱत दोयीलरून चारत अवते. फघणाये फघत अवतात. आऩण एक षण न
ऩाशता ननघन
ू जातो. त्मा भर
ु ीऩावन
ू खऩ
ू काशी लळकण्मावायखे आशे . नतची

एकाग्रता,जजद्द, ऩोटावाठी कोणतेशी काभ न राजता कयण्माची तमायी. ित्मेक

िवांगातून खऩ
ू काशी लळकण्मावायखे आशे , भार आऩण काशीशी लळकत नाशी शे खये
ना. आठ दशा लऴााचा भुरगा यस्त्त्माच्मा फाजूरा चणे ळेंगदाणे प्रलकत अवतो,

स्त्लत:चे ऩोट बयण्मावाठी, ऩरयजस्त्थती अळी अवते इच्छा अवन
ू शी गरयफीभऱ
ु े त्मारा
लळकता मेत नाशी. मा त्मा भुराच्मा कृतीतून आऩण कष्ट कवे कयालेत शे लळकू
ळकतो. अळा गोष्टी ऩाशण्माव आऩणाकडे लेऱ नवतो आणण इच्छाशी नवते.

आऩण ऩयभेश्लयानी हदरेल्मा वद्मजस्त्थतीत आनांद भानतो आणण लळकण्मावायखे
अवूनशी लळकत नाशी. आऩल्मा अांगीशी अनेक गण
ु आशे त. त्मा गुणाांऩावूनशी दव
ु माव खूऩ काशी लळकता मेणाये आशे . ते गण
ु ककांला ते गुण आऩल्मा अांगी कवे

जोऩावरे शे दव
ु -माांना वाांगण्माची आज गयज आशे अवे भरा लाटते. मावाठी लेऱ
काढालमाची गयज आशे अवे नाशी, ज्मालेऱी आऩण लभराांळी गप्ऩागोष्टी कयीत

अवतो त्मालेऱी फोरताांना शे प्रलचाय दव
ु -माांना िवांगाच्मा अनुयोधातून वाांधगतल्माव
आऩल्मा अनुबलातून त्माांनाशी लळकता मेईर. रशान रशान िवांगातून लळकण्माची
फुद्धी भार शली...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
जगी वला वुखी अवा कोण आशे , प्रलचाये भना तच
ू ळोधूनी ऩशाले... खयच, मा
जगात कोणीशी वख
ु ी नाशी. कायण आज ऩैवा आणण भशत्लाकाांषा लाद्गल्मा

आशे त. वुख लभऱप्रलण्माभागे ित्मेकजण आशे त्माकायणे एक वुखाची गोष्ट घेतरी

की दव
ु यी रागते, ती घेतरी की नतवयी रागते. काशी केल्मा इच्छा ऩूणा शोत नाशी.
ज्मा गोष्टीची गयज आशे ती गोष्ट घेणे मोग्म ठये र. ऩण भरा वामकरची गयज

अवून भी ती न घेता दव
ु -माांना दाखप्रलण्मावाठी काय घेतरी तय भाझा ऩैवा जास्त्त
खयचां शोईर आणण काय भाझ्मा दायीउबी याशीर. म्शणाला तवा कायचा उऩमोग

भरा शोणाय नाशी. वामकरचा उऩमोग भरा षणोषणी शोईर आणण मातच भाझे
वुख आशे . ऩण काय घेतल्माने भी वुखी शोईन का? माचा भी प्रलचाय कयालमाव
ऩाहशजे. मोग्म कायणावाठी आऩल्माजलऱीर ऩैवा खचा केरा तय ऩैश्माची फचत

शोलून वुखशी ऩदयात ऩडेर. ळेलटी वुख शे भानण्मालय आशे अवे भाझे स्त्ऩष्ट भत
आशे . आज भागे ऩाशताांना भी अवे म्शणेन की आज भाझ्माजलऱ आशे त्माभध्मे
भी ननजश्चत वुखी आशे . कायण भरा भाहशत आशे की काशी काऱ द:ु ख मेईर
आणण दप्ु ऩट वख
ु दे लून जाईर.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

शे प्रलश्ल वुांदय आशे . मा प्रलश्लातीर ईश्लय ननभॉत जे जे आशे ते ते वला वुांदय आशे .

जे जे वुांदय आशे ते ऩाशण्माचे बाग्म आऩल्मारा लभऱारे आऩल्मा आई लडडराांभुऱे.
त्माांच्माफद्दर आऩल्मा भनात आदय अवालमाव शला. त्माांना आऩण ननमलभत

वाष्टाांग नभस्त्काय भनाऩावून केरा ऩाहशजे. कायण त्माांचे आळीलााद आऩल्मारा

मळाचा भागा दाखप्रलतात अवे म्शटल्माव लालगे ठयणाय नाशी. जे जे चाांगरे वुांदय
आशे ते ऩाशताांना आऩल्मा भनारा ककती आनांद शोतो, माचा अनुबल आऩण

नेशभीच घेत अवतो. लाईट ऐकरे ककांला ऩाहशरे तय ननजश्चतऩणे आऩल्मा भनारा

द:ु ख शोते. शे द:ु खशी आऩल्मारा खूऩ काशी लळकलून जाते अवे भरा लाटते. वद
ुां य
प्रलश्लात वांद
ु य याशण्माचा आऩण भनाऩावन
ू िमत्न करू मा. अगदी िाभाणणकऩणे.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
आजची ऩरयजस्त्थती ऩाशता, आऩल्मारा आऩल्मा व्मजक्तगत जीलनाचा आस्त्लाद
म्शणाला त्मािभाणे घेता मेत नाशी. आऩण आऩल्मा योजच्मा दै नांहदन काभकाजात
भग्न अवतो. वकाऱी रलकय घय वोडून आऩल्मारा घयी मेण्माव उळीय शोतो.
माचाच अथा आऩल्मारा घयच्माांवाठी ऩुयेवा लेऱ दे ता मेत नाशी. आऩरी
वौबाग्मलती जय नोकयी कयणायी अवेर तय नतराशी घयात रष दे ण्माव लेऱ
लभऱत नाशी. भनभोकळ्मा गप्ऩा ककांला प्रलचायऩूवशी कयता मेत नाशी. वट्ट
ु ीच्मा
हदलळीशी ऩाशुण्माची लदा ऱ चारूच अवते. तयीशी वौबाग्मलती न कांटाऱता वलाकाशी
भनाऩावून कयीत अवते.त्मीरा मा कयीता ळांबय गण
ु हदरे तयी कभी ऩडतीर अवे
भाझे िाभाणणक भत आशे . ित्मेकजण आनांदावाठी, वुखावाठी शे वला कयीत
अवतो. आजच्मा िगत मग
ु ात अनेक चाांगरे ळोध रागरे. त्मा वांळोधनातून कभी
श्रभात घयातीर काभे शोलू रागरी. अवे अवूनशी आज आऩण वख
ु ी आनांदी आशोत
का, माचा प्रलचाय कयाला रागेर. ऩूलॉच्मा काऱात ऩैवा कभी शोता, ऩण आऩुरकी,
िेभ, जजव्शाऱा हदवन
ू मेत शोता. एकर कुटुांफे शोती, प्रलचायाांची दे लाण घेलाण शोत
शोती. वुखी जीलन शोते. आज िगती झारी, भुफरक ऩैवा शाती आरा तयीशी

आऩण आनांदाव, वुखाव ऩायखे झारो आशोत अवे भरा लाटते. काम कयता मेईर
आऩल्मारा वख
ु ी आनांदी जीलनावाठी..
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

शे भांहदय म्शणजे भाशे य आणण ते भांहदय म्शणजे वावय. शी आऩरी प्रलचायवयणी

आशे . ऩण भाझी प्रलचायवयणी जया लेगऱी आशे . भांहदय म्शणा ककांला भळीद, चचा

म्शणा. भाझ्मा भते ईश्लय एक आशे आणण ित्मेक बक्ताव आलडणायी ईश्लयाची

रूऩे अनेक आशेत. ित्मेक बक्त त्मारा ईश्लयाचे जे रूऩ आलडते त्मा ईश्लयाच्मा
नालाने ककांला भांराने नाभस्त्भयण कयीत अवतो. त्मा ईश्लयालय त्माचे िेभ, बक्ती

अवते. आई लडीर माांचे घय म्शणजे स्त्रीचे भाशे य म्शणजेच भांहदय. आई लडडराांच्मा
रुऩात आऩरा राडका ईश्लय अवतो, त्मािभाणे आऩल्मा ऩतीचे घय म्शणजे

आऩल्मा भतानुवाय वावय, माचाच अथा अवा की मा ऩतीच्मा घयात म्शणजे

भांहदयात ऩतीच्मा रुऩात ईश्लय लाव कयीत अवतो. रूऩे अनेक जयी अवरी तयीशी

ईश्लय शा एकच आशे . म्शणन
ू च भी अवे म्शणेन की स्त्री शी प्रललाश शोऊन ऩतीच्मा
घयी आरी तयीशी ती भाशे यीच आरेरी आशे. मा भांहदयातून दव
ु -मा भांहदयात िलेळ
कयती झारी तयीशी भाझ्मा भते ईश्लय एकच आशे . ऩहशल्मा भांहदयात जवे िेभ

लभऱत शोते तवेच िेभ नतरा दव
ु -मा भांहदयात ननजश्चत लभऱणाय आशे . शा प्रलश्लाव
स्त्रीने भनात खारीने ठे लाला. शे भाझे भत ककांला प्रलचाय आऩणाव ननजश्चत
ऩटतीर.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

आऩल्मा आमुष्मात अवे अनेक िवांग मेतात की लेऱ भारून नेण्मावाठी खयां फोरून
चारत नाशी, काशीलेऱा खोटां फोराल रागत ककांला आऩण खोटे फोरतो. लेऱ भारून
न नेता जय आऩण त्मालेऱी जय खय फोररो तय त्मालेऱी शोणाया वलाांना राव
एकादाच शोतो. ऩण आऩण जय खोटे फोररो तय आऩल्मारा त्माकरयता नेशभीच
खोटे फोराले रागते आणण ित्मेकलेऱी नाशी म्शटरे तयीशी आऩल्मा भनारा राव

शोतो नी तो दीघाकाऱ वोवाला रागतो. ित्मेकलेऱी कायणे ळोधून खोटां फोरत
याशण्माऩेषा एकदा खय फोरालां शेच हशताचां आशे अवे भरा लाटते.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
आऩण ऩषािभाणे आकाळात उडामरा लळकरो, भाळािभाणे वभुद्रात ऩोशामरा

लळकरो ऩण जलभनीलय भाणवावायखां लागामरा लळकरो का. खय ऩाशता माचां
उत्तय आऩण जलभनीलय भाणवावायखां लागामरा लळकरो नाशी अवां द्मालमाव
ऩाहशजे. ऩण भरा लाटते मा प्रलश्लातीर काशी वज
ृ नळीर भाणवे खयोखयच

भाणवाांवायखी लागताांना हदवन
ा णे माचे उत्तय " नाशी "
ू मेतात. त्माभऱ
ु े ऩूणऩ

म्शणन
ू दे ता मेणाय नाशी. काशी अांळी उत्तय " शोम " अवे द्माले रागेर. तथाप्रऩ
जी भाणवे भाणवाांवायखी भाणवाांळी लागत नाशीत, अळा भाणवाांनी जरूय प्रलचाय

कयालमाव शला की आऩण भाणवाांळी भाणुवकीने का लागत नाशी. प्रलचाय जय केरा
गेरा तय अळा भाणवाांना शातून शोणायी चूक कऱून ननजश्चतऩणे मेईर आणण
त्माांना त्माांच्मा लत्ृ तीत ककांला स्त्लबालात फदर कयता मेईर. भार माकरयता

ित्मेकाने भनाऩावन
ू प्रलचाय करून आऩरे वांद
ु य, स्त्लच्छ प्रलचाय जोऩावण्मावाठी

िमत्न केरे ऩाहशजेत अवे भाझे भत आशे . वुांदय प्रलचायाांची दे लाण घेलाण झाल्माव
ननजश्चतऩणे आऩणाव मा ऩप्रलर भातब
ृ ूभीलय भाणवाांळी भाणवावायखे म्शणजेच

भाणुवकीने लागता मेईर. मातीर मळ शे आऩल्मा शाती आशे शे ित्मेकाने प्रलचायात
घ्माले. मा प्रलश्लात भाणवाांभध्मे भाणुवकी हदवून मेईर. भाणवाांची भने शी

वुप्रलचायाांनी पुरून भाणुवकीचा वुगांध वलार दयलेऱ मात ळांका नाशी. आऩण

कयणाय ना िमत्न...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

आऩण वत्कभा केरे तयच त्मा वत्कभाानुवाय आऩल्मारा मा जन्भात ककांला ऩुढीर
जन्भात चाांगरी पऱे लभऱतात. आऩण भागीर जन्भात जी लाईट कभे केरेरी
अवतात त्मा कभााभुऱे मा जन्भात बोग बोगाले रागतात. म्शणूनच आऩण

चाांगरी कभे कयालमाव शलीत. जेणे करून ऩुढीर जन्भात बोग बोगाले रागणाय
नाशीत.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
यडतां यडत आमष्ु म जगण्माऩेषा शवत शवत, दव
ु -माांना शवलत जगणां कधीशी

चाांगर. आऩरां जीलन वख
ु ा वभाधानात जातां. वयते ळेलटी आऩण जाताांना शवत
अवतो आणण आऩल्मा प्रलमोगाभुऱे दव
ु ये यडत अवतात. यडणां आणण शवणां मा

कक्रमा आऩल्मा जन्भाऩावन
ू भत्ृ मूऩमांत आऩल्मा वोफत अवतात. एक जीलाबालाचे
जणू वोफतीच.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
आऩण ज्मालेऱी उन्शाभध्मे यस्त्त्मातून चारत अवतो. तेव्शा आऩल्मारा उन्शाचे

चटके फवतात त्मालेऱी ते उन्शाचे चटके आऩल्मरा वशन शोत नाशीत. अांगाची

राशीराशी शोत अवते उकाड्मानी. ती ळभप्रलण्मावाठी आऩण थांडगाय ऩेम प्रऩतो. (
उवाचा यव, कैयीचे ऩन्शे , लरांफाचे वयफत इत्मादी ) शे वला आऩण करू ळकतो
कायण आऩल्माकडे तेलढे ऩैवे आशे त म्शणून. तवेच आऩण घयात ऩांख,े

लातानुकुरीत मांरे फवलून घेऊ ळकतो. अथाातच उकडमालय भात कयण्मावाठी. ऩण

ज्मा आऩल्मा गयीफ वशका-माकडे ऩशा, तो मा उन्शात अनलाणी चारत आशे. त्मारा
उन्शाचे चटके फवत नाशीत का., चटके फवतात, कायण त्माच्माजलऱ चप्ऩर

घेण्मावाठी ऩैवे नवतात. दोन तीन तोंडाांना जेलू घारलामचे अवते. त्माच्मा घयात
( झोऩडीत ) ऩांखे नवतात तय लातानक
ु ु रीत मांरे कुठून अवणाय. तशान

ळभप्रलण्मावाठी तो शॉटे रभध्मे लळरून ककांला यस्त्त्मालय ठे प्रलरेल्मा भडक्मातीर ऩाणी
प्रऩतो. शे तो कयतो आरेल्मा ऩरयजस्त्थतीलय भात कयण्मावाठीच. भार शा गयीफ

कधीशी कुणाकडे तक्राय कयीत नाशी. माकरयता भरा अवे लाटते की आऩण ळक्म
ती भदत गरयफाांना कयाली. ळेलटी ते आऩरे वशकायी आशे त. गरयफाांना भदत

कयण्माभऱ
ु े आऩण ननजश्चतऩणे गयीफ शोणाय नाशी. आऩण ज्मािभाणे ऩैळाचा,
दाधगन्माचा वांचम कयतो, त्माचिभाणे मोग्म अवरेल्मा गरयफारा भदत करून

त्माचे द:ु ख शरके कयाले. ित्मेकाने भदतीचा शात ऩुढे केल्माव वलार आनांदी आनांद
हदवून मेईर. आऩल्मा लभरकतीभधीर काशी हशस्त्वा शा दव
ु -माचा अवतो शे प्रलवरू
नमे. गरयफा भदत जरूय कयाली. शयी ओभ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

आऩल्मा ऩाठी नेशभीच ईश्लयाचे आळीलााद आशेत. फारऩणी आई लडडराांनी केरेरे
वांस्त्काय आणण त्माांचे आळीलााद आता आऩल्मारा जीलनात उऩमोगी ऩडत आशे त.
शे आऩरे बाग्मच म्शणाले रागेर. जय त्माांनी उधचत वांस्त्काय केरे नवते तय शे
चाांगरे हदलव आऩल्मारा ऩाशता आरे नवते. आऩरे आई नी लडीर ऩहशरे गुरु
आशे त. त्माांचे आळीलााद वतत आऩल्मा ऩाठीळी अवतात अवे भाझे एक िाभाणणक
भत आशे . शयी ओभ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

कधी कुणाकडे नतयक्मा ककांला लाईट नजये ने ऩाशू नका ( प्रलळेऴ करून जस्त्रमाांकडे )
कायण आऩरा ईश्लयशी आऩल्माकडे नतयक्मा नी लाईट नजये ने ऩाहशरां. ईश्लयानी
जय आऩल्माकडे अळा नजये नी ऩाहशरे तय जीलनात द:ु खाच्मा भागाालरून चाराले

रागेर. अवांख्म वभस्त्मा वांकटे आऩल्मा वभोय आ लावून उबी याशतीर. वुखाचे
हदलव ऩाठ कपतलून ननघून जातीर, फघणायशी नाशीत. आता आऩणच ठयाला की
आऩरी नजय कळी अवाली. शयी ओभ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

अनेकदा आऩण आऩल्मा घयात एखाद्मा प्रलचायाांकडे, गोष्टीकडे, घटनेकडे दर

ु ष

कयतो. तेच प्रलचाय आचाय नी गोष्टी - घटना दव
ु -माच्मा घयात आढऱून आरी

ककांला हदवरी तय भग भार आऩण नतथे आऩरे प्रलचाय वाांगतो, हशयहशयीने आऩरे

त्माप्रलऴमीचे भत नोंदप्रलतो. भग आऩल्मा घयात आऩण आऩरे प्रलचाय ककांला भते
का म्शणून नोंदलीत नाशी. खय ऩाशता, आऩल्मा घयात एखादा ऩाशुणा आरा नी
गप्ऩाांच्मा ओघात एखादा प्रलऴम ननघारा तय आऩण आऩरी भते ककांला प्रलचाय
ननबामऩणे व्मक्त करू ळकतो. क्कयण ते आऩरे घय अवते. ऩण अवे शोताांना

हदवत नाशी. कदाधचत आऩल्माकडे आरेरा ऩाशुणा आऩल्माव आलडत नवाला.
काशी लेऱा शे आरेल्मा ऩाशुण्माच्मा रषात आरे तय तो ऩुन्शा आऩल्मा घयी मेत

नाशी हश फाफशी दर
ु क्षा षत करून चारणाय नाशी. आऩल्मा घयात आरेरा ऩाशुणा,
नातेलाईक ककांला आऩल्मा लभर भैत्ररणी मा आऩल्मा जजलाबालाच्मा आशे त शे

प्रलवरून चारणाय नाशी अवे भाझे िाभाणणक भत आशे . एक भार खये आशे की
आऩण आऩल्मा घयाकडे दर
ा करून इतयाांच्मा घयात काम चाररे आशे शे
ु ष

आलजून
ा ऩाशतो. ऩण शी वलम चाांगरी नाशी. लाईट वलमी वोडून चाांगल्मा वलमी
भनारा ळयीयारा लालून घेणे गयजेचे आशे . आऩण कधीशी भाणुवकी वोडलमाची
नाशी अवे आऩण भनाऩावन
ू ठयप्रलरे तय दव
ु -माचे घय आऩल्मारा आऩरे
लाटालमाव रागेर नी वलार फांधुबाल हदवून मेईर. शयी ओभ.…

ऩूलॉचे हदलव आठलरे की लाटतां आऩल्मा फारऩणीचे हदलव खूऩच छान शोते.

घयारा घयऩण शोतां. कुटुांफातीर एखाद्मारा घयी मालमाव वांध्माकाऱी उळीय झारा

तय वय कुटुांफीम त्मा व्मक्तीची लाट ऩाशत फवामचे. काऱजी लाटामची. ती व्मक्ती
घयी आरी की वलाांची जेलणे व्शालमाची. अथाात रशान भुराांची जेलणे रलकय
व्शालमाची शे लेगऱे वाांगण्माची गयज नाशी अवे भरा लाटते. ित्मेकारा

एकभेकाांप्रलऴमी िेभ आऩुरकी शोती. कुटुांफातीर लडीरधा-माांना आदय हदरा

जालमाचा. ऩण आता शे कुटुांफीम धचर फदररांम. घयारा घयऩण याहशरेरां नाशी अवे
भरा लाटते. जो तो घयातीर वदस्त्म काशी ना कायण वाांगून स्त्लतांर शोऊ ऩशात
आशे . कुटुांफातीर वदस्त्माांच्मा लागण्मात िेभ आऩुरकी नी नाते वांफांधातीर

जजव्शाऱा हदवून मेत नाशी. काशी कुटुांफात वावू वुनेरा भुरगी भानालमाव तमाय

नाशी तय काशी कुटुांफात वन
ू वावूरा आई भानालमाव तमाय नाशी. इथूनच स्त्लतांर
शोण्माकडे प्रलचाय व्शालमाव वुरुलात शोते. मा ऩरयजस्त्थतीरा आऩणच जफाफदाय
आशोत शे प्रलवरून चारणाय नाशी. आजच्मा प्रऩढीकडे ऩाशता अवे लाटते नी

अनुबलाव मेते की आजची प्रऩढी खयोखय वभजूतदाय आशे . त्माांना कुटुांफातीर

वलाांचे िेभ शले आशे . वांस्त्काय म्शणजे काम माची त्माांना जाणील शोऊ रागरेरी

आशे . भरा खारीने लाटते की काशी लऴाात ऩूलॉचे िेभाचे, आऩुरकीचे हदलव ऩयत

मेतीर. ऩशात शे हदलव ऩाशण्माचे बाग्म आम्शारा लभरो शीच एक इच्छा भनात
आशे . शयी ओभ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

कधीशी ननयाळ शोऊ नका. काशी वभस्त्मा वभोय उभ्मा याहशल्मा तयी न घाफयता

धीयाने वभस्त्मेरा वाभोये जा. आऩरी ळक्ती कृती ऩाशून आरेरी वभस्त्माच ऩऱून
जाईर. घाफयणा-मा भाणवाांभागे वभस्त्मा आ करून उभ्मा याशतात. पक्त
घाफयप्रलण्मावाठीच. शे रषात घ्मा. वभस्त्मा मेतात नी जातात, त्माांच्माकडे

आऩरेऩणाने ऩशा. कायण वभस्त्मा आऩल्मारा खऩ
ू काशी लळकलीत अवते. काम
लळकप्रलते त्माचा अभ्माव कया. फये च अनुबल अनुबलाव लभऱतीर मा
वभस्त्माांकडून. शयी ओभ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
.
आऩल्मारा द:ु ख झारे कक आऩल्मारा यडालमाव मेत.े अवे यडणे शे स्त्लाबाप्रलक
आशे . भी अवेशी म्शणेन कक यडण्माने द:ु ख कभी शोते अवे नाशी ऩण भोकऱे

भोकऱे लाटते. काशी लेऱा अवे अनब
ु लाव मेते कक आऩल्मारा एखाद्मा घटनेने
आनांद झारा तयी कऱत नकऱत आऩल्मा डोळ्मातन
ू शभखाव ऩाणी मेते. शे

डोळ्मातून मेणाये ऩाणी आऩल्मा आनांदारा द्प्रलगुणीत कयीत अवतात. आऩरे भन
मालेऱी वभाधानी झारेरे अवते. म्शणून आऩल्मा जीलनात द:ु खाश्रू नी आनांदाश्रू
माांना भशत्ल आशे अवे म्शणाले रागेर. शे डोळ्मातीर ऩाणी आऩल्मा चेश-मालय
द:ु खाचे - आनांदाचे बाल िकट कयण्माव भदत कयतात अवे भरा लाटते.

जन्भाऩावून अगदी ळेलटऩमांत शे डोळ्मातीर ऩाणी म्शणजे अश्रू आऩरी वोफत
वोडत नाशीत तय आऩल्मा डोळ्माचे यषणशी कयतात. अळा मा अश्रुांचे उऩकाय
आऩण प्रलवयता काभा नमे. शयी ओभ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

आऩल्मा मा वुांदय जीलनात खूऩ काशी लळकण्मावायखे आशे . भार लळकण्माची
भनाऩावून इच्छा शली. इच्छा अवरी तय अलघड काभ आऩण वशजतेने करू

ळकतो. काभ कयण्माची इच्छा नवरी तय वोप्ऩे काभशी अलघड शोऊन फवते

आणण काशी केल्मा ते काभ ऩूणा शोत नाशी. आऩण आऩल्मा आमष्ु माचा प्रलचाय

कयता, आऩण जन्भाऩावून भये ऩमांत प्रलद्माथॉ अवतो. काभाचा दजाा कुठराशी
अवरा तयी ते काभ आशे , शे काभ आऩण केरे म्शणन
ू आऩल्मा घयातीर,

नातेलाईक नी लभर भैत्ररणी आऩल्मारा नाले ठे लतीर अवे कधी भनात आणू नमे.
घयातीर कुठरेशी काभ कयताांना ऩुरुऴाांना राज लाटू नमे. घयातीर ताांदऱ

ननलडण्माऩावून ते अगदी घयावभोयीर जागा स्त्लच्छ कयताांना जय राज लाटरी तय
काभे शोणायच नाशीत. म्शणून लभऱे र ते काभ कयण्माची तमायी ठे लाली. आऩण

कयी अवरेल्मा काभातून आऩल्मा काम लळकालमाव लभऱारे शे लरशून ठे लरे तय
काशी हदलवाांनी आऩण आऩल्मा आमष्ु मात काम लळकरो, शे आऩल्मारा नक्की
वभजून मेईर. त्मालेऱी आऩल्मा जो आनांद आणण वभाधाने लभऱे र ते अलणॉम

अवेर. त्मा अनब
ु लाचे लणान आऩल्मारा कयता मेणाय नाशी. आऩल्मारा लभऱणाया
आनांद, वभाधान पक्त आऩल्मावाठी अवेर. शयी ओभ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

यडत फवार तय आमष्ु मात कधीच वख
ु ाचे, आनांदाचे हदलव मेणाय नाशीत. मोग्म
प्रलचाय नी कृती करून कष्ट केरेत तय आऩल्मा आमष्ु मात वख
ु ाचे, आनांदाचे

नांदनलन पुरलून वुांदय आमुष्माची अनुबत
ू ी मेईर. मोग्म ननणाम घेणे शे आऩल्मा
शाती ननजश्चत आशे .

नतयक्मा लाईट नजये ने जय आऩण ऩाशत अवार तय आऩरी शी वलम ननजश्चतऩणे
चाांगरी नाशी. अळा नजये रा ऩाऩी नजय अवे म्शणतात. अळा नतयकव नजये च्मा

व्मक्तीरा लभर ककांला भैत्ररणी फशुताांळी नवतात. नातेलैकाशी नतयस्त्काय कयतात. भी
अळा व्मक्तीांना आलजून
ा वाांगेन की आऩरी ऩाशण्मातीर नजय स्त्लच्छ, वयऱ
ठे लरीत आणण आऩल्मा स्त्लबालात वाखये ची गोडी ठे लरीत तय आऩल्मारा अनेक
लभर भैत्ररणीांचा राब शोईर. आऩल्माळी फोरणा-मा लभरारा बाऊ भाना नी

भैत्ररणीरा फहशण भाना. आऩल्मा डोळ्मातीर ऩाऩी - नतयकी नजय शी आऩल्मारा
पामदा करून दे त तय नाशीच उरट नक
ु वान कयते. आऩरी ऩत्नी शी आऩरी

वशचारयणी अवते नतचा अऩभान शोणाय नाशी, माची काऱजी आऩणच घ्मालमाव

शली. मावाठी इतय जस्त्रमा मा आऩल्मा भाता फहशणी आशे त अवे वभजा. षणाची

ऩत्नी अनांत काऱाची भाता आशे शे प्रलवरून चारणाय नाशी. आऩण आऩल्मा लाईट
नजये रा नतराांजरी दे ऊन वलाांकडे ( िाभख्
ु माने जस्त्रमाांकडे ) फघण्माचा दृष्टीकोन
स्त्लच्छ वयऱ नी ऩप्रलर ठे लरात तय आमुष्मात नांदनलन पुरप्रलण्माचे बाग्म

आऩल्मारा राबेर. भाझ्मा भनात जे प्रलचाय आरे ते आऩल्मावभोय भाांडरे आशे त.
आऩण जरूय प्रलचाय कयाला अवे भरा लाटते. शयी ओभ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

मा प्रलश्लात आऩल्मारा आमुष्मात अनेक चाांगरे लाईट अनुबल मेतात. मातीर
काशी अनुबल आऩण दव
ु -माांना वाांगतो. आऩल्मारा मेणाये चाांगरे ककांला लाईट

अनब
ु ल भरा अवे लाटते कक कधीशी दव
ु -माव वाांगू नमेत, कायण आऩल्मारा जे
अनब
ु ल मेतीर तेच दव
ु -माव मेतीर अवे वाांगता मेत नाशी. ज्माांना अवे काशी
अनुबल मेत नाशीत, त्माांचा मा आऩल्मा अनुबलाांलय प्रलश्लाव फवत नाशी. अळा

लेऱी ते म्शणतात " काशीतयी वाांगतो झारां ". म्शणजेच अळी लभर भांडऱी आऩरी

चेष्टा कयतात. त्माऩेषा आऩल्मारा आरेल्मा अनुबलाांलय प्रलश्लाव ठे लून त्मािभाणे

आमुष्मात कामा कयीत यशाले, दव
ु -माव अनुबल वाांगण्माच्मा पांदात कधीशी ऩडू नमे
अवे भाझे स्त्ऩष्ट भत आशे. शयी ओभ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
रोक फशुदा वभोयच्मारा फाह्म रूऩाने ओऱखतात, अांतयां ग जाणून घ्मामरा कुणारा
लेऱच नवतो. अवां भाझी फहशण जस्त्भत ऩाठाये हशरा लाटतां. आऩण आऩल्मा
जलऱच्मा योज बेटणा-मा, हदवणा-मा व्मक्तीांना त्माांच्मा फाह्म रूऩालरून ओऱखत
अवतो. फाह्म रूऩालरून ती व्मक्ती कळी अवाली ककांला आशे माफाफतीत आऩर
भत तमाय कयीत अवतो. भरा अवां लाटतां की एखाद्मा व्मक्तीचे फाह्म रूऩ

चाांगरे आशे म्शणजे ती व्मक्ती चाांगरी आशे , वुवांस्त्कृत आशे अवां भत फनप्रलणे
मोग्म शोणाय नाशी. कदाधचत फाह्म रूऩ शे पवले अवू ळकते. त्मा व्मक्तीच्मा

अांतयां गात - भनात लाईट प्रलचाय अवू ळकतात. अळी व्मक्ती गोड फोरून स्त्लत्चा
पामदा करून घेणायीशी अवू ळकते. एखाद्मा व्मक्तीचे फाह्म रूऩ चाांगरे नाशी,

फोरण्मा, लागण्मात तायतम्म नाशी. अळा व्मक्तीच्मा अांतयां गात - भनात ननभार,
ळुद्ध प्रलचाय अवतीर. ऩण फाह्म रूऩ चाांगरे नाशी म्शणून जय आऩण अळा

व्मक्तीरा आऩल्माऩावन
ू दयू केरे तय त्माच्मा भनातीर वुांदय वुवांस्त्कृत प्रलचायाांना
आऩल्मारा ऩायखे व्शालमाव रागेर. ऩमाामाने आऩण चाांगरी वांगत वोडून
बरत्माच भागााने जाऊ आणण आऩल्मालय वांकट ओढलून घेऊ.. ऩरयणाभी

आऩल्मारा राव शोईर. आऩरी पवगत शोऊ नमे मावाठी आऩण फाह्म रूऩालय न
बाऱता, व्मक्तीच्मा अांतयां गात डोकाप्रलरे ऩाहशजे, त्माचा भनाचा गाबा, भनातीर

प्रलचाय आचाय ओऱखरे ऩाहशजेत. वुांदय, ननभार अांतयां ग जाणून घ्मालमाव ऩाहशजे.
व्मक्तीच्मा फाह्म रूऩालय न जाता जात अांतयां गातीर प्रलचायाांचा ठाल घेतरात तय
पवगत शोणाय नाशी. म्शणन
ू च अांतयां ग जाणन
ू घ्मालमाव लेऱ नाशी अवां म्शणन

कधीशी चारणाय नाशी. ऩशा प्रलचाय करून.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

आऩण अगदी वशज म्शणतो की " नालात काम आशे ." नालात काशीच नाशी अवे

आऩल्मारा लाटतां अवतां. ऩण भरा अवां लाटतां की मा आऩल्मा नालात खऩ
ू काशी
दडरेरां आशे . आऩण ळोध घेत नाशी तय आऩल्मारा दडरेरा वभजणाय कवां.

आऩल्मा जन्भानांतय नाभकयण प्रलधी झारा की आऩणारा त्मा नालाने ओऱखरे

जाते अगदी आऩल्मा भत्ृ मऩ
ु मांत आणण त्मानांतयशी आऩरे पक्त नाल आणण आऩण
केरेरां कामा भागे याशत. म्शणजेच मा आऩल्मा नालात आऩल्मारा लभऱणायां मळ अऩमळ, लभर - भैत्ररणी, नातेलाईक, आणण वला नात्मातीर आऩरे स्त्नेशवांफांध कवे

अवतीर इत्मादी दडरेरां अवतां अवां भरा लाटतां. कायण आऩल्मा नालातीर कांऩन
शी आऩल्माफयोफय अवतात. नालातीर कांऩन जय आऩल्माळी जुऱत अवतीर तय
ऩुढीर जीलनाची लाटचार मळस्त्ली शोते. जय नालातीर कांऩन जुऱत नवतीर तय
जीलनात मळ - अऩमळ, वांकटाांळी वाभना कयाला रागतो. आऩल्मा लभर भैत्ररणी
आणण नातेलाईक माांच्मा नालाची कांऩन आऩल्मा नालातीर कांऩनाळी जऱ
ु री तय
नातेवांफांध अधधक दृढ शोतात, ऩण कांऩने जुऱत नवतीर तय भार नातेवांफांध

नालाऩुयतेच अवतात. अनेक लऴाात बेटीगाठी शोत नाशीत ककांला वाधे दयू ध्लनीलरून
फोरणेशी शोत नाशी. म्शणन
ू भरा नेशभी लाटतां आरां आशे की आऩल्मा नालात

ननश्चीतऩणे आऩल्मा जीलनाचे यशस्त्म दडरेरां आशे . ते यशस्त्म, त्मातीर फायकाले

ळोधून जय आऩण त्मािभाणे भागाक्रभणा जीलनात ठे लरी तय काशी गोष्टी वाध्म
कयता जरूय मेतीर. म्शणन
ू च भुरा - भुरीच्मा जन्भानांतय प्रलचाय करून नाल
ठे लणे मोग्म शोईर अवां भाझां भत आशे . शयी ओभ.
िदीऩ नयशरय केऱकय…
जगातीर वलोत्तभ गोष्टी तुभच्माकडे अवणे ळक्म नाशी, ऩण जे काशी

तुभच्माजलऱ आशे . त्माव वलोत्तभ फनलणे तुभच्मा शातात आशे . शे वलोत्तभ
प्रलचाय भांदाककनी यावकय हशचे आशे त. भरा खऩ
ू आलडरे प्रलचाय. आऩल्माकडे

वलाच वलोत्तभ गोष्टी नाशीत शे ित्मेकारा भान्म कयालेच रागेर. काशी ना काशी
उणीला ईश्लयी आऩल्माभध्मे ठे प्रलल्मा आशे त. ऩयां तु आऩल्माकडे जे जे आशे ,
उदाशयणाथा, आऩल्माकडे अवरेरे सान, करा कौळल्म, आऩरी लागण्मा -

फोरण्मातीर ऩद्धत इत्मादी गोष्टी आऩण प्रलचायऩूलक
ा तऩावल्मा तय आऩल्मारा
अवे हदवन
ू मेईर की आऩल्माकडे सान अवन
ू शी आऩण त्मा सानाचा उऩमोग

कयीत नाशी. आऩण आऩल्माकडीर सान जय दव
ु -माव हदरे तय ते पुकट न जाता
त्मा सानाचा उऩमोग दव
ु -माव नक्कीच शोईर. आऩरे सान कभी न शोता लाढे र.
मा सान दे ण्माचा िकक्रमेरा भी वलोत्तभ म्शणेन. आऩरी करा मोग्म व्मक्तीरा
लळकप्रलरी तय त्मा व्मक्तीरा आनांद शोईर, लळलाम करा द्प्रलगुणीत शोऊन

वलोत्तभ फनेर. कौळल्माच्मा फाफतीत भी अवे म्शणेन की आऩण एखादे चाांगरे
काभ कयीत अवताांना एखाद्माने ऩाहशरे. आऩल्मा काभाची शाचोती ( रकफ )

एखाद्मारा आत्भवात कयालीळी लाटरी तय आऩण आऩल्मा काभातीर आऩल्मा

कौळल्माप्रलऴमी त्माव वाांधगतरे ऩाहशजे. काभ कयताांना कोणत्मा गोष्टीांलय दषता
घेणे गयजेचे आशे. आऩल्मा लागण्मा फोरण्मातीर ऩद्धतीांप्रलऴमी प्रलचाय कयता
कुणाचीशी भने आऩल्माकडून दख
ु ालरी जाणाय नाशीत माकडे रष ऩुयप्रलणे

आलश्मक आशे. आऩल्मा चाांगल्मा लागण्मातीर नी फोरण्मातीर चाांगल्मा गोष्टीचे
अनक
ु यण, रशान भर
ु े ककांला इतयशी कयीत अवतात शे प्रलवरून चारणाय नाशी.

आऩल्माकडे जे जे चाांगरे आशे ते ते वला वयोत्तभ फनप्रलणे केलऱ आऩल्मा शाती
आशे अवे भरा लाटते, ऩशा प्रलचाय करून.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

कळारा उद्माची फात… आऩण उद्मा करू अवे म्शणतो नी शा उद्माचा हदलव
कधीच आऩल्मा आमुष्मात उगलत नाशी. चाांगल्मा वलमी अांगी जोऩालामाच्मा

अवतीर तय उद्मावाठी का फय थाांफाले ? वाांगार का…भरा नेशभी अवां लाटतां की
आज कांटाऱा आरा, झोऩ मेते आशे , म्शणन
ू एखादे काभ उद्मालय टाकरे तय त्मा
काभारा भुशूता कधीच वाऩडत नाशी आणण ते काभ धूऱ खात ऩडून याशते. काभ
कयामचे आशे भग ते काभ कुठरेशी अवो, त्मा काभारा आजचा वुरुलात शोणे
आलश्मक नी गयजेचे आशे. लेऱीच काभ झारे की काभशी शोते आणण त्माफयोफय

आऩरे भन िवन्न शोते शे वाांगण्माची आलश्मकता नाशी अवे भरा लाटते. आजचे
काभ उद्मालय टाकण्माची वलम ज्माांना आशे , त्माांच्माकडे फयीच काभे लळरकी

अवतात. फयीच काभे लळरकी याहशल्माने काभ कयताांना घाई शोते, काभे भनावायखी
ऩूणा शोत नाशीत. म्शणू काभाचा कांटाऱा कधी करू नमे. लेऱीच चाांगरे काभ कयाले
अवे भाझे एक िाभाणणक भत आशे. चाांगरे लेऱेलय केरेरे काभ शे उत्कृष्ट दजााचे
शोऊन वलाांनाच आनांद दे णाये ठयते. ळेलटी आऩल्मारा आज काभ कयाले की

उद्मा…मच ननणाम तुम्शारा घ्माला रागणाय आशे . आऩण काम ननणाम घ्मार ते
वाांगार का.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
अथा नाशी अवा एकशी ळब्द ळोधूनशी वाऩडणाय नाशी. ित्मेक ळब्दाऩावन
ू चाांगर
ककांला लाईट अथा िनतत्रफफ
ां ीत शोत अवतो. त्माभऱ
ु े आऩरे कुठरेशी प्रलचाय ळब्दात
भाांडून लाचकाांऩुढे वादय कयताांना अथाांचा अनथा शोतां नाशी ना, शे तऩावून

ऩाशण्माची गयज आशे अवे भरा लाटते. िाांता-िाांतानव
ु ाय ळब्द नी अथा फदरत

जातात. अथाातच वला ळब्द, त्मा ळब्दाांचे अथा आऩणाव भाहशत नवतात. काशी
ळब्द द्प्रलअथॉ अवतात म्शणजे एका ळब्दातून दोन अथा काढता मेतात. अवे ळब्द
गैयवभजशी करून जातात. भने द:ु खी शोतात. म्शणन
ू च लरहशताांना - फोरताांना

प्रलचाय करून लरशाले नी फोराले जेणे करून ळब्दाांचा मोग्म अथा रालरा जाईर.

कायण ळब्द आऩरे अवतात, जवे ळब्द लरशू ककांला उच्चारू त्मािभाणे अथा वभजून
मेत अवतो. शे ळब्द आणण त्माांचे अथा आऩल्मा आमष्ु मात नवतीर तय आऩरे
आमुष्म अऱणी शोईर. कांटाऱलाणे शोईर. मावाठी शे रषात घ्माले की भाझ्मा

वुांदय प्रलचायाांवाठीच अथाऩूणा ळब्द आशे त. आऩल्मा आमुष्माचे अखेयऩमांतचे वशचायी
- वोफती.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
प्रलश्लाव शा िथभ स्त्लत्च्मा प्रलचायाांलय, भताांलय आणण ननणामालय अवालमाव शला.

तयचां आऩण दव
ु -माांलय प्रलश्लाव ठे ऊ ळकू. ऩण आऩरा प्रलश्लाव आऩल्मालय नवेर
ककांला स्त्लत्च्मा कुठल्माशी कृतीलय आऩरा प्रलश्लाव फवत नवेर तय आऩण दव
ु माांलय प्रलश्लाव कवा ठे लणाय. काशी व्मक्ती भी ऩाहशल्मा आशे त, त्माांचा स्त्लत्च्मा

प्रलचायाांलय, भताांलय प्रलश्लाव नाशी. . नेशभी ते काशी गोष्टी कयताांना दव
ु -माांची भते
घेत अवतात, त्माभऱ
ु े काम शोते, आऩरे प्रलचाय मोग्म अवन
ू शी आऩण दव
ु -माांलय

प्रलश्लाव ठे लून काभ कयतो. काभ ऩूणा झारे नाशी ककांला अडचणी आल्मा तय काम

आऩरेच नुकवान शोते. मावाठी मोग्म प्रलचाय करून प्रलश्लावाने ननणाम घ्मा नी जे
कयालमाचे आशे ते काभ कया. ननजश्चत मळ लभऱे र. शयी ओभ.

आऩल्मा नलळफात अवतां ते आऩल्मारा न भागता वशज लभऱतां अवतां. जे

आऩल्मा नलळफात नाशी आणण ते शलां अवल्माव त्मादृष्टीने आऩणाव िमत्न

कयालमाव शलेत. अगदी भनाऩावून िमत्न केल्माव अळक्म गोष्टशी ळक्म शोत
अवते. " िमत्ने लाऱूचे कण यगडीता तेरशी गऱे " शे प्रलचाय आऩल्मा वलाांना

भाशीतच आशे त. ऩयां तु काशी गोष्टी अळा आशे त की तुम्शी ककतीशी िमत्न केरे तयी
त्मा गोष्टी लभऱत नाशीत. कायण काम तय त्मा गोष्टी आऩल्मा आलाक्माफाशे यीर
अवतात म्शणून. आलाक्मा फाशे यीर गोष्टी लभऱप्रलण्मावाठी िमत्न कयालमाचे
अवल्माव त्मा गोष्टी िथभ आऩल्मा आलाक्मात आणण्माची जरुयी आशे .

उदाशयणाथा एखाद्मा प्रलद्मार्थमााव जय उच्च लळषण घ्मालमाचे आशे तय उच्च

लळषण घेण्माप्रलऴमीची ऩारता अवालमाव शली तयच उच्च लळषण घेता मेईर.
मोग्म ऩारता नवेर तय उच्च लळषणावाठी िलेळ लभऱणाय नाशी. म्शणूनच िथभ
ऩारता लभऱप्रलण्माची गयज आशे . त्माकायणे नलळफारा दोऴ दे ण्मात काशीच अथा

नाशी. भार शे रषात घ्माले की आऩरे िाभाणणक िमत्न जय अवतीर तय मळ दयू

नाशी. आऩल्मारा अथक ऩरयश्रभाांनी नलळफशी फदरता मेऊ ळकते. मावाठी नळीफ नळीफ न म्शणता, कष्ट करून शलां ते लभऱाला अवां भी आलजून
ा वाांगेन. शयी ओभ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

आज जे आऩल्माकडे आशे. त्मात आनांदी आणण वभाधानी याहशरे तय कळाचीशी
कभतयता ऩडत नाशी. उरट आऩल्मारा जे लभऱते, त्मात ननजश्चतऩणे लाढ शोतां

जाते, काशीशी कभी ऩडतां नाशी अवा भाझा अनुबल आशे .. ऩण कधीशी यडतां याशू
नमे. यडत याशण्माने काम शोते, मेणायी रक्ष्भी घयात मेत नाशी. दायातन
ू ऩयत जाते
आणण आऩरां यडणां कामभ यशात. घयाची रक्ष्भी नी घयात मेणायी रक्ष्भी जय

आनांदी, वभाधानी अवेर तय घयातीर लातालयण आनांदी - िवन्न याशते. कायण

आरेल्मा रक्ष्भीचा ननलाव वदै ल आऩल्मा घयात अवो. एक वाजत्लक लातालयणाची
ननलभाती शोते. म्शणन
ू च भी आज अवे वाांगेन की " आऩरे अांथरून ऩाशून ऩाम
ऩवयालेत ". अलाजली अऩेषा ककांला एखाद्मा गोष्टीचा शव्माव धरू नमे. आनांदी
आणण वभाधानी याशण्माने जीलन अधधकाधधक वांद
ु य शोतां. जे आशे त्मात जय
आऩण वभाधानी याहशरात तय वुांदय - िवन्न जीलनाची अनुबूती आऩणाव
आल्मालाचून याशणाय नाशी अवे भी खात्रीने वाांगू इजच्छतो. शयी ओभ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

आऩल्मा आमुष्मात अथाातच जीलनात बूतकाऱ, लताभानकाऱ आणण बप्रलष्मकाऴ
अवे कारखांड अवतात. आजचा हदलव लताभानकाऱ अवरा तयी उद्मा, आजचा

हदलव शा बूतकाऱ म्शणून गणरा जाणाय आशे . उद्माचा हदलव आज बप्रलष्मकाऱ

अवणाय आशे. म्शणजेच कार काम घडरे शे भाहशत आशे , आज जे घडणाय आशे ते
आऩल्मा जीलनात लताभान अवणाय आशे. बप्रलष्मकाऱ म्शणजे उद्माच्मा हदलवात

काम घडणाय आशे ककांला आऩल्मा ऩुढ्मात कुठ्गरे काम लाढून ठे लरे जाणाय आशे .
शे तुम्शा आम्शारा, कुणाराच भाहशत नाशी. आऩल्मा बूतकाऱात घडरेल्मा

घटनाांच्मा आठलणी भनात कामभ याशतात. शे जयी खयां अवरां तयीशी ित्मेकाांनी
अवा प्रलचाय केरा ऩाहशजे की ज्मा घटना घडल्मा आशे त त्मा घटना ऩुन्शा घडू

नमेत माशी काऱजी घ्मालमाव ऩाहशजे ककांला शली. आज लताभानकाऱात आऩण जे
काभ करू ते चाांगरेच काभ कवे शोईर माकडे रष दे णे गयजेचे आशे. उद्मा

मेणाया हदलव शा बप्रलष्मकाऱ अवल्माने उद्माच्मा हदलवाची धचांता आज कयण्माची
आलश्मकता नाशी. धचांता ककांला काऱजी कयण्माची आलश्मकता नवरी तयीशी

बप्रलष्मकाऱात चुका शोऊ नमेत मावाठी उद्माच्मा हदलवात आऩल्मारा काम काभ
कयालमाचे आशे माची आखणी भार आज कयण्माची ननताांत गयज आशे . म्शणजे

उद्मा काभ कयताांना कुठरीशी अडचण मेणाय नाशी. काभ व्मलजस्त्थत ऩूणा शोईर.

भरा नेशभी अवां लाटतां की आऩल्मा जीलनारा शे बत
ू , लताभान आणण बप्रलष्मकाऱ
शे ननजश्चतऩणे आकाय दे त अवतात. म्शणूनच आऩल्मा जीलनात मा नतन्शी
काऱाांना पाय भशत्ल आशे . शयी ओभ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
आऩल्मारा एखादी गोष्ट आलडरी की ती गोष्ट आऩल्माकडे अवाली अवां

ित्मेकारा लाटतां. अथाात अवां लाटणां अगदी स्त्लाबाप्रलक आशे माप्रलऴमी कुणाचेशी
दभ
ु त अवणाय नाशी. ऩण ती गोष्ट आऩल्मारा घेता मेत नाशी ककांला आऩरी

तेलढी रामकी नाशी. अळा ऩरयजस्त्थतीत त्मा गोष्टीची चोयी कयणे आणण आऩल्मा

भनारा आनांहदत कयणे मोग्म आशे का. माफाफत ऩत्मेकाने प्रलचाय कयालमाव शला.
भरा प्रलचायरां तय भी अलश्म वाांगेन की " एखादी गोष्ट चोयी करून आणरी तय

ती गोष्ट आऩल्मारा आनांहदत कयण्माऐलजी आऩल्मारा वतत धचांताग्रस्त्त ठे लीर."
ज्मा गोष्टीऩावून आऩल्मारा पामदा शोणाय नवेर आणण जय नुकवान शोणाय

अवेर तय त्मा गोष्टीची चोयी का कयामची. वभज आऩण वोन्माच्मा दाधगन्माांची
चोयी केरी. ते दाधगने वोनायाकडे प्रलकून ऩैवे घेतरे. प्रलचाय कया की ते ऩैवे
आऩल्मारा आमष्ु मबय ऩुयणाय आशे त का. नाशी ऩयु णाय, म्शणजेच चो-माांची

ऩुनयालत्ृ ती शोणाय. एक हदलव मा चो-मा उघडकीव आल्मा की आऩल्मालय गुन्शा

लवद्ध शोऊन आऩरी यलानगी तुरुांगात शोणाय. शी नाभुष्कीची लेऱ का आरी, आऩण
चो-मा केल्माभुऱे. आजलभतीव आऩल्मारा आऩल्मा वाहशत्माच्मा चो-मा शोताांना

हदवतात. वाहशत्म चोरून स्त्लत्च्मा नालाने िकालळत करून आऩण थोडेच रेखक
कली शोणाय आशोत. भग अळा चो-मा करून काम लभऱते, काम पामदा शोतो ते
वाहशत्म चोयाांनी जय वाांधगतरे तय वलाांनाच वभजेर. वाहशत्माची चोयी करून
एखादां लेऱी षणणक आनांद लभऱे र. भार शा आनांद ननजश्चतऩणे षणावाठीच

अवेर. आऩल्मालय नाभष्ु कीची लेऱ मेईर तेव्शा भनारा जे द:ु ख शोईर, आऩल्मा
लभर भैत्ररणीांना तोंड दाखलामची राज लाटे र. त्मालेऱी शोणाया आऩरा अऩभान

आऩल्मारा वशन शोणाया नाशी. भी तय अवे म्शणेन की अळा अऩभानाऩेषा भत्ृ मू

फया. मावाठी प्रलचाय कया की आऩरे आमष्ु म चोयी कयण्मावाठी नाशी तय ते वांद
ु य
आनांदी कयण्मावाठी आशे . ऩशा प्रलचाय करून. नक्की ऩटतीर भाझे ळब्द. स्त्लत्
लरशा नी आऩल्मा लरखाणातून स्त्लानांद घ्मा. शयीओभ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
आऩल्मा प्रलचायाांना ळब्दात गांप
ु र की वलाांना आऩरे प्रलचाय लाचता मेतात.

प्रलचायाांना वांद
ु य अथाऩूणा ळब्दातन
ू पुरप्रलण्माच कौळल्म भार शलां. अवे अथाऩूणा

वुांदय ळब्दाांनी पुररेरे ळब्द - प्रलचाय लाचताांना यलवक लाचक आनांहदत व्शालमाव
शला. आऩल्मा प्रलचायाांच्मा लऱणा लऱणालय यलवकाांची उत्वुकता, उत्कांठा लाढीव
रागालमाव शली. आऩल्मा लरखाणालयची आऩरी ऩकड वैर शोता काभा नमे शे
प्रलचायात घ्मालमाव शला अवां भाझां एक िाभाणणक भत आशे. आऩरे प्रलचाय

अथाऩूणा ळब्दात मोग्म ऩद्धतीने भाांडरे गेरे नाशीत तय प्रलचाय लाचणाया लाचक
कांटाऱे र आणण ऩुढे लाचणाय नाशी. म्शणन
ू प्रलचाय लरहशताांना काऱजी घेण्माची

आलष्मकता आशे . ित्मेकाची प्रलचाय भाांडण्माची लेगलेगऱी रेखनळैरी अवते. ळब्द
अथाऩूणा अवतात ऩण रेखनळैरीभुऱे लाचताांना वभजत नाशी. म्शणून अलघड

ळब्दाांचा लाऩय न कयता वोप्मा ळब्दातन
ू अथा वभजन
ू मेईर आणण न थाांफता
यलवक लाचक प्रलचाय लाचत याशीर माकडे रष दे णे गयजेचे आशे . शे नलीन

लरहशणा-माांनी लरहशताांना प्रलचायाांत घ्मालमाव शले. अभानत आरेरे वांद
ु य अथाऩण
ू ा

प्रलचाय वाहशत्माच्मा कुठल्माशी िकायात लरशा. भार आजच्मा काऱात स्त्लस्त्थ फवन

चारणाय नाशी. जवे आऩण आनांदाने लाचतो तवे आनांदाने लरशालमाव शले. ऩटतांम
ना. भग कया वुरुलात. शयी ओभ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
.
अनब
ु लातन
ू खऩ
ू काशी लळकालमाव लभऱते. काशी अनब
ु ल शे लाईट अवतीर तय
काशी चाांगरेशी अनुबल मेत अवतात.चाांगरे अनुबल वाांगाच, ऩण आरेरे लाईट

अनुबल वाांगा. आऩल्मा वलाांच्मा अनुबलातून आऩल्मा ित्मेकारा ननजश्चत काशी

फोध घेता मेईर. ऩटतांम ना. भाझा अनुबल वाांगालमाचा तय भी अवा वाांगेन की
जी व्मक्ती लळकरेरी नाशी. काफाडकष्ट कयते, ऩण वांस्त्कायषभ आशे अळा

व्मक्तीकडून आऩल्मा चाांगरे भागादळान लभऱू ळकते. व्मक्ती अलळक्षषत आशे
म्शणन
ू दर
ु क्षा षत करू नमे.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

आऩल्मा भनावायखां कधी झारां नाशी की धचडधचड शोते. एखादा हदलव अवा काशी
आऩल्मा आमुष्मात मेतो की त्मा हदलळी अगदी वकाऱऩावून काभारा नामय

रागरेरां अवतां. कुणारा बेटामचा म्शटरां तयी ती व्माकीत बेटत नाशी. जाण्मा-

मेण्माचा लेऱ लामा जातो. कुठरांशी काभ शाती घ्मा. त्मा काभात अडथऱे मेतात नी
काभ ऩूणा शोत नाशी. अथाात आऩल्मा भनाची शोणायी धचडधचड स्त्लाबाप्रलक आशे .
ऩण भरा अवां लाटतां की धचडधचड कयण्मात ककांला घयातल्मा भाणवाांलय याग

काढण्मा काशी अथा आशे का. धचडधचड न कयता ककांला कुणालयशी याग न काढता

ळाांत याहशरे तय ननजश्चतऩणे नुकवान न शोता पामदाच शोतो अवा भाझा अनब
ु ल
आशे . वभजा, आऩल्मारा काभावाठी लभरारा बेटालमाचे आशे . आऩण त्माच्मा घयी
जाले तय तो बेटत नाशी. तो आऩण त्माच्मा घयी जाण्माऩूलॉ त्माच्मा भशत्लाच्मा

काभावाठी ननघून गेरेरा अवतो. इथे लभरालय धचडधचड कयण्मात काशी अथा नाशी.
कदाधचत आऩल्मा काभाऩेषा त्माचे काभ अधधक भशत्लाचे अवेर शे प्रलचाय आऩण
कयीत नाशी. त्माचिभाणे आऩल्मारा खये दीवाठी फाशेय जालमाचे आशे आणण

अळालेऱी आऩरी भैरीण ककांला एखादा नातेलाईक घयी मेतो. त्माकायणे आऩल्मारा

फाशे य जाता मेत नाशी. भनातीर भाांडे भनात याशतात, धचडधचड शोते. भार धचडधचड

न कयता अवा प्रलचाय कयालमाव शला की कदाधचत आज भाझ्मा खये दीवाठी जास्त्त
ऩैवे जाणाय शोते. भैरीण ककांला नातेलाईक आल्माभुऱे भाझे जास्त्तीचे ऩैवे लाचरे.
आऩण जय चाांगरा प्रलचाय केरा तय आऩरी धचडधचड शोणाय नाशी. भनशी ळाांत
याहशरां आऩण आऩल्मा प्रलचायाांभध्मे जय फदर केरा तय शा प्रलचायाांचा फदर

आऩल्मा हशताचा ठयतो अवां भाझां भत आशे . चाांगरा दृष्टीकोन अवरा म्शणजे
प्रलचायशी चां गरे अवतात. शयी ओभ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
.
आऩल्मा भनावायखां कधी झारां नाशी की धचडधचड शोते. एखादा हदलव अवा काशी
आऩल्मा आमुष्मात मेतो की त्मा हदलळी अगदी वकाऱऩावून काभारा नामय

रागरेरां अवतां. कुणारा बेटामचा म्शटरां तयी ती व्माकीत बेटत नाशी. जाण्मा-

मेण्माचा लेऱ लामा जातो. कुठरांशी काभ शाती घ्मा. त्मा काभात अडथऱे मेतात नी
काभ ऩूणा शोत नाशी. अथाात आऩल्मा भनाची शोणायी धचडधचड स्त्लाबाप्रलक आशे .
ऩण भरा अवां लाटतां की धचडधचड कयण्मात ककांला घयातल्मा भाणवाांलय याग

काढण्मा काशी अथा आशे का. धचडधचड न कयता ककांला कुणालयशी याग न काढता

ळाांत याहशरे तय ननजश्चतऩणे नुकवान न शोता पामदाच शोतो अवा भाझा अनब
ु ल
आशे . वभजा, आऩल्मारा काभावाठी लभरारा बेटालमाचे आशे . आऩण त्माच्मा घयी
जाले तय तो बेटत नाशी. तो आऩण त्माच्मा घयी जाण्माऩूलॉ त्माच्मा भशत्लाच्मा

काभावाठी ननघन
ू गेरेरा अवतो. इथे लभरालय धचडधचड कयण्मात काशी अथा नाशी.
कदाधचत आऩल्मा काभाऩेषा त्माचे काभ अधधक भशत्लाचे अवेर शे प्रलचाय आऩण
कयीत नाशी. त्माचिभाणे आऩल्मारा खये दीवाठी फाशेय जालमाचे आशे आणण

अळालेऱी आऩरी भैरीण ककांला एखादा नातेलाईक घयी मेतो. त्माकायणे आऩल्मारा
फाशे य जाता मेत नाशी. भनातीर भाांडे भनात याशतात, धचडधचड शोते. भार धचडधचड

न कयता अवा प्रलचाय कयालमाव शला की कदाधचत आज भाझ्मा खये दीवाठी जास्त्त
ऩैवे जाणाय शोते. भैरीण ककांला नातेलाईक आल्माभऱ
ु े भाझे जास्त्तीचे ऩैवे लाचरे.
आऩण जय चाांगरा प्रलचाय केरा तय आऩरी धचडधचड शोणाय नाशी. भनशी ळाांत
याहशरां आऩण आऩल्मा प्रलचायाांभध्मे जय फदर केरा तय शा प्रलचायाांचा फदर

आऩल्मा हशताचा ठयतो अवां भाझां भत आशे . चाांगरा दृष्टीकोन अवरा म्शणजे
प्रलचायशी चां गरे अवतात. शयी ओभ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
आळा ननयाळा माांचा खेऱ आऩल्मा जीलनात नेशभी चारू अवतो. एखादी गोष्ट

आऩल्मा भनावायखी नाशी झारी की आऩल्मारा ननयाळ व्शालमाव शोतां. अगदी

स्त्लाबाप्रलक आशे. ननयाळ न शोताां भाणवाांनी नेशभी आळेलय जगालमाव लळकालमाव

शलां अवां भरा लाटतां. आऩण ननळा झारो तय आऩल्मा शातून कुठराशी चाांगर काभ
शोणाय नाशी. त्माऩेषा जय आऩण आळालादी याहशरो तय ननजश्चतऩणे आऩरा काभ
चाांगल्मा िकाये शोतां अवा भाझा अनुबल आशे . ननयाळ शोऊन स्त्लस्त्थ फवण्माऩेषा

उरट ऩषी उत्वाशानां प्रलचायऩूलक
ा काभ कयण्माची वलम आऩण रालून घेतरी तय

ननयाळा शा ळब्द आऩल्मा ळब्दकोऴातून कामभचा ननघून जाईर माांत ळांका घेण्माचे
कायण नाशी. एका आळेच्मा ककयणाांभधूनशी आऩल्मा जीलनारा आकाय मेत अवतो.
म्शणून भी खारीऩूलक
ा वाांगेन की नेशभी आळालादी याशा, वुांदय जीलनाची अनुबत
ू ी
घ्मा. शयी ओभ.

आऩल्मा आमष्ु मात वभस्त्मा, द:ु ख लाट्मारा का मेत,ां माचा कधी आऩण प्रलचाय

केरा आशे काम ? भरा अवां लाटतां की, मा वभस्त्मा ककांला मेणायी द:ु ख आऩल्माचां
लाईट प्रलचायाांभुऱे, चुकीच्मा कृत्त्माांभुऱे आऩल्मा आमष्ु मात त्मा लाईट प्रलचायाांचा कृत्त्माचां पऱ दे ण्मावाठी लाट्मारा मेतां अवतात. आऩण एखाद्माप्रलऴमी लाईट

प्रलचाय केरे, लाईट फोररो ककांला एखादी लाईट कृती केरी तयी ज्माच्माप्रलऴमी

आऩण केरेरे अवते त्मा व्मक्तीचां लाईट शोत नाशी. वभजा झारां तयी वशज

ननघून जातां. उरट ऩषी त्मा लाईट प्रलचायाांचां - कृत्त्माच पऱ आऩल्माराच बोगालां
रागतां अवां भरा लाटतां. मावाठी आऩण कुणाराशी लाईट फोरू नमे, लाईट प्रलचाय

करू नमेत. वलाांप्रलऴमी चाांगरे हशतकायक फोराले. चाांगरां कामा कयालां, जेणे करून
आऩल्मा आमुष्मात आऩल्मा लाईट कभाांभुऱे बोग बोगालमाव रागणाय नाशीत.
शयी ओभ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
आऩल्मा घयाांत ज्मालेऱी वख
ु - वभाधान नाांदत अवतां त्मालेऱी आऩण भजेत

अवतो. भार ज्मालेऱी आऩल्मार घयाांत वुखानांतय द:ु ख मेतां. अनेक वभस्त्मा, वांकटे
उबी याशतात त्मालेऱी आऩण शतफर शोतो. मा वांकटातून भागा काढता काढता
जीलशी नकोवा शोतो. भी म्शणतोम ते खयां आशे ना, ऩटतांम ना तुम्शारा. भरा

लाटतां की माचां वभस्त्मेतून, वांकटाांतून ऩयभेश्लय आऩल्मारा लळकलीत अवतो, आऩरां
काम चुकरां, शे आऩल्मारा वाांगत अवतो. आऩण ऩयभेश्लयाांनी वाांधगतरेल्मा

भागाालरून जय चाररो तय आऩल्मा आमुष्मात आरेल्मा वभस्त्मा, वांकटे त्माच्मा
कृऩाळीलाादाने दयू शोतात. म्शणून आऩण ऩयभेश्लयारा वाांधगतरां ऩाहशजे की

आमुष्माच्मा भागाालय चारत अवताांना तू भाझा शात धय, म्शणजे शात वुटणाय
नाशी आणण ऩयभेश्लयाची वोफत याशीर. त्माची वाथ आऩल्मा वोफत अवेर.ां

ऩयभेश्लय आऩल्मा वोफत आशे म्शणून स्त्लस्त्थ फवन
ू चारणाय नाशी, योजी योटीवाठी
आऩल्मारा कष्ट कयाले रागतीर शेशी रषात घ्मालमाव शलां. कष्ट न कयणा-मारा
ऩयभेश्लय कधीशी वाथ दे त नाशी. माचाशी प्रलचाय आऩण वलाांनी कयालमाव शला

अवां भरा लाटतां. आऩरां कभा चाांगर अवेर तय आऩल्मा लाट्मारा वुख वभाधान
मेतां, द:ु ख मेत नाशी. शयी ओभ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
,
एखाद्मा व्मक्तीची एखादी गोष्ट आऩल्मारा आलडरी तय ती गोष्ट आत्भवात
कयण्माचा जरूय िमत्न कया. िमत्न केल्माने ती गोष्ट आऩल्माव आत्भवात

कयता मेईर. ऩण एखादी गोष्ट आलडरी नाशी म्शणन
ू त्मा व्मक्तीरा लाईट म्शणू
नका ककांला त्माचाप्रलऴमी गैयवभज करून घेऊ नका कायण जयी त्माची एखादी

गोष्ट तुम्शारा आलडरी नाशी तयीशी ती गोष्ट दव
ु -मा आलडणायी अवते. खयां च

प्रलचाय कया. रशान शोऊन लळकण्मात कवा आनांद लभऱतो माचीशी अनुबूती घ्मा.
लळकण्मावायखे खूऩ काशी आशे . आमष्ु मबय लळकत याहशरात तय लळकण्मातरी
भौज अनब
ु लत मेईर ना. शयी ओभ.

व्मक्ती म्शटरी की चाांगरे - लाईट गण
ु अांगी अवतात. स्त्लबालशी धचर प्रलधचर

अवतात. एकूण काम तय आऩण वला गुणाांनी ऩरयऩूणा नाशी. ज्मालेऱी आऩण लभर
भैत्ररणी एकर मेतो आऩल्मारा एकभेकाांचे गण
ु दोऴ भाहशत अवतात. आऩल्मारा

लभर भैत्ररणी ककांला नातेलाईक, ळेजायी माांच्मा अांगी अवरेरे गुण आऩण आत्भवात
कयण्माचा िमत्न कयालमाव शला. गुण आऩल्मा अांगी जोऩालमाव शलेत. जेणे

करून आऩल्मा अांगी अवरेल्मा गुणात लाढ शोईर. लाईट अलगुणाांचा प्रलचाय करून
त्मा व्मक्तीरा त्माच्मा अलगुणाांप्रलऴमी वभजालून वाांगाले. रगेच ऩरयलतान नाशी

झारे तयीशी ननजश्चतऩणे काशी कारालधीत अलगुणाांचे गुणात ऩरयलतान झाल्माचे
आऩणाव हदवून मेईर. कायण जेव्शा त्मा व्मक्तीव अलगुणाांऩावून शोणाये तोटे

वभजन
ू मेतीर. त्माचलेऱी त्माचे भतां फदरेरां आणण त्मारा आऩरी भते ऩटतीर.
आऩल्मातशी काशी गुणदोऴ अवल्माव ते गुणदोऴ नष्ट प्रलचाय कयाला अवां भाझां
भत आशे . आऩण मा प्रलश्लात घेतरा आशे तो गण
ु दोऴाांचा वांग्रश कयण्मावाठी
ननजश्चत नाशी शी गोष्ट आऩण ित्मेकाांनी प्रलचायात घ्मालमाव ऩाहशजे. गुण

ग्राशकात अवरी की वाये प्रलश्ल आऩल्मारा वुांदय अवल्माचे जाणलत. आऩरे
जीलन वाथाकी रागते. शयी ओभ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

आऩण आत्भप्रलश्लावानी जय एखादां काभ ककांला कामा कयीत अवू तय ननजश्चतऩणे

मळ लभऱते. काभ ककांला कामा कयताांना आऩल्मा भनात काभाच्मा मळाफद्दर बीती
ननभााण झारी तय आत्भप्रलश्लाव ढऱल्माभुरे शभखाव अऩमळ ऩदयी मेते अवा

भाझा स्त्लत्चा अनुबल आशे . एखादां कठीण आणण िथभदळानी काभ अळक्म लाटतां
अवरां तयी आत्भप्रलश्लाव अवेर तय ते कठीण ककांला अळक्म लाटणायां काभ -

कामा वशजतेने ऩूणा शोतां. काभ - कामा ऩूणा झाल्मालय आऩल्मारा लभऱणाया आनांद
- वभाधान ळब्दात वाांगता मेणाय नाशी. भार अवा आनांद - वभाधान अनुबलाव

मेतां. काभ कयताांना खारी ठे ला की शे काभ उत्कृष्ट शोणाय आशे . भाझे नातेलाईक,

लभर भांडऱी भाझ्मा काभाची िळांवा कयणाय आशे त अवे प्रलचाय भनात आरे की

आऩरा आत्भप्रलश्लाव लाढतो शे ित्मेकाांनी प्रलचायाांत घ्मालमाव शलां. म्शणून मोग्म
प्रलचाय करून मळाची खारी ठे ला आणण आत्भप्रलश्लाव लाढला अवा भाझां िाांजऱ
भतां आशे . शयी ओभ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

आऩरा शा दे श म्शणजेच ईश्लयाचे भांहदय आशे. मा भांहदयात आत्भा शा ईश्लय लाव
कयतो - ननलाव कयतो. तयीशी आऩल्मारा मा ईश्लयाची जाणील शोतां नाशी शे
आऩरां दद
ु ै ल म्शणालां रागेर. " ळोधा म्शणजे वाऩडेर " मा मुक्तीनुवाय जय

आऩण आऩल्मातीर ईश्लयाचा ळोध घेतरा तय ननजश्चतऩणे आऩल्मारा मा आत्भा
- आत्भायाभ ईश्लयाचे दळान घडेर. ऩण शा ळोध आऩण भनाऩावून िेभाने

बजक्तबालाने घ्मालमाव शला. एकदा दळान घडरे की अनब
ु त
ू ी मेईर की आऩण
उगाचच ईश्लयाचा ळोध घेत शोतो. खयां ऩाशता, ईश्लय आऩल्मात आशे. ळालेऱी

आऩल्मारा शोणाया आनांद - वभाधान शे ळब्दाांत वाांगता मेणाय नाशी. ित्मषात

अनुबूती मेईर. आऩरा जन्भ वाथाकी रागल्माचे वभाधानशी लभऱे र. ऩटतांम ना,
भी काम म्शणतो आशे ते. जय आऩरा दे श ईश्लयाचे भांहदय आशे . त्माांत आऩरा

ईश्लय ननलाव कयीत आशे , अवे अवताांना आऩण लाईट लागरे, लाईट प्रलचाय केरे
ककांला लाईट कृती केरी तय आऩल्मातीर ईश्लयारा आलडेर का ? माचा आऩण

ित्मेकाांनी प्रलचाय कयालमाव शला. आऩल्मा शातन
ू चाांगरी कभे झारी तय आऩल्मा
वलाांना आनांदाचे वभाधानाचे हदलव राबतीर. आऩल्मा लागण्मा फोरण्मात

वुळीरता शली. म्शणून आऩल्मातीर शा आत्भायाभ ईश्लय ळोधून त्माच्मावोफत
चाांगल्मा जीलनाची अनुबूती घ्माली अवां भरा लाटतां.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
.
काशीलेऱा अवां लाटतां की आऩल्मा लाटमारा आरेरां द:ु ख इतयाांना लाटालां. द:ु ख

लाटल्माने - वाांधगतल्माने कभी शोतां अवां म्शणतात. कभी शोईर ककांला शोणायशी

नाशी. ऩण नक्कीच वुवह्म शोईर. एक िकायची ळक्ती द:ु ख वशन कयण्मावाठी
लभऱे र. आऩल्मा जीलनात शी द:ु खे का मेतात, आऩल्मारा अडचणी कोणत्मा

कायणास्त्तल मेतात माचा फायकाईने प्रलचाय कयालमाव शला अवां भरा लाटतां. शी

द:ु खे जी आऩल्मा लाट्मारा मेतात ती आऩण केरेल्मा लाईट कभाांभुऱे. मा

जन्भात ककांला ऩूलींच्मा जन्भात आऩल्मा शातून जी लाईट कभे घडतात. त्मा

कभााचां पर आऩल्मारा लभऱत अवतां. आऩल्मा शातून जळी कभे घडतीर तळीच
वख
ु द:ु खे आऩल्मा जीलनात शभखाव मेतात म्शणन
ू आऩण मा जन्भात माऩुढे

प्रलचाय करून जय वलाांळी लागरो फोररो ककांला चाांगरी कृती आऩल्मा शातून झारी
तय ननजश्चतऩणे आऩल्मा लाट्मारा अडीअडचणी, द:ु खे मेणाय नाशीत. कऱत

नकऱत जय एखादे लाईट कभा घडरे तयी द:ु खाची तीव्रता कभी शोईर. मावाठी

आऩण आऩल्मा दै नहदन जीलनात वलाांळी वांफांध वरोख्माचे ठे लालमाव शलेत अवां

भाझां भत आशे . थोडक्मात काम तय आऩरी याशणी वाधी, वयऱ अवाली नी प्रलचाय
कृती चाांगरी अवाली. शयी ओभ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
.
आऩरां ळयीय, शा आऩरा वद
ांु य दे श, एक ना एक हदलव मा अजग्नभातेच्मा कुळीत
प्रलवालणाय आशे . शे आऩणारा वलाांना भाहशत आशे . शे लेगऱे वाांगण्माची

आलश्मकता आशे अवां भुऱीच नाशी. भग आऩण मा दे शाचे चोचरे का ऩुयप्रलतो, शा

िश्न वभोय उबा याशतो. आत्भा शा अभय आशे . एका दे शातून कयालमाचे कामा ऩूणा
झाल्मानांतय, ऩुढीर वांबाव्म कामा कयण्मावाठी शाच आत्भा दव
ु -मा ळयीयात िलेळ
कयणाय आशे. एक रषात घ्मा की जन्भ घेताांना शा आताां यडत अवतो दे शरूऩ

फाऱाच्मा रूऩातन
ू आणण जेव्शा कामा वांऩत, ळयीय थकरेरां अवतां. कामा कयण्माव

त्मा आत्भाच्मा दृष्टीने अवभथा अवतां, त्मालेऱी शा आऩरा भी म्शणणाया "आत्भा
" शे श्री वोडून जाताांना शवत अवतो. कायण ऩुढीर कामा कयण्मावाठी नलीन दे श
त्माव धायण कयालमाचा अवतो. आऩण जन्भ घेतो आऩल्मारा आऩल्मा

कभाानुवाय ईश्लयानी नेभून हदरेरे कामा कयण्मावाठी. भग अवे अवताांना आऩण
आऩल्मा दे शालय िेभ करून वुांदयतेवाठी आऩण दे शाचे चोचरे ऩुयप्रलत अवतो.

अथाात आऩरा दे श, शे ळयीय ननयोगी ठे लणां, त्माची काऱजी घेणां, नीटनेटक याशणां, शे
अऩेक्षषत आशे. ऩण आऩण जास्त्त िभाणात आऩल्मा दे शाचा प्रलचाय कयीत अवतो
अवां भरा लाटतां. त्माऩेषा आऩण भी म्शणजे "आत्भा, " मा आत्भाळी एकरूऩ

शोऊन आऩल्मा राडक्मा ईश्लयाळी जय वांलाद वाधरा तय आऩण आऩल्मा मा

वुांदय आमुष्मात खूऩ काशी चाांगर करू ळकतो, वत्कभा करून िगती करून घेत

अवतो. ईश्लयचयणी िेभाने एकरूऩ झारो तयी ननजश्चतऩणे आऩण मा जन्भ

भयणाच्मा पे-मातून वुटून भोषाव जालू. मा ईश्लय चयणाळी एकरूऩ झाल्माभुऱे
ईश्लयभम शोऊन आऩण याशणाय आशोत. म्शणूनच आऩण दीन दफ
ु ळ्माांची वेला

करून, वत्कभे करून, ईश्लयाच्मा गोड नाभात यां गन
ू जाऊन ईश्लय चयणी एकरूऩ
शोण्माच्मा दृष्टीने िमत्न कयालमाव शला अवां भरा लाटतां. ईश्लयाळी एकरूऩ

शोण्मातीर आनांदी, वभाधान, शे काशी आशे त्माची अनुबूती लभऱालमाव शली. तयच
मा जन्भाचे वाथाक शोईर. नुवते दे शाचे चोचरे ऩुयप्रलण्मात आऩण आऩल्मा

आमुष्मातीर कारालधी घारप्रलरा तय शा जन्भ व्मथा जाईर भाझ्मा भनात जे
बाल बालना आल्मा त्मा आऩल्मा वभोय भाांडल्मा आशे त. आऩण जरूय प्रलचाय
कयाला. शयी ओभ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

आऩण नेशभी कुणाचे ना कुणाचे तयी अनुकयण कयीत अवतो. अनुकयण शे

चाांगल्मा गोष्टीचे शोते अवां भी आलजन
ूा म्शणेन. कायण एखाद्माची चाांगरी वलम
आऩण ऩाहशरी की आऩल्माराशी लाटतां, शी गोष्ट ककांला वलम आऩल्माभध्मे

अवालमाव ऩाहशजे. भनाऩावून ती गोष्ट आलडल्माने आऩण ती आत्भवात कयतो.
ऩटतांम ना. एखादी व्मक्ती गोड फोरणायी अवेर ककांला नीट नेटकी - टाऩटीऩ

याशणायी अवेर तय त्मा व्मक्तीकडे फघून आऩल्माराशी अवां लाटतां की आऩणशी

गोड फोरालमाव शलां, नीटनेटक याशालमाव शलां. अथाात अवां लाटतां काशी गैय नाशी.

आता ऩशा भी आज अनेक हदलव धन्मलाद न म्शणता उत्तय म्शणन
ू श्रीयाभ ककांला

शयी ओभ म्शणतो. हश भाझी चाांगरी वलम भाझ्मा काशी लभर भैत्ररणीनी आत्भवात
केरी आशे . म्शणजेच एक िकाये त्माांनी चाांगल्मा गोष्टीचे अनुकयण केरे आशे .
हदलवाकाठी अनेक लेऱा आऩण मा पेवफुकलय ऩयभेश्लयाचे नाभ घेत अवू तय
ननजश्चतऩणे आऩल्मा वोफत ऩयभेश्लय अवल्माची अनुबूती आऩणाव लभऱते.

ऩयभेश्लयाची कृऩा आऩल्मालय आशे अवां जय म्शटरां तय लालगां शोणाय नाशी. आऩण
आऩल्मा ऩयभेळायाचे नाभ वतत घेतल्माने त्माच्मा नाभाची गोडी आऩल्मारा
रागते. आऩण ऩयभेश्लयाच्मा बक्तीत इतके तल्रीन शोतो की कुठरेशी काभ

कयताांनाशी आऩल्मा भुखात ऩयभेश्लयाची नाभ अवते. खयां ऩाशता, तोच आऩरा खया
वोफती आशे . शयी ओभ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

आऩल्मारा जीलनात मळ - अऩमळारा वाभोये जालमाव रागते. मळ लभऱारे की
आनांद शोतो. आऩल्मा कष्टाचे चीझ झारे अवां लाटतां. अऩमळ आरे की भन

ननयाळ शोतां. अथाात शे स्त्लाबाप्रलक आशे . आऩरे कष्ट कुठे तयी कभी ऩडरे म्शणन

अऩमळ आरे, जास्त्त कष्ट कयालमाव शले शोते शे लायां लाय भनात मेत. ऩण भरा
अवां लाटतां की भरा शे अऩळम का आरां, भी केरेरे कष्ट कभी ऩडरे का ?

आऩल्मा काशी चुका झाल्मा का ? माचा प्रलचाय कयालमाव शला. शा प्रलचाय जय

वखोर, फायकाईने केरा तय आऩल्मारा आऩल्मा शातन
ू झारेल्मा चुका वभजून
मेतीर. एकदा झारेरी चूक रषात आरी की वशवा ऩुन्शा नतचां चूक आऩल्मा

शातन
ू घडत नाशी. त्माचिभाणे जय कष्ट कभी ऩडल्माचे आढऱून आल्माव जास्त्त
कष्ट कयण्माची भनाची तमायी शोईर. म्शणून अऩमळ जयी आरे तयी ननयाळ

शोण्माचे काशीशी कायण नाशी अवां भाझ भत आशे . आऩण अऩमळातून खूऩ काशी
लळकत अवतो माचा प्रलचाय कयाला. मळ लभऱारे की आऩण प्रलचाय कयीत नाशी.
त्मा मळाच्मा आनांदात अवतो. मळातूनशी लळकण्मावायखे खूऩ आशे . ऩण आऩण
लळकण्माच्मा भनजस्त्थतीत नवतो. मावाठी अऩमळारा घाफरून न जाता धीयाने

वाभोये जाले. ऩूणा प्रलचायाांती ऩुन्शा काभारा रागाले. आरेल्मा अऩमळाकडून अनब
ु ल

लभऱारेरा अवल्माने आता आऩरी लाटचार िगतीच्मा भागााने शोऊन मळ शभखाव
लभऱते. त्माकायणे जीलनातीर अऩमळ मळाकडे घेऊन जाणाया आऩरा लभर आशे शे
प्रलचायाांत घ्माले अवां भरा लाटतां. शयी ओभ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

आऩण जेव्शा आऩरा प्रलचाय कयतो तेव्शा नाशी म्शटरां तयी दव
ु -माच्मा हशताचा

प्रलचायशी आऩल्मा भनाांत मेतो. म्शणजेच आऩल्मा भनाांत एक चाांगरा प्रलचाय आरा
की भग अनेक चाांगरे प्रलचाय भनाांत मेतात. अवे प्रलचाय आऩल्मा वलाांच्मा हशताचे
ठयतात. म्शणून हदलवातून एकदा तयी प्रलश्ल कल्माणाची भनोभनी िाथाना कयाली.
जेणे करून आऩल्मारा आऩल्मा वांद
ु य जीलनाची अनब
ु त
ू ी मेईर. शयी ओभ,

आऩण द:ु खात अवरो ककांला अडचणीत अवरो की खारीने आऩल्मार ऩयभेश्लय

आठलतो. आऩल्मारा झारेरां द:ु ख वशन व्शालां म्शणन
ू आऩण त्माच्माकडे माचना
कयतो. अडचणी दयू व्शाव्मात म्शणून ऩयभेश्लयाकडे वाकडे घारतो. आऩरा

ऩयभेश्लय खयां च दमाऱू आशे . आऩरी शाक ऐकून तो आऩल्माकडे धाल घेतो आणण
आऩरी द:ु ख आऩल्मारा वशन कयण्माची ताकद दे तो, द:ु ख कभी कयतो, अडचणी

दयू कयतो. एकदा का आऩल्मारा झारेरां द:ु ख ननघून गेरां, अडचणी दयू झाल्मा की
आऩण ऩयभेश्लयारा प्रलवरून जातो. अळा िलत
ृ ीच्मा व्मक्ती आऩल्मारा आऩल्मा
जलऱऩाव हदवून मेतात. इथां भरा इतकांच वाांगालव लाटतां की द:ु ख झारां,

जीलनात अडचणी आल्मा की भग ऩयभेश्लयाकडे धाला कयण्माऩेषा, दययोज आऩण
ऩयभेश्लयाची ऩूजा, उऩावना, नाभस्त्भयण केरे ककांला माऩैकी एक गोष्ट केरी तयी

द:ु खाच्मा लेऱी, अडचणीांच्मा लेऱी आऩल्मारा धाला कयण्माची गयज बावत नाशी.

ऩयभेश्लय स्त्लत् आऩल्मावाठी धालून मेतो. अवा अनब
ु ल आल्मालाचून याशत नाशी.
मावाठी आऩण आऩल्मावाठी, मा प्रलश्लाच्मा कल्माणावाठी ननमलभत दययोज जभेर
तेव्शा ऩूजा, ऊऩावना, नाभस्त्भयण केल्माव ऩयभेश्लयी ळक्तीची ननजश्चत अनुबूती
मेईर. वांद
ु य जीलनाचा राब शोईर. शयी ओभ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

व्मवनाांऩावन
ू दयू याशा, अथाात शे वाांगणां वोप्ऩां आशे . ऩण कयणां कठीण आशे . शे
जयी खयां अवरां तयी अळक्म भऱ
ु ीच नाशी. भार आऩण भनाऩावन
ू ननग्रशाने

त्मावाठी िमत्न कयालमाव शलेत. शे एक वत्मच आशे. लवगाये ट, तांफाकू, दारू शी

व्मवने जय अवतीर तय ननजश्चतऩणे शी व्मवने आऩल्मा ळयीयारा घातक आशे त
माचा ित्मेकाांनी प्रलचाय कयालमाव शला अवां भरा लाटतां. अवरेरी व्मवने ककांला
व्मवन वुटालां मावाठी िमत्न झाल्माव खारीने व्मवने वुटतीर. स्त्लत्च्मा

वख
ु ावाठी, घयातीर वभाधान नी आनांदावाठी आऩल्मारा व्मवने अवल्माव, ती
वट
ु ालीत म्शणन
ू िमत्न कयालमाव शलेत. शल्री म्शणजे आजच्मा जभान्मात

भहशराांभध्मेशी व्मवने हदवन
ू मेत आशे त. आज मा व्मवनाांकडे गांबीयतेने ऩशालमाव
शले, नाशीतय लेऱ ननघून गेल्मालय आऩण चूक केल्माचे वभजून आरे तय त्मा
चुकीच्मा ऩरयणाभाांना वाभोये जालमाव रागेर. जे बोगाले रागेर त्मा बोगाांचा
प्रलचाय न केरेरा फया. कायण त्मारा व्मवनाांचे बोगच म्शणाले रागतीर. खयां

वाांगू, भराशी भाझ्मा नोकयीच्मा कारालधीत तांफाकूचे व्मवन रागरे आशे . अथाात
शे व्मवन ननजश्चतऩणे चाांगरे नाशी. मा लमात राव शोऊ ळकतो माचा भी

गांबीयऩणे प्रलचाय केल्मानांतय शे तांफाकूचे व्मवन वुटण्माचा जजकयीने िमत्न कयीत
आशे आणण भरा खारी आशे की रलकयच शे व्मवन वुटेर. ननकोऩ आयोग्म भरा

भाझ्मा ऩुढीर जीलनात आनांदे दे त याहशरां. उलळया का शोईन शे ळशाणऩण आरां, शी
गोष्ट चाांगल्मा जीलनाची वरु
ु लात अवाली अवां भरा लाटतां. शयी ओभ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
.
गोड गोड ळब्द ऐकरे की भन तप्ु त शोतां. शे गोड ळब्द वतत कानी ऩडालेत नी मा
ळब्दातन
ू ऩाझयणा-मा अभत
ु , ननभाऱ, ऩप्रलर शोतां. अथाात
ृ ाच्मा जरधायाांनी भन ळद्ध
शे गोड गोड ळब्द कुणाचे अवणाय, तय अथाात आईंचे. कायण आई ककतीशी
यागालरी, कठोय फोररी तयी त्मा कठोय ळब्दाांत गोड स्त्लय अवतात. नतचा

आळीलााद नेशभी आऩल्मा ऩाठ्ळी अवतो. वांस्त्कायरुऩी दर
ू ई आई आऩल्मा अांगालय
ऩाांघयत अवते, आऩल्मा कल्माणावाठी. नतने आऩल्मालय केरेल्मा उऩकायाांची

ऩयतपेड ककांला उतयाई आऩण कधीचां करू ळकत नाशी. जन्भबय आऩण नतच्मा

ऋणात यशालां अवां भरा लाटतां. आऩण आईळी ननजश्चतऩणे एकरूऩ झारेरो अवतो
अवां भाझां भतां आशे . शयी ओभ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

गोड गोड ळब्द ऐकरे की भन तप्ु त शोतां. शे गोड ळब्द वतत कानी ऩडालेत नी मा
ळब्दातून ऩाझयणा-मा अभत
ु , ननभाऱ, ऩप्रलर शोतां. अथाात
ृ ाच्मा जरधायाांनी भन ळद्ध
शे गोड गोड ळब्द कुणाचे अवणाय, तय अथाात आईंचे. कायण आई ककतीशी
यागालरी, कठोय फोररी तयी त्मा कठोय ळब्दाांत गोड स्त्लय अवतात. नतचा

आळीलााद नेशभी आऩल्मा ऩाठ्ळी अवतो. वांस्त्कायरुऩी धुरई आई आऩल्मा अांगालय
ऩाांघयत अवते, आऩल्मा कल्माणावाठी. नतने आऩल्मालय केरेल्मा उऩकायाांची

ऩयतपेड ककांला उतयाई आऩण कधीचां करू ळकत नाशी. जन्भबय आऩण नतच्मा

ऋणात यशालां अवां भरा लाटतां. आऩण आईळी ननजश्चतऩणे एकरूऩ झारेरो अवतो
अवां भाझां भतां आशे . शयी ओभ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

आजलभतीव प्रलश्लाव शा अत्मांत भशत्लाचा आशे . त्माकायणे प्रलश्लावारा कुठे शी तडा
जाणाय नाशी, माची काऱजी घेणे गयजेचे आशे. एकदा का एकभेकाांलयीर प्रलश्लाव
उडारा की वशवा तो ऩयत मेत नाशी. शी जाणील ित्मेकाांच्मा भनाांत अवालमाव

शली. प्रलश्लावाने अनेक चाांगरी काभे शोतात. मा प्रलश्लावाभध्मे आऩरमारा वख
ु ,
वभाधान नी ळाांती हदवालमाव शली. तयां च आऩल्मारा आऩल्मा वुांदय जीलनच
अनुबूती मेईर. शयी ओभ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
आजलभतीव प्रलश्लाव शा अत्मांत भशत्लाचा आशे . त्माकायणे प्रलश्लावारा कुठे शी तडा
जाणाय नाशी, माची काऱजी घेणे गयजेचे आशे. एकदा का एकभेकाांलयीर प्रलश्लाव
उडारा की वशवा तो ऩयत मेत नाशी. शी जाणील ित्मेकाांच्मा भनाांत अवालमाव

शली. प्रलश्लावाने अनेक चाांगरी काभे शोतात. मा प्रलश्लावाभध्मे आऩरमारा वख
ु ,
वभाधान नी ळाांती हदवालमाव शली. तयां च आऩल्मारा आऩल्मा वुांदय जीलनच
अनब
ु त
ू ी मेईर. शयी ओभ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

वुांदय वुगांधधत पुरे नी वुांदय पुरे कुठरीशी अऩेषा न ठे लता आऩल्मारा आनांहदत
ठे लतात. वुगांधधत पुरे भनारा भोशून टाकतात. भन िवन्न कयतात. डोरणा-मा
पुराांच्मा ताटव्माकडे ऩाहशरे की आऩल्माराशी पुराांिभाणे डोरालेवे लाटते. मा

पुराांऩावून आऩल्मारा खूऩ काशी लळकालमाव लभऱते. पुराांचां आमष्ु म ऩाहशरां तय

अल्ऩ आमष्ु म अवन
ू शी लभऱारेल्मा आमष्ु मात कवां आनांदी, वभाधानी यशालमाच शे

त्माांच्माकडून लळकालां. वग
ा े जातात तय काशी करेलय
ु ांधधत पुरे ईश्लय चयणी अप्रऩर
प्रलवालतात. ज्मालेऱी शी गांधधत पुरे काऱालय प्रलवालतात त्मालेऱी त्माांना ईश्लयी
दळान झाल्मालाचून याशत नाशी कायण भत
ृ व्मक्तीरा ळेलटच्मा िलावात ती

आऩल्मा जलऱीर गांध भुक्तऩाने दे त अवतात, अल्ऩळी का शोई ना वोफत कयीत
अवतात. आऩल्मात ननलाव कयणा-मा ईश्लयाचां दळान आऩल्मारा शोणाय नाशी
ककांला भाणवा भाणवातीर ईश्लय आऩणाव हदवणाय नाशी. ऩण मा पुराांना

भाणवातीर ईश्लयाचां दळान शोतां म्शणूनच ती ईश्लयचयणी रीन शोतां अवतात अवां
म्शटरां तय ननजश्चतऩणे चुकीचां शोणाय नाशी. पुरे नाजूक, कोभर, ऩप्रलर अवतात
त्माांच्मा बालना जऩालमाव शव्मात अवां भाझां एक िाांजऱ भत आशे. आऩल्मा

घयातीर फाल्कनीत वग
ु ांधधत पुरे पुररी की हदलवबय आऩण आनांहदत, िवन्न

लातालयणात याशत अवतो. अळालेऱी आऩरी काभात आऩल्मारा श्रभ झारे तयी ते
श्रभ आऩल्मारा जाणलत नाशीत, मा पुराांच्मा गांधाभऱ
ु े . अळी शी अनुबत
ू ी

आऩल्माव नेशभी लभऱत अवते. अळा मा पुराांचां भशत्ल आऩल्मा जीलनात आशे
माचा प्रलवय ऩडू नमे. मा पुराांकडून आऩणाव जे जे लळकत मेईर ते ते जरूय

लळकून घ्मालां. दै नहदन व्मलशायात आऩल्मारा त्माचा उऩमोग करून घेता मेईर.
शयी ओभ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

आऩल्मा आमुष्मात वांस्त्कायारा पाय भशत्ल आशे . आऩल्मा भनालय आई-लडीर,
गुरुजन शे वांस्त्काय कयतात. मा वांस्त्कायाभुऱे आऩरां भन वषभ शोतां. चाांगर -

लाईट शे आऩल्मारा वभजन
ू मेतां. लाईट िलत
ृ ीांकडे लऱामचां नाशी शे वांस्त्कारयत भन
आऩल्मारा वाांगत. मोग्म भागा ककांला हदळा दाखप्रलत. मोग्म वांस्त्काय जय भनालय
झारे नवतीर तय आऩरां भन लाईट िलत
ृ ीांकडे शभखाव लऱतां अवां भरा लाटतां.

लाईट िलत
ृ ीांकडे जय भन लऱत अवेर तय ननजश्चतऩणे आऩल्मा जीलनालय त्माचे
लाईट ऩरयणाभ शोणाय माांत ळांका घेण्माचे कायण नाशी. एखादी व्मक्ती गुांडधगयी
करून जय श्रीभांत झारी अवेर तयीशी त्माच्मा ऩाऩाची पऱे त्मारा बोगाली

रागतात माचा प्रलवय न ऩडरेरा फया. म्शणून आजच्मा ऩारकाांनी आऩल्मा रशान
भर
ु ाांच्मा फारभनालय वांस्त्काय कयणे गयजेचे आशे अवां भाझां एक िाभाणणक भत

आशे . कायण फारभनालय जय चाांगरे वांस्त्काय झारे तय आऩरी बाली प्रऩढी ननजश्चत
कणखय, ननकोऩ, वषभ शोईर. लाईट भागााकडे लऱणाय नाशी. आऩरां आमुष्म कवां
वुांदय कयामचां शे आऩल्माचां शाती आशे . जजथे वांस्त्काय, नतथे आनांद, वुख नी

वभाधान अवणाय. ित्मेक भाणूव वुखावाठी झगडत अवतो माचा प्रलचाय केल्माव

आऩरां भन वांस्त्कायषभ अवण्माची ननताांत गयज आशे , शे वांस्त्कायच फीज ित्मेकाचा
भनात रुजालमाव ऩाहशजे. जया प्रलचाय केरात तय वशज ळक्म आशे . शयी ओभ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

स्त्लत् आनांदी वभाधानी याशार तय दव
ु -माव बयबरून आनांद, वभाधान दे लू

ळकता, म्शणून हदलव आऩरा अवां वभजून जय हदलवबय आनांदी, वभाधानी यशा ज
जेणे करून आऩरा हदलव आऩल्मा भनािभाणे जाईर. कायण आऩरी काभे

आऩल्मा भनावायखी शोतां अवल्माची अनुबूती षणाषणारा मेईर. हदलव चाांगरा
जाणे शे वलास्त्ली आऩल्माचां शाती आशे अवां भरा लाटतां. शयी ओभ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

स्त्लत् आनांदी वभाधानी याशार तय दव
ु -माव बयबरून आनांद, वभाधान दे लू

ळकता, म्शणन
ू हदलव आऩरा अवां वभजन
ू जय हदलवबय आनांदी, वभाधानी यशा ज
जेणे करून आऩरा हदलव आऩल्मा भनािभाणे जाईर. कायण आऩरी काभे

आऩल्मा भनावायखी शोतां अवल्माची अनुबूती षणाषणारा मेईर. हदलव चाांगरा
जाणे शे वलास्त्ली आऩल्माचां शाती आशे अवां भरा लाटतां. शयी ओभ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

आऩल्मा घयातीर दे लघयात ऩूजा झाल्मानांतय आऩण ननयाांजन रालतो. एक

भाांगल्माच िनतक. ननयाांजनाची ज्मोत ळाांत, भांद िकाळात तेलतां अवते. ऩण आऩण
मा ननयाांजनाकडे फायकाईने, आऩुरकीने कधी ऩाहशरे आशे का. वभजा, ऩहशरे नवेर
तय जरूय ऩशा. शलां तय ननयाांजनाची ज्मोत प्रलझल्मानांतय ननयां जनारा शाताच्मा

फोटाांनी स्त्ऩळा कया. आऩल्मारा जाणलेर की ननयां जन गयभ झारेरे आशे . काशी

लेऱा ते आऩल्मारा उचरताशी मेतां नाशी, इतके ते गयभ झारेरे अवते. मा गयभ

जस्त्थतीतशी ननयाांजन भनाने ळाांत अवते. ननयाांजनारा भन आशे , त्माराशी ज्मोतीच्मा
उष्णतेने राव शोतां अवतो. ज्मोतीने ककतीशी उष्णता हदरी तयी ते ननयाांजन त्मा
ज्मोतीने हदरेरी उष्णता स्त्लत्च्मा ळयीयात वाभालून घेतां. कुठरीशी तक्राय न

कयता. मा ननयाांजनाच्मा गण
ु ाभऱ
ु े त्मारा ईश्लयावभोय फवण्माचा भन लभऱारा

अवाला अवां म्शटरां तय ते चुकीचे शोणाय नाशी. मा ननयाांजनाऩावन
ू आऩण फोध
घ्मालमाव शला की आऩल्मा आमुष्मात ककतीशी वांकटे ,वभस्त्मा आल्मा तयीशी न

डगभगता, न घाफयता धैमााने याशून वांकटे , वभस्त्मा वोडलालमाव शव्मात, अगदी
ळाांतऩणे. ऩशा प्रलचाय करून, आणण शो, जय का आऩल्मारा ननयाांजानाऩावून आणखी
काशी फोध शोतां अवेर,ां अन्म काशी लळकत मेतां अवेरां तय तेशी अलश्म वाांगा
आऩल्मा प्रलचायाांचे नक्कीच स्त्लागत शोईर.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

वख
ु ाच्मा भागे रागारां तय वख
ु ाचे हदलव कधीच हदवणाय नाशीत. वख
ु आऩल्मा

ऩुढे अवते नी आऩण त्माच्मा भागे ऩऱत अवतो, वुखारा बेटण्मावाठी. ऩण ते ऩुढे
ऩुढे जात अवल्माने आऩल्मारा ते गाठता मेतां नाशी. वुख न बेटल्माने आऩण

शताळ शोतो. एक प्रलचायात घ्मा की आऩल्मा आमष्ु मात वुख -द:ु खाांचा खेऱ वतत

चारू अवतो. त्माकायणे वख
ु ाच्मा भागे न रागता, त्माची लाट न ऩाशता, ऩुढे चारत
याशा, वख
ु आऩल्माभागन
ू आरे की ते आऩल्मारा ननजश्चत गाठते. कायण वख
ु ारा

लेग आशे . आऩल्मारा द:ु ख झारे, द:ु खाचे हदलव आरे म्शणजे वभजा की नक्कीच
वुख आऩरा ऩाठराग कयीत आशे . शताळ झारात तय वुखाचा म्शणाला तवा

उऩबोग घेता मेणाय नाशी, वुखाळी वांलाद वाधता मेणाय नाशी. आऩण जय का

ऩैळाच्मा भागे रागरो तय इथे आऩरी गती जास्त्त अवल्माने ऩैळारा गाठू ळकू.
भार शा ऩैवा लाभभागााने लभऱारा अवल्माव वुखाचे हदलव आशे त अवां लाटे र.

ऩण शे लाटणच अवेर, ित्मषात द:ु खचां लाट्मारा आरेरां अवतां. शा लाभभागााचा
ऩैवा, खयां तय झोऩ घारलतो. म्शणाली तळी झोऩ लभऱत नाशी. कष्टाचा ऩैवा

आऩल्मारा वुखाची ळाांत झोऩ दे तो, वुख द:ु खाची व्माख्मा व्मजक्तऩयत्ले लेगलेगऱी
अवते शे शी प्रलचायात घेणे गयजेचे आशे . आऩरां आमुष्म, आऩरां आणण कुटुांत्रफमाांच
जीलन वुांदय कयण्माचां आऩल्माच शातात आशे . शयी ओभ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

आऩल्मा ित्मेकारा लाटतां अवतां आऩरां आमष्ु म वख
ु ात, आनांदात जालां आणण अवां
लाटणशी वाशजजक आशे . आऩरां आमुष्म वुखा वभाधाने जाण्मावाठी आऩण

जाणीलऩूलक
ा मोग्म भागााने लाटचार कयालमाव शली. एक वाधा वोऩा उऩाम

वाांगतो. हदलवबय आऩल्मारा अनेक ऩरयधचत - अऩरयधचत व्मक्ती बेटतां अवतात.

बेटरेल्मा ित्मेक व्मक्तीरा भनाऩावून नभस्त्काय कया. कायण आऩण नभस्त्काय
केल्मानांतय ती व्मक्तीशी आऩल्मारा नभस्त्काय करून एक िकाये आळीलााद दे त

अवते अवां भरा लाटतां. बेटरेरी व्मक्ती आऩल्माऩेषा लमाने रशान आशे की भोठी
माचा प्रलचाय करू नका. कायण आऩल्मारा बेटरेरी व्मक्ती ऩयभेश्लयाचां वाषात
रूऩ आशे . म्शणजे आऩल्मालय ऩयभेश्लयाचीशी कृऩादृष्टी शोतां अवते माचा प्रलचाय

कया. ननत्म आऩण बेटरेल्मा ित्मेकारा नभस्त्काय केरात तय आऩरा हदलव वख
ु ा
वभाधाने जाणाय आशे माची खारी ठे ला. मावाठी आऩल्मारा कुठराशी खचा मेणाय

नाशी ककांला आधथाक नुकवान शोणाय नाशी. उरट वुखा वभाधानाचे षण आऩल्माच
आमुष्मात मेणाय आशे त. छोट्मा छोट्मा गोष्टीतून आऩरारा खऩ
ू काशी चाांगरां
घेता मेत,ां तळी आऩरी दृष्टी शली तयां च शे वशज ळक्म आशे. एक रषात

घ्मालमाव शलां की वुखा वभाधानाचे, आनांदाचे हदलवातीर ित्मेक षण शा

आऩल्माच शाती आशे . अवे केल्माने आऩल्मारा काशी हदलवात अवा हदवून मेईर
की आऩल्मा भूऱ स्त्लबालात फदर झारेरा आशे . आऩणाव ित्मेक हदलळी वुख

वभाधान राबत आशे . भाझे प्रलचाय ऩटरे तय शा वाधा वोऩा उऩाम करून ऩशा.
शयी ओभ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

भनाच्मा ज्मालेऱी दोन अलस्त्था शोतात ना, त्मालेऱी कुठराशी ननणाम घेऊ नमे.

ळाांत यशालां, आऩण जय प्रलचाय न कयता ळाांत याहशरात तय मा काऱात भन इकडे

नतकडे न बटकता ळाांत शोतां. अळा लेऱी भन ननणाम घेण्माव वषभ शोतां. मोग्म ते
ननणाम घेतरे जातात. भनाच्मा दोन अलस्त्था का शोतात तय आऩरां भन

प्रलचायाांभऱ
ु े बयकटरेर अवतां आणण ते ननणाम घेण्माव वषभ यशात नाशी. म्शणन

ननणाम घेण्माच्मा लेऱी आऩरां भन ळाांत याशणां गयजेचां आशे . शयी ओभ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

आऩरा जन्भ दव
ु -माांना आनांद दे ण्मावाठी झारेरा आशे , द:ु ख दे ण्मावाठी ननजश्चत
नाशीत. एकलेऱ तुम्शारा दव
ु -माांना आनांद दे त आरा नाशी तयी द:ु ख दे लू नका

ककांला अऩभाननत करू नका. दव
ु -माांना आनांद दे ताांना आऩल्मारा शोणाया आनांद शा

तुम्शी वाांगू ळकणाय नाशीत ऩण ननजश्चतऩणे अनुबलू ळकार. कायण ह्मा

वाांगण्माच्मा गोष्टी नाशीत तय अनुबलाचा आशे त. एखादी द:ु खी - कष्टी व्मक्ती
हदवरी, द:ु खाचे कायण अजजफात प्रलचारू नका, त्मारा वभजुतीच्मा चाय गोष्टी

वाांगन
ू त्माचे द:ु ख शरके कया. त्माभऱ
ु े काम शोईर ती व्मक्ती काशी काऱ द:ु ख
प्रलवरून तुभाच्मावाभालेत आनांदाचे काशी षण उऩबोगेर. वु:ख-द:ु खाचा खेऱ
आऩल्मा आमुष्मात वतत खेऱरा जात अवतो शे एकदा प्रलचायात घेतरे तय

आऩण मा वख
ु -द:ु खाच्मा खेऱात एका लेगळ्मा दृष्टीने वशबागी शोऊ. शी वख
ु द:ु खानकडे ऩाशण्माची लेगऱी दृष्टी आऩल्मारा अलगत कयता आरी तय एका

रमस्त्थ दृष्टीकोनातन
ू आऩण माकडे ऩाशू. त्माकायणे वुख, द:ु खाांकडे ऩाशण्माची
दृष्टी फदररी की आऩल्मा आमष्ु मारा रागरेल्मा एका लेगळ्मा लऱणाभऱ
ु े

आऩल्मारा आऩरां जीलन वुांदय अवल्माची अनुबूती ननजश्चतऩणे मेईर अवां भरा
लाटतां. एक रषात घ्मा की वुखाभध्मे द:ु ख अवतां नी द:ु खाभध्मे वुखाचा काऱ

दडरेरा अवतो. म्शणून आऩण वुख, द:ु खाांकडे ऩाशण्माची दृष्टी फदर आणण वुखा
वभाधानात याशा. शयी ओभ.

िेभाचां गणणत काशीवां लेगऱच अवत. ज्मारा ते गणणत वोडलणां कठीण लाटतां,

त्मारा ते अगदी वशजगत्मा वुटतां. ऩण ज्माांना ते वोऩां लाटतां अवतां, त्माांना ते

कठीण शोऊन फवतां. काशी केल्मा गणणत वट
ु ता वट
ु तां नाशी. जील अगदीच फेजाय
शोऊन जातो. म्शणून िेभाचां गणणत वशजगत्मा वोडलामचां अवेरां तय िथभ त्मा
िेभाच्मा गणणतालय िेभ कयालां. िेभाच्मा गणणतात गण
ु ाकाय, बागाकाय ककांला

लजाफाकी नवते. अवते पक्त फेयीज. गुणाकाय बागाकाय म्शणजे आऩल्मा लभर

भैत्ररणी माांच्मा भदतीने जय का तुम्शी िेभाचांगणणत वोडलू ऩशार तय गणणत काशी
वुटणाय नाशी, उरट ते कठीण शोऊन फवेर. लजाफाकी म्शणजे आऩरी दोरामभान
भनाची जस्त्थती, ती उऩमोगी वध्मा तयी ऩडणाय नाशी. िेभाची फेयीज कयता कयता

अगदी वशजतेने आऩरां गणणत वुटेर. एकदा का आऩल्मा िेभाचां गणणत वुटरां की
भग इतय गणणते कयण्मावाठी आऩल्मारा गण
ु ाकाय, बागाकाय, लजाफाकी माांची

भदत घ्माले रागते, शे भार ननजश्चत. ऩशा, अळा रयतीने िेभाचां गणणत वोडलून. शे
गणणत वालध याशून वोडला फयां .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ित्मेक भाणवाचा स्त्लबाल आऩल्मारा लेगलेगऱा अवल्माचे अनुबलाव मेते. प्रलप्रलध
िकायचे स्त्लबाल आऩल्मा ऩाशण्मात आरे अवतीर. कुणाचा स्त्लबाल फोरका
अवतो, कुणाचा स्त्लबाल अफोर अवल्माचे आऩणाव जाणलते. तय कुणाचा

स्त्लबालात चांचरता हदवन
ू मेते. काशी भाणवाांचा स्त्लबाल शा भनभोकऱा अवतो.
अळी भाणवे ऩाऩबीरू अवतात अवां भाझां स्त्लत्चां एक िाांजऱ भत आशे. शी

भाणवे आऩल्मा भनात काशीशी ठे लीत नाशीत. स्त्लत्चा भन भोकऱां करून वला
काशी दव
ु -माांना वाांगतात. अथाात माांच्मा ऩोटात काशीशी याशत नाशी. त्माकायणे

अळा भाणवाांनी नेशभी फोरताांना वालध याशणे गयजेचे आशे . ज्मा गोष्टी इतयाांना
वाांगण्माची आलश्मकता नाशी. त्मा गोष्टी त्माांनी वाांगता काभा नमेत. अळा

भनभोकळ्मा भाणवाांची जीब भोकऱी वट
ु री तय नको त्मा गोष्टी नकऱत का
शोईना प्रलनाकायण इतयाांना वभजतीर. अवां भनभोकऱ फोरणां कधीकाऱी

नुकवानशी करून जातां. अळा भनभोकळ्मा भाणवाांजलऱ नेशभी कभी फोररां जातां

शे त्माांनी प्रलचायाांत घ्मालमाव शलां. भाणवाांनी भनभोकऱे जरूय अवाले. ऩण त्माांनी

तायतम्म ठे लून फोराले, कुठे काम फोराले, काम फोरू नमे माचां बान ठे लालां. आऩरी
जीब उगाच भोकऱी वोडू नमे. कायण अळी जीब काशी लेऱेव अनथा घडलून

आणते. म्शणन
ू स्त्लबालात भनभोकऱे ऩणा अवरा तयी फोरण्मात तायतम्म ठे ला.
शयी ओभ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

आऩल्मारा वख
ु ी व्शामचां अवल्माव िथभ अशां काय वोडाला. भी कुणी भोठा आशे ,
भरा जास्त्त वभजत शे प्रलचाय भनात मेऊ दे लू नका. आऩण वलावाभान्माांवायखे

आशोत शा प्रलचाय भनात रुजला. स्त्लत्वाठी जगताांना दव
ु -माांच्मा जीलनाचा प्रलचाय

कया. दव
ु -माांच द:ु ख जलऱून ऩशा, त्मालेऱी आऩल्मा भनात मेईर की खयां च आऩण
वुखी आशोत. आऩल्माकडे वुखी भाणवाचा वदया आशे माची अनुबत
ू ी मेईर. भार
शा वदया पक्त तुभच्मावाठी नाशी तय वलाांवाठी आशे शे रषात अवूद्मा. शयी
ओभ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

आऩल्मा जलऱ वला काशी आशे . तयीशी आऩल्मारा जाणील नवते. प्रलनाकायण

आऩण ळोध घेतां कपयत याशतो. इथेच आऩण पवतो. आऩण आऩरे प्रलचाय, आऩरी
दृष्टी फदररी की आऩल्मारा वभजून मेतां की, खयां च आऩल्मा जलऱ वला काशी

आशे . आऩण वख
ु ळोधतां कपयरो, आऩण ऩैवा कष्टालळलाम लभऱप्रलण्माचे िमत्न
करूनशी शला अवरेरा ऩैवा लभऱारा नाशी. अनेक शव्मा अवणा-मा गोष्टीांवाठी

लणलण केरी ऩण शाती काशीच रागरे नाशी. ऩण भाझ्मा ऩयभ ऩूज्म गुरूांनी भरा
वाांधगतरां, " अये लेड्मा, शताळ शोण्माचे कायण नाशी. ज्मा गोष्टीांवाठी तू लणलण

कपयराव, ळोधात याहशराव, शाती काशीच न रागल्माने ननयाळ शोऊन, वयते ळेलटी
तू भाझ्माकडे आराव, ऩण एक ननषून वाांगतो की तू तुझे प्रलचाय आणण दृष्टी
फदर तझ्
ु मा जलऱ वला काशी आशे तर
ु ा जे जे ऩाहशजे ते ". गरू
ु ां नी

वभजाप्रलल्मानांतय, त्माांच्मा भागादळानाने आऩण आऩरे प्रलचाय आणण दृष्टी फदररी
की, भग गुरु लाचनाचा वाषात्काय शोतो, आऩल्मा जलऱ वलाकाशी अवल्माचा. एक
उत्कट अनुबूती लभऱते. मावाठी कुठे शी जालू नका, ळोधू नका. गुरु लचनात याशा.
जे आशे त्माांत वभाधानी, वुखी व्शारां. शयी ओभ.

स्त्लप्न ऩाशणां चाांगरे की लाईट. शे ित्मेकाच्मा प्रलचायवयणीलय अलरांफून आशे .

काशीांना स्त्लप्न ऩाशणां आलडतां तय काशीांना नाशी आलडतां. व्मक्ती नततक्मा िकृती.
स्त्लप्नाांच्माप्रलऴमी प्रलचायरा तय भी वाांगेन की वख
ु ाची, आयाभाची स्त्लप्ने कधीशी

ऩाशू नका. नेशभी कष्टाची स्त्लप्ने ऩशा. कष्टाची स्त्लप्ने ऩाहशरीत की कष्ट करून
लभऱप्रलरेरा ऩैवा आऩल्मा भनारा कवा आनांद दे तो, आऩरां भन वभाधानी कवां
यशातां, मा कयालमाच्मा कष्टात काम दडरां आशे शे वभजून मेतां. कष्ट करून

लभऱारेरा ऩैवा आऩल्मारा लभांधेऩणा दे त नाशी तय ताठ भानेनां कवां उबां यशालमाच
शे लळकप्रलतो. त्माभुऱे आऩरे ऩाम मा ऩप्रलर बूभीलय जस्त्थय अवतात. जलभनीलय

झोऩरात तयी वख
ु ाची ळाांत झोऩ रागेर. आऩण वख
ु ाची स्त्लप्ने ऩाशण्मात यभरात
आणण कष्टाप्रलना ऩैवा कभप्रलरात तय तुभच्माकडे वला वुखवोमी अवतीर,

त्माकायणे वलाजण आऩरा शे ला कयतीर. वलाांना लाटे र शा भाणूव वुखी आशे . भार
खयी लस्त्तुजस्त्थती लेगऱीच अवेर. वला वुखवोमी अवन
ू शी भन जस्त्थय नवल्माने

गादीलय झोऩरात तयीशी वख
ु ाची झोऩ मेणाय नाशी. वतत कुठरी ना कुठरी धचांता
याशीर. आयोग्मशी त्रफघडेर. म्शणून स्त्लप्ने जरूय ऩशा, वुखाची, आयाभाची स्त्लप्ने

ऩाशू नका कष्टाची स्त्लप्ने ऩशा. आऩल्मारा आमष्ु म वांद
ु य अवल्माचा वाषात्काय
जरूय शोईर. शयी ओभ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

आमुष्म वुांदय कवां कयामचां शे आऩल्मा शातात आशे . आमुष्म वुांदय अवल्माची

अनुबूती कधी मेईर, आऩण आऩल्मा आमुष्माकडे वकायात्भक दृष्टीने ऩाहशरांत
तय. शल्री स्त्लत्च्मा आमष्ु माकडे फघालमाव कुणाराशी लेऱ नाशी. घय, नोकयी
आणण भौज भजा मातच वगऱा लेऱ जातो. त्माकायणे आऩरां आमष्ु म वांद
ु य

अवूनशी ते आऩल्मारा वभजून मेत नाशी. आऩण योजच्मा व्मलशायात अडकून

ऩडरेरो अवतो. आऩल्मा रशान भुराांकडेशी फघालमाव लेऱ लभऱत नाशी. अळालेऱी
घयात आजी आजोफा अवतीर तय त्मा भुराांलय वांस्त्काय शोतीर, आजी आजोफा

नवतीर तय भुराांलय आलश्मक ते वांस्त्काय शोऊ ळकत नाशीत अवां अनुबलाव मेतां.
आठलड्मातीर ककांला भहशन्मातीर काशी ठयाप्रलक हदलव ठयलून, आऩण मा वांद
ु य
आमष्ु माकडे ऩशालमाव शलां. आमष्ु म वांद
ु य कयालमाव शलां अवा भरा लाटतां.

आमुष्मात घडणा-मा चाांगल्मा गोष्टीांकडे स्त्लच्छ, ननभार दृष्टीने ऩशार तय त्मा

गोष्टीतीर आनांद आऩण भनभुयाद घेऊ ळकता आऩल्मा कुटुांत्रफमाांवभलेत. योजचां
ठयाप्रलक आमष्ु म कुणीशी जगू ळकेर. ऩण जय का चाकोयी फाशे यीर आमष्ु म

ऩाहशरांत तय वभजून मेईर की खयां च आऩरां आमुष्म वुांदय आशे . दव
ु -माच्मा

आनांदात वशबागी व्शा आणण ऩशा आऩरा आनांद कवा जव्दगण
ु ीत शोतो ते. ऩशा ना
आऩल्मा वांद
ु य आमष्ु ्कडे आऩल्मा वांद
ु य नजये तन
ू . शयी ओभ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ित्मेकाच्मा भनात लेगलेगऱे प्रलचाय वुरु अवतात. भन कधी स्त्लस्त्थ फवत नाशी. ते
नेशभी पुरऩाखायाांिभाणे इकडून नतकडे कपयत अवतां. गत काऱातीर आठलणीत

यभतां, कधी बाली आमुष्मात काम कयामचां शे शी ठयलतां. भन आशे म्शणून आऩण
आशोत. शे न हदवणाये आणण जाणील करून दे णाये भन नवतां तय आऩरां काम

झारां अवतां माची कल्ऩना न केरेरी फयी अवां भरा लाटतां. आऩल्मा भनालय जय
चाांगरे वांस्त्काय झारेरे अवतीर तय भन अमोग्म हठकाणी बयकटत नाशी अवांशी

अनुबलाव मेतां. भन वांस्त्कायीत नवेर तय शे च भन कुठे शी बयकटे र, काम कयीर शे
भार वाांगता मेतां नाशी. भरा काशी लेऱा अवां लाटतां की मा आऩल्मा भनाभध्मे

आऩल्मा आमुष्माचां यशस्त्म दडरेरां आशे . वायां प्रलश्लचां भनाभध्मे वाभालरेरां आशे .
म्शणून भन कुठे शी - कधीशी मा प्रलश्लात कपरून मेत,ां अगदी कऱत न कऱतशी.

भनाभध्मे वुख, द:ु ख, आनांदाची बालना आशे . वुखाचे हदलव आरे की भन वख
ु ालतां,
द:ु खाचे हदलव आरे की द;ु खी शोतां. भनारा आनांद दे णायी घटना घडरी तय शाच
आनांद भन जव्दगुणणत कयतां, आनांद लाटतां कपयत यशात . स्त्लच्छ, ननभाऱ, वुांदय

भनात प्रलचायशी तवेच अवतात. मावाठी आऩरां भन स्त्लच्छ, ननभाऱ, वांद
ु य अवता,
आऩल्मारा वुांदय आमुष्माची अनुबूती आल्मालळलाम यशात नाशी. शयी ओभ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

पुराांचा वुगांध आवभांतात दयलऱत अवताांना कऱत नकऱत लातालयण त्मा

गांधाच्मा वल
ु ावाने िवन्न शोतां अवतां. शा गांध अनेकाांची भन िपुजल्रत कयीत

अवतो, अगदी कुणाराशी न प्रलचायता. पुराांना राबरेरी शी ईश्लयी दे णगी म्शणाली
रागेर. अळीच दे णगी आऩल्माऩैकी काशी जणाांना राबरेरी अवते. अळा

व्मक्तीच्मा वशलाव आऩल्मारा राबरा तय आऩरां आमष्ु म षणाधाात फदरन
ू जातां.
अळा व्मक्ती जेव्शा आऩल्मा आमष्ु मात मेतात त्मालेऱी आऩल्मालय ईश्लयी कृऩा
शोतां अवते अवां भरा लाटतां ककांला भाझां तवां व्मजक्तगत भत आशे . त्माांच्मा

वशलावातीर त्माांचे आचाय - प्रलचाय, लागणां - फोरणां आऩल्मा भनारा एक लेगऱा
आकाय दे त अवतां. मा आकायातून आऩल्मा आमष्ु मारा एक लेगऱी ऩण चाांगरी

हदळा लभऱत अवते. काशी षणाचा आऩरा वशलाव अवतो. ते षण कधीच आऩण
प्रलवरू ळकत नाशी. म्शणन
ू अळा व्मक्तीांलय जरूय िेभ कयालां आणण त्माांच्मा

फयोफय एका प्रलश्लावाने ऩुढीर आमष्ु मातीर भागाक्रभणा कयाली. आऩरां आमष्ु म
अधधकाधधक वुांदय अवल्माची अनुबूती आल्मालळलाम याशणाय नाशी. शयी ओभ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

का ये अफोरा, का ये दयु ाला . अवा म्शटल्मालय घाफरू नका, दचकू नका. प्रलचाय

जरूय कया. अफोरा ककांला दयु ाला शे ळब्द लाचरे - ऐकरे की काशीतयी दोघाांभध्मे

त्रफनवरां आशे शे रषात मेतां. नातेलाईक, ळेजायी ककांला घयात अवे अफोरा, दयु ाला

ननभााण शोण्माचे िवांग का मेतात. जय प्रलचाय कया, प्रलचाय केरात की रषात मेईर
की काशी षुल्रक कायणालरून लादप्रललाद शोतात, शे लादप्रललाद वांऩष्ु टात

मेण्माऩूलॉच उग्र स्त्लरूऩ धायण कयतात. ळब्दाळब्दाांतन
ू यागाच्मा बयात काशीशी
फोररां जातां. आऩण काम फोरतो आशोत माचा बान यशात नाशी. काशी लेऱा

जलभनीलरून बाला बालात - फहशणीांभध्मे, आऩल्मा घयात आऩल्मा कुटुांफातीर

वदस्त्माांभध्मे लादप्रललाद शोतात. ऩती ऩत्नीांभध्मेशी काशीलेऱा अगदी षुल्रक

कायणालरून भतबेद शोतात. मा भतबेदाांभुऱे काशी ऩती ऩत्नी प्रलबक्त शोतात तय
काशी ऩती ऩत्नी अफोरा धरून याशतात, त्माकायणे दयु ाला ननभााण शोतो. माचा

ऩरयणाभ घयातीर वदस्त्माांलय आणण भर
ु ाांलय झाल्मालाचून यशात नाशीत. ऩल
ू ॉच्मा

काऱात एकर कुटुांफ ऩद्धती शोती. फदररेल्मा आजच्मा काऱात एकत्ररत याशणायी
कुटुांफे कभी ऩशालमाव लभऱतात. आजच्मा घडीरा आऩल्माकडे ऩैवा आशे , ऩण

भाणवाांची कभतयता आशे अवां म्शटल्माव चुकीचां ठयणाय नाशी. आजलभतीव भरा
अवां लाटतां की मा लादप्रललादाप्रलऴमी गाांबीमााने प्रलचाय कयण्माची गयज आशे.

षुल्रक कायणालरू लाद प्रलकोऩारा जाणाय नाशी माची काऱजी घ्मालमाव शली.
ऩूलॉवायखी एकर कुटुांफ ऩद्धती नाशी आणण भाणवाांची कभी आशे . ित्मेक जण

स्त्लतांर शोऊ ऩशात आशे . लाद प्रललाद जय घयात वतत शोतां अवतीर तय रशान

भुराांलय त्माचे ऩरयणाभ रलकय शोतात अवे झाल्रेरे ऩरयणाभ िदीघा काऱ भनात
याशतात भुराांच्मा. म्शणून प्रलचाय कया, षुल्रक कायणाांनी लादप्रललाद झारे तय ते

लाढणाय नाशीत, अफोरा ककांला दयु ाला अवणाय नाशी माची दषता घ्मा. वभजुतीनी

जय वांलाद वाधरा गेरा तय ननजश्चतऩणे लादप्रललाद न शोता वांवाय वख
ु ाचा शोईर.
ऩशा, प्रलचाय कया. शयी ओभ.
िदीऩ नयशरय केऱकय…

धन्मलाद्