प्रकाशक

माझ्यामना ई प्रकाशन
संपकक
mazyamana.ah@gmail.com
ब्लॉग
http://mazyamanaah.blogspot.com/
फे सबुक
https://www.facebook.com/groups/mazyamana/

संपादक
अनघा हिरे
उपसंपादक
शीतल पोटे
कायककारी मंडळ
कै लास मांडगे
अजय आहुजा
तारा ठाकरे
मोिना कारखानीस
ज्योती कहपले
सुधीर कु डाळकर

नाल : वुनीर भाधल खाांडक
े य
याशणाय ..कल्माण
काव्माची वुरुलात चायोऱी ऩावून झारी .
वाधे ळब्द वाधी भाांडणी ह्मातून
लाचकाांच्मा भनाळी हशतगुज वाधामरा आलडतां .
मभत्र भैत्रत्रणीांच्मा प्रोत्वाशनाने आणण हदग्गज
कलीांच्मा कवलता लाचून ...कवलता मरहशण्माकडे
लऱरो ..वाध्मा ळब्दाांतून व्मक्त व्शामरा
आलडतां . काव्माचा प्रलाव अवाच वुरु याशणाय
श्लाव अवेऩमंत .
अजून खूऩ काशी मरशामचां ..
आऩल्मा लाचकाांचे प्रेभ अवेच याशू द्माले
शीच स्लाभी चयणी प्राथथना ...

भाझा काव्माच्मा प्रलावारा भरा एक चाांगरी
ओऱख दे ण्मवाठी जमाांनी भरा वाथ हदरी ते
भाझ्मा भनाच्मा वौ ...अनघा हशये ..ह्माांचा
भी ळतळ् ऋणी आशे ...
भाझ्मा काव्माच्मा ई ..प्रकाळनावाठी
त्माांनी खूऩ ऩरयश्रभ घेतरे ..आणण एक कली
म्शणून भाझी ओऱख आऩणावभोय करून हदरी
भाझ्मा ऩहशल्मा कवलताांचे ई ..प्रकाळन
अथाथत भी त्माांच्मा चयणी अऩथण कयतो ..
खूऩ भनाऩावून आबाय भाझ्मा .भनाच्मा
वलथ वबावदाांचे .....
आऩरा ..
वुनीर खाांडक
े य ....

1.

अजूनशी भी जुन्माचे बाय ऩेरत आशे

काऱजालय लाय तेच जीणथ झेरत आशे
का उगाच नव्माने वांकल्ऩ करू भी

मळळ्मा ननधाथयाची गाठ वैर वोडत आशे
बाग्माचे यान ओवाड शोते भाझे

तेच नाांगरून भी नल दै ल ऩेयत आशे
कार तो जाता म्शणारा फदर आता

का उगाच अवा काऱाळी खेऱत आशे
आशे तवाच याशणाय काशी झारे तयी

भराच भी फदरामचे कोठे फोरत आशे
ठयलून कोण इथे लचनाळी फाांधीर याहशरे
भी तय ळऩथाांच्मा ऩरीकडे जगत आशे
नले जुने शा तय षणाांचा खेऱ वाया
भी पक्त भाझाच षण जगत आशे

2.

पक्त एकदा लऱून भरा फघून जा
नव्माने गोड षण ऩयत जगून जा
काशी याहशरे का तुझ्मा हशळोफात

जभा खचथ वुख दख
ु ाचा तऩावून जा
नको फाऱगू दख
ु ी लेदनाांचे ओझे

थोडे वुख काखोटीरा फाऱगून जा
नको अवा रयता जाऊव लेड्मा
ओांजऱीत आठलणी घेलून जा

हश ननमतीच ठयलते मेणे जाणे

काऱाचे गणणत तू वभजून जा
नव्माचे स्लागत आता शोईर शऴे
तू हश आनांदे ननयोऩ घेलून जाां

3. फेचचयाख

नकऱत झारी ऩडझड
आज बालनाांची

ळब्दाांची फोचणी

रुतरी ह्मा भनालय
घाल खोरलय रुतरे

अनामभक कोणीतयी
उगाच भनारा

उध्लस्त कयणाये घाल
काऱजाच्मा भुऱाळी
घारत शोता ..

त्माचां याख झारेरां भन

भरा फेचचयाख कयण्माचा
काला शोता ..

गैयवभजुतीच्मा

लणव्मात भाझी

आशुती दे ण्माचा तो मत्न
अचानक एक भन
धालून आरां ...

ळब्दाांच्मा वयीांत

वालयरां गेरो भी

ते काऱलांडरेरे भन
स्लत्च्मा अग्नीत

अवांच एकटां जऱणाय

कोणी नाशी वालयणाय

त्मारा …. जऱ अवाच .....

4.

पक्त एकदा लऱून भरा फघून जा
नव्माने गोड षण ऩयत जगून जा
काशी याहशरे का तुझ्मा हशळोफात

जभा खचथ वुख दख
ु ाचा तऩावून जा
नको फाऱगू दख
ु ी लेदनाांचे ओझे

थोडे वुख काखोटीरा फाऱगून जा
नको अवा रयता जाऊव लेड्मा
ओांजऱीत आठलणी घेलून जा

हश ननमतीच ठयलते मेणे जाणे

काऱाचे गणणत तू वभजून जा
नव्माचे स्लागत आता शोईर शऴे
तू हश आनांदे ननयोऩ घेलून जाां

5.

यम्म वाांजलेऱी तू भज शलाशलावा
तुज तो ये ळीभ स्ऩळथ शलाशलावा

नमनाची बाऴा तुझी भज लेड रावलते
तो ळब्द ळब्द प्रीतीचा शलाशलावा
पुररा ओांजऱीत तुझ्मा भोगया

भाऱरेरा केवाांत गजया शलाशलावा
तायका बयल्मा नबी काम उणे बावे
तुझ्मा खऱीतरा तो चांद्र शलाशलावा

भी राजते चूय शोलून जेव्शा ऩाशतोव
तुझा तो जीलघेणा कटाष शलाशलावा
ककती ऩुवू आता खुणा स्ऩश्माथच्मा

आयश्मात राजरेरा चेशया शलाशलावा
नको आता अांत ऩाशूव भाझा वख्मा ये
मे ना कलेत आता शलाव तू शलाशलावा

6.

योज इथे भीच भजा बोगतो

लेदानाची तुझ्मा वजा बोगतो
प्रतीषा तुझी नतथेच तरु स्थऱी

तुझ्मा नवण्माची योज यजा बोगतो
तू नवतेव भाझ्मा लाट्मारा

तुझ्मातून आता भरा लजा बोगतो
खऩल्मा ककती उकरू जखभाांच्मा
लाय काऱजा योज ताजा बोगतो
तू श्रालणवयीांत चचांफ नाशतेव

भी तडाखे लादऱाांचे वलजा बोगतो
फोरण्माव तू काशी ठे लरेव नाशी

कैद बालनाांची आड गजा बोगतो

7.

ऋतू फदरतात इथे अजूनशी भी तवाच आशे

प्रशय योज फदरतात अजूनशी भी तवाच आशे
बास्कयशी चुकरा उगलण्माव त्माची हदळा

भाझा अस्तां ननश्श्चत अजूनशी भी तवाच आशे
चांद्रालयीर डाग तायकाांनी ऩुवरे राजेखातय

भी डागाऱरेरा भऱका अजूनशी भी तवाच आशे
वालल्माांनी भाझ्मा त्रफऱ्शाडे शरलरी तयी

काहशरी दे शाची झारी अजूनशी भी तवाच आशे
काठ भी दाखलरे ककत्मेक जणाांना मळाचे

गाऱात रुतरे ऩाम अजूनशी भी तवाच आशे
ओांजऱी बय बरून हदरे दान भी वलाथना

पुटक्मा कलडीचा याजा अजूनशी भी तवाच आशे
दे ल फदररे भांहदयाचे जीणोद्धाय झारे

दे लऱाचा नांदी अजूनशी भी तवाच आशे

8.

आज अांगणी हदव्माांची आयाव आशे

दीऩभाऱ गांचधत पुराांची दायाव आशे
तू मेळीर कधी रश्म्ष ऩालराने

चयणस्ऩळथ राबेर ह्मा घयाव आशे
नबाांत गीत गांधलाथचे वुरु जाशरे

तुरा ऩाशण्माव रगफग तायकाव आशे
कधी मेळीर तू वीता शोलून बेटीव

तुरा बेटण्माची ओढ ह्मा याभाव आशे
फघ यानभाऱहश फशयरे वुभनाांनी

तुज मेण्माचा शऴथ पुरापुराांव आशे
शा लायाशी गातो गीत मभरनाचे

ळांगाय भाझ्मा अधीय श्लावाव आशे
तो षण मभरनाचा अऩुल्मा प्रीतीचा
कावालीव चांद्र नबी हटऩण्माव आशे

9.

उगा तुझ्मा आठलाांचा ऩवाया कळारा
उध्लस्त ह्मा भनाव वशाया कळारा
ऩानगऱ हश आता ठयरेरीच शोती

वऩकल्मा ऩानाव ग्रीष्भाचा दयाया कळारा
झोऩू दे त्मा स्त्रीकऱीव गबाथत वुखाने

वऩत्माचा गबाथलय काऱा ऩशाया कळारा
घांटानाद नाद कयण्माव चोयी दे ऊ ऱी
मलनाने हदरा दान नगाया कळारा

गेरा नतचा धनी पावालय रटकलून

ऩाांढऱ्मा कऩाऱी नाले वातफाया कळारा
का खोगीयबयती भांत्रत्रभांडऱात दराराांची
जनतेच्मा वलकावाचा फोजलाया कळारा
वडून गेरे प्रेत लद्धाचे लाड्मालयी गाली
भुराचा प्रेतालय वुगांधी पलाया कळारा

10.

तुझ्मा बेटीचे फेफनाल वाये

खोट्मा लचनाांचे घुभजाल वाये
मेत नाशीव तू लाट्माव कधी

वालल्माांचे पक्त रऩांडाल वाये
का खेऱतेव कातयलेऱी अळी ?
भज वोवण्माव कुटीरडाल वाये
का रोटरेव दयू वशज भरा ?

जाणणरे भी तुझे दज
ु ाबाल वाये
वगऱे खोटे शोते तुझे लागणे

खोट्मा प्रीतीचे अवलबाथल वाये
का नजये व नजय मबडवलत नाशीव
उभगरे तुझे खये भनोबाल वाये

11.

शा षण शलावा का ळाांत आशे ?

आज खट्माऱ लाया का ळाांत आशे ?
आज ओठी नाशी गीत कोककऱे च्मा

रऩल्मा ऩानाांत ती का ळाांत आशे ?
वालल्माांच्मा कुळीत वलवालरी उन्शे
शा प्राजक्त फशरून का ळाांत आशे ?
भन चातक थकरे लाट ऩाशून वप्रमे
मभरनाचे ननखाये आज ळाांत आशे ?
तू कोठे आशे व ळोधू कोठे तुरा ?
नमनी प्रनतषेची आग ळाांत आशे

याधेवलना व्माकूऱ कान्शा लनात
वूय फावयीचे भुग्ध आज ळाांत आशे
एकाांती यभाले कोणाळी काम फोरू

भज काऱजाची धडधड आज ळाांत आशे

12.

का अवे कयाय तुझे ...?

अफोर ळब्द तुझे ओठाांलयी का थफकरे

बालनाांळी तुझ्माच कोणते अवे कयाय शोते
आवलाांना ऩाऩण्माांत का नजयकैद तुझी

डोळ्माांचे का उगाच आवलाांलय दयाय शोते
यात्र जागलुनी तू ऩाहशरेव वुखाचे स्लप्न

का उदाव तू अळी ते स्लप्नांच आता पयाय शोते
तूच झारी शोतीव स्लाधीन कलेत भाझ्मा

का उगाच श्लावाांचच
े तुझ्मा अवे तक्राय शोते
ऩाशतेव जेव्शा भाझ्मा डोळ्माांत तो एकटक

भज उध्लस्त कयणाऱ्मा लादऱाचे थयाय शोते
रुटुनी चांद्राने त्मा नषांत्राांचे रेणे नबी

मौलन अजूनशी तायकाांचे रुऩेयी फयकयाय शोते
भैकपरीत शोते हदरखेचक गझरकाय नतथे

तुराच श्जांकण्माचे काव्माचे बयरे दयफाय शोते
कोण शोते जमाांनी घडवलरे तुरा वुांदय

ते अवे दै ली अदबूत दे लाचे कराकाय शोते

13.

फेधुांद भी.....तुझ्मा ....

कैपात तुझ्मा फुडारो आठलाांच्मा स्लप्नी
तुझ्मा यभण्मात नळीरी धुांदी शोती

नजये चे खेऱ चारती योज स्लप्नी तुझ्माळी

कलेत घेत तुरा प्रीत गीत गाण्माची वांधी शोती
तूच योज नजयकैदे त ठे लरेव भरा उगाच

प्रेभारा उघड फोरण्माव तुझीच फांदी शोती
चाांदण्माांची फोरी स्लस्त चांद्रानेच रावलरी आज
बयल्मा ओांजऱी तुझ्मावाठी आज नाांदी शोती
नटरीव तू वाजणी ळग
ां ायाने ककती दे शी

नाबीत तुझ्मा दडरेरी ती कस्तुयी वुगांधी शोती
भद्माचे प्मारे बरयरे तू नामळरे नमनी

बयल्मा गुराफी ओठी भधुळारा गुर कांदी शोती
आरीव मभठीत जेव्शा वप्रमे तू ठोके लाढरे

काऱजाचे ..भाझ्माच श्लावाांत तू जामफांदी शोती
जागरो जेव्शा भी स्लप्नातून कधी न ऩहशरे ते
डोळ्माांत भाझ्मा प्रणमाची जारीभ फेधुांदी शोती

14.

शार मे इश्क .........

तू शलीव आज जलऱी ह्मा धुांद ननळी

भनात आज लेगऱीच प्रणमाची नळा आशे
प्मारे तूच ऩाजीरेव शोते प्रीतीचे नमनाांनी
फेशोऴ भी इश्कात काम भाझी दळा आशे

घामाऱ ककती कयळीर आता भरा शवून .....
भज लाय कयण्माची कोणती बाऴा आशे
मे भैकपरीत ह्मा ळग
ां ायी भाझ्मा वप्रमे

तुझ्मा स्ऩश्माथची ह्मा दे शाव लेडी आळा आशे
दे लदाव भी तुझ्मा इश्कात आता शोईन

यीचवलतो प्मारे तुज वलयशाचे काम दद
ु थ ळा आशे

15.

भी कळी वलवये न ....?
अवां शोत नाशी कधी
भी कधी वलवयरे

तुझे प्रत्मेक षण

उयी तवेच जऩून ठे लरेत

तुझी ती फकुऱीची पुरे
अजूनशी गांध ताजाच बावतो

तू हदरेरे भोयाचे ऩीव गारालरून

कपयलता तुझ्मा स्ऩश्माथचा बाव शोतो
तुझे पोटो ऩाशताना शऱूच तो
प्राजक्त णखडकीतून डोकालतो
भी आठलणीत यभरे कक
तो हश भस्त फशयतो

भी नाशी वलवयरे ये ! कधीच
तुझे फोर तुझा अफोरा

तुझ्मा शास्माचा पुरोया

फघ ना ! भी कोठे एकटी आशे ..

जाताना खूऩ दे लून गेराव भरा ...
तू जाताना भाझ्माकडे का ये ...?

नको तेच भाचगतरां ..जे भाझे शोतां
भाझ्मातरा तू ...घेलून गेराव ना
पक्त आठलणी आशे त ..तुझ्मा

ऩण भाझ्मातरा तू कोठे आशे व
ऩण नाशी वलवयरे भी .....

तूच भरा वशज वलवयरा ना ..?

16.

ग्रशभान ….

ऩूली भी बेटरी की

तू भुद्दाभ भाझा शात
ननयखून ऩशामचाव

जवां काशी तुरा वलथ
लाचता मेत शोतां

भग भाझ्मा डोळ्मात
शवत ऩशामचाव

खोटां खोटां ग्रशभान
वाांगामचाव ..

आऩल्मा बाली जीलनाची
खोटी स्लप्नां भुददाभ

यां गलून वाांगामचाव ..

खूऩ भोठ्मा वलश्लावाने

तुझ्मा शातात शात द्मामची
शल्री तुझां टाऱणां

न फोरणां , बेटीव न मेणां
मरहशरां शोतां का ये ?

भाझ्मा शातालय .. त्मालेऱी
भाझां ग्रशभान

फदरून गेरां वलथ

का तूच फदरलरांव ते ?

17.

शोईन भी भाणूव ...

भीच कुरूऩ भकथट झारो आता
आमुष्म भाझे भदायी आशे

कोराांट्मा भाझ्मा शवण्माजोग्मा
भाझी भाणवाांतच बयायी आशे
वुख खेऱातरे हशयालरे कोणी

दख
ु आता भाझ्मा ऩदयी आशे

भकथट म्शणून आऩल्मानीच हशणलरे
त्मा ळाऩाचे दख
ु भाझ्मा उयी आशे
शवा रेका शो ! तुम्शी भरा ऩाशून
नमळफी आरी शी गुराभचगयी आशे
भाझ्मालय चारते पक्त भाझ्माच
आमुष्माची शी मळयजोयी आशे

फाांधरे पाव कोणी गळ्मात भाझ्मात

तारालय नाचतो भी ...ओढता ती दोयी आशे
वुख दख
ु ाच्मा खेऱात भाझ्मा

घेतल्मा भी श्लावाची उधायी आशे

तुम्शाांत लालरून मळकेन भी जगणे

शा भकथट आमुष्माचा आबायी आशे

18.

ळेलटचे लऱण तय गाठामचे आशे ….
आमुष्मां म्शणजे एक
लऱणदाय ऩाऊरलाट
कधी वुखाांची तय

कधी अऩाय दख
ु ाची लहशलाट
काशी जण छान
वाथ दे तात तय

काशी जण भध्मेच

शाथ वोडून जातात

लऱण इतकां वोप्ऩां नाशी
लाटतां कोणाच्मा तयी

वांगतीने ऩाय कयामचां

नवेर कोणी…. ? भग एकट्माने चारामचां
लाटतां कधी कधी

एखाद्मा लऱणालय शक्काचां
अवेर आऩरां कोणी…. ???

उगाच का शी आव लेड्मा भनी …. ?
वभजा नवरां कोणी तयी
आऩरां लऱणालय भग

19.

ळेलटी चारामचां आशे च अन

आऩरी वालरी आऩल्माफयोफय आशे च
लऱणाचे थाांफे तवेच
ननभथनुष्म बावतात

कोणीच नवतां वाथीरा

कोणी अवूनशी नवतात
भग लाटतां शा प्रलाव

आऩराच एकाकी आशे

कोणी अवेर नवेर ऩण ळेलटचे

लऱण आऩल्माराच तय गाठामचे आशे ….

धन्मलाद्