You are on page 1of 15

KARAVAN

karavandakiadam.com
YEN BR EDEBYAT DERGS

Nihal Tali | Karamsarlk zerine

Hakan Ko | Yalnzlk zerine

ada Mehmetali Sakal | Osmanlcaya Dair

Rukiye Yakar | zmirde Bir Yalnzlk Senfonisi

Fatma Begm Dalga | klan Bir Yalnzln yks zgn Halil Kse | Tarihin Sessiz Tanklar

Kardelen Akasaa | ampanya Kp Baloncuklar

Ocak 2015 | Say: 2

NDEKLER
2

KARAVANDAK SESLER 

ADA MEHMETAL SAKALLI 3


OSMANLICAYA DAR

ZGN HALL KSE

TARHN SESSZ TANIKLARI

FATMA BEGM DALGA

IKILAN BR YALNIZLIIN YKS

NIHAL TALI

KARAMSARLIK ZERNE

HAKAN KO

YALNIZLIK ZERNE

RUKYE YAKAR

10

ZMRDE BR YALNIZLIK SENFONS

10

KARDELEN AKASAA

11

AMPANYA KP BALONCUKLARI

11

Osmanlcaya Dair
Son dnemlerde gndemde olan Osmanlcaya dair baz dnceler...

Yazan: ada Mehmetali Sakall

u sralar ska gndeme gelen Osmanlcann zorunlu ders olarak okutulmas hakkndaki grlerimi
bildirmek istiyorum. ncelikle belirtmeliyim ki bu
grler ban ait olup, znel yorumlar ierecektir. Dergideki arkadalarmdan bana katlmayan birok insan
olacaktr, ben sadece bu konu hakkndaki grm
bildirmek istiyorum.

Arap Alfabesi ve Osmanlcadaki Dil Bilgisi Kurallar:


Arap alfabesinin Trk dilinin yapsna aykr olduunu
syleyebiliriz. nk bu alfabede bir harf, Trkedeki
birka harfi karlayabiliyor. Arapa ve Farsa kkenli
kelimelerde, kelime sonundaki vokaller ile uzun vo-

bir Fars bundan 100 yl nceki dili bizden ok daha iyi


anlayacaktr.

kaller dndaki vokallerin gsterilmemesi anlam iyice


gletiriyor.

Getiimiz gnlerde metrobste Abdullah isminde


biriyle tantm. 2 yl nce Yemenden, Trkiyeye gelmi
niversite iin. Bildiiniz zere Yemende Arapa konuulmakta. Bu sre zarfnda Trkeyi renmi, ive meselesini aamasa da gayet akc bir Trkesi var. Ona Trkede
Arapa kkenli birok szck var, yeni geldiinde o szckleri anlayabiliyor muydun? sorusunu ynelttiimde
Trkenin %40 Arapa, kelime konusunda ok sknt
yaamadm. cevabn aldm. %40 meselesi biraz abart
olsa da Trkemizin bu kadar temizlenmi olmasna
ramen, 100 sene nce bile Arapa ve Farsa szcklerin bolluu sebebinden o eski dili anlayamamamza
ramen, anadili Arapa olan biri nasl oluyor da Trke
renirken kelime sknts yaamyor, anlamak zor. u an
kullandmz dil dahi Trkeden uzak. Yine de Trke
olduunu syleyebiliriz. Dile dair grm elbette tm
yabanc kelimeleri atmak deil nitekim gerek konuma
dilinde gerekse dergimizin yazlarnda yabanc kelimeleri
ska kullanmaktaym. nk yabanc kelime kullanmaya

Trk dilinin yapsna bu denli aykr bir alfabenin


kullanlmas Osmanlcay Trke yapmaktan karmaz.
Ancak bana sorarsanz bu alfabe kullanlmamal.
Osmanlcaya dair asl fikirlerimi birazdan okuyacaksnz.
Osmanlca Trkeyle alakasz bir dil desek yeridir. Size
ok basit birka rnekle bunu aklayacam.
lkokuldan aina olduumuz Alp Er Tunga sagusunun bilinen o ilk ktasn deil de son ktasn ele almak
istiyorum.
Osmanlcann szlk tanm bile Arapa ve Farsa
hkimiyetindeki Trkedir.. Bu dil Trk dil yapsn ihll
eden birok kelime ve yap iermektedir. Bir Arap ya da

Arapadan esinlenerek iyelik eki olarak- kullanlmtr.

Knglm iin tedi.


Yitmi yag kartad.
Kimi dig irtedi.
Tn kn kiip irtelr.

te baz rnekler:
Rum takvim: Rumun takvimi

Gnlm iten yand.


Yetmi ya yaland.
Gemi zaman arand.
Tm gnler gese de,
Yine de aranr.

Hicr takvim: Hicrin takvimi


Milad takvim: Miladn takvimi
Trk: Trk kelimesinin eski Trkedeki telaffuz ekli.
Madd: Madde kknden gelir, somutluu ifade eder.

Bu iki ktann dilleri arasnda bariz var bir fark sz konusu. Ancak Alp Er Tungann 7. yzylda yaad biliniyor.
Yani 14 asr ncesinin diliyle gnmz dilini kyaslyoruz
ki corafya fark da sz konusu.

Snn: Snnet ehlinden olan kimse anlamna gelir.


Snnetle ayn kkten olduunu tahmin etmek ok da
zor olmasa gerek.

imdi ise 1870-1937 yllar arasnda yaayan


Servetifnn airi olan Cenap ehabettinin Elhnit
iirinden birka dizeyi ele alacaz.

Bu rnekler daha da oaltlabilir.


Trkeden bylesine uzak bir dilin Trke olduunu
srarla savunanlar anlayamyorum. Bakn benim kastm
sarayda kullanlan dil, halk dili her zaman Trke kalmtr.
Elbette Arapa ve Farsann etkileri orada da olmutur
ancak bu, dilin Trkeliini bozmamtr.

Bir beyaz lerze, bir dumanl uu;


Eini gaib eyleyen bir ku gibi kar
Geen eyym- nevbahr arar
Ey kulbn srd-i eyds,
Ey kebterlerin nedeleri,
O bahrn bu ite ferds:
Kaplad bir derin skta yeri karlar
Ki hamne dem-be-dem alar!

Osmanlca Yksek Zmre Dilidir


Yarm asrlk Osmanl dneminde halk hibir zaman
Osmanlca konumad, konuamad.
Trke konuan halk, Arapa ve Farsa kurallar, kelimeleri benimseyemedi. Cumhuriyetin ilk yllarnda dahi
etkisini hissettiren Osmanlcay konuan birine Anadolunun hibir yerinde rastlayamazsnz. Aksine Anadoluda
ze yaklaan bir dil kullanlr. rnein geen kelime incelerken buasa diye bir kelimeye rastladm, inein boa
istemesi anlamna geliyormu. Ve z Trke. Anadoluda
kullanlp kullanlmadn merak ettim, ocukluunu
Anadoluda geiren anneme sordum byle bir kelime bilip bilmediini. Annemin yant Boasak deriz bir ona.
oldu.
Halk bylesine ze yakn bir dil kullanrken, Sarayda,
resmi kurumlarda ve yksek zmrede Arapa ve Farsa
tesirindeki Trke konuuluyordu. Her ne kadar Trke
denilebilirse...

Bir beyaz titreyi, bir dumanl uu,


Eini kaybeden bir ku gibi kar
Geen ilkbahar gnlerini arar...
Ey kalplerin lgn ezgileri
Ey gvercinlerin marlar,
O baharn ite yarn bu:
Kaplad derin bir sessizlie yeri
karlar
Ki sessizce srekli alarlar.
iirin en sade dizelerini ele aldm, dileyenler dier dizeleri inceleyebilirler. 100-150 yllk bir iirin en sade dizelerine gre olduka ar, anlalmas zor bir dil var. 14
asrlk bir eserle 1 asrlk bir eser arasnda bariz bir dil fark
mevcut.
Ayn zamanda Osmanlca Trkenin yapsn bozmutur!Tamlamalarn Trkenin yapsna aykrlna hi girmiyorum, Trkiye Trkesindeki basit kurallar bile ArapFarslatrmtr. rnein Trkiye Trkesinde iyelik eki
bildiiniz zere -n, -in, -un, ndr. Ancak Osmanlcada,

Osmanlca l Bir Dildir


Osmanlcann kullanm alan gnmzde yok denecek
kadar azdr. niversitelerde elbette ariv aratrmalar
4

iin okutulmal ama size soruyorum bir lise rencisinin Osmanlcayla ne ii olabilir ki? Gnlk hayatta
kullanacak bir alanlar yok. nk dnyada Osmanlca konuan tek bir insana bile rastlayamazsnz. imdi bana kanlar olacaktr, sanki lisede retilen her ey gnlk hayatta ie yaryor diye. Hakllar da , bu
eitim sisteminin byk bir sorunu.
Kimi eski kitaplar seviyordur, eski dile ilgilidir. Eski dile ilgisi olanlar ise Osmanlca kurslarna katlabilirler,
ska rastlanyor bu kurslara. Ama bu l dilin zorunlu ders olarak dayatlmasnn hibir mant yok.
Sizi mantkl dnmeye aryorum, u an evremizde birok ngilizce ve Franszca tabela gryor ve
ngilizce szck gnmzde ska rastlyoruz. Biroumuz buna byk tepki gsteriyor. Bunun sebebi
Batya yakn olmamz. Ve dilimizde bu kadar yabanc szce rastlar hle gelmemiz ne kadar ac verici bir
durum. Zamannda slmiyet Douya yaklatk ve u an nasl sular seller gibi ngiliz-Fransz kkenli szck
alyorsak o dnem de ayn ekilde Arap-Fars kkenli szckler aldk. Ve Osmanlca denen dil ortaya kt.
Batdan szck almamz ne kadar yanlsa Doudan szck almamz da o kadar yanl.zetle Trkenin
katledilmi hli olan Osmanlcann liselerde,zorunlu ders olarak okutulmas hibir akla hizmet etmemekte. Bata da belirttiim gibi bunlar tamamen kendi grlerim, katlmak ya da katlmamak sizin seiminiz,
iyi okurlar.

Tarihin
Sessiz
Tanklar

Yazan: zgn Halil Kse

Tarihi eserlerin gnmzde ne vaziyette olduuna dair dnceler...

Tarihi eserlerin koruma altna


alnmas gerekten ok gzel bir

byk yaanmlklaryla tm srlar


ilerine gmerler.

giriim. Bu gzellik de tarihin sahip

Bu, ok sevdiimiz bir


insan bir kapsle hapsedip onu korumaya ben-

olduu gizemden ileri geliyor. Ko-

Bir baka byk rnek, emeler-

ruma altna alnan eserleri deerli

dir. Neleri saklar, neleri temizler ykar

klan, belki de hepimizden daha

sularyla. Nice byk, belki kimisi

fazla tarih gizemine tanklk etmi

imkansz, aklar o emelerin banda

olmas.

hayat buluyordu, ve hatralar o eme-

altndaki tarihin suskun

lerin banda ykanp, temizlenip gitti

tanklar da aynen bu

ayrln acsyla beraber.

durumda ve ac ekiyor-

Bir dnsenize, sadece 100 yllk


bir eser bile kim bilir neleri grd de

zer. Fakat ok deerlimiz


nefes alamazsa lr
Gnmzde,

koruma

lar. Eski bir ev kalyor ve

sanki anlatsa dnyann sonu gele-

Korumak diyoruz iyi, ho da; nedir

cek gibi byk bir titizlikle saklyor.

bu korumak? Pek ok eyde olduu

izin

Mesela bir ev Bir evin tanklk ettii

gibi bu konuda da son derece ezbere

se

ne byk srlar olabilir dnsenize.

gidiyoruz. Koruduumuz eylere bir

onun yaam alan elinden

Ne byk yasak aklar, ne byk

dokunulmazlk verip, hayatlarmza de-

alnabiliyor. Tarihi eser an-

fedakarlklar, ne byk aclar An-

vam ediyoruz. Onlarn yaam alanlarna

cak yine o tarihi doku iin-

cak sylemez hi birini. Hepimizden

sayg aklmzn ucundan bile gemiyor!

de yaayabilir.

Birilerinin kp bu sessiz kahramanlar korumak


istemesi ok gzel ve erdemli. Kendini savunamayan, sesi dahi kmayan varlklar, tarihin tanklarn,
koruyoruz. Ne kadar gzel!
Bugn grdm bir eme feryat ediyordu adeta, gzlerinden
tp tp diye yere den yalar beni derinden yaralad. Tarihi bir eme, ancak evresi son derece modern denmi. Musluklar ile yer
arasndaki mesafe yardan aa inmi. etraf defalarca kez dolgu
yapld iin artk brakn su imeyi el bile ykanamayacak kadar
alakta. Belki de yer yksekte!
yle ac iinde ki. Sadece bir asrdan fazla zaman nce emektar
ustasnn, stne kazd ilemeler kaldrm talar altnda kalm.
Sadece korunmu, hi sayg duyulmam.
Sesi kmayan tanklar korunuyor olmaktan memnun mu acaba?
Kim bilir belki de kendi dnemleri bittiinde sklm olmay
yeliyorlardr. Arkadalaryla ayn hurdalkta, hibir eyden korunmaya ihtiya duymamay
6

onu koruyor, yklmasna


vermiyoruz.

Kim-

dokunamyor.

Fakat

klan Bir Yalnzln yks


nsan az ncesine kadar nefes alamamacasna kalabalk hissederken imdi nasl bu kadar yalnz hatta yapayalnz hissedebilirdi?

Geenlerde yalnzla bir yolculuum oldu. Kendimi kolumdan tutup ekerek gtrdm bir yolculuk.
Bilirsiniz baz eyler kendinizi yannzda gtrmeden olmaz. Hadi! dedim, Bir isim koyacaz buna. Ruhumu
gri sarmaklar brmken sisli gnn basncnda, arafta kalan dncelerimi kurtarmak iindi bu yolculuk.
Souk havalar severim; dncelerimi mi yoksa bedenimi mi din tuttuundandr bilinmez ama severim.
Kendimle yalnz kalma fikrini dndke boulacak gibi oluyordum, hep bir ka hep bir kmaz te,
ktm bu yolculukta adn bilmediim bir durakta indim. Hi dnmeden yrdm. Yrdke hafiflediimi
hissediyordum. Kendimce yrmek, zgr olmakt nk. Hele bilinmezlie yrmek Yrrken pek ok
ses duyuyordum fakat hibirini dierinden ayramyordum. evremdeki sesler karmak, alacal bir yumak
halini alyordu. Saatlerce yrdm. Tabanlarm aryana kadar yrdm hatta. Daha nceleri insani bir anlam ykleyemediim kaldrm talar sanki acyarak bakyordu biare dm ehreme. Her admm hznl
bir yzlemeye gtryordu beni Derken karmda o yce mavilii grdm. Denizin kokusunun genzimi
yaktn, gzlerimin dolduunu hissettim. Tabanlarmn ars dizlerime vurdu ve birden gszletiimi hissettim. Oturmaya ihtiya duydum. Uzun zaman sonra kendimle ilk kez bir bankta yalnz kalyordum. Kendi
gzlerime kardan bakmak, denizin ve evredeki siletlerin gzlerimdeki yansmasn grmek istiyordum.
mknsz kelimesinin olaslklar kol geziyordu zihnimin tehlikeli sokaklarnda Dnyordum. nk
dnmek haz veriyordu bana Gnein scak nlaryla ykanp geveyen ve gerinirken esneyen bir kedinin
duyduu trden biz hazd bu fikrimce Dalp gidiyordum. Bir dalmak ki bu, boyut deitirircesine Bolua
dtm sanyordum. Botu ehir, bombo nsan az ncesine kadar nefes alamamacasna kalabalk hissederken imdi nasl bu kadar yalnz hatta yapayalnz hissedebilirdi? Denizin hrn dalgalar haklard belki
beni o an; fakat iimdeki hznden olsa gerek karmda griye brnm deniz bile durgun seyrediyordu
o gn yolunu. Aklma gemiim geliyordu, duraksyordum. Ve sevdiim airler geliyordu aklma, onlardan
bana kalan birka gzel satr... Kendimle btnletirdiim yazarlar ve onlarn szleri Kafkann u sznn
benliimde vcut bulduuna inanyordum: Benim yalnzlm insanlarla dolu. Bunlar dndkten sonra ne
yaparsam yapaym zihnimdeki bu yalnzlk savana son veremeyeceim kansna vardm.
Elbette her yalnzlk tek bana olmazd. Benimki ok kiili bir yalnzlkt. ine birilerini dhil ettike daha da
byyen Umutsuz bir glle baktm karmdaki kudretli denize, derin bir soluk ektim iime. O solukla birlikte denizi ektim, griye dnm maviyi ektim Akcierlerimi o manzarayla doldurup ellerimle g alarak
kaldrdm bedenimi ve ardma bakmadan tp tp dndm; o ok grltl yalnzlma
Yazan: Fatma Begm Dalga

Yalnzlk zerine
Yalnzlk kt bir ey midir?

Yalnzl fiziksel ve zihinsel olarak ikiye ayrmak mmkn olabilir. Ben


bu iki yalnzlk trnden, zihinsel yalnzln insan zerinde daha fazla
etki kurduu dnmekteyim. Modern dnyada fiziksel yalnzlk tam
anlamyla mmkn olmasa da zihinsel yalnzlk daima var olabilir. Zihinsel
yalnzlkta toplum bireyin benliini yok etmeye alan bir rol stlenir. Bu
yzden zihinsel yalnzlk devamnda fiziksel yalnzl getirebilir.
Fiziksel yalnzlk ise toplumu bir kurtarc olarak grebilir. Var olduu
durumu deitirme umudu ve ans zihinsel yalnzla gre, olduka daha
azdr. Bu iki kavram daha derin bir ekilde incelemek mmkn fakat bu iki
yalnzln kt olduunu dnenler de fazlasyla mevcut.
Bu dnceyi aydnlatmak iin baz konularda anlamak gerekiyor.
Bir ruhun vaziyetinin bir baka ruh tarafndan belirlenmesi, bir insan
iin en kt bamllklardan birdir. Son derece aciz bir durum olan bu
ey, mutluluu kendinden baka bir ruhta aramaktr da ayn zamanda.
Mutluluu baka bir ruhta arayan birey, eninde sonunda mutsuzlua
mahkm olacaktr. Mutluluk, drstl de gerektirir. Birey ise kendine
en drst olabilir. Bu sebebinde katklaryla daimi mutlulua ulamak
isteyen birey onu balarnda deil kendinde arama yoluna gitmesi doru
bir dnce olacaktr. Bu dorultuda yalnzlk aslnda hi de dnld
gibi insann dman deildir.
ounlukla sahip olunan dnceler topluma gre ekillenir. Hatta bazen bu; bireyde ylesine gizli ekilde olur ki birey, bu inancnn toplum
araclyla kendisine getiini fark etmez.

Yazan: Hakan Ko

Tm
belalar,
yalnz
kalma
yeteneimizin olmayndan gelir
bamza.
Jean de La Bruyre

Birey yalnzl kt bir vaziyet


olarak grmeyip benimserse ebedi
ve gvenilir mutlulua ular. Ayn
zamanda yalnzl, bir sklma veya
ne yapacan bilememe durumu
olarak grmek yanl bir dncedir. nk insan kendi ierisinde
kendine bir evren olabilir. Bu evrende bireye daimi olarak fazlasyla
doyurucu ekilde elik edebilir. Bu
evren bireyi olumsuz duygulara
gtrmekten ok bir eit mutluluk
kayna olduu bilinmelidir. nk
birey sandndan ok daha zengin
bir dnya barndrr kendi iinde.
Fiziksel yalnzlk mmkn deildir
ounlukla fakat zihinsel yalnzlk
her zaman birey iin var olabilir.
Birey kendini yalnz hissettii vakitlerde, tm dertlerini yine kendinde
zebileceini bilmesi, ve yalnzlk
diye adlandrp olumsuz bir ey olarak benimsedii eyin aslnda hi de
yle olmadn mutlak suretle bilmesi nemlidir.

Karamsarlk zerine
Skolastik bir eitim sistemine hapsolmuuz biz.

Yazan: Nihal Tali

Ben onu sana yiyesin diye aldm, martya atasn diye


deil!
Bu sayda sizlerle Ezginin Gnlnn Sarho Balk

dilimlerine mesaisi sktrlm birer insanck olacaz.

ile Topal Mart arksndan esinlenerek yazdm ykm paylamak isterdim. Ama iinde bulunduum

yle hayallerim vard ki. imdi ise istediim tek ey

vaziyet imdi yazacam yazy paylamam gerektirdi.

bir tarm kentine yerleip iftilik yapmak. Kitaplar

nk yazdm yk umut dolu, dndrc. Lakin

okumak, gramofonda mzik dinlemek... Ama en ok

imdiki ruh halim ise epey karamsar ve bir para asabi.

kitap okumak. nk okunmay bekleyen o kadar ok


kitap var ki Tanmay beklediim pek ok kahra-

Neden mi efendim? nk yava yava monoton ki-

man... Ama bunlar yapacam yerde kalkp inceleme

tleye girmeye baladm fark ettim.

aratrma kitaplarndaki bakalarnn fikirleri olan olan


dnceleri kendime benimsetmeye alyorum.

Okul vaktimin ounu alyor. Kendime vakit

Srekli bir tela bir yere yetime halindeyim. Hzl hzl,

ayramadm fark ettim. Pek ok yapmak istediim

komazsam kaacak gibi. Oysa ben acele etmeden

ey varken hepsini her gn ertesi gne erteliyorum.

yaamak istiyorum.

Ve okuduum blmn bana pek getirisi olmadnn


da farkna varmam cabas. Skolastik bir renim siste-

Hl byle olunca dzene ayak uyduramyorum. e-

mine hapsolmuuz hepimiz. Her daim bakalarnn

vremde her ey hzl tkeniyor, korkuyorum ok kor-

dncelerine gre konuup duran bize yorum yap-

kuyorum. Sanrm benim eski zamanlarda yaamam

ma hakk tannmayan minik insanlarz sadece. u

gerekirdi.

yazara gre Namk Kemal yledir. Kendi fikirlerimiz


her daim teleniyor. Bizim yerimize dnen birileri

Galiba epey kararttm iimizi. Olsun kararmak iyidir

var naslsa, bizim okumamz gereken eserleri okuyup

bazen. Umutsuzluk, karamsarlk da iyidir efendim. Bak-

yazarn kiiliini tespit ederek kitaplatran insanlar

terilerin bile yararlar var, karamsarln m olmayacak?

varken biz niye uraalm ki. Onun yerine hafz gibi

nsan karamsarlkta umut etmeyi zler, umut etmenin

ezberlesek daha mantkl (!) olmaz m ?

kymetini bilir. inizi karartmaktan korkmaynz hatta


bu karanlkta tehlikeli vr zvr devirip ortaln alev

te biz byle byle tekdzeleiyoruz. Yarn br gn

almasndan da korkmaynz. Zira Nazmm ne demi:

i hayatna atldmzda da tpk eitim sistemi gibi


skolastik ve yzeysel bir birey olacaz. Her eyden te

-Sen yanmazsan, ben yanmazsam, biz yanmazsak

tekdze insanlar olacaz. Yorum kabiliyeti ve bak

nasl kar karanlklar aydnla?

alar bir bir elinden alnm, hazra alkn 8-5lik saat

zmirde Bir
Yalnzlk Senfonisi
Bir gnn daha intihar ettii dakikalarda yine
yalnzlnn omzuna ban yaslamt gen kz.
Uzakta yanp snen ehrin klarnda takl kalmt
dnceleri. Her ehirde klar, her kta scak bir
evin huzuru ve her huzurda bir para yaanmlk...
Zaman getike, biz bizden getike, yze bir
krklk daha eklenince insan yaam oluyordu deil mi? Eer insanlar onun her sabah aynada
grd eyi grebilseydi bunun adnyaanmlk
deil, lememilik koyarlard.
Bu hayatta mutluluk senfonisinin en arkasnda
bulunan vokallerdendi o. Sadece elik edebilmiti, hi ynetemiti. Gideninin arkasndan alarken
boulduu hkrklar notalar dahi karmasna
sebep olmutu. Denizin tuzlu kokusundan tutup kard zihnini. Tuzunun tenini yakn sevmiti zmirin, cann deil. Oturduu hasr koltuu
gcrdatarak hareket etti yerinde. Omuzlarndan
den lk battaniyesini kavrayp tekrar rtt
dnyann ona ykledii tonlarca ykten km
srtna. Akta kalan ayaklarna bakt, kklnden

Yazan: Rukiye Yakar

beri vazgeemedii toz pembe oraplarna...


Yaamndaki toz pembe kalan tek eye...
Buruk bir glmsemeyle selamlad onlar. inde

Yllarn brakmt beyaz bir mermerin altnda. im-

ukte kalmt her zaman bir eyler. Almt aslnda

di ise geen onca seneyi umursamadan ayn gnde,

yarmla. Olmayacak. dedi mrlt ile fslt arasnda

ayn saatte, ayn yerde rutin ayinini yapyordu. Arka-

kalan ses tonuyla. Gidenin ardnda elinden tuttuu

da alan mzie elik etmeye alt, duyamaynca

ocukluu, kalbinin burukluu, sesinin kuruluu ile

doruldu, kulak kabartt. Radyolar bir kez daha se-

kalakalmt. Yllarn brakmt beyaz bir mermerin

vdi, yine beklemedii anda ban karmt notalar

altnda. imdi ise geen onca seneyi umursama-

kara kutudan. Bir ihtimal daha var, o da lmek mi

dan ayn gnde, ayn saatte, ayn yerde rutin ayinini

dersin? diyordu Selma Hner.

yapyordu.

10

Sanrm imdi tm ehir kayordu, gne her sabahki gibi douyordu nk. zmir de severdi
karanlkta kaybolmay, zmir iinde, zmir dnda, zmir benliindeydi. Yutkundu sessizliinin yaratt
dm boazn ap yreine insin diye. Parmaklarn battaniyesinin iinden karp gnee doru
uzatt,cann daha ok yakabilecek bir ey olup olmadn renmek istercesine.Umutsuzca indirdi
elini. Derin bir ekiten sonra syleyeceklerini nefesinin oluturduu dumana kartrd. Beklemekten
yorulan bedenini orada brakp kamak istedi, onu da beceremedi. Yllardr bekledii gemiyi bu gece
de sabahlayarak gzlemiti, hi gelmeyeceini bile bile, susa susa, zleye zleye...

11

ampanya
Kp
Baloncuklar

Evet, artk beni tanyorsunuz. Ben yolda

Ben biricik Karavanmzn iei burnunda yazar

grdnz o hi glmsemeyen, souk; insan-

Kardelen. Hatta iei burnumda oluumdan tr

lara bata alamayan, mesafeli; hatta insanlardan

bu yazm boyunca kendimi bir ayiei ilan ediy-

ounlukla kaan kadnm. Ben baland za-

orum. Zira btn yaz boyunca yzm gnee, yani

manlarda kopamayan kadnm. Ben kelimelerine

size dnyor olacam.

ak kadnm. Hl byleyken, bir akam,yine hibir


ey yapmadan her ey zerine konuurken, birbi-

Madem bu bir Karavan ve madem bir yolculua

rimize arklar dinletirken ada celallenip, sen

ktk, o halde bir de arkmz olmas gerekmez mi siz-

yazyodun dimi ya? dediinde, omuz silkip evet

ce de? Yazy yazyor olduum sre boyunca biramn

noldu ki? dedim. Tabi o zamanlar habersizdim bir

hemen yannda sigaram yanyor olacak ve arkada

anda ufuk izgisinde uan bir ku olacamdan.

Ashadan Come Away With Me alacak, dolaysyla


okurken de aynsn yapmanz iddetle tavsiye ediy-

Ya biz bir dergi yazyoruz. Amatrz daha. Ama

orum. Ne diyor Asha ? Uzaklara gel benimle.

ok gzel biey. Bizimle yazsana.

Saylar boyunca benim Deli olduum konusunda

Bir cmlenin ve akabinde gelecek olan bir linki-

hem fikir olacaz zaten ama, madem bu benim ilk

n,ve o linkten kacak olan bir derginin ve o dergiyi

yazm, size nce kendimi tantaym. Sonra da ne-

okurken bir insann ne kadar heyecanlandrabilecek

den yazma bir ampayann kpn isim olarak

olduunu

setiimi anlataym.

Karnmda ampanya baloncuklarnn patladn


hissederek

Not : Aramzda kalsn,hi ampanya imedim. Ama

bilmiyordum
hem

de.

henz.

Evet

evet

rendim.
ampanya

baloncuklar. Hi imemi olmama ramen bunu

ada sz verdi, deneyeceiz.

hissettirecek kadar gl patlamalar.

Efendim bendeniz, olduka minyon, kendi ha-

Olum bayldm lan. Harikaym.

linde, delice sigara tttren (yle ki artk paket almaya para yetitiremeyeceine karar verip ttn

Syleyecek binlerce kelimeniz olduunda, hepsi

sarmaya balam), her gne yeni bir ruh hali ve yeni

ayn anda kmak istediinden skklk olur beyni-

bir kimlikle uyanan, hi kimseyi ve hibir durumu

nizde,hepsi birbirini ezmeye alrken i ie girer

yarglamayan, her durumda bulunmu ve iinde su-

ve syleyecek o kadar hibir eyiniz olmaz ki en

smayan bir ses olduu iin yazan bir insanm. Sylvia

samalarn sylersiniz.

Plath sylemiti bunu Sra Fanusu neden yazdn


sorduklarnda. Ne kadnd be?

yle byle anlatk velhasl. Ben de bir baktm

12

Ben de bir baktm yazyorum. yi de oldu bence. Umarm siz de byle dnyor olursunuz. nk hep
inandm bir ey var; nz bakalarnn karanln aydnlatmaya yetmiyorsa,karanlktasnzdr. Ben m
artk aydnlatsn istiyorum.
Bu say yazmn konusu yazmann ne olduu olsun madem. nsann neden yazyor olduu olsun. nk ben
inanyorum ki kendini en air ilan edenler, yazmaya en uzak olana kadar herkes bir ka satr da olsa yazyor
bir yerlere. Kimi yaznn ortasnda brakyor kalemi, sklyor; kimi inatla deniyor doru kelimeyi bulmay,
kimi yazdka rahatlyor, kimi de ben ite, ancak yazarken gerekten kendisi olabiliyor. Ancak yazarken k
tutuyor en derinlerindeki dncelerine. Zaten genelde paslanm ya da kflenmi oluyor o dnceler,
beklemekten, zihnin karanlndan.
Diyeceim o ki, yazmal insan. i tozlanmadan,duygular eskimeden yazmal. Behet Necatigilden bir ka
alnt yapaym tam buraya.

Sevgileri yarnlara braktnz


ekingen,
tutuk, saygl.
Btn
yaknlarnz
Sizi
yanl tand.
Hepimiz bunu yapyoruz. Bunu yapmayalm diye yazmalyz aslnda. Sylemesi zor, biliyorum. Gzlerinin en iine bakp ona olan sevgini, zlemini, nefretini sylemesi ok zor. Ama hep yarnlara brakyoruz
duygularmz. Ve onlar ifadeyi tabi. Hep incitiyoruz en bata iimizi, sonra dmzdakileri. Biz nce kendimizle konumay brakyoruz, sonra bakalarna edecek tek bir kelam kalmyor. Onun yerine, yazmal insan.
Syleyeceklerini. Hissettiklerini. Kendinden balayarak. Kendini tanmal nce. Kendini yazmal. En iini. En
derinlerini. Sonra bakalarna tantabilmeli. Kendimize uzaz. Kendini bulmal insan. Bence bunu da ancak
yazarak yapar. nk yazmak dediiniz; menekelerin mor olduu, aklarn kara sevdaya tutulduu sanat
olmak zorunda deil. Bazen tam olarak marangozluktur yazmak. nsann kendine ekil verme zanaati. Burda
da Ahmet Haimin ok sevdiim bir sz vardr. Paylamazsam olmaz.

iir bu tarzda bir inilti olmakta devam ettike air kelimesi, mthi bir hastaln ismi gibi, salkl insanlar
elbette korku ve irenme ile titretecektir.
Yani diyor ki iir sadece akn, aclarn, yle yap yap ve yapmack duygusalln arac olmak zorunda
deil. Sen yaz. Varsn kt olsun. Hastalk deil yazmak. Kendini anlatmak hastalk deil. indeki hastalk
olsa bile. nk bakarsn bir gn vaktin olmaz artk onlar anlatmaya. Sadece lmle ayrlmaz insann hisleriyle yollar. Ya sevgisini kaybeder ya sevdiceini. Geni zamanlar yok. Cemal ne demi, Hayat ksa, kular
uuyor. indeki kular kaybetmeden yaz. Kendini kaybetmeden yaz. Yaz ki iek asn iindeki topraklarda.
Huzur ancak yazmakla douyor,skt bile yazda. Hi konumadan, milyonlarcasn yazyorsun.
Yazm Behetle bitireceim tekrar. Demek istediimi pek gzel zetlemi vesselam.

13

Siz
geni zamanlar umuyordunuz
irkindi
dar vakitlerde bir sevgiyi sylemek.
Yllarn
telalarda bu kadar abuk
Geecei
aklnza gelmezdi.
Ama geiyor zaman. Siz de kalmyorsunuz olduunuz yerde. Orada kalacak tek ey birka satr oluyor.
Brakn o satr. lmszln tek aresi budur bence.
Bu seferlik benden bu kadar. Tekrar merhaba ve ilk kez elveda.

- Ayiei.

Yazan: Kardelen Akasaa

14

Hakan Ko | Genel Yayn Ynetmeni ve Yazar


hakankoc@karavandakiadam.com
ada Mehmetali Sakall | Editr ve Yazar
cagdassakalli@gmail.com
Fatma Begm Dalga | Yazar
begum_dalga_@hotmail.com
Nihal Tali | Yazar
nihaltal@outlook.com
Rukiye Yakar | Yazar
rukiyeyakar@gmail.com
zgn Halil Kse | Yazar
nonphysicist@gmail.com

Kardelen Akasaa | Yazar


kardelen.akcasagac@hotmail.com

karavandakiadam.com