You are on page 1of 6

ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ

ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ:
Νικολάου Σωτηρακόπουλου - Κων/νου Καρανάσιου και συνεργατών
Λεωφόρος Αλεξάνδρας 203, Αθήνα, Τηλ.: 210-6439430, 210-6454968,
Fax: 210-6470470, 210-6412329 Κιν. 0937-163200
e-mail: kskaran@otenet.gr , siderisaggelos@msn.com

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΗΣ
ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ 2% ΥΠΕΡ ΕΛΟΑΣ ΣΤΟ ΕΦΑΠΑΞ
ΕΜΘ
ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

1.Φωτοαντίγραφο Αποδεικτικού κατάθεσης ποσού 40,00 ΕΥΡΩ στον
λογαριασμό
ALPHA BANK
Αρ.Λογ. 225-002101-060376
ΙΒΑΝ: GR 10 0140 2250 2250 0210 1060 376 δικαιούχοι Καρανάσιος
Κων/νος - Σωτηρακόπουλος Νικόλαος

2. Έντυπη Αίτηση την οποία θα ανατίθεται η εντολή άσκησης της αγωγής
3. Εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής εκάστου .
4. Πληρεξούσιο – εργολαβικό δίκης
5. Φ/Α Πράξης απονομής Εφάπαξ Βοηθήματος από τον ΕΛΟΑΣ(Φ/Α)
6. ΑΦΜ από ΓΕΣ/ΔΥΜΣΠΡΟ
7. Βεβαίωση εισφορών υπερ ΠΔ ΤΑΣ-ΕΛΟΑΣ από το οικείο ΚΤΣ για τα 5
χρόνια σαν ΟΠΥ η Φ/Α των εκαθαριστικών κάθε έτους για τα 5χρόνια σαν
ΟΠΥ από τον οικ.φακελο σας
ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΣΕ ΦΑΚΕΛΟ ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΕΛΝΟΥΜΕ ΜΕ ΣΥΣΤΗMENH.ΕΠΙΣΤΟΛΗ EΛΤΑ
ΠΡΟΣ:

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Νικολάου Σωτηρακόπουλου - Κων/νου Καρανάσιου και συνεργατών
(Υποψιν κ.Αγγελου Σιδερή)
Λεωφόρος Αλεξάνδρας 203, Αθήνα TK 11523

Για την διεκδίκηση της πρόσθετης εισφοράς 2%

ΑΙΤΗΣΗ
Ονοματεπώνυμο

στρατιωτικού:

………………………………………………………………………..
Βαθμός: ....................... Όπλο - Σώμα: ....................... Μονάδα

που υπηρετεί:

........................
Δ/νση κατοικίας (Ελλάδα): Πόλη: ....................... Οδός: ...................... Αριθμ: ........
Τ.Κ......…..
Τηλ.:

οικίας:

.....…...……...................

εργασίας:

…………………...

Κινητό:

.............…………...
e-mail
:……………………………………………………………………………………………………
ΔΟΥ:

………………………………………….….....

ΑΦΜ:…………………………….....................
Ημερομηνία

κατάταξης…………………………

Ημερομηνία

μετάταξης:

………………………….
ΠΡΟΣ
Τους Σωτηρακόπουλο Νικόλαο, Κων/νο Καρανάσιο, Σιδερή Άγγελο,
δικηγόρους, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 203, Τ.Κ. 11523, Αθήνα, τηλ. 210-6439430, 2106454968 και Fax 210-6470470, 210-6412329.
----------------------------Παρακαλώ ως πληρεξούσιοι δικηγόροι μου να ασκήσετε αγωγή ενώπιον του
αρμοδίου Διοικητικού Δικαστηρίου για την διεκδίκηση της πρόσθετης εισφοράς 2%.
......................................, …./…./2015
Ο Αιτών
(υπογραφή)

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΤΗΡΙΟ
Στην Αθήνα, σήμερα την

μεταξύ των συμβαλλομένων, αφενός:

Α. Των Νικολάου Σωτηρακόπουλου ΑΦΜ: 042331190 ΔΟΥ Ψυχικού, Κων/νου
Καρανάσιου ΑΦΜ: 029914200 και Σιδερή Άγγελου ΑΦΜ: 06726570, ΔΟΥ Ψυχικού,
δικηγόρων Αθηνών, Λ. Αλεξάνδρας αριθμ. 203, τηλ. 210-6439430, 210-6454968 και αφ’
ετέρου
Β. Του ……………………………………………, απόστρατου……………, ΑΦΜ
……………………., ΔΟΥ ………………………, που υπογράφουν το παρόν εργολαβικό
συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:
Ο παραπάνω αναφερόμενος (Β’ συμβαλλόμενος), απόστρατος ΕΜΘ, που
δικαιούται να κάνει αγωγή στο διοικητικό δικαστήριο για την διεκδίκηση της πρόσθετης
εισφοράς 2%, αναθέτει στους πρώτους των συμβαλλομένων (δικηγόρους) την υπόθεση
αυτή, με την ρητή κατ’ αρχήν εντολή (διότι ρητά αναγνωρίζεται ότι αυτή αφορά και το
συμφέρον των εντολοδόχων) προκειμένου να προβούν στις απαιτούμενες κατά την κρίση
τους ενέργειες, ενώπιον παντός Δικαστηρίου και πάσης αρχής, για την επιτυχή έκβαση και
περάτωση της ως άνω υποθέσεως, υπό τους εξής όρους:
1. Εάν εκδοθεί δικαστική απόφαση (και στον πρώτο βαθμό) η δικηγορική αμοιβή
που θα οφείλεται, κατά την είσπραξη του ποσού, καθορίζεται σε ποσοστό 6% επί του
καταψηφιστικώς επιδικασθησομένου (ακαθάριστου) ποσού συν τόκους που θα δικαιούται
να λάβει αυτός + ΦΠΑ.
2. Εάν τυχόν η υπόθεση λυθεί είτε συμβιβαστικά, είτε εξώδικα, είτε διοικητικά,
είτε νομοθετικά, είτε κατά οποιονδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο μετά την άσκηση της αγωγής,
το ανωτέρω ποσοστό μειώνεται σε 5% + ΦΠΑ.
3. Η δικηγορική αυτή αμοιβή μεταβιβάζεται και εκχωρείται από τώρα στους
δικηγόρους παρά του παραπάνω αναφερόμενου Β’ συμβαλλόμενου – υπάλληλου του ως
άνω ΝΠΔΔ, οι οποίοι καθίσταται συνδικαιούχοι, και δύνανται να εισπραχθεί απ’ αυτούς
απ’ ευθείας είτε παρά της αρμόδιας υπηρεσίας του ως άνω ΝΠΔΔ δια γνωστοποιήσεως της
παρούσης εκχωρήσεως στις αρμόδιες υπηρεσίες αυτού, του εντολέως μη δυναμένου να
διαθέσει υπέρ αυτού το παραπάνω ποσοστό, καθόσον εκχωρήθηκε και αποξενώθηκε από
αυτό ο ίδιος.
4. Εάν τυχόν ο εντολέας διορίσει και άλλους δικηγόρους για την ίδια υπόθεση η
παρούσα συμφωνία μεταξύ των συμβαλλομένων δεν επηρεάζεται.
5. Σε περίπτωση μη επιτυχούς έκβασης της ανωτέρω υπόθεσης δεν θα οφείλεται
στους δικηγόρους ουδεμία αμοιβή, ούτε όσα δικαστικά έξοδα θα έχουν οι ίδιοι καταβάλει.
6. Το παρόν συνετάγη σε τρία (3) αντίτυπα και αφού διαβάσθηκε από τους
συμβαλλομένους, έλαβε από ένα ο καθένας.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Ο εντολέας

Οι Δικηγόροι

EΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ
Ο/H κατωτέρω υπογράφων/ουσα …………..….……………………………,
Στρατιωτικός, κάτοικος Αθηνών, ως εκ της υπηρεσίας μου, ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΩ τους
Δικηγόρους Νικόλαο Σωτηρακόπουλο του Ανδρέα, Α.Μ.14571, Κωνσταντίνο
Καρανάσιο του Σπυρίδωνος, Α.Μ.17693, κατοίκους Αθηνών (οδός Λεωφόρος
Αλεξάνδρας αριθμ. 203) και Σιδερή Άγγελο του Στυλιανού, να ασκήσουν αγωγή, να
με εκπροσωπήσουν και παρασταθούν ως πληρεξούσιοι Δικηγόροι μου κατά τη
συζήτηση της αγωγής μου κατά του ΕΛΟΑΣ, ενώπιον του μονομελούς Διοικητικού
Πρωτοδικείου Αθηνών. Καθώς επίσης να υποβάλουν υπόμνημα και προβούν σε
όποια άλλη ενέργεια απαιτείται για την περαίωση της ως άνω εντολής.
Επιπρόσθετα εξουσιοδοτώ αυτούς να ασκήσουν έφεση, εάν παραστεί
ανάγκη, κατά της εκδοθησομένης απόφασης και να με εκπροσωπήσουν και στην
κατ’ έφεση δίκη ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.
Η διάρκεια της παρούσα είναι δέκα έτη
Αθήνα, …../…../2015
Ο εξουσιοδοτών
Θεωρήθηκε το γνήσιο
της υπογραφής

ΑΙΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΓΕΣ/ΔΙΜΣΠΡΟ/4/4
ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΠΑΠΑΓΟΥ
ΣΤΓ 1020

ΕΠΩΝΥΜΟ:

Παρακαλώ να μου χορηγήσετε

ΟΝΟΜΑ

Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου για

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ

προσωπική μου ενημέρωση .

ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ:
Αρ.Δελτ.Ταυτότ.:
ΗΜΕΡ.ΓΕΝΝΗΣΗΣ:

.

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:
Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΤΑΧ.ΚΩΔΙΚΑΣ:

.

ΠΟΛΗ:
ΝΟΜΟΣ:
ΤΗΛΕΦΩΝΑ:
ΒΑΘΜΟΣ:
ΑΜ
ΕΔΥΕΘΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑΣ:
…………… ../../2015
Ο ΑΙΤΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ … Κ.Τ.Σ
Λογιστήριο
Στρατόπεδο ………..ΣΤΓ …..

ΕΠΩΝΥΜΟ:

Παρακαλώ να μου χορηγήσετε

ΟΝΟΜΑ:
Παγίων

βεβαίωση των καταβληθέντων

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ:

Κρατήσεων υπέρ ΤΑΣ ,από ../../19…

ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ:
υπηρέτη-

έως …/…/19… ,περίοδο που

Αρ.Δελτ.Ταυτότ.:

σα στις τάξεις του Ε.Σ ως ΟΠΥ, και

ΗΜΕΡ.ΓΕΝΝΗΣΗΣ:
ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:
Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

.

μετά εντάχθηκα στο θεσμό των ΕΜΘ,
και σε τι ποσοστό επι των προβλεπομένων αποδοχών σύμφωνα με τον
Ν.398/74 , και κατόπιν του

συνημμένου
ΤΑΧ.ΚΩΔΙΚΑΣ:

σχετικού ,για προσωπική μου

ΠΟΛΗ:

ενημέρωση

ΝΟΜΟΣ:
ΤΗΛΕΦΩΝΑ:
ΒΑΘΜΟΣ:
ΑΜ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΚΤΣ:
ΕΔΥΕΘΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑΣ:
………. ……/…/2015
Ο ΑΙΤΩΝ